Katar - UNIGLOBE IC Travel

Komentáře

Transkript

Katar - UNIGLOBE IC Travel
Katar
Dokumenty
Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne
překročení hranic. V tomto cestovním dokladu však nesmí být vyznačeno izraelské vízum. Většina
cizinců vstupuje do Kataru přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se
proces kontroly těchto dokladů velice usnadňuje. Pokud občan ČR vstupuje do země silničním
hraničním přechodem, musí být vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je
tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. "visit visa". Tento řidičský průkaz platí pouze po
dobu platnosti tohoto víza, tedy na jeden měsíc, maximálně dva v případě prodloužení. Pokud doba
pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně tak se
mění „visit visa“ na povolení k dlouhodobému pobytu).
Místní řidičský průkaz lze získat pomocí překladu domovského řidičského průkazu, který se na
katarském ministerstvu zahraničí legalizuje. Ve zcela výjimečných případech dochází k přezkoušení
adepta.
Specifika, Bezpečnostní situace, Doporučení turistům
Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole „Cestujeme do zahraničí Aktuální doporučení a varování“. Při plánování pobytu v Kataru také doporučujeme občanům ČR, aby
využili možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. Projekt „Drozd“). Poskytnuté
informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a
umožňují účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém
umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném
cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím
nebezpečím.
Stát Katar je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými
arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné, pokud možno, zajistit jim mužský doprovod. Co se týká
oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Doporučuje se
zvýšenou měrou dbát na opatrnost v oblékání a chování a omezit pohyb osaměle po setmění.
Normální plavky jsou v Kataru přijatelné (i dvoudílné), ale pouze na pláži nebo u bazénu. Mimo tato
místa je vždy třeba se zahalit. Veřejné projevy náklonnosti mezi mužem a ženou se nedoporučují.
Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti
nesmí jíst, pít (cokoliv), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd.,
a to v době od východu do západu slunce.
Při návštěvě Kataru je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice
přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání
alkoholických nápojů (a užívání drog) na veřejných místech, ale i v soukromí. Za zvlášť závažný trestný
čin je považováno řízení pod vlivem alkoholu (stačí, aby v případě dopravní nehody policista pouze
uvedl, že cítil z dechu řidiče alkohol), které může vézt až k zahájení trestního stíhání a k následné
deportaci ze země. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoliv tiskového nebo obrazového
materiálu/záznamu s erotickým nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je
možné očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Za
samozřejmost považujeme dodržování úcty vůči veřejným představitelům země, jejich oficiálním
portrétům a dalším státním symbolům.
Bezpečnostní situace se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na
místech s velkou koncentrací osob. Vnitrostátní bezpečnost je poměrně vysoká, kriminalita je
minimální.
Soužití nesezdaného páru (muže a ženy) je považováno za nelegální, společné bydlení muže a ženy je
společensky přijatelné, pouze pokud jsou oba ze stejné rodiny. Incidenty zahrnující urážky nebo
obscénní gesta jsou považovány za trestné a u cizinců mohou vyústit až v uvěznění.
Při pořizování fotografií místních obyvatel – zejména žen – doporučujeme diskrétnost, a to i v
případě, že se fotografované osoby nacházejí dále od objektivu. Před jejich fotografováním je vždy
moudré požádat o dovolení. V případě, že si dotázané osoby fotografovány být nepřejí, toto
rozhodnutí vždy respektujte.
Víza, režim vstupu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu (tzn. na velvyslanectví Kataru v
Budapešti,www.qatarembassy.hu), zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Vízum pro občana ČR musí být zajištěno před vstupem do země, v žádném případě není možné získat
vízum na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Zde platí pravidlo, že bez tzv. „sponzora“,
který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost pro dobu jeho pobytu v zemi,
nelze o udělení víza žádat.
Existují dva způsoby udělení víza:
a) na zastupitelském úřadu Kataru v Budapešti,
pokud sponzor s právem pobytu v Kataru zaslal pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o
svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest), anebo prohlášením
o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání). Při tranzitu přes letiště Doha není vízum
požadováno (tranzit nesmí oficiálně přesáhnout 8 hodinovou čekací dobu, při předložení letenky pro
navazující letecký spoj jsou však katarské úřady zpravidla tolerantní i v případě doby delší). V případě
delšího tranzitu doporučujeme předem kontaktovat příslušný zastupitelský úřad Kataru akreditovaný
pro Českou republiku, který má k dispozici nejaktuálnější informace, neboť režim vstupu na území
Státu Katar spadá do kompetence katarských úřadů:
Velvyslanectví Státu Katar v Budapešti
Embassy of the State of Qatar in Budapest, Hungary
1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 19
Tel.: 00361-392 10 10
Fax: 00361-392 10 19
00361-392 77 88
E-mail: [email protected];
b) v Kataru na imigračním úřadě
se stejnými dokumenty jako v bodě a) - to obvykle vyřizuje přímo „sponzor“, tedy zvoucí osoba.
Pozvaný v tom případě cestuje do Kataru pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a „sponzor“ s
originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kataru. Všechny letecké společnosti v Kataru tento
proces akceptují.
Existuje ještě možnost vyřízení víza prostřednictvím jednoho z pětihvězdičkových hotelů (The RitzCarlton, Doha, Doha Marriott Gulf Hotel, Sheraton Doha Hotel atd.), který přebírá roli "sponzora" za
své hosty. Cizinci jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat
právě v tomto hotelu. Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří
přijíždějí do Kataru poprvé, anebo jejich zázemí ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s
jiným sponzorem.
Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je
zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velice pečlivě sleduje délku
pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“ je možno prodloužit o další měsíc, ovšem pokud se tak
neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem platnosti víza), za každý den bez
platného víza se platí penále. Při odjezdu ze země je možné rovněž ze strany místních úřadů vymáhat
úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní přestupek atd., protože veškeré
údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu. Podrobnosti případně
naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra Státu Katar (www.moi.gov.qa).

Podobné dokumenty