úvodní manuál

Komentáře

Transkript

úvodní manuál
Cat. No V07E-CZ-02
Cat. No. V07E-CZ-02
NQ3-TQ0_B
NQ3-MQ0_B
NQ5-TQ0_B
NQ5-SQ0_B
ZX-T Series
NQ5-MQ0_B
HMI řady NQ
HMI řady NQ
ÚVODNÍ MANUÁL
ÚVODNÍ MANUÁL
Autorizovaný distributor:
Cat. No. V07E-CZ-02
Poznámka: Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vytištěno v Evropě
Upozornění
Výrobky společnosti OMRON jsou určeny k použití kvalifikovanou obsluhou
a pouze k účelům popsaným v této příručce.
V tomto manuálu jsou ke klasifikaci a vysvětlení bezpečnostních opatření použity
následující konvence. Informacím, které jsou v těchto pokynech obsaženy,
věnujte vždy nejvyšší pozornost.
!VAROVÁNÍ
Označuje informaci, která může v případě nedodržení vést k vážnému či smrtelnému
zranění.
!Pozor
Označuje informaci, která může v případě nedodržení vést k drobnému či vážnějšímu
zranění, poškození výrobku nebo nesprávné činnosti.
Odkazy na výrobky OMRON
Výrobky společnosti OMRON jsou v této příručce uvedeny velkými písmeny.
Vizuální pomoc
V levém sloupci manuálu se zobrazují následující nadpisy, které vám usnadní
vyhledávání různých druhů informací.
Poznámka
1,2,3...
Označuje informace, které mají zvláštní význam pro efektivní a bezproblémový
provoz výrobku.
Označuje různé seznamy, například postupy, kontrolní seznamy apod.
Ochranné známky a autorská práva
Všechny názvy výrobků, názvy společností, loga a další označení uvedená
v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Autorská práva
Copyright © 2009 OMRON
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího
písemného souhlasu společnosti OMRON reprodukována, uložena ve
vyhledávacím systému nebo jakoukoli formou či jakýmikoli prostředky
(mechanickými, elektronickými, kopírovacími, záznamovými nebo jinými)
přenášena.
Pokud jde o použití informací obsažených v této příručce, nepřebírá společnost
OMRON odpovědnost za porušení patentových práv. Poněvadž společnost
OMRON trvale usiluje o další zdokonalování svých vysoce kvalitních výrobků,
podléhají navíc informace obsažené v této příručce změnám bez předchozího
upozornění. Při přípravě tohoto manuálu byla přijata veškerá potřebná opatření.
Společnost OMRON nicméně nepřejímá odpovědnost za chybné nebo vynechané
údaje. Rovněž nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé následkem použití
informací obsažených v tomto dokumentu.
i
ii
OBSAH
ČÁST 1
Bezpečnostní opatření
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
Komu je příručka určena .......................................................................................................................... vi
Všeobecná bezpečnostní opatření........................................................................................................... vi
Bezpečnostní opatření .............................................................................................................................vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí ........................................................................................viii
Bezpečností opatření při používání.......................................................................................................... ix
Manipulace, skladování a likvidace .......................................................................................................... xi
Shoda se směrnicemi EU......................................................................................................................... xi
ČÁST 2
Úvod
2-1
2-2
2-3
2-4
7
Poznámky k instalaci................................................................................................................................. 8
Montáž....................................................................................................................................................... 9
Zapojení .................................................................................................................................................. 12
Vícebodové sítě....................................................................................................................................... 16
ČÁST 4
Vytváření aplikací
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
1
O této příručce........................................................................................................................................... 2
Modely řady NQ ........................................................................................................................................ 2
Technické parametry společné pro všechny modely ................................................................................ 3
Technické parametry jednotlivých modelů ................................................................................................ 5
ČÁST 3
Instalace a zapojení
3-1
3-2
3-3
3-4
v
19
Příprava k programování......................................................................................................................... 20
Použití nástroje NQ-Designer.................................................................................................................. 24
Příklad aplikace ....................................................................................................................................... 39
Tisk z jednotek řady NQ .......................................................................................................................... 53
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer.............................................................................................. 54
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON.................................................................................. 57
ČÁST 5
Přenos programů
71
5-1 Stahování ................................................................................................................................................ 72
5-2 Nahrávání................................................................................................................................................ 74
5-3 Funkce USB host .................................................................................................................................... 76
ČÁST 6
Simulace a ladění
81
6-1 Simulace.................................................................................................................................................. 82
6-2 Ladění ..................................................................................................................................................... 82
iii
OBSAH
ČÁST 7
Údržba
7-1
7-2
7-3
7-4
83
Mazací klávesy ....................................................................................................................................... 84
Kalibrace dotykové obrazovky ................................................................................................................ 85
Odstraňování poruch .............................................................................................................................. 86
Diagnostika jednotek řady NQ ................................................................................................................ 87
Dodatek A
93
A-1 Komunikační kabely OMRON ................................................................................................................. 93
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ.................................................................... 99
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců ........................................................................................ 128
Historie revizí
iv
138
ČÁST 1
Bezpečnostní opatření
Tato část obsahuje všeobecná bezpečnostní opatření při používání rozhraní
pro obsluhu řady NQ, programovatelných automatů (PLC) a souvisejících zařízení.
Informace obsažené v této části jsou důležité pro bezpečný a spolehlivý
provoz terminálů řady NQ. Než se pokusíte terminál řady NQ nainstalovat
nebo provozovat, musíte si tyto informace přečíst a porozumět jim.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
Komu je příručka určena .......................................................................vi
Všeobecná bezpečnostní opatření........................................................vi
Bezpečnostní opatření .........................................................................vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí .................................... viii
Bezpečností opatření při používání.......................................................ix
Manipulace, skladování a likvidace .......................................................xi
Shoda se směrnicemi EU......................................................................xi
v
Komu je příručka určena
1-1
Část 1-1
Komu je příručka určena
Tato příručka je určena pro následující personál, který musí mít znalosti
z oboru elektrických systémů (elektrotechnický inženýr či odpovídající kvalifikace).
• Personál pověřený instalací systémů průmyslové automatizace.
• Personál pověřený návrhem systémů průmyslové automatizace.
• Personál pověřený řízením systémů průmyslové automatizace.
1-2
Všeobecná bezpečnostní opatření
Uživatel musí zajistit provoz výrobku v souladu s technickými údaji popsanými
v provozní příručce.
Před použitím výrobku za podmínek, které nejsou popsány v této příručce, nebo
má-li být výrobek použit jako součást řídicích systémů pro jadernou energetiku,
systémů řízení železniční dopravy, systémů řízení letecké dopravy, vozidel,
spalovacích systémů, lékařských zařízení, vybavení zábavních parků a hracích
automatů, bezpečnostních zařízení a dalších systémů, strojů a zařízení, které
mohou mít v případě nesprávného použití závažný vliv na bezpečnost životů
a majetku, se obraťte na zástupce společnosti OMRON.
Ujistěte se, že jmenovité hodnoty a výkonové charakteristiky výrobku jsou pro
příslušné systémy, stroje a zařízení postačující a bezpodmínečně zajistěte, aby
systémy, stroje a zařízení byly opatřeny zdvojenými bezpečnostními mechanismy.
Tato příručka poskytuje informace pro instalaci a provoz ovládacího terminálu
(dále HMI) OMRON řady NQ. Než začnete HMI používat, přečtěte si pečlivě
tuto příručku a poté ji uložte tak, abyste ji při obsluze zařízení měli trvale po ruce
k případnému nahlédnutí.
•
•
•
vi
Terminál HMI je výrobek určený k obecnému použití. Jedná se o součást systému,
která je používána společně s dalšími součástmi průmyslových zařízení, například
PLC automaty, regulátory, pohony s nastavitelnou rychlostí apod.
Před zapojením terminálu HMI do nového či stávajícího systému je nutné, aby
technik zodpovědný za návrh či integraci systému provedl podrobnou analýzu
systému a analýzu bezpečnosti práce. Informace o dostupných možnostech
a integraci systému pro konkrétní aplikace získáte od zástupce společnosti OMRON.
Výrobek lze použít k ovládání pohonů s nastavitelnou rychlostí, které jsou připojeny
ke zdroji vysokého napětí a otáčejících se strojních zařízení, která představují
nebezpečí, není-li zajištěn bezpečný provoz. Zajistěte všechny zdroje energie,
nebezpečná místa a ochranné prvky vzájemným blokováním, omezíte tak
vystavení osob možným rizikům. Pohon s nastavitelnou rychlostí může spustit
motor bez upozornění. V tomto smyslu musí být instalace zařízení opatřena
varovnými štítky. Při práci s nastavitelnými pohony je samozřejmým předpokladem
znalost nastavení automatického spuštění. Selhání externích či doplňkových
součástí může způsobit přerušovanou činnost systému, to znamená, že systém
může nečekaně spustit motor nebo jej po zadání příslušného příkazu nezastaví.
Nesprávně navržené či nesprávně instalované vzájemné blokování systému a pojistných
prvků může vést k tomu, že motor nebude reagovat na příkazy ke spuštění či zastavení.
Bezpečnostní opatření
1-3
Část 1-3
Bezpečnostní opatření
!VAROVÁNÍ
HMI nerozebírejte ani se nedotýkejte jeho vnitřních součástí, pokud je zapnuto
napájení. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
!VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se HMI rozebírat, opravovat nebo provádět jakékoli úpravy. Jakýkoli pokus
může způsobit selhání funkce, požár nebo úraz elektrickým proudem.
!VAROVÁNÍ
Proveďte bezpečnostní opatření v externích obvodech, nikoli v HMI, aby byla zajištěna
bezpečnost systému, dojde-li k nenormálnímu stavu z důvodu závady HMI nebo jiného
externího faktoru, který činnost HMI ovlivňuje. V opačném případě hrozí nebezpečí
vážných nehod.
•
V externích ovládacích obvodech musí být použity nouzové vypínací obvody,
blokovací obvody, omezovací obvody a podobná bezpečnostní opatření.
!VAROVÁNÍ
Zabraňte zkratu kladných a záporných svorek baterií, baterie nedobíjejte,
nerozebírejte, nedeformujte tlakem ani je nevhazujte do ohně. Baterie mohou
explodovat, vznítit se nebo může dojít k úniku elektrolytu.
!VAROVÁNÍ
Zákazník je povinen zavést opatření k zajištění bezpečnosti pro případ
nesprávných, chybějících či nenormálních signálů způsobených přerušeným
signálním vedením, krátkodobým výpadkem napájení či jinými příčinami.
V opačném případě hrozí nebezpečí vážných nehod.
!VAROVÁNÍ
Pokud vlastní diagnostika HMI zjistí jakoukoli chybu, jednotka se vypne. Jako
protiopatření proti takovýmto chybám je nutné použít externí bezpečnostní
opatření k zajištění bezpečnosti v systému.
!VAROVÁNÍ
Je-li zapnuto napájení, nedotýkejte se svorek ani svorkovnic. Může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
!Pozor
Při zapojování DC napájení věnujte velkou pozornost polaritě (+/-). Nesprávné zapojení
může způsobit selhání systému.
!Pozor
Před přenosem programu nebo nastavení jiného HMI ověřte bezpečnost u cílového
HMI. Provedení tohoto kroku bez ověření bezpečnosti může mít za následek zranění.
!Pozor
Utáhněte šrouby na svorkovnici napájení určeným utahovacím momentem podle
provozní příručky. Uvolněné šrouby mohou způsobit požár nebo poruchu.
vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí
1-4
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí
!Pozor
Nepoužívejte řídicí systém na následujících místech. Mohlo by dojít k selhání, úrazu
elektrickým proudem nebo popálení:
•
•
•
•
•
•
•
!Pozor
•
•
•
!Pozor
na místech vystavených přímému slunečnímu světlu,
na místech vystavených působení teplot nebo vlhkosti mimo rozmezí specifikovaná
v technických údajích,
na místech vystavených působení kondenzátu vznikajícího v důsledku prudkých
změn teploty,
na místech vystavených agresivním nebo hořlavým plynům,
na místech vystavených prachu (zejména železnému) nebo solím,
na místech, která jsou vystavena působení vody, oleje nebo chemikálií,
na místech vystavených nárazům nebo vibracím.
Při instalaci systémů v následujících místech proveďte vhodná a dostatečná protiopatření.
V opačném případě může dojít k selhání:
•
viii
Část 1-4
na místech vystavených působení statické elektřiny nebo jiných druhů elektrického
rušení,
na místech vystavených působení silných elektromagnetických polí,
na místech s potenciálním vystavením účinkům radioaktivity,
na místech v blízkosti zdrojů napájení.
Provozní prostředí může mít výrazný vliv na životnost a spolehlivost systému HMI.
Nesprávné provozní prostředí může vést k závadě, selhání a dalším nečekaným
potížím systému. Zajistěte, aby provozní prostředí odpovídalo určeným požadavkům
pro instalaci a tyto podmínky byly dodrženy po celou dobu životnosti systému.
Dodržujte všechny pokyny k instalaci a bezpečnostní opatření v této provozní příručce.
Bezpečností opatření při používání
1-5
Část 1-5
Bezpečností opatření při používání
!VAROVÁNÍ
V případě nedodržení následujících bezpečnostních opatření může dojít k vážnému či
smrtelnému zranění. Vždy se pečlivě seznamte s bezpečnostními opatřeními.
•
•
•
!Pozor
Při instalaci HMI vždy připojte uzemnění 100 ohmů nebo méně. Pokud to
neuděláte, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uzemnění 100 ohmů
či méně používejte zejména při zkratování svorek uzemnění terminálu
a napájecího zdroje.
Před prováděním některého z následujících kroků vždy vypněte napájení HMI.
Nevypnete-li zdroj napájení, může dojít k závadě nebo zásahu elektrickým
proudem.
- Montáž či demontáž napájecích zdrojů a řídicích jednotek
- Montáž volitelných modulů na HMI
- Výměna baterie
- Nastavení spínačů
- Připojení vodičů nebo kabelů
- Připojení či odpojení konektorů
Před spuštěním uživatelského programu v HMI zkontrolujte jeho správnou
funkci. Neprovedete-li kontrolu programu, může dojít k neočekávané činnosti.
V případě nedodržení následujících bezpečnostních opatření může dojít k nesprávnému
provozu HMI nebo systému a případnému poškození HMI. Vždy se pečlivě seznamte
s bezpečnostními opatřeními.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainstalujte externí jističe a použijte další bezpečnostní opatření proti zkratům
v externím zapojení. V případě nedodržení může dojít ke vzniku požáru.
Všechny šrouby na svorkovnicích a konektorech kabelů musí být utaženy
určeným utahovacím momentem podle příslušných příruček. Nesprávný
moment utažení může vést k závadě.
Terminál HMI namontujte pouze tehdy, pokud jste provedli úplnou kontrolu
všech konektorů a svorkovnic.
Před dotykem HMI se vždy nejdříve dotkněte uzemněného kovového předmětu,
aby došlo k vybití nahromaděné statické elektřiny. Jinak může dojít k selhání
nebo poškození zařízení.
Svorkovnice, konektory a další prvky s blokovacími zařízeními musí být důkladně
upevněny na svých místech. Nesprávné upevnění může způsobit selhání.
Proveďte správné zapojení v souladu s určenými postupy.
Vždy používejte napájecí napětí specifikované v provozních příručkách.
Nesprávné napětí může vést k závadě nebo spálení zařízení.
K napájecí svorkovnici HMI řady NQ nepřipojujte zdroj střídavého napájení;
nesprávné napájení může způsobit spálení zařízení.
Použijte odpovídající opatření k zajištění napájení se specifikovaným
jmenovitým napětím a frekvencí. Zvláštní opatrnosti dbejte zejména v místech,
kde je zdroj napájení nestabilní. Nesprávné napájení může vést k závadě.
K zapojení použijte lisovaná kabelová oka. Nepřipojujte odizolované splétané
vodiče přímo ke svorkám. Připojení odizolovaných splétaných vodičů může
vést k poruše nebo požáru.
Při provádění testů zkušebního napětí odpojte svorku provozního uzemnění.
Neodpojíte-li svorku provozního uzemnění, může dojít ke spálení.
Proveďte správné zapojení a veškeré kabely a nastavení spínačů před
zapnutím napájení opakovaně zkontrolujte. Nesprávné zapojení může vést
ke spálení.
Před zahájením provozu zkontrolujte správný stav spínačů a nastavení.
Provoz obnovte až poté, co do HMI přenesete obsah veškerých nastavení,
programů, parametrů a dat vyžadovaných k obnovení provozu. V opačném
případě může dojít k neočekávané činnosti.
ix
Bezpečností opatření při používání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Část 1-5
Netahejte za kabely a nadměrně je neohýbejte. Jinak může dojít k přerušení
kabelů.
Nepokládejte předměty na kabely. Jinak může dojít k přerušení kabelů.
Používejte vhodné připojovací kabely podle pokynů k připojení HMI v příručce.
Použití komerčně dostupných počítačových kabelů RS-232C může způsobit
selhání externích zařízení nebo HMI řady NQ.
Při výměně součástek se ujistěte, že použitá náhradní součástka je správná.
Jinak může dojít k selhání nebo spálení.
Při převozu a skladování výrobku zakryjte plošné spoje elektricky vodivým
materiálem, aby nedošlo k poškození integrovaných obvodů statickou
elektřinou, a také výrobek nevystavujte teplotám mimo uvedený rozsah
skladovacích teplot.
Nedotýkejte se připevněných součástí ani zadní strany desek plošných spojů,
neboť obsahují ostré prvky, např. elektrické vodiče.
Ujistěte se, že nastavení parametrů jsou správná. Nesprávné nastavení
parametrů může vést k neočekávané činnosti. Před spuštěním či vypnutím
HMI zajistěte, aby nastavení parametrů nemělo nežádoucí vliv na zařízení.
Na dotykové tlačítko netlačte ostrým předmětem nebo tužkou, jinak může
dojít k závadě či poškození.
Na dotykové tlačítko netlačte vyšší silou než 30 N, jinak může dojít k závadě
či poškození.
Při odpojování zařízení USB vždy dodržujte určený postup. Odpojíte-li
zařízení USB, když je používáno, může dojít k jeho neopravitelnému poškození.
Před připojením zařízení USB k HMI řady NQ zajistěte zálohování dat
uložených na zařízení. Jinak může dojít ke ztrátě dat.
Zabraňte vniknutí kovových částic do HMI během přípravy panelu.
Nepoužívejte k čištění benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla.
Rovněž nepoužívejte tkaniny napuštěné chemikáliemi.
Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození součástí, zda některé součásti nechybí a zda nejsou patrné skryté
vady. V případě zjištění nesrovnalostí upozorněte přepravce před převzetím,
je-li to možné. V případě potřeby podejte reklamaci u přepravce a neprodleně
informujte zástupce společnosti OMRON.
Neinstalujte a nezapínejte zařízení, které je poškozeno. Poškozené zařízení
může selhat během provozu a způsobit další škody na zařízení a zranění osob.
Manipulace, skladování a likvidace
1-6
Manipulace, skladování a likvidace
•
•
•
•
•
Při manipulaci s HMI používejte odpovídající způsob zvedání; dbejte na správné
dimenzování zátěže a podle potřeby požádejte o asistenci.
Uložte na dostatečně větraných místech a optimálně v původním balení,
nehodláte-li HMI používat ihned po doručení.
Skladujte v chladném, čistém a suchém prostředí. Vyhněte se uložení na
místech s extrémními teplotami, prudkými změnami teplot, vysokou vlhkostí
vzduchu, vlhkem, agresivními plyny a kovovými částicemi.
Neukládejte HMI na místech, která jsou vystavena vlivům vnějšího prostředí
(např. větru, deště, sněhu atd.).
Elektrické součásti nikdy nespalujte. Obraťte se na příslušnou organizaci pro
ochranu životního prostředí ve své zemi a požádejte o informace o likvidaci
elektrických součástí, baterií a obalových materiálů ve své oblasti.
1-7
Shoda se směrnicemi EU
1-7-1
Platné směrnice
•
•
1-7-2
Část 1-6
Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita)
Směrnice pro nízké napětí
Koncepce
Produkty společnosti OMRON splňující požadavky směrnic EU jsou rovněž
v souladu s příslušnými normami pro produkty, což usnadňuje jejich integraci
s dalšími jednotkami a zařízeními. Kontrola splnění požadavků produktových
norem byla provedena u skutečných výrobků. To, zda výrobky vyhovují také
normám platným pro systém používaný zákazníkem, však musí ověřit sám
zákazník.
Vlastnosti produktů společnosti OMRON, které z hlediska produktových norem
vyhovují směrnicím EU, se mohou lišit v závislosti na konfiguraci, způsobu
připojení a dalších podmínkách zařízení nebo rozváděčů, ve kterých jsou
zařízení OMRON nainstalována. Zákazník proto musí provést konečnou kontrolu,
aby potvrdil, že jednotky i celý systém splňují požadavky produktových norem.
Prohlášení o shodě řady NQ lze vyžádat od zástupce společnosti OMRON.
1-7-3
Shoda se směrnicemi EU
Jednotky řady NQ musí být nainstalovány následujícím způsobem, aby celá
konfigurace splňovala požadavky směrnic EU:
1 Jednotky jsou navrženy pro instalaci do panelů. Všechny jednotky je nutné
instalovat do ovládacích panelů.
2 Pro napájení komunikačních obvodů, vnitřních obvodů a I/O obvodů používejte
stejnosměrné zdroje se zesílenou izolací nebo se zdvojenou izolací.
3 Jednotky řady NQ splňují obecnou emisní normu. Vlastnosti s ohledem na
elektromagnetickou kompatibilitu se však mohou u konečné instalace lišit
a ke splnění norem mohou být nutná dodatečná opatření. Proto je nutné ověřit,
zda celé zařízení či stroj rovněž splňují příslušné normy. Je nutné, abyste
potvrdili splnění požadavků směrnic EU u celého zařízení či stroje, zejména
pak v případě požadavku na vyzařované emise (10 m).
4 Tento produkt je produktem třídy A. Může způsobovat rušení rádiového
signálu v obytných oblastech; v takovém případě může být uživatel povinen
použít odpovídající opatření ke snížení rušení.
xi
Shoda se směrnicemi EU
xii
Část 1-7
ČÁST 2
Úvod
Tato část představuje modely řady NQ a jejich technické parametry.
2-1
2-2
2-3
2-4
O této příručce....................................................................................... 2
Modely řady NQ .................................................................................... 2
Technické parametry společné pro všechny modely ............................ 3
Technické parametry jednotlivých modelů ............................................ 5
1
O této příručce
2-1
Část 2-1
O této příručce
Tato příručka popisuje instalaci a provoz produktů řady NQ. Produkty řady NQ
jsou všestranné ovládací terminály HMI (Human Machine Interface).
Před instalací jednotek řady NQ a jejich uvedením do provozu si pečlivě
přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste pochopili informace, které jsou v ní
uvedeny.
Program obsažený v této příručce je poskytnut výhradně jako příklad. Při
implementaci skutečného systému zkontrolujte parametry, výkonnost a pokyny
k bezpečnosti.
2-2
Modely řady NQ
Výrobky řady NQ jsou všestranné ovládací terminály (HMI) se třemi různými
velikostmi displeje a dvěma druhy orientace. Přehled modelů řady NQ uvádí
Tabulka 2.1: Modely řady NQ. Všechny modely potřebují napájení +24 VDC
z externího zdroje napájení.
/i
Tabulka 2.1: Modely řady NQ
Model
Popis
Orientace
NQ5-TQ010B
Barevný TFT displej s úhlopříčkou 5,7", Ethernet
Na šířku
NQ5-SQ000B
Barevný STN displej s úhlopříčkou 5,7"
Na šířku
NQ5-SQ001B
Barevný STN displej s úhlopříčkou 5,7"
Na výšku
NQ5-MQ000B Modrý monochromatický STN displej s úhlopříčkou 5,7" Na šířku
NQ5-MQ001B Modrý monochromatický STN displej s úhlopříčkou 5,7" Na výšku
NQ3-TQ010B
Barevný TFT displej s úhlopříčkou 3,5", Ethernet
Na šířku
NQ3-TQ000B
Barevný TFT displej s úhlopříčkou 3,5"
Na šířku
NQ3-MQ000B Černobílý displej FSTN s úhlopříčkou 3,8"
Na šířku
Obr. 2.1: Pohled zepředu, jednotka řady NQ s 5 funkčními klávesami
2
Technické parametry společné pro všechny modely
2-3
Část 2-3
Technické parametry společné pro všechny modely
/i
Tabulka 2.2: Společné parametry řady NQ
Zdroj napájení
Vstupní napětí
24 VDC
Tolerance vstupního napětí
+/ 15%
Merge cells
Rozlišení (Š x V) modelů na šířku
320 x 240 pixelů
Rozlišení (Š x V) modelů na výšku
240 x 320 pixelů
Životnost podsvícení displeje
Min. 50 000 hod při 25°C
Spořič podsvícení
Ano
Tlumení podsvícení (NQ3)
Pomocí dotykového displeje/
funkčních kláves
Dotykový displej
Typ
4vodičový analogový odporový
Průhlednost
Min. 80%
Životnost
Min. 5 milionů dotyků
Počet LED
1
Komunikační rozhraní
RS-232/422/485
Ano
USB zařízení
Ano
USB host
Ano
Procesor
32bitový RISC (ARM)
Hodiny reálného času (RTC)
Ano (datum a čas)
Paměť
Datová slova
1 000
Paměťová slova
1 400
Vnitřní bity
5 000
Vnitřní slova
313
Baterie
Typ
Knoflíková baterie 3 V, s držákem
Záložní baterie
Min. 5 let pro RTC
Montáž
Způsob
Montáž do panelu
Stupeň krytí
Čelní panel: IP65
3
Technické parametry společné pro všechny modely
Část 2-3
Prostředí
Okolní provozní teplota
0°C až 50°C
Provozní prostředí
Bez korozivních plynů
Skladovací teplota
–20°C až 60°C
Vlhkost vzduchu
10 až 90%1 relativní vlhkosti
(bez kondenzace)
10 až 85%2 relativní vlhkosti
(bez kondenzace)
Odolnost proti rušení
Vyhovuje normě IEC61000-4-4,
2 kV (napájecí vedení)
Odolnost proti vibracím (za provozu)
5 až 8,4 Hz s jednoduchou amplitudou
3,5 mm a 8,4 až 150 Hz se zrychlením
9,8 m/s2, 10krát v každém směru
(X, Y a Z)
Odolnost proti rázům (za provozu)
147 m/s2, 3krát v každém směru
(X, Y a Z)
Mezinárodní normy
Směrnice
CE, cULus, Lloyds
1. Při okolní teplotě 25°C.
2. 85% při okolní teplotě 40°C. Při teplotě nad 40°C je odpovídající
absolutní vlhkost menší než 85%.
4
Technické parametry jednotlivých modelů
2-4
Část 2-4
Technické parametry jednotlivých modelů
/i
Tabulka 2.3: Parametry jednotlivých modelů řady NQ
Model
NQ5MQ000B/
NQ5MQ001B
NQ5SQ000B/
NQ5SQ001B
NQ5TQ010B
NQ3TQ000B
NQ3TQ010B
NQ3MQ000B
Velikost displeje
5,7"
5,7"
5,7"
3,5"
3,5"
3,8"
Typ displeje
STN
STN
TFT
TFT
TFT
STN
Monochromatický/
barevný
MonoBarevný
chromatický
Barevný
Barevný
Barevný
Monochromatický
Barvy
16
odstínů
256
barev1
256
barev2
256
barev2
256
barev2
4
odstínů
Jas (Cd/m2)
Min. 200
Min. 200
Min. 200
Min. 200
Min. 200
Min. 160
Kontrast
4
55
350
300
300
3
Úprava kontrastu
pomocí dotykového
displeje
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Typ podsvícení
CCFL
CCFL
LED
LED
LED
LED
Velikost dotykového
displeje
5,7"
5,7"
5,7"
3,5"
3,5"
3,8"
Function keys
6
6
6
5
5
5
Celková (MB)
8
8
8
8
8
4
Program (MB)
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
2,6
Port RS-232/485/422
(COM 1)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Port RS-232 (Com 2)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ethernetový port
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Jmenovitý výkon (W)
10
10
10
10
10
10
Hmotnost
Max. 0,7 kg Max. 0,7 kg Max. 0,7 kg Max. 0,3 kg Max. 0,3 kg Max. 0,3 kg
Merge cells
Paměť
Komunikační rozhraní
Vnější rozměry
Šířka x výška (mm)
195 * 142
195 * 142
195 * 142
128 * 102
128 * 102
128 * 102
Hloubka (mm)
50
50
50
44,5
44,5
44,5
1. 4 096 barev pro rastrové obrázky
2. 32 000 barev pro rastrové obrázky
5
Technické parametry jednotlivých modelů
6
Část 2-4
ČÁST 3
Instalace a zapojení
Tato část pojednává o způsobu instalace produktů řady NQ a zapojení
terminálů HMI.
3-1
3-2
3-3
3-4
Poznámky k instalaci............................................................................. 8
Montáž................................................................................................... 9
Zapojení .............................................................................................. 12
Vícebodové sítě................................................................................... 16
7
Poznámky k instalaci
3-1
Část 3-1
Poznámky k instalaci
Chcete-li dosáhnout zvýšené spolehlivosti a maximální funkčnosti, zohledněte
při instalaci HMI řady NQ následující informace.
3-1-1
Umístění
Neinstalujte jednotku řady NQ na následujících místech:
• místech vystavených riziku exploze z důvodu výskytu hořlavých plynů,
výparů a prachu,
• místech vystavených prudkým výkyvům teploty; změny teploty mohou
způsobit kondenzaci vody v zařízení,
• místech s okolní teplotou nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C,
• místech vystavených rázům nebo vibracím.
3-1-2
Regulace teploty
•
•
•
3-1-3
Přístupnost
•
3-1-4
Zajistěte dostatečný prostor pro proudění vzduchu.
Neinstalujte jednotky řady NQ nad zařízení, která vytvářejí nadměrné
teplo.
Pokud okolní teplota překročí 50°C, nainstalujte ventilátor nebo klimatizaci.
Pro účely bezpečnosti během provozu a údržby umístěte jednotku co
nejdále od vysokonapěťových zařízení a elektrických strojů.
Výřez pro montáž do panelu
Před montáží jednotek řady NQ je nutné do panelu, do něhož bude jednotka
umístěna, vyříznout obdélníkový výřez. Tabulka 3.1: Rozměry jednotky řady
NQ a požadovaný výřez do panelu uvádí rozměry a tolerance pro modely řady
NQ, panel a požadovaný výřez.
/i
Tabulka 3.1: Rozměry jednotky řady NQ a požadovaný výřez do panelu
NQ5-
NQ3-
5,7"
3,5" a 3,8"
Švnější
195 mm
128 mm
V vnější
142 mm
102 mm
Švýřezu
184,00 mm
119,00 mm
Vvýřezu
131,00 mm
93,00 mm
Tolerance pro výřez v panelu
+0,50 mm
+0,50 mm
Tloušťka panelu
Max. 6,0 mm
Max. 6,0 mm
Velikost displeje
Vnější rozměry:
Výřez v panelu:
Výše uvedené vnější rozměry a výřezy jsou určeny pro modely s orientací na šířku.
V případě modelů s orientací na výšku zaměňte rozměry Š a V. U modelů
s orientací na výšku budou kabely upevněny k levé straně jednotky řady NQ
(při pohledu zepředu).
8
Montáž
Část 3-2
Š Vnější
V Vnější
V výřez
Š výřez
Obrázek 3.1: Rozměry jednotek řady NQ a požadované výřezy do panelu (na šířku)
3-2
Montáž
Jednotka řady NQ je určena k montáži do panelu.
Montážní sada dodávaná s každou jednotkou řady NQ obsahuje:
• 4 montážní svorky,
• zelený napájecí konektor,
• Těsnění (již upevněné na jednotce NQ).
Dodávanou montážní sadu použijte k zajištění správné instalace. Po přípravě
panelu lze jednotku řady NQ umístit pomocí dodávaných svorek. Jednotky
řady NQ jsou dodávány s těsněním připraveným na zadní straně límce, viz
Obrázek 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní svorky.
9
Montáž
Část 3-2
Těsnění
Otvory pro montážní
svorky
Obrázek 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní svorky
Upevněte jednotku NQ následujícím způsobem.
1 Vyhledejte čtyři otvory pro montážní svorky na pouzdru jednotky řady NQ.
U modelů NQ3 jsou otvory umístěny na bočních stranách pouzdra
(viz Obrázek 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní
svorky. U modelů NQ5 jsou otvory umístěny na horní a dolní straně pouzdra.
2 Připravte si čtyři montážní svorky. Každá svorka obsahuje šroub (1),
úchytku (2) a dosedací podložku (3), viz Obrázek 3.3: Montážní svorka.
1
2
3
Obrázek 3.3: Montážní svorka
3 Vložte pouzdro do výřezu v panelu z přední strany.
4 Vložte úchytku do montážního otvoru na pouzdru a jemně utáhněte šroub,
jak je zobrazeno na Obrázek 3.4: Montáž pouzdra k panelu.
10
Montáž
Část 3-2
Obrázek 3.4: Montáž pouzdra k panelu
5 Opakujte předchozí krok se zbývajícími třemi svorkami.
6 Přidržte jednotku NQ rovně a rovnoměrně dotáhněte všechny čtyři šrouby
momentem 0,5 Nm až 0,6 Nm.
11
Zapojení
3-3
Část 3-3
Zapojení
Kromě jednoho napájecího konektoru mají modely řady NQ několik komunikačních
portů. Tabulka 2.2: Společné parametry řady NQ a Tabulka 2.3: Parametry
jednotlivých modelů řady NQ uvádějí dostupnost těchto portů u jednotlivých
modelů řady NQ.
3-3-1
!VAROVÁNÍ
Připojíte-li ke vstupu stejnosměrného napájení jednotky NQ vysoké napětí nebo zdroj
střídavého napětí, bude jednotka nenávratně poškozena, přičemž hrozí riziko zásahu
osob elektrickým proudem. Závada nebo zásah elektrickým proudem mohou způsobit
vážné či smrtelné zranění a poškození zařízení. Zdroje stejnosměrného napětí musí
být řádně izolovány od střídavého napětí a podobných rizik.
!Pozor
Je-li instalace vystavena bleskům nebo přepětí, použijte odpovídající ochranu proti
přepětí. Vedení střídavého napětí, vysokonapěťové a s rychlým přepínáním stejnosměrného
napětí uložte odděleně od signálových vodičů.
Napájecí konektor
Všechny modely řady NQ mají 3kolíkový napájecí konektor zelené barvy,
uspořádání vývodů viz Obrázek 3.5: Napájecí konektor. Napájecí konektor
zapojte podle následujícího zobrazení vývodů zleva doprava: +24 VDC (DC+),
0 V (DC) a uzemnění.
Obrázek 3.5: Napájecí konektor
3-3-2
Komunikační porty
Modely řady NQ podporují různé typy komunikačních portů. V závislosti na
konkrétním modelu jsou k dispozici ethernetové a/nebo sériové porty.
Tyto porty mají dvě funkce:
1) připojení programovacích zařízení během konfigurace,
2) komunikace s PLC automaty a dalšími zařízeními v provozním režimu.
3-3-2-1
Port COM1
Port COM1 je integrovaný komunikační port rozhraní RS-232 a RS-485/RS-422.
Komunikuje s externími periferními zařízeními s přenosovou rychlostí 4,8 až
187,5 kb/s bez parity nebo s lichou či sudou paritou.
RS-485/RS-422 lze použít jako vícebodovou (sítě s více než jednou jednotkou
NQ nebo PLC) komunikační síť.
Konektor je standardní 9kolíková zásuvka typu D (viz Obrázek 3.6: Konektor
sub-D s 9 kolíky), uspořádání vývodů viz Tabulka 3.2: Uspořádání vývodů
portu COM1.
Obrázek 3.6: Konektor sub-D s 9 kolíky
/i
12
Zapojení
Část 3-3
Tabulka 3.2: Uspořádání vývodů portu COM1
Číslo vývodu
Název vývodu
1
TX+
RS-422 vysílání +
2
TXD
RS-232 vysílání
3
RXD
RS-232 příjem
4
RX+
RS-422 příjem +
5
GND
Signálová zem
6
NC
Nepřipojeno
7
NC
Nepřipojeno
8
TX
RS-422 vysílání –
9
RX
RS-422 příjem –
pouzdro
Poznámka
3-3-2-2
Popis
stínění
Modely NQ3-TQ010B a NQ5-TQ010B jsou vybaveny integrovaným zakončovacím
rezistorovým přepínačem pro správné zakončení sítí RS422/RS485.
Port COM2
COM2 je komunikační port rozhraní RS-232. Komunikuje s externími periferními
zařízeními s přenosovou rychlostí 4,8 až 115,2 kb/s bez parity nebo s lichou či
sudou paritou.
Konektor je standardní 9kolíková zásuvka typu D (viz Obrázek 3.6: Konektor
sub-D s 9 kolíky), uspořádání vývodů viz Tabulka 3.3: Uspořádání vývodů
portu COM2.
/i
Tabulka 3.3: Uspořádání vývodů portu COM2
Číslo vývodu
Název vývodu
Popis
1
NC
Nepřipojeno
2
TXD
RS-232 vysílání
3
RXD
RS-232 příjem
4
NC
Nepřipojeno
5
GND
Signálová zem
6
NC
Nepřipojeno
7
NC
Nepřipojeno
8
NC
Nepřipojeno
9
NC
Nepřipojeno
pouzdro
stínění
13
Zapojení
3-3-2-3
Část 3-3
Port USB host
Port USB host odpovídá specifikaci USB 2.0. Port USB host podporuje
paměťová zařízení USB. Paměťová zařízení USB lze použít k ukládání dat,
nahrávání a stahování programů a přenosu tiskových souborů ve formátu CSV.
Konektor je standardní zásuvka USB typu A, viz Obrázek 3.7: Konektor USB host.
Obrázek 3.7: Konektor USB host
Uspořádání portu USB host je popsáno v následující tabulce.
/i
Tabulka 3.4: Uspořádání vývodů portu USB host
Číslo vývodu
Název vývodu
1
VBUS
+5 V
2
D-
Data –
3
D+
Data +
4
GND
Signálová zem
pouzdro
3-3-2-4
Popis
stínění
Port USB zařízení
Port USB zařízení odpovídá specifikaci USB 2.0 pro zařízení s vlastním
napájením.
Konektor je standardní zásuvka USB typu B, viz Obrázek 3.8: Konektor USB
zařízení.
Obrázek 3.8: Konektor USB zařízení
/i
Tabulka 3.5: Uspořádání vývodů portu USB zařízení
Číslo vývodu
Popis
1
VBUS
+5 V
2
D-
Data –
3
D+
Data +
4
GND
Obvodová zem
pouzdro
14
Název vývodu
stínění
Zapojení
3-3-2-5
Část 3-3
Ethernetový port
Několik modelů řady NQ má vedle sériových portů také ethernetový port. Je to
stíněná zásuvka RJ-45 s integrovanými LED indikátory rychlosti a aktivity linky.
Ethernetový port podporuje:
• sítě Ethernet s přenosovými rychlostmi 10 a 100 Mb/s,
• odesílání a stahování programů,
• funkci auto-crossover.
Žlutá
LED
Zelená
LED
8. . . . . . . .1
Obrázek 3.9: Ethernetový port
Tabulka 3.6: Uspořádání vývodů ethernetového portu
Číslo vývodu
Název signálu
Popis
1
TD+
Diferenciální výstup (kroucená dvoulinka)
2
TD-
Diferenciální výstup (kroucená dvoulinka)
3
RD+
Diferenciální vstup (kroucená dvoulinka)
4
Bl_D+
Ochranný obvod
5
Bl_D-
Ochranný obvod
6
RD-
Diferenciální vstup (kroucená dvoulinka)
7
Bl_D+
Ochranný obvod
8
Bl_D-
Ochranný obvod
Význam LED:
• Zelená: indikace aktivity linky
• Žlutá:
svítí = 100 Mb/s,
nesvítí = 10 Mb/s.
15
Vícebodové sítě
3-4
Část 3-4
Vícebodové sítě
Lze zapojit několik jednotek řady NQ do jedné sítě. Následující schémata
zapojení znázorňují správné připojení:
• Síť RS-422
• Síť RS-485
3-4-1
Síť RS-422
Následující schéma zapojení je platné pro síť RS-422 (4 vodiče).
Obrázek 3.10: Síť RS-422
16
Vícebodové sítě
3-4-2
Část 3-4
Síť RS-485
Následující schéma zapojení je platné pro síť RS-485 (2 vodiče).
Obrázek 3.11: Síť RS-485
3-4-3
Zakončení sítě
Sítě RS-422 a RS-485 jsou vyvážené sítě. To znamená, že pro zajištění stabilních
spojení je třeba oba konce vícebodové sítě zakončit stejným rezistorem. Pro
správné zakončení zařízení řady NQ je nutné k zástrčce D-SUB9 komunikačního
kabelu připojeného k portu COM1 připojit rezistor. Tento zakončovací rezistor
musí být zapojen mezi póly R+ (kolík 4) a R- (kolík 9).
Pro produkty OMRON se běžně používá zakončovací rezistor s odporem
220 ohmů.
Modely NQ3-TQ010B a NQ5-TQ010B jsou vybaveny zakončovacím rezistorovým
přepínačem pro port COM1 umístěným pod prostředním víčkem, viz
[obrázek 3.12] dále. Je-li přepínač v poloze ON, síť RS-422/RS-485 bude
zakončena rezistorem s odporem 220 ohmů.
17
Vícebodové sítě
Část 3-4
Obrázek 3.12: Umístění zakončovacího rezistorového přepínače
Poznámka
Když je zakončení pro komunikaci v sítích RS-422/RS-485 zapnuté (poloha ON),
komunikace prostřednictvím protokolu RS-232 (port COM1) nebude fungovat.
Vždy u své sítě zkontrolujte, zda jsou zakončovací rezistory na obou koncích
sítě stejné.
18
ČÁST 4
Vytváření aplikací
Tato část pojednává o způsobu tvorby programů pro jednotky řady NQ.
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
Příprava k programování..................................................................... 20
Použití nástroje NQ-Designer.............................................................. 24
Příklad aplikace ................................................................................... 39
Tisk z jednotek řady NQ ...................................................................... 53
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer.......................................... 54
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON.............................. 57
19
Příprava k programování
Část 4-1
4-1
Příprava k programování
4-1-1
NQ-Designer
Nástroj NQ-Designer slouží k vytváření a úpravám uživatelských rozhraní pro
jednotky řady NQ. Uživatelské rozhraní je vytvářeno prostřednictvím softwaru
a následně nahráno do zařízení. Existující uživatelská rozhraní lze načíst do
softwaru a upravit podle potřeby. Software lze rovněž použít v režimu
simulace k testování programu bez nahrání do jednotky řady NQ.
Obrázek 4.1: NQ-Designer
4-1-2
Systémové požadavky
K instalaci a použití nástroje NQ-Designer je vyžadována následující základní
konfigurace počítače.
4-1-2-1
Konfigurace pro systém Microsoft® Windows® XP
/i
Tabulka 4.1: Konfigurace pro systém Windows® XP
Zařízení
Doporučení
Procesor
Minimum: 600 MHz Pentium nebo ekvivalentní
Doporučeno: 800 MHz Pentium nebo ekvivalentní
Operační systém
Windows® 2000 s SP4,
Microsoft® Windows® XP Professional,
Microsoft® Windows® XP Home Edition s SP2
Merge cells
Minimum: 128 MB
Doporučeno: 256 MB/512 MB
Volné místo na pevném 800 MB
disku (HDD)
(včetně 200 MB pro prostředí .NET Framework Redistributable)
Merge cells
Minimum: 800 x 600 s 256 barvami
Doporučeno: 1 024 x 768 s 16bitovými barvami
20
Sériový port
Sériový port nebo USB port
Myš
Microsoft® Mouse nebo kompatibilní zařízení
Klávesnice
Požadováno
Příprava k programování
4-1-2-2
Část 4-1
Konfigurace pro systém Microsoft® Windows® Vista
/i
Tabulka 4.2: Konfigurace pro systém Windows® Vista
Zařízení
Doporučení
Procesor
Minimum: 800 MHz Pentium nebo ekvivalentní
Doporučeno: 1 GHz Pentium nebo ekvivalentní
Operační systém
Microsoft® Windows® Vista Home SP1
Microsoft® Windows® Vista Business Edition SP1
Merge cells
Minimum: 512 MB
Doporučeno: 1 GB
Volné místo na pevném
disku (HDD)
800 MB
(včetně 200 MB pro prostředí .NET Framework Redistributable)
Merge cells
Minimum: 800 x 600 s 256 barvami
Doporučeno: 1 024 x 768 s 16bitovými barvami
4-1-2-3
Sériový port
Sériový port nebo USB port
Myš
Microsoft® Mouse nebo kompatibilní zařízení
Klávesnice
Požadováno
Konfigurace pro systém Microsoft® Windows® 7
/i
Tabulka 4.2: Konfigurace pro systém Windows® 7
Zařízení
Doporučení
Procesor
Minimum:
1GHz Pentium (nebo ekvivalentní procesor, pokud splňuje
všechny další požadavky)
Doporučeno:
1GHz Pentium (nebo ekvivalentní procesor, pokud splňuje
všechny další požadavky)
Operační systém
Microsoft® Windows® 7 Professional
Microsoft® Windows® 7 Ultimate Editions
Merge cells
Minimum:
1 GB (32bitový systém) nebo 2 GB (64bitový systém)
Doporučeno:
1 GB (32bitový systém) nebo 2 GB (64bitový systém)
Volné místo na pevném
disku (HDD)
800 MB (včetně 200 MB pro prostředí .NET Framework
Redistributable)
Merge cells
Minimum: 800 x 600 s 256 barvami
Doporučeno: 1 024 x 768, High Color (16bitové barvy)
Sériový port
Sériový port nebo USB port
Myš
Microsoft® Mouse nebo kompatibilní zařízení
Klávesnice
Požadováno
21
Příprava k programování
4-1-3
Část 4-1
Instalace softwaru
Chcete-li nainstalovat nástroj NQ-Designer, spusťte soubor setup.exe
z instalačního disku a postupujte podle pokynů k instalaci.
4-1-4
Připojení zdroje napájení jednotky řady NQ
Připojte zdroj napájení 24 VDC k jednotce řady NQ.
4-1-5
Připojení jednotky řady NQ k počítači
Jednotku řady NQ lze připojit k počítači pomocí následujících kabelů:
• USB kabel (CP1W-CN221).
• Ethernetový kabel
• sériový kabel (NT2S-CN002),
Další informace o kabelech naleznete v Dodatku A-1 Komunikační kabely
OMRON a Dodatku A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců.
4-1-5-1
USB kabel
Chcete-li použít USB kabel, je nutné do operačního systému počítače
nainstalovat ovladač USB. Instalaci ovladače USB proveďte následujícím
způsobem.
1 Připojte USB kabel k počítači a k jednotce řady NQ.
2 Když počítač jednotku detekuje, zobrazí se následující zpráva: Nalezen
nový hardware: HMI USB zařízení.
V dialogovém okně Průvodce nově rozpoznaným hardwarem vyberte
možnost Ne, nyní ne a klikněte na tlačítko Další. (Zda se tato zpráva zobrazí,
nebo nezobrazí, závisí na prostředí.)
3 Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění a klikněte
na tlačítko Další.
4 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Při hledání zahrnout toto umístění,
a přejděte na následující umístění:
C:\Program Files\OMRON\NQ-Designer\USBDrivers\
5 Kliknutím na tlačítko Další nainstalujte ovladač USB.
6 Pokud se zobrazí dialogové okno Instalace hardwaru, klikněte na tlačítko
Pokračovat.
7 Dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Dokončit.
Správně nainstalovaný ovladač zobrazí zprávu na obrazovce jednotky řady NQ:
USB device status: Connected (Tato zpráva se zobrazí pouze v případě, že
do jednotky NQ není stažen žádný firmware).
22
Příprava k programování
4-1-5-2
Část 4-1
Ethernetový kabel
Modely NQ3-TQ010B a NQ5-TQ010B jsou vybaveny ethernetovým portem.
Tento port umožňuje připojit se prostřednictvím Ethernetu k PLC a dalším
zařízením. Uvedené modely řady NQ vybavené ethernetovým portem lze použít
jako klient nebo server FINS. Podporují rychlosti 10 a 100 Mb/s, plně duplexní
sítě a funkci auto-crossover.
Níže uvedený obrázek 4.2 znázorňuje výchozí nastavení Ethernetu pro HMI
řady NQ.
Obrázek 4.2: Konfigurace portu
Kromě specifikací IP adresy, masky podsítě, portu pro stahování a brány je zde
také zaškrtávací políčko DHCP.
Možnost DHCP funguje takto:
Je-li políčko zaškrtnuté, jednotka NQ bude po zapnutí čekat na přidělení IP
adresy. Pokud v síti není žádný server DHCP, jednotka NQ použije IP adresu
definovanou ve výše uvedeném konfiguračním okně. Po zapnutí jednotky se
zobrazí zpráva, zda je k dispozici server DHCP a jaká adresa je jednotce NQ
přidělena.
Není-li políčko zaškrtnuté, jednotka NQ použije definovanou IP adresu a nebude
server DHCP hledat.
4-1-5-3
Sériový kabel
Sériový kabel lze použít ihned po připojení.
23
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
4-2
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-1
Spuštění nástroje NQ-Designer
Zvolte položku Start, Programy nebo Všechny programy, Omron a kliknutím
na tlačítko NQ-Designer spusťte program.
4-2-2
Okno programu NQ-Designer
Při otevření projektu nebo vytvoření nového projektu se v počítači zobrazí
následující okno.
Obrázek 4.3: Okno programu NQ-Designer
4-2-2-1
Řádek záhlaví
Řádek záhlaví zobrazuje název programu a zvolenou část projektu.
4-2-2-2
Panel nabídek
Panel nabídek obsahuje příkazy programu.
4-2-2-3
Panely nástrojů
Panely nástrojů obsahují zástupce všech funkcí programu.
Přesunutím kurzoru myši nad ikony v panelech nástrojů zobrazíte příslušný
popisek.
V nabídce View klikněte na tlačítko Toolbars, chcete-li příslušný panel nástrojů
skrýt či zobrazit. Panely nástrojů podporují funkci přetažení.
4-2-2-4
Panel projektu
Panel projektu zobrazuje strukturu programu. Struktura projektu je východiskem
pro správu projektu; části projektu jsou nastaveny na základě konfigurace.
V nabídce View klikněte na tlačítko Projects Information, chcete-li panel
projektu skrýt či zobrazit.
24
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Seznam projektů
Nabídka Project list obsahuje všechny uložené projekty. Soubory projektů
mají příponu .nqp.
Při vytvoření nebo otevření projektu se zobrazí kořenové složky podle následujícího
popisu.
Obrazovky
Složka Screens obsahuje jednu základní obrazovku a čtyři předdefinované
obrazovky s klávesnicemi, které lze použít v rámci projektu. Na každé z obrazovek
lze konfigurovat následující části:
•
•
•
•
Layout: grafické znázornění obrazovky,
Keys: funkční tlačítka použitá na obrazovce,
Tasks: úlohy přidělené k obrazovce,
Password: ke stránkám lze přidělit heslo, které musí být zadáno před otevřením
stránky.
Obrazovky s klávesnicemi a obrazovky označené číslem 65 000 a vyšším jsou
použity jako kontextové obrazovky. Přidáte-li do projektu novou kontextovou
obrazovku, bude umístěna zde.
Kontextovým obrazovkám nelze přidělit následující funkce:
•
•
•
•
•
přechod na další obrazovku,
přechod na předchozí obrazovku,
otevření kontextové obrazovky (nelze vytvářet řetězce kontextových obrazovek),
objekty pro zadávání dat (spouští klávesnici, která je kontextovou obrazovkou),
ochrana heslem.
Šablony
Složka Templates obsahuje vytvořené šablony obrazovek. Šablony obrazovek
jsou obrazovky, které lze přidat k základní obrazovce. Šablony obrazovek se
vždy nacházejí za základní obrazovkou. Tyto obrazovky obvykle obsahují
klávesy, tlačítka a obrázky pozadí, které v projektu často používáte.
Následující objekty nelze šablonám přiřadit nebo je jejich použití podmíněné:
•
•
•
•
•
zadání dat u příznaků PLC,
klávesnice umístěné na šablonách obrazovek fungují v závislosti na číselném
zadání na základní obrazovce,
úlohy na obrazovce (před zobrazením, během zobrazení a po skrytí úloh),
úlohy přiřazené klávesám,
hesla.
Použití šablon má rovněž příznivý vliv na využití paměti a zkracuje dobu
programování. (Můžete opakovaně použít obrazovky, které jste naprogramovali
dříve, a přidělit je k jiným základním obrazovkám.)
Postup přidání šablony:
• Klikněte na příkaz ADD Templates (
).
25
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Všeobecné klávesy
Složka Global Keys slouží k přidělení úloh všeobecným klávesám. Všeobecné
klávesy se cyklicky opakují v celém projektu. K dispozici jsou následující úlohy:
•
•
•
Press Task (úlohy vykonávané při stisknutí klávesy),
Pressed Tasks (úlohy vykonávané při přidržení klávesy),
Released Tasks (úlohy vykonávané při puštění klávesy).
Jsou-li úlohy kláves přiřazeny ke klávesám na obrazovce, nebudou všeobecné
klávesy použity, příklad: všeobecná klávesa F1 = přičíst 1 k D000 a klávesa na
obrazovce F1 = odečíst 1 od D000 – v tomto případě bude při stisknutí klávesy
F1 aktivní funkce odečíst 1.
Úlohy
V dialogovém okně Tasks lze konfigurovat úlohy Power On a Global. Úlohy
Power On jsou prováděny při spuštění jednotky řady NQ. Úlohy v seznamu
Global jsou prováděny při každém cyklu programu. Seznam úloh může
obsahovat více než jeden příkaz.
Nejčastěji používané globální úlohy:
•
kopírování RTC do PLC (zkopíruje data RTC jednotky NQ do přidělených
příznaků PLC – 7 příznaků za sebou).
Pokud program obsahuje mnoho globálních úloh, může být ovlivněna výkonnost
jednotky řady NQ.
Příznaky
Složka Tags obsahuje všechny příznaky, které lze v projektu použít. Složka
obsahuje následující příznaky: systémové příznaky (výchozí sada), interní
příznaky (příznaky jednotky NQ) a příznaky PLC vytvořené uživateli.
Příznaky představují adresy (registry bitů, bajtů, slov, dvojic slov), které budou
v projektu použity.
26
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Postup přidání příznaku:
• Přejděte na obrazovku 1.
• Klikněte na tlačítko Tag (
) na panelu nástrojů a následně na možnost Add....
Obrázek 4.4: Informace o příznacích
•
•
•
•
•
Zadejte název příznaku – Tag Name.
Zvolte typ slova/bitu – Register/Coil Type.
Zvolte typ příznaku – Tag Type.
Zvolte funkci automatického přidání Auto Add, chcete-li vytvořit několik
příznaků za sebou zvyšujících se po slovu či bitu v závislosti na volbě
příznaku. (Názvy lze později upravit.)
Zvolte možnost 2-Bytes (1-word).
Výchozí systémové příznaky
Následující tabulka obsahuje seznam výchozích systémových příznaků. Systémové
příznaky neodstraňujte ani neupravujte. Mohla by být narušena funkce jednotky
řady NQ.
Panel nástrojů obsahuje tlačítko (
), které umožňuje zobrazení všech příznaků
či příznaků vytvořených uživatelem v seznamu příznaků.
/i
Tabulka 4.3: Výchozí systémové příznaky (slova)
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0001
Language (jazyk)
Čtení/zápis
Zápisem hodnoty změníte
jazyk u objektů podporujících
více jazyků (texty).
S0002
Flash memory status
(stav paměti )
Čtení
Zobrazuje procento využité
pamětí pro uložení.
S0004
Number of historical
alarms (počet alarmů
v historii)
Čtení
Zobrazuje počet alarmů
uložených v historii.
S0005
Screen trigger register
(register spouštěné
obrazovky)
Čtení/zápis
Zobrazí aktivní obrazovku.
Obrazovku změníte zapsáním
platného čísla obrazovky do
registru.
27
Použití nástroje NQ-Designer
28
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0006
Screen saver time
(čas spořiče)
Čtení/zápis
Čas spořiče obrazovky
(v sekundách) lze měnit
během provozu.
S0008
IP Conflict Status Register Jen čtení
Dojde-li ke konfliktu IP, do
tohoto registru se zapíše
hodnota 1. Pokud ke konfliktu
IP nedojde, zůstane v něm
výchozí hodnota 0.
S0009
Driver Scan Time Register Jen čtení
[ms]: Ethernet
Zobrazuje čas nutný
k zobrazení obrazových
bloků v milisekundách.
Pro ethernetové ovladače
se používá formát
zobrazení ####.#.
S0010
RTC day (RTC den)
Čtení
Den RTC ve formátu BCD
S0011
RTC month (RTC měsíc)
Čtení
Měsíc RTC ve formátu BCD
S0012
RTC year (RTC rok)
Čtení
Rok RTC ve formátu BCD
S0013
RTC hour (RTC hodina)
Čtení
Hodina RTC ve formátu BCD
S0014
RTC min (RTC minuta)
Čtení
Minuta RTC ve formátu BCD
S0015
RTC sec (RTC sekunda)
Čtení
Sekunda RTC ve formátu BCD
S0016
RTC day of the week
(RTC den v týdnu)
Čtení
Den v týdnu RTC ve formátu
BCD:
1 = neděle,
2 = pondělí,
3= úterý,
4 = středa,
5 = čtvrtek,
6 = pátek,
7 = sobota.
S0017
Scan time register
Čtení
Zobrazuje čas nutný k zobrazení
obrazovky, úlohy na obrazovce
a globální úlohy v milisekundách.
Formát zobrazení je ####.##.
S0018
Communication recover
time[s] for port1
Čtení/zápis
Zobrazuje čas v sekundách
nutný k obnovení komunikace
s uzly, u nichž došlo k selhání,
pro port1. Výchozí hodnota
je 60 s.
S0019
Communication recover
time[s] for port2
Čtení/zápis
Zobrazuje čas v sekundách
nutný k obnovení komunikace
s uzly, u nichž došlo k selhání,
pro port 2. Výchozí hodnota
je 60 s.
S0020
Driver scan time register
for port1
Čtení
Zobrazuje čas nutný
k zobrazení obrazových
bloků v milisekundách.
Formát zobrazení je ####.##.
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0021
Driver scan time register
[ms] for port2
Čtení
Zobrazuje čas nutný
k zobrazení obrazových
bloků v milisekundách.
Formát zobrazení je ####.##.
S0023
Popup screen trigger
register
Čtení/zápis
Uchovává číslo kontextové
obrazovky, která se zobrazí
při nastavení bitu s20.
S0028
HMI IP Address [LS Byte] Jen čtení
Dolní slovo IP adresy
HMI IP Address [2nd Byte] Jen čtení
Dolní slovo IP adresy
HMI IP Address [3rd Byte] Jen čtení
Horní slovo IP adresy
HMI IP Address [MS Byte] Jen čtení
Horní slovo IP adresy
HMI Subnet Mask
[LS Byte]
Jen čtení
Dolní slovo masky podsítě HMI
HMI Subnet Mask
[2nd Byte]
Jen čtení
Dolní slovo masky podsítě HMI
HMI Subnet Mask
[3rd Byte]
Jen čtení
Horní slovo masky podsítě HMI
HMI Subnet Mask
[MS Byte]
Jen čtení
Horní slovo masky podsítě HMI
HMI Default Gateway
[LS Byte]
Jen čtení
Dolní slovo výchozí brány HMI
HMI Default Gateway
[2nd Byte]
Jen čtení
Dolní slovo výchozí brány HMI
HMI Default Gateway
[3rd Byte]
Jen čtení
Horní slovo výchozí brány HMI
HMI Default Gateway
[MS Byte]
Jen čtení
Horní slovo výchozí brány HMI
S0034
HMI Download Port
Jen čtení
Port jednotky NQ pro stahování
S0035
Occurrence alarm number Čtení/zápis
Počet výskytů alarmu
v registru S0035 se nuluje
nastavením systémového
bitu s0044.
S0121
Contrast control
(Retentive register)
Čtení/zápis
Tento registr slouží k nastavení
kontrastu jednotky řady NQ.
S0122
Brightness control
(Retentive register)
Čtení/zápis
Tento registr slouží k nastavení
jasu jednotky řady NQ.
S0029
S0030
S0031
S0032
S0033
/i
Tabulka 4.4: Výchozí systémové příznaky (Bity)
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0003_00 Logger memory full status Čtení
1: plná paměť
S0003_02 RTC fail
Čtení
Selhání času RTC
(obsah registrů není
v definovaném rozsahu,
např. počet minut >60)
S0003_13 Ethernet Port Status
Jen čtení
0: chyba komunikace, 1:
probíhá komunikace s PLC
29
Použití nástroje NQ-Designer
Registr
30
Část 4-2
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0003_14 Comm1 status
Čtení
0: chyba komunikace
1: komunikace v pořádku
S0003_15 Comm2 status
Čtení
0: chyba komunikace
1: komunikace v pořádku
s0003
Minute change pulse
Čtení
1 pro každou změnu minuty
během jednoho snímacího cyklu
s0004
Hour change pulse
Čtení
1 pro každou změnu hodiny
během jednoho snímacího cyklu
s0005
Date change pulse
Čtení
1 pro každou změnu data
během jednoho snímacího cyklu
s0006
Month change pulse
Čtení
1 pro každou změnu měsíce
během jednoho snímacího cyklu
s0007
Year change pulse
Čtení
1 pro každou změnu roku
během jednoho snímacího cyklu
s0008
Screen saver control
Čtení/zápis
0: zakázání spořiče obrazovky
1: povolení spořiče obrazovky
Tento bit lze během provozu
změnit.
s0009
Beeper on/off
Čtení/zápis
0: zakázání zvukové signalizace
1: povolení zvukové signalizace
Tento bit lze během provozu
změnit.
s0010
Battery status
Čtení
0: napětí baterie je v pořádku
1: nízké napětí baterie (< 2,2 V)
s0012
Update the historical trend Čtení/zápis
Při nastavení 1 je aktualizováno
okno trendu historie.
s0014
Acknowledge all alarms
Čtení
0: všechny alarmy jsou potvrzeny
1: nejsou potvrzeny všechny
alarmy ve skutečných
a historických alarmech
s0016
Valid key beeper
Čtení/zápis
0: zakázání zvuku platné
funkční klávesy
1: povolení zvuku platné
funkční klávesy
Tento bit lze změnit za provozu.
s0017
Invalid key beeper
Čtení/zápis
0: zakázání zvuku platné
obrazovky
1: povolení zvuku platné
obrazovky
Je-li nastavena 0, jednotka NQ
generuje zvuk jen při stisknutí
vstupní oblasti.
Tento bit lze změnit za provozu.
s0019
Invalid date entry
Čtení
0: platné datum
1: neplatné datum
(rozsah neodpovídá
definovaným rozsahům,
např. počet měsíců >12)
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
s0020
Popup screen control coil Čtení/zápis
Spustí popup obrazovku
s číslem uloženým
v příznaku S0023.
s0021
Communication recover
enable bit: port1
Čtení/zápis
Je-li tento bit nastaven, je
komunikace s uzly, u nichž
selhala, detekována po době
sledování příznaku S0018
pro port1 (výchozí hodnota
– zapnuto).
s0022
Communication recover
enable bit: port2
Čtení/zápis
Je-li tento bit nastaven
(výchozí stav), komunikace
s uzly, které přestaly reagovat,
je detekována po době
vyhledávání nastavené pro
port2 v registru S0019.
s0023
Communication
recover enable bit:
Ethernetový port
Čtení/zápis
Je-li tento bit nastaven
(výchozí stav), komunikace
s uzly, které přestaly reagovat,
je detekována po době
vyhledávání nastavené pro
ethernetový port v registru
S0020.
s0028
Bittask datalogger-logger
group1 bit
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu může
uživatel spustit/ukončit
protokolování v režimu bitových
úloh pro skupinu group1.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0029
Bittask datalogger-logger
group2 bit
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu může
uživatel spustit/ukončit
protokolování v režimu bitových
úloh pro skupinu group2.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0030
Bittask datalogger-logger
group3 bit
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu může
uživatel spustit/ukončit
protokolování v režimu bitových
úloh pro skupinu group3.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0031
Bittask datalogger-logger
group4 bit
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu může
uživatel spustit/ukončit
protokolování v režimu bitových
úloh pro skupinu group4.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0032
Lock data entry
Čtení/zápis
Uživatel může zamknout/
odemknout zadávání dat
(zadávání pomocí klávesnice).
0: odemknutí zadávání dat
1: zamknutí zadávání dat
31
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
s0033
Start data entry only
through enter key
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu může uživatel
zvolit režim zadávání dat.
0: povolení zadávání dat
prostřednictvím klávesy Enter
nebo numerických kláves
1: povolení zadávání dat
pouze po předchozím stisknutí
klávesy Enter
s0035
Ignore real and historical
alarms
Čtení/zápis
0: Monitorování všech alarmů
1: Ignorování všech skutečných
a historických alarmů
s0036
Run LED on/off
Čtení/zápis
0: Run LED svítí.
1: Run LED nesvítí.
s0037
Allow USB host operation Čtení/zápis
0: Funkce USB host není
povolena.
1: Funkce USB host je povolena
s0042
HMI DHCP
Enable/Disable
Jen čtení
Aktivace/deaktivace DHCP
s0043
Logged Data Clear Bit
Čtení/zápis
Je-li tento bit nastaven,
protokolovaná data se
vymažou.
s0044
Occurrence Reset bit
Čtení/zápis
Řídící bit pro nulování počtu
výskytů alarmů (1 = vynulovat).
Uzly
Složka Nodes obsahuje informace o síti: název panelu a PLC jednotek, adresy
uzlů v síti (uvedené pod porty COM1 a COM2), protokol používaný u portu COM.
Porty COM1 a COM2 mohou využívat rozdílné protokoly.
V této složce lze rovněž přidat uzel do sítě.
•
•
•
32
Klikněte na tlačítko Nodes (
).
Klikněte pravým tlačítkem na obrazovku.
Vyberte přidání uzlu Node.
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-5
Část 4-2
Alarmy
Složka alarmů obsahuje konfigurační nástroj pro definování a změny alarmů.
Funkce alarmu umožňuje vybrat ze tří různých metod.
• 16 náhodných slov
Pro každý příznak (slovo) lze v okně alarmů nakonfigurovat a přiřadit 16 alarmů.
Celkem lze nakonfigurovat a přiřadit 16 různých slov (tj. 256 alarmů).
• 16 následujících slov
Tato funkce bude k dispozici po vytvoření 16 po sobě jdoucích příznaků velikosti
slova v databázi příznaků. Touto metodou vytvoříte v okně alarmů 256 řádků
alarmů najednou.
• 256 diskrétních alarmů
Tato funkce je kombinací vytváření alarmů s nezávislými diskrétními bity nebo
podmíněných alarmů.
•
•
Alarmy s diskrétními bity
Jako bit alarmu lze zvolit libovolný bit v seznamu příznaků. Pro každý bitový
alarm můžete zvolit, zda se má spouštět náběhovou, nebo spádovou
hranou.
Podmíněné alarmy
Tato funkce umožňuje generovat alarmy na základě hodnot ve dvou různých
registrech nebo na základě porovnání hodnoty v některém z registrů
s určitou hodnotou. Alarm bude na základě definice spuštěn v případě,
že bude daná logická podmínka splněna.
Možné podmínky jsou:
<
>
<=
>=
==
!=
menší než
větší než
menší nebo rovno
větší nebo rovno
rovná se
nerovná se
Bitové i podmíněné alarmy lze používat současně.
33
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Obrázek 4.5: Vlastnosti konfigurace alarmů projektu
Výše uvedená obrazovka se zobrazí, když ve stromovém zobrazení projektu
kliknete na složku alarmů.
Odshora dolů lze toto okno rozdělit na tři oblasti.
1. Typ alarmu
Tato oblast tvoří hlavní konfigurační část okna pro konfiguraci alarmů.
Zobrazuje výběr, který jste při vytváření nového projektu provedli na kartě
alarmů.
Typ alarmu: Výchozí výběr je 16 Random Words (16 náhodných slov).
Poznámka: Formát je možné změnit z 16 náhodných slov nebo z 16 po sobě
jdoucích slov na 256 diskrétních alarmů. Jiné změny formátu
resetují definované alarmy.
Dále je zde uvedeno, jaká akce se provede, když je paměť alarmů v jednotce
NQ-zaplněna, a v dolní části oblasti 1 je uvedeno, jakým způsobem lze alarmy
potvrdit (vzít na vědomí).
V uvedeném příkladu je vidět, že všechny alarmy budou potvrzovány
nastavením bitu ACK PLC. Druhou možností je zde potvrdit alarm výběrem.
Je-li vybrána tato možnost, každý alarm může být potvrzen příznakem
definovaným v oblasti 3 (v rámečku Acknowledge).
Poznámka: Kliknete-li na tlačítko Change Properties (Změnit vlastnosti),
všechny už přiřazené alarmy budou vymazány a nastaveny na
výchozí hodnoty.
2. Přiřazení adresy
V této oblasti můžete alarmy přiřadit. V poli Alarm Section (Část alarmů)
můžete definovat 16 skupin. Každá skupina bude přiřazena k některému
registru (slovu) a může obsahovat 16 alarmů. Po stisknutí tlačítka Assign
(Přiřadit) bude v okně alarmů rezervován příslušný počet alarmů (podle
typu alarmu zvoleného v oblasti 1). Volbou 16 po sobě jdoucích slov
například rezervujete 256 alarmů najednou, pro 16 náhodných slov to bude
16 a pro 256 diskrétních alarmů to bude 1.
34
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
3. Definování jednotlivých alarmů
Tato oblast umožňuje definovat pro každý alarm textovou zprávu (maximálně
40 znaků), závažnost, zda se jedná o skutečný, nebo historický alarm, tisk
a potvrzování (podle způsobu potvrzení definovaného v oblasti 1).
Tlačítko Set Parameters (Nastavit parametry) umožňuje definovat texty polí
Acknowledged (Potvrzeno) a Active (Aktivní) pro jednotlivé jazyky. Každý
jazyk bude mít definované své vlastní potvrzení, které lze naprogramovat
tak, že bude pro každý z používaných jazyků jiné.
Po zadání správné definice každého z alarmů je třeba kliknout na tlačítko
Accept (Přijmout), aby byla platnost alarmu potvrzena. U vytvořených alarmů
lze měnit názvy a formáty. Po provedení změny je třeba kliknout na tlačítko
Accept.
Chcete-li přidělit registr alarmů, který bude použit ke spouštění alarmů, je
nutno nejdříve vytvořit příznak v seznamu příznaků.
Příklad:
HR000 je alarmový registr používaný programem PLC. Vytvořte příznak s obsahem
HR000 v seznamu příznaků. Tento vytvořený příznak vyberte a přidělte alarmový
registr.
Po přidělení uvidíte, že prvních 16 řádků bude identifikováno jako alarmy.
Bit HR000.00 jako alarm 0 (Motor stopped), bit HR000.01 jako alarm 1
(Fuse blown) atd.
Po klepnutí na první řádek alarmu 0 můžete zadat text alarmu, potvrdit (A/N)
a určit, který bit bude použit k provádění příznaku ACK, závažnosti, alarmu
v reálném čase nebo historického alarmu.
Po provedení všech nastavení klikněte na tlačítko ACCEPT (Potvrdit). Veškerý
text se nyní zbarví modře a znamení alarmu se změní na YES (Ano).
Tímto způsobem lze přidělit všechny alarmy použité v projektu.
Dále je vysvětlen význam důležitých tlačítek při přidělování alarmů.
Obrázek 4.6: Tlačítka alarmů
•
•
•
•
•
Tlačítko Update aktualizuje změnu použitou u alarmů.
Tlačítko Delete odstraní vybraný řádek alarmu.
Tlačítko Reset All Alarms provede reset všech nastavení alarmů. Dojde
k vymazání všech nastavení včetně zvoleného registru pro alarmy.
Tlačítko Export slouží k exportu veškerého textu použitého u alarmů ve formátu
CSV za účelem vytvoření aplikace s podporou více jazyků.
Tlačítko Import slouží k importování upraveného souboru CSV pro podporu
více jazyků v projektu.
35
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-6
Část 4-2
Protokolování dat
Funkce protokolování dat umožňuje ukládání dat (příznaků) v jednotce řady
NQ v průběhu času. Příslušná složka obsahuje nastavení/konfiguraci pro
protokolování dat a jejich tisk.
Obrázek 4.7: Protokolování dat
Velikost paměti vyhrazená pro protokolování dat v terminálu je volitelná. Lze zvolit
několik různých rozsahů od 256 kb do 2 048 kb.
Pro případ zaplnění paměti jsou na výběr dvě možnosti, jak se má jednotka
řady NQ zachovat:
• FIFO
Toto je výchozí nastavení. Funkce FIFO (je-li vybrána) vymaže ze souboru
protokolování dat nejstarších 64 kB dat. Tento proces probíhá průběžně
a umožňuje mít vždy k dispozici nejnovější protokolované informace.
Příklad: Vybrali jste velikost protokolovacího souboru 256 kB. Jakmile registr
S0002 (stav paměti flash) dosáhne 100%, nejstarší záznamy zabírající 64 kB
budou odebrány a obsah registru S0002 bude nastaven na 75%.
(Pro 512 kB to bude 88%, pro 1 024 kB 94% a pro 2 048 kB 97%.)
• Stop logging (Zastavit protokolování)
Toto nastavení způsobí vypnutí protokolování, když hodnota v registru S0002
dosáhne 100%.
Lze zvolit typ dat pro protokolování (slovo/dvojice slov). Na základě této volby
budou dostupné příznaky filtrovány a následně budou k dispozici pro protokolování.
Pro protokolování dat lze definovat 4 různé skupiny. Každá skupina může
obsahovat až 30 příznaků, které mohou být protokolovány. Pro každou skupinu
lze definovat režim protokolování.
Funkce protokolování dat umožňuje 6 různých režimů protokolování.
• Power up
Příznaky definované v této skupině budou zaprotokolovány, když je terminál
napájen a aplikace je spuštěna. Pro tuto skupinu lze nastavit frekvenci
protokolování.
• Start/Stop time
Uživatel může definovat část dne, během níž bude docházet k protokolování.
Pomocí této volby lze rovněž naprogramovat frekvenci protokolování pro
celou skupinu, je-li zvolen tento režim.
36
Použití nástroje NQ-Designer
•
•
•
•
4-2-2-7
Část 4-2
Key task
Uživatel může přiřadit klávesy/tlačítka určené ke spuštění a zastavení
protokolování. Příslušné příkazy jsou k dispozici v části „Keys specific Task“.
Logging with run time frequency
Tento režim lze použít pouze pro skupinu 1 a je určen pouze k tisku datového
protokolu. Při volbě této možnosti bude každý příznak zaprotokolován
s minimálním volitelným intervalem 30 minut.
Bit task
Uživatel může použít systémové bity s28 (group1) až s31 (group4) k zahájení
a ukončení protokolování. Je-li systémový bit nastaven na hodnotu 1,
protokolování je zahájeno.
Event based
Uživatel může zvolit vnitřní bit pro protokolování. K dispozici jsou 3 možnosti. :
Positive edge (kladná hrana), Negative edge (záporná hrana), Both edges
(obě hrany). Při volbě jedné z těchto možností dojde k zahájení či ukončení
protokolování při zvolených podmínkách.
Jazyky
Dialogové okno Languages obsahuje seznam podporovaných jazyků a umožňuje
správu jazyků, které jsou v projektu podporovány. Aby byl jazyk podporován,
je nutné jej do programu přidat. Nástroj NQ-Designer podporuje celkem 9 jazyků.
Jako výchozí jazyk programu je použit výchozí jazyk operačního systému.
Obrázek 4.8: Jazyky
Postup přidání jazyka:
• Zvolte jazyk ze seznamu podporovaných jazyků Supported Languages
a klikněte na tlačítko Add.
• Jazyky lze programovat jednotlivě, aby jednotky řady NQ mohly zobrazovat
správný formát data a desetinný oddělovač.
• Zaškrtnutím políčka povolte rozvržení klávesnice pro zvolený jazyk.
Ve složce jazyků se zobrazuje položka S0001. Před každým přidaným jazykem
je zobrazena hodnota. Pokud je hodnota v registru S0001 nastavena na
zobrazenou hodnotu pro přidaný jazyk, bude projekt zobrazen ve zvoleném jazyce.
První jazyk uvedený ve složce jazyků je výchozím jazykem operačního
systému Windows. V této složce lze jazyky přidat či odebrat.
Použijete-li nástroj pro import/export k zadání více jazyků, není nutné povolovat
klávesnice v této složce. Klávesnici lze povolit, když jazyk přidáte do operačního
systému Windows. Jazyky je možné do programu přidat kdykoli později.
Chcete-li u aplikace s podporou více jazyků vytvořit funkci importu a exportu
pro překlad, je vždy nutné exportovat a importovat dva různé soubory.
Jedná se o objekty Text (tlačítko Import/export text objects na panelu nástrojů)
a objekty Alarm (ve složce alarmů).
37
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-8
Část 4-2
Pracovní plocha
Pracovní plocha slouží k vytváření a úpravě projektů. Panel vlastností zobrazuje
vlastnosti nastavení. Chcete-li vlastnosti změnit, klikněte na příslušnou hodnotu.
4-2-2-9
Stavový řádek
Stavový řádek obsahuje další informace týkající se souřadnic v pracovní oblasti
a na obrazovce. Pracovní oblast představuje celou oblast obrazovky, která je
k dispozici pro programování.
4-2-2-10 Okno vlastností
Okno vlastností uvádí vlastnosti vybraného objektu. Vlastnosti, které lze upravit,
jsou uvedeny tučně.
4-2-3
Použití funkce nápovědy
Funkce nápovědy je k dispozici po klepnutí na položku Software help nebo
Contents v nabídce Help.
38
Příklad aplikace
Část 4-3
4-3
Příklad aplikace
4-3-1
Nastavení projektu
1 Spusťte nástroj NQ-Designer.
2 Klikněte na možnost Create New Project nebo Create New NQ Project
v nabídce Project pod položkou New.
Obrázek 4.9: Výběr modelu
3 V rozevíracím seznamu produktů zvolte možnost NQ3. Jako typ modelu zvolte
možnost NQ3-TQ010B. Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.10: Informace o projektu
39
Příklad aplikace
Část 4-3
4 Zadejte následující data projektu:
• Project Title (Název projektu): Example
5 Klikněte na kartu COM1.
Obrázek 4.11: COM1
6 Zadejte následující nastavení komunikace:
• Protocol: Omron NT Link
• Model: CP1L
• Baud Rate: 115.2K
• Data Bits: 8
• Parity: Odd
• Stop Bits: 1
7 Klikněte na tlačítko Add Node.
40
Příklad aplikace
Část 4-3
8 Klikněte na kartu Alarm.
Obrázek 4.12: Alarm
9 Zadejte následující nastavení alarmu:
• 16 random words: Each bit of each random assigned word is an alarm
10 Klikněte na kartu Settings.
Obrázek 4.13: Nastavení
11 Zadejte následující nastavení:
• Screen Saver Enabled
41
Příklad aplikace
Část 4-3
12 Klikněte na kartu Screen Navigation
Obrázek 4.14: Karta Screen Navigation
13 Vyberte metodu ovládání pro navigaci na základních a kontextových
obrazovkách.
14 Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.15: Obrazovka nástroje NQ-Designer
Informace o obsahu panelu projektu najdete v části 4-2-2-4 Panel projektu.
4-3-2
Funkce obrazovky
Nástroj NQ-Designer automaticky generuje 5 obrazovek:
• 1 základní obrazovku pro programování,
• 4 předdefinované obrazovky s klávesnicemi (kontextové obrazovky).
Okno vlastností lze použít ke změně vlastností. Změnit lze vlastnosti, které jsou
uvedeny tučným písmem. Nejdůležitější vlastnosti jsou:
• Tasks List (Seznam úloh),
• Use Template (Použití šablony).
Postupujte tímto způsobem:
1 Poklepejte na složku Screens. Klikněte na možnost Screen1.
2 Klikněte na položku ... v seznamu Tasks List na panelu vlastností.
3 Vyberte úlohu z rozevírací nabídky.
Pro každou obrazovku lze definovat, zda mají být akce provedeny před
zavřením, během zavírání nebo po zavření obrazovky.
42
Příklad aplikace
4-3-3
Část 4-3
Textové objekty s podporou více jazyků
Textové objekty s podporou více jazyků slouží k zobrazení textů. Tento objekt
použijte při programování aplikace s podporou více jazyků. Nejdůležitější
vlastnosti jsou:
• Visibility Animation (Viditelnost animace),
• Písmo
• Flash
• Text Colour (Barva textu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Multilingual Text (
).
2 Přetáhněte objekt vícejazyčného textu na obrazovku Screen1.
3 Stiskněte mezerník. Dojde k otevření pole ve stavovém řádku nástroje
NQ-Designer. Text lze zadat okamžitě.
Obrázek 4.16: Textové objekty s podporou více jazyků
4-3-4
Objekty zadání dat
Objekty zadání dat umožňují změnu dat pomocí klávesnice. V poli vlastností
lze otevřít kontextovou obrazovku (obrazovka s klávesnicí je automaticky
přidělena podle použitého formátu). Uživatel může přidat klávesnici k základní
obrazovce pro změnu vstupu; klávesnice pro nastavení musí být nastavena
na možnost NO v konfiguraci číselného vstupu.
Objekty zadání dat slouží k zadávání:
• číselných dat,
• bitových dat.
Nejdůležitější vlastnosti pro číselná data:
• Tag Address (Adresa příznaku) – (registr)
• Tag Name (Název příznaku),
• Data Type (Typ dat) – (unsigned, hex, binary atd.)
• Format (4,2) – celkem 4 číslice, z nichž 2 jsou za oddělovacím znakem (**,**)
43
Příklad aplikace
Část 4-3
Nejdůležitější vlastnosti pro bitová data:
• Off Text (Bez textu),
• On Text (S textem),
• Klávesnice
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Screens v panelu projektu.
2 Klikněte na možnost New Base Screen (
).
3 Klikněte na možnost Screen2.
4 Klikněte na tlačítko Numerical Data Entry (
).
Obrázek 4.17: Objekty zadání dat
Poznámka
4-3-5
V poli vpravo dole je uvedena vysvětlivka k poli vybranému v poli vlastností.
Objekty zobrazení dat
Objekty zobrazení dat slouží k zobrazení:
• číselných dat,
• dat zpráv,
• bitových dat.
Nejdůležitější vlastnosti pro číselná data:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Tag Name (Název příznaku),
• Data Type (Typ dat).
Nejdůležitější vlastnosti pro data zpráv:
• Ranges (Rozsahy),
• On Text (S textem),
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Colour/Flash/Visibility Animation (Barva/Blikání/Viditelnost animace).
Nejdůležitější vlastnosti pro bitová data:
• Off Text (Bez textu),
• On Text (S textem),
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Colour/Flash/Visibility Animation (Barva/Blikání/Viditelnost animace).
44
Příklad aplikace
Část 4-3
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Screens v panelu projektu.
2 Vyberte možnost New Base Screen (
).
3 Klikněte na možnost Screen3.
4 Klikněte na tlačítko Numerical Data Display (
).
5 Klikněte na možnost Screen3.
6 Klikněte na tlačítko Message Data Display (
).
7 Klikněte na hodnotu 1 v nabídce Ranges na panelu vlastností.
Obrázek 4.18: Objekty zobrazení dat
8 Klikněte na tlačítko Add. (Rozsahy lze upravit na požadovanou hodnotu.)
Obrázek 4.19: Rozsah textu registru
45
Příklad aplikace
4-3-6
Část 4-3
Tlačítka
Tlačítka slouží k přidělení úloh. K dispozici jsou následující tlačítka:
• Předdefinovaná tlačítka (
).
Jedná se o tlačítka, ke kterým lze přidělit předem definované jednotlivé
úlohy.
• Tlačítko rozšířeného bitu (
)
Volně konfigurovatelná tlačítka bitů s možností zpětné vazby. Naprogramovat
lze následující chování: stisknutí (čelo impulsu), přidržení (vrchol impulsu)
a uvolnění (týl impulsu).
• Tlačítko Word Button (
)
Tlačítka, která lze nakonfigurovat na 32 stavů odpovídajících jednotlivým
hodnotám použitého příznaku. Jednotlivým stavům tlačítka lze přidělit různé
úlohy a zprávy.
Nejdůležitější vlastnosti předdefinovaných tlačítek, tlačítek rozšířených bitů
a tlačítek Word Button:
• Button Style (Styl tlačítka),
• On Text (S textem),
• On Text Colour (Barva textu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen3.
2 Klikněte na tlačítko Word Button (
).
(Stisknete-li mezerník, budete moci zadat text přímo.)
3 Klikněte na možnost Collection z nabídky State Properties v panelu vlastností.
4 Klikněte na možnost Add State.
Obrázek 4.20: Tlačítko Word Button
5 Klikněte na položku ... v seznamu Tasks List na panelu vlastností.
6 Klikněte na tlačítko Add.
46
Příklad aplikace
Část 4-3
Obrázek 4.21: Vlastnosti stavu
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Klikněte na tlačítko OK.
47
Příklad aplikace
4-3-7
Část 4-3
Objekty indikátorů
K dispozici jsou následující objekty indikátorů:
• Bitový indikátor (
)
Objekty bitových indikátorů slouží k zobrazení zapnutého a vypnutého stavu
příznaku typu smyčky.
• Indikátor slova (
)
Objekty indikátorů slov slouží k zobrazení různých stavů (max. 32) v závislosti
na hodnotě přidělené adresy.
Nejdůležitější vlastnosti pro objekty bitových indikátorů:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Style (Styl) – obecný, obraz atd.,
• On Text Colour (Barva textu).
Nejdůležitější vlastnosti pro objekty word indikátorů:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• State Properties (Vlastnosti stavu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen3.
2 Klikněte na tlačítko Word Lamp (
).
3 Klikněte na možnost Screen3.
4 Klikněte na možnost … z nabídky State Properties v panelu vlastností.
5 Klikněte na možnost Add State.
6 Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.22: Objekty indikátorů
48
Příklad aplikace
4-3-8
Část 4-3
Grafické objekty
Následující grafické objekty slouží ke kreslení objektů a umístění obrázků na
obrazovce:
• čára (
),
• obdélník (
),
• elipsa (
),
• zaoblený obdélník (
),
• Pokročilý obrázek (
)
Všechny importované obrázky jsou před stažením do jednotky řady NQ
převedeny do formátu BMP. To znamená, že obrázky ve formátu GIF a JPEG
budou převedeny na soubory BMP, které využívají více místa v paměti.
Obrázek 4.23: Grafické objekty
49
Příklad aplikace
4-3-9
Část 4-3
Průvodci
K přidávání funkcí lze využít následující průvodce:
• Sloupcový graf ( )
Zobrazí hodnotu ve formě sloupce.
• Sloupcový graf s více sloupci (
)
Zobrazí hodnoty pomocí max. 4 sloupců v rámci jednoho obrázku. Pro
každý sloupec lze definovat odlišné min. a max. hodnoty a sloupce přidělit
různým adresám. Na obrázku je znázorněn graf s více sloupci se
zvolenými hodnotami.
• Analogový měřič (
).
Slouží k zobrazení hodnoty pomocí měřidla.
• Trend (
)
Zobrazí graf průběhu hodnoty během určité doby.
• Historický trend (
)
Zobrazí trend protokolovaných dat. Tento příkaz lze použít pouze tehdy, je-li
příznak protokolován v záznamech dat. Historický trend lze zobrazit maximálně
pro 4 zaprotokolované příznaky.
Obrázek 4.24: Průvodci
50
Příklad aplikace
Část 4-3
4-3-10 Alarmy
Okna alarmů slouží k zobrazení alarmů na obrazovce. Nejdůležitější vlastnosti
alarmů:
• Alarm Type (Typ alarmu) – v reálném čase nebo historický,
• Select Display Fields (Volba polí zobrazení) – zobrazené položky a jejich pořadí.
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen.
2 Klikněte na tlačítko Alarm (
).
Informace o definování alarmů najdete v části Alarmy v kapitole 4-2-2-4 Panel
projektu.
3 Klikněte na možnost Collection z nabídky Select Display Fields v panelu
vlastností.
4 Vyberte možnost On-Time and Off-time a klikněte na tlačítko Add. Zde lze
konfigurovat pořadí dat zobrazených v okně.
Obrázek 4.25: Alarmy
5 Klikněte na tlačítko OK.
Panel nástrojů obsahuje čtyři předdefinovaná tlačítka alarmů: dvě tlačítka
slouží k navigaci a dvě k potvrzení (
). Potvrzovacím tlačítkem potvrdíte
první alarm zobrazený v okně alarmů. Navigační tlačítka slouží k procházení
okna alarmů.
51
Příklad aplikace
4-3-11
Část 4-3
Klávesnice
Klávesnice lze používat na kontextových obrazovkách nebo na základní
obrazovce. V případě použití na kontextové obrazovce se klávesnice chová
stejně jako předdefinované klávesnice v nástroji NQ-Designer.
Je-li klávesnice součástí základní obrazovky, která obsahuje zadání hodnoty
(v poli vlastností zvolte možnost „No keypad“), bude klávesnice měnit data
tohoto zadání. Je-li klávesnice součástí základní obrazovky, která obsahuje více
polí pro zadání hodnot, bude postupně jednotlivě měnit všechna tato pole.
Chcete-li povolit klávesnici na základní obrazovce, stiskněte klávesu ENT nebo
některou z číselných kláves. Začne blikat první číselné zadání. Nyní můžete
začít zadávat data.
K dispozici jsou následující klávesnice:
• Klávesnice (
)
Tato je číselná klávesnice, která nabízí různé styly zobrazení klávesnic.
• Klávesnice ASCII (
)
Toto je klávesnice se znaky standardu ASCII. K dispozici jsou dva styly
klávesnice:
ASCII (Style 1) a číselná ASCII (Style 2).
• Vlastní klávesnice (
)
Tuto klávesnici lze zvolit, chcete-li vytvořit vlastní číselnou či ASCII klávesnici.
Formát lze zvolit libovolně. Lze slučovat klávesy a čísla kláves. Přidělení
kláves lze zvolit v okně vlastností.
52
Tisk z jednotek řady NQ
4-4
Část 4-4
Tisk z jednotek řady NQ
Z jednotek řady NQ je možné tisknout data na tiskárnách vybavených sériovým
portem. Po přidání sériové tiskárny do složky uzlů (příkazem Add Node) je
možné tisknout data z obrazovek, zprávy alarmů a protokolovaná data.
Tiskárna bude vidět ve složce uzlů přidaných do sítě.
V jednotkách řady NQ lze určit aplikační úlohy, které budou provádět tiskové
činnosti.
Tisk dat z obrazovky:
Jsou dva způsoby, jak vytisknout data z obrazovky.
•
Vlastnosti tisku obrazovky ze seznamu vlastností:
Vyberete-li možnost „print screen“ (vytisknout obrazovku) nebo „print once
and display screen“ (jednou vytisknout a zobrazit obrazovku), informace z
obrazovky se vytisknou pokaždé, když se na danou obrazovku dostanete.
•
Tlačítko nebo funkční klávesa s přiřazenou úlohou „Print data“ (Tisk dat):
Při každém stisknutí funkční klávesy nebo tlačítka se data z aktuální
obrazovky odešlou do tiskárny.
Tisk zpráv alarmů:
Během definování alarmů můžete pro každý alarm určit, zda se má jeho zpráva
vytisknout (zaškrtnout políčko Print pod Alarm notification). Pokaždé, když se
spouštěcí bit některého alarmu změní a políčko pro tisk je zaškrtnuté, data
alarmu budou odeslána do tiskárny.
Tato data mají následující pevný formát:
Time:
Date:
alarm number:
alarm text: active/inactive:
Tisk protokolovaných informací:
Ve složce pro protokolování dat můžete definovat čtyři skupiny příznaků, které
se mají protokolovat. Po přidání příznaků do skupiny se aktivuje tlačítko Print
Properties (Vlastnosti tisku). Když na něj kliknete, můžete určit příznaky, které
se mají tisknout, a jejich formát.
V části Logged tags (Protokolované příznaky) vyberte příznaky, které chcete
tisknout. Vybrané příznaky se zobrazí v okně Tags to be Printed (Příznaky, které
se mají tisknout). Pro každý příznak můžete změnit název v záhlaví, šířku a formát.
Tyto kroky lze to zopakovat pro každou skupinu.
Abyste mohli tisknout správné informace, musí být definován časový interval.
Ten lze určit na kartě Start/end times for printing (Časy začátku/konce pro tisk)
v okně Datalogger (Protokolování dat).
Pro akci tisku protokolovaných je nutné přidat na obrazovku tlačítko a přiřadit
mu úlohu (tzv. „key specific task“) Start Printing of Group (Zahájit tisk skupiny).
Zde určete skupinu, jejíž data se mají tisknout. Stisknutím tohoto tlačítka nyní
vytisknete protokolované informace pro časový interval, který jste definovali
v části protokolování dat.
Vytisknutý text bude obsahovat jen znaky v kódování ASCII.
53
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer
4-5
Část 4-5
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer
V nástroji NQ-Designer je možné převést projekt vytvořený pro určitý model
na projekt pro jiný model. Může to být například převod z modelu NQ3 na NQ5
nebo ze sériové komunikace na ethernetovou. Nástroj umožňuje převést
vytvořený projekt z jednoho modelu na kterýkoli jiný model řady NQ.
Příklad:
Aplikaci pro model NQ3-MQ000B lze automaticky převést na libovolný jiný
model řady NQ (NQ3* nebo NQ5*). Jedná se o převody ze sériového přenosu
na Ethernet, z COM1 na COM2 atd. Celý projekt se automaticky převede na
požadovanou kombinaci modelu a konfigurace.
Postup:
•
Otevřete projekt, který chcete převést.
•
V nabídce zvolte postupně příkazy Project (Projekt), Model conversion
(Převod modelu).
Obrázek 4.26: Možnost Model conversion (Převod modelu)
•
Zobrazí se okno s modelem vaší aktuální aplikace a rozevíracím seznamem
pro výběr nového modelu.
Obrázek 4.27: Okno Destination Model Selection (Výběr cílového modelu)
54
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer
•
Část 4-5
Poté, co vyberete nový model, musíte zadat název a cílové umístění pro
ukládaný projekt (soubor v poli Save as (Uložit jako) by měl mít příponu .nqp).
Stisknutím tlačítka Next (Další) zobrazíte provedený výběr a porovnání
rozlišení původního a nového modelu.
Obrázek 4.28: Okno Convert Application (Převést aplikaci)
V tomto okně jsou důležitá zaškrtávací políčka pro akce, které se mají při
převodu provést. Při převodu z jednoho horizontálního modelu na jiný by tato
nastavení neměla mít žádný vliv, protože všechny modely řady NQ mají stejné
rozlišení. Když provedete převod z horizontálního modelu na vertikální a zvolíte
při tom nesprávná nastavení, objekty v převedeném projektu se mohou ztratit
nebo být na jiném místě.
•
Po stisknutí tlačítka Next se zobrazí provedený výběr a porovnání
podporovaných barev.
Obrázek 4.29: Okno Convert Application (Převést aplikaci)
•
Po stisknutí tlačítka Next se zobrazí okno pro výběr komunikačních portů,
kde můžete určit, který komunikační port se má v nové aplikaci používat.
55
Převádění modelů v nástroji NQ-Designer
Část 4-5
Zde je nutno stisknout tlačítko Add action (Přidat akci) a vybrat
komunikační port.
Obrázek 4.30: Okno Convert Application (Převést aplikaci)
•
Dalším stisknutím tlačítka Next zobrazíte okno, kde lze namapovat funkční
klávesy. Pokud původní i nový model mají stejný počet funkčních kláves,
toto okno bude neaktivní (se šedými texty možností).
Obrázek 4.31: Okno Convert Application (Převést aplikaci)
•
56
Stisknutím tlačítka Finish (Dokončit) zahájíte proces převodu.
Projekt bude převeden. Po převodu bude se „nová“ aplikace otevře
a bude připravena ke stažení. Ve spodní části se zobrazí zpráva, že
je vždy nutné do terminálu znovu stáhnout firmware.
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6-1
Řada NQ a protokol FINS
Část 4-6
Podporovaný protokol na ethernetových terminálech NQ*-TQ010B Ethernet je
protokol společnosti OMRON FINS over UDP.
Terminály řady NQ mohou sloužit jako klient i jako server.
Když se používají jako server, jsou implementovány následující příkazy:
•
FINS – čtení paměti (0101)
•
FINS – zápis do paměti (0102)
•
FINS – identifikace (0501)
Vnitřní datová paměť (D) jednotky řady NQ je rezervována pro provoz jednotky
v roli serveru. Přístup k těmto adresám lze získat vyžádáním dat CIO FINS.
Pro výměnu dat lze využít maximálně 1 000 adres.
Po odeslání příkazu protokolu FINS pro identifikaci (0501) bude vrácen řetězec
40 znaků s typovým označením terminálu následovaným sekvencí V XX.YY,
kde XX je ..... a YY je .....
Např. „NQ3-TQ010-B
V01.00“
Přenos dat do jiných sítí s protokolem FINS:
Data protokolu FINS lze přenášet prostřednictvím různých sítí. Podrobnosti k tomu
lze nalézt v příručce W342-E* společnosti OMRON (referenční příručka,
komunikační příkazy).
Dále je uveden obrázek okna, kde je možné tyto parametry nastavit.
4-6-1-1
Přenos dat z jednotek řady NQ s protokolem OMRON FINS over Ethernet
do ethernetových modulů OMRON
Chcete-li úspěšně komunikovat s moduly OMRON CJ2 nebo C*1W-ETN*,
postupujte takto:
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Vyberte model, který chcete použít.
3. Přejděte na kartu Ethernet a proveďte správná nastavení pro ethernetovou
komunikaci s modelem řady NQ. Zobrazené výchozí hodnoty odpovídají
továrnímu nastavení modelů řady NQ.
57
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
Obrázek 4.32: Okno Project Configuration (Konfigurace projektu), karta Ethernet
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Vytvoří se projekt.
6. Přejděte ve stromové struktuře do složky uzlů a přidejte uzel. Zobrazí se
následující okno.
Obrázek 4.33: Okno Node Information (Informace o uzlu)
7. Je-li třeba, vyplňte název PLC.
8. V poli Port vyberte možnost Ethernet.
9. V poli Protocol vyberte možnost FINS over UDP/IP.
10. V poli Model vyberte možnost CJ1/CJ2/CP1.
11. V rámečku Destination (Cíl) zadejte IP adresu PLC, se kterým chcete
komunikovat.
12. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).
13. Nyní jste provedli nastavení pro komunikaci modelu řady NQ (IP adresa
192.168.250.100) s PLC (IP adresa 192.168.250.12) prostřednictvím
protokolu FINS.
14. Přejděte do seznamu příznaků a vytvořte příznak pro PLC (například HR000).
15. Přejděte na obrazovku 1, zadejte nějaké číslo a přiřaďte ho příznaku HR000.
58
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
16. Stáhněte do modelu řady NQ aplikaci A TAKÉ firmware pomocí sériového
portu, portu USB nebo ethernetového portu.
Obrázek 4.34: Okno Communication (Komunikace), Ethernet
Poznámka: Pokud jste v okně Project Configuration změnili nastavení
Ethernetu, musíte je také stáhnout do okna pro stahování. Pro
stahování dat pomocí ethernetového připojení musí IP adresa
a číslo portu v okně Download (Stahování) přesně odpovídat
IP adrese a číslu portu modelu řady NQ. (Zapněte jednotku
řady NQ a při spouštění se zobrazí její aktuální IP adresa.)
17. Spusťte aplikaci CX-Programmer a připojte se k CPU.
18. Klikněte na tabulku vstupů a výstupů.
19. Přejděte na modul Ethernet a dvakrát na něj klikněte.
20. Následující okno je pro PLC CJ2MCPU3*.
Obrázek 4.35: Ethernetový modul pro PLC CJ2MCPU3*
59
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
21. Vyplňte pole IP Address (IP adresa) a Subnet Mask (maska podsítě) podle
obrázku a klikněte na tlačítko Transfer (PC to Unit) (Přenést (z počítače do
jednotky)).
22. Připojte ethernetový kabel k jednotce řady NQ a spojení s PLC je hotové.
23. Chcete-li ověřit správnost dat, můžete v nabídce View (Zobrazení) kliknout
na položku Windows (Okna) a zvolit příkaz Watch (Sledovat).
24. Zadejte zde hodnotu H0 a podívejte se, zda jsou data stejná, jako na
obrazovce jednotky NQ. Změna dat na obrazovce jednotky NQ by měla ovlivnit
data H0 v PLC.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
•
•
4-6-1-2
!!!! no connection (není spojení),
??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa
neznámá)
Řada NQ s protokolem OMRON FINS over Ethernet a moduly Trajexia
Chcete-li úspěšně komunikovat s moduly Trajexia TJ*, postupujte takto:
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Vyberte model, který chcete použít.
3. Přejděte na kartu Ethernet a proveďte správná nastavení pro ethernetovou
komunikaci s modelem řady NQ. Zobrazené výchozí hodnoty odpovídají
továrnímu nastavení modelů řady NQ.
Obrázek 4.36: Okno Project Configuration (Konfigurace projektu), karta Ethernet
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Vytvoří se projekt.
60
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
6. Přejděte ve stromové struktuře do složky uzlů a přidejte uzel. Zobrazí se
následující okno.
Obrázek 4.37: Okno Node Information (Informace o uzlu)
7. Je-li třeba, vyplňte název modulu Trajexia.
8. V poli Port vyberte možnost Ethernet.
9. V poli Protocol vyberte možnost FINS over UDP/IP.
10. V poli Model vyberte možnost Trajexia.
11. V rámečku Destination (Cíl) zadejte IP adresu modulu Trajexia, se kterým
chcete komunikovat.
12. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).
13. Nyní jste provedli nastavení pro komunikaci modelu řady NQ (IP adresa
192.168.250.100) s modulem Trajexia (IP adresa 192.168.250.15)
prostřednictvím protokolu FINS.
14. Přejděte do seznamu příznaků a vytvořte příznak pro modul Trajexia
(například VR1000).
15. Přejděte na obrazovku 1, zadejte nějaké číslo a přiřaďte ho příznaku VR1000.
16. Stáhněte do modelu řady NQ aplikaci A TAKÉ firmware pomocí sériového
portu, portu USB nebo ethernetového portu.
Obrázek 4.38: Okno Communication (Komunikace), Ethernet
61
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
Poznámka: Pokud jste v okně Project Configuration změnili nastavení
Ethernetu, musíte je také stáhnout do okna pro stahování.
Pro stahování dat pomocí ethernetového připojení musí IP adresa a číslo portu
v okně Download (Stahování) přesně odpovídat IP adrese a číslu portu modelu
řady NQ. (Zapněte jednotku řady NQ a při spouštění se zobrazí její aktuální
IP adresa.)
17. Spusťte aplikaci CX-Motion Pro a připojte se k modulu Trajexia.
18. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení.
19. Přidejte připojený modul Trajexia.
20. Klikněte dvakrát na ikonu modulu Trajexia.
Obrázek 4.39: CX-Motion Pro, karta Configuration (Konfigurace)
21. Zadejte zde IP adresu pro modul Trajexia.
22. Připojte se k modulu Trajexia stisknutím tlačítka
23. Klikněte na tlačítko monitorování
Poznámka
.
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
•
•
62
.
!!!! no connection (není spojení),
??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa
neznámá)
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6-2
Část 4-6
Použití sériového připojení
Pro sériovou komunikaci jsou jednotky řady NQ vybaveny sériovými porty
COM1 a COM2 (NQ5). Prostřednictvím těchto portů lze přenášet sériová data
s využitím protokolů RS232 (COM1 i COM2) nebo RS422/RS485 (COM1).
Následující příklady popisují, jak nastavit fungující komunikaci mezi
jednotkami řady NQ a jinými zařízeními Omron.
4-6-2-1
Jednotka řady NQ s ovladačem OMRON Host Link Driver a PLC OMRON CP1L
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Přidejte uzel hostitelského propojení Node a nastavení podle znázornění níže
a klikněte na tlačítko Add...
Obrázek 4.40: Okno Project Configuration (Konfigurace projektu)
3. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
4. Vytvořte příznak PLC s adresou DM0000.
5. Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku DM0000 na
obrazovku screen1.
6. Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
7. Otevřete aplikaci CX-Programmer.
8. Vytvořte nový projekt.
9. Zvolte možnost CP1L a klikněte na tlačítko OK.
10. Poklepejte na položku Settings na panelu projektu.
11. Klikněte na kartu Serial Port 1.
63
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
Obrázek 4.41: Okno PLC Settings – New PLC (Nastavení PLC – nový PLC)
12. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
13. Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
14. Klikněte na položku Windows v nabídce View a zvolte možnost Watch.
15. Zadejte hodnotu D0 na prvním řádku v okně Watch.
Obrázek 4.42: Okno Watch (Sledování)
16. Změňte typ kanálu na jednotku.
17. Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Dbejte na to, aby
označení kabelu odpovídalo jednotce NQ i automatu PLC (oba konektory
kabelu jsou zástrčky). Viz A-1-2 Jednotka řady NQ a PLC (NQCN222/
NQCN521).
18. Zkontrolujte modrý indikátor LED. Pokud modrý indikátor LED svítí
nepřerušovaně, bylo vytvořeno správné připojení.
19. Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 345. Pokud bylo spojení správně
navázáno, zobrazí se stejná hodnota i v okně Watch aplikace CX-Programmer.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
•
•
64
!!! no connection (není spojení),
??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa
neznámá)
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6-2-2
Část 4-6
Jednotka řady NQ s ovladačem OMRON NT Link a PLC OMRON CP1L
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Přidejte uzel NTlink Node a nastavení podle znázornění níže a klikněte na
tlačítko Add...
Obrázek 4.43: Okno Project Configuration (Konfigurace projektu)
3. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
4. Vytvořte příznak PLC s adresou DM0000.
5. Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku DM0000 na
obrazovku screen1.
6. Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
7. Otevřete aplikaci CX-Programmer.
8. Vytvořte nový projekt.
9. Zvolte možnost CP1L a klikněte na tlačítko OK.
10. Poklepejte na položku Settings na panelu projektu.
65
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
11. Klikněte na kartu Serial Port 1 (Sériový port 1).
Obrázek 4.44: PLC Settings
12. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
13. Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
14. Klikněte na položku Windows v nabídce View a zvolte možnost Watch.
15. Na prvním řádku v okně Watch (Sledování) zadejte hodnotu D0.
Obrázek 4.45: Okno Watch (Sledování)
16. Změňte typ dat na jednotku.
17. Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Dbejte na to, aby
označení kabelu odpovídalo jednotce NQ i automatu PLC (oba konektory
kabelu jsou zástrčky). Viz A-1-2 Jednotka řady NQ a PLC (NQCN222/
NQCN521).
18. Zkontrolujte modrý indikátor LED. Pokud modrý indikátor LED svítí
nepřerušovaně, bylo vytvořeno správné připojení.
19. Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 89. Pokud bylo spojení správně
navázáno, zobrazí se stejná hodnota i v okně Watch aplikace CX-Programmer.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
•
•
66
!!! no connection (není spojení),
??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa
neznámá)
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6-2-3
Část 4-6
Jednotka řady NQ a měnič OMRON Memobus
K zajištění úspěšné komunikace jednotky řady NQ s měničem OMRON Memobus
použijte následující postup. Uvedený příklad lze použít pro jednotky V1000.
Adresy a parametry se mohou lišit podle zvoleného měniče Memobus (nikoli
V1000).
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add...
Obrázek 4.46: Konfigurace projektu
3. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Přejděte do složky uzlů.
6. Klikněte na uzel Modbus RTU.
7. Klikněte na položku PLC Specific Setting (Nastavení specifické pro PLC).
8. Výchozí komunikační registr musí být existující registr v podřízené jednotce
Modbus, jinak komunikace NEBUDE navázána (viz poznámka).
9. Vytvořte příznak s adresou HR401061.
10. Přidejte číselný objekt zobrazení dat s adresou příznaku HR401061 na
obrazovku screen1
11. Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
12. Stiskněte tlačítko na měniči, dokud se na displeji měniče nezobrazí údaj PAr.
13. Stiskněte klávesu Enter.
67
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
14. Nastavte následující parametry.
•
•
•
•
•
•
B1-01=2
H5-01 = 1 (uzel 1)
H5-02 = 3 (9 600 b/s)
H5-03 = 1 (sudá parita)
Ukončovací bit a délka dat mají pevnou hodnotu 1 a 8 (viz manuál).
H5-07 = 1 (připojení RS-422)
15. Vypněte měnič.
16. Vytvořte kabel. Viz A-1-4 Jednotka řady NQ a měnič (V1000, připojení RS-422).
17. Připojte kabel k jednotce řady NQ a k měniči.
18. Zapněte měnič.
19. Pokud je spojení správně navázáno, zobrazí se na jednotce NQ číslo uzlu.
Poznámka
•
•
H5-07 = 0 (připojení RS-485): Vytvořte odpovídající kabel. Viz část (připojení
RS-485 jednotky V1000) A-1-5.
Jednotka NQ naváže spojení s měničem výměnou výchozí adresy HR400001.
Není-li tato adresa u použitého měniče k dispozici, nebude spojení navázáno.
Spojení vytvoříte následujícím způsobem.
1 Klikněte na složku Nodes a poté pravým tlačítkem na měnič Node1.
2 Klikněte na možnost Edit.
3 Klikněte na položku PLC Specific Setting.
Obrázek 4.47: Okno PLC Specific Setting (Nastavení specifické pro PLC)
•
68
4 Změňte adresu výchozího komunikačního registru Default communication
register na adresu, která je u měniče k dispozici.
5 Klikněte na tlačítko OK.
6 Stáhněte aplikaci do jednotky řady NQ.
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno,
adresa neznámá)
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
4-6-2-4
Část 4-6
Jednotka řady NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N) (ModBus RTU)
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem. Uvedený příklad lze použít
pro jednotku EJ1.
1. Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add...
Obrázek 4.48: Konfigurace projektu
3. Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Přejděte do složky uzlů.
6. Klikněte na uzel Modbus RTU.
7. Klikněte na položku PLC Specific Setting (Nastavení specifické pro PLC).
8. Výchozí komunikační registr musí být existující registr v podřízené jednotce
Modbus, jinak komunikace NEBUDE navázána.
9. Vytvořte příznak s adresou Holding register 513. (400513).
10. Na obrazovce screen1 přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou
příznaku 400513.
11. Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
12. Na otočném přepínači EJ1 nastavte číslo jednotky na hodnotu 1.
13. Nastavte následující přepínače DIP na modulu TC:
•
•
•
přepínač SW2 3 na ON,
přepínač SW2 4 na OFF,
přepínač SW2 5 na OFF.
14. Zapněte regulátor teploty EJ1.
15. Vytvořte kabel. Viz A-1-6 Jednotka řady NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N)
(připojení RS-485).
69
Připojení jednotek řady NQ k produktům OMRON
Část 4-6
16. Připojte kabel k jednotce řady NQ a k jednotce EJ1C-EDUA-NFLK.
17. Na obrazovce nyní bude zobrazen údaj „Channel 1 Process Value“.
18. Správná data lze monitorovat po připojení nástroje CX-Thermo k regulátoru EJ1.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
•
•
70
!!! no connection (není spojení),
??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa
neznámá)
ČÁST 5
Přenos programů
Tato část pojednává o způsobu přenosu programů z nástroje NQ-Designer do
jednotek řady NQ.
5-1 Stahování ............................................................................................ 72
5-2 Nahrávání............................................................................................ 74
5-3 Funkce USB host ................................................................................ 76
71
Stahování
5-1
Část 5-1
Stahování
Projekt lze stáhnout z nástroje NQ-Designer do jednotky NQ. Projekt vždy
obsahuje alespoň aplikaci a firmware.
5-1-1
Možnosti stahování
K dispozici jsou následující možnosti:
• Aplikace
• Firmware
• Písmo
• Nastavení Ethernetu
5-1-1-1
Možnost Aplikace
Je-li zvolena tato možnost, bude do jednotky řady NQ stažena pouze aplikace.
5-1-1-2
Možnost Firmware
Je-li zvolena tato možnost, bude do jednotky řady NQ stažen firmware.
Tato možnost je povinná v následujících případech:
• firmware je stahován do jednotky řady NQ poprvé,
• do síťové konfigurace je přidáván nebo z ní odebírán PLC automat,
• firmware je aktualizován na novou verzi,
• do jednotky jsou staženy aplikace vytvořené ve starší verzi nástroje
NQ-Designer,
• byly provedeny změny v konfiguraci protokolování dat.
5-1-1-3
Možnost Písmo
Je-li zvolena tato možnost, budou do jednotky řady NQ stažena písma.
Tato možnost je povinná, pokud došlo ke změně výchozích písem.
5-1-1-4
Možnost Ethernet settings (Nastavení Ethernetu)
Je-li vybrána tato možnost, nastavení Ethernetu pro jednotku NQ definovaná v okně
Project Configuration na kartě Ethernet budou odeslána do jednotky NQ. To by
mělo být provedeno pokaždé, když na této obrazovce dojde k nějaké změně.
72
Stahování
5-1-2
Část 5-1
Stahování aplikací
Stažení aplikace provedete následujícím způsobem.
1 Klikněte na možnost Download (
).
Obrázek 5.1: Okno Download (Stahování)
2 Vyberte požadované možnosti a nastavení (USB, aplikace – projekt, firmware,
písmo).
3 Klikněte na tlačítko Download.
Když vyberete možnost Ethernet, číslo portu a IP adresa musí odpovídat
aktuálnímu nastavení v jednotce NQ. V okně Download jsou zobrazeny
výchozí hodnoty uložené v jednotce řady NQ.
Na obrazovce stahování se zobrazí ukazatel průběhu. Jakmile je stahování
dokončeno, zobrazí se zpráva „Download completed“ („Stahování dokončeno“).
Poznámka
Pokud během stahování odpojíte komunikační kabel, dojde v jednotce řady
NQ ke ztrátě dat. Všechno (firmware i aplikaci) bude třeba stáhnout znovu.
5-1-3
Chyby stahování
Během stahování aplikací může dojít k následujícím chybám:
• Neshoda produktu
• Jednotka řady NQ neodpovídá
• Port je buď zaneprázdněn, nebo neexistuje
K chybě neshody produktu dochází, když není aplikace kompatibilní s připojenou
jednotkou řady NQ.
Pokud jednotka řady NQ neodpovídá, znamená to, že nebyla navázána
komunikace mezi počítačem a NQ jednotkou. Zkontrolujte následující stav:
• Jednotka řady NQ je připojena k počítači.
• Jednotka řady NQ je připojena ke zvolenému portu (sériový port či USB).
• Port pracuje správně.
• Napájení jednotky řady NQ je zapnuto.
73
Nahrávání
5-2
Část 5-2
Nahrávání
Existující aplikaci lze odeslat z jednotky NQ do nástroje NQ-Designer. Během
odesílání je odpojena komunikace s automatem PLC. Po dokončení odeslání
bude jednotka řady NQ-Series opět spuštěna.
5-2-1
Možnosti nahrávání
K dispozici jsou následující možnosti:
• Aplikace
• Zaprotokolovaná data,
• Data historických alarmů.
5-2-1-1
Možnost Aplikace
Je-li zvolena tato možnost, bude z jednotky řady NQ do nástroje NQ-Designer
odeslána pouze aplikace.
Názvy příznaků a názvy obrazovek jsou odeslány pouze tehdy, je-li vybrána
možnost Downloading Tag names na kartě Settings v dialogovém okně
Project Configuration. Není-li tato možnost vybrána, budou názvy příznaků
a názvy obrazovek odeslány ve výchozí podobě.
Obrázek 5.2: Konfigurace projektu
74
Nahrávání
5-2-1-2
Část 5-2
Možnost Zaprotokolovaná data
Je-li zvolena tato možnost, budou z jednotky řady NQ odeslána pouze
zaprotokolovaná data. Zaprotokolovaná data jsou zobrazena ve formátu CSV.
Chcete-li zaprotokolovaná data zobrazit, klikněte na možnost Display Logged
Data... v nabídce Tools.
5-2-1-3
Možnost Data historických alarmů
Je-li zvolena tato možnost, budou z jednotky řady NQ odeslána data historie
alarmů. Zaprotokolovaná data jsou zobrazena ve formátu CSV.
Chcete-li data historie alarmů zobrazit, klikněte na možnost Display Historical
alarm Data... v nabídce Tools.
5-2-2
Nahrávání programů
Chcete-li nahrát program z jednotky řady NQ, proveďte tento postup.
1 Klikněte na možnost Upload (
).
Obrázek 5.3: Komunikace odesílání
2 Vyberte požadované možnosti a nastavení.
3 Klikněte na tlačítko Upload.
Když vyberete možnost Ethernet, číslo portu a IP adresa musí odpovídat
aktuálnímu nastavení v jednotce NQ. V okně Download jsou zobrazeny
výchozí hodnoty uložené v jednotce řady NQ.
5-2-3
Chyby nahrávání
Během nahrávání programů může dojít k následujícím chybám:
• Jednotka řady NQ neodpovídá
• Port je buď zaneprázdněn, nebo neexistuje
Pokud jednotka řady NQ neodpovídá, znamená to, že nebyla navázána
komunikace mezi počítačem a NQ jednotkou. Zkontrolujte následující stav:
• Jednotka řady NQ je připojena k počítači.
• Jednotka řady NQ je připojena ke zvolenému portu (sériový port či USB).
• Port pracuje správně.
• Napájení jednotky řady NQ je zapnuto.
75
Funkce USB host
5-3
Část 5-3
Funkce USB host
Port USB host lze použít ke stažení aplikace z paměťového zařízení USB či
nahrání aplikace do něj. Tímto způsobem může uživatel aktualizovat jednotku
řady NQ nebo stáhnout zaprotokolovaná dat bez použití počítače.
Jednotka řady NQ podporuje pouze paměťová zařízení USB, která jsou
formátována na souborový systém FAT nebo FAT32.
Poznámka
Před připojením zařízení USB k jednotce řady NQ zazálohujte data uložená
na zařízení.
Připojení mezi paměťovým zařízením USB a jednotkou řady NQ vytvoříte
následujícím způsobem:
1 Vložte paměťové zařízení USB do portu USB host.
2 Prázdná jednotka řady NQ (bez aplikace a firmwaru) automaticky spustí
funkci USB host, jakmile jednotka detekuje paměťové zařízení USB.
3 Připojením USB paměti dojde ke spuštění funkce USB host, je-li systémový
bit s037 nastaven na hodnotu 1.
Obrázek 5.4: Potvrzení funkce USB host
4 Pokračujte kliknutím na tlačítko YES (ANO).
Obrázek 5.5: Zjišťování paměťového zařízení
5 Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) nebo Upload (Nahrát).
Obrázek 5.6: Potvrzení operace
76
Funkce USB host
5-3-1
Část 5-3
Stahování ze zařízení USB do jednotky NQ
Aby byla aplikace správně stažena z paměťového zařízení USB do jednotky
řady NQ, musí být ve složce projektu uloženy následující soubory (NQxxQxxx,
např. NQ3TQ000 pro HMI NQ3-TQ000B):
•
•
•
soubor aplikace (NQx-xQxxx-B_APP.NQP),
soubor firmwaru (NQx-xQxxx-B_FW.ABS),
soubor písma (NQ_FONT_File.BIN).
Tuto složku a obsah najdete v místě uložení projektu v počítači.
Do jednotky řady NQ lze stáhnout následující data:
• Aplikace
• Firmware
• Písma
1 Připojte paměťové zařízení USB k jednotce řady NQ.
2 Klikněte na tlačítko Download.
Obrázek 5.7: Možnosti stahování
3 Klikněte na tlačítko APPLICATION, chcete-li vymazat původní aplikaci
a stáhnout ze zařízení USB do jednotky NQ novou aplikaci.
Obrázek 5.8: Potvrzení operace
77
Funkce USB host
Část 5-3
4 Po stažení se zobrazí následující zpráva.
Obrázek 5.9: Stahování dokončeno
Dokončete postup kliknutím na tlačítko OK.
Krok 3 a 4 můžete zopakovat pro firmware a písma.
78
Funkce USB host
5-3-2
Část 5-3
Nahrávání z jednotky NQ do zařízení USB
V nástroji NQ-Designer je možné nahrávat protokolovaná data a historická
data alarmů do zařízení USB.
Lze použít dvě různé metody:
• Spuštění na pozadí aplikace (výstup *.CSV)
• Vyvolání aplikace pro nahrávání souborů (výstup *.BIN, je potřeba NQ-Designer)
Pro nahrávání souborů protokolu do zařízení USB na pozadí nabízí
NQ-Designer 2 možnosti:
Možnost 1: Spusťte a sledujte proces nahrávání z PLC nebo jednotky NQ.
V sekci TASK (ÚLOHA), Global task (Globální úloha) najdete
příkazy Upload All logged data to USB stick (Nahrát všechna
protokolovaná data do zařízení USB) a Upload Historical Alarm
data to USB Stick (Nahrát historická data alarmů do zařízení USB).
Zde můžete definováním řídícího bitu a stavového slova nastavit
a sledovat skutečný průběh nahrávání souborů protokolu. Pokud
operace neprobíhá správně, stavový registr bude obsahovat také
kód chyby.
Možnost 2: Funkce úlohy přiřazené k tlačítku
Pokročilé tlačítko obsahuje úlohy USB Data Log Upload (Nahrání
protokolu dat přes USB) a USB Historical Alarm Upload (Nahrání
historie alarmů přes USB). Řídící bit zde představuje tlačítko,
vybraný stavový registr může být jen některý z registrů jednotky
řady NQ.
Pro nahrávání aplikace nebo firmwaru je nutné spustit program.
Další nabízená metoda umí také nahrávat protokolovaná data a historická
data alarmů.
Přístup k níže popsané funkci je možný jen v případě, že je nastaven systémový
bit s0037 a je připojeno paměťové zařízení USB.
Z jednotky řady NQ lze do paměťového zařízení USB nahrát následující data:
• Aplikace
• Firmware
• Aplikace + zaprotokolovaná data
• Aplikace + data historických alarmů
• Písma
1 Připojte paměťové zařízení USB k jednotce řady NQ.
2 Klikněte na tlačítko Upload.
Obrázek 5.10: Potvrzení operace
3 Klikněte na tlačítko APPLICATION, chcete-li nahrát novou aplikaci z jednotky
NQ do paměťového zařízení USB.
79
Funkce USB host
Část 5-3
Obrázek 5.11: Možnosti nahrávání
4 Po nahrání se zobrazí následující zpráva.
Obrázek 5.12: Nahrávání dokončeno
Dokončete postup kliknutím na tlačítko OK.
Zopakujte kroky 3 a 4, chcete-li do paměťového zařízení USB nahrát další
možnosti.
80
ČÁST 6
Simulace a ladění
Tato část pojednává o způsobu simulace a ladění programů jednotek řady NQ.
6-1 Simulace.............................................................................................. 82
6-2 Ladění ................................................................................................. 82
81
Simulace
6-1
Část 6-1
Simulace
Simulaci zahájíte kliknutím na tlačítko ( ).
Funkce simulace umožňuje simulování projektu v počítači.
Obrázek 6.1: Simulace
Simulace nepodporuje následující funkce:
• Komunikaci automatů PLC(příznaky PLC nejsou zpracovávány a zůstávají
na hodnotě 0)
• Nastavení RTC (zobrazení RTC je podporováno, zobrazen je čas počítače)
• Protokolování dat
• Historické trendy
• Historické alarmy
6-2
Ladění
K ladění jednotky řady NQ lze použít vnitřní program v jednotce.
Ladicí program (FWHT) umožňuje testování všech částí hardwaru v rámci jednotky
řady NQ.
Informace ke spuštění ladění FWHT najdete v části 7-4-1 FHWT.
82
ČÁST 7
Údržba
Tato část popisuje údržbu a tovární použití jednotky řady NQ.
7-1
7-2
7-3
7-4
Mazací klávesy.................................................................................... 84
Kalibrace dotykové obrazovky............................................................. 85
Odstraňování poruch........................................................................... 86
Diagnostika jednotek řady NQ............................................................. 87
83
Mazací klávesy
7-1
Část 7-1
Mazací klávesy
V případě potřeby lze z jednotky NQ aplikaci nebo firmware vymazat. K vymazání
slouží rohy dotykové obrazovky.
Obrázek 7.1: Mazací klávesy
1
2
3
4
Vymazání firmwaru
Vymazání aplikace
Potvrzení
Spuštění ladění FWHT a nastavení systému
Vymazání aplikace provedete následujícím způsobem.
• Stiskněte pravý horní roh dotykové obrazovky na 2 sekundy během zapnutí.
• Zobrazí se následující zpráva: Application Erase Mode... Press at Bottom
Right corner to confirm. Potvrďte vymazání stisknutím pravého dolního rohu.
• Po vymazání programu se zobrazí následující zpráva: No setup loaded.
Download application.
Vymazání firmwaru provedete následujícím způsobem.
• Stiskněte levý horní roh dotykové obrazovky na 2 sekundy během zapnutí.
• Zobrazí se následující zpráva: Firmware Erase Mode... Press at Bottom
Right corner to confirm. Potvrďte vymazání stisknutím pravého dolního rohu.
• Po vymazání firmwaru se zobrazí následující zpráva: No firmware....
Download firmware.
Pokud jednotka řady NQ nepracuje správně, vymažte aplikaci a stáhněte
demonstrační program. Pokud jednotka řady NQ pracuje správně, byla
předchozí aplikace pravděpodobně nesprávná.
84
Kalibrace dotykové obrazovky
7-2
Část 7-2
Kalibrace dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka je již zkalibrována. Kalibrační data jsou uložena v paměti
flash jednotky řady NQ. Kalibrace dotykové obrazovky je nutná pouze tehdy,
zjistí-li uživatel následující potíže:
•
•
Stisknutí v definované oblasti objektu nevede k požadované akci
Nedefinovaná oblast provádí úlohu jiného definovaného objektu
Kalibraci dotykové obrazovky provedete následujícím způsobem.
K zajištění přesnosti kalibrace použijte pero nebo dřevěnou tužku.
•
•
Stiskněte střed dotykové obrazovky na déle než 2 sekundy během spuštění.
V levém dolním rohu se zobrazí křížek. Tento křížek zůstane zobrazen na
obrazovce přibližně 4 sekundy. Pokud během této doby nestisknete střed křížku,
obnoví jednotka NQ normální činnost. Stiskněte střed křížku hrotem
(špičkou pera).
Přidržte jej stisknutý, dokud jednotka NQ neohlásí platný bod.
•
Zobrazí se následující obrazovka s křížkem v pravém horním rohu dotykové
obrazovky. Tento křížek zůstane zobrazen na obrazovce přibližně 4 sekundy.
Pokud během této doby nestisknete střed křížku, obnoví jednotka NQ
normální činnost. Stiskněte střed křížku hrotem (špičkou pera).
Přidržte jej stisknutý, dokud jednotka NQ neohlásí platný bod.
•
Po úspěšné kalibraci se na obrazovce vždy zobrazí zpráva Calibration
completed....restarting!!!.
85
Odstraňování poruch
7-3
Část 7-3
Odstraňování poruch
Problémy a chyby jsou znázorněny dvěma způsoby:
• Modrým LED indikátorem RUN
• Pomocí zpráv vlastní diagnostiky
7-3-1
LED indikátor RUN
LED indikátor RUN na dotykové obrazovce slouží k zobrazení stavu, problémů
a chyb jednotky řady NQ.
Pokud LED indikátor RUN svítí, pracuje jednotka správně a je do ní stažena
aplikace. Pokud LED indikátor RUN nesvítí a zůstává vypnutý i po dotyku
obrazovky, není napájení jednotky řady NQ správné. Zkontrolujte připojení
kabelů a zdroj napájení.
/i
Tabulka 7.1: Stav LED indikátoru běhu
86
LED
Podsvícení
Opatření
Stav/řešení
OFF
OFF
Dotkněte se dotykové obrazovky. Závada zdroje napájení.
Podsvícení se nerozsvítí.
Zkontrolujte zdroj napájení
a připojení.
OFF
ON
Zkontrolujte bit indikátoru LED 36. Stavový bit indikátoru
Bit LED s36 je vypnutý.
LED 36 je vypnutý.
Zapněte stavový bit
indikátoru LED s36.
ON
OFF
Dotkněte se dotykové obrazovky. Jednotka NQ je v režimu
Podsvícení se rozsvítí.
spořiče obrazovky.
ON
ON
-
Jednotka NQ je
v normálním režimu.
ON
(pomalu
bliká)
ON
-
Jednotka NQ pracuje
správně, probíhá
stahování nebo odesílání.
ON
(rychle
bliká)
ON
-
Jednotka NQ je v normálním
režimu, ale nemůže navázat
komunikaci s jedním nebo
více uzly PLC.
Diagnostika jednotek řady NQ
7-4
Část 7-4
Diagnostika jednotek řady NQ
Firmware řady NQ obsahuje speciální aplikaci určenou k testování test funkcí
jednotek řady NQ a k jejich nastavení.
Pro samostatnou diagnostiku jednotek řady NQ lze využít následující nástroje.
Obrázek 7.2: Konektor zpětné smyčky RS-232/RS-485/RS-422 k testování sériových
portů
Chcete-li použít speciální aplikaci, postupujte následujícím způsobem.
1 Stáhněte do jednotky řady NQ firmware a aplikaci. (Může se jednat o prázdný
projekt.)
2 Stiskněte (na 5 sekund) levý dolní roh dotykové obrazovky během spouštění
jednotky NQ. Vyčkejte přibližně 5 sekund na zobrazení následující obrazovky.
Obrázek 7.3: Nabídka volby režimu
3 Vyberte možnost FHWT nebo System Setup.
4 Stisknutím tlačítka Exit tovární aplikaci ukončíte.
87
Diagnostika jednotek řady NQ
7-4-1
Část 7-4
FHWT
Režim FHWT (test hardwaru) slouží k testování hardwaru jednotky řady NQ.
Jedná se například o test obrazovky LCD, test funkčních kláves, test
komunikačních portů atd.
Obrázek 7.4: Režim FHWT – strana 1
Obrázek 7.5: Režim FHWT – strana 2
88
Diagnostika jednotek řady NQ
Část 7-4
Tabulka 7.2: Testy režimu FHWT
Test
Popis
LCD
Testování obrazovky LCD.
Touch Screen
Testování dotykové obrazovky.
Flash
Testování funkce flash.
SRAM
Testování paměti SRAM.
EEPROM
Testování paměti EEPROM.
RTC
Testování funkce času RTC.
Function keys
Testování funkčních kláves.
Brightness
Testování jasu obrazovky.
Contrast
Testování kontrastu obrazovky (NQ5).
RS-232 Com1
Testování komunikace RS-232 u portu Com1.
RS-485 Com1
Testování komunikace RS-485 u portu Com1.
RS-232 Com2
Testování komunikace RS-232 u portu Com2 (NQ5).
USB
Testování portů USB.
Expansion Port
Vyhrazeno.
Buzzer
Testování zvukové signalizace.
Ethernet connection
Test připojení ethernetového kabelu
Save Result
Vyhrazeno.
Display Result
Vyhrazeno.
Send Result to PLC
Vyhrazeno.
Stisknutím výše uvedených tlačítek spustíte příslušný test. Podle potřeby postupujte
dále podle pokynů na obrazovce.
89
Diagnostika jednotek řady NQ
7-4-2
Část 7-4
Nastavení systému
Nabídka nastavení systému slouží k nastavení jednotky řady NQ. Tato speciální
aplikace umožňuje rychlé nastavení času RTC, komunikačních portů, vymazání
trvalých registrů atd.
Obrázek 7.6: Nabídka nastavení systému – strana 1
Obrázek 7.7: Nabídka nastavení systému – strana 2
90
Diagnostika jednotek řady NQ
Část 7-4
Tabulka 7.3: Nastavení systému
Nastavení
Popis
TouchScreen Calibrate
Kalibrace dotykové obrazovky. Viz rovněž 7-2
Kalibrace dotykové obrazovky.
Brightness Control
Nastavení jasu obrazovky.
Contrast Control
Nastavení kontrastu obrazovky (NQ5).
RTC Settings
Nastavení času RTC.
Com Port Settings
Nastavení portů Com.
Ethernet Settings
Nastavení parametrů Ethernetu pro jednotku NQ
ScreenSaver Time
Nastavení doby spořiče obrazovky.
Application Erase
Vymazání aplikace. Provedete-li tuto akci, nebude
možné pokračovat v diagnostice jednotky NQ.
Firmware Erase
Vymazání firmwaru. Provedete-li tuto akci, nebude
možné pokračovat v diagnostice jednotky NQ.
Beeper Setting
Nastavení zvukové signalizace.
Battery Status
Zobrazení stavu baterie.
Clear retentive registers
Vymazání všech trvalých registrů.
System Information
Zobrazení informací o systému.
Stisknutím některého z tlačítek na dvou obrazovkách nastavení přejdete na
příslušný postup pro daná nastavení.
91
Diagnostika jednotek řady NQ
92
Část 7-4
A Dodatek A
A-1
Komunikační kabely OMRON
A-1-1
Reference pro kabely
Následující tabulka obsahuje přehled dostupných kabelů společnosti OMRON. Tabulka rovněž uvádí, který PLC
automat lze s jednotlivými kabely použít. Společnost OMRON dodává tři druhy kabelů:
•
•
•
kabely pro automaty PLC se sériovými porty (DSUB9 – DSUB9),
kabely pro automaty PLC s miniaturními periferními porty (DSUB9 – miniaturní periferní port),
Programovací kabely
/i
Tabulka A.1: DSUB9 – DSUB9
PLC
Kabel
Poznámka
CP1*
CJ*
CS1
CPM2*
CQM1H
NQ-CN222
NQ-CN521
délka 2 metry
délka 5 metrů
/i
Tabulka A.2: Miniaturní periferní port – DSUB9
PLC
Kabel
Poznámka
CJ1
CS1
CPM2C
CQM1H
NQ-CN221
délka 2 metry
/i
Tabulka A.3: Programovací kabely
Kabel
Poznámka
CP1WCN221
USB kabel (délka 1,8 m)
NT2SCN002
Sériový kabel (délka 2 m)
93
Dodatek A
A-1-2
A-1 Komunikační kabely OMRON
Jednotka řady NQ a PLC (NQCN222/NQCN521)
/i
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (PLC)
Signál
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
TXD
2
2
TXD
RXD
3
3
RXD
RTS
4
4
CTS
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
Z úsporných důvodů mohou být uvedeny 2 konfigurace kabelů na jedné stránce.
94
Signál
Dodatek A
A-1-3
A-1 Komunikační kabely OMRON
Jednotka řady NQ a osobní počítač
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (počítač)
Signál
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
95
Dodatek A
A-1-4
A-1 Komunikační kabely OMRON
Jednotka řady NQ a měnič (V1000, připojení RS-422)
/i
VOLNÝ KONEC
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
(R+) RX+
1
TX+
(R-) RX-
2
S+ (TX+)
3
S- (TX-)
4
RX+
IG
5
SG
6
7
Stíněný vodič k uzemnění
96
8
TX-
9
RXStíněný vodič ke krytu
Dodatek A
A-1-5
A-1 Komunikační kabely OMRON
Jednotka řady NQ a měnič (V1000, připojení RS-485)
/i
VOLNÝ KONEC
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
(R+) RX+
1
TX+
(R-) RX-
2
S+ (TX+)
3
S- (TX-)
4
RX+
IG
5
SG
6
7
Stíněný vodič k uzemnění
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
97
Dodatek A
A-1-6
A-1 Komunikační kabely OMRON
Jednotka řady NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N)
(připojení RS-485)
/i
VOLNÝ KONEC (EJ1-EDUA-NFLK)
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
7
1
TX+
6
2
3
4
RX+
5
SG
6
7
Vodič stínění k uzemnění
98
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-2
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-1 Jednotka řady NQ jako nadřazená jednotka Modbus RTU
a ModSim (software pro simulaci podřízené jednotky)
Modbus RTU poskytuje dvě možnosti: Modbus, příkazy s délkou 1 slovo a Modbus, příkazy s délkou 16 slov.
Je-li zvolen ovladač Modbus, musí být v podřízené jednotce k dispozici všechny registry.
V následujícím případě je použit software ModSim (Modbus Slave Simulator www.wintech.com) ke kontrole,
zda master jednotka Modbus RTU komunikuje správně. Nastavení použité podřízené jednotky Modbus je nutno
nastavit podle nastavení v softwaru ModSim, aby byla zajištěna správná komunikace.
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.1: Konfigurace projektu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Stiskněte tlačítko OK.
Přejděte do složky uzlů.
Klikněte na uzel Modbus RTU.
Klikněte na položku PLC Specific Setting (Nastavení specifické pro PLC).
Výchozí komunikační registr musí být existující registr v podřízené jednotce Modbus, jinak komunikace NEBUDE
navázána.
Vytvořte příznak PLC s adresou HR400100.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR400100 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci ModSim.
Klikněte na možnost New v nabídce File.
99
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Obrázek A.2: Okno ModSim32 – ModSim1
14 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
15 Klikněte na možnost Connect v nabídce Connection.
Obrázek A.3: Okno Setup Comm Port 1 (Nastavení komunikačního portu 1)
16 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku. Klikněte na tlačítko OK.
17 Připojte kabel k jednotce NQ a k počítači. (Pro podřízenou jednotku Modbus to představuje správné připojení
RS-232 nebo RS-422.) Viz A-2-3 Jednotka řady NQ a osobní počítač. Připojte zásuvku kabelu k portu počítače
a zástrčku kabelu k portu COM1 jednotky řady NQ.
18 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v aplikaci ModSim.
100
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• Jednotka NQ naváže spojení s podřízenou jednotkou výměnou výchozí adresy HR400020. Není-li tato adresa
u podřízené jednotky k dispozici, nebude spojení navázáno. Spojení vytvoříte následujícím způsobem.
1 Klikněte na složku Nodes a poté pravým tlačítkem na měnič Node1.
2 Klikněte na možnost Edit.
3 Klikněte na položku PLC Specific Setting.
Obrázek A.4: Okno PLC Specific Setting (Nastavení specifické pro PLC)
•
4 Změňte adresu výchozího komunikačního registru Default communication register na adresu, která je
u podřízené jednotky k dispozici.
5 Klikněte na tlačítko OK.
6 Stáhněte aplikaci do jednotky řady NQ.
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
101
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-2 Jednotka řady NQ jako podřízená jednotka Modbus
a ModScan (software pro simulaci nadřazené jednotky)
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.5: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
(Doba skenování je nastavena na nižší hodnotu, než je doba platnosti odezvy – výchozí 800 ms.)
3 Vytvořte příznak PLC s adresou HR40001.
4 Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR40001 na obrazovce screen1.
5 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
6 Spusťte aplikaci ModScan.
7 Klikněte na možnost New v nabídce File.
Obrázek A.6: Okno ModScan32 – ModScan1
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
102
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
9 Klikněte na možnost Connect v nabídce Connection.
10 Vyberte číslo portu počítače, k němuž je počítač připojen.
Obrázek A.7: Okno Connection Details (Podrobnosti připojení)
11 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
12 Připojte kabel k jednotce NQ a k automatu PLC. (Pro podřízenou jednotku Modbus to představuje správné
připojení RS-232 nebo RS-422.) Viz A-2-3 Jednotka řady NQ a osobní počítač. Připojte zásuvku kabelu k portu
počítače a zástrčku kabelu k portu COM1 jednotky řady NQ.
13 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 789. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v aplikaci ModSim.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
103
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-3 Jednotka řady NQ s ovladačem AB DF1 a jednotka řady
AB SLC
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.8: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte celočíselný příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci RS Logix500.
Klikněte na možnost Channel Configuration v nabídce File.
Obrázek A.9: Okno Channel Configuration (Konfigurace kanálu)
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
104
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
10 Otevřete složku Data Files ze stromové struktury, zvolte položku N7 (celočíselný registr) a poklepejte na
registr N007000.
Obrázek A.10: Složka Data Files (Datové soubory)
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-1 Jednotka řady NQ a řada AB SLC.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v aplikaci RS Logix 500.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
105
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-4 Jednotka řady NQ s ovladačem AB DF1 a AB MicroLogix
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.11: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci RS Logix500.
Klikněte na možnost Channel Configuration v nabídce File.
Obrázek A.12: Okno Channel Configuration (Konfigurace kanálu)
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
106
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
10 Otevřete složku Data Files ze stromové struktury, zvolte položku N7 (celočíselný registr) a poklepejte na
registr N00700.
Obrázek A.13: Složka Data Files (Datové soubory)
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-2 Jednotka řady NQ a řada AB Micrologix.
Připojte koncový port MiniDIN PLC k automatu PLC AB DF1 Micrologix 1000. Připojte zástrčku kabelu k portu
COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v aplikaci RS Logix 5000.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
107
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-5 Jednotka řady NQ s ovladačem AB DF1 Compact Logix
a AB Compact Logix L31
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.14: Složka Data Files (Datové soubory)
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci RSLogix 500.
Klikněte na možnost New v nabídce File.
Vytvořte nový projekt.
Po výběru PLC se zobrazí výše uvedené okno.
Klikněte na model PLC a vyberte kartu CH0-System Protocol (CH0-systémový protokol).
Zkontrolujte, zda jsou data stejná, jako na níže uvedeném obrázku.
108
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Obrázek A.15: Okno Controller Properties (Vlastnosti řídící jednotky)
10 Přepněte na kartu CH0 – Serial Port a nastavte data podle obrázku.
11 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
12 Otevřete okno Controller Tags v části Monitor a změňte hodnotu v registru N70.
Obrázek A.16: Okno Controller Properties (Vlastnosti řídící jednotky)
109
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
13 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-3 Jednotka řady NQ a AB Compact Logix.
Připojte koncový port PLC k automatu PLC AB DF1 Compact Logix L31. Připojte zástrčku kabelu jednotky
NQ k definovanému portu COM1 jednotky řady NQ.
14 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 796. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v aplikaci RS Logix 5000.
Obrázek A.17: Okno Controller Tags (Příznaky řídící jednotky)
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
110
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-6 Jednotka řady NQ s ovladačem Siemens S7 (PPI) a PLC
řady Siemens S7-200
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.18: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW0000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci STEP 7-Micro/WIN.
Klikněte na položku Communications in project window a poté na položku Communications ports.
Obrázek A.19: Okno Communication Ports (Komunikační porty)
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
111
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 V okně projektu klikněte na možnost Status chart (Tabulka stavů) a na obrazovce zadejte hodnotu MW0000.
Sledujte hodnoty v poli.
Obrázek A.20: Okno Status chart (Tabulka stavů)
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-4 Řada NQ a řada Siemens S7-200. Připojte
koncový port PLC k automatu PLC Siemens S7-200. Připojte zástrčku kabelu k definovanému portu COM1
jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 10. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci Step 7 MICRO/WIN Siemens.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
112
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-7 Jednotka řady NQ s ovladačem Siemens S7 (MPI)
a PLC řady Siemens S7-300
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
Jednotky řady NQ podporují pouze připojení 1 – 1.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.21: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW0000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci SIMATIC Manager.
Klikněte na možnost Properties v nabídce File.
Obrázek A.22: Karta Network Settings (Nastavení sítě)
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
113
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
10 Klikněte na možnost PLC/MODIFY Monitor Variables v nabídce PLC.
Obrázek A.23: Tabulka proměnných
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-5 Řada NQ a řada Siemens S7-300/400.
Připojte koncový port PLC k automatu PLC Siemens S7-300. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému
portu COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 3000. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci SIMATIC Siemens.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
114
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-8 Jednotka řady NQ a PLC Mitsubishi FX
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.24: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou D0000 (datové registry 1).
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku D0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci GX Developer.
Klikněte na možnost Communications Setup v nabídce File.
Obrázek A.25: Nastavení komunikace
115
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
8 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-6 Jednotka řady NQ a PLC Mitsubishi FX
(konektor s 8 kolíky) nebo A-3-7 Jednotka řady NQ a měnič Mitsubishi FRS. Připojte koncový port PLC k automatu
PLC Mitsubishi FX. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému portu COM1 jednotky řady NQ.
9 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 11. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v softwaru automatu PLC Mitsubishi.
Obrázek A.26: Obrazovka jednotky řady NQ
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
116
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-9 NQ s měničem Mitsubishi FRS a Mitsubishi FRS520E
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.27: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
3 Vytvořte příznak PLC s adresou A000 (příkaz ke spuštění).
4 Přidejte úlohu Advanced Bit Button s úlohou Press:
• Zapište hodnotu 2 do adresy A000:
použití/spuštění pohonu s maximální definovanou frekvencí Max Freq Defined.
• Zapište hodnotu 0 do adresy A000:
Zastavení frekvenčního měniče na hodnotě minimální frekvence Min Freq 00.0
5 Vytvořte příznak PLC s adresou M000 (rozš. parametr propojení) a C000 (provozní režim).
6 Vytvořte příznak PLC s adresou D000 (výstupní frekvence).
7 Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku D000 v celočíselném formátu bez znaménka
###.## (5,2) na obrazovce screen1.
8 V nabídce Poweron Task vytvořte následující úlohu:
• Zapište hodnotu 0 do adresy M000:
Přístup k parametrům
• Zapište hodnotu 0 do adresy C000:
Spuštění/zastavení pohonu.
9 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
10 TBD: Klikněte na možnost Display Panel v nabídce File.
11 Stiskněte klávesu Set, dokud není zobrazen údaj P0, a otočte kolečkem POT, dokud se zobrazení na P0 nezmění
na ....n1 a zkontrolujte/nastavte následující parametry:
• n1: definujte číslo stanice 1.
• n2: výchozí rychlost komunikace 192 (tj. pro přenosovou rychlost 19 200 bps).
• n3: změňte na hodnotu nula.
• n4: kontrola parity; změňte hodnotu na 0 pro sudou paritu.
12 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-7 Jednotka řady NQ a měnič Mitsubishi FRS.
Připojte koncový port RJ k pohonu FRS520E.
117
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
13 Stiskněte tlačítko Start/Stop na obrazovce jednotky NQ. Změní se frekvence v parametru D000 i na displeji
pohonu.
14 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 11. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v softwaru automatu PLC Mitsubishi.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
118
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-10 Jednotka řady NQ s ovladačem Twido a PLC Twido
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.28: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spusťte aplikaci Twidosoft.
Klikněte na možnost Controller Communication Setup v nabídce File.
Obrázek A.29: Okno Controller Communication Setup (Nastavení komunikace s řídící jednotkou)
119
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete okno paměti PLC a zkontrolujte změnu hodnot na adrese MW0000.
Obrázek A.30: Tabulky animací
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-8 Jednotka řady NQ a Schneider Twido. Připojte
koncový port MiniDIN kabelu k portu automatu PLC. Připojte zástrčku kabelu k definovanému portu COM1
jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 4568. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci Twido.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
120
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-11 Jednotka řady NQ s ovladačem Schneider Modicon Nano
a Schneider Quantum CPU 513
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
Obrázek A.31: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou HR400100.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR4 00001 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
TBD: Spusťte aplikaci ProWorx32.
TBD: Klikněte na možnost Communications Setup v nabídce File.
Obrázek A.32: Okno Communications Setup (Nastavení komunikací)
121
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete okno Data Watch window v části Data Editors aplikace Pro Worx.
Obrázek A.33: Okno Data Watch (Sledování dat)
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-9 Jednotka řady NQ a Schneider Nano. Připojte
koncový port PLC k automatu PLC Schneider. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému portu
COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 3. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná hodnota
i v softwaru automatu PLC ProWorx Schneider.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
122
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-2-12 Jednotka řady NQ s ovladačem Schneider Modicon Nano
a Schneider Quantum CPU 513
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Definujte nastavení v okně Node Configuration nástroje NQ-Designer podle následujícího obrázku.
Obrázek A.34: Okno Node Information (Informace o uzlu)
2 Definujte adresu příznaku PLC MW000 na obrazovce jednotky.
3 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky.
Chcete-li definovat nastavení automatu PLC prostřednictvím softwaru PL7Pro, proveďte následující kroky.
Použití aplikace PL7Pro jako klienta
TSX je protokol typu server-klient. Software PL7Pro automatu PLC může být tedy jedním klientem.
Chcete-li software použít jako klienta, je nutné provést určité nastavení. Proveďte následující nastavení:
1 Klikněte na nabídku PLC. Klikněte na položku „Define PLC Address“.
2 Klikněte na kartu Options.
Obrázek A.35: Karta Options (Možnosti)
3 Ponechte hodnotu Wait time 1 000 nebo 2 000.
4 Klikněte na položku Configuration of the drivers.
5 Zobrazí se kontextové okno.
123
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Obrázek A.36: Okno XWAY Drivers management Properties (Vlastnosti správy ovladačů XWAY)
6 Klikněte na kartu Unitelway.
7 Klikněte na tlačítko Configuration.
8 Zobrazí se další kontextové okno.
Zde je nutno přidat počet uzlů v seznamu stanic Station List, které budou v síti ve skutečnosti přítomny.
Nebude-li hodnota definována, software odešle příkaz EOT všem tokenům kromě svého tokenu. Pokud jste
nedefinovali uzel, software odešle příkaz EOT (0x04) rovněž vašemu tokenu; protože rovněž odesíláte příkaz
po přijetí tokenu, může dojít k zaplnění sběrnice. Aby k domu nedošlo, definujte uzly v seznamu stanic, aby
software neodesílal příkaz EOT vašemu klientskému číslu.
Obrázek A.37: Okno UNITELWAY Configuration (Konfigurace UNITELWAY)
124
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
9 Klikněte na ID stanice ve výchozí podobě a na tlačítko Edit. Otevře se kontextové okno.
Obrázek A.38: Okno Station Parameters (Parametry stanice)
Ponechte hodnotu Base 1 a Numbers 1.
10 Klikněte na kartu Line Parameters.
Obrázek A.39: Okno Station Parameters (Parametry stanice)
Nastavte přenosovou rychlost Baud Rate, datové bity Data Bits, paritu Parity a počet koncových bitů Stop Bits.
Klikněte na tlačítko OK; vrátíte se zpět do okna Station List.
11 Nyní přidejte stanice, které budou v síti.
V tomto případě požadujeme uzel 04, proto byl přidán. Přejděte na kartu Line Parameters; jako parametry
Unitelway použijte Base 1 a Numbers 4.
125
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Ponechte ukazatel na výchozí stanici.
Klikněte na tlačítko Apply. Dojde k použití nastavení resetováním ovladače Unitelway.
Zobrazí se následující zpráva.
Obrázek A.40: Resetování ovladače Unitelway
Klikněte na tlačítko OK.
12 Klikněte na nabídku Tools. Klikněte na možnost Configurations. Zobrazí se následující obrázek.
Obrázek A.41: Okno Configuration (Konfigurace)
Poklepejte na položku Comm. Zobrazí se nové okno.
Obrázek A.42: Konfigurace – počet podřízených jednotek
Ponechte hodnotu Number of slaves 5.
126
Dodatek A
A-2 Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
Chcete-li zvýšit rychlost komunikace, ponechte podřízené jednotky podle nastavení v konfiguraci. Dojde ke
snížení počtu tokenů odeslaných ze serveru, tj. server odešle pouze příslušný počet tokenů.
Tím dojde k dokončení konfigurace softwaru PL7PRO tak, aby se choval jako klient.
13 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-3-10 Jednotka řady NQ a Schneider Modicon.
Připojte koncový port PLC k automatu PLC Schneider. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému
portu COM1 jednotky řady NQ.
Správným provedením výše uvedených kroků nastavíte správnou komunikaci mezi jednotkou NQ definovanou
pomocí ovladače Schneider Nano a automatem PLC.
Poznámka
• Parametry komunikace definované pro port COM1 jednotky a v nastavení automatu PLC se musí shodovat.
• ID uzlu nastavené v informacích o uzlu v nástroji NQ-Designer a nastavení komunikace automatu PLC se musí
shodovat.
• Kabel PLC připojený mezi portem PLC a portem COM jednotky NQ musí být správně zvolen.
• Kabel musí být správně připojen.
• Vyberte správnou adresu příznaku; stejný příznak musí být obsažen na obrazovce jednotky.
• Nebudou-li výše uvedené pokyny dodrženy, zobrazí se na obrazovce jednotky následující zprávy:
• !!! no connection (není spojení),
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, adresa neznámá)
127
Dodatek A
A-3
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Komunikační kabely zařízení jiných výrobců nejsou u společnosti OMRON k dispozici.
A-3-1
Jednotka řady NQ a řada AB SLC
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
128
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-3-2
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Jednotka řady NQ a řada AB Micrologix
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
Signál
SG
RXD
TXD
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
1
1
2
2
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
SG
9
Stíněný vodič ke krytu DB9
Stíněný vodič ke krytu DB9
129
Dodatek A
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
A-3-3 Jednotka řady NQ a AB Compact Logix
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
Společný
Stíněný vodič ke krytu DB9
130
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-3-4
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Řada NQ a řada Siemens S7-200
/i
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (PLC)
Signál
Číslo vývodu
1
B
SG
A
Číslo vývodu
Signál
1
TX+
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
A
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
B
7
8
8
TX-
9
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
Stíněný vodič ke krytu DB9
131
Dodatek A
A-3-5
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Řada NQ a řada Siemens S7-300/400
/i
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (PLC)
Signál
Číslo vývodu
1
B
SG
Signál
1
TX+
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
B
7
8
8
TX-
9
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
132
A
Číslo vývodu
2
7
A
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-3-6
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Jednotka řady NQ a PLC Mitsubishi FX (konektor s 8 kolíky)
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9
(NQ)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
RX-
1
1
TX+
RX+
2
2
SG
3
3
TX-
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
TX+
Stíněný vodič ke krytu
Stíněný vodič ke krytu DB9
133
Dodatek A
A-3-7
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Jednotka řady NQ a měnič Mitsubishi FRS
/i
ČELNÍ POHLED POHLED ZPR
Strana vložení kabelu
8PINOVÝ MODULÁRNÍ KONEKTOR
(měnič RJ-45)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
1
1
TX+
2
2
RX+
3
3
TX-
4
4
RX+
TX+
5
5
SG
RX-
6
6
SG
7
7
8
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič k uzemnění
134
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9
(NQ)
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-3-8
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Jednotka řady NQ a Schneider Twido
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
A
1
1
TX+
B
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
SG
Stíněný vodič ke krytu
Stíněný vodič ke krytu DB9
135
Dodatek A
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
A-3-9 Jednotka řady NQ a Schneider Nano
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
A
1
1
TX+
B
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
SG
Stíněný vodič ke krytu
136
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9
Stíněný vodič ke krytu DB9
Dodatek A
A-3 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
A-3-10 Jednotka řady NQ a Schneider Modicon
/i
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (PLC)
Signál
VÝVODY ZÁSTRČKY DB9 (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
DTR
4
4
SG
5
5
DSR
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
Stíněný vodič ke krytu DB9
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
137
Historie revizí
Historie revizí
Kód revize manuálu je uveden za katalogovým číslem na přední straně příručky.
/i
Cat. No. V07-CZ-02
Kód revize
V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o změnách příručky během revizí. Čísla stránek revize se
vztahují k předchozí verzi.
/i
Kód revize
Datum
01
Červen 2009
02
Květen 2011
138
Změněný obsah
První verze
Cat. No V07E-CZ-02
Cat. No. V07E-CZ-02
NQ3-TQ0_B
NQ3-MQ0_B
NQ5-TQ0_B
NQ5-SQ0_B
ZX-T Series
NQ5-MQ0_B
HMI řady NQ
HMI řady NQ
ÚVODNÍ MANUÁL
ÚVODNÍ MANUÁL
Autorizovaný distributor:
Cat. No. V07E-CZ-02
Poznámka: Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vytištěno v Evropě

Podobné dokumenty

ÚVODNÍ MANUÁL

ÚVODNÍ MANUÁL analýzu systému a analýzu bezpečnosti práce. Informace o dostupných možnostech a integraci systému pro konkrétní aplikace získáte od zástupce společnosti OMRON. • Výrobek lze použít k ovládání poho...

Více

1) učební texty – Základní témata

1) učební texty – Základní témata částí. Obrazovou postprodukci dělíme na speciální efekty - SFX, SPFX jako jsou například výbuchy, živly, 3D objekty, animace, transformace neboli morphing a jiné. SFX, SPFX jsou prostě zaměřené na ...

Více

SERVOPOHONY

SERVOPOHONY BASIC pro pozicovací úlohy 200 W • Přímé ovládaní vstupů nebo výstupů 400 W z interpeteru, funkce synchronizace 750 W • Možnost FW s funkcí vačky • Možnost řízení pomocí RS232, Servodriver 3 x 400 ...

Více

Narrowband modemy – PROFI MR400, MR300, MR160

Narrowband modemy – PROFI MR400, MR300, MR160 Řídící mikropočítač má k dispozici 4 MB paměti FLASH a 16 MB paměti RAM. Mezi další obvody tohoto bloku patří baterií zálohovaný zdroj reálného času, detektor výpadku napájecího napětí a obvody wat...

Více

KPR - Archív Pražského Hradu

KPR - Archív Pražského Hradu koncese v cizině, zastupování norských zájmů v ČSR, zásobování cukrovarů, agitace pro vystěhování do Kalifornie a Mexika, rozšíření čsl. správy na Vitorazsko a Valticko, mor v jihových. Evropě a St...

Více

AVG 8.5 Anti-Virus plus Firewall

AVG 8.5 Anti-Virus plus Firewall instalace - Zvolte komponenty

Více