Soudní usnesení ze dne 23. prosince 2015

Komentáře

Transkript

Soudní usnesení ze dne 23. prosince 2015
Jednací číslo: 14 C 338/2015 - 643
USNESENÍ
Okresní soud v Hodoníně rozhodl samosoudkyní JUDr. Dagmar Štefancovou ve věci žalobce
Amper Market, a. s., IČ 241 28 376, se sídlem Praha, Antala Staška 1076/33a, zastoupeného
Mgr. Robertem Klenkou, advokátem se sídlem Praha, Klimentská 1207/10 proti žalovanému
EPK Trade s.r.o., IČ 032 02 950, se sídlem Hodonín, Brněnská 3883/48, o návrhu na
vydání předběžného opatření
takto:
Žalovanému se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacháze jícími
se na bankovním účtu č. 3623052329/0800 vedeném bankou Česká spořitelna,
a.s., IČ: 45244782, a to do částky 36.323.893 Kč, a neumožnit nakládání s nimi
žádné třetí osobě.
II.
Bance Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000,
IČ: 45244782, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky
nacházejícími se na bankovním účtu č. 3623052329/0800, a to do částky
36.323.893 Kč.
III.
Žalovanému se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacháze jícími
se na bankovním účtu č. 2500752099/2010 vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ
61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a neumožnit nakládání s nimi žádné třetí
osobě.
IV.
Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2500752099/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
V.
Žalovanému se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacháze jícími
se na bankovním účtu č. 2200752097/2010 vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ
61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a neumožnit nakládání s nimi žádné třetí
osobě.
VI.
Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2200752097/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
VII. Žalovanému se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacháze jícími
se na bankovním účtu č. 3706350399/0800 vedeném bankou Česká spořitelna,
a.s., IČ: 45244782, a to do částky 36.323.893 Kč, a neumožnit nakládání s nimi
žádné třetí osobě.
VIII. Bance Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000,
IČ: 45244782, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky
nacházejícími se na bankovním účtu č. 3706350399/0800, a to do částky
36.323.893 Kč.
IX.
Společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272, se zakazuje jakkoliv nakládat
s finančními prostředky nacháze jícími se na bankovním účtu č. 2100185515/2010
I.
pokračování
2
14 C 338/2015
vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ 61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a
neumožnit nakládání s nimi žádné třetí osobě.
X.
Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2100185515/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
XI.
Společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272, se zakazuje jakkoliv nakládat
s finančními prostředky nacháze jícími se na bankovním účtu č. 2300394178/2010
vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ 61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a
neumožnit nakládání s nimi žádné třetí osobě.
XII. Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2300394178/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
XIII. Společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272, se zakazuje jakkoliv nakládat
s finančními prostředky nacháze jícími se na bankovním účtu č. 2500394180/2010
vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ 61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a
neumožnit nakládání s nimi žádné třetí osobě.
XIV. Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2500394180/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
XV. Společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272, se zakazuje jakkoliv nakládat
s finančními prostředky nacháze jícími se na bankovním účtu č. 2700394177/2010
vedeném bankou Fio banka, a. s., IČ 61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a
neumožnit nakládání s nimi žádné třetí osobě.
XVI. Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2700394177/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
XVII. Společnosti EPK Zakladatel a.s., se sídle m Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha
4, IČ: 02921570, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky
nacházejícími se na bankovním účtu č. 2300826161/2010 vedeném bankou Fio
banka, a. s., IČ 61858374, a to do částky 36.323.893 Kč, a neumožnit nakládání s
nimi žádné třetí osobě.
XVIII. Bance Fio banka, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ
61858374, se zakazuje jakkoliv nakládat s finančními prostředky nacházejícími
se na bankovním účtu č. 2300826161/2010, a to do částky 36.323.893 Kč.
XIX. Žalobce je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Hodoníně
soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000 Kč do tří
dnů od právní moci tohoto usnesení.
Od ůvo d ně n í:
Žalobce podal dne 24. 9. 2015 proti žalovanému žalobu, kterou se domáhá zaplacení
částky 36.323.893 Kč s příslušenstvím z titulu nezaplacené kupní ceny za odebranou
elektřinu. Podáním ze dne 22. 12. 2015 pak žalobce navrhl, aby soud nařídil předběžné
pokračování
3
14 C 338/2015
opatření, kterým by bylo žalovanému, Energii pod kontrolou, obecně prospěšná společnost
(dále jen EPK, o. p. s.) a EPK Zakladatel, a. s. a dále bankám, které vedou pro tyto osoby
konkrétně určené bankovní účty, zakázáno nakládat s prostředky na těchto účtech až do výše
žalované částky. Návrh odůvodnil tím, že má vůči žalovanému pohledávku, jejíž zaplacení je
předmětem zahájeného řízení. Žalovaný s žalobcem uzavřel smlouvu, v níž se zavázal
odebírat od žalobce elektrickou energii, kterou následně prostřednictvím EPK, o. p. s.
prodával koncovým zákazníkům. Žalobce od těchto subjektů, kterými jsou většinou jednotlivé
obce a jimi založené a kontrolované osoby, zjistil, že tyto řádně za odebranou energii platily,
avšak žalovaný následně tyto částky žalobci dále nepoukazoval. Žalobce rovněž poukázal na
personální, ekonomické a funkční propojení žalovaného, EPK, o. p. s. a EPK Zakladatel, a. s.
skrze osobu Davida Tejmla. Žalobce tak má za to, že nařízení předběžného opatření je
odůvodněno potřebou upravit zatímně vztahy mezi účastníky, jelikož se obává, že budoucí
výkon rozhodnutí, by mohl být ohrožen, neboť je zde důvodné podezření, že i nadále přes
vydání předchozího předběžného opatření ve věci ze dne 11. 11. 2015, č. j. 14 C 338/2015 –
485, dochází k vyvádění prostředků z majetku žalovaného a EPK, o. p. s. a toto předběžné
opatření je žalovaným a EPK, o. p. s. obcházeno nebo dokonce porušováno. Pokud jde o
přiměřenost předběžného opatření, žalobce uvádí, že žalovaný se svým jednáním zbavil
dobrovolně svých podnikatelských aktivit, čímž pominul důvod pro zamítnutí návrhu
z důvodu paralyzace obchodní činnosti žalovaného a EPK, o. p. s. Pokud jde o společnost
EPK Zakladatel, a. s., tak ta je pouze holdingovou společností a fakticky žádnou činnost
nevyvíjí. Rovněž žalobce poukazuje na to, že navrhované předběžné opatření není sto
zvýhodnit žalobce na úkor ostatních případných věřitelů žalovaného.
Dle ustanovení § 102 odst. 1 osř. je- li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry
účastníků nebo je- li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze
vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Dle odst. 2 věta druhá se
ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77
odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 osř. použijí obdobně.
Dle ustanovení § 75c osř. Nepostupoval- li podle § 75a odst. 1 nebo podle § 75b odst. 2,
předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního
rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou
rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.
Dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) může být předběžným opatřením účastníku
uloženo, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Dle odst. 2 lze předběžným
opatřením uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze- li to na něm
spravedlivě žádat.
Z tvrzení žalobce i z předložených listin má soud za to, že žalobce osvědčil rozhodné
skutečnosti pro nařízení předběžného opatření z důvodu obavy o výkon budoucího
pokračování
4
14 C 338/2015
rozhodnutí. Existence pohledávky žalobce za žalovaným byla osvědčena zejména písemným
uznáním dluhu ze strany žalovaného, EPK, o. p. s., EPK Zakladatel, a. s. a Davida Tejmla.
V této listině je výslovně uvedeno, že se jedná o pohledávku z titulu neuhrazených záloh na
dodávky elektrické energie. Jednání žalovaného, které směřuje k ohrožení výkonu případného
budoucího rozhodnutí ve věci, pak bylo osvědčeno vyjádřeními koncových zákazníků
žalovaného a EPK, o. p. s. a smlouvami o sdružených dodávkách elektřiny a plynu
uzavřenými se společností Energie Pro, s.r.o.
Při posuzování návrhu na nařízení předběžného opatření z důvodu obavy o budoucí
výkon rozhodnutí je soud mj. povinen zvážit na jedné straně ohrožení úhrady dlužné částky a
na druhé straně přiměřenost újmy na straně odpůrce (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
sp. zn. 7 Cmo 48/93 ze dne 14. 6. 1993). Otázku splnění kritéria přiměřenosti je přitom nutné
posuzovat v souladu s ustanovením § 75c o.s.ř., tj. v tomto případě zejména, zda byly
skutkové okolnosti, ze kterých žalobce dovozuje, že uložení předběžného opatření je
přiměřené, alespoň osvědčeny. Přiměřenost či nepřiměřenost navrhovaného předběžného
opatření je přitom s ohledem na výši žalované částky především otázkou posouzení jeho
hospodářského dopadu na žalovaného, EPK, o. p. s. a EPK Zakladatel, a. s. Jiné obtíže, které
by mohly žalovanému v souvislosti s nařízením předběžného opatření vyvstat, soud neshledal.
Ze skutkových tvrzení žalobce a z předložených listin je přitom osvědčeno, že žalovaný
a EPK, o. p. s. působili v roli prostředníků, kteří od žalobce nakupují elektrickou energii,
kterou následně distribuují svým klientům. Cenu za elektrickou energii odebranou od žalobce
pak žalovaný a EPK, o. p. s. přeúčtovávali svým klientům. Žalovaný a EPK, o. p. s. tak
elektřinu dodávanou žalobcem pouze předprodávali. Platby od zákazníků žalovaného a EPK,
o. p. s. dle žalobce probíhaly řádně a včas, což bylo řádně osvědčeno namátkovými
vyjádřeními několika oslovených zákazníků žalovaného a EPK, o. p. s., jakož i z toho, že
těmito odběrateli jsou samosprávné celky a jimi kontrolované osoby, u nichž lze dovozovat,
že jejich platební morálka bude vysoká. Vyjádření žalobce a jím předložené listiny dále
nasvědčují tomu, že EPK, o. p. s. přímo jménem svých zákazníků a na jejich účet na základě
plné moci uzavřela smlouvu s novým dodavatelem, přestala tak sama elektrickou energii
v roli zprostředkovatele odebírat a této činnost se tak již nadále nevěnuje.
Za osvědčené má soud také to, že bankovní účty postižené nařízeným předběžným
opatřením jsou vedeny pro žalovaného nebo EPK, o. p. s. anebo EPK Trade, a. s., což vyplývá
jednak z předložených smluv a také z příslušných údajů z evidence daňových subjektů.
Lze tedy uzavřít, že s žalobcem osvědčených skutečností vyplývá, že žalovaný a EPK,
o. p. s. zadržovali platby od svých klientů, které měly být na základě řetězce uzavřených
smluv o dodávkách elektrické energie mezi jednotlivými subjekty (žalobce
↔ žalovaný ↔
EPK, o. p. s.↔ koncov í odběratelé el. energie) přeposílat víceméně bez dalšího žalobci.
Žalovaný ani EPK, o. p. s. tak však nečinili a je tedy důvod domnívat se, že tyto prostředky
jsou dosud na účtech žalovaného, EPK, o. p. s. a EPK Zakladatel, a. s.
pokračování
5
14 C 338/2015
Soud má tedy ze to, že podmínky pro nařízení předběžného opatření tak, jak je definuje
ustanovení § 75c o.s.ř. byly splněny a návrhu žalobce vyhověl. Přitom se zabýval také tím,
zda lze uložit povinnost také třetím osobám, tedy zda jsou splněny podmínky ustanovení § 76
odst. 2. Pokud jde o EPK, o. p. s. a společnost EPK Zakladatel, a. s. soud má za to, že zde lze
plnění povinností uložených předběžným opatřením ze strany těchto subjektů spravedlivě
požadovat s ohledem na jejich personální a majetkové propojení se žalovaným a také
s ohledem na to, že tyto osoby jsou ručiteli za dluh žalovaného vůči žalobci. Jde- li o
jmenované banky, pak má soud za to, že s ohledem na efektivitu nařízeného předběžného
opatření je tento postup nezbytný, přičemž povinnost, která je takto bankám uložena jim
nezpůsobí žádné zvětšené obtíže.
Soud se s ohledem na výši žalované částky zabýval také tím, zda není na místě
v souladu s ustanovením § 75b odst. 1 veta druhá, vyžadovat doplatek jistoty složené spolu
s návrhem na vydání předběžného opatření. Dospěl však k závěru, že tento požadavek není na
místě. Účelem složení jistoty je poskytnutí peněžních prostředků na případnou náhradu újmy
způsobené předběžným opatřením (viz § 77a o.s.ř.). Ze skutečností osvědčených žalobcem
v návrhu na vydání předběžného opatření však nevyplývá, že by žalovanému či EPK, o. p. s.
nařízením předběžného opatření hrozila vzniknout škoda či újma, jejíž náhrada by nešla
pokrýt z dosavadní složené jistoty. V případě, že by žalovaný nebo EPK, o. p. s. dospěli
k názoru odlišnému, odkazuje je soud na ustanovení § 76h o.s.ř., dle něhož mohou navrhnout,
aby soud uložil žalobci doplatek jistoty, pokud řádně odůvodní, že dosavadní složená jistota
k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy nepostačuje.
Dále soud uložil žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na vydání
předběžného opatření dle položky 5 sazebníku poplatků ve výši 1.000 Kč. Dle ustanovení § 4
odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích vzniká účastníku řízení poplatková povinnost
uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení
předběžného opatření, přičemž dle ustanovení § 7 odst. 1 je v takovém případě poplatek
splatný do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.
Ohledně nákladů řízení o vydání předběžného opatření soud rozhodne v konečném
rozhodnutí ve věci samé.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Hodoníně se sídlem
Velkomoravská 4, Hodonín.
pokračování
6
14 C 338/2015
Nebude-li povinnost uložená tímto usnesením splněna dobrovolně, lze podat návrh na
výkon rozhodnutí nebo exekuci.
Okresní soud v Hodoníně
dne 23. prosince 2015
JUDr. Dagmar Štefancová v.r.
Samosoudkyně
Za správnost vyhotovení: Marie Šimková

Podobné dokumenty

U s n e s e n í

U s n e s e n í prostřednictvím insolvenční správkyně vždy nejpozději do konce měsíce částku stanovenou podle § 398 insolvenčního zákona z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohle...

Více

zde

zde Race Taku Sorbet Z Kouzelného kopce

Více

U snesen í - Insolvenční správce

U snesen í - Insolvenční správce správci pokud plátce příjmu v rozporu s usnesením o schválení oddlužení vyplatí příjem dlužnici namísto insolvenčnímu správci. Porušení této povinnosti bude soudem kvalifikováno dle ust. § 418 odst...

Více

formát pdf

formát pdf Technická inspekce České republiky

Více

Československá emigrace do Kanady po roce 1948

Československá emigrace do Kanady po roce 1948 víme o lidech, kteří tenkrát, před padesáti lety bojovali za osvobození Československa ze spárů nacismu, kteří se později nebáli ozvat, když šlo o opětovné omezování svobody? Tyto osoby jsou pro ná...

Více

plán práce - Střední škola a základní škola, Havířov

plán práce - Střední škola a základní škola, Havířov j) Mimoškolní činnost – v rámci školní družiny a školního klubu rozvíjet zájmovou činnost u žáků. k) Kroužky – v rámci zájmové činnosti nabízet žákům sportovní a mimosportovní kroužky. l) Propagaci...

Více