Mazání ložisek mostů Pittsburgh Corning Dlouhá plochá dráha Od

Komentáře

Transkript

Mazání ložisek mostů Pittsburgh Corning Dlouhá plochá dráha Od
7. ročník
1/2008
oleje a maziva pro všechny oblasti použití
Mazání ložisek mostů
Pittsburgh Corning
Dlouhá plochá dráha
Od ropy k motorovým olejům
ZKL Brno
2
Od začátku května jsme
spustili naše internetové
stránky v novém designu
ZVEME
VÁS
NAVAKCE
V ROCE 2008
ZVEME VÁS
NA AKCE
ROCE 2008
21. květen
9. Den otevřených dveří FUCHS – Ostrava
24. květen
Finále MS na dlouhé ploché dráze –
Mariánské Lázně
14. – 16. srpen
55. Mistrovství světa v orbě – Rakousko
12. září
35. Mistrovství ČR v orbě – Cheb
15. – 19. září
50. Mezinárodní strojírenský veletrh – Brno
19. – 20. září
30. FUCHS Oil Rally – Příbram
3. – 5. říjen
60. Zlatá přilba města Pardubic – Pardubice
1
Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři!
Držíte v rukou 14. číslo našeho magazínu. Je mi velkým potěšením, že mohu
zopakovat loňská slova o dosažení stanovených cílů pro uplynulý rok. I když je
snadné napsat několik vět o výsledcích,
které nám schválila auditorská společnost KPMG výrokem „Bez výhrad“, je
za těmito výsledky mnoho tvrdé práce
celého našeho kolektivu.
Dovolte tedy, abych na tomto místě
poděkoval našim obchodně-technickým
zástupcům, kteří jsou v kontaktu s vámi,
našimi zákazníky, v první linii. Také pracovníci naší administrativy a logistiky
podpořili svým výkonem celkový dobrý
výsledek. Díky nim jsme dosáhli přes
240 mil. obratu při prodeji 3.500 tun
produktů.
V letošním roce pokračujeme dále ve
specializaci na produkty s vysokou přidanou hodnotou. V souladu s touto
strategií přinášíme na český trh další
nové speciální produkty. O správnosti
této nastoupené cesty svědčí i výsledky
celého koncernu Fuchs, který několik let
po sobě dosahuje výborných prodejních i
ekonomických výsledků (celkové tržby ve
výši 1.375 mil. €). Tyto údaje jsou důležité
zejména při porovnání se skutečností, že
konkurenční společnosti na českém trhu
procházejí rozsáhlými restrukturalizacemi ve snaze dosáhnout stability.
Výsledky posledních let nás naplňují optimismem a proto jsme si pro rok 2008 opět
posunuli laťku o poznání výše a věříme,
že se nám podaří znovu tyto mety dosáh-
nout. Tento výrok je podpořen skutečností, že předběžné výsledky prvních
měsíců letošního roku jsou dobré.
V přehledu marketingových akcí pro
letošní rok, který naleznete na jiném
místě tohoto magazínu bych rád vyzdvihl
zejména Den otevřených dveří, který plánujeme na 21.5.2008 do naší pobočky
v Ostravě. Pro ty z vás, kteří to mají daleko
plánujeme společný přesun Pendolinem
z Prahy. Věřím, že nic nebrání, aby moje
srdečné pozvání na tuto akci přijali naši
zákazníci z celé České republiky.
Rád bych také zmínil jednu událost,
která je již za námi. Naši TOP zákazníci
se zúčastnili školení, které vedl Gerd
Martin, produktový manažer automobilových maziv s odpovědností za celý
koncern. Při tomto semináři jsme mohli
získat aktuální informace o vývoji nových
maziv včetně trendů celého automotivního trhu.
Když už zmiňuji mateřský koncern,
nezbývá než konstatovat, že stejně jako
naše společnost, směřuje i celý koncern k
větší specializaci na produkty, které jsou
díky svým špičkovým vlastnostem používané při stále náročnějších technologických operacích.
Jan Cholenský
jednatel společnosti
Vydává:
FUCHS OIL Corporation (CZ), spol. s r.o., www.fuchs-oil.cz, tel.: 323 637 793, e-mail: [email protected] ve spolupráci
se společností Agentura M-S-P, s.r.o., www.m-s-p.cz
2
Mazivo na ložiska mostů
Zdroj: Václav Petružela, OTZ Severní Čechy
Most, označovaný také jako „mladší bratr cesty“ je stavbou, která pomáhá překonávat nejrůznější překážky. Z tohoto důvodu
byl v minulosti, je dnes a určitě bude i v budoucnosti předmětem
sympatií většiny lidí. K nejdůležitějším částem konstrukce mostu patří: pobřežní opěry, vnitřní podpěry, pilíře, sloupy, stojany,
nosníky, ztužení, mostovky, mostní závěry, mostní svršek a řada
dalších prvků. V neposlední řadě sem patří i tzv. hrncová ložiska. Hrncová ložiska slouží k zachycování a vyrovnávání sil mezi
mostovkou a pilířem. Síly jsou jednak statické (hmotnost mostu), ale i dynamické (vítr, brzdění vozidel…). Podle těchto sil a
umístění se ložiska konstruují a dimenzují např. i pro daný rozsah teplot. Právě s ohledem na uvedené skutečnosti musí být na
mazání pohybujících se částí (kluzná dvojice kov – plast) použito
jako konstrukční prvek mazivo, které je schopno zaručit bezchybnou funkci hrncového ložiska v širokém rozsahu teplot a po velmi
dlouhou dobu. Naše společnost má v sortimentu plastické mazivo, které přesně splňuje takové požadavky. Je to produkt RENOLIT SI 300 M. V praxi byl v poslední době použit společností SaM
Česká Lípa, a.s., která se zabývá mimo jiné i rekonstrukcemi mostů. Při rekonstrukci estakády v České Lípě bylo naším RENOLITem
naplněno 396 hrncových ložisek o průměru od 330 mm do 400
mm, přičemž nesou zatížení od 1 300 do 13 000 kN. Vzhledem
k náročnosti celé operace musí být zaručena spolehlivost funkce
Tato ložiska namazaná naším plastickým mazivem musí vydržet 100 let!
maziva po dobu mnoha desítek let… Dle technických podmínek
ministerstva dopravy je životnost v současnosti dodávaných hrncových ložisek 100 let. Vážení čtenáři, věřím že vás tento náš krátký výlet do oblasti „stavařiny“ alespoň trochu zaujal.
3
Významný zákazník z oblasti
výroby pěnového skla –
Pittsburgh Corning CR, s.r.o.
Zdroj: Petr Bauer
OTZ Severozápadní Čechy
Historie a současnost pěnového skla
Výroba pěnového skla byla patentována
v roce 1936 ve Francii. Od této doby prošla
výroba i technické parametry pěnového
skla značným vývojem. Od roku 1958 do
konce osmdesátých let bylo pěnové sklo
vyráběno i v Československu.
Pěnové sklo FOAMGLAS® vyrábí v Evropě
firma Pittsburgh Corning Europe ve svých
závodech v belgickém Tessenderloo a
německém Schmiedefeldu. Od roku 2001
také v novém závodě v Klášterci nad Ohří
v České republice.
Výroba pěnového skla FOAMGLAS®
Pěnové sklo FOAMGLAS® se vyrábí ze
speciálního aluminio-silikátového skla.
Po vychlazení je sklo rozemleto na velmi
jemný prášek. Tento skleněný prach je při
mletí smíchán s ještě jemnějším uhlíkovým prachem. Výsledná směs je v tenké
vrstvě rozprostřena a následně zahřívána
v tunelové peci na cca 1000°C. Vysokou
teplotou dojde k opětovnému roztavení
skleněného prášku a k současné oxidaci
částic uhlíku na CO2. Plyn vytvoří drobné
bublinky, které až dvacetinásobně zvětší
původní objem roztaveného skla. Po
vypěnění je vzniklý blok zvolna ochlazován z 1000°C na 20°C. Po konečném
zchlazení pěnového skla zůstává v jeho
jednotlivých buňkách CO2 v podtlaku cca
1/3 atmosférického tlaku, který vzniká
z důvodu zmenšení objemu ochlazovaného plynu. Po vychlazení jsou bloky
pěnového skla obroušeny, zbaveny povrchové “kůrky” a je důkladně zkontrolována kvalita a homogenita vypěnění.
Bloky, které vyhoví všem kontrolám, jsou
dále řezány na desky formátu 600 x 450
mm s konstantní tloušťkou (od 30 do 160
mm) nebo na spádované desky či jiné
tvarovky. Celá výroba je plně automatizovaná a je certifikována systémem kvality ISO 9002.
Výroba v České republice
Česká pobočka firmy Pittsburgh Corning,
sídlící v průmyslové zóně Verne nedaleko severočeského Klášterce nad Ohří,
patří do americké nadnárodní společnosti Pittsburgh Corning Corp.. Jak již
bylo uvedeno, hlavním zaměřením firmy
je výroba pěnového izolačního skla určeného pro průmyslové i komerční využití,
ze kterého se vyrábí například izolační
obaly na teplovody, na kotle nebo pro
stavební využití. Česká pobočka v současné době zaměstnává ve svém výrobním závodě již více než 220 lidí a patří tak
mezi významné zaměstnavatele v této
severočeské oblasti.
Spolupráce se společností FUCHS OIL
V roce 2006 začala realizace rozšíření
výroby pěnového skla ve společnosti
Pittsburgh Corning CR Klášterec nad Ohří
výrazného rozsahu. Rozšíření zahrnovalo
výstavbu několika nových výrobních hal
včetně výrobních technologii. Investiční
náklady akce dosahovaly částky 35 milionů eur a práce byly dokončeny v únoru
roku 2008.
Mezi nejvýznamnější součásti výrobní
technologie patří především trojice
mlýnů, kde dochází k přípravě zpracovávané suroviny. Dále pak tunelová pec
ojedinělá svou délkou 250 metrů, kde se
surovina pohybuje na speciálním pásu
uloženém na stovkách válců otáčejících
se ve valivých ložiscích.
Obě zmiňovaná technologická zařízení
vyžadovala speciální maziva a proto se
investor rozhodl vypsat na jejich dodávku
v září roku 2007 výběrové řízení.
Společnost FUCHS OIL nabídla produkty
splňující všechny požadavky zákazníka a
výběrové řízení na dodávku olejů a maziv
následně vyhrála.
Jednalo se především o převodové oleje
typu RENOLIN CLP a RENOLIN PG pro
převodovky mlýnů, a dále pak maziva
pro otevřená ozubení řady CEPLATTYN
SF, rovněž pro mlýny. Posledně jmenovanou řadu maziv používá i mateřská společnost v Belgii.
Dalším úkolem k řešení bylo mazání již
zmíněných valivých ložisek válců na tunelové peci. Uvnitř pece je teplota dosahující až 1000°C a z tohoto důvodu bylo
použito plastické mazivo STABYL AX 2
a RENOLIT CXI 2, která splňují potřebné
požadavky.
Velmi rád bych touto cestou vyjádřil
poděkování za spolupráci zaměstnancům
společnosti Pittsburgh Corning CR Klášterec nad Ohří, jmenovitě Ing. Romanu
Hrdému, vedoucímu technického úseku
a panu Liboru Nedvědovi, vedoucímu
nákupu a skladu náhradních dílů.
Věřím, že naše úspěšná spolupráce bude
i nadále pokračovat a veškeré požadavky
našeho významného zákazníka společnosti Pittsburgh Corning CR budou i v budoucnu beze zbytku splněny.
Vysokou kvalitu produktů FUCHS dokazují
stroje našich stálých zákazníků svou životností a
bezporuchovým provozem…
Traktor Case Maxxum 5150 Maxtrac na obrázku byl
provozován výhradně na maziva FUCHS, konkrétně
olej třídy STOU TITAN HYDRAMOT 1040 MC – jak v
motoru, tak v převodovce i hydraulice. Rok výroby
1996, počet motohodin 16000.
Byl vystaven na zemědělském veletrhu TechAgro
v pavilonu Agrotecu Hustopeče, který stroje CASE
prodává. Majitelem byla Zemědělská akciová
společnost Nivnice. Na jiném stroji stejného typu
bylo dosaženo dokonce 24000 mth.
V loňském roce jsme poněkud změnili koncepci
naší prezentace na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně. Po několika letech kdy jsme měli
stánky v různých pavilonech „pod střechou“,
jsme se rozhodli pro změnu a postavili si střechu
vlastní. Náš patrový stan byl – jak vidno z fotografie
– opravdovou dominantou volné plochy D a přivítali
jsme v něm mnoho zájemců o naše produkty i řadu
našich významných obchodních partnerů.
Pokračujeme v obměně vozového parku našich
obchodně-technických zástupců. Počátkem března
převzali u firmy Hofman & Žižák nová vozidla MB
Vito kolegové Luděk Blažek a Jiří Král.
Dr. Manfred Fuchs přijal pozvání od jednatele naší
společnosti Ing. Jana Cholenského, CSc. aby navštívil
Českou republiku. V rámci svého programu se setkal
s nejlepšími zástupci z prodejního teamu.
5
Ing. Jiří Haňáček – smutná zpráva
Život nepřináší pouze věci pozitivní, jeho součástí jsou bohužel
i zprávy velmi neradostné. Navždy nás opustil náš kolega Ing.
Jiří Haňáček. Budou nám chybět nejen jeho ochota poskytovat
technické rady a podělit se o své bohaté zkušenosti z oblasti
strojařiny a tribotechniky, ale také zápal pro věc a smysl pro
humor. Zemřel náhle 28. března 2008 ve věku 71 let.
Nezapomeneme.
V měsíci dubnu rozšířil řady našich obchodnětechnických zástupců nový kolega, pan Roman
Kočí. Na novém pracovišti jej přivítal pan Christian
Ohligmacher, vicepresident FUCHS Petrolub AG,
zodpovědný za trhy střední, východní Evropy a
Skandinávie (vlevo).
11. března 2008 jsme
v Oticích uspořádali školení
na téma automotivních
maziv. Lektorem byl pan
Gerd Martin, vedoucí
produkt manažer
automotivní sekce
společnosti FUCHS Europe
Schmierstoffe a ve svých
prezentacích seznámil naše
hosty s nejnovějším vývojem
v oblasti motorových
a převodových olejů
i s posledními novinkami
v sortimentu produktů.
6
Karel Kadlec –
Zdroj: Luděk Blažek
OTZ Západní Čechy
zpověď plochodrážního jezdce
Naše společnost se letos účastní několika
motocyklových výstav. Jedna z nich byla
v Plzni, zúčastnili jsme se jí společně s plochodrážními týmy. Na stánku nám kromě
krásných hostesek dělala společnost i plochodrážní motorka. V neděli nás navštívil
její majitel Karel Kadlec a my jsme se ho
zeptali.
Jak a kdy jsi začínal?
Začínal jsem tady v Plzni na malé ploché
dráze jako člen Automotoklubu Plzeň. Tré-
novat jsme mohli už od 15 let, ale soutěží
jsme se mohli účastnit až od 17.
Vzpomínáš si na svůj první závod?
Můj první závod se jel ve Slaném, na ten si
vzpomínám jen matně. Ale na druhý závod
nikdy nezapomenu. Konal se tady v Plzni
a přišla se na něj podívat i moje maminka.
Bohužel jsem sebou v jedné rozjížďce praštil
a někdo mě přejel. Nic se mi nestalo, akorát
kombinézu jsem měl na zádech roztrženou.
Máma, když to viděla, utrpěla velký šok a
celá se třásla. Okamžitě chtěla podat trestní
oznámení, ale táta jí to naštěstí rozmluvil.
Na jakých strojích jste tenkrát jezdili?
Na Jawách. Motorky jsme dostávali od klubu
zdarma, každý podle výkonnosti.
Jaký byl začátek tvojí závodnické kariéry?
Velmi dobrý, protože když si uvědomíš, že
v té době se chodilo v 18 letech na dva roky
na vojnu, tak jsi měl vlastně rok na to, abys
ukázal, co v tobě je. A to se mi povedlo. V 18
jsem rukoval do Rudé hvězdy Praha. To bylo
důležité! Neztratil jsem dva roky závodnického života vojnou a mohl jsem trénovat a
závodit v Praze na Markétě.
Kde jsi pokračoval po vojně?
V Pardubicích, ve Středisku vrcholového
sportu jako reprezentant Československé
republiky. Byla tam elita ploché dráhy a to
byla asi moje nejlepší léta.
Jak to s vámi tenkrát bylo? Byli jste
amatéři a nebo profíci?
Mluvilo se o nás jako o amatérech, ale ve
skutečnosti jsme byli profíci, kteří v občance měli razítko fabriky, kde jsme byli
„zaměstnáni“, ale záleželo na zaměstnavateli, jestli to toleroval a nebo ne. Já
bohužel měl tu smůlu, že mi můj vedoucí
nefandil, ba naopak. Na tom ztroskotala
moje kariéra. Z Pardubic jsem se musel
vrátit do Plzně. Bylo mi 22 let. Závodil jsem
za Plzeň, ale už jen jako opravdový amatér,
po práci. Po dvou letech se ozval Liberec,
že dávají dohromady nové družstvo. Tam
jsem závodil do třiceti. Patřili jsme mezi
špičku a podařilo se nám vyhrát ligu družstev. Potom jsem to zabalil a skončil se
závoděním.
Dnes ale opět závodíš. Jak to vlastně
bylo a hlavně je?
Deset let jsem nejezdil. Pak se ozvali tady
z Plzeňského klubu kamarádi a požádali mě
o spolupráci při sestavování nového týmu.
Jako sparing partner jsem měl především
předávat svoje jezdecké zkušenosti mladým
jezdcům. Původní záměr byl, že budu jezdit
jen pro radost, ale závodění mám hluboko
pod kůží a nedá se zapomenout. Po několika úspěších na dlouhé ploché dráze přišla
nabídka na reprezentaci České republiky,
kterou jsem samozřejmě přijal. Začal jsem
opět závodit naplno. Pátým rokem jsem
účastníkem Evropy i světa na dlouhé a travnaté ploché dráze.
Kde všude tě letos můžeme vidět?
Letos mám v plánu třicet až čtyřicet závodů.
24.5.2008 se uskuteční v Mariánských Lázních Mistrovství světa na dlouhé ploché
dráze, kam jsem dostal divokou kartu.
Pak jsem se kvalifikoval na Mistrovství
světa v dlouhé ploché dráze v Německu.
Za zmínku také stojí Mistrovství Evropy na
trávě, které se pojede v Holansku.
Jak se připravuješ?
Těžko. Jsem amatér nadšenec. Teď trénuji
dvakrát v týdnu a když to jde tak i o víkendu.
Zrovna včera jsem trénoval v Pardubicích.
Jinak jsem před sezónou shodil devět kilo.
Co patří mezi tvé největší úspěchy a
čeho si nejvíc ceníš z dosavadní kariéry?
Největší úspěch? Mistr republiky v roce 1981
a vítězství družstev s Pardubicemi. Samozřejmě účasti v anglické lize si velmi považuji. Ale úplně největší zážitek a tak trochu
i odměna, bylo pozvání od několikanásobného mistra světa Ivana Maugera na měsíc
do Austrálie. Byla to paráda, něco nezapomenutelného a těžko popsatelného.
Karle, děkuji za rozhovor. Jak tě tak
poslouchám, mohli bychom si povídat
hodně dlouho.
To jo, třeba celej den. Ale já taky děkuji, protože v dnešní době tento sport patří mezi
jedny z nejdražších, vážím si každé pomoci a
tímto bych chtěl moc poděkovat společnosti
FUCHS Oil CZ, která mi svými výrobky zajišťuje bezproblémový chod motorek. Díky.
7
Od ropy k motorovým olejům
Zdroj: Ing. Pavel Brož
1) Jak se vyrábí olej? Jak se přemění
z černé, kalné kapaliny, která tryská
ze země do nektarově čisté substance, kterou lijeme do motorů?
Surová ropa, která má obvykle velmi
nízkou viskozitu (na rozdíl od obecně
rozšířeného laického názoru) je destilována na lehké a těžké frakce a také několik středních. Z lehčích složek, kterých
bývá obvykle více než 90% původního
množství ropy se vyrábí benzín a nafta.
Některé z těžších olejů (stále ještě velmi
tmavé a zapáchající) procházejí několika
procesy, během nichž se vyčistí a odstraní
se z nich voskový podíl. Z přibližně 12
olejových produktů vzniklých při těchto
procesech jsou čtyři čisté, jasně jantarově
zbarvené kapaliny, které se běžně využívají při výrobě moderních motorových a
převodových olejů. Přibližně odpovídají
třídám SAE 10, 20 a 30 motorové stupnice
a třídě SAE 140 dle převodové stupnice
viskozit. Rafinerie olejů také produkují
široký sortiment plynů a dalších chemických sloučenin, které mohou být používány při výrobě maziv „šitých na míru“
- syntetických. Viz dále.
2) Jaké složky se přidávají do rafinovaných základových olejů? K čemu
slouží?
V dávných dobách motorismu se k mazání používaly rafinované oleje „čisté“,
tedy bez přísad. Nevýhodou ovšem bylo,
že ani v pomaloběžných motorech 80
let starých konstrukcí oleje nevydržely
dlouho a také životnost motorů byla
podle dnešních měřítek krátká. Příčinami
tohoto stavu byly černé kaly a koroze. Ty
byly v 50. letech minulého století eliminovány použitím detergentních a antioxidačních přísad v motorových olejích.
Starší automechanici si ještě pamatují jak
vypadaly uvnitř motory provozované na
oleje bez těchto přísad – byly plné černých karbonových úsad! Detergentní přísady smývají karbon vzniklý při spalování
paliva z povrchu válců a z drážek pístních
kroužků, současně omezují korozi válců a
pístních kroužků. Antioxidanty zastavují
reakci oleje se vzdušným kyslíkem, čímž
brání tvorbě kyselých kalů a tím redukují korozi a možnost ucpávání olejových
kanálů. Některé antioxidanty mají užitečný vedlejší efekt, kdy také snižují opotřebení. Tyto skutečnosti prodloužily jak
životnost oleje, tak životnost motoru přibližně trojnásobně. Samozřejmě, musíme
uznat, že vývoj motorů přinesl četná konstrukční a metalurgická zlepšení, ale ta
potřebovala důležitý „tekutý konstrukční
prvek“ aby mohla být plně účinná. Později přišly na řadu další složky – disperzantní přísady, které udržují karbon ve
formě malých částic, rozptýlených v oleji.
Nemohou se usazovat, procházejí olejovými filtry a nepůsobí žádné škody.
Dalším velkým problémem motorových olejů bývaly studené starty. Bylo
obvyklé používání olejů SAE 20W v zimě
a olejů SAE 30 nebo 40 v létě. Dokonce i
oleje s koncovkou W, tedy zimní, mívaly
značné potíže se startováním při velmi
nízkých teplotách. Startér prostě nedokázal udělit motoru potřebné otáčky.
Když je olej studený, má vysokou viskozitu a nízkou, když je horký - bohužel. Olej musí mít dostatečnou viskozitu
pro zabezpečení ochrany součástí silně
zatěžovaného motoru při provozní teplotě. Potom ovšem musel být použit olej
takové třídy, který měl zastudena příliš
vysokou viskozitu. Řešením tohoto dilematu je vícerozsahový olej (multigrade).
Olej, který se chová jako SAE 20W zastudena, ale zatepla se jeho viskozita sníží
(„olej zřídne“) pouze na úroveň třídy
SAE 40 nebo 50. Ano, vícerozsahový olej
SAE 20W-50. Toho může být dosaženo
smícháním oleje nízké viskozity s vysoce
viskózními polymery na bázi plastů nebo
syntetických pryží; tyto složky se příliš
neprojevují za nízkých teplot, ale jak se
olej zahřívá, jejich řetězce molekul se
rozvinují do určité míry zvyšují viskozitu
oleje. Ta sice s ohřevem stále klesá, ale ne
tak rychle jako u oleje jednorozsahového.
První typy vícerozsahových olejů (cca
1960) snadno podléhaly mechanickému
střihovému namáhání. V současnosti jsou
používány polymery vyšší kvality, které
odolávají střihu dokonce i při společném
mazání motorů a převodovek.
3) Jaké jsou rozdíly mezi minerálními, polosyntetickými a plně syntetickými oleji?
Pokud jde o jejich složení a výkonnost… Prosím o vysvětlení, pochopitelné laikem.
Předtím, než se podíváme na detaily, je
třeba si uvědomit jednu věc: Neexistuje
žádná přesná dělící čára mezi minerálními a syntetickými základovými oleji.
Nejjednodušším typem syntetiky jsou ve
skutečnosti upravené minerální oleje.
Bývají označovány jako hydrokrakové
základové oleje, vyrábějí se v rafineriích
tak, že se určité druhy minerálních frakcí
podrobí speciálnímu procesu zpracování.
Jsou dražší než běžné minerální oleje,
ale ne příliš. Jejich výbornou vlastností je
odolnost proti odpařování při vysokých
teplotách.
Při použití jednoduchých chemických
sloučenin nebo plynů z rafinerií popř. i
z jiných zdrojů je možné „syntetizovat“
tedy vystavět molekuly maziva na míru
tak, aby měly požadované vlastnosti,
jako například dobré vlastnosti při nízkých i při vysokých teplotách, nízké ztráty
odpařováním nebo uchování potřebné
minimální viskozity při velmi vysoké teplotě. Takové látky jsou skutečně syntetické a jsou dva základní druhy, které se
využívají v recepturách motorových olejů
– PAO (polyalfaolefiny) a estery. Ani jedny
nejsou levné. PAO jsou příbuzné minerálním olejům a jsou ideálními nosnými látkami pro všechny sloučeniny používané
v minerálních olejích. Protože nevykazují
gelovou strukturu při velmi nízkých teplotách, všechny motorové oleje 0W-X mají
recepturu na bázi PAO, aby splnily test
0W při teplotě -35°C. Estery byly původně
vyráběny pro mazání leteckých proudových motorů a dosud jsou všechny oleje
pro tyto motory na esterové bázi. Ačkoli
jejich výkonové vlastnosti jsou podobné
jako u PAO, mají jednu velmi hodnotnou
navíc: Jsou samy o sobě velmi dobrými
mazivy a pomáhají účinně chránit kovové
povrchy proti opotřebení.
Pozn.: Článek je zkrácen, plné znění
najdete v sekci Často kladené otázky na
našem webu: www.fuchs-oil.cz
8
Kalící olej pro
firmu ZKL BRNO, a.s.
Zdroj: Miroslav Rollinger
OTZ Jižní Morava
Ve druhém čtvrtletí roku 2007 vyhrála
naše společnost výběrové řízení na
dodávku kalícího oleje pro kalírnu
významného výrobce valivých ložisek
ZKL BRNO, a.s., který je již dlouhá léta
odběratelem celé řady osvědčených produktů FUCHS.
Dosud používaný ložiskový olej ISO VG
46 již nevyhovoval vysokým kvalitativním nárokům kladeným na ložiska se
značkou ZKL. Dlouhodobým, více než
desetiletým používáním také znečišťoval
kalící linku i kalené součásti svými oxidačními zbytky, které byly následně přenášeny dále do chladících emulzí strojů
při broušení.
Z těchto důvodů se odběratel rozhodl
investovat do nové náplně, tentokrát již
vysoce výkonného, kvalitního kalícího
oleje s dlouhou životností vybraného na
základě zkoušek založených na rychlosti
kalení a prokalitelnosti. Po náročných
testech zůstaly ve výběru dva produkty,
FUCHS THERMISOL QH 25 a PARAMO
TERM 22 se shodnými, velice dobrými
výsledky hluboké prokalitelnosti bez
vzniku trhlin.
Důvodů, pro které v závěrečné fázi
vyhrál produkt naší značky, bylo více a
jejich součet rozhodl konečný výsledek.
Jedním z nejdůležitějších bylo využití
služeb TECHNICKÉHO SERVISU FUCHS
pro vyčištění nádrží a kalící linky od úsad
a nánosů vzniklých po letech provozu.
Nebylo jednoduché odstranit úporné
usazeniny a i když se to nepodařilo na
celých 100%, dosažený výsledek byl
velmi dobrým předpokladem pro dlou-
hou životnost nové náplně a bezporuchový chod celé kalící linky.
Společnost FUCHS však klade velký důraz
i na další péči o používané produkty prováděním pravidelných rozborů a ze získaných výsledků i zajištěním následných
opatření a ošetření.
Tento trend, spojení kvalitních výrobků
a služeb, uplatňujeme trvale a výsledek popsaného projektu ukazuje, že je
správný.
výkonnost - požadujte Silkolene. Adrenalin Vašeho motocyklu. www.silkolene.cz
Unikátní technologie Electrosyntec uvolňuje skrytý výkon Vašeho motocyklu. Požadujte nejvyšší
To je jízda!
EXKLUZIVITU
nenajdete kdekoliv!
Odlišujte se!
Olej předního německého výrobce, používaný jako první
náplň je k dispozici pouze u smluvních partnerů
a prodejců FUCHS. A to se počítá.
www.fuchs-oil.cz

Podobné dokumenty

5. ročník 2/2006 oleje a maziva pro všechny oblasti použití Den

5. ročník 2/2006 oleje a maziva pro všechny oblasti použití Den nabízí optimální servis a je zde stále pro svého zákazníka. Jsme pyšní na to, co jsme dosáhli, ale musíme stále hledět do budoucnosti. Neustálý vývoj výrobků a řešení náročných problémů související...

Více

Jaro 2004 - Fuchs Oil

Jaro 2004 - Fuchs Oil 46. mezinárodní strojírenský veletrh, Brno 25. - 26. září 56. Fuchs Oil Zlatá přilba města Pardubic

Více

Jaro 2015 - Fuchs Oil

Jaro 2015 - Fuchs Oil Bioplynové stanice (BPS) jsou moderní a ekologická energetická zařízení, která zpracovávají širokou škálu materiálů a odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístup...

Více