Zde

Komentáře

Transkript

Zde
MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
Odbor životního prostředí
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
Váš dopis:
Ze dne:
12.8.2011
Spis. značka:
OŽP/43344/2011/FP
Č. j.:
MURA/52993/2011
Vyřizuje:
Ing. František Pavlíček
Počet listů dokumentu:
Datum:
7.10.2011
Městys Kněževes,
270 01 Kněževes 121
IČ 00243868
17
„ČOV a kanalizace v obci Kněževes,“, obec Kněževes, okres Rakovník, kraj Středočeský, v povodí č.h.p. 1-1103-011 Hájevský potok, hydrogeologický rajon č. : 513 – Rakovnická pánev
„V E Ř E J N Á
V Y H L Á Š K A“
ROZHODNUTÍ
č. 156/2011
Výroková část:
Městský úřad Rakovník - odbor životního prostředí, jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.8.2011 podal
Městys Kněževes, IČ 00243868, Václavské náměstí č.p. 124, 270 01 Kněževes,
kterého zastupuje
MILOTA Kladno, spol. s r.o., IČ 47550961, Huťská č.p. 1557, 272 01 Kladno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
IČ: 00244309
Středočeský
Kněževes u Rakovníka
666866
Kněževes u Rakovníka
parc. č. 3, 4, 5/1, 6, 7/1, 17, 24/1, 88, 96, 147,
160/4, 160/8, 166, 171, 172/1, 173/1, 177, 178,
225, 235/1, 238, 239, 265/1, 265/2, 283, 324,
328/1, 329, 332/3, 371, 381/1, 381/2, 406, 447,
454, 531, 535/1, 596/1, 697/1, 713/1, 713/2, 713/4,
722, 746, 768/1, 841/1, 845/1, 848, 913, p. p. k.
158/d1, 158/d2, 214, 371, 531, 1402/6, 1402/8,
1402/10, 1402/11, 1602, 2280, 2993/1, 2997/1,
3153, 3157/1, 3157/3, 3162, 3177, 3183, 3188,
3189/3, 3210/3, 3210/6 v katastrálním území
Kněževes u Rakovníka
135970000100
Hájevský potok
1-11-03-011
8,3
513-Rakovnická pánev
Městský úřad Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
DIČ: CZ – 00244309 Tel. : 313 259 111 Fax.: 313 517 302 E- mail: [email protected]
Č.j. MURA/52993/2011
str. 2
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
bezejmenný levostranný přítok
v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
d) N-NH4 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"
a) BSK5 Hodnota "m"
b) CHSKCr Hodnota "p"
b) CHSKCr Hodnota "m"
c) NL Hodnota "p"
c) NL Hodnota "m"
d) N-NH4 Hodnota "p"
d) N-NH4 Hodnota "m"
g) Pcelk Hodnota "p"
g) Pcelk Hodnota "m"
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Četnost měření množství
Způsob měření množství vody (Č 40)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Typ vzorků (Č 05)
splaškové
vodní tok
stoková síť +ČS + ČOV
2,4 l/s
6,3 l/s
275,6 m3/den
6,5 tis. m3/měs.
73,2 tis. m3/rok
12
360
Na dobu zkušebního provozu
1400
1,7 t/r
5,8 t/r
1,93 t/r
0,24 t/r
22 mg/l
30 mg/l
75 mg/l
140 mg/l
25 mg/l
30 mg/l
12 mg/l
20 mg/l
2 mg/l
5 mg/l
ANO
2 hodinový směsný
12 ročně
kontinuální měření s registrací průtoků
ANO
šachta před výústním objektem
dvouhodinový směsný
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu zkušebního provozu.
Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno kontinuální měření s registrací průtoků
Kontrolní sledování stanovených hodnot vypouštěných vod (BSK5, CHSK Cr, NL, N-NH4+ a Pc) bude
prováděno typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného
objemu v intervalu 15 minut).
Četnost odběru vzorků se stanovuje dvanáctkrát ročně s odstupem minimálně 25 dnů, odběr vzorků bude
prováděn v měrném objektu na odtoku z ČOV.
Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod ve stanovených ukazatelích znečištění bude prováděn
podle těchto technických norem:
Odběry a analytické sledování jakosti vypouštěných odpadních vod budou prováděny oprávněnou osobou.
Způsob provádění rozborů vypouštění odpadních vod ve stanovených ukazatelích znečištění bude prováděn
podle těchto technických norem:
• BSK5
ČSN EN 1899-1 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech
(BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny.
ČSN EN 1899-2 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech
(BSKn) – Část 2: Metoda pro neředěné vzorky.
• CHSKCr TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem.
• NL
ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem
ze skleněných vláken.
• N-NH4+
ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po
destilaci,
Č.j. MURA/52993/2011
● Ncelk
●
Pcelk
str. 3
ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných iontů - Část 1 : Manuální
spektrometrická metoda,
ČSN ISO 7150-2 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2 Automatizovaná
spektrometrická metoda,
ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou
analýzou (CFA a FIA ) a spektrofotometrickou detekcí
ČSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod – Stanovení amonných iontů-Potenciometrická metoda,
ČSN EN ISO 1411 (75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+,
K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody
ČSN EN 12260 (75 7524) Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (
TNb) po oxidaci dusíku,
ČSN EN ISO 11905-1 Jakost vod – Stanovení dusíku - Část 1 : Metoda oxidační
mineralizace peroxodisíranem,
ČSN EN ISO 6878 (75 7465) kap. 7 a 8 Jakost vod – Stanovení fosforu –
Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným,
TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou
(pro stanovení ve znečištěných vodách,
ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES).
8. Rozbory je možno provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou po projednání s vodoprávním
9. úřadem.
10. Odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod bude zajišťovat oprávněná laboratoř ve smyslu ustanovení § 92
odst. 1 cit. Vodního zákona.
11. Vyhodnocení rozborů znečištění a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod bude provozovatelem ČOV
předáno v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 cit. vodního zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu (MěÚ
Rakovník, OŽP) , správci povodí (Povodí Vltavy, s.p.) a odborným subjektům pověřeným k zajišťování a
hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a k provozování informačního systému veřejné správy ( VÚV
T.G.M., Podbabská 30, Praha 6 a ČHMÚ , Na Šabatce 17, Praha 4), vždy za uplynulý rok do 15.2. roku
následujícího.
III.
Podle § 115 odst. 2 a § 124 stavebního zákona,
ukládá provedení zkušebního provozu
Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:
1. Zkušební provoz je stanoven na 18 měsíců ode dne spuštění čistírny odpadních vod do provozu.
2. Nejpozději měsíc před jeho ukončením bude provedeno vyhodnocení zkušebního provozu a spolu se žádostí o
nové povolení k vypouštění odpadních vod a o kolaudační souhlas bude předloženo vodoprávnímu úřadu.
3. Pro zkušební provoz ČOV bude zpracován provozní řád, který bude před zahájením zkušebního provozu
předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
4. V průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány zjištěné závady.
5. O provozu čistírny bude veden provozní deník, v němž budou zaznamenávány veškeré údaje o provozu
čistírny.
6. Čistírna odpadních vod bude provozována tak, aby byly dodržovány emisní limity pro vypouštění odpadních
vod z ČOV, stanovené pod bodem I.) výroku tohoto rozhodnutí.
IV.
Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
ČOV a kanalizace v obci Kněževes
Stavební objekty:
SO 01 - Kanalizace Kněževes
Č.j. MURA/52993/2011
SO 01.1 - gravitační kanalizace
stoka:
PP (PVC) - DN 250
A
A1-1-1(1 část)
57,00
A1-1-1(2 část)
27,00
A4(1 část)
A4(2 část)
A4-1
132,00
A4-2
17,50
A5
51,00
A2
A1-3(2 část)
A1-3(3 část)
48,00
A1-6
A1-6-1
147,00
A3
A1
A1(2 část)
A1-1
37,00
A1-2
A1-3(1 část)
A1-4
119,00
A1-5
A1-7
A1-7-1
135,00
A1-8
91,00
A1-8-1
A1-9
122,00
A1-10
77,00
Celkem dle DN
1.078,50 m
SO 01.2 - Tlaková kanalizace
stoka
HDPE - De 50
B
B3
178,00
C
C1
55,00
Celkem dle DN
233,00 m
SO 01.3 - výtlak z ČS
stoka VA
str. 4
PP (PVC) - DN 300
1.027,50
68,00
586,00
78,00
75,50
527,00
142,00
161,00
450,00
1.098,00
112,00
117,00
119,00
120,00
305,00
286,00
79,00
12,00
5.455,00 m
De 50, De 63
HDPE De 63
770,00
296,00
1.66,00 m
Délka (m)
1.027,50
125,00
27,00
586,00
78,00
132,00
93,00
51,00
527,00
142,00
48,00
161,00
147,00
450,00
1.098,00
112,00
37,00
117,00
119,00
119,00
120,00
305,00
135,00
377,00
79,00
122,00
89,00
6.423,50 m
délka (m)
770,00
178,00
296,00
55,00
1.299,00 m
De 90
568,00 m
SO 01.4 - Čerpací stanice
SO 02 - ČOV Kněževes - 1400 EO
SO 2.01 Příprava území (základová spára na kótě 356,40 m n.m., podz. voda 1,5-2 m pod terén, sklony svahů
1:1 a 1:2 pod hladinou, svahový výkop cca 300-200 nad hl. spodní vody, další těžení s 1-2 čerpadly v
nejnižším místě výkopu, po celém obvodu drenáž, do dvou studní s čerpáním do vodoteče)
SO 2.02 Sdružený objekt ( nádrže z vodostavebného betonu C30/37 XC4XA2 Dmax. 22-S1, ocel 10 425,
celkový rozměr 15,3x9,5x5,4 m, tloušky stěn a dna 0,3-0,4 m, kóta dna 357,40 m n.m., nadzemní z
děrovaných cihel tl. 375 mm pro obvodové, 250 mm vnitřní, příčky 125 mm, vodor. konstrukce kalové jímky,
Č.j. MURA/52993/2011
str. 5
fekální a denitrifikace zastropeny ŽB stropní deskou tl. 200mm, přízemí zastropeno ŽB stropní deskou tl. 180
mm v úrovni 3,0 m nad podlahou, hambalkový krov v jedné úrovni z kleštin 2x50/160, tepelná izolace
ORSIL, ISOVER tl. 200 mm, , hydroizolace podlah, protiskluzová keram. dlažba, výplně otvorů dveře a
okna bílá, plastová, nátěry, klempířské výrobky, fasáda hladká, písková)
SO 2.02 Sdružený objekt nádrží – Stavební elektroinstalace rozvody silnoproudu, osvětlení zářivkovými
svítidly a halogenovými reflektory, vytápění, příprava TUV-přímotopnými konvertory, akumulačním
solárním zásobníkem s el. patronou
SO 2.03 Odtok a obtok ČOV (odtok ze sdruženého objektu přes měrný objekt s Parshalovým žlabem typ P2,
celková délka odtoku je 41.92 m, PVC DN 300, šachty typové, prefabrikované, koryto bezejmenného přítoku
Hájevského potoka lichoběžníkového průřezu, konec stabilizován čelem z lomového kamene, svah a dno
budou 1,5 m nad a 2,5 m pod vyústěním opevněny záhozem z lom kamene, potrubí ukončeno pryžovou
koncovou klapkou ukotvenou na čelo výústního objektu. Obtok je zabezpečen odbočkou DN200 z nátokového
potrubí v hrubého předčištění do nitrifikace, s uzavírací armaturou, zaústěnou do odtokového potrubí vyčištěné
vody)
SO 02.09 Prodloužení vodovodního řadu ( HDPE - DN 50 dl. 193,3 m napojeno na stávající u č.p. 342, v
areálu končí hydrantem DN 80 - ze stávajícího řadu se cca 2 m demontují i s hydrantem, vloží se odbočka, 2 m
litina, demontovaný hydrant )
PS 02 Provozní soubory:
PS 01 - Mechanické předčištění ( vně budovy, výtl. potrubím DN 80 z ČS do nerez ocel nátokového objektu
kompaktního mech. předčištění, sem i výtlak z fekální jímky, obtok -uzávěrem na nátoku do žlabu jemných
česlí a otevřením obtoku, jemné strojní česle, průliny 3mm, s odvodněním a lisováním do plastové popelnice, z
integrovaného separátoru písku se šnek dopravníkem-odvodněný písek do samost. popelnice, ovládání
automatické-na hl. vody, vynášení písku časovanéspínačem, fekální jímka-s automat. spínanýn kalovým
čerpadlem, akustická signalizace)
PS 02 - Biologické čištění (jemnobublinná aerace, nízkozatěžová, s vysokým stářím kalu a aerobní stabilizací
kalu, vnitřní recirkulace, přebytečný aerobně stabilizovaný kalové do kal jímky, čerpadla s časovanými
spínači + ručně z místa, z obou dosazovacích nádrží odtok plovoucích nečistot a vyflotovaného kalu z
hladiny-mamutkami z dosaz. Nádrží, nebo mamut z uklidňovacích válců s výtlakem do denitrifikace)
PS 03 - Dmychárna (2 ks dmychadlové agregáty o Q=120-350 m3/hod, p=50 kPa, P=7,5 kW, 400V , el.
motor s frekvenčním měničem otáček, protihlukové kryty, v žel. rámu nad sebou, zpětnou klapku a rozběhový
a pojistný ventil).
PS 04 - Kalové hospodářství (přebytečný kal z reaktorů výtlačným potrubím kalových čerpadel do
provzdušňované akumulační a zahušťované kalové jímky o objemu cca 100 M/3, odsazená kalová voda
manuálně přečerpává do denitrifikace, provzdušňování nádrže zabezpečeno středobublinným aeračním
systémem, samostatný dmychadlový agregát, optická signalizace na snímání max. hladiny přebytečného kalu )
PS 05 - Technologická elektroinstalace
PS 06 - Měření a regulace
V. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval; PIK
VÍTEK, inženýrská a projektová kancelář, Rymáně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy, ing. Josef Vítek,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0001339, v 06/2011, č. zak. ; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
4. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů, zejména vyhlášky č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
6. Stavbou nesmí být dotčena žádná podzemní ani nadzemní vedení. Z toho důvodu zajistí investor jejich
vytyčení před prováděním zemních prací.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 6
7. Po dokončení stavby je investor povinen předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost o vydání
kolaudačního souhlasu.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
9.1. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a
investic, Husovo nám. 27, 2690 18 Rakovník ze dne 21.2.2011, č.j. Výst./47940/2010/Vo, souhlasu podle §
15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 28.7. 2011 č.j. Výst/38756/2011/Vo
9.2 Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní
prac. v Rakovníku ze dne 2.8.2011 č.j. KHSSC 35835/2011:
Věc: „ČOV a kanalizace Kněževes“ - závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k projektové
dokumentaci pro stavební řízení
Na základě žádosti stavebníka Městyse Kněževes, IČ: 00243868, Václavské nám. 124, 270 01Kněževes na
základě plné moci ze dne 15.6.2011 zastoupeného ing. Josef Vítek, PIK, Projektová a inženýrská kancelář,
, IČ: 47000465, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy, na základě plné moci ze dne 15.7.2011 zastoupeného
MILOTA Kladno, spol. s.r.o., IČ: 47550961, Huťská 1557, 272 01 Kladno ze dne22.7.2011 posoudila
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle
ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
500/2004 Sb., správní řád,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i)
zákona, PD pro stavební řízení na stavbu „ČOV a kanalizace Kněževes, a v souladu s ustanovením § 4 odst.
2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a §
149 odst. 1 správního řádu vydává toto
z ávazné stanovisko
S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení „ČOV a kanalizace Kněževes „
se
souhl as í
za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 77 zákona:
a. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen
doklad, že použitý materiál na vodovodní řad splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou.
b. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen
rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru z nové části vodovodu , která má být uvedena do
provozu.
9.2. Budou dodrženy podmínky – vyjádření MěÚ Rakovník, OŠPPKTv a Cr ze dne 8.8.2011, číslo
jednací MURA/42452/2011 :
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, jako
orgán příslušný k výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče podle § 29 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o státní památkové péči )
K žádosti ze dne 19.7.2011, účastníka řízení Městyse Kněževes, IČ: 00243868, se sídlem Václavské nám.
124, 270 01 Kněževes, zastoupeného starostkou , paní Evou Janotovou, který je zastupován na základě plné
moci společností PIK, Projektová a inženýrská kancelář, , IČ: 47000465, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod
Brdy, na základě plné moci ze dne 15.7.2011 zastoupeného MILOTA Kladno, spol. s.r.o., IČ: 47550961,
Huťská 1557, 272 01 Kladno ze dne22.7.2011, zastoupená Ing. Milanem Molíkem, o závazné stanovisko k
„ČOV a kanalizace Kněževes „ projekt pro stavební povolení :
Vydává ve smyslu ust. § 149 odst. 1. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 14
odst. 4 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:
Z hlediska státní památkové péče je projektová dokumentace na ČOV a kanalizaci v obci Kněževes,
vypracovaná PIK Vítek, Projektová a inženýrská kancelář, , IČ: 47000465, Rymaně 898, 252 10 Mníšek
pod Brdy, z 06/2011, zak. č. 030-11, přípustná, při dodržení následující podmínky:
1. Stavebník zajistí, aby u kulturních památek: sochy Immaculaty, fary č.p. 26, hostinec č.p. 102 a
celokamenného křížku nebyla narušena statika, stavební práce budou prováděny v dostatečné
vzdálenosti od nich a nebude narušené obvodové zdivo, základy fary č.p. 26 a hostince č.p. 102, vše
v obci Kněževes.
V obci Kněževes se nachází nemovité kulturní památky:
- socha Immaculaty zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým
číslem č. 34627/2-2655
Č.j. MURA/52993/2011
str. 7
- fara č.p. 26 zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým
číslem č. 41963/2-2656
- hostinec č.p. 102 zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým
číslem č. 12907/2-3074
Při provádění stavby budou prováděny zemní práce . Stavebník je povinen výkopové práce v předstihu
oznámit písemně Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 ( § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a tamtéž hlásit výskyt mincí, kamenných, kovových,
kostěných nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavých či vypálených míst v podloží zemin, jakož i další
archeologické nálezy. Jestliže se ve výkopu při provádění zemních prací vyskytne drobná soliterní
architektura , nesmí dojít k jejímu narušení ani přemístění a její výskyt musí být neprodleně nahlášen na výše
uvedenou adresu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Letenská ul. 4, Praha 1.
9.3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Rakovník OD ze dne 18.8. 2009 č.j. OD/
/6837/2009/En:
STANOVISKO
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen OD) , jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení
§ 61 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn,
k žádosti, kterou dne 19.7.2009 podal
MILOTA Kladno s.r.o.
Vydává stanovisko k provedení stavby: ČOV a kanalizace Kněževes
Stavba je možná za těchto podmínek:
1. V případě, že příjezdová komunikace k ČOV bude veřejnou účelovou komunikací, musí být Městský úřad
Rakovník, odbor dopravy požádán o vydání stavebního povolení na tuto komunikace. Pokud se bude jednat
o neveřejnou účelovou komunikaci, bude stavebním úřadem obecný stavební úřad.
2. V případě jakéhokoliv zásahu do silnic II. A III. Tříd musí být Městský úřad Rakovník, odbor dopravy
písemně požádán o povolení zvláštního užívání silnic.
3. Městský úřad Rakovník, odbor dopravy musí být písemně požádán o povolení zřízení sjezdu ze silnice č.
III/2276 k ČOV.
4. Pokud to podmínky výstavby dovolí, je nutné zachovat průjezdný vždy alespoň jeden jízdní pruh.
5. Pokud bude nutná úplná uzavírka provozu, musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení uzavírky.
6. V případě omezení provozu je nutné požádat odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích /přechodné dopravní značení).
7. Žádosti je nutné podat minimálně 30 dní před zahájení stavebních prací.
8. Stavební práce nebudou prováděny v období od počátku listopadu do konce března z důvodu zajištění
bezproblémové zimní údržby.
9. Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán na tělesech silnic II. a III. Třídy
10. Stavbou nebudou nadměrně znečisťovány ani jinak znehodnocovány výše uvedené silnice. V případě jejich
znečištění je nutné uvést tyto komunikace neprodlené do původního stavu.
9.4. Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu, stavební sekce Praha, Wilsonova 300/8, 12106
Praha 2, ze dne 14 9.2011 č.j. MP-SOP1615/11-2/Kj DUCR-44203/11/Kj:
Věc: ČOV a kanalizace v obci Kněževes v k.ú. Kněževes u Rakovníka – souhlas ke zřízení stavby
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) ,
vydává
podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti,
podané u Drážního úřadu dne 9.září 2011 žadatelem
MILOTA Kladno, spol s r.o., Huťská 1557, 27201 Kladno, IČ: 47550961
souhlas ke zřízení stavby
Kněževes
Č.j. MURA/52993/2011
str. 8
„ČOV a kanalizace Kněževes“
Stavba je navržena z části v obvodu a dráhy železniční tratě Krupá – Kolešovice a to následovně:
● v žkm 8,455 do žkm 8,541, v žkm 8,860 až 8,874 vlevo,
● v žkm 8,465 do do žkm 8,610, v 8,810 až 9,055 vpravo,
● v žkm 8,541 a 8,874 je navrženo křížení železniční trati protlakem
na drážním pozemku 265/1 a ostatních mimodrážních pozemcích v k.ú. Kněževes u Rakovníka.
Souhlas se vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky
při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky
kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá
podle § 7 odst. 3 zákona.
Upozornění: Drážní úřad sy vyhrazuje – po započetí stavby – právo výkonu státního dozoru ve věcech
drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a
se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.
Tento souhlas:
● Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
● Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů
vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
10.1. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8,
pracoviště Kladno, Poskytování sítí Kladno, Vrchlického 334, ze dne 3.8. 2011 č.j. TO/2011/1035817812
Věc: ČOV a kanalizace v obci Kněževes u Rakovníka - vyjádření pro stavební řízení
Dne 218.7. 2011 nám byla doručena žádost a situace k akci – „ČOV a kanalizace v obci Kněževes u
Rakovníka. Stavba bude realizována na k.ú. Kněževes u Rakovníka. S výše uvedenou stavbou souhlasím
při dodržení následujících podmínek:
1)Respektování stávajícího elektrorozvodného zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich
ochranných pásem, stanovených podle „Energetického zákona“ č. 458/2000 Sb.:
- venkovní vedení VN 22kV, včetně podpěrných bodů a uzemnění*
- kabelové vedení VN 22kV, , včetně kabelových skříní a uzemnění*
- trafostanice 22/0,4kV*
- kabelové vedení NN 0,4kV, včetně jistících kabelových skříní a uzemnění.*
- venkovní vedení NN 0,4kV, včetně podpěrných bodů a uzemnění*
2)Respektování ochranného pásma výše uvedených zařízení podle energetického zákona č. 458/2000 Sb.,
a příslušné ustanovení ČSN 33 3301, PNE 33 3302, PNE 33 3301 a normy prostorového uspořádání sítíČSN 73 6005.
3)V místě všech zemních prací bude požadováno :
- o vyjádření k existenci zařízení ČEZ Distribuce a.s., v místě stavby
- o vytyčení podzemního zařízení ČEZ Distribuce a.s. v místě stavby
- v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s., bude požádáno o souhlas s s činností a umístěním
stavby v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s.
4)Při provádění stavebních prací nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit
nezbytné opatření, aby nedošlo:
- k poškození zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- k činnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu výše uvedených zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
Č.j. MURA/52993/2011
str. 9
- ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
Platnost tohoto stanoviska je do 3.08. 2012
10.2. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská
55/5, 130 34 Praha 3, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, ze dne 9.5.2011 č.j. :
69765/11
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů.
Číslo jednací: 138763/11
Číslo žádosti: 0111 609 656
Důvod vydání Vyjádření : Stavební řízení
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 12.9. 2013.
Žadatel : MILOTA Kladno s.r.o.
Stavebník : Městys Kněževes
Název akce : ČOV a kanalizace Kněževes
Okres
Zájmové území : Obec
Kat. území / č. parcely :
Rakovník
Kněževes
Kněževes u Rakovníka
Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro
vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení
důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s.o síti elektronických
komunikací (dále jen SEK) následující
Vyjádření: nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK)
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se
nevyskytuje PVSEK společnosti Telefónica O2. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém
území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s ., (dále jen NVSEK) , je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a používá shodnou právní
ochranu jako SEK.
Pokud ne žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují objekty, je žadatel srozuměn s tím,
že v takových objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají
stejnou právní ochranu jako SEK.
Žadatel je oprávněn kontaktovat pracovníka společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Radek
Vaníček (tel. : 606 756 473, e-mail: [email protected]) ( dále jen POS) v případě dotazů souvisejících
s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze SEK a její dokumentaci pracoviště společnosti Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., na lince 800 255 255.
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo
jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica
O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po
stranách krajního vedení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození
vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 10
3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě
kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím
pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou
ochranou.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24
hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2 s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha
lze užít telefonní číslo 241 400 500.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí
věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK
a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených
pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených),
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas
POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť,
vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech
případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu
stavby se SEK.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 11
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat
s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím,
že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skříň o hraně cca 1m.
•15.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24
hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze
užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl
ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a
bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné,
případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit
zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude
zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky
vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu
opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o
správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla
způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti
Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště
(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je
stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto
radiových tras.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a
podobných technologií.
V. Přeložení SEK
1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení
SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Naformátováno: Odsazení: Vlevo:
0,75 cm, Číslování + Úroveň: 1 + Styl
číslování: 1, 2, 3, … + Začít od: 5 +
Zarovnání: vlevo + Zarovnat na: 0 cm
+ Odsadit na: 0 cm, Bez kontroly
osamocených řádků, Přístupy klávesou
tabulátor: 0,75 cm, (Zarovnání vlevo)
Č.j. MURA/52993/2011
str. 12
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK,
nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za
účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení
vynucené překládky SEK“.
VI. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu
či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší
jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená
osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat
ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do
chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání
nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi,
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK
chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit
vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
• v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby
umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu
nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni
či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
• projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
Zkratky: Telefónica O2 – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., SEK – síť elektronických komunikací, POS –
pracovník ochrany sítě, NVSEK – nadzemní vedení sítě elektronických komunikací, PVSEK podzemní vedení sítě
elektronických komunikací
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem.
Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k Vyjádření uvedeného v Žádosti
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření
Bude-li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech republic , a.s., požadovat, aby se jako účastník správního
řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí
(POS) Radek Vaníček (tel.: 606 756 473)
Přílohy Vyjádření:
Č.j. MURA/52993/2011
-
str. 13
další přílohy
1:1000 Výřez z digitální dokumentace SEK
situační výkres zájmového území určeného a vyznačeného žadatelem,
Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK společnosti. V případě dotazů kontaktujte pracoviště Telefónica O2 na bezplatné
lince 800 255 255.
Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradně
pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (t.j . výhradně v souladu s § 161
stavebního zákona a jen v jeho mezích) a bez sohlasu poskytovatele nebude poskytované informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy
nebo databáze a nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si
je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.
Žadatel se převzetím Vyjádření zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a
informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění vyše uvedených povinností se společnost
Telefónica Czech Republic, a,s. bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového
jednání a náhrady škody.
Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 dne: 12.9. 2011.
10.3. Budou dodrženy podmínky vyjádřen RWE Distribuční služby , s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02
Brno – odděl. reg. oper. správy sítí Kladno, provozní oblast západ, nám. Starosty Pavla 1464, Kladno č.j.
33151/11/172 ze dne 20.7.2011:
Věc:
ČOV a kanalizace v obci Kněževes
Obec:
Ulice:
K.ú.- p.č. :
Kněževes
Neuvedeno
Kněževes u Rakovníka
Vaše značka: Neuvedeno
Stavebník:
Městys Kněževes, Václavské nám. 124, 270 01 Kněževes
Účel stanoviska:
Veřejnoprávní projednání stavby – územní souhlas, stavební povolení
STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
V zájmovém území se nacházejí:
STL IPe plynovody včetně přípojek – viz situace PZ
RWE Distribuční služby, s.r.o. – odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené
(připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činnostem s ní
souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení.:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona
č. 670/2004 Sb. a zákona č,. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 14
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vy\tyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
jeho poškození
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního
vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu
bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní
zařízení zasypáno.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno o obsypáno těženým pískem, zhutněno a
bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není – li ve stanovisku jinak)
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
Ochranné pásmo:
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4m
Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1m
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2m na obě strany od
půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat
dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší
hloubku než 20m nad povrch plynovodu.
Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
U regulačních stanic vysokotlakých 10m
U regulačních stanic velmi vysokotlakých 20m
U vysokotlakých plynovodů do DN 100 15m
do DN 250 20m
nad DN 250 40m
V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů
uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce: výjimečně v zastavěných oblastech 40m, mimo zastavěné
oblasti 100m.
Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní
pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění
platném do 3.7.2009.
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009
včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely
Č.j. MURA/52993/2011
str. 15
energetického zákona č. 158/2009 Sb.) platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009
Sb.)
- O zákres PZ v digitální podobě požádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení
plynárenského zařízení,
Oznámení o zahájení stavby , o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby
příslušnému mistrovi okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55
- Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení
či souběhu s plynárenským zařízením na místě.
Toto stanovisko platí pouze pro územní a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24
měsíců ode dne jeho vydání
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55
Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska
Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o
10.4. Budou dodrženy podmínky vyjádření VEOLIA VODA, RAVOS, s.r.o., Fr. Diepolta 1870, 269 01
Rakovník, ze dne250.8.2011 , č.j. 12/798/11:
ČOV a kanalizace Kněževes, k.ú. Kněževes u Rakovníka, inv. Městys Kněževes – vyjádření k DSP
S vydáním stavebního povolení souhlasíme za těchto podmínek:
●
Stavba bude realizována v souběhu, resp. bude křížit, sítě vodovodu ve správě RAVOS. Z toho důvodu
požadujeme respektování našich zařízení v souladu s ČSN 73 6005
•
vytýčení podzemních vedení na požádání zajistí pracovník provozu vodovodů (info Karel Holý –
602335972)
•
Před záhozem jednotlivých míst křížení musí být provozovatel vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící stavbu neprovede, vyhrazuje si provozovatel vodovodu právo nechat
inkriminované místo znovu odkrýt.
●
Veškeré změny a odchylky od schváleného projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny
nejen investorem , ale i budoucím provozovatelem.
●
Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s budoucím provozovatelem smlouvu o
spolupráci, která upřesňuje podmínky dohledu na průběh výstavby a přehled dokladů nutných pro
kolaudaci vodního díla včetně způsobu předání dokončené stavby do majetku Města Rakovník, resp.
do majetku Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka, a tím do provozování RAVOS,s.r.o.
●
Jednotlivé nemovitosti je možné napojit až po uvedení stok do provozu a po předložení povolení ke
stavbě kanalizační přípojky.
10.5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech,
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, ze dne 21.9.2011 č.j. 3014/2011
Věc: Kněževes u Rakovníka- vyjádření k akci: „ČOV a kanalizace v obci Kněževes na poz. parc. č. 3, 4, 5/1, 6,
7/1, 17, 24/1, 88, 96, 147, 160/4, 160/8, 166, 171, 172/1, 173/1, 177, 178, 225, 235/1, 238, 239, 265/1, 265/2,
283, 324, 328/1, 329, 332/3, 371, 381/1, 381/2, 406, 447, 454, 531, 535/1, 596/1, 697/1, 713/1, 713/2, 713/4,
722, 746, 768/1, 841/1, 845/1, 848, 913, p. p. k. 158/d1, 158/d2, 214, 371, 531, 1402/6, 1402/8, 1402/10,
1402/11, 1602, 2280, 2993/1, 2997/1, 3153, 3157/1, 3157/3, 3162, 3177, 3183, 3188, 3189/3, 3210/3, 3210/6
v katastrálním území Kněževes u Rakovníka
Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.
Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými
nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námitky, které by znemožnily provedení
stavebních akcí v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou je respektování příslušných § památkového
zákona..
Požadujeme:
1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči
v platném znění, bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. .Skrývku ornice a všechny
zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a
písemně dokumentovat odbornou dokumentací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkumy v případě,
kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický
výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu
uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 16
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce
ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost.
Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.
Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je
potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení
vynuceného výzkumu.
10.6. Budou dodrženy podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, s.p. , závodu Berounka, Denisovo
nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne.7.9. 2011 č.j. 47 424/2011-343/Šn SP-2011/3991:
1. Budou doplněny údaje Q roční a Q měsíční na odtoku z ČOV. S ohledem na jakost povrchových vod a
málo vodný tok doporučujeme doplnit technologii ČOV a odstraňování Pc. Dále je nutné, aby limity na
odtoku z ČOV byly v souladu s limity pro nejlepší dostupnou technologii dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů příloha č. 7 (tyto limity byly také navrženy v dokumentaci k územnímu
řízení z 09/2009 zakázkové číslo 020-90 a byly uvedeny ve stanovisku správce povodí ze dne
15.11.2010)
Qr
Q měsíční
Qd
Qmax.
73 200 m3
6 500 m3
2,4 l/s
6,3 l/s
Limity na odtoku z ČOV:
p
mg/l
BSK5
22
CHSKCr
75
NL
25
N-NH4
12
Pcelk.
2
m
mg/l
30
140
30
20
5
bilance
t/r
1,3
4,4
1,5
0,71
0,12
2. Na ČOV budou vypouštěny pouze surové splaškové vody. Stávající septiky, žumpy a ČOV budou
vyřazeny z provozu, vydezinfikovány a zasypány vhodným materiálem. Na ČOV nesmí být vypouštěny
dešťové ani jiné balastní vody. Bude aktualizován kanalizační řád obce. Účinnost ČOV bude ověřena
zkušebním provozem po dobu 1 roku.
3. Čerpací stanice nebude vybavena bezpečnostním přepadem
4. Odběr vzorků bude s ohledem na na velikostní kategorii 12 x ročně , typ vzorků bude A
5. Účinnost ČOV bude ověřena zkušebním provozem
6. Termín patností vodoprávního rozhodnutí bude do 30.9.2021
7. Výsledky rozborů odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu do konce nora následujícího
roku.
10.6.1 – podmínky „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2048/2011-SML ze dne
6.10.2011
10.7. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Správy dopravní cesty Praha, Nádražní 3113-severní nástupiště, 150 05 Praha 5-Smíchov ze dne
06.09.2011 č.j. 27656/11-SDC PHA /4914-S/714/Vo:
Věc: Kněževes, „ČOV a kanalizace Kněževes“, investor : Městas Kněževes, Václavské nám. 124, 270 01
Kněževes /p.č. 265/1, 239, 324, 228/1, 295, 329, 332/3, 381/2, 371, 88, 265/2, 283, 7/1, 238 a další
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, /dále jen SŽDC, s.o./ ke
stavebnímu řízení
Správa železniční dopravní cesty, s.o, zastoupená Správou dopravní cesta Praha /dále jen SDC/ Praha vydává
toto souhrnné stanovisko k projektu stavby pro stavební řízení
Kněževes
Č.j. MURA/52993/2011
str. 17
ČOV a kanalizace Kněževes
/investor: Městys Kněževes, Václavské nám. 124, 270 01 Kněževes
/p.č. 265/1, 239, 324, 228/1, 295, 329, 332/3, 381/2, 371, 88, 265/2, 283, 7/1, 238 a další v k.ú.
Kněževes
Toto souhrnné stanovisko je zároveň souhlasným vyjádřením organizace příslušné hospodařit
s pozemkem České republiky (SŽDC, s.o.) použitým pro výše uvedenou stavbu a sousedícím s pozemky
stavby a to za podmínek daných tímto stanoviskem.
Zájmová oblast stavby , uvedené v předložené dokumentaci, se nachází zčásti v obvodu dráhy, zčásti
v ochranném pásmu celostátní dráhy a majoritně mimo ochranné pásmo této dráhy, železniční tratě Krupá –
Kolešovice /TÚ 0161, DÚ 02 Krupá –Kněževes, DÚ B1 nz. Kněževes/ v následujících úsecích vztažených
k železničním kilometrům /dále jen žkm/
● od žkm 8,455 do žkm 8,541 vlevo tratě (stoky C a C1)
● v žkm 8,541 kříží dráhu stoka C na pozemku p.č. 265/1,
● od žkm 8,465 do žkm 8,610 vpravo tratě v souběhu s tratí ve vzdálenosti 50m od osy koleje stoka A4-2 (do
žkm) a dále (stoka A4)
● od žkm 8,860 do žkm 8,874 vlevo tratě (stoka B)
● v žkm 8,874 kříží dráhu stoka B na pozemku p.č. 265/1
● od žkm 8,810 do žkm 9,055 vpravo tratě : stoka A a v souběhu s dráhou stoka B3 ve vzdálenosti 5m od
osy koleje (od žkm 8,874)Stavba se nachází na pozemcích p.č 265/1, 239, 324, 228/1, 295, 329, 332/3, 381/2, 371, 88, 265/2,
283, 7/1, 238 a další v k.ú. Kněževes u Rakovníka, pozemek p.č. 265/1 je v majetku SŽDC, s.o.
Předmětem stavby je odvedení splaškových vod ze stávající i plánované zástavby Městyse Kněževes
kombinovanou kanalizační sítí s následnou likvidací v nové ČOV Kněževes .
SŽDC, s.o., jako vlastník a provozovatel celostátních a regionálních drah, zastoupená SDC Praha nemá
námitky proti vydání stavebního povolení v rozsahu a místě dle předložené a v průběhu projednávání
upřesněné dokumentace stavby, za předpokladu dodržení příslušných státních, resortních norem a předpisů
SŽDC, s.o., a při respektování následujících připomínek:
1. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty v majetku SŽDC s.o.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem
provozu dráhy. Na případné stížnosti a negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících
činností nebude brán zřetel.
3. Stavbu je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby
nebyla narušena plynulost železničního provozu na přilehlé trati. Musí být zajištěna provozuschopnost
všech drážních zařízení.
4. V dostatečném předstihu před zahájením stavby projedná investor s odborným správcem SDC Praha
harmonogram a technologický postup prací v obvodu ochranném pásmu dráhy, ve vztahu k železničnímu
provozu a zařízením na dotčené trati a požádá písemně o dohled a požádá písemně o dozor při provádění
stavby . Jedná se o Správu tratí Praha-západ /dále jen ST Pv/ SDC Praha ( kontakt ing. Laube Tomáš tel. 9722
24882, 602 298 638).S ohledem na bod č. 5 doporučujeme projednat technologický postup co nejdříve.
V písemném oznámení bude uvedeno č.j. tohoto souhlasného stanoviska.
5. Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu požadujeme, aby veškeré práce s možným vlivem na
bezpečnost železničního provozu /včetně přípravných prací/ byly prováděny ve vlakových přestávkách, či
v rámci výluky železniční dopravy. K tomu je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými
nároky na dobu přerušení železničního provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se
SŽDC,s.o., Úsek provozování dráhy, Oddělení plánování výluk, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Město (kontakt: p. Pálka Jiří, Bc. tel. č. 972 235 549, 602 592 985). Před uzavřením smlouvy doporučujeme
předjednat výluky kolejí s ing. Hubáčkem Pavlem, tel. 972 224 884, 606 830 589 – ST Pv SDC Pra ha
respektive s níže uvedenými pracovníky Odboru provozního SDC Praha, kterí budou po uzavření smlouvy
žádat o konkrétní předjednané výluky. Žádost o vypracování konkrétních výluk tedy spolu Žádost o
vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací a časovými nároky na dobu přerušení železniční
dopravy je nutno předložit ing. Abel Jiří , tel. 972 224 692, 725 389 718 nebo p. Mokříž Luboš, tel.
972 244 406, 725 963 759 – Odbor provozní SDC Praha a to minimálně 150 dnů před předpokládaným
termínem zahájení výluky. nebo p. Chyškovi Vladimírovi, tel. 972 224 008 – Odbor provozní SDC Praha a
to minimálně 150 dnů
před předpokládaným termínem zahájení výluky
6. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí zhotovitel stavby písemně SŽDC, s.o., SDC Praha 14 dnů
předem, v písemném ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska .
7. Správa tratí Praha-východ SDC Praha požaduje
●stavba je navržena do oblasti s výskytem vibrací způsobených provozem na železniční trati a musí být
chráněna proti jejich účinkům
Č.j. MURA/52993/2011
str. 18
●zahájení stavebních prací ohlásí investor minimálně 14 dní předem místnímu správci ST Pv (kontakt: p.
Vinduška Miroslav, tel. 724 681 647, 972 251 059 traťový okrsek (TO/ Lužná u Rakovníka.
●stavbu je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drtážní dopravy a aby nebyla
narušena plynulost železničního provozu.
●do průjezdného průřezu přilehlé koleje nesmí zasahovat žádné překážky (mechanizace, nářadí, materiál)
●materiál z výkopu bude ukládán tak, aby neznečišťoval kabelové lože , min. vzdálenost 3 m od osy koleje
●stavební činností (např. odstavením mechanizace) nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na železničních
přejezdech v žkm. 8,536 a žkm 8,866 – do jejich rozhledového pole nesmí být umístěno zařízení staveniště
nebo skládka materiálu ani odstavována mechanizace
●výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa
●startovací a cílové jámy protlaků a výkopy pro kanalizaci musí být zabezpečeny celoplošným pažením proti
sesuvům zeminy v blízkosti provozované dráhy
●záhozy výkopů v okolí dráhy musí být po předepsaných vrstvách řádně hutněny a terén upraven tak, aby
povrchová voda nevnikala k drážnímu tělesu a jeho zařízením
●na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy, zaměnitelná s návěstími znaky nebo taková, která
by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslnění strojvedoucí drážních vozidel..)
8.Zařízení staveniště není touto dokumentací projednáno.
9. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-východ/dále jen SSZT Pv/ SDC Praha jako správce
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v majetku SŽDC sděluje, že ke stavbě nemá připomínky. V odbodu
žst Kněževes se nachází pouze mechanické zabezpečovací zařízení umístěné v kolejišti. V případě potřeby
dalších informací se obraťte na odpovědného zaměstnance SSZT Pv (kontakt p. Kubelíková Šárka
972 257 480, 602 691 953)
10. Správa mostů a tunelů /dále jen SMT/ SDC Praha upozorňuje na propustky v evidenčním /dále jen event.)
žkm 8,461, event. žkm 8,485, event. žkm 8,525, event. žkm 8,860, ev. žkm 8,879 výše uvedené tratě , které
má ve své správě. SMT souhlasí se stavbou za podmínky, že při provádění stavby nesmí být narušena
konstrukce ani funkce propustků. V případě potřeby kontaktujte odpovědného zástupce správce (Martíšek
Rudolf, tel. 972 257 461, 728 770 398)
11.V případě výskytu spodní, případně srážkové vody ve výkopech blízkosti tělesa dráhy (startovací a
montážní vytahovací jáma, vlastní výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci) vyčerpaná voda nesmí být odváděna
na drážní pozemek nebo do drážních odvodňovacích zařízení.
12. Přebytečný materiál a vytěžená zemina z výkopů nesmí být ukládány na drážní pozemek ani do drážních
odvodňovacích zařízení
13. Před záhozem výkopu startovací a montážní vytahovací jámy, rýhy pro splaškovou kanalizaci
požadujeme přizvat příslušného správce zařízení, v tomto případě ST Praha-východ SDC Praha (kontakt: viz
bod 4) ing. Laube Tomáš, tel. 972 224 882, 602 298 638) a SMT SDC Praha (kontakt: viz. bod č.17), ke
kontrole skutečné vzájemné polohy Vaší stavby a technických zařízení a staveb dráhy (změření skutečné
hloubky uložení, respektive krytí chráničky protlaku). Bez této předběžné kontroly se vystavujete nebezpečí,
že bude požadováno opětovné odkrytí v rámci prohlídky dokončené stavby a nebude možno dostatečně včas
vydat souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby respektive k uvedení stavby do provozu. Vyžádejte si od
správce provedení zápisu o provedené kontrole do stavebního deníku a kopii zápisů následně předložit v rámci
žádosti o vydání souhlasu s kolaudací stavby , respektive s uvedením stavby do provozu.
14. Zemina v záhozech v okolí dráhy, ve startovací a montážní vytahovací jámě musí být řádně po
předepsaných vrstvách hutněna a terén uveden do původního stavu, tak aby povrchová voda nevnikala
směrem k drážnímu tělesu.
15. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního
tělesa nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
16. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště a úpravu terénu a odvozem veškerého
zbytkového materiálu.
17. Správa mostů a tunelů /SMT/ SDC Praha upozorňuje na propustek v žkm 11,220 výše uvedené tratě, který
má ve své správě. SMT požaduje následující , při provádění stavby nesmí dojít k narušení stávajícího stavebně
technického stavu propustku, nesmí být porušena a zasypána šachta propustku ani zhoršeny odtokové poměry
propustku, v případě potřeby kontaktujte odpovědného zástupce správce (kontakt: p. Martišek Rudolf, tel.
972 257 461, 728 770 398)
18. Upozorňujeme,
že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně
nepřístupným (§ 4a zákona 23/2000 Sb., kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb.,). V tomto
prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost
v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení SŽDC, s.o. dle předpisu Zam.1/min. tzv. Kabinet
bezpečnosti. Z těchto důvodů si musí zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením prací,
prvotně zajistit pro všechny v úvahu přicházející osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby
v tomto prostoru pohybovat.
● Prohlídku oprávněným lékařem a vydání potvrzení o způsobilosti pro vstup a práci v kolejišti.
Kontakt pro objednání prohlídky: ČD a.s., Železniční nemocnice Praha, Praha 2, Italská 37, PSČ
121 43, tel. 221 087 180(190).
● Základní školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pro pohyb a práci v kolejišti / Kabinet
Č.j. MURA/52993/2011
str. 19
bezpečnosti/ a vydání potvrzení o školení v rozsahu prací, které bude
vykonávat. Kontakt
pro objednání školení: Dopravní vzdělávací institut a.s., Regionální centrum vzdělávání Praha, Hybernská
13, 110 00 Praha 1, p. Jelen, tel. 972 246 232, 724 259 996.
Po zajištění výše uvedeného je nutno požádat SŽDC, s.o., Odbor krizového řízení Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1-Nové Město/kontakt: p. Spousta Zdeněk, pracoviště :Pod Výtopnou 5, Praha 7, tel. 222 235 633/ o
vydání povolení vstupu do výše uvedeného prostoru a to pro všechny v úvahu přicházející osoby. K žádosti je
nutno připojit (kromě výše uvedeného potvrzení lékaře a potvrzení o absolvování proškolení) i kopii tohoto
souhrnného stanoviska SŽDC, s.o.
Na stavbě /staveništi nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními návěstními znaky nebo jinak ohrozit provoz dráhy.
Při nakládání s odpady musí být postupováno zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a
souvisejících vyhlášek. Investor respektive musí pečovat též o čistotu okolí stavby.
19. Investor (zhotovitel) musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce Správy
dopravní cesty Praha týkající se bezpečnosti železniční dopravy a železničních zařízení a pokyny správců
kabelů a zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby
či ze zjištění při vytýčení polohy sítí a dalších technických zařízení na místě.
20. Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí být předem
odsouhlaseno SŽDC, s.o.
21. Vyžadujeme, aby před zahájením stavebního řízení investor stavby uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemku SŽDC, s.o. . Smlouvy vyřizuje SŽDC, s.o. SDC Praha , Nádražní
3113, 150 05 Praha 5 – Smíchov /kontakt: JUDr Wolf Jan, tel. 972 226 416) Za zřízení věcného břemene na
pozemku SŽDC,s.o. bude požadována předběžně částka 69.472,- Kč + DPH ( za zřízení dvou protlaků včetně
vložení kanalizace do chrániček, zřízení startovací jámy, volné uložení kanalizace včetně jejího ochranného
pásma a přesahu ochranného pásma vše na pozemku p.č. 265/1 v k.ú. Kněževes ) Jedná se o částku
předběžnou, stanovenou na základě předložené dokumentace, skutečná částka bude přesně stanovena až ve
vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene, po předložení geometrického plánu , zhotoveného dle zaměření
skutečného provedení stavby na náklady investora.
22. Stavebník, nebo jeho zástupce (doložit plnou moc), projedná stavbu s Drážním úřadem, sekcí stavební –
oblast Praha, Wilsonova 300/8,121 06 Praha 2-Vinohrady a zajistí u tohoto orgánu příslušný povolující
dokument, týkající se zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy podle ustanovení zákona o drahách č.
266/1994 Sb. v platném znění a dle zákona 183/2006 Sb (stavební zákon).
Drážní úřad vyžaduje , aby mu se žádostí , kde bude uvedena přesná adresa žadatele, bylo předloženo:
ve dvou vyhotoveních část projektu stavby, dokumentující dotčení obvodu a ochranného pásma dráhy,
obsahující zejména:
a) situaci v měřítku 1:1000 nebo 1:500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se
zakreslením osy krajní koleje SŽDC,s.o. s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním
km polohy stavby vůči trati,
b) příčný řez vedený kolmo na kolej SŽDC, s.o., v místě největšího přiblížení stavby ke koleji v
měřítku 1:100 (1:200), s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje
c)technickou zprávu
d)toto souhrnné stanovisko SŽDC,s.o.
e) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou v ochranném pásmu dráhy a výpis z katastru
nemovitostí pro tyto pozemky
23. Po dokončení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy požádá investor Správu dopravní cesty Praha o
účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení
prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC, s.o., s uvedením stavby do provozu je kladné
vyjádření SŽDC, s.o., Správy dopravní cesty Praha.
Jako účastník stavebního řízení žádáme, aby dodržení podmínek tohoto souhrnného stanoviska SŽDC s.o.
(s výjimkou těch, jež mají být splněny před vydáním povolujícího dokumentu pro provedení stavby) bylo
investorovi uloženo jejich zapracováním do podmínek stavebního, rep. vodoprávního povolení nebo souhrnně
v jedné z jeho podmínek s uvedením čísla jednacího a data vydání souhrnného stanoviska SŽDC s.o. a aby na
adresu této organizace byla zaslána kopie povolení.
Adresa:
SŽDC, so.o., Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 – Smíchov
SŽDC, s.o. Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9-Libeň
Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nenahrazuje souhlas Drážního úřadu se zřízením
stavby podle zákona o drahách ani souhlas stavebního úřadu se zahájením stavby.
Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace. Případné doplňky,
například zařízení staveniště, příjezdové cesty, oplocení, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na
dráze, budou s SŽDC,s.o. zvlášť projednány. Případné změny v situování stavby ve vztahu k tělesu dráhy
požadujeme předložit k posouzení a k případnému stanovení nových podmínek, a to ještě před zahájením
prací v ochranném pásmu dráhy.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 20
Vzhledem ke skutečnosti, že k 01.07.2008 došlo ze zákona 179/2008 Sb. k oddělení SDC Praha od ČD,a.s.
a k jejímu začlenění do struktury k SŽDC,s.o se již nevydává společné souhrnné stanovisko za ČD,a.s. a
SŽDC,s.o. Tento dokument vyjadřuje pouze stanovisko SŽDC,s.o. a není stanoviskem ČD,a.s. Pokud
stavba sousedí s pozemky nebo je situována na pozemky v majetku ČD, a.s. je nutné si též vyžádat ke stavbě
vyjádření ČD,a.s. Správcem předmětného pozemku a přilehlých technických zařízení ČD,a.s. v této lokalitě
je Regionální správa majetku /RSM/ Praha, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10, kontakt: ing. Rodová Helena,
tel. 972 226 180.
10.7.1. Budou
dodrženy
podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.
35634/2011/SDC PHA +“ souhrnného stanoviska – výklad k bodu 21.“ Ze dne 4.10.2011 č.j. 30327/11-SDC
PHA/021 (prodleva v uzavření smlouvy)
10.8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje přísp. org.
150 21 Praha 5, Zborovská 11, ze dne 8.8.2011 č.j. 20555/2011/KSUS/KL/218:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje
jako vlastníka nemovitosti tj. staveb silnic II/227, III/2274, III/2275 a III/2276 souhlasí se stavbou při
dodržení níže uvedených podmínek:(
Požadujeme, aby uložení kanalizačního řadu do výše jmenovaných komunikací bylo minimalizováno a tím
kanalizaci uložit mimo tělesa vozovek. Pouze v úsecích, kde z prostorových důvodů nelze jinak, bude povoleno
uložení do tělesa silnic. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce
Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí tj. staveb silnic II. a III. třídy v k.ú. Kněževes, souhlasí
s uložením kanalizačních přípojek, pokud se nachází na v pozemku veřejné komunikace shodném s umístěním
s hlavními stokami, výtlaky a řady, kdy realizované přípojky budou součástí geometrického plánu těchto sítí.
Napojení kanalizačních přípojek na kanalizační řad musí být provedeno před konečnou úpravou živičného
povrchu, který bude proveden v rámci homogenizace v celé šíři vozovky.
V úsecích uložení kanalizačního řadu a jednotlivých přípojek do tělesa výše jmenovaných silnic, požadujeme
obnovení konstrukčních vrstev v celé šíři vozovky (Homogenizace). Při ukládání kanalizace do tělesa silnice,
požadujeme doložení zkoušek hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev, které musí splňovat příslušné
hodnoty dané ČSN a TP 146 (technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací MDS ČR – OPK č.j. 20056/1-123 ze dne 30.3.2002)
Křížení kanalizačního řadu a přípojek s výše jmenovanými silnicemi musí být provedeno kolmým protlakem
v min. hl. 150 cm pod niveletou vozovky, resp. 60 cm pode dnem přilehlých příkopů.
Montážní jámy budou hloubeny za hranicí silničního tělesa (silniční těleso viz. § 11 odst. 2, Zákona o
pozemních komunikacích č. 13/97 Sb.) v minimální hloubce pode dnem příkopu 1,2 m. Pouze v místech, kde
prostorové podmínky neumožní umístění startovacích a cílových jam bude nutné provést křížení silnic
otevřenými překopy.
Záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky v místě opravy činí 60 měsíců. Zásahy do obrusných vrstev
silnice nebudou prováděny v zimním období, tj. od listopadu do dubna následujícího roku.
Křížení kanalizace s výše uvedenými silnicemi musí být provedeno kolmo k tělesu silnice v min. hl. 150 cm pod
niveletou vozovky, resp. 60 cm pode dnem přilehlých příkopů.
Investor stavby před podáním žádosti o stavební povolení a zvláštní užívání silnic, dodá správci výše
jmenovaných silnic tj. KSÚS SK podklady pro smlouvy včetně konečného upřesnění délek a druhů zásahů do
komunikací a uzavře se správcem silnic tj. KSÚS SK „Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice“ (pro
úseky silnic, kde pozemky pod silnicemi nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje) a „Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene „((pro úseky silnic, kde pozemky pod silnicemi jsou ve vlastnictví
Středočeského kraje) a zaplatí náhradu stanovenou vlastníkem silnice.
V případě jakéhokoli poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby (propadlá vozovka) bude toto
nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora.
Před vlastním zahájením stavebních prací v tělese vozovky je nutné předání dotčeného úseku zástupcem SÚS
Kladno a po dokončení musí být tento úsek zpět předán stavebníkem.
Toto vyjádření má platnost 14 měsíců ode dne jeho vystavení
10.8.1-podmínky „smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ k pozemní komunikaci a
podmínkách stavby a provozu na poz.p.č. 3157/1, 3157/3, 239, 96 (Středočeský kraj x Městys) ze dne
19.9.2011 č.j. 11/01844/KL/JI/BS
10.9. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní
inspektorát Rakovník ze dne 25.7.2009 pod č.j. KRPS-557/ČJ-2009-011206-283
Dopravní inspektorát nemá námitek k realizaci projektu za splnění těchto podmínek
1. Nebude ohrožena bezpečnost silničního provoz a bezpečnost účastníků silničního provozu.
2. V případě nějakých zásahů do komunikace před započetím prací je nutné předložit návrh dopravního
značení ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na Městský úřad
Rakovník, odbor dopravy, ke kterému následně Policie ČR, KŘPSK, DI Rakovník dle zákona č. 361/2000 Sb.
vydá písemné stanovisko.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 21
3. Přechodné dopravní značení bude navrženo a realizováno dle TP 66. Zásad pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích a v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a zákonem č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích
10.10. Budou dodrženy podmínky Muzeum T.G.M. Rakovník ze dne 9.9.2009 pod č.j. 149/09
Požadujeme však:
1. Stavebník je povinen od doby přípravy stavby záměr ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze,
Letenská 4, 118 01 Praha 1 (Referát archeologické památkové péče).
2. Umožnění záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při provádění zemních a výkopových
prací. Výzkum komerčních akcí s podnikatelským záměrem fyzických i právnických osob podle zákona č.
20/1987 Sb. hradí investor, výzkum nekomerčních akcí není hrazen investorem. V tomto smyslu je třeba před
zahájením zeních prací uzavřít písemnou dohodu mezi investorem a oprávněnou organizací /smlouva o
archeologické činnosti, případně závazná objednávka na záchranný archeologický výzkum).
3.
Hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby naši instituci.
10.11Budou dodrženy podmínky smluv o budoucích na zřízení věcného břemene na pozemku, na
kterém bude položena část stavby – budoucím oprávněným městysem Kněževes a budoucím povinným
z věcného břemene: - Družstvo Agrochmel Kněževes (2997/1), JUDr Karel Baše a Ing. Miloslav Kumr,
(2993/1) a Machovec Antonín a Jana ( 324)
11. Stavba bude dokončena nejpozději do. 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Kněževes, Václavské náměstí č.p. 124, 270 01 Kněževes
Odůvodnění:
Dne 12.8.2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími
doklady, a to:
Podle ustanovení § 115 cit. vodního zákona, příslušných ustanovení cit. stavebního zákona a příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., v platném znění, oznámil vodoprávní úřad MěÚ
Rakovník zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením
“Veřejnou vyhláškou“ ze dne 9.9.2011 č.j. OŽP 43344/2011 , kterým byl stanoven termín podání námitek a
připomínek do doby místního šetření dne 30.9.2011 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny
nejpozději v tomto termínu nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 cit. vodního zákona, brát zřetel.
Při podání, místním šetření a v rámci celého vodoprávního řízení byla předložena a postupně doplněna
následující stanoviska, vyjádření, doklady:
Plná moc obce spol. MILOTA ze dne 12.10.2011
územní rozhodnutí MěÚ Rakovník ze dne 21.2.2011 Č.j.: Výst./47940/2010/Vo + souhlas podle § 15 odst. 2
stav. zákona ze dne 28.7.2011 č.j. Výst. /38756/2011/Vo
Telefónica O2 CR, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 č.j. 138763/11 ze dne 12.9.2011
– dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- ČEZ Distribuce, 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8, č.j. TO/2011/1035817812 z 3.8.2011
Povodí Vltavy,s.p., Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, č.j. 47 424/2011-343/Šn SP-2011/3 991 ze dne
7.9.20119 + smlouva č. 2048/2011-SML z 6.11.2011
RWE Distribuční služby ze dne 29.7.2011 č.j. 3315/171
- vyjádření MěÚ Rakovník – OŽP ze dne 12.8.2011 č.j. MURA/43340/2011
MěÚ Rakovník – OD ze dne 18.8. 2009 č.j. OD//6837/2009/En:
- KSÚS ST ze dne 8.8.2009 č.j. 20555/2011/KSÚS/KL + smlouva č. 11/01844/KL/JI/BS z 19.9.2011
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Rakovník, ze 25.7.2009 pod č.j. KRPS-557/ČJ2009-011206-283
- ČD Telematika ze dne 8.6.2011 č.j.12479/2011-Ho
- SŽDC – SDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha č.j. 127656/11-SDC PHA/4914-S/714/Vo ze dne 6.9.2011
- LČR s.p. Lužná z 9.8.2011 č.j. LCR179/000163/2011
Č.j. MURA/52993/2011
-
str. 22
DÚ, Wilsonova 300/8 ze dne 14 9.2011 č.j. MP-SOP1615/11-2/KJ DUCR-44203/11/KJ
VUSS Praha ze dne 3.9.2011 č.j. 5845-ÚP/2009-7103/41
ZVHS Rakovník ze dne 22.7.2011 č.j. ZVHS/3579/11/ÚPČB
RAVOS s.r.o. ze dne 25.8.2011 č.j. 12/798/11
KHS Stč. kraje, ÚP Rakovní ze dne 2.8.2011 KHSSC 35835/2011
HZS Stč. Kraje, Dukelských hrdinů 2502, Rakovník ze dne 15.8..2011 č.j. HSKL -8105-2/2011-RA
Ústav archeologické památkové péče z 22.9.2011 č.j.3014/2011
Souhlasy vlastníků - Družstvo Agrochmel Kněževes (2997/1), JUDr Karel Baše a Ing. Miloslav Kumr, (2993/1)
a Machovec Antonín a Jana ( 324)
. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady
svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona, brát zřetel.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly
shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Vltavy, státní podnik, Středočeský kraj, Družstvo Agrochmel Kněževes, Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Antonín Machovec, Jana Machovcová, Družstvo Agrochmel Kněževes, Ing.
Miloslav Kumr, JUDr. Karel Baše, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE
Distribuční služby, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast
Kladno, RAVOS, s.r.o., RAKO-LUPKY, spol.s r.o., Marta Zilcherová, SEKMET a.s., Nadja Chroust, Pavel
Fišar, Družstvo Agrochmel Kněževes, Čestmír Konvalinka, Helena Konvalinková, Milena Pavlíčková, Alois
Mach, Ing Helena Pelcová, Martin Panoška, Miroslav Kasan, Iva Kasanová, LUPOFYT s.r.o., Michal
Brynych, Jana Brynychová, Ivana Bednářová, MUDr. Lada Dvořáková, Lada Serbousková, PhDr. Eva
Švecová, Jarmila Horáková, Zdeňka Fojtíková, František Burian, Ivana Burianová, TARPO spol s r.o., Ing.
Bohumil Šmejkal, Ing. Daniela Šmejkalová, Pozemkový fond České republiky, Josef Patrák, Josef Malafa,
Marta Malafová, Ing. Jiří Severský, Jaroslav Sokol, Ing. Jiří Lamač, CSc., František Stuchlý, Jindřich
Stuchlý, Petr Dvořák, Josef Čechák, Ivana Čecháková, Karel Krejčí, Mgr. Milena Bláhová, Šárka Bláhová,
Ing. Jan Bláha, Václav Bazika, Věra Baziková, Václav Alberovský, Eva Alberovská, Lukáš Vondruška, Petra
Vondrušková, Josef Bureš, Miloš Bureš, Jiří Konopásek, Lukáš Konopásek, Tomáš Konopásek, Šárka
Sloupová, Josef Sýkora, Jana Sýkorová, Marie Švecová, Jiří Fojtík, Věra Fojtíková, Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenský záchraný útvar 5806 Rakovník, Vú 5490, Ministerstvo obrany, VUSS Praha,
GAS - PRO Kolešovice s.r.o., Miluše Neumanová, Václav Bauer, Dušan Bauer, Radek Bauer, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Jitka Vosyková, Miluška Fuksová, Ilona Krausová, Ing. Václav
Konopásek, Ing. Petr Bradáč, Jiří Konopásek, Jaroslava Konopásková, Jaroslav Fojtík, Zdeňka Fojtíková,
Petra Velingerová, Petra Dudášová, Jaromír Bušta, Miroslav Gábor, Veronika Gáborová, Jan Plaček,
Danuška Linhartová, Vladimír Mála, Jana Málová, Věra Brabcová, Jitka Čižíková, Anna Duchková, Zbyšek
Houžvička, Anna Machová, Klára Sloupová, Světluška Hálková, Emil Hálek, Michal Hrenák, Renata Malá,
Marie Šenková, Libuše Frýbová, Libor Chrápek, Renata Chrápková, Josef Vlk, Ing. Radek Gregor, Josef Vlk,
Anna Vlková, Jiřina Nachtigalová, Lukáš Sloup, Miroslav Červenka, Věra Červenková, Soňa Pintérová,
Jaroslav Vaněk, Milan Vaněk, Helena Ondomiši, Václav Kameník, Květa Prošková, Rudolf Vait, Jaroslava
Vaitová, Petr Škramlík, Jaroslava Škramlíková, Libor Fojtík, Ladislava Koubková, Ing. Pavel Chmátal, Ing.
Jitka Konfrštová, Jan Faltys, Jana Faltysová, Ing. Hana Fialová, Jaroslav Chmátal, Petr Chmátal, Alena
Čihařová, RNDr. Jaroslav Klán, CSc., Vlasta Petržilková, Josef Pastor, Jaroslava Pastorová, Emil Šabada,
Miroslav Hrenák, Renata Hrenáková, Ladislava Fröhlichová, Radek Chvapil, Roman Neveďal, Monika
Neveďalová, Zdeněk Růžička, Marie Růžičková, Emil Beran, Jaroslava Müllerová, Josef Suchý, Šárka
Suchá, Jiří Frank, Zdeňka Franková, Miroslav Vondruška, Ladislav Kreisl, Dana Vondrušková, Jarmila
Tyglová, Václav Vintr, Renáta Vintrová, Miroslav Majer, Antonín Machovec, Jana Machovcová, Marie
Filipová, Vladislav Filip, Josef Klůc, Libuše Klůcová, Mgr. Jolana Kreislová, Jiří Frelich, Miroslav Frelich,
Martin Machačný, Petr Machačný, Jana Štillerová, MUDr. Lenka Jelínková, Jiřinka Červenková, Jiřinka
Červenková, Ivo Hornof, Milan Krejza, Iva Durcová, Luděk Bazika, Rudolf Patrák, Václav Stehlík, Marie
Šváchová, Anna Stehlíková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jaroslav Klaub, Miloš
Č.j. MURA/52993/2011
str. 23
Mikšovic, Ing. Ivan Mikšovic, Vladimír Rolc, Hana Holá, Štefan Mizerík, Jaroslava Mizeríková, Renata
Kaiserová, Dana Frankeová, Jitka Matušková, František Urban, Bohumila Urbanová, Roland Liprt, Ivana
Liprtová, Josef Černý, Jana Hellerová, Josef Černý, Danuška Černá, Jana Nechlebová, Iva Schreiberová, Ing.
Pavel Amler, Libuše Šámalová, Amlerová Jarmila, Josef Šindler, Miloslava Broumová, František Procházka,
Helena Procházková, Vladimír Nachtigal, Naďa Nachtigalová, Jaroslav Panoška, Marie Krůtová, Zdeňka
Konopásková, Josef Bolech, Zdeňka Bolechová, Josef Grün, Květoslava Grünová, Helena Kuklíková, Farm
Hořesedly, s.r.o., Věra Krňáková, Vorlíčková Štěpánka, Václav Dlouhý, Petr Plaček, Václav Ransdorf, Jiří
Miksa, Kamila Miksová, Petra Savkovová, Ing. Miloslava Levová, Jarmila Navrátilová, Ladislav Koubek,
Ludmila Koubková, Libuše Štětková, Zdeněk Štětka, Roman Skřivan, Marcela Začalová, Petr Komžík,
Božena Komžíková, Jan Bísek, Anna Bísková, Zdeněk Donda, Ivana Slaninová, Josef Dlouhý, Marie Dlouhá,
Jarmila Zouplnová, Bohumila Kokschová, Josef Koksch, Michal Kovač, Vladimír Bíža, Petr Fojtík,
Stanislava Fojtíková, Hana Tvarůžková, Lenka Horáková, Dagmar Círová, Jaroslav Gábor, Helena Gáborová,
Hana Michnová, Ing. Jana Buchtová, Jaroslav Hubáček, Dana Vodrážková, Dorota Litavcová, Martin
Šrámek, Eduard Pešek, Petr Krob, MVDr. Ludvík Ransdorf, Vlasta Hegerová, Eva Sodomková, Jiří Krňák,
Ing. František Čermák, Yveta Čermáková, Zdeněk Nágl, Ing. František Vencour, Růžena Vencourová,
Vladislav Klakurka, Milena Klakurková, Václava Galová, Josef Galo, Bedřich Grűn, Miroslav Grűn, Eduard
Šašek, Libuše Šašková, František Dundr, Martin Trubač, Zdeněk Bílek, Irena Bílková, Zdeněk Bílek, Robert
Jelínek, Gabriela Jelínková, Gabriela Skleničková, Zdeněk Vrábík, Martin Jelínek, Stanislav Brabec, Petr
Trešl, Květoslava Trešlová, Robert Sochůrek, Martin Líbal, Bc. Tomáš Líbal, Ladislav Brabec, Blanka
Brabcová, Vrábík Alois, Vrábíková Marie, Miluše Lukovičová, Vladimír Vrábík, Miluše Jelínková, Ing.
Karel Jelínek, František Jelínek, Miloš Jelínek, Jaroslav Týgl, Miroslav Korf, Alenka Korfová, Milan Tichai,
Martina Tichaiová, Josef Koutecký, Eva Simandlová, Jiří Petrmichl, Ivo Petrmichl, Pavel Petrmichl, Ing. Eva
Eichlerová, Barbora Pěničková, Miloš Švec, Monika Hadrabová, Jaroslav Votýpka, Věra Votýpková, Patrik
Kopřiva, Josef Bělohlávek, Jaroslava Bělohlávková, Jan Houska, Marián Barna, Jolana Barnová, Václav
Vrábík, Ludmila Hosnedlová, Pavel Kučera, Andrea Kučerová, Pavel Švec, Eva Švecová, Jitka Hrubá,
Miluše Jánská, Radek Králička, Petr Pisár, Lucie Pisárová, Robert Dundr, Jiří Seidl, Irena Seidlová, Ing. Eva
Kodýdková, Josef Vovsík, Zdeňka Vovsíková, Petr Vondrášek, Rudolf Kučera, Dagmar Kučerová, Václav
Kučera, Marie Kučerová, Alena Topinková, Hrubá Anna, Dagmar Mourková, Vladimír Cédl, Vladimír Cédl,
Jiří Cédl, Zdeněk Danč, Hana Lamačová, Marie Týglová, Josef Prošek, Jana Sedláčková, Milan Kytka,
Miroslava Kytková, PaedDr. Václav Skála, MUDr. Danuše Skálová, Antonín Ondráček, Zuzana Vávrová,
Marie Dutková, Ing. Václav Záruba, Ing. Julie Zárubová, Ludmila Vrábíková, Adolf Gregor, Václav Tůma,
Alexandr Filippov, Jan Týgl, Anna Týglová, Milan Brabec, Alena Šímová, Jana Česalová, Miroslava
Ulrichová, Radek Feher, Petra Feherová, Drahuše Šuleková, Hana Tichá, Václav Čech, Marta Čechová, Jiří
Amler, Zdeněk Fait, Libuše Faitová, Josef Mrázek, František Fryč, Vlasta Fryčová, Josef Šitina, Šárka
Burkovcová, Martin Rybáček, Miroslav Brabec, Anna Brabcová, Zdeněk Růžička, Vlasta Růžičková, Lucie
Šnoblová, Lucie Englická, Jaroslav Kočka, Marie Kočková, Jaromír Milota, Růžena Hornová, Karel Milota,
Martin Engelthaler, Kateřina Engelthalerová, Marie Hrdá, Marie Chromková, Ladislav Ščuka, Josef Bžoch,
Zdeňka Bžochová, Pavel Fišer, Milada Fišerová, Jan Tkačuk, Lucie Tkačuková, Dalibor Hlavsa, Lucie
Martinovská, Tomáš Beran, Petra Beranová, Peter Grebáč, Libuše Čudová, Bohuslav Vápeník, Alena
Vápeníková, Alois Černý, Milena Černá, Jiří Vondráček, František Strecker, Václava Streckerová, Jaroslav
Hrubý, Ludmila Hrubá, Bohumil Kvasnička, Jarmila Kvasničková, Alena Fišerová, Simona Streckerová, Ing.
Zbyněk Polívka, Josef Horn, Ludmila Hornová, Miloslav Blecha, Hana Blechová, Josef Klein, Veronika
Blechová, Stavební bytové družstvo Rakovník, Zbyněk Fronk, Jiří Ptáček, Jiřina Laitnerová, Petr Králička,
Ing. Jitka Gregorová, Ján Polák, Vladislav Vait, Terézia Vaitová, Martin Polák, Vladimír Kalina, Libuše
Krejzová, Karel Františka, Libuše Šebková, Milan Černý, Věra Černá, Miroslav Šíma, Radmila Sajnerová,
Josef Králička, Blažena Králičková, František Hinz, Věra Hinzová, Ing. Vladimír Bazika, Jiří Bazika, Iva
Havránková, Světluše Kadlecová, Roman Kadlec, Roman Kadlec, Petra Kadlecová, Andrea Majerová,
Andrea Kadlecová, Pavel Lukovič, Drahomíra Brabcová, Hana Klingorová, Ing. Lubomír Patrák, Radek
Patrák, Ludmila Patráková, Věra Černá, Zdeněk Černý, Mgr. Jana Helebrantová, Jana Kloubová, Josef Knor,
Venuše Knorová, Libuše Konopásková, Josef Pracný, Jana Suttnerová, Věra Šitinová, Ing. Zdenka Tichaiová,
Hana Vostrá, Jiří Wachtl, Josef Bradáč, Václav Polata, Vladimír Síla, Miloslav Chválovský, Jiří Doležal,
Ondřej Zvonař, Ing. Zbyněk Ransdorf, Jana Klímová, Zdeněk Richter, Marta Staňková, Zděnek Sailer,
Jarmila Kadlecová, Zdeněk Matějka, Darina Matějková, Miloslav Hubka, Antonie Chadrabová, Petr Lev,
ČEZ Distribuce, a. s., René Malý, František Vršecký, Miroslava Vršecká, Petra Vondráčková,
Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka, Mgr. Hana Gregorková, Jan Vrábík, MUDr. Jan Ebert, Ing.
Šárka Malá, Ph.D., Evžen Králík, Mgr. Jan Zima, JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Jaroslav
Englický, Ing. Jan Havlíček, Josef Šmerák, Petr Holý, Petr Holý, Lenka Holá, Ing. Jiří Pergler, Alena Černá,
Arnošt Černý, Václav Nachtigal, Irena Amlerová, Iva Mátéová, Jiří Marvan, Miluška Marvanová, Josef Klůc,
Anna Prošková, Antonín Navrátil, Růžena Boumová, Thoolen s.r.o., Miroslava Hradilová, Květuše Fraňková,
Hana Netušilová, Tatjana Broumová, Jiří Šuran, Markéta Šuranová, Ivana Lišková, Zdeněk Šíma, Melanie
Švecová, Libuše Paduová, Marie Hynková, Blažena Kašparová, Božena Krčmařová, Jiřina Bieligová, Josef
Trojáček, Jan Trojáček, Zdeněk Kapoun, Anna Vaňková, Zdenka Malafová, Luboš Malafa, Lenka Česalová,
Martina Česalová, Alena Lesáková, Miroslav Mutinský, Ing. Jaroslav Ječmínek, Radek Ječmínek, Jan
Fröhlich, MVDr. Miloš Hauner, Jaroslav Franěk, Marie Fraňková, Dana Fenclová, Nikola Fenclová, Mgr.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 24
Nikola Toroni, Josef Malafa, Marie Malafová, Daniel Fencl, Božena Milotová, František Kounovský, Alena
Kounovská, Růžena Dvořáková, Milan Dvořák, Milan Dvořák, Jitka Pavláková, Václav Špaček, Liana
Špačková, Ing. Svatopluk Gregor, Dana Gregorová, Robert Pollák, Iveta Rácová, Marie Šváchová, Hana
Krýlová, Dana Gregorová, Robert Pollák, Iveta Rácová, Marie Šváchová, Luboš Urban, Hana Urbanová,
Milan Černý, Vlastimil Růžička, Libuše Růžičková, Miroslav Morda, Jiřina Mordová, Rudolf Beneš, Hana
Benešová, Milan Kučera, Mgr. Jarmila Pytláková, Věra Bradáčová, Vladimír Panoška, Miroslav Ryšavý,
Tomáš Krýl, Miroslav Franěk, Vladislava Havelková, Vladimír Rudolf, Martina Majdanová, Josef Šíma,
Zdeněk Englický, Hana Englická, Jiří Králička, Věra Králičková, Jana Macúchová, Pavel Kostka, Miloslav
Pokorný, Jaroslava Pokorná, Daniela Boková, Pavlína Radilová, Ing. Pavel Janota, Ladislav Vodrážka,
Libuše Vodrážková, Hana Krýlová, Jiří Vališ, Dagmar Vališová, Jan Cibulský, Irena Cibulská, Ing. Karel
Hotyš, David Šebek, Marcela Aguilarová, Jaroslav Dvořák, Libuše Dvořáková, Ing. Jiří Folbr, Jana Folbrová,
Dana Kadlecová, Zdeněk Krejčí, Věra Hornofová, Věra Zusková, Michal Patka, Petr Hotyš
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k jejich přivádění z vodního toku náhonem do rybníka –
vodní nádrže je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.
Otisk úředního razítka
RNDr. Alena Škoudlínová v.r.
vedoucí odboru
Za správnost stejnopisu:
ing. Pavlíček František
oprávněná úřední osoba
referent - vodního hospodářství
Podepsáno elektronicky
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17
odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
Č.j. MURA/52993/2011
str. 25
Obdrží:
K vyvěšení:
Městský úřad Rakovník – podatelna a úřad městysu Kněževes – se žádostí o zveřejnění na úřední desce města a na
úřední desce webových stránek města po dobu nejméně 15 dnů tj. od 7.10. 2011 do 21.10.2011
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Městys Kněževes, IDDS: angb7zw
MILOTA Kladno, spol. s r.o., IDDS: vx4mtu6
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
Družstvo Agrochmel Kněževes, IDDS: rcwzwn8
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Antonín Machovec, Pražská č.p. 224, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Machovcová, Pražská č.p. 224, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Družstvo Agrochmel Kněževes, IDDS: rcwzwn8
Ing. Miloslav Kumr, Svatopluka Čecha č.p. 1471/52, Královo Pole, 612 00 Brno 12
JUDr. Karel Baše, Těšínská č.p. 1135/5, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 0066001, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx
RAVOS, s.r.o., IDDS: 5j2tri3
RAKO-LUPKY, spol.s r.o., IDDS: htuv9iq
Marta Zilcherová, Pražská č.p. 308, 270 01 Kněževes u Rakovníka
SEKMET a.s., IDDS: 3nnf8q9
Nadja Chroust, Mozartstrasse č.p. 6, Oberpleis, 53639 Königswinter, Německo
Pavel Fišar, Terronská č.p. 535/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Družstvo Agrochmel Kněževes, IDDS: rcwzwn8
Čestmír Konvalinka, Na Pachťálně č.p. 260, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Helena Konvalinková, Na Pachťálně č.p. 260, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milena Pavlíčková, Spalova č.p. 2259, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Alois Mach, Družstevní č.p. 2334/25, Jižní Předměstí, 320 14 Plzeň
Ing Helena Pelcová, Pražská č.p. 286, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Panoška, Pražská č.p. 292, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Kasan, Pražská č.p. 291, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Iva Kasanová, Pražská č.p. 291, 270 01 Kněževes u Rakovníka
LUPOFYT s.r.o., IDDS: adnjdkf
Michal Brynych, Pražská č.p. 287, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Brynychová, Pražská č.p. 287, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ivana Bednářová, U Ohře č.p. 199/3, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary 18
MUDr. Lada Dvořáková, Národní č.p. 369/25, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Lada Serbousková, U Hřiště č.p. 56, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
PhDr. Eva Švecová, Soběšínská č.p. 1081, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Jarmila Horáková, Freyova č.p. 235/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zdeňka Fojtíková, Hlavanova č.p. 368/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
František Burian, Pražská č.p. 378, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ivana Burianová, Pražská č.p. 378, 270 01 Kněževes u Rakovníka
TARPO spol s r.o., IDDS: h2u6cjj
Ing. Bohumil Šmejkal, Kolešovice č.p. 308, 270 02 Kolešovice
Ing. Daniela Šmejkalová, Kolešovice č.p. 308, 270 02 Kolešovice
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Josef Patrák, Václavské náměstí č.p. 41, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Malafa, Jižní č.p. 263, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marta Malafová, Jižní č.p. 263, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Jiří Severský, Rychnovská č.p. 121, Letňany, 199 00 Praha 99
Jaroslav Sokol, V Lučinách č.p. 364/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Ing. Jiří Lamač, CSc., Předbořská č.p. 468/8, Kobylisy, 182 00 Praha 82
František Stuchlý, U Haldy č.p. 316, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jindřich Stuchlý, Lidická č.p. 122, 364 61 Teplá u Toužimě
Petr Dvořák, U haldy č.p. 317, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Čechák, U haldy č.p. 275, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ivana Čecháková, U haldy č.p. 275, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Karel Krejčí, U Haldy č.p. 336, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Mgr. Milena Bláhová, Pražská č.p. 276, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Šárka Bláhová, Pražská č.p. 276, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 26
Ing. Jan Bláha, Pražská č.p. 276, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Bazika, Na Pachťálně č.p. 40, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Baziková, Na Pachťálně č.p. 40, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Alberovský, Pražská č.p. 305, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Eva Alberovská, Pražská č.p. 305, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lukáš Vondruška, Pražská č.p. 306, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Vondrušková, Pražská č.p. 306, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Bureš, Nová čtvrť č.p. 204, 789 63 Ruda nad Moravou
Miloš Bureš, Zahradní č.p. 237, 788 33 Hanušovice
Jiří Konopásek, Pražská č.p. 384, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lukáš Konopásek, Pražská č.p. 384, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Tomáš Konopásek, Pražská č.p. 384, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Šárka Sloupová, Libušina č.p. 140, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Sýkora, Libušina č.p. 309, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Sýkorová, Libušina č.p. 309, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Švecová, Libušina č.p. 311, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Fojtík, Karlovarská č.p. 203, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Fojtíková, Karlovarská č.p. 203, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6
Vojenský záchraný útvar 5806 Rakovník, Dukelských Hrdinů č.p. 1267, 269 01 Rakovník 1
Vú 5490, Dukelských hrdinů, obec: Břeclav č.p. 1267, 269 01 Rakovník 1
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
VUSS Praha, Hradební č.p. 772/12, Staré Město, 111 21 Praha
GAS - PRO Kolešovice s.r.o., IDDS: xte7r5d
Miluše Neumanová, Janov č.p. 21, 270 06 Kounov u Rakovníka
Václav Bauer, U Haldy č.p. 319, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dušan Bauer, Pražská č.p. 279, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Radek Bauer, Dukel. hrdinů č.p. 1908, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Jitka Vosyková, Dykova č.p. 725, 276 01 Mělník 1
Miluška Fuksová, Křivoklát č.p. 161, 270 23 Křivoklát
Ilona Krausová, Libušina č.p. 349, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Václav Konopásek, Špačkova č.p. 1005/17, Suchdol, 165 00 Praha 620
Ing. Petr Bradáč, Krokova č.p. 53, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Konopásek, Krátká č.p. 212, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Konopásková, Krátká č.p. 212, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Fojtík, Krátká č.p. 141, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeňka Fojtíková, Krátká č.p. 141, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Velingerová, Kněževes č.p. 249, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Dudášová, Krátká č.p. 249, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaromír Bušta, Krátká č.p. 264, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Gábor, Krátká č.p. 265, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Veronika Gáborová, Krátká č.p. 265, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jan Plaček, Krátká č.p. 267, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Danuška Linhartová, Jiráskova č.p. 262/25, Újezdské Předměstí, 418 01 Bílina 1
Vladimír Mála, Krátká č.p. 262, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Málová, Krátká č.p. 262, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Brabcová, Krátká č.p. 251, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jitka Čižíková, Hořovičky č.p. 127, 270 04 Hořesedly
Anna Duchková, Jižní č.p. 386, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zbyšek Houžvička, Krátká č.p. 221, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Machová, Milady Horákové č.p. 848/90, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Klára Sloupová, Libušina č.p. 140, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Světluška Hálková, Pražská č.p. 284, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Emil Hálek, Pražská č.p. 284, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Michal Hrenák, Kolešovice č.p. 302, 270 02 Kolešovice
Renata Malá, Karlovarská č.p. 32, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Šenková, Revoluční č.p. 612, 357 35 Chodov u Karlových Var
Libuše Frýbová, Bystřická č.p. 520/5, Krč, 140 00 Praha 4
Libor Chrápek, Šanov č.p. 78, 270 31 Senomaty
Renata Chrápková, Šanov č.p. 78, 270 31 Senomaty
Josef Vlk, Pražská č.p. 225, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Radek Gregor, Karlovarská č.p. 147, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Vlk, Pražská č.p. 225, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Vlková, Pražská č.p. 225, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiřina Nachtigalová, Pražská č.p. 234, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lukáš Sloup, Libušina č.p. 140, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Červenka, Pražská č.p. 149, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Červenková, Pražská č.p. 149, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Soňa Pintérová, Novozámocká č.p. 154/84, Dolné Kršany, Nitra, Slovensko
Jaroslav Vaněk, Jižní č.p. 371, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 27
Milan Vaněk, Čs. armády č.p. 350, 270 61 Lány
Helena Ondomiši, Pod Nouzovem č.p. 972/21, Kbely, 197 00 Praha 97
Václav Kameník, Nová č.p. 324, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Květa Prošková, Jižní č.p. 372, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Rudolf Vait, Pražská č.p. 1, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Vaitová, Pražská č.p. 1, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Škramlík, Libušina č.p. 132, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Škramlíková, Pražská č.p. 1, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libor Fojtík, Průběžná č.p. 1851, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Ladislava Koubková, Kozolupy č.p. 116, 330 32 Kozolupy
Ing. Pavel Chmátal, Mělnická č.p. 502, 250 65 Líbeznice
Ing. Jitka Konfrštová, Vyšetice č.p. 28, Šebířov, 391 43 Mladá Vožice
Jan Faltys, Socháňova č.p. 1131/11, Řepy, 163 00 Praha 618
Jana Faltysová, Socháňova č.p. 1131/11, Řepy, 163 00 Praha 618
Ing. Hana Fialová, Vaculíkova č.p. 528/5, Lesná, 638 00 Brno 38
Jaroslav Chmátal, Londýnská č.p. 2166/5, 415 01 Teplice 1
Petr Chmátal, Hartmanice č.p. 24, 342 01 Sušice 1
Alena Čihařová, Pražská č.p. 2, 270 01 Kněževes u Rakovníka
RNDr. Jaroslav Klán, CSc., Nedvězská č.p. 1837/13, Strašnice, 100 00 Praha 10
Vlasta Petržilková, Nová č.p. 343, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Pastor, Nová č.p. 19, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Pastorová, Nová č.p. 19, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Emil Šabada, Komenského č.p. 174, 270 31 Senomaty
Miroslav Hrenák, Nová č.p. 338, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Renata Hrenáková, Nová č.p. 338, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ladislava Fröhlichová, Jižní č.p. 365, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Radek Chvapil, Nová č.p. 330, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Roman Neveďal, Nová č.p. 329, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Monika Neveďalová, Nová č.p. 329, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Růžička, Nová č.p. 136, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Růžičková, Nová č.p. 136, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Emil Beran, Nová č.p. 326, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Müllerová, Deštnice č.p. 95, 438 01 Žatec 1
Josef Suchý, V Jamce č.p. 2381, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Šárka Suchá, V Jamce č.p. 2381, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Jiří Frank, Nová č.p. 92, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeňka Franková, Nová č.p. 92, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Vondruška, Nová č.p. 7, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ladislav Kreisl, Pražská č.p. 199, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dana Vondrušková, Nová č.p. 7, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jarmila Tyglová, Libušina č.p. 144, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Vintr, Kuštova č.p. 1743, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Renáta Vintrová, Kuštova č.p. 1743, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Miroslav Majer, Libušina č.p. 4, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Antonín Machovec, Pražská č.p. 224, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Machovcová, Pražská č.p. 224, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Filipová, Pražská č.p. 207, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladislav Filip, Pražská č.p. 207, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Klůc, Husovo náměstí č.p. 10, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Klůcová, Husovo náměstí č.p. 10, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Mgr. Jolana Kreislová, Pražská č.p. 199, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Frelich, Bezejmenná č.p. 341, 357 61 Březová
Miroslav Frelich, Pražská č.p. 198, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Machačný, Košťálov č.p. 301, 512 02 Košťálov
Petr Machačný, Košťálov č.p. 163, 512 02 Košťálov
Jana Štillerová, Pražská č.p. 198, 270 01 Kněževes u Rakovníka
MUDr. Lenka Jelínková, Na Vinici č.p. 808/14, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Jiřinka Červenková, Pod Homolkou č.p. 1328, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Jiřinka Červenková, Pod Homolkou č.p. 1328, 266 01 Beroun 1, Beroun - Město
Ivo Hornof, Pod Novým Lesem č.p. 393, 162 00 Praha 616
Milan Krejza, Na Pachťálně č.p. 218, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Iva Durcová, Průběžná č.p. 1853, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Luděk Bazika, Na Pachťálně č.p. 40, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Rudolf Patrák, Adresa neznámá, Adresa neznámá
Václav Stehlík, Adresa neznámá, Adresa neznámá
Marie Šváchová, Adresa neznámá, Adresa neznámá
Anna Stehlíková, Čsl. armády č.p. 494, 271 01 Nové Strašecí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Jaroslav Klaub, Luženská č.p. 2128, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Miloš Mikšovic, Nad Vodojemem č.p. 2560, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Ing. Ivan Mikšovic, Luženská č.p. 2243, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Č.j. MURA/52993/2011
str. 28
Vladimír Rolc, Vysoká č.p. 204, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Hana Holá, Pražská č.p. 184, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Štefan Mizerík, Pražská č.p. 182, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Mizeríková, Pražská č.p. 182, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Renata Kaiserová, M. Švabinského č.p. 901, 272 01 Kladno 1
Dana Frankeová, Kojetická č.p. 971, 277 11 Neratovice 1
Jitka Matušková, Kněževes č.p. 185, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Urban, Pražská č.p. 379, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Bohumila Urbanová, Pražská č.p. 379, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Roland Liprt, Pražská č.p. 381, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ivana Liprtová, Pražská č.p. 381, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Černý, Pražská č.p. 93, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Hellerová, Pražská č.p. 93, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Černý, Pražská č.p. 93, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Danuška Černá, Pražská č.p. 93, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Nechlebová, Libušina č.p. 90, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Iva Schreiberová, Pujmanové č.p. 877/35, Podolí, 140 00 Praha 4
Ing. Pavel Amler, Valčíkova č.p. 329, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Libuše Šámalová, Smetanova č.p. 459, 471 25 Jablonné v Podještědí
Amlerová Jarmila, Jablonné V Podještědí 58, Jablonné V Podještědí 58
Josef Šindler, Svojetín č.p. 57, 270 04 Hořesedly
Miloslava Broumová, Třtice č.p. 6, 271 01 Nové Strašecí
František Procházka, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Helena Procházková, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Nachtigal, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Naďa Nachtigalová, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Panoška, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Krůtová, Libušina č.p. 236, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeňka Konopásková, Semilská č.p. 389/40, Kbely, 197 00 Praha 97
Josef Bolech, Libušina č.p. 74, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeňka Bolechová, Libušina č.p. 74, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Grün, Libušina č.p. 74, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Květoslava Grünová, Libušina č.p. 74, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Helena Kuklíková, Libušina č.p. 74, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Farm Hořesedly, s.r.o., IDDS: 69tpytb
Věra Krňáková, Štrosova č.p. 200, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vorlíčková Štěpánka, Adresa Neznámá, Adresa Neznámá
Václav Dlouhý, Libušina č.p. 115, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Plaček, Libušina č.p. 134, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Ransdorf, Libušina č.p. 96, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Miksa, Libušina č.p. 377, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Kamila Miksová, Libušina č.p. 377, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Savkovová, Pražská č.p. 277, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Miloslava Levová, Václavské náměstí č.p. 382, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jarmila Navrátilová, Husovo Náměstí č.p. 393, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ladislav Koubek, Libušina č.p. 86, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ludmila Koubková, Libušina č.p. 86, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Štětková, Libušina č.p. 385, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Štětka, Libušina č.p. 385, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Roman Skřivan, Libušina č.p. 195, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marcela Začalová, Libušina č.p. 195, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Komžík, Karlovarská č.p. 374, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Božena Komžíková, Karlovarská č.p. 374, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jan Bísek, Polední č.p. 1260/8, Braník, 147 00 Praha 47
Anna Bísková, Polední č.p. 1260/8, Braník, 147 00 Praha 47
Zdeněk Donda, Štrosova č.p. 314, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ivana Slaninová, Nechvílova č.p. 1829/20, Chodov, 148 00 Praha 414
Josef Dlouhý, Štrosova č.p. 313, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Dlouhá, Štrosova č.p. 313, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jarmila Zouplnová, Štrosova č.p. 332, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Bohumila Kokschová, Štrosova č.p. 331, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Koksch, Štrosova č.p. 331, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Michal Kovač, V Kuťatech č.p. 61/12, Uhříněves, 104 00 Praha 114
Vladimír Bíža, nábř. T. G. Masaryka č.p. 1699, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Petr Fojtík, Štrosova č.p. 302, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Stanislava Fojtíková, Štrosova č.p. 302, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Tvarůžková, Štrosova č.p. 301, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lenka Horáková, Vojtěšská č.p. 317, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Dagmar Círová, Pšovlky č.p. 7, 270 31 Senomaty
Jaroslav Gábor, Štrosova č.p. 288, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Helena Gáborová, Štrosova č.p. 288, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 29
Hana Michnová, Štúrova č.p. 1155/28, Krč, 142 00 Praha 411
Ing. Jana Buchtová, Na Mírách č.p. 711/6, Suchdol, 165 00 Praha 620
Jaroslav Hubáček, Nesuchyně č.p. 83, 270 07 Mutějovice
Dana Vodrážková, U Rybníka č.p. 238, 270 31 Senomaty
Dorota Litavcová, Štrosova č.p. 352, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Šrámek, Průběžná č.p. 596, 331 41 Kralovice
Eduard Pešek, Štrosova č.p. 352, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Krob, Štrosova č.p. 352, 270 01 Kněževes u Rakovníka
MVDr. Ludvík Ransdorf, Rejčkova č.p. 1381, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Vlasta Hegerová, Čs. legií č.p. 1845, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Eva Sodomková, Čs. legií č.p. 1845, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Jiří Krňák, Štrosova č.p. 200, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. František Čermák, V Jamce č.p. 2382, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Yveta Čermáková, V Jamce č.p. 2382, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Zdeněk Nágl, Ťrosova č.p. 166, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. František Vencour, Pavlíkova č.p. 603/8, Kamýk, 140 00 Praha 4
Růžena Vencourová, Pavlíkova č.p. 603/8, Kamýk, 142 00 Praha 411
Vladislav Klakurka, Karlovarská č.p. 201, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milena Klakurková, Karlovarská č.p. 201, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václava Galová, Karlovarská č.p. 243, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Galo, Karlovarská č.p. 243, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Bedřich Grűn, Karlovarská č.p. 246, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Grűn, Chmelařská č.p. 299, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Eduard Šašek, Karlovarská č.p. 245, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Šašková, Karlovarská č.p. 245, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Dundr, Karlovarská č.p. 261, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Trubač, Karlovarská č.p. 340, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Bílek, Karlovarská č.p. 91, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Irena Bílková, Karlovarská č.p. 91, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Bílek, Karlovarská č.p. 91, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Robert Jelínek, Sokolovská č.p. 359/146, Karlín, 186 00 Praha 86
Gabriela Jelínková, Karlín, 186 00 Praha 86
Gabriela Skleničková, Karlovarská č.p. 164, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Vrábík, Boční č.p. 2389, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Martin Jelínek, Karlovarská č.p. 34, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Stanislav Brabec, Karlovarská č.p. 341, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Trešl, Karlovarská č.p. 395, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Květoslava Trešlová, Karlovarská č.p. 395, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Robert Sochůrek, Milánská č.p. 456, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Martin Líbal, Janovská č.p. 394, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Bc. Tomáš Líbal, Štefánikova č.p. 265/26, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ladislav Brabec, Karlovarská č.p. 341, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Blanka Brabcová, Karlovarská č.p. 341, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vrábík Alois, Kněževes 181, Kněževes 181
Vrábíková Marie, Kněževes 181, Kněževes 181
Miluše Lukovičová, Krokova č.p. 223, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Vrábík, Fojtíkova č.p. 2400, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Miluše Jelínková, Husovo náměstí č.p. 12, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Karel Jelínek, Čelakovského č.p. 616, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
František Jelínek, Husovo náměstí č.p. 12, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miloš Jelínek, Husovo náměstí č.p. 12, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Týgl, Karlovarská č.p. 209, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Korf, Karlovarská č.p. 233, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alenka Korfová, Karlovarská č.p. 233, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Tichai, Karlovarská č.p. 280, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martina Tichaiová, Karlovarská č.p. 280, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Koutecký, Štrosova č.p. 304, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Eva Simandlová, Na Šutce č.p. 410/14, Troja, 182 00 Praha 82
Jiří Petrmichl, Francouzská třída č.p. 2249/59, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Ivo Petrmichl, Žlutická č.p. 1627/24, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Pavel Petrmichl, Lábkova č.p. 900/15, Skvrňany, 318 06 Plzeň
Ing. Eva Eichlerová, Mladoboleslavská č.p. 3285, 276 01 Mělník 1
Barbora Pěničková, Lipenská č.p. 2230/33, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Miloš Švec, Spartakiádní č.p. 1978, 356 01 Sokolov 1
Monika Hadrabová, Kandertova č.p. 1607/13, Libeň, 180 00 Praha 8
Jaroslav Votýpka, Hokůvek č.p. 230, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Votýpková, Hokůvek č.p. 230, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Patrik Kopřiva, Pod Nemocnicí č.p. 2139, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Josef Bělohlávek, Rohožnická č.p. 1604, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Jaroslava Bělohlávková, Hokůvek č.p. 175, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jan Houska, Chmelařská č.p. 298, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 30
Marián Barna, Slánská č.p. 1678/20, Řepy, 163 00 Praha 618
Jolana Barnová, Slánská č.p. 1678/20, Řepy, 163 00 Praha 618
Václav Vrábík, Hokůvek č.p. 173, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ludmila Hosnedlová, Chmelařská č.p. 161, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Pavel Kučera, Chmelařská č.p. 174, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Andrea Kučerová, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Pavel Švec, Brechtova č.p. 828/16, Háje, 149 00 Praha 415
Eva Švecová, Brechtova č.p. 828/16, Háje, 149 00 Praha 415
Jitka Hrubá, Karlovarská č.p. 375, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miluše Jánská, Hokůvek č.p. 180, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Radek Králička, Hokůvek č.p. 179, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Pisár, Hokůvek č.p. 178, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lucie Pisárová, Hokůvek č.p. 178, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Robert Dundr, Hokůvek č.p. 190, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Seidl, Jižní č.p. 3205, 434 01 Most 1
Irena Seidlová, Jižní č.p. 3205, 434 01 Most 1
Ing. Eva Kodýdková, K Oboře č.p. 488, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy
Josef Vovsík, Benešovská č.p. 3201, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Zdeňka Vovsíková, Na Stráži IX č.p. 384, 273 02 Tuchlovice
Petr Vondrášek, Chmelařská č.p. 196, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Rudolf Kučera, Chmelařská č.p. 197, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dagmar Kučerová, Chmelařská č.p. 197, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Kučera, Chmelařská č.p. 232, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Kučerová, Chmelařská č.p. 232, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alena Topinková, Blodkova č.p. 1280/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
Hrubá Anna, Adresa Neznámá, Adresa Neznámá
Dagmar Mourková, Chmelařská č.p. 296, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Cédl, Měcholupy č.p. 103, 439 31 Měcholupy u Žatce
Vladimír Cédl, Měcholupy č.p. 103, 439 31 Měcholupy u Žatce
Jiří Cédl, Čs. legií č.p. 1845, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Zdeněk Danč, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Hana Lamačová, Zahradní č.p. 601, 270 51 Lužná v Čechách
Marie Týglová, Chmelařská č.p. 298, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Prošek, Jižní č.p. 372, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Sedláčková, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Kytka, Štrosova č.p. 270, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslava Kytková, Štrosova č.p. 270, 270 01 Kněževes u Rakovníka
PaedDr. Václav Skála, Chmelařská č.p. 192, 270 01 Kněževes u Rakovníka
MUDr. Danuše Skálová, Chmelařská č.p. 192, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Antonín Ondráček, Chmelařská č.p. 353, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zuzana Vávrová, Chmelařská č.p. 383, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Dutková, Chmelařská č.p. 318, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Václav Záruba, Chmelařská č.p. 345, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Julie Zárubová, Náves č.p. 38, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ludmila Vrábíková, Husovo náměstí č.p. 16, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Adolf Gregor, Chmelařská č.p. 320, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Tůma, Svatováclavská č.p. 296, 438 01 Žatec 1
Alexandr Filippov, Jetřichovická č.p. 776/5, Prosek, 190 00 Praha 9
Jan Týgl, Karlovarská č.p. 32, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Týglová, Karlovarská č.p. 32, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Brabec, Kolešovice č.p. 313, 270 02 Kolešovice
Alena Šímová, Krokova č.p. 29, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Česalová, Jižní č.p. 367, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslava Ulrichová, tř. Budovatelů č.p. 2381/50, 434 01 Most 1
Radek Feher, Štrosova č.p. 259, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Feherová, Štrosova č.p. 259, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Drahuše Šuleková, Čs. legií č.p. 1876, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Hana Tichá, Kněževes č.p. 205, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Čech, Štrosova č.p. 213, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marta Čechová, Štrosova č.p. 213, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Amler, Husovo náměstí č.p. 13, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Fait, Česká č.p. 1113/1, Košíře, 158 00 Praha 58
Libuše Faitová, Česká č.p. 1113/1, Košíře, 158 00 Praha 58
Josef Mrázek, Litevská č.p. 2149, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
František Fryč, Štrosova č.p. 254, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vlasta Fryčová, Štrosova č.p. 254, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Šitina, Jahodová č.p. 286/15, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
Šárka Burkovcová, Vítězslava Nezvala č.p. 2542/24, 434 01 Most 1
Martin Rybáček, Štrosova č.p. 268, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Brabec, Štrosova č.p. 273, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Brabcová, Štrosova č.p. 273, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 31
Zdeněk Růžička, Štrosova č.p. 269, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vlasta Růžičková, Štrosova č.p. 269, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lucie Šnoblová, Skryje č.p. 93, 270 42 Skryje u Rakovníka
Lucie Englická, Tyršova č.p. 312, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Kočka, Štrosova č.p. 257, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Kočková, Štrosova č.p. 257, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaromír Milota, Štrosova č.p. 282, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Růžena Hornová, Štrosova č.p. 295, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Karel Milota, Jižní č.p. 362, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Engelthaler, Štrosova č.p. 255, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Kateřina Engelthalerová, Štrosova č.p. 255, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Hrdá, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Chromková, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ladislav Ščuka, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Bžoch, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeňka Bžochová, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Pavel Fišer, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milada Fišerová, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jan Tkačuk, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lucie Tkačuková, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dalibor Hlavsa, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lucie Martinovská, Strkovice č.p. 48, Postoloprty, 440 01 Louny 1
Tomáš Beran, Štrosova č.p. 119, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Beranová, Pšovlky č.p. 108, 270 31 Senomaty
Peter Grebáč, Poděbradova č.p. 3227, 272 01 Kladno 1
Libuše Čudová, Pampelišková č.p. 517, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Bohuslav Vápeník, Kněževes č.p. 389, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alena Vápeníková, Kněževes č.p. 389, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alois Černý, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milena Černá, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Vondráček, Karlovarská č.p. 118, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Strecker, Karlovarská č.p. 118, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václava Streckerová, Karlovarská č.p. 118, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Hrubý, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ludmila Hrubá, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Bohumil Kvasnička, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jarmila Kvasničková, Karlovarská č.p. 123, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alena Fišerová, Karlovarská č.p. 118, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Simona Streckerová, Karlovarská č.p. 118, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Zbyněk Polívka, Chrášťany č.p. 184, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Horn, Karlovarská č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ludmila Hornová, Karlovarská č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miloslav Blecha, Karlovarská č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Blechová, Kněževes č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Klein, Kněževes č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Veronika Blechová, Kněževes č.p. 35, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Stavební bytové družstvo Rakovník, IDDS: dbv8g8i
Zbyněk Fronk, Pod Nemocnicí č.p. 2170, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Jiří Ptáček, Karlovarská č.p. 98, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiřina Laitnerová, Družstevní č.p. 2082, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Petr Králička, Karlovarská č.p. 375, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Jitka Gregorová, Karlovarská č.p. 147, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ján Polák, Karlovarská č.p. 374, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladislav Vait, Karlovarská č.p. 147, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Terézia Vaitová, Karlovarská č.p. 147, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martin Polák, Karlovarská č.p. 374, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Kalina, Václavské náměstí č.p. 145, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Krejzová, Na Pachťálně č.p. 218, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Karel Františka, Na Pachťálně č.p. 217, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Šebková, Malinovského č.p. 2230, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Milan Černý, Na Pachťálně č.p. 39, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Černá, Na Pachťálně č.p. 39, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Šíma, Václavské náměstí č.p. 42, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Radmila Sajnerová, Václavské náměstí č.p. 43, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Králička, Václavské náměstí č.p. 44, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Blažena Králičková, Václavské náměstí č.p. 44, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Hinz, Nevanova č.p. 1070/35, Řepy, 163 00 Praha 618
Věra Hinzová, Nevanova č.p. 1070/35, Řepy, 163 00 Praha 618
Ing. Vladimír Bazika, Sokolovská č.p. 973/197, Libeň, 190 00 Praha 9
Jiří Bazika, Tyršova č.p. 322, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Iva Havránková, Soběslavská č.p. 2377/1, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Č.j. MURA/52993/2011
str. 32
Světluše Kadlecová, Krokova č.p. 227, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Roman Kadlec, Krokova č.p. 227, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Roman Kadlec, Krokova č.p. 227, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Kadlecová, Krokova č.p. 227, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Andrea Majerová, Libušina č.p. 4, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Andrea Kadlecová, Krokova č.p. 227, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Pavel Lukovič, Krokova č.p. 223, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Drahomíra Brabcová, Krokova č.p. 143, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Klingorová, Hrudičkova č.p. 2098/30, Chodov, 149 00 Praha 415
Ing. Lubomír Patrák, Hvězdovská č.p. 623, 471 24 Mimoň I
Radek Patrák, Komenského č.p. 350, 471 25 Jablonné v Podještědí
Ludmila Patráková, Zámecká č.p. 9, Jablonné V Podještědí, 471 25 Jablonné v Podještědí
Věra Černá, Zbečno č.p. 25, 270 24 Zbečno
Zdeněk Černý, Zbečno č.p. 92, 270 24 Zbečno
Mgr. Jana Helebrantová, Olešná č.p. 129, 269 01 Rakovník 1
Jana Kloubová, Milostín č.p. 95, 270 04 Hořesedly
Josef Knor, Přílepy č.p. 49, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Venuše Knorová, Přílepy č.p. 49, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Konopásková, Jiráskova č.p. 1736, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Josef Pracný, Přílepy č.p. 7, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Suttnerová, Přílepy č.p. 12, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Šitinová, Štrosova č.p. 344, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Zdenka Tichaiová, Husovo náměstí č.p. 71, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Vostrá, Slabce č.p. 127, 270 41 Slabce
Jiří Wachtl, Přílepy č.p. 8, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Bradáč, Krokova č.p. 53, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Polata, Václavské náměstí č.p. 59, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Síla, Dukelská č.p. 62, Braškov, 273 51 Unhošť
Miloslav Chválovský, Václavské Náměstí č.p. 61, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Doležal, Václavské náměstí č.p. 62, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ondřej Zvonař, Václavské náměstí č.p. 137, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Zbyněk Ransdorf, Elišky Přemyslovny č.p. 393, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Jana Klímová, Žihle č.p. 348, 331 41 Kralovice
Zdeněk Richter, Václavské náměstí č.p. 67, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marta Staňková, Krinitova č.p. 2248, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Zděnek Sailer, Platanová č.p. 627, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jarmila Kadlecová, Husovo Náměstí č.p. 70, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Matějka, Husovo náměstí č.p. 72, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Darina Matějková, Husovo náměstí č.p. 72, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miloslav Hubka, Pšovlky č.p. 115, 270 31 Senomaty
Antonie Chadrabová, Mlečice č.p. 80, 338 08 Zbiroh
Petr Lev, Václavské náměstí č.p. 382, 270 01 Kněževes u Rakovníka
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
René Malý, Karlovarská č.p. 135, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Vršecký, Václavské Náměstí č.p. 380, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslava Vršecká, Václavské Náměstí č.p. 380, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petra Vondráčková, Boční č.p. 2390, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka, Petrovice č.p. 31, 270 35 Petrovice u Rakovníka
Mgr. Hana Gregorková, Náves č.p. 25, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jan Vrábík, Husovo náměstí č.p. 16, 270 01 Kněževes u Rakovníka
MUDr. Jan Ebert, Klicperova č.p. 2124, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Ing. Šárka Malá, Ph.D., Elišky Přemyslovny č.p. 393, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Evžen Králík, Nad Panenskou č.p. 592/10, Střešovice, 169 00 Praha 69
Mgr. Jan Zima, Květová č.p. 187/12, Lysolaje, 165 00 Praha 620
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, IDDS: drtqntd
Jaroslav Englický, Tyršova č.p. 312, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Jan Havlíček, Petržílkova č.p. 2484/42, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Josef Šmerák, Tyršova č.p. 248, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Petr Holý, Kuštova č.p. 757, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Petr Holý, Kuštova č.p. 757, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Lenka Holá, Kuštova č.p. 757, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Ing. Jiří Pergler, Lubná č.p. 85, 270 36 Lubná u Rakovníka
Alena Černá, Husovo náměstí č.p. 15, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Arnošt Černý, Husovo náměstí č.p. 15, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Václav Nachtigal, Husovo náměstí č.p. 14, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Irena Amlerová, Husovo náměstí č.p. 13, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Iva Mátéová, Husovo Náměstí č.p. 11, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Marvan, Kněževes č.p. 16, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miluška Marvanová, Husovo Náměstí č.p. 16, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Klůc, Husovo náměstí č.p. 10, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Prošková, Husovo Náměstí č.p. 157, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 33
Antonín Navrátil, Husovo Náměstí č.p. 393, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Růžena Boumová, Chelčického č.p. 1197, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Thoolen s.r.o., IDDS: jhr8w7q
Miroslava Hradilová, Husovo Náměstí č.p. 78, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Květuše Fraňková, Čs. legií č.p. 1847, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Hana Netušilová, Pod Václavem č.p. 2091, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Tatjana Broumová, Hořesedly č.p. 38, 270 04 Hořesedly
Jiří Šuran, U Jezu č.p. 2298, 438 01 Žatec 1
Markéta Šuranová, U Jezu č.p. 2298, 438 01 Žatec 1
Ivana Lišková, Jeronýmova č.p. 1585, 252 63 Roztoky u Prahy
Zdeněk Šíma, Husovo náměstí č.p. 5, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Melanie Švecová, Husovo Náměstí č.p. 125, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Paduová, Husovo Náměstí č.p. 125, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Hynková, Školní č.p. 240, 533 45 Opatovice nad Labem
Blažena Kašparová, U Cihelny č.p. 452/12, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Božena Krčmařová, Horní Folmava č.p. 58, 345 32 Česká Kubice
Jiřina Bieligová, Klamoš č.p. 86, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Josef Trojáček, Komenského č.p. 627, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Jan Trojáček, Dolní Folmava č.p. 75, 345 32 Česká Kubice
Zdeněk Kapoun, Jižní č.p. 370, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Anna Vaňková, Jižní č.p. 371, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdenka Malafová, Jižní č.p. 369, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Luboš Malafa, Jižní č.p. 369, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Lenka Česalová, Přílepská č.p. 50, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martina Česalová, Jižní č.p. 367, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alena Lesáková, Žižkova č.p. 174, Švermov, 273 09 Kladno 7
Miroslav Mutinský, Ol. Holcmana č.p. 180, Rozdělov, 272 04 Kladno 4
Ing. Jaroslav Ječmínek, Žlutického č.p. 655, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Radek Ječmínek, Mezi Školami č.p. 2334/8, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Jan Fröhlich, Jižní č.p. 365, 270 01 Kněževes u Rakovníka
MVDr. Miloš Hauner, 6. května č.p. 35, Všetuly, 769 01 Holešov 1
Jaroslav Franěk, Jižní č.p. 364, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Fraňková, Jižní č.p. 364, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dana Fenclová, Jižní č.p. 363, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Nikola Fenclová, nábř. T. G. Masaryka č.p. 1514, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Mgr. Nikola Toroni, Jeseniova č.p. 1930/131, Žižkov, 130 00 Praha 3
Josef Malafa, Jižní č.p. 363, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Malafová, Jižní č.p. 363, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Daniel Fencl, Jižní č.p. 363, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Božena Milotová, Jižní č.p. 362, 270 01 Kněževes u Rakovníka
František Kounovský, Jižní č.p. 361, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Alena Kounovská, Jižní č.p. 361, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Růžena Dvořáková, Jižní č.p. 360, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Dvořák, Jižní č.p. 360, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Dvořák, Jižní č.p. 360, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jitka Pavláková, Mýtská č.p. 2334, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Václav Špaček, Jižní č.p. 359, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Liana Špačková, Jižní č.p. 359, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Svatopluk Gregor, Jižní č.p. 358, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dana Gregorová, Jižní č.p. 358, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Robert Pollák, V Jamce č.p. 2378, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Iveta Rácová, Jižní č.p. 357, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Šváchová, Kněževes, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Krýlová, Přílepská č.p. 130, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dana Gregorová, Jižní č.p. 358, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Robert Pollák, V Jamce č.p. 2378, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Iveta Rácová, Jižní č.p. 357, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Marie Šváchová, Kněževes, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Luboš Urban, Jižní č.p. 356, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Urbanová, Jižní č.p. 356, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Milan Černý, Jižní č.p. 354, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vlastimil Růžička, Jižní č.p. 355, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Růžičková, Jižní č.p. 355, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Morda, Jižní č.p. 146, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiřina Mordová, Jižní č.p. 146, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Rudolf Beneš, Havlíčkova č.p. 1746, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Hana Benešová, Havlíčkova č.p. 1746, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Milan Kučera, Přílepská č.p. 126, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Mgr. Jarmila Pytláková, Zadní Vinohrady č.p. 4669, 430 01 Chomutov 1
Věra Bradáčová, Krokova č.p. 53, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladimír Panoška, Krokova č.p. 47, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Č.j. MURA/52993/2011
str. 34
Miroslav Ryšavý, Pod Nemocnicí č.p. 2150, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Tomáš Krýl, Krokova č.p. 103, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Miroslav Franěk, Krokova č.p. 104, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Vladislava Havelková, Janov nad Nisou č.p. 156, 468 11 Janov nad Nisou
Vladimír Rudolf, Krokova č.p. 105, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Martina Majdanová, Krokova č.p. 113, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Josef Šíma, Krokova č.p. 29, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Englický, Krokova č.p. 153, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Englická, Krokova č.p. 153, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Králička, Krokova č.p. 106, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Králičková, Pražská č.p. 148, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Macúchová, Štichova č.p. 584/17, Háje, 149 00 Praha 415
Pavel Kostka, Kolešovice č.p. 22, 270 02 Kolešovice
Miloslav Pokorný, Přílepská č.p. 127, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslava Pokorná, Přílepská č.p. 127, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Daniela Boková, Kněževes č.p. 398, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Pavlína Radilová, Kocianova č.p. 1583/3, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ing. Pavel Janota, Krokova č.p. 108, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ladislav Vodrážka, Ryvolova č.p. 139, 270 31 Senomaty
Libuše Vodrážková, Krokova č.p. 109, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Hana Krýlová, Přílepská č.p. 130, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jiří Vališ, Mostecká č.p. 3181, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Dagmar Vališová, Mostecká č.p. 3181, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Jan Cibulský, Přílepská č.p. 204, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Irena Cibulská, Přílepská č.p. 204, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Karel Hotyš, Lidická č.p. 561, 252 63 Roztoky u Prahy
David Šebek, Bulovna č.p. 2352, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Marcela Aguilarová, Přílepská č.p. 222, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jaroslav Dvořák, Přílepská č.p. 323, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Libuše Dvořáková, Přílepská č.p. 323, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Ing. Jiří Folbr, Přílepská č.p. 226, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Jana Folbrová, Přílepská č.p. 226, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Dana Kadlecová, Přílepská č.p. 342, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Zdeněk Krejčí, Přílepská č.p. 50, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Hornofová, Jižní č.p. 51, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Věra Zusková, Jižní č.p. 51, 270 01 Kněževes u Rakovníka
Michal Patka, Frostova č.p. 334, Petrovice, 109 00 Praha 111
Petr Hotyš, Lidická č.p. 561, 252 63 Roztoky u Prahy
Dotčené orgány státní správy:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČ 70885371, Krajské ředitelství, IDDS: q5whqfb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební č.p. 12, 111 21 Praha 1
Krajský úřad Středočeského kraje, IČ 70891095, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu, Husovo náměstí č.p.
27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
Na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., IČ 70889953, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Obvodní báňský úřad Kladno, IDDS: ixaaduf
Česká geologická služba - Geofond, IDDS: k2fabc5
Archeologický Ústav AV ČR, IČ 67985912, Praha, IDDS: fxcng6z
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IČ 75151481, Dopravní inspektorát Rakovník, IDDS: 2dtai5u
Muzeum T.G.M. Rakovník, IDDS: fcyk6fh
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
ČD-Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp
K vyvěšení obdrží:
MěÚ Rakovník-podatelna – s žádostí o vyvěšení „Veřejnou vyhláškou“ po dobu nejméně 15 dní
Úřad Městysu Kněževes – s žádostí o vyvěšení „Veřejnou vyhláškou“ po dobu nejméně 15 dní
Vyvěšeno dne 7.10 2011…………………………
(včetně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup na www.mesto-rakovnik.cz, úřední deska)
Sejmuto dne : …………………………….
Č.j. MURA/52993/2011
Razítko a podpis: ……………………….
str. 35

Podobné dokumenty