ke stažení zde

Komentáře

Transkript

ke stažení zde
Projekt Školení je Šance
„„Inovace nezabrzdíme“
Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011
Připravil : realizační tým
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
1
Řízení projektu
nastavení procesů: směrnice F20 – S06 a s ní související dokumenty
publicita: dle požadavků na vizuální identitu projektu
aktualizace vzdělávacích potřeb – spolupráce s vedoucími oddělení
příprava a realizace výběrových řízení
oslovení možných dodavatelů, výzvy k předložení nabídek
organizace školení
průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů a čerpání rozpočtu,
vyhodnocování spokojenosti účastníků vzděl.aktivit
 zajištění zpráv a dokumentů nutných pro poskytovatele dotace
- zpráva o zahájení realizace projektu
- žádost o nepodstatnou změnu – změna adresy společnosti -akcept.
- žádost o podstatnou změnu – změna bankovního účtu – akcept.
- žádost ve věci odpočtu DPH – vyjádření finančního úřadu Jbc.







© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
2
Publicita externí
Publicita
dosavadní celkové náklady: 69.430,- Kč
Po přidělení dotace a rozběhnutí projektu bylo prvořadým úkolem zajistit publicitu vně i
uvnitř naší firmy.
 Externí publicita:
- Pro širší veřejnost byla 23. prosince 2010 v TV R1 Genus, regionální vysílání
odvysílána televizní reportáž o úspěchu naší firmy při získání finanční podpory na
vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu „Školení je šance“ financovaného z
prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.
ČR
- Dalším informačním médiem se stal Jablonecký Deník, sobotní vydání, kde bylo
též v prosinci 2010 publikováno oznámení o projektu.
- Internet
- Stálou informaci o naší firmě a projektu je možno vidět na plakátech, které jsou
vyvěšeny v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou a na Technické univerzitě v Liberci.
- Bilboard na TRW parkovišti a u Rychnova n.N.
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
3
Publicita interní
 Interní publicita
Organizační náležitosti, vztahující se k projektu:
- zřízení střediska
- zhotovení
h t
í razítka
ítk
- nákup papírenského zboží pro archivaci dokladů o projektu (šanony, desky …)
- zhotovení plakátů
- zhotovení
h t
í roll-up
ll
( lát s iinformacemi
(plátno
f
i o projektu)
j kt )
- vlaječky
- propisky s logem projektu
- přelepy na bilboardech
Informovanost zaměstnanců a vedení naší firmy:
- Intranet
- Bulletin
- Komunikační meeting
- Rajčatový den
- Nástěnky
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
4
Uskutečněná odborná školení_závod

realizované aktivity:
–
–
–
–
–
–
VmWare – využití znalostí při vizualizaci serverů, inovace ICT serverů
•
školení se zúčastnili: 3 pracovníci odd. IT
ŘMV (řízení motorových vozíků) – získání oprávnění pro 1 nového pracovníka
Sinumeric NC-84D-SK – školení p
pro automatizaci a p
průmyslová
y
řešení
•
školení se zúčastnili: 2 pracovníci údržby
HY511 Úvod do hydrauliky – Struktura hydraulických mechanismů
•
školení se zúčastnili: 4 p
pracovníci údržby
y
Audity u dodavatelů – audity druhou stranou
•
školení se zúčastnili: 3 pracovníci kvality
Lean Awareness – celodenní školení formou simulační hry, proběhla 3 školení,
skupiny složeny z účastníků z různých oddělení (procesní vedoucí z výroby, buňkaři
z různých linek, údržbáři, technologové, výrobní kontroloři)
•
školení se zúčastnilo: 36 zaměstnanců
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
5
Uskutečněná školení_výroba
 realizované
reali o ané aktivity:
akti it
– Kvalita ve výrobě - školení zahrnuje základní pojmy a předpisy kvality, dále seznamuje
se systémem návodek 11 barev ; postupně budou proškolení všichni výrobní dělníci,
probíhat v dalších letech jjako p
periodické
školení jje ukončeno testem a bude p
• do 28.2. proškoleny 2 skupiny – celkem 54 účastníků
– Obsluha profiloměru
• v pěti termínech byly proškoleny dvoučlenné skupinky obraběčů z obsluhy měřícího
stroje, školení se zúčastnilo celkem 10 účastníků
– Zaškolování nových a převedených zaměstnanců na výrobních linkách - dle
metody TWI Job Instruction, byly upraveny checklisty zaškolování podle nového
zatřídění zaměstnanců dle dosažených a využívaných znalostí a byly do nich
zapracovány technologické změny na jednotlivých linkách
• školení probíhá průběžně
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
6
Uskutečněná školení_Technické centrum
 odborná školení zaměřená na získání nových znalostí a jejich využití pro
zvýšení přesnosti a efektivity vykonávané práce
 do projektu zapojeni zaměstnanci všech oddělení
 realizované aktivity:
– Scripting in WorkBench 13 - programování mini-aplikací (Wizardů), v prostředí
softwaru Ansys, převod Wizardů z verze Ansys 11.0 do verze 13.0
• školení se zúčastnili 2 zaměstnanci oddělení CAE
– ASP.NET – vývoj webových aplikací
• školení se zúčastnil 1 zaměstnanec – SW inženýr GLMS
– Problém hluku brzdové soustavy – příčiny hluku a jejich odstranění
• školení se zúčastnilo 34 zaměstnanců TC a školil specialista z Koblenz
– LabView Core – SW na vyhodnocování měření
• školení se zúčastnili 2 zaměstnanci odd. Actuation
– Programování v MS Visual Basic. NET – tvorba aplikací v platformě MS.NET
Framework
• školení se zúčastnil 1 zaměstnanec – SW inženýr GLMS
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
7
Výběrové řízení_dokončené
 Jazykové vzdělávání (AJ/NJ) – přihlášeni 3 dodavatelé
 Rozpočet 817.000,- Kč
– Prezenční jazykové kurzy - vybráni 2 dodavatelé
• zapojeno až 50 zaměstnanců
• doba realizace březen 2011 – říjen 2012
– E-learningová
El
i
á výuka
ý k – vybrán
bá 1d
dodavatel
d
t l
• dostupná na intranetu
• 3 úrovně znalostí
• testování – ověření si nabytých znalostí
Zahájení výuky = březen 2011
Rozdělení do skupin bude provedeno na základě vstupního testování.
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
8
Výběrové řízení_probíhající
 Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností - výběrové řízení bude
vyhlášeno a zveřejněno na webových stránkách ESFCR v březnu 2011
 Rozpočet
Ro počet 1 247 500
500,- Kč
 Okruhy
– Efektivní způsoby práce
– Lektorské dovednosti
– Rozvoj zaměstnanců (AC/DC, 360°)
– Strategické řízení mezinárodních týmů
– Práce
P á se znevýhodněnými
ýh d ě ý i skupinami
k i
i ((zam. na MD/RD a zam. nad
d 50 llett věku)
ěk )
– Manažerské vzdělávání, e-learning
 Předpokládané zahájení duben – květen 2011
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
9
Připravované akce_Technické centrum
 v dalším období se zaměříme na:
– vybudování týmu interních lektorů
– hodnocení p
pomocí AC/DC
– odborná profesní školení, školení v oblasti kvality, měkkých dovedností a jazykové
kurzy
• MS SQL Server
• Oracle database 11g
• SD-CAN – kurz systémové diagnostiky
• Diadem Basic a Diadem Advanced
• HyperMesh Advanced
• MS Excel programování
• FMEA
• Komplexní lektorské dovednosti
• Kurzy anglického a německého jazyka
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
10
Připravované akce
- pokračování školení Lean Awareness
do konce června by měli být v dalších 13 skupinách proškoleni všichni buňkaři,
procesní vedoucí, výrobní kontroloři, technologové, disponenti logistiky, koordinátoři a
vedoucí směn ve skladu
skladu, vedoucí údržby a vedoucí mechanik a elektronik
elektronik, část
údržbářů, skupina 14 lidí s potenciálem, všichni pracovníci personálního úseku a
členové managementu , tj.cca 170 osob
- pokračování školení Kvalita ve výrobě
do konce dubna proběhne dalších 12 školení , tak aby byli všichni výrobní dělníci
proškolení
- školení Hodnocení dělníků
od půlky května do konce června budou postupně všichni buňkaři proškoleni v tom, jak
provést hodnocení svých
p
ý p
podřízených
ý dle nových
ý kritérií
- SLC500 Allen Bradley pro pracovníky údržby
nové výrobní linky=nové potřeby jejich servisů
© TRW Automotive Holdings Corp. 2009
11

Podobné dokumenty