kanalizace a ČOV

Komentáře

Transkript

kanalizace a ČOV
Datum:
12.01.2011
Číslo jednací:
MBE 63667/2010/ŽP-LiB
Spisová značka:
3718/2010/ŽP
Vyřizuje / telefon:
Bohumila Liehneová/ 311654273
E-mail:
[email protected]
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí
V ý r o k o v á č á s t:
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 15, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
rozhodl
podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
o podané žádosti stavebníka – Obec Všeradice, se sídlem Všeradice 18, 267 26, IČ 234 001, o
prodloužení doby platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla – splašková kanalizace a
centrální čistírna odpadních vod - vedené pod názvem: „Všeradice“ – splašková kanalizace a
ČOV, v katastrálním území Všeradice, takto:
doba platnosti stavebního povolení vydaného odborem životního prostředí MěÚ Beroun, pod
č.j. 12464,12465,12466/2008, ze dne 28.1.2009, právní moc 3.3.2009, k předmětnému vodnímu
dílu
se prodlužuje
Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
e-mail: [email protected]
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz
do 31.8.2012.
Digitálně podepsal Eliška Vonderková
Datum: 12.01.2011 08:09:35 +01:00
Odůvodnění
Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí byla dne 7.12.2010 doručena žádost
stavebníka - Obec Všeradice, se sídlem Všeradice 18, 267 26, IČ 234 001, o prodloužení doby
platnosti stavebního povolení k provedení stavby vodního díla podle § 115 odst. 4 stavebního
zákona, vedeného pod názvem: „Všeradice“ – splašková kanalizace a ČOV, v katastrálním území
Všeradice.
Stavební povolení bylo vydáno odborem životního prostředí MěÚ Beroun, pod
č.j. 12464,12465,12466/2008, ze dne 28.1.2009. Právní moc toto rozhodnutí nabylo dne 3.3.2009.
Žádost byla podána v zákonné lhůtě. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit
v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty.
Stavebník požádal o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vzhledem k tomu, že realizace
stavby je podmíněna finanční dotací, která dosud nebyla přiznána.
V řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by
bránily prodloužení doby platnosti výše citovaného stavebního povolení. Proto bylo rozhodnuto tak,
jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11,
Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Beroun. Včas podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka
RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Správní poplatek ve výši 300,-Kč byl zaplacen dne 13.12.2010.
Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):
1. Obec Všeradice
2. Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště, Pol. vězňů 455, 266 01
Beroun
2. Městský úřad Hostomice, stavební úřad
3. SCHKO Český kras, Karlštejn 15, 267 18
Doručí se dotčeným orgánům (do vlastních rukou):
1. Městský úřad Beroun, odbor dopravy
Doručí se účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou)
Středočeská energetická, a.s, Vinohradská 325/8, Praha 2, 120 21
Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4, 142 01
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 130 34
Středočeský kraj - Správa a údržba silnic, Železárenská 1566, Kladno, 272 01
Agáta Šmídová, Nesvačily 29, 267 27
Stanislav Fryč, Nesvačily 32, 267 27
Josefa Fryčová, Nesvačily 32, 267 27
Ing. Eva Mičunková, Všeradice 73, 267 26
Alexander Šimeček, Ke Školce 1070, Rudná, 252 19 (Markéta Rudolph)
Ing. Jitka Hermanová, Na Václavce 670/40, Praha, Smíchov, 150 00
Jaroslav Kácha, Všeradice 15, 267 26
Jaroslava Fryčová, Všeradice 48, 267 26
Jaroslava Káchová, Všeradice 40, 267 26
Jiří Brodina, Všeradice 51, 267 26
JUDr Jana Brodinová, Všeradice 51, 267 26
Jiří Sáko, Všeradice 82, 267 26
Ladislav Hadač, Všeradice 129, 267 26
Václav Hadač, Všeradice 102, 267 26
Jiří Ječný, Všeradice 127, 267 26
Karel Kácha, Renoirova 593/13, Praha, Hlubočepy, 152 00
Bohumil Stibal, Všeradice 90, 267 26
Roman Špalek, Všeradice 151, 267 26
Marie Šináglová, Všeradice 56, 267 26
LB MINERALS, a.s., Horní Bříza 431, 330 12
Marie Nájemníková, Všeradice 103, 267 26
Ing. Martin Kratochvíl, Mládí 808, Praha, Stodůlky, 155 00
Ing. Petra Kratochvílová, Osvobozených politických vězňů 563, Chotěšov, 332 14
Marie Rejzková, Všeradice 50, 267 26
Václav Rejzek, Všeradice 50, 267 26
NASPO, s.r.o. U libeňského pivovaru 1614/14, Praha, 180 00
ČR -Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov, 130 00
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00
Alena Richterová, Tyršova 53, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Aleš Biskup, Dolní Stupice 219, Vráž, Vráž, 267 11
Pavel Biskup, Všeradice 138, 267 26
Zdeňka Biskupová, Všeradice 138, 267 26
Anna Paděrová, Pražská 167/67, Ústí nad Labem, Vaňov, 400 01
Antonín Chramosta, Všeradice 11, 267 26
Antonín Kácha, Všeradice 40, 267 26
Antonín Routa, Jana Klímy 2289, Kladno, 272 01
Jana Routová, Jana Klímy 2289, Kladno, 272 01
ASTA, s.r.o., Všeradice 101, 267 26
Rudolf Biskup, Štefánikova 27, Praha 5
Hermína Biskupová, Štefánikova 27, Praha 5
Bohumil Nový, Bulharská 3240/25, Prostějov, 796 01
Josef Nový, Příční 508, Smržice, Smržice, 798 17
Ing. Zdeněk Nový, Bulharská 3275/36, Prostějov, 796 01
Bohuslav Ježdík, Osov 51, 267 25
Bohuslava Řeřichová, Všeradice 125, 267 26
Dagmar Jeníčková,Boženy Němcové 656, Nový Bor, 473 01
Václav Jeníček, Všeradice 31, 267 26
Daniela Holá, Nesvačily 26, 267 27
EKOS Beroun s.r.o., Všeradice 34, 267 26
Emilie Jankovská Nesvačily 41, Nesvačily, 267 26
Eva Bábelová, Ke Zděři 349/17, Praha, Radotín, 153 00
Milan Bábela ,Sokolovská 892/236, Praha, Libeň, 190 00
Eva Pacovská,Všeradice 45, 267 26
Květoslava Růžičková, Havlíčkova 8, Beroun, Město, 266 01
Eva Volfová, Švermova 1377/14, Beroun, Beroun-Město, 266 01
František Anděl, Běštín 174, 267 24
Miloslav Anděl, Běštín 54, 267 24
Petr Votava, Všeradice 94, 267 26
František Anděl, Přecechtělova 2242/9, Praha, Stodůlky, 155 002/5
František Anděl, Všeradice 53, 267 26
Jana Andělová, Všeradice 53, 267 26
František Křenek, Všeradice 131, 267 26
Věra Křenková, Všeradice 131, 267 26
Gabriela Bučková, Všeradice 149, 267 26
Martin Huml, Trávníčkova 1762/1, Praha, Stodůlky, 155 00
Josef Radovesnický, Všeradice 149, 267 26
Jaroslava Bakešová, Všeradice 149, 267 26
František Bakeš, Všeradice 149, 267 26
Jiří Štěpán, Všeradice 149, 267 26
Simona Štěpánová, Všeradice 149, 267 26
Jaroslav Zadák, Všeradice 149, 267 26
Jitka Zadáková, Všeradice 149, 267 26
Hana Andrisová, Nesvačily 7, 267 27
Jaroslav Šlapák, Nesvačily 7, 267 27
Hana Doušová, Vižina 37, 267 24
Hana Eysseltová, Erbenova 4172/17, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, 466 02
Hana Hanzlíková, Všeradice 134, 267 26
Hana Holečková, Levín 1, Králův Dvůr, 267 01
Hana Veverková ,Kukelská 903/1, Praha, Hloubětín, 198 00
Helena Macourková, Pod Hájem 306, Králův Dvůr, 267 01
Ilona Veselá, Všeradice 4, 267 26
Ing. Aleš Kubík ,Voskovcova 1130/32, Praha, Hlubočepy, 152 00
Ing. Simona Kubíková, Voskovcova 1130/32, Praha, Hlubočepy, 152 00
Ing. Antonín Ječný, Všeradice 71, 267 26
Ing. Arch. Karel Kovář, Hvězdova 1322/37, Praha 4, 140 00
Ing. František Heviánek, Sasanková 2654/5, Praha, Záběhlice, 106 00
Jiřina Heviánková, Sasanková 2654/5, Praha, Záběhlice, 106 00
Ing. Jiří Bambas, Příběnická 979/12, Praha, Žižkov, 130 00
Ing. Jana Bambasová, Příběnická 979/12, Praha, Žižkov, 130 00
Ing. Jiří Macura, Kvestorská 337/5, Praha, Michle, 140 00
Ing. Jiří Patočka, Hronovská 363, Praha, Letňany, 199 00
Mgr. Věra Patočková, Světská 351/4, Praha, Kyje, 198 00
Ing. Jitka Hermanová, Na Václavce 670/40, Praha, Smíchov, 150 00
Ing. Ljubov Dvořáková, Václavské náměstí 821/39, Praha, Nové Město, 110 00
Ing. Martina Hradecká, Ježkova 636, Zeleneč, 250 91
Ing. Jan Lener, Kosořice 71, 294 41
Jiří Lener, Pavlíkova 600/2, Praha, Kamýk, 142 00
Václav Lojín, Letovská 556, Praha 9, Letňany, 199 00
Lucie Lojínová, Letovská 556, Praha, Letňany, 199 00
Ludmila Lojínová, Všeradice 28, 267 26
Ing. Pavel Routa, Všeradice 54, 267 26
Ing. Pavel Šebek, V Zahradách 522/12, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Ing. Rostislav Dubský, Brunclíkova 1824/2, Praha, Břevnov, 162 00
Ing. Václav Sedláček, Všeradice 152, 267 26
Libuše Sedláčková, Všeradice 152, 267 26
Ing. Václav Sevald, Nižbor 147, 267 05
Ing. Vlastimil Kábrt, Petržílkova 2484/42, Praha, Stodůlky, 158 00
Irena Kuncová, Všeradice 108, 267 26
Ivan Říha, Písecká 2342/11, Praha, Vinohrady, 130 00
MUDr Marie Říhová, Písecká 2342/11, Praha, Vinohrady, 130 00
Ivana Fiori, Lípová 728/7, Havířov, Město, 736 01
Ivana Horká, Všeradice 12, 267 26
Jan Hrabák, Družstevní 275, Příbram, Příbram V-Zdaboř, 261 01
Jan Huml, Lublaňská 1001/11, Praha 2, Vinohrady, 120 00
Jiří Huml, Trávníčkova 1762/1, Praha, Stodůlky, 155 00
Jan Jícha ,Štěpánská 615/24, Praha, Nové Město, 110 00
Klára Jíchová ,Alešova 1247, Černošice, Černošice, 252 28
Magdalena Kučerová, Lékařská 306/1a, Praha, Motol, 150 00
Jan Kodr, Šlikova 556/45, Praha, Břevnov, 169 00
Jan Moser ,Košťálkova 1538, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Marie Moserová ,Košťálkova 1538, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Jan Pušman, Palackého 706, Chodov, 357 35
Božena Pušmanová ,Palackého 706, Chodov, 357 35
Jan Tarant ,Všeradice 69, 267 26
Jan Záhořík Všeradice 88, 267 26
Ludmila Záhoříková 88, 267 26
Jana Bošinová, Kaizlovy Sady 423/3, Praha, Karlín, 186 00
Petr Korynta ,Všeradice 85, 267 26
Naděžda Koryntová, Všeradice 85, 267 26
Jana Červená , Všeradice 33, 267 26
Vladimír Stibal , Všeradice 33, 267 26
Jana Divišová, Všeradice 139, 267 26
Jana Frišová, Senovážná 1394/8, Praha, Nové Město, 110 00
Pavel Friš, Senovážná 1394/8, Praha, Nové Město, 110 00
Jana Hošková, Všeradice 143, 267 26
Ivana Vejvodová, Všeradice 143, 267 26
Teodor Javorský, Všeradice 143, 267 26
Hana Javorská ,Všeradice 143, 267 26
Jana Šťastná ,Tyršova 53, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Jana Vyhlídková, Hrdinova 292/10, Praha, Čakovice, 196 00
Jaromír Brynda, Všeradice 130, 267 26
Miloslava Staňková, Všeradice 130, 267 26
Jaroslav Barteček, Všeradice 74, 267 26
Jana Bartečková, Bedřichová, Všeradice 74, 267 26
Iveta Krtková, Hatě 49, Skuhrov, 267 27
Jaroslava Vindušková, Všeradice 143, 267 26
Pavlína Vinšová, Alšova 334, Dobřichovice, 252 29
Jaroslav Červenka ,Uhříněves 762, Praha, 104 00
Jaroslav Kácha, Všeradice 15, 267 26
Jaroslav Kulhavý ,Všeradice 111, 267 26
Marie Kulhavá, Všeradice 111, 267 26
Jaroslav Měchura ,Plzeňská 306, Králův Dvůr, Počaply, 267 01
Jolana Měchurová ,Plzeňská 306, Králův Dvůr, Počaply, 267 01
Jaroslav Routa, Všeradice 97, 267 26
Jaroslava Kadlecová, Nesvačily 24,267 27
Jaroslava Kaislerová, Schnirchova 1356/8, Praha, Holešovice, 170 00
Zdeňka Zbuzková, Nerudova 1322/31, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Jaroslava Klenerová, Všeradice 65, 267 26
Markéta Mandová, Rumunská 626, Černošice, 252 28
Jednota,spotřební družstvo v Hořovicích Palackého nám. 200/10, Hořovice, 268 40
Jindřich Vančura ,Suchý Vršek 2115/14, Praha, Stodůlky, 155 00
Bc. Jana Vančurová, Suchý Vršek 2115/14, Praha, Stodůlky, 155 00
Jindřiška Wiedemannová, U Sluncové 606/3, Praha 8, Karlín, 186 00
Jiří Babický, Na Bojišti 463/10, Praha, Nové Město, 120 00
Jiří Baumgartner, Cyprichova 711/10, Praha 4, Háje, 149 00
JUDr. Iva Baumgartnerová , Cyprichova 711/10, Praha 4, Háje, 149 00
Jiří Císař, Na Cihlářce 2092/10, Praha, Smíchov, 150 00
Jiří Harnoch, Všeardice 35 ,267 26
Danuše Harnochová, Všeradice 35, 267 26
Jiří Holík ,Všeradice 77, 267 26
Bohumila Holíková, Všeradice 77, 267 26
Ludmila Ječná, Všeradice 127, 267 26
Jiří Knopp, Leopoldova 1682/25, Praha, Chodov, 149 00
Jana Knoppová ,Čajkovského 1416/5, Praha, Žižkov, 130 00
Jiří Krtek ,Chalabalova 1599/29, Praha, Stodůlky, 155 00
Josef Krtek, Všeradice 96, 267 26
Josef Krtek, Friedova 677, Pelhřimov, Pelhřimov, 393 01
Jiří Marek ,Pod Strojírnami 771/10, Praha, Vysočany, 190 00
Miroslav Marek, Vítězství 814, Moravská Nová Ves, 691 55
Jiří Mrkáček, Karlštejn 70, 267 18
Jiří Rosenbaum ,Měňany 59, Měňany, 267 27
Marie Rosenbaumová, Všeradice 103, 267 26
Jiří Růžička , Všeradice 87, 267 26
Eliška Růžičková , Všeradice 87, 267 26
Jiří Škoda ,Hábova 1570/20, Praha, Stodůlky, 155 00
Marie Škodová, Hábova 1570/20, Praha, Stodůlky, 155 00
Jiřina Čapková ,Jarníkova 1899/31, Praha, Chodov, 148 00
Jiří Šmíd, Horáčkova 1210/15, Praha 4, Krč, 140 00
Jiřina Freimanová, Žalanského 51/61, Praha 6, Řepy, 163 00
Jiřina Káchová ,Nesvačily 22, 267 27
Jolana Staňková, Slavíkova 1555/27, Praha 2, Vinohrady, 120 00
Josef Bouček, Nesvačily 6, 267 27
Josef Jirout, Modřínová 1342/29, Hořovice, 268 01
Josef Koubík, Všeradice105, 267 26
Josef Koza ,Tasov 4, Tasov, 675 79 ,
Marie Strnadová, Všeradice 119, 267 26
Josef Nájemník, Nad Stadionem 344, Králův Dvůr, 267 01
Josef Přáda ,Werichova 947/1, Praha, Hlubočepy, 152 00
Josef Pušman,Nesvačily 20,267 27
Jaroslava Pušmanová,Nesvačily 20,267 27
Josef Soukup ,Všeradice 150, 267 26
Soňa Soukupová Všeradice 150, 267 26
Josef Švestka , Hostomice 290, 267 24
Josef Všetečka, Všeradice 27, 267 26
Jozef Hanák, Všeradice 76, 267 26
Hana Hanáková, Všeradice 76, 267 26
JUDr. Anna Kokošková, Sázavská 720/19, Praha, Vinohrady, 120 00
Kateřina Šímová, Nad Přehradou 407, Praha, Horní Měcholupy, 109 00
Alice Štědrá ,Jemenská 579/4, Praha, Vokovice, 160 00
JUDr. Helena Šlaufová, Na Poříčí 1934/38, Praha, Nové Město, 110 00
JUDr. Libor Šlauf, Na Poříčí 1934/38, Praha, Nové Město, 110 00
Anna Cepková, Mánesova 28, Praha 2,
Julius Čučka, Slívová 2896/1, Praha 10, Záběhlice, 106 00
Petr Čučka, Slívová 2896/1, Praha, Záběhlice, 106 00
Karel Doubek, Všaeradice 58, 267 26
Karel Horký, Všeradice 24, 267 26
Mgr. Věra Horká, Všeradice 24, 267 26
Karel Novák, U Waltrovky 179/11, Praha, Jinonice, 158 00
Jiřina Nováková,U Waltrovky 179/11, Praha, Jinonice, 158 00
Karel Praveček, Chlebovická 489, Praha 9, Letňany, 199 00
Karel Stibůrek, Tolstého 522/11, Praha, Vršovice, 101 00
Anita Svobodová, Hasova 309, Praha, Modřany, 143 00
Květa Kuncová, Všeradice 45, 267 26
Ladislav Franta, Radotínská 49, Černošice, 252 28
Ladislav Hadač, Všeradice 129, 267 26
Václav Hadač, Všeradice 102, 267 26
Ladislav Křenek, Všeradice 136, 267 26
Marie Křenková, Všeradice 136, 267 26
Ladislav Novotný,Alšova 1001/5, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Ing. Pavel Novotný Csc., Fügnerova 12, Králův Dvůr, Počaply, 267 01
Ladislav Zelenka Všeradice 57, 267 26
Libor Zima, Všeradice 1487, 267 26
Martin Zima, Neustupného 1841/4, Praha, Stodůlky, 155 00
Libor Zima, Všeradice 148, 267 26
Simona Zimová, Všeradice 148, 267 26
Libuše Ksandrová ,Okružní 1516, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Libuše Stochlová,Okružní 1516, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Lucie Kočová,Všeradice 144, 267 26
Jan Kočí,Všeradice 144, 267 26
Okresní stavební bytové družstvo Beroun Plzeňská 136, Beroun-Město, 266 01
Luděk Kulhavý, Všeradice 154, 267 26
Ludmila Peňázová, Všeradice 63, 267 26
Magdalena Hrušková, Všeradice 142, 267 26
Marie Kmínková , Ruská 1233/160, Praha, Vršovice, 100 00
Marie Králová, Na Rovnosti 2696/22, Praha 3,
Marie Krbcová, Všaerdice 19, 267 26
Miroslav Krbec, Všeradice 19, 267 26
Marie Lenerová, Všaradice 28, 267 26
Marie Šišoláková, Všeradice 36, 267 26
Růžena Štěpánová, Podbrdy 27, 267 27
Marie Todorovová, Ondříčkova 1916/4, Praha, Vinohrady, 130 00
Petr Todorov, Ondříčkova 1916/4, Praha, Vinohrady, 130 00
Marie Votavová, Zahořanská 1275/20, Beroun, Beroun Město, 266 01
Markéta Vodenková,Všeradice 14, 267 26
Martin Drastil, Píškova 1956/32, Praha, Stodůlky, 155 00
Martin Šebek ,Všeradice 124, 267 26
Irena Šebková ,Všeradice 124, 267 26
Martina Káchová, Všeradice 40, 267 26
Mgr. Eva Kopcová, Doubravická 1302/4, Praha, Chodov, 149 00
Mgr. Ladislav, Černý Hostín 43, 277 32
Mgr. Eva Černá ,Hostín 43, 277 32
Milada Vrbová, Všeradice 62, 267 26
Josef Vrba 62, Všeradice 62, 267 26
Milan Bábela, Za Pohořelcem 671/21, Praha 6, Střešovice, 169 00
Jana Bábelová, Koťátkova 189, Praha 6, Nebušice, 164 00
Milan Kopička, Všeradice 91, 267 26
Karla Kopičková ,Všeradice 91, 267 26
Milan Nájemník, Hatě 61, Skuhrov, 267 27
Milan Obořil, Všeradice 42, 267 26
Miluše Obořilová, Všeradice 42, 267 26
Miloslav Gruber, Všaeradice 84, 267 26
Zdeňka Gruberová, Všeradice 84, Všeradice, 267 26
Miloš Anděl,Všeradice 126, 267 26
Miloslava Andělová ,Všeradice 126, 267 26
Miloš Anděl, Všeradice 155, 267 26
Olga Andělová,Všeradice 155, 267 26
Miroslav Haruda, Rodvinovská 1352/6, Praha, Krč, 140 00
Miroslav Kubeš ,Světova 249/14, Praha, Libeň, 180 00
Kateřina Kubešová, Světova 249/14, Praha, Libeň, 180 00
Miroslav Pešek, Na Chobotě 1346/14, Praha, Řepy, 163 00
Ivana Pešková, Na Chobotě 1346/14, Praha, Řepy, 163 00
Miroslav Veselý, Všaeradice 137, 267 26
Miroslava Růžičková, Amforová 1926/9, Praha, Stodůlky, 155 00
Mojžíšová Anežka, Vižina 9,267 24
Monika Hotová,Všeradice 153, 267 26
Daniel Hotový, Všeradice 153, 267 26
Otakar Bluma , Zákostelní 664/11, Praha 9, Vysočany, 190 00
Svatopluk Bluma, Blažimská 3140/6, Praha 4, Chodov, 149 00
Pavel Brenner,Všeradice 23, 267 26
Pavel Hanzlík, Všeradice 134, 267 26
Pavel Houba, Brodského 1675/9, Praha 4, Chodov, 149 00
Pavel Neužil, Písečná 456/9, Praha, Troja, 181 00
Ilona Tůmová, Pod Labuťkou 782/17, Praha 8,
Pavel Stegmüller , Lupáčova 812/12, Praha 3, Žižkov, 130 00
Alena Stegmüllerová , Lupáčova 812/12, Praha 3, Žižkov, 130 00
Pavel Strejček, Nesvačily 14, 267 27
Marie Strejčková , Nesvačily 14, 267 27
Pavel Šebek,Všeradice 117, 267 26
Marie Šebková,Všeradice 117, 267 26
Pavla Hanušová, Modletická 1388/5, Praha 4, Chodov, 149 00
Petr Bedrník, Žitná 171, Říčany, Pacov, 251 01
Kateřina Bedrníková, Žitná 171, Říčany, Pacov, 251 01
Petr Rejsek, Všeradice 10, 267 26
Eva Rejsková, Všeradice 10, 267 26
Petr Silbernágl, Všeradice 19, 267 26
Lenka Silbernáglová ,Všeradice 19, 267 26
Petr Votava,Všeradice 94, 267 26
Radek Smrž, Netolice 31, Lochovice, 267 51
Radek Zima, Všeradice 8, 267 26
Renata Zimová, Všeradice 8, 267 26
Sabina Zimová, Všeradice 8, 267 26
RNDr. Vlasta Tarantová, Všeradice 69, 267 26
Jan Tarant, Všeradice 69, 267 26
Rudolf Brož, Všeradice 120, 267 26
Danuše Brožová, Všeradice 120, 267 26
Římskokatolická farnost, Řevnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, Řevnice, 252 30
Simona Špirytová,Všeradice 75, 267 26
SOME CZ, s.r.o., Všeradice 34, 267 26
Svatoslav Horký, Všeradice 12, 267 26
TCD STAV s.r.o., Všeradice 141, 267 26
TJ DURISOL VŠERADICE ,Všeradice, 267 26
Václav Hadač, Všeradice 102, 267 26
Wieslawa Hadačová, Všeradice 102, 267 26
Václav Havelík, Všeradice 118, 267 26
Václav Klener, Všeradice 65, 267 26
Jaroslava Klenerová , Všeradice 65, 267 26
Václav Strnad, Všeradice 119, 267 26
Marie Strnadová , Všeradice 119, 267 26
Václav Šebek , Všeradice 72, 267 26
Marie Šebková , Všeradice 72, 267 26
Václav Vajsochr ,Jordana Jovkova 3255/9, Praha, Modřany, 143 00
Věra Benešová, Teronská 517/70, Praha, Bubeneč, 160 00
Helena Chvátalová ,Nad Stadionem 356, Králův Dvůr, 267 01
Josef Ksandr, Běštín 132, 267 24
Ludmila Ksandrová ,Všeradice 113, 267 26
Ludmila Rambousková ,Libavské Údolí 90, Libavské Údolí, 357 51
Veronika Hrabětová, Petřínská 572/14, Praha, Malá Strana, 150 00
Vladimír Havlík, Belušova 1861/38, Praha, Stodůlky, 155 00
Vlasta Macourková,Všeradice 41, 267 26
Vratislav Barčík, Všeradice 2, 267 26
Ivana Barčíková, Všeradice 2, 267 26
Zbyněk Knoll, K Dědu 1646, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Zdeňka Šindelářová, Podbrdy 37, 267 27
Zdenko Kavalík, Švermova 1333/17, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Zuzana Kloučková,Medkova 821/66, Praha 4, Chodov,
Na vědomí (datovou schránkou):
SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 – Smíchov, IČ 70994234
SŽDC, s.o. Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9- Libeň, IČ 70994234
Doručí se (vyvěsit):
1. Městský úřad Beroun 2x
2. Obecní úřad Všeradice
Upozornění:
Městský úřad Beroun a Obecní úřad Všeradice vyvěsí tuto vyhlášku po dobu 15 dnů (sejmout
až následující 16. den) na své úřední desce a potvrzenou obratem zašle zpět na Městský úřad
Beroun, odbor životního prostředí.
Za den doručení se považuje 15 den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Beroun.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Beroun
dne (datum, razítko, podpis)
Sejmuto dne (datum, razítko, podpis)
Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Všeradice
dne (datum, razítko, podpis)
Sejmuto dne (datum, razítko, podpis)
Za správnost vyhotovení: Eliška Vonderková

Podobné dokumenty