Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Stránka 1 ze 3
Technický list
Číslo výrobku 2119
Adolit BS 3
Koncentrovaný preventivní vodou ředitelný prostředek na
ochranu dřeva proti zamodrání a plísní
Na vodní bázi
Stříkací tunel
Máčení /
polévání
Oblasti použití:
K okamžitému ošetření kulatiny
a řeziva, zejména borovice
a zámořských dřevin, hlavně za
vlhkého a teplého počasí. Pouze pro
průmyslové zpracovatele.
Stříkaní
v uzavřeném
zařízení
Nanášené
množství
v jedné vrstvě
Doba
skladování
Teplota
zpracování
Skladovat
v temnu.
Obaly dobře
uzavírejte
Údaje o výrobku:
Hustota:
Viskozita:
Zápach:
Balení:
Barva:
Vlastnosti výrobku:
K dočasné ochraně čerstvého dřeva
proti zamodrání (primární zamodrání)
a plísni.
Aplikace musí být provedena ihned
po pořezání dřeva. Produkt má
nízkou náchylnost ke korozi vůči ST
37 (normální ocel). Neobsahuje
žádné fixační složky (žádný bór).
Zpracování:
Roztok pro použití připravíte přidáním
koncentrátu za mírného míchání do
odměřeného množství vody.
Připravený roztok musí mít minimální
koncentraci 1,5 – 3 %. (jednoduché
prokládání, opracování pilou). Pro
výpočet koncentrace přímo na místě
je k dispozici kalkulátor pro určování
koncentrace Adolitu BS 3. Zjištěná
hodnota musí být ověřena
provedením pokusů pro nejhorší
možné případy. Koncentraci je třeba
upravit podle druhu dřeva a místních
cca 1,00 g/cm3 při + 20 °C
tekutý
charakteristický
plastové nádoby 30 kg, 1000 kg
bezbarvý
podmínek (pohyb vzduchu, vlhkost,
teplota, doba skladování, výskyt spór
v závislosti na ročním období). V
případě mimořádně nepříznivých
klimatických podmínek může být
zapotřebí koncentraci zvýšit.
Koncentraci roztoku zjistíte měřením
indexu lomu a pomocí tabulky
koncentrací.
Způsob použití:
Máčením, poléváním, stříkáním v
tunelu, postřikem pouze v uzavřených
zařízeních.
Ochranné ošetření by se mělo
provést co nejdříve po poražení nebo
nařezání, každopádně však před
nebezpečím napadení dřeva na jaře,
a musí obsáhnout všechny povrchy.
Ohrožené plochy mající kontakt s
půdou je třeba uvolnit. Po předchozím
napařování (např. u buku) a před
ošetřením Adolitem BS3 je zapotřebí
hráň dřeva ochladit (přes noc). Tím
se povrch dřeva osuší a vytvoří se
2119-TM-09.14.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 3 ze 3
potřebná schopnost pro vsáknutí
impregnace.
Ošetření impregnovaného dřeva:
Impregnované dřevo chráníme před
atmosférickými srážkami a
skladujeme v hráních s přístupem
vzduchu. Podkladní dřeva se musí
rovněž naimpregnovat přípravkem
Adolit BS3.
Upozornění:
Ochranné látky na dřevo obsahují
biocidní účinné složky na ochranu
dřeva před škůdci. Při práci s nimi se
řiďte návodem k použití a aplikujte je
pouze v povolených oblastech
použití. Nesprávné použití může vést
k poškození zdraví a životního
prostředí. Dřevo určené ke kontaktu s
potravinami a krmivy se nesmí
přípravkem ošetřovat. Aplikaci smí
provádět pouze specializované
firmy. Prostředek a jím ošetřené
dřevo se nesmí dostat do vodních
toků, půdy a do kanalizace. Máčecí
zařízení musejí být opatřena
ochrannou vrstvou proti korozi nebo
vyrobena z ušlechtilé oceli. V
automaticky řízených sušárnách
řeziva může dojít při měření vlhkosti
odchylkám, které jsou způsobené
skutečnou absorpcí ochranného
přípravku v měřeném místě.
Doporučujeme proto před připojením
elektrod v měřeném místě cca 1,5 –
2 mm povrchu zbrousit.
Pracovní nářadí, čištění:
Postřikový tunel, máčecí zařízení,
polévací zařízení.
Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití vodou.
Spotřeba / nanášené množství:
Potřebné nanášené množství je dáno
druhem dřeviny, způsobem
prokládání a místními podmínkami,
jako je např. vlhkost dřeva, kvalita
povrchu dřeva (opracovaný pilou,
hoblovaný), skladování, klima,
vyskytující se druh plísní a hub
způsobujících zamodralost a intenzita
napadení. Potřebné nanášené
množství, koncentrace pro použití a
doba máčení se proto musí pro
každé místo zpracování zjistit na
základě pokusů a pravidelně
kontrolovat posouzením ošetřeného
povrchu dřeva v poměru ke spotřebě
ochranného prostředku. Doprava
ošetřeného dřeva v obalech nebo
uzavřených prostorách podporuje
šíření zamodrání; nanášené množství
proto musí být v takových případech
v závislosti na podmínkách vyšší. U
borovice může být doba účinnosti
snížena, koncentrace pro aplikaci se
proto musí odpovídajícím způsobem
zvýšit.
Cca 150 – 180 ml aplikačního roztoku
na 1 m2 povrchu dřeva (min. 1,5 –
3 % roztok) 3 % roztok odpovídá cca
4,5 – 5,4 ml koncentrátu na 1 m2 povrchu dřeva.
Ředění:
Adolit BS 3 lze míchat s vodou
v jakémkoliv poměru.
Koncentrace pro použití:
min. 1,5 – 3 % vodný roztok.
1,5 – 3 % vodný roztok nemusí být
označen jako nebezpečná látka.
Účinné složky:
2,0 % Propiconazol
0,3 % Cyproconazol
0,01 % N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxethyl)-ammoniumpropionat
100 g výrobku obsahuje, 2,0 g
Propiconazol, 0,3 g Cyproconazol und
0,01 g N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxethyl)-ammoniumpropionat.
Skladování::
V uzavřených originálních nádobách
v chladu a nad bodem mrazu.
Bezpečnost:
Produkt obsahuje:
N,N-Didecyl-N,Ndimethylammoniumcarbonat (3:2);
Propiconazol; Kokosalkyl-N,Npolyoxyethylen-(15)-amin, methanol
P273 Zabraňte uvolnění do životního
prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže
nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
První pomoc:
Po vdechnutí:
Postiženého odvést na čerstvý
vzduch a udržet ho v klidu. Při
potížích jej dovést k lékaři.
Po kontaktu s pokožkou:
Okamžitě umýt vodou, mýdlem a
dobře opláchnout. Při trvajícím
podráždění kůže vyhledat lékaře.
Po kontaktu s očima:
Otevřené oči několik minut
vyplachovat tekoucí vodou,
konzultovat s lékařem.
Po požití:
Nevyvolávat zvracení, okamžitě
vyhledat lékařskou pomoc.
Postiženého udržet v klidu.
Likvidace:
Větší zbytky produktů likvidujte
v původních obalech podle platných
předpisů. Zcela vyprázdněné obaly
odevzdejte k recyklaci.
Kód odpadu dle vyhl. č. 381/2001
Sb.: Kód odpadu: 03 02 02
Chlorovaná organická činidla
k impregnaci dřeva.
Ekologie:
Údaje o nebezpečí:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže
a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní
reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Výrobek se nesmí dostat do vodních
toků, odpadních vod nebo do půdy.
Nebezpečný pro vodní prostředí.
Bezpečnostní pokyny:
P260 Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
2119-TM-09.14.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 3 ze 3
Označení:
Bezpečnost:
CLP-Verordnung: GHS05, GHS07,
GHS09
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Signální slovo: Nebezpečí
WGK: 2
ADR: Třída 9 III
UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUB-STANCE, LIQUID, N.O.S. (N,NDidecylN,Ndimethylammoniumcarbonat
(3:2))
Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost. 10/14
2119-TM-09.14.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto...

Více