infob 9/2005 - Slovenský zväz orientačných športov

Komentáře

Transkript

infob 9/2005 - Slovenský zväz orientačných športov
9/2005
Adresa redakcie:
Tieto informácie boli skompletované
16. 8. 2005
Slovenský zväz orientaèných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava,
tel., fax 02-49249207, e-mail: [email protected]
www.orienteering.sk
PREH¼AD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých propozície si môžete vyžiada• na sekretariáte SZOŠ)
27. - 28. 8. 2005
27. - 28. 8. 2005
3. - 4. 9. 2005
3. - 4. 9. 2005
5. - 11. 9. 2005
17. 9. 2005
18. 9. 2005
23. 9. 2005
24. 9. 2005
25. 9. 2005
17. - 18. 9. 2005
6. - 9. 10. 2005
29. - 30. 10. 2005
- 5. a 6. kolo Slovenského pohára v OC (KT + klasika) - Zlaté Hory, ÈR
- 2. majstrovstvá Ukrajiny v rogainingu
- Èernovcy, Ukrajina
- Medzinárodné M SR v OC (klasika +VVpKS) - Krahule, TPA
- MTBO festival (KT + klasika)
- Edelstal, Rakúsko
- Majstrovstvá sveta v OC 2005
- Banská Bystrica, Slovensko, BBB
- Medzinárodné M SR v OB - krátke trate
- Lemešany, KYS
- Slovenský rebríèek v OB - klasické trate
- Lemešany, KYS
- Medzinárodné M SR v noènom OB
- Vlkanová, EBB
- Medzinárodné M SR v OB - štafety
- Vlkanová, EBB
- Slovenský rebríèek v OB - klasické trate
- Vlkanová, EBB
- 3 dni OB (klasika + stredná + KT)
- Szentendre, Maïarsko
- Európsky pohár juniorov v OB 2005 (šprint, klasika, štafety) - Graz, Rakúsko
- Bükkfennsík Cup 2005 (2 dni OB, WRE, mid.+klas.) - Miškolc, Maïarsko
12. - 18. 1. 2006
19. - 23. 1. 2006
20. - 27. 2. 2006
- Svetový pohár v LOB
- Svetový pohár v LOB
- Juniorské MS v LOB 2006
Majstrovstvá Európy v LOB 2006
Majstrovstvá Európy dorastu v LOB 2006
Svetový pohár v LOB
- Majstrovstvá školskej mládeže ISF v OB
- Easter 2006 (3 dni OB)
- Majstrovstvá Európy v OB 2006
- Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2006
- Juniorské MS v OB 2006
- Majstrovstvá sveta v OC 2006
- Swiss O-Week ZERMATT 2006 (6 dní OB)
- Danish WOC Tour (6 dní OB)
- Majstrovstvá sveta v OB 2006
- Akademické majstrovstvá sveta v OB
- Svetový pohár v OB (finále)
23. - 29. 4. 2006
15. - 17. 4. 2006
7. - 14. 5. 2006
1. - 8. 7. 2006
2. - 9. 7. 2006
9. - 14. 7. 2006
15. - 22. 7. 2006
30. 7. - 5. 8. 2006
1. - 5. 8. 2006
14. - 20. 8. 2006
2. - 8. 10. 2006
- Vuokatti, Fínsko
- Kiurevesi, Fínsko
- Ivanovo, Rusko
- Pezinok, SAŠŠ, SPE
- Deggendorf, Nemecko
- Otepää, Estónsko
- Wiener Neustadt, Rakúsko
- Druskininkai, Litva
- Joensuu, Fínsko
- Oberarth, Švajèiarsko
- Aarhus, Dánsko
- Aarhus, Dánsko
- Košice, SAUŠ, TKE
- Auvergne, Francúzsko
KONKURZ NA USPORIADANIE PRETEKOV v lyžiarskom OB na roky 2006 a 2007
Sekcia LOB SZOŠ vypisuje konkurz na technické zabezpeèenie podujatí SZOŠ v LOB na sezóny 2005/2006 a 2006/2007. Záujem o usporiadanie
niektorých zo spomínaných pretekov je potrebné potvrdi• písomnou prihláškou (i e-mailom a faxom) - predsedovi sekcie LOB a na sekretariát SZOŠ do
30. 9. 2005 pre podujatia nasledujúcej sezóny a do 31. 5. 2006 pre podujatia v sezóne 2006/2007.
Prihláška na usporiadanie pretekov musí obsahova•: miesto konania, použitú mapu ak nebude nová, zvolenú kombináciu: šprint, klasika, štafety
príp. skrátená, prípadne požiadavku na urèitý termín, meno riadite¾a pretekov, meno hlavného rozhodcu, adresu kontaktnej osoby.
Koneèný termín pridelenia pretekov bude vopred konzultovaný s príslušnými oddielmi a klubmi tak, aby kalendár pretekov nekolidoval s významnými sú•ažami v zahranièí, nebol dátumovo prehustený a lokality pretekov sa striedali z h¾adiska cestovania.
Na úpravu tratí prispieva Sekcia LOB urèitou èiastkou pod¾a finanèných možností a kvality tratí. Ak nebude záujem o usporiadanie, bude poèet majstrovských sú•aží zredukovaný a podujatia zaradené do rebríèka LOB budú tiež súèas•ou LOB podujatí v okolitých štátoch.
Sekcia LOB SZOŠ
KONKURZ NA USPORIADANIE PRETEKOV
v orientaènom behu na roky 2006 a 2007
Sekcia OB SZOŠ vyhlasuje konkurz na technické zabezpeèenie podujatí SZOŠ v orientaènom behu v rokoch 2006 (aj 2007). Záujem o usporiadanie
niektorých z ïalej uvedených pretekov je potrebné potvrdi• písomnou prihláškou (i e-mailom a faxom) - predsedovi sekcie OB a na sekretariát SZOŠ do
30. 9. 2005 pre podujatia nasledujúcej sezóny a do 31. 5. 2006 pre podujatia v sezóne 2007.
Prihláška na usporiadanie pretekov musí obsahova•: termín, miesto konania, charakteristiku terénu v prípade prvý raz použitej mapy, ak bude
použitá „stará“ mapa, tak aj jej názov, zvolenú kombináciu: šprint, krátka, klasika, dlhá, NOB, štafety príp. skrátená, prípadne požiadavku na urèitý termín, meno riadite¾a pretekov, meno hlavného rozhodcu, adresu kontaktnej osoby, a èi podujatie môže ma• charekter majstrovskej sú•aže.
Takisto nie je zatia¾ známy usporiadate¾ jubilejného 30. roèníka Ve¾kej ceny Slovenska.
Koneèný termín pridelenia pretekov bude vopred konzultovaný s príslušnými oddielmi a klubmi tak, aby kalendár pretekov bol zosúladený so
sú•ažami v OC, nekolidoval s významnými sú•ažami v zahranièí, nebol dátumovo prehustený a lokality pretekov sa striedali z h¾adiska cestovania.
Sekcia OB privíta od usporiadate¾ov zaradenie klasickej trate do jedného usporiadate¾ského dòa.
Ak nebude záujem o usporiadanie, bude poèet majstrovských sú•aží zredukovaný a podujatia zaradené do rebríèka OB budú tiež súèas•ou OB podujatí v okolitých štátoch.
Sekcia OB SZOŠ
KONKURZ NA USPORIADANIE PODUJATÍ
v orientaènej cyklistike na roky 2006 a 2007
Sekcia OC SZOŠ vyhlasuje konkurz na technické zabezpeèenie podujatí SZOŠ v orientaènej cyklistike v rokoch 2006 (aj 2007). Záujem o usporiadanie niektorých z ïalej uvedených pretekov je potrebné potvrdi• písomnou prihláškou (i e-mailom a faxom) - predsedovi sekcie OC a na sekretariát
SZOŠ do 30. 9. 2005 pre podujatia nasledujúcej sezóny a do 31. 5. 2006 pre podujatia v sezóne 2007.
Prihláška na usporiadanie pretekov musí obsahova•: termín, miesto konania, charakteristiku terénu v prípade prvý raz použitej mapy, ak bude
použitá „stará“ mapa, tak aj jej názov, zvolenú kombináciu: krátka, klasika, dlhá, VVpKS, štafety, prípadne požiadavku na urèitý termín, meno riadite¾a
pretekov, meno hlavného rozhodcu, adresu kontaktnej osoby, a èi podujatie môže ma• charekter majstrovskej sú•aže.
Nako¾ko majstrovstvá sveta vo Fínsku sa konajú už zaèiatkom júla 2006, sekcia OC sa bude snaži• ma• do konca júna absolvovaných min. 6 podujatí Slovenského pohára.
Zatia¾ obdržaná prihláška:
30. 9. 2006 (sobota) - jedno kolo SP v OC resp. M SR v OC v kombinácii so sú•ažou
v MTBO Rakúskeho pohára (1. 10. 2006 v nede¾u)
Na technické zabezpeèenie prispieva Sekcia OC urèitou èiastkou pod¾a finanèných možností a kvality podujatia. Ak nebude záujem o usporiadanie,
bude poèet majstrovských sú•aží zredukovaný a podujatia zaradené do Slovenkého pohára v OC budú tiež súèas•ou OC podujatí v okolitých štátoch.
Sekcia OC SZOŠ
Svetové hry 2005 (WORLD GAMES) - 15. - 16. 7. 2005, Duisburg, GER
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
6,6 km
Gueorgiou, Thierry
Hubmann, Daniel
Osterbo, Oystein Kvaal
Nielsen, Christian
Omelchenko, Yuri
Renard, Damien
Horst, Ingo
Johansson, Martin
Johansen, Holger Hott
Sirmais, Martins
Ambrazas, Svajunas
Bluett, Grant
Näsman, Johan
Crane, Matthew
Davidik, Marian
Merz, Matthias
Krepsta, Simonas
Detkov, Sergey
Dlabaja, Tomas
Huhtanen, Juh-Matti
(39)
38:10,1
38:31,1
38:36,5
38:55,4
39:09,1
39:14,8
39:18,1
39:37,3
39:41,6
39:55,0
39:58,5
40:06,6
40:10,0
40:17,8
40:23,1
40:23,8
40:29,1
41:01,3
41:13,1
41:16,8
(FRA)
(SUI)
(NOR)
(DEN)
(UKR)
(FRA)
(GER)
(SWE)
(NOR)
(LAT)
(LTU)
(AUS)
(SWE)
(GBR)
(SVK)
(SUI)
(LTU)
(RUS)
(CZE)
(FIN)
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
5,6 km
Niggli-Luder, Simone
Schmalfeld, Karin
Monro, Heather
Ryabkina, Tatiana
Sargautyte, Ieva
Müller, Lea
Rantanen, Merja
Grüniger, Brigitte
Brozkova, Dana
Sterbova, Marta
Kerkola, Katri
Dambe, Inga
Berglund, Camilla
Depta, Monika
Skrastina, Aija
Rollins, Sarah
Bäckström, Lina
Dodin, Céline
Dresen, Elisa
Stalder, Seline
(39)
36:44,1
37:10,1
38:26,0
38:50,6
40:01,1
40:22,3
40:27,5
40:37,1
40:38,9
40:43,1
40:52,8
41:04,1
41:17,0
41:28,3
41:29,4
41:44,5
42:09,5
42:14,7
42:23,2
42:31,2
(SUI)
(GER)
(GBR)
(RUS)
(LTU)
(SUI)
(FIN)
(SUI)
(CZE)
(CZE)
(FIN)
(LAT)
(SWE)
(POL)
(LAT)
(GBR)
(SWE)
(FRA)
(GER)
(SUI)
štafety
1. Team SUI
2. Team RUS
3. Team CZE
4. Team SWE
5. Team GBR
6. Team GER
7. Team LTU
8. Team LAT
9. Team FRA
10. Team NOR
11. Team FIN
12. Team DEN
13. Team AUS
(SUI)
(RUS)
(CZE)
(SWE)
(GBR)
(GER)
(LTU)
(LAT)
(FRA)
(NOR)
(FIN)
(DEN)
(AUS)
6. Holger Hott Johansen
15. Ondrej Pijak
1:03:00
1:08:52
(13)
88:39,0
90:18,8
90:18,9
90:34;3
91:20,0
91:27,7
92:25,2
92:44,8
94:09,6
94:30,9
94:44,9
95:20,7
98:36,7
MAJSTROVSTVÁ SVETA v OB 2005 - 7. - 14. 8. 2005, Aichi, JAP
SLOVENSKÁ ŠTAFETA SIEDMA!
(Ondrej Piják, Lukáš Barták, Marián Dávidík)
Pre malé Slovensko ve¾ké výsledky!
MIDDLE - KVALIFIKÁCIA - 7. 8. 2005
muži A
3,8 km, 230 m, 15 KS
1. Anders Nordberg
0:28:07
2. Chris Terkelsen
0:28:11
3. Kalle Dalin
0:29:11
4. Matthias Müller
0:29:29
5. Klaus Schgaguler
0:30:52
6. Petteri Muukkonen
0:31:06
10. Lukas Bartak
0:31:34
(29)
NOR
DEN
SWE
SUI
ITA
FIN
SVK
muži B
3,8 km, 230 m, 15 KS
1. Thierry Gueorgiou
0:26:28
2. Jarkko Huovila
0:27:52
3. Daniel Hubmann
0:27:58
4. Roman Ryapolov
0:29:24
5. Oystein Kristiansen
0:29:42
6. Ingo Horst
0:29:44
12. Marian Davidik
0:32:19
FRA
FIN
SUI
RUS
NOR
GER
SVK
muži C
3,8 km, 230 m, 15 KS
1. Damien Renard
0:28:52
2. Gernot Kerschbaumer
0:29:47
3. Jorgen Rostrup
0:29:57
4. Simonas Krepsta
0:30:04
5. Mats Troeng
0:30:15
6. Troels Nielsen
0:30:54
13. Ondrej Pijak
0:32:30
FRA
AUS
NOR
LTU
SWE
DEN
SVK
ženy A
3,4 km, 200 m, 14 KS
1. Martina Fritschy
0:28:16
SUI
(29)
(28)
2.
3.
4.
5.
6.
Riina Kuuselo
Sandy Hott Johansen
Hanna Palm
Marianne Andersen
Tania Robinson
0:30:19
0:30:53
0:31:16
0:31:29
0:31:58
ženy B
3,4 km, 200 m, 14 KS
1. Simone Niggli
0:25:45
2. Jenny Johansson
0:28:04
3. Inga Dambe
0:29:07
4. Helene Hausner
0:30:43
5. Eva Jurenikova
0:31:04
6. Tatiana Ryabkina
0:31:12
FIN
CAN
SWE
NOR
NZL
(25)
SUI
SWE
LAT
DEN
CZE
RUS
ženy C
3,4 km, 200 m, 14 KS
1. Minna Kauppi
0:27:22
FIN
2. Lea Müller
0:28:52
SUI
3. Iliana Shandurkova
0:29:22 BUL
4. Juliette Soulard
0:29:47 FRA
5. Ieva Sargautyte
0:30:25
LTU
6. Anna Marsell
0:31:05 SWE
(24)
LONG - KVALIFIKÁCIA - 8. 8. 2005
(24)
muži A
7,8 km, 510 m, 16 KS
1. Marc Lauenstein
0:59:32
2. Emil Wingstedt
1:00:25
3. Jamie Stevenson
1:00:49
4. Thierry Gueorgiou
1:01:30
5. Troels Nielsen
1:02:22
(28)
SUI
SWE
GBR
FRA
DEN
NOR
SVK
muži B
7,8 km, 510 m, 16 KS
1. Andrey Khramov
1:03:21
2. Marius Mazulis
1:03:27
3. David Schneider
1:05:09
4. Michal Horáèek
1:05:39
5. Olle Kärner
1:06:07
6. Lars Skjeset
1:06:13
9. Lukas Bartak
1:07:04
RUS
LTU
SUI
CZE
EST
NOR
SVK
(28)
muži C
7,8 km, 510 m, 16 KS
1. Jani Lakanen
1:02:33
FIN
(26)
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Michele Tavernaro
Francois Gonon
Benno Schuler
Chris Forne
Mattias Karlsson
Marian Davidik
1:03:10
1:03:33
1:03:59
1:06:18
1:06:19
1:08:12
ITA
FRA
SUI
NZL
SWE
SVK
ženy A
5,2 km, 330 m, 14 KS
1. Marianne Andersen
0:51:24
2. Yulia Novikova
0:52:27
3. Eva Jurenikova
0:52:37
4. Minna Kauppi
0:52:48
5. Sarah Rollins
0:53:17
6. Inga Dambe
0:53:30
NOR
RUS
CZE
FIN
GBR
LAT
ženy B
5,2 km, 330 m, 14 KS
1. Simone Niggli
0:47:07
2. Paula Haapakoski
0:49:10
3. Tatiana Ryabkina
0:51:30
4. Emma Engstrand
0:51:39
5. Lene Moe
0:51:43
6. Heather Monro
0:53:11
SUI
FIN
RUS
SWE
NOR
GBR
ženy C
5,2 km, 330 m, 14 KS
1. Vroni König Salmi
0:48:24
2. Heli Jukkola
0:49:36
3. Hanny Allston
0:50:41
4. Zsuzsa Fey
0:51:49
5. Jenny Johansson
0:51:56
6. Dana Brozkova
0:53:42
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
30.
39.
Jani Lakanen
Oystein Kvaal Osterbo
Andrey Khramov
Martins Sirmais
Troy de Haas
Simonas Krepsta
Marian Davidik
Petr Losman
Niclas Jonasson
Chris Terkelsen
Matthias Merz
Jamie Stevenson
Marc Lauenstein
Ewan McCarthy
Gernot Kerschbaumer
Hakan Eriksson
Jean-Michel Parzych
Mattias Karlsson
Lukas Bartak
Ondrej Pijak
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2,0 km, 130 m, 12 KS
Simone Niggli
14:02.7
Anne Margrethe Hausken 14:34.4
Heather Monro
15:01.7
Emma Engstrand
15:03.1
Vroni König Salmi
15:09.5
Dana Brozkova
15:28.3
Karolina A-Höjsgaard
15:31.0
Paula Haapakoski
15:32.4
Satu Vesalainen
15:40.8
Birte Riddervold
15:41.8
Yulia Novikova
15:42.0
Heli Jukkola
15:49.7
Lene Moe
16:13.2
Monika Depta
16:28.1
Sarah Rollins
16:28.5
Aija Skrastina
16:35.2
Inga Dambe
16:46.5
Ieva Sargautyte
16:47.5
Zsuzsa Fey
16:50.1
Iliana Shandurkova
16:51.5
(21)
(24)
.
(25)
SUI
FIN
AUS
ROM
SWE
CZE
ŠPRINT - KVALIFIKÁCIA - 10. 8. 2005
muži A
2,1 km, 150 m, 10 KS
1. Emil Wingstedt
0:15:52
2. Marc Lauenstein
0:16:24
Gernot Kerschbaumer
0:16:24
4. Marten Boström
0:16:31
5. Oystein Kvaal Osterbo 0:16:39
6. Darren Ashmore
0:16:42
13. Ondrej Pijak
0:17:25
SWE
SUI
AUS
FIN
NOR
NZL
SVK
(29)
muži B
2,1 km, 150 m, 10 KS
1. Matthias Merz
0:15:51
2. Mats Haldin
0:15:59
3. Jamie Stevenson
0:16:16
4. Jean-Michel Parzych
0:16:23
5. Lukas Bartak
0:16:39
6. Roman Ryapolov
0:16:40
SUI
FIN
GBR
FRA
SVK
RUS
muži C
2,1 km, 150 m, 10 KS
1. Chris Terkelsen
0:14:57
2. Jani Lakanen
0:15:20
3. Niclas Jonasson
0:15:23
4. Marian Davidik
0:15:25
5. Ingo Horst
0:15:36
6. Simonas Krepsta
0:15:41
DEN
FIN
SWE
SVK
GER
LTU
(28)
ženy A
1,8 km, 120 m, 10 KS
1. Heli Jukkola
0:16:35
FIN
2. Karolina A-Höjsgaard
0:17:04 SWE
3. Ieva Sargautyte
0:17:15
LTU
4. Dana Brozkova
0:17:25 CZE
5. Lene Moe
0:17:37 NOR
Brigitte Grüniger
0:17:37
SUI
(25)
ženy B
1,8 km, 120 m, 10 KS
1. Simone Niggli
0:14:54
2. Céline Dodin
0:16:58
3. Olga Belozerova
0:17:07
4. Paula Haapakoski
0:17:19
5. Zsuzsa Fey
0:17:59
6. Signe Soes
0:18:01
(24)
SUI
FRA
RUS
FIN
ROM
DEN
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
28.
42.
.
(24)
ŠPRINT - FINÁLE - 10. 8. 2005
muži
2,4 km, 160 m, 14 KS
1. Emil Wingstedt
14:31.0 SWE
2. Daniel Hubmann
14:41.5
SUI
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
FIN
NOR
RUS
LAT
AUS
LTU
SVK
CZE
SWE
DEN
SUI
GBR
SUI
GBR
AUT
SWE
FRA
SWE
SVK
SVK
(45)
SUI
NOR
GBR
SWE
SUI
CZE
SWE
FIN
FIN
NOR
RUS
FIN
NOR
POL
GBR
LAT
LAT
LTU
ROM
BUL
(46)
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
5,0 km, 310 m, 13 KS
Thierry Gueorgiou
33:00.3
Chris Terkelsen
34:32.0
Jarkko Huovila
34:49.3
David Andersson
34:54.3
Oystein Kristiansen
35:31.2
Jorgen Rostrup
35:38.9
Simonas Krepsta
36:03.8
Petteri Muukkonen
36:32.1
Gernot Kerschbaumer
36:43.8
Mats Troeng
36:47.9
Marian Davidik
37:08.9
Damien Renard
37:15.1
Matthias Müller
37:19.5
Anders Nordberg
37:29.5
Michal Horáèek
37:38.6
Francois Gonon
37:40.2
Matthias Merz
37:41.9
Marius Mazulis
37:48.6
Klaus Schgaguler
38:01.5
Oliver Johnson
38:07.1
Lukas Bartak
40:15.6
Ondrej Pijak
50:09.1
FRA
DEN
FIN
SWE
NOR
NOR
LTU
FIN
AUT
SWE
SVK
FRA
SUI
NOR
CZE
FRA
SUI
LTU
ITA
GBR
SVK
SVK
4,1 km, 275 m, 13 KS
Simone Niggli
32:46.3
Jenny Johansson
34:59.7
Minna Kauppi
35:50.0
Anna Marsell
35:58.3
Anni-Maija Fincke
37:03.5
Tatiana Ryabkina
37:49.7
Lea Müller
37:55.3
Zsuzsa Fey
38:07.8
Sandy Hott Johansen
38:18.5
Martina Fritschy
38:21.8
Ieva Sargautyte
38:49.6
Hanna Palm
39:12.5
Tracy Bluett
39:23.8
SUI
SWE
FIN
SWE
FIN
RUS
SUI
ROM
CAN
SUI
LTU
SWE
AUS
Eva Jurenikova
Marianne Andersen
Tania Robinson
Riina Kuuselo
Hanny Allston
Inga Dambe
Helen Winskill
39:38.7
39:40.4
39:41.4
39:53.5
39:54.0
40:08.7
40:32.8
CZE
NOR
NZL
FIN
AUS
LAT
GBR
LONG - FINÁLE - 12. 8. 2005
MIDDLE - FINÁLE - 11. 8. 2005
(27)
ženy C
1,8 km, 120 m, 10 KS
1. Vroni König Salmi
0:15:27
SUI
2. Anne Margrethe Hausken 0:16:25 NOR
3. Tania Robinson
0:16:37 NZL
4. Emma Engstrand
0:16:52 SWE
5. Satu Vesalainen
0:17:00
FIN
6. Aija Skrastina
0:17:13
LAT
14:45.7
14:47.1
14:49.2
15:01.0
15:02.4
15:02.5
15:10.0
15:11.8
15:18.9
15:22.9
15:25.4
15:31.9
15:34.4
15:44.5
15:45.0
15:55.6
16:03.9
16:06.0
16:46.1
17:25.9
(43)
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
25.
12,9 km, 925 m, 29 KS
(43)
Andrey Khramov
1:37:22 Russia
Marc Lauenstein
1:39:30 Switzerland
Holger Hott Johansen
1:42:09 Norway
David Schneider
1:42:42 Switzerland
Mats Haldin
1:43:09 Finland
Michele Tavernaro
1:43:20 Italy
Thierry Gueorgiou
1:44:02 France
Mattias Karlsson
1:44:17 Sweden
Niclas Jonasson
1:45:05 Sweden
Jörgen Wickholm
1:46:13 Finland
Marius Mazulis
1:46:18 Lithuania
Francois Gonon
1:46:19 France
Lukas Bartak
1:46:22 Slovakia
Benno Schuler
1:47:15 Switzerland
Kiril Nikolov
1:47:19 Bulgaria
Olle Kärner
1:47:52 Estonia
Lars Skjeset
1:48:49 Norway
Jani Lakanen
1:49:04 Finland
Ingo Horst
1:49:40 Germany
Jon Duncan
1:50:39 Great Britain
Marian Davidik
1:54:29 Slovakia
Ondrej Pijak
DISQ Slovakia
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
8,8 km, 630 m, 21 KS
(42)
Simone Niggli
1:13:23 Switzerland
Heli Jukkola
1:15:35 Finland
Vroni König Salmi
1:17:49 Switzerland
Marianne Andersen
1:19:48 Norway
Paula Haapakoski
1:21:57 Finland
Hanny Allston
1:23:31 Australia
Emma Engstrand
1:24:43 Sweden
Tatiana Ryabkina
1:26:03 Russia
Yulia Novikova
1:26:05 Russia
Dana Brozkova
1:27:45 Czech Republic
Lene Moe
1:28:12 Norway
Birte Riddervold
1:28:33 Norway
Eva Jurenikova
1:29:00 Czech Republic
Zsuzsa Fey
1:29:19 Romania
Olga Belozerova
1:29:58 Russia
Heather Monro
1:29:59 Great Britain
Anne Konring Olesen
1:31:02 Denmark
Sarah Rollins
1:31:50 Great Britain
Jenny Johansson
1:31:52 Sweden
Anna Marsell
1:35:58 Sweden
ŠTAFETY - 14. 8. 2005
(44)
muži
6,6 km, 435-470 m, 18 KS
1. Norway
Holger Hott Johansen 45,21
45,21
Oystein Kristiansen
48,17 1:33,38
Jorgen Rostrup
43,09 2:16,48
2. France
FranCois Gonon
45,26
45,26
Damien Renard
48,05 1:33,31
Thierry Gueorgiou
43,44 2:17,16
3. Switzerland
Matthias Merz
46,20
46,20
Marc Lauenstein
46,25 1:32,45
Daniel Hubmann
45,02 2:17,48
4. Sweden
Niclas Jonasson
45,37
45,37
Mats Troeng
48,43 1:34,20
Emil Wingstedt
43,35 2:17,57
5. Finland
Jarkko Huovila
45,22
45,22
Mats Haldin
47,29 1:32,51
Petteri Muukkonen
48,57 2:21,50
6. Lithuania
Svajunas Ambrazas
50,14
50,14
Marius Mazulis
47,57 1:38,11
Simonas Krepsta
44,50 2:23,02
(27)
2:16:48
2:17:16
2:17:48
2:17:57
2:21:50
2:23:02
7. Slovakia
Ondrej Pijak
Lukas Bartak
Marian Davidik
8. Denmark
9. Czech Republic
10. Great Britain
11. Estonia
12. Russia
13. Germany
14. Italy
15. Australia
16. Austria
17. Japan
18. New Zealand
19. Bulgaria
20. Latvia
21. Spain
22. United State
23. China
24. Hong Kong
47,26
49,17
46,40
2:23:24
25. Croatia
3:29:47
(23)
2:07:46
2:24:08
2:27:52
2:28:48
2:31:17
2:31:34
2:32:02
2:33:28
2:34:42
2:37:30
2:40:40
2:41:23
2:43:22
2:47:32
3:03:25
3:18:11
3:21:54
3:24:25
ženy
4,9-5,0 km, 325-345 m, 16 KS
1. Switzerland
Lea Müller
45,08
45,08
Vroni König Salmi
42,55 1:28,03
Simone Niggli
39,42 2:0746
2. Norway
Marianne Andersen
41,31
41,31
Marianne Riddervold
45,24 1:26,55
Anne Margrethe Hausken 42,33 2:09,28
3. Sweden
Jenny Johansson
41,42
41,42
Karolina A-Höjsgaard
43,59 1:2541
Emma Engstrand
44,53 2:10,35
4. Finland
Paula Haapakoski
45,22
45,22
Heli Jukkola
42,16 1:27,38
Minna Kauppi
44,03 2:11,42
5. Czech Republic
Marta Štìrbová
45,04
45,04
Eva Jurenikova
44,22 1:29,26
47,26
1:36,43
2:23,24
2:09:28
2:10:35
2:11:42
2:12:27
Dana Brozkova
6. Russia
Yulia Novikova
Olga Belozerova
Tatiana Ryabkina
7. Great Britain
8. Australia
9. New Zealand
10. Denmark
11. Japan
12. France
13. Lithuania
14. Bulgaria
15. Latvia
16. Canada
17. Romania
18. United State
19. Hungary
20. Hong Kong
21. China
43,00
2:12,27
44,57
43,22
48,57
44,57
1:28,19
2:17,17
2:17:17
2:20:22
2:21:11
2:26:07
2:33:16
2:33:22
2:33:34
2:33:58
2:44:40
2:44:57
2:46:38
2:52:05
2:53:48
2:53:58
3:34:59
3:54:20
Zpráva o úèasti na mistrovství svìta juniorù v orientaèním bìhu 2005
Švýcarsko, Reneto, 10. - 17. 7. 2005
1. Úèastníci:
Trenér:
Juniorky:
Junioøi:
David Aleš
Jana Macinská (TKE)
Tomáš Drenèák (TKE), Michal Krajèík (EBB), Martin Mazúr (RBA), Rastislav Szabó (EBB)
2. Program:
10.7. cesta Bratislava - Tenero
11.7. model, zahájení
12.7. krátká tra• (middle) - kvalifikace
13.7. krátká tra• (middle) - finále
14.7. klasická tra• (long)
15.7. volno
16.7. štafety
17.7. cesta Tenero - Bratislava
3. Doprava:
Pro dopravu na místo JMS použito mikrobusu VSK MU Brno. Na místì jsme využívali dopravy poøadatelù s výjimkou závodu štafet (San Bernardino).
4. Ubytování, stravování:
Veškeré ubytování a stravování bylo ve sportovním areálu v Teneru. Zde bylo k dispozici vše potøebné. Naše výprava byla ubytována na 1
šestilùžkovém pokoji. Stravování na solidní úrovni, nebylo tøeba øešit žádné dodateèné nákupy jídla.
5. Materiální vybavení:
Závodníci byli vybaveni dresy, kšiltovkami a polološilemi SZOŠ. Z vlastních prostøedkù si zakoupili jednotné overaly, které jsem následnì nechal potisknout slovenským znakem a názvem. Podaøilo se mi sponzorsky zajistit tejpovací pásky, èelenky a iontový nápoj. K dispozici jsme mìli také oddílový
tunel (využit na štafetách).
6. Sportovní výsledky:
6. Kinni Saila
49. Macinská Jana
KRÁTKÁ TRA• - SEMIFINÁLE
Juniorky - 3 200 m / 120 m / 11 kontrol
skupina A
1. Egseth Elise
NOR
20. Macinská Jana
SVK
23:26
30:56
Junioøi - 3 900 m / 160 m / 12 kontrol
skupina A
1. Ruedlinger Andreas
SUI
3. Krajèík Michal
SVK
23. Szabó Rastislav
SVK
24:23
24:52
28:18
skupina B
1. Lundanes Olav
33. Drenèák Tomáš
NOR
SVK
24:17
30:21
skupina C
1. Hertner Fabian
33. Mazúr Martin
SUI
SVK
23:38
29:58
KRÁTKÁ TRA• - FINÁLE
Juniorky - 3 000 m / 110 m / 14 kontrol
1. Persson Anna
SWE
2. Wennman Heini
FIN
3. Allston Hanny
AUS
4. Jansson Helena
SWE
5. Iso-Markku Paula
FIN
25:51
26:00
27:18
27:23
27:51
FIN
SVK
28:16
43:04
Junioøi - 3 500 m / 120 m / 17 kontrol
1. Hertner Fabian
SUI
2. Adamski Philippe
FRA
3. Airila Hannu
FIN
4. Lundanes Olav
NOR
5. Hagler Sebastian
SUI
6. Taivainen Olli-Markus
FIN
46. Krajèík Michal
SVK
21:28
22:43
23:27
23:31
23:37
24:27
30:46
Finále B - 3 100 m / 100 m / 16 kontrol
1. Daehli Magne
NOR
9. Drenèák Tomáš
SVK
33. Szabó Rastislav
SVK
48. Mazúr Martin
SVK
23:41
26:01
31:49
36:25
KLASICKÁ TRA•
Juniorky - 6 600 m / 340 m / 18 kontrol
1. Fasting Mari
NOR
2. Egseth Elise
NOR
3. Iso-Markku Paula
FIN
4. Persson Anna
SWE
5. Lüscher Sara
SUI
6. A-Skantze Elin
SWE
80. Macinská Jana
SVK
63:14
63:31
65:47
66:55
67:01
68:17
98:00
Junioøi - 9 500 m / 480 m / 25 kontrol
1. Lundanes Olav
NOR
2. Ruedlinger Andreas
SUI
3. Adamski Philippe
FRA
4. Dent Julian
AUS
5. Kovács Ádam
HUN
6. Krajèík Michal
SVK
63. Mazúr Martin
SVK
87. Szabó Rastislav
SVK
122. Drenèák Tomáš
SVK
72:39
77:16
78:12
79:52
81:23
82:57
100:36
108:22
125:10
ŠTAFETY
Junioøi - 3x 7 200 m / 320 m / 24 kontrol
1. Norsko
Sorensen Oystein
Daehli Magne
Lundanes Olav
2. Èeská republika
Chromý Adam
Beneš Jan
Palas Jan
3. Švédsko
Fredriksson John
Rost Erik
Kristensson Mikael
14. Slovensko
Drenèák Tomáš
Mazúr Martin
Krajèík Michal
51:01
47:49
51:42
49:33
54:40
49:25
55:03
49:33
52:14
57:38
56:03
55:20
8. Hodnocení úèasti:
Letošní JMS probìhlo v jižní èásti Švýcarska, v italském kantonu Ticino. Tato oblast je svým podnebím øazena mezi subtropy. Poøadatelé celé mistrovství zvládli uspoøádat na vysoké úrovni a témìø nebylo co vytknout za chyby.
Pro každý závod byl zvolen jiný prostor s odlišnou charakteristikou terénu.
Krátká tra• - kvalifikace - probìhla v prostoru "Tesserete" ve støední nadmoøské výšce (cca 700 m). Terén byl jednoduchý, pouze v èásti se vyskytovali skalky a hrubé terénní tvary. V silách vše našich závodníkù bylo postoupit. Na postup staèilo bìžet bez vìtších chyb. Daøilo se nám pouze èásteènì.
Spokojený byl Michal Krajèík (3.), i s chybami se jako poslední kvalifikovala Jana Macinská. Naopak zklamáním bylo vyøazení Tomáše Drenèáka, který
v polovinì trati udìlal chybu což jej znervóznilo a pøispìlo k tomu, že v závìru trati podcenil tìžší kontrolu, na dohledávce nechal nìkolik minut a pøišel
o finále A. Martin Mazúr a Ras•o Szabó se nevyvarovali chyb, které vznikly ze ztráty koncentrace.
Krátká tra• - finále - prostor byl položen níže než semifinále. I když prostory na sebe témìø navazovali, tak charakter terénu byl jiný. Jednalo se o
svažitý, kopcovatý terén, v dolní partii s množstvím terénních detailù i skalek. Orientaènì velmi nároèný, zvláštì s porovnáním s kvalifikací. Jana startovala jako první, na trati se opìt nevyvarovala nìkolika chyb, což se ve finále trestalo pádem do spodní èásti výsledkové listiny. Chyby vznikly zejména špatnou orientací - prací s buzolou a špatnými nábìhy na kontroly. Mišo startoval v poslední finálové desítce z vìdomím, že mùže uspìt. Bohužel ani
on nedokázal bìžet bez chyb v první tøetinì trati (èásteènì ve svahu), postupnì byl dobìhnut nìkolika závodníky a chyby v v poslední èásti trati je
odsunuli až do 5. desítky výsledkù. Ve finále B se daøilo pouze Tomášovi, který bìžel v pohodì a bez chyb. Ras•o a Martin kupili jednu chybu za druhou
a nepodaøilo se jim na závod poøádnì koncentrovat.
Klasická tra• - prostor závodu se nacházel jižnì od Locarna. Èást prostoru byla využita pro model, takže jsme vìdìli do èeho jdeme. Zmìnil jsem
zpùsob mentální pøípravy pøed startem. Terén pro klasiku byl kopcovatý s velkým množstvím terénních detailù a skal, s hlubokými údolími. Terén byl velmi podobný severským zejména Norsku. Tato situace byla velkou výhodou pro seveøany a pro závodníky, kteøí letos absolvovali delší mapovou pøípravu
ve Skandinávii. Ze vše závodù byl nejvìtší vedro právì na klasice, což spolu s nároènými tratìmi pøispìlo k vyšším èasùm (pod 80 minut u mužù se vešli
pouze 4 závodníci!). Tratì dokonale provìøily síly závodníkù a byly nároèné i po mapové stránce. Nám pøinesla klasika po dvou letech velký úspìch,
když Mišo vybojoval 6. místo. Dobøe bìžel i Martin, kterému se povedlo vyvarovat velkých chyb a fyzicky celou tra• vydržel. Ras•o udìlal opìt nìkolik
zbyteèných chyb a trochu se u nìj projevila nezkušenost (jeho první JMS). Nespokojená byla se svým výkonem Jana - velké chyby a hlavnì fyzické nedostatky. Nejhùøe dopadl Tomáš, který se na trati dostal do "žaketu" a více jak pùlku trati "odpochodoval". U obou košických závodníkù se projevily výpadky v bìžeckém tréninku.
Štafety - zcela odlišný terén. Pro tento závod vybrali poøadatelé horský polootevøený terén v okolí San Bernardina s nadmoøskou výškou 1 800 m.
Je otázkou nakolik bylo regulérní uskuteènit zrovna štafety tak vysoko, ale podmínky na závod mìli všichni stejné.
Již pøed JMS jsem mìl jasno, že rozbíhat bude Tomáš a finišovat Michal. Po klasice jsem se rozhodl na druhý úsek nominovat Martina vzhledem k
jeho zkušenostem z loòského JMS v Polsku a k tomu, že na klasice se dokázal mapovì chytnout a dostal se i do psychické pohody. Z prvního úseku se
Tomáš vracel ze ztrátou, ale Martin zabìhl velmi dobøe štafetu posunul dopøedu. Již po prvním úseku bylo jasné, že o medaile budou bojovat Noøi, Èeši,
Švédové, dlouhou dobu se drželi i Maïaøi a Švýcarsko B. Náš cíl být do 8. místa byl na hranici souèasných možností. Nakonec se to nepovedlo. Oproti
loòsku jsme se zlepšili na 14. místo. Je to èásteèný úspìch - Tomáš nebyl fyzicky disponován na loòské úrovni a Michala na posledním úseku bolelo v
krku a jeho výkon nebyl 100 %. Dùležité je, že máme zajištìnou kontinuitu u mùžu, protože ještì další 2 roky mùžou jet na JMS ve stejné sestavì Krajèík, Mazúr a Szabó.
Hodnocení jednotlivých závodníkù, kteøí se zúèastnili JMS:
Tomáš Drenèák
Na mistrovství svìta odjíždìl obhajovat loòské vynikající individuální výsledky. Bohužel jeho letošní (a zároveò poslední) juniorské MS bylo ovlivnìno
výpadky v tréninku zpùsobené zdravotními problémy. Nejvìtší šance mìl tak na krátké trati. V semifinále chyboval a nepostoupil do finálového závodu.
Na klasice dobìhl v "žaketu" - závod byl velmi fyzicky nároèný, což zpùsobila kombinace velkého vedra a nároèného kopcovitého terénu a díky tomu
docházelo postupnì k chybám. Do štafet jsem mu dal dùvìru pro rozbìhnutí štafety - závod byl kratší, více technický, Tomáš mìl zkušenosti a na JMS
již nìkolikrát štafety bìžel, loni navíc stejný první úsek. Na trati udìlal drobné chyby, což nebylo až tak velkým problémem, ale trochu ztratil i fyzicky. Na
druhou stranu je tøeba øíct, že jiná varianta složení moc neexistovala.
Doufám, že Tomáš bude mít dost vùle a chuti se poprat o dospìlou reprezentaci a bude tak pokraèovat ve svém snažení v OB.
Michal Krajèík
Již pøed JMS naše jednièka, což prokazoval na všech pøípravných závodech i soustøedìních. S touto rolí nemìl problém se vyrovnat.
Velmi dobøe a bez chyb zvládl kvalifikaci na KT, do finálového závodu šel s vysokými ambicemi. Bohužel v první èásti chyboval a závod tím byl
ovlivnìn. I pøes tento neúspìch se dokázal zkoncentrovat na klasiku a zde maximálnì využít svých dobrých fyzických pøedpokladù. Nedìlal témìø žádné chyby (a hlavnì ani chyby z únavy), po celou dobu dokázal držet tempo, a tak si dobìhl pro celkové 6. místo, což je pro vìkem ještì dorostence velký
úspìch, ale hlavnì povzbuzení a pøíslib do budoucna. Ve štafetì vìdìl od zaèátku, že pobìží 3. úsek, na což se tìšil. Zabìhl standardní výkon, mírnì
ovlivnìný lehkým nachlazením.
Michal má pøed sebou ještì 2 JMS a vše smìøuje k tomu, aby se dále zlepšoval a bojoval o medaile. V letošní sezónì považuji za neš•astné, že
má nìkolik trenérù a žádného, který by vše sjednocoval (ovšem myslím, že se rýsuje velmi nadìjnì vedení Paulíny Májové).
Jana Macinská
Byla nominována jako jediná žena, tzn. Odjíždìla s vìdomím, že o stupnì nejvyšší pobìží pouze individuální závody. Tato situace jistì není pro
závodnici vùbec jednoduchá. Její výkony byly velmi negativnì ovlivnìny letošním nedostateèným tréninkem. Pokud nemá nabìháno, tak se to odráží i
v psychice pøi závodech a tím pádem ve zvýšeném množství chyb. V žádném ze 3 individuálních závodù se nevyvarovala velkých chyb. V kvalifikaci KT
postoupila i s nìkolika chybami jako poslední do A finále, v nìm pak chybovala hned od zaèátku a nedokázala se s mapou srovnat. Podobnì rozbìhla
i klasiku, kde se navíc postupnì pøidalo i fyzické vyèerpání.
Jana má pøed sebou ještì jedno JMS. Na to, aby byla pøíštì nominována je potøeba, aby celý rok intenzivnì a systematicky trénovala. Letos si byla vìdoma, že úèast má témìø jistou. To by se pro pøíští rok nemìlo opakovat.
Martin Mazúr
Martin absolvoval své druhé JMS. Vzhledem k tomu, že jsem byl na obou, tak mùžu konstatovat zlepšení. Jeho závodní vystoupení na JMS se dá
rozdìlit na dvì poloviny. V té první, kam spadají oba závody na krátké trati, bìžel velmi špatnì, nedokázal se koncentrovat, nedbal pokynù, které dostal
pøed startem a tím pádem velmi ztrácel. Pøed klasikou jsme mìli velký rozhovor a ten na nìj mìl zásadní vliv. Protože v dalším závodì (klasika) bìžel
jako vymìnìný. Dokázal se na závod po celou dobu koncentrovat a šel dobrý závod. Z pohledu umístìný se to hodnotit samozøejmì nedá (63. místo),
ovšem je potøeba pøihlédnout k tomu, že to byl závod extrémnì nároèný a že Martin je vìkem ještì dorostenec. Dostal dùvìru pro štafety (2. úsek) a
dokázal je zajít vyrovnanì, bez chyb.
Letos u nìj došlo k fyzickému zlepšení, které ovšem ještì musí jít spoleènì s psychikou a mapou. Má pøedpoklady k tomu, aby bojoval o umístìní
v první dvacítce a pøispìl k budoucí medaili ve štafetách. Jeho velkým letošním handicapem je, že v prùbìhu roku ztratil osobního trenéra. Právì on
potøebuje mít nìkoho, kdo se mu bude plnì vìnovat nejen plánováním fyzických tréninkù, ale také a hlavnì pohovory, rozbory map atd.
Rastislav Szabó
Na JMS byl letos poprvé. Nominoval jsem jej zejména s perspektivou dalšího pùsobení v juniorech (ještì 2x má šanci jet na JMS) a proto, že výkony
na závodech v SR a ÈR byly hodnì podobné jako u Martina Mazúra.
Je škoda, že se tìsnì nekvalifikoval do finále KT, protože si mohl velmi zvednout sebevìdomí. Další 2 závody se mu nepodaøily. V B finále udìlal
nìkolik hrubých chyb. Na klasice nezaèal také nejlépe a potom fyzicky odpadl.
Ras•o mìl letos ze všech nominovaných nejtìžší podmínky v pøípravì (problémy ve škole atd.) a to zpùsobilo, že nemìl klid na pøípravu. Jsem rád,
že absolvoval letošní JMS, protože je pro nìj velkým motivem pøipravovat se na další dvì. Spoleènì s Michalem a Martinem mùžou bìžet štafetu na
pøíštích dvou JMS. I on má šanci bìžet o první dvacítku, ale potøebuje zlepšit jak fyzièku, tak hlavnì mapu.
10. Závìr
Od letošního JMS jsem oèekával lepší výsledky než loni. Na závody jsme odjíždìli v sestavì se 2 závodníky, kteøí byli schopni zabìhnout do první
desítky - Krajèík oba závody, Drenèák krátkou. Chtìli jsme být do 8. místa ve štafetách. Z toho se nám podaøila jen èást. Šesté místo Michala Krajèíka
je super a hlavnì pøíslib do budoucna. Na štafetách jsme nepropadli, ale bohužel ani neudìlali "díru" do svìta. Potvrdilo se, že na vrcholné závody nelze
jezdit bez dobré fyzické pøípravy. Dobrým trendem je závodìní v cizích terén na zahranièních závodech, kde závodníci získávají dùležité zkušenosti.
Na pøíštích dvou JMS (Litva a Austrálie) mohou startovat 3 závodníci (Krajèík, Mazúr, Szabó), kteøí spolu už 3 roky bìhají štafetu na EYOC. To
nám dává velkou šanci na umístìní do 6. místa a snad i medaili. Vìøím, že se bude dále zlepšovat Michal Krajèík a že z dalšího JMS už pøiveze medaili.
Má proto všechny pøedpoklady. Otázkou je, jak øešit situaci v ženách. Letos nebylo témìø o co bojovat. Domácím výkonùm Jany Macinské se nikdo ani
nepøiblížil. Pokud chceme mít i nadále juniorky, pak je nutné je zaèlenit už v dorosteneckém vìku. Dále je potøeba se zamyslet nad vzájemným pùsobením dorosteneckého výbìru a juniorské reprezentace. Nevím zda je vhodný model, že závodník je v obou družstvech souèasnì, pak se totiž nìkteré zájmy mohou køížit (v letošním roce jsme se nakonec domluvili a vše vyšlo).
Rád bych s juniorským družstvem alespoò 2 roky pokraèoval. Tak abych mohl systematicky pracovat na zlepšování generace "87" a k tomu pøipravovat další mladší. Pokud mi to bude umožnìno, tak bych letos rád absolvoval Juniorský evropský pohár, který se uskuteèní v blízkém Grazu v termínu 7.
- 9. 10. 2005. Myslím, že by se mìli zúèastnit Krajèík, Mazúr a Szabó. O finanèních otázkách je možné samozøejmì diskutovat.
V tìchto dnech probíhá jednání se možným sponzorem SPP. Jakmile budu mít bližší informace, tak vám je ihned podám.
Pøeji všem pìkné léto a tìžším se na vidìnou na M SR na KT v Kysaku.
Brno, 3. srpna 2005, David Aleš
Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2005 (v rámci World Master Games)
- 22. - 30. 7. 2005, Edmonton, CAN
1. kvalifikácia - 26. 8. 2005
M 35-39
8.4 km, 305 m, 15 C
1. Esko Ylikangas
FIN
2. Janne Salmi
FIN
3. Sergey Gaskevich
RUS
37. Tomas Navratil
SVK
(51)
1:02:37
1:05:24
1:07:27
2:07:59
M 50-54-1
5.6 km, 185 m, 14 C
1. Are Eriksen
NOR
(48)
52:33
M 50-54-2
5.6 km, 180 m, 13 C
1. Henrikas Ulevichius
LTU
2. Henry Nyberg
FIN
3. Tom Hiltebrand
SUI
12. Stefan Maj
SVK
(48)
55:17
56:08
56:41
1:05:15
W 50-54
4.6 km 135 m 10 C
1. Alida Abola
LAT
2. Janet Rosen
GBR
3. Natalia Babeti
USA
6. Paulina Majova
SVK
(49)
43:00
53:46
53:54
1:00:43
2. kvalifikácia - 28. 8. 2005
M 35-39
8.9 km, 320 m, 21 C
1. Janne Salmi
FIN
2. Ilja Gusev
RUS
3. Nils Schmiedeberg
GER
28. Tomas Navratil
SVK
(48)
58:59
1:07:31
1:07:56
1:40:28
M 50-54-1
6.1 km, 155 m, 13 C
1. Vincent Joyce
GBR
(46)
48:24
M 50-54-2
6.0 km, 165 m, 14 C
1. Tom Hiltebrand
SUI
2. Adolf Imhof
SUI
3. Touko Tuomola
FIN
11. Stefan Maj
SVK
(45)
52:12
52:32
55:15
1:02:06
W 50-54
4.0 km 90 m 13 C
1. Alida Abola
LAT
2. Monika Gustafsson
SWE
3. Natalia Babeti
USA
9. Paulina Majova
SVK
(46)
38:53
42:41
44:13
52:12
finále - 30. 8. 2005
2. Petri Laaksonen
3. Helge Lang Pedersen
FIN
DEN
1:05:51
1:05:52
M 45 A
8.2 km, 225 m, 14 C
1. Ted de St. Croix
CAN
2. Jorgen Martensson
NOR
3. Warren Key
AUS
(32)
56:58
57:48
59:18
M 50 A
7.1 km, 225 m, 15 C
1. Svein S. Jacobsen
NOR
2. Vincent Joyce
GBR
3. Henrikas Ulevichius
LTU
21. Stefan Maj
SVK
(48)
59:11
1:00:37
1:01:31
1:14:16
M 55 A
6.1 km, 190 m, 14 C
1. Matti Railimo
FIN
2. Ilmars Limbens
LAT
3. Vyacheslav Gorelov
RUS
(58)
49:40
50:55
52:05
M 60 A
5.5 km, 180 m, 12 C
1. Juhani Jokinen
FIN
2. Juhani Makinen
FIN
3. Pertti Ahtiainen
FIN
(60)
44:16
46:13
46:57
M 65 A
5.0 km, 160 m, 12 C
1. Erik Engebraaten
NOR
2. Göran Karlsson
SWE
3. Olavi Erkkila
FIN
(44)
46:14
49:28
49:48
M 70 A
4.3 km, 135 m, 10 C
1. Kjell Persson
SWE
2. August Grueniger
SWE
3. Allan Haglund
SWE
(30)
43:49
43:53
44:58
M 75 A
3.5 km, 120 m, 11 C
1. Pentti Pelkonen
FIN
2. Ilkka Makkonen
FIN
3. Aarne Puurtinen
FIN
(13)
42:44
42:47
48:11
M 80 A
2.8 km, 85 m, 12 C
1. Rune Isaksson
SWE
2. Martin Dreng
NOR
3. Karl-Erik Pettersson
SWE
(9)
45:38
46:07
46:33
M 85
1.7 km, 50 m, 7 C
1. Rene Piguet
SUI
2. George Bramhall
USA
(3)
32:16
2:43:47
M 35 A
10.3 km, 300 m, 18 C
1. Esko Ylikangas
FIN
2. Janne Salmi
FIN
3. Ilja Gusev
RUS
(26)
1:05:36
1:05:47
1:13:46
W 35
6.0 km, 180 m, 14 C
1. Cornelia Eckardt
GER
2. Katri Haataja
FIN
3. Karen Staudte
AUS
(15)
54:46
1:00:51
1:01:26
M 35 B
8.2 km, 225 m, 14 C
1. Tiberiu Cioci
CAN
4. Tomas Navratil
SVK
(23)
1:21:10
1:31:04
M 40 A
9.2 km, 245 m, 16 C
1. Alexander Afonyushkin RUS
(29)
1:03:20
W 40 A
5.5 km, 155 m, 13 C
1. Berezina Svetlana
RUS
2. Pavlina Brautigam
USA
3. Carina Sundbüe
SWE
(14)
47:14
53:40
53:59
W 45 A
4.7 km, 155 m, 11 C
1. Jane Johansson
SWE
2. Jane Rowlands
CAN
3. Munch Hansen
DEN
(18)
44:44
48:47
50:05
W 50 A
4.5 km, 150 m, 13 C
1. Alida Abola
LAT
2. Kitty Jones
CAN
3. Ursula Wolf
SUI
6. Paulina Majova
SVK
(25)
40:52
51:45
53:41
59:41
W 55 A
4.2 km, 145 m, 11 C
1. Kyllikki Kauppinen
FIN
2. Inger Glans
SWE
3. Katariina Peltola
FIN
(36)
45:37
46:16
48:50
W 60 A
3.5 km, 90 m, 10 C
1. Vershinina Galina
RUS
2. Lena Leandersson
SWE
3. Katharina Mo Berge
NOR
Hillevi Syväterä
FIN
(35)
33:17
33:56
41:59
41:59
W 65 A
3.1 km, 100 m, 8 C
1. Eivor Steen-Olsson
SWE
2. Astrid Vigenstad
NOR
3. Solveig Dillman
SWE
(19)
37:22
37:56
42:52
W 70
2.7 km, 70 m, 9 C
1. Aune Jalava
FIN
2. Rannveig Sommerhein NOR
3. Karin Widerberg
SWE
(14)
47:08
49:08
53:47
W 75
2.2 km, 60 m, 9 C
1. Alice Stålfors
SWE
2. Patricia de St. Croix
CAN
3. Ritva Saarikoski
FIN
(8)
40:01
57:45
1:03:49
W 80
1.7 km, 50 m, 7 C
1. Elvy Fredin
SWE
2. Jennecke Erichsen
NOR
3. Elizabeth Bramhall
USA
(3)
26:54
33:45
1:01:23
Situácia po prijatí Zákona o lesoch
Uverejnením v zbierke zákonov vstúpil do platnosti nový Zákon o lesoch (è. 326/2005). Úèinnos• nadobúda dòom 1. 9. 2005.
Oproti doterajšiemu stavu sa pre nás zmenilo to, že pod¾a §63, ods. 1, písm. l) je priestupkom proti tomuto zákonu organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí v rozpore s osobitným zákonom. Tento priestupok môže by• ohodnotený pokutou vo výške maximálne 30
000 Sk.
Osobitným zákonom je v tomto prípade Zákon è. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
Toto je však úspech, pretože sa nám podarilo zo zákona odstráni• zákaz organizovania "hromadných športových alebo iných podujatí obdobného
charakteru" a nemusíme pred každými jednotlivými pretekmi žiada• príslušný Obvodný lesný úrad o udelenie výnimky z tohto zákazu.
Pozor ale na § 32 Zákona o lesoch. Pod¾a neho sme povinní oznamova• minimálne 15 dní vopred obhospodarovate¾ovi lesa a príslušnému
Obvodnému lesnému úradu skutoènos•, že ideme robi• preteky. (Táto povinnos• bola aj doteraz).
Obvodný lesný úrad nám našu èinnos• môže obmedzi• - napríklad spôsobom: "kontroly môžu by• len v tejto a tejto èasti priestoru", "urobte to o dva
týždne neskôr, pretože …", "pretekárov nesmie by• viac ako 100" a podobne.
Ak by sme organizovanie pretekov neoznámili, alebo ak by sme oznámili a následne nerešpektovali obmedzenia zo strany Obvodného lesného
úradu (a tento by nám to dokázal) a bude sa chcie• na•ahova•, tak postupuje pod¾a Zákona o priestupkoch (è. 372/1990) - dôležité sú jeho § 6 a § 12 =
maximálna pokuta je 1 000 Sk.
Z vyššie napísaného vyplýva, že väèším problémom než pokuta sama je možná nekorektnos• vz•ahov s príslušnými úradníkmi a ich ïalšie pôsobenie proti nám (ovplyvòovanie postojov iných ¾udí z iných úradov a organizácií).
V praxi by skôr bolo možné dokáza• priestupky proti Zákonu o lesoch pod¾a § 63, ods 1., písm. a) až g). Odporúèam si ich preèíta• (patrí tam napr.
jazda a státie motorovým vozidlom …)
Martin Václavík, 2. 8. 2005
PODÌBRADKA BIKE ADVENTURE 2005 - bodovacie preteky dvojíc v OC
- 9. - 10. 7. 2005, Baldovec, ÈR
MM+ - veteráni
1. 756
2. 750
3. 716
21. 534
(41)
Hasman Jan, Fajtl Jaroslav Plzeòská smrš•
Pøibyl Ivan, Jonáš Radek Ped. Fakulta
Urválek Jiøí, Hlaváè Jiøí
Tesla Brno
Malatin Juraj, Mlynárik Peter
CBA
MM - muži
1. 910
2. 844
3. 830
44. 612
57. 580
80. 530
86. 520
125. 440
140. 380
162. 310
171. 260
(210)
Rygl Jaroslav, Ševèík Martin Pell´s MTBO
Linhart Aleš, Podrábský Ctibor Pell´s MTBO
Wenzel Falk, Roehricht Björn
GER
Trnovec Matúš, Viskup Peter VBA
Dìdek Martin, Šurgan Štefan ASA Turnov
Zuzèák Igor, Vanìk Petr
TPA
Jurèík Peter, Pecha Peter
TPA
Nágl Martin, Okkel Michal
VBA
Samel Peter, Pucher Filip
VBA
Frano Michal, Pavelek Michal SPE
Pažický ¼udovít, Glaus Michal RC&P Team
MD+ - mix veteráni
(40)
1. 660
Lepšík Vladislav, Myšièková Maida 6numbers
2. 640
Kotas Pavel, Hanzlová Svatava Havíøov
3. 578
Zábojník Radomír, Zábojníková Hana topoláci
MD - mix
1. 716
(122)
Fajtová Stanislava, Flassik Tomáš VBA
2. 708
3. 706
49. 490
0
Rejholec Michal, Kohoutová Andrea Liberec
Urbancová Marcela, Èech Radovan Tesla BM
Poštulka Karel, Poštulková ZuzanaTPA
Ïurèová Alena, Svana Slavomír BBB
DD+ - veteránky
1. 560
2. 470
3. 380
4. 330
(6)
Hodková Zuzana, Klinkerová Jitka Kamenice
Vavrysová Iva, Dohnalová Jindra CRAFT
Novotná Marcela, Sladká Zora Brno
Králová Eva, Šmelíková Barbora VBA
DD - ženy
1. 680
2. 660
3. 650
12. 472
Kamenice
19. 418
(49)
Pøibylová Eva, Chaloupská Pavlína Štika
Hašková Eva, Chudíková Barbora Plzeò
Hanajová Jana, Paøízková Vìra sns.cz
Olešová Slávka, Macková Lenka
3.
7.
13.
15.
Kasalovská Natália, Trnovcová DanielaVBA
Kluby
1. 2552 -- Pell´s MTBO Team
Linhartová Martina, Podrábská Marie -- 570
Rygl Jaroslav, Ševèík Martin -- 910
Linhart Aleš, Podrábský Ctibor -- 844
2. 2484 -- KOS Tesla Brno
Strejèek Petr, Mach Radovan -- 774
28.
Schwab David, La Carbonara Hana -- 610
Urbancová Marcela, Èech Radovan -- 706
2458 -- Štika & Drak eXtreme team
Juraèková Jana, Šediváková Helena -- 500
Pøibylová Eva, Chaloupská Pavlína -- 680
Jirásek Radek, Odvodyová Dana -- 620
2224 -- SK Kamenice
Olešová Slávka, Macková Lenka -- 472
Hodková Zuzana, Klinkerová Jitka -- 560
Straka Dan, Straková Lenka -- 600
2127 -- ŠK VAZKA Bratislava
Kasalovská Natália, Trnovcová Daniela -- 418
Trnovec Matúš, Viskup Peter -- 612
Fajtová Stanislava, Flassik Tomáš -- 716
2067 -- ASA Turnov
Folprechtová Hana, Folprechtová Jaroslava -- 440
Folprecht Eda, Ryšavá Katka -- 670
Dìdek Martin, Šurgan Štefan -- 580
1687 -- ŠK Panda Topolèianky
Poštulka Karel, Poštulková Zuzana -- 490
Jurèík Peter, Pecha Peter -- 520
Zuzèák Igor, Vanìk Petr -- 530
IOF MTBO RANKING 2005 (poradie po 5. podujatiach)
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
22.
23.
25.
26.
Grende Ants
Tönis Erm
Beat Schaffner
Margus Hallik
Rémy Jabas
Donatas Celkys
Ruslan Gritsan
Alex Randall
Adrian Jackson
Steve Heading
Jussi Mäkilä
Peter Entenfellner
Mateusz Niedba³a
Rene Ottesson
Bernhard Schachinger
Ugis Voicescuks
Robert Banach
Christian Gigon
Nerijus Sulcys
Anton Foliforov
Michael Seger
Dietmar Dörfler
Andy Conn
Maciej Olesiñski
Raul Kudre
Matej Pilka
LAT
EST
SUI
EST
SUI
LIT
RUS
AUS
AUS
GBR
FIN
AUT
POL
EST
AUT
LAT
POL
AUT
LIT
RUS
SUI
AUT
GBR
POL
EST
SVK
107
106
97
96
87
70
66
66
66
66
62
62
59
58
54
54
52
51
51
50
50
48
46
46
44
43
(140)
37. Tomáš Hanièák
47. Štefan Šurgan
85. Peter Viskup
Michal Fraòo
Marian Kazík
Tomáš Flassik
Peter Sámel
Juraj Opršal
Michal Pavelek
Marcel Kováèik
Martin Nágl
Róbert Schenk
Samuel Vališ
Peter Herda
Filip Pucher
Marian Englman
Peter Galko
¼udovit Pažický
Mikuláš Šabo
Peter Plachy
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
36
28
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ženy
1. Michaela Gigon
2. Ramune Arlauskiene
3. Dagmara Panas
Anna Füzy
5. Regula Mühlemann
AUT
LIT
POL
HUN
SUI
120
103
91
91
89
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
(49)
42.
43.
46.
47.
48.
Anna W³odarczyk
Anna Kraj
Nina Phillips
Anke Dannowski
Päivi Tommola
Hana Bajtošová
Asta Misiunaite
Anna Vorobyeva
Alena Ïurèová
Janine Hensman
Stanislava Fajtová
Jolanta Sulciene
Melissa Thomas
Magdalena Dura
Carla Freitas
Kerstin Wieser
Orsolya Marosffy
Klara Kie³basiñska
Christine Schaffner
Ágnes Gábor
POL
POL
IRL
GER
FIN
SVK
LIT
RUS
SVK
GBR
SVK
LIT
AUS
POL
POR
AUT
HUN
POL
SUI
HUN
83
81
80
77
74
64
60
59
59
57
53
51
50
49
48
44
43
42
40
40
Zuzana Poštulková
Taòa Èasnochová
Zuzana Janotová
¼udmila Grauzelová
Katarina Schenková
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
18
16
12
11
10
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR v OB NA KLASICKÝCH TRATIACH 2005
- (1. etapa GPS 2005), 29. 7. 2005, Silická planina, TKE
M -14 E
3.9 km, 185 m, 8 k
1. Sokol Tomáš
KYS
2. Heilig Dániel
HUN
3. Baumholczer Máté
HUN
4. Kliment Lukáš
KYS
5. Køeèek Jan
CZE
6. Balsam Bartosz
POL
7. Zimmermann Štìpán
CZE
8. Bartczak Wojciech
POL
9. Barcík Róbert
BBA
10. Èarný Patrik
KYS
11. Semanèík Dominik
KYS
12. Briconoks Edgars
LAT
13. Holíèek Peter
SPE
14. Krajèoviè Martin
MZV
15. Mižúr Peter
FBA
16. Hráb Dániel
HUN
17. Anc Mateusz
POL
18. Sokol Juraj
KYS
19. Piekarski Ryszard
POL
20. Košut Martin
VZA
21. Iro Branislav
SPE
22. Wichert Mateusz
POL
23. Repka Dániel
HUN
24. Šoltés Boris
SSN
25. Dikej Jakub
SPE
26. Hanzély Ján
SSN
27. Milojeviè Kristián
SPE
28. Mazúr Tomáš
RBA
29. Hierweg Karol ml.
BBA
30. Gojsza Ádám
HUN
31. Kebis Tobiáš
SPE
36.00
37.00
39.40
42.05
42.17
42.37
43.24
46.37
47.18
48.56
51.16
52.26
53.06
54.49
55.23
55.24
56.00
65.54
68.01
69.56
73.26
74.45
78.50
80.09
82.20
83.40
89.19
92.20
97.29
112.38
141.49
(32)
M -16 E
5.4 km, 205 m, 8 k
1. Zimmermann Jakub
CZE
2. Turcsán Gábor
HUN
3. Dislers Karlis
LAT
4. Kubát Jan
CZE
5. Hájek Štepán
CZE
6. Kaló Attila
HUN
7. Bereczki Máté
HUN
8. Szántó Gergély
HUN
9. Hartmanis Arturs
LAT
10. Papuga Miroslav
KYS
11. Pápai Tamás
HUN
12. Ádámszki Tamás
HUN
13. O¾hava Rastislav
TKE
14. Majláth Martin
EBB
15. Kvaka Ján
KYS
16. Kuzman Zsolt
HUN
17. Galindoms Gustavs
LAT
18. Wróblewski Mateusz
POL
19. Drenèák Jaroslav
TKE
20. Jachacz Damian
POL
21. Misiunas Matas
LTU
22. Horváth Tamás
HUN
23. Nemec Juraj
EBB
24. Semanèík Libor
KYS
25. Zych Piotr
POL
26. Pavlík Michal
SSN
27. Porubèan Matúš
KYS
28. Petrinec Andrej
RBA
29. Kochn £ukasz
POL
30. Berzinš Edgars
LAT
31. Cygler S³awomir
POL
32. Fehérvári Zsolt
HUN
33. Chrappa Richard
SPE
34. Hanzély Pavol
SSN
35. Porubèan Branislav
KYS
36. Tomašoviè Michal
SPE
47.35
49.35
56.17
61.31
63.11
65.06
67.05
67.06
67.08
69.43
69.47
70.52
71.52
73.45
74.12
74.19
74.31
75.29
77.18
77.38
83.28
86.49
90.04
92.20
93.47
96.33
97.00
103.46
105.31
108.30
108.59
112.06
125.10
133.17
146.14
160.58
M -18 E
7.0 km, 315 m, 11 k
1. Krajèík Michal
EBB
2. Mazúr Martin
RBA
3. Šmehlík Eduard
CZE
4. Rass Jonas
ITA
5. Mališ Jiøí
CZE
6. Choban Olexandr
UKR
7. Szabó Rastislav
EBB
8. Kvaka Ondrej
KYS
48.06
52.29
53.12
53.55
54.27
56.55
57.28
59.28
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.00
3.40
6.05
6.17
6.37
7.24
10.37
11.18
12.56
15.16
16.26
17.06
18.49
19.23
19.24
20.00
29.54
32.01
33.56
37.26
38.45
42.50
44.09
46.20
47.40
53.19
56.20
61.29
76.38
105.49
(39)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2.00
8.42
13.56
15.36
17.31
19.30
19.31
19.33
22.08
22.12
23.17
24.17
26.10
26.37
26.44
26.56
27.54
29.43
30.03
35.53
39.14
42.29
44.45
46.12
48.58
49.25
56.11
57.56
60.55
61.24
64.31
77.35
85.42
98.39
113.23
(32)
+ 4.23
+ 5.06
+ 5.49
+ 6.21
+ 8.49
+ 9.22
+ 11.22
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Szabó András
Korèák Dominik
Wróblewski Grzegorz
Halász Balázs
Boøil Tomáš
Gajdoš Tomáš
Perùtka Jan
Kollár Miroslav
Gabnai Zoltán
Ferenczi Krisztián
Student Kamil
Urbán Csaba
Sýkora Daniel
Malý Aleš
Krajíèek Vojtìch
Navrátil Tomáš
Chmielecki Piotr
Šilík Andrej
Boros Dániel
Kaser Felix
Kmetík Jozef
HUN
CZE
POL
HUN
CZE
KYS
CZE
KYS
HUN
HUN
POL
HUN
TKE
CZE
CZE
CZE
POL
EBB
HUN
ITA
MZV
M -20 E
9.4 km, 405 m, 15 k
1. Kovács Ádám
HUN
2. Zsebeházy István
HUN
3. Kovács Róbert
HUN
4. Terpay Dmytro
UKR
5. Varga Zsolt
HUN
6. Chepelin Oleg
GBR
7. Tullie James
GBR
8. Oszlovics Ádám
HUN
9. Szajkó Csaba
HUN
10. Priesol Juraj
RBA
11. Sümegi János
HUN
12. Heron Kyle
GBR
13. Sedláèek Tomáš
CZE
14. Halász Gergö
HUN
15. Kokojan David
CZE
16. Tolnai Márton
HUN
17. Ander Adam
CZE
18. Poláèek Lukáš
SPE
19. Ïuriš Matej
MZV
M 21- E
12.1 km, 495 m, 19 k
1. Dávidík Marián
BBA
2. Barták Lukáš
BBA
3. Bukovác Maroš
FBA
4. Piják Ondrej
BBA
5. Barrable Nick
GBR
6. Vít Pospíšil
BBA
7. Harkányi Zoltán
HUN
8. Dénes Zoltán
HUN
9. Józsa Gábor
HUN
10. Cserpák Zsolt
HUN
11. Forrai Gábor
HUN
12. Smith Reuben
SWE
13. Less Áron
HUN
14. Szörényi Gábor
HUN
15. Vonyó Péter
HUN
16. Balabás Péter
HUN
17. Šafka Jan
CZE
18. Bukovác Pavol
FBA
19. Laki Balázs
HUN
20. Lajszner Attila
HUN
21. Lauenstein Stefan
SUI
22. Sikora Tomáš
VZA
23. Dudra Milan
KYS
24. Pelyhe Dénes jr.
HUN
25. Halona Gergély
HUN
26. Marton Radovan
KYS
27. Potštejnský Jan
CZE
28. Forrai Miklos
HUN
29. Drapcsik Péter
HUN
30. Bogos Tamás
HUN
31. Èernohous Jan
CZE
32. Farkas Viktor
HUN
33. Szundi Attila
HUN
34. Gyöngyösi István
HUN
35. Porubèan Igor
KYS
36. Viskup Peter
VZA
66.46
70.40
72.43
75.08
76.52
77.08
80.23
81.31
81.50
83.09
89.51
96.07
98.18
98.20
100.50
104.51
110.10
117.45
124.30
128.57
131.47
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
18.40
22.34
24.37
27.02
28.46
29.02
32.17
33.25
33.44
35.03
41.45
48.01
50.12
50.14
52.44
56.45
62.04
69.39
76.24
80.51
83.41
(22)
64.23
69.24
72.27
82.11
82.22
83.09
85.35
93.59
97.23
101.27
104.47
112.48
118.24
120.03
124.01
126.58
130.39
147.25
176.44
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5.01
8.04
17.48
17.59
18.46
21.12
29.36
33.00
37.04
40.24
48.25
54.01
55.40
59.38
62.35
66.16
83.02
112.21
(86)
77.05
78.24
81.09
82.42
82.58
85.59
88.12
91.43
93.36
96.59
98.53
98.56
102.31
104.11
105.02
106.44
107.31
108.05
108.21
108.46
109.20
110.17
110.51
111.23
111.30
112.07
113.45
113.50
114.27
116.20
119.28
119.48
121.10
122.17
125.19
125.34
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.19
4.04
5.37
5.53
8.54
11.07
14.38
16.31
19.54
21.48
21.51
25.26
27.06
27.57
29.39
30.26
31.00
31.16
31.41
32.15
33.12
33.46
34.18
34.25
35.02
36.40
36.45
37.22
39.15
42.23
42.43
44.05
45.12
48.14
48.29
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Fencl Petr
Libant František
Vobr Marek
Netuka Martin
Bednárik Martin
Leštínský Tomáš
Ludvig Péter
Koprivanacz Imre
Doucha Jiøí
Spiegl Máté
Baksa Csaba
Macháèek Július
Chupek Jozef
Vas Gábor
Horniak Juraj
Gábor József
Bácskai László
Paszynski Piotr
Mézes Tibor Sólyom
Fišer Jiøí
Hrnèiar Dušan
Poláèek Pavol
Kiss Gábor
Venczel Gabor
Koøínek Jindøich
Pavlíèek Václav
CZE
BBA
CZE
CZE
SSN
TKE
HUN
HUN
CZE
HUN
HUN
MZV
VZA
HUN
BBA
HUN
HUN
POL
HUN
CZE
FBA
SPE
HUN
HUN
CZE
CZE
125.56
127.04
129.33
132.00
132.44
133.02
135.24
135.39
137.47
138.40
142.49
142.52
144.47
149.53
150.49
150.55
152.26
153.31
156.12
157.22
158.39
160.05
160.30
161.19
162.14
165.18
M 35- E
9.4 km, 405 m, 15 k
1. Viniczai Ferenc
HUN
2. Gillich György
HUN
3. Barcík Peter
BBA
4. Král Jozef
VZA
5. Franko Valér
KYS
6. Olas Jacek
POL
7. Bartczak Jaroslaw
POL
8. Lexa Matej
9. Reichardt Maxim
GER
10. Fatin Cyril
RZK
11. Šmelík Ján
RBA
12. Gapinski Wlodek
POL
13. Horký Roman
CZE
78.32
79.33
87.30
96.48
103.25
111.10
112.40
116.47
122.10
126.41
134.24
159.20
162.03
M 40- E
7.4 km, 305 m, 11 k
1. Jonauskas Genadijus LTU
2. Hadaè Miroslav
CZE
3. Hierweg Karol st.
BBA
4. Varga József
HUN
5. Nìmeèek Jan
CZE
6. Køeèek Miroslav
CZE
7. Gera Tibor
HUN
8. Gabnai Ernõ
HUN
9. Szokol Lajos
HUN
10. Sramkó Tibor
HUN
11. Török József
HUN
12. Papuga František
KYS
13. Mlynárik Peter
VZA
14. Šoltés František
SSN
15. Horký Milan
CZE
16. Rácz Štefan
KYS
17. Dvorský Ilja
CZE
18. Bednár Pavol
EBB
19. Gajdoš Stanislav
KYS
20. Mezník Vladimír
CZE
21. Slavik Viktor
CZE
22. Filó György
HUN
23. Mazúr Milan
RBA
24. Kuna Daniel
BBA
25. Pøibík Jan
CZE
26. Vajduliak Juraj
TVR
27. Oravec Miroslav
VZA
28. Sýkora Jozef
TKE
29. Košút Ján
VZA
65.24
66.26
66.41
67.34
67.42
71.09
72.31
74.24
75.22
76.12
79.31
80.49
81.07
86.17
87.00
89.36
92.06
92.24
100.22
102.32
102.50
109.12
122.35
126.42
129.20
132.24
136.52
137.35
140.51
M 45- E
7.0 km, 315 m, 11 k
1. Ptašekas Marjus
LTU
2. Gyulai Zoltán
HUN
3. Pápai János
HUN
4. Mair Rudi
ITA
5. Kovács József
HUN
6. Mitelman Milan
VZA
7. Zsilkin Viktor
HUN
62.27
63.38
65.07
68.14
71.18
75.41
77.23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
48.51
49.59
52.28
54.55
55.39
55.57
58.19
58.34
60.42
61.35
65.44
65.47
67.42
72.48
73.44
73.50
75.21
76.26
79.07
80.17
81.34
83.00
83.25
84.14
85.09
88.13
(15)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.01
8.58
18.16
24.53
32.38
34.08
38.15
43.38
48.09
55.52
80.48
83.31
(29)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.02
1.17
2.10
2.18
5.45
7.07
9.00
9.58
10.48
14.07
15.25
15.43
20.53
21.36
24.12
26.42
27.00
34.58
37.08
37.26
43.48
57.11
61.18
63.56
67.00
71.28
72.11
75.27
(23)
+ 1.11
+ 2.40
+ 5.47
+ 8.51
+ 13.14
+ 14.56
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Briconoks Paulis
Háj Bohumil
Fedor Jozef
Kostka Evžen
Fehér Mihály
Karnavièius Jurgys
Kollár Milan
Hrenkó László
Iro Miroslav
Petrinec Milan
Dislers Guntis
Formanko Dušan
Machowski W³adys³aw
Hostaš Jindøich
Navesòák Peter
Csikós Miklós
LAT
CZE
SPE
CZE
HUN
LTU
KYS
HUN
SPE
RBA
LAT
RBA
POL
CZE
VKE
HUN
M 50- E
5.9 km, 255 m, 9 k
1. Parzewski Jerzy
POL
2. Honfi Gábor
HUN
3. Spiegl János
HUN
4. Kopanièák Vladimír
TKE
5. Polakoviè Peter
VZA
6. Pelyhe Dénes
HUN
7. Wolejszo Tadeusz
POL
8. Jirka Jiøí
CZE
9. Tertsch Antal
HUN
10. Procházka Antonín
CZE
11. Piják Vladislav
SPE
12. Žaludek Jindøich
CZE
13. Wozniak Jozef
POL
14. Kósa Pál
HUN
15. Pocius Remigius
LTU
16. Poláèek Pavol
SPE
17. Król Benedykt
POL
18. Somogyi Lajos
HUN
19. Lévai Kálmán
HUN
20. Gajdošík Jozef
VZA
21. Pilc Oldøich
CZE
22. Mižúr Ján
FBA
23. Tóth Sándor
HUN
24. Mikluš Viktor
FBA
25. Zacharovský Ivan
ZMT
26. Arasimavicius Vidimant LTU
27. Halász László
HUN
28. Grauzel Vladimír
FBA
29. Nick József dr.
HUN
77.38
78.21
80.56
81.03
82.50
83.43
95.54
101.51
103.26
107.59
111.14
111.21
113.39
120.58
140.10
156.09
15.11
15.54
18.29
18.36
20.23
21.16
33.27
39.24
40.59
45.32
48.47
48.54
51.12
58.31
77.43
93.42
(35)
53.36
66.59
67.58
70.16
70.57
71.56
73.58
75.27
82.43
86.48
89.39
92.22
94.30
98.20
100.42
104.03
106.18
106.35
109.45
111.38
113.09
113.46
114.38
123.21
127.25
128.13
133.10
134.04
150.33
M 55- E
5.4 km, 205 m, 8 k
1. Kéri Péter
HUN
2. Sikora Miroslav
CZE
3. Cicenas Remas
LTU
4. Jelínek Petr
CZE
5. Babický Tomáš
CZE
6. Kmieciñski Józef
POL
7. Vávra Viktor
RBA
8. Bumelis Vidimantas
LTU
9. Cieker Ján
TVR
10. Féder Medard
PEZ
11. Fraòo Peter
SPE
12. Kardos Dr. Ferenc
HUN
13. Csáki Tibor
HUN
14. Prekop Juraj
MZV
15. Nosál Stanislav
CZE
66.13
66.15
67.15
68.16
72.39
79.13
84.46
94.14
94.31
107.26
113.55
116.56
118.20
121.14
125.12
M 60- E
4.1 km, 135 m, 8 k
1. Vlach Oldøich
CZE
2. Hýbal Ladislav
BBA
3. Gombkötõ Péter Dr.
HUN
4. Nagy Árpád Dr.
HUN
5. Berbécs Sándor
HUN
6. Sleziak Wilfried
DKE
7. Baran Dezider
FBA
8. Muszély György
HUN
9. Meriaè Milan
ZMT
10. Šmelík ¼udovít
RBA
49.29
53.19
55.31
59.50
71.24
72.08
77.48
82.17
107.59
145.42
M 65- E
3.9 km, 185 m, 8 k
1. Sláma Peter
RBA
2. Mráz Jaroslav
KYS
3. Argay Gyula
HUN
4. Schell Anal
HUN
5. Valkony Ferenc
HUN
6. Müller János
HUN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13.23
14.22
16.40
17.21
18.20
20.22
21.51
29.07
33.12
36.03
38.46
40.54
44.44
47.06
50.27
52.42
52.59
56.09
58.02
59.33
60.10
61.02
69.45
73.49
74.37
79.34
80.28
96.57
(18)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0.02
1.02
2.03
6.26
13.00
18.33
28.01
28.18
41.13
47.42
50.43
52.07
55.01
58.59
(10)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3.50
6.02
10.21
21.55
22.39
28.19
32.48
58.30
96.13
(7)
47.50
65.20
66.18
70.41
76.58
80.16
+
+
+
+
+
17.30
18.28
22.51
29.08
32.26
7. Szabon János
HUN
86.27 + 38.37
M 70- E
2.3 km, 90 m, 6 k
1. Wysocki Stanis³aw
POL
2. O¾hava Ladislav
TKE
3. Bujnowski Boles³aw
POL
(3)
46.02
48.05 +
49.49 +
W -14 E
2.3 km, 90 m, 6 k
1. Tóth Réka
HUN
2. Mezníková Lucie
CZE
3. Szokol Mónika
HUN
4. Slavikova Lucie
CZE
5. Lajos Luca
HUN
6. Franková Barbora
KYS
7. Wicha Ma³gorzata
POL
8. Koós Brigitta
HUN
9. Kwiatkowska Olga
POL
10. Pi³kowska Alicja
POL
11. Ko³osiñska Jolanta
POL
12. Papugová Katarína
KYS
13. Belešová Zuzana
SPE
14. Sleziaková Zuzana
DKE
15. Kovács Anett
HUN
17.07
17.34
19.02
19.14
21.02
21.20
21.41
23.27
26.51
28.43
28.52
31.25
32.52
33.40
50.01
W -16 E
4.1 km, 135 m, 8 k
1. Péley Dorottya
HUN
2. Poklopová Lenka
CZE
3. Zsigmond Tímea
HUN
4. Zsigmond Vanda
HUN
5. Gwozdz Ewa
POL
6. Kršiaková Jana
TKE
7. Torggler Jutta
ITA
8. Gajda Monika
POL
9. Pruss Marija
ITA
10. Pilcová Barbora
CZE
11. Bednárová Dominika
EBB
12. Bednárová Jarmila
EBB
13. Farkas Mariann
HUN
14. Tynelska Justyna
POL
15. Prišèáková Petra
MZV
16. Mihalová Dáša
EBB
17. Strozek Monika
POL
18. Sisa Dorottya
HUN
19. Stanèíková Ria
MZV
20. Korimová Ivana
TKE
21. Varga Adél
HUN
22. Dusza Anna
POL
39.51
41.19
45.38
49.50
50.49
51.23
51.52
52.49
57.43
59.21
70.25
73.12
73.25
75.57
77.27
77.57
80.00
82.20
86.00
93.25
97.57
124.53
W -18 E
5.4 km, 205 m, 8 k
1. Novák Martina
HUN
2. Koós Diána
HUN
3. Nyüsti Szilvia
HUN
4. Tyszová Natália
TKE
5. Hlaváèiková Erika
EBB
6. Hrenkó Ivett
HUN
7. Kalapács Ivett
HUN
8. Ewiak Amelia
POL
9. Gyurkó Fanni
HUN
10. Sümegi Mária
HUN
11. Nagy Virág
HUN
12. Dzúriková Katarína
MZV
13. Rambousková Hana
CZE
14. Barcíková Renáta ml.
BBA
15. Kovács Zita
HUN
16. Grzymkiewicz Liliana
POL
59.06
65.32
67.37
70.41
71.06
75.38
77.57
81.04
87.42
88.03
93.16
98.29
99.10
109.09
110.38
115.32
2.03
3.47
(15)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0.27
1.55
2.07
3.55
4.13
4.34
6.20
9.44
11.36
11.45
14.18
15.45
16.33
32.54
(24)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.28
5.47
9.59
10.58
11.32
12.01
12.58
17.52
19.30
30.34
33.21
33.34
36.06
37.36
38.06
40.09
42.29
46.09
53.34
58.06
85.02
(17)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6.26
8.31
11.35
12.00
16.32
18.51
21.58
28.36
28.57
34.10
39.23
40.04
50.03
51.32
56.26
W -20 E
7.4 km, 305 m, 11 k
1. Macinská Jana
TKE
72.43
2. Vávrová Veronika
BBA
76.39 +
3. Zatloukalová Lenka
CZE
79.02 +
4. Beržinská Soòa
BBA
88.57 +
5. Száva Zsigmond
HUN
90.34 +
6. Machowska Weronika
POL
92.46 +
7. Kynèlová Martina
CZE
95.00 +
8. Hostašová Jana
CZE
135.56 +
9. Strain Kirsten
GBR 139.01 +
(12)
W 21- E
7.4 km, 305 m, 11 k
1. Stehnová Zuzana
CZE
2. Szerencsi Ildikó
HUN
3. Fekete Zsuzsa
HUN
4. Rákayová Martina
TKE
5. Fedorova Katarina
SPE
6. Rufferová Iva
CZE
7. Bajtošová Hana
RBA
(51)
63.39
67.09
68.59
69.35
70.27
73.44
75.12
3.56
6.19
16.14
17.51
20.03
22.17
63.13
66.18
+ 3.30
+ 5.20
+ 5.56
+ 6.48
+ 10.05
+ 11.33
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Casanova Susane
Domján Zsuzsanna
Pogány Borbála
Svobodová Jitka
Kelemen Bernadett
Semak Mariya
Józsa Borbála
Dytrtová Dája
Dobke Marika
Johansen Katarína
Ïurèová Alena
Császár Éva
Marosfalvi Monika
Farkas Gabriella
Krtièková Michaela
Sebõk Éva
Szabó Veronika
Pristyák Erika
Vlèovská Marta
Gábor Ágnes
Krásná Václava
Csikós Nóra
Kovacs Edit
Hostomská Jitka
Magyar Ágnes
Ziolko Kinga
Bihári Ildikó
Dóczi Petra
Vonyó Péterné Szabó Ré
D¿yga³o Katarzyna
Baranová Mária
Fastyn Malgorzata
Labašová Katarína
Schenková Katarína
Vachová Zora
Nick Brigitta
SWE
HUN
HUN
CZE
HUN
UKR
HUN
CZE
GER
TKE
VZA
HUN
HUN
HUN
CZE
HUN
HUN
HUN
CZE
HUN
CZE
HUN
HUN
CZE
HUN
POL
HUN
HUN
HUN
POL
FBA
POL
TKE
RBA
SPE
HUN
77.42
78.45
79.16
80.07
80.30
81.19
83.03
83.10
84.10
85.08
94.09
95.11
97.24
97.36
98.47
99.07
99.20
100.43
105.07
105.47
106.19
106.24
111.55
112.11
115.27
117.33
123.39
125.49
126.40
134.21
134.39
154.58
155.11
161.16
171.20
178.02
W 35- E
5.9 km, 255 m, 9 k
1. Klauza Laima
LAT
2. Pilcová Petra
CZE
3. Balogh Piroska
HUN
4. Barcíková Renáta st.
BBA
5. Králová Miriam
VZA
6. Jirková Renata
CZE
7. Papugová Elena
KYS
8. Nìmeèková Jarmila
CZE
9. Paráková Mária
EBB
10. Køeèková Petra
CZE
11. Franková Jana
KYS
12. Slavikova Katerina
CZE
13. Paulová Iveta
SPE
64.48
75.06
75.15
78.55
82.27
83.23
89.58
92.40
98.03
106.30
110.27
119.31
166.42
W 40- E
4.6 km, 205 m, 10 k
1. Misiuniene Irina
LTU
2. Pokk Mariann
HUN
3. Dohnalová Jindra
CZE
4. Justánné Bánszki Zsuzs HUN
5. Kissné Kis Mária
HUN
6. Glabazòová Jana
CZE
7. Parfianowicz Joanna
POL
8. Korèáková Jana
CZE
9. Mazúrová Soòa
RBA
10. Nagypéter Mária
HUN
11. Kumová Iva
RBA
12. Mižúrová Jana
FBA
44.36
50.47
53.39
60.03
63.15
65.49
66.01
68.24
77.40
77.41
77.48
80.22
W 45- E
4.1 km, 135 m, 8 k
1. Kármán Katalin
HUN
2. Jenõvári Gabriella
HUN
3. Havelková Eva
CZE
4. Vávrová Beata
BBA
5. Polakovièová Elena
VZA
6. Procházková Miluše
CZE
7. Ma¾arová Angela
VKE
8. Poláèková Darina
SPE
9. Putnovská Iveta
VKE
10. Pijáková Eva
SPE
50.55
56.49
62.22
63.32
72.48
76.02
88.40
116.19
122.20
130.19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14.03
15.06
15.37
16.28
16.51
17.40
19.24
19.31
20.31
21.29
30.30
31.32
33.45
33.57
35.08
35.28
35.41
37.04
41.28
42.08
42.40
42.45
48.16
48.32
51.48
53.54
60.00
62.10
63.01
70.42
71.00
91.19
91.32
97.37
107.41
114.23
(15)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10.18
10.27
14.07
17.39
18.35
25.10
27.52
33.15
41.42
45.39
54.43
101.54
(12)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6.11
9.03
15.27
18.39
21.13
21.25
23.48
33.04
33.05
33.12
35.46
(10)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5.54
11.27
12.37
21.53
25.07
37.45
65.24
71.25
79.24
W 50- E
3.9 km, 185 m, 8 k
1. Salajková Vìra
CZE
2. Brzová Marta
SPE
(2)
72.07
92.48 + 20.41
W 55- E
2.3 km, 90 m, 6 k
1. Korik Vera
HUN
23.18
(7)
2. Bumeliene Skaidra
3. Kardos Rózsa
4. Sikorová Marie
LTU
HUN
CZE
23.58 +
25.53 +
26.46 +
0.40
2.35
3.28
5. Králová Eva
6. Nedvídková Jitka
7. Fraòová Marie
VBA
CZE
SPE
29.12 + 5.54
37.17 + 13.59
37.23 + 14.05
W 60- E
2.3 km, 90 m, 6 k
1. Cser Krisztina
HUN
2. Schell Erzsébet
HUN
(2)
32.01
33.41 +
1.40
Zápis è. 05/2005
z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dòa 29. 7. 2005 v Rožòave
1.
Prítomní:
Juraj Nemec, Dušan Formanko, Valér Franko, Ján Mižúr - èlenovia predsedníctva
Marian Kazík - gen. sekretár, Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Michal Kundrata - predseda Sekcie OC, riadite¾ OV MS v OC 2005
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
3. Informácia o príprave MS v OC 2005
4. Príspevky na èinnos• od MŠ SR
5. Kvalifikácia na majstrovstvá ISF v OB 2006
6. Plán práce P SZOŠ v 2. polroku 2005
7. Vyhodnotenie školských športových sú•aží 2004/2005
8. Nominácia na MS v OC 2005
9. Správy z vrcholových podujatí OB
10. Rôzne
a) list do Zlína
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia do 29. 7. 2005:
- uzn. 2/04/04 Preveri• záujem o uskutoènenie školení trénerov T2 a T3
- v plnení
- uzn. 13/06/04 Pripravi• závereèné testy pre školenie R3
- v plnení
- uzn. 2/01/05 Spracova• aktualizované pravidlá LOB pod¾a vzoru OB a OC
- v plnení
- uzn. 16/02/05 Preveri• záujem o vzdelávanie funkcionárov SZOŠ
- v plnení
- uzn. 8/03/05 Spracova• vyúètovanie úèasti SR na Svetovom pohári v OB v GBR - splnené
- uzn. 2/04/05 Uhradi• zálohy poplatkov na MED v OB 2005 pretekármi
- splnené
- uzn. 7/04/05 Uskutoèni• tlaè. besedu v BB po MM SR v OC 2005 v Martine
- splnené
Uznesenie 1/05/05:
T: 31. 8. 2005
2.
Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúètov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 6. 2005 podal M. Kazík.
Uznesenie 2/05/05:
3.
5.
P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu k 31. 6. 2005 na vedomie.
Informácia o príprave MS v OC 2005 - osobne zúèastnený predseda OV MS v OC Michal Kundrata informoval o celkovom zabezpeèení šampionátu, o návšteve kontrolóra IOF, o programe podujatia a o celkovom zabezpeèení pretekových priestorov. Ïalej spomenul poèty prihlásených, stav mapovacích prác, rozpoèet podujatia. Upovedomil P SZOŠ, že aj napriek nepodporeniu akcie MŠ SR, sa pokúsia zabezpeèi• všetko na patriènej úrovni s èo najmenšími nákladmi.
Uznesenie 3/05/05:
4.
P SZOŠ poveruje gen. sekretára zabezpeèi• v spolupráci s usporiadate¾om MS v OC tlaèovú besedu SZOŠ v centre
šampionátu dòa 5. 9. 2005.
zodp.: Kazík, Kundrata
Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informácie o zabezpeèení MS v OC 2005 v B. Bystrici.
Príspevky na èinnos• od MŠ SR - o príspevkoch na èinnos• zväzu na r. 2005 referoval M. Kazík a o celkovej situácii hospodár zväzu J. Mižúr.
Koneène sú známe konkrétne sumy príspevkov na r. 2005 a bola podpísaná aj zmluva s MŠ SR. Èlenovia P SZOŠ považujú za správne postupova• i naïalej v hospodárení obozretne. P SZOŠ prerozdelilo príspevky na podporu èinnosti jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ.
Uznesenie 4/05/05:
P SZOŠ na èinnos• mapovej komisie SZOŠ v r. 2005 pride¾uje:
na školské mapy
25 000 Sk
na sú•ažné mapy
50 000 Sk
Uznesenie 5/05/05:
Predsedníctvo SZOŠ na èinnos• sekcií SZOŠ v r. 2005 pride¾uje:
sekcia OB
20 000 Sk
sekcia OC
20 000 Sk
sekcia LOB
10 000 Sk
Uznesenie 6/05/05:
P SZOŠ schva¾uje úpravu platov zamestnancov SZOŠ v súlade so zmluvou s MŠ SR takto:
- výška hrubej mesaènej mzdy Anatolijovi Bilobžickému od 1. 8. 2005 na 10 100 Sk (do 31. 12. 05)
- výška hrubej mesaènej mzdy Marianovi Kazíkovi od 1. 9. 2005 na 16 500 Sk
Kvalifikácia na majstrovstvá ISF v OB 2006. Koordinátorom kvalifikácie M. Kazík informoval o uskutoènených 3 kolách kvalifikácie a o priebežnom
poradí školských družstiev. Postupový k¾úè - v každej kategórii 2 školské a jedno národné družstvo zo SR.
Uznesenie 7/05/05:
Predsedníctvo SZOŠ berie informáciu o kvalifikácii na majstrovstvá ISF v OB 2006 na vedomie.
6.
Plán práce P SZOŠ v 2. polroku 2005. Do celoroèného plánu schváleného zaèiatkom roka nie je potrebné niè dopåòa•, èlenovia P SZOŠ sa zaoberali najmä termínom konferencie zväzu (koniec novembra/zaèiatok decembra 2005 v Bratislave).
7.
Vyhodnotenie školských športových sú•aží 2004/2005 - preh¾ad úèasti bol zverejnený v Infobe. Poèet sú•aží sa znížil, poèet úèastníkov mierne
stúpol. P SZOŠ odporúèa vyda• pokyny pre školské športové sú•aže v nasledujúcom školskom roku èo najskôr ako to bude technicky možné. O
usporiadanie M SR SAŠŠ 2006 v OB prejavili záujem kraje Bratislava (RBA) a Žilina (ZMT).
Uznesenie 8/05/05:
8.
P SZOŠ berie informáciu o školských športových sú•ažiach v OB 2004/2005 na vedomie.
Nominácia na MS v OC 2005 - nomináciu predložil a zdôvodnil tréner reprezentácie OC M. Kazík. Informoval aj o pláne závereènej prípravy
pretekárov do MS v OC 2005. P SZOŠ sa zaoberalo spolu s predsedom OV MS v OC a predsedom Sekcie OC M. Kundratom podmienkami úèasti
družstva SR.
Uznesenie 9/05/05:
9.
Správy z vrcholových podujatí OB - neboli predložené, èlenovia P SZOŠ sa hodnotením MED v OB, JMS v OB a Svetových hier nezaoberali.
Uznesenie 10/05/05:
T: 31. 8. 2005
10.
P SZOŠ schva¾uje nomináciu na majstrovstvá sveta v OC 2005 v Banskej Bystrici:
muži
- Štefan Šurgan (ŠK BIKO B. Bystrica), Mikuláš Šabo (ŠK Vazka Bratislava), Matej Pilka, Michal Fraòo
(Sokol Pezinok), Karel Poštulka (ŠK Panda Topo¾èianky), Tomáš Hanièák (Klub OB Martin)
náhradník Matúš Trnovec (ŠK Vazka Bratislava)
ženy
- Stanislava Fajtová, Hana Bajtošová (ŠK Vazka Bratislava), Alena Ïurèová (ŠK BIKO B. Bystrica),
Natália Tyszová (ATU Košice)
tréner
- Marian Kazík
Úhrada nákladov - finanèné podmienky úèasti stanoví Sekcia OC.
A)
P SZOŠ ukladá Anatolijovi Bilobžickému (MED v OB 2005), Davidovi Alešovi (JMS v OB 2005) a Paulíne Májovej
(WG 2005) predloži• hodnotiace správy z jednotlivých podujatí.
zodp.: Bilobžickyj, Aleš, Májová
Sekcia OB predložila list adresovaný Liborovi Slezákovi o usporiadaní sú•aží v OB pre SR v r. 2006 v ÈR.
Uznesenie 11/05/05:
T: 1. 8. 2005
P SZOŠ súhlasí s konaním pretekov rebríèka OB 2006 v ÈR na základe podnetu Sekcie OB.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zabezpeèi• odoslanie listu.
zodp.: Kazík
Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude: predbežne koncom septembra 2005 v Bratislave.
Zapísal: Marian Kazík
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo èlenovia SZOŠ:
40. výroèie
polstoroènica života
- 16. 9. ¼uboslav Gargula SSN, 24. 9. ¼ubica Nosková VZV
- 17. 9. Juraj Kubica SSN
Všetkým prajeme ve¾a zdravia, š•astia, úspechov, životného optimizmu, najmä však ve¾a chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientaèných športov.
2. 8. 2005 na svet zavítala Elena Lagová (dcéra O¾gy a Miroslava Lagovcov VBA/RBA). Miery: 49 cm - 2,65 kg.
Rodièom i die•atku prajeme ve¾a zdravia, š•astia, nech sa v bludisku sveta i èervenobielych lampiónov nestratí.
ÚÈAS• SLOVENSKEJ REPREZENTÁCIE V ORIENTAÈNOM BEHU
NA SVETOVÝCH HRÁCH V NEMECKU
A MAJSTROVSTVÁCH SVETA V OB V JAPONSKU
I REPREZENTÁCIE JUNIOROV SR
NA JUNIORSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SVETA V OB VO ŠVAJÈIARSKU
PODPORILA SPOLOÈNOS•
EMM spol. s.r.o.

Podobné dokumenty

Výsledková listina - Župný pohár 2016

Výsledková listina - Župný pohár 2016 STREZENICKY MALEK Macko MALEK ŠPINDOR KRIŠTÍN OZIMY BÍLIK

Více

Výsledky Overall

Výsledky Overall 257 Koskinen Harri (FIN), Kuusi Sami (FIN), Nieminen Tuula (FIN)

Více

Závěrečné zprávy

Závěrečné zprávy Daniel Hubmann) Kompletní výsledky všech závodů jsou v příloze č. 4. Podrobné výsledky s mezičasy jsou na http://www.woc2008.cz

Více

22. bereg kupa – nyíregyháza result list

22. bereg kupa – nyíregyháza result list 2. Moravszki János 3. Dapkus Robertas 4. Zach Jaroslav 5. Marecek Jiri 6. Ambrazas Gintautas 7. Vlach Miroslav Sen 8. Navickas Egidijus 9. Marcu Adrian 10. Deptulski Tomas 11. Brunner Sándor 12. Fr...

Více

prováděcí předpisy k soutěžím sekce ob 2016

prováděcí předpisy k soutěžím sekce ob 2016 3. Dorost a dospělí: jednorázový otevřený závod pro sedmičlenné klubové štafety dospělých (4 muži, 3 ženy) a dorostu (4 dorostenci, 3 dorostenky); na sudém úseku musí běžet žena. Ve štafetě na M ČR...

Více

duben 2005 - nový jičín

duben 2005 - nový jičín èlena ZM MVDr. M. Šturma se pøiklonila k provedení posouzení všech návrhù odbornou skupinou vybraných nezávislých konzultantù, uspoøádáním pracovního semináøe ZM. To vše by se mìlo uskuteènit do te...

Více