o b e c n í ÚY a d Průhonice

Komentáře

Transkript

o b e c n í ÚY a d Průhonice
o b e c n í ÚY a d Průhonice
Květnové
nám
ěsti
St avební
SPIS.ZN.:
Č'l.:
7 3,
252
43
PrŮhonice
úřa d
SU/0759/11/Ko
l211089/suv
vYŘtzulp:
Hana Kopřivová
TEL.:
E-MAIL:
[email protected]
272ltr 628,724324867
V Průhonicích
dne21.5.2012
RoZHoDNUTÍ
ÚznnnNÍRoZHoDNUTÍ
Výroková část:
obecní úřadPrůhonice,stavebníúřad( dále jen ,,stavebníúřad..),jako věcně a místněpříslušnýsprávní
orgán podle ustanovení$ 13 odst. l písm.g) zákona ě. 18312006Sb.' o územnímplánování a stavebním
řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavební zákon,,), v územnímřízení
posoudil podle $ 84 až9| stavebníhozákonaŽádost o vydání rozhodnutío umístěnístavby nebo zařizeni
(dálejen ''rozhodnutí
o umístěnístavby''),kteroudne 5.1l.2010 podal
Ředitelství silnic a dálnic čn, rč 65993390,Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
kteréhozastupuje APRIS 3MP s.r.o., Ing.arch.M.Tylšová, lč zltgsgt2, K Roztokům 190,
165 00 Praha 620
(dále jen ,,žadate|,,),
a na zák|adě tohoto posouzení:
Vydává podle $ 79 a92 stavebníhozákona a $ 9 vyhlášky ě' 50312006Sb., o podrobnějšíúpravě
územníhoÍízení,veřejnoprávní smlouvy a územníhoopatření
I.
rozhodnutí
o umístěnÍ
stavbv
Protihluková stěna na dálnici Dl
km 6,020-7,200
(dálejen ''stavba'')
na pozemkuparc.č.509l1r,384l1r,385'
386/l,508/1,507l6,50618,50616,59814,
505/3,505/|6,505122,
parc.č.83/2,83/|0,83/9,83l|2,
60412,
6|412,v katastrálním
inemíPruhonice,
3 9 2 l | | , 3 9 2 / | , 3 9 | lP| K
, 3 9 0 li , P K 4 4 9 , 4 4 9 l | , 3 3 7 l 4k5.,úČ
' estlice.
Stavbaobsahuje:
- PHs celkovédélky1381,20m, výškamontované
ěásti6,20_9,z0 m, roztečsloupků4,l0 m
-
Úp.ava venkovního
vedeníVN
-
Dopravníopatření
-
Sadovéúpravy
Druh a úěelumisťované
stavby:
StavbaPHS má za cí| ochránit stávajícízástavbuobce PrůhonicezdopravníhozatiŽenidálnice D1.
Podkladempro vypracováníprojektuje akustickástudiedanélokality'vypracovanáEKoLA group,spol.
s r.o.,Mistrovská4,Praha l0, Ic 63981378,ěís|ozakázkyl0-0041-0l,kterápodrobněpopisujezjištěné
hladinyakustického
tlaku. objekt PHS je navrženve staničení
dálnice Dl od km 6,020 dokm7,072
vpravo.
cj. r2l1089/suv
sÍÍ.2
od začátku úpravy v km 6,020 v délce cca 436 m, stavba nové PHS nahradí stávajícínevyhovující
jako akusticky pohltivá, ěástečnějako akusticky
protihlukovou stěnu. Stěna je navrhována částečně
odrazivá. PoŽadovaný stupeň akustickéhoútlumuje ve stupni ,{3 a A4 dle umístěnístěny, a A0-Al
v úsecích,kde je PHS navrženaprůhledná.
Umístěnístavby:
Navrhovaná stěna plynule navazuje na jižzrea|izovanoustěnu v zaěátku úsekudálnice Dl. obchází ve
svétrase stávajícíěerpacístanici a pokračujepodélkolektorovévětve dálnice přes dálničnímost, kolem
nákupníhocentra Lidl. Další větev stěny zaěiná v blízkosti kruhové KiŽovatky v ulici Uhříněveská a
podélpřipojujícívětve dálnice pokračujesměremk nadjezdu silnice č.003l0 - ul. Říěanská a navazujici
ul. Průhonická.Před objektem Pyramida Průhoniceje navrŽenaprůhlednáprotihluková stěna. V místě
nadjezdubude stěna přerušena,zanadjezdem bude pokačovatještěvdélce cca 151,00 m, kde bude
ukoněena.
Popis :
PHS je ve svém průběhutvořena několika ýpy konstrukcí.V km 6,020 až 6,|76 je stěna vedena na
opěrnézdi přibližně2-5 m od kraje Dl' vkm 6,|76 aŽ6,247 je PHS vedena začerpacístarricíPH, na
zemním valu ve výšce 0-3 m nad niveletou dálnice. V úsekukm 6,020 až 6,247 je uvažovánnejvyšší
stupeň pohltivosti A4 a v'ýškazdi dosahuje 8 _ 9 m. V km 6,23| až 6,447 vede PHS opět u dálnice
přibližně 1,6 m od okraje Dl. V tomto úsekuje uvažovánstupeňpohltivosti '{3 a výškaPHS ěiní 7,5 m.
Částtétostěny v km 6,250 aŽ 6,283je vedena nad stávajícíkomunikací,kterápropojuje obce Průhonicea
Čestlice,na samostatnésamonosnémostníkonstrukci.V úsekukm 6,345 až6,447 jsou hornípanely PHS
navrženyjako odrazivé _ průhledné.PHS u odbočovacíhopruhu z dá|nice směrem na Pruhonice má
délku298 m a je navrhovánajako velmi vysoce pohltivá ( stupeňpohltivosti ,A.4)výšky 9 m' Překytím se
napojuje na PHS vedenou u dálnice Dl vkm 6,502 aje přerušenadalšímpřekrýím vkm 6,756 a
pokračujepo most nad dá|nicíD1 do km 6,895. V tomto úsekuse uvažujes výškouPHS 8 m a stupněm
pohltivosti zvuku 43 s vyjímkou v km 6,502 až6,774,kde se uvažujes průh|ednouPHS. V místěobjektu
,,Pyramida..bude sníženána min. výšku dle akustickéstudie. PHS bude sníženana výšku 6 m a to
vúseku 6,665 aŽ6,756. PHS pak pokraěujeza mostemvkm 6,916 aŽ7,072 o výšce6 m a se stupněm
pohltivostiA'3.Únikové východyjsou rozmístěnyve vzdálenostimax. l50 m.
Řešenív úsekukm 6,950.6,975dálnice D1 (sousednípozemky v|astníků- p. Toulec, p.č.337/48,k.ú.
čestlice, Domo Development, a.s., p.č.337l 49,PK 369/6, k.ú.Čestlice):
V tomto úsekuje technickéřešeníz hlediska prostorovéhouspořádání mezi hranou ocelové svodnice
Vtomto úsekuje hranice pozemkup.č,.337/48,
dálničního
svodidla a hranou pozemku nejnepříznivější.
840
mm
až
|230 mm. PHS bude v tomto místě tvořena
k.ú. Čestlice, vzdá|ena od líce svodidla
betonoqýmipanely s pohlcujícívrstvou z liaduru o celkovétloušťcemax.220 mm' PHS bude v daném
úsekuochráněnaocelovým svodidlem MS4A{2 osazenýmdle TP |9| (vzdá|enost líce svodidla od pevné
prahu. Půdorysnětak bude
ŽeIezobetonového
překážky 550 mm). Svodidlo bude kotveno do průběžného
konstrukcesvodidla spoleěně s PHS umístěnav pásu šířky770 mm. Tímto umístěnímPHS a svodidla při
dodrŽeníplatných ČsN a TP nebude zasahovánodo pozemkůp,č' 337l48,337l49 aPK 36916,k.ú.
Cestlice.
u.
Stanovípodmínkypro umístěnístavby:
parc.ě' 509l|,384l|,385'386/l,508/1,50716,50618,50616,
na pozemcích
1 . Stavbabudeumístěna
uzemi Průhonice,parc.č.8312,83l|0,
59814,50513,505l|6, 505l22,60412,6|412,v katastrálním
. estlicp
e ,o d l eo v ě ř e n é
83lg,83l|2,392l||,392lI,3g|P
llK
, 3 9 0 / 1P, K 4 4 9 ,4 4 9 l I , 3 3 7 l 4 5k,. ú Č
Praha
2,|Čo 485
00
Perucká5,l2O
Partner,
s.r.o.,
projektové
Novák
&
lypracované
dokumentace
pro
inženýr
mosty a
85955,autorizovánaIng. FrantišekHanuš,CKAIT 0500922,autorizovaný
07-No-04013.
konstrukce,
DUP.02l20l0' doplnění12120||,zak.čís|o
inženýrské
před
areálem PYRAMIDA Průhonice
2 . Protihlukovástěna bude v úsekukm 6,500 aŽ 6,750,tj.
_
dle
na min. v.ýšku
a v místěobjektuPyramidybude snížena
v panelechPHS odrazivá průhledná
akustické
studie.
úsekyPHS budouopatřeny
zda průhledné
dokumentace
budeupřesněno,
3 . V dalším
stupniprojektové
ve vodorovnýchpruzích.
PHS upravenapískováním
siluetamidravců,nebobudeprůhledná
Á
Po dobu výstavbyPHS
práva k oko|nímpozemkům.
Stavbounesmíbý omezenanebo poškozena
pozemkyp.e.l1t t+t, 337l 49,PK 369l 6, k.ú.Čestlice.
nebudoupoužívány
cj. 1211089/SUV
str.3
5.
Před zahájením zemních prací je stavebníkpovinen zajistit vy!ýěení všech podzemních sítí,aby
nedošlok jejich poškození.
6,
Budou dodrŽeny podmínky uvedenéve stanovisku Městského úřadu Černošice,odboru životního
prostředíze dne 29..9'2OI0,ě j. ŽPlMEUC-045748/Mac
Vodoprávní úřad (zákon č. 25412001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů ) :
Stavbou nesmějíbý poškozeny stávajícíkana|izaěnístoky a vodovodní řady'
orgán ochrany přírody (zákon ě, ||4/1992 Sb', o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů):
Předložený záměr není zásahem do v'ýznamnéhokrajinného prvku ( $ 4 odst. 2) ani krajinnéhorázu
( $ l2 odst. 2), a proto se zájmůchráněných zákonem ě. I|4lL992 Sb', o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějšíchpředpisů,nedoýká' Dle předloženéprojektovédokumentace budou sadové
úpravyřešenyvpozdějším stupni Íízení.Pro případnékácení stromůo obvodu kmene v 1,3 m nad
zemí většímnež 80 cm a nebo vykácení keřových porostův plošenad 40 m2 je nutnémít povolení
obecníhoúřadu.
orgán veřejné správy voblasti odpadového hospodářství(zákoně' l85l200l Sb.,oodpadech,
ve zněni pozdějšíchpředpisů):
S veškeým odpadem, kte{ý při stavbě vznikne, bude naloženov souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně někteých dalších zákonů, ve zněni pozdějšíchpředpisů a jeho
prováděcími lyhláškami é. 38|12001 Sb', (katalog odpadů),ve znění pozdějšíchpředpisů a ě.
3831200|Sb., o podrobnostechnakládánís odpady,ve zněnípozdějšíchpředpisů,tj' bude výříděn a
předán oprávněným osobám k recyklaci a vyůiti' Pouze nebudou-li recyklace nebo využiti možné,
bude uložennařizené skládce. Ze stavebníhoodpadu budou výříděny sloŽky nebezpeěnéhoodpadu.
Nebezpečnýodpad bude předán k odstraněníoprávněnéosobě dle $ 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Doklady o vytřídění a předání odpadu oprávněným osobám budou předloženy při závéreěné
kontrolníprohlídce.Po dokoněenístavby bude terénna dotčenýchpozemcíchurovnán, nebudouzde
žádnédeponie qýkopovézeminy anijiného odpadu.
Budou dodrženypodmínkyuvedenéve stanoviskuMěstskéhoúřaduv Říěanech,odboru životního
prostředí,ze dne20,9,2010,ě.j. 495201201O-MUR/OŽp-oozs+,
aktual.9'2'20|2
orgán ochrany zemědělskéhopůdníhofondu příslušnýpodle ust. $ 14 a $ 15 zak. ČNR ě, 334l|992
Sb., o ochraně zemědělskéhopůdníhofondu, ve zněnípozdějšíchpředpisů:
V případězáboru zem. půdyna dobu delšínež l rok, bude žádosto souh|ass trvalým odnětímpůdy
ze ZPF podána u zdejšíhoorgánu ochrany zem. půd.fondu, na MěÚ v Říčanech,oŽP'
orgán ochrany přírody a krajiny příslušnýpodle $ 76 a $ 77 zák. ČNn 0' I|4l|992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve zněnípozdějšíchpředpisů:
V plném rozsahu bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny Čxn e. n4lp92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve zněnípozdějšíchpředpisů.Fyzické a právnickéosobyjsou povinny při
provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocháze|o knadměrnému úhynu rostlin a
zraňování nebo úhynu živočichůnebo niěení jejich biotopů, kterému |ze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostředky' V průběhustavby budou ponechanédřeviny chráněny před
poškozováníma ničením.Při rea|izaci akce bude postupováno dle ČsN DIN 83 906l ,,ochrana
stromů,porostůa vegetaěníchploch při stavebníchpracích...Výkopové práce bude nutnéprovádět
ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů,nesmípřitom dojÍtk přesekáníkořenůo průměruvětšímnež5
cm. V případě' že tuto vzdálenost nebude možno dodržet,výkopovépráce budou prováděny ručně.
Kořenová zóna ( prostor pod korunou dřevin) nesmí bý zatéžovánapojížděníma odstavováním
stavebních mechanizmů, snižováním' ěi navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před
poškozenímchemickým ( látky škodlivépro půdunebo rostliny) i mechanickým ( např. pohmoždění
kůry kmene' větví a kořenů,apod.). Sta'vebnívýkopy nesmízůstatdlouhodobě odkrytéa výkopová
zemina ani jiný stavebnímateriál nebudou přihrnovány ke kmenům.Výkopy v blízkosti kořenového
systémunebudou prováděny vobdobí mrazů.Kácení dřevin rostoucíchmimo les bude projednáno
s příslušným obecním úřadem. Neprůhlednéěásti protihlukové stěny budou provedeny jako
neagresivní.
Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Kladno Ze dne 24.9'20|0, čj.
8388/l0/200l5366l2l1/Mo : během prováděnístavby PHS nedojde kpoškozováni a znečišťování
c.j. l2lr089/suv
str.4
Veškeréstavebnízásahy,které
a příslušenství'
silnic ve správěSUS Kladno' věetnějejich součástí
projednány.
předem
Kladno
by se dotklytělesasilniceIIV00310budouse SUS
odboru dopravy ze dne 18.10'2010,čj.
9 . Budou splněny podmínkyMěstskéhoúřaduČernošice,
Wíženi
dálniceD1 a silnice
: Stavbase dotkneúsekumimoúrovňového
MEUC-045747l20lo-280-Šo
IIy00310.Vpřípadě nutnostidopravníhoopatřeníči omezeníprovozuna silnici IIy00310,bude
prací.
předstihupřed samotnýmprováděním
projednános naším
odboremv dostateěném
samostatně
t 0 . TechnickéslužbyPrůhonices.r'o. ze dne 6.9.2010,čj. l36l10/ohnh : Stavbabude na několika
místechkolidovatse sítěmivodovoduakana|izacea protoje nutnov místechKíŽenídbáto to, aby
prácebyly prováděnytak,aby nedošlok poškození
těchtoIS v našísprávě.
1 1 . Ministerstvodopravy,odbor silniěníinfrastruktury,
vydalo závaznéstanovisko,souhlas,ze dne
j. 816120
20.|,20||, č,
l 0-910-IPK/4.
památkové
péče
12. BudousplněnypodmínkyÚstavu archeologické
středních
Čechze dne6.9.20l0,ěj'
248012010
: ve smysluustanovení
zákonaě' 20187Sb.,ve zněni zákonaě' 242/92Sb.,budenutný
zák|adnivýzkum provedenýodbornou organizaci.Skn-h'kuornice a všechnyzemnípráce spojené
s plochou staveništěje třeba od jejich zahájeni sledovat,kresebně fotograficky a písemně
dokumentovatodbornou organizací.Mimo t1rtopráceje nutnéprovéstdalšívýzkum v případě,kdy
budou'skn.fo'kou
nebojiným zásahemdo terénu, narušeny
struktury.Archeologický
archeologické
výzkumvyvolanýzemnímipracemije hrazeninvestorem.
časovém
Je nutnéna něj v dostateěném
předstihu uzavÍit smlouvu s oprávněnou archeologickou organizaci. Sdě|ení termínu stavby
nejpozdějiv pruběhustavebníhoÍízení.
tři
ohlášenívšechzemníchprací,věetněpřípravyStaveniště,
jejich
jejím
tydny před
rea|izaci. Dohled při skrývce ornice. Po
odstraněníprovedení
archeologického
výzkumu' na který teprve navážestavebníčinnost'Nutný dalšíarcheologický
výzkumbude probíhatv klimaticky vhodnémobdobí.Písemnípotvrzenío provedeníýzkumu bude
součástíkolaudačníhorozhodnutí.Upozorňujeme investora, Že v projektové přípravě a
harmonogramustavby a tím takév rozpočtuje potřeba věnovat pozornosttétoproblematice'
vyhraditdostatekčasua financína provedení
vynuceného
výzkumu.
Budou splněnypodmínkyve vyjádřeník existencienerg.zaÍízení
v majetkuČBz oistribuce'a.S.Ze
dne8.9.20l0,číslo
vyjádření1029||3846.
1,4.Souhlass umístěním
pásmuelektrického
stavbya s prováděníměinnostív ochranném
nadzemního
_
vedení Čgz Distribucea's.ze dne27.4.2009,zn.s 479lo9.
1 5 . Budou splněnypodmínkyve vyjádřeníPraŽsképlynárenské
Distribuce,a.s ze dne 7.9.20|0,čj.
981/Ho/ORDS/10.
1 6 . Budou splněny podmínkyve vyjádřenío existencisítě elektronickýchkomunikacíspolečnosti
Telefonica02 CzechRepublic,a.s.ze dne4.l0.20l0,čj. 120655l10.
t 7 . Pro umístění
stavbybylo vydánoKrajskouhygienickoustanicíStředoěeského
kraje dne24.9.2010,
j, 42142-2'5llO/Pha,
č,
závaznéstanovisko- souh|as.
1 8 . ČR - Hasiěský záchrannýsbor Středočeského
kraje,souhlasné
stanoviskoze dne |4'9.2010,ěj'
HSKL-9503/2010-PCNP.
19. Souhlask trvalémuodnětízemědělské
půdyze zemědělského
půdního
fondu udělil Městskýúřad
Černošice,
oŽP, oddělenízemědělství,lesnictvía myslivosti dne 16.3.20||, ěj. ŽpttvtBuc01t738t20tULEi.
1a
t1
UčastníciÍízenínaněžse vztahuje rozhodnutísprávníhoorgánu:
Ředitelswísilnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56,145 05 Praha
Rozhodnutí o námitkách :
Námitkám účastníka
řízeníFrantiškaToulce, zast. Jakubem Andrlem, se vyhovuje částečně
Námitkám Domo Development a.s., se vyhovuje částečně.
Č..1.
tzltosllsuv
str.5
Odůvodnění:
Dne 15'l1.2010 poda|žadatelžádosto vydání rozhodnutío umístěnístavby. Stavba procházíúzemim
správních obvodů stavebních úřadůPruhonice a Říěany. Krajský úřad Středočeskéhokraje stanovil, že
řízení povede a rozhodnutí vydá stavební úřad Průhonice. Stavební úřad oznámil zahájeni územního
Íízeni známým úěastníkůmÍizenía dotčenýmorgánům' K projednání žádosti souěasně nařídil veřejné
ústníjednání spojenés ohledánímna místě na den 2I.|,20Il, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při
JM s.r.o.' IČ 284 90398'
ústnímjednání vznesli písemnénámitky účastníciřízení AUTOGALERIE
V Chaloupk ách 55, 252 29 Lety, Pyramida Průhonice,IČ 25|0|3429, U Pyramidy 72I, 252 43 Průhonice
a pan Miloš Tomášek' nar. |6.3,1963,býem V Chaloupkách 55, 252 29 Lety, všichni zastoupeniJUDr.
Věslavem Nemethem, advokátem se síd|emPraha l, Senovážnénám. 5. Námitky se tykaly ( zkráceně)
požadavkuviditelnosti jejich komerčníchaktivit z dá|nice D1.
Protožepři posuzovánížádosti stavebníúřad zjistil, že do|oŽenépodklady a stanoviska neumožňujířádné
posouzení žádosti, by| žadate|dne 8'3.20l I vyzván k jejímu doplnění a Íízeni bylo přerušeno do
30.6.2011. Dne |8'4'201l se dostavili na stavební úřad oprávnění zástupci společnosti Domo
Development a.s.' kteqým bylo umožněnonahlédnoutdo spisu, neboť tato spoleěnost je vlastníkem
Dne 15.6.2011,ěj. |112420obdržel
sousedníchpozemkůvk.ú. Čestlicea je tedy účastníkemřizeni.
stavebníúřad námitky společnostiDomo Development a's., které se ( zkráceně ) lýkaly umístěnía
prováděníPHS na pozemcích v jejím vlastnictví,a tím absence dokladu o právu za|oženémsmlouvou
k pozemkůmdotěenýmumístěnímstavby a souhlasu vlastníka,a nesprávnéhopostupu stavebníhoúřadu
ve správním řízeni' Dále pak spol. Domo Development, a.s. námítá, Že takto navrženáPHS podstatným
způsobem snižuje tržníhodnotu jejích pozemků, které mají sloužit ke komerěním účelům,neboť zce|a
zabraňujevýhledu z přilehlé dálnice D 1 na tyto pozemky a na nich umístěnénemovitosti,ktenýje jedním
zrozhodujicích faktorůpro stanoveníhodnoty komerčnízóny z hlediska jejího pronájmu či případného
prodeje provozovatelůmobchodníchzaÍízení.Stavebníúřad seznámil navrhovatele a ostatníúčastníky
řízení s námitkami a vyjádřením Domo Development a.s. a vzhledem ke složidm jednáním, které se
ýkaly předevšímurěení vlastnické hranice mezi pozemky byla lhůta přerušeníÍízeníprodloužena do
31'12.2011' Dne 29.4.20Ii bylo provedeno zaměřenía vterénu oznaěeniprůběhuhranic mezi pozemky
úěastníků
Íízenía Ředitelství silnic a dálnic ČR firmou GEoline spol' s r.o', Štěrboho|ská44, Praha 10,
ěis|o zakázky 778-99/20II (protokol o vyt'ýčeníhranice pozemku, prezenóní listina a souhlasné
prohlášenío shodě na průběhu hranic pozemků.podepsáno vlastníky a oprávněnými z dalšíchpráv
k sousedícímpozemkůmje za|oŽenove spisu SU)' Stavebníúřad dne 2'2'2012 oznámi| pokračování
územníhoÍízenío umístěnístavby a nařídil opakovanéveřejnéústníjednání na den 9'3'20|2, při tomto
jednáníbylo konstatováno,Že zástupceŘso Čn dosud nepodepsalvýšeuvedené,,Souhlasné
prohlášenío
shodě na průběhuhranice pozemku..ze dne 29.4.20Il, a dále zástupci spol. Domo Developmenta.s.
předali zástupci navrhovatele spol'- APzuS 3 MP s.r.o. zákres návrhu PHS dle vzorových řezů
v katastrální mapě vypracovaný SUPR, Ing. Josef Chmelka-Projektový ateliér, v 02120|2, kteým
prokazovaliumístění
ěásti PHS na pozemcíchp'č:'337l48,337l49
aPK36916 k.ú.Čestlice(kopie zákresu
jsou založenyve spisu), dalšíkopie zákresu obdrželaobec Průhonice.
Zástupce navrhovateleAPRIS 3MP s.r.o.doplnil návrh o souhlasy s umístěnímstavby PROFI AUTO CZ
a.s.' a ZELENÉ REALITY a.s., Krajské správy a idržby silnic Středoěeskéhokraje, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, a předal aktuální situaci se zákresem PHS na podkladě
katastrálnímapy. Do protokolu byly přiloŽeny námitky pana FrantiškaToulce, nar. 19.5.1925,býem
Vaňkova 743/8,Praha 9, ZaSt.panemJakubemAnderlem,nar. l1.l.|974, bytem Sokolovská 744,Praha
8, vlastníka pozemku p.č:'337148,k.ú' Čestlice, a námitky spol. Domo Development, a.s' Nádražní
762132,Praha 5, IČ 2T 97 3|9, zast. členem představenstvapaní Terezii Léblovou, vlastníky mj.
pozemkůp.č,.337l49,PK36916,k.ú.Čestlice.Řízeníbylo do protoko|upřerušenodo doby potvrzení_
podpisu RSD prohlášenío shodě na průběhuhranice a prokázáni, že stavba PHS není umístěnana
pozemcíchve vlastnictví Domo Development a.s a pana Toulce' Dne27,3'2012 obdrže|stavebníúřad
vyjádření zpracovatele projektové dokumentace PHS, Inžen1ýrské
a projektové kanceláře Novák &
Partner, k připomínkám a zá|<resůmpředaným zástupci Domo Development při ústnímjednání dne
9,3,2012.Technickéřešenípřevza| stavebníúřaddo popisu stavby uvedenéhove výroku rozhodnutí,pro
odůvodnění přebírá, ,,navržené řešení je v souladu s platnými csN a TP a zároveíl žádným
1působem nezasahuje do pozemkových parce| 337l48,337/49 a PK 369/6 v katastrálním území
Cestlice. .....í.Dne |2.4'2012 byla stavebnímuúřadudoruěenakopie Souhlasnéhoprohlášenío shodě na
průběhu hranic pozemků' podepsána ŘSD Čn. Tímto všichni zúčastněnína vyqýčeníhranice
předmětnýchpozemkůpotvrdili svým podpisem průběhvlastnickéhranice.
Č.i.tztoaolsuv
str.ó
Dne 12.8.20ll byla stavebnímuúřadupředána kopie Smlouvy ovzájemnéspolupráci uzavřená mezi obcí
řízení
Průhonice,Milošem Tomáškem a Pyramidou Průhonice s.r,o.' a zároveň vy'jádření úěastníků
prohlašují,
že
Autogalerie JM s'r'o., Pyramidy Průhonices'r'o. a pana Miloše Tomáška, kteří shodně
berou zpět svénámitky uplatněnédo protokolu dne 2|.|.20I|.
Stavební úřad se dále v Íizení zabýval také rozdílnými stanovisky dotěených orgánů Městského úřadu
Černošice,odboru životního prostředí a Městského úřadu v Říčanech,odboru životního prostředí,
ochranu ptákůna průhlednýchěástech PHS'
!ýkajícíchse rozdílných požadavkůna opatřenízajišťující
MěÚ Černošice'oŽP' svým závazným stanoviskem souhlasípodle předloženéPD' aby průhlednéěásti
PHS byly opatřeny siluetami dravců'MěU Ríčany,oZP, ve svémsouboru stanovisek poŽadujeochranu
ptákůna pruhledných stěnách zajistit pískovánímve vodorovných pruzích.Stavebn.íúřad po konzultaci
s příslušnýmizástupci odborůživotníhoprostředía stanoviskemvedoucíspecialistůRSD' toto uvedl jako
podmínkuk řešenído dalšíhostupněprojektovédokumentace'
Umístěnístavby je v souladu se schválenou územněplánovacídokumentacíobce Průhonice,opatřením
na
obecnépovahy ě' |l2o|o aiuemnim plánem Čestlic.Umístěnístavby vyhovuje obecným požadavkům
vytlŽívániúzemivsouladu s vyhláškouě. 501/2006Sb.'
Stanoviskasdělili:
-
Krajský úřadStředoěeskéhokraje, oRR dne l.6'2009, ěj' 085726/2009/KUSK
Městský úřadČernoš
ice, OŽP, dne 29.9,2010, čj. Žp trvrcvc.O4s748lz\IOlNÍac
-
Městský úřadČernošice'
odbor dopravy,dne l8'10'2010,ěj. MEUC-045147l20IO-280-Šo
-
Městský úřadČernošice,OŽP,oddělenízemědělswí,lesnictvía myslivosti dne 16.3.20ll, čj.
Žp ttvtgu
c-0 | I 738l zu IlL l F i
.
.
.
.
.
-
Městský úřadČernošice,odbor školství,kultury a cestovníhoruchu, dne 18.5.20|2, ě j. MUCE-
17209t20t2/oSKCR/SF
Městskýúřadv Říčanech,
dne9.2.20|2,ěj. 49520120l0-MUR/oŽP-0a354
KrajskýúřadStředočeského
kraje,OŽP, dne16,9.2010,
čj. 033080/20lO/KUSK
obec Průhonice
dne|2.6'2009,
čj. 09l1972/Io,
dne20.6'20t0,čj. |013126/10
obecníúřadČestlice
dne4.l0'2010,čj' 283lz0|0
Ministerstvo
dopravydne|5'9,20l0' čj. 8|6l2010.9|0-Ww2,
dne20'| .20l l , ěj. 816/20|0-910IPIí4
Ředitelství
silnica dálnicČRdne22'|0'20Io,zn, 8764121l|O-2L0|2
j' 453/20|2
památkové
péěestředních
Ústav archeologické
Čechdne |4,2.2072,č,
pracoviště
Národnípamátkovýústavúzemní
středních
Čechv Prazedne2z,10'2010,čj.NPÚ32U77rý2010
KrajskáhygienickástaniceStředočeského
kraje dne24.9.2010,
ěj. 42|42-2.5/|0lPha
ČR-Hasičský
záchrannýsborStředočeského
kraje dne|4,9.20l0,ěj. HSKL-9503/20l0.PCNP
SprávaaúdrŽba
silnicKladnodne24.9'20l0,čj. 8388/10/200l5366l2|I/Mo
PovodíVltavy dne|4.9.20l0,ěj. 44666l20|0-242lMáJsP-20|0l|4894
Zemědélská
vodohospodářská
správadne23.9,20l0, ěj. OPV/PI{/689/10-St
Technické
službyPrůhonice
s.r.o.dne 6'9'2010,
ěj. 136/10/ohnh
ČyzDistribuce,
a.sdne8.9.20l0,zn.Y I87, dne27.4.2009,s479l09
PražskáplynárenskáDistribuce,a.s.ze dne7'9.20|0,ěj. 98l/FIo/ORDS/l0
TelefónicaC2 CzechRepublic,a,s.ze dne4.I0'2010,čj. I20655lrc
Vojenskáubytovacía stavební
správaPrahadne |4'9.20|0,ě.j. |2847/432g5-ÚPl2ol0-7|O3l44
Ministerstvo
vnitradne 18.3.2009
Stavebníúřad zajistil vzájemný soulad předloŽených závazných stanovisek dotčenýchorgánů
vyžadovaných
zvláštnímipředpisya zahrnulje do podmínekrozhodnutí.
právníchpředpisůve
Stavební
úřadrozhodl,jakje uvedenove výrokurozhodnutí,
zapoužitíustanovení
výrokuuvedených'
- dalšídotěené
ÚěastníciÍízeni
osoby:
tzltoselsw
Č.1.
str. /
obec Průhonice,obec Čestlice,Ze|enéReality a.s.,PRoFI AUTO CZ a.s,,PRO-SIN s.r.o.,Ing'
ZdenékKřenovský, Miloš Tomášek, Pyramida Průhonice' orbis Real, ČR- Úraa pro zastupování
kraje, Domo Developmenta.s.,FrantišekToulec.
státu,Správa aúdrŽbasilnic Středočeského
Vypořádání s návrhy a riámitkami účastníků:
- Námitkám společnostiDomo Development a.s' , Nádražní 762132, 150 00 Praha 5, uplatněným
během celéhořízeníse vyhovělo částečně.
Námitky spol. Domo Development uplatněnéve vyjádřenize dne |5.6.201| :
- Absence souhlasu s umístěním stavby - v Íizeni bylo prokázáno, že stavba není umístěna na
pozemcíchve vlastnictvítétospolečnosti,a tudížnenípotřeba předkládat stavebnímuúřadudoklad o
právu za|oženém
smlouvou ani souhlasvlastníka,tuto námitku stavební úřad zamítl.
- Dalšínámitky se dkaly nesprávnéhopostupu stavebníhoúřaduve správním Íízení_ námitkám se
lyhovuje, stavebníúřadnařídil opakovanéveřejnéústníjednání,kterése konalo 9.bÍezna2012.
- Námitky, které se dkaly sníženítržníhodnoty pozemků ve vlastnictví Domo Development a's.,
bráněnívýhledu z přilehlé dálnice Dl, se zamítají.Stavebníúřadjako orgán státní správy sleduje
v územídodržovánípožadavkůúzemníhoplánování, zda umístěni stavby není v rozporu se záměry
územníhoplánování, zda umístěnístavby není v rozporu s obecnými poŽadavky na výstavbu nebo
s veřejným zájmem chráněným zvláštnímprávnímpředpisem. Stavba PHS je v úsekudálnice Dl km
6,020-7,200 navrženapodle akustickéstudie Ekola group, spol' sr.o. datum únor 2010, která
prokazuje překroěeníekvivaletníchh|adin akustickéhotlaku na sledovanémizemi obce Průhonice(
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje ze dne 24'9.20|0, ěj, 42|422.5l|0lPha). Pokud úěastnícinamítajísnížení
tržníhodnoty pozemků,domnívá se stavebníiňad, Že
jde pouze o spekulaci, stavebnímuúřadu není znám Žádný předpis, na zák|adě něhož by bylo moŽné
posoudit tvrzeníúčastníka
tízenío sníženíhodnoý pozemku.
jednánídne 9.3'20|2:
Námitky spol. Domo Development,a's' uplatněné
při ústním
-
nesouhlass umístěnímPHS na pozemky ve vlastnictvíDomo Development,a.S. - v řízeníbylo
prokázáno,Že stavbaneníumístěnana pozemcíchp.č.337l49 aPK36916, k.ú.Čest|ice,námitka se
posuzuje jako bezpředmětná.
.
Nesouhlas se zpřístupněnímpozemkůběhem rea|izacea následnou údržbu_ námitce se vyhovuje
v rozsahu realizace stavby, v bodě č' 4 výroku rozhodnutí, podmínky uživání stavby stanoví
příslušnýstavebníúřadna zák|aděkolaudaěníhosouhlasus užívánímstavby.
-
K zákresu PHS dle vzorových řezů( SÚPR, Ing. Chmelka) _ stavebníúřadproblematiku popsal výše
v odůvodnění.
Námitky pana Františka Toulce, vÍízeni zastoupenémJakubem Anderlem, býem Sokolovská l44,
186 00 Praha 8 :
- Nesouhlas sumístěnímstavby na pozemku p.ě.337l48, k.ú' Čestlice- vÍizeníbylo prokázáno,Že
stavbaneníumístěnana uvedenémpozemku, námitka se posuzuje jako bezpředmětná.
.
Nesouhlas se zpřístupněnímpozemkůběhem stavby ani s věcným břemenem - námitce se vyhovuje
v bodě č.4 výroku rozhodnutí.
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
- veřejnost nevznesla připomínky
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvo|at do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského
kraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu.
odvolání se podává s potřebným počtemstejnopisůtak' aby jeden stejnopis zůstalsprávnímuorgánu a
aby každý úěastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný početstejnopisů,vyhotoví je
správníorgán na náklady účastníka.
odvoláním lze napadnout výrokovou ěást rozhodnutí,jednotlivý qýrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.
str.8
Cj. l2l1089/SUV
Stavební úřad po právni moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci Žadate|i,případně obecnímu
úřadu, jehož územníhoobvodu se umístěnístavby dká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímustavebnímuúřadu.
Rozhodnutímá podle $ 93 odst. 1 stavebníhozákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutío umístění
stavby platípo dobu trvání stavby éizaÍízeni,nedošlo.liz povahy věci kjejich konzumaci.
Hana Kopřivová
oprávněná úředníosoba
pověřená vedenímstavebníhoúřadu
Toto oznámení rozhodnutí musí býtvyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce obce Průhonice
řízenívyv8šenímna úřednídesce obce čestlice po dobu 15 dnů a podáni
Pro informování účastníků
zprávy o rryvěšenía sejmutí.
Sejmuto dne:
ť 6 /0/2
Razítko,podpis orgánu, který potvrzujevyvěšenía sejmutíoznámení.
Poplatek:
Správnípoplatek podle zákona ě. 63412004Sb., o správníchpoplatcíchpoložky 18 písm.a) ve výši
1000,-Kč byl zaplacen dne |4.5.20|2.
obdrží:
účastníci
územníhořízení(dodejky)
l. Ředitelswí silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo:Na Pankráci ě.p. 56, 145 05 Praha
2. APRIS 3MP s.r.o.,IDDS:xp4mvz9
sídlo:K Roáokům č.p'190, 165 00 Praha620
3. obec Průhonice,Květnovénáměstíě,p,73,252 43 Průhonice
4. obec Čestlice,IDDS: rmtbzat
sídlo:Pitkovická ě.p. 17, Čestlice,25|0| Říěanyu Prahy
účastníci
územníhoÍízení_ veřejnou vyhláškou
( $ 85 odst.2 stavebníhozákona)
dotěenésprávníúřady
5' Městský úřadČernošice,odbor životníhoprostředí,IDDS: u46bvly4
sídlo:Podskalskáč'p.|9, |20 00 Praha 2
6. Městský úřadČernošice,odbor školství,ku|tury a cestovníhoruchu' IDDS: u46bwy4
sídlo:Podskalskáě'p. |9,I20 00 Praha 2
7. Městský úřadčernošice,odbor dopravy, IDDS: u46bwy4
sídlo:Podskalskáč.p.|9, |20 00 Praha2
8' Městský úřadv Říěanech,odbor životníhoprostředí,IDD,.S:skjbfivd
sídlo:Masarykovo náměstíč.p.53, 25| 0I Ríěanyu Prahy
Č.1.
tzltotelsw
str. 9
9. Krajský úřadStředoěeského
kraje,odborživotního
prostředía zemědělství,IDDS: keebyyf
sídlo:Zborovská
ě.p.11,1502| Praha
10'Ústav archeologické
památkové
péče
středních
Čech'IDDS: eaig3gd
sídlo:Nad olšinamič,.p,
44813,100
00 Praha10
1l ' KrajskáhygienickástaniceStředoěeského
kraje,IDDS: hhcai8e
sídlo:Dittrichova
ě,p,329lI7,128
0l Praha2
12'ČR- HasičskýzáchrannýsborStředočeského
kraje,IDDS: dz4aa73
sídlo:Havlíěkova
ě.p.|74,25230 Řevnice
l3' PovodíVltavy, IDDS: gg4t8hf
sídlo:
Grafickáč.p.36,
1502| Praha
14.Zemědě|ská
vodohospodářská
správa'K Jezeruě.p.97,10200 PrahaI02
15.obecníúřadPrůhonice,
Květnovénáměstíé,p.73,25243 Průhonice
16.obecníúřadČestlice,
IDDS: rmtbzat
sídlo:Pitkovickáč.p.|7,z52 01 Čestlice
17.MinisterstvodopravyČR,odborpozemních
plánu,IDDS: n75aau3
komunikací
a územního
sídlo:NábřeŽíLudvíkaSvobodyě.p,I222l|2,10000 Prahal0
18.Krajská správaaídržbasilnic,IDDS: a6ejgmx
sídlo:Zborovskáě'p. l1, 15000 Praha5
ostatní
19.Technické
službyPrůhonices.r.o''IDDS: 5tv6jmz
sídlo:K Dálnici ě'p.439,25243 Pruhonice
20' Telefónica CzechRepublic,a.s.,IDDS: d79 ch2h
síd|o:
Za Brumlovkouě.p.26612,|40 22 Praha4
2|' ČEZDistribuce,
a.s.,IDDS:v95uqs
sídlo:Teplickáě.p' 874l8,Podmokly,40502 Děčín4
22.PrůskáplynárenskáDistribuce,a.s,,IDDS: w9qfskt
sídlo:U Plynárnyě.p.500,14508 Praha4
23' Vojenskáubýovacía stavební
správaPraha'IDDS: eaig3gd
sídlo:
Hradební
č.p.772/12,110
15 Praha1
24. Ministerstvovnitra ČR,odborsprávymajetku,IDDS: 6bnaawp
sídlo:NáměstíHrdinůě.p' |63413,|40 2I Praha
Co : SÚ spis

Podobné dokumenty

06. Státní pozemkový úřad-Rozhodnutí

06. Státní pozemkový úřad-Rozhodnutí majetku) a jeho prováděcí vyhláška č. 312008 Sb., v platném znění. Projednávání soupisu nároků se konalo ve dnech 22. - 27, 7. 2010 na Obecním úřadě v Čeladnéa dne 28. 7. 2010 v sídle zptacovatele....

Více

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby SU10625lIIlKo 11/1514/SUV Hana Kopřivová 272 ttl 628,724324 867 [email protected] V Průhonicích dne26.4'20||

Více

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Sb., o územním podleustanovení $ 86 ve spojení. $ 9i zákonač.183/2006 řízeni,veřejnoprávní úpravěúzemního Sb., o podrobnější zákon)a 5 7 vyhtďsty e.-50312006 (stavební opatření' smlouvya územního

Více

Pozvánka na mimořádnou VH 30. 6. 2014

Pozvánka na mimořádnou VH 30. 6. 2014 Reasons for the proposal: With regards to the new legal regulation effective from 1. 1. 2014 it is necessary to approve the new wording of the Articles of Association of the company meeting the req...

Více

zde ke stažení - Obec Stříbrná Skalice

zde ke stažení - Obec Stříbrná Skalice ochrany ovzduší – bez připomínek. Vodoprávní úřad – 1. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení bude při stavbě respektována příslušná ČSN 73 6005 Prostorová úprav technického vybavení....

Více

Finální zpráva - Geoportál územního plánování JMK

Finální zpráva - Geoportál územního plánování JMK v sektoru zjevně nemohou být respektovány. Kromě letiště jsou významnými prvky které mohou podporovat rozvoj území i další trasy celostátní dopravní sítě dálnice D1, dálnice D2 resp propojení mezi ...

Více