Školní vzdělávací plán ZŠ Chodovice

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací plán ZŠ Chodovice
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
ŠKOLA PRO ŢIVOT
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
motivační název ŠVP ZV pro rok 2010 – 2012:
KAŢDÝ MÁ SVOU ŠANCI
předkladatel:
Základní škola a Mateřská škola Chodovice,
okres Jičín
adresa školy:
ZŠ a MŠ Chodovice
Chodovice 2
508 01 Hořice
ředitelka školy:
Mgr.Zuzana Slezáková
724 985 324
typ školy:
malotřídní škola
počet ročníkŧ:
5
počet tříd:
2
IČO školy:
755101111
koordinátor ŠVP ZV:
Mgr. Zuzana Slezáková
zřizovatel:
OÚ Holovousy
projednáno ve Školské radě:
30.6. 2007
platnost dokumentu od:
1. 9. 2007
aktualizace k:
1. 9. 2010
podpis ředitele:
razítko školy:
2
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
1 ANOTACE ŠVP
Hlavním cílem je naučit číst, psát, počítat.
Vést lásce k vlasti a přírodě.
Umět vyhledávat, třídit a zpracovávat informace.
Praktické dovednosti pouţívat v běţném ţivotě.
Být samostatní a zodpovědní.
Mít schopnost spolupracovat a respektovat druhé.
Rozvíjet tvořivost a fantazii.
3
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Obsah
ANOTACE ŠVP ........................................................................................................................... 3
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY................................................................................................... 7
2.1 Úplnost a velikost školy ......................................................................................................... 7
2.2 Co nabízíme............................................................................................................................ 7
2.3 Vybavení školy....................................................................................................................... 8
2.4 Charakteristika pedagogického sboru .................................................................................... 8
2.5 Dlouhodobé projekty .............................................................................................................. 9
2.5.1 Celoroční motivační projekty ......................................................................................... 9
2.5.2 Grantové projekty ........................................................................................................... 9
2.5.3 Spolupráce s rodiči, Školskou radou, PPP, místními institucemi ................................. 10
3
CHARAKTERISTIKA ŠVP ....................................................................................................... 11
3.1 Zaměření školy ..................................................................................................................... 11
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie .......................................................................................... 11
3.3 Zabezpečení výuky ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami ....................................... 11
3.4 Zabezpečení výuky ţákŧ mimořádně nadaných................................................................... 12
3.5 Vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postiţení)...................... 13
3.6 Vzdělávání ţákŧ s autismem ................................................................................................ 13
3.7 Vzdělávání ţákŧ s poruchami chování ................................................................................. 14
3.8 Vzdělávání ţákŧ s více vadami ............................................................................................ 14
4
UČEBNÍ PLÁN .......................................................................................................................... 15
4.1 Poznámky k učebnímu plánu ............................................................................................... 16
4.1.1 Člověk a jeho svět ......................................................................................................... 16
4.1.2 Český jazyk ................................................................................................................... 16
4.1.3 Tělesná výchova............................................................................................................ 16
4.1.4 Anglický jazyk .............................................................................................................. 16
4.1.5 Umění a kultura............................................................................................................. 16
4.1.6 Praktické činnosti .......................................................................................................... 16
5
ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V 1. A 2. OBDOBÍ ZÁKLADNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ................................................................................................................................... 17
5.1 Kompetence k učení ............................................................................................................. 17
5.2 Kompetence k řešení problémŧ ............................................................................................ 17
5.3 Kompetence komunikativní ................................................................................................. 18
5.4 Kompetence sociální a personální ........................................................................................ 18
5.5 Kompetence občanská .......................................................................................................... 18
5.6 Kompetence pracovní ........................................................................................................... 19
5.7 Cíle ....................................................................................................................................... 19
6
PRŦŘEZOVÁ TÉMATA ........................................................................................................... 20
6.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) ................................................................................. 20
6.2 Výchova demokratického občana (VDO) ............................................................................ 21
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VES) .................................. 21
6.4 Multikulturní výchova (MKV) ............................................................................................. 22
6.5 Environmentální výchova (EVO) ........................................................................................ 23
6.6 Mediální výchova (MED) .................................................................................................... 24
7
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ......................................................................................................... 26
7.1 Jazyk a jazyková komunikace ............................................................................................. 26
7.1.1 Český jazyk a literatura ................................................................................................. 27
7.1.2 Cizí jazyk ...................................................................................................................... 48
1
2
4
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.2 Matematika a její aplikace.................................................................................................... 54
7.2.1 Matematika a její aplikace ............................................................................................ 54
7.3 Informační a komunikační technologie ................................................................................ 65
7.3.1 Informační a komunikační technologie ........................................................................ 65
7.4 Člověk a jeho svět ................................................................................................................ 67
7.4.1 Člověk a jeho svět ......................................................................................................... 67
7.5 Umění a kultura .................................................................................................................... 82
7.5.1 Hudební výchova .......................................................................................................... 82
7.5.2 Výtvarná výchova ......................................................................................................... 87
7.6 Člověk a zdraví..................................................................................................................... 92
7.6.1 Tělesná výchova............................................................................................................ 92
7.7 Člověk a svět práce .............................................................................................................. 99
7.7.1 Člověk a svět práce ....................................................................................................... 99
8
PLÁN EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ NA ŠKOLE PRO POSOUZENÍ ČINNOSTI ŠKOLY,
UČITELŦ, ŢÁKŦ ............................................................................................................................ 103
8.1 Cíl ....................................................................................................................................... 103
8.2 Hodnocení .......................................................................................................................... 103
8.2.1 Jaké pouţíváme druhy hodnocení ............................................................................... 103
8.2.2 Hodnocení ţáka ........................................................................................................... 104
8.2.3 Zpŧsoby hodnocení: .................................................................................................... 105
8.2.4 Autoevaluace školy ..................................................................................................... 107
8.3 Nové dotazníky .................................................................................................................. 112
9
PŘÍLOHY ................................................................................................................................. 116
9.1 Školní řád ........................................................................................................................... 116
9.1.1 Obsah: ......................................................................................................................... 116
9.1.2 Školní řád .................................................................................................................... 117
9.1.3 Pravidla pro hodnocení výsledkŧ vzdělávání ţákŧ ..................................................... 127
9.2 Projekty .............................................................................................................................. 139
9.2.1 Celoroční motivační projekty ..................................................................................... 139
9.2.2 Alternativní prvky výuky vhodné pro venkovské školy ............................................. 141
9.2.3 Projekty pro rok 2010/2011 ........................................................................................ 177
9.3 Školní druţina: Škola pro ţivot .......................................................................................... 179
9.3.1 Charakteristika ŠD ...................................................................................................... 179
9.3.2 Co nabízíme ve ŠD ..................................................................................................... 179
9.3.3 Vybavení ŠD ............................................................................................................... 179
9.3.4 Podmínky přijímání dětí do ŠD .................................................................................. 180
9.3.5 Formy zájmového vzdělávání v ŠD ............................................................................ 180
9.3.6 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠD .......................................................... 180
9.3.7 Cíl vzdělávací oblasti ve školní druţině ..................................................................... 180
9.3.8 Forma činnosti ............................................................................................................ 181
9.3.9 Zaměření školní druţiny ............................................................................................. 181
9.3.10 Strategie zájmového vzdělávání ................................................................................. 181
9.3.11 Zaměření školní druţiny ............................................................................................. 181
9.3.12 Strategie zájmového vzdělávání ................................................................................. 182
9.3.13 Klíčové kompetence.................................................................................................... 182
9.3.14 Vnitřní řád školní druţiny ........................................................................................... 183
9.4 Dotazníky uţité v předešlých šetřeních .............................................................................. 187
9.5 Výroční zpráva o činnosti školy ......................................................................................... 193
5
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.6
9.7
9.8
Slovník cizích slov ............................................................................................................. 201
Fotodokumentace ............................................................................................................... 202
Doporučená literatura pro tvorbu ŠVP ............................................................................... 210
6
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
2
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola má tři prostorné, světlé učebny. Ve dvou probíhá výuka, třetí je zařízena pro
tělesnou výchovu. V prvním patře je sociální zařízení, šatna pro ZŠ a kabinet TV. V přízemí jsou
dvě učebny mateřské školy. Jedna slouţí jako jídelna a pracovna, druhá na hry, pohybové aktivity a
odpolední spánek dětí. Je tu rovněţ sociální zařízení a šatna. Kuchyň s prostornou jídelnou mají
nové moderní vybavení. Dále zařízená klubovna pro volnočasové aktivity.
Škola sdruţuje mateřskou školu, základní školu, školní druţinu a školní jídelnu.
Výhodou je, ţe budova slouţí dětem od mateřské školy do konce 5. ročníku základní školy.
Základní škola Chodovice je málotřídní škola, která poskytuje vzdělání ţákŧm z pěti
ročníkŧ.Přestoţe se v jedné třídě učí ţáci dvou ročníkŧ a v druhé třídě ţáci tří ročníkŧ, jsou na
některé předměty ( ČJ, M, PŘ) ţáci děleni a výuka probíhá samostatně podle jednotlivých ročníkŧ.
Vyučování začíná v 8,00 hodin, v 7,30 začínají zájmové krouţky a hodina informatiky v pátém
ročníku. Školu navštěvují ţáci z Chodovic, Chlumu, Chloumek, Bílska, Holovous a někdy i
z dalších přilehlých obcí.
Škola je schopna zajistit výuku ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧm mimořádně
nadaných.
2.2 Co nabízíme
 Celoroční motivační projekty, při kterých se ţáci sami podílejí na vlastním vzdělávání.
Vytváříme podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných ţákŧ, ale téţ pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
 Vyučování přiměřené moţnostem ţákŧ, které je přínosem pro jejich rozvoj.
 Dáváme ţákŧm moţnost v něčem vyniknout a tím utváříme pozitivní vztah ke škole,
rozvíjíme dětskou tvořivost a fantazii. Ţáci jsou schopni sami nacvičit hudební či taneční
vystoupení pro ostatní ţáky školy.
 U ţákŧ podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme
je k otevřené komunikaci, rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat druhého,
motivujeme je pro celoţivotní učení.
 Zaměřujeme se na ochranu ţivotního prostředí.
 Ţáci, učitelé i rodiče jsou partnery, kteří se respektují, domlouvají a při nezdaru hledají
efektivnější cestu.
 Chceme,aby prostor školy byl pro všechny příjemný a napomáhal vytváření vhodného
klimatu uvnitř školy.
 Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, handicapy ţákŧ odstraňujeme formou speciálních
cvičení a náprav (specifické poruchy učení).
 Od 1. třídy jsou naši ţáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si
komunikační dovednosti, učí se rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.
 Všichni ţáci mohou vyuţívat ve třídách počítače k procvičování získaných znalostí, rozvoji
schopností a dovedností.
 Ţáci a rodiče mohou vyuţívat i školní knihovnu.
 Výuku cizího jazyka začínáme ve druhé třídě.
 Spojení věkových skupin se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své dovednosti
mladším.
7
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Jelikoţ naši školu navštěvují ţáci rŧzných národností, klademe dŧraz na multikulturní výchovu.
Hlavním posláním naší školy je vzdělávat s porozuměním.
Úkolem naší práce je poloţit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem k učení,
k řešení problémŧ, kompetencím komunikativním, sociálním a pracovním.
2.3 Vybavení školy
Celý prostor tříd je učebním prostorem, v němţ se ţáci mohou často sami volně pohybovat a
mají tak příleţitost vytvářet si individuální příleţitosti k pochopení učiva. Mají-li ţáci moţnost volně
zacházet s rŧznými učebními materiály a pomŧckami, stávají se nezávislejšími na učitel. Učebny
jsou prostorné, vhodně uspořádané a podnětně esteticky vyzdobené. Ţáci se tak učí v prostředí, které
vyhovuje jejich věku a v kterém se cítí dobře.
Učebna druhé třídy je vybavena čtyřmi počítači s internetem. Učebna první třídy nově
vybavena počítači se softwarem pro první a druhý ročník, čtenářský kout s multifunkčními stoly.
Klubovna je vybavena hrnčířským kruhem a vybavením na výtvarné činnosti. Učitelský sbor má
k dispozici ředitelnu( sborovnu ), kabinet Tv a kabinet školních pomŧcek. V ředitelně a kabinetu
jsou tři skříně na pomŧcky a stojan na obrazy. Pomŧcky jsou dle potřeby obnovovány a doplňovány.
Škola je v zimním období vytápěna plynovým topením. Ve třídách jsou parkety,linoleum a koberce.
Nábytek je klasický. Ţidle a lavice jsou v obou třídách kombinovány tak, aby jejich velikost
odpovídala výšce ţákŧ. Škola je velmi dobře vybavena učebními pomŧckami stejně jako didaktickou
a výpočetní technikou. Ţáci ve třídách mají moţnost pracovat na počítačích, ke kterým je
nainstalována kvalitní tiskárna.
Pro reedukaci vývojových poruch učení má škola dostatek odborných publikací, sešitŧ a
materiálŧ, se kterými ţáci pracují.
Školní knihovna je rozdělena na učitelskou a ţákovskou. Učitelská knihovna je doplňována vhodnou
odbornou literaturou a je k dispozici téţ rodičŧm.
2.4 Charakteristika pedagogického sboru
Výchovně vzdělávací proces v základní škole zabezpečují čtyři pedagogické pracovnice.
Na plný úvazek ředitelka a jedna učitelka, další učitelka a vychovatelka na částečný úvazek.
Ředitelka a učitelky svým vysokoškolským vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické
zpŧsobilosti pro výuku na 1. stupni základní školy. Vychovatelka má kvalifikaci pro vychovatelskou
činnost.Pedagogické pracovnice se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou
jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o
absolvování vzdělávacích akcí jsou zaloţena u ředitelky školy.
Na škole pracuje logopedická asistentka, která napravuje logopedické poruchy jiţ u dětí v mateřské
škole.
Ve škole je našimi pedagogy odborně prováděna náprava vývojových poruch učení.
Výchovný poradce není určen, ale jeho úkoly iniciativně plní učitelky základní školy.
Všechny učitelky mají zvládnutou práci v odděleních podle ročníkŧ, daří se práci diferencovat podle
schopností a pracovního tempa jednotlivých ţákŧ. Výuku učitelky zakládají převáţně na aktivních
činnostech ţákŧ, čímţ dochází k maximálnímu vyuţívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do
vyučování zařazují nové metody, kladou dŧraz na tvořivost, pouţívají alternativní učební pomŧcky,
sledují adaptaci integrovaných ţákŧ. Role našich učitelek je hodně organizační a ţáci jsou převáţně
vedeni, aby se k poznatkŧm dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a
aktivně spolupracovali.
8
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
2.5 Dlouhodobé projekty
2.5.1 Celoroční motivační projekty
Výuka do června 2006 probíhá na naší škole podle vzdělávacího programu Základní škola.
Od 1.9.2007 od 1. ročníku probíhá podle ŠVP pod názvem „Škola pro ţivot.
Projekty jsou vymyšleny tak, aby vycházely z konkrétních potřeb málotřídní školy, lidových
tradic i místních zvyklostí, aby pomáhaly vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, poloţily základy
mravní, zdravotní a protidrogové výchově, podněcovaly spolupráci mezi ţáky jednotlivých ročníkŧ a
aby se s jejich pomocí daly řešit základní výchovné problémy ţákŧ.
Cílem našich dlouhodobých i krátkodobých projektŧ je napomáhat, aby klima ve třídách se
vyznačovalo dobrými vztahy mezi učiteli ,ţáky a rodiči.
Ţáci jsou pomocí projektŧ cíleně vychováváni k vzájemné úctě, k vyjadřování svých názorŧ,
respektování názorŧ druhých a toleranci a k rozvoji komunikativních dovedností.
Na naší škole se uskutečnily vzdělávací akce pro ředitele škol, učitele a ostatní zájemce na
téma Na pomoc malotřídním školám a Ladění po prázdninách (vícedenní). Vzdělávací akce vedly
učitelky ZŠ, kde předávaly své zkušenosti, náměty a nápady. Pořádáme tematické semináře
semináře pro veřejnost, rodiče s dětmi (pravidelně zdravé vaření a zdravý ţivotní styl,výtvarné
semináře a další). Zveme odborníky v oboru pedagogiky a psychologie pro vzdělávací semináře
učitelŧ venkovských škol.
2.5.2 Grantové projekty
Abychom získali finanční prostředky na realizaci našich výchovně vzdělávacích záměrŧ a
cílŧ, zpracováváme grantové projekty v rámci sdruţení při škole a pod záštitou OÚ Holovousy.
Sdruţení občanŧ při ZŠ Chodovice bylo zaloţeno s hlavním cílem vyplnit volný čas dětí a
mládeţe obcí Chodovice, Holovousy a Chlum. preventivně pŧsobit proti neţádoucím společenským
jevŧm vyplněním volného času neorganizované mládeţe. V minulých letech jsme pŧsobnost rozšířili
na mikroregion v blízkém okolí (Ostroměř, Vojice, Milovice, Bílsko a další). I nadále chceme
pokračovat prací ve všech aktivitách sdruţení, tj. v zájmových krouţcích, ekologických aktivitách,
víkendových a jednorázových akcích.
Do projektu je zahrnuta aktivní spolupráce se sdruţením pro záchranu kostela v Chodovicích.
Jiţ v minulých letech se osvědčilo propojení a spolupráce několika generací, některé akce jsou
určeny pro děti rŧzných věkových kategorií, jejich rodiče, ale i širší veřejnost. Do projektu nejsou
začleněny pouze místní děti, ale i obyvatelé okolních obcí, kde se tyto aktivity neuskutečňují.
Díky partnerství s Obcí Holovousy se nám podařilo získat finanční dotace od EU v rámci
OPVK. Oblast podpory prvního projektu je zvyšování kvality ve vzdělávání, druhého projektu je
rovné příleţitosti dětí a ţákŧ, včetně dětí a ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a třetího
projektu EU peníze školám.
Součástí prvního projektu bylo zpracování ŠVP ZV, zpracování celoročního projektu a jeho
dílčích celkŧ je součástí přílohy.
9
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
2.5.3 Spolupráce s rodiči, Školskou radou, PPP, místními institucemi
Spolupráce s rodiči
Komunikace mezi učiteli a rodiči se uskutečňuje na základě partnerství a spolupráce.
Rodičŧm je umoţněn vstup do vyučování. Rodiče jsou podle zájmu a moţností zapojováni do
školních a mimoškolních činností.
Přenos informací uvnitř školy se uskutečňuje kaţdodenním stykem učitelŧ a ţákŧ základní
školy. Dŧleţité dokumenty a informace pro rodiče jsou vystaveny či na poţádání k dispozici.
Pedagogický sbor cíleně pracuje na větší informovanosti rodičŧ a veřejnosti o škole. Rodiče
dostávají na začátku školního roku letáček s informacemi o prŧběhu nastávajícího školního roku,
učitelé pořádají pro rodiče projektové dny a ukázkové hodiny. Rodiče jsou pravidelně zváni na akce
školy. Ţáci připravují pro rodiče a občany v obci veřejná vystoupení, kde kaţdý ţák dostane šanci
uplatnit své dovednosti.
Rodiče jsou o školních výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím notýskŧ a
ţákovských kníţek, kde je zaznamenáno dostatečné mnoţství známek. Dvakrát v roce se konají
společné třídní schŧzky.
Informace o škole jsou pravidelně vyvěšovány na webových stránkách školy a ve zpravodaji
obce.
Školská rada
Motto:
Aby škola fungovala jako centrum vzdělanosti obce, musí se otevřít a přijmout všechny, kteří do
školy přicházejí s nejrŧznějšími úkoly a cíli.
V červnu 2005 byla zřizovatelem OÚ Holovousy ustanovena Školská rada, která má 3 členy.
Společným cílem je podílet se na řízení školy.
Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a se
Speciálně pedagogickým centrem
Škola pravidelně spolupracuje s PPP Jičín, dětskými psychology, psychiatry a dětskými
lékaři . Zveme je na besedy pro děti a rodiče, pořádáme semináře pro učitele.
Místní a regionální instituce
Obec je škole nakloněna. Podporuje nás morálně i finančně podle toho, co je v jejích
silách.Úzká spolupráce je podmínkou dobrého fungování školy. Akce, které škola pořádá, vţdy
někdo ze strany zastupitelŧ navštíví a učitelé a ţáci se účastní akcí obce.
10
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
3 CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1 Zaměření školy
Orientujeme se na ţáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby. Chceme
vytvořit ţákŧm ve škole takové zázemí, které bude rozvíjet jejich tvořivost a současně vybaví
kaţdého ţáka vším potřebným pro jeho další vzdělávání. Zaměřujeme se na co nejaktivnější zapojení
ţákŧ do procesu učení s cílem poloţit základy klíčovým kompetencím neboli k schopnostem
k učení, k řešení problémŧ, kompetencím komunikativním a sociálním. Základem školního dění je
estetická, tělesná a etická výchova, výchova k ochraně ţivotního prostředí a jazyková výchova.
Vlastní školní projekty ovlivňují vzájemné pŧsobení osobnosti učitele a osobnosti ţáka.
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence našich
ţákŧ. Výchovné a vzdělávací strategie prolínají výuku ve škole na úrovni vyučovacího předmětu i
výuku mimo školu.
Metody a přístupy k ţákovi:
Dopřát pozitivní proţitek, především rozvíjet, orientovat se na oblasti, ve kterých je dítě úspěšné –
kreativita, fantazie, snaha, originalita. Častější vyuţití názoru – náčrty, časové osy, grafy, schémata,
přehledy, vyhledávání informací na internetu a encyklopediích. Omezujeme mechanické učení bez
širších souvislostí, prŧběţně ověřujeme správné pochopení zadání, případně dopomáháme první
krok, umoţňujeme alternativní formy zápisu. Poskytujeme okamţitou zpětnou vazbu, vyuţíváme
pozitivní motivace, chválíme i za projevenou snahu, máme stanovena jasná pravidla a hranice, reţim
a řád, udrţujeme se ţákem častý oční kontakt, často střídáme činnosti, netrestáme za projevy
hyperaktivity, ale naopak umoţňujeme pohybové uvolnění a relaxaci. Podněcujeme k tvořivému
myšlení, vedeme ţáky k otevřené komunikaci, rozvíjíme u ţákŧ schopnost spolupracovat a
respektovat druhého, dáváme ţákŧm moţnost v něčem vyniknout, ţáci mají moţnost pracovat
samostatně i v týmu, vytváříme podmínky, aby ţáci měli dostatek se aktivně podílet na vlastním
vzdělávání.
3.3 Zabezpečení výuky ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami
Motto:
I dítě s postiţením má základní lidskou potřebu vstupovat do mezilidských vztahŧ, nechat se jimi
probouzet k plnějšímu ţivotu a těšit se z nich.
Rozumět znamená pomáhat.
Cíl
Začlenit dítě do přirozeného prostředí školy i do širší společnosti a učit ho vyuţívat vhodné naučené
metody, zpŧsoby učení a pomocné techniky.
11
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Podmínky
- shoda mezi rodinou a školou k cestě integrace
- moţnost konzultace s odborníky pro další pomoc
- příprava učitele po stránce odborné i organizační
Péče o ţáky s vývojovými poruchami učení:
Ţákŧm u nichţ je příslušným odborným pracovištěm diagnostikována specifická vývojová porucha
učení, zajišťujeme speciální péči pedagogem s odborným vzděláním. Pozitivním přínosem naší péče
je, ţe takoví to ţáci nejsou odděleni od ostatních vrstevníkŧ a konkrétní přístupy k ţákovi jsou
stanoveny v IVP, který má charakter písemné smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím a rodiči
dítěte. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou vţdy projednávána s rodiči ţáka a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován, neboť úkolem nás všech je podpoření dítěte
v moţnosti být úspěšný. V naší škole kaţdý má svou šanci , coţ chápeme jako nutnou podmínku pro
zdravý rozvoj osobnosti.
Vzdělávací obory obsahově upravujeme tak, aby odpovídaly moţnostem a schopnostem ţákŧ se
speciálními vzdělávacími potřebami a aby integrace byla v zájmu dítěte.
Výuka a integrační proces
Integrovaní ţáci se účastní výuky ve stanovených předmětech, ale současně se podílejí na ţivotě
třídy a spoluţákŧ i mimo vyučování. Před zahájením integračního procesu pořádáme schŧzku rodičŧ
a učitele. Integrovaní ţáci mají svŧj individuální vzdělávací program a je jim zajištěna speciálně
pedagogická péče. Naše školní téměř rodinná atmosféra vytváří příznivé prostředí proto, aby kaţdý
ţák v integračních aktivitách uplatnil nějakou ze svých dovedností a aby při společných činnostech
mizely rozdíly mezi dětmi .
Hodnocení a klasifikace ţáků s vývojovou poruchou učení
Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volíme takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem ţáka, na něţ nemá ţákova porucha negativní vliv. U těchto ţákŧ
klademe dŧraz na ten druh písemného nebo ústního projevu, ve kterém mají předpoklady podávat
lepší výkon. Při klasifikaci vycházíme z jevŧ, které ţák zvládl, zaměřujeme se na pozitivní stránky
výkonu, poradíme jak nedostatky překonávat a snaţíme se ţáka stále motivovat.
Při integraci se řídíme Metodickým pokynem MŠMT k integraci dětí a ţákŧ a na práci
s integrovanými ţáky a jsme připraveni a odborně vyškoleni. Naším úkolem je povzbuzovat a
udrţovat přiměřenou aktivitu ţáka a nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu špatně.
3.4 Zabezpečení výuky ţákŧ mimořádně nadaných
Snaţíme se vyhovět vzdělávacím potřebám našich ţákŧ. Vyuţíváme jejich předností,
komunikujeme s rodiči o záměrech a o případných problémech, hledáme společně řešení.
Vytváříme podmínky, aby ţák své nadání mohl rozvinout a uplatnit.
Způsoby práce s nadanými ţáky:
-
obohacení, rozšíření, vyšší náročnost výuky
12
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
nadaný mladší ţák pracuje ve skupině starších
prŧvodce a konzultant ţáka v určité oblasti zájmu
pomáháme nadaným ţákŧm najít jim podobné vrstevníky
místo práce na základní úrovni nebo jejího procvičování poskytujeme ţákŧm moţnost
zúčastnit se činností stimulujících jejich další rozvoj
poskytujeme jim určitou volnost ve zpŧsobu, jakým vyuţijí „ ušetřený čas“
Protoţe nadaný ţák zvládne výukový program v mnohem kratší době neţ kterou potřebují ostatní,
pracuje tak podle vlastního programu a vyplňuje čekání v době, kterou ostatní potřebují k tomu, aby
ho dohnali.
Náš úkol v rozvoji potenciálu nadaných ţáků:
-
Motivovat ţáky k zájmu o poznání a vzdělávání
Učit je sebepoznání a podporovat v nich zdravou sebedŧvěru
Vést je k zájmu o vlastní rozvoj
Učit ţáky sociálním dovednostem a respektovat přitom jejich osobní zvláštnosti
Také příprava nadaných ţákŧ na soutěţe, vystoupení pro veřejnost jsou pro nás zpŧsoby práce
s talentovanými dětmi.
3.5 Vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné
postiţení)
Vzdělávání ţákŧ tělesně postiţených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a
na základě individuálních vzdělávacích plánŧ. Ve spolupráci a na doporučení speciálně
pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení ţáka
z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních
činnostech, případně v ostatních předmětech. Protoţe škola není bezbariérová, je nutné poţadovat
přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více) při přizpŧsobení se
školnímu prostředí, bude pomáhat učitelŧm při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při
komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Učitel
musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit, stanovit pravidla chování a zpŧsob
komunikace ve třídě i mimo vyučování.
3.6 Vzdělávání ţákŧ s autismem
Jedná se o ţáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto ţákŧ bude
probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na
doporučení speciálně pedagogického centra se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního vzdělávacího plánu.
Učitel musí s ţáky, stanovit pravidla chování a zpŧsob komunikace ve třídě i mimo vyučování
s takto postiţenými spoluţáky.
13
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Na základě posouzení SPC o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta,
který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více) při přizpŧsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat
učitelŧm při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a
také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném
ročníku.
3.7 Vzdělávání ţákŧ s poruchami chování
Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy
společenského chování, jsou nepřizpŧsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.
Vzdělávání těchto ţákŧ bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace.
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle
zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových
kompetencí bude nutné klást zvýšený dŧraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání
bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s ţáky, stanovit přesná pravidla chování a zpŧsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s tímto ţákem. Zavést systém pochval a trestŧ.
3.8 Vzdělávání ţákŧ s více vadami
Vzdělávání ţákŧ s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě
individuálních vzdělávacích plánŧ. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně
pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny
v učebním plánu, týkající se těchto ţákŧ. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závaţnosti
postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi (jednomu či
více) při přizpŧsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelŧm při komunikaci s takovým to
dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči
postiţeného ţáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném
ročníku.
14
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
4 UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací
Oblast
Vzdělávací
obor
ROČNÍK
Vyučovací
předmět
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
předměty
Český jazyk
9
9
8
8
8
42
7
l
3
3
3
10
1
5
5
5
5
24
4
Z toho
DČD
35
Jazyk a
jazyková
komunikace
Český jazyk
a literatura
9
Cizí jazyk
Anglický jazyk
20
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho
svět
Matematika a
její aplikace
Matematika
4
1
Informační a
komunikační
technologie
Informatika
1
Prvouka
6
Přírodověda
4
Vlastivěda
4
2
2
1
2
12
Člověk a jeho
svět
2
2
1
1
2
1
1
1
14
2
12
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Hudební
výchova
Hudební výchova
Výtvarná
výchova
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
10
Tělesná výchova
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
10
1
1
1
1
1
5
20
22
24
26
26
118
2
2
2
4
4
1
1
12
5
Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce
Celková
povinná časová
dotace
Z toho
disponibilní
časová dotace
Praktické činnosti
14
Tabulka 1 - Učební plán
15
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
4.1 Poznámky k učebnímu plánu
.
4.1.1 Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor Člověk a jeho svět zahrnuje předměty PRV, PŘ, VL. V rámci těchto předmětŧ
jsou realizována prŧřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a
sociální výchova, Výchova demokratického občana, proto je časová dotace tohoto oboru posílena o
2 hodiny z volné časové disponibilní časové dotace. Posílení je téţ určeno k realizaci školních
projektŧ.
4.1.2 Český jazyk
Vyučovací předmět Český jazyk je doplněn vzdělávacím oborem Etická výchova, časová dotace je
proto posílena o 4 hodin z volné disponibilní časové dotace. V 1. a ve 2. ročníku jsou ţáci děleni na
skupiny podle ročníkŧ. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na
Jazykovou výchovu, Literární výchovu, Komunikační a slohovou výchovu. Od 1. ročníku se v rámci
předmětu realizují prŧřezová témata Osobnostní výchova, Multikulturní výchova, Environmentální
výchova,Výchova demokratického občana.
4.1.3 Tělesná výchova
Vzdělávací obsah je zpracován do dvou období.
Výuka plavání probíhá vyučovací formou kurzu. V rámci tohoto předmětu jsou realizována
prŧřezová témata Environmentální výchova Osobnostní výchova.
4.1.4 Anglický jazyk
Od 2. ročníku vzdělávací obor Cizí jazyk zahrnuje vyučovací předmět Anglický jazyk, proto je
časová dotace tohoto oboru posílena o 1 hodinu z volné disponibilní časové dotace. V rámci tohoto
předmětu jsou realizována prŧřezová témata Osobnostní výchova, Environmentální výchova,
Multikulturní výchova.
4.1.5 Umění a kultura
Vzdělávací obsah vyučovací oblasti je utvořen tak, ţe učivo a očekávané výstupy jsou rozpracovány
do období.
4.1.6 Praktické činnosti
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je utvořen tak, ţe učivo a očekávané výstupy jsou
rozpracovány do období.
16
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
5 ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V 1. A 2. OBDOBÍ
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
5.1 Kompetence k učení
Pro rozvíjení této kompetence u ţáků v 1. – 5. ročníku je třeba:
- dát ţákŧm k učivu, pokud je to moţné, vţdy konkrétní názor, aby bylo učivo ţákŧm
předkládáno s vyuţitím co nejvíce smyslŧ, zejména zraku, hmatu a sluchu
- nechat ţáky individuálně s názornými pomŧckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat
- dbát, aby kaţdý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivést ţáky k úvahám o
problému, k vyjádření svých závěrŧ, k znovuobjevování poznatkŧ
- klást dŧraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky
- snaţit se podporovat čtení s porozuměním
- nechat ţáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah
- dát příleţitost k vyuţívání ţákovských zkušeností ve výuce
- podporovat tvořivou činnost ţákŧ
- klást na ţáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát
jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých
ţákŧ
- pomáhat podpořit sebedŧvěru ţákŧ ve vlastní schopnosti
- upozorňovat na konkrétní vyuţití vědomostí a dovedností v ţivotě
- vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí
- vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení
- domácí úkoly směřovat k procvičování učiva, které ţáci ve škole zvládli
- individuálně vést ţáky k získávání poznatkŧ i z jiných zdrojŧ, neţ jsou školní materiály
5.2 Kompetence k řešení problémŧ
Činnostní učení je zaloţeno na předkládání problémů a úkolů ke konkrétnímu řešení kaţdým
ţákem, dbá se na to, aby se ţáci v úkolu orientovali, přitom:
- ţáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomŧcky nebo připravené
kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat
- podle svého uváţení ţáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo
naopak odlišné znaky
- postupujeme od jednoduchých problémŧ ke sloţitějším
- na základě pochopení sami ţáci navrhují a provádějí obměny činností
- objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají moţnost
vyuţívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti
- předkládáme téţ neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat nebo obrázkŧ, později i
grafŧ
- podporujeme účast ţákŧ, podle jejich schopností, v rŧzných soutěţích, zvláště tvořivých, tj.
takových, kde je třeba uvaţovat a hledat nové zpŧsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajŧ
- ţáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti
k závěrŧm, pokoušeli se najít vhodné řešení
- rŧzné závěry, řešení a rozhodnutí necháváme ţáky obhajovat
- umoţňujeme ţákŧm vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem
- vedeme ţáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování a objevŧ
17
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
5.3 Kompetence komunikativní
K rozvíjení této kompetence poskytuje činnostní učení ve všech vyučovacích předmětech v 1.
a 2. období mnoho vhodných příleţitostí, jelikoţ s kaţdou činností je spojena komunikace mezi
ţáky navzájem i mezi ţáky a učitelem.
K utváření této kompetence je nutné:
- nechat ţáky při kaţdé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním zpŧsobu
řešení daného úkolu
- přijímat často neodborně vyjádřené ţákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení
nad správnými závěry ţákŧ a povyšovat je na objev
- umoţnit ţákŧm hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich ţivota
- dávat ţákŧm prostor k vyjádření vlastního názoru
- učit ţáky naslouchat názorŧm spoluţákŧ, vyuţívat moţností o názorech diskutovat,
respektovat se navzájem
- zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování
naučných pořadŧ
- do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma
- v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, vyvolávat se mezi sebou navzájem
- hovořit o postupu ve sloţitější početní úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se
navzájem na problémy v učivu
- ve výtvarné a hudební výchově nechat ţáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla
5.4 Kompetence sociální a personální
Individuální činnosti zařazované do výuky jsou střídány s činnostmi ţákŧ ve dvojicích coţ
vyţaduje spolupráci, vzájemnou domluvu a respektování se navzájem.
Proto dbáme na to, aby:
- se ţáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v rŧzně velkých skupinách a aby tato pravidla
respektovali
- se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu
- v případě potřeby dokázali poţádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých
moţností poskytnout
- vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i
vhodné oslovování ţákŧ mezi sebou
5.5 Kompetence občanská
Činnostní učení prolíná výukou všech předmětŧ, ţáci cítí sounáleţitost s třídním kolektivem,
neboť vzájemně komunikují, dotazují se navzájem, diskutují o řešení problémŧ, vyprávějí si rŧzné
zkušenosti aj.
Tento ráz výuky vede ţáky:
- k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí
- ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých
- ke snaze o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých práv
Ţáci pak také snáze respektují témata vztahující se k péči o zdraví a k jeho ochraně.
18
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
5.6 Kompetence pracovní
Tato kompetence se při činnostním charakteru výuky rozvíjí ve všech vyučovacích předmětech
spolu s pracovními činnostmi, které podporují tuto výuku.
Zaměřujeme se na:
- dosaţení zručnosti ţákŧ při práci s rŧznými materiály, provádění činností a pokusŧudrţování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomŧcek a nářadí
- samostatnou přípravu jednoduchých pomŧcek pro výuku ţáky
- dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech
- poznávání rŧzných oborŧ lidské činnosti, jejich výsledkŧ a významu pro ostatní lidi
5.7 Cíle
V naší škole chceme ve 2. vzdělávacím období dosáhnout toho, aby:
- ţáci samostatně prováděli pokusy a pozorování podle ústního pokynu, nákresu nebo návodu
- ţáci postupně získali základy tvořivého myšlení
- se snaţili k pokusŧm a pozorováním vyjadřovat, co pozorují a vyslovovat vlastní závěry
- se učili logicky uvaţovat a řešit problémy
- ţáci zvládali základy vzájemné komunikace
- vyuţívali svých získaných vědomostí a zkušeností z rŧzných oborŧ lidské činnosti
- uplatňovali poznatky mezipředmětově
- se ţáci učili spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- projevovali pozitivní city v chování, jednání a proţívání ţivotních situací
- byli ţáci k sobě navzájem tolerantní a ohleduplní
- získávali pozitivní vztah ke svému fyzickému i duševnímu zdraví a pečovali o něj
- neohroţovali spoluţáky a další spoluobčany neuváţenými činy
- si začali uvědomovat své reálné moţnosti a aby se snaţili rozvíjet své nadání
- se ţáci rozvíjeli jako svobodné osobnosti a učili se přijímat odpovědnost za své jednání
Pro přirozený rozvoj klíčových kompetencí je třeba stále respektovat individuální vlohy ţákŧ a
motivovat ţáky tak, aby proţívali pozitivní pocity z pochopení probíraného učiva. Aby byli ţáci
ochotni tvořivě riskovat při řešení úkolŧ a problémŧ, je potřeba podporovat jejich samostatnost,
sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení.
Učitel se pro ţáky stává partnerem a poradcem, pomocníkem i oporou a to jak při řešení úloh, tak při
pochopení nebo nepochopení probíraného učiva. Výuka ve škole mŧţe být rušnější, mŧţe se v ní
uplatňovat i humor a smích. Vše je provázeno pocity uspokojení a radosti, dobrými výsledky. Ţák je
podněcován k produkování myšlenek, nápadŧ, kladení otázek. Často se tak děje při činnostních
postupech s pomŧckami, na základě hovoru o pozorovaných jevech nebo na základě řešení úloh ze
ţivota. Ve výuce klademe dŧraz na předávání vědomostí v rámci smysluplných celkŧ.
„Ţáci by měli být motivováni touhou uspět, ne strachem z neúspěchu.“
(J. A. K.)
19
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
6.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Charakteristika průřezového tématu:
Výchova a vzdělávání jsou v rámci prŧřezového tématu zaměřeny na praktické vyuţití v běţném
ţivotě. Jeho smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi utvářet si praktické ţivotní dovednosti s ohledem
na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní ţivotní cestu k ţivotní
spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu.
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení
dovedností zapamatování, řešení problémŧ; dovednosti pro učení a studium
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje
tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v
mém chování; mŧj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální
dovednosti pro předcházení stresŧm v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti
zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní
komunikace atd.); hledání pomoci při potíţích
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysŧ kreativity (pruţnosti nápadŧ, originality, schopnosti
vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských
vztazích
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vŧči odlišnostem
a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na
svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahŧ; vztahy a naše
skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
Komunikace - řeč těla, řeč zvukŧ a slov, řeč předmětŧ a prostředí vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutkŧ; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog
(vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogŧ); komunikace v rŧzných situacích (informování,
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktŧ, vyjednávání, vysvětlování,
ţádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi
a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, leţ a předstírání v komunikaci
MORÁLNÍ ROZVOJ
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojŧ a hodnot a jejich projevŧ v
chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protisluţbu); dovednosti
rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne.
20
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
6.2 Výchova demokratického občana (VDO)
Charakteristika průřezového tématu:
Prŧřezové téma Výchova demokratického občana má vybavit ţáka základní úrovní občanské
gramotnosti (zpŧsobilost orientovat se v problémech a konfliktech otevřené, demokratické
společnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a moţnosti ţákŧ). Má pomáhat ţákovi konstruktivně
řešit problémy při zachování si lidské dŧstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku,
s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností s uplatňováním zásad slušné
komunikace.
VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ ROZVOJ
Ţák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je vyuţívá v praktickém
ţivotě.
Operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje
závěry
Ţák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
Vyhledává informace potřebné k řešení problémŧ, nedá se odradit případným nezdarem
Kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí.
KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI
Ţák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním projevu.
Naslouchá promluvám druhých lidí, snaţí se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
Vyuţívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním
světem
ZÍSKÁVÁNÍ HODNOT A POSTOJŮ VE SPOLEČNOSTI
Ţák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování
dobrých vztahŧ, umí poţádat o pomoc i ji poskytnout.
Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje rŧzná hlediska a čerpá z nich
poučení.
Řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.
Ţák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových
situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a
trvale udrţitelného rozvoje společnosti
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VES)
Charakteristika průřezového tématu:
Tato výchova podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění mezi lidmi, národy,…
Podstatou je výchova budoucích evropských občanŧ jako zodpovědných a tvořivých osobností.
Jejím úkolem je rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní.
21
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ OBLASTI
Ţák se učí dávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je vyuţívá v praktickém ţivotě.
Operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí samostatně pozoruje a
experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry
OBLAST POSTOJŮ A HODNOT
Ţák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení
Vyhledává informace potřebné k řešení problémŧ, nedá se odradit případným nezdarem
Kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí.
Ţák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním projevu.
Naslouchá promluvám druhých lidí, snaţí se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
Vyuţívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním
světem
Získané komunikativní dovednosti vyuţívá ke spolupráci a souţití s ostatními lidmi
OBLAST SOCIÁLNÍ A OBČANSKÁ
Ţák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování
dobrých vztahŧ, umí poţádat o pomoc i ji poskytnout.
Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje rŧzná hlediska a čerpá z nich
poučení.
Řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.
Ţák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových
situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a
trvale udrţitelného rozvoje společnosti
6.4 Multikulturní výchova (MKV)
Charakteristika průřezového tématu:
Seznamuje ţáky s rozmanitostí rŧzných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Umoţňuje poznání
vlastního kulturního zakotvení a porozumění rŧzným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost,
solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti.
OBLAST VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ
Ţák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je vyuţívá v praktickém
ţivotě
Operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje
závěry
Ţák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
Vyhledává informace potřebné k řešení problémŧ, nedá se odradit případným nezdarem
Kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí.
22
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
OBLAST KOMUNIKACE
Ţák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním projevu
Naslouchá promluvám druhých lidí, snaţí se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
Vyuţívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním
světem
Získané komunikativní dovednosti vyuţívá ke spolupráci a souţití s ostatními lidmi
OBLAST SOCIÁLNÍ A OBČANSKÁ
Ţák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování
dobrých vztahŧ, umí poţádat o pomoc i ji poskytnout
Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje rŧzná hlediska a čerpá z nich
poučení
Řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.
Ţák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových
situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a
trvale udrţitelného rozvoje společnosti
Ţák se učí přistupovat k pracovním výsledkŧm nejen z hlediska kvality a uţitečnosti, ale i z hlediska
ochrany zdraví, ochrany ţivotního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
Své znalosti a dovednosti vyuţívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost.
6.5 Environmentální výchova (EVO)
Charakteristika průřezového tématu:
Výchova a vzdělávání jsou v rámci prŧřezového tématu zaměřeny na celé ţivotní prostředí (přírodní
i umělé), mají vést dítě k pochopení vztahŧ člověka k ţivotnímu prostředí a naučit ho zodpovědnému
přístupu k jednání jednotlivce i společnosti a postupnému přechodu k udrţitelnému zpŧsobu ţivota.
OBLAST VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ
Aktivní účast na ochraně a utváření ţivotního prostředí (včetně mezilidských vztahŧ)
Pochopení zdravého ţivotního stylu a vytváření hodnotové orientace ţákŧ v zájmu udrţitelného
rozvoje lidské civilizace.
Ţák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je vyuţívá v praktickém
ţivotě
Operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje
závěry
Ţák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení
OBLAST KOMUNIKACE
Ţák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním projevu
Naslouchá promluvám druhých lidí, snaţí se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje
Získané komunikativní dovednosti vyuţívá ke spolupráci a souţití s ostatními lidmi
23
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
OBLAST SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Ţák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování
dobrých vztahŧ, umí poţádat o pomoc i ji poskytnout.
Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje rŧzná hlediska a čerpá z nich
poučení.
Ţák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových
situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a
trvale udrţitelného rozvoje společnosti
6.6 Mediální výchova (MED)
Charakteristika průřezového tématu:
Seznamuje ţáky se základními poznatky a dovednostmi mediální komunikace a práce s médii.
Média představují významný zdroj zkušeností, proţitkŧ a poznatkŧ pro stále větší okruh příjemcŧ,
proto je nutné, aby s nimi ţáci uměli pracovat, vyhodnocovat je a vyuţívat. Dále se jedná o
schopnost analyzovat mediální sdělení, posoudit jejich věrohodnost, orientovat se v jejich obsazích.
OBLAST VĚDOMOSTNÍ, SCHOPNOSTNÍ A OSOBNOSTNÍ
Ţák si vytváří kritický odstup od mediálních sdělení a zároveň má schopnost interpretovat mediální
sdělení z hlediska jeho informační kvality
Ţák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je vyuţívá v praktickém
ţivotě.
Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje
závěr
Kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí.
OBLAST KOMUNIKACE
Ţák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním projevu.
Naslouchá promluvám druhých lidí, snaţí se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
Vyuţívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním
světem
Získané komunikativní dovednosti vyuţívá ke spolupráci a souţití s ostatními lidmi
OBLAST SOCIÁLNÍ A OBČANSKÁ
Ţák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování
dobrých vztahŧ, umí poţádat o pomoc i ji poskytnout.
Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje rŧzná hlediska a čerpá z nich
poučení.
Ţák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových
situacích, umí poskytnout ú
činnou pomoc
Ţák se učí přistupovat k pracovním výsledkŧm nejen z hlediska kvality a uţitečnosti, ale i z hlediska
ochrany zdraví, ochrany ţivotního prostředí a ochrany kulturních hodnot. Své znalosti a dovednosti
vyuţívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost.
24
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Tematické okruhy
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
(OSV)
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA(VDO)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH(VES)
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA(MKV)
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA(EVO)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
(MED)
1.
2.
1. stupeň
3.
Čj, M, Prv,
Tv, Pč, Hv,
Vv
Čj, M, Prv,
Tv, Pč, Hv,
Vv, Aj
Čj, M, Prv,
Tv, Pč, Hv,
Vv, Aj
Čj, M, Př,
Tv, Aj, Pč,
Hv, Vv, Vl
Čj, Prv, Hv,
M
Čj, Prv, Hv,
M
Čj, Prv, Hv,
Aj, M
Čj, Vv, Př,
Vl, Hv, Aj,
M, Pč
Aj
Aj
Aj, Př, Vl,
Vv,
Aj, Vl, Vv
Čj, Prv, Vv
Čj, Hv, Vv,
Aj
Čj, Vl, Hv,
Vv, Aj, M
Čj, Vl, Hv,
Vv, Aj, M
Čj, Prv, Pč,
Vv, M, Tv
Čj, Prv, Tv,
Pč, Vv, M
Čj, Prv, Hv,
Vv, Aj
Čj, Prv, Pč,
Vv, Aj, M,
Tv
Př, Vl, Pč,
Vv, M, Tv
Př, Vl, Pč,
Vv, M, Tv
Čj, Př, Vl,
Vv, Hv,
Aj, M
Čj, Př, Vv,
Vl, Hv, M,
Inf, Aj
Čj
Čj,
Čj, Vv,
4.
5.
Čj, M, Př,
Tv, Aj, Pč,
Hv, Vv, Vl,
Inf
Čj, Aj, Inf,
M, Př, Vl,
Hv, Vv, Pč
Tabulka 2 - Průřezová témata
25
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
7.1 Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník:
1. ročník
2.ročník
3.ročník
4. ročník
5. ročník
9 hodin týdně
9 hodin týdně
8 hodin týdně
8 hodin týdně
8 hodin týdně
Celkem 42 hodin, z toho je vyučovací předmět posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace,
neboť do vzdělávacího obsahu integrujeme vzdělávací obor Etická výchova.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Ţáci se učí vnímat a chápat rŧzná jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, hovořit. Získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka. Prostřednictvím četby poznávají základní literární druhy a učí se
formulovat vlastní názory o přečteném díle.
Cíl vzdělávací oblasti: Rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Postupné osvojování
jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a proţitkŧ, k zvládnutí
běţných pravidel komunikace, získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti. Vést ke
kultivovanému projevu a rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře.
Poznámky: Vyučovací předmět Český jazyk má v 1. ročníku komplexní charakter. Od 2. do 5.
ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.
V 1. a ve 2. ročníku jsou ţáci děleni na skupiny podle ročníkŧ. V 1. aţ v 5. ročníku se v rámci
předmětu realizují prŧřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Environmentální výchova.
26
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.1.1 Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura 1. ročník
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník:
1. ročník – 9 hodin týdně
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura 1. stupeň
Jazyková výchova
- uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
- spojuje věty do souvětí vhodnými spojovacími výrazy
- píše správně i/y po měkkých a obojetných souhláskách, velká písmena v typických případech
vlastních jmen
- určuje slovní druhy
- rozlišuje spisovné a nespisovné tvary
- vyhledává základní skladebné dvojice
- píše správně i/y ve slovesech
- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Komunikační a slohová výchova
- čte s porozuměním potichu i nahlas přiměřeně náročné texty
- na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním a kontroluje vlastní písemný projev
- Reprodukuje a zapamatuje si obsah přiměřeně sloţitého sdělení
- vede správně telefonický rozhovor
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
- na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Literární výchova
- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
- přednáší zpaměti texty přiměřené věku
- vyjadřuje pocity z přečteného textu
- podle svých schopností pracuje tvořivě s textem podle pokynŧ učitele
- podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma
Učivo vyučovacího předmětu Český jazyk 1. stupeň
- čtení jako zdroj informací, technika čtení, čtení s porozuměním
- mluvený projev jeho techniky
27
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
písemný projev a jeho hygienické návyky, technika psaní, ţánry písemného projevu
zvuková stránka jazyka
slovní zásoba a tvoření slov
tvarosloví
skladba
pravopis po stránce lexikální, morfologické a syntaktické
záţitkové čtení a naslouchání
základní literární pojmy
tvořivé činnosti s literárním textem
TERMÍN
UČIVO – 1. ročník český jazyk
PRŮŘEZOVÁ
POZNÁMKY
TÉMATA
Hláska a písmeno A a, O o. Přiřazování písmen k obrázkŧm.
Vyhledávání a čtení písmen.
Září
Hláska a písmeno E e é, U u ú ŧ. Vyhledávání a čtení písmen. Skládání
písmen podle diktátu.
Hláska a písmeno I i í, M m. Čtení, vyhledávání, přiřazování písmen
k obrázkŧm.
Osobnostní a
sociální výchova
Motivační pohádky na
písmena
Pracovní sešit
k ŢA, Ţivá abeceda
Psaní: Uvolňovací cviky: oblouky, závity, čáry přímé, svislé, vodorovné
Slabiky s M m. Hláska a písmeno L l, slabiky s L l. Skládání podle
diktátu.
Hláska a písmeno S s, P p. Slabiky se S s. Nácvik a čtení slov máma,
láme…
Slabiky s P p. Hláska a písmeno T t. Nácvik čtení slov: pole, síla…
Říjen
Slabiky s T t. Hláska a písmeno J j. Nácvik čtení slov. Skládání slov.
Čtení s porozuměním. Skládání slov. Dokončení ŢIVÉ ABECEDY.
Karty na vyvození
slabik
Výchova
demokratického
občana
Kostky s písmeny
Hra na zloděje
Předčítání a poslech
pohádek
Psaní: -Uvolňovací cviky: šikmé čáry, smyčky, vajíčko, vlnovky, hŧlky
-Opis, přepis, diktát
Nácvik psaní – e, i
Čtení slov. Skládání slov. SLABIKÁŘ.
Procvičování čtení slov. Čtení vět. Skládání slov. Vyhledávání slov ve
sloupci.
Hláska a písmeno V, v, Y, y, Ŧ, ŧ
Čtení vět s porozuměním textu. Skládání slov. Tvoření slov ke
slabikám.
Čtení slov typu: mám-máme, top-topí. Čtení vět s porozuměním textu.
Listopad
Čtení dvouslabičných slov s otevřenou slabikou, později uzavřenou
slabikou
Dvojhláska – ou
Slova opačná
Český slabikář 1. díl
Hra na zloděje
Výchova
demokratického
občana
Mříţky – nakupovaní
písmen
Pasování ţákŧ na
pisálka( děti dostanou
plnící pero)
Vlastní jména
Jednoduchý popis
Psaní: -Nácvik u, dlouhé samohlásky, M, věty, t, j
-Opis, přepis, diktát
28
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Hláska a písmeno N, n. Čtení vět s porozuměním textu. Procvičování
slov jím – jíme.
Hláska a písmeno D, d. Čtení slov typu: dopis, dudá…
s porozuměním textu.
Čtení vět
Hláska a písmeno K k. Čtení slov typu daleko, pojede. Čtení textu
s porozuměním
Hláska a písmeno Z, z, hláska a písmeno C, c
Prosinec
Zimní básničky a koledy
Hádanky a tajenky
Mediální výchova
Na tleskanou – hra se
slabikami a slovy
Obrázková osnova
Slova opačná s předponou ( jeli – nejeli)
Obrázková osnova
ŧ – uprostřed a na konci slova
Psaní: -Nácvik: l, s, y, ti, ŧ,
-Opis, přepis, diktát
Hláska a písmeno R, r. Slova s R, r,. Čtení vět. Skládání vět.
Hláska a písmeno B, b, H, h. Čtení slov se B, b,H, h. Čtení textu
s porozuměním. Skládání vět, slov.
Hláska a písmeno H h. Čtení textu s porozuměním. Skládání vět.
Doplňování slov do textu
Leden
Slova se dvěma souhláskami na začátku, později uprostřed slova
Multikulturní
výchova
Předloţky z – ze – za, k – ke
Dramatizace pohádek
MC kazeta ke
Slabikáři(kontrola
s textem, zhudebněné
básničky)
Veršované pohádky,
kříţovky, doplňovačky
a rébusy
Psaní: Nácvik: V, v, N, n, P, p, k
Přepis, opis, diktát
Čtení obtíţnějšího textu, hbité čtení, Český slabikář 2.díl, Slabikář Alter
Předčítání, poslech a vyprávění příběhŧ s dětským hrdinou
Znaménka za větou a ve větách
Dopis
Únor
Doplňování slov do textu, skládání vět.
Dětské časopisy
Osobnostní a
sociální výchova
Hláska a písmeno Č č. Čtení textu s porozuměním. Skládání vět. Práce
s říkadlem.
Hádanky a tajenky
Poslech na CD
Hry na intonaci
mluvené řeči
Psaní: -Nácvik: z, Z, S, d, T, I, U
-Přepis, opis, diktát (věty)
Hláska a písmeno Č, č, Š, š, Ţ, ţ. Čtení slov, předloţkové výrazy.
Poslech textu.
Pracujeme s pohádkou.
Jaro v dětské literatuře (básničky)
Březen
Slova se zavřenou slabikou
Tvoření souvětí
Environmentální
výchova
Divadlo – loutkové a
maňáskové
Osobnostní a
sociální výchova
Dětské časopisy
MC kazeta ke slabikáři
Psaní: -Nácvik: C, c, r, J, L, b
-Přepis, opis, diktát
Hláska a písmeno Ř, ř. Čtení jmen se slabičnými předloţkami (před,
nad, pod, přes)
Duben
Hláska a písmeno G g, F f. Čtení a skládání slov, doplňování slov. Práce
s dětským časopisem.
Osobnostní a
sociální výchova
Divadlo loutkové a
maňáskové
MC kazeta ke slabikáři
29
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Hláska a písmeno CH ch. Čtení textu s porozuměním. Skládání
rozstříhaného textu. Pracujeme s básněmi. Velikonoční koledy
Slabiky dě, tě, ně.
Hra na zloděje
Slabiky di, ti, ni
Čtení textu s porozuměním.
Hlásky ď, ť, ň. Procvičování čtení slov typu: krtek, strom…
Doplňování sloves do vět, pořádek slov ve větě
Dramatizace: U lékaře, Ve škole
Psaní: -Nácvik: R, B, H, h, č, Č, E, š, Š
-Přepis, opis, diktát
Rozloučení se Slabikářem.
S l a v n o s t i S l a b i k á ř e.
Úvod do učebnice Moje první čítanka.
Čtení obtíţných slov, skupiny bě, pě, vě, mě
Květen
Slova stejného či podobného významu, slova mnohoznačná, citově
zabarvená
Výchova
demokratického
občana.
Hra na zloděje
Hádanky a tajenky
Psaní: -Nácvik: ţ, Ţ, ch, Ch, Ř, ř, g, G, K, f, F, psaní dě – tě –ně
-Přepis, opis, diktát
Červen
Moje první čítanka, opakovaní a procvičování
Osobnostní a
sociální výchova
Oblíbené aktivity
Tabulka 3 - Český jazyk 1.ročník
Český jazyk a literatura 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
30
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník:
2. ročník – 9 hodin týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale jsou dŧleţité i pro úspěšné osvojování poznatkŧ v dalších oblastech
vzdělávání.
V Komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat rŧzná jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného
textu.
V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby
českého jazyka.
V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném
díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní
čtenářské návyky.
Cíle vzdělávací oblasti:
- chápaní jazyka jako svébytného historického jevu, v němţ se odráţí historický a kulturní
vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako
dŧleţitého a nezbytného nástroje celoţivotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku
k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i proţitkŧ a ke sdělování názorŧ
- zvládnutí běţných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí
- samostatnému získávání informací z rŧzných zdrojŧ a k zvládnutí práce s jazykovými i
literárními prameny i s texty rŧzného zaměření
- získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu proţívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských záţitkŧ,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhŧm umění zaloţených na
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným pokynŧm přiměřené sloţitosti
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
- volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních
situacích
- na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
31
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
písemný projev
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Jazyková výchova
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru; podstatná jména, slovesa, předloţky
- uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves
- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
- odŧvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně,bě,pě,vě, mě,
velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynŧ učitele a podle svých schopností
- rozlišuje a rozpozná ilustrace od ilustrátorŧ: O. Sekora, M. Aleš, H. Zmatlíková, J. Koţíšek,
J. Trnka, J. Lada, J. Čapek, Z. Miler
- poznává básníky F. Hrubína, J.V. Sládka, J. Koţíška, J. Vodňanského, J. Ţáčka, J. Skácela, J.
Bruknera
- poznává autory V. Čtvrtka, B. Němcovou, Vl. Vančuru, O. Sekoru, F. Nepila, J. Koláře, J.
Karafiáta
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. tabulka
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, v tělocvičně,
v přírodě.
TERMÍN
Září
UČIVO – 2. ročník jazyková výchova
Opakování: slovo, slabika, věta – vzpomínky z prázdnin
Opakování: slovo slabika, věta, velká psací písmena
Opakování: věta, slovo a slabika
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova,
Výchova demokratického
Lidská setkání, vztahy
mezi lidmi, odlišnost,
podobnost
32
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Velká psací písmena a počet slov ve větě.
Věta – začátek a konec věty, určování počtu slov ve větě.
Sloh - Jak se zdravíme v rodině, vypravování.
Věta – začátek a konec věty, pořadí vět.
Co víme o větě. Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací,
přací.
Psaní vět dle poslechu.
Opakování učiva o větě – věty oznamovací, tázací,
rozkazovací, přací a znaménka za větami.
Sloh: Vypravování – sběr šípku
Dialog - zdravení
Pořádek vět: opakování – druhy vět
Sloh: Listopad – tvoření vět, vypravování.
Pořadí vět. Věty se skládají ze slov. Slova se skládají ze slabik.
Dělení slov na konci řádku.
Dělení slov na slabiky.
Přídavná jména
Uvědomění si slov s tvrdými slabikami.
Sloh: Strašpytel
Hlásky – samohlásky – krátké, dlouhé, dvojhlásky.
Hlásky – samohlásky – psaní a čtení krátkých a dlouhých
samohlásek a-á, e-é, i-í, ….
Samohlásky krátké a dlouhé, psaní u-ú-ŧ, dvojhlásky.
Sloh: Kouzelná slova , Vánoce
Sloh: Malá popleta – vztahy v rodině – příbuzenské
Samohlásky dlouhé a krátké.
Souhlásky – tvrdé – doplňování neúplných slov
samohlásky krátké a dlouhé.
Souhlásky tvrdé – doplňování do neúplných slov, psaní na
základě poslechu.
Tvrdé souhlásky - souhrnná cvičení.
Uvědomění si slov s měkkou slabikou
Spojky, souvětí, slova nadřazená a podřazená, předloţky
Měkké souhlásky - ţ, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
Souhlásky měkké – doplňování do neúplných slov.
Souhlásky tvrdé a měkké – doplňování do neúplných slov.
Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek – souhrnná
cvičení.
Souvětí, čárky, spojky
Sloh: Obrázková osnova – Třešeň, Zima
Psaní vět dle poslechu .
Slova s měkkými slabikami ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni.
Doplňovací cvičení.
Psaní vět na základě poslechu.
Tvrdé a měkké souhlásky – opakování a procvičování.
Obojetné souhlásky.
Slabikotvorné souhlásky – r, l
Sloh: Čtyři roční období
Podstatná jména.
Abeceda( telefonní seznam)
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek.
Podstatná jména.
Vlastní jména osob, zvířat, věcí.
Vlastní jména osob, zvířat, věcí a názvy měst, obcí, řek.
Shrnutí učiva o vlastních jménech.
Sloh: Tomáš se umí omluvit( dialog)
Setí hrášku( postup)
Slovesa – co dělají osoby, zvířata a věci
Opakování - podstatná jména a slovesa.
Pořadí vět v textu
Slabiky dě, tě, ně.
Opakování podstatných jmen a sloves.
Slabiky bě, pě, vě, mě.
Psaní vět na základě poslechu.
člověka
Mediální výchova
Environmentální výchova
rozvíjení emociálních
vztahŧ k přírodě
-reflektuje na fyzickou
Osobnostní a sociální
stránku člověka, sociální
výchova
vztahy, komunikaci a
Výchova demokratického
rozhodování ve vypjatých
občana
situacích
Výchova demokratického
- člověk ve společnosti
občana
Multikulturní výchova
Mediální
výchova,osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a sociální
výchova přispívá
k uvědomování mravních
rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ
lidského chování.
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
- umoţňuje získání
základních sociálních
dovedností pro řešení
konfliktních situací –
morální rozvoj
Oslovení,pozdrav,
poděkování.
33
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Červen
Sloh: Hrníček – popis
Druhy slov – vyhledávání v textu.
Opakování slabik dě,tě,ně, bě, pě, vě, mě.
Párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, h-ch
Procvičování
slovních druhŧ (podstatná jména, slovesa,
předloţky)
Sloh: U lékaře
Párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, h-ch, v-f, s-z, š-ţ.
Párové souhlásky – procvičování
Slovní druhy
Sloh: Ptáčata – nahrazování slov
Opakování učiva: slovní druhy, věta, slovo, slabika, hláska,
rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek.
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 4 - Jazyková výchova 2.ročník
TERMÍN
UČIVO – 2. ročník čtení
Přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení
plynulé čtení jednoduchých vět
uţívání správného slovního přízvuku
uplatnění přirozené intonace
hlasité a tiché čtení s porozuměním
Práce s literárním textem
poslech četby poezie a prózy
spojování obsahu textu s ilustrací
vyprávění pohádek a povídek o dětech
přednes básní
řešení hádanek a slovních hříček
dramatizace pohádky nebo povídky
Povídáme si nad literárním textem, nad knihou
co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách
seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech
doporučujeme knihu spoluţákovi
Seznamujeme se se základy literatury
poezie: báseň, verš, rým, přízvuk, přednes
próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj
divadlo: jeviště, herec, divák, maňásky, loutky
výtvarný doprovod
Přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení
plynulé čtení jednoduchých vět
uţívání správného slovního přízvuku
uplatnění přirozené intonace
hlasité a tiché čtení s porozuměním
Práce s literárním textem
poslech četby poezie a prózy
spojování obsahu textu s ilustrací
vyprávění pohádek a povídek o dětech
přednes básní
řešení hádanek a slovních hříček
dramatizace pohádky nebo povídky
Povídáme si nad literárním textem, nad knihou
co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách
seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech
doporučujeme knihu spoluţákovi
Seznamujeme se se základy literatury
poezie: báseň, verš, rým, přízvuk, přednes
próza: vyprávění,vypravěč, příběh, děj
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova
POZNÁMKY
Čítanka
Čtení pro radost
Četba podle výběru dětí(
pondělky)
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Čítanka
Čtení pro radost
Četba podle výběru dětí
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
34
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
divadlo: jeviště, herec, divák, maňásky, loutky
výtvarný doprovod
Přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení
plynulé čtení jednoduchých vět
uţívání správného slovního přízvuku
uplatnění přirozené intonace
hlasité a tiché čtení s porozuměním
Práce s literárním textem
poslech četby poezie a prózy
spojování obsahu textu s ilustrací
vyprávění pohádek a povídek o dětech
přednes básní
řešení hádanek a slovních hříček
dramatizace pohádky nebo povídky
občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Čítanka
Čtení pro radost
Četba podle výběru dětí(
pondělky)
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Tabulka 5 - Čtení 2.ročník
Dodatek k tabulce:
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Termíny v této tabulce nejsou určeny z dŧvodu prolínání všech částí učiva literatury ve
druhém ročníku.
UČIVO – 2. ročník psaní
A, a, přepis
Á, á, pojmenování slov
b, tvoření vět
B, vlastní jména, rébusy
C, c
Č, č, číslovky, opis
Přepis, rébus, tvoření slov
d, slova s předponou
D, přepis, dokončení vět
Ď, ď, tvoření vět podle obrázkŧ
e, é, opis přepis slov
E, É, hádanky, rébusy
f, psaní neobvyklých slov
F, vlastní jména, tvoření vět
G, g, opis
h, pojmenování obrázkŧ
H, vlastní jména, hádanky
Vánoční pozdrav
Ch, ch, přepis, opis, encyklopedie
i, í, přepis, opis
I, Í, tvoření vět s dvojicemi slov
J, j, vlastní jména
k, tvoření vět, slova končící na k
K, vlastní jména, slova začínající na k
L, l, popis obrázkŧ, opis, přepis
M, m, tvoření vět podle obrázkŧ
N, n, tvoření vět, hádanky
Ň, ň, opis, přepis
Údaje o sobě
O, o, slova na o, přepis
P , p, tvoření vět se jmény, opis
Q, q, cizí slova, encyklopedie
R, r, pojmenování obrázkŧ,
vlastní jména
Ř, ř, jazykolamy
S, s, vlastní jména,
tvoření vět
Š, š, přepis
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova
POZNÁMKY
Písanka – Pŧlhodinka
psaní
Environmentální výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Vánoční přání
Dopis Jeţíškovi
Environmentální výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Velikonoční přání
35
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
Červen
T, t, více t ve slově, hádanka,
vlastní jména
Ť, ť, přepis, opis
Přísloví
U, u, tvoření vět
ú, ŧ, doplňování do slov
V, v, přepis, opis
Tvoření slov na daná písmena
W, w, slova cizího pŧvodu
Encyklopedie, slovních cizích slov
X, x, tvoření vět
Y, y, Ý, ý, opis, přepis
Z, z, Ţ, ţ, přirovnání
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Adresa
Pozdrav z prázdnin
Tabulka 6 - Psaní 2.ročník
Český jazyk a literatura 3. ročník
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník:
3. ročník – 8 hodin týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale jsou dŧleţité i pro úspěšné osvojování poznatkŧ v dalších oblastech
vzdělávání.
V Komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat rŧzná jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného
textu.(1 hodina týdně)
V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby
českého jazyka.(5 hodin týdně)
V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném
díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní
čtenářské návyky.(2 hodiny týdně)
Cíle vzdělávací oblasti:
- chápaní jazyka jako svébytného historického jevu, v němţ se odráţí historický a kulturní
vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako
dŧleţitého a nezbytného nástroje celoţivotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku
k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i proţitkŧ a ke sdělování názorŧ
- zvládnutí běţných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí
- samostatnému získávání informací z rŧzných zdrojŧ a k zvládnutí práce s jazykovými i
literárními prameny i s texty rŧzného zaměření
36
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
individuálnímu proţívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských záţitkŧ,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhŧm umění zaloţených na
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným pokynŧm přiměřené sloţitosti
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
- volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních
situacích
- na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Jazyková výchova
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlatnost
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru; podstatná jména, slovesa, předloţky
- uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves
- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
- odŧvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách po vyjmenovaných slovech; dě,tě,ně,bě,pě,vě, mě, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynŧ učitele a podle svých schopností
Učivo vyučovaného předmětu: Viz. tabulka
Formy realizace:
37
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, v tělocvičně,
v přírodě.
TERMÍN
UČIVO – 3. ročník komunikační a slohová
výchova
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Pohlednice, fotografie
Září
Vlastní vyprávění záţitkŧ z prázdnin
Vyprávění podle dané osnovy
Vyprávění a sestavení osnovy
Říjen
Telefonický rozhovor
Dialog, omluva
Popis( loutka, …)
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
Listopad
Vyprávění podle osnovy
Obměňování osnovy
Inzerát
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Prosinec
Dopis
Vánoční přání
Pracovní postup podle osnovy
Leden
Vyprávění podle obrázkové osnovy
Popis( věci kolem nás)
Rozhovor ve dvojici( střídání dialogŧ mluvčích)
Únor
Vyuţití přejatých slov v textu
Vyprávění pohádky podle osnovy
Vytváření vlastního textu na dané téma
Březen
Vyuţití přídavných jmen a citoslovcí v textu
Zvuky kolem nás
Duben
Velikonoční přání
Vyprávění podle osnovy( velikonoce, zvyky)
Sestavení vlastní osnovy
Květen
Sestavení osnovy a nadpisu
Popis( zvíře, …)
Červen
Vyprávění podle osnovy( prázdniny)
Opakování ţánrŧ:adresa, blahopřání, inzerát,dopis, popis,
tiskoviny, vypravování (osnova)
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Časopisy, inzeráty
Vánoční pohled
mikrofón
Slovník přejatých slov
Tabulka 7 - Komunikační a slohová výchova 3.ročník
38
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
UČIVO – 3. ročník jazyková výchova
Opakování učiva 2. ročníku
Párové souhlásky uvnitř slova
Párové souhlásky uvnitř slova
Abeceda
Stavba slova
Vyjmenovaná slova po b
Vyjmenovaná slova po b
Slova souznačná
Vyjmenovaná slova po l
Podstatná jména – rod, číslo, pád
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Vlastní jména
Vyjmenovaná slova po m
Vyjmenovaná slova po p
Slovesa – osoba a číslo
Slovesa – časování
Vyjmenovaná slova po s
Slova protikladná
Vyjmenovaná slova po v
Vyjmenovaná slova po z
Slovní druhy – ohebné a neohebné
Souvětí, věta jednoduchá
Opakování
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Karty ( kořeny slov,
předpony, přípony),
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Skládanky, větné vzorce,
vlak
Tabulka 8 - Jazyková výchova 3.ročník
39
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
UČIVO – 3. ročník literární výchova
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Plynulé čtení s přirozenou intonací, tempem, přízvukem, výběr
a přednes uměleckých textŧ s dŧrazem na přesvědčivé a
upřímné sdělení posluchači ( práce s pauzami, hlasem,
dýcháním, tempem,..)
Osobnostní a sociální
výchova
Próza,verše, drama
Rozpočitadlo,
hádanka,
říkanka,
báseň,pohádka,
bajka,povídka,spisovatel,básník,herec,kniha,čtenář,
knihovna,reţisér,verš,rým,ilustrace,
ilustrátor,
přirovnání,přísloví
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Mediální výchova
Vyprávění o vlastní přečtené knize, (výběr knihy) písemný
zápis v sešitě (přiměřený rozsah)
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Vyprávění přečteného textu – stručný obsah ( na základě
výběru podstatných informací a faktŧ), dramatizace textu,
vlastní literární pokusy
Poslech a čtení rŧzných literárních textŧ, záţitkové čtení a
naslouchání, rozlišování literárně hodnotných textŧ
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Mediální výchova
POZNÁMKY
Přehlídka recitátorŧ,
přehlídka dětského
divadla, tiché i hlasité
čtení s porozuměním
obsahu
Hledání, porovnávání,
pantomima, dramatizace,
návštěva divadel,
knihoven, besedy se
spisovateli, výstavy,
luštěnky, kříţovky
Deník čtenáře, prodavač
knih –nabízí to nejlepší
Tvoření dialogŧ,
divadelní představení,
výrazný přednes, vlastní
vypracování, doplnění,
úprava textu
(modernizace, změny
postoje mluvčího,…)
Poslech CD, video, čtení
učitele, dobří čtenáři,
porovnávání stejných
knih od rŧzných
vydavatelství
Tabulka 9 - Literární výchova 3.ročník
Dodatek:
Termíny v této tabulce nejsou určeny z dŧvodu prolínání všech částí učiva literatury ve třetím aţ pátém
ročníku. Učivo čtvrtého a pátého ročníku je rozšiřující a navazující na třetí ročník .
40
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Charakteristika výuky českého jazyka ve 2. období (4. a 5. ročník):
Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány:
- komunikační a slohovou výchovou
- jazykovou výchovou
- literární výchovou
Jan Amos Komenský, Didaktika velká, kapitola XIX.:
„Všude řeč s věcmi a věci s řečí půjdou spolu stejným krokem.“
Komunikačním a slohovým dovednostem je v tomto vzdělávacím období vyučováno tak, aby
byl podporován a podněcován duševní rozvoj ţákŧ a zároveň byla rozvíjena jejich individualita.
V předmětu český jazyk se komunikační a slohové dovednosti realizují při čtení, naslouchání,
mluveném a písemném projevu ţákŧ. Na plnění tohoto úkolu se ve 4. a 5. ročníku podílí i výuka
v rámci ostatních předmětŧ. Díky činnostnímu zpŧsobu vzdělávání mají totiţ ţáci dostatek
příleţitostí k tomu, aby hovořili, diskutovali, vyjadřovali se o tom, co pozorují, dělají, co právě
zjišťují, co proţívají ve všech předmětech. Činnostní zpŧsob komunikativní výuky podporuje
probouzení a rozvíjení duševního ţivota ţákŧ a mnohdy vede i k vŧbec prvnímu pocitu uvědomění si
hodnot své osobnosti. Tím, ţe v prŧběhu 2. vzdělávacího období soustavně dbáme na to, aby ţáci
četli správně a s porozuměním, jim otevíráme cestu k jejich budoucímu vzdělávání. Realizovat tento
zpŧsob výuky nám velmi pomáhají materiály vytvořené zvlášť pro činnostní učení. Pro 4. a 5. ročník
se ve dvouletém cyklu budou po roce pravidelně opakovat komunikační a slohová výchova
s výchovou etickou.
V 2. období základního vzdělávání je naším úkolem zautomatizovat základní pravopisné jevy určené
pro 1. vzdělávací období, proto zde věnujeme Jazykové výchově značnou pozornost.
Chceme-li při výuce českého jazyka dosáhnout dobrých výsledkŧ, je třeba stále dbát o to, aby
všichni ţáci porozuměli významu slov. K tomu vyuţíváme vjemy sluchové, zrakové i motorické.
Činnostní výuka českého jazyka, při které dostávají ţáci stále příleţitost k aktivní činnosti, má
neocenitelný význam jak pro jazykové vyučování tak pro výuku naukových předmětŧ.
K uspokojivým výsledkŧm vede jedině vyučování, které je pro ţáky srozumitelné a pochopitelné.
Máme-li rozvíjet slovní zásobu ţákŧ, chceme-li je dobře naučit pravopis a ostatní učivo
jazykové výchovy, zařazujeme do výuky pravidelná pravopisná a mluvní cvičení. Soustavně
prováděné a promyšlené sestavy těchto cvičení vedou k zautomatizování mluvnických a
pravopisných jevŧ. Dbáme na to, aby cvičení měla praktický ráz a ţáci byli při cvičeních aktivní.
Ţákŧm stále umoţňujeme, aby o učivu přemýšleli a předloţené jevy pouţívali v řeči i písmu. Při
vyučování pravopisu pravopisné jevy vţdy odŧvodňujeme. Ţáky vedeme k praktickému pouţívání
mluvnických jevŧ. Podněcujeme je, aby svá pozorování, zkušenosti a poznatky při výuce sami
vyjadřovali a věty s mluvnickými jevy obměňovali. Tato mluvní cvičení zařazujeme do výuky
krátce ale často. Při uţívání jednotlivých pravopisných a mluvnických jevŧ ve spojeních si ţáci tyto
jevy osvojí lépe neţ z teoretických výkladŧ a pouček. Gramatika i pravopisná pravidla vyplývají
z praktického vyuţití přirozeně a nenásilně a ţáci si je osvojují snadněji a trvaleji.
Jazykové dovednosti ţákŧ se ve vyučování českého jazyka realizují v těchto sloţkách: zvuková
stránka jazyka, slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, skladba a pravopis.
Literární výchově se věnuje pozornost při čtení uměleckých textŧ, při čtení článkŧ přírodovědného,
zeměpisného i dějepisného obsahu, a to jak z čítanek tak i z jiných učebnic nebo vhodných
41
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
vybraných knih. Při literární výchově se soustavně rozvíjí ústní a písemné vyjadřování ţákŧ, vytváří
se a upevňují návyky ţákŧ vyjadřovat myšlenky logicky, souvisle a mluvnicky správně.
Ve 4. a 5. ročníku se ve výuce Čj začíná více vyuţívat tichého čtení a ţáci jsou vedeni
k samostatné práci s textem. Učitel dbá na to, aby i tiché čtení ţákŧ bylo uvědomělé, a proto při něm
dává ţákŧm takové úkoly, které mu umoţní zjistit, zda ţáci potichu přečtený text pochopili. Text
určený k tichému čtení nemá být zpočátku dlouhý. Otázky k obsahu si mohou zadávat sami ţáci,
mŧţe se ptát i učitel. Je moţné vyuţít otázek připravených v čítankách. Ţáci mohou také vyprávět o
tom, co četli, nebo si nakreslit k textu obrázek.
Součástí literární výchovy v tomto období je téţ pokračování nácviku hlasitého čtení. Ţáci se
přitom učí správně členit čtené věty nejen podle interpunkce, ale i logickými pauzami a také klást
správný větný přízvuk.
Práce v hodinách čtení přispívá k rozvoji poznávacích schopností ţákŧ, rozvíjí jejich
smyslové vnímání, myšlení, řeč, fantazii a paměť.
Pouţívané Čítanky (Nová škola Brno) jsou pro toto období připraveny i s úkoly pro tvořivou
práci ţákŧ. Je v nich dostatečné mnoţství ukázek, které ţáky zaujmou svým obsahem a které je,
v návaznosti na čítanky pro 1. období, seznámí s dílem známých českých a evropských spisovatelŧ.
V čítankách pro 4. a 5. r. se vyskytují i texty přírodovědné a historické, které jsou svým jazykem a
obsahem přiměřené věku ţákŧ. Učivo přírodovědy a vlastivědy ţákŧm přiblíţí a pomohou pochopit.
Novým úkolem, který literární výchova, společně s naukovými předměty, v tomto období
plní, je určení hlavních myšlenek textu, jejich sestavení do krátké osnovy a souvislé vyprávění
základního obsahu článku podle této osnovy– ţáci se učí učit z učebnic. Dobře nám k tomu slouţí
krátké naučné texty s přírodovědným a vlastivědným obsahem.
42
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
UČIVO – 4. – 5. ročník komunikační a
slohová výchova
Září
Vlastní vyprávění záţitkŧ z prázdnin
Článek pro dětský časopis
Říjen
Popis předmětu
Popis pracovního postupu
Dialog, omluva
Listopad
Vyprávění podle osnovy
Dopis a jeho části
Telegram
Prosinec
Vánoční přání
Plakáty na besídku
Vyprávění( povídka)
Vánoční zvyky
Leden
Vyprávění( líčení záţitkŧ)
Osnova vypravování
Rozhovor ve dvojici( střídání dialogŧ mluvčích)
Únor
Vypravování s pomocí obrázkŧ a encyklopedií
Masopust( tradice)
Březen
Vyprávění podle představy a fantazie( z textu)
Vypravování( z oblasti dramatického umění, hudby, literatury,
…)
Duben
Velikonoční přání
Dopis
Květen
Oznámení
Plakáty na besídku
Zpráva
Červen
Vyprávění( prázdniny
Rozbor básně
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Pohlednice, fotografie
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Časopisy, inzeráty
Vánoční pohled
mikrofón
Slovník přejatých slov
Tabulka 10 - Komunikační a slohová výchova 4. - 5.ročník
43
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
UČIVO – 4. ročník český jazyk
Opakování učiva Čj 3.r.
Stavba slova.
Význam slov.
Abeceda.
Věta jednoduchá.
Souvětí.
Předpony a předloţky.
Předpony a předloţky.
Slovní druhy.
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Vyjmenovaná slova po B.
Slovesa 2.část
Skladba.
Stavba věty jednoduché.
Podmět a přísudek.
Osobnostní a sociální
výchova
Podstatná jména, vzory rodu středního, ţenského
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - prŧběţně
Slovesa -1.část
Shoda podmětu s přísudkem –prŧběţně
Únor
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Březen
Podstatná jména, vzory rodu ţenského
Duben
Podstatná jména, vzory rodu muţského
Osobnostní a sociální
výchova
Květen
Podstatná jména, vzory rodu muţského
Osobnostní a sociální
výchova
Červen
Souvětí.
Opakování.
Test.
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 11 - Český jazyk 4.ročník
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
UČIVO – 5. ročník český jazyk
Opakování učiva Čj 4.r.
Stavba slova.
Význam slov.
Věta jednoduchá.
Souvětí.
Předpony a předloţky.
Slovní druhy.
Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - prŧběţně
Slovesa – opakování.
Slovesný zpŧsob
Zájmena –druhy.
Skloňování zájmen.
Číslovky – druhy, skloňování číslovek
Skladba.
Stavba věty jednoduché.
Podmět a přísudek.
Shoda podmětu s přísudkem –prŧběţně
Únor
Březen
Podstatná jména, vzory rodu středního, ţenského
Podstatná jména, vzory rodu muţského
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
44
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Duben
Přídavná jména
Druhy, vzory, pravopis přídavných jmen.
Osobnostní a sociální
výchova
Květen
Přídavná jména pravopis.
Slovní druhy neohebné.
Osobnostní a sociální
výchova
Červen
Přímá řeč.
Opakování.
Test.
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 12 - Český jazyk 5.ročník
TERMÍN
UČIVO – 4. - 5. ročník literární výchova
Plynulé čtení s přirozenou intonací, tempem, přízvukem, výběr
a přednes uměleckých textŧ s dŧrazem na přesvědčivé a
upřímné sdělení posluchači ( práce s pauzami, hlasem,
dýcháním, tempem,..)
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova
Próza,verše, drama
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,pohádka,
bajka,povídka,spisovatel,básník,herec,kniha,čtenář,
knihovna,reţisér,verš,rým,ilustrace, ilustrátor,
přirovnání,přísloví
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Mediální výchova
Vyprávění o vlastní přečtené knize, (výběr knihy) písemný
zápis v sešitě (přiměřený rozsah)
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Vyprávění přečteného textu – stručný obsah ( na základě
výběru podstatných informací a faktŧ), dramatizace textu,
vlastní literární pokusy
Poslech a čtení rŧzných literárních textŧ, záţitkové čtení a
naslouchání, rozlišování literárně hodnotných textŧ
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
Osobnostní a sociální
výchova, výchova
demokratického občana,
multikulturní výchova,
Mediální výchova
POZNÁMKY
Přehlídka recitátorŧ,
přehlídka dětského
divadla, tiché i hlasité
čtení s porozuměním
obsahu
Hledání, porovnávání,
pantomima, dramatizace,
návštěva divadel,
knihoven, besedy se
spisovateli, výstavy,
luštěnky, kříţovky
Deník čtenáře, prodavač
knih –nabízí to nejlepší
Tvoření dialogŧ,
divadelní představení,
výrazný přednes, vlastní
vypracování, doplnění,
úprava textu
(modernizace, změny
postoje mluvčího,…)
Poslech CD, video, čtení
učitele, dobří čtenáři,
porovnávání stejných
knih od rŧzných
vydavatelství
Tabulka 13 - Literární výchova 4. - 5.ročník
45
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Etická výchova
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Etická výchova
Ročník
4. ročník 1 hodina týdně
5. ročník 1 hodina týdně
Do vzdělávací oblasti český jazyk je zařazena jedna hodina etické výchovy týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu: K výuce etické výchovy je pouţíván metodický manuál
“Komunikace, prŧvodce labyrintem “, kniha „Místa na slunci“, „Hry zaměřené na zvýšení
koncentrace a uvolnění, 101 metod pro aktivní vyučování, materiály z internetu. Učitel provází ţáky
úskalími ţivotní cesty, tedy oblastmi hodnot, komunikace, chování a sebepoznávání. Podílí se na
formování osobnosti ţáka. Současně mu umoţňuje zŧstat sám sebou – dovolí mu totiţ projevovat se,
rozvíjet se, klást otázky. A to nejen ve vztazích k druhým, ale i sám k sobě. Umoţňuje mu poznání i
formou záţitku, proţitku, zkušenosti konfrontace, pozorováním. Umoţňuje ţákŧm nový pohled na
konflikt, vidět nejen negativní, ale i pozitivní stránky, napomáhá k uvědomění si osobní
zodpovědnosti na tomto procesu a jeho výsledku, vede k rozšíření vztahových souvislostí konfliktu
s jinými jevy, např. hodnotami, předsudky, ukazuje nové moţnosti řešení konfliktu, poskytuje
moţnost proţitku a individuální zkušenosti bez fatálních dŧsledkŧ. Také je zde vyuţívána hra rolí,
práce s příběhem a vlastní proţitek dětí.
Cíl vzdělávací oblasti:
Postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a
proţitkŧ, k zvládnutí běţných pravidel komunikace, získávání sebedŧvěry při vystupování na
veřejnosti. Naučit se sebepoznání , umět vyřešit konflikt a vést komunikaci mezi ţáky, umět vcítit se
do rolí druhých a do rolí příběhu.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru etická výchova
- zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace, dokáţe hlasem a pohybem
vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých
- rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná
- spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje ji před spoluţáky, sleduje
prezentace ostatních
- reflektuje s pomocí učitele svŧj záţitek z dramatického díla
- propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavŧ a emocí
vlastních i určité postavy
- pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáţe vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a
přesvědčivě jednat
- pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a vyuţívá přitom rŧzných
výrazových prostředkŧ
- reflektuje svŧj záţitek z dramatického díla, rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní
divadelní druhy
46
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Září
Kapitola sebepoznání „já“
Malování sebe
Kdo jsem
Hory a údolí
Osobnostní a sociální
výchova
- lidská setkání, vztahy
mezi lidmi, odlišnost,
podobnost
Říjen
Filip na zlověstném ostrově
Rozhovor, četba, simulace
Reflexe
Skupinová práce
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
TERMÍN
UČIVO – 4. - 5. ročník etická výchova
Listopad
Dŧvěra
Sebeúcta
Sebedŧvěra
Vnitřní konflikt
Prosinec
Hra rolí – práce s příběhem
Pohádky
Leden
Dilema u vlaštovčího hnízda
Bleší trh
Únor
Propaganda
Školní konflikty
Boj propagandy
Březen
Já a ty
Přátelství, dŧvěra
Tajemství
Duben
Hra rolí – práce s příběhem
O starých lidech
Květen
Seznam pocitŧ
Moje citové bohatství
Osobní zodpovědnost, autorita
Červen
Hra rolí práce s příběhem
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Mediální výchov
Osobnostní a sociální
výchova.
Mediální výchov
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 14 - Etická výchova 4. - 5.ročník
47
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.1.2 Cizí jazyk
Anglický jazyk
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Cizí jazyk
Vyučovací předmět:
Anglický jazyk
Ročník:
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1 hodina týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
Celkem 10 hodin, z toho je vyučovací předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace,
neboť s výukou anglického jazyka začínáme jiţ od 2. ročníku.
Motto:
Bez znalostí gramatiky je komunikace obtíţná, ale bez znalostí slovíček je nemoţná
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět směřuje k tomu, aby ţáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běţných situacích a
hovořit s ním o jednoduchých tématech. Dŧraz je kladen na komunikační schopnosti ţákŧ, čemuţ je
podřízena i výuka gramatiky. Ţáci musí rovněţ porozumět čtenému textu, který je obsahem slov na
jejich jazykové úrovni. Ve třetím a čtvrtém ročníku se vyučuje dle stejné učebnice Chit Chat 2, při
čemţ ve čtvrtém ročníku je učivo rozšířeno.
Cíl vzdělávací oblasti:
Poskytnout základní řečové a poslechové jazykové dovednosti a tím přispět ke sniţování jazykové
bariéry. Nabízet aktivity, které umoţní pouţívat jazyk v reálném kontextu (rozhovory, scénky,hry).
Zaměřit se na rozvoj slovní zásoby probíraného tématu formou pŧvodních písniček, rytmických
říkanek a komiksových
příběhŧ.
Poznat odlišnosti ve zpŧsobu ţivota lidí jiných zemí. Vést k uvědomění, ţe znalost cizího jazyka je
nezbytnost při celoţivotní vzdělávání.
Rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku. Vést k samostatnému získávání informací z rŧzných
zdrojŧ. Získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti. Rozvíjet komunikativní schopnosti ţákŧ
prostřednictvím reálných situací, které obsahově vycházejí z dětského světa. Naučit ţáky jednoduché
obraty obsahující základní gramatické vazby vycházející ze schopností a věku ţákŧ. Stimulovat
v ţácích zájem o anglický jazyk a motivovat je k učení.
48
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Cizí jazyk 1. stupeň 1. a 2. období
-
čte správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynŧm a větám
umí reagovat na jednoduché pokyny a věty
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
pouţívá abecední slovník učebnice
čte nahlas správně jednoduché věty s probranou slovní zásobou
pouţívá dvojjazyčný slovník
umí vyplnit do připraveného formuláře své základní údaje
aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace
Učivo vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1. stupeň
- pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích-pozdrav, poděkování, představování
- jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání
- tematické okruhy-domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, anglicky mluvící země, stravování
- základní gramatické jevy – pořádek slov ve větě, tvorba otázky a záporu
Pouţívané metody při vyučování
- Na začátku hodiny k motivaci ţákŧ vyuţíváme mezipředmětové vztahy, tematické obrázky,
rozhovor se ţáky, úryvek z knihy nebo časopisu, písničku, básničku, případně si zahrajeme
nějakou „aktivitu na zahřátí“.
- Často pouţíváme párovou nebo skupinovou práci. Tyto činnosti umoţňují dětem se co
nejvíce aktivně zapojit a tím pouţívat jazyk.
- Zařazování písniček umoţňuje další procvičování slovní zásoby a gramatiky. Vyuţíváme
pŧvodních nahrávek v plné verzi. Rytmické říkanky jsou dobrým materiálem pro nácvik
výslovnosti, rytmu řeči a intonace.
- Mezi základní dovednosti cizího jazyka řadíme práci s poslechem. Tato dovednost je spojena
s nácvikem správné výslovnosti. Při poslechu jsou ţákŧm zadávány úkoly. Kontrolu
splněného úkolu provádíme opakovaným poslechem. Jako poslechová cvičení zařazujeme
komiksové příběhy, které přispívají k motivaci ţákŧ.
Formy realizace:
Výuka probíhá v jazykové třídě. Podle počtu ţákŧ v ročníku dochází ke spojování ţákŧ z rŧzných
ročníkŧ nebo se výuka dělí na skupiny podle ročníkŧ. Do výuky jsou začleňovány krátkodobé
projekty.
Projekty
Třídní projekty jsou aktivity, které vycházejí z probírané látky nebo reagují na aktuální dění a ve
kterých ţáci sami tvoří originální práci na dané téma. Práce ţákŧ se skládá z psaného textu
doprovázeného obrazovým materiálem- obrázky, kresby, fotografie. Projektové práce ţákŧ jsou
vystaveny ve třídě nebo na chodbách školy.
49
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova
demokratického občana, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávací strategie učebnice jsou zaměřeny na poslech a porozumění anglickému jazyku, mluvení
je zaloţeno na reprodukci slyšeného. Ţák se seznamuje s přirozenými jazykovými strukturami a
jednoduchými kaţdodenními frázemi na příbězích odehrávajících se v rŧzných částech jednoho
domu.
Stavba a ilustrace těchto příběhŧ jsou voleny tak, aby ţák porozuměl jejich obsahu za pomocí
obrázkŧ a zvukových efektŧ, čímţ se u něho posiluje vědomí ve své schopnosti rozumět anglickému
jazyku. Učebnice nepouţívá testy, které by mohly vyvolat u ţáka pocit ohroţení. Evaluační aktivity
jsou zařazovány do jednotlivých lekcí nenápadným zpŧsobem a slouţí učiteli jako pomŧcka
k detekování individuálních problémŧ ţáka.
Nabízené činnosti v učebnici Chit Chat 1, Chit Chat 2, English Zone 1 směřují k rozvíjení
následujících klíčových kompetencí.
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
UČIVO – 2. ročník anglický jazyk
Úvodní lekce
Hello, Superstars!
Hello, bugs!
Pozdravy, barvy, čísla 1 – 12
Alphabet
Alphabet
Lekce 1
Classroom bugs
Školní potřeby, naše škola a třída
Zadávání a plnění příkazŧ
Porozumění příběhu a jeho dramatizaci
Procvičování Lekce 1 – slovní zásoba
Lekce 2
The TV show
Opakování barev a čísel
Halloween
Lekce 2 – otázky a odpovědi týkající se věku
Čísla 13 – 20
Lekce 3
Super pets
Domácí zvířata
Porozumění příběhu a jeho dramatizaci
Days and months
Určování a pojmenování dnŧ a měsícŧ
Procvičování Lekce 2 – slovní zásoba
Lekce 3
Super pets
Domácí zvířata
Porozumění příběhu a jeho dramatizaci
Christmas
Days and months
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Učebnice Chit Chat 1
Pracovní sešit Chit Chat 1
Karty s barvami, čísly,
písmeny
Hry na abecedu a
hláskování
CD
Multikulturní výchova
Obrázky a ukázky věcí
CD
Osobnostní a sociální
výchova
Karty s čísly, obrázky
zvířat
Hláskující ţralok
CD
Osobností a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Vánoční přání
CD - Christmas
Vánoční zvyky u nás a
v Anglicky mluvících
zemích
Osobností a sociální
CD – songs
50
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Opakování A) REVIEW
Určování a pojmenování dnŧ a měsícŧ
Lekce 4
Pirates
Nálady, pocity
Lekce 4
Pirates
Nálady, pocity
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Opakování Lekce 4 – slovní zásoba
Lekce 5
Funny faces
Popis vzhledu
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Opakování Lekce 5 – slovní zásoba
Lekce 6
Family photo
Členové rodiny
Počet sourozencŧ a členŧ rodiny
Easter
Porozumění příběhu a informace z četby
Opakování B) REVIEW
Naše škola a třída
Opakování Lekcí 1 - 6
výchova
Stolní hra(obdoba
piškvorek)
Výchova demokratického
občana
CD - song
Sociální a osobnostní
výchova
CD
Skupinová práce – postava
Sociální a osobnostní
výhova
Multikulturní výchova,
environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Velikonoční přání, koledy,
zvyky
CD - songs
Rodinné album
Komiks
oblíbené motivační
aktivity, kvízy
Tabulka 15 - Anglický jazyk 2.ročník
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
UČIVO – 3. ročník anglický jazyk
Úvodní lekce
opakování
Lekce 7
The body rap
Popis částí těla
Porozumění příběhu
Lekce 8
Superstar clothes
Mluvení o oblečení
Otázky a odpovědi týkající se věcí, které někomu patří
Lekce 9
Bug cafee
Objednávání jídel
Christmas
Lekce 9
Mluvení o tom, co rádi a neradi jíme
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Lekce 10
Animal safari
Lekce 10
Zvířata – určování z obrázku, poslechuy
Vyuţívání dřívějších znalostí( čísla, barvy)
Lekce 11
My favourite things
Hračky a osobní věci
Krátké otázky a odpovědi
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Lekce 12
Goodbye, superstars!
Procvičování mluvnických jevŧ a slovní zásoby
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Obrázky a ukázky věcí
CD
Osobnostní a sociální
výchova
Karty obrázky
CD
Osobností a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Vánoční přání
CD - Christmas
Vánoční zvyky u nás a
v Anglicky mluvících
zemích
Osobností a sociální
výchova
hračky, CD
Výchova demokratického
občana
CD - song
Sociální a osobnostní
výchova
CD
Skupinová práce – postava
Sociální a osobnostní
výhova
Multikulturní výchova,
Velikonoční přání, koledy,
zvyky
CD - songs
51
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Our neighbours
Easters
Květen
Opakování lekcí 7 - 12
Červen
Opakování lekcí 7 – 12
Our holiday
environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Rodinné album
Komiks
oblíbené motivační
aktivity, kvízy
Tabulka 16 - Anglický jazyk 3.ročník
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
UČIVO – 4. ročník anglický jazyk
Úvodní lekce
Hello again!
Music time
Opakování-pozdravy, osobní otázky, jídlo, Barvy, Zvířata
Hudební nástroje
Výslovnost
Lekce 1
Sports time
Sporty
Výslovnost
Lekce 2
What´s in the house?
Místnosti v domě a nábytek
Výslovnost
Lekce 3
Be healthy!
Zdraví a nemoci
Výslovnost
Lekce 4
My town
Obchody a místa ve městě
Výslovnost
Lekce 5
On holiday
Činnosti o dovolené
Psaní pohlednice
Výslovnost
Lekce 6
A sunny day
Počasí
Výslovnost
Lekce 7
Space school
Škola
Výslovnost
Lekce 8
What´s on TV?
Televizní pořady
Výslovnost
Lekce 9
My free time
Koníčky
Výslovnost
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Dates,
Songs
My family..
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
UK and Ireland
Pancake
There is/ There are..
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Healthy/Unhealthy
Food
Autumn
Halloween
How many
Where´s..?
Osobností a sociální
výchova
Mediální výchova
Christmas
Songs
Who, what, where..?
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Winter
Clothes
New Year
I ´ve got..
Výchova demokratického
občana
Valentine ´s day
Numbers
I like../I don´t like..
Mediální výchova
Easter
Songs
I can
Osobnostní a sociální
výchova
Spring
Sports
52
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
Lekce 10
Amazing animals
Zvířata
Červen
Lekce 11
Then and now
Minulost
Lekce 12
Stone soup
Divadelní představení
Výslovnost: shrnutí
Environmentální výchova
Animals
Is it a...?
Mather´s day
Osobností a sociální
výchova
Mediální výchova
Body
Adjectives
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Karty a abecedou,
barvami
CD - poslech
Osobnostní a sociální
výchova
CD
Tabulka 17 - Anglický jazyk 4.ročník
TERMÍN
Září
Říjen
UČIVO – 5. ročník anglický jazyk
Starter Unit
Hello
The Alphabet
Colours
Unit 1 – People
Numbers
To Be
My school
Listopad
Unit 2 – My home town
Adjectives
Plural pronouns
This, That
The United Kingdom
Prosinec
Unit 3 – Jobs
Money
Christmas
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Unit 4 – Time and place
Be – questions
Trip
The time
Unit 5 – Pets
Animals
Have x Can
Job with animls
Unit 6 – The family
Has got
Birthday
My, your, his, her
Unit 7 – Routines
Habits and routines
Pressent simple
After school
Unit 8 – Likes and dislakes
Clothes
Short answers
Music at school
Mother’s Day
Revision
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Karty s čísly
CD
Christmas songs
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Hodiny
CD
Mediální výchova
Karty se zvířaty
CD
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Rodokmen
CD
Easter song
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Části oděvu
CD
Osobnostní a sociální
výchova
CD, hlavolamy, hry,
soutěţe
Tabulka 18 - Anglický jazyk 5.ročník
53
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.2 Matematika a její aplikace
7.2.1 Matematika a její aplikace
Matematika 1. ročník
Vzdělávací oblast:
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník:
1. ročník –
4 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět matematiky na prvním stupni základního vzdělání je zaloţen hlavně na aktivních činnostech,
manipulaci s předměty a uţití matematiky v reálných situacích.
Cíle vzdělávací oblasti:
Cílem matematického vzdělávání je, aby si ţáci postupně osvojili matematické pojmy, algoritmy,
terminologii a matematickou symboliku v těsném propojení na praktický ţivot. Aby se naučili uţívat
matematických pomŧcek a přístupŧ k řešení problémŧ i v běţném ţivotě.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru – 1. období
- pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvkŧ
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, malé tělocvičně,
přírodě.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, výchova demokratického občana,
54
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
UČIVO – 1. ročník matematika
Předpočtářské období
čísla 1- 5 odpočítávání, doplňování
podle obrázkŧ porovnávání čísel
čísla 1- 5, čtení čísel, vyhledávání, určování počtu,
doplňování k danému číslu
čísla 1- 5, přiřazování věcí k číslŧm
psaní číslic 1, 2, 3 a znamének <,>, =
Rozklad čísla 2, 3
sčítání v oboru do3, znaky =,>,<,+,-,
odčítání v oboru do 3
psaní číslic 4, 5
sčítání a odčítání v oboru do 4
porovnávání čísel
Rozklad čísla 5
porovnávání čísel, sčítání v oboru do 5
odčítání v oboru do 5
sčítání a odčítání v oboru do 5,
řešení slovních úloh ze ţivota dětí
číslo 0
psaní číslic 6, 7
zápis výsledkŧ do 5
číselná řada 0 - 10
sčítání v oboru do 6
odčítání v oboru do 6
řešení slov. úloh, zábavné úlohy – matematické řetězce
porovnávání čísel, rozklad čísel
sčítání v oboru do 7
odčítání v oboru do 7
sčítání pod sebe, sčítání a odčítání do 7
číselné a logické řady
psaní číslice 8, rozklad čísla 8
sčítání v oboru do8
porovnávání čísle do 8
odčítání v oboru do 8
řešení slovních úloh
sčítání a odčítání do 8
psaní čísla 9
porovnávání čísel do 9
rozklad čísel
porovnávání čísel, rozklad a řazení čísel
sčítání a odčítání v oboru čísel do 9
řešení slovních úloh
řetězy matematických příkladŧ
psaní číslice 10
sčítání a odčítání v oboru do 10
řešení slovních úloh
rozklad čísla na tři číslice
geometrické útvary
automatizace spojŧ do 10
čísla 11-20, čtení čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky
vyhledávání a řazení na číselné ose, řazení čísel podle
velikosti, porovnávání čísel
opakování sčítaní a odčítaní do 10
sčítání a odčítání do 20 typu: 10+8, 8+10, 18-8, 18-10
řešení slovních úloh
objevení analogie s počítáním do 10
opakování geometrických útvarŧ
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Matematika Alter 1.
díl
Počítadlo
Tečky a číslice
Číselná osa
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální
výchova,výchova
demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova
Magnetické obrázky
Dominové karty
Karty s čísly
Přibliţně od poloviny
listopadu Matematika
Alter 2. díl
Barevné počítání
Výchova demokratického
občana
Hra na obchod
Makety peněz
Osobnostní a sociální výchova
Geometrické tvary
magnetické a papírové
Kolečka
Přibliţně od poloviny
února Matematika
Alter 3. díl
Výchova demokratického
občana
Karty s čísly 11 – 20
dominové karty
55
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Duben
Květen
Červen
ukazování čísel na čísel. ose, řazení a porovnávání čísel do
20
Peníze do 20
sčítání a odčítání do 20 typu: 12+4, 13+5, 17-3, 19-5
Měřidla
sčítání a odčítání do 20 v jednotkách délek (m)
Tělesa – makety
řešení slovních úloh
Osobnostní a sociální výchova
Modelování
operace o několik více a o několik méně
Karty součtŧ a rozdílŧ
sčítání a odčítání do 20 v jednotkách objemu (l)
metr, litr – vztahy o několik více , o několik méně
tělesa – koule, krychle, kvádr, válec
sčítání a odčítání do 20
vztahy o několik více a několik méně
sčítání a odčítání v jednotkách hmotnosti (kg)
řešení slovních úloh
Přibliţně od poloviny
rozklad čísel
Environmentální výchova,
května Matematika
sčítání a odčítání do 20
osobnostní a sociální výchova
Alter 4. díl
shrnutí učiva – počítání do 20
geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník), jednoduchá geometrická tělesa (koule, krychle,
kvádr, kuţel, válec)
opakování sčítání a odčítání bez přechodu desítky
rozklad čísel , sčítání s přechodem přes desítku typu: 9+2,
9+3, 8+3
řešení slovních úloh
geometrie – geometrické tvary a jednoduchá geometrická výchova demokratického občana
tělesa
sčítání do 20 s přechodem desítky typu: 8+3, 8+4, 7+4, 7+5
řešení slovních úloh
opakování probraného učiva
Tabulka 19 - Matematika 1.ročník
Dodatek:
Pokud Matematiku Alter díl 1., 2. a 3. zvládnou ţáci s dŧkladným osvojením
a s dostatkem času před koncem školního roku, poté bude vyučující pokračovat ve výuce
Matematiky Alter 4. díl.
56
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Matematika 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník:
2. ročník –
5 hodin týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět matematiky na prvním stupni základního vzdělání je zaloţen hlavně na aktivních činnostech
manipulaci s předměty a uţití matematiky v reálných situacích.
Cíle vzdělávací oblasti:
Cílem matematického vzdělávání je, aby si ţáci postupně osvojili matematické pojmy, algoritmy,
terminologii a matematickou symboliku v těsném propojení na praktický ţivot. Aby se naučili uţívat
matematických pomŧcek a přístupŧ k řešení problémŧ i v běţném ţivotě.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru – 1. období
- pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvkŧ
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, malé tělocvičně,
přírodě.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana,
57
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
UČIVO – 2. ročník matematika
procvičování spojŧ
sčítání a odčítání do 20
nácvik sčítání s přechodem přes 10
opakování sčítání a odčítání do 20
nácvik odčítání s přechodem přes desítku
odčítání s přechodem desítky : 11-7, 12-8, 13-5
řešení slovních úloh
sčítání a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky: 14-6, 15-7
sčítání a odčítání v jednotkách hmotnosti (kg), délky (m) a
objemu (l)
geometrie – rýsování přímých čar
řešení sloţených slovních úloh :
sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
desítky a jednotky
zvětšování a zmenšování čísel
počítání do 100
geometrie – geomet. tvary, čáry přímé, lomené, křivé
počítání do 100, čísla o 1 větší, o 1 menší
geometrie – čáry křivé, lomené, přímé
sčítání desítek do 100
sčítání a odčítání desítek do 100
geometrie – modelování a značení bodŧ
sčítání a odčítání v centimetrech
geometrie – úsečka a její krajní body, body, které leţí a
neleţí na úsečce
řeší slovní úlohy
sčítání a odčítání do 100 – 40+8, 36-6, 100-60+20
řešení slovních úloh
sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky – 42+5,
37+3, 55-3
geometrie – přímka, bod leţí, neleţí na přímce
řešení neobvyklých slovních úloh
geometrie – přímka a její body
sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky – 48+30, 8150
řešení slovních úloh
opakování z geometrie – body značení bodŧ, úsečka,značení
úsečky, přímka, značení přímek
opakování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
sčítání do 100 s přechodem přes desítku – 39+5,49+9,
58+7, 78+9
řešení slovních úloh
sčítání a odčítání s přechodem desítky – 67+7, 37+9
geometrie – rýsování a měření úseček
zaokrouhlování
druhy měřidel nepřesných( palec, píď, loket)
nácvik násobení – násobení dvěma
slovní úlohy
dělení dvěma
násobení a dělení dvěma
geometrie – rýsování a měření úseček v jednotkách cm a
mm
násobení třemi
dělení třemi
násobení a dělení třemi
zmenšování a zvětšování čísla 3 krát
násobení čtyřmi
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Hrací kostky
Kostky s příklady
Barevné počítání
Čísla 1 - 20
Osobnostní a sociální výchova
Praktické vyuţití
jednotek délky,
hmotnosti a objemu
Environmentální výchova,
osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického
občana.
Číselná osa
Počitadlo
Barevné počítání
Kostky
Kostky s příklady
Barevné počítání
Stovková tabulka
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní a sociální výchova
Puzzle na sčítání,
odčítání s přechodem
do 100
Přebíjená
Barevné počítání
Měřidla délky
Násobky čísel 2, 3
Karty s příklady
Kostky
Přebíjená
58
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
Červen
dělení čtyřmi
procvičování sčítání a odčítání do 100
opakování násobení a dělení 2, 3, 4
řešení slovních úloh
násobení a dělení 5
5 krát více, 5 krát méně
násobení a dělení 2, 3, 4, 5
geometrie – polopřímky, značení polopřímek, polopřímky
opačné
procvičování násobení a dělení 2,3,4,5
řešení slovních úloh
geometrie – úsečka, přímka, polopřímka
násobení a dělení 6
procvičování násobení a dělení 2,3,4,5,6
geometrie – vzájemná poloha dvou přímek
opakování učiva- sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání
a odčítání, násobení a dělení 2,3,4,5,6, řešení slovních úloh,
jednotky délky, objemu a hmotnosti
geometrie – čáry přímé, křivé, lomené, úsečka , body,
přímka, polopřímky, přímky opačné, vzájemná poloha dvou
přímek,
geometrické tvary, geometrická tělesa
Řetězy příkladŧ
„mučidla“
Barevné počítání
Výchova demokratického
občana
Puzzle
Kostky
Barevné počítání
Osobnostní a sociální výchova
Modely
geometrických útvarŧ
a geometrických těles
Tabulka 20 - Matematika 2.ročník
Dodatek:
Pokud byly v prvním ročníku probrány pouze první tři sešity Matematiky Alter, naváţe se ve druhém ročníku
sešitem č. 4. Orientačně je moţné následující časové rozvrţení:
- sešit č. 4.: asi do 20. listopadu
- sešit č. 5.: asi do 10. února
- sešit č. 6.: asi do 15. června
Pokud byly v prvním ročníku probrány všechny čtyři sešity, naváţe se ve druhém ročníku sešitem č. 5. Orientačně je
moţné následující časové rozvrţení:
- sešit č. 5.: asi do konce října( případně déle)
- sešit č. 6.: asi do 15. března
- sešit č. 7.: do konce června
Všichni ţáci by měli ovládnout násobilku 2, 3, 4 a 5. Násobilku 6, 7, 8 a 9 mohou prŧměrní ţáci řešit za pomoci řad
násobkŧ. V učebnici pro 3. roč. je věnován dostatečný prostor na docvičení násobilky 6, 7, 8 a 9.
59
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Matematika 3. ročník
Vzdělávací oblast:
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník:
3.ročník 5 hodin týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět matematiky na prvním stupni základního vzdělání je zaloţen hlavně na aktivních činnostech
manipulaci s předměty a uţití matematiky v reálných situacích.
Cíle vzdělávací oblasti
Cílem matematického vzdělávání je, aby si ţáci postupně osvojili matematické pojmy, algoritmy,
terminologii a matematickou symboliku v těsném propojení na praktický ţivot. Aby se naučili uţívat
matematických nástrojŧ a přístupŧ k řešení problémŧ i v běţném ţivotě.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
- Ţáci se učí zvládat pamětné a písemné počítání v oboru přirozených čísel do tisíce, provádějí
samostatně odhady a kontrolu výpočtŧ, řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují osvojené
početní operace.
- Provádí jednoduché převody jednotek času.
- Vyhledávají a třídí data, čtou a sestavují jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel.
Rozezná, pojmenuje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa. Porovnává
velikost útvarŧ, měří a odhaduje délku úsečky. Rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině. Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary( čtverec, obdélník, trojúhelník a
kruţnici), uţívá jednoduché konstrukce.
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. tabulka
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, malé
tělocvičně, případně přímo v obci.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického člověka
60
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
UČIVO – 3. ročník matematika
Září
Opakování učiva 2. ročníku
Geometrie – bod, přímka
Násobení a dělení v oboru násobilky
Říjen
Násobení a dělení v oboru násobilky
Geometrie – úsečka, polopřímka
Procvičování násobení a dělení 1 – 10
Řešení slovních úloh
Jednotky délky
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
Geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Písemné sčítání dvojciferných čísel
Geometrie – délky stran trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Zaokrouhlování čísel na desítky
Přirozená čísla v oboru do tisíce – numerace
Porovnání čísel
Geometrie – rovina a rovinné útvary
Pamětné sčítání a odčítání
Geometrie – trojúhelník
Pamětné sčítání a odčítání
Geometrie – čtverec
Jednotky délky, hmotnosti
Geometrie – obdélník
Jednotky objemu
Geometrie – čtyřúhelníky
Zaokrouhlování trojciferných čísel
Pamětné sčítání – opakování a doplnění
Geometrie – kruţnice, kruh
Písemné sčítání
Pamětné odčítání – opakování a doplnění
Geometrie – rýsování kruţnice
Písemné odčítání
Geometrie – kruh
Procvičování
Dělení se zbytkem
Geometrie – přenášení úseček, úsečky shodné, porovnávání
úseček
Násobení a dělení mimo obor násobilek
Násobení násobkŧ deseti
Dělení násobkŧ deseti jednocifernými čísly
Geometrie – porovnávání úseček – střed úsečky
Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
Násobení trojciferných čísel jednociferným číslem
Geometrie – trojúhelník – čtyřúhelník
Dělení mimo obor násobilek
Geometrie – kruţnice, kruh(opakování)
Jednotky času
Geometrie – konstrukce trojúhelníku
Písemné násobení jednociferným činitelem
Tělesa
Opakování
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Hrací kostky
Kostky s příklady
Barevné počítání
Čísla 1 - 100
Osobnostní a sociální výchova
Hra na obchod
Měřidla, vyuţití
jednotek délky
v praktickém ţivotě
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální výchova.
Osobnostní a sociální výchova
Číselná osa
Počitadlo
Barevné počítání
Kostky
Hra na obchod
Písemné odčítání
dvojciferných čísel
Číselná řada 1 – 1000
Kostky s příklady
Barevné počítání
Hra na obchod
Vyuţití jednotek
hmotnosti
v praktickém ţivotě
Kostky s příklady
Barevné počítání
Environmentální výchova,
osobnostní a sociální výchova
Vyuţití jednotek
objemu v praktickém
ţivotě
Výchova demokratického
občana
Hra na obchod
Přebíjená
Barevné počítání
Tři oříšky pro chytré
hlavy
Osobnostní a sociální výchova
Přebíjená
Řetězy příkladŧ
Barevné počítání
Environmentální výchova,
osobnostní a sociální výchova
Barevné počítání
Hra na obchod
Výchova demokratického
občana
Modely
geometrických útvarŧ
a geometrických těles
Tabulka 21 - Matematika 3.ročník
61
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Matematika 4. - 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:
Matematika
Ročník:
4.ročník
5.ročník
5 hodin týdně
5 hodin týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět matematiky na prvním stupni základního vzdělání je zaloţen hlavně na aktivních činnostech
manipulaci s předměty a uţití matematiky v reálných situacích.
Cíle vzdělávací oblasti:
Cílem matematického vzdělávání je, aby si ţáci postupně osvojili matematické pojmy, algoritmy,
terminologii a matematickou symboliku v těsném propojení na praktický ţivot. Aby se naučili uţívat
matematických nástrojŧ a přístupŧ k řešení problémŧ i v běţném ţivotě.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
- Ţáci se učí zvládat pamětné a písemné počítání v oboru přirozených čísel, provádějí
samostatně odhady a kontrolu výpočtŧ, řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují osvojené
početní operace.
- Vyhledávají a třídí data, čtou a sestavují jednoduché tabulky a diagramy, narýsují základní
rovinné útvary, sestrojí rovnoběţky a kolmice, umí určit osu souměrnosti, počítat obvody a
obsahy rovinných útvarŧ
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. tabulky
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, malé
tělocvičně, případně přímo v obci.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova
62
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 4. ročník matematika
Opakování učiva 3.r.
Písemné násobení.
Diagramy
Písemné dělení jednociferným dělitelem.
G – opakování učiva 3. r.
Čísla 0-10 000
Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání čísel zpaměti.
Zaokrouhlování.
G – Bod, přímka, úsečka, polopřímka
Písemné sčítání a odčítání.
Písemné násobení a dělení.
G – Vzájemná poloha přímek, rovnoběţky, rŧznoběţky.
Rýsování rovnoběţek.
G - pravý úhel, rýsování kolmic.
Čísla větší neţ 10 000.
Porovnávání čísel.
Zaokrouhlování.
G – obdélník, čtverec
Sčítání a odčítání zpaměti.
Písemné sčítání a odčítání.
G – kruţnice, kruh
Pamětné násobení a dělení
Rovnice.
Písemné násobení dvojciferným činitelem.
Přímá úměrnost.
G -Rýsujeme obdélník a čtverec.
G – útvary souměrné, obvod trojúhelníka, čtverce a
obdélníka.
Opakování –test
Milion.
Početní výkony s přirozenými čísly.
G – Rovnoběţníky.
Zlomky.
Přímá úměrnost.
Slovní úlohy.
Nerovnice.
G – obsah obdélníku a čtverce, jednotky obsahu.
Grafický součet a rozdíl úseček.
Zlomky. Sčítání zlomkŧ se stejným jmenovatelem.
Prŧměr.
Výpočet povrchu krychle a kvádru.
Slovní úlohy. Diagramy.
Opakování. Test.
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
.
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 22 - Matematika 4.ročník
63
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 5. ročník matematika
Opakování učiva 4. r.
G – opakování učiva 4. r.
Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Jednotky délky, hmotnosti, času.
G – Úhel.
Čtverec, obdélník, úhlopříčky.
Vlastnosti úhlopříček, trojúhelníky.
Římské číslice.
G – Obvody obrazcŧ.
Kruţnice, kruh, souřadnice bodŧ.
Zlomky.
Opakování.
G – Opakování.
Tělesa.
Dělení přirozených čísel.
Pamětné dělení se zbytkem.
Písemné dělení dvojciferným dělitelem.
Jednotky obsahu.
G – obsah obdélníka a čtverce.
Prŧměrná rychlost.
Počítáme s velkými čísly.
Jednotky obsahu.
Desetinná čísla.
Porovnávání desetinných čísel.
G – Střed úsečky, osa úsečky.
Sčítání desetinných čísel, odčítání desetinných čísel.
G – Vlastnosti trojúhelníku.
Krychle, kvádr.
Zaokrouhlování desetinných čísel.
G – Výpočet povrchu krychle a kvádru.
Opakování.
Aritmetický prŧměr.
G – Porovnávání úhlŧ, osa úhlu.
Osově souměrné útvary.
Zlomky, sčítání a odčítání.
G – pravidelné obrazce.
Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem.
G – jednotky obsahu, obsahy sloţitějších obrazcŧ.
Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.
Závisle nezávisle proměnná.
G – vzájemná poloha kruţnic.
Jednotky času.
G – Tělesa.
Povrch krychle a kvádru. Stavíme z krychle.
Opakování.
Desetinná čísla se 3 des. Místy.
Opakování.
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Tabulka 23 - Matematika 5.ročník
64
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.3 Informační a komunikační technologie
7.3.1 Informační a komunikační technologie
Informatika
Vzdělávací oblast:
Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor:
Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník:
4. ročník
1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Informatika zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým
vybavením, zejména textovým editorem. Ţáci si prostřednictvím práce se zábavně výukovými
počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární
uţivatelské úrovni. Získané dovednosti se stávají pro ţáky výhodou při získávání vědomostí v ostatních
předmětech.
Cíl vzdělávací oblasti:
Umoţnit všem ţákŧm dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Získání elementárních
základŧ práce s počítačem, pochopení základních funkcí výpočetní techniky, poznání vyuţívání
moderních informačních a komunikačních technologií, vyhledávání informací přiměřeně svému
věku, pouţívat výpočetní techniku i v jiných vzdělávacích oblastech.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 1. stupeň
1. a 2. období
Základy práce s počítačem
- umí pouţívat základní funkce počítače
- respektuje pravidla bezpečnosti práce při pouţívání počítače
Vyhledávání informací a komunikace
- při vyhledávání informací pouţívá jednoduché a vhodné cesty
Zpracování a vyuţití informací
- pracuje s textem v textovém editoru
Učivo vyučovacího předmětu Informatika 1. stupeň
- základní pojmy informační činnosti
- funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- multimediální vyuţití počítače
65
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
jednoduchá údrţba
zásady bezpečnosti práce
základní zpŧsoby komunikace
metody vyhledávání informací
základní funkce textového editoru
Formy realizace:
Výuka probíhá v učebně, která je vybavena pěti počítači, repro - soustavou, tiskárnou a scanerem.
TERMÍN
UČIVO – 4. ročník informatika
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Seznámení s bezpečností práce v počítačové učebně
Ţivot s PC
Září
PC a jeho periferie
Zajímavost:
„Co se skrývá pod pokličkou“
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Klávesnice
Myš
Přihlášení do sítě
Sloţka
Říjen
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Malování
„ Mŧj PC “ – pojmy – pozadí,
spořič ……..
Ikona Start
Listopad
Prŧzkumník
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Microsoft Word
Microsoft Word
Prosinec
„Vánoce“
Opakování učiva
Leden
Zdokonalení práce s myší – Word Art
Internet
Únor
„Já a mŧj přítel na konci světa“
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
POZNÁMKY
Zapnutí, vypnutí PC
Kdy nám pomŧţe a
kdy uškodí, historie
Monitor, myš,
klávesnice….
Ukázka základní
desky PC
Rŧzná funkce kláves
a jejich rozmístění
Klik, dvojklik,
Pohyb myši po
obrazovce
Vytvoření, otevření,
smazání
Tvorba
geometrických
obrazcŧ, obrázky,
uloţení práce do
vlastní sloţky
Disky dělení,
Hierarchie, přenos,
kopírování
Klávesové zkratky,
práce s klávesnicí
Panel nástrojŧ,
příkazy,
vkládání obrázkŧ
Tvorba vánočního
přání, ceduličky na
dárky
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Geom. tvary bez
pouţití šablony
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
Historie
Hledání informací
Práce v text. editoru
Komunikace na webu
Práce s internetem –
práce s text. editorem,
úprava obrázkŧ
Březen
Velikonoce – společný projekt
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Duben
Přenosná média
Přenos dat na pruţný disk
Klávesové zkratky
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
vývoj, kapacita,
pouţití
66
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
Červen
Práce s grafickým editorem
Tisk
Programy a jejich přípony
Celoroční opakování učiva
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
.doc, . gif, .html,
7.4 Člověk a jeho svět
7.4.1 Člověk a jeho svět
Prvouka 1. a 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník:
1. ročník
2. ročník
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţákŧ získané ve
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje,
jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své
nejbliţší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami. Učí se vnímat lidi a
vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorŧ a přírodních jevŧ,
soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu
kolem sebe se ţáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému zpŧsobu ţivota, jeho
přednostem i problémŧm, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko budoucnosti. V oblasti
Člověk a jeho svět se ţáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných.
Cíl vzdělávací oblasti:
- utváření pracovních návykŧ v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech , názorech a výtvorech
- orientaci ve světě informací
- poznávání a chápání rozdílŧ mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel souţití,
k plnění povinností a společných úkolŧ
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání k efektivní, bezproblémové
komunikaci i v méně běţných situacích
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorŧm a k hledání moţností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citŧ ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
67
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl
uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v rŧzných situacích ohroţení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
Místo, kde ţijeme
- dítě se naučí orientovat v místě svého bydliště, okolí, školy a váţit si svého rodiště a okolní
krajiny
Lidé kolem nás
- dítě rozlišuje nejbliţší příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníkŧ, vztahy mezi nimi
- odvozuje význam a potřebu rŧzných povolání a pracovních činností
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţákŧ, jejich přednostem i nedostatkŧm
Lidé a čas
- vyuţívá časové údaje při řešení rŧzných situací v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé kulturní či historické památky, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem v němţ ţije
Rozmanitost v přírodě
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znakŧ, uvede příklady výskytu
organismŧ ve známé lokalitě
Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné zdravotně preventivní návyky s vyuţitím
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby neohroţoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby poţádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
- uplatňuje základní pravidla účastníkŧ silničního provozu
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. Tabulky
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, v obci,
v přírodě.
68
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září Listopad
Prosinec Únor
Březen Červen
UČIVO – 1. ročník prvouka
Jsem školák, škola – třída.
Poznávání školy a jejího blízkého okolí – vycházky.
Správné chování školáka.
Moje rodina – základní příbuzenské vztahy.
Podzim – pozorování proměn v přírodě – vycházky.
Pozorování na vycházkách – park, les, sad, zahrada, pole.
Ovoce a zelenina - rozlišení
Příroda – pozorování proměn přírody v zimě – vycházky do
přírody, počasí, zimní krajina.
Lidé a čas – zimní svátky, dny volna, dny pracovní, vánoční zvyky
– příprava na vánoční svátky v rodinách.
Práce a volný čas – zimní sporty, mŧj oblíbený zimní sport,
vhodné oblékání v zimě.
Ţivočichové v zimě, zpŧsob přezimování, péče o ně.
Člověk – poznáváme své tělo, člověk a zdraví – péče o zdraví.
Osobní hygiena, péče o zevnějšek.
Člověk a zdraví – výţiva.
Denní stravování – pitný reţim, význam snídaně, k obědu jíme
pokud moţno uvařené jídlo a nevybíráme si, dobrá je pestrost
stravy.
Příroda – pozorování a porovnávání ročních období – jaro, změny
v přírodě.
Velikonoce, lidové zvyky.
Ţivot v přírodě – stavba těla rostlin.
Ţivočichové ve volné přírodě.
Domácí a hospodářská zvířata.
Lidé a čas – měsíce, roční období, hodiny a měření času.
Práce a volný čas – pracovní činnosti lidí, práce, zaměstnání,
povolání – názvy. Kde pracují rodiče.
Volný čas rodičŧ, volný čas ţákŧ.
činnosti kolem nás:
- zboţí v obchodech
- zpŧsoby nákupŧ
- prodavač, zákazník
Jak lidé cestují:
- poznáváme dopravní prostředky
- poznáváme dopravní značky
- jakými dopravními prostředky
jsme cestovali
Příroda v létě – vycházky.
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
-poznávání lidí
- mezilidské vztahy
- komunikace
Výchova demokratického
občana
Environmentální výchova
Tabulka 24 - Prvouka 1.ročník
69
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září Listopad
Prosinec Únor
Březen Červen
UČIVO – 2. ročník prvouka
Škola - orientace ve škole, jak je škola organizovaná
učení a chování ve škole
Dovednosti, spolupráce, zpŧsoby vyjadřování svých přání.
Domov a moje rodina.
Bezpečná cesta do školy:
dopravní značky, přechod ulic a silnic, provoz na
silnicích.
Orientace v čase
Proměny přírody na podzim - vycházky, pozorování
Ţivočichové ve volné přírodě - savci, ptáci, hmyz
Zelenina a její druhy, stavba rajčete.
Zemědělské plodiny, luštěniny.
Pokojové rostliny, péče o ně.
Příklady činností - kalendář přírody, modely dopravních
značek, sběr barevných listŧ
Moje rodina:
rodiče, prarodiče, sourozenci, profese mých rodičŧ,
pomoc rodičŧm, péče o ţivočichy v zajetí
Náš domov:
Obec - vesnice nebo město, v jehoţ blízkosti ţijeme,
orientace v okolí bydliště
Vycházky do přírody – prŧběţně.
Proměny přírody v zimě, zimní sporty, zásady bezpečnosti.
Vánoce: vánoční dárky, vánoční zvyky. Činnosti spojené
s výukou čtení a pracovních činností.
Člověk: naše tělo, vnitřní orgány a smysly člověka, kostra.
Nemoc, úraz – předcházení, jak dbát na bezpečnost. Jak
pomoci při úrazu druhému. Základní hygienické návyky.
Potraviny: výţiva, je dobře jíst všechno, jíst pravidelně a
nepřejídat se. Stolování.
Jaro v přírodě:
Přeměna přírody na jaře, květiny a stromy na jaře. Ptáci a
jejich hnízda. Ţivot včel.
Velikonoce.
Hospodářská zvířata: jejich uţitek pro člověka, čím se ţiví.
Minulost, současnost a budoucnost.
Práce a volný čas – řemesla, kterými se lidé ţiví. Rŧzná
povolání.
Řemesla v minulosti a dnes.
Obchodování.
Suroviny a výrobky.
Na poli – hospodářské plodiny, polní plevel, polní škŧdci.
Stroje pomáhají člověku.
V lese a u lesa – stromy jehličnaté
a listnaté. Lesní plody, byliny, houby,
ţivočichové v lese.
U vody a ve vodě:
- vodní plochy na našem území, rybník, potok, řeka
- vodní rostliny a ţivočichové, příroda kolem vody koncem
jara
Léto - proměny přírody v létě, pozorování přírody – vycházky
Opakování
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní asociální výchova
Výchova demokratického
občana
Environmentální výchova
Tabulka 25 - Prvouka 2.ročník
Dodatek:
Prvoučné učivo je vhodné propojovat s výukou čtení, kreslení, pracovními činnostmi
i hudební výchovou. Prvoučné náměty vyuţíváme i při výuce matematiky, při vymýšlení slovních úloh
Příroda v létě – vycházky.
70
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Prvouka 3. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník:
3. ročník
2 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti ţákŧ získané ve výchově
v rodině a v prvouce v prvním a druhém ročníku. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje,
jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbliţší okolí a postupně se seznamují s místně
i časově vzdálenějšími osobami. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných
stránek i krásy lidských výtvorŧ a přírodních jevŧ, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě
poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se ţáci učí vnímat základní vztahy ve
společnosti, porozumět soudobému zpŧsobu ţivota, jeho přednostem i problémŧm, chápat současnost jako
výsledek minulosti a východisko budoucnosti. V oblasti Člověk a jeho svět se ţáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Cíl vzdělávací oblasti:
- utváření pracovních návykŧ v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech , názorech a výtvorech
- orientaci ve světě informací
- poznávání a chápání rozdílŧ mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel souţití,
k plnění povinností a společných úkolŧ
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorŧm a k hledání moţností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v rŧzných situacích ohroţení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
- určí a vysvětli polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znakŧ, uvede příklady výskytu
organismŧ ve známe lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojŧ a přístrojŧ
- objevuje a zjišťuje propojenost prvkŧ a ţivé a neţivé přírody
- vysvětlí na základě elementárních poznatkŧ o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělení času a střídáním ročních období
- porovnává na základě pozorování základní projevy ţivota na konkrétních organismech,
71
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
prakticky třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
zaloţí jednoduchý pokus, zdŧvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, v přírodě
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 3. ročník prvouka
Měření délek
Měření hmotnosti
Měření objemu, teploty
Ţivá příroda – houby
Přírodniny a lidské výtvory
Vlastnosti rŧzných látek
Dělení látek
Procvičování ţivých a neţivých přírodnin
Slunce a Země
Neţivá příroda
Vzduch
Voda
Procvičování
Neţivá příroda
Horniny a nerosty
Uhlí, ropa, pŧda
Ţivá příroda
Člověk a společnost
Podmínky pro ţivot člověka
Lidské tělo
Kŧţe, kostra, svaly
Vnitřní ústrojí – krevní oběh, dýchací ústrojí, trávící,
vylučovací, nervové
Smyslové orgány
Ţivot člověka, péče o zdraví
Ţivá příroda
Rostliny a ţivočichové u lidských obydlí, na zahradě, na
poli, na louce
Léto
Léto v lese, na louce, rostliny
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Jednoduché pokusy
Environmentální výchova
Výstavka nasbíraných
hub
Environmentální výchova
Osobnostní asociální výchova
Environmentální výchova
Praktické činnosti
Environmentální výchova
Pokusy
Environmentální výchova
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Plakáty
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Vycházky do okolí
Environmentální výchova
Léto
Léto v lese, na louce,
rostliny
Tabulka 26 - Prvouka 3.ročník
72
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Přírodověda a vlastivěda 4. a 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda (témata: rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví)
Vlastivěda ČR( témata: místo, kde ţijeme, lidé kolem nás, lidé a čas)
Ročník:
4.ročník
5.ročník
3 hodiny týdně
4 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět přírodovědy i vlastivědy na 1. stupni je zaloţen hlavně na aktivních poznávacích činnostech
(proţitky, modelové situace, experimenty,…).Ţáci se zde učí pozorovat a pojmenovávat věci, děje,
jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Pomáhá ţákŧm propojit vzdělání s praktickým ţivotem.
Součástí přírodovědy je celoroční projekt Lesní společenství /viz tabulka/
Cíle vzdělávací oblasti
Cílem obou předmětŧ je pomoci ţákŧm na základě poznání nejbliţšího okolí a pochopení souvislostí
a zákonitostí v něm poznat sebe sama a nalézt své místo mezi lidmi a orientovat se v ţivotě,umoţnit
ţákŧm pochopit základní globální problémy a převzít přiměřenou zodpovědnost za jejich řešení.
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. tabulka
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, malé
tělocvičně, případně přímo v obci, v přírodě či při vícedenních pobytech ţákŧ ve škole v přírodě.
Vyuţívá prvky dramatické výchovy, projektového a problémového vyučování, experimentu a práce
s internetem.
Pro 4. a 5. ročník se ve dvouletém cyklu budou po roce pravidelně opakovat jedna hodina
Přírodovědy – lesní společenství s Vlastivědou – dějiny.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Místo, kde ţijeme
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
- orientuje se podle světových stran i podle mapy
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, kultury, hospodářství z hlediska přírodního,
historického, správního
- rozlišuje orgány státní moci, symboly našeho státu a jejich význam
Lidé kolem nás
- rozlišuje příbuzenské vztahy
- vyjádří vztahy mezi lidmi na základě zkušeností, dodrţuje pravidla chování
- obhájí své názory, umí se dohodnout se spoluţáky
- rozpozná chování a jednání, která se tolerovat nemohou
73
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Lidé a čas
- vyuţívá archivŧ, knihoven, muzeí a galerií pro pochopení minulosti
- srovnává a hodnotí na ukázkách zpŧsob ţivota a práce předkŧ v minulosti a dnes
- objasní historické dŧvody státních svátkŧ
Rozmanitost přírody
- objevuje propojenost prvkŧ ţivé a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody
- vysvětlí na základě poznatkŧ o Zemi jako součástí vesmíru souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních období
- prakticky třídí organismy do skupin, vyuţívá atlasy a encyklopedie
- zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje postupy, které vysvětlí
Člověk a jeho zdraví
- vyuţívá poznatkŧ o lidském těle k vysvětlení funkcí orgánových soustav
- ošetří drobná poranění
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a prevencí
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana,
Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
UČIVO – 4. – 5. ročník přírodověda
Rostliny, houby, ţivočichové
vědy – zoologie, botanika, mykologie
bakterie, buňky
rostliny: třídění(niţší, vyšší, výtrusné,
semenné)
houby: třídění(nepravé, pravé, niţší, vyšší)
ţivočichové: třídění(jednobuněční,
mnohobuněční, bezobratlí, obratlovci)
procvičování a opakování
Podmínky ţivota na zemi
rozmanitost podmínek ţivota(podnebná pásma)
význam ovzduší, vodstva, pŧd, rostlinstva a
ţivočišstva
Rovnováha v přírodě
vzájemné vztahy mezi organismy
základní společenstva:
Voda a vzduch:
- hydrosféra
- atmosféra
Nerosty a horniny, půda
Péče o zdraví
denní reţim
zdravá výţiva
osobnostní a duševní hygiena
návykové látky
nemoci a úrazy
Poznáváme lidské tělo
kosterní soustava
svalová soustava
koţní soustava
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Environmentální výchova
Herbář listnatých
stromŧ
Výstavky listŧ, hub
Environmentální výchova
Skupinová práce plakáty
Environmentální výchova
Environmentální výchova,
výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Encyklopedie a PC,
DVD
Encyklopedie,
výstavka nerostŧ a
hornin
Osobnostní a sociální výchova
Pyramida výţivy –
plakát do jídelny
Malý zdravotník
Osobnostní a sociální výchova
Skupinová práce –
výukové plakáty
74
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Duben
Květen
Červen
nervová soustava
oběhová soustava
dýchací soustava
trávicí soustava
vylučovací soustava
pohlavní(rozmnoţovací) soustava
vývoj jedince
Vývojové etapy v ţivotě člověka
Obezřetné chování
pravidla silničního provozu
krizové situace a jejich řešení
šikana, týrání, sexuální zneuţívání
Mimořádné události
mimořádné události v České republice
Závěrečné opakování témat – Rozmanitost přírody, Člověk
a jeho zdraví
Osobnostní a sociální výchova
Skupinová práce –
výukové plakáty
Fotografie dětí od
novorozeneckého
období
Mediální výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Exkurze
DVD
Slovníček pojmŧ
Tabulka 27 - Přírodověda 4. - 5.ročník
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 4. ročník vlastivěda ČR
Naše obec a její okolí.
Místní krajina na turistické mapě
Významné obce a objekty v místní krajině.
Jak lidé v krajině hospodaří.
Místní krajina v minulosti.
Mapa ČR.
Světové strany na mapě.
Vysvětlivky mapy.
Měřítko mapy. Měření na mapě.
Místní krajina na mapě ČR. Sousední státy.
ČR a její symboly.
Přírodní podmínky území ČR.
Níţiny a vysočiny.
Vodstvo-řeky.
Vodstvo- rybníky, přehradní nádrţe.
Podnebí.
Pŧdy, rostlinstvo, ţivočišstvo.
Ochrana přírody, chráněné krajinné oblasti ČR.
Oblasti ČR.
Praha. Praha hlavní město.
Praha a okolí.
Polabí. Řeka Labe.
Na severu Čech.
Na severozápadě a severovýchodě Čech.
Na západě Čech.
Na jihu a východě Čech.
Severní Morava a Slezsko.
Valašsko.
Na Hané.
Jiţní Morava.
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Výchova demokratického
občana
Vycházka.
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického
občana
Environmentální výchova
exkurze
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní a sociální výchova
exkurze
Mediální výchova, výchova
demokratického občana
Tabulka 28 - Vlastivěda ČR 4.ročník
75
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 5. ročník vlastivěda ČR
Naše obec a její okolí.
Místní krajina na turistické mapě
Významné obce a objekty v místní krajině.
Jak lidé v krajině hospodaří.
Místní krajina v minulosti.
Severní Morava.
Mapa ČR.
Světové strany na mapě.
Vysvětlivky mapy.
Měřítko mapy. Měření na mapě.
Místní krajina na mapě ČR. Sousední státy.
ČR a její symboly.
Jiţní Morava.
Přírodní podmínky území ČR.
Níţiny a vysočiny.
Vodstvo-řeky.
Vodstvo- rybníky, přehradní nádrţe.
Podnebí.
Pŧdy, rostlinstvo, ţivočišstvo.
Ochrana přírody, chráněné krajinné oblasti ČR.
Oblasti ČR.
Praha. Praha hlavní město.
Praha a okolí.
Vlastivědná čítanka.
Polabí. Řeka Labe.
Na severu Čech.
Na severozápadě a severovýchodě Čech.
Vlastivědná čítanka.
Na západě Čech.
Na jihu a východě Čech.
Vlastivědná čítanka.
Severní Morava a Slezsko.
Valašsko.
Vlastivědná čítanka.
Na Hané.
Jiţní Morava.
Vlastivědná čítanka.
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální výchova
Vycházka.
Výchova demokratického
občana, výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
exkurze
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní a sociální výchova
exkurze
Osobnostní a sociální výchova,
Mediální výchova
Tabulka 29 - Vlastivěda ČR 5.ročník
76
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Vlastivěda dějiny 4. a 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda - dějiny
Ročník :
3.ročník:
4.ročník:
5.ročník:
1hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Ţáci tomto v věku se dívají na dějiny očima současnosti. Je třeba proto stále dbát na rozvíjení jejich
jasných představ o minulosti. Aby počáteční dějepisné vyučování tento základní úkol plnilo a
minulost se zobrazovala v myslích ţákŧ ţivě, je vhodné historická schémata a popisované děje
provázet rŧzným znázorněním minulosti. K tomu velmi pomohou další mezipředmětové vazby
spojené s vlastivědnou výukou. Jsou to např. vazby se čtením, výtvarnou výchovou, matematikou,
praktickými činnostmi i hudební výchovou. Dějinné události se ţákŧm velmi dobře přiblíţí a stanou
se pro ně zajímavějšími, pokud mají příleţitost své představy individuálně výtvarně i literárně
ztvárňovat. K pochopení časových souvislostí napomohou časové přímky rozdělené na stoleté úseky.
Délku století je třeba dětem objasnit např. pomocí věku rodičŧ a prarodičŧ.
Výuku vlastivědy vhodně doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických míst a
památek.
Předmět vlastivědy na 1. stupni je zaloţen hlavně na aktivních poznávacích činnostech (proţitky,m
modelové situace, experimenty,…).Ţáci se zde učí pozorovat a pojmenovávat věci, děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti. Pomáhá ţákŧm propojit vzdělání s praktickým ţivotem.
Cíle vzdělávací oblasti
- seznamovat ţáky s významnými etapami našich národních dějin
- vyvolat u ţákŧ zájem o minulost a o kulturní bohatství regionu i celé země
- učit ţáky zařazovat hlavní události časově do staletí
- poznávat, jak se ţivot lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás
- sledovat změnu staveb a zpŧsobu ţivota v prŧběhu staletí
- osvojovat si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti
- utvářet pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách
- vést ţáky k propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací
- poznávat historii místa a kraje z dostupných zdrojŧ (členové rodiny, muzea, památky,
knihovny)
- k poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí vyuţívat informační techniku
77
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě. Vyuţívá prvky
dramatické výchovy, projektového a problémového vyučování, experimentu a práce s internetem.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – dějiny 4.a 5.ročník
- ţák se seznamuje s významnými etapami našich národních dějin
- zajímá se o minulost a o kulturní bohatství regionu i celé země
- zařazuje hlavní události časově do staletí
- poznává, jak se ţivot lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás
- sleduje změnu staveb a zpŧsob ţivota v prŧběhu staletí
- osvojuje si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti
- utváří si pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách
- propojuje si místní, historické, zeměpisné a kulturní informace
- poznává historii místa a kraje z dostupných zdrojŧ (členové rodiny, muzea, památky)
- k poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí vyuţívá informační techniku
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 3. – 5. ročník vlastivěda dějiny
Pravěk
Doba pověstí
Ţivot Slovanŧ
Velká Morava
Svatý Václav
Ţivot na Velké Moravě
České království
Přemyslovci
Karel IV.
Jan Hus
Husitské války
Vláda Jiřího z Poděbrad
Bílá hora
Jan Amos Komenský
Český národ se probouzí
Doba temna
Věda a technika
Věk velkých vynálezŧ
První světová válka
Československá republika
Tomáš Garyk Masaryk
Druhá světová válka
Vláda komunistické strany
Mezi léty 1948 - 1989
Cesta k demokracii
Česká republika
Naše vlast
Opakování
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova
demokratického občana
Výchova
demokratického občana
POZNÁMKY
Výroba pravěkého nástroje
Dramatické ztvárnění
pověstí
Dramatické ztvárnění
pověstí
Práce s počítačem,
vyhledávání informací
Poznávání husitských
zbraní
Výchova
demokratického občana
Časová přímka
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova přispívá
k uvědomování mravních
rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ
lidského chování.
Výroba časové přímky
Výchova
demokratického občana
Výchova
demokratického občana
Osobnostní a sociální
výchova
Tabulka 30 - Vlastivěda dějiny 3. - 5.ročník
78
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Vlastivěda Evropa 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda – Evropa
Ročník:
5.ročník
1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Učivo se probírá s dŧrazem na střední Evropu. Náplní učiva je seznámit ţáky se sousedními státy
ČR, jejich polohou, přírodními podmínkami, hospodářskou a společenskou vyspělostí. Upřesnit
polohu České republiky na mapě Evropy, orientovat se v evropských městech a střediscích
cestovního ruchu. Předmět je doplněn mapkami evropských státŧ a měst, vodstva a povrchu.
V tomto předmětu děti vyuţívají pracovní sešity, slepé mapy, nástěnné mapy, encyklopedie státŧ a
jejich vlajek a také PC.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – vlastivěda Evropa
- ţák umí popsat polohu České republiky v Evropě
- umí se orientovat na mapách střední Evropy a Evropy
- určuje a lokalizuje na mapách sousední státy ČR
- popíše polohu sousedních státŧ ČR, stručně posoudí jejich přírodní podmínky,
hospodářskou a společenskou vyspělost
- vyhledá na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území sousedních státŧ ČR
- vyjmenuje a vyhledá na mapách významné evropské státy, významná evropská města a
střediska cestovního ruchu
- vyjmenuje a vyhledá na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi
Formy realizace:
Výuka probíhá v kmenové třídě formou skupinové, společné nebo samostatné práce. Vyuţívá prvky
projektového vyučování. Pracuje s informacemi, které třídí a zpracovává. Rozšířením výuky mŧţe
být nabídka cestovních kanceláří, vlastní poznatky a záţitky.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Mediální výchova.
79
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
UČIVO – 5. ročník Vlastivěda - Evropa
Planeta Země
zeměpisné sítě
světadíly a oceány
podnebné pásy
časová pásma
Evropa – poloha na Zemi
hranice Evropy
poloostrovy a ostrovy Evropy
Povrch Evropy
níţiny a pohoří
Podnebí Evropy
oceánské, vnitrozemské a přechodné
počasí v Evropě
Vodstvo v Evropě
oceány, moře, zálivy, prŧlivy, jezera, řeky
Rostlinstvo a ţivočišstvo v Evropě
zaledněné ostrovy, tundra, tajga, step, subtropický
les a křoviny
Evropské státy a jejich hlavní města
Severní Evropa
Západní Evropa
Evropské státy a jejich hlavní města
Jiţní Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
Evropské státy a jejich hlavní města
Střední Evropa
Procvičování celé kapitoly
Německo – hospodářsky nejsilnější stát v Evropě
Rakousko – náš jiţní soused
Slovensko – země nám nejbliţší
Polsko – náš severní soused
Závěrečné opakování
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
Globus, mapa, PC,
encyklopedie
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
Slepé mapy,
encyklopedie
Mediální výchova
Encyklopedie, PC,
DVD
Environmentální
výchova
Slepé mapy, DVD,
encyklopedie
Environmentální
výchova
Mapa, encyklopedie
Multikulturní
výchova
Slepé mapy,
encyklopedie
Multikulturní
výchova
Slepé mapy,
encyklopedie
Osobnostní a sociální
výchova
Slepé mapy,
encyklopedie
Multikulturní
výchova
Slepé mapy,
encyklopedie
Mediální výchova
Zábavné kvízy,
samostatná práce –
cestovní kancelář
Tabulka 31 - Vlastivěda Evropa 5.ročník
80
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Přírodověda – Lesní společenství
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda lesní společenství
Ročník:
4. ročník
5. ročník
1 hodina týdně
1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
K předmětu přírodověda je zařazena jedna hodině týdně environmentální výchovy – lesní
společenství, kde děti pracují s pracovními listy: „Les ve škole“, „Les a voda“.
Předmět přírodovědy na 1. stupni je zaloţen hlavně na aktivních poznávacích činnostech (proţitky,
modelové situace, experimenty,…).Ţáci se zde učí pozorovat a pojmenovávat věci, děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti. Pomáhá ţákŧm propojit vzdělání s praktickým ţivotem.
Cíle vzdělávací oblast
Cílem je pomoci ţákŧm na základě poznání nejbliţšího okolí a pochopení souvislostí a zákonitostí
v něm poznat sebe sama a nalézt své místo mezi lidmi a orientovat se v ţivotě,umoţnit ţákŧm
pochopit základní globální problémy a převzít přiměřenou zodpovědnost za jejich řešení.
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, případně přímo
v lese a v přírodě. Vyuţívá prvky dramatické výchovy, projektového a problémového vyučování,
experimentu a práce s internetem.
Očekávané výstupy v předmětu lesní společenství 4. a 5. ročník:
- ţák objevuje a zjišťuje propojenost prvkŧ ţivé a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionŧ, zdŧvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpŧsobení organismŧ
v prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy ţivota na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
- hodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka prospívat nebo škodit
- zkusí navrhnout nebo i uplatnit moţnosti zlepšení ţivotního prostředí ve svém okolí
- učit ţáky vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou
- utvářet pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách
- vést ţáky k propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací
81
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN UČIVO – 4. – 5. ročník lesní společenství
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Září
Cesta strojem času
Co je potřeba k ţivotu
Ţivot v lese – mŧj strom
Říjen
Mravenci
Srnec obecný
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Listopad
Seznámení se stromy
Ţivot stromŧ
Druhy stromŧ – keltský kalendář
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Prosinec
Symbolika lesa a stromŧ
Lesní vegetační patra
Lesní patra
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického
občana
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
POZNÁMKY
Environmentální výchova
Potravní řetězce
Stopy zvířat
Smyslové vnímání přírody
Dřevo
Co najdeme v lese
Funkce lesa v krajině
Les a voda
Voda v lese
Studánky
Ţivot ve vodě
Koloběh vody
Studánky
Památné stromy
Změř strom
Strom jako obydlí
Lesní poezie
Letokruhy
Zkoumání letokruhŧ
Lesní plody v lese
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občan
Referáty, samostatná
práce s počítačem
Práce s počítačem referáty
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občan
Environmentální výchova
Environmentální výchova
Vycházky do přírody,
úprava studánky
Environmentální výchova
Environmentální výchova
Vycházky do přírody
Tabulka 32 - Přírodověda lesní společenství 4. - 5.ročník
7.5 Umění a kultura
7.5.1 Hudební výchova
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Vzdělávací obor:
Hudební výchova
Vyučovací předmět:
Hudební výchova
Ročník:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1 hodin týdně
1 hodin týdně
1 hodin týdně
1 hodin týdně
1 hodin týdně
82
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Hudební výchova vytváří u ţákŧ kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost,
podporuje schopnosti hudbu emocionálně proţít a poskytuje proniknutí do hudební kultury. Hudební
činnosti podporují u ţákŧ rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností
sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, poslechových a pohybových.
Cíl vzdělávací oblasti:
Seznámit ţáky prostřednictvím estetických činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního
umění. Rozvíjení estetického cítění. Rozvíjet schopnosti vyjadřovat se prostřednictvím tónu a zvuku.
Pomocí vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vést ţáky
k porozumění hudbě a hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a vyuţívání. Hudebními
činnostmi rozvíjet hudebnost ţáka, jeho hudební schopnosti a rozvíjet sluchové, rytmické, pěvecké,
intonační, hudebně pohybové a hudebně poslechové dovednosti. Vnímání hudby – naučit se
naslouchat.
Hudební výchova 1. a 2. období
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- vyuţívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
- vyjadřuje pohybem znějící hudbu
- rozpozná dynamické změny v hudbě
- rozpozná některé hudební nástroje
- odlišuje hudbu instrumentální a vokální
- při zpěvu vyuţívá získané pěvecké dovednosti
- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností ( zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
- rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Učivo vyučujícího předmětu Hudební výchova
- hlasová hygiena, pěvecké dovednosti, rozšiřování hlasového rozsahu
- hudební rytmus
- dvojhlas
- intonace
- orientace v notovém záznamu
- hudební doprovod pomocí jednoduchých hudebních nástrojŧ z Orffova instrumentáře
- hudební hra-otázka, odpověď
- taktování
- pohybový doprovod znějící hudby, orientace v prostoru
- hudba vokální a instrumentální, umělá a lidová
- hudební styly a ţánry
83
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Formy realizace:
Výuka probíhá v prostorách kmenové třídy.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova
Hudební výchova 1. – 2. ročník
TERMÍN UČIVO – 1. – 2. ročník hudební výchova
Září
Opakování písní z MŠ. Zvuk, tón.
Jednoduchý hudební doprovod.
Dýchání, výslovnost.
Rytmus.
Hudebně pohybové hry.
Frázování.
Melodie stoupá, klesá
Říjen
Tón dlouhý, krátký.
Hlavový tón.
Hudební nástroje – zobcová flétna, klavír, housle, kytara.
Poslech: L. W. Beethoven
Listopad
Jednoduchý hudební doprovod.
J. Šlitr
Poslech: C. S. Saents
Prosinec
Čertovské říkanky
Vánoční koledy. Poslech.
Vánoční koledy. Zpěv.
Leden
Únor
Březen
Duben
Písničky z pohádek.
Rytmizace a melodizace slov a krátkých textŧ.
Pochod.
Poslech: J. Brahms, N. Paganini
Hra na tělo.
Výslovnost.
Poslech: E. Suchoň
Hra na tělo.
Poslech: A. Dvořák
Bude z nás kapela. Hra na tělo.
Hudební pásmo pro maminky(výběr).
Poslech: J.S. Bach
R. Wagner
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova.
Hudební hádanky.
Podpora předčtenářského
a předpočtářského období
Příslušné písně k danému
učivu
Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, Mediální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, Výchova
demokratického občana
Osobnostní a sociální
výchova.
Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, Výchova
demokratického občana
Osobnostní a sociální
výchova, Výchova
demokratického občana
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální
výchova.
Obrázky hudebních
nástrojŧ.
CD – poslech
Příslušné písně k danému
učivu
Hádanky.
Malované písničky
Příslušné písně k danému
učivu
Vánoční tradice a zvyky.
Příprava vystoupení Ţivý
Betlém.
Příslušné písně k danému
učivu
Hudební základy
Malované pocity
Příslušné písně k danému
učivu
Obrázková písnička.
Příslušné písně k danému
učivu
Příslušné písně k danému
učivu
Příslušné písně k danému
učivu
84
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Rytmus.
Hudební nástroje. Poslech české státní hymny.
Hra na tělo.
Noty. Rytmizace.
Hudební pásmo pro maminky.
Poslech: L. Bocherini
Písničky k táboráku.
Poslech: A. Vivaldi
N. A. R. Korsakov
Písničky na tábor.
Květen
Červen
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
Příslušné písně k danému
učivu
Multikulturní výchova
Hudební základ.
Příslušné písně k danému
učivu
Tabulka 33 - hudební výchova 1. - 2.ročník
Dodatek: Učivo se cyklicky opakuje v jednotlivých ročnících, ale je vţdy dále rozvíjeno a prohlubováno. Učitel
postupuje u kaţdého ţáka individuálně a podle konkrétně zjištěných dovedností hodnotí výkony ţákŧ a jejich zlepšování.
Ve druhém ročníku se rozšiřují vokální činnosti, poslechové činnosti, hudební nauka, instrumentální činnosti a hudebně
pohybová činnost.
Hudební výchova 3.ročník
Učivo:
Hlasová výuka
- Pokračování v osvojených činnostech z předešlých ročníkŧ (dýchání, výslovnost, uvolněný
zpěv), správný pěvecký postoj, osvojování pěveckého dělení slov, poslech
- Poznávání hudby zábavné, slavnostní, skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L.v.
Beethovena, B. Foerstera, W. A. Mozarta, F. Chopina
- Zdokonalování se v poznávání hudebních nástrojŧ - klavír, dechové nástroje (pikola,
příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba.
Hudební nauka
- Seznámení s názvy not c – h, nota osminová, pomlky, taktování dvoudobého taktu,
stupnice vzestupná i sestupná, dynamika, zhudebňování říkadel
Instrumentální činnost
- Zdokonalování doprovodu na rytmické nástroje
Hudebně pohybová činnost
- Taktování na 2 doby, chŧze dvoudobá, vyjádření hudební nálady
Dodatek:
Učivo se cyklicky opakuje v jednotlivých ročnících, ale je vţdy dále rozvíjeno a
prohlubováno. Učitel postupuje u kaţdého ţáka individuálně a podle konkrétně
zjištěných dovedností hodnotí výkony ţákŧ a jejich zlepšování. Ve třetím ročníku se
rozšiřují vokální činnosti, poslechové činnosti, hudební nauka, instrumentální činnosti
a hudebně pohybová činnost. Prostřednictvím hudebních činností ţák uplatňuje svŧj
hlasový potenciál v sólovém a skupinovém zpěvu a je mu dána příleţitost
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu.
Průřezová témata: Osobnostní a sociální
Multikulturní výchova
výchova,
Výchova
demokratického
občana,
85
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Hudební výchova 4.ročník
Učivo:
Hlasová výuka
- Upevňování vokálních dovedností osvojených v niţších ročnících
- Sjednocování hlasového rozsahu, počátky dvojhlasu, nácvik kánonu,, rozšíření repertoáru
lidových a umělých písní, zpěv české hymny
Poslech
- Rozšiřování hudby polyfonní a homofonní, lidová kapela, symfonický orchestr,
roková kapela, menuet, jazzový orchestr
- Zajímavosti o hudebních skladatelích – A. Dvořák, L. Janáček, L. v. Beethoven, J.
Haydn, J. Mysliveček, P.I. Čajkovskij, B. Smetana, J. S. Bach, J. J. Ryba.
Hudební nauka
Dirigent, sbormistr, kapelník, orchestr, hudební nástroje noty, délka not, výška not, epizody
ze ţivota skladatelŧ, stupnice moll, dur, předvětí a závětí, taktování, píseň lidová a umělá,
ukončená a neukončená melodie, třídění hudebních nástrojŧ – dechové dřevěné a ţesťové,
bicí, strunné smyčcové, drnkací a úderné.
Instrumentální činnost
- Improvizace předvětí, závětí, ostinato, prodleva
- Hra na Orffovské nástroje melodické a rytmické
Hudebně pohybová činnost
Pohybové vyjádření poslouchané hudby
Dodatek:
Učivo se cyklicky opakuje v jednotlivých ročnících, ale je vţdy dále rozvíjeno a prohlubováno. Učitel
postupuje u kaţdého ţáka individuálně a podle konkrétně zjištěných dovedností hodnotí výkony ţákŧ a
jejich zlepšování. Ve třetím ročníku se rozšiřují vokální činnosti, poslechové činnosti, hudební nauka,
instrumentální činnosti a hudebně pohybová činnost. Prostřednictvím hudebních činností ţák uplatňuje
svŧj hlasový potenciál v sólovém a skupinovém zpěvu a je mu dána příleţitost „interpretovat“ hudbu
podle svého individuálního zájmu.
Průřezová témata: Osobnostní a sociální
Multikulturní výchova
výchova,
Výchova
demokratického
občana,
86
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Hudební výchova 5.ročník
Učivo:
Hlasová výuka
Upevňování vokálních dovedností osvojených v niţších ročnících, sjednocování hlasového
rozsahu, počátky dvojhlasu, zpěv české hymny
Poslech
Rozšiřování hudby polyfonní a homofonní, lidová kapela, symfonický orchestr,
roková kapela, menuet, jazzový orchestr
Hudební nauka
Dirigent, sbormistr, kapelník, orchestr, hudební nástroje noty, délka not, výška not, epizody
ze ţivota skladatelŧ, stupnice moll, dur, předvětí a závětí
Instrumentální činnost
Improvizace předvětí, závětí, ostinato, prodleva
Hra na Orffovské nástroje melodické a rytmické
Hudebně pohybová činnost
Pohybové vyjádření poslouchané hudby
7.5.2 Výtvarná výchova
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Vzdělávací obor:
Výtvarná výchova
Vyučovací předmět:
Výtvarná výchova
Ročník:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1 hodin
1 hodin
1 hodin
2 hodiny
2 hodiny
týdně
týdně
týdně
týdně
týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
V předmětu výtvarná výchova na prvním stupni základního vzdělání se ţáci prostřednictvím činností
seznamují s výtvarnými výrazovými prostředky, získané dovednosti jsou prakticky prezentovány na
výstavách, výtvarných dílnách a při tematických projektech.
Cíl vzdělávací oblasti:
Na 1. stupni základního vzdělávání seznámit ţáky pomocí výrazových prostředkŧ s výtvarným uměním. Vést
k uţívání estetických prostředkŧ pro sebevyjádření. Pomocí školních výtvarných projektŧ přispět
k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření. Vycházet z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti
87
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
ţáka. Umoţnit tvořivě esteticky ztvárnit pocity a proţitky. Pouţívat obrazné vyjádření jako prostředek
komunikace. Přispět k rozvoji tvŧrčích činností, estetického vnímání, cítění, myšlení, proţívání,
představivosti a fantazie.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výtvarná výchova 1. a 2. období
- rozpoznává prvky obrazného vyjádření – linie, tvar, barva..
- na základě vlastní zkušenosti pouţívá vizuálně obrazných vyjádření k ztvárnění svých
- proţitkŧ a zkušeností
- při tvŧrčí činnosti pouţívá barevné kontrasty, proporční vztahy, poměry světlostní
- uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření
- porovnává rŧzné interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
- inspirace
Učivo
-
linie, tvar, barevný kontrast, proporční vztahy, světlostní poměr
práce s plochou a prostorem
pohyb těla a jeho umístění v prostoru
malba a kresba
vizuálně obrazné vyjádření pomocí smyslového vnímání a fantazie
interpretace v rámci skupiny a jejich porovnávání
zdŧvodnění výsledkŧ vlastní tvorby podle schopností a zaměření
Průřezová témata:
Předmět výtvarná i etická výchova navazují a prolínají do dalších předmětŧ v rámci projektového
vyučování, dávají dobrý prosto i k propojení s prŧřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
88
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výtvarná výchova 1. - 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Vzdělávací obor:
Výtvarná výchova
Vyučovací předmět:
Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník – 1 hodina týdně
2. ročník – 1 hodina týdně
TERMÍN
UČIVO – 1. – 2. ročník výtvarná výchova
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Výtvarné vyjádření vjemŧ a postojŧ ke skutečnosti na základě
vlastního proţitku, podle vyprávění, četby, filmu.
Výtvarné prostředky a
Rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření,
materiály:
pozorování přírody a činnosti lidí, vztah postavy a prostředí.
Kresba – uhel, tuţka,
Barvy základní a podvojné, barevný kontrast a harmonie.
dřívko, tuš, křída.
Pozorování přírodních útvarŧ, rozlišování a hodnocení tvarŧ, barvy,
Malba – temperové barvy
struktury (otisk v barvě, frotáţ, kresba, dotváření a kombinace
a vodové barvy, suchý a
přírodních materiálŧ), poznávání krásy ţivé a neţivé přírody.
Environmentální
voskový pastel.
Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ,
výchova
Kombinované techniky –
vytváření prostorových útvarŧ seskupováním a kombinováním
Osobnostní a sociální
koláţ, tiskátka, monotyp,
přírodních materiálŧ.
výchova
frotáţ, kombinace
Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarové zajímavých
přírodních materiálŧ.
přírodninách.
Modelování – keramická
Poznávání a zobrazování tvarŧ a funkcí věcí (lidských výtvorŧ),
hlína, těsto, přírodní
pozorování materiálu, pohybu – záznam pomocí elips, oválŧ, svislé
materiály.
a vodorovné, šikmé čáry jako prostředek rozvoje kreslířského
papír
pohybu ruky.
Pozorování tvaru uţitkových předmětŧ z hlediska jejich funkce a
materiálu – výtvarné vyjádření v ploše i prostoru.
Práce dekorativní a prostorové
Hry s barvou – poznávání vlastností barev a jejich výrazových
moţnostech – barvy základní a podvojné, světlé a tmavé a
kontrastní.
Při hře s linií – poznávání rŧzných druhŧ linií a jejich výrazových
moţností, ověřování a kultivace vedení linie v rŧzných materiálech
– přítlak, odlehčení, rovnoběţnost, kříţení, zhušťování a zře´dování Osobnostní a sociální
čar, násobení linie při vyhledávání správného tvaru.
výchova.
Rozvíjení citu pro prostor – poznávání základních prostorových
útvarŧ.
Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus ( rytmické řazení rŧzných
prvkŧ, jejich otisky a odlití ).
Rytmické řešení plochy ve světlých a tmavých barvách.
Kompozice plochy s pouţitím libovolných prvkŧ ( např. geometrie )
Výtvarné umění a ţivotní prostředí
Aktivní práce s ilustrací ( Josef Lada, Helena Zmatlíková, Jiří
Mediální výchova
Trnka, Zdeněk Smetana ….)
Multikulturní
Funkce ilustrací a jejich výrazových prostředkŧ (barva, linie,
výchova
prostor), poznávání rŧzných vyjadřovacích prostředkŧ
porovnáváním ilustrací.
Environmentální
Seznamování s rŧznými druhy výtvarného umění: malířství,
výchova
sochařství, grafika ( výstavy a galerie).
89
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Poznávání některých aspektŧ kultury odívání a bydlení:
Prŧběţné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k ţivotnímu
prostředí.
Návštěvy výstav a galerií.
Vyuţití témat k besedám a motivacím výtvarných činností.
Tabulka 34 - Výtvarná výchova 1. - 2.ročník
Pozn.: V předmětu výtvarná výchova 1. a 2. ročník nejsou uvedeny časové termíny. Tvŧrčí činnosti – tvorba, vnímání a
interpretace se rozvíjejí a obměňují na základě jedinečných pocitŧ, proţitkŧ, komunikace … S vyšším ročníkem se tvŧrčí
činnosti rozšiřují a rozvíjejí.
Výtvarná výchova 3. - 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Vzdělávací obor:
Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník:
3.ročník
4.ročník
5.ročník
1 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
- Vlastní tvŧrčí výstupy na základě vyuţití výtvarných technik.
- Uspořádání výtvarných vyjádření v prostoru, v ploše, objemu.
- Osobitost vyjádření záţitkŧ, pocitŧ, postřehŧ se správnou volbou prostředkŧ vyjádření.
- Zapojení vizuálně obrazných vyjádření do vlastní komunikace v sociálních vztazích.
Učivo vyučovaného předmětu:
Viz. tabulka
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, v kmenové třídě, případně přímo
v obci, v přírodě, ve výstavních síních.
Průřezová témata:
Předmět výtvarná i etická výchova navazují a prolínají do dalších předmětŧ v rámci projektového
vyučování, dávají dobrý prosto i k propojení s prŧřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
90
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN UČIVO – 3. – 5. ročník výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti ( linie, tvary, objemy, světlo,
barvy, podobnost, kontrast, rytmus, proměny a kombinace)
Uspořádání objektŧ do celkŧ
Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (
vyjádření hmatových, sluchových, pohybových a chuťových
podnětŧ vizuálně)
Výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, PC, reklamy,
vkus- nevkus
Uplatňování subjektivity
prostředky pro vyjádření emocí, fantazie, představ,
zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, …)
Typy vizuálně obrazných vyjádření( ilustrace textu,volná
malba, plastika, animovaný film, comics, fotografie,
reklama, elektronický obraz,…)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – z hlediska
vnímání (vizuální, statické, dynamické ), z hlediska
motivace (fantazie, předloha)
Ověřování komunikačních účinkŧ
Osobní postoj ke komunikaci – utváření a zdŧvodňování,
porovnání s cizími pracemi
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, v rámci skupin ( ve škole i
mimo školu), vlastní vysvětlení záměru a obsahu
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Výchova demokratického
občana
Mediální výchova
Vnímání modelu hmatem
( tvář, krabice),
malovaná vŧně,
jablíčkové obrázky,…
Vyjádření pocitŧ( radost,
smutek, nuda,…
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Malovaná hudba
(strašidla), malovaný
pocit, nálada, já
člověk,…
Mandaly
Prenatální vývoj člověka
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Výchova demokratického
občana
Vých. k. myšlení v globál.
souvislostech
Multikulturní výchova
Zakleté srdce, Moje linie
– setkání s kamarádem,
se sokem, s bráškou barevné bavlnky, čáry,
ruce – dotyky, stromy
přátelství
Tabulka 35 - Výtvarná výchova 3. - 5.ročník
Pozn.: V předmětu výtvarná výchova 4. a 5. ročník nejsou uvedeny časové termíny. Tvŧrčí činnosti – tvorba, vnímání a
interpretace se rozvíjejí a obměňují na základě jedinečných pocitŧ, proţitkŧ, komunikace … S vyšším ročníkem se tvŧrčí
činnosti rozšiřují a rozvíjejí.
Dodatek:
Výtvarná výchova 1. – 5. ročník vyuţívá roční období, jeho pestrost, svátky a tradice. Práce dětí jsou
vyuţité jako dárky k Vánocŧm, Velikonočním svátkŧm, pro budoucí prvňáčky, k Svátku matek, ale
také na prodejních trzích v Holovousích – Slavnosti malináče
91
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.6 Člověk a zdraví
7.6.1 Tělesná výchova
Tělesná výchova 1. a 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a zdraví
Vzdělávací obor:
Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník:
1.ročník
2.ročník
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět tělesná výchova rozvíjí u ţákŧ fyzické a psychické schopnosti, pohybové
dovednosti a vede ţáky k poznání a rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladŧ, které ovlivňují
zpŧsob jejich ţivota. Vede ţáky k pochopení hodnoty zdraví uvědomění si povinnosti péče o své
zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem.
Cíl vzdělávací oblasti:
Vzhledem k prioritám školy, cílŧm a kompetencím kladným osobním příkladem učitele a celkovou
příznivou atmosférou ve škole ovlivňovat činnosti související se zdravím. Provádět preventivní
ochranu zdraví a upevňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky. Rozhodovat se ve prospěch
zdraví. Směřovat k poznávání vlastních pohybových moţností a k poznání účinkŧ konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Pro podporu zdraví, regeneraci sil,
rozvoj zdatnosti a výkonnosti a pro uspokojování vlastních potřeb zařezovat do denního reţimu
pohybové činnosti.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Tělesná výchova 1. a 2. období:
- Spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím
- V souladu s individuálním předpoklady zvládá pohybové činnosti a usiluje dále o jejich
zlepšení
- Projevuje přiměřenou samostatnost a vŧli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
- Spolupracuje při týmových pohybových činnostech a soutěţích
- Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech, adekvátně
reaguje na situaci úrazu spoluţáka
- Jedná v duchu fair play, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- Uţívá základní tělocvičné názvosloví
Učivo:
-
Příprava před pohybovou činností, napínací a protahovací cvičení, uklidnění po zátěţi
Zdravotně zaměřená prŧpravná a relaxační cvičení
Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
92
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
Hygiena při pohybových činnostech, vhodné oblečení a obutí
Bezpečnost při pohybových činnostech – bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a
ukládání cvičebního nářadí a pomŧcek, první pomoc v podmínkách TV
Pohybové hry
Základy gymnastiky
Kondiční a rytmické cvičení s hudbou
Základy atletiky: rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
Základy sportovních her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Hry na sněhu
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
Zásady chování a jednání při pohybových činnostech
Měření pohybových dovedností
Správné zpŧsoby drţení těla
Speciální cvičení zdravotní tělesné výchovy
Formy realizace
 Forma vyučovací hodiny
Výuka probíhá převáţně na školním hřišti, v zimním období výuka probíhá ve školní
tělocvičně v budově školy
 Plavecký výcvik
Výcvik probíhá v plaveckém areálu v Hořicích. Jedná se o cyklus 10x 2hodiny týdně
TERMÍN
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
UČIVO – 1. – 2. ročník tělesná výchova
Sportovní hry
základy sportovních her
prŧpravná sportovní cvičení
sportovní hry pro rozvoj rychlosti
technika házení, drţení a chytání míče
technika přihrávky rukou a nohou
hry se zjednodušenými pravidly
Plavecký výcvik
signály pro dorozumívání v prostředí bazénu
Základní hygiena při plaveckém výcviku
Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
Prŧpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě
a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností
Splývání
Dýchání do vody
Pohybové hry
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
bezpečnost při rŧzných druzích her
pohybové hry s rŧzným náčiním
pohybové hry soutěţivé a bojové
pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti
Gymnastika
základní gymnastická prŧpravná cvičení
správné gymnastické drţení těla
soustředění na cvičení
cvičení svalového napětí a uvolnění celého těla
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Osobnostní a sociální
výchova.
Míče rŧzné velikosti a
hmotnosti.
Florbal hole, míček
Vybíjená
Kopaná
Osobnostní a sociální
výchova.
Osobnostní a sociální
výchova
Ručník, plavky,mýdlo
Míče rŧzné velikosti
Ţíněnky
Osobnostní a sociální
výchova.
93
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
kotoul vpřed, kotoul vzad
Prŧpravná, kondiční, relaxační cvičení
Příprava organismu pro rŧzné pohybové činnosti
Soustředění při cvičení
Správné drţení těla
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení
Protahovací a napínací cvičení
Cvičení dechová relaxace
Vytrvalostní cvičení
Cvičení pro přípravu organismu před rŧznými druhy
pohybových činností
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou
Základní estetický pohyb těla a jeho částí – chŧze, běh,
poskoky, obraty, pohyby rŧzných částí těla
Rytmizovaný pohyb
Nápodoba pohybem
Prŧpravné přetahy a přetlaky
Zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
Zpevňování těla, správné dýchání
Cvičení se švihadlem
Technika přihrávky rukou a nohou
Vybíjená, sportovní hry
Atletika
Prŧpravná běţecká cvičení
Pohybové hry pro rozvoj běţecké rychlosti a startovní reakce
rychlý běh do 30m, rychlý běh do 60m
běh v terénu prokládaný chŧzí
Hod kriketovým míčkem
Skok do dálky
Turistika v přírodě
Zpŧsob pohybu v terénu a chování v přírodě
Správné oblečení pro turistiku
První pomoc při poraněních
Ochrana před ohněm a popálením
Základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu
v přírodě
Základní dopravní a turistické značky
Orientace v přírodě podle přírodních úkazŧ, aplikace znalostí o
rostlinách a zvířatech
Elementární ochrana přírody
Chŧze v terénu do 8km
Chŧze, běh po vyznačené trase
Aplikace pohybových her v přírodním prostředí
Osobnostní a sociální
výchova.
Osobnostní a sociální
výchova.
CD přehrávač
Environmentální výchova
lano
Osobnostní a sociální
výchova.
Stopky
Pásmo
Kriketový míček
Environmentální výchova
Tabulka 36 - Tělesná výchova 1. - 2.ročník
94
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Tělesná výchova 3. – 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a zdraví
Vzdělávací obor:
Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník:
3.ročník
4.ročník
5.ročník
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět tělesná výchova rozvíjí u ţákŧ fyzické a psychické schopnosti, pohybové
dovednosti a vede ţáky k poznání a rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladŧ, které ovlivňují
zpŧsob jejich ţivota. Vede ţáky k pochopení hodnoty zdraví uvědomění si povinnosti péče o své
zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem.
Cíl vzdělávací oblasti:
Vzhledem k prioritám školy, cílŧm a kompetencím kladným osobním příkladem učitele a celkovou
příznivou atmosférou ve škole ovlivňovat činnosti související se zdravím. Provádět preventivní
ochranu zdraví a upevňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky. Rozhodovat se ve prospěch
zdraví. Směřovat k poznávání vlastních pohybových moţností a k poznání účinkŧ konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Pro podporu zdraví, regeneraci sil,
rozvoj zdatnosti a výkonnosti a pro uspokojování vlastních potřeb zařezovat do denního reţimu
pohybové činnosti.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Tělesná výchova 1. a 2. období
- Spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím
- V souladu s individuálním předpoklady zvládá pohybové činnosti a usiluje dále o jejich
zlepšení
- Projevuje přiměřenou samostatnost a vŧli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
- Spolupracuje při týmových pohybových činnostech a soutěţích
- Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech, adekvátně
reaguje na situaci úrazu spoluţáka
- Jedná v duchu fair play, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- Uţívá základní tělocvičné názvosloví
- Reaguje na základní pokyny a povely osvojované činnost
Učivo
-
Příprava před pohybovou činností, napínací a protahovací cvičení, uklidnění po zátěţi
Zdravotně zaměřená prŧpravná a relaxační cvičení
Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
Hygiena při pohybových činnostech, vhodné oblečení a obutí
Bezpečnost při pohybových činnostech – bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání
cvičebního nářadí a pomŧcek, první pomoc v podmínkách TV
Pohybové hry
95
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
Základy gymnastiky
Kondiční a rytmické cvičení s hudbou
Prŧpravné úpoly
Základy atletiky: rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem, skok vysoký
Základy sportovních her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Hry na sněhu
Nácvik techniky běţeckého a sjezdového lyţování
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
Zásady chování a jednání při pohybových činnostech
Měření pohybových dovedností
Správné zpŧsoby drţení těla
Speciální cvičení zdravotní tělesné výchovy
Formy realizace
 Forma vyučovací hodiny
Výuka probíhá převáţně v prostorách tělocvičny a na hřišti
 Plavecký výcvik
Výcvik probíhá v plaveckém areálu v Hořicích. Jedná se o cyklus 10x 2hodiny týdně
 Projekty
Pobyt v přírodě
zimní ( běţecké a sjezdové lyţování)
letní ( stanování, cykloturistika, pěší turistika)
jednodenní pěší nebo cyklistické výlety
- dopravní hřiště – „řidičák“ na kolo
Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova
TERMÍN
Září
Říjen
UČIVO – 3. – 5. ročník tělesná výchova
Běţecká abeceda
Prŧpravná běţecká cvičení
Technika házení, drţení a chytání míče, zastavení
Pohybové hry pro rozvoj běţecké rychlosti a startovní reakce
Vytrvalý běh do 1000 m
Rychlý běh do 60 m
Skok do dálky
Polovysoký start
Nízký start
Prŧpravné přetahy a přetlaky
Zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
Základní spolupráce ve hře
Prŧpravná sportovní cvičení
Sportovní hry pro rozvoj rychlosti
Technika házení, drţení a chytání míče, zastavení
Vyuţití přírodního prostředí pro pohybové hry
Hod míčkem z rozběhu
Spojení rozběhu s odhodem
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Míče rŧzné velikosti
a
hmotnosti
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova.
Florbalové hole,
Míček
Lano
Švihadla
Stopky
Míče rŧzné velikosti
a
hmotnosti
Kriketový míček
Pásmo a stopky
96
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Skok do dálky
Běh v terénu prokládaný chŧzí
Pohybové hry s rŧzným náčiním
Pohybové hry soutěţivé a bojové
Pohybové hry pro rozvoj pohybové
představivosti a tvořivosti
Správné drţení těla
Prŧpravná a koordinační cvičení
Kompenzační a dechová cvičení
Psychomotorická a relaxační cvičení
Prŧpravné přetahy a přetlaky
Zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
Zpevňování těla, správné dýchání
Základní taneční krok 2/4 3/4
Základní estetický pohyb těla a jeho částí- chŧze, běh, poskoky,
obraty, pohyby rŧzných částí těla
Rytmizovaný pohyb
Nápodoba pohybem
Základní spolupráce ve hře
Prŧpravná sportovní cvičení
Sportovní hry pro rozvoj rychlosti
Technika házení, drţení a chytání míče, zastavení
Technika přihrávky rukou vrchní, trčením
hry se zjednodušenými pravidly
Bezpečnost při rŧzných druzích her
Pohybové hry s rŧzným náčiním
Základní gymnastická prŧpravná cvičení
Správné gymnastické drţení těla
Soustředění na cvičení
Cvičení svalového napětí a uvolnění celého těla
Základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
Kotoul vpřed, vzad
Prŧpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu
Výskok do vzporu dřepmo na sníţenou švédskou bednu, stoj na
rukou s dopomocí
Protahovací a napínací cvičení
Cvičení dechová
Vytrvalostní cvičení
Technika házení, drţení a chytání míče, zastavení
Technika přihrávky rukou vrchní, trčením hry se zjednodušenými
pravidly
Prŧpravné přetahy a přetlaky
Zpevňování těla, správné dýchání
Běţecká abeceda
Prŧpravná běţecká cvičení
Technika házení, drţení a chytání míče, zastavení
Pohybové hry pro rozvoj běţecké rychlosti a startovní reakce
Vytrvalý běh do 1000 m
Rychlý běh do 60 m
Sportovní hry pro rozvoj rychlosti
Hod míčkem z rozběhu
Spojení rozběhu s odhodem
Skok do dálky, do výšky(nácvik nŧţky)
Vyuţití přírodního prostředí pro pohybové hry
Procvičování
Osobnostní a sociální
výchova.
Osobnostní a sociální
výchova.
Lano
Švihadla
CD přehrávač
Míče
Míče rŧzné velikosti
a
hmotnosti
Osobnostní a sociální
výchova.
Ţíněnky
Lavičky
Švédská bedna
Ţebřiny
Osobnostní a sociální
výchova.
Ţíněnky
Lavičky
Švédská bedna
Ţebřiny
Environmentální
výchova
Rŧzné druhy míče
Environmentální
výchova
Míče rŧzné velikosti
a
hmotnosti
Florbalové hole,
Míček
Lano
Švihadla
Stopky
Environmentální
výchova
Kriketový míček
Pásmo
Zařízení pro skok do
výšky
Tabulka 37 - Tělesná výchova 3. – 5.ročník
Dodatek:
Děti se účastní Malé chodovické olympiády, která je pořádána pro okolní malotřídní školy. Ke konci
školního roku pořádá některá z okolních malotřídních škol turnaje ve fotbale a vybíjené.
97
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Tělesná výchova 3. - 5. ročník - komentář
Z hlediska vývoje ţákŧ a jejich pohybové úrovně je učivo povinného předmětu TV členěno do dvou
na sebe navazujících etap. Obsah předmětu je vyučován v tematických blocích a proto jsme osnovy
členily podle tematických celkŧ. Tematický celek plavání do výuky zařazujeme formou kurzu.
Pohybové činnosti z prŧpravných úpolŧ zařazujeme v rámci témat Pohybové hry a prŧpravná
cvičení. Činnosti v přírodě propojujeme s environmentální výchovou a dopravní výchovou. Děti jsou
vedeny k turistice a pobytŧm v přírodě:
Táboření( červen)
- chŧze do 15 km, cykloturistika
- základy bezpečnosti při jízdě na kole
- základní dovednosti spojené s tábořením
- zpŧsob pohybu v terénu a chování v přírodě
- správné oblečení pro turistiku
- první pomoc při poraněních
- ochrana před ohněm a popálením
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu v přírodě
- základní dopravní a turistické značky
- stravování a pití na turistické akci
- orientace v přírodě podle přírodních úkazŧ, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech
Zimní pobyt v přírodě( leden, únor)
- základy bezpečnosti při jízdě na sjezdovce
- základy bezpečnosti při jízdě ve stopě
- základní dovednosti spojené s pobytem na horách
- zpŧsob pohybu v terénu a chování v přírodě
- správné oblečení pro turistiku v zimním období
- první pomoc při poraněních
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě
- stravování a pití na turistické akci
- orientace v přírodě podle přírodních úkazŧ, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech
- základy běţeckého a sjezdového lyţování
- prŧpravná cvičení
- bruslení
TV tvoří základ pro vzdělávání v daných oblastech, ale své pohybové dovednosti si ţáci dále ověřují
a upevňují ve sportovním krouţku.
Protoţe jsou pohybové schopnosti a dovednosti určeny somatotypem ţákŧ a jejich předpoklady,
proto neurčujeme výstupy ( výkony a úroveň dovedností) pro jednotlivé ročníky, ale pro delší
období. I kdyţ výstupem je vţdy osobní výkon ţáka, nevymezujeme výstupy striktně, protoţe ţáci
díky rozdílnému zrání a vývoji se k ucelené podobě dovednosti dopracovávají za rŧzně dlouhou
dobu a na odlišné úrovni. Z tohoto dŧvodu u výstupŧ často pouţíváme formulaci „ Zvládá podle
svých předpokladŧ…“ Učivo se cyklicky opakuje v jednotlivých ročnících, ale je vţdy dále
rozvíjeno a prohlubováno. Učitel postupuje u kaţdého ţáka individuálně a podle konkrétně
zjištěných dovedností hodnotí výkony ţákŧ a jejich zlepšování.
98
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.7 Člověk a svět práce
7.7.1 Člověk a svět práce
Praktické činnosti 1. – 2. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Praktické činnosti
Ročník:
1. ročník
2. ročník
1 hodina týdně
1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Praktické činnosti vede ţáky k získávání dovedností v oblastech rŧzných
lidských činností.
Cíl vzdělávací oblasti:
Zaměřovat se na praktické pracovní dovednosti v oblastech: Práce s drobným materiálem,
Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmŧ. Při práci s rŧznými materiály si osvojovat
základní pracovní dovednosti a návyky. Vést ţáky k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci, k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých výsledkŧ práce, k vytrvalosti a
soustavnosti při plnění zadaných úkolŧ.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Praktické činnosti 1. stupeň 1. a 2. období
- ţák vytváří jednoduchými postupy rŧzné předměty z tradičních i netradičních materiálŧ
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- vytváří na základě své představivosti rŧzné výrobky z daného materiálu
- vyuţívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic
- volí vhodné pracovní pomŧcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu
- udrţuje pořádek na pracovním místě
- dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- zvládá při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ
- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
- umí ošetřovat a pečovat o pokojové i jiné rostliny
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
Učivo :
- vlastnosti materiálu- přírodniny, modelovací hmota, papír, textil, drát
- pracovní pomŧcky a pracovní nástroje
- organizace práce
- stavebnice, práce s předlohou, s návodem,
99
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
základní podmínky pro pěstování rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti, pěstování pokojových rostlin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
TERMÍN UČIVO – 1. – 2. ročník praktické činnosti
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Práce s drobným materiálem
Vlastnosti materiálu.
Pracovní pomŧcky a nástroje – funkce a vyuţití.
Vytváření návyku organizace a plánování práce.
Osvojování si základŧ bezpečnosti a hygieny práce.
Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, navlékání,
svazování, slepování
Práce s modelovací hmotou, s hlínou: hnětení, válení,
stlačování, přidávání, ubírání, poznávání vlastností materiálu.
Práce s papírem a kartonem: překládání, skládání, stříhání,
trhání…., vystřihování jednoduchých symetrických tvarŧ
z přeloţeného papíru, jednoduché skládanky a vystřihovánky,
rozlišování druhŧ zpracovaného papíru (novinový, balicí,
kreslicí).
Práce s textilem: odměřování a navlečení nitě do jehly, uzlík,
šití stehem – předním, zadním, perličkovým, přišívání
knoflíkŧ.
Vánoční výrobky
Konstrukční činnosti
Seznámení se s návodem a předlohami stavebnice,
moţnostmi vyuţití:
Sestavování modelŧ dle předlohy i podle představy
z jednoduchých stavebnic.
Vytváření vlastních plošných i prostorových kompozic
z volného a dostupného materiálu.
Montáţ, demontáţ a údrţba stavebnic.
Práce s papírem a kartonem: překládání, skládání, stříhání,
trhání…., vystřihování jednoduchých symetrických tvarŧ
z přeloţeného papíru, jednoduché skládanky a vystřihovánky,
rozlišování druhŧ zpracovaného papíru (novinový, balicí,
kreslicí)
Velikonoční výrobky
Pěstitelské práce
Ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření, rosení a
rozmnoţování.
Exkurze do zahradnictví.
Příprava pokrmŧ
Kuchyň – základní vybavení, bezpečná obsluha elektrických
a plynových spotřebičŧ, udrţování pořádku a čistoty, čistící
prostředky.
Potraviny a jejich jednoduchá úprava – výběr a nákup
potravin, skladování, příprava jednoduchých pokrmŧ ze
studené kuchyně, úprava ovoce a zeleniny za studena, nápoje.
Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání pro běţné
stolování: slavnostní prostírání – narozeniny (souvislosti
s tradicemi), obsluha a chování u stolu, zdobné prvky při
úpravě stolu, vazba a úprava květin.
Práce s přírodninami, modelovací hmotou, papírem,
Práce s kartonem,textilem, drátem, folií,…
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální výchova
Tabulka: Člověk a svět práce – 1. - 3. ročník
100
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Praktické činnosti 3. – 5. ročník
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Praktické činnosti
Ročník:
3. ročník 1 hodina týdně
4. ročník 1 hodina týdně
5. ročník 1 hodina týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:
- Vede ţáky k získání přehledu a dovedností v oblastech rŧzných lidských činností, pomáhá
ke zlepšení profesní orientace ţákŧ.
- Cíle vzdělávací oblasti:
- Vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu výsledkŧ své práce
- Ţáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky v rŧzných pracovních oblastech, učí
se práci i organizovat a vyuţívat k ní vhodné nástroje a pracovní pomŧcky.
- Učí se poznávat rŧzné pracovní oblasti, vztahy mezi technikou a ţivotním prostředím ,
chápat práci jako prostředek seberealizace.
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru:
- Práce s drobným materiálem ( organizace, bezpečnost, 1.pomoc)
- Konstrukční činnosti( organizace, bezpečnost, 1.pomoc)
- Pěstitelské práce ( organizace, bezpečnost, 1.pomoc)
- Příprava pokrmŧ ( organizace, bezpečnost, 1.pomoc)
Učivo vyučovaného předmětu: viz. tabulka
Formy realizace:
Výuka probíhá formou skupinové, frontální i individuální práce a projektového vyučování.
Realizace je praktikována ve škole, na školním pozemku, ale i v prostředí mimoškolním (exkurze,
slavnosti, výstavy, besídky a vícedenní pobyty)
Průřezová témata:
Předmět výtvarná i etická výchova navazují a prolínají do dalších předmětŧ v rámci projektového
vyučování, dávají dobrý prostor i k propojení s prŧřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova, Výchova demokratického občana
101
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
TERMÍN UČIVO 3. – 5. ročník praktické činnosti
Práce s drobným materiálem
práce s přírodninami, keramickou hlínou,
papírem, kartonem, textilem, drátem, folií,
pedigem, hedvábím,…

vyuţití prvkŧ lidových tradic ( např. malování
perníkŧ, svíčky, ozdoby, věnce, svícny,
keramika, šití, vyšívání, drátování, tepání,
malování kraslic, košíkářství..)

zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc
Konstrukční činnosti

práce podle návodu, plánu, náčrtku, předlohy

práce se stavebnicemi

bezpečnosti,1.pomoc
Pěstitelské práce

základní podmínky pro pěstování rostlin
v místnosti i na zahradě ( okrasné, léčivky,
koření, zelenina,…)

práce na školním pozemku

péče o vlastní pokojovou rostlinu

rostliny jedovaté, drogy, alergie

zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc
Příprava pokrmů

Učí se orientovat ve výběru, nákupu a uskladnění
zdravých potravin

rozlišuje zdraví prospěšné a neprospěšné
potraviny( cukry, tuky, vitamíny)

Umí připravit stŧl pro správné stolování, zná
pravidla stolování

Orientuje se v základním vybavení kuchyně (
technika v kuchyni)

zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
POZNÁMKY
Návštěva galerie a muzea v
Hořicích,
Projekty:
Posvícení, advent, Vánoce, Tři
králové, Velikonoce, Vynášení
Smrtky, Čarodějnice, Den země
Model obce, města, krajiny,
historické modely
Stavebnice
Modely těles
Ptačí budky
Vlastní květina ( Malý princ –
člověk je zodpovědný za to, co
k sobě připoutal), květináč pro
maminku,
Vánoční a velikonoční vazba
Technika práce a vyuţití
pracovního náčiní
Otesánek, Co se jí u nás a ve
světě, zásady správné výţivy,…
Potravinová pyramida
Pečení perníčkŧ – Vánoce,
Velikonoce
Pečení cukroví
Sluţby v jídelně
Tabulka 38 - Praktické činnosti 3. - 5.ročník
Pozn.: V předmětu Člověk a svět práce 3. - 5. ročník nejsou uvedeny časové termíny.
Tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmŧ se během
školního roku střídají a prolínají. Pracovní dovednosti se zvyšují s rostoucím věkem dítěte.
102
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
8 PLÁN EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ NA ŠKOLE PRO
POSOUZENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, UČITELŮ, ŢÁKŮ
Motto:
Udělat vše proto, aby se naši ţáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím
smysluplnosti získávaných poznatkŧ a umoţnit našim ţákŧm, aby byli úspěšní, abychom je mohli
pozitivně hodnotit.
8.1 Cíl
Dobře fungující škola.
Chceme, aby se škola stala místem, kde bude dětem dobře.
8.2 Hodnocení
Hodnocení je součástí naší pedagogické činnosti. Formulujeme jej tak, aby podporovalo vývoj a
podněcovalo aktivitu ţákŧ. V prŧběhu hodnocení se učitel vyjadřuje k změnám, k nimţ u
jednotlivých ţákŧ dochází, tedy jaký je ţák ve srovnání s dřívějškem, co se změnilo, jaký pokrok se
objevil.
Hodnocení vykonáváme prŧběţně po celý školní rok a snaţíme se, aby naše hodnocení se
vztahovalo k dosahování očekávaných výstupŧ a současně s tím i k utváření klíčových kompetencí.
Podmínkou úspěšného hodnocení je neustálé dŧkladné poznávání ţáka.
Úkolem hodnocení je, aby nezraňovalo, ale motivovalo k dosahování dobrých výsledkŧ
aby oceňovalo pozitivní projevy ţákŧ
aby posilovalo kladný vztah ţákŧ k vlastnímu vzdělávání
aby podporovalo rozvoj dítěte
8.2.1 Jaké pouţíváme druhy hodnocení
Hodnocení informativní:
je pro nás zpětnou vazbou, jak ţáci chápou náš výklad, jaké
problémy přetrvávají, jaké činnosti máme zařadit příští
hodinu
Hodnocení finální:
je výsledkem prospěchu ţáka
Hodnocení kriteriální:
vztahuje se k cílŧm, ke klíčovým kompetencím, k výstupŧm
na konci klasifikačního období
Hodnocení individualizované:
pouţíváme nejvíce, neboť srovnáváme současné výkony
ţáka s jeho výkony minulými a hodnotíme tak hlavně
ţákŧv osobní vývoj
103
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
8.2.2 Hodnocení ţáka
Ţáci mají právo být informováni o svých výsledcích a o tom, jak se učitel na jeho výsledky dívá a
jak je hodnotí. Proto poskytujeme ţákovi zpětnou vazbu o tom, jak co zvládá, jakých výsledkŧ
dosahuje ve srovnání s minulými obdobími, ale i ve srovnání s věcnými nároky předmětu (výstupy),
v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Ţák od nás dostává návod, jak postupovat, aby nedostatky
odstranil. Dbáme na to, abychom nesrovnávali ţáka s jeho spoluţáky, ale soustředíme se na
individuální pokrok kaţdého ţáka. Základem pro hodnocení ţáka je zjišťování a shromaţďování
informací tzv. diagnostika. Hodnocení na naší škole vychází z cílŧ školy a respektuje individuální
rozdíly ţákŧ.
Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování ţáků:
Podmínkou je zpětná vazba – jak co funguje. Zde se zaměřujeme na problém, činnost, nikoliv na
hodnocení osoby ( Ty jsi hlupáček. Udělal jsi hloupost). Prŧběţně hodnotíme, jak se výsledky naší
výchovné vzdělávací práce projevují ve vědomostech, dovednostech, návycích, schopnostech a
postojích ţákŧ. Hodnocení nám ukazuje, zda ţáci učivo pochopili a zda dovedou získané vědomosti
vyuţívat v praxi, zda není nutno některé části učiva vysvětlit znovu a lépe. Teprve pak přistupujeme
ke klasifikaci. Pro ţáka je zas dŧleţitá zpětná vazba, tedy informace o tom, zda daný úkol zvládl
dobře.
Pravidla:
Být otevřený k rodičŧm i k dětem, v prŧběhu vzdělávání jsou rodiče informováni o výsledcích ţáka,
hodnocení je adresné a obrací se k tomu, komu je určeno – tedy k ţákovi, umoţnit ţákŧm účast na
procesu hodnocení, hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními, porovnáváme aktuální
výkon s předchozími výsledky práce, hodnocení je zaměřeno na poskytování informací o tom,
jakým zpŧsobem mŧţe ţák dosáhnout lepších výsledkŧ, známka z vyučovacího předmětu
nezahrnuje hodnocení ţákova chování, hodnotíme jen probrané a procvičené učivo, učitel do
hodnocení promítá vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a
tvořivost ţáka, práci s chybou chápeme tak, ţe chyba je příleţitost naučit se to lépe, při klasifikaci
pouţívá učitel pěti klasifikačních stupňŧ.
Hodnocení ţáků s vývojovou poruchou učení:
Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volíme takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem ţáka, na něţ nemá ţákova porucha negativní vliv. Upřednostňujeme
takový druh projevu, při kterém má ţák předpoklad podávat lepší výkon.
Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevŧ, které ţák zvládl. Při hodnocení
se zaměřujeme na pozitivní kroky a snaţíme se ţáka stále motivovat.
Ţáci, u kterých je diagnostikována porucha učení, mohou být se souhlasem rodičŧ klasifikováni
slovně ve všech předmětech, do nichţ se porucha promítá. Jakmile ţák překoná nejvýraznější obtíţe,
postupně přecházíme k běţné klasifikaci.
104
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Kritéria hodnocení podle nichţ posuzujeme ţáka
-
jak ve škole ţák pracuje – aktivní objevování, tvořivé myšlení, spolupráce, správnost postupu
a výsledku, originalita, vlastní nápad, ochota spolupracovat, úhlednost písma, celková úprava
-
jakých výsledkŧ ţák dosahuje v rámci svých moţností
Máme vytvořena obecně platná kritéria (klasifikační stupnice), která pouţíváme tak, aby se do nich
promítly klíčové kompetence.
U ţákŧ s VPU máme písemnou smlouvu mezi učitelem a ţákem, která je prokonzultována a
podepsána rodiči.
8.2.3 Způsoby hodnocení:
Průběţné hodnocení
Individuální, písemné, ústní.
Závěrečné hodnocení
Je součtem všech aktivit ţáka v prŧběhu pololetí, projeví se známkou, slovním hodnocením nebo
kombinací známek a slovního hodnocení na vysvědčení.
Slovní hodnocení na ZŠ Chodovice
Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosaţené úrovní ţáka ve vztahu k cíli vyučování a
k moţnostem ţáka.
Při slovním hodnocení není naším cílem srovnávat s druhým ţákem, ale postihnout individuálně
výsledek vyučování a učení, jde nám o posouzení ţáka v jeho vlastním vývoji, ve vztahu k minulým
výkonŧm, naznačíme, jak překonat případné nedostatky.
Slovním hodnocením poskytujeme informaci ţákovi a rodičŧm o výsledcích vyučování.
Způsoby slovního hodnocení
průběţně ústně
 ve vyučování hodnotí učitel i ţáci
 na třídních schŧzkách, které jsou někdy společné i s dětmi
 na dohodnutých konzultačních schŧzkách
-
průběţně písemně
 do notýskŧ, do ţákovské kníţky
105
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Sebehodnocení
Uţ od 1.třídy vedeme ţáky k sebehodnocení vlastní práce a chování, tedy k tomu, aby se snaţili
posoudit nejen svoji práci, ale i vynaloţené úsilí, osobní moţnosti a rezervy. Ţáky vedeme téţ
k posouzení práce spoluţákŧ a chování spoluţákŧ.
Portfolio
Zdařilé ţákovské práce, povedené projekty.
Často pro hodnocení práce ţákŧ vyuţíváme metodu portfolia (AJ, PČ, etická výchova), coţ
znamená, ţe shromaţďujeme v písemné podobě nebo v podobě výrobkŧ materiál tak, aby
dokumentoval stav vědomostí a dovedností ţáka a posuzujeme částečné či úplné zvládnutí dané
problematiky. Materiály jsou zařazovány s vědomím ţáka, nejsou do nich zařazovány ţákovy
mezery. Dokumentování ţákova pokroku přispívá k udrţení vnitřní motivace k učivu.
Klasifikace
Průběţná klasifikace
V rámci individualizace a diferenciace platí kritéria, která si učitel určí pro konkrétní práci.
Klasifikační stupnice na konci klasifikačního období na ZŠ a MŠ Chodovice.
Klasifikace je vyjádřena stupnicí známek 1-5
Stupeň 1: Spolehlivě ovládá učivo na úrovni stanovených výstupŧ, samostatně, pohotově a tvořivě
řeší úkoly a zobecňuje poznatky, pracuje soustavně, aktivně po celé klasifikační období, projevuje
trvale zájem o předmět.
Stupeň 2: V podstatě ovládá učivo jako prostředek pro dosaţení očekávaných výstupŧ, ale občas se
dopouští nepodstatných chyb. Pracuje soustavně po celé klasifikační období, samostatně řeší úkoly,
občas s drobnými nedostatky. O předmět má zájem.
Stupeň 3: Ovládá učivo prŧměrně celkem ještě na úrovni stanovené ŠVP, přitom se dopouští chyb,
ale za vedení učitele je dovede odstranit. Samostatné úkoly řeší s obtíţemi. Střídavý vzestup a pokles
jeho zájmu o předmět.
Stupeň 4: Ovládá učivo v obrysech, ale s mnohými chybami, jeţ za pomocí učitele stěţí napravuje.
Samostatné úkoly neřeší většinou úspěšně. Má malý zájem o předmět, pracuje nesvědomitě a
nesamostatně.
Stupeň 5: Neovládá učivo na úrovni dané učebními osnovami. Neřeší samostatně úkoly a na otázky
učitele převáţně neodpovídá správně. Neprojevuje zájem o předmět a s péčí učitele nedosahuje
zlepšení.
106
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Místo uvedené stupnice známek na přání rodičŧ je moţné na konci klasifikačního období ţáka
hodnotit na vysvědčení slovním hodnocením.
Hodnocení a klasifikace cizinců na naší škole
Vycházíme z pokynŧ MŠMT k vzdělávání cizincŧ.
- Ţáci Slovenské republiky
V případě nedostatečných znalostí z českého jazyka a literatury nemusí být ţák z tohoto
předmětu klasifikován po dobu tří let.
-
Ostatní cizinci
Podle pokynu MŠMT má ţák – cizinec klasifikační úlevu z předmětu český jazyk a
literatura pouze první pololetí jeho školní docházky v ČR, z ostatních předmětŧ ţádnou
úlevu nemá. Ţák – cizinec je klasifikován s přihlédnutím k jeho jazykovému handicapu.
Ve fázích adaptace cizince hledáme momenty pro jeho motivaci formou pozitivního
hodnocení a vyuţíváme kaţdou situaci pro jeho povzbuzení. Pokud ţák – cizinec ovládá
česky jen částečně, přestupujeme na slovní hodnocení nebo ţák nemusí být klasifikován
z nedostatkŧ podkladŧ ke klasifikaci.
8.2.4 Autoevaluace školy
Vytváříme a pravidelně realizujeme vlastní systém vnitřního hodnocení práce školy za účelem
zjištění kvality vzdělávání. Systematicky shromaţďujeme informace, provádíme jejich analýzu a
porovnáváme je s kritérii RVP ZV. Dále se domlouváme na dalším postupu, jak zlepšit výsledky
v rámci školy.
Cílem naší autoevaluace je zhodnocení stavu kvality školy ( jak funguje náš ŠVP ZV, škola, jaké
je klima). Tyto informace nám slouţí jako zpětná vazba a prostřednictvím ní vyvozujeme opatření
vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
Oblasti autoevaluace: co zjišťujeme a vyhodnocujeme
Prŧběţná autoevaluace ze strany ţákŧ:
- zjištění individuálních potřeb ţákŧ metodou „Jak jsme na tom“
- vlastní sebehodnocení ţákŧ
- zadávání dotazníkŧ pro děti
- zjišťování jednotlivých výsledkŧ při projektech (skupinové hodnocení)
- rozhovory s ţáky při činnostech
Prŧběţná autoevaluace ze strany rodičŧ
- hlídáme si komunikaci s rodiči všech ţákŧ naší školy a názory rodičŧ bereme
v potaz
- pořádáme akce pro rodiče, zapojujeme se do ţivota v obci
- dotazníky pro rodiče jednou za rok
- rozhovory během konzultací
- rozhovory při rodičovských schŧzkách – zda vzdělávací výsledky odpovídají
vynaloţeným školní klima – zda je školní klima přátelské a motivující k učení a práci,
zda ţáci mají dŧvěru
107
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Prŧběţná autoevaluace učitelŧ
- zda učitelé podávají ţákŧm přiměřenou pomoc, mají promyšleny cíle výuky, metody
a kritéria
- Dotazník pro učitele, jak jsou spokojeni s vedením školy a vlastním vzděláním a
podmínkami pro práci (viz dotazníky – příloha)
Zpětná vazba – Kritéria kvality naší školy
Spokojenost rodičŧ s prací školy, účast rodičŧ na školních akcích, individuální péče o jednotlivé
ţáky, spolupráce učitelŧ v pedagogickém sboru, účast na vzdělávání učitelŧ, ţáci, kteří chodí do
školy rádi, úspěchy našich ţákŧ na soutěţích, přehlídkách, olympiádách.
Nástroje autoevaluace
Rozhovory, skupinové diskuse, dokumentace o účasti rodičŧ na školních akcích a účasti učitelŧ na
dalším vzdělávání, dotazníky pro ţáky, rodiče a učitele, ţákovské práce, testy školní a testy Kalibro,
miniprojekty, spolupráce učitelŧ při vzájemném poskytování zpětné vazby, vzájemné hospitace,
portfolio, hospitace vedení školy.
Jak jsme na tom
Neţ jsme začali plánovat záměry školy, bylo pro nás dŧleţité vědět, jaký je vztah dětí ke škole a jaké
je klima na škole. Chtěli jsme mít reflexi toho, co se ve škole děje, a proto k uvedené problematice
jsme uskutečnili aktivitu Nejlepší škola je pro mě škola, kde…..(zde ţáci reagovali na to, co by si
přáli, co jim ve škole chybí nebo co je špatné)
a anketu Líbí se mi, ţe v naší škole…..( konstatování současné školy)
Anketu vyplňovali ţáci 3- 5 ročníku. Velké schéma jsme připravili na balicí papír, ţáci své názory
psali na připravené menší lístky a lepíky je připevňovali do schématu. Dotazovaní ţáci reagovali na
oblasti: spoluţáci - o přestávkách – na chodbách – ve třídách – při vyučování – paní učitelky - moji
rodiče – školní druţina - tělocvična. Z odpovědí jsme vyčetli současný stav školy a se zjištěnými
výsledky jsme dále pracovali. Porovnávali jsme konstatování o současné škole s vizí ideální školy.
108
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
109
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výsledky ankety – Nejlepší škola je pro mě , kde …
Kde jsou na sebe všichni hodní, kde je brán ohled na individualitu dítěte, kde si všichni rozumíme.
Rodiče si přejí, abych chodil do této školy a já jsem rád, ţe tam mohu chodit. Líbí se mi tam. Jsem
rád, ţe se mohu scházet s kamarády z druhé třídy. Přeji si, aby se kluci neprali. Líbí se mi výzdoba
školy, květiny na chodbách. Ve třídách máme pěkné lavice, hodně světla.
Jsem rád, ţe máme tělocvičnu, kde si mŧţeme hrát s míčem i hry. Jsem rád, ţe máme školní druţinu,
les a hřiště.
Výsledky ankety – Líbí se mi v naší škole, ţe….
Spoluţáci jsou na mě hodní, učíme se spoustu nových věcí, máme pěkné počítače, jezdíme na
výlety, mám rád paní učitelky, jsou na mě hodné, chodíme na zahradu, na prŧlezky a do lesa, kde
stavíme domečky. O přestávkách hrajeme hry, posloucháme cd přehrávač. Při vyučování sedíme na
koberci a učíme se i na počítači. Máme hodně pomŧcek na vyučování a i nové počítače. Ve školní
druţině si hrajeme hry a je tam spousta legrace.
Analýza SWOT
Analýza SWOT : Před zahájením práce na vlastním školním vzdělávacím programu jsme udělali
analýzu SWOT. Pracovali jsme v týmu a analýzu jsme vypracovali na školu jako celek. Cílem
SWOT analýzy bylo vybrat příleţitost k vyuţití silných stránek, identifikovat hrozby a připravit se
na ně, uvědomit si slabé stránky školy a eliminovat je. Výsledky jsou veřejné.
Při rozboru analýzy jsme si uvědomili:




jaké jsou naše silné stránky a na nich jsme stavěli náš ŠVP ZV
jaké jsou naše slabé stránky a ty se snaţíme odstranit a vylepšit
jaké má škola příleţitosti
a co školu ohroţuje
SWOT analýza vychází z anglických slov
S
W
O
T
- Strenght
- Weakness
- Oportunity
- Threat
síla
slabost
příleţitost
hrozba
110
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výsledky metody SWOT v naší škole
S – „Silné stránky“
Nové trendy výuky
Partnerská škola
Integrace ţákŧ
Zájmové krouţky
Péče o integrované ţáky
Ochota spolupracovat
Dobrá komunikace
Cizí jazyk
Malý počet ţákŧ
Etická výchova
Ekologické zaměření
Dostatek učebních prostorŧ a materiálŧ
Projektové vyučování
Ochota ke zlepšení
Kvalifikace a schopnosti učitelŧ
Vyzdobená škola
Účast na soutěţích
Ochota vzdělávat se
Pěkný vzhled tříd a ŠD
Spolupráce s OÚ Holovousy
Sdruţení občanŧ při ZŠ
Vyuţití počítačŧ při výuce, přístup na internet
Dobrá spolupráce s rodiči
Dodrţování tradic školy
Rozvoj osobnosti dítěte mimo vyučování
Péče o ţáky s VPÚ
O – „Příleţitosti“
Podněty od rodičŧ
Otevřít školu veřejnosti
Akce ve škole, semináře pro veřejnost
Prezentace v tisku
Vytvoření ŠVP ZV
Uvolnění kázně ţákŧ
Inovovat
Spolupráce s okolními školami
Sebevzdělávat se
Účast na veřejném ţivotě
Poznat povahové rysy ţákŧ
W – „Slabé stránky“
Doskočiště, běţecká dráha, hřiště
Úloţné prostory pro pomŧcky
Logopedická náprava
Malé vybavení knihovny
T – „Hrozby“
Stále více neúplná rodina
Demografický vývoj
Nezaměstnanost rodičŧ
Zdroje financí
Odchody dětí
Obava rodičŧ ze smíšeného vyučování
Nadměrné nároky na učitele
Strach rodičŧ z nového a neověřeného
111
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
8.3 Nové dotazníky
První testování pomocí těchto dotazníkŧ proběhne ve školním roce 2010/2011
Dotazník pro ţáky 1. aţ 5. ročníku
Dotazník není test – nemá správné ani špatné odpovědi. Vyjádřit svůj názor, ať je jakýkoli.
Řadu otázek upřesňují příklady vytištěné drobnějším šikmým písmem. Představují obvykle jen
několik málo ukázek z velkého mnoţství moţností – NENÍ TO ÚPLNÝ SEZNAM toho, o čem
můţeš uvaţovat.
U kaţdé otázky dotazníku mŧţeš udělat krouţek POUZE V JEDINÉM políčku z nabídky
vpravo. Pokud neumíš odpovědět, krouţek nedělej. Co budeš vyjadřovat?
 jak často podle Tebe něco nastává: pořád, často, občas, zřídka, nikdy
 jak moc podle Tebe něco nastává: určitě ano, spíše ano, tak napůl, spíše ne, určitě ne
 zda podle Tebe něco nastalo nebo nastává: ano, ne
 kolik je podle Tebe lidí s určitou vlastností: všichni, skoro všichni, asi půlka, skoro nikdo,
nikdo
Dotazník má celkem 13 otázek – zhruba polovinu z nich obsahuje ukázka.
1.
Chodíš do školy rád(a)?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
2.
Bojíš se své paní učitelky?
[nebo pana učitele – ve zbývajících otázkách uţ to pro
jednoduchost nebudeme rozlišovat]
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
3.
Kolik je ve tvé třídě děti, se kterými si rád(a) povídáš
nebo hraješ?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
4.
Chtěl(a) bys sedět v lavici s někým jiným?
[nebo být s někým jiným ve skupince, pokud tak
pracujete?]
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
5.
Smíš se poradit se sousedem (sousedkou),
Kdyţ se paní učitelka třídy na něco ptá?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
Posmívají se ti ostatní děti, kdyţ na otázku paní
učitelky odpovíš špatně nebo kdyţ něco nevíš?
Ptali jsme se na věci, které rozhodují o tom, jak se ti ve
škole líbí?
[v této otázce NEJDE o to, JESTLI se ti ve škole líbí]
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
8.
Jsi rád(a) se svými spoluţáky?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
9.
Chtěl(a) by jsi něco vyřadit z vyučování?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
6.
7.
112
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
10.
Připadá ti vykládané učivo lehké?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
11.
Věnuje učitel všem dětem ve škole stejnou pozornost?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
12.
Domácí příprava je pro mě moc náročná
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
13.
Jsem na svou školu hrdý!
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
Dotazník pro rodiče
Dotazníkový průzkum je anonymní. Rodiče vyjadřují v dotazníku svůj názor, ať je jakýkoli.
Pokud se chcete vyjádřit ke konkrétním záleţitostem, vyuţijte prosím místo na druhé straně.
U kaţdé otázky dotazníku mŧţete udělat krouţek POUZE V JEDINÉM políčku z nabídky
vpravo.
 jak často podle Vás něco nastává: pořád, často, občas, zřídka, nikdy
 jak moc podle Vás něco nastává: určitě ano, spíše ano, tak napůl, spíše ne, určitě ne
 zda podle Vás něco nastalo nebo nastává: ano, ne
 kolik je podle Vás lidí s určitou vlastností: všichni, skoro všichni, asi půlka, skoro nikdo,
nikdo
Doporučili byste tuto školu svým přátelům?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
3.
Jste spokojeni s výukou cizího jazyka?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
4.
Věnuje vaše dítě přiměřený čas přípravě na
vyučování?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
Vede škola vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a
bavilo je to?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
6.
Odpovídá nabídka předmětů a jejich náročnost
zájmům a schopnostem vašeho dítěte?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
7.
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé a
ostatní zaměstnanci školy?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
8.
Jste spokojeni s vlivem, který mají na vaše dítě jeho
spoluţáci a ostatní ţáci školy?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
1.
2.
5.
113
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.
Jste spokojeni s tím, , jak vás škola informuje o
dění ve škole?
10. Jste ochotni škole pomoci?
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
ano
11. Jste spokojeni se školní jídelnou?
12.
určitě
ano
Ptali jsme se na to, co je pro vaši spokojenost se
školou důleţité?
určitě
ne
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
Dotazník pro učitele
Dotazníkový průzkum je anonymní. Učitele vyjadřují v dotazníku svůj názor, ať je jakýkoli.
Pokud se chcete vyjádřit ke konkrétním záleţitostem, vyuţijte prosím místo na druhé straně.
U kaţdé otázky dotazníku mŧţete udělat krouţek POUZE V JEDINÉM políčku z nabídky
vpravo.
 jak často podle Vás něco nastává: pořád, často, občas, zřídka, nikdy
 jak moc podle Vás něco nastává: určitě ano, spíše ano, tak napůl, spíše ne, určitě ne
 zda podle Vás něco nastalo nebo nastává: ano, ne
 kolik je podle Vás lidí s určitou vlastností: všichni, skoro všichni, asi půlka, skoro nikdo,
nikdo
1.
2.
3.
4.
Kdybyste se mohla se svými současnými
zkušenostmi vrátit na začátek a rozhodovala se
znovu, zvolila byste si opět povolání učitele?
Pociťujete-li vy nebo vaši ţáci něco ve škole jako
problém, pokoušíte se vy sama s tím něco udělat,
změnit to?
Kolik ţáků by zřetelně omezilo studijní úsilí
v některém vašem předmětu, kdyby se dozvěděli, ţe
všichni učitelé na škole budou dávat na vysvědčení
jenom jedničkyx nebo dvojky|?
Rozděluje ředitele školy podle vás část mzdových
nákladů spravedlivě?
určitě
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
5.
Jak často vás přiměje otázka nějakého ţáka, abyste
nově přemýšlela o učivu, případně abyste hledala či
volila jiné metody výuky?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
6.
Jste ve škole ve společnosti svých kolegů ráda?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
7.
Snaţíte se dodávat svým ţákům sebedůvěru?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
114
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
8.
Kdyţ ţáci odbývají svou práci, dáváte jim to
najevo?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
9.
Předpokládáte, ţe v souvislosti se začínající
reformou a se školním vzdělávacím programem vy
sama výrazněji změníte své vyučovací metody a
postupy?
určitě
ano
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
10. Jste ochotni škole pomoci?
11.
Ptali jsme se na to, co je pro vaši spokojenost se
školou důleţité?
ano
určitě
ano
ne
spíše
ano
tak
napŧl
spíše
ne
určitě
ne
115
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9 PŘÍLOHY
9.1 Školní řád
Školní řád
Č.j.:
Účinnost: 6.10.2005
Skartační znak: A5
Počet stran: 20
Počet příloh:1
Podpis ředitele školy:
9.1.1 Obsah:
Školní řád
Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů
ţáků a zákonných zástupců ţáků s pedagogickými pracovníky
 Práva a povinnosti ţákŧ ve škole
 Práva a povinnosti zákonných zástupcŧ ke škole
 Pravidla vzájemných vztahŧ ţákŧ a zákonných zástupcŧ ţákŧ s pedagogickými
pracovníky
Provoz a vnitřní reţim školy
 Docházka do školy
 Školní budova, organizace vyučování
 Školní druţina
 Školní jídelna
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 Bezpečnost a ochrana zdraví ţákŧ
 Ochrana před sociálně patologickými jevy
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou
 Zásady hodnocení prŧběhu a výsledku vzdělávání
 Zásady pro hodnocení chování ve škole
116
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků
Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a jejich
charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
 Stupně hodnocení prospěchu
- Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
- Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
 Stupně hodnocení chování
Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst.2 vyhlášky č.48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky
, včetně předem stanovených kritérií
Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Příloha č.1 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
9.1.2 Školní řád
Práva a povinnosti ţáků a zákonných zástupců, vztahy ţáků a zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky školy
Práva ţáků
Ţáci mají právo:
- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
- jedná-li se o ţáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci
moţností školy,
- na informace o prŧběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- zakládat v rámci školy samosprávný orgán ţákŧ (ţákovská samospráva), volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel
školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánŧ zabývat,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání,
přičemţ jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje, své připomínky mŧţe vznést prostřednictvím zákonných zástupcŧ nebo přímo
řediteli školy,
- na informace a pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu,
- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohroţovaly jeho rozumovou a mravní výchovu
a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
117
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
na svobodu ve výběru kamarádŧ,
na svobodu pohybu ve školních prostorách, jeţ jsou k tomu určeny,
na to, aby byl respektován ţákŧv soukromý ţivot a ţivot jeho rodiny,
na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
na ochranu před návykovými látkami, které ohroţují jeho tělesný a duševní vývoj,
v případě nejasností v učivu poţádat o pomoc vyučujícího,
jestliţe se ţák cítí z jakéhokoliv dŧvodu v tísni, má problémy apod., poţádat o pomoc či radu
třídního učitele, učitele, či jinou osobu
Povinnosti ţáků
Ţáci mají povinnost:
- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil,
- dodrţovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiţ byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníkŧ školy popř. dalších zaměstnancŧ školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem,
- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vţdy slušným zpŧsobem,
- nepoškozovat majetek školy a spoluţákŧ, případné škody jsou povinni zaplatit.
Práva zákonných zástupců ţáků
Zákonní zástupci ţákŧ mají právo:
- na informace o prŧběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
- volit a být voleni do školské rady
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich dětí, přičemţ
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záleţitostech týkajících se
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
- poţádat o uvolnění ţáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
Povinnosti zákonných zástupců ţáků
Zákonní zástupci ţákŧ mají povinnost:
- zajistit, aby ţák docházel řádně do školy,
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se
vzdělávání ţáka,
- informovat školu o změně zdravotní zpŧsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných
závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na prŧběh vzdělávání,
- dokládat dŧvody nepřítomnosti a ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a
další údaje, které jsou podstatné pro prŧběh vzdělávání nebo bezpečnost a ţáka, a změny v
těchto údajích
118
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Vztahy ţáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají ţákŧm a zákonným zástupcŧm ţákŧ pouze takové pokyny,
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření
Všichni zaměstnanci školy budou ţáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním
násilím, vyuţíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně
nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou ţáky chránit před nezákonnými
útoky na jejich pověst. Zjistí-li, ţe dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně
zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně
před návykovými látkami.
Informace, které zákonný zástupce ţáka poskytne do školní matriky nebo jiné dŧleţité informace o
ţákovi (zdravotní zpŧsobilost,…) jsou dŧvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání
závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, konzultuje termín schŧzky se zákonným zástupcem
ţáka.
Ţák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník
školy ţákovi na pozdrav odpoví.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schŧzek , na kterých informují
zákonné zástupce ţákŧ o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti
pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným zpŧsobem.
Provoz a vnitřní reţim školy
Docházka do školy
Ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných
předmětŧ je pro zařazené ţáky povinná.
Nepřítomnost ţáka ve škole je třeba omlouvat vţdy písemně, prostřednictvím omluvného listu
v ţákovské kníţce /notýsku/, ţáka omlouvá zákonný zástupce. V případě pochybností mŧţe škola
poţádat o vyjádření lékaře.
Při absenci ţáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky
a sdělit mu příčinu absence ţáka.
Po opětovném nástupu do školy ţák neprodleně předloţí omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku
je potřeba přinést nejpozději do 3 dnŧ po skončení absence.
Pokud ţák odchází ze školy v prŧběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Zákonní
zástupci si ţáka vyzvedávají ve škole nebo předloţí písemnou ţádost o uvolnění.
119
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Předem známou nepřítomnost ţáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě ţádosti rodičŧ
mŧţe v odŧvodněných případech uvolnit ţáka z vyučování:
jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu,
na jeden den – třídní učitel,
více jak na jeden den – ředitel školy na základě písemné ţádosti rodičů.
Ředitel školy mŧţe ze zdravotních nebo jiných závaţných dŧvodŧ uvolnit ţáka na ţádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
zpŧsob vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel
školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu mŧţe být ţák uvolněn s
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
Ţákovi, který se nemŧţe pro svŧj zdravotní stav po dobu delší neţ dva měsíce účastnit vyučování,
stanoví ředitel školy takový zpŧsob vzdělávání, který odpovídá moţnostem ţáka, nebo mu mŧţe
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce ţáka je povinen
vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
Školní budova, organizace vyučování
Budova školy se otevírá v 6:30 hod. Ţáci vstupují do školy 20 min před začátkem vyučování, v
šatně se přezují do vhodné obuvi.
Po příchodu do tříd se ţáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8:00 hod.
Vyučovací hodina: 45minut.
Přehled vyučovacích hodin:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 10.00 – 10.45
4. 10.50 – 11.35
5. 11.40 – 12.15 polední přestávka
6. 12.15 – 13.00
7. 13.05 – 13.50
Zpŧsob výuky:
I. třída: ( 1.a 2.ročník)
II. třída: (3.,4.a 5.ročník)
Maximální počet vyučovacích hodin v jednom sledu : 5 vyuč. hodin
Hlavní přestávka začíná v 9.35 hod. a trvá 25 min. V době hlavní přestávky a v přestávce mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním mají ţáci moţnost pobytu venku nebo v případě
nepříznivého počasí v tělocvičně. Dozor nad ţáky v této době vykonává vychovatelka ŠD nebo
učitelka. Malé přestávky trvají 5-10 min. Během přestávek není ţákŧm dovoleno opustit areál školy.
Ţák, kterému je nevolno, jde domŧ nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičŧ nebo jiné pověřené
120
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv
zaměstnance školy.
Ve škole je během dne zajištěn pitný reţim - rozvod pitné vody v učebnách
- v rámci svačin o hlavní přestávce v ŠJ
- po dobu provozu ŠD – samoobsluţný reţim
(teplé nebo studené nápoje zajišťuje vychovatelka)
V době mimo vyučování se ţáci smějí zdrţovat ve školní budově pouze za přítomnosti
pedagogického dozoru.
Po skončení vyučování se ţák zdrţuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a
odchází z budovy.
Sluţba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v prŧběhu
vyučování.
Do kabinetŧ vstupují jen pověření ţáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře
jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
Během vyučování mají ţáci vypnuté mobilní telefony.
Ţáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese
odpovědnost.
V odborných učebnách ţáci dodrţují bezpečnostní řády těchto učeben.
Nalezené věci se odevzdávají p. školnici nebo do ředitelny.
Ţáci nepouţívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spoluţákŧm,
zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně ţivoty.
Ţák zachovává čistotu i v okolí školy a v areálu školy. Mimo školu se ţák chová v souladu s
pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
Ţáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o
učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
Při ztrátě věci postupují ţáci následovně:
- ţák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi
ztratilo…)
- pokus o dohledání věci
- ţák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u zástupce
- hlášení pojistné události je vyplněné za ţáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce ţáka
- oba vyplněné tiskopisy odevzdat ředitelce školy
- ředitelka školy zkontroluje úplnost, kopii zaloţí, originál zašle na pojišťovnu
- vyrozumění o likvidaci škodné události po obdrţení ředitelka školy zaloţí
Školní druţina
O přijímání ţákŧ do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zájmové vzdělávání ve školní druţině je
poskytováno dle vnitřní směrnice ŠD.
Provoz ŠD je od 11.35 do 15.30 hodin.
Ţáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat
vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.
Na oběd do školní jídelny odcházejí ţáci společně s vychovatelkou.
121
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí)
nebo mohou písemně poţádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu - viz. přihláška do
ŠD.
Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15.30 hodin. V případě, ţe tak neučiní,
vychovatelka zkontaktuje rodiče ţáka a situaci s nimi projedná. Pokud ţák nebude vyzvednut ze ŠD
do 16 hodin, a po vyčerpání všech dostupných moţností kontaktu s rodiči, bude vyučující
kontaktovat policii.
Docházka přihlášených ţákŧ je povinná. Kaţdou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Ţáci
odcházejí ze ŠD podle údajŧ vyplněných v přihlášce ţáka do školní druţiny. Veškeré změny musí
být provedeny písemně.
Výjimečně lze uvolnit ţáka dříve jen na písemnou ţádost, která musí obsahovat datum, hodinu
odchodu a podpis. Bez této ţádosti nebude ţák uvolněn.
Do ŠD se ţáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den
školního roku). Ţáci 2.-5. tříd v den následující. Dítě je moţně odhlásit kdykoliv během školního
roku (písemná ţádost rodičŧ).
Ţáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodrţují bezpečnostní předpisy, se kterými byli
seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spoluţákŧ.
Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci ţákŧ (aktovky, oblečení) uzamčeny v budově školy.
ŠD pravidelně vyuţívá i jiné prostory školy – tělocvičnu, učebnu s počítačovým vybavením, školní
hřiště a zahradní areál. Za přechody ţákŧ je vţdy zodpovědná vychovatelka.
Zákonní zástupci ţákŧ jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den).
S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí ţáka nebo písemnou formou . Rodiče
mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na akce. Pořádané akce
jsou předem ohlášeny písemnou formou rodičŧm ţáka.
Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 ţákŧ.
Činnost ŠD – viz. Vnitřní řád školní druţiny
Školní jídelna
Školní jídelna je součástí právního subjektu.
Do školní jídelny přicházejí ţáci společně s vychovatelkou ŠD nebo vyučujícím. Sní nejprve
polévku, pak si přinesou hlavní jídlo a čaj. Polévku připravuje na talíře vychovatelka ŠD. Dítě má
právo si poţádat o přiměřené mnoţství.
Při stolování se chovají ukázněně, dbají pokynŧ dozírajících učitelŧ, vychovatelek, vedoucí školní
jídelny a kuchařek.
Po skončení oběda zastrčí ţidli, odnesou pouţité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde neţ u stolu.
Doba vydávání oběda pro MŠ: 11.15 – 11.30 hod
Doba vydávání oběda pro ţáky ZŠ: od 11.40 – 12.10 hod
122
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Stravování cizích strávníkŧ : 11.00 – 11.15 hod
Další informace o provozu ŠJ – viz. Řád školní jídelny
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků
Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po pouţití WC.
Ţáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví
svoje ani svých spoluţákŧ či jiných osob.
Ţáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
Ţákŧm je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, ţaluziemi na oknech a
regulačními ventily na radiátorech.
Při přecházení ţákŧ na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel
ţáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní
bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních
se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynŧ pracovníkŧ tohoto zařízení.
Při výuce v tělocvičně (na zahradě) zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto
prostory, které jsou dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s
nimi seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ţáky, kteří při
první hodině chyběli. O poučení ţákŧ provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných
učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
-
Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který ţáky seznámí zejména:
se školním řádem,
se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu
ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
s postupem při úrazech,
s nebezpečím vzniku poţáru a s postupem v případě poţáru.
Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých
předmětŧ, zejména tělesné výchovy, pracovního vyučování a před výukou ve venkovním areálu
školy. Vyučující seznámí ţáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na moţné ohroţení
ţivota, zdraví či majetku.
Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu - vycházky, výlety,
exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky, ŠVP). Seznámení se všemi pravidly chování,
123
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení ţákŧ provede třídní učitel nebo ten, kdo
bude nad dětmi vykonávat dohled.
-
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
varuje ţáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
upozorní je na moţné nebezpečí pro ţivot a zdraví v případě nálezu a manipulace s
nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
informuje o nebezpečí vzniku poţáru, o dopravní kázni,
varuje před koupáním v místech, která neznají , atp.
Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou
ţáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
Záznam o školním úrazu
Kniha úrazŧ
Kniha úrazŧ je uloţena ve sborovně, zodpovídá za ni zdravotník školy - p. uč. Bc. Jana Landová.
V knize úrazŧ se evidují všechny úrazy ţákŧ, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích
organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola o úrazu dozví.
Zápis do knihy úrazŧ provádí
- vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),
- učitel konající dozor (např. o přestávkách),
- vedoucí akce
- třídní učitel (všechny ostatní případy).
V knize úrazů se uvede
- pořadové číslo úrazu,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
- popis úrazu,
- popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
- zda a kým byl úraz ošetřen,
- podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
který provedl zápis do knihy úrazŧ,
- další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazŧ, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence
úrazŧ, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
Záznam o úrazu
Záznam o úrazu škola vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazŧ, ve
spolupráci s ředitelkou školy jde-li o
- úraz, jehoţ dŧsledkem byla nepřítomnost, ţáka ve škole, nebo
- smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví,
které zpŧsobilo smrt po úrazu nebo na jehoţ následky ţák zemřel nejpozději do jednoho roku
od vzniku úrazu.
Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy a u zdravotníka
školy.
Na ţádost zákonného zástupce ţáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není
uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy.
124
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Škola vyhotoví o úrazu, který nezpŧsobí nepřítomnost ţáka ve škole záznam, pokud je
pravděpodobné, ţe ţáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztíţení společenského uplatnění
zpŧsobené úrazem.
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci ţáka.
Hlášení úrazu
O kaţdém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti osoba pověřená
zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti.
O úrazu ţáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazŧ, bez
zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci ţáka.
Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo
přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení
místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
O úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola zařízení
pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na ţivotě a zdraví ţákŧ.
Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce
- zřizovateli,
- zdravotní pojišťovně ţáka a
- příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka školy do 5 pracovních dnŧ po podání hlášení
- zřizovateli,
- zdravotní pojišťovně ţáka,
- příslušnému inspektorátu České školní inspekce a
- místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
Jak postupovat, stane-li se úraz ţáka
Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
Informovat ředitele školy.
Zavolat lékařskou sluţbu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
Oznámit skutečnost zákonným zástupcŧm ţáka, poţádat je o převzetí dítěte.
Provést zápis do knihy úrazŧ popř. vyplnit záznam o úrazu.
Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.
Ochrana před sociálně patologickými jevy
Všichni pedagogičtí pracovníci prŧběţně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska
výskytu sociálně patologických jevŧ, uplatňují rŧzné formy a metody umoţňující včasné zachycení
ohroţených ţákŧ.
Ředitelka školy zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním
programu školy a dalších aktivitách, spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu
dětí a mládeţe.
Ţáci školy mají přísný zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu
školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy vyuţije
všech moţností daných mu příslušným zákonem včetně moţnosti dát podnět k zahájení trestního
stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník
125
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
bude informovat zákonné zástupce ţákŧ, u nichţ bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a
zároveň je seznámí s moţností odborné pomoci.
Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování a pod., kterých by
se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţákŧ vŧči jiným ţákŧm nebo skupinám (zejména v
situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích
přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel
školy uváţí moţnost dalšího postihu ţákŧ, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních
informovat jejich zákonné zástupce.
Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu a
preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad
ţáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení, a to hlavně v prostorách, kde by
k sociálně patologickým jevŧm mohlo docházet.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků
Ţák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Kaţdé
svévolné poškození nebo zničení majetku školy, ţákŧ, učitelŧ či jiných osob hradí v plném rozsahu
rodiče ţáka, který poškození zpŧsobil.
Kaţdé poškození nebo závadu v učebně hlásí ţák vyučujícímu, třídnímu učiteli.
Poţaduje-li škola náhradu škody po ţákovi, musí poškození věci vţdy prošetřit třídní učitel a zváţit i
pedagogickou stránku.
Kaţdý ţák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbliţšího okolí.
Před odchodem ze třídy kaţdý ţák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Sluţba odpovídá za čistotu
prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
Ţákŧm je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních
dŧvodŧ se ţákŧm zakazuje otevírání oken o přestávkách.
Výtah pro ţáky – Jak se správně chováme ve škole
Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy
Dbáme pokynŧ učitelŧ i dalších pracovníkŧ školy
Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten.
Udrţujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC, dvŧr, … )
Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návštěvy WC
Vyučování nerušíme mobilními telefony ( telefonování, zvonění, SMS zprávy)
Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohroţujeme své zdraví, zdraví
spoluţákŧ a majetek školy.
126
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výtah pro ţáky: Jak se správně chovat ve školní druţině
Zdravíme učitele a své spoluţáky.
Dbáme pokynŧ vychovatelky a ostatních pracovníkŧ školy.
Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na místo k tomu určených.
V prostorách druţiny udrţujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní druţiny. V případě
poškození nebo zničení bude poţadována ţádána náhrada.
Za mobilní telefon si ţák ručí sám.
Špatné chování ţáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do ţákovské kníţky.
V ŠD je ţák povinen hlásit vychovatelce odchod domŧ.
9.1.3 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou
Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
 Hodnocení ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
 Za první i druhé pololetí se vydává škola ţákovi vysvědčení.
 Hodnocení výsledkŧ vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,
slovně nebo kombinací obou zpŧsobŧ – u ţákŧ s VPU. O zpŧsobu hodnocení rozhoduje
ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
 Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
 Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace prŧběţná a celková.
 Prŧběţná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledkŧ a projevŧ ţáka.
 Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci kaţdého pololetí a není aritmetickým
prŧměrem běţné klasifikace.
 Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupŧm formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětŧ školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladŧm a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
 Chování neovlivňuje klasifikaci výsledkŧ ve vyučovacích předmětech.
 Při hodnocení a při prŧběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vŧči ţákovi.
 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 Ohodnocením výkonu ţáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce
objektivně a přiměřeně náročně.
 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Při
celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v
prŧběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
127
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot














Přihlíţí se i ke snaţivosti a pečlivosti ţáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmŧm.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě prŧměru a klasifikace za příslušné období.
Ředitel školy je povinen pŧsobit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelŧ.
Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětŧ:
prŧběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupcŧ ţáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka
bezprostředně a prokazatelným zpŧsobem. Případy zaostávání ţákŧ v učení se projednají v
pedagogické radě.
Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze
všech, popřípadě jen z některých předmětŧ, se po návratu do kmenové školy znovu
nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v
předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli
vyučováni, se neklasifikují.
Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětŧ stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětŧ, z
nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ
v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.
Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsícŧ po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se
za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje
ţák nejbliţší vyšší ročník.
Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, mŧţe do 3 pracovních dnŧ ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnŧ od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy
o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnŧ od doručení ţádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka.
Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní
školy jiţ jednou ročník opakoval. Tomuto ţákovi mŧţe ředitel školy na ţádost jeho
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních dŧvodŧ.
Ředitel školy mŧţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledkŧ a dŧvodŧ uvedených
v ţádosti.
V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o
tom, jak ţák dosáhl cílŧ vzdělávání stanovených. V pátém ročníku zpracuje třídní učitel
výstupní hodnocení ţáka, jestliţe se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
128
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Zásady pro hodnocení chování ve škole
 Klasifikaci chování ţákŧ navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná.
 Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
 Nedostatky v chování ţákŧ se projednávají v pedagogické radě.
 Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětŧ:
- prŧběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
- před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamţitě v případně mimořádného porušení školního řádu.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků
 Sebehodnocení je dŧleţitou součástí hodnocení ţákŧ.
 Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţákŧ.
 Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je dŧleţitý prostředek
učení.
 Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
 Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a
jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
Stupně hodnocení prospěchu
1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
129
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně, v souladu
se specifikou předmětu.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledkŧ ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s
poţadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatkŧ, faktŧ, pojmŧ, zákonitostí a vztahŧ,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolŧ,
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevŧ a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledkŧ činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolŧ, při výkladu a hodnocení jevŧ a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný.
Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětŧ učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolŧ, při výkladu a hodnocení jevŧ a zákonitostí.
Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledkŧ činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatkŧ. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně
nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
130
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatkŧ, faktŧ, pojmŧ, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatkŧ a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolŧ se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevŧ a zákonitostí podle podnětŧ učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledkŧ jeho
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je
schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatkŧ závaţné mezery. Při
provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatkŧ a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolŧ se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatkŧ pro výklad a
hodnocení jevŧ je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé.
Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě
výsledkŧ jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu
má velké těţkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolŧ se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevŧ a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledkŧ jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky.
Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova a
tělesná a sportovní výchova.
Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky učebních
osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
131
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
- vztah ţáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady
a velmi úspěšně podle poţadavkŧ osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho
projev je esteticky pŧsobivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku,
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svŧj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních
předpokladŧ, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky pŧsobivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavkŧ osnov. Ţák tvořivě
aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus, brannost
a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo pŧsobivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a
tělesnou kulturu. Nerozvíjí v poţadované míře svŧj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svŧj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svŧj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
132
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Stupně hodnocení chování
(1) Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných
přestupkŧ se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému pŧsobení a snaţí se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí
závaţného přestupku proti pravidlŧm slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závaţných přestupkŧ. Zpravidla se přes dŧtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupkŧ, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závaţných přestupkŧ proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým zpŧsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes dŧtku ředitele školy dopouští dalších přestupkŧ.
Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem
stanovených kritérií
1. O slovním hodnocení výsledkŧ vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětŧ převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí
odlišným zpŧsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětŧ
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na
základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
5. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupŧm formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
133
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
předmětŧ školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladŧm a k
věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledkŧ vzdělávání ţáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdŧvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchŧm ţáka a jak je překonávat.
Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě
pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace
do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na
vysvědčení
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
uvaţuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
výstiţné a poměrně přesné
celkem výstiţné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi
i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolŧ, chyby, jichţ se ţák dopouští
1 – výborný
uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně,
přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolŧ, dopouští se jen
menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a
odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí
134
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Píle a zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětŧ
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně
závaţných přestupkŧ se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému pŧsobení a
snaţí se své chyby napravit.
2 – uspokojivé
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se
dopustí závaţného přestupku proti pravidlŧm slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupkŧ. Zpravidla se přes dŧtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupkŧ, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 - neuspokojivé
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závaţných přestupkŧ proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým zpŧsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes dŧtku ředitele školy dopouští dalších přestupkŧ.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledkŧ a chování ţáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním ţáka,
- soustavným sledováním výkonŧ ţáka a jeho připravenosti na vyučování,
- rŧznými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) ,didaktickými
testy,
- kontrolními písemnými pracemi,
- analýzou rŧzných činností ţáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka.
 Ţák 2. aţ 5. ročníku základní školy musí mít z kaţdého předmětu, alespoň dvě známky za
kaţdé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující prŧběţně
během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem
klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k
zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné
je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento zpŧsob doporučen ve zprávě psychologa.
 Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdŧvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevŧ, výkonŧ, výtvorŧ. Po ústním vyzkoušení oznámí
135
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot






učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací
a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 5 dnŧ. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcŧm ţáka a to zejména prostřednictvím
zápisŧ do ţákovské kníţky - současně se sdělováním známek ţákŧm. Při hodnocení vyuţívá i
sebehodnocení ţáka.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky
předem. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka prŧkazným zpŧsobem
tak, aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i zpŧsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního
poměru v prŧběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu
učiteli nebo vedení školy.
Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující
tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v
případě ţákŧ s odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do 30.10. dalšího
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákŧm a na poţádání ve
škole také zákonným zástupcŧm.
Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden
týden,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotiti to, co umí,
- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování
celé třídě není přípustné,
- před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití
učiva,
- prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném procvičení učiva.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických
vyšetření, které mají vztah ke zpŧsobu hodnocení a klasifikace ţáka a zpŧsobu získávání
podkladŧ. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelŧ na pedagogické radě.
Příloha školního řádu č.1
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Komisionální zkouška
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím
daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
136
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti.
4. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným zpŧsobem ţákovi a zákonnému
zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá
nové vysvědčení.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění
protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
6. Ţák mŧţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze
závaţných dŧvodŧ ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový
prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětŧ a zároveň dosud neopakovali
ročník na daném stupni základní školy,
Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.
Termín opravných zkoušek a konzultací ţákŧ s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví
ředitel školy na červnové pedagogické radě. Ţák mŧţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závaţných dŧvodŧ mŧţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději
do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku.
4. Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky
v daném pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu ţákovi, který konal opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Ţák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Ţák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímţ jeho prospěch v předmětu
……… zŧstává nedostatečný
137
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Zpŧsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznakŧ postiţení a uplatňuje se ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka.
 Při zpŧsobu hodnocení a klasifikaci ţákŧ pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku
hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat rŧzných forem
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
 Při klasifikaci ţákŧ se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Zpŧsob hodnocení
projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími.
 Třídní učitel sdělí vhodným zpŧsobem ostatním ţákŧm ve třídě podstatu individuálního
přístupu a zpŧsobu hodnocení a klasifikace ţáka.
 Ţák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
Zpracovala Mgr. Zuzana Slezáková , ředitelka školy
138
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.2 Projekty
9.2.1 Celoroční motivační projekty
Při vytváření jednotlivých projektŧ jsme vycházeli z potřeb naší školy: z místních tradic,
ročních období, tematických okruhŧ, které zahrnují co nejvíce vzdělávacích a výchovných cílŧ
(prŧřezových témat, klíčových kompetencí, zejména: k učení, k řešení problémŧ, personálních a
sociálních, občanských a komunikativních).
Jsou rozloţeny do jednoho školního roku. Při tvorbě doporučujeme vycházet z tradičních
činností, které jsou obvykle zahrnuty v ročních plánech školy. Názvy jsou obecně pojaté tak, aby
dávaly širší prostor pro uskutečnění všech plánovaných aktivit (včetně exkurzí, výletŧ, besídek,
slavností, volnočasových aktivit, vícedenních pobytŧ i projektŧ probíhajících po celý rok).
Tematicky přirozeně prolínají všemi předměty. K jednotlivým projektŧm se kaţdý měsíc
uskuteční speciální projektový den (či dva). Většinou při skupinové práci děti vytvoří společné dílo
(například plakát, scénku nebo podobně), které pak prezentují. Zde se zaměřujeme hlavně na
spolupráci všech věkových kategorií. Děti se učí vyhledávat, třídit informace a poté je zpracovávat,
prezentovat a hodnotit.
Při rozdělování do skupin zpočátku zasahujeme tak, aby vznikly přiměřené skupiny a v kaţdé
byly zastoupeny děti všech věkových kategorií. Dbáme na to, aby se neopakovalo stále stejné sloţení
skupin. Postupně si děti samy zvolí s kým, co, jak a nakonec zhodnotí výsledek. Doporučujeme do
projektŧ zapojit i rodiče, širší veřejnost (například bývalé ţáky školy). Nezapomeneme na patřičnou
dokumentaci a prezentaci na veřejnosti (web, noviny, výzdoba školy atd.).
Výhody skupinové práce:
 Motivace
 Stmelování kolektivu
 Vytvoření sociálních vazeb (týmová spolupráce)
 Rozvoj komunikativních dovedností
 Rozvoj osobnosti ţáka a jeho zodpovědnosti za vlastní přínos
Náročnost realizace (úkoly):
 Odhadnout úroveň znalostí a dovedností
 Zvládnout rozdíly mezi ţáky (zapojení slabších ţákŧ a usměrnění dominantních)
 Nepodlehnout nátlaku dětí být ve skupině se svými kamarády
 Udrţet směr výuky ke stanovenému cíli
 Dodrţet časový plán
 Efektivní prezentace výsledkŧ
 Vyuţití výsledkŧ pro další učení
Metody vytváření pracovních skupin podle:
 Čísel (rozpočítat například skupiny z jedniček, ze dvojek, z trojek,…)
 Měsícŧ (datum narození)
 Tělesné výšky
 Převládající barvy oblečení
 Barevných lístkŧ
139
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot



Hracích karet
Bonbonŧ s rŧznou příchutí
Obrázkŧ (losování, lepení štítkŧ na čelo atd.)
Přehled pouţitelných metod:
 Menší či větší skupiny
 Hraní rolí
 Kolečka (sezení v kruhu)
 Kolotoč (posunování úkolŧ)
 Diskuze
 Sněhová koule
Role ve skupině:
 Vedoucí skupiny (organizuje, určuje tempo, navrhuje metody)
 Informátor (vyhledává a určuje vhodné zdroje)
 Zapisovatel
 Mluvčí
 Časoměřič
 Výtvarník
Skupinová pravidla:
Na charakteru a formulaci stručných pravidel se musí podílet všichni, nejlépe na začátku
školního roku, později lze po domluvě upravovat.
Příklad tvoření pravidel (20-30 minut):
 Rozdělit ţáky do skupin
 Kaţdý sám stručně napíše své zásady na kartičku (5 minut)
 Ve skupině dát kartičky na stŧl (ve skupině) rubem nahoru a promíchat je
 Přečíst kartičky a diskutovat o nich
 Na kterých zásadách se skupina shodne, jsou zapsány na arch papíru
 Mluvčí skupin předčítají, opět diskuze, po odsouhlasení zápis na výsledný arch
 Vyvěsit ve třídě a pouţívat
Hodnocení práce ve skupinách (zásady):
 Hodnotí se, co ţák umí, ne co neumí
 Hodnocení je prŧběţné
 Hodnotí se všechny oblasti (znalosti, dovednosti, domácí příprava, spolupráce, pozitivní
atmosféra atd.)
 Rŧzné techniky hodnocení (tabulky, kresby, slovní hodnocení, záznamové archy atd.)
 Zveřejnění výsledkŧ (prezentace)
 Sebehodnocení a vzájemné hodnocení
 Rozbor nedostatkŧ a chyb
Hodnocení práce ve skupině není snadné, výsledky přicházejí aţ po delším čase, je sloţité
změřit osobnostní rozvoj, hodnocení jednotlivce ve skupině, kaţdý má jiné osobní tempo atd. Je
potřeba inovovat stávající postupy hodnocení.
140
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.2.2 Alternativní prvky výuky vhodné pro venkovské školy
Alternativní školy u nás slouţí jako rozšíření k tradičním státním i soukromým školám a nabízejí
přizpŧsobivější program vzdělávání a kladou dŧraz na často opomíjené prvky tradičních
vzdělávacích programŧ. U nás jsou nejrozšířenější školy typu Waldorf, Motessiori a Jenský plán.
Z nich si vybíráme takové prvky, které nejvíce vyhovují našim výchovným a vzdělávacím cílŧm.
Zejména :
-
moţnost individuálního přístupu(nejen pro děti s VPU a mimořádně nadané ţáky)
posílení sociálních vztahŧ v kolektivu, s rodiči a učiteli
budování pocitu vlastní zodpovědnosti
zvýšení sebehodnocení stanovením dosaţitelných cílŧ
zvýšení rodičovského podílu a odpovědnosti
nalezení vhodných sociálních rolí
namísto konkurence týmová spolupráce
rozvoj samostatnosti
U malotřídních škol je alternativou jiţ nízký počet dětí ve třídě, který zajistí individuální přístup a
osobní kontakt.
Uspořádání skupin rŧzného věku podporuje vzájemnou pospolitost, potřebu pomáhat a rozvíjí
samostatnost.
Mimo tradiční postupy ve výuce jsou vyuţívány metody skupinového vyučování, projektové
vyučování a celoroční motivační projekty.
Slavnosti (velké na začátku a na konci školního roku) jsou doplněny tradičními besídkami,
vystoupeními nejen ve škole, ale například v obci či blízkém městě.
Dále sportovní turnaje či společné akce s venkovskými školami okolních obcí, exkurze, jednodenní
výlety a vícedenní pobyty.
Snaţíme se o aktivní účast rodičŧ, pořádáme pro ně řadu seminářŧ a výtvarných dílen.
Učební prostory jsou přizpŧsobené tak, aby děti měly moţnost volného phybu, samostatné i
skupinové práce. Vedle klasických učebnic ţáci vyuţívají další zdroje informací, například internet,
encyklopedie, informace od starších spoluţákŧ a rodičŧ.
Naší snahou je propojení vazeb ţák-učitel-rodič, ale i širší veřejnosti a starších ţákŧ, kteří jiţ ze
školy odešli na druhý stupeň ZŠ.
Ne vše se daří podle našich představ, zavádění reformních prvkŧ má své úskalí v podobě nedŧvěry
některých rodičŧ k novým věcem a neochoty spolupráce. Pro pedagogy představuje zejména
v počátku mnoho času a energie na přípravu, ale i zavedení změn. V kaţdém případě se vyplatí
vytrvat, jsme přesvědčeni o velkém přínosu nejen pro děti a zlepšení kvality ve výchově a
vzdělávání.
141
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Pouţité prvky reformní pedagogiky v naší škole:
Jenský plán
Kladení vysokých nárokŧ na samostatnost, odpovědnost,, vědomí
společenství, svobodu. Organizační formy – práce, rozhovor, hra,
slavnost. Organizace rŧzných věkových skupin dětí – přirozené
prostředí, vzájemná pomoc a spolupráce s rodiči.
Montessiori
Svobodná volba, volnost, vytvoření vlastní zodpovědnosti, tvořivost,
hra, učitel-ţák jsou partneři
Waldorfská škola
Rozvoj tvŧrčích schopností a sociálních dovedností, společenství,
vztah k probírané látce, týmová spolupráce, spolupráce s rodiči
142
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Září
CO:
JSME JEDNA RODINA
KDY:
KDE:
KDO:
ZÁŘÍ, celoroční projekty: Zdraví, DDN
Škola, školní zahrada, hřiště, les, Jičín, DD Nechanice
Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, děti Dětského domova Nechanice, rodiče a přátelé školy
TÉMATA
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
Hv, Vv, Tv, Čj, Vl,
Pd
Vlastní logo a
hymna školy,
informační letáky,
trika s logem školy,
plakáty, pozvánky
Trika, výtvarné potřeby
OSV, VDO, MKV
Čj, Vv, Tv, Pd, Hv,
Vl, Info
Sociální hra,
skupinové práce,
cykloexkurze,
plakáty, dárky,
beseda
Výtvarné potřeby, kolo,
počítače
OSV, MKV
Čj, Vv, Pd, Tv, Vl,
Hv, Aj, Prv
Exkurze, skupinové
práce, výroba
masek, spolupráce
s rodiči
Výtvarné potřeby
Čj, M, Aj, Tv, Pd,
Př, Prv, Info
Vlastní recept,
vyhledávání
informací, rodiče,
vlastní vaření,
skupinová práce,
plakát
Potraviny, informace o
zdravé výživě, vybavená
kuchyně a jídelna,
výtvarné potřeby, počítače,
encyklopedie
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
Slavnost
Komunikativní,
sociální a
personální,
občanská, pracovní
Dětský
domov
Nechanice
Komunikativní,
sociální a
personální,
občanská, pracovní
Jičín město
pohádky
Komunikativní,
pracovní, k učení,
k řešení problémů,
sociální a
personální,
občanská
Zdraví
K učení, pracovní,
komunikativní,
občanská, k řešení
problémů, sociální a
personální
MED, VDO, OSV
OSV, EVO
Název projektu:
Jsme jedna rodina
Cíle:
Vzájemné poznávání spoluţákŧ, učitelŧ a zaměstnancŧ školy.
Sebepoznávání, soudrţnost v rodině, vazby, vztahy, odlišné rodinné
prostředí. Vytváření vlastních pravidel, utváření vlastní odpovědnosti,
rozvíjení sebedŧvěry, vytvoření úzkého vztahu k realitě ţivota,
zapojení rodičŧ a jejich zvýšení odpovědnosti za vzdělávání
Dovednosti:
Komunikace a sociální dovednosti, sdělování svých myšlenek, názorŧ,
diskuse, respektování druhých a uvědomění si svého práva na respekt,
praktické manuální činnosti, samostatnost při formulování otázek
Cílová skupina:
Děti 1-5. ročníku, děti MŠ, bývalí ţáci školy, děti dětského domova
Nechanice ( či jiného zařízení, rodiče a přátelé školy)
143
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Motivace:
Vlastní logo a hymna školy, svobodná volba, optimistické klima,
aktivity bohaté na činnosti bez známek a trestŧ, blízký vztah učitel-ţákrodič, poznatky spojené se smyslovým vnímáním a proţitkem, větší
prostor pro ţákovo rozhodování a spolupráce s vrstevníky, volnost bez
zasedacího pořádku a zvonění
Časový harmonogram:
měsíc září, dlouhodobé projekty prŧběţně celý školní rok (zdravé
vaření, druţba s Dětským domovem Nechanice )
Mezipředmětové vztahy:
tematické zaměření ve všech předmětech, integrace poznatkŧ z rŧzných
předmětŧ
Organizační formy :
práce v týmu, propojení rŧzných věkových skupin dětí, rodičŧ,
slavnost ( Jenský plán), beseda, exkurze, skupinová práce ( plakáty,
vaření, sběr informací z encyklopedií, internetu..), výlet na kolech,
dílny, semináře
Témata:
Zahájení projektu hymnou před školou, společné triko s logem,
přivítání hostŧ (rodiče, starší spoluţáci, starostka obce, místostarosta
Hořic, radní atd.) projevy( Jenský plán)
Tematická výzdoba školy, seznámení s projekty ve třídě, beseda.
Hry, soutěţe a pouť na školní zahradě ve spolupráci s rodiči.
Disciplíny např.: skákání v pytlích, běh trojnohý, kuţelky, střelba ze
vzduchovky, chŧdy, malování na chodník, hody na cíl, atd.
Občerstvení a ceny za získané „peníze“
Zakončení táborákem s opékáním a zpěvem. Překvapení- vypuštění
svítícího balónu s podpisy a přáním do nového školního roku.
1.Slavnost:
2. Dětský domov Nechanice:
Ve škole- příprava a výroba plakátŧ s tématy
rodinné výchovy (Co máme společného, Čím se lišíme). Povídání a
beseda o úplné a neúplné rodině.
Cykloexkurze- návštěva dětského domova, seznámení s dětmi,
prostředím a reţimem dětského domova. Seznamovací hry na zahradě
a hřišti, předání dárkŧ a mailových adres. Domluvena další společná
akce ( říjen- Holovouský malináč). Dŧraz na plnění motta „Škola pro
ţivot“, prvky Waldorfské školy –sociální dovednosti
3. Jičín město pohádky:
Exkurze společně s MŠ v pohádkových maskách.
Návštěva muzea, galerie, věţe, výtvarná dílna, vystoupení…( tvořivé
prvky Waldorfské školy)
Odpoledne pohádka s rodiči, vlastní produkce pohádek. Občerstvení na
školním hřišti.
4. Zdraví:
Zahájení cyklu praktických seminářŧ zdravého vaření (1x měsíčně
rodiče a děti).
Miniprojekt ( 1 den) - práce ve skupinách :
144
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
seznámení s tématy zdraví, vyhledávání informací (internet a
encyklopedie), výroba plakátŧ s tématy: zdraví (Co nám prospívá, Co
nám škodí, Potravinová pyramida), beseda o zdravém ţivotním stylu.
Výstava léčivých bylin (vyhledávání informací), poznávání pěti
smysly (ochutnávka, čich, hmat, zrak)
Vaření dle receptŧ dětí ve skupinách, ochutnávka a hodnocení.
Na hřišti, v lese- sběr bylin, vaření bylinkového čaje, pohybové hry a
soutěţe
Další varianty
Krouţek zdravovědy, soutěţ mladých zdravotníkŧ v Jičíně.
Dopravní výchova – dopravní hřiště v Hořicích, soutěţe, bezpečnost
Zdroje, informace, inspirace :
J.A.Komenský, reformní pedagogika ( literatura, internet,
vzdělávací semináře), zkušenosti jiných škol venkovského typu
( např. ZŠ Dětenice, ŢS Malšovská Lhota)
Moţná rizika :
pasivita a časová zaneprázdněnost rodičŧ, nedŧvěra k novým věcem,
náročnost na přípravu učitelŧ, práce v týmu –zapojení všech dětí ve
skupině, časová dotace – moţnost nevyváţení učiva v jednotlivých
předmětech, starší děti zvyklé na jiţ zavedené systémy tradičního
systému vyučování, například obavy z chyb apod.
Podařilo se :
Oslovit rodiče, zapojení širší veřejnosti, bývalých ţákŧ školy.
Navázání spolupráce s dětmi z Nechanic. Zahájení
Celoročních projektŧ a práce v zájmových krouţcích
145
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Říjen
CO:
CO NÁM RADÍ STROMY
KDY:
KDE:
KDO:
ŘÍJEN, celoroční projekty: Zdraví, DDN
Škola, školní zahrada, hřiště, les, obec Holovousy (náves)
Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, děti Dětského domova Nechanice, rodiče a přátelé školy
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
OSV, MKV,
MED, EVO
Čj, Př, Hv, Pd, Tv,
Info, Vv
Skupinové práce,
sociální a
komunikativní hry,
vystoupení,
vycházka, hry
v lese
Přírodniny, výtvarné
potřeby, hudební nástroje
OSV, EVO, MV
Čj, Hv, Př, Vv, Pd,
Aj, Info
Vystoupení,
výtvarná dílna
Hudební nástroje, perníky
– materiál na zdobení,
výtvarné potřeby
TÉMATA
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
Nechanice
u nás
(2 dny)
K učení, pracovní,
komunikativní,
k řešení problémů,
komunikativní a
sociální
Malináč
(odpoledne)
Pracovní,
komunikativní,
sociální a
personální,
občanská
Co nám radí
stromy
(průběţně
asi 6x 2
hodiny)
Pracovní,
komunikativní,
k řešení problémů,
k učení, sociální a
personální
OSV, EVO
Ve všech
předmětech
Zdraví
K učení, pracovní,
komunikativní,
občanská, k řešení
problémů, sociální
a personální
OSV, EVO
Čj, M, Aj, Tv, Pd,
Př, Prv, Info
Lampiónový
průvod
(3 hodiny)
Komunikativní,
občanská, sociální
a personální,
pracovní, k učení
OSV, VDO, EVO
Čj, Vv, Pd, Př, Hv
Skupinové práce,
vycházka,
prezentace Výtvarné potřeby,
výstavka, plakáty,
přírodniny
herbář, výzdoba
školy, výtvarné
výrobky
Vlastní recept,
Potraviny, informace o
vyhledávání
zdravé výživě, vybavená
informací, rodiče,
kuchyně a jídelna,
vlastní vaření,
výtvarné potřeby, počítače,
skupinová práce,
encyklopedie
plakát
Vystoupení,
společná akce
Materiál na lodičky,
s rodiči a obcí, sběr
lampióny
přírodnin
Název projektu:
Co nám radí stromy
Cíle:
Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.
Prohloubení kladného vztahu k přírodě. Rozvíjet sociální potřeby a
sociální cítění mezi spoluţáky, kamarády z Nechanické školy, rodiči a
obcí.
Dovednosti:
Ţák se učí vyhledávat a třídit informace a na jejich základě jejich
pochopení je vyuţívá v praxi. (poznávání stromŧ, třídění informací,
proţitkové aktivity, výtvarné a pracovní dovednosti). Práce v týmu,
146
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
komunikace, a sociální dovednost, ohleduplnost, umění poţádat o
pomoc a poskytnutí pomoci mladším spoluţákŧm.
Cílová skupina:
Děti 1 – 5. Ročníku, děti MŠ, děti dětského domova Nechanice, rodiče
a přátelé školy.
Motivace:
Poznej a staň se kamarádem svému stromu
Časový harmonogram:
měsíc říjen, dlouhodobé projekty, prŧběţné projekty po celý rok
Mezipředmětové vztahy:
tematické zaměření ve všech předmětech - Prv, Vl, Př, Tv, Pč.
Miniprojekt – mŧj strom, Celoroční projekt – lesní společenství,
Témata:
1. Nechanice u nás: První den – přivítání, seznamovací hry, poznávání svého jména,
tisk rukou, kruh přátelství
Nácvik společného hudebního vystoupení s dětmi na
Slavnosti holovouského malináče.
Ohniště, opékání buřtŧ, zpěv při kytaře, pouštění
lampionu se společným přáním. Po společně stráveném
odpoledni a večeru přespaly děti společně s našimi dětmi
v naší škole.
Druhý den - vycházka do lesa, práce s přírodninami v lese,
tvoření nápisŧ našich škol z přírodnin. Společné hry
v lese. Při vycházce jsme seznámily děti s okolím naší
školy a lesem.
Společně jsme vytvářeli společenství a zbýval čas i na
rozhovor a vzájemné povídání mezi dětmi. Také byl
ponechán prostor dětem a jejich aktivitám.
2. Slavnosti holovouských malináčů:
Společné vystoupení s dětmi Nechanice.
Předvedli jsme společně to, co jsme si připravili.
3.Výtvarná dílna: Na výtvarnou dílnu jsme s dětmi při pracovních činnostech
upekly perníčky. Na Slavnosti byl připraven stánek, kde si děti mohly
vyzdobit perníková jablíčka, srdce a jeţka.
4. Miniprojekt v projektu „Lesní společenství“- Co nám radí strom
a) Výroba plakátŧ (lesní, ovocné, jehličnaté stromy)
b) Prezentace ve skupinách
c) Vycházka do lesa – poslouchej svŧj strom, co nám strom říká,
najdi svŧj strom
d) Sběr listŧ do herbáře - vycházka do zámeckého parku
Holovousy, práce ve skupinách
e) Pantomima, co si myslí strom, co se děje kolem stromu, která
zvířátka se kolem něho procházejí
f) Nalepování listŧ na plakáty
g) Výstavka listŧ, dřevin, poznávací soutěţe
147
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
h) Výroba velkého stromu z přírodnin – výzdoba školy
i) Výroba lesních skřítkŧ – ochránci lesa a stromŧ (pouţití
přírodnin).
j) Poezie, próza, pověsti a meditace o stromu (semínko, rostlina,
strom).
5. Zdraví:
Vaření dle receptŧ dětí, příprava občerstvení a ochutnávka na třídní
schŧzku pro rodiče. Děti samy přinesly recepty a společně vybraly, co
uvaříme. Recepty byly ze zdravé výţivy.
6. Lampionový průvod:
Výroba lodiček z kŧry, výroba lampionu, prŧvod a
vystoupení u pomníku. Pouštění lodiček. Sešli jsme se u pomníku, kde
děti přednesly básničky, poté se prŧvod přesunul k holovouskému
rybníku, kde se i rodiče zapojili k pouštění lodiček.
Další varianty:
Propojení s ekologickým krouţkem, písničky o lese, výrobky
z keramiky, obtisky přírodnin, stavba domečkŧ v lese, soutěţ
v poznávání dřevin. Vycházky do lesa, obory, sběr lesních
plodŧ (kaštany a ţaludy).
Rizika:
Rizikem je bezpečnost v lese.
Podařilo se:
Zapojit rodiče do akcí obce a školy (Slavnosti holovouského malináče,
lampionový prŧvod).
Nepodařilo se:
Zapojit všechny děti při spaní ve škole.
Zdroje:
Internet, ekologická výchova, kniha – Charles A. Smith – Třída plná
pohody.
148
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Listopad
CO:
CESTUJEME PO EVROPĚ
KDY: LISTOPAD, celoroční projekt Zdraví
KDE: Škola, školní hřiště, jídelna, les, Planetárium v Hradci Králové, Solno – jodová jeskyně, Cinestar
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti 3.-5. ročníku ZŠ Dobrá Voda a Milovice
TÉMATA
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENC
TÉMATA
E
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
Čj, Pč, Vv, Vl,
Prv, Př
Pracovní postup,
zpracování a
vyhledávání
informací
Počítače, dýně, řezací nůž,
fixy, encyklopedie
Čtvrtky formát A1 (balicí
papíry), psací potřeby,
encyklopedie, počítače,
papírové modely eur,
vlajka EU, státní hymny
Dýňové
strašení
(2 hodiny)
K učení, pracovní
Seznámení s
Evropou (4
hodiny)
K učení,
komunikativní,
sociální a
personální
OSV, VES, MKV
Ve všech
předmětech
Skupinové práce,
sebehodnocení,
výroba plakátů,
vlajek států
Belgie-skřítci
a obři
(4 hodiny)
Pracovní,
komunikativní,
k učení, sociální a
personální
OSV, MKV
Čj, Vv, Pč,
Skupinové práce,
prostorové práce,
třídění informací
Výtvarný materiál, balicí
papíry, lepidla, role kartónu
Švédsko –
projektový
den Pipi
punčochatá a
Vikingové
( 4 hodiny)
Komunikativní,
k učení, k řešení
problémů, pracovní
MKV, VES
Čj, Pč, Vv, Vl, Inf
Práce
s informacemi ve
skupinách, vzkaz
v runovém písmu,
hledání pokladu
Knihy Astrid Lingrenové,
kniha Vikingové,
čokoládové mince, obědšvédský stůl, encyklopedie
K učení
EVO
Vl, Prv, Př
Přednáška, beseda
K učení, sociální a
personální
EVO, OSV
Prv, Př, Vl
Relaxační pobyt
OSV, MKV, MED
Čj, Vl
Filmové
představení
Skupinové práce,
vyhledávání a
třídění informací,
prezentace vlastní
práce
Beseda
s videoprojekcí,
porovnání života
v Evropě a
pralesích Jižní
Ameriky
Exkurze HK
(1 den)
a) Planetáriu
m
b) Solno –
jodová
jeskyně
c) Cinestar
K učení, sociální a
personální
K učení, občanská,
sociální a
Velká Británie
personální,
(4 hodiny)
pracovní,
komunikativní
Přírodovědná
přednáška
(2 hodiny)
K učení,
komunikativní
OSV, EVO, MKV
OSV, VES
Aj, Čj, Hv, Inf
OSV, EVO, MED
Vl, Prv, Př
Naučný film, modely
Sluneční soustavy
Pohádkový příběh Ch.
Dickense-Vánoční koleda
Čtvrtky formát A1 (balicí
papír), CD Beatles,
počítače, encyklopedie,
oběd-fish&chips
Fotografie, ukázky výrobků
Indiánů
149
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Název projektu:
CESTUJEME PO EVROPĚ
Cíle:
Poznání evropských kultur, jejich hodnot a tradic, pochopení a
osvojení zásad pro souţití v mezinárodním měřítku, získání a
uplatňování znalostí o jejich ţivotním prostředí
Dovednosti:
Ţák získává vědomosti z rŧzných pramenŧ a zdrojŧ. Získané
poznatky dává do souvislostí a vyuţívá informační a komunikační
prostředky. Prohlubuje komunikační dovednosti při práci ve skupinách
Učí se respektovat hodnoty a tradice národŧ.
Cílová skupina:
Děti 1. – 5.ročník, rodiče, děti 3. - 5. ročníku ZŠ Dobrá Voda a
Milovice
Časový harmonogram: měsíc listopad
Mezipředmětové vztahy:
Témata:
tematické zaměření ve všech předmětech
1. Dýňové strašení: Haloween – přiblíţení tradice (info v encyklopedii, PC),
vydlabávání dýní, vyuţití dýní v kuchyni v rámci minoprojektu Zdraví
závěr: propojení s pracovními činnostmi a výtvarnou výchovou
2. Seznámení s Evropou:
a) vymezení hranic Evropy, porovnání s ostatními světadíly
b) rozdělení dětí do 5 skupin – Severní, Jiţní, Západní, Východní, Střední
Evropa. Kaţdá skupina vyrobila plakát, na který nalepila obrysy
daných státŧ, napsala jejich hlav. města, státní vlajky a prŧmysl
c) děti vyhledávaly info a zajímavosti na PC, v encyklopediích a doma
s pomocí rodičŧ
d) závěrem prezentovala kaţdá skupina svoje poznatky ostatním dětem
závěr: vyuţití skupinové metody vyučování, velká spolupráce se spoluţáky a
zapojení rodičŧ do vzdělávání dětí (prvky Waldorfské školy), závěrečné
sebehodnocení dětí, propojení s vlastivědou, pracovními činnostmi,
výtvarnou výchovou a čtením, výroba jednoduchých učebních pomŧcek
(přehledné plakáty)
3. Belgie – belgičtí skřítci a obři:
a) vyhodnocení donesených informací a obrázkŧ, jejich roztřídění a
zařazení (známé osobnosti, zajímavosti o Belgii)
b) skupinová práce 1.-3. roč. –výroba skřítkŧ (prostorová práce)
skupinová práce 4.-5. roč. – výroba obra a obryně (prostorová práce)
písmo a řeč skřítkŧ a obrŧ – rozvoj fantazie a představivosti u dětí,
propojení s českým jazykem – psaní, sloh, čtení a výtvarnou výchovou
c) prostorová práce všech ţákŧ – obr z ústřiţkŧ, tak aby se do něho vešly
všechny děti ( prostorová představivost)
d) skřítci a obři v literatuře (viz. č. 9. Zdroje)
e) tradiční belgický oběd – palačinky s čokoládou
150
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
závěr: dŧraz na skupinovou práci – učení domluvit se, realizovat se v týmu a
vyslechnout druhého, sebehodnocení dětí a jejich vlastní práce, vyuţití
otevřeného vyučování (Jenský plán – tzn. ţáci nesedí neustále na svých
místech), výroba jednoduchých učebních pomŧcek (přehledné plakáty)
4. Švédsko – projektový den Pipi punčochatá a Vikingové
a) úvod – informace o Švédsku, kultura, zajímavosti, osobnosti
b) spisovatelka Astrid Lingrenová a její tvorba pro děti, přečtení příběhu
Pipi ve škole
c) dívky přestrojené za Pipi – dramatizace příběhu o Pipi (vlastnosti Pipi,
pohádkové prvky) Chlapci přestrojení za Vikingy – dramatizace
válečného dobývání, historie, jejich vlastnosti
d) Vikingŧv poklad – vyluštění tajného vzkazu v runovém písmu,
rozdělání ohně a sloţení slibu věrnosti, stavba lodi z přírodnin, hledání
pokladu podle čokoládových mincí v lese
e) oběd – švédský stŧl
závěr: dŧraz na individualitu dítěte a jeho utváření osobnosti, rozvoj
komunikativních dovedností, propojení se čtením, pracovními činnostmi,
výtvarnou výchovou a vlastivědou
5. Celodenní exkurze Hradec Králové
a) Planetárium: Poprvé ve hvězdárně (1.-3.roč.)
Sluneční soustava (4.-5.roč.)
Naučný dokumentární film, hvězdářský dalekohled
b) Solno – jodová jeskyně
c) Cinestar – pohádkový příběh Ch. Dickense: Vánoční koleda (viz.
d) V. Británie – návaznost na projekt a následně na prosincové téma
(Světlo betlémské hvězdy)
závěr: propojení exkurze s předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda
6. Velká Británie
a) opakování znalostí z anglického jazyka, reálie Velké Británie, zahájení
projektu
b) práce ve skupinách – témata: Beatles, V. Shakespeare, Ch. Dickens,
Londýn, Sherlock Holmes
c) vyhledávání informací (internet, encyklopedie), vytváření plakátŧ,
etiketa – chlapci-gentlemani
d) tradiční oběd – fish & chips
závěr: vyuţití skupinové metody vyučování, rozvoj komunikativní dovednosti,
prezentace a sebehodnocení vlastní práce a výroba jednoduchých učebních
pomŧcek (přehledné plakáty – Jenský plán), propojení s anglickým jazykem,
čtením a hudební výchovou
7. Přírodovědná přednáška ing. Vojtěcha Zavadila
Promítání videosekvencí, fotografií z cest po pralesích Jiţní Ameriky
a beseda s ukázkami výrobkŧ indiánŧ venezuelské Guayany
151
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
závěr: moţnost porovnání ţivota v Evropě a pralesích Jiţní Ameriky,
propojení s přírodovědou a vlastivědou
Další varianty:
v matematice počítání a papírovými modely eur, nabídky vlastních cestovních
kanceláří, vlajky státŧ, vlajka EU, Evropská unie, státní hymny, olympiáda
Zdroje, informace, inspirace:
knihy Astrid Lingrenové, H. Ch. Andersen-Skřítek u hokynáře,
V. Čtvrtek-O obrovi, B.Mc Carthyová - Příběhy skřítkŧ Leprikónŧ, L. ČernovPohádky a báje Českého ráje (skřítek Pelíšek), J. Š. Kubín-Prachovské skály,
Germánské mýty a legendy, B. Karpesová, K. Sládková-Nenuda-Cestujeme po
Evropě, CD ABBA a Beatles
Podařilo se:
zapojit rodiče do vzdělávání (vyhledávání info a námětŧ pro realizaci
jednotlivých témat), zapojit paní kuchařky, které uvařily obědy k daným
tématŧm, vyuţít nových PC
Moţná rizika:
Nepodaří se zapojit rodiče, nemocnost dětí, děti zapomenou donést poklady
152
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Prosinec
CO:
CESTUJEME PO EVROPĚ
KDY: PROSINEC, celoroční projekty: Zdraví
KDE: Škola, muzeum, kostel, les
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, rodiče a přátelé školy
TÉMATA
Exkurze
v muzeu
(4 hodiny)
K učení, občanská,
pracovní,
komunikativní
Adventní
Pracovní,
vánoční vazba (6
komunikativní,
hodin)
sociální a personální
Vánoční betlém
(3 hodiny)
Mikuláš ve škole
(1 hodina)
Vánoční besídka
(2 hodiny, nácvik
průběžně)
Světlo betlémské
hvězdy
(4 hodiny)
Vánoce ve ŠD
(4 hodiny)
Zdobení stromku
v lese (2 hodiny)
Putování
Betlémem
(2 hodiny)
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
OSV, VES, MKV
Čj, Vl, Prv, Pd
Exkurze
Počítače
OSV, EVO
Vv, Pd, Prv
Výtvarný seminář pro
rodiče a děti
Výtvarné potřeby a
pomůcky pro adventní
vazbu, přírodniny
Čj, Vv, Pd, Hv,
Aj
Výzdoba školy,
plakáty, přáníčka,
skupinové práce
Přírodniny, výtvarné
potřeby, kostýmy
Čj
Vystoupení
Dárky dětem, maska
Mikuláše
Čj, Vv, Pd, Hv,
Aj, Vl
Vystoupení,
slavnost, výzdoba
školy a kostela
Masky, kostýmy,
výtvarné potřeby
Ve všech
předmětech
Plakáty, prezentace,
dramatizace
Výtvarné potřeby,
vánoční dekorace a
předměty, počítače,
encyklopedie
Čj, Pd, Tv, Hv
Besídka- hry,
soutěže, scénky,
vystoupení
Čaj, cukroví, dárky,
svíčky,…
Výtvarné potřeby
Pd, Př, Prv, Hv
Skupinové práce,
zapojení rodičů
Krmení pro zvířátka
Čj, Vl, Prv
Film, beseda
Film (DVD)
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
Pracovní,
komunikativní,
k řešení problémů,
OSV, MED, EVO
k učení, sociální a
personální
Komunikativní,
OSV
občanská
Komunikativní,
občanská, sociální a
OSV, VDO, MED
personální, pracovní,
k učení
K učení, občanská,
sociální a personální,
OSV, VDO
pracovní, k učení,
komunikativní
Sociální a
personální, pracovní,
OSV
k učení,
komunikativní
Komunikativní,
pracovní, sociální a
OSV, EVO
personální,
občanská
Komunikativní,
sociální a personální
OSV, MKV, MED
Název projektu:
Světlo betlémské hvězdy
Cíle:
Poznávání tradic, historie Vánoc, zvyklostí vycházejících z místních
tradic a ţivotních zkušeností. Vytvoření pozitivní vánoční atmosféry,
soudrţnost mezi dětmi, učiteli a rodiči. Význam domova, rodiny a
přátelských vztahŧ.
153
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Dovednosti:
Komunikace a sociální dovednosti, sdělování svých myšlenek, názorŧ,
respektování druhŧ a uvědomění si svého práva na respekt, praktické
manuální činnosti
Cílová skupina:
Děti 1-5. ročníku, bývalí ţáci školy, rodiče a přátelé školy
Motivace:
Optimistické klima, atmosféra Vánoc. Svobodná volba, aktivity bohaté
na činnosti bez známek a trestŧ, blízký vztah učitel- ţák-rodič.
Poznatky spojené se smyslovým vnímáním a proţitkem, větší prostor
pro ţákovo rozhodování a spolupráce s vrstevníky. Volnost bez
zasedacího pořádku a zvonění (prvky reformní pedagogiky- Jenský
plán, Waldorfská škola a Montessiorovská škola)
Časový harmonogram:
Měsíc prosinec, dlouhodobé projekty prŧběţně celý školní rok
(zdravé vaření, druţba s Dětským domovem Nechanice)
Mezipředmětové vztahy:
Tematické zaměření ve všech předmětech, integrace poznatkŧ
z rŧzných předmětŧ
Témata:
1. Exkurze v muzeu ve Dvoře Králové: Tradiční návštěva muzea zahájila projekt
„Světlo betlémské hvězdy“. Interaktivní výstava: „Bible očima světa,
svět očima bible“ uspořádal klub Ámos (centrum pro rodinu a sociální
péči). Výstava nám přiblíţila historii a obsah jedné z nejčtenějších knih
světa-Bible. Děti dostaly tuţky, příruční kníţku s deseti úkoly a vydaly
se na „putování“. Během cesty poznávaly, poslouchaly, pozorovaly,
zkoušely a zapisovaly. Například jména a jejich význam, zvuky
izraelské ulice, zvířata po hmatu, pracovní nástroje a tehdejší řemesla,
zeměpisné názvy biblické země, vŧně koření, příběh Mojţíše a
desatero přikázání, biblické postavy. Napsaly své jméno hebrejsky a
řecky a poznaly význam a poselství bible pro dnešní svět. Výstava byla
velice efektivní, přiměřená, praktická a splnila zadané cíle.
2. Vánoční vazba: Výtvarný seminář pro maminky s dětmi. Rozvoj praktické
manuální dovednosti, estetického cítění a motivace k vánoční
atmosféře. Maminky s dětmi si vyrobily adventní věnec a svícen. Na
svícen si kaţdý vyrobil svou svíci z včelího vosku. Byla malá účast
vzhledem k časové zaneprázdněnosti maminek a chřipkovému
onemocnění dětí. Přesto se podařilo vytvořit pohodovou a příjemnou
adventní atmosféru.
3. Vánoční betlém: Výtvarné a praktické manuální činnosti. Starší děti vyrobily
z rákosŧ a přírodních materiálŧ jednoduchý tradiční betlém v ţivotní
velikosti. Mladší děti kreslily panu Marii s děťátkem a společně
vyrobily velký betlém z papíru. Všichni se podíleli na výzdobě školy,
zdobení stromkŧ ve třídách a přípravě vánoční besídky (výroba
plakátŧ, přáníček, oblečení na vystoupení ) Vyuţity alternativní
154
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
metody- Waldorf (základy řemesel a ručních prací, prolínání předmětŧ,
volnost dětí ve výběru jednotlivých činností.
4. Mikuláš ve škole
Tradiční nadělování dárkŧ dětem od Mikuláše a anděla za pomoci
bývalých ţákŧ školy.
5. Vánoční besídka v kostele
Společné vystoupení pro veřejnost. Zapojení všech generací. Téma
letošní besídky byly adventní tradice, postavy: Lucie, Barbora,
Ambroţ, Perchta atd. Se směsí vánočních koled a říkadel. V kostele
byla jako vţdy velká účast a podařilo se společně vytvořit pěknou
vánoční atmosféru. Alternativní prvky-Jenský plán (slavnost, zapojení
všech generací). Nevýhoda- časová náročnost na přípravu.
6. Projektový den „Světlo betlémské hvězdy“
Den předem se děti rozdělily do skupin ( kaţdý si vylosoval jeden
předmět -ořech, jablíčko, větvičku, burák atd.) a vybraly si úkoly:
a) zvyky tradice, jídlo, koledy
b) dramatizace (narození Jeţíše)
c) symboly Vánoc (Anděl, myrha, kapr, hvězda..)
d) scénka (Štědrý den v současné rodině)
Kaţdá skupina měla jeden den na přípravu (zapojení rodičŧ- zčásti se
podařilo, někteří dodali nejen informace, ale i vyrobené dekorace a
předměty) V projektový den měly děti dostatek času na výrobu plakátŧ,
nácvik scének. Poté proběhla prezentace. Během přípravy učitelky
pomáhaly a radily, kde bylo třeba. Některé skupiny zvládly úkol jiţ
zcela samostatně, projevila se zkušenost z minulých projektŧ, přípravy
besídky a exkurze ve Dvoře Králové. Na závěr jsme společně
vyhodnotili nejlepší skupinu a všichni dostali malou odměnu.
7.Vánoce ve školní druţině
Besídka je předem připravovaná společně s dětmi, je sestavená
z osvědčených her a soutěţí dle přání dětí s přispěním paní učitelky (
vţdy nějaké překvapení).Příklady her : tanec s jablkem na čele,
přecházení přes řeku (čtvrtky), tanec kolem ţidlí, namotávání bonbónu
na niti kolem jazyka, Kuba řekl,…Děti si připravily básně, scénky,
vtipy, přinesly cukroví a u čaje si zazpívaly. Nejvíce se těšily na
rozbalování dárkŧ ( vţdy předem domluveno, kdo s kým si dá dárek).
Na závěr kaţdý vyslovil přání se svíčkou v ruce (posílání po kruhu)
8. Zdobení stromku v lese
Ekologické zaměření, příprava několik dní předem ( spolupráce
s rodiči)V lese si skupinky dětí v určeném okruhu vyhledají místo,
které ozdobí nadílkou pro lesní zvěř. (nemusí to být stromek). Vţdy je
155
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
nutné dbát na to, aby „zdobení“ nebylo pro okrasu, ale spíše k uţitku.
Společně si pak o zvířátkách popovídáme a zazpíváme koledu.
9. Film „Putování Betlémem“
Animovaný film o oslíkovi, který putuje s Marií a Josefem do Betléma.
Vřele doporučujeme. Film je přiměřený věku malých dětí. Byl pěkným
shrnutím a zakončením tematického celku.
Rizika :
Odlišná připravenost dětí a spolupráce s rodiči, časová náročnost na
přípravu učitelŧ. V prosinci bývají chřipkové epidemie, coţ mŧţe
ohrozit konání některých akcí.
Zdroje, informace :
Nenuda – V duchu českých vánočních tradic, filmy, DVD, CD –
koledy, PC – internet, knihy –
Podařilo se:
Děti jsou jiţ připravenější z domova, některé jsou jiţ zcela samostatné
při plnění zadaných úkolŧ, některé se ujímají vedení, lépe se
přizpŧsobují druhým (aţ na výjimky) a nereptají při zařazování do
skupin.
156
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Leden
CO:
HRAJEME SI
KDY: LEDEN , celoroční projekty: Zdraví
KDE: Škola, obec Holovousy, Chodovice, Chlum a Bílsko, hřiště a okolí školy
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, rodiče a přátelé školy
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
OSV, VES, MKV
Hv, Pv,
Skupiny obchází
vesnice
s doprovodem rodičů
Oblečení na Tři krále
OSV, MKV
Vv, M,ČJ, Prv,
Tv, Pv
Skupinová práce ve
třídě
Běžecké závody ve
družstvech
Plakáty, výtvarné
potřeby, běžky
TÉMATA
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
Tříkrálová
sbírka
K učení, občanská,
pracovní,
komunikativní
Den otevřených
Pracovní,
dveří – tradičně
komunikativní,
a netradičně
sociální a personální
Seminář –
alternativní
prvky výuky
Projektové
odpoledne –
Hrajeme si
Vlastní zápis –
Děti dětem
Seminář pro učitelé
malotřídních škol
Komunikativní,
občanská
OSV
Komunikativní,
občanská, sociální a
OSV, VDO, MED
personální, pracovní,
k učení
Vv, Pv,
Dramatická
v.,Hv, Lv
Hry, hádanky,
soutěže s rodiči
Kouzelník
Šátek, hra kufr, karty,
kostky
Čj, Pv, Tv, M,
Prv, Hv,
Skupinky dětí dávají
úkoly pro
předškoláky
Masky, kostýmy,
výtvarné potřeby,
kartičky na plnění
úkolů
Název projektu:
Hrajeme si
Cíle:
Sebepoznávání, soudrţnost v rodině, vzájemné poznávání nových
předškolákŧ, rozvíjení samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná
osobnost pŧsobící na své okolí, nalezení vhodných a sociálních a
společenských rolí. Spoluvytváření programu pro předškoláky. Spolupráce
s vrstevníky.
Dovednosti:
Komunikativní a sociální dovednosti, umění prosadit se a pomoci spoluţákŧm.
Pohybové aktivity, svobodná tvŧrčí práce dětí.
Cílová skupina:
Děti 1 – 5. ročníku, předškolní děti, rodiče a přátelé školy.
Motivace:
Děti dětem – spoluvytváření programu pro předškoláky. Optimistické klima,
rodinná atmosféra, spolupráce s vrstevníky a rodiči.
Časový harmonogram:
Leden, dlouhodobé projekty prŧběţně celý školní rok (zdravé vaření,
druţba s Dětským domovem Nechanice).
157
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Mezipředmětové vztahy:
Témata:
Tematické zaměření ve všech předmětech, propojení s VV, ČJ – sloh,
Hv, Dramatická výchova, PV, TV.
1.Tříkrálová sbírka: Děti jsou rozděleny do pěti skupin po třech a s kaţdou skupinou
chodí jeden dospělí. Skupiny se sejdou ráno na Obecním úřadu, kde se
přestrojí, dostanou kasičku a rozdělí si území, které se svou skupinou navštíví.
Před kaţdým domem v obci zazpívají děti koledu. Jedná se o obec Chodovice,
Holovousy, Chlum, Bílsko a Chloumek. Peníze, které se vybírají, putují do
sbírky v kostele. Tato sbírka je tradiční sbírkou a opakuje se kaţdý rok.
2. Miniprojekt:
Den otevřených dveří – tradičně a netradičně
Vyučování probíhalo netradičně.
Děti byly rozděleny do skupin rŧzných věkových kategorii podle nalepených
barevných obrázkŧ na zádech. Byly seznámeny s úkoly a s dovednostmi, které
musí znát budoucí prvňáček. Patří sem matematická řada, rozlišení tvarŧ,
jemná motorika, analýza a syntéza a tělesná zručnost. Úkolem bylo
připravit plakát k zápisu podle jednotlivé pohádky a vypracovat jednotlivé
úkoly pro prvňáčky.
Červená Karkulka:
1. Jaké zvířátko potkala Karkulka?
2. Kolik má kočka nohou?
3. Znáš jiná lesní zvířátka?
4. Poznej barvy.
Šípková Růţenka:
Provlékni kruhy, vylez na ţebřiny.
Udělej kotrmelec.
Přejdi kladinu.
Hoď na koš.
Přeskoč přes švihadlo.
Sněhurka a sedm trpaslíků:
Spočítej trpaslíky.
Přiřaď obrázky, které patří k sobě (Královna – zrcadlo, Sněhurka – mašle,
Trpaslík – čepice)
Pejsek a kočička:
Roztřiď věci do skupin (hračky, ovoce, oblečení, dopravní prostředky).
Perníková chaloupka:
Sestav pohádkovou osnovu k pohádce
Obkresli a vystřihni perník
Nakresli na perník (4 oříšky, 1 rozinku, 2 mandle, 3 máky)
3.Netradiční odpoledne:
Děti soutěţily ve skupinách na běţkách:
Závodily ve dvojicích – jeden táhne bez běţek druhého
za hŧlky
Závody na rychlost – nejrychlejší vyhrává
Závody na jedné běţce
Závody s odpichem
Běh bez hŧlek
Odhození hŧlek, navrácení zpět do druţstva
158
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Bylo vyuţito místních podmínek a prostředí školy pro štafetové závody a
vlastní sportování.
4. Seminář – Alternativní prvky výuky pro venkovské školy
Na tento seminář byly pozvány učitelky okolních venkovských škol. Tématem
byly moţnosti a hranice pouţití alternativních metod výuky na venkovských
školách . Realizace alternativních metod výuky – přizpŧsobení našim
podmínkách a tvorba a realizace ŠVP na venkovských školách. Hlavním
obsahem této přednášky bylo hodnocení ţákŧ, skupinová práce, vytváření
rodinného klimatu ve třídě a pouţívání braimstorningu při vyučování,
pouţívaní myšlenkové mapy a hodnocení skupinové práce.
Lektorem tohoto semináře byl Ph. D. Robert Čapek, lektor Univerzity
v Hradci Králové. Jeho přednáška na téma alternativní prvky výuky pro
venkovské školy všechny velice zaujala a obohatila o nové zkušenosti.
5.Projektové odpoledne – Hrajeme si:
Cílem tohoto projektového odpoledne
bylo přilákat do naší školy co nejvíce rodičŧ a zapojit je do programu.
Na začátek bylo připraveno překvapení – kouzelník a ţonglér, bývalý ţák naší
školy. Děti si měly připravit se svými rodiči program i pro ostatní (soutěţe,
scénky, hry). Sešli jsme se společně ve třídě a jednotliví rodiče s dětmi dávali
hádanky a hry, které si připravili.
6. Vlastní zápis do 1. třídy – „ Děti dětem“
Po celý měsíc děti vyráběly výrobky pro budoucí prvňáčky. Také při ČJ – sloh
vypracovaly děti uvítací kartičku, kde popsaly školu a dŧvod, proč mají právě
tuto školu rády.
Děti se na tento jiţ těšily, připravily se na rŧzných místech školy s oblečením
své pohádkové postavy a se svým plakátem. Kaţdá skupina měla své
stanoviště na rŧzných místech školy a vyhlíţela své budoucí spoluţáky. První
skupina kromě zadávání úkolŧ rozdávala kartičky, kam za splněné úkoly byly
postupně zapisována písmena – Š - K - O - L - A .
Zapojily se všechny děti od 1 – 5 ročníku za účasti rodičŧ a učitelŧ.
Závěrečné úkoly byly ve třídě, kde rodiče vyplnili dotazníky a děti si odnesly
za splnění úkolŧ dárky.
Další varianty:
Zdravé vaření, hry na sněhu, bruslení, hry v přírodě, karneval, divadelní
představení.
Rizika:
Odlišná připravenost děti, některé se stydí i před mladšími ţáky promluvit a
dát úkoly ( při zápisu). Málo rodičŧ, kteří jsou ochotni přijít a připravit
program pro ostatní děti při projektovém odpoledni – Děti dětem. Dlouhé
čekání dětí na zápis, kdyţ pří jde více rodičŧ ve stejnou dobu.
Podařilo se:
Podařilo se zapojit všechny děti téměř do všech společných akcí. Také
společné aktivity na běţkách se zdařily a děti se naučily základy techniky
jízdy na běţkách.. Projevila se velmi dobře i spolupráce a pomoc starších
spoluţákŧ, kteří mladším pomáhali.
159
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Zdroje, informace:
Zimní hry na sněhu, internet, Co musí umět prvňáček, Nenuda, pohádkové
knihy, metodické materiály k zápisu do 1.třídy
Únor
CO:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
KDY: ÚNOR, celoroční projekty: Zdravé vaření dětí, výtvarný seminář
KDE: Školní hřiště, rybník, obec Dobrá Voda, běţecké stopy v okolí školy, jídelna, penzion ve Staré Vsi u Rým
KDO: Děti 1.-5. ročníku, 3.-5. ročník ZŠ Milovice, rodiče
MEZIPŘEDMĚTOVÉ METODY, POSTUPY
VZTAHY
TÉMATA
KLÍČOVÉ
KOMPETENCE
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Sochaření
(2 hodiny)
Pracovní, komunikativní
OSV
Pč, Tv
Skupinové práce,
individuální práce,
motivační soutěže
Sníh, lopatky
Bruslení
(3 hodiny)
Pracovní, k učení
OSV
Tv
Technika bruslení, skluzu,
vzájemná pomoc dětí,
štafetové soutěže
Led, brusle
Pracovní, občanská
OSV, MED
Vv, Pč, Tv
Pěší výlet, exkurze
K učení, pracovní
OSV, EVO
Tv
Technika mazání běžek,
běh střídavý dvoudobý,
skluz
Ledové
sochy
(4 hodiny)
Výlet na
běţkách
(4 hodiny)
Zdravé
vaření
( 3 hodiny)
Komunikativní, pracovní,
k učení
OSV, EVO
Pč, Prv, Př
Skupinová práce,
pracovní postupy přípravy
pokrmů
Tkaní rodiče
a děti
( 2 dny)
K učení, pracovní
OSV, EVO
Pč, Vv, Vl
Metodika tkaní, beseda o
historii a využití tkaní
Tv, Prv, Př, Vl,
Hv, Vv
Metodika sjezdového a
běžeckého lyžování,
beseda s členem Horské
služby, chůze na
sněžnicích, výlet se
snowkite (létací draci),
metodika jízdy na
snowblade (krátké lyže),
saunování, plavání
v bazénu, motivační
celopobytová hra, soutěže
na sněhu
Zimní pobyt
( 6 dní)
Sociální a personální,
občanská, pracovní,
k učení, komunikativní
OSV
MATERIÁL,
POMŮCKY
Běžecká výzbroj
a výstroj
Potraviny,
kuchyňské
náčiní,donesené
recepty
Tkalcovské stavy,
příze, vzorník
tkací techniky
Výzbroj a výstroj
běžecká a
sjezdová,
snowblade,
snowkite,
sněžnice
160
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Název projektu:
Zimní radovánky
Cíle:
Prostřednictvím školních sportovních činností rozvíjet u dětí aktivní trávení
volného času, rozvíjení samostatnosti při pobytu mimo rodinné prostředí,
posilování sebedŧvěry, rozvoj fyzické a psychické kondice.
Dovednosti:
Zdokonalení sportovních dovedností v zimních aktivitách (brusle, běţky,
sjezdové lyţe), vzájemné pomáhání dětí, naučení se samostatnosti,
zodpovědnosti a ohleduplnosti, dodrţování pravidel bezpečnosti.
Cílová skupina:
Děti 1.-5. roč. ZŠ Chodovice, 4. – 5. roč. ZŠ Milovice (partner projektu),
loňské 5. ročník, rodiče, přátelé školy.
Motivace:
Překonej sám sebe a sportuj (povzbuzování méně zdatných dětí), zimní
olympijské hry, motivační soutěţe
Čas. harmonogram: Měsíc únor, dlouhodobé projekty (Zdravé vaření rodičŧ a dětí, VV seminář –
tkaní).
Mezipřed. vztahy:
Témata:
Tematické zaměření ve všech předmětech.
1. Sochaření – Vyuţití ideálních sněhových podmínek, děti si hrály na sochaře,
kreativita a fantazie dětí, kladné hodnocení všech sochařŧ, ocenění tvŧrčí
práce.
2. Bruslení – Vyuţití místního rybníka, poučení dětí o bezpečnosti jízdy na bruslích.
Děti byly rozděleny na skupiny podle bruslařských dovedností, začínající
bruslaři byli seznámeni s technikou postoje a odrazu – skluzu na bruslích.
Dŧleţitá byla vzájemná pomoc dětí při nazouvání bruslí, při chŧzi na ledě, při
klouzání – ve dvojici jeden zdatný a jeden méně zdatný. Povzbuzování
začínajících bruslařŧ, pochvalné hodnocení všem dětem. Vyuţití štafetových
soutěţí na ledu.
3. Ledové sochy – Pěší výlet celé školy do obce Dobrá Voda (délka 8km), děti
shlédly vyřezané sochy z ledu na bašnickém rybníku. Porovnávaly
vlastnoručně vyrobené sochy s místními sochami. Uvědomovaly si, jak je to
práce časově i fyzicky náročná. Výlet přinesl spoustu záţitkŧ, estetického
vnímání a váţení si lidské práce (své i ostatních).
4. Výlet na běţkách – Školní děti byly rozděleny do dvou druţstev podle zdatnosti a
věku.
První skupina – zdatní běţkaři (4., 5. tř., jeden ţák ze 3. tř.). Děti podle
pokynŧ namazaly běţky, byly rozděleny pozice pořadí ve druţstvu. Od školy
vystoupaly na vrcholy Chlumŧ – tzv. cesta Jeřábka a v běţecké stopě dojely
do Hořic. Odpočinek a občerstvení u p. ředitelky doma, poté zpět do školy.
161
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Cílem bylo zvládnutí 10km dlouhé trasy a procvičení střídavého běhu
dvoudobého. Děti byly prŧběţně povzbuzovány a chváleny. Výlet se vydařil.
Druhá skupina – méně zdatní běţkaři (1., 2. a 3. tř.). Děti si podle pokynŧ a za
pomocí p. učitelky namazaly běţky. Od školy vystoupaly pouze do poloviny
Chlumŧ, jely ve stopě okruh dlouhý 3km. Téměř rovinatý terén slouţil
k provedení správného skluzu a odrazu a koordinaci rukou a nohou. Děti byly
motivovány a chváleny. Výlet se vydařil.
5. Zdravé vaření – Projekt probíhající celým školním rokem, vaření podle receptŧ
dětí (pomazánka ze sójových bobŧ, zeleninový salát s řepou, ovesné placičky a
tvarohový desert). Při této aktivitě je znatelný pokrok dětí v přípravě pokrmŧ –
krájení, strouhání, rozvrţení práce ve skupině. Na závěr děti samy
prezentovaly svá jídla, podávaly ostatním info o dŧleţitosti vitamínŧ a jejich
výtvoru. Součástí je i pěkné stolování. Děti vaří s chutí a rády, výsledky své
práce snědí.
6. Tkaní na tkalcovských stavech – realizace plánovaného dvoudenního semináře
pro rodiče a děti. Nejprve jsme byli seznámeni s historií, teorií a vyuţitím
tkaných výrobkŧ. V praktické části jsme se učili správné technice tkaní,
tkalcovské uzle a tkaní vzorŧ podle šablon. Všichni zúčastnění si odnesli
vzorník tkaných technik vyuţitelných k další práci na stavech. Seminář byl
náročnější na soustředěnost a vytrvalost, ale díky jeho nápaditosti a
zajímavosti ho všichni zvládli výborně.
7. Zimní pobyt na horách – realizace plánovaného vícedenního pobytu mimo školní
a rodinné prostředí. Pobytu se zúčastnily děti 1.-5. roč. naší školy, ţáci
loňského 5.ročníku a partnerská ZŠ Milovice se 4. a 5. třídou. Cestu do Staré
Vsi u Rýmařova v Jeseníkách trvající přes tři hodiny děti zvládly, aţ na malé
nevolnosti, dobře.
První den se děti odpoledne po příjezdu seznámily s prostředím chaty a jejího
okolí. Byly poučeny o bezpečnosti na zimním pobytu (na lyţích, v chatě,
v sauně a v bazénu). Naučily techniku chŧze na sněţnicích, které vyuţily při
soutěţích na sněhu. Večer se koupaly v bazénu, sanovaly a závěrem hrály
seznamovací hry.
Druhý den byly děti rozděleny do druţstev podle zdatnosti. Druţstva
střídavě absolvovala metodiku a techniku sjezdových lyţí (postoj,
odšlapy, zatíţení lyţe) a techniku střídavého běhu dvoudobého na
běţkách (skluz, odraz, koordinace rukou a nohou). Děti byly poučeny
o bezpečnosti na lyţích. Večer se konala zajímavá beseda s metodikem
sjezdu na snowblade.
Třetí den se pořádal výlet na běţkách do okolí 5 km (podle zdatnosti dětí).
Zařazen byl také pěší výlet spojený se snowkite (technika pouštění
létajících drakŧ). Při této aktivitě si musely děti všímat povětrnostních
podmínek a typu okolní krajiny. Byla dŧkladně procvičována
také technika jízdy na snowblade. Večer sanování s koupáním v bazénu,
četba.
Čtvrtý den byl realizován celodenní výlet na běţkách podle zdatnosti
162
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
dětí, zařazeny motivační soutěţe a naučná stezka se Skřítkem
( environment. výchova, propojení s Prvoukou a Přírodovědou).Večer
beseda se členem Horské sluţby s projekcí na téma lyţařská výzbroj a
výstroj, nebezpečí hor a poskytnutí 1. pomoci. Tento den byl fyzicky
náročnější, ale všechny děti ho zvládly.
Pátý den si děti procvičily chŧzi na sněţnicích do okolí mimo vyznačené
trasy s vnímáním krajiny. Také si procvičovaly techniku na blade s
vyuţitím vleku (děti byly poučeny o bezpečnosti jízdy na vleku),
závodily ve slalomu. Závěrečný večer byl slavnostní, konalo se
vyhlášení vítězŧ v soutěţích sportovních, výtvarných, v úklidu pokojŧ
a v motivační celopobytové hře „O nejlepšího Sněţníka a Sněţenku“.
Večer plný her byl zakončen hodnocením pobytu s dětmi.
Šestý den si děti zabalily lyţařskou výzbroj a výstroj, uklidily pokoje a
následoval odjezd domŧ. Po příjezdu ke škole byly děti předány
rodičŧm a následovalo společné shrnutí pobytu s popovídáním s rodiči.
Další aktivity, varianty:
sportovní aktivity konané na zimním pobytu
lze provádět i v okolí školy. Výtvarná činnost tkaní se provádí dále ve
druţině.
Zdroje, inspirace:
Lyţařský atlas, kniha o tkaní.
Podařilo se:
zapojit všechny děti, běţecká výzbroj pro všechny děti,
Maminky pomohly připravit vhodné recepty na Zdravé vaření.
Moţná rizika:
nevhodné počasí, nemocnost dětí, všechny děti nemají
brusle, lyţe.
163
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Březen
CO:
POHÁDKA
KDY: BŘEZEN
KDE: Škola, knihovna v Hořicích, Praha
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, děti Dětského domova Nechanice, rodiče a přátelé školy
TÉMATA
Pohádka
(4 hodiny)
Četba s rodilým
mluvčím
(3 hodiny)
Exkurze v Praze
(1 den)
Návštěva
knihovny
(4 hodiny)
Pohádková noc
(12 hodin)
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
Čj, Aj, Vv, Pd,
Info
Skupinové práce,
výroba plakátů,
prezentace,
dramatizace
Počítače,
encyklopedie, výtvarné
potřeby
Aj, Čj, Vv, Pd,
Info, Hv
Skupinové práce,
výroba plakátů a
prezentací,
dramatizace, četba,
poslech
Výtvarné potřeby,
pohádky v angličtině
OSV, MKV, VDO,
MED
Čj, Vl, Prv, Info
Doprava, vstupenky,
Exkurze, divadelní
kniha Velká škola
představení, poslech
Malého stromu, knihy o
četby
Praze
OSV, MED
Čj, Prv
Exkurze v knihovně,
beseda, skupinové
práce
OSV, EVO, MKV,
MED
Čj, Aj, Vv, Pd
Plakát, prezentace,
dramatizace, poslech
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
Komunikativní,
sociální a personální,
pracovní, k učení,
MED, OSV, MKV
k řešení problémů
Komunikativní,
sociální a personální, OSV, VES, MKV,
k učení, k řešení
MED
problémů
Komunikativní,
k učení, sociální a
personální,
občanská
K učení,
komunikativní,
občanská, sociální a
personální
Komunikativní,
k učení, sociální a
personální, k řešení
problémů, pracovní
Výtvarné potřeby,
kostýmy
Název projektu:
Pohádka
Cíle:
Vytvoření pozitivního vztahu ke knize, památkám a přírodě, rozvoj
čtenářských dovedností, poznat výchovné cíle a ponaučení z pohádek.
Umět rozlišit pohádky tradiční a moderní, autory, ilustrátory, rozlišit
povědomí o kulturních zařízeních (knihovna, divadlo).
Dovednosti:
Komunikace a sociální dovednosti, sdělování svých myšlenek, názorŧ,
respektování druhých a uvědomění si svého práva na respekt, praktické
manuální činnosti, čtenářské dovednosti, dramatizace.
Cílová skupina:
Děti 1-5. ročníku ZŠ Chodovice a ZŠ Milovice, bývalí ţáci školy,
rodiče a přátelé školy
Motivace:
Optimistické klima, pohádková atmosféra. Svobodná volba, aktivity
bohaté na činnosti bez známek a trestŧ, blízký vztah učitel- ţák-rodič.
Poznatky spojené se smyslovým vnímáním a proţitkem, větší prostor
164
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
pro ţákovo rozhodování a spolupráce s vrstevníky. V projektech
volnost bez zasedacího pořádku a zvonění (prvky reformní
pedagogiky- Jenský plán, Waldorfská škola a Montessiorovská škola).
Časový harmonogram:
Měsíc březen, dlouhodobé projekty prŧběţně celý školní rok (zdravé
vaření, druţba s Dětským domovem Nechanice)
Mezipředmětové vztahy: Tematické zaměření ve všech předmětech, integrace poznatkŧ z rŧzných
předmětŧ, zejména výchovy a jazykŧ
Témata:
1. Pohádka: Projektový den zaměřený na seznámení s pohádkou (rysy pohádek,
autoři, ilustrátoři, rozdělení na klasické, moderní, české, zahraniční, úryvky
z nejznámějších pohádek). Rozdělení do skupin, zadání témat, autorŧ, moţnost
volby témat: a) Boţena Němcová – autorka a její dílo, b) Karel Jaromír Erben
– autor a jeho dílo, c) celkový přehled pohádkových autorŧ ( a) – c ) =
vyhledávání informací, plakát – PC, encyklopedie), d) pohádkové postavy
(kresba). Témata dále rozvíjena a doplňována v dalších vyučovacích hodinách
a předmětech (Waldorf – ţáci si volí sami z nabídky moţností).
2. Čtení pohádky rodilým mluvčím:
Vlastní četbě předcházela příprava
v hodinách Aj – slovní zásoba, fráze,…Následovalo opakování a procvičování
základních frází, osnovy příběhu. V následujících hodinách – ve skupinách –
vytvoření plakátŧ k jednotlivým bodŧm osnovy pohádky se slovíčky na
kartičkách. Pohádku Červená Karkulka četla maminka s americkým státním
příslušenstvím. (Jenský plán – zapojení rodičŧ do výuky)
3. Exkurze, divadlo v Praze:
Spolu s dětmi z Milovické školy jsme navštívili
nejdŧleţitější pamětihodnosti Prahy: Praţský hrad (výměna stráţí), Chrám
svatého Víta (hrobky králŧ, Svatováclavská kaple s prŧvodem), Nerudovu
ulici (domovní znamení), Karlŧv most (sochy, věţe), Staroměstské náměstí
(orloj), Národní divadlo. Shlédli jsme příběh o indiánském chlapci „Velká
škola malého stromu“ v divadle Lávka. Děti byly s příběhem seznámeny
prostřednictvím knihy jiţ dva měsíce předem ve škole. Tento dojímavý příběh
děti vydrţely sledovat po celou dobu s velkým zaujetím a pro všechny byl
velice přínosný.
4. Návštěva knihovny v Hořicích: Pracovnice knihovny měla připravený
pohádkový příběh z edice Druhé čtení mladé slovenské autorky. Přeloţila do
češtiny Ivona Březinová. Kniha nabízí nejen vlastní příběh (děti zjistí, ţe jejich
máma je „bosorka“), ale také moţnost zamyšlení nad tématem –
TAJEMSTVÍ, se kterým pracovali v prŧběhu besedy.
Děti zapisovaly svá tajemství na lístky, v besedě rozvíjely své komunikační
schopnosti, sociální cítění i schopnost řešit problémové situace. Zároveň
získaly pozitivní pohled na vyuţití knihovny a moţnost ji navštěvovat.
165
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
5. Seminář pro učitele s Mgr. J. Pavlíkovou:
Seminář byl zaměřen na
alternativní přístupy ve výuce vyuţitelné především pro venkovské školy.
Lektorka má velké zkušenosti s alternativními školami, zejména německými,
s některými spolupracuje. Poskytla nám mnoho cenných rad, informací a
námětŧ pro samotnou výuku. Zaměřili jsme se především na myšlenkové
mapy, hodnocení, vlastní hodnocení, práci s textem a rozvoj čtenářských
dovedností.
6. Pohádková noc – projekt:
V předvečer velikonočních svátkŧ jsme se
všichni sešli v pohádkových kostýmech ve škole a „ubytovali se“. Děti si
vybrali místo (učebnu), ve které chtěly spát a poté v tělocvičně našly dopis od
víly, která chtěla pomoci (zachránit ze spárŧ zlého čaroděje). K tomu děti
musely splnit úkoly:
a) najít pohádkovou postavu (kartičky rozmístěné po budově školy) –
rozdělení do skupin podle postav
b) myšlenková mapa – na arch A3 nalepily svou pohádkovou postavu
a vytvořily síť (asociace na dané slovo, téma). Poté kaţdá skupina
posunula arch o jedno místo vlevo (a dále dokud se nevystřídaly
všechny skupiny).
c) pokračovací příběh – pohádka O pasáčkovi a víle: učitelka přečetla
vţdy jednu část příběhu (text na jednu stranu), děti ve skupinkách
doplňovaly (do připravené tabulky), jak bude pokračovat. Poté
učitelka přečetla pokračování a děti znovu doplňovaly (stručně).
Poslední část (závěr příběhu) byla podrobnější.
d) závěr – skupiny si vybraly zpracování (prezentaci) příběhu –
dramatizace, vyprávění, ilustrace, pantomima. Děti vyuţily
kostýmŧ, některé se ve skupinách vyměnily (mohly si vybrat).
Malovali jsme obrázky „pomoc“ – lesu, studánce, škole, přírodním bytostem.
Posílací obrázky, kdy se vystřídaly postupně všechny skupiny u kaţdého
obrázku (některé děti chtěli tvořit pouze svŧj). Těmito obrázky jsme přešli
z březnové „Pohádky“ do dubnového „Otevírání studánek“.
„Vysvobození víly“ – se svíčkami jsme se vydali do lesa vysvobodit vílu
(převlečená starší ţákyně školy), která děkovala za splnění úkolŧ a
vysvobození.
Závěr – v kruhu se svíčkou kaţdý vyslovil přání (za sebe, rodinu, školu,
přírodu,…)
Rizika :
Odlišná připravenost dětí a spolupráce s rodiči, časová náročnost na přípravu
učitelŧ. Při nocování ve škole je nutné počítat s nekázní dětí a jejich
nespavostí. Doporučujeme rozdělit je do menších skupin (spaví - nespaví)
Zdroje, informace : Nenuda – V duchu českých vánočních tradic, filmy, DVD, CD – koledy, PC –
internet, knihy
166
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Podařilo se:
Děti jsou jiţ připravenější z domova, některé jsou jiţ zcela samostatné při
plnění zadaných úkolŧ, některé se ujímají vedení, lépe se přizpŧsobují druhým
( aţ na výjimky) a nereptají při zařazování do skupin.
Duben
CO:
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
KDY: DUBEN, celoroční projekty: Zdraví
KDE: Škola, okolí školy, hřiště, jídelna, les, Hradec Králové
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, rodiče a přátelé školy
TÉMATA
Otvírání
studánek
Základy první
pomoci
Zdravé vaření
Otvírání
studánek –
úklid u
studánky
Dopravní
soutěţ
Den Země
Pomoc lesu
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
K učení, občanská,
pracovní,
komunikativní
Pracovní,
komunikativní,
sociální a personální
Pracovní,
komunikativní,
sociální a personální
EVO,OSV
Čj, , Prv, Vv,Pv
Výtvarná technika –
otisk
Výtvarné potřeby, listy
OSV, EVO
Vv, Prv. Vl
Ošetřování
zraněného ve
skupinách
Obvazy,šátky
OSV,VDO
Prv, Pv
Skupinová práce
Potraviny na zdravé
vaření
Komunikativní,
občanská, pracovní
OSV,EVO, VES
Čj,Pv, Prv, Př,
Úklid studánky a
jejího okolí
Pracovní náčiní – pila,
hrábě, sekera, motyka
OSV, VDO
Prv, Tv
Rychlostní závody a
jízda zručnosti
Kolo, helma,
překážková dráha
OSV, EVO,
VDO,MED, VES
Vv, Pv, Prv, Př,
Vl
Plnění úkolů na
stanovištích
Výtvarné potřeby,
hrneček, plastová
víčka, obaly z potravin
OSV,EVO,
VES
Pv, Prv, Př
Úklid lesa s rodiči
Hrábě, pila, sekera
Komunikativní,
občanská, pracovní
K učení, občanská,
sociální a personální,
pracovní, k učení,
komunikativní
Sociální a
personální, pracovní,
občanská
Téma:
Otvírání studánek
Cíl:
Utváření pozitivního vztahu k přírodě – ekologická výchova. Odpovědnost
vŧči našemu okolí i sobě samým. Upevňování vztahu s rodinou, spolupráce
rodina škola.
Dovednosti:
Praktická manuální zručnost, cyklistické dovednosti, základy první pomoci,
práce s pracovním nářadím, vaření.
Cílová skupina:
Děti 1- 5 ročníku, bývalí ţáci školy, rodiče a přátelé školy
167
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Motivace:
Záchrana studánkové víly, pomoc lesu, soutěţ o nejlepšího cyklistu.
Časový harmonogram:
Měsíc duben, dlouhodobé projekty prŧběţně po celý školní rok (zdravé
vaření).
Mezipředmětové vztahy:
Tematické zaměření ve všech předmětech, zejména prvouka,
přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova.
Témata:
1. Otvírání studánek:
Téma bylo volným pokračováním z předchozího měsíce
a to plněním úkolu, který děti dostaly od studánkové víly. Víla je poţádala o
pomoc a úklid u studánky. Nejprve jsme se sešli společně, abychom si o víle a
studánce povídali.
Asociace „studánka“( alternativní výuka)
Povídání o studánce – děti vyprávějí vlastní zkušenosti a záţitky se
studánkou, připomínají se i příběhy o studánkách. Je navozeno pohádkové
klima.
Kresba studánkové víly – děti si samy určí, jestli namalují studánkovou vílu
nebo studánku. Výtvarná technika – otisk.
2. Základy první pomoci: Dalším podtématem tohoto měsíce byla první pomoc,
příprava na soutěţ v Jičíně. Děti byly rozděleny do druţstev a společně
ošetřovaly jednoho zraněného.
1. Bodnutí vosou
2. Střep v dlani.
3. Zlomená noha
4. Uštknutí hadem
5. Přenos raněného
3. Zdravé vaření: Vyuţili jsme recepty Ing. Heleny Rohlíčkové a připravili jsme
s dětmi na rodičovské sdruţení občerstvení na rodičovskou schŧzku
4. Otvírání studánek – úklid u studánky: Hlavním cílem tohoto odpoledne bylo
naučit děti více si všímat okolí kolem sebe a rozvíjet tvŧrčí schopnosti a lásku
k přírodě.
1. Pouţita báseň z čítanky 3. Třída – Miloslav Bureš – Otvírání studánek.
Rozdělení jednotlivých rolí – sbor dívek, chlapcŧ, královnička a
recitace u studánky.
2. Děti vyklestily okolí studánky a studánku vyčistily od listí. Bylo
pouţito pracovní nářadí – pila, hrábě, sekera, motyky. Dětem se tato
činnosti velice líbila a bylo těţké odcházet od práce, kterou děti dělaly
s velkou pílí a radostí.
Děti vyklestily okolí studánky a studánku vyčistily od listí. Tato činnost je
velice bavila.
168
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
5. Dopravní soutěţ: Děti přijely do školy na kolech a po rozdělení do dvou druţstev
byly připraveny soutěţe.
Rychlostní závody - měření času
Soutěţ zručnosti – slalom, přejezd přes lávku, převoz hrnečku s vodou.
Na závěr bylo vyhodnocení a slavnostní předání diplomŧ nejlepším cyklistŧm.
6. Den Země:
Na tento jsme přijali pozvání od ekologického střediska Sever.
V Hradci Králové na Kavčím plátku byl pro děti připravený program.
Postupně děti navštěvovaly jednotlivá stanoviště:
1. Dekorování hrnečku na pitnou vodu
2. Výtvarné aktivity na téma co do přírody nepatří
3. Vytváření obrazcŧ z plastových víček
4. Přiřazování zdravých a nezdravých potravin
5. Vytvoření potŧčku a jeho správného toku
Po skončení dopoledního programu jsme navštívili historické centrum
Hradce Králové, Jiráskovy sady a soutok Labe s Orlicí. Také jsme si
prohlédli výstavu „mořský svět.“
7. Pomoc lesu:
Spolu s rodiči jsme se sešli před školou a vydali se do lesa,
uklízet les. Po uklizení části lesa a příkopŧ nás čekal ohýnek a opékání buřtŧ.
Další aktivity:
Hry v lese, stavba domečkŧ, literární pásmo – Otvírání studánek (čítanka 3
třída).
Rizika:
Malé mnoţství rodičŧ je ochotno přijít a společně s dětmi pracovat. Je potřeba
zvýšená bezpečnost při cyklistických závodech.
Podařilo se:
Podařilo se zapojit všechny děti při čištění studánky. Také cyklistické závody
se dětem líbily. Také se podařilo děti motivovat na zdravotní soutěţ a většina
se učila základy první pomoci.
Zdroje:
Internet, Josef Hederer – Ţivotní prostředí a výchova, knihy první pomoci.
169
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
CO:
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
KDY: KVĚTEN
KDE: Kostel, hřiště Skautské chaty v Jičíně, turistická stezka Chodovice – Libín, Lovecká chata v Horkách nad
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, rodiče, instruktoři, přátelé školy
TÉMATA
Besídka
k Svátku matek
( 2 hodiny,
nácvik
průběţně)
Zdravověda
( 3 hodiny)
Pěší výlet na
Libín
(4 hodiny)
Letní pobytový
kurz
( 5 dní)
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
K učení, občanská,
pracovní, sociální a
personální
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
OSV, VDO, MED
Čj, Hv, Pč, Vv
Vystoupení,
dramatizace
Cyklus básní M.
Bureše-Otvírání
studánek, kostýmy,
dárky maminkám,
písně, básně, flétny
OSV, EVO
Př, Prv
Okrsková soutěž,
soutěž družstev
Obvazový materiál,
Magazín mladého
zdravotníka
OSV, EVO
Vv, Vl, Tv, Prv,
Př
Tvorba vlastní mapy,
pěší výlet,
přírodovědné aktivity
Psací potřeby, mapa
okolí, vlastní mapka,
přírodniny
Vl, Př, Prv, Tv,
Čj, Vv, Hv
Naučné stezky,
celopobytová
motivační hra plnění Bobříků, jízda
na koni, lukostřelba,
bobří skanzen,
strategické a
komunikativní hry,
plavba na raftech,
sebehodnocení,
skupinové práce
Psací potřeby,
turistický průvodce
Podzvičinska, CHKO
Litovelské Pomoraví a
města Olomouc
Občanská,
komunikativní,
sociální a personální,
k učení
Pracovní,
komunikativní,
k učení, sociální a
personální
Komunikativní,
občanská, k učení,
pracovní
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
OSV, EVO, VDO
Název projektu:
Putujeme za dobrodruţstvím
Cíle:
Prostřednictvím školních činností a aktivit rozvíjet a podporovat u dětí aktivní
trávení volného času, rozvoj samostatnosti při pobytu mimo rodinné prostředí,
prohloubení vztahŧ učitel – ţák, ţáci mezi sebou, prohlubovat kladný vztah
k přírodě
Dovednosti:
Cílová skupina:
Pomocí rŧznorodých aktivit (strategické, ekologické, komunikativní)
prohloubí ţáci své dovednosti. Dŧraz je kladen na sociologický rŧst –
samostatnost, odpovědnost, ohleduplnost, schopnost pomoct druhým i sám
poţádat o pomoc, umět dodrţovat pravidla bezpečnosti.
Děti 1. – 5. ročník, děti MŠ, rodiče, přátelé školy.
Motivace:
Poznej sám sebe.
Čas. harmonogram: Měsíc květen
170
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Mezipředm. vztahy: Tematické zaměření prolíná všemi předměty, hlavně Čj, Vl, Př, Prv, Vv, Pč,
Tv
Témata:
1. Besídka ke dni matek: Děti se celý měsíc připravovaly na vystoupení k Svátku
maminek. Besídka se konala 5. května v kostele Svatého Bartoloměje.
Program uváděli ţáci 5. ročníku. První část programu patřila dětem z Mateřské
školy, poté následovalo pásmo dětí Základní školy sloţené z básniček,
písniček a skladeb hraných na flétny. Vyvrcholením byla dramatizace cyklu
Otvírání studánek od M. Bureše za doprovodu hudby B. Martinŧ
s videoprojekcí – Čistění studánek (viz. duben). Na závěr děti z MŠ rozdaly
maminkám keramická sluníčka a děti ZŠ ručně malované polštářky s přáním
maminkám.
2. Zdravověda – okresní soutěţ: Naši školu reprezentovala dvě druţstva po pěti
ţácích. Soutěţ se konala v Jičíně Pod Čeřovkou na Skautské chatě. Úkolem
druţstev na stanovištích bylo určit druh zranění a rozhodnout zpŧsob ošetření.
Praktické ukázky zranění na figurantech byly přiblíţeny realitě. Děti měly
určit tato zranění: střep v dlani, sráţka auta s cyklistou – bezvědomí,
zlomenina nohy, přenos zraněného a obvazová. Naše druţstva se umístila na 4.
a 5. místě.
3. Pěší výlet na Libín:
Věkově rŧznorodé skupinky dětí si na výlet vyrobily
mapy, podle kterých jsme výlet absolvovali. Cestou si děti doplňovaly
chybějící údaje do svých map. Na cílovém místě jsme určovali světové strany,
polohu nejvyššího vrcholu Chlumu Maxince, blízké vesnice – směr Šárovcova
Lhota, Ostroměř a Konecchlumí. Ţákŧm byl vysvětlen pojem a význam
Sousedského kříţe. Tento výlet byl doplněn o přírodovědné aktivity. Tempo
chŧze byl přizpŧsobeno nejmladším dětem. Cílem této aktivity bylo vytvořit
místopis – pouţitelnou mapku a prohloubit tak znalosti blízkého regionu.
4. Letní pobytový kurz
První den: 23. 5. 2010:
Na místo letního pobytového kurzu se ţáci 1. –
5. ročníku školy pod pedagogickým dozorem dopravili vlakem z Hořic
do Hradce Králové, pak přestup v Pardubicích, České Třebové,
Olomouci, s konečnou zastávkou v obci Horka nad Moravou. Poté si
děti nesly batohy 3km pěšky podél řeky Moravy na Loveckou chatu.
Po ubytování byly děti poučeny o bezpečnosti a pravidlech chování na
Letním pobytovém kurzu. V pozdních odpoledních hodinách jsme
absolvovali naučnou vycházku do okolí, při které se děti seznamovaly s
místní faunou a florou v CHKO Litovelské Pomoraví. Závěrem dne byl
táborák se zpěvem a pohybovými písničkami.
Druhý den: 24. 5.2010:
Dopoledne byly děti rozděleny do skupin a
poučeny o bezpečnosti na dopoledních aktivitách. Vyzkoušely si jízdu
na koni, lukostřelbu, minigolf a absolvovaly naučný bobří skanzen.
171
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Podle pokynŧ si vyrobily také masku svého obličeje ze sádrového
obvazu.
Odpoledne si ve skupinkách vyzkoušely nízké lanové pohybové
aktivity a skoky na trampolíně.
Večer děti hrály pod vedením seznamovací a ekologické hry. Začaly
psát deník pobytu a byla jim vysvětlena pravidla celopobytové hry –
Bobříci. Pro hru byli inspirací místní bobři, kteří patří do dané
CHKO. Denně mohly ţáci splnit několik „bobříkŧ“ – např. Bobřík
dochvilnosti, úklidu, mlčení, jízdy na koni, lukostřelby, poznávání
bylin (podle vykonaných aktivit).
Třetí den: 25. 5.2010:
Dopolední činností byly komunikativní a
strategické aktivity ve skupinách na stanovištích (míče, švihadla, lana,
pavučina, Gordický uzel, Člověče nezlob se). Odpolední činnosti
navazovaly na dopolední aktivity na louce – netradiční lyţe, míčová
hra Ringo, komunikativní hra Koberec a hra Král Ášóka. Při
dopoledních i odpoledních aktivitách musely děti vzájemně
spolupracovat a vymyslet taktiku (strategii) úspěchu. Po večeři jsme
absolvovali vycházku po naučné stezce, která dětem přiblíţila pojmy
luţní lesy a mokřady. Po návratu si děti dopsaly deníky a splněné
„bobříky“.
Čtvrtý den : 26. 5.2010:
Dopolední aktivity začaly zvířecí rozcvičkou,
poté následovaly komunikativní hry s posílením dŧvěry (ulička dŧvěry,
běh dŧvěry, pád dŧvěry). Odpoledne jsme šli pěšky do Sluňákova
(ekologické centrum), vzdáleného 2km. Děti byly seznámeny
s ekologickou stavbou a jejím vyuţitím. Potom jsme se přesunuli na
nedaleký rybník Poděbrady, kde děti absolvovaly metodiku pádlování
s následným vyuţitím na raftech. Večer bylo zakončení celopobytové
hry „Bobříci“, společné zhodnocení celopobytového kurzu s dětmi a
sebehodnocení u táborového ohně.
Pátý den : 27. 5.2010:
Ráno jsme šli pěšky do obce Horka nad Moravou
a odtud vlakem do Olomouce. Cílem byly pamětihodnosti města –
chrám Svatého Václava, Radnice s orlojem, Sloup nejsvětější trojice a
kašny (Neptunova, Caesarova, Jupiterova, Arionova). Odpoledne jsme
cestovali vlakem do Pardubic a po přestupu do Hradce Králové
následně do Hořic. Na vlakovém nádraţí v Hořicích byli rodiče při
předávání dětí informováni o prŧběhu Letního pobytového kurzu.
Další varianty:
Aktivity a činnosti na Letním pobytovém kurzu je moţné realizovat i na
školním hřišti, na výletech v místním regionu, na táboření a cyklovýletech.
Kaţdoročně jezdí 3. – 5. ročník tábořit do Českého Ráje a okolí. Při tomto
pobytu se děti učí samostatnosti a zodpovědnosti, naučí se stavět stan, pečovat
o svoje věci, uvařit si oběd a čaj, pomoci druhému, ale umět si i sám poţádat o
pomoc. Pobyt je spojen s pěší turistikou, při které se děti učí číst z mapy,
172
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
pozorují místní reálie, floru a faunu. Kromě turistiky je stanování zpestřeno
motivačními, strategickými a komunikativními hrami.
Zdroje, inspirace
Zlatá kniha her, turistický prŧvodce Podzvičinsko, Magazín mladého
zdravotníka, obvazová technika, turistický prŧvodce Olomouc, turistický
prŧvodce CHKO Litovelské Pomoraví.
Podařilo se
zapojit všechny děti 1. – 5. ročníku, společnými proţitkovými aktivitami
stmelit kolektiv, podpořit spolupráci a ověřit svoje schopnosti
Nepodařilo se
obhájit prvenství v okrskové soutěţi zdravovědy
Červen
CO:
VÍTEJ LÉTO
KDY: Červen, zakončení dlouhodobých projektŧ – zdraví, olympiáda, čtenář roku, Dětský domov Nechanice
KDE: Škola, les, hřiště, kostel, Harrachov, školní statek Hořice
KDO: Děti 1.-5. ročníku, děti MŠ, bývalí ţáci školy, děti okolních venkovských škol, rodiče a přátelé školy
TÉMATA
Zdravé vaření
Den dětí
Exkurze
Harrachov
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY,
POSTUPY
MATERIÁL,
POMŮCKY
OSV, MKV
Prv, Pv
Vaření ve školní
jídelně
Recepty
OSV, EVO
Vv, Pv, , Prv, Př
Cyklovýlet – statek
Hořice
Kola, helma
OSV, MED,
EVO,VES,
MKU
Vl, Prv, Př, Tv
Exkurze
Autobus
Komunikativní,
občanská
OSV,MED
VDO
Tv, M, Vv, HV,
Loučení se žáky
Soutěže na hřišti
Šerpy, chůdy, míče,
pytle aj. pomůcky
Komunikativní,
občanská, sociální a
personální
OSV, VDO
Tv
Atletické soutěže
Výtvarná dílna
Sportovní pomůcky,
výtvarný materiál
KLÍČOVÉ
PRŮŘEZOVÁ
KOMPETENCE
TÉMATA
K učení, občanská,
pracovní,
komunikativní
Pracovní,
komunikativní,
sociální a personální
Komunikativní,
k učení, sociální a
personální,
občanská
Zahradní
slavnost
Chodovická
olympiáda
Název projektu:
Vítej léto
Cíle:
Vzájemné poznávání, sebepoznávání při letních aktivitách. Vztah
k přírodě, historii, ke škole. Ctění tradic a vytvoření pozitivního vztahu
ke škole, spolupráce rodiny, školy, propojení rŧzných generací.
Dovednosti:
Komunikace a sociální dovednosti, praktické manuální činnosti,
173
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
sportovní dovednosti (turistika, cyklistika, lehká atletika), krátký
kulturní program (vystoupení), příprava a program vytvořený pro
mladší děti
Cílová skupina:
Děti 1-5. ročníku, bývalí ţáci školy, děti okolních venkovských škol,
rodiče a přátelé školy
Motivace:
Zakončení školního roku, soutěţe, hodnocení, oslavy a závěrečná
slavnost pro veřejnost
Časový harmonogram:
Měsíc červen, zakončení dlouhodobých projektŧ (zdravé vaření, sběr
bylin, čtenář roku, olympiáda, poznávání bylin, výstava výtvarných
prací)
Mezipředmětové vztahy:
Tematické zaměření ve všech předmětech, integrace poznatkŧ
z rŧzných předmětŧ , zejména Čj, Př, Vl, Tv, Hv,Vv, Pd, Info
Témata:
1. Zdravé vaření
Poslední zdravé vaření předčilo všechna očekávání . Velká
účast svědčí o zájmu veřejnosti. Mnoţství druhŧ chutných a kvalitních
jídel a ochota paní Ing. Heleny Rohlíčkové pokračovat i v příštím
školním roce. Bylo navrţeno vytvoření kuchařky s nejúspěšnějšími
recepty.
2. Den dětí
Tradiční exkurze na Školním statku v Hořicích se zúčastnily
děti školní (na kolech) i předškolní (autobusem). Během dopoledne se
děti seznámily s hřebčínem, kravínem, měly moţnost vidět krmení
telátek a výstavu dalšího chovného zvířectva. Během dopoledne jsme
stihli projíţďku na voze, ukázku hasičského sboru, křtiny hříběte a
soutěţe a hry, které tu připravili pro děti studenti SZEŠ.
Děti MŠ vyhrály velký dort, všechny děti se občerstvily zmrzlinou,
tak bylo celé dopoledne i přes velké vedro velice úspěšné.
3. Exkurze Harrachov
Program byl naplánován na celý den tak, aby jej
v pohodě zvládly i děti MŠ. Dopoledne jsme zahájili exkurzí ve
sklárnách a brusírně s odborným výkladem přijatelným dětem.
Technologie tavení skla v pecích, foukání sklářŧ i další postupy
zpracování byly pro všechny velice podnětné. Pro děti byl velice
atraktivní nákup skla druhé jakosti za nízkou cenu. Po svačině
v místním parčíku jsme si prohlédly Muzeum skláren a přemístili se na
parkoviště pod Mumlavskými vodopády. Cesta kolem Mumlavy je
krásné v kaţdém počasí i kaţdé roční době. Pro děti je nenáročná a
zpestřená naučnými ekologickými zastávkami a pro nejmenší „Liščí
stezkou“, kde si prověří i svou fyzickou zdatnost a dovednost.
Cestou zpět jsme si ještě zblízka prohlédli skokanské mŧstky a
plánovaný příjezd v 17,00 hodin ke škole jsme stihli včas.
174
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
4. Zahradní slavnost
Slavnost je tradičním zakončením celého školního roku.
Novinkou je aktivní účast rodičŧ při vymýšlení i vlastní realizaci
soutěţí pro děti všech věkových kategorií na školním hřišti. Počasí nám
přálo, děti soutěţily a za získané „peníze“ nakupovaly spousty dobrot a
drobností.
Rodiče se měli moţnost seznámit s výtvarnými pracemi dětí na výstavě
v klubovně, která byla v prŧběhu odpoledně přístupná a vyvolala velký
zájem o výtvarné techniky v naší škole ( tkaní na tkalcovských stavech,
tiffani, pedig, malba na hedvábí, drátování, keramika, či malovaná
trika).
S dětmi 5.ročníku a dětmi , které ukončily docházku do MŠ jsme se
rozloučili tradičně v našem kostele za účasti rodičŧ a paní starostky
Martiny Berdychové. Po krátkém vystoupení dětí a jejich šerpování
jsme všem popřáli mnoho úspěchŧ a krásné prázdniny.
5. Chodovická olympiáda Pro nepřízeň počasí se olympiáda musela odloţit na
pozdější termín, takţe se mohly zúčastnit pouze tři spřátelené školy
okolních vesnic. Přesto se podařily splnit všechny výchovné cíle a
všechny děti se zúčastnily atletických disciplín : běh 50m nebo 60 m,
skok daleký, hod kriketovým míčkem, přespolní běh a starší ţáci si
(někteří poprvé) vyzkoušeli skok vysoký. Všechny učitelky pomáhaly
s organizací, pro všechny bylo připraveno malé občerstvení, pro vítěze
medaile a diplomy. Kaţdý si mohl porovnat své síly s dětmi z jiných
škol, mohli jsme porovnat výkonnost i mezi školami.
Během dopoledne si děti a učitelky prohlédly naši výstavku, pro děti,
které byly dříve hotovy byly připraveny jednoduché výtvarné činnosti
(výroba kšiltu či brýlí). Podařilo se nám vytvořit příjemnou atmosféru a
smysl pro fair play neohrozila rivalita či nezdary zúčastněných.
Další varianty :
Zpracování témat exkurze, olympiády, Dne dětí, Školního statku ve
skupinové či individuální práci. Příprava předem a vlastní vyhodnocení
po aktivitách.
Vyuţití návštěvy okolních škol pro další činnosti (soutěţ v poznávání
bylin, dřevin, prohlídka kostela, obory či lesoparku v Holovousích).
Další moţností je turnaj ve vybíjené či kopané. Vše záleţí na počtu a
zaměření dětí ostatních škol.
Zařazení turistických a cyklistických výletŧ a exkurzí v okolí
(například Hořice- Smetanovy sady, Věţ samostatnosti, Gotthard, lom
u Josefa a Fléglova stezka s kalíškem, Konecchlumí-kostel, Chloumka,
Libín, Byšičky, Jeníkov či Miletín).
Vyuţití dopravního hřiště v Hořicích.
Zařazování témat a míst, která by se neopakovaly a takovým
zpŧsobem, aby během školní docházky poznaly dokonale místopis
nejbliţšího okolí pěšky, na kole a vzdálenějšího dopravními prostředky
při celodenních a vícedenních exkurzích.
175
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Rizika :
Odlišná výkonnost dětí, nepřízeň počasí, nezájem ze strany rodičŧ
(stále ještě někteří dávají přednost „tradiční výuce v lavicích“), časová
náročnost na přípravu učitelŧ, zvýšené riziko úrazu při sportovních
aktivitách
Zdroje, informace :
cestovní prŧvodce, mapy, internet , pozvánky, plakáty, web…
Podařilo se:
Podařilo se naplnit motto naší školy : „škola pro ţivot“
Děti jsou jiţ zcela samostatné při plnění zadaných úkolŧ, některé se
ujímají vedení, lépe se přizpŧsobují. Daří se zapojení rodičŧ i širší
veřejnosti. Při zpětné vazbě velmi dobrá odezva z hořických škol.
Učitelé oceňují samostatnost, připravenost a spolehlivost
v nejrŧznějších situacích. V kolektivu, kde je pohromadě více dětí naší
školy se učitelé nebojí pustit do odváţnějších projektŧ.
176
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.2.3 Projekty pro rok 2010/2011
Projekty 2010/2011
ZÁŘÍ: Kaţdý má svou šanci
 Odemykání školy
 Dětský domov Nechanice – cyklo – návštěva v DDN
 Jičín - město pohádky (7.-12.9.)
 Sběr šípku (s rodiči)
 Chceme být zdraví - zahájení cyklu praktických seminářŧ zdravého vaření (rodiče, děti)
 Plavecký výcvik (od 17.9.)
 Výtvarné dílny – tkaní, tiffani, kovaný šperk
 Babičko vypravuj, dědečku vzpomínej – zahájení celoročního cyklu projektu
ŘÍJEN: Čas vŧně jablíček
 Celoroční projekt „Lesní společenství“
 Vycházka – zámecký park, obora, herbář, výstava dřevin
 Holovouský malináč – vystoupení
 Dvŧr Králové – muzeum – interaktivní výstava (přírodovědná)
 Lampiónový prŧvod
 Projektový den - Podzimní hry v lese, exkurze v VÚ Holovousy (p. Blaţková)
- Podzim v lidové slovesnosti
LISTOPAD: Co nás učí dějiny
 Projektový den – Co nás učí dějiny
 Muzeum Eduarda Štorcha
 Exkurze a divadlo v Hradci Králové – Drak, Praha
PROSINEC: Pŧjdem spolu do Betléma
 Kultura – divadlo, kino, nebo koncert v Hořicích
 Vánoční besídka
 Vánoční tradice – koledy, výzdoba, perníčky,…
 Muzeum Dvŧr Králové: projektový den – Pŧjdem spolu do Betléma
LEDEN: My tři králové jdeme k vám
 Tři králové – koledování (s rodiči)
 Zápis do 1.třídy – Děti dětem
 Den otevřených dveří – projektový den
177
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
ÚNOR: Zima nás baví
 Vyuţití místních podmínek k zimním hrám – běţky, brusle, sáňky, hokej,…
 Hory – vícedenní pobyt 3.-5.ročník
 Projektový den – Zima nás baví
BŘEZEN: S kníţkami jsme kamarádi
 Práce s knihou, návštěva knihovny
 Výtvarné dílny (pro rodiče s dětmi) – tkaní, malba hedvábí, keramika, zdobení kraslic,
výroba ručního papíru
 Projektový den – Kniha-studnice moudrosti, práce s knihou
DUBEN: Pomlázka se čepejří
 Vítání jara, vynášení Morény
 Tradice, Velikonoce – projektový den
 Velikonoční výstava
 Ekologie – „Den Země“
 Zdraví – příprava mladých zdravotníkŧ na soutěţ
KVĚTEN: Přírodovědná dobrodruţství
 Ptačí den - miniprojekt
 Turistika, cyklo v místním regionu
 Exkurze autobusem – pamětihodnosti, poznávání přírodních krás naší vlasti
 Dopravní hřiště v Hořicích
 Zdraví - soutěţ zdravovědy
ČERVEN: Indiánské léto
 Několikadenní táboření – cyklo, turistika, plavání, hry, soutěţe, výlety, branné
dovednosti,…)
 Sportovní klání s malotřídními školami okolí – turnaj ve fotbale a vybíjené, olympiáda
 Zahradní slavnost – rozloučení s dětmi posledního ročníku, soutěţe, hry, táborák (s rodiči)
 Projektový den – Indiánskou stezkou
VÝTVARNÉ DÍLNY: keramika
tiffani
tkaní na tkalcovském stavu
kované šperky
pletení z pedigu
malování na hedvábí
práce s textilními materiály
práce s přírodními materiály
výroba ručního papíru
šperky ze smaltu
léčivé malování
178
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.3 Školní druţina: Škola pro ţivot
9.3.1 Charakteristika ŠD
Základní škola Chodovice je málotřídní škola, která poskytuje vzdělání ţákŧm z pěti ročníkŧ.
Budova slouţí dětem od mateřské školy do konce 5. ročníku základní školy.
Zájmové vzdělávání školní druţiny zabezpečuje kvalifikovaná vychovatelka Jana Landová.
Školní druţina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního
vyučování a není chápána ani jako pouhá sociální sluţba, hlídání dědí. Pedagogická práce ve školní
druţině má svá specifika – dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímané vyuţití volného
času.
Činnost ve školní druţině rozvíjí dítě v dovednostech dŧleţitých pro ţivot ve společnosti a
prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování. Druţina ho vybavuje ţádoucími vědomostmi,
dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí ţít s ostatními, spolupracovat a tolerovat kaţdého
jedince, pomoci mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná
motivace, radost z činnosti, ctiţádost, zvědavost a povzbuzování. Školní druţina pracuje podle
rámcového programu, kde se střídají rŧzné zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny sloţky a
potřeby dětí.
Školní druţina úzce navazuje na činnosti ve vzdělávání dětí ve škole, práce se odvíjí podle činností a
podle projektŧ, které má škola naplánované a utváří se podle toho nový vzdělávací program.
9.3.2 Co nabízíme ve ŠD
Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací,
výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je
k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
Zaměřujeme se na ochranu ţivotního prostředí.
Chceme, aby prostor školní druţiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytváření vhodného
klimatu. Vedeme děti k tvořivosti a estetičnosti.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí.
Úkolem naší práce je poloţit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit
volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
Od 1. třídy se děti ve ŠD učí rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.
Spojení věkových skupin se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své zkušenosti a dovednosti
mladším. Vedeme k respektování jeden druhého.
9.3.3 Vybavení ŠD
Třída školní druţiny se nachází v budově školy v prostorách bývalé kotelny. Je nově zařízena novým
nábytkem. Také je vybavena televizí a cd přehrávačem. V přízemí je umístěna také mateřská škola,
v 1. a 2. patře základní škola a tělocvična.
Školní druţina kromě vlastních prostor vyuţívá pro svou činnost také tělocvičnu, učebnu s počítači.
Učebny jsou prostorné, vhodně uspořádané a vyzdobené pracemi ţákŧ. Děti se tak pohybují
v prostředí, které vyhovuje jejich věku, a ve kterém se cítí dobře.
Vlastní prostor školní druţiny je členěný, aby umoţňoval příleţitost k odpočinku, k samostatné
intelektuální aktivitě i k rŧzným zájmovým činnostem a hrám. K vybavení patří stolní hry,
stavebnice, dětské časopisy, knihy, odkládací plochy a úloţné prostory.
179
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Nábytek je uspořádán do odlišné podoby, neţ je ve třídách při školním vyučování.
9.3.4 Podmínky přijímání dětí do ŠD
Do školní druţiny jsou přijímáni ţáci 1. – 5. ročníku ZŠ Chodovice. O přijmutí a případném
vyloučení rozhoduje ředitelka školy. K přihlášení dítěte slouţí Zápisový lístek, který dává
prokazatelným zpŧsobem informaci o zdravotním stavu ţáka, o zpŧsobu odchodu ze školní druţiny,
zda dítě odchází samo nebo s doprovodem, o osobních údajích ţáka, dobu pobytu dítěte v druţině ve
školních dnech. Před odevzdáním přihlášky zákonný zástupce vyplní datum a přihlášku podepíše.
9.3.5 Formy zájmového vzdělávání v ŠD
 Hra, která přináší napětí, uvolnění, radost, proţívání rŧzných rolí, proţívání smyslových
záţitkŧ a která vybízí k přemýšlení o věcech a jevech kolem nás, zlepšuje motorické
schopnosti ţákŧ, rozvíjí fantazii a představy
 Učení, při kterém nenásilnou a zábavnou formou navazujeme na získané vědomosti
z vyučování a dále je rozšiřujeme, ţák získává nové dovednosti, zkušenosti, návyky,
vědomosti, schopnosti a postoje
 Výlety a vycházky, při kterých spojujeme pobyt na zdravém vzduchu se cvičením postřehu,
paměti, obratnosti, rychlosti a pohotovosti, umoţňujeme získávání citových záţitkŧ
z přírody, dětských her a radovánek, upevňujeme vědomosti při pozorováních a při
vycházkách, podporujeme kladný vztah k přírodě, pozorujeme její změny a chráníme ji
 Besedy, při kterých přitaţlivou formou cvičíme postřeh, udrţujeme dŧleţité informace
v paměti a podporujme tvořivé myšlení
 Krouţky, ve kterých uskutečňujeme zájmové a odpočinkové aktivity, rozvíjíme schopnosti
dětí a dáváme prostor k tvořivosti, nadaným ţákŧm nabízíme rozšiřující činnosti, chceme
dopřát dětem vyniknout v té oblasti, která vyhovuje jejich schopnostem
 Skupinové činnosti, které učí ţáky spolupracovat, pomáhat si a zvyšují moţnost vzájemné
komunikace
 Celoroční projekty, na kterých je společně pracována s třídními učitelkami
 Spontánní činnosti zaměřené na odpočinkové aktivity
9.3.6 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠD
Za bezpečnost dětí ve školní druţině odpovídá od příchodu ţáka do druţiny aţ do jeho odchodu
vychovatelka. Nepřítomnost dětí je zaznamenávána kaţdý den v Přehledu výchovně vzdělávací
práce daného oddělení. Při standardní činnosti školní druţiny odpovídá vychovatelka za bezpečnost
všech ţákŧ v době činnosti.. Při činnosti v budově školy děti neběhají samy po budově školy, ale
jsou v učeném prostoru pod dohledem vychovatelky. Po návratu z činností mimo školu odchází
vychovatelka zpět do druţiny se všemi dětmi.
Všechny děti jsou povinni dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví spoluţákŧ.
Ţáci nesmí vykonávat nic, co neodpovídá jejich schopnostem a zdravotní zpŧsobilosti.
Při zájmovém vzdělávání dbá vychovatelka o bezpečnost a zdraví ţákŧ především při sportovních
činnostech a výletech
9.3.7 Cíl vzdělávací oblasti ve školní druţině
-
motivační projekt, při kterém se ţáci sami podílejí na vlastním vzdělávání
dát ţákŧm moţnost v něčem vyniknout
utvářet pozitivní vztah ke škole, rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii
180
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
-
podporovat citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učit je chránit si své zdraví,
vést je k otevřené komunikaci, rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat druhého
zaměřovat se na ochranu ţivotního prostředí.
respektovat, domlouvat a při nezdaru hledat efektivnější cestu.
vytvářet příjemný prostor školy a napomáhat k vytváření vhodného klimatu svobodná a
odpovědná rozhodnutí
naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity
respektovat druhé lidi a uvědomit se, ţe mám právo být respektován
řešit problémové situace přirozenou cestou
odolávat případným úskalím, nebezpečím a krizím
pomoci dětem vyrŧstat v sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti
9.3.8 Forma činnosti
Vlastní výchovná činnost probíhá ve třídě školní druţiny, v tělocvičně, na školním hřišti a v lese.
9.3.9 Zaměření školní druţiny
Podporovat aktivní odpočinek dětí a pomáhat odstraňovat duševní únavu.
Orientujeme se na ţáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby. Zaměřujeme se
na co nejaktivnější zapojení ţákŧ do procesu zájmového vzdělávání s cílem poloţit základy
klíčovým kompetencím neboli k schopnostem k řešení problémŧ, kompetencím komunikativním a
sociálním. Základem dění ve školní druţině je estetická výchova, výchova k ochraně ţivotního
prostředí, sportovní činnosti, vycházky, besedy.
9.3.10 Strategie zájmového vzdělávání
Strategiemi zájmového vzdělávání utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence našich ţákŧ uvnitř
školy.
- posilovat osobnostní rozvoj dítěte
- rozšiřovat si komunikační dovednosti, učit se rozhodovat, hodnotit a
sebehodnotit.
- spojením věkových skupin se pokusit naučit starší děti předávat své dovednosti a zkušenosti
mladším ţákŧm
- hlavním cílem je poloţit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem k učení,
k řešení problémŧ, kompetencím komunikativním, sociálním a pracovním
9.3.11 Zaměření školní druţiny
Podporovat aktivní odpočinek dětí a pomáhat odstraňovat duševní únavu.
Orientujeme se na ţáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby. Zaměřujeme se
na co nejaktivnější zapojení ţákŧ do procesu zájmového vzdělávání s cílem poloţit základy
klíčovým kompetencím neboli k schopnostem k řešení problémŧ, kompetencím komunikativním a
sociálním. Základem dění ve školní druţině je estetická výchova, výchova k ochraně ţivotního
prostředí, sportovní činnosti, vycházky, besedy.
181
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.3.12 Strategie zájmového vzdělávání
Strategiemi zájmového vzdělávání utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence našich ţákŧ. Výchovné
a vzdělávací strategie prolínají činnosti ve školní druţině.
Metody a přístupy k ţákovi:
Dopřát pozitivní proţitek, orientovat se na oblasti, ve kterých je dítě úspěšné
– kreativita, fantazie, snaha, originalita.
Poskytujeme okamţitou zpětnou vazbu, vyuţíváme pozitivní motivace, chválíme i za
projevenou snahu, máme stanovena jasná pravidla a hranice, reţim a řád, udrţujeme
se ţákem častý oční kontakt, často střídáme činnosti, netrestáme za projevy
hyperaktivity, ale naopak umoţňujeme pohybové uvolnění a relaxaci. Podněcujeme
k tvořivému myšlení, vedeme ţáky k otevřené komunikaci, rozvíjíme u ţákŧ
schopnost spolupracovat a respektovat druhého, dáváme ţákŧm moţnost v něčem
vyniknout, ţáci mají moţnost pracovat samostatně i v týmu, vytváříme podmínky,
aby ţáci měli dostatek se aktivně podílet na vlastním zájmovém vzdělávání.
9.3.13 Klíčové kompetence
Tvoří jádro vzdělávacích záměrŧ celoročního plánu.
- Kompetence k trávení volného času: orientuje se v moţnostech jak trávit volný čas. Umí
si vybrat ze zájmových aktivit, rozvíjí své zájmy v organizovaných a individuálních
činnostech, umí říci ne nevhodným činnostem, aktivně odpočívá a relaxuje, sebepoznání a
podporovat v nich zdravou sebedŧvěru. Vést je k zájmu o vlastní rozvoj. Vést ţáky k
sociálním dovednostem a respektovat přitom jejich osobní zvláštnosti.
- Komunikativní kompetence: učí se naslouchat navzájem, obohacuje si slovní zásobu,
seznamuje se s komunikačními prostředky, rozvíjí i mimoslovní komunikaci – gesto, úsměv
- Kompetence sociální a personální: učí se organizovat a plánovat, uvědomuje si nejen svá
práva, ale i povinnosti, podílí se na vytváření příznivé atmosféry, učí se přijímat kompromis,
je tolerantní, osvojuje si dovednosti spojené s estetickým vnímáním školy a jeho
ztvárňováním, osvojuje si pravidla souţití, sebekázně, přátelství.
- Kompetence občanské: netoleruje agresivitu, šikanu, podporuje zásady ekologické
výchovy, chrání kulturní tradice, učí se rozlišovat skutečné a zdánlivé hodnoty.
- Kompetence k řešení problémů: všímá si problémŧ kolem sebe, rozlišuje správná a
nesprávná řešení, pokouší se obhájit své názory, uvědomuje si, ţe za svá rozhodnutí nese
zodpovědnost a ţe vyhýbání se problémŧm nevede k cíli
- Kompetence k učení: učí se přemýšlet o druhých, vyuţívat představivosti a fantazie,
zdokonalovat pohybové dovednosti, umět vnímat a proţívat zvláštní chvíle, správně
zacházet s knihou a časopisem a vyuţívat všech moţností aktivního odpočinku a relaxace,
učí se osvojit si zásady zdravého ţivotního stylu, učit se správně rozhodovat a jednat ve
prospěchového zdraví.
- Kompetence pracovní: pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje
vymezená pravidla, adaptuje se na pracovní podmínky, přistupuje k výsledkŧm pracovní
činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a
ochrany ţivotního prostředí, vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje, získává schopnost pracovat ve skupině,
spolupracovat a pomáhat druhým, uplatňuje svou tvořivost, originalitu a fantazii.
182
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Očekávané výstupy
Umí naslouchat, soustředit se, vést rozhovor, přemýšlet o druhých, vyjádřit pocity, řešit problém,
vyuţívat představivosti a fantazie, pozorovat, porovnávat, správně zacházet s knihou a časopisem,
vyuţívat a zdokonalovat pohybových dovedností a hrubé motoriky, dodrţovat pravidla hygieny,
uklízet po činnostech, spolupracovat s ostatními dětmi, organizovat činnost, umět vnímat a proţívat
zvláštní chvíle. Váţí si tradice a kulturního dědictví, které chrání Projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílŧm a podílí se na rozvoji kvalitního ţivotního prostředí.
9.3.14 Vnitřní řád školní druţiny
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY
Ţáci mají právo:




seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, aktivity jsou
nabízeny formou her, spontánních činností
kdykoli poţádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problémŧ
vyjadřovat své názory a nesmějí za ně být jakýmkoli zpŧsobem trestány
právo na pitný reţim
Ţáci jsou povinni:






řídit se pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní druţiny pro ţáky, který je
vyvěšen v učebně.
bez vědomí vychovatelky neopouští místnost školní druţiny. Za ţáka, který byl ve škole a do
ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá
pokud ţák narušuje soustavně školní řád, mŧţe být rozhodnutím ředitele školy z druţiny
vyloučen
šetrně zacházet s hračkami a zařízením druţiny, udrţovat své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
chránit zdraví své i spoluţákŧ
je povinen dodrţovat bezpečnost na prŧlezkách, hřišti i v lese
Zákonní zástupci






sdělí rozsah docházky ţáka a zpŧsob odchodu ţáka z druţiny, tyto údaje jsou zaznamenány
na zápisním lístku
sdělí písemně: omluvu nepřítomnosti ţáka v druţině odchylky od docházky ţáka (jiné časy)
pokud má ţák ze ŠD odejít s jinou osobou, neţ je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku
předem známou nepřítomnost ţáka v druţině zákonný zástupce oznámí písemně
vţdy do 15. v daném měsíci zaplatit úplatu (50 Kč za měsíc).
pokud opakovaně nezaplatí, toto mŧţe být dŧvodem vyloučení ze školní druţiny
mají právo na získávání informací, zajišťuje vychovatelka ŠD
183
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
II. Organizace činnosti






druţina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
školní druţina je otevřena pondělí aţ pátek 11.35 – 15.30
ţáky školní druţiny si vychovatelka přebírá v 11.35 od vyučujících učitelek
pokud se ţáci zúčastňují zájmových krouţkŧ v rámci školy, čekají v druţině, kde si je
vyzvedne lektor či vedoucí krouţku
během všech školních prázdnin je ŠD uzavřena
doba pobytu ţáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku,pokud neodchází hned po
obědě, pak je odchod moţný nejdříve ve 14.30 (dřívější odchody narušují činnost ŠD)
V druţině se vede tato dokumentace:


zápisní lístek pro ţáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
přehled výchovně vzdělávací práce
Seznam míst vyuţívaných při pobytu venku


Školní hřiště v areálu školy
Les a jeho okolí
V Chodovicích 1. září 2010
Jana Landová
184
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7.15. Plán akcí ŠD na rok 2010 - 2011
Plán akcí ve školní druţině navazuje na ŠVP ZŠ Chodovice. Školní druţina spolupracuje na
projektech školy a kaţdý měsíc navazuje na jednotlivá témata určená školou společně. Tato témata
se prolínají do všech učebních předmětů v konkrétním měsíci a i ve školní druţině. Jednotlivé měsíce
mají téma a kaţdým rokem se mění.
TERMÍN
TÉMATICKÝ PLÁN
ŠKOLNÍ DRUŢINY 1. – 5.
ročník
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Září
Kaţdý má svou šanci
Poznáváme se
Pomáháme si
Osobnostní a sociální
výchova
Říjen
Čas vŧně jablíček
Ochrana přírody
Přírodovědná dobrodruţství
Zpívání je radost
Environmentální
výchova
Listopad
Co nás učí dějiny
Osobnostní a sociální
výchova
Prosinec
Pŧjdem spolu do Betléma
Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Leden
My tři Králové
Týden bystrých hlaviček
Sněhová strašidla
Výchova
demokratického
občana
Únor
Zima nás baví
Zimní radovánky
Sportovní soutěţe na sněhu
Osobnostní výchova
Březen
S kníţkami jsme kamarádi
Environmentální
výchova
Osobnostní výchova
Duben
Pomlázka se čepíří
Vítání jara
Osobnostní výchova
Environmentální
výchova
POZNÁMKY Jednotlivé činnosti a měsíční
akce
Seznamovací hry
Dětský domov Nechanice – druţba
Jičín – město pohádek
Sběr šípkŧ
Zdravá výţiva
Sebepoznávací aktivity (Schránka dŧvěry)
Vyber si kamaráda
Přírodovědné vycházky
Výrobky z přírodnin
Podzimní hrátky v lese
Holovouský malináč
Muzeum Dvŧr
Pravěk
Podzimní hry v lesa
Hry z pravěku
Dramatické hry, středověké tance
Staň se reportérem
Dramatizace pověstí
Štorch – muzeum
Kvízy a soutěţe s tématikou historie
Nácvik besídky
Vánoční besídka
Výroba dárkŧ (perníčky, cukroví)
Vymysli pohádku
Výroba pohádkového leporela
Pohádkové hádanky – bystré hlavy
Den otevřených dveří
Zápis do 1. třídy – výroba dárkŧ
Výroba sněhových strašidel a víl
Zimní hry
Učíme se kouzlit
Přísloví
Kufr, hádanky, kříţovky
Zimní radovánky, soutěţe na sněhu
Běţky, brusle
Pobyt na horách
Jarní příroda
Dramatizace pohádky s rodiči
Práce s knihou
Návštěva knihovny
Kvízy, poznávání ukázek z knih
Pohádkové postavy
Vynášení Morény
Tradice – Velikonoce
Ekologie, den her, les
Pouť na hřišti, táborák
Zdraví, zdravověda, první pomoc
185
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen
Přírodovědná dobrodruţství
Environmentální
výchova
Výchova
demokratického
občana
Červen
Turistické a obranné dovednosti
Indiánské léto
Osobnostní a sociální
váchova
První pomoc
Turistika
Soutěţe na kole
Den Matek
ZOO Dvŧr Králové
Přírodovědné vycházky
Míčové hry
Dramatické hry
Cyklistické výlety do okolí
Stavba stanu – táboření
Táborový oheň
Branné dovednosti – azimut
Zahradní slavnost, rozloučení s dětmi
Tabulka 39 - Školní druţina
186
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.4 Dotazníky uţité v předešlých šetřeních
Dotazník pro rodiče
Váţení rodiče,
byli bychom rádi, kdybyste si našli pár chvil na vyplnění tohoto dotazníku. Více neţ hodnocení
konkrétních učitelů nás zajímá spíše Váš všeobecný dojem ze školy. Prosíme, nekonzultujte odpovědi se
svým dítětem, zajímá nás názor Váš. Pokud se chcete vyjádřit ke konkrétním záleţitostem, vyuţijte prosím
místo na druhé straně.
Předem děkujeme za Váš čas i snahu.
Zakrouţkujte prosím u kaţdé věty některou z hodnot 1 – 5 (čím více bodů, tím lepší ohodnocení)
1 2 23 4 5 ?
1.
Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání.
2.
3.
Škola poskytuje mému dítěti dostatek příleţitostí vzdělávat podle
jeho zájmu.
Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve škole.
4.
Na mé dítě jsou kladeny vysoké poţadavky na znalosti.
5.
Doba, kterou tráví mé dítě ve škole je příliš dlouhá.
6.
7.
Doba, kterou tráví mé dítě domácí přípravou na vyučování je příliš
dlouhá.
Školní řád – reţim je správný, vyhovuje potřebám mého dítěte.
8.
Škola poskytuje bezpečné prostředí pro mé dítě.
9.
Škola podporuje u dětí spolupráci a vzájemnou úctu.
10.
S dítětem často mluvíme o dění ve škole.
11.
13.
Mám moţnost informovat se o úspěších i o problémech mého
dítěte ve škole.
Osobní konzultace s učiteli mi vyhovují více neţ klasické
třídní schůzky.
Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy.
14.
Mám moţnost ovlivnit dění ve škole.
15.
Mám dobrý pocit z toho, ţe moje dítě navštěvuje tuto školu.
12.
187
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Dotazník pro učitele
Váţená paní kolegyně, váţený pane kolego,
Prosím Vás o chvilku času a vyplnění dotazníku.
Zakrouţkujte prosím u kaţdé věty některou z hodnot 1 – 5 (1 – rozhodně nesouhlasím, 2 – spíš nesouhlasím,
3 – částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 – spíš souhlasím, 5 – rozhodně souhlasím). Pokud se nechcete
nebo nemůţete vyjádřit, zakrouţkujte otazník.
Chcete-li se vyjádřit i k jiným záleţitostem, vyuţijte prosím místo na druhé straně.
1 2 23 4 5 ?
1.
Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání.
2.
3.
Škola poskytuje mému dítěti dostatek příleţitostí vzdělávat podle
jeho zájmu.
Učitelé naší školy jsou na svoji práci dobře připraveni.
4.
Učitelé v naší škole spolupracují.
5.
Vzdělání je v naší škole dobře organizováno.
6.
Domácí příprava ţáků je dostatečná.
7.
Školní řád je správný, stanoví jasná pravidla.
8.
Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány.
9.
S dětmi mluvím o jejich problémech.
10.
Většina dětí se nebojí zeptat učitele, kdyţ jim není něco jasné.
11.
Rodiče mají dostatek moţností informovat se o úspěších
i problémech svého dítěte.
Konzultační dny pro poskytování informací rodičům povaţuji
Za vhodnější neţ třídní schůzky.
Přání a názorům rodičů je vţdy nasloucháno.
12.
13.
14.
15.
Jsem spokojen s moţností vyjadřovat se a zasahovat do zásadních
Rozhodnutí, které se týkají chodu školy a její budoucnosti.
Cítím se součástí školy.
188
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Dotazník pro žáky 3.-5. ročníku
Zakrouţkuj prosím u kaţdé věty některou z hodnot 1 -5
(1 – rozhodně nesouhlasím, 2 – spíš nesouhlasím, 3 – částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 – spíš
souhlasím, 5 – rozhodně souhlasím).
Pokud se nechceš nebo nemůţeš vyjádřit, zakrouţkuj otazník. Pokud se chceš vyjádřit i k jiným
záleţitostem, pouţij místo na druhé straně.
1 2 23 4 5 ?
1.
Rozvrh hodin mi vyhovuje.
2.
Vyhovuje mi moţnost volitelných předmětů.
3.
Ţáci rozdílné výkonnosti dostávají rozdílně obtíţné úkoly.
4.
Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli a „nebiflovali“ se nazpaměť.
5.
Domácí příprava na vyučování mi zabere mnoho času.
6.
Mám pocit, ţe učitelům na mně záleţí, ţe mi pomáhají.
7.
Často pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy.
8.
Kdyţ pracujeme ve skupinách, můţeme si skupiny sestavit sami,
vybrat si, s kým chceme pracovat.
Jsem rád, kdyţ mohu řešení úkolů, nové poznatky sám vyhledat
v učebnici, ve studovně. Je to lepší, neţ kdyţ nám vše řekne učitel.
Učitel se věnuje ţákům ve třídě, nikoho nevynechá.
9.
10.
11.
12.
Nebojím se zeptat učitele, kdyţ něčemu nerozumím, kdyţ mi něco
není jasné.
Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním.
15.
Přestupky proti školnímu řádu (vyrušování při hodině, zapomínání
pomůcek, honění po škole apod.) jsou dostatečně přísně trestány.
Při hodinách by se měly více vyuţívat počítače, video, zpětné
projektory.
Ve škole se cítím bezpečně.
16.
Jsem rád, ţe chodím do této školy.
13.
14.
189
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Vyhodnocení výsledků dotazníku
Dotazník pro rodiče
1. Škola poskytuje mému dítěti
dobrou úroveň vzdělání.
nevyjádřeno
- 6%
spíš
souhlasím 38%
rozhodně
souhlasím
56%
3. Na mé děti jsou kladeny vysoké
poţadavky na znalosti.
spíš
souhlasím 19%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 31%
rozhodně
nesouhlasí
m - 25%
spíš
nesouhlasí
m - 25%
5. Doba, kterou tráví mé dítě domácí
přípravou na vyučování, je příliš
dlouhá.
rozhodně
souhlasím 6%
rozhodně
nesouhlasím 44%
spíš
nesouhlasím 25%
7. Škola poskytuje bezpečné
prostředí pro mé dítě.
spíš
nesouhlasí
m - 6%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 13%
spíš
souhlasím 19%
11. Osobní konzultace s učiteli mi vyhovují
více neţ klasické třídní schůzky.
rozhodně
souhlasím 45%
spíš
souhlasím 56%
4. Doba, kterou tráví mé dítě ve škole, je
spíš příliš dlouhá.
souhlasím 6%
nevyjádřeno 6%
spíš
nesouhlasím 13%
částečně
souhlasím i
nesouhlasím 6%
rozhodně
nesouhlasím 69%
6. Školní řád- reţim je správný, vyhovuje
potřebám mého dítěte.
nevyjádřen
o - 6%
rozhodně
souhlasím 50%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 13%
spíš
souhlasím 31%
8. Škola podporuje u dětí spolupráci a
vzájemnou úctu.částečně
rozhodně
souhlasím 31%
souhlasím i
nesouhlasí
m 19%
spíš
souhlasím
50%
10. Mám moţnost informovat se o
úspěších i o problémech mého dítěte
ve škole.
spíš
souhlasím 13%
rozhodně
souhlasím 87%
rozhodně
souhlasím 75%
spíš
souhlasím 6%
rozhodně
souhlasím 38%
spíš
souhlasím
31%
9. S dítětem často mluvíme o dění ve
škole.
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 6%
nevyjádřeno
- 6%
nevyjádřeno 6%
částečně
souhlasím i
nesouhlasím 19%
rozhodně
souhlasím 50%
2. Jsem spokojen s kvalitou
vyučování ve škole.
spíš
nesouhlasí
m - 6%
nevyjádřeno
částečně - 6%
souhlasím i
nesouhlasí
rozhodně
m - 31%
nesouhlasí
m - 6%
12. Mám dobrý pocit z jednání s
pracovníky školy.
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 6%
spíš
souhlasím 25%
rozhodně
souhlasím 69%
190
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
13. Mám moţnost ovlivnit dění ve škole.
nevyjádřeno
- 6%
rozhodně
nesouhlasí
m - 6%
rozhodně
souhlasím1
3%
spíš
souhlasím 31%
14. Mám dobrý pocit z toho, ţe moje
dítě navštěvuje tuto školu.
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 6%
spíš
nesouhlasí
m - 25%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 19%
spíš
souhlasím 19%
rozhodně
souhlasím 75%
Dotazník pro ţáky 3. – 5. ročníku
( zúčastnilo se 15 ţáků)
1. Rozvrh hodin mi vyhovuje
nevyjádřeno
- 7%
rozhodně
souhlasím 39%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 27%
spíš
souhlasím 27%
3. Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli
a „nebiflovali“ se nazpaměť
nevyjádřeno
- 7%
rozhodně
nesouhlasí
m - 7%
spíš
souhlasím 13%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 13%
rozhodně
souhlasím 60%
5. Mám pocit, ţe učitelům na mně záleţí,
ţe mi pomáhají
nevyjádřeno
7%
rozhodně
souhlasím 33%
spíš
souhlasím 20%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 40%
2. Ţáci rozdílné výkonnosti dostávají
rozdílně obtíţné úkoly
nevyjádřeno
- 13%
rozhodně
souhlasím 47%
rozhodně
nesouhlasí
m - 20%
spíš
nesouhlasí
m - 7%
spíš
souhlasím
13%
4. Domácí příprava na vyučování
mi zabere mnoho času
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 27%
rozhodně
souhlasím 27%
rozhodně
nesouhlasí
m - 26%
spíš
nesouhlasí
m - 20%
6. Často pracujeme ve skupinách,
společně řešíme problémy
rozhodně
souhlasím 47%
spíš
nesouhlasí
částečně
m - 7%
souhlasím i
nesouhlasí
m - 33%
spíš
souhlasím 13%
191
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
7. Kdyţ pracujeme ve skupinách, můţeme si
skupiny sestavit sami, vybrat si s kým chceme
pracovat
rozhodně
souhlasím 13%
spíš
souhlasím 7%
rozhodně
souhlasím 13%
rozhodně
nesouhlasí
m - 13%
spíš
souhlasím 27%
9. Učitel se věnuje ţákům ve třídě, nikoho
nevynechá
nevyjádřeno
- 7%
11. Mohu učiteli sdělit svůj názor,
diskutovat s ním
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 40%
13. Při hodinách by se měli více vyuţívat
počítače, video, zpětné projektory
rozhodně
souhlasím 46%
rozhodně
nesouhlasí
m - 7%
spíš
souhlasím 13%
rozhodně
souhlasím 67%
12. Přestupky proti školnímu řádu (vyrušování při
hodině,zapomínání pomůcek, honění po škole apod.)
jsou dostatečně přísně trestány
spíš
nesouhlasí
m - 13%
nevyjádřeno
20%
spíš
nesouhlasí
m - 7%
10. Nebojím se zeptat učitele, kdyţ něčemu
nerozumím, kdyţ mi něco není jasné
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 13%
rozhodně
souhlasím 53%
spíš
nesouhlasí
m - 7%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 20%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 20%
spíš
souhlasím 27%
spíš
souhlasím 20%
rozhodně
nesouhlasí
m - 33%
spíš
nesouhlasí
m - 7%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 60%
rozhodně
soulasím 7%
8. Jsem rád, kdyţ mohu řešení úkolů, nové poznatky
sám vyhledat v učebnici, ve studovně, je to lepší,
neţ kdyţ nám vše řekne učitel
spíš
souhlasím 7%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 26%
nevyjádřeno
- 7%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m -20%
rozhodně
souhlasím 33%
rozhodně
nesouhlasí
m - 7%
spíš
nesouhlasí
m - 13%
spíš
souhlasím 7%
nevyjádřeno
- 20%
14. Ve škole se cítím bezpečně
spíš
nesouhlasí
m - 13%
spíš
souhlasím 47%
rozhodně
souhlasím 13%
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 27%
15. Jsem rád, ţe chodím do této školy
částečně
souhlasím i
nesouhlasí
m - 27%
rozhodně
souhlasím 73%
192
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.5 Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva o činnosti školy
adresa školy:
ZŠ a MŠ Chodovice
Chodovice 2
508 01 Hořice
ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Slezáková
724 985 324
Součásti školy:
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
školní druţina
počet ročníkŧ:
5
počet tříd:
2
IČO školy:
75015111
zřizovatel:
OÚ Holovousy
schváleno ve Školské radě:
30. 8. 2010
Údaje o škole:
Školu navštěvovalo 19 dětí v ZŠ a 27 v MŠ.
Vyučování probíhá v souladu s ŠVP ze dne 1. 9. 2007 pod názvem „Škola pro ţivot.“
Součástí školy je ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ.
Základní škola má tři prostorné, světlé učebny. Ve dvou probíhá výuka, třetí je zařízena pro
tělesnou výchovu. V ředitelně a kabinetu jsou tři skříně na pomŧcky a stojan na obrazy, PC
pracoviště. Pomŧcky jsou dle potřeby obnovovány a doplňovány. V prvním patře je sociální zařízení
se sprchovým koutem, šatna pro ZŠ a kabinet TV. V přízemí jsou dvě učebny mateřské školy. Jedna
slouţí jako jídelna a pracovna s počítačem, druhá na hry, pohybové aktivity a odpolední spánek dětí.
Je tu rovněţ sociální zařízení a šatna. Kuchyň s prostornou jídelnou mají nové moderní vybavení,
PC. V srpnu 2008 proběhla rekonstrukce kuchyně za více neţ 600 tisíc Kč. Dále klubovna
s hrnčířským kruhem, televizí s DVD přehrávačem. Učebny první i druhé třídy jsou vybaveny čtyřmi
počítači (v druhé třídě i MŠ připojení k internetu).
193
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Spolupráce s organizacemi:
Při škole jiţ řadu let funguje Sdruţení občanŧ při ZŠ Chodovice. Ve sdruţení jsou členy děti
ZŠ a MŠ, učitelé a někteří rodiče. Předsedkyně sdruţení je paní ing. Irena Vrbatová. Členové výboru
jsou: Petra Baliharová, Irena Peterová, Zuzana Slezáková.
Činnost sdruţení zahrnuje širokou veřejnost obcí Chodovice, Chlum, Holovousy a okolí. Náplň
činnosti: zájmové krouţky, akce pro děti a rodiče. Sdruţení úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ
Chodovice, ZŠ Milovice, ZŠ Dobrá Voda a ZŠ Vojice, OÚ Holovousy, Sdruţením pro záchranu
kostela sv. Bartoloměje a školou v italské Sgurgole. Sdruţení občanŧ při ZŠ se podařilo získat dotaci
10000,-Kč od KÚ v Hradci Králové Z dotace KÚ bylo hrazeno kurzovné plaveckého výcviku a
výtvarný materiál.
Obec i sdruţení úzce spolupracují se školou. OÚ přispěl rovněţ na pomŧcky a přispěl do
rozpočtu Sdruţení občanŧ při ZŠ.
Rámcový popis personálního zabezpečení školy:
Pedagogičtí pracovníci ZŠ v poměru: 4
1. ředitelka ZŠ
Mgr. Zuzana Slezáková
třídní učitelka 3., 4. a 5. roč. ZŠ
2. učitelka ZŠ
Mgr. Lenka Doleţalová
třídní učitelka 1. - 2. roč. ZŠ
3. vychovatelka ŠD
Bc. Jana Landová
70% vychovatelka, 30% učitelka 4. a 5.roč
4. učitelka ZŠ
Lucie Nimsová
1 hod v 4. roč. - Informatika, Aj v 3. - 5. roč.
Pedagogičtí pracovníci MŠ v pracovním poměru: 2
1. učitelka MŠ, zástupce ředitele
Irena Peterová
2. učitelka MŠ
Markéta Klŧzová
Ostatní pracovníci v pracovním poměru:
5
l. vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka
Markéta Bartoníčková
2. kuchařka
Lucie Košťálová
3. provozní zaměstnanec - školnice
Romana Bangová
5. mzdová účetní a ekonom
Markéta Křečková
194
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Zápis do první třídy:
dne 26. ledna 2010
Zapsaných dětí:
Odklad školní docházky:
Zařazeno do první třídy:
9
0
7
Zájmové krouţky:
Hra na flétnu
Vývojové poruchy učení
Zdravotnický
Výtvarný
Počítače
Sportovní, ekologický
- paní Lenka Doleţalová (pro ţáky 1. - 5. roč.)
- paní Jana Landová
- paní Jana Landová
- paní Irena Peterová
- paní Lucie Nimsová
- pan Petr Hejduk
Společné akce s MŠ:
Plavecký výcvik v Hořicích, návštěva Jičína- města pohádek, vánoční besídka, oslava Dne
dětí, kulturní programy ve škole, divadelní představení v Hořicích, kino v Hořicích,
lampiónový prŧvod k pomníku a pouštění loděk v Holovousích , vystoupení na oslavách
Holovouského malináče, besídka k Svátku matek, exkurze v Harrachově, Zahradní slavnost a
slavnostní zakončení roku v kostele
Akce MŠ:
Divadelní představení v Kulturním domě Koruna v Hořicích:
leden: Jak šel pejsek do školy
březen: Dobrodruţství veverky Zrzečky
květen: Malované písničky
Účast na dnu dětí ve školním statku Hořice, Oslava dne dětí na školní zahradě – soutěţe,
Putování za Rumcajsem v místním lese, výlet do Harrachova – sklárny a Mumlavské
vodopády.
Akce ZŠ:
1. Vícedenní tematické pobyty:
Zimní pobyt dětí:
Účastnily se všechny děti 1. - 5. ročníku. Během pětidenního pobytu v Jeseníkách proběhl
běţecký a sjezdový výcvik, sněţnice, jízda na krátkých lyţích, létání na dracích, saunování,
bazén, soutěţe, hry pro rozvoj osobnosti, ekologická výchova, celodenní výlet na běţkách po
naučné stezce Skřítek.
Letní pobytový kurz:
Během pětidenního pobytu v CHKO Litovelské Pomoraví si děti vyzkoušely jízdu na koni,
lukostřelbu, minigolf, nízké lanové pohybové aktivity, skoky na trampolíně a absolvovaly
naučný bobří skanzen. Vyrobily si masku svého obličeje ze sádrového obvazu a hrály
195
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
strategické a ekologické hry. Navštívily historické pamětihodnosti Olomouce a ekologické
středisko v Luňákově. Poznávaly luţní lesy a mokřady, vyzkoušely si plavbu na raftech na
vodním díle Malé Poděbrady.
2. Exkurze, jednodenní poznávací výlety:
Muzeum ve Dvoře Králové – interaktivní výstava „ Svět očima bible, bible očima světa“
výstava chovného zvířectva v Hořicích (cyklo)
Holovousy - exkurze v zámeckém parku a oboře – výstavka, herbář
Jičín město pohádky
Dětský domov Nechanice (cyklo)
Hořice – výlet na běţkách
Dobrá Voda – pěší výlet za ledovými sochami
Hradec Králové - Planetárium - Poprvé ve hvězdárně (1.-3.roč.)
- Sluneční soustava (4. - 5.roč.)
- Naučný dokumentární film, hvězdářský dalekohled
- Solno – jodová jeskyně
- Cinestar – pohádkový příběh Ch. Dickense: Vánoční koleda
Praha – prohlídka historického centra Prahy, návštěva divadelního představení Velká škola
Malého stromu v divadle Lávka
Hořice – návštěva městské knihovny
Libín – pěší výlet
Harrachov – exkurze ve sklárnách, Muzeum skláren, Mumlavské vodopády a skokanské
mŧstky
3. Slavnosti, besídky
Zahradní slavnost – zahájení celoročního projektu, táborák
Slavnost na ukončení školního roku – slavnostní šerpování v kostele, pouť na hřišti
Vánoční besídka v kostele, besídka k Svátku matek
Slavnosti holovouských malináčŧ - společné vystoupení s dětmi Nechanice
4. Výtvarné dílny, semináře
Výtvarná dílna pro veřejnost – zdobení perníkŧ (na slavnosti v Holovousích)
Vzdělávací seminář pro pedagogy – alternativní prvky ve výuce
Výroba lodiček z kŧry, výroba lampionu
Semináře zdravé výţivy
Výtvarné dílny - keramická dílna, pletení košíkŧ z pedigu, tiffani, malba na hedvábí, adventní
vazba, tkaní na tkalcovských stavech
Semináře intuitivního malování s Lenkou Tauchmanovou z Liberce pro rodiče a děti
5. Soutěţe
Soutěţ ve sběru papíru a bylin, soutěţ zdravovědy v Jičíně, dopravní soutěţ, jízda zručnosti,
Malá chodovická olympiáda pro okolní školy, čtenářská soutěţ Nejlepší čtenář roku
196
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Projekty:
V loňském školním roce naše škola vyuţila šanci, kterou poskytla finanční dotace od EU
v rámci OPVK. Dotaci se podařilo získat na projekt Malotřídní škola Chodovice – Škola pro
ţivot. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření modelového vzdělávacího programu,
vyuţitelného pro venkovské školy. Pro učitele jsme uspořádali vzdělávací semináře a
konference s odborníky z UK v Hradci Králové. V projektu jsme vyuţili prvky alternativních
metod. Například projektové vyučování, spolupráce rodiny se školou, skupinové vyučování,
exkurze, vícedenní pobyty. Byly vytvořeny celoroční motivační projekty (po měsících),
v rámci kterých se uskutečnily všechny plánované aktivity.
Děti měly moţnost navštívit Jičín město pohádky, hvězdárnu a filmové představení
v Hradci Králové, Prahu s návštěvou divadelního představení, muzeum a sklárny
v Harrachově, Mumlavské vodopády a muzeum ve Dvoře Králové s interaktivní výstavou.
Během zimního pobytu v Jeseníkách si děti vyzkoušely řadu zimních dovedností – jízdu na
sjezdových a běţeckých lyţích, akrobacii na krátkých lyţích, létání na dracích, chŧzi na
sněţnicích. Pobyt byl zpestřený saunováním, bazénem a dalšími společnými aktivitami pro
rozvoj sociálních a komunikativních dovedností.
Při letním pobytu v krásné přírodě u Olomouce jsme poznávali místní naučné stezky, Bobří
skanzen, ekologické středisko a historickou Olomouc. Celý pobyt byl naplněn proţitkovými
aktivitami. Uţívali jsme si při jízdě na koních, raftingu, v lanovém centru, při lukostřelbě nebo
hrách a soutěţích v krásném prostředí CHKO Litovelské Pomoraví.
Součástí projektu bylo vytvoření modelového ŠVP pro venkovské školy.
Z dotace EU bylo pořízeno: 5x nová PC sestava, stŧl pod PC a ţidle, výukový software,
výtvarný materiál, vybavení na techniku tiffani, tkalcovské stavy, čtenářský kout – matrace,
stoly, ţidle, police a encyklopedie.
Akce pro veřejnost:
Přednáška V. Zavadila o venezuelských indiánech a pralesích
Den otevřených dveří v ZŠ, projektové dny (Hrajeme si, Den Země, Děti dětem)
Koledování na Tři krále, oslava Dne dětí, vánoční vystoupení, besídka k Svátku matek,
vystoupení na oslavách holovouského malináče, pro dŧchodce, vítání občánkŧ a jiné.
197
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Zapojení školy do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Anglický jazyk – Brána jazykŧ:
prŧběţně, celoroční
Činnostní učení (Tvořivá škola):
třídenní seminář
Tkaní na tkalcovských stavech:
dvoudenní seminář
Práce s textilními materiály a tkaní: třídenní seminář
Jednodenní semináře:
Alternativní prvky ve výuce 2x :
J. Pavlíková
R. Čech
Zuzana Slezáková
Lenka Doleţalová
Jana Landová
Zuzana Slezáková
Lenka Doleţalová
Lucie Nimsová
Jana Landová
Zuzana Slezáková
Jana Landová
Lenka Doleţalová
Markéta Klŧzová
Zuzana Slezáková
Lenka Doleţalová
Jana Landová
Výtvarné dílny – Magická Afrika
HV – Od podzimu k adventu s písničkou a hrou
Metody nácviku čtení a psaní
Zuzana Slezáková
Irena Peterová
Lenka Doleţalová
Jana Landová
Lucie Nimsová
Markéta Klŧzová
Jana Landová
Jana Landová
Jana Landová
Jana Landová
Zuzana Slezáková
Lenka Doleţalová
Irena Peterová
Jana Landová
Irena Peterová
Zuzana Slezáková
Lenka Doleţalová
Irena Peterová
Lenka Doleţalová
Lenka Doleţalová
Lenka Doleţalová
25. srpna 2010
Mgr.Zuzana Slezáková
Tělesná výchova hravě
Dramatická výchova a tematické celky na 1. stupni
Základy tancŧ – Live dance
Košíkářství – pletení z pedigu
Prevence ve škole – Co dělat kdyţ…
Malování na hedvábí
Tiffani
198
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Příloha Výroční zprávy o činnosti školy
Prevence sociálně patologických jevů
MŠ Chodovice
Základním prvkem ochrany před společensky neţádoucími jevy je výchova ke zdravému zpŧsobu
ţivota od nejútlejšího věku. Myšleno v pojetí holistickém to znamená ve sloţce tělesné, duševní a
sociální, kdy tyto sloţky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.
V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu, které jsou zároveň
prevencí společensky nepřijatelných jevŧ, patří:
 sebedŧvěra, samostatnost a sebejistota
 podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
 schopnost přizpŧsobení se ţivotu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu
světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
 seberozvíjení
 motivace k aktivnímu poznávání a proţitkŧm
 rozvoj tvořivosti a estetického cítění
 systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého ţivotního stylu, zdravotní
prevence
ZŠ Chodovice
Cíle prevence:
zvýšení odolnosti dětí vŧči sociálně patologickým jevŧm, prevence a řešení šikany,
zneuţívání návykových látek, pěstování právního vědomí (dětská práva), výchovu ke zdravému
ţivotnímu stylu. Za nejdŧleţitější ve specifické drogové prevenci povaţujeme zajistit co
nejméně závislostí nebo experimentŧ nebo alespoň oddálení prvních experimentŧ a braní drog.
Jelikoţ si uvědomujeme, ţe závislosti vznikají často jiţ v raném věku kolem 11 roku, klademe
velký dŧraz na včasný začátek prevence a jeho dlouhodobé pŧsobení.
199
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
U ţáků 1. – 5. ročníku se zaměříme především na:
 vzájemné poznání dětí, pedagogŧ a dalších zaměstnancŧ školy
 společné stanovení a zaţití pravidle harmonického souţití mezi ţáky a učiteli
 zvyšování zdravého sebevědomí ţákŧ
 výchova k vzájemné úctě a sebeúctě
 řešení konfliktŧ a schopnost komunikace
 výchova k vyjádření vlastního názoru
 výchova k práci v kolektivu
 svět kolem nás a rizika, která na nás číhají í
 pochopení pojmu zdraví, z něhoţ se odvíjí i chápání poškození zdraví
 dětská práva
 besedy organizované Hasiči
Programy vyuţívané pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů:
 kooperativní vyučování
 projekt Kaţdý má svou šanci – v OPVK 1.4 : Rovné příleţitosti
 komunitní kruh
 projektové vyučování
 výlety a školy v přírodě
 osobnostní a sociální výchova, která je na naší škole realizována v samostatném předmětu
Etická výchova s hodinovou týdenní dotací
 Projekt Kaţdý má svou šanci - zaměřuje se na pomoc při řešení výskytu sociálně
patologických jevŧ na škole s vyuţitím vrstevnické podpory. To je zpŧsob, jak dětem
umoţnit prostřednictvím jejich kamarádŧ vyrovnat se s náročnými situacemi, postavit se
proti šikaně a negativnímu ovzduší ve škole.
Aktivity organizované školou v době mimo vyučování:
 zájmové krouţky, školní druţina
 jednodenní výlety a exkurze
 vícedenní pobyty
 soutěţe, turnaje
 slavnosti, besídky, vystoupení
 akce pořádané školou mimo vyučování (pro děti, bývalé ţáky školy, rodiče i širší veřejnost)
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 besedy k prevenci a zneuţívání návykových látek, dětských práv
 samostudium materiálŧ k šikaně a prevenci návykových látek
 pořádání seminářŧ s odborníky v oboru pedagogiky a psychologie
Aktivity pro rodičovskou veřejnost:
 informace o problematice prevence sociálně patologických jevŧ pro rodiče na internetových
stránkách školy
 třídní schŧzky, dny otevřených dveří
 neformální setkávání (účast rodičŧ při výuce, společných akcích školy, projektech…
 aktivní účast rodičŧ na tvorbě projektŧ
200
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.6 Slovník cizích slov
Upřednostňujeme zavedené české výrazy, jsme však nuceni zachovat formální stránky ŠVP.
Uvádíme zde proto cizí nové pojmy a k nim přiměřené výrazy.






Evaluace –
Autoevaluace –
Klíčové kompetence –
Prŧřezová témata –
Environmentální Etická výchova –
hodnocení
sebehodnocení
vzdělávací a výchovné cíle pro osobnostní rozvoj
cíle pro vytvoření postojŧ a hodnot současného světa
ekologická výchova
učí o pravidlech o mravním jednání a mravních zásadách
201
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.7 Fotodokumentace
Září – Dětský domov Nechanice
Září – Zdraví
Leden – Hrajeme si
202
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Leden – Zápis do první třídy
Únor – Zimní pobyt
203
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Únor – Zimní pobyt
Březen – Pohádka
204
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Březen – Exkurze Praha
Březen – Pohádková noc
205
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Duben – Studánková víla
Duben – Otvírání studánek
206
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Duben – Pomoc lesu
Květen – Letní pobyt – táborákové písně
207
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Květen – Letní pobyt
Květen – Letní pobyt
208
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
Výtvarné dílny
Den Země Hradec Králové
209
ZŠ a MŠ Chodovice - Škola pro ţivot
9.8 Doporučená literatura pro tvorbu ŠVP
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Tvorba ŠVP krok za krokem s pedagogickým sborem. Brno: MU, 2006. 116
s. ISBN 80-210-4063-7.
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Na co si dát pozor při tvorbě ŠVP? Učitelské listy, 2006, č.3. ISSN 12106313
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická
příprava učitelŧ. In Didaktika – opora proměn výuky. Sborník příspěvků z celostátní konference s
mezinárodní účastí v Hradci Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 119 s. ISBN 80-7041498-7
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Obtíţe učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu. In Bulletin ČPV.
Brno, 2004. 66 s.ISBN 80-86633-25-X
KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J., Zabezpečení ţákŧ se speciálními vzdělávacími
potřebami ve školním vzdělávacím programu. Organizing of pupils with special educational needs
(SEN) in school curriculum, s. 43 - 54. 2007.
FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace
učitelŧ v inkluzivní škole. In. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno
: Paido, 2008. str. 97-113. ISBN 978-80-7315-170-6., MU ISBN 978-80-210-4736-5
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání ţákŧ se
speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech. In. Pedagogický výzkum
jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta
UHK 2.-4. září 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. str. 553-562. ISBN 978-80-7041-287-9.
HEJČÍKOVÁ, Jana ; BRANT, Jiří . Www.rvp.cz [online]. 2009 [cit. 2010-10-10]. Metodický portál
RVP - články. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZS/1080/TVORBA-SVP-NAMALOTRIDNI-SKOLE---UCEBNI-PLAN.html/>.
PERNICOVÁ , Hana ; BRANT, Jiří . Www.rvp.cz [online]. 2009 [cit. 2010-10-10]. Metodický
portál RVP - články. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1636/ucebni-osnovy-namalotridnich-skolach.html/>.
210

Podobné dokumenty