2003 Výroční zpráva Annual Report

Komentáře

Transkript

2003 Výroční zpráva Annual Report
Česká správa letišť, s. p.
Czech Airports Authority
2003
Výroční zpráva
Annual Report
Obsah
Contents
2
Vybrané ukazatele / Highlights
4
Úvodní slovo generálního ředitele / General Director’s Opening Statement
6
Vedení společnosti / Senior Management
8
Zpráva vedení podniku / Management Report
16
Výhled do budoucnosti / Outlook
18
Provoz letišť / Airports Operations
28
Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board
30
Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2003 podle CAS
/ Financial Statements for the Year Ended 31 December 2003 together with Auditors’ Report
56
Dozorčí rada a struktura společnosti / Supervisory Board and the Structure of the Company
57
Identifikační údaje letišť / Identifications Data of the Airports
2
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
počet odbavených cestujících celkem za rok / number of passengers cleared during the year
meziroční změna / year-on-year increase
počet pohybů letadel za rok / number of aircraft movements during the year
meziroční změna / year-on-year increase
2003
7 686 442
+18,5 %
130 370
+13,0 %
výnosy / income
3 784 mil. Kč / mill. CZK
výsledek hospodaření * / financial results*
933,8 mil. Kč / mill. CZK
počet zaměstnanců / number of employees
1 702
Letiště Praha – Ruzyně / Prague – Ruzyně Airport
2003
počet odbavených cestujících celkem za rok / number of passengers cleared during the year
meziroční změna / year-on-year increase
počet pohybů letadel za rok / number of aircraft movements during the year
meziroční změna / year-on-year increase
7 463 120
+18,2 %
115 756
+11,4 %
výnosy / income
3 664 mil. Kč / mill. CZK
výsledek hospodaření * / financial results*
941,1 mil. Kč / mill. CZK
počet zaměstnanců / number of employees
certifikáty / certificates
* za účetní období (čistý zisk) / * for the accounting period (net profit)
Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report,
which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space
instead of a comma.
2003
Vybrané ukazatele
Highlights
1 555
ČSN EN ISO 14 001
Výroční zpráva / Annual Report
3
4
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Vážení přátelé,
Dear friends,
rok 2003 České správě letišť, s.p. přinesl jak úspěšné naplnění
vize a výzvy k dalšímu růstu, tak i plnění plánovaných hodnot
hospodaření. Máme za sebou rok, který se stal další důležitou
etapou rozvoje nejen státního podniku Česká správa letišť, s.p.,
ale také pražského letiště. Jsem přesvědčen, že naše společnost
a její zaměstnanci v tomto dynamickém období mimořádně dobře
obstáli. Pozitivní hodnocení loňského roku má o to větší význam,
když uvážíme, že trh civilní letecké dopravy v tomto období čelil
kolísavým tendencím způsobeným zejména válečným konfliktem
na Blízkém Východě a hrozící epidemií nemoci SARS.
For the Czech Airports Authority, 2003 brought successful
fulfilment of our vision, as well as challenging us to grow further
and meet the planned performance targets. It was another year
of vital development of the Czech Airports Authority state enterprise,
as well as of Prague-Ruzyně Airport. I am convinced that our
Company and its employees did extremely well in this dynamic
period. Last year’s positive developments have even greater
importance in the light of the changeable climate the civilian air
transport had to face in this period. These were caused in
particular by the war conflict at the Middle East and the
threatening outbreak of SARS.
Česká správa letišť, s.p. vykázala nárůst ve všech klíčových
přepravních ukazatelích. Pročet cestujících, kteří prošli
mezinárodním Letištěm Praha-Ruzyně, meziročně vzrostl
o 18,2 % na téměř 7,5 milionu osob během dvanácti měsíců
a Praha se tak stala prvním letištěm v rámci zemí vstupujících
do Evropské unie, které překročilo hranici 7 milionů pasažérů
odbavených v jednom roce, a tím významnou adresou na letecké
mapě Evropy. Stabilní růstový trend transferových cestujících,
který meziročně dosáhl hodnoty 22,4 % signalizuje, že jsme
postoupili k cíli stát se evropským hubem v oblasti střední
a východní Evropy.
Opomenout nelze ani regionální mezinárodní letiště v Ostravě
a Karlových Varech, jejichž služeb využívá úměrně vzrůstající
počet cestujících a která navíc zaznamenávají posilování své
ekonomické soběstačnosti. Nárůst počtu odbavených cestujících
v Ostravě o meziročních téměř 30 % a v Karlových Varech přes
34 % se příznivě projevil na výsledcích jejich hospodaření.
Při bilancování roku 2003 je zapotřebí zdůraznit fakt, že ve
srovnání s předchozím rokem se opět zvýšil počet jak
standardních aerolinií, jejichž destinací je Praha, tak i low-cost
dopravců, což je dokladem skutečnosti, že podmínky civilní
The Czech Airports Authority recorded a rise in all key indicators.
The number of passengers passing through the international
Prague-Ruzyně Airport increased year-on-year by 18.2% and
reached almost 7.5 million persons and Prague thus became the
first airport among the countries acceding to the European Union
which exceeded the 7 million passengers cleared in one year
limit and – as a result – an important location on the aviation map
of Europe. The permanently growing number of transfer
passengers – up by 22.4% against the previous year – indicates
that we moved closer to our goal: to become a European hub of
Central and Eastern Europe.
The regional airports in Ostrava and Karlovy Vary cannot be left
out. Their services are used by proportionately growing numbers
of passengers and the strengthening of their economic selfsufficiency continues. Their business results were favourably
influenced by the year-on-year increase in the number of passengers
–in Ostrava by almost 30% and in Karlovy Vary by over 34%.
When assessing the year 2003, I would like to emphasize that
both the number of standard airline companies with Prague as
a destination, as well as low-cost air carriers, increased. It reinforces
the fact that conditions of civilian air transport in the Czech
Úvodní slovo generálního ředitele
General Director’s Opening Statement
Počet cestujících, kteří prošli
terminálem Ruzyně vzrostl o 18,2 % a dosáhl
téměř 7,5 milionu. The number of passengers
passing through the Ruzyně terminal went up
by 18.2% and reached almost 7.5 millions.
5
Výroční zpráva / Annual Report
letecké dopravy v České republice definované ministerstvem
dopravy, kvalita letištních služeb, konkurenční prostředí
i obchodní strategie vedení ČSL jsou optimálně nastaveny.
Republic set by the Ministry of Transport, the quality of airport
services, the competitive environment and the CAA’s
management business strategy are optimal.
V roce 2003 jsme také významně postoupili v naplňování vize
dlouhodobého rozvoje pražského letiště a podstatného
rozšiřování jeho provozních kapacit. Poté, co jsme s Evropskou
investiční bankou (EIB) uzavřeli úvěrovou smlouvu ve výši
9 miliard korun na financování rozhodující části projektu EUropa
a ve spolupráci se syndikátem mezinárodních komerčních bank
získali záruku za tyto prostředky, jsme už v červnu položili
základní kámen. Výstavba nového terminálu SEVER 2 v první fázi
po dokončení umožní odbavit více než 10 milionů cestujících
ročně. Navíc je investicí s významem pro celou Českou republiku
a její začleňování do sjednoceného evropského prostoru, protože
jejím hlavním posláním bude odbavování cestujících do destinací
v signatářských zemích Schengenských dohod o volném pohybu
osob v rámci EU.
In 2003, we also made significant progress in fulfilling the vision
of the long-term development of Prague-Ruzyně Airport and
substantial extension of its operational capacity. In June, the
founding stone of the project EUropa was put in place – after we
finalised a loan contract worth CZK 9 billion with the European
Investment Bank (EIB) to finance a major part of the project and
obtained a guarantee for these funds from the international
commercial banks syndicate. Completion of the first phase of the
new terminal NORTH 2 will allow clearance of over 10 millions
passengers a year. On top of this, it is a meaningful investment
for the entire Czech Republic and its integration into the united
European arena. It will be mainly used for the clearance of
passengers to destinations in signatory countries of the Schengen
agreements on the free movement of persons in the EU.
Hovořím-li o projektu EUropa, musím zároveň uvést další důležité
investiční aktivity, zejména v oboru ochrany životního prostředí
v městských částech a obcích v blízkosti pražského letiště,
výstavbu nové vstupní brány do ČR pro veterinární
a rostlinolékařské produkty, letištní hotel a mnoho dalších větších
či menších stavebních aktivit, které všechny přispívají
k úspěšnému fungování námi spravovaných letišť.
Talking about the project EUropa, I must also mention other
important investments, particularly into the protection of the
environment in the municipal districts and villages in the vicinity
of Prague-Ruzyně Airport, the construction of a new entrance
gate to the Czech Republic for veterinary, vegetal and health
products, the airport hotel and many other big or small
construction activities which should contribute to the successful
functioning of the airports managed by the CAA.
Dámy a pánové, dostáváte do rukou naši nejnovější výroční
zprávu. Věřím, že si ji se zájmem prostudujete a že vám poskytne
co nejúplnější obraz o našich aktivitách v průběhu roku 2003.
Ladies and gentlemen, this is our latest Annual Report. I am
confident that you will find it interesting and that it will give you
the fullest possible picture of our activities in 2003.
Martin Kačur
generální ředitel / General Director
6
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
2
1
3
Vedení společnosti
Senior Management
7
1 Ing. Martin Kačur
generální ředitel /
General Director
2 Ing. Dalibor Šťáhlavský
úsek rozvoj a výstavba /
Development and Construction Section
3 Ing. Martin Hlava
úsek bezpečnostní /
Security Section
7 Ing. Růžena Brabcová
úsek ekonomicko personální
Economic Personnel Section
7
Výroční zpráva / Annual Report
2
4 JUDr. Miloslav Stodola
úsek obchodní a právní
Commercial and Legal Section
8 Ing. Jana Kalivodová
úsek informační technologie /
Information Technology Section
4
5
6
8
9
10
5 Ing. Bořek Vích
úsek správa majetku /
Property Management Section
9 Ing. Václav Černý
Letiště Karlovy Vary /
Karlovy Vary Airport
6 Ing. Petr Hloušek
úsek letištní provoz /
Airport Operation Section
10 Ing. Michal Červinka
Letiště Ostrava /
Ostrava Airport
8
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Vývoj hospodaření
Financial Performance
Rok 2003 byl pro ČSL v oblasti hospodářského vývoje rokem
úspěšným. Přes všeobecně známé vlivy, které působily na trhu
civilní letecké dopravy v posledních třech letech a které negativně
ovlivnily celosvětový růst poptávky po službách leteckých dopravců,
bylo hospodaření ČSL ziskové. Letecká doprava se zhruba v polovině
roku začala zotavovat z dopadů těchto vlivů (události 11. 9. 2001,
válka v Iráku kombinovaná s dopady šíření nemoci SARS, pro ČR
pak i vliv povodní v roce 2002), a proto byl zejména v druhé polovině
roku růst výkonů ČSL největší. Zatímco služeb letišť ve správě ČSL
využilo v roce 2003 o 18,5 % více cestujících než v roce 2002, podle
statistik sdružení letišť ACI (Airports Council International) dosáhla
světová letiště v roce 2003 průměrného meziročního přírůstku
v počtu odbavených cestujících 1,6 %, z toho evropská 4,2 %.
In the area of financial performance, 2003 was a successful year
for the CAA. The CAA ended the year with a profit, despite generally
known factors which have influenced the civilian air transport market
in the past three years and had a negative impact on the demand
for air carriers globally. In about the middle of the year, air transport
began to recuperate from the consequences of events (such as the
terrorist attack on 11 September 2001 and the war in Iraq combined
with the impact of the spread of SARS, as well as, in the Czech
Republic, the influence of the 2002 floods). Therefore, the CAA’s
performance was the best particularly in the second half of the year.
According to the Airports Council International statistics, world
airports witnessed a 1.6% increase in the number of cleared
passengers (of this European airports accounted for 4.2%), while
18.5% more passengers used the airports managed by the CAA
in 2003 compared with 2002.
Výsledky roku 2003 lze v tomto kontextu nepochybně považovat
za mimořádné. ČSL dokázala nejen naplnit plánované hodnoty
hospodaření, ale je i výrazně překročit. Dosažený zisk po zdanění
ve výši 933,8 mil. Kč podle českých účetních standardů je cennější
i z toho pohledu, že ČSL svou aktivní cenovou politikou v oblasti
poplatků vyšla vstříc uživatelům letiště a stimulovala tak růst
poptávky po letištních službách, který se pozitivně projevuje v růstu
přepravy do a z České republiky. Po část roku snížila ČSL
poplatky jako reakci na dopady války v Iráku na ekonomiku a provoz
leteckých dopravců (duben) a od listopadu pak ve vazbě na příznivý
vývoj nákladové báze těchto poplatků. Konkurenceschopná
úroveň sazby přistávacího poplatku na letišti Praha je důležitým
motivačním faktorem pro rozvoj letů na toto letiště a projevuje se
následně nejen v růstu výnosů za letištní taxu, ale i v oblasti
výnosů za komerční aktivity ČSL. Nižší úroveň přistávacího
poplatku zůstává i pro období roku 2004.
Dosažený zisk je v historii státního podniku rekordní a je ve
srovnání s rokem 2002 vyšší o celých 405,1 mil. Kč (76,6 %),
přidaná hodnota stoupla o 431,6 mil. Kč. Celková výše aktiv
dosáhla 26,5 mld. Kč a meziročně narostla o cca 1 mld. Kč.
In this context, the 2003 results can undoubtedly be considered
as exceptional. The CAA not only managed to meet the planned
performance values, but to exceed them. Profit after taxation totalling
CZK 933.8 million under Czech Accounting Standards is more
valuable also in terms of the fact that the CAA accommodated the
airport users with its active fee policy and in this way encouraged
the growing demand for airport services. This resulted in an increase
in travel to and from the Czech Republic. For part of the year, the
CAA lowered the fees – in response to the impact that the war in
Iraq had on the finances and operations of air carriers (April) and,
from November, in connection with favourable development in the
cost base of the fees. The competitive landing tariff at Prague-Ruzyně
Airport is an important motivational factor in the development of flights
to this airport. It is subsequently reflected not only in growing revenues
from airport charges, but also in revenues from the CAA’s commercial
activities. The lower landing tariff will be in effect throughout 2004.
The profit reached in 2003 is a record one in the state enterprise’s
history. Compared with 2002, it went up by CZK 405.1 million
933,8
273,8
297,8
98
528,8
572,5
686,6
422,6
559,1
627,3
97
404,5
96
305,5
322,5
Provozní výsledek hospodaření (v mil. Kč) /
Profit or loss on operating activities (in CZK million)
229,9
Výsledek hospodaření za účetní období (v mil. Kč) /
Profit or loss for the year (in CZK million)
881,1
900,4
1 152,1
Zpráva vedení podniku
Management Report
99
00
01
02
03
9
Výroční zpráva / Annual Report
Finanční majetek dosáhl výše 1,5 mld. Kč a meziročně narostl
o více než 0,5 mld. Kč.
Rovněž vývoj poměrových ukazatelů je příznivý. Provozní marže
měřená podílem provozního výsledku hospodaření na provozních
výnosech se meziročně zvýšila z 23,4 % na 29,7 %. Podíl
vlastních zdrojů na celkovém objemu pasiv tvoří více než 85 %
a je v posledních letech stabilizován. Produktivita práce měřená
přidanou hodnotou na pracovníka (průměrný stav) stoupla o 15,8 %,
měřená odbavenými cestujícími na pracovníka pak o 15,3 %.
Převážná část zisku byla realizována na letišti Praha-Ruzyně,
které dosáhlo hospodářského výsledku po zdanění 941,1 mil. Kč.
Pokud jde o hospodaření regionálních letišť, i ona zaznamenala
vysoký nárůst provozu. Hospodaření karlovarského letiště skončilo
se ziskem, ve výši 1,1 mil. Kč, ostravské letiště pak jen díky
poklesu provozu ve 4.čtvrtletí vykázalo mírnou ztrátu ve výši
8,4 mil. Kč. Provoz letiště Brno zajišťovala v souladu
s podmínkami nájemní smlouvy LETIŠTĚ BRNO a.s.
Důležitou oblastí hospodaření ČSL je financování rozvoje letišť.
Výsledky hospodaření ČSL umožnily beze zbytku splnit všechny
povinnosti vyplývající ze smluv na financování výstavby letiště
Praha a díky vyšší tvorbě zdrojů byl přistoupeno k rychlejšímu
splácení stávajících úvěrů spojených s terminálem SEVER.
Za účelem dlouhodobého řešení požadavků na zvýšení
provozních kapacit letiště Praha-Ruzyně a splnění podmínek
vyžadovaných tzv. Schengenskou úmluvou zahájila ČSL v červnu
2003 výstavbu terminálu SEVER 2 s názvem projekt EUropa. Zdroje
potřebné pro financování celého projektu se podniku podařilo
získat prostřednictvím úvěru od Evropské investiční banky (EIB).
Klíčová smlouva o financování ve výši 9 mld. Kč, která z devíti
desetin pokrývá výši investice do projektu EUropa, byla mezi ČSL
a EIB podepsána 10. dubna 2003. Financování výstavby se
coby připravovatelé garance úvěru od EIB účastní ABN AMRO
Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát
(or 76.6%), and added value rose by CZK 431.6 million. Total
assets reached CZK 26.5 billion, and year-on-year increased by
about CZK 1 billion. The Company’s financial assets totalled
CZK 1.5 billion and year-on-year increased by CZK 0.5 billion.
Profit ratios also showed a favourable trend. Profit margin measured
by the operating profit/loss to operating revenues quotient
increased year-on-year from 23.4% to 29.7%. Own resources
account for over 85% of total liabilities and this figure has been
stable in the past few years. Labour productivity to added value
per employee (average number) rose by 15.8%, and the number
of passengers cleared per employee increased by 15.3%.
A major part of the profit was achieved at Prague-Ruzyně Airport
– its after-tax profit totalled CZK 941.1 million. As for the regional
airports, they also recorded a high increase in operations.
Karlovy Vary Airport ended the year with a profit of CZK 1.1 million;
the Ostrava Airport – due to a decline in operations in the fourth
quarter of the year – recorded a slight loss of CZK 8.4 million.
The airport in Brno was operated by the company LETIŠTĚ
BRNO a.s. under the terms of a lease contract.
Financing airport development is an important part of the CAA’s
management. The CAA’s business results allowed the Company
to fulfil all duties arising from contracts on financing the construction
of Prague-Ruzyně Airport and – thanks to a larger amount of
available resources – to accelerate payment of the existing loans
related to the terminal NORTH.
In July 2003, the CAA began the construction of terminal
NORTH 2, known as the project EUropa. The purpose of the
project is to satisfy demands for increasing the operating
capacity of Prague-Ruzyně Airport and meet the requirements of
the Schengen Agreement. The Company managed to raise funds
necessary to finance the whole project by taking out a loan from
the European Investment Bank (EIB). The key contract on
financing worth CZK 9 billion (9/10th of the sum of the investment
10
Zpráva vedení podniku
Management Report
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
dalších 11 mezinárodních bank. Dosahované výsledky v uplynulých
obdobích a reálné předpoklady dynamického růstu výkonů v dalších
letech pak svou měrou přispěly k tomu, že ČSL dokázala zajistit
financování terminálu SEVER 2 z externích zdrojů bez účasti státu.
Výhled
Letiště Praha-Ruzyně se po přistoupení ČR k EU nepochybně
stane nejdůležitějším letištním uzlem v rámci nových členských
zemí. Příznivý stimul pro další růst výkonů v letecké přepravě zboží
přinese zrušení celních bariér v rámci zemí EU. Na druhou stranu
v souvislosti se vstupem do EU očekává podnik citelný pokles
výnosů z provizí z tržeb obchodů s režimem „Duty Free”. To přispívá
ke zvýšené potřebě nalezení alternativních zdrojů příjmů letiště
z komerčních aktivit a k úsilí o zvyšování příjmů ze stávajících aktivit.
V souladu s přijatým zákonem ČSL plánuje realizaci převodu
regionálních letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech
z vlastnictví státu do vlastnictví příslušných krajů. Převod regionálních
letišť a jejich dynamičtější rozvoj je v předním zájmu především
dotčených regionů, zejména s ohledem na možnost rozvoje
těchto letišť prostřednictvím fondů EU.
Dosažená úroveň provozních výkonů s překročením
projektovaných kapacit terminálu SEVER s sebou mimo jiné
přináší zvýšený stupeň opotřebení stávajícího majetku, jehož
důsledkem je nutnost zvýšených výdajů na opravy a údržbu ploch
i objektů. Cílem je zajištění přijatelné kapacity letiště do uvedení
projektu EUropa do provozu. Vzhledem k nárůstu v počtech
pohybů letadel a předpokladu zprovoznění nové paralelní dráhy
bylo pro rok 2004 učiněno rozhodnutí o provedení rozsáhlejších
oprav stávající dráhové soustavy letiště Praha-Ruzyně.
Příchod nových dopravců na Letiště Praha-Ruzyně, jakož i nárůst
provozu dopravců stávajících klade zvýšený tlak na přípravu
výstavby nové paralelní dráhy souběžně se zajištěním jejího
financování.
Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky
a zprávy auditora uvedených na straně 30 a následujících.
in the EUrope project) was signed by the CAA and the EIB on
10 April 2003. The following banks participate in the financing of the
construction as members of a syndicate which guarantees the
EIB loan: ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and
HSBC Bank and eleven other international banks. The results
achieved in previous periods and a realistic expectation of a
dynamic performance growth in future years played a significant
role in the CAA’s success in securing funds for the terminal
NORTH 2 from external sources – without financial assistance
from the state.
Outlook
After the Czech Republic’s accession to the EU, Prague-Ruzyně
Airport will undoubtedly become a crucial air hub of the new
member countries. The abolition of customs barriers among EU
countries will be a favourable stimulus for further growth of
production in air transport of goods. On the other hand, the
Company expects a perceptible decline in revenues from
commission from duty-free stores. This encourages us to intensify
our efforts to find alternate resources from commercial activities
and to increase income from existing activities.
In compliance with the adopted law, the CAA plans to transfer
the regional airports in Brno, Ostrava and Karlovy Vary from state
ownership to the respective regions. The transfer of the regional
airports and their dynamic development is in the prime interest of
the regions involved, particularly with respect to possible
development of these airports with the help of EU funds.
The level of operations achieved and the higher than projected
traffic at terminal NORTH 2 results – among other things – in higher
wear & tear of the existing assets and, consequently, in higher
costs of repair and maintenance of areas and buildings. The aim
is to ensure an acceptable capacity for the airport before the
project EUropa opens for business. A decision was made to
carry out an extensive repair of the existing runway system at
Prague-Ruzyně Airport in 2004 - due to the growing number of
flights and the expected opening of the new parallel runway.
The arrival of new air carriers at Prague-Ruzyně Airport, as well as
the growing operations of the existing carriers, put an increasing
pressure on the preparation for the construction of the new
parallel runway and, simultaneously, on ensuring its financing.
Detailed information on the Company’s performance is included
in the financial statements, and in the Auditor’s Report elsewhere
in this Annual Report.
11
Výroční zpráva / Annual Report
Personální politika
Personnel Policy
Zaměstnanci
Employees
Systém personální práce byl založen na plnění dlouhodobého
úkolu spočívajícího ve formování kvalitního a výkonného
personálu, který je identifikován se zájmy podniku za využití
všech článků řízení a nástrojů, jenž má personální management
podniku k dispozici. Profesní vyspělost zaměstnanců, jejich
odborné znalosti, pracovní iniciativu a ochotu učit se novým věcem
považuje ČSL za nejdůležitější faktory, jenž mají zásadní vliv na
dosahované hospodářské výsledky podniku a jeho další rozvoj.
Work with personnel was based on the fulfilment of our long-term
task: to put together a high quality and efficient workforce which
identifies with the Company’s interests. To achieve this goal,
personnel managers used all the managing tools it had available.
The CAA has identified vital factors in the area of human resources
which are crucial for the Company’s performance and its further
development: the professional maturity of employees, their
professional knowledge, work initiative and readiness to learn
new things.
Celkový počet zaměstnanců za rok 2003 činil 1 702, v porovnání
s předchozím rokem jde o nárůst o 71 zaměstnance. Zvýšení se
týkalo letiště Praha-Ruzyně a bylo způsobeno nutností zajistit
nové investiční akce, zajistit zvýšené nároky na bezpečnost
letiště a potřebou zabezpečení nárůstu provozu letiště.
V roce 2003 bylo do pracovního poměru přijato 211 zaměstnanců,
pracovní poměr ukončilo 126 zaměstnanců.
The number of employees in 2003 totalled 1,702, an increase of
71 employees compared to the previous year. Prague-Ruzyně
Airport was responsible for the increase which was caused by
the necessity to ensure new investments, satisfy higher demands
for the airport’s security and the need to ensure an adequate
provision of staff for the airport‘s growing operations.
211 new employees were hired in 2003, while 126 employees
terminated their employment in the Company.
Vzdělávání
V roce 2003 pokračovala v rámci ČSL soustavná péče o formování
pracovních schopností zaměstnanců se zaměřením na budoucí
potřeby, založená na dobře organizovaném systematickém
vzdělávání, které sleduje cíle podniku a opírá se o pečlivě
vytvořené organizační a institucionální předpoklady vzdělávání.
Na vzdělávání zaměstnanců byly vynaloženy náklady v celkové
výši 6 301 259 Kč, z toho na jednoho zaměstnance 3 702 Kč.
V roce 2003 dále vzrostl počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili
odborných konferencí a seminářů konaných v zahraničí.
Education
Systematic care aimed at forming the employee‘s competencies
with focus on future needs also continued in the CAA also in
2003. It was based on a well-organized education and training
system which reflects the goals of the Company and rests on
carefully prepared organizational and institutional pre-conditions.
A total of CZK 6,301,259 was spent on employee education and
training, i.e. CZK 3,702 per employee.
In 2003, the number of employees which took part in various
professional conferences and workshops abroad increased again.
Spolupráce s odbory
Vztahy a jednání s odborovými organizacemi probíhaly v roce
2003 na oboustranné korektní úrovni, jejichž výsledkem bylo
uzavření Podnikové kolektivní smlouvy, sjednané na dobu od
1. 4. 2003 do 31. 12. 2005. Uzavřená kolektivní smlouva, která
dává pracovním vztahům určený řád, je výrazem participace
zaměstnanců na řízení a rozhodování v podniku.
V rámci vzájemné spolupráce mezi vedením podniku a odbory
byly v roce 2003 zorganizovány volby nových členů
Dozorčí rady ČSL.
Cooperation with trade unions
In 2003, relations and negotiations with the trade unions were
mutually correct and based on respect and tolerance. They
resulted in a Collective Agreement concluded for the period from
1 April 2003 to 31 December 2005. The Collective Agreement
defines rules of work relations and is an expression of employee
participation in the Company's management and decision-making.
Sociální politika
The election of new members of the CAA's Supervisory Board
was organized within the framework of the mutual cooperation of
the Company's management and the trade unions.
V roce 2003 čerpalo z fondu kulturních a sociálních potřeb
celkem zaměstnanců:
Social Policy
půjčky
příspěvek na rekreaci
příspěvek na rekreaci dětí
odměna při pracovním a životním výročí
příspěvek na penzijní připojištění
114 zaměstnanců
802 zaměstnanci
a důchodci
431 zaměstnanec
150 zaměstnanců
1 181 zaměstnanec
Životní prostředí
V květnu 2003 provedl certifikační orgán, ITI TÜV, česká
pobočka skupiny TÜV Süddeutschland, první dozorový (kontrolní)
audit systému řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN
ISO 14 001 se závěrem doporučení dalšího trvání platnosti
certifikátu.
Audit potvrdil, že ČSL používá při provozu a rozvoji mezinárodního
letiště Praha-Ruzyně moderní postupy řízení ochrany životního
prostředí v souladu s ČSN EN ISO 14 001.
Tyto postupy charakterizuje integrace ochrany životního prostředí
do celkového systému řízení, kterou společnost prosazuje
prostřednictvím přijaté politiky na ochranu životního prostředí
(Environmentální politika ČSL), jež je závazná pro všechny její
zaměstnance.
Základním předpokladem zavedení a udržování systému podle
ČSN EN ISO 14 001 je kvalifikovaná znalost jednotlivých vlivů
činností společnosti na životní prostředí a schopnost používat
nástroje umožňující hodnocení a zmírňování těchto vlivů.
Podrobnější informace o přijatých postupech a opatřeních na
ochranu životního prostředí jsou uvedeny v samostatné publikaci
„Zpráva o životním prostředí za rok 2003“.
In 2003, the Cultural and Social Needs Fund was used as follows:
Loans
114 employees
Contribution to recreation
802 employees and retirees
Contribution to children's recreation
431 employees
Rewards for work and personal
anniversaries
150 employees
Contribution to complementary
pension insurance
1,181 employees
The Environment
In May 2003, the certification body ITI TÜV, the Czech
subsidiary of the TÜV Süddeutschland Group, carried out the
first control audit of the environment management system under
ČSN EN ISO 14 001 and in conclusion recommended further
extension of the certificate.
The audit confirmed that the CAA has applied modern environment
management methods complying with the ČSN EN ISO 14 001
standard requirements in the operations and development of the
international Prague-Ruzyně Airport.
The integration of environmental protection into the overall
management system is the main characteristic feature of these
methods. The Company enforces this through the environment
protection policy it had adopted (The CAA Environment Policy) as
obligatory for all its employees.
The basic condition of the implementation and maintenance of the
system complying with the ČSN EN ISO 14 001 standard is the
qualified knowledge of the impact the Company’s different types of
activities have on the environment and the ability to put into practice
measures to enable its monitoring, evaluation and mitigation.
More detailed information on procedures applied and measures
taken to protect the environment are specified in a separate
publication “Environmental Report for 2003”.
12
Zpráva vedení podniku
Management Report
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Hlavní úkoly roku 2003 a jejich plnění
Key Tasks of 2003 and Their Fulfilment
1) Zajištění plnění finančního plánu ČSL
projednaného dozorčí radou podniku s cílem
dosažení zisku před zdaněním minimálně
ve výši 885,6 mil. Kč.
1) Ensuring fulfilment of the CAA's financial plan as
discussed by the Supervisory Board, and
generating a minimum pre-tax profit of CZK
885.6 million.
Plnění: / Fulfilment
(v Kč / in CZK)
celkové výnosy / Total Income
4 225 145 923,69
celkové náklady / Total Expenses
2 919 234 870,11
zisk před zdaněním / Pre-tax profit
1 305 911 053,58
K 31. 12. 2003 byl roční plánovaný zisk před zdaněním naplněn
na 147,5 %, roční plán nákladů plněn na 101,6 % a výnosů na
112,4 %.
As of 31 December 2003, the yearly planned pre-tax profit was
fulfilled at 147.5%, yearly costs reached 101.6% and revenues
112.4% of the plan.
2) Zajištění bezpečnosti organizace a činnosti
České správy letišť, s.p., v souladu s požadavky
standardů ICAO, Národního programu ochrany
civilního letectví a ECAC DOC 30, zejména
s ohledem na prevenci před protiprávními činy
2) Ensuring security for the organization and
operations of the Czech Airports Authority in
compliance with the requirements of the ICAO
standards, the National Programme of Civil
Aviation Protection and ECAC DOC 30, especially
with respect to the prevention of crime
Plnění:
ČSL dodržuje bezpečnostní standardy a doporučení ICAO
a dále národní legislativu pro oblast bezpečnosti civilního letectví
– předpis L17 a jeho dodatky A a B.
Fulfilment:
The CAA adheres to the ICAO security standards and
recommendations and the national regulations governing civil
aviation - regulation L17 and the respective amendments A and B.
Letiště Praha-Ruzyně
Bezpečnostní kontrola cestujících, jejich kabinových a zapsaných
zavazadel, zboží a pošty je na letišti Praha-Ruzyně prováděna na
základě vnitřního předpisu ČSL ON-I-255/00 – „Pravidla pro
provádění bezpečnostních kontrol na letištích ČSL“, který byl
vydán v souladu s „Národním programem ochrany civilního
letectví České republiky“ vydaného jako „Dodatek A“ k českému
znění „Přílohy 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví“
a „Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním
letectví České republiky“ vydaného jako „Dodatek B“ Přílohy 17
k „Úmluvě o mezinárodním civilním letectví“.
Prague-Ruzyně Airport
Na základě nedostatků zjištěných během bezpečnostního auditu
ECAC*, který byl na letišti Praha-Ruzyně proveden v únoru 2003,
byla přijata organizační opatření, technické zajištění nedostatků bylo
odstraněno do konce roku 2003 dle „Akčního plánu MD ČR“
a v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Organisational and technical measures were taken to remove
deficiencies found during an ECAC security audit carried out at
Prague-Ruzyně Airport (or LKPR) in February 2003. By the end
of 2003 the deficiencies were removed under the “Czech
Republic's Ministry of Transport Plan of Activities” and in line with
Act No. 199/1994 Coll., in the wording of later regulations.
Jednalo se zejména o zajištění vstupu do nástupních mostů prstu
A a B, kde byly dveře osazeny čtečkami v celkovém počtu 50
kusů. Průchod je umožněn pouze oprávněným zaměstnancům.
In particular, the measures concerned securing the entry to
boarding bridges to fingers A and B where 50 EKV reading
devices were located by the doors. Only LKPR's authorized staff
are allowed to pass through.
K úkolům ČSL prostřednictvím útvaru Bezpečnostní kontrola, patří
zajistit 100% kontrolu transferových zavazadel. K zajištění tohoto
úkolu zakoupila ČSL tento rok nové rentgenové zařízení, které
bylo instalováno v prostoru třídírny zapsaných zavazadel.
Ke kontrole zavazadel je dále využívána linka „Interline“ v prostoru
pod prstem „A“ a v případě nutnosti je též nožné využít rentgenů
na druhém stupni víceúrovňové kontroly zapsaných zavazadel.
Oplocení letiště Praha-Ruzyně splňuje parametry požadované
ICAO** (Security manual). V areálu JIH byla ukončena realizace
nového oplocení oddělujícího bezpečnostní zóny uvnitř areálu –
vznik dvou nových vrátnic a tří nových bran, z nichž jedna je určena
pro průjezd letadel, a dále instalace venkovního turniketu. V této
souvislosti došlo k rozšíření kamerového systému v areálu JIH.
Prostor staveniště spojovacího objektu, terminálu SEVER 2
a prstu C byl oplocen a vyčleněn z neveřejného prostoru letiště
Praha-Ruzyně. Přístup na staveniště je kontrolován bezpečnostní
službou.
Systém vstupních a vjezdových povolení do neveřejného prostoru
letišť ve správě ČSL je plně v kontextu s mezinárodními předpisy
a „Národním programem ochrany civilního letectví České republiky“.
ECAC* – European Civil Aviation
Conference
ICAO** – International Civil
Aviation Organization
Vizuální vstupní kontrola zaměstnanců je prováděna na všech
vstupních místech do neveřejného prostoru letiště Praha-Ruzyně.
V prostoru turniketu do tranzitního prostoru byl nově zřízen
služební vchod č. 17 osazený rentgenem a detekčním rámem
pro kontroly zaměstnanců vstupujících na 2. úroveň terminálu
a na odbavovací plochu SEVER. Na služebním vchodě č. 15 byl
nainstalován detekční rám a rentgenové zařízení.
Security checks of passengers, their cabin and checked
baggage, goods and mail is governed by a CAA's internal regulation
ON-I-255/00 – “Rules of Security Checks at CAA's Airports”,
which complies with the “National Programme of the Czech
Republic's Civil Aviation Protection” issued as “Amendment A” to
the Czech version of “Annex No. 17 to International Civil Aviation
Treaty and the “National Programme of Security Training in the
Czech Republic's Civil Aviation” issued as “Amendment B” to
Annex No. 17 to International Civil Aviation Treaty .
Ensuring 100% reliable control of transfer baggage is another CAA's
task which is carried out by the Security Control Unit. To fulfil this
task, the CAA bought a new X-ray equipment which was installed
in the checked baggage sorting unit (“Baggage Sorting – Transfers”).
The “Interline” located in the area below Pier “A” is also used for
baggage checks. In case of necessity, the X-ray on the second
level of multiple control of checked baggage can also be used.
Barriers in Prague-Ruzyně Airport meet the parameters required
by ICAO (Security manual). New barriers separating off the
security zone inside the complex was completed at the SOUTH
site and two new lodges and three new gates were established
(one of the latter is designed for aircraft thoroughfare) and an
outside turnstile was installed. In addition to this, the camera
system at the SOUTH site was extended.
The construction site of the connecting building, terminal
NORTH 2 and Pier C was fenced and detached from the
non-public areas of Prague-Ruzyně Airport. The Security Service
controls access to the construction site.
The system of entry permits to non-public areas at the airports
managed by the CAA fully complies with international regulations
and the “National Programme of the Czech Republic' Civil Aviation”.
At all entrances to non-public areas of Prague-Ruzyně Airport,
visual entry control of employees is carried out. A new service
entrance, No. 17 was equipped with an X-ray and a detection
frame to check employees entering the second terminal level
and the NORTH site clearance area. A detection frame and and
X-ray were installed at service entrance No. 15.
The clearance area is permanently guarded, particularly near the
terminals, Piers A and B, and also inside the fenced-off
construction site of terminal NORTH 2 and Pier C.
13
Výroční zpráva / Annual Report
Hlídková činnost na odbavovací ploše je prováděna trvale, a to
především v blízkosti terminálu, prstů A a B a dále v prostoru
oplocení staveniště terminálu SEVER 2 a prstu C.
Došlo k rozšíření úkolů hlídek Ostrahy letiště, které kontrolují
dopravní režim na letišti Praha-Ruzyně, o spolupráci při provádění
nucených odtahů motorových vozidel z areálu letiště.
V souvislosti s rekonstrukcemi odletových čekáren v prstu A jsou
postupně navyšovány počty bezpečnostních kamer s cílem získat
ucelenější přehled o provozně bezpečnostní situaci.
Záchranná a požární služba letiště Praha-Ruzyně odpovídá svou
vybaveností příslušné kategorii podle předpisů ICAO. K posílení
této kategorie došlo nákupem hasící rychlozásahové terénní
stříkačky Rosenbauer Panther SL, k dispozici je i potřebná záloha.
3) Zajištění financování projektu výstavby
terminálu SEVER 2 – v souladu s programovým
prohlášením vlády ČR
Vláda ve svém programovém prohlášení uvedla, že bude
podporovat výstavbu nového terminálu na letišti Praha-Ruzyně
a zajistí přípravu českých mezinárodních letišť na aplikaci
Schengenské dohody.
Plnění:
Dne 10. 4. 2003 byla s Evropskou investiční bankou podepsána
smlouva na úvěr ve výši 9 mld. Kč.
The duties of the Airport Security guards who control traffic at
Prague-Ruzyně Airport were extended. They now include
cooperation with the firm ROEDL a ROEDLOVÁ s.r.o. which tows
motor vehicles away from the airport.
The number of security cameras is gradually increasing in
connection with the reconstruction of the departure waiting areas
in Pier A with the aim to gain a fuller view of the situation in
operations and security.
Equipment of the Emergency and Fire Service at Prague-Ruzyně
Airport corresponds to the respective category according to
ICAO regulations. This category was reinforced with a purchase
of a special high-speed all-terrain fire engine Rosenbauer
Panther SL, and the necessary substitute is also available.
3) Securing funding for the construction of terminal
NORTH 2 project – according to the Czech
Republic's Government Programme Statement
In the document the government undertook to support the
construction of the new terminal at Prague-Ruzyně Airport and to
ensure the preparation of the Czech international airports for the
implementation of the Schengen agreements.)
Fulfilment:
On 10 April 2003, the Company finalised a contract on
a CZK 9 billion loan with the European Investment Bank.
Prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR byla zaslána žádost
o čerpání prostředků z Fondu soudržnosti na projekt Technologie
odbavení zavazadel – třídírna zavazadel ve výši 1 mld Kč.
An application for funds of CZK 1 billion for the “Baggage
clearance technology – baggage classification facility” from the
Solidarity Fund was submitted through the Czech Republic's
Ministry of Transport.
Bankovní garance – mandátní smlouva s vítězným konsorciem,
ABN AMRO Bank N. V., Bank Austria Creditanstalt AG a HSBC
Bank Plc byla uzavřena 25. 6. 2003.
Bank guarantee – a mandate contract with the winning
syndicate: ABN AMRO Bank N. V., Bank Austria Creditanstalt AG
and HSBC Bank Plc was finalised on 25 June 2003.
Koncem června začala jednání o překlenovacím úvěru ve výši
1,5 mld. Kč s vítězným konsorciem. Smlouva o překlenovacím
úvěru byla podepsána 23. 7. 2003.
Negotiations on a bridging loan of CZK 1.5 billion with the
winning syndicate began at the end of June. The Contract on
a bridging loan was signed on 23 July 2003.
V srpnu a prosinci byl čerpán překlenovací úvěr na úhradu
výstavby terminálu SEVER 2 v celkové výši 450 mil. Kč, který byl
splacen v lednu 2004 z čerpaného úvěru EIB.
In August and December, a bridging loan of CZK 450 million was
used to pay for the construction of the terminal NORTH 2. The
loan was paid in January 2004 from the EIB loan.
7. 11. 2003 byla uzavřena smlouva s konsorciem bank na
bankovní garanci.
On 7 November 2003, a contract on a bank guarantee was
concluded with the bank syndicate.
4) Organizační, systémové a smluvní zajištění
koordinace a kontroly realizace hlavních objektů
souboru staveb terminálu SEVER 2
4) Organizational, system and contractual
coordination and supervision of the construction
of the main buildings in terminal NORTH 2
complex
Plnění:
Termín zahájení stavebních prací
Termín dokončení výstavby
Uvedení do provozu
polovina roku 2003
prosinec 2005
začátkem roku 2006
Organizační zabezpečení výstavby
K 1. dubnu 2003 byl vytvořen Úsek rozvoje a výstavby,
odpovědný za veškeré investice, přípravu a realizaci velkých
rozvojových projektů letiště tak, aby byla zajištěna dlouhodobá
kontinuita potřebná pro terminál SEVER 2.
Zástupci Ministerstva dopravy ČR průběžně kontrolují celý
proces přípravy z hlediska požadavků mezinárodních předpisů na
obdobné stavby, kontrolní dny probíhají mezi ČSL a Ministerstvem
dopravy ČR (Odbor civilního letectví) 1x měsíčně za účasti
zástupců generálního projektanta terminálu SEVER 2 NIKODEM
A PARTNER, s.r.o. a projektového manažera Bovis Lend Lease,
a.s.
Systémové a smluvní zajištění
Výstavba terminálu SEVER 2 je rozdělena na několik stavebních
celků prostorově a časově vzájemně koordinovaných. Generální
dodavatelé jednotlivých celků jsou vybíráni na základě
mezinárodních veřejných obchodních soutěží. Vypsání soutěže,
obsah dokumentace pro jednotlivá výběrová řízení a vyhodnocení
byly vždy schvalovány zástupci Evropské investiční banky, kteří
také doporučují a schvalují kritéria hodnocení a vybrané
zhotovitele.
Na všechny stavební celky byly uzavřeny smlouvy o dílo.
Fulfilment:
Start of construction work
Completion of construction
Opening of operations
mid 2003
December 2005
beginning of 2006
Organization of construction
A Development and Construction Section was established on 1 April
2003. It is responsible for all investments, preparation and realization
of the airport's major development projects with respect to their
long-term continuity necessary for terminal NORTH 2.
Representatives of the Czech Republic's Ministry of Transport
regularly check whether the preparation process complies with
the requirements of international regulations for similar structures.
The checking days are carried out once a month and are attended
by representatives of the CAA, the Czech Republic's Ministry of
Transport (Civil Aviation Department) and the terminal NORTH 2
project's general designer “NIKODEM AND PARTNER” and the
Construction Manager administrator Bovis Lend Lease, a.s.
System and contractual aspects of construction
The construction of terminal NORTH 2 consists of several units
which are mutually coordinated in terms of space and time.
General contractors of individual units are chosen on the basis of
international public tenders. Declaration of tenders, contents of
documents for separate tenders and their assessment have
always been approved by the EIB's representatives who also
recommend and approve the assessment criteria and selected
contractors.
Contracts for work were concluded for all building complexes.
14
Zpráva vedení podniku
Management Report
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Objekt
Spojovací objekt
Zhotovitel
Podpis smlouvy o dílo
Předání staveniště
Metrostav a.s., divize 6
2. 7. 2003
15. 7. 2003
Sdružení
HOCHTIEF VSB a.s.
ŽS Brno, a.s.
17. 9. 2003
18. 9. 2003
Sdružení
Skanska CZ a.s.
STRABAG a.s.
14. 11. 2003
21. 11. 2003
Sdružení
Doprastav, a.s. (Bratislava)
Metrostav a.s., divize 4
17. 9. 2003
25. 9. 2003
Metrostav a.s., divize 3
3. 11. 2003
13. 11. 2003
Prst C
Hlavní budova T2S
Komunikace
Kolektor T2S – HTS
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celá výstavba T2S byla
zahájena v roce 2003. Zbývá uzavřít smlouvy o dílo na dodávku
a montáž třídírny zavazadel, která je součástí hlavní budovy,
a dále části informačních technologií a vnitřního vybavení budov.
5) Zahájení výstavby hlavních objektů souboru
staveb terminálu SEVER 2 podle schváleného
časového harmonogramu
Plnění:
Řídící harmonogram celé stavby je pravidelně sledován
a z vyhodnocení k 31. 12. 2003 vyplývá, že dosavadní
postup výstavby je s harmonogramem v souladu.
6) Systémové zabezpečení kontroly oprávněnosti
čerpání finančních prostředků na realizaci
výstavby terminálu SEVER 2
Finanční plnění:
Cena díla byla ČSL placena zhotovitelům stavby měsíčně na
základě faktur řádně vystavených zhotovitelem na částky
vypočtené podle skutečně provedených prací v daném měsíci,
uvedených v soupisu provedených prací odsouhlasených ČSL
a snížené o zádržné a jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady
škod a další platby splatné ve prospěch ČSL podle smlouvy.
The above chart shows that terminal NORTH 2 construction
began in 2003. Contracts on the delivery and installation of
Baggage sorting unit which is part of the main building, and
on part of information technologies and the building’s interior
equipment are left to be concluded.
5) Start of construction of the main buildings at the
terminal NORTH 2 complex according to agreed
timetable
Fulfilment:
The master timetable of the entire construction is regularly
scrutinized. The assessment carried out as of 31 December
2003 revealed that the construction was progressing in line with
the timetable.
6) Ensuring system control of justification of funds
used in the construction of terminal NORTH 2
Financial performance:
The CAA paid contractors for the work done once a month – on the
basis of duly made invoices specifying the work done in the given
month and the pricelist as agreed by the CAA, and reduced by
retained payments and any potential fines, damage compensation
and other payments due to the CAA under the contract.
Zhotovitel po uplynutí každého měsíce předává ČSL soupis
provedených prací ve formě schválené ČSL, v němž podrobně
doloží částky, jejichž uhrazení zhotovitel nárokuje.
At the end of each month the contractor gives the CAA a list of
work done – in the form agreed by the CAA – and substantiates
in detail all sums whose payment the contractor requires.
Kontrolu provádí nejprve Úsek rozvoj a výstavba ve spolupráci se
správcem výstavby, který dává doporučení pro schválení.
Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti v soupisu
uvedených prací opravit a předat jej ČSL. Teprve po obdržení
soupisu provedených prací odsouhlaseného ČSL je zhotovitel
oprávněn vystavit fakturu, kterou ČSL proplatí.
The documents are first checked by the Development and
Construction Section in cooperation with the Construction Manager.
The latter prepares recommendations for approval. The contractor
is obliged to correct potential flaws and discrepancies in the list
of work done and hand over the corrected list to the CAA. The
contractor can make an invoice only after the list of work done
is agreed by the CAA, which then pays the invoice.
Věcná, časová a kvalitativní kontrola dodavatelské přípravy
a realizace stavby terminálu SEVER 2 mezinárodního letiště
Praha-Ruzyně:
Probíhá kontrola a koordinace realizace stavby terminálu, včetně
koordinace dodavatelů, poradců a dalších osob zúčastněných
na výstavbě terminálu, a dále výkon technického dozoru investora
v rozsahu kontrola kvality (různé zkoušky a testy v souladu se
smlouvou o dílo) a množství stavebních prací a dohled nad
bezpečností práce, dodržování podmínek stavebního povolení
apod. Tuto činnost vykonává správce stavby (manažer výstavby)
Bovis Lend Lease, a.s. a odměna manažera je hrazena měsíčně
na základě řádně vystavených faktur v souladu se smlouvou
o dílo a s platbami poskytnutými zhotovitelům jednotlivých staveb.
Material, time and quality inspections of the contractor’s
preparation and realization of terminal NORTH 2 construction
at the international Prague-Ruzyně Airport:
Construction of the terminal is controlled and coordinated,
including coordination of contractors, consultant and other
persons participating in the construction of the terminal, as well
as the performance of the investor’s technical supervision in the
field of quality control (various examinations and tests as
specified in the Work for Contract) and a range of construction
work and supervision over the work’s safety, observation of
conditions set in the planning permission, etc. These activities
are carried out by Bovis Lend Lease, a.s., the Construction
Manager and remuneration of the manager is monthly, based
on duly made invoices in compliance with the Contract for Work,
and with payments to contractors of individual structures.
15
Výroční zpráva / Annual Report
Building
Connecting building
Contractor
Contract for Work signed on
Construction site hand-over
Metrostav a.s., Division 6
2 July 2003
15 July 2003
Association
HOCHTIEF VSB a.s.
ŽS Brno, a.s.
17 September 2003
18 October 2003
Association
Skanska CZ a.s.
STRABAG a.s.
14 November 2003
21 November 2003
Association
Doprastav, a.s. (Bratislava)
Metrostav a.s., Division 4
17 September 2003
25 September 2003
Metrostav a.s., Division 3
3 November 2003
13 November 2003
Pier C
NT2 Main building
Roads
Collector T2S – HTS
Závěr:
Conclusion:
Z vyhodnocení plnění hlavních úkolů ČSL k 31. 12. 2003
vyplývá, že úkoly roku 2003 byly splněny.
Evaluation of the fulfilment of the CAA’s key tasks as of
31 December 2003 shows that the targets set for the year 2003
were met:
1. plánovaný zisk před zdaněním byl naplněn na 147,5 %;
1. 147.5% of the planned pre-tax profit was generated;
2. na letištích ČSL byly dodržovány bezpečnostní standardy
a doporučení, odstranění nedostatků zjištěných auditem ECAC
bylo technicky zajištěno a realizováno do konce roku;
3. financování výstavby terminálu SEVER 2 bylo do konce roku
zajišťováno jednak z vlastních zdrojů, jednak překlenovacím
úvěrem a 7. 11. 2003 byla uzavřena bankovní garance na úvěr EIB;
4. byla zabezpečena koordinace a kontrola realizace hlavních
objektů souboru staveb terminálu SEVER 2;
5. na základě veřejných obchodních soutěží proběhl výběr
dodavatelů výstavby hlavních objektů souboru staveb terminálu
SEVER 2 a zahájení výstavby proběhlo podle časového
harmonogramu;
6. byla zabezpečena kontrola oprávněnosti čerpání finančních
prostředků na realizaci výstavby terminálu SEVER 2.
Hlavní úkoly pro rok 2004
2. Security standards and recommendations were observed at
the CAA airports. Technology for correction of deficiencies found
during the ECAC audit was ensured and these were removed by
the end of the year;
3. The construction of terminal NORTH 2 was financed until the
end of the year from our own resources and by a bridging loan,
and on 7 November 2003, a bank guarantee for an EIB loan was
finalised;
4. The coordination and control of the realization of the main
structures of the terminal NORTH 2 complex was ensured;
5. Based on tenders, contractors were selected for the
construction of the main structures of the terminal NORTH 2
complex and the construction started in accordance with the
timetable;
6. The checking of the justification of funds drawn for the
construction of the terminal NORTH 2 was ensured.
Oblast bezpečnosti
• udržení vysokého standardu úrovně bezpečnosti spravovaných
letišť.
Key Targets for 2004
Oblast rozvoj
Security
• zajištění realizace projektu EUropa,
• To maintain a high security level at the airports managed by the
CAA.
• příprava výstavby paralelní dráhy po stavební stránce,
• zajištění přijatelné kapacity letiště pro uvedení projektu EUropa
do provozu.
Oblast obchod
• zvyšování podílu na světovém leteckém trhu,
• posilování pozice letiště Praha-Ruzyně v roli nového
evropského centrálního letiště (hub),
• zvyšování příjmu letiště z komerčních aktivit s ohledem na
vstup do EU.
Oblast finance
Development
• To ensure the realization of the project EUropa;
• To prepare the “building site” of the parallel runway
construction project;
• To ensure an acceptable capacity of the airport to open the
project EUropa for operation.
Commerce
• To increase the Company’s share of the global aviation market;
• To foster Prague-Ruzyně Airport‘s role of a new European hub;
• plnění kovenantů a závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru
s EIB a smlouvy o poskytnutí bankovní záruky,
• To increase the airport’s income from commercial activities
with respect to the country’s accession to the EU.
• příprava na zajištění financování výstavby paralelní dráhy.
Finance
Oblast transformace
• To meet covenants and obligations under the loan contract
with EIB and the Contract on the provision of a bank
guarantee;
• převod regionálních letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech
do vlastnictví příslušných krajů,
• příprava projektu transformace státního podniku na akciovou
společnost.
• To prepare financing of the parallel runway construction.
Transformation
• To transfer regional airports in Brno, Ostrava and Karlovy Vary
to the ownership of the respective regions;
• To prepare the state enterprise for transformation into a jointstock company.
16
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Rozvoj letiště je podpořen v několika usneseních vlády.
Z posledních let připomeňme například Programové prohlášení
vlády, Dopravní politiku ČR. Stejná podpora je i v Návrhu rozvoje
dopravních sítí ČR do roku 2010. Aby bylo možné splnit obsah
těchto dokumentů v oblasti zvyšování výkonů letiště, je nutno
kromě terminálu SEVER 2 realizovat další investice.
Pro ČSL je rozhodující rozšíření dráhového systému letiště, které
bude zajištěno výstavbou nové dráhy RWY* 06R/24L. Tato
dráha bude paralelní se stávající RWY 06/24 v osovém bočním
odstupu 1525 m. Délka této RWY je uvažována 3550 m
s umožněním operací letadel kódového písmene F. Provozní
statut bude následující:
• Směr 06R
přístrojová dráha pro přesné přiblížení
I. kategorie,
• Směr 24L
přístrojová dráha pro přesné přiblížení
III. kategorie.
Logickou součástí stavby RWY 06R/24L je i systém pojížděcích
drah. Za předpokladu bezproblémového projednání a přípravy
bude provoz na RWY 06R/24L zahájen v roce 2009.
V současné době probíhají práce na podkladových materiálech
pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, a to hlavně v oblasti
územněplánovacích dokumentací, životního prostředí, pozemků,
zajištění energií, koordinace s okolními stavbami, návaznosti
na pozemní dopravní infrastrukturu a financování.
* RWY – vzletová a přistávací dráha
Výhled do budoucnosti
Outlook
The airport’s development is supported by several resolutions of
the Czech Republic’s government. From among the most recent,
take, for example, the Government Policy Statement, the Czech
Republic’s Transport Policy. The same support is expressed in
the Draft Development of Transport Networks until 2010. In
addition to the construction of terminal NORTH 2, further
investments are necessary to enable the implementation of the
contents of these documents in the area of increasing the
airport’s performance.
Expansion of the airport’s runway system is vital for the CAA and this will be ensured by the construction of the new RWY
06R/24L. The new runway will be parallel to the existing RWY
06/24 – with an axial lateral distance of 1,525 m. The planned
length of the runway is 3,550 m to enable operations of aircraft
with the F code letter. It will feature the following operational
status:
• Direction 06R
instrument runway for first category
precision approach;
• Direction 24L
instrument runway for third category
precision approach.
A logical component of the RWY 06R/24L construction is the
taxiway system. On the condition of problem-free discussion and
preparation, operations on RWY 06R/24L will begin in 2009. At
present, papers and documents are assembled for the town
planning decision, mainly in respect of town-planning,
environment, land plots, power supply, coordination with
structures in the vicinity, links to the ground transport
infrastructure and financing.
17
Výroční zpráva / Annual Report
Kromě této hlavní budoucí investice bude ČSL realizovat
v časovém horizontu do roku 2010 i další stavby, z nichž
nejdůležitějšími jsou:
• rychlá odbočení RWY 06/24,
• zvýšení kapacity pojezdového systému RWY 06/24
• odmrazovací stání u prahu dráhy 24,
• rozšíření odbavovací plochy SEVER 2,
• optimalizace čistírny odpadních vod a čistírny kanalizačních
vod JIH,
In addition to these future major investments, the CAA will realize
also other important projects by 2010 including:
• rapid exits on RWY 06/24;
• capacity increase of taxiway system for RWY 06/24;
• a de-icing stand at the threshold of the runway 24;
• extension of the NORTH 2 apron;
• optimization of the SOUTH waste and sewage water treatment
plant;
• rekonstrukce hlavní trafostanice a trafostanice č. 36,
• reconstruction of the main transformer station and transformer
No. 36;
• stání pro motorové zkoušky SEVER,
• engine testing stand NORTH;
• přeložka nejdůležitějších inženýrských tras do kolektorů,
• the relaying of vital underground services into collectors;
• rozšíření čistírny odpadních vod a čistírny kanalizačních vod
JIH,
• the extension of waste and sewage water treatment plant
SOUTH;
• hlavní stanice záchranné požární služby letiště,
• the main airport’s fire station;
• pobočná stanice záchranné požární služby SEVER,
• branch fire station NORTH;
• pobočná stanice záchranné požární služby JIH,
• branch fire station SOUTH;
• přemístění depa autocisteren.
• relocation of the tank trucks depot.
18
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Letiště Praha-Ruzyně
Prague-Ruzyně Airport
Provoz letiště
Provoz letiště Praha-Ruzyně v roce 2003 byl poznamenán
rekordním zájmem leteckých společností a cestujících o přepravu
z letiště. Obavy ze snížení zájmu cestujících v důsledku nemoci
SARS a války v Iráku se nenaplnily a zvláště v druhém pololetí
zájem ještě akceleroval. Celkově bylo v tomto roce odbaveno
7 463 120 cestujících oproti 6 314 653 cestujícím v roce 2002
(nárůst 18,2 %) při provedení 115 765 pohybů letadel oproti
103 904 pohybům v roce 2002 (nárůst 11,4 %). Tento zájem,
který kulminoval v druhém pololetí (nárůst počtu odbavených
cestujících o 28,3 % oproti 6,4 % v prvním pololetí), znamenal
zvýšení i v ostatních oblastech poskytovaných služeb. Nárůst
provozu způsobilo jak zvýšení provozu klasických leteckých
společností a charterové přepravy, tak i nový fenomén letecké
přepravy – tzv. nízkonákladové (low-cost) společnosti. Letiště
Praha-Ruzyně se v roce 2003 stalo hlavní destinací těchto
společností ve střední Evropě a celkový počet cestujících jimi
přepravených stoupl z 339 tisíc v roce 2002 na 679 tisíc, tedy
o téměř 100 %. Současně s výrazným nárůstem provozu letiště
byla provozní situace rovněž ovlivněna probíhajícími stavebními
pracemi, zejména přípravou na stavbu terminálu SEVER 2. Přes
všechny těžkosti se provoz na letišti v uplynulém roce podařilo
zvládnout a rok 2003 se stal dosud nejúspěšnějším v historii
letiště Praha-Ruzyně.
Airport operation
Operation of Prague-Ruzyně Airport in 2003 was influenced by
a record interest in transport shown by air companies and
passengers. Worries concerning lower interest of passengers in
travel as a result of SARS and the war in Iraq did not materialize,
and in the second half of the year, the interest was even greater.
In total, 7,463,120 passengers were cleared compared with
6,314,653 passengers in 2002 (an 18.19% increase) and
115,765 flights took place, against 103,904 flights in 2002 (an
increase by 11.4%). The interest, culminating in the second half
of the year (a 28.3% rise in the number of passengers cleared
against 6.4% in the first half of the year), also led to an increase
in other provided services. The growth in operations can be
attributed to higher operations of traditional air companies and
more charter flights, as well as to so-called low-cost air
companies – the new air transport phenomenon. In 2003,
Prague-Ruzyně Airport became their main destination in Central
Europe and the number of passengers transported by them rose
from 341 thousand in 2002 to 679 thousand, i.e. by almost
100%. As well as the significant increase in operations, the
situation at the airport was also influenced by continuing
construction work, particularly by the preparation of the
construction of terminal NORTH 2. The airport’s operation was
handled well despite all difficulties and the year 2003 became
the most successful in the Prague-Ruzyně Airport’s history.
Z dalších výkonů letiště Praha-Ruzyně je zajímavé uvést:
• nárůst počtu odbavených letadel všeobecného letectví o 13 %,
• VIP salonky ČSL využilo 18 312 klientů, což je nárůst o 47 %,
• veřejná parkoviště u letiště využilo celkem 652 298 vozidel
(bez započtení vozidel zaměstnanců a služebních vozů),
• procesem přípravy vozidel v Parkingu C prošlo 35 448 vozidel
půjčoven automobilů, tedy o 16 % více než v předchozím roce.
V rámci plnění vyhlášky Evropské Unie EC 95/93 a § 49 zákona
49/1997 Sb., o civilním letectví, a z iniciativy ČSL zahájila
Other interesting achievements of Prague-Ruzyně Airport include:
• a 13% increase in the number of general aviation aircraft;
• the CAA’s VIP lounges were used by 18,312 clients, a 47%
increase;
• 652,298 cars (without employee and company cars) used
public car parks near the airport,
• 35,448 cars for rent underwent the vehicle preparation
process in Parking C, i.e.16% more than in the previous year.
Praha-Ruzyně Airport
- number of passengers
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
7 463 120
6 314 653
6 098 742
5 553 532
4 882 763
4 629 013
4 359 962
3 798 859
3 211 460
2 742 102
2 352 033
1 883 000
Letiště Praha-Ruzyně
- počet cestujících
1 527 000
Provoz letišť
Airports Operations
03
19
Výroční zpráva / Annual Report
od ledna 2003 činnost nově založené zájmové sdružení
právnických osob „Slotová koordinace Praha“, které pomocí
systému SCORE zabezpečuje optimální a transparentní slotovou
koordinaci na řízeném mezinárodním letišti Praha-Ruzyně.
Útvar Handling
V roce 2003 došlo k výraznému nárůstu provozu letadel klientů
útvaru Handling (HDG), čímž vzrostl podíl Handlingu ČSL na trhu
handlingových služeb na 12 %.
Tato skutečnost byla způsobena:
1) nárůstem počtu klientů v oblasti pravidelné letecké dopravy,
2) nárůstem počtu klientů v oblasti nepravidelné letecké dopravy,
3) nárůstem počtu pohybů letecké společnosti Travel Service,
A newly-established interest group incorporating juristic persons,
“Slot coordination Prague”, which ensures optimal and
transparent slot coordination at the international Prague-Ruzyně
Airport with the help of the SCORE system, began operating in
January 2003 – under the EU Decree EC 95/93 and Section
49 of the Act No. 49/1997 Coll. on Civil Aviation and on the
basis of the CAA‘s initiative.
Handling unit
In 2003, the number of aircraft of the Handling unit (HDG)
clients substantially increased and its share of the handling
services market grew to 12%.
This development resulted from:
1) the growing number of clients in regular air transport;
4) nárůstem pohybů letadel odbavovaných ve spolupráci se
společností FERAS.
2) the growing number of clients in irregular air transport;
Celkem bylo v roce 2003 odbaveno 13 812 letadel a 895 267
cestujících.
4) the growing number of aircraft cleared in cooperation with
FERAS.
Nejvýznamnějšími akcemi v oblasti nepravidelné přepravy byly
přeprava 7. polní nemocnice do Kuvajtu, tranzitní lety United
Airlines do Kuvajtu a jednorázové akce společnosti FERAS při
odbavení VIP klientů: Rolling Stones, Robbie Williams apod.
A total of 13,812 aircraft and 895,267 passengers were cleared
in 2003.
3) the growing number of flights of the Travel Service company;
The most significant events in the area of irregular transport
included transport of the 7th field hospital to Kuwait, United
Airlines transit flights to Kuwait and one-off events of the
company FERAS – the clearance of VIP clients: Rolling Stones,
Robbie Williams etc.
20
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Terminál SEVER 2
V průběhu roku 2003 byl dotvořen tým pro řízení projektu
výstavby terminálu SEVER 2.
Terminal NORTH 2
In 2003, the formation of the team for the management of the
terminal NORTH 2 construction was completed.
Dokumentace pro výběrová řízení byla dokončena projekční
kanceláří NIKODEM A PARTNER, s.r.o. v průběhu března 2003
a ihned poté byly zahájeny soutěže, které jsou vypisovány podle
pravidel Evropské investiční banky (EIB). Prvním výběrovým
řízením byla soutěž na projektového manažera stavby, který
zodpovídá za věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu
dodavatelské přípravy a realizaci stavby terminálu SEVER 2.
Smlouva s vítězným uchazečem – firmou Bovis Lend Lease, a.s.
– byla podepsána 30. 6. 2003. Po výběru projektového
manažera následovaly soutěže na výběr dodavatelů pro výstavbu
pěti hlavních stavebních celků: pro dodávku spojovacího objektu
byl vybrán návrh společnosti Metrostav a.s., komunikace
a související objekty – sdružení firem Doprastav, a.s. a Metrostav
a.s., prst C a související objekty – Sdružení firem HOCHTIEF
VSB a.s. a ŽS Brno, a.s., hlavní budova terminálu SEVER 2
a související objekty – sdružení firem Skanska CZ a.s.
a STRABAG a.s. a kolektor od hlavní trafostanice do terminálu
SEVER 2 byl přidělen společnosti Metrostav a.s. Do konce roku
byly zahájeny stavební práce na všech hlavních částech stavby.
Zbývající soutěže na třídírnu zavazadel, informační technologie
a vnitřní výbavu proběhnou v roce 2004. Ke konci roku nebyl
řídící harmonogram ve skluzu v žádném z uzlových bodů
a stavební práce byly vyfakturovány v objemu 3,2 % z celkové
rozpočtové částky 10 mld. Kč.
NIKODEM & PARTNER Design Office completed the
documentation for tenders in the course of March 2003.
Tenders – which were declared under EIB rules – were opened
immediately afterwards. The first tender was for the construction
manager of the project who is responsible for material, time and
quality control of the preparatory and implementation phase of
the terminal NORTH 2 construction. On 30 June 2003, the
contract with the winner – Bovis Lend Lease, a.s. – was signed.
After this, tenders for contractors of the five main construction
complexes followed: Metrostav a.s.‘s bid was chosen for the
delivery of the connecting building, Doprastav, a.s. and
Metrostav a.s association will build the roads and related
structures, HOCHTIEF VSB a.s. and ŽS Brno, a.s. Association
– Pier C and related structures, Skanska CZ a.s. and STRABAG
a.s association – the main building of terminal NORTH 2 and
related buildings and Metrostav a.s. won the tender for the
construction of the collector from the main transformer station to
terminal NORTH 2. By the end of the year, construction work
had started on all major parts of the project. The remaining
tenders for the baggage sorting room, information technology
and interior equipment will take place in 2004. At the end of the
year, the master time schedule was not delayed in any of the key
points and invoices for construction work totalled 3.2% of the
budgeted CZK 10 billion.
Nejbližším úkolem je dokončení projektu terminálu SEVER 2.
Výstavba bude dokončena v prosinci roku 2005 a jejím hlavním
posláním bude rozšíření kapacity letiště na 10 milionů cestujících
ročně a zajištění odděleného odbavování letů z a do zemí
Evropské unie podle režimu stanoveného Schengenskými
dohodami.
Completion of the terminal NORTH 2 project is the closest
target. It will be completed in December 2005 and the terminal
will extend the capacity of the airport to 10 million passengers
per year and separate clearance of flights to and from EU
countries in compliance with the Schengen agreements.
96
98
99
01
02
115 765
00
103 904
89 615
97
97 542
95
77 328
68 623
61 013
94
96 552
93
82 830
92
57 050
91
80 659
Praha-Ruzyně Airport
- number of aircraft movements
43 829
Letiště Praha-Ruzyně
- pohyby letadel
43 346
Provoz letišť
Airports Operations
03
21
Výroční zpráva / Annual Report
Bezpečnost
Stále se zvyšující požadavky na úroveň bezpečnostních opatření
jsou vyvolány politickým děním ve světě a rostoucími aktivitami ze
strany teroristických skupin. Také ČSL reaguje na tento vývoj
zvyšováním bezpečnosti na letištích ve své správě.
Security
Global political events and the growing activities of various
terrorist groups require constantly improving security measures.
The CAA also reacts to these developments by increasing
security at the airports it manages.
Na letišti v Praze-Ruzyni byl v únoru 2003 proveden
bezpečnostní audit ECAC (European Civil Aviation Conference)
a na základě jeho doporučení byla přijata organizační opatření
a posíleno technické zajištění letiště.
In February 2003, a security audit was carried out at PragueRuzyně Airport by ECAC (European Civil Aviation Conference);
based on its recommendations, organisational measures were
taken and the technical security of the airport improved.
Stoprocentní bezpečnostní kontrola cestujících a kabinových
i zapsaných zavazadel, zboží i pošty je prováděna pracovníky
útvaru Bezpečnostní kontrola. Letiště Praha-Ruzyně provádí
i stoprocentní kontrolu transferových zavazadel. Rovněž
zaměstnanci i další vstupující osoby jsou na vstupu do
bezpečnostní zóny kontrolováni vizuálně i detekčními rámy
a vnášené předměty rentgenovány. Vysoká úroveň kontroly a tedy
i bezpečnosti je zajištěna nejen moderní technologií, ale
i pravidelným školením a testováním zaměstnanců provádějících
tyto kontroly.
Employees of the Security Control Unit carry out 100% security
checks of passengers, their cabin baggage and checked
baggage, goods and mail. Prague-Ruzyně Airport also carries
out 100% security checks on transfer baggage. Employees and
other persons entering the airport’s security zone are controlled
visually and at detection frames, and any objects they bring in
are x-rayed. High quality checking and, subsequently, security
standards, are ensured with the help of modern technology, and
also by regular security staff training and testing.
Ke kvalitnímu a důslednému zajištění bezpečnosti patří také
oplocení, které slouží nejen k ochraně hranice letiště a oddělení
vnitřních bezpečnostních zón, ale i činnosti k zajištění pořádku
a bezpečnosti ve veřejné hale. Také prostor staveniště projektu
EUropa – spojovacího objektu, terminálu SEVER 2 a prstu C byl
oplocen a z důvodu zajištění požadavků na bezpečnost byl
vyčleněn z neveřejného prostoru letiště a průstup na staveniště
je kontrolován civilní bezpečností službou.
Barriers serving not only to protect the airport’s boundaries and
separate internal security zones, but also activities to ensure
order and security in the public hall, are also part of the highquality and consistent security system. The project EUropa
construction site – the connecting building, terminal NORTH 2
and Pier C – was also fenced; in order to satisfy security
requirements it was detached from the Prague-Ruzyně Airport‘s
non-public area. Access to the construction site is controlled
by a civilian security service.
V roce 2003 došlo k rozšíření úkolů hlídek ostrahy letiště, které
kontrolují dopravní režim na letišti o spolupráci se smluvní firmou
při provádění nucených odtahů motorových vozidel z areálu.
In 2003, the duties of the security service guards which control
transport to the airport were broadened. They now also include
towing away motor vehicles from the complex.
K zajištění bezpečnosti a pořádku jsou rovněž využívány moderní
technologie a kamerové systémy se záznamem. Jejich počet se
Modern technology and CCTV systems are also used at the
airport to ensure security and keep order. Their number is
22
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
postupně zvyšuje jak v areálu JIH, tak v areálu SEVER tak, aby
byl získán ucelenější přehled o provozně bezpečností situaci.
gradually increasing both at the SOUTH site and at the NORTH
site with the aim of keeping a more accurate track of the
operations and overall situation with respect to security.
Záchranná a požární služba letiště je vybavena způsobem,
odpovídajícím příslušné publikované kategorii podle předpisů
ICAO a výcvik jejich zaměstnanců probíhá i v zahraničí tak,
že jsou připraveni zvládnout všechny případné kritické situace.
Obchodní aktivity
Vzhledem k dynamickému meziročnímu nárůstu počtu
odbavených cestujících a dispozičním úpravám v terminálu SEVER
provedeným v průběhu roku 2002 se výrazně zvýšily meziroční
výnosy ČSL z neleteckých obchodních aktivit. Celkové výnosy
v této příjmové položce byly v roce 2003 ve výši 1 403 tis. Kč.
To tvoří 37,1 % z celkových výnosů za rok 2003.
Nejvýraznější viditelnou změnou v této oblasti jsou stavby cizích
investorů na pozemcích ČSL. Jde zejména o první hotel na letišti
Praha-Ruzyně. Majitelem hotelu je společnost M.I.P. Group, a.s.
a pod názvem Ramada Airport Hotel Prague jej provozuje v kategorii
čtyř hvězdiček od června 2003 společnost Euroagentur Praha.
V průběhu II. čtvrtletí 2004 bude na letišti zprovozněn další hotel
v kategorii čtyř hvězdiček.
Pod názvem Hotel Tranzit ho bude provozovat společnost Acron.
Další stavbou, která změnila tvář letiště je nová administrativní
budova letecké společnosti Travel Service, a.s. Během roku
2003 byly zahájeny další stavby, které budou uvedeny do provozu
v průběhu roku 2004, zejména nová budova Carga ČSA, která
svým umístěním vedle stávající budovy Carga Menzies dokončuje
oddělení odbavení cestujících a nákladu na letišti Praha-Ruzyně.
Tím vzniká nová velká cargo zóna, která bude ještě během roku
2004 doplněna o budovu Pohraniční veterinární stanice a budovu
Rostlinolékařské kontroly.
Obchodní prostory v terminálech byly nejvíce změněny v oblasti
gastronomie. Vzhledem k velké poptávce cestujících i leteckých
společností byly v terminálu SEVER vybudovány dva nové bary,
The equipment of the airport’s emergency and fire services
corresponds with the appropriate published category under
ICAO regulations and their staff are also trained abroad so that
they are prepared to handle every potential emergency situation.
Commercial Activities
As a result of the dynamic year-on-year growth in the number of
cleared passengers and re-arrangements at the terminal NORTH
during 2002, the CAA’s year-on-year revenue from non-aviation
commercial activities markedly increased. In 2003, revenue in
this area totalled CZK 1,403 thousand and accounted for 37.1%
of the total revenue for 2003.
The completed and now operating buildings of foreign investors
on the CAA’s land are the most visible change in the sphere of
commercial activities. They mainly include the first hotel at the
airport, owned by the M.I.P. Group, a.s. Under the name
Ramada Airport Hotel Prague it has been operating since June
2003 by the Euroagentur Praha agency as a four-star hotel. In
the second quarter of 2004, another four-star accommodation
facility operated by Acron – Hotel Tranzit – will open at the
airport. Another building which has changed the appearance of
the airport was completed and opened for business: the new
administrative building of the air company Travel Service, a.s.
Other constructions began in 2003 to be completed during
2004, especially the new building of the Czech Airlines Cargo. It
is located next to the existing building of Cargo Menzies and will
complete the separation of the passenger and cargo clearance
zones at the airport. This gives rise to a new extensive cargo
zone. During 2004, new buildings of the Border Veterinary
Station and the Plant Control Stations will be added.
77 529
75 382
75 357
73 890
73 882
Athens
Warsaw
Bratislava
Istanbul
Stocholm
103 427
Helsinki
77 935
104 360
Manchester
Barcelona
119 803
Munich
79 895
123 936
Vienna
Dusseldorf
128 471
Milan
84 743
132 340
Rome
Bristol
133 600
New York
87 128
135 024
Budapest
Kosice
138 960
Dublin
91 690
145 246
Madrid
Thessaloniki
150 018
Brussels
92 751
158969
East Midlands
Kiev/Borispol
161 289
Copenhagen
97 935
171 722
Zurich
Sofia
184 546
Tel Aviv
326 330
Amsterdam
200 569
379 483
Frankfurt
Moscow
403 999
Paris
London
801 295
Letiště Praha-Ruzyně - počet cestujících podle destinací
Praha-Ruzyně Airport - number of passengers by destination
Ostatní / Other
2 271 616
Provoz letišť
Airports Operations
23
Výroční zpráva / Annual Report
čímž se rozšířily možnosti občerstvení na letišti. První bar je
umístěn ve veřejné příletové hale, druhý v tranzitní hale. Sortiment
obchodů byl upraven po dohodě s nájemci tak, aby reagoval na
momentální poptávku cestujících. Největší změnou v této oblasti
služeb je otevření nové prodejny novin a časopisů pod značkou
Relay, butiku sportovního zboží Tommy Hilfinger a stánku
outdoorového turistického zboží v tranzitní hale terminálu SEVER.
Vzhledem k tomu, že stávající kapacita obchodních ploch
v terminálu SEVER je již vyčerpána, budou největší změny
v oblasti poskytování služeb pro cestující veřejnost v roce 2004
souviset se vstupem České republiky do Evropské unie. To se
nejvíce odrazí do prodeje v tranzitní části letiště v tzv. režimu
„Duty Free”, který bude zachován pouze pro cestující s cílovou
destinací mimo území Evropské unie. Prodej pro cestující
s cílovou destinací v rámci Evropské unie bude prodej s daní.
Změna bude znamenat, že v těchto prodejnách budou na zboží
dvoje ceny s rozlišením podle destinace cestujících.
V souvislosti s dokončením projektu a zahájením výstavby terminálu
SEVER 2 byla také zahájena jednání o nových provozovatelích
služeb restaurací a obchodů tak, aby cestující i návštěvníci letiště
měli k dispozici co nejširší nabídku služeb. Předpokládáme, že
v průběhu roku 2004 budou vybráni hlavní obchodní partneři tak,
aby výstavba obchodních prostor byla koordinována se stavbou
nového terminálu SEVER 2 a cestující měli k dispozici veškeré
služby.
Gastronomic facilities have changed their appearance most of all
the commercial areas. Two new bars were added to the existing
catering facilities at the terminal NORTH to satisfy the big demand
of passengers and air companies. The first bar is located in the
public part of the arrivals hall, the second in the transit hall. The
range of goods offered by shops was adapted, in agreement
with the companies that rent the units, to respond to immediate
passenger demand. The biggest changes were the opening of
a news-stand under the name Relay, a Tommy Hilfiger sporting
goods boutique and an outdoor tourism goods shop in the transit
hall of the terminal NORTH.
With respect to the fact that the existing commercial capacity at
the terminal NORTH is almost exhausted, the travelling public will
notice the biggest changes in services in connection with the
Czech Republic’s accession to the EU. This will mostly affect the
sales area in the airport’s transit hall where “Duty Free” shops
will offer duty-free goods only to passengers travelling to
destinations outside the EU. Goods bought by passengers
travelling to EU countries will be charged with tax. As a result,
the goods will be labelled with two prices which will be applied
according to the passenger’s destination.
In connection with the completion of the design and start of
terminal NORTH 2 construction, discussions have started
concerning new operators of restaurants and shops to ensure
the widest possible range of services. We expect that the main
business partners will be selected in the course of 2004 so that
construction of commercial premises can be coordinated with
the construction and opening of the new terminal NORTH 2 and
all new services will be available to passengers.
24
Provoz letišť
Airports Operations
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Letiště Ostrava-Mošnov
Ostrava-Mošnov Airport
V roce 2003 letiště Ostrava odbavilo 197 517 cestujících, což
představuje celkový nárůst o 30 % v porovnání s rokem 2002.
Nárůst byl ovlivněn především větším počtem odbavených
charterových letů v letní sezóně, došlo taktéž k nárůstu počtu
odbavených cestujících na pravidelných linkách mezi Ostravou
a Prahou o 10 %. V oblasti odbavení nákladu byl zaznamenán
pokles o 17 % – byl ovlivněn snížením počtu letů přepravujících
pouze náklad. Počet pohybů letadel vzrost o 17 % na 9 182.
In 2003, 197,517 passengers were cleared at Ostrava Airport,
i.e. 30% more than in 2002. A larger number of cleared charter
flights in the summer season accounted mainly for the increase;
the number of cleared passengers at regular flights between
Ostrava and Prague also grew by 10%. Cargo clearance
decreased by 17% – as a result of the lower number of cargo
flights. The number of flights rose by 17% to 9,182.
Hlavní investiční akcí letiště Ostrava se v roce 2003 stala přístavba
nové příletové haly, která splňuje podmínky odbavení cestujících
na příletu dle Schengenské dohody po vstupu ČR do Evropské
unie. Přístavba byla financována z vnitřních zdrojů letiště Ostrava.
The main investment at Ostrava Airport in 2003 was an extension
of the arrivals hall which meets conditions of passenger
clearance under Schengen agreement after the Czech
Republic’s accession to the EU. The extension was financed
from Ostrava Aiport’s internal resources.
Pro zkvalitnění bezpečnosti při odbavovacím procesu bylo
zakoupeno nové výkonné rentgenové zařízení. Letiště provádí
stoprocentní rentgenovou kontrolu zapsaných zavazadel.
A new, efficient X-ray was bought to enhance security during the
clearance process. 100% x-ray checks of checked baggage are
carried out at the airport.
V oblasti technického zabezpečení při odbavení letadel zakoupilo
letiště pozemní zdroj elektrické energie pro letadla a nakládací
hydraulickou plošinu o nosnosti 18 tun pro odbavení
širokotrupých letadel.
In the area of technical provision of aircraft clearance, the airport
bought a ground power supply for aircraft and a hydraulic loading
platform with loading capacity of 18 tonnes to clear aircraft with
broad fuselage.
V oblasti bezpečnosti leteckého provozu nebyly zaznamenány
žádné incidenty.
No incidents were recorded in the area of air traffic security.
25
Výroční zpráva / Annual Report
98
00
01
152 380
99
124 183
114 940
97
110 041
96
93 775
95
129 275
94
123 371
93
109 084
92
61 740
36 671
91
47 661
40 057
197 517
Letiště Ostrava-Mošnov - počet cestujících /
Ostrava-Mošnov Airport - total number of passengers
02
03
95
9 182
98
99
00
6 397
7 858
97
5 636
7 759
96
5 877
94
5 914
93
6 486
4 009
92
3 969
91
3 043
4 257
8 322
Letiště Ostrava-Mošnov - pohyby letadel /
Ostrava Mošnov-Airport - number of aircraft movements
01
02
03
26
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Letiště Karlovy Vary
Karlovy Vary Airport
Uplynulý rok znamenal pro ČSL letiště Karlovy Vary, úspěch
v mnoha oblastech a byl prvním rokem v jeho novodobé historii,
který lze charakterizovat dosažením plné ekonomické
soběstačnosti. Letiště poměrně výrazně zvýšilo přepravní výkony
i výnosy z obchodních činností a zaznamenalo výrazný posun
především v oblasti zajištění bezpečnostních standardů
a doporučení ICAO zejména realizací II. etapy výstavby oplocení
letiště a nákupem nejmodernějšího detekčního zařízení pro
kontrolu cestujících. Personál zajišťující provádění bezpečnostních
kontrol cestujících splňuje přísné kvalifikační zkoušky, včetně
pravidelného přezkoušení způsobilosti.
In many respects, 2003 was a successful year for the CAA
Karlovy Vary Airport and it was the first year in its recent
history when the airport was fully economically self-sufficient.
The volume of the airport’s transport and its revenue from
commercial activities has distinctly increased. There was
a major shift in quality, especially of security standards and ICAO
recommendations. The second phase of the airport’s barrier
system was completed and the most modern detection
equipment for passenger control was purchased. The staff
in charge of security checks are subject to strict qualification
tests, and regularly passes competency examinations.
V roce 2003 letiště Karlovy Vary odbavilo 25 805 cestujících,
převážně na pravidelných linkách ČSA do Moskvy. Oproti roku
2002 jde o nárůst počtu odbavených cestujících ve výši 34,6 %.
Růst byl ovlivněn především posílením počtu pravidelných linek
ČSA do Moskvy v období letního letového řádu.
In 2003, Karlovy Vary Airport cleared 25,805 passengers,
mainly on regular CSA flights to Moscow. Compared with 2002,
it is an increase of 34.6%.
Ještě markantnějšího růstu bylo dosaženo v ukazatelích počtu
pohybů, které se zvýšily o 49,6 % na 5 432 pohybů proti roku
2002. Podíl výkonů nepravidelných letů a letů GA stagnoval na
úrovni cca 21 % celkových výnosů z letištních poplatků.
Ekonomické výsledky dosažené v roce 2003, kdy se letiště
poprvé dostalo do černých čísel, potvrzují plynule rostoucí
provozní výkony všech regionálních letišť ve správě ČSL,
které budou v roce 2004 převedeny do vlastnictví a správy
příslušných krajů.
Provoz letišť
Airports Operations
The increase was influenced particularly by new regular CSA
flights to Moscow added to the timetable in the summer period.
The number of flights increased even more dramatically in 2002
– by 49.6% to 5,432 flights. Share of irregular and GA flights
stagnated at about 21% of total revenue from airport charges.
The business results achieved in 2003 when the airport
ended the year – for the first time - in black numbers confirm
a continually growing operational performance of all regional
airports managed by the CAA which will be transferred in 2004
to the ownership and administration of the respective regions.
27
Výroční zpráva / Annual Report
1 243
1 186
93
94
95
96
97
98
99
00
01
25 805
19 168
21 748
19 919
17 885
12 623
1 573
92
7 435
1 468
91
4 233
1 328
Letiště Karlovy Vary - počet cestujících /
Karlovy Vary Airport - number of passengers
02
03
3 398
95
96
97
98
99
00
01
3 630
5 432
5 568
5 713
5 069
4 285
94
4 829
93
3 222
3 967
92
2 918
91
2 130
2 000
Letiště Karlovy Vary - pohyby letadel /
Karlovy Vary Airport - number of aircraft movements
02
03
28
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Dozorčí rada ČSL, s.p. na svém zasedání dne 10. května 2004
projednala podle § 13 zákona č. 77/1997 Sb., v platném znění,
Roční účetní závěrku za rok 2003 a doporučila zakladateli
státního podniku ČSL roční závěrku za rok 2003 schválit, včetně
návrhu na rozdělení zisku.
Zprávu auditora vzala Dozorčí rada ČSL, s.p. na vědomí
a zároveň přezkoumala a vyhodnotila plnění hlavních úkolů,
uložených generálnímu řediteli ČSL, s.p. manažerskou
smlouvou. Roční plán zisku byl překročen. Byla dále
konstatována stabilní finanční situace podniku a plnění jeho
závazků.
V Praze dne 10. 5. 2004
At its meeting on 10 May 2004, the CAA’s Supervisory Board
discussed – in compliance with Section 13 of Act No. 77/1997
Coll., in the amended version – the Company’s financial
statements for 2003 and recommended the founder of the state
enterprise CAA to approve the 2003 financial statements,
including the proposal for the distribution of profit.
The CAA’s Supervisory Board familiarized itself with the Auditor’s
Report and, at the same time, reviewed and assessed fulfilment
of major targets set in the CAA Chief Executive Officer’s
Managerial Contract. The profit planned for the year was
exceeded. The Board also stated that the Company’s financial
situation was stable and its obligations met.
Prague, 10 May 2004
Josef Turecký
předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board
Zpráva dozorčí rady
Report of the Supervisory Board
Výroční zpráva / Annual Report
29
Účetní závěrka a zpráva auditora
k 31. prosinci 2003 podle CAS
Financial Statements for the Year Ended
31 December 2003
together with Auditors’ Report
(Translation of Financial Statements Originally Issued in Czech – See Note 2 to the Financial Statements)
32
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Výrok auditora
Zakladateli státního podniku Česká správa letišť, s.p.:
Ověřili jsme účetní závěrku státního podniku Česká správa letišť („podnik“) k 31. prosinci 2003 v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorskými
směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při
jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.
Vedení státního podniku je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz
majetku, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření a finanční situace společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě
ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.
Finanční výkazy podniku Česká správa letišť k 31. prosinci 2003 zahrnují aktiva ve výši 1 915 766 tis. Kč a závazky ve výši 42 927 tis. Kč, které se vztahují k regionálním
letištím Brno, Karlovy Vary a Ostrava. Vzhledem k předpokládému bezúplatnému převodu čistých aktiv vztahujících se k těmto letištím na kraje v roce 2004 (viz odstavec
21) je hodnota většiny výše uvedených aktiv pro státní podnik nulová. Tato skutečnost nebyla v závěrce za rok 2003 zobrazena, jelikož společnost očekává, že v roce
2004 dojde k vypořádání případné ztráty z převodu proti položce základního kapitálu.
Podle našeho názoru, s výhradou dopadů skutečnosti uvedené výše, účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky,
vlastní kapitál a finanční situaci státního podniku Česká správa letišť k 31. prosinci 2003 a výsledky jeho hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a s příslušnými předpisy.
Aniž bychom dále vyjadřovali výhradu, chtěli bychom upozornit na následující skutečnost. Jak je zmíněno v odstavci 17 přílohy k účetní závěrce, podnik je účastníkem řady
právních sporů a restitučních nároků. Vedení podniku odhadlo rizika těchto sporů a vytvořilo na ně rezervy v závislosti na odhadu pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých
sporů. Existuje však riziko, že se tyto odhady mohou lišit od skutečnosti.
Účetní závěrka státního podniku Česká správa letišť k 31. prosinci 2002 a 2001 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva z 14. března 2003, resp. 22. března 2002
obsahovala výrok bez výhrad.
Výroční zpráva za rok 2003 obsahuje údaje o důležitých skutečnostech, které se vztahují k účetní závěrce k 31. 12. 2003 podniku, a výklad o uplynulém a předpokládaném
vývoji hospodaření a o finanční situaci podniku. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2003.
Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a účetních knih podniku jsme však neověřovali.
Ernst & Young ČR, s.r.o.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
osvědčení č. 401
31. března 2004
Praha, Česká republika
Magdalena Součková
dekret č. 1291
33
Výroční zpráva / Annual Report
Auditor’s Report
To the founder of Česká správa letišť, s.p.:
We have audited the financial statements of Česká správa letišť, s.p. for the year ended 31 December 2003 in accordance with the Act No. 254/2000 Coll. on Auditors
and the auditing guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Our audit included an examination of evidence supporting the financial statements
and of the accounting policies and estimates used by management in their preparation. Our audit procedures were carried out on a test basis and with regard to the
principle of materiality.
The management of Česká správa letišť, s.p. is responsible for maintaining accounting records and for preparing financial statements which give a true and fair view of the
assets, liabilities, equity, financial results and financial situation of Česká správa letišť, s.p. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements taken as
a whole, based on our audit performed in accordance with this Act and the auditing guidelines.
The financial statements of Česká správa letišť at 31 December 2003 include the assets in the amount of CZK 1,915,766 thousand and liabilities in the amount of CZK
42,927 thousand which relate to the regional airports of Brno, Karlovy Vary and Ostrava. With respect to expected free-of-charge transfer of net assets relating to these
airports to regions in 2004 (see Note 21), the value of most of the assets mentioned above for the Company is equal to zero. This fact has not been reflected in the 2003
financial statements as the management of the Company expects that the loss from transfer will be in 2004 settled against the basic capital of the Company.
In our opinion, except for the effect of the matter above, the financial statements present, in all material respects, a true and fair view of the assets, liabilities, equity and
financial position of Česká správa letišť, s.p. as of 31 December 2003 and the financial results for the year then ended in accordance with Act No. 563/1991 Coll. on
Accounting and relevant legislation.
Without qualifying our opinion we wish to draw your attention to the following matter. As more fully described in Note 17, the Company is involved in a number of legal and
restitution claims. The management of the Company estimated the outcome of those claims and created provisions for those claims where the risk of loss is probable.
However, this estimate may differ from the actual outcome.
The financial statements of Česká správa letišť, s.p. as of 31 December 2002 and 2001 were audited by other auditors whose report dated 14 March 2003 and
22 March 2002, respectively, expressed an unqualified opinion on those statements.
The accompanying annual report for 2003 contains information about important matters related to the Company's financial statements, the evolution of its business and
other matters. We have checked that the accounting information in the annual report is consistent with that contained in the audited financial statements as of
31 December 2003. Our work as auditors was confined to checking the annual report with the aforementioned scope and did not include a review of any information
other than that drawn from the audited accounting records of the Company.
Ernst & Young ČR, s.r.o.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
License No. 401
31 March 2004
Prague, Czech Republic
Magdalena Součková
License No. 1291
34
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Rozvaha k 31. 12. 2003 (v tis. Kč)
Netto
Minulé účetní
období 2002
Netto
31 206 010
0
-4 749 901
A.
AKTIVA CELKEM
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
26 456 109
0
25 413 244
0
24 902 448
0
B.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
28 547 949
-4 719 371
23 828 578
23 466 238
23 628 695
65 933
0
0
60 107
0
0
0
5 826
0
-38 404
0
0
-38 404
0
0
0
0
0
27 529
0
0
21 703
0
0
0
5 826
0
28 387
19 830
0
0
15 854
0
0
0
3 976
0
28 481 816
15 293 620
9 814 880
2 520 851
0
0
360
850 965
1 140
0
-4 680 967
0
-3 037 431
-1 643 536
0
0
0
0
0
0
23 800 849
15 293 620
6 777 449
877 315
0
0
360
850 965
1 140
0
23 437 711
15 304 922
6 844 907
1 031 911
200
0
0
200
0
0
0
0
200
0
0
200
140
0
0
140
140
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 619 816
-30 530
2 589 286
1 936 495
1 259 075
25 544
24 122
0
0
527
526
369
-2 658
-2 658
0
0
0
0
0
22 886
21 464
0
0
527
526
369
23 721
23 157
0
0
441
9
114
21 216
20 080
241
0
702
24
169
280 416
0
0
0
0
0
280 416
0
781 386
527 269
0
0
0
0
246 737
0
3 423
3 957
0
0
0
0
0
280 416
0
0
0
0
0
280 416
0
753 514
499 397
0
0
0
0
246 737
0
3 423
3 957
286 122
0
0
0
0
0
286 122
652 913
458 247
0
0
0
0
185 856
0
8 375
435
0
0
0
0
0
0
0
0
533 353
494 602
0
0
0
0
34 593
0
3 315
843
1 532 470
597
1 531 873
0
0
0
38 245
973 739
871
972 868
0
0
704 506
942
703 564
0
0
10 511
14 678
38 245
2 964
0
35 281
10 511
7 742
0
2 769
14 678
7 189
0
7 489
Brutto
B. I.
B. I.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B. III.
B. III. 1
2
3
4
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
5
6
7
C.
C. I.
C. I.
OBĚŽNÁ AKTIVA
1
2
3
4
5
6
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
C. II.
C. II. 1
2
3
4
5
6
7
C. III.
C. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky
C. IV.
C. IV. 1
2
3
4
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.
OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV
D. I.
D. I.
1
2
3
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Běžné
účetní období
Korekce
0
-27 872
-27 872
0
0
0
0
0
0
0
0
1 532 470
597
1 531 873
0
0
0
38 245
0
38 245
2 964
0
35 281
0
0
0
24 875
3 512
0
360
246 624
8 987
Minulé účetní
období 2001
Netto
23 608 725
15 361 881
6 933 158
878 692
0
0
360
425 096
9 538
0
35
Výroční zpráva / Annual Report
Balance sheet – Long form as of 31 December 2003, 2002 and 2001 (in CZK’000)
Gross
Current
year
Provisions
Net
Prior year
2002
Net
A.
TOTAL ASSETS
STOCK SUBSCRIPTION RECEIVABLE
31 206 010
0
(4 749 901)
0
26 456 109
0
25 413 244
0
24 902 448
0
B.
FIXED ASSETS
28 547 949
(4 719 371)
23 828 578
23 466 238
23 628 695
65 933
0
0
60 107
0
0
0
5 826
0
(38 404)
0
0
(38 404)
0
0
0
0
0
27 529
0
0
21 703
0
0
0
5 826
0
28 387
0
0
24 875
0
0
0
3 512
0
19 830
0
0
15 854
0
0
0
3 976
0
28 481 816
15 293 620
9 814 880
2 520 851
0
0
360
850 965
1 140
0
(4 680 967)
0
(3 037 431)
(1 643 536)
0
0
0
0
0
0
23 800 849
15 293 620
6 777 449
877 315
0
0
360
850 965
1 140
0
23 437 711
15 304 922
6 844 907
1 031 911
0
0
360
246 624
8 987
0
23 608 725
15 361 881
6 933 158
878 692
0
0
360
425 096
9 538
0
200
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
200
0
0
0
0
140
0
0
140
0
0
0
0
140
0
0
140
0
0
0
0
2 619 816
(30 530)
2 589 286
1 936 495
1 259 075
25 544
24 122
0
0
527
526
369
(2 658)
(2 658)
0
0
0
0
0
22 886
21 464
0
0
527
526
369
23 721
23 157
0
0
441
9
114
21 216
20 080
241
0
702
24
169
280 416
0
0
0
0
0
0
0
280 416
0
0
0
286 122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280 416
0
781 386
527 269
0
0
0
0
0
0
(27 872)
(27 872)
0
0
0
0
280 416
0
753 514
499 397
0
0
0
0
286 122
0
652 913
458 247
0
0
0
0
0
0
533 353
494 602
0
0
0
0
246 737
0
3 423
3 957
0
0
0
0
0
0
0
0
246 737
0
3 423
3 957
0
0
185 856
0
8 375
435
0
0
34 593
0
3 315
843
1 532 470
597
1 531 873
0
0
0
0
0
0
0
1 532 470
597
1 531 873
0
0
973 739
871
972 868
0
0
704 506
942
703 564
0
0
38 245
0
38 245
10 511
14 678
38 245
2 964
0
35 281
0
0
0
0
38 245
2 964
0
35 281
10 511
7 742
0
2 769
14 678
7 189
0
7 489
B. I.
B. I.
1
2
3
4
5
6
7
8
Intangible assets
Foundation and organization expenses
Research and development
Software
Patents, royalties and similar rights
Goodwill
Other intangible assets
Intangible assets in progress
Advances granted for intangible assets
B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tangible assets
Land
Constructions
Separate movable items and groups of movable items
Perennial crops
Livestock
Other tangible assets
Tangible assets in progress
Advances granted for tangible assets
Gain or loss on revaluation of acquired property
B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7
Financial investments
Subsidiaries
Associates
Other long-term securities and interests
Loans to subsidiaries and associates
Other long-term investments
Long-term investments in progress
Advances granted for long-term investments
C.
CURRENT ASSETS
C. I.
C. I.
1
2
3
4
5
6
C. II.
C. II. 1
2
3
4
5
6
7
C. III.
C. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inventory
Materials
Work in progress and semi-finished production
Finished products
Livestock
Goods
Advances granted for inventory
Long-term receivables
Trade receivables
Receivables from subsidiaries
Receivables from associates
Receivables from partners, co-operative members
and participants in association
Unbilled revenue
Other receivables
Deferred tax asset
Short-term receivables
Trade receivables
Receivables from subsidiaries
Receivables from associates
Receivables from partners, co-operative members
and participants in association
Social security and health insurance
Due from government – tax receivables
Other advances granted
Unbilled revenue
Other receivables
C. IV.
C. IV. 1
2
3
4
Short-term financial assets
Cash
Bank accounts
Short-term securities and interests
Short-term financial assets in progress
D.
OTHER ASSETS – TEMPORARY ACCOUNTS OF ASSETS
D. I.
D. I.
1
2
3
Accrued assets and deferred liabilities
Prepaid expenses
Prepaid expenses (specific-purpose expenses)
Unbilled revenue
Prior year
2001
Net
36
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Rozvaha k 31. 12. 2003 (v tis. Kč)
PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
A.
A. I.
A. I.
1
2
3
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Změny základního kapitálu
A. II.
A II. 1
2
3
4
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A III.
A III. 1
2
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
A. IV.
IV. 1
2
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B.
CIZÍ ZDROJE
B. I.
B. I.
1
2
3
4
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Stav v běžném
účetním období
Stav v minulém
účetním období 2002
Stav v minulém
účetním období 2001
26 456 109
22 665 790
25 413 244
21 753 326
24 902 448
21 453 836
17 624 835
17 699 931
0
-75 096
17 641 102
17 641 102
0
0
17 655 722
17 655 722
0
0
1 403 617
0
1 403 617
0
0
1 403 617
1 403 617
0
0
1 403 617
0
1 403 617
0
0
421 244
402 823
18 421
362 720
349 947
12 773
303 722
292 696
11 026
2 282 282
2 282 282
0
1 817 130
2 024 288
-207 158
1 518 265
1 518 265
0
933 812
528 757
572 510
3 721 721
3 625 029
3 430 055
2 150 481
1 066 849
0
419 892
663 740
1 631 779
1 118 197
201 424
312 158
1 155 660
945 000
0
0
210 660
B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
200 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 501
249 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky
327 755
249 372
0
0
0
32 495
21 772
6 888
0
0
16 371
857
424 557
122 003
0
0
0
28 917
19 045
9 795
0
0
244 049
748
551 098
134 267
0
0
0
26 516
17 220
97 371
0
0
275 039
685
B. IV.
B. IV. 1
2
3
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
1 042 984
0
1 042 984
0
1 318 817
1 318 817
0
0
1 723 297
1 723 297
0
0
C.
OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV
68 598
34 889
18 557
68 598
47 732
20 866
34 889
20 965
13 924
18 557
16 465
2 092
C. I.
C. I.
1
2
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
37
Výroční zpráva / Annual Report
Balance sheet – Long form as of 31 December 2003, 2002 and 2001 (in CZK’000)
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
EQUITY
A.
A. I.
A. I.
1
2
3
Basic capital
Registered capital
Own shares and own ownership interests (-)
Changes in basic capital
A. II.
A II. 1
2
3
4
Capital funds
Share premium (agio)
Other capital funds
Gain or loss on revaluation of assets and liabilities
Gain or loss on revaluation of company transformations
A III.
A III. 1
2
Reserve funds, (indivisible fund) and other funds created from profit
Legal reserve fund/Indivisible fund
Statutory and other funds
A. IV.
IV. 1
2
Profit (loss) for the previous years
Retained earnings for the previous years
Accumulated loss of previous years
A. V.
Profit (loss) for the year (+/-)
B.
LIABILITIES
B. I.
B. I.
1
2
3
4
Reserves
Reserves created under special legislation
Reserve for pensions and similar obligations
Reserve for corporate income tax
Other reserves
Current
year
Prior year
2002
Prior year
2001
26 456 109
22 665 790
25 413 244
21 753 326
24 902 448
21 453 836
17 624 835
17 699 931
0
(75 096)
17 641 102
17 641 102
0
0
17 655 722
17 655 722
0
0
1 403 617
0
1 403 617
0
0
1 403 617
0
1 403 617
0
0
1 403 617
0
1 403 617
0
0
421 244
402 823
18 421
362 720
349 947
12 773
303 722
292 696
11 026
2 282 282
2 282 282
0
1 817 130
2 024 288
(207 158)
1 518 265
1 518 265
0
933 812
528 757
572 510
3 721 721
3 625 029
3 430 055
2 150 481
1 066 849
0
419 892
663 740
1 631 779
1 118 197
0
201 424
312 158
1 155 660
945 000
0
0
210 660
B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Long-term liabilities
Trade payables
Liabilities to subsidiaries
Liabilities to associates
Liabilities to partners, co-operative members and participants in association
Advances received
Bonds payable
Notes payable
Unbilled deliveries
Other liabilities
Deferred tax liability
200 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 501
249 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Current liabilities
Trade payables
Liabilities to subsidiaries
Liabilities to associates
Liabilities to partners, co-operative members and participants in association
Liabilities to employees
Liabilities arising from social security and health insurance
Due to government – taxes and subsidies
Advances received
Bonds payable
Unbilled deliveries
Other liabilities
327 755
249 372
0
0
0
32 495
21 772
6 888
0
0
16 371
857
424 557
122 003
0
0
0
28 917
19 045
9 795
0
0
244 049
748
551 098
134 267
0
0
0
26 516
17 220
97 371
0
0
275 039
685
B. IV.
B. IV. 1
2
3
Bank loans and borrowings
Long-term bank loans
Short-term bank loans
Borrowings
1 042 984
0
1 042 984
0
1 318 817
1 318 817
0
0
1 723 297
1 723 297
0
0
C.
OTHER LIABILITIES – TEMPORARY ACCOUNTS OF LIABILITIES
68 598
34 889
18 557
68 598
47 732
20 866
34 889
20 965
13 924
18 557
16 465
2 092
C. I.
C. I.
1
2
Accrued liabilities and deferred assets
Accruals
Deferred income
38
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2003 (v tis. Kč)
Stav v běžném
účetním období
Stav v minulém
účetním období 2002
Stav v minulém
účetním období 2001
37 829
17 015
36
18
532
444
20 814
18
88
I.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
II. 1
2
3
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
3 746 526
3 746 526
0
0
970 036
290 108
679 928
3 377 868
3 378 048
-421
241
1 012 278
291 469
720 809
3 266 702
3 265 249
-228
1 681
1 103 371
304 919
798 452
Přidaná hodnota
2 797 304
2 365 608
2 163 419
735 901
540 008
0
189 119
6 774
1 822
585 764
54 658
2 489
52 169
49 760
1 637
48 123
633 900
464 419
0
162 478
7 003
2 394
562 120
74 031
28 890
45 141
62 147
21 189
40 958
556 029
406 987
0
142 615
6 427
2 166
536 278
60 094
235
59 859
52 277
30
52 247
266 284
33 936
94 243
0
0
276 577
20 516
41 905
0
0
159 285
9 230
26 307
0
0
1 152 124
881 112
900 401
300
300
29
0
0
12
0
0
0
0
29
0
4 343
0
0
0
-1 418
16 713
42 418
329 443
157 110
0
0
0
12
0
0
0
0
0
758
23 072
67 402
62 805
129 574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 751
39 701
136 610
33 761
86 424
0
0
152 418
-111 845
-147 821
372 099
421 474
-49 375
241 824
199 106
42 718
181 575
181 575
0
932 443
527 443
571 005
1 370
1
0
0
0
2 087
182
591
591
0
2 827
646
676
676
0
1 369
1 314
1 505
0
0
0
933 812
528 757
572 510
1 305 911
771 172
754 761
A.
B.
B.
B.
1
2
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1
2
3
4
III.
III. 1
2
F.
F.
F.
G.
1
2
IV.
H.
V.
I.
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
*
Provozní výsledek hospodaření
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
J.
VII.
VII. 1
2
3
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.
Q.
Finanční výsledek hospodaření
1
2
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
R.
S.
S.
S.
1
2
*
T.
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
39
Výroční zpráva / Annual Report
Income Statement – Long Form For the Years Ended 31 December 2003, 2002 and 2001 (in CZK’000)
Current
year
Prior year
2002
Prior year
2001
37 829
17 015
36
18
532
444
20 814
18
88
3 746 526
3 746 526
0
0
970 036
290 108
679 928
3 377 868
3 378 048
(421)
241
1 012 278
291 469
720 809
3 266 702
3 265 249
(228)
1 681
1 103 371
304 919
798 452
2 797 304
2 365 608
2 163 419
735 901
540 008
0
189 119
6 774
1 822
585 764
54 658
2 489
52 169
49 760
1 637
48 123
633 900
464 419
0
162 478
7 003
2 394
562 120
74 031
28 890
45 141
62 147
21 189
40 958
556 029
406 987
0
142 615
6 427
2 166
536 278
60 094
235
59 859
52 277
30
52 247
266 284
33 936
94 243
0
0
276 577
20 516
41 905
0
0
159 285
9 230
26 307
0
0
1 152 124
881 112
900 401
300
300
29
0
29
0
4 343
0
0
0
(1 418)
16 713
42 418
329 443
157 110
0
0
0
0
12
0
12
0
0
0
0
0
758
23 072
67 402
62 805
129 574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 751)
39 701
136 610
33 761
86 424
0
0
Profit or loss on financial activities
152 418
(111 845)
(147 821)
Tax on profit or loss on ordinary activities
– due
– deferred
372 099
421 474
(49 375)
241 824
199 106
42 718
181 575
181 575
0
932 443
527 443
571 005
I.
Revenue from sale of goods
Cost of goods sold
+
Gross margin
II.
II. 1
2
3
Production
Revenue from sale of finished products and services
Change in inventory produced internally
Own work capitalized
Production related consumption
Consumption of material and energy
Services
A.
B.
B.
B.
1
2
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
Value added
1
2
3
4
III.
III. 1
2
F.
F.
F.
G.
1
2
IV.
H.
V.
I.
Personnel expenses
Wages and salaries
Bonuses to members of company or cooperation bodies
Social security and health insurance
Other social costs
Taxes and charges
Amortization and depreciation of intangible and tangible fixed assets
Revenue from sale of intangible and tangible fixed assets and materials
Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets
Revenue from sale of materials
Net book value of intangible and tangible fixed assets and materials sold
Net book value of intangible and tangible fixed assets sold
Materials sold
Change in reserves and provisions relating to operations
and in prepaid expenses (specific-purpose expenses)
Other operating revenues
Other operating expenses
Transfer of operating revenues
Transfer of operating expenses
*
Profit or loss on operating activities
VI.
Revenue from sale of securities and interests
Securities and interests sold
Income from financial investments
Income from subsidiaries and associates
Income from other long-term securities and interests
Income from other financial investments
Income from short-term financial assets
Expenses related to financial assets
Gain on revaluation of securities and derivatives
Loss on revaluation of securities and derivatives
Change in reserves and provisions relating to financial activities
Interest income
Interest expense
Other finance income
Other finance cost
Transfer of finance income
Transfer of finance cost
J.
VII.
VII. 1
2
3
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.
Q.
1
2
**
Profit or loss on ordinary activies after taxation
XIII.
Extraordinary gains
Extraordinary losses
Tax on extraordinary profit or loss
– due
– deferred
1 370
1
0
0
0
2 087
182
591
591
0
2 827
646
676
676
0
Extraordinary profit or loss
1 369
1 314
1 505
0
0
0
933 812
528 757
572 510
1 305 911
771 172
754 761
R.
S.
S.
S.
1
2
*
T.
Transfer of share of profit or loss to partners (+/-)
***
Profit or loss for the year (+/-)
Profit or loss before taxation
40
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Přehled o finančních tocích (v tis. Kč)
Stav v běžném
období
Stav v minulém
období 2002
Stav v minulém
období 2001
1 304 542
769 267
752 580
849 063
585 916
-20 408
258 702
0
-852
25 705
878 605
563 323
277 336
694 349
536 760
0
1 317
2 153 605
1 647 872
1 446 929
896 637
1 129
-13 569
-70 814
127 369
54 372
691
155 651
50 452
-375
-68 692
7 628
-37 058
Peněžní toky z provozní činnosti
Z.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A *
A.
A.
A.
A.
A.
A.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Kurzové rozdíly
(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv
Úrokové náklady a výnosy
Ostatní nepeněžní operace
(např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu, placenými úroky
a mimořádnými položkami
1.
2.
3.
4.
5.
A **
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek
Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu obchodních závazků
Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů
a přechodných účtů pasiv
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
placenými úroky a mimořádnými položkami
A. 3.
A. 4.
A. 5.
Placené úroky
Placené daně
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
157 589
-7 701
44 330
-101 970
852 522
148 949
3 050 242
1 702 244
1 497 381
-42 418
-432 139
261 369
-67 402
-255 069
1 314
2 837 054
1 381 087
1 497 381
-979 008
2 789
16 713
0
-723 431
462
23 072
12
-1 239 400
-959 506
-699 885
-1 239 400
-1 318 817
0
0
0
-404 480
-7 489
-556 968
-14 612
-1 318 817
-411 969
-571 580
558 731
269 233
-313 599
973 739
704 506
1 018 105
1 532 470
973 739
704 506
Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1.
B. 2.
B. 3.
B. 4.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
B ***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
C. 1.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.
Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů
Dopady změn základního kapitálu kapitálu na peněžní prostředky
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C ***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
P.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období
R.
41
Výroční zpráva / Annual Report
Cash Flow Statemnet For the years ended 31 December 2003 (in CZK’000)
Current
year
Prior year
2002
Prior year
2001
1 304 542
769 267
752 580
849 063
878 605
694 349
585 916
(20 408)
258 702
0
(852)
25 705
563 323
277 336
0
0
(7 701)
44 330
536 760
0
157 589
0
0
0
0
1 317
0
2 153 605
1 647 872
1 446 929
896 637
1 129
(13 569)
54 372
691
155 651
50 452
(375)
(68 692)
Cash flows from operating activities
Z.
Profit or loss on ordinary activities before taxation (+/-)
A. 1.
Adjustments to reconcile profit or loss to net cash provided
by or used in operating activities
Depreciation and amortization of fixed assets,
write-off of receivables and adjustment to acquired property
Change in provisions
Change in reserves
Foreign exchange differences
(Gain)/Loss on disposal of fixed assets
Interest expense and interest income
Other non-cash movements
(e.g. revaluation at fair value to profit or loss, dividends received)
A. 1. 1.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A*
A.
A.
A.
A.
Net cash from operating activities before taxation,
changes in working capital and extraordinary items
2.
2. 1.
2. 2.
2. 3.
A. 2. 4.
A. 2. 5.
A**
Change in non-cash components of working capital
Change in inventory
Change in trade receivables
Change in other receivables and in prepaid expenses
and unbilled revenue
Change in trade payables
Change in other payables, short-term loans and in accruals
and deferred income
(70 814)
127 369
0
(101 970)
7 628
(37 058)
852 522
0
148 949
Net cash from operating activities before taxation,
interest paid and extraordinary items
3 050 242
1 702 244
1 497 381
(42 418)
(432 139)
261 369
(67 402)
(255 069)
1 314
0
0
0
2 837 054
1 381 087
1 497 381
(979 008)
2 789
16 713
0
(723 431)
462
23 072
12
(1 239 400)
0
0
0
(959 506)
(699 885)
(1 239 400)
(1 318 817)
0
0
0
(404 480)
(7 489)
0
0
(556 968)
(14 612)
0
0
(1 318 817)
(411 969)
(571 580)
558 731
973 739
1 532 470
269 233
704 506
973 739
(313 599)
1 018 105
704 506
A. 3.
A. 4.
A. 5.
Interest paid
Tax paid
Gains and losses on extraordinary items
A***
Net cash provided by (used in) operating activities
Cash flows from investing activities
B. 1.
B. 2.
B. 3.
B. 4.
Purchase of fixed assets
Proceeds from sale of fixed assets
Interest received
Dividends received
B***
Net cash provided by (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
C. 1.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.
Change in long-term liabilities and long-term loans
Effect of changes in basic capital on cash
Dividends or profit sharing paid
Effect of other changes in basic capital on cash
C***
Net cash provided by (used in) financing activities
F.
P.
R.
Net increase (decrease) in cash
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
42
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Příloha účetní závěrky dle CAS
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
1. Popis podniku
Česká správa letišť, s.p. (dále jen „podnik”) je státním podnikem, který vznikl dne 1. června 1995 a sídlí v Praze 6, letiště Ruzyně, PSČ 160 08, Česká republika,
identifikační číslo 624 13 376. Hlavním předmětem jeho činnosti je:
- výkon činnosti správce a provozovatele (vč. údržby a rozvoje) civilních veřejných mezinárodních letišť Praha-Ruzyně, Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany a Karlovy Vary-Olšová
Vrata,
- pronájem zařízení v objektech ve správě podniku pro účely odbavování cestujících, zboží a pošty na letištích, zejména přidělování stojánek, parkování a obsluha letadel,
odbavování cestujících a jejich zavazadel, přeprava nákladů a poštovních zásilek ve všech fázích a přeprava cestujících, jejich zavazadel a nákladů z letadel a do letadel,
- zajišťování bezpečné letecké dopravy na letištích, včetně bezpečnostní, záchranné a požární služby,
- poskytování služeb a jiných činností pro cestující i necestující veřejnost, přepravce, letecké dopravce, provozovatele letadel a ostatní uživatele letišť.
V roce 2003 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Zakladatelem podniku je Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.
V letech 1997-2003 podnik snížil základní kapitál z 17 699 931 tis. Kč na 17 624 835 tis. Kč (viz odstavec 10) a dále v roce 2003 změnil sídlo podniku
na Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ 160 08. Tyto změny nebyly k 31. 12. 2003 zapsány do obchodního rejstříku.
Od 1. července 2002 je pověřen řízením podniku Ing. Martin Kačur a od 1. ledna 2004 jmenován.
Dne 15. prosince 2003 (s účinností od 17. 12. 2003) byly novými členy dozorčí rady jmenováni Ing. Tomáš Rohlena, Jaroslav Růžička a JUDr. Ladislav Fiala.
Dozorčí rada
Předseda:
JUDr. Josef Turecký
Člen:
Ing. Jaromír Štolc
Člen:
Ing. František Marejka
Člen:
JUDr. Daniela Kovalčíková
Člen:
Ing. Vladimír Fajt
Člen:
Ing. Jan Havelka
Člen:
Ing. Tomáš Rohlena
Člen:
Jaroslav Růžička
Člen:
JUDr. Ladislav Fiala
S účinností od 1. července 2002 podnik pronajal na základě Nájemní smlouvy o pronájmu části podniku letiště Brno-Tuřany společnosti Letiště Brno, a.s. Tento pronajatý
majetek podnik vykazuje jako dlouhodobou pohledávku (viz odstavec 6).
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu a podle postupů účtování pro podnikatele ve znění platném pro rok 2003,
2002 a 2001.
a) Dopad změn zákona o účetnictví
Dopady změn zákona o účetnictví a postupů účtování od 1. 1. 2003 a 1. 1. 2002 byly zaúčtovány do výsledku hospodaření roku 2003, resp. 2002 nebo do vlastního
kapitálu k 31. 12. 2003, resp. 2002. Z tohoto důvodu nejsou některé údaje v účetní závěrce roku 2003 obsahově srovnatelné s údaji účetní závěrky roku 2002 a 2001
(viz odstavec 15).
b) Srovnatelnost údajů
V souvislosti se změnami zákona o účetnictví a postupů účtování došlo v roce 2003 ke změnám ve formě vykazování některých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty
a přehledu o peněžních tocích. Z tohoto důvodu byly některé zůstatky minulých účetních období převedeny do odpovídajících řádků tak, aby byly v přiložené účetní
závěrce formálně srovnatelné.
3. Obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které podnik používal při sestavení účetní závěrky za rok 2003, 2002 a 2001, jsou následující:.
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2003, resp. 60 tis. Kč v roce 2002 a 2001, je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč v roce 2003, resp. 40 tis. Kč v roce 2002 a 2001, se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
43
Výroční zpráva / Annual Report
Notes to the Financial Statements under CAS
(Translation of Financial Statements Originally Issued in Czech – See Note 2 to the Financial Statements)
Information on Accounting Methods, General Accounting Pronciples, and Valuation Methods
1. Description of the Company
Česká správa letišť, s.p. (“the Company”) is a state-owned enterprise incorporated on 1 June 1995 in the Czech Republic. The Company’s registered office is located at
Prague 6, letiště Ruzyně, zip code: 160 08, Czech Republic and the business registration number (IČ) is 624 13 376. The Company is involved in the following activities:
– management and operations (including maintenance and development) of the civil public international airports Praha-Ruzyně, Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany and Karlovy
Vary-Olšová Vrata;
- rent of facilities on premises managed by the Company for the purposes of the check-in of passengers and dispatch of goods and mail at airports, in particular the
allocation of aircraft stands, aircraft parking and servicing, the check-in and clearance of passengers and their baggage, the carriage of cargo and postal consignments
at all phases, and the transfer of passengers, their baggage and cargo to and from aircraft;
– ensuring that air transport at the airports is safe, including the provision of security, rescue and fire services;
– provision of services and other activities for the traveling and non-traveling public, carriers, air transporters, aircraft operators and other airport users.
No significant changes were made to the Commercial Register entry in 2003.
The Company’s founder is the Ministry of Transport of the Czech Republic.
In the period from 1997 through 2003, the Company decreased the basic capital from CZK 17,699,931 thousand to CZK 17,624,835 thousand (see Note 10) and, in
2003, changed its registered office to Prague 6, K letišti 6/1019, zip code 160 08. As of 31 December 2003 these changes were not entered in the Commercial Register.
As from 1 July 2002, Martin Kačur has been delegated the Company’s management. Since 1 July 2004, Martin Kačur has been appointed as General Director.
On 15 December 2003 (effectively from 17 December 2003), the new members of the Board of Directors were appointed Tomáš Rohlena, Jaroslav Růžička
and Ladislav Fiala.
Supervisory Board
Chairman:
Josef Turecký
Member:
Jaromír Štolc
Member:
František Marejka
Member:
Daniela Kovalčíková
Member:
Vladimír Fajt
Member:
Jan Havelka
Member:
Tomáš Rohlena
Member:
Jaroslav Růžička
Member:
Ladislav Fiala
Effective as of 1 July 2002, the Company leased Brno-Tuřany Airport to Letiště Brno, a.s. pursuant to an agreement on the lease of part of an enterprise. These leased
assets are carried in accounts as a long-term receivable (see Note 6).
2. Basis of Presentation of the Financial Statements
The accompanying financial statements were prepared in accordance with the Czech Act on Accounting and the relevant accounting procedures for entrepreneurs as
applicable for 2003, 2002 and 2001.
a) Impact of the Act on Accounting Amendments
The impact of amendments to the Act on Accounting and to the accounting procedures for entrepreneurs as of 1 January 2003 and 1 January 2002 was reflected in net
profit or loss for 2003 and 2002, respectively, or in equity as of 31 December 2003 and 2002, respectively. For this reason, certain information in the 2003 financial
statements is not fully comparable content wise with the information in the 2002 and 2001 financial statements (see Note 15).
b) Information Comparability
In connection with the amendments to the Act on Accounting and to the accounting procedures, the form of reporting of some items in the balance sheet, income
statement and cash flow statement has changed in 2003. For this reason, certain balances of previous accounting periods have been reclassified to conform to the
current year presentation.
Explanation Added for Translation into English
These financial statements are presented on the basis of accounting principles and standards generally accepted in the Czech Republic. Certain accounting
practices applied by the Company that conform with generally accepted accounting principles and standards in the Czech Republic may not conform with
generally accepted accounting principles in other countries.
3. Summary of Significant Accounting Policies
The accounting policies applied by the Company in preparing the 2003, 2002 and 2001 financial statements are as follows:
a) Intangible Fixed Assets
Intangible fixed assets are valued at their acquisition cost and related expenses.
Intangible fixed assets with cost exceeding CZK 40 thousand in 2003 and CZK 60 thousand in 2002 and 2001 are amortized over their estimated useful lives.
b) Tangible Fixed Assets
Purchased tangible fixed assets with cost exceeding CZK 20 thousand in 2003 and CZK 40 thousand in 2002 and 2001 are recorded at their acquisition cost that
consists of purchase price, freight, customs duties and other related costs. Interest and other financial expenses incurred in the construction of tangible fixed assets are
also capitalized.
The costs of technical improvements are capitalized. Repairs and maintenance expenses are expensed as incurred.
44
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Odpisování
Podnik odepisoval do konce roku 2002 některý dlouhodobý majetek po dobu životnosti stanovenou v zákoně o dani z příjmů, a to včetně uplatňování degresivního
odepisování. V roce 2003 podnik přehodnotil odpisové sazby dlouhodobého majetku letiště Ruzyně tak, aby odpovídaly odhadované ekonomické životnosti. Nové
odpisové sazby začal podnik uplatňovat od 1. 1. 2003 bez retrospektivního dopadu. Dopad změny odpisových sazeb na výši odpisu v běžném roce činil 48 770 tis. Kč
(zvýšení odpisu).
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku stanovené odborným odhadem. Předpokládaná životnost
je stanovena takto:
Počet let
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
20–50
4–20
Dopravní prostředky
4–12
Inventář
6–12
c) Finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Majetkové účasti se od roku 2002 oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. V roce 2001 se majetkové účasti
oceňovaly cenou pořízení, tj. bez nákladů s pořízením souvisejících. Pokud však docházelo k poklesu účetní hodnoty majetkových účastí, rozdíl se považoval za dočasné
snížení hodnoty a byl zaúčtován jako opravná položka.
d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami a zásoby stejného druhu váženým aritmetickým průměrem. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich
pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, poštovné atd.). Při výdeji ze skladu zásobování se použijí ceny, v nichž jsou zásoby
oceněny na skladě.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Kmenové jmění státního podniku se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení kmenového jmění, které nebylo
ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny státními dotacemi na kapitálové dovybavení
v minulých letech.
Státní podnik tvoří ze zisku ve smyslu nařízení vlády o finančním hospodaření státních podniků 577/1990 Sb. rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb.
Dále je evidován fond odměn.
g) Cizí zdroje
Podnik vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul,
výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od
rozvahového dne.
Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v odstavci 17.
h) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kurzem České národní banky a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou od roku 2003 rovněž součástí výnosů nebo
nákladů. V roce 2001 a 2002 se tyto zisky a ztráty do nákladů nebo výnosů nezahrnovaly, dokud nedošlo k čerpání nebo platbě příslušné částky, a vykazovaly
se v ostatních pasivech nebo aktivech. K nerealizované kurzové ztrátě vykázané v aktivech se vytvářela rezerva ve výši této ztráty na vrub nákladů.
i) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Podnik účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
j) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady
a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu
s přihlédnutím k období realizace.
k) Dotace
V roce 2003 byla podniku poskytnuta dotace na dlouhodobý hmotný majetek (výstavba veterinární stanice). Tato stavba byla financována z finančních prostředků fondu
PHARE, Ministerstva dopravy a vlastních zdrojů podniku. Hodnota tohoto dlouhodobého majetku se ponižuje o přijaté dotace.
45
Výroční zpráva / Annual Report
Depreciation
Until 2002, the Company depreciated certain fixed assets over the depreciation lives stipulated in the Act on Income Taxes, including the application of the degressive
method of depreciation. In 2003, the Company re-assessed the depreciation rates of Ruzyně airport fixed assets so that they would reflect the estimated economic
useful lives. The Company commenced applying the new depreciation rates prospectively with effect from 1 January 2003. The impact of change in depreciation resulted
in the increase in annual depreciation charge by CZK 48,770 thousand.
Depreciation is calculated based on the acquisition cost and the estimated useful life of the related asset that is determined by the Company. The estimated useful lives
are as follows:
Years
Constructions
20–50
Machinery and equipment
4–20
Vehicles
4–12
Furniture and fixtures
6-12
c) Financial Assets
Long-term financial assets consist of ownership interests.
Starting in 2002, ownership interests are valued at their acquisition cost, which includes the purchase price and direct costs related to the acquisition. In 2001,
ownership interests were recorded at purchase price, i.e. excluding the related costs. However, when the carrying value of ownership interests had decreased, the
difference was considered a temporary diminution in value and was recorded as a provision.
d) Inventory
Purchased inventory is stated at actual cost and the inventory items of the same type are stated using the weighted average method. Costs of purchased inventory
include acquisition related costs (freight, customs, commission, postage, etc.). Upon the issue from a warehouse, the cost in which inventory is valued at a warehouse is
applied.
e) Receivables
Both long- and short-term receivables are carried at their realizable value after provision for doubtful accounts. Additions to the provision account are charged to income.
f) Equity
The ordinary capital of a state enterprise is stated at the amount recorded in the Commercial Register maintained in the Municipal Court. Any increase or decrease in the
ordinary capital made which was not entered in the Commercial Register as of the financial statements date, is recorded through changes in basic capital. Other capital
funds consist of government subsidies made for the capital contribution in prior years.
The state enterprise creates a reserve fund and social fund in compliance with government regulation 577/1990 Sb. Further, the bonus fund is kept within the equity.
g) Reserves and Liabilities
The Company creates legal reserves within the meaning of the Act on Reserves and reserves for losses and risks if the related title, amount and timing can be reliably
estimated and the accrual and matching principles are observed.
Long-term liabilities and current liabilities are carried at their nominal values.
Short-term and long-term loans are recorded at their nominal values. Any portion of long-term debt, which is due within one year of the balance sheet date, is regarded as
short-term debt.
Contingent liabilities that are not recorded in the balance sheet because significant uncertainties exist with respect to the amount, title or timing of the expected outflow of
benefits are described in Note 17.
h) Foreign Currency Transactions
Assets and liabilities whose acquisition or production costs were denominated in foreign currencies are translated into Czech crowns at a daily rate of the Czech National
Bank, and on the balance sheet date they are adjusted to the exchange rates published by the Czech National Bank at 31 December.
Realized exchange rate gains and losses were charged or credited, as appropriate, to income for the year. From 2003 unrealized exchange rate gains and losses are
also recognized or charged, as appropriate, into income. In 2001 and 2002 these gains and losses were not recognized or charged, as appropriate, into income until
collection or payment of the related item occurred, and were included in other liabilities or other assets, as appropriate, in the accompanying balance sheet. Unrealized
exchange rate losses were reported as assets in the accompanying balance sheet and were offset by a reserve with a corresponding charge to income.
i) Recognition of Revenues and Expenses
Revenues and expenses are recognized on an accrual basis, that is, they are recognized in the periods in which the actual flow of the related goods or services occurs,
regardless of when the related monetary flow arises.
The Company recognizes as an expense any additions to reserves for or provisions against risks, losses or physical damage that are known as of the financial statements
date.
j) Income Tax
The corporate income tax expense is calculated based on the statutory tax rate and book income before taxes, increased or decreased by the appropriate permanent
and temporary differences (e.g. non-deductible reserves and provisions, entertainment expenses, differences between book and tax depreciation, etc.).
The deferred tax position reflects the net tax effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and
the amounts used for corporate income tax purposes, taking into consideration the period of realization.
k) Subsidies
In 2003, the Company was granted a subsidy for long-term tangible assets (construction of a veterinary station). This facility was financed from money received from the
Phare Fund, Ministry of Transport and the Company’s internal funds. The value of this fixed asset is reduced by subsidies received.
46
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
4. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Převody
Konečný
zůstatek
(80)
9 442
60 107
–
(9 442)
5 826
11 756
(80)
–
65 933
37 559
19 936
(3 238)
–
54 257
24 303
13 256
–
–
37 559
Počáteční
zůstatek
Přírůstky
Vyřazení
Převody
Konečný
zůstatek
(25 870)
(12 614)
80
(38 404)
21 703
–
–
–
–
5 826
Celkem 2003
(25 870)
(12 614)
80
(38 404)
27 529
Celkem 2002
(17 729)
(11 379)
3 238
(25 870)
28 387
Celkem 2001
(10 467)
(7 262)
–
(17 729)
19 830
Počáteční
zůstatek
Přírůstky
Vyřazení
Převody
Konečný
zůstatek
15 293 620
Přírůstky
Vyřazení
50 745
–
3 512
11 756
Celkem 2003
54 257
Celkem 2002
Celkem 2001
Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
OPRÁVKY
Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Pozemky
15 304 922
19 516
(30 818)
–
Stavby
9 608 013
–
(115 157)
322 024
9 814 880
Stroje, přístroje a zařízení
1 951 131
–
(73 330)
(64 849)
1 812 952
Dopravní prostředky
479 988
–
(1 434)
151 399
629 953
Inventář
29 739
–
(4 048)
27 701
53 392
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
20 783
–
–
3 771
24 554
360
–
–
–
360
246 624
929 007
79 797
(404 463)
850 965
Umělecká díla
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2003
8 988
27 735
–
(35 583)
1 140
27 650 548
976 258
(144 990)
–
28 481 816
Celkem 2002
27 501 445
703 495
(554 392)
–
27 650 548
Celkem 2001
26 263 244
2 200 613
(962 412)
–
27 501 445
Odpisy
Prodeje,
likvidace
Vyřazení
a převody
Konečný
zůstatek
Opravné
položky
Účetní
hodnota
OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Pozemky
–
–
–
–
–
–
15 293 620
Stavby
(2 763 106)
(312 210)
–
45 352
(3 029 964)
(7 467)
6 777 449
Stroje, přístroje a zařízení
(1 021 231)
(202 695)
(1 141)
63 459
(1 161 608)
–
651 344
(385 638)
(48 634)
(512)
1 434
(433 350)
–
196 603
Dopravní prostředky
Inventář
(24 052)
(7 671)
(31)
3 926
(27 828)
–
25 564
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
(18 810)
(1 940)
–
–
(20 750)
–
3 804
Umělecká díla
–
–
–
–
–
–
360
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
–
–
–
–
–
–
850 965
Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek
–
–
–
–
–
–
1 140
Celkem 2003
(4 212 837)
(573 150)
(1 684)
114 171
(4 673 500)
(7 467)
23 800 849
Celkem 2002
(3 892 720)
(550 741)
(5 284)
235 908
(4 212 837)
–
23 437 711
Celkem 2001
(3 367 211)
(529 016)
(611)
4 118
(3 892 720)
–
23 608 725
Společnost eviduje v rozvaze k 31. 12. 2003 pozemky v celkové výši 15 293 620 tis. Kč o celkové výměře 17 141 132 m2. U pozemků evidovaných v rozvaze ve výši
14 218 397 tis. Kč k 31. 12. 2003 byla jejich účetní hodnota určena podle vyhlášky 393/1991 Sb. v roce 1991 a tato hodnota se stala také součástí kmenového jmění
podniku. Reálná hodnota těchto pozemků se však od účetní hodnoty může odlišovat.
K 31. 12. 2003, 31. 12. 2002 a 31. 12. 2001 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 123 550 tis. Kč,
119 578 tis. Kč a 142 521 tis. Kč.
Podnik upravil ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 7).
47
Výroční zpráva / Annual Report
4. Fixed Assets
a) Intangible Fixed Assets (in CZK thousands)
COST
At beginning
of year
Transfers
At end
of year
(80)
9,442
60,107
–
(9,442)
5,826
11,756
(80)
–
65,933
37,559
19,936
(3,238)
–
54,257
24,303
13,256
–
–
37,559
At beginning
of year
Amortization
Disposals
At end
of year
Transfers
Net book
value
(25,870)
(12,614)
80
(38,404)
21,703
–
–
–
–
5,826
2003 Total
(25,870)
(12,614)
80
(38,404)
27,529
2002 Total
(17,729)
(11,379)
3,238
(25,870)
28,387
2001 Total
(10,467)
(7,262)
–
(17,729)
19,830
At beginning
of year
Additions
Disposals
Transfers
At end
of year
15,304,922
19,516
(30,818)
–
15,293,620
9,608,013
–
(115,157)
322,024
9,814,880
1,951,131
–
(73,330)
(64,849)
1,812,952
479,988
–
(1,434)
151,399
629,953
Furniture and fixtures
29,739
–
(4,048)
27,701
53,392
Other tangibles
20,783
–
–
3,771
24,554
360
–
–
–
360
246,624
929,007
79,797
(404,463)
850,965
Additions
Disposals
50,745
–
3,512
11,756
2003 Total
54,257
2002 Total
2001 Total
Software
Intangibles in progress
ACCUMULATED AMORTIZATION
Software
Intangibles in progress
b) Tangible Fixed Assets (in CZK thousands)
COST
Land
Constructions
Machinery and equipment
Vehicles
Art works and collections
Tangibles in progress
Advances for tangibles
2003 Total
8,988
27,735
–
(35,583)
1,140
27,650,548
976,258
(144,990)
–
28,481,816
2002 Total
27,501,445
703,495
(554,392)
–
27,650,548
2001 Total
26,263,244
2,200,613
(962,412)
–
27,501,445
Cost of sales
Disposals
or liquidation and Transfers
At end
of year
Provisions
Net book
value
ACCUMULATED DEPRECIATION
At beginning
of year
Land
Depreciation
of year
–
–
–
–
–
–
15,293,620
Constructions
(2,763,106)
(312,210)
–
45,352
(3,029,964)
(7,467)
6,777,449
Machinery and equipment
(1,021,231)
(202,695)
(1,141)
63,459
(1,161,608)
–
651,344
(385,638)
(48,634)
(512)
1,434
(433,350)
–
196,603
Vehicles
Furniture and fixtures
(24,052)
(7,671)
(31)
3,926
(27,828)
–
25,564
Other tangibles
(18,810)
(1,940)
–
–
(20,750)
–
3,804
Art works and collections
–
–
–
–
–
–
360
Tangibles in progress
–
–
–
–
–
–
850,965
Advances for tangibles
–
–
–
–
–
–
1,140
2003 Total
(4,212,837)
(573,150)
(1,684)
114,171
(4,673,500)
(7,467)
23,800,849
2002 Total
(3,892,720)
(550,741)
(5,284)
235,908
(4,212,837)
–
23,437,711
2001 Total
(3,367,211)
(529,016)
(611)
4,118
(3,892,720)
–
23,608,725
The Company has in its balance sheet the land in the amount of CZK 15,293,620 thousand (the area of 17 141 132 sq. metres). Out of it, the value of land in the
amount of CZK 14,218,397 thousand in the balance sheet of the Company as of 31 December 2003 was determined based on the regulation 393/1991 Sb. in 1991
and was included in the basic capital of the Company. The fair value of the land may differ from its carrying value.
The total value of small tangible fixed assets, which are not reflected in the accompanying balance sheet, was CZK 123,550 thousand, CZK 119,578 thousand and CZK
142,521 thousand at acquisition cost as of 31 December 2003, 2002 and 2001, respectively.
The Company has adjusted the carrying value of certain tangible assets for diminution in value through a provision charged against income (see Note 7).
48
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Podnik vytvořil zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Tato rezerva vychází z ročního odhadu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného
majetku a z doby, která uplyne do nadcházející opravy tohoto majetku (viz odstavec 11).
Podnik má k 31. 12. 2003 věcná břemena na pozemcích v pořizovacích cenách ve výši 169 551 tis. Kč.
Nejvyšší kontrolní úřad při své kontrole podniku zpochybnil některé akce oprav a údržby z let 2002 a dříve a poukázal i v souvislosti s rozpory v dokumentaci na to,
že některé z nich mohou být spíše technickým zhodnocením než opravou. V současnosti je tato problematika zkoumána finančním úřadem. Management společnosti věří,
že má dostatečné argumenty pro klasifikaci zpochybněných položek jako oprava, a proto nebyla tato skutečnost v účetnictví nijak promítnuta.
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Opravné položky
Celkem
Zůstatek
k 31. 12. 2001
Přírůstky
Zůstatek
k 31. 12. 2002
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek
k 31. 12. 2003
200
500
–
500
–
(300)
(360)
–
(360)
–
360
–
140
–
140
–
60
200
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2003 představují 2 akcie (2% podíl) ve společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2002 a 31. 12. 2001 obsahovaly kromě podílu ve společnosti Free Zone Ostrava, a.s. také vklad do společnosti
PraK ve výši 300 tis. Kč, který byl v roce 2003 prodán v nominální výši.
5. Zásoby
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze
vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením podniku na základě obrátkovosti (viz odstavec 7).
6. Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2003, 2002 a 2001 vytvořeny opravné položky na základě jejich dobytnosti a věkové
struktury (viz odstavec 7).
K 31. 12. 2003, 31. 12. 2002 a 31. 12. 2001 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 27 734 tis. Kč, 70 051 tis. Kč a 66 562 tis. Kč.
Podnik dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení, atd. odepsal do nákladů v roce 2003, 2002 a 2001
pohledávky ve výši 35 686 tis. Kč, 3 501 tis. Kč a 4 892 tis. Kč.
K 31. 12. 2003, 31. 12. 2002 a 31. 12. 2001 měl podnik dlouhodobé pohledávky ve výši 280 416 tis. Kč, 286 122 tis. Kč a 0 tis. Kč, které se vztahují k dlouhodobému
pronájmu letiště Brno-Tuřany. Tyto pohledávky nejsou úročeny a jejich lhůta splatnosti je v rozmezí od 2002 do 2037.
7. Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:
Zůstatek k
Tvorba
31. 12. 2001 opravné položky
Dlouhodobému majetku
Zůstatek
k 31. 12. 2002
Tvorba
opravné položky
Zúčtování
opravné položky
Zůstatek
k 31. 12. 2003
–
–
–
–
7 467
–
7 467
6 149
2 953
(6 149)
2 953
2 658
(2 953)
2 658
56 978
18 809
(20 335)
55 452
13 415
(55 452)
13 415
7 237
14 600
(7 237)
14 600
14 457
(14 600)
14 457
Zásobám
Pohledávkám – zákonné
Zúčtování
opravné položky
Pohledávkám – ostatní
Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
8. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
9. Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené pojištění, clo, počítačové služby a předplatné odborného tisku a jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně a časově přísluší.
Příjmy příštích období zahrnují zejména vyúčtování zálohy poskytnuté na elektřinu a telefonní poplatky a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově
přísluší.
10. Vlastní kapitál
Kmenové jmění podniku (zapsané v obchodním rejstříku) činí 17 699 931 tis. Kč. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny státními dotacemi na kapitálové dovybavení
v minulých letech.
V letech 1997-2003 podnik snížil postupně základní kapitál z 17 699 931 tis. Kč na 17 624 835 tis. Kč. Tyto změny nebyly k 31. 12. 2003 zapsány do obchodního
rejstříku a jsou proto k 31. 12. 2003 vykazovány jako změny základního kapitálu.
49
Výroční zpráva / Annual Report
The Company established a legal reserve for major repairs relating to extraordinary overhauls or repairs of tangible fixed assets. Additions to this reserve are based on
annual estimates of the cost of the next overhaul or repair and on the time remaining until the next overhaul or repair (see Note 11).
As of 31 December 2003, the Company has easements established on land at acquisition cost of CZK 169,551 thousand.
The state inspection authority („Nejvyšší kontrolní úřad“) raised doubts during its latest inspection regarding certain repair and maintenance projects that were carried out
in 2002 and earlier. In connection with the contradictions in documentation, it claimed some of those projects as being rather of a technical appreciation nature than
repair. The projects are now further investigated by the financial authority. The management believes that it has sufficient arguments for the expense classification and
therefore, no correction was made in the accounts in this respect.
c) Long-Term Financial Investments (in CZK thousands)
Summary of changes in long-term financial investments
Balance
at 31/ 12/ 2001
Other long-term securities and interests
Provisions
Total
Additions
Balance
at 31/ 12/ 2002
Additions
Disposals
Balance
at 31/ 12/ 2003
200
500
–
500
–
(300)
(360)
–
(360)
–
360
–
140
–
140
–
60
200
Other long-term securities and interests as of 31 December 2003 consist of 2 shares (2% interest) in Free Zone Ostrava, a.s.
In addition to the interest in Free Zone Ostrava, a.s., other long-term securities and interests as of 31 December 2002 and 31 December 2001 consisted of a
contribution of CZK 300 thousand in PraK. The financial investment in PraK was sold in 2003 for its nominal value.
5. Inventory
Excess, obsolete and slow moving inventory has been written down to its estimated net realizable value by a provision account. The provision is determined by
management based on inventory turnover (see Note 7).
6. Receivables
Provisions against outstanding receivables that are considered doubtful were charged to income based on the receivable aging and recoverability analysis in 2003, 2002
and 2001, respectively (see Note 7).
Receivables overdue for more than 180 days totaled CZK 27,734 thousand, CZK 70,051 thousand and CZK 66,562 thousand as of 31 December 2003, 2002 and
2001, respectively.
The Company wrote off irrecoverable receivables of CZK 35,686 thousand, CZK 3,501 thousand and CZK 4,892 thousand in 2003, 2002 and 2001, respectively due
to uncollectibility, cancellation of bankruptcy proceedings, unsatisfying the claims in bankruptcy proceedings, etc.
As of 31 December 2003, 2002 and 2001, the Company had CZK 280,416 thousand, CZK 286,122 thousand and CZK 0 thousand, respectively of long-term
receivables relating to a long-term lease of Brno-Tuřany airport. These receivables bear no interest and mature from 2002 to 2037.
7. Provisions
Provisions reflect a temporary diminution in value of assets (see Notes 4, 5 and 6).
Changes in the provision accounts (in CZK thousands):
Provisions
against
Fixed assets
Balance
at 31/ 12/ 2001
Additions Reductions
Balance
at 31/ 12/ 2002
Additions
Reductions
Balance
at 31/ 12/ 2003
–
–
–
–
7,467
–
7,467
6,149
2,953
(6,149)
2,953
2,658
(2,953)
2,658
Receivables – legal
56,978
18,809
(20,335)
55,452
13,415
(55,452)
13,415
Receivables – other
7,237
14,600
(7,237)
14,600
14,457
(14,600)
14,457
Inventory
Legal provisions are created in compliance with the Act on Reserves and are tax deductible.
8. Short-term Financial Assets
Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash in hand and at bank.
9. Other Assets
Prepaid expenses include in particular insurance, customs duty, computer services and professional press subscription, which are charged to income for the year in
which they were incurred.
Unbilled revenues include in particular settling of advance payment on electricity and telephone charges, which are recognized into income for the year in which they
were earned.
10. Equity
The Company’s ordinary capital (entered in the Commercial Register) is CZK 17,699,931 thousand. Other capital funds consist of government subsidies provided for
capital contribution in the past years.
From 1997 through 2003, the Company gradually decreased the basic capital from CZK 17,699,931 thousand to CZK 17,624,835 thousand. As these changes were
not entered in the Commercial Register as of 31 December 2003, they are stated as Changes in Basic Capital as of 31 December 2003.
50
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
V roce 2003, 2002 a 2001 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2001
Zvýšení
Snížení
Zůstatek
k 31. 12. 2002
Zvýšení
Snížení
Zůstatek
k 31. 12. 2003
17 655 722
–
(14 620)
17 641 102
14 027
(30 294)
17 624 835
1 403 617
–
–
1 403 617
–
–
1 403 617
292 696
57 251
–
349 947
52 876
–
402 823
11 026
14 805
(13 058)
12 773
15 113
(9 465)
18 421
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
FKSP a fond odměn
Změny základního kapitálu podniku v roce 2003 jsou následující:
- převod pozemků na základě Smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu, jejímž převodcem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši
13 841 tis. Kč,
- oprava katastrálního úřadu novým geometrickým zaměřením ve výši 186 tis. Kč,
- vrácení pozemků v rámci restitucí původním vlastníkům ve výši 28 329 tis. Kč (snížení kapitálu),
- změna geometrického plánu ve výši 1 965 tis. Kč (snížení kapitálu).
Na základě schválené roční účetní závěrky zakladatelem bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2002, 2001 a 2000 (v tis. Kč):
Zisk roku 2000
422 641
Příděl do :
–
rezervního fondu
(42 264)
ostatních fondů
(7 073)
Převod nerozděleného zisku
373 304
První účtování o odložené dani
–
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2001
1 518 265
Zisk roku 2001
572 510
Příděl do :
–
rezervního fondu
ostatních fondů
Převod nerozděleného zisku
Zisk roku 2002
528 757
Příděl do :
–
(57 251)
rezervního fondu
(9 236)
ostatních fondů
(10 729)
Převod nerozděleného zisku
465 152
506 023
(52 876)
První účtování o odložené dani
(207 158)
První účtování o odložené dani
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2002
1 817 130
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2003
–
2 282 282
11. Rezervy
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Zůstatek
k 31. 12. 2001
Tvorba
rezerv
Zúčtování
rezerv
Zůstatek
k 31. 12. 2002
Tvorba
rezerv
Zúčtování
rezerv
Zůstatek
k 31. 12. 2003
945 000
375 000
(201 803)
1 118 197
183 500
(234 848)
1 066 849
660
1 418
(660)
1 418
–
(1 418)
–
–
201 424
–
201 424
419 892
(201 424)
419 892
210 000
160 740
(60 000)
310 740
493 000
(140 000)
663 740
Zákonné
Na kurzové ztráty
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Zákonné rezervy byly vytvořeny na opravy dlouhodobého hmotného majetku na základě zákona o rezervách.
Největší položkou ostatních rezerv jsou rezervy na protihluková opatření tvořené na základě závazného posudku hygienika hlavního města Prahy k územnímu rozhodnutí
o vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště Praha-Ruzyně na území hlavního města Praha.
Dále ostatní rezervy zahrnují rezervy na podnikatelská rizika (např. soudní spory a restituční nároky).
12. Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky služeb a v minulých obdobích též nerealizované kurzové rozdíly a jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně a časově přísluší.
13. Bankovní úvěry
Banka
Bankovní úvěr z roku 1995
Překlenovací úvěr
2003
Částka
v tis. Kč
Částka
v cizí měně
2002
Částka
v tis. Kč
Částka
v cizí měně
2001
Částka
v tis. Kč
18 299 tis. EUR
592 984
41 734 tis. EUR
1 318 817
53 887 tis. EUR
1 723 297
–
450 000
–
–
–
Termíny/
Podmínky
Úroková
sazba
Částka
v cizí měně
12/2004
3M EURIBOR + 1%
1/2004
2.34%
Celkem
1 042 984
Splátka v následujícím roce
1 042 984
Splátky v dalších letech
–
1 318 817
–
–
1 318 817
–
1 723 297
–
–
1 723 297
Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2003, 2002 a 2001 činily 43 430 tis. Kč, 67 402 tis. Kč a 136 610 tis. Kč, z toho bylo 1 012 tis. Kč,
0 tis. Kč a 0 tis. Kč zahrnuto do pořizovací ceny majetku.
Bankovní úvěr z roku 1995 je zajištěn státní zárukou.
14. Ostatní pasiva
Výdaje příštích období zahrnují především nevyfakturované dodávky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Výnosy příštích období zahrnují zejména časově rozlišené úhrady služeb a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
51
Výroční zpráva / Annual Report
The movements in the capital accounts during 2003, 2002 and 2001 were as follows (in CZK thousands):
Balance
at 31/ 12/ 2001
Increase
Decrease
Balance
at 31/ 12/ 2002
Increase
Decrease
Balance
at 31/ 12/ 2003
Basic capital
17,655,722
–
(14,620)
17,641,102
14,027
(30,294)
17,624,835
Other capital funds
1,403,617
–
–
1,403,617
–
–
1,403,617
Legal reserve fund
292,696
57,251
–
349,947
52,876
–
402,823
11,026
14,805
(13,058)
12,773
15,113
(9,465)
18,421
Cultural and Social Needs Fund
and Benefits Fund
The changes in the Company’s basic capital in 2003 are as follows:
- transfer to the Company of land in the amount of CZK 13,841 thousand pursuant to an agreement on the transfer of the right of state-owned property management; a
transferor is the Office of the Government Representation in Property Affairs;
- correction of the Land Registry entry by a new geometric plan - increase in the amount of CZK 186 thousand;
- return of land to original owners within a restitution process in the amount of CZK 28,329 thousand;
- change in geometric plan - decrease in the amount of CZK 1,965 thousand.
On the basis of the approved annual financial statements, the founder approved the following profit distribution for 2002, 2001 and 2000 (in CZK thousands):
Profit for 2000
422,641
Allocation to -
Profit for 2001
572,510
Profit for 2002
Allocation to -
legal reserve fund
(42,264)
other funds
(7,073)
Undistributed profits added
legal reserve fund
(57,251)
other funds
(9,236)
Undistributed profits added
to retained earnings
373,304
Accounting for deferred tax
–
Retained earnings at 31/ 12/ 2001
1,518,265
528,757
Allocation to legal reserve fund
(52,876)
other funds
(10,729)
Undistributed profits added
to retained earnings
506,023
to retained earnings
465,152
Accounting for deferred tax for the first time (207,158)
Accounting for deferred tax
Retained earnings at 31/ 12/ 2002
Retained earnings at 31/ 12/ 2003
1,817,130
–
2,282,282
11. Reserves
The movements in the reserve accounts were as follows (in CZK thousands):
Balance
at 31/ 12/ 2001
Reserves
Legal
Foreign exchange rate losses
Balance
at 31/ 12/ 2002
Additions
Deductions
Balance
at 31/ 12/ 2003
1,066,849
945,000
375,000
(201,803)
1,118,197
183,500
(234,848)
660
1,418
(660)
1,418
–
(1,418)
–
–
201,424
–
201,424
419,892
(201,424)
419,892
210,000
160,740
(60,000)
310,740
493,000
(140,000)
663,740
Income tax
Other
Additions Deductions
Legal reserves were created for the repairs of tangible fixed assets and are based on the Act on Reserves.
The largest portion of other reserves is reserves for noise abatement measures created pursuant to a binding opinion of the Chief Health Officer of the City of Prague on
a zoning and planning decision establishing the noise protection zone of the Prague–Ruzyně Airport in the City of Prague territory.
In addition, other reserves include reserves for business risks (e.g. legal disputes and restitution claims).
12. Current Liabilities
Loss contingencies include in particular unbilled supplies of services and, in previous periods, also unrealized foreign exchange rate differences, which are charged to
income for the year in which they were incurred.
13. Bank Loans and Borrowings
Bank
Bank loan from 1995
Bridge loan
Terms /
Conditions
Interest
rate
2003
2002
Amount
Amount
in foreign
in CZK
currency thousands
2001
Amount
in foreign
currency
Amount
in CZK
thousands
Amount
in foreign
currency
3M EURIBOR
EUR
12/2004
+ 1%
18 299 thousand
592,984
41 734 thousand
EUR
1,318,817
53 887 thousand
1/2004
2.34%
–
450,000
–
–
–
Total
1,042,984
Less current portion
1,042,984
Net
EUR
1,318,817
–
–
Amount
in CZK
thousands
–
1,318,817
1,723,297
–
1,723,297
–
–
1,723,297
The interest expense relating to bank loans and borrowings for 2003, 2002 and 2001 was CZK 43,430 thousand, CZK 67,402 thousand and CZK 136,610 thousand,
respectively, of which CZK 1,012 thousand, CZK 0 thousand and CZK 0 thousand, respectively, were capitalized as part of construction of tangible fixed assets.
Bank loan from 1995 is collateralized by a bank guarantee.
14. Other Liabilities
Accruals include in particular un-invoiced deliveries which are charged to income for the year in which they were incurred.
Deferred income includes in particular deferred receipts for services provided which are recognized into income for the year in which it was earned.
52
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
15. Daň z příjmů
2003
v tis. Kč
2002
v tis. Kč
2001
v tis. Kč
Zisk před zdaněním
1 305 911
771 172
754 761
Nezdanitelné výnosy
(431 950)
(84 009)
(34 175)
Nerealizované kurzové rozdíly
(179 304)
–
–
Ostatní
(162 646)
(84 009)
(34 175)
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
(120 518)
(182 736)
(160 793)
524 901
189 736
80 780
24 582
17 553
13 388
493 000
162 158
65 660
Neodečitatelné náklady
Tvorba opravných položek
Tvorba rezerv
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)
Investiční úleva 10 % dlouhodobý hmotný majetek
Dary
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu
Daň
Ostatní (opravy daně)
Splatná daň
7 319
10 025
1 732
(13 855)
(38 014)
(19 095)
–
(500)
–
1 354 489
655 649
621 478
31 %
31 %
31 %
419 892
203 251
192 658
1 582
(3 554)
(10 407)
421 474
199 697
182 251
Daň z příjmů za rok 2003 vychází z předběžného výpočtu.
V roce 2002 a 2003 společnost účtovala o vypočtené dani z příjmů formou rezervy na daň z příjmů. Zálohy na daň z příjmů placené během roku jsou vykázány jako
aktivum v řádku „stát – daňové pohledávky” a nejsou s touto rezervou kompenzovány.
Podnik vyčíslil odloženou daň následovně:
Položky
odložené
daně
Odložená
daňová
pohledávka
2003
Odložený
daňový
závazek
Odložená
daňová
pohledávka
2002
Odložený
daňový
závazek
Odložená
daňová
pohledávka
2001
Odložený
daňový
závazek
–
(254 973)
–
(251 556)
–
(209 463)
4 048
–
325
–
194
–
744
–
915
–
1 906
–
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku
Ostatní přechodné rozdíly:
OP k pohledávkám
OP k zásobám
OP k dlouhodobému majetku
2 091
–
–
–
–
–
–
(46 619)
–
–
–
–
Kurzové rozdíly
Rezervy
94 208
–
440
–
205
–
Celkem
101 091
(301 592)
1 680
(251 556)
2 305
(209 463)
Netto
(200 501)
(249 876)
(207 158)
Při prvním účtování o odložené dani k 1. 1. 2002 podnik zaúčtoval odložený daňový závazek ve výši 207 158 tis. Kč do vlastního kapitálu.
16. Leasing
Podnik má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech.
Majetek najatý podnikem formou operativního leasingu k 31. 12. 2003. (v tis. Kč):
Popis
Osobní automobily
Termíny/ Podmínky
Doba leasingu
Výše nájemného
v roce 2003
Pořizovací cena
u majitele
48
506
7 606
17. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Výše vyčíslitelných restitučních nároků, které podnik eviduje k 31. 12. 2003, činí 89 926 tis. Kč. Na tyto restituční nároky byla vytvořena rezerva ve výši 44 612 tis. Kč
(viz odstavec 11) dle posouzení pravděpodobnosti rizika pro podnik.
Dále podnik eviduje množství dalších případných restitučních nároků na vydání pozemků, které nejsou v současné době vyčísleny. Vzhledem k tomu, že se management
podniku domnívá, že riziko úspěšnosti těchto nároků je nízké, nebyla na tyto nároky vytvořena žádná rezerva.
K 31. 12. 2003 probíhají v podniku soudní spory s nároky ve výši 218 345 tis. Kč. Na tyto soudní spory byla dle posouzení pravděpodobnosti rizika pro podnik vytvořena
rezerva ve výši 61 128 tis. Kč (viz odstavec 11).
Podnik v roce 2003 zahájil výstavbu terminálu SEVER 2, jehož celkové náklady se odhadují na zhruba 10 mld. Kč. Tato výstavba bude z větší části financována
z úvěru od Evropské investiční banky (EIB). K 31. 12. 2003 byly z celkové odhadované výše projektu již uzavřeny smlouvy či vyhodnoceny veřejné soutěže na práce
ve výši 6 496 mil. Kč.
53
Výroční zpráva / Annual Report
15. Income Tax
2003
(in CZK
thousands)
2002
(in CZK
thousands)
2001
(in CZK
thousands)
Profit before taxes
1,305,911
771,172
754,761
Non-taxable revenues
(431,950)
(84,009)
(34,175)
Unrealized foreign exchange rate differences
(179,304)
–
–
Other
(162,646)
(84,009)
(34,175)
Differences between book and tax depreciation
(120,518)
(182,736)
(160,793)
524,901
189,736
80,780
24,582
17,553
13,388
493,000
162,158
65,660
Non-deductible expenses
Creation of provisions
Creation of reserves
Other (e.g. entertainment expenses,
shortages and losses)
10% relief on tangibles
Donations and gifts
Taxable income
Current income tax rate
Tax due
Other (tax corrections)
Current tax expense
7,319
10,025
1,732
(13,855)
(38,014)
(19,095)
–
(500)
–
1,354,489
655,649
621,478
31%
31%
31%
419,892
203,251
192,658
1,582
(3,554)
(10,407)
421,474
199,697
182,251
The 2003 income tax is based on preliminary calculation.
In 2003 and 2002, the Company has accounted the income tax payable through the account of reserves. The unsettled advances for income tax are shown as asset in
the row “Due from government – tax receivables” and they are no compensated with this reserve.
The Company quantified deferred taxes as follows (in CZK thousands):
Deferred
tax items
Deferred
tax asset
2003
Deferred
tax liability
Deferred
tax asset
2002
Deferred
tax liability
Deferred
tax asset
2001
Deferred
tax liability
–
(254,973)
–
(251,556)
–
(209,463)
4,048
–
325
–
194
–
744
–
915
–
1,906
–
2,091
–
–
–
–
–
–
(46,619)
–
–
–
–
Difference between net book value
of fixed assets for accounting and tax purposes
Other temporary differences:
Provision against receivables
Provision against inventory
Provision against fixed assets
Foreign exchange rate differences
Reserves
Total
94,208
–
440
–
205
–
101,091
(301,592)
1,680
(251,556)
2,305
(209,463)
Net
(200,501)
(249,876)
(207,158)
The effect of deferred tax at the date of its the first accounting – 1 January 2002 – was recorded through the retained earnings.
16. Leases
The Company leases fixed assets, which are not recorded on balance sheet.
Assets which are being used by the Company under operating leases as of 31 December 2003 consist of the following (in CZK thousands):
Description
Terms/Conditions
Lease period
Expense in 2003
Cost
48
506
7,606
Passenger cars
17. Commitments and Contingencies
Quantifiable restitution claims, which the Company records as of 31 December 2003, amount to CZK 89,926 thousand. Reserve of CZK 44,612 thousand (see Note 11)
was created for these restitution claims based on the assessment of likelihood of risk occurrence for the Company.
In addition, the Company records a number of other restitution claims for land, which have not yet been quantified. As the Company believes that the risk of affirmative
disposing of these claims is low, no reserve was created for these claims.
As of 31 December 2003, the Company has pending legal disputes with respect to claims totaling CZK 218,345 thousand. Reserve of CZK 61,128 thousand (see Note
11) was created for the above legal disputes based on the assessment of likelihood of risk occurrence for the Company.
The Company commenced in 2003 the construction of new terminal “SEVER 2” the total costs of which should amount to approximately CZK 10 billion. The construction
will be mainly financed through the loan from the European Investment Bank (EIB). At 31 December 2003, the projects in the amount of CZK 6,496 million were either
already contracted or awarded to suppliers through the public tender procedures.
54
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
18. Výnosy
Rozpis výnosů podniku z běžné činnosti (v tis. Kč):
2003
2002
2001
2 381 311
2 121 301
2 091 697
Obchodní činnost
1 403 044
1 256 783
1 174 084
Výnosy celkem
3 784 355
3 378 084
3 265 781
Letecký provoz
Převážná část výnosů z leteckého provozu podniku je soustředěna na 8 hlavních zákazníků v oblasti letecké přepravy. Převážná část výnosů z obchodní činnosti
je soustředěna na hlavní zákazníky v souvislosti s provozem letiště Praha-Ruzyně. Veškeré výnosy jsou realizovány v České republice.
19. Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
Celkový
počet
zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců
2003
Členové
řídících
orgánů
Celkový
počet
zaměstnanců
2002
Členové
řídících
orgánů
Celkový
počet
zaměstnanců
2001
Členové
řídících
orgánů
1 658
10
1 624
10
1 589
10
Mzdy
540 008
10 142
464 419
8 323
406 987
8 176
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
189 119
3 550
162 478
2 914
142 615
2 862
6 774
2 637
7 003
1 204
6 427
–
735 901
16 329
633 900
12 441
556 029
11 038
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
Managementu ani členům dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani žádná ostatní plnění. Managementu jsou poskytnuta motorová vozidla pro soukromé
účely na základě uzavřených dohod o používání motorových vozidel, dále je managementu hrazeno penzijní připojištění ve výši 3 % tarifní mzdy.
20. Významné položky zisků a ztrát
Ostatní provozní náklady tvoří zejména odpisy pohledávek a pojištění.
Ostatní finanční výnosy tvoří zejména kurzové zisky. Ostatní finanční náklady tvoří zejména kurzové ztráty.
21. Významné události, které nastaly po ROZVAHOVÉM DNI
V průběhu roku 2004 podnik předpokládá bezplatný převod regionálních letišť Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany a Karlovy Vary-Olšová Vrata na vyšší územněsprávní celky.
K datu sestavení účetní závěrky byl již návrh bezplatného převodu regionálních letišť schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a Senátem České republiky.
Dne 1. ledna 2004 byl Ing. Martin Kačur jmenován do funkce generálního ředitele podniku.
22. Přehled o peněžních tocích (viz příloha 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
23. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz odstavec 10)
55
Výroční zpráva / Annual Report
18. Revenue
The breakdown of revenues from ordinary activities is as follows (in CZK thousands):
Air traffic operations
2003
2002
2001
2,381,311
2,121,301
2,091,697
Commercial activities
1,403,044
1,256,783
1,174,084
Total revenues
3,784,355
3,378,084
3,265,781
The revenues of Company’s air traffic operations were concentrated primarily with 8 main customers in the air carrier industry. The revenues of Company’s commercial
activities were concentrated primarily with main customers in connection with the operations of the Prague-Ruzyně Airport. All revenues are realized in the Czech
Republic.
19. Personnel and Related Expenses
The breakdown of personnel expenses is as follows (in CZK thousands):
Total
personnel
Average number of employees
Wages and salaries
Social security and health insurance
Social cost
Total personnel expenses
2003
Members
of managerial
bodies
Total
personnel
2002
Members
of managerial
bodies
Total
personnel
2001
Members
of managerial
bodies
1,658
10
1,624
10
1,589
10
540,008
10,142
464,419
8,323
406,987
8,176
189,119
3,550
162,478
2,914
142,615
2,862
6,774
2,637
7,003
1,204
6,427
–
735,901
16,329
633,900
12,441
556,029
11,038
No loans, guarantees or other benefits were provided to the management or supervisory board members. The management is entitled to use the Company cars for the
private purposes. The Company is paying to management the pension insurance in the amount of 3% of salary.
20. Significant Items of Income Statement
Other operating expenses include mainly insurance costs and write-off of receivables.
Other finance income consists in particular of foreign exchange rate gains. Other finance cost consists in particular of foreign exchange rate losses.
21. Subsequent Events
The Company believes that, in the course of the year 2004, the regional airports Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany and Karlovy Vary-Olšová Vrata will be transferred
free-of-charge to higher territory-administrative units. As of the date of financial statements, the Chamber of Deputies and Senate of the Czech Republic already
approved the proposal on free-of charge transfer of regional airports.
On 1 January 2004, Martin Kačur was appointed Company’s General Director.
22. Statement of Cash Flows (see Schedule 1)
Cash flow statement was prepared under the indirect method. The Company did not consider any cash equivalents.
23. Statement of Changes in Equity (see Note 10)
56
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Dozorčí rada a struktura společnosti / Supervisory Board and the Structure of the Company
Statutární orgán /
Statutory Body
Ing. Martin Kačur
Sekretariát statutárního orgánu /
Statutory Body Office
Úsek správa majetku – USM /
Property Management Section – USM
Úsek letištní provoz – ULP /
Airport Operations Section – ULP
Ing. Bořek Vích
Ing. Petr Hloušek
do 16. 3. 2003 Ing. Martin Vácha /
until 16 March 2003 Martin Vácha
Úsek ekonomicko personální – UEP /
Economic Personnel Section – UEP
Úsek bezpečnostní – UBE /
Security Section – UBE
Ing. Růžena Brabcová
Ing. Martin Hlava
Úsek obchodní a právní – UOP /
Commercial and Legal Section – UOP
Úsek informační technologie – UIT /
Information Technology Section – UIT
JUDr. Miloslav Stodola
Ing. Jana Kalivodová
Úsek rozvoj a výstavba – URV /
Development
and Construction Section – URV
Ing. Dalibor Šťáhlavský
Letiště Ostrava – LKMT /
Ostrava Airport – LKMT
Letiště Karlovy Vary – LKKV /
Karlovy Vary Airport – LKKV
Ing. Michal Červinka
Ing. Václav Černý
Dozorčí rada k 31. 12. 2003 / Supervisory Board as at 31 December 2003
Předseda / Chairman:
JUDr. Josef Turecký (MD ČR / MT CR)
Členové / Members:
JUDr. Daniela Kovalčíková (MD ČR / MT CR)
Ing. Vladimír Měšťan (MD ČR / MT CR)
Ing. Jan Havelka (MD ČR / MT CR)
Ing. František Marejka (MD ČR / MT CR)
Ing. Vladimír Fajt (MD ČR / MT CR)
Jiří Jelínek (ČSL, s.p. / CAA)
Lubomír Havelka (ČSL, s.p. / CAA)
Josef Joniak (ČSL, s.p. / CAA)
Výroční zpráva / Annual Report
Identifikační údaje letišť / Identifications Data of the Airports
Letiště / Airport
Město / City
ICAO Location Indicator
Provozní doba / Operation hours
Provozovatel / Airport operator
Poštovní adresa / Postal address
Dálnopisné adresy / Telegraphic addresses
Telefonní čísla / Telephone numbers
Telefax
E-mail
Internet
Letiště / Airport
Město / City
ICAO Location Indicator
Provozní doba / Operation hours
Provozovatel / Airport operator
Poštovní adresa / Postal address
Dálnopisné adresy / Telegraphic addresses
Telefonní čísla / Telephone numbers
Telefax
E-mail
Internet
Letiště / Airport
Město / City
ICAO Location Indicator
Provozní doba / Operation hours
Ruzyně
Praha
LKPR
H24
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
letiště Praha-Ruzyně / Prague-Ruzyně Airport
K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
AFTN LKPRYDYX
SITA PRGCZ7X, PRVCZ7X
(+420) 220 111 111, 233 325 595
(+420) 235 350 922
[email protected]
www.csl.cz
Mošnov
Ostrava
LKMT
od / from 1 JUN do / to 30 SEP H24
od / from 1 OCT do / to 31 MAY 6:00-21:00 LT
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
letiště Mošnov / Mošnov Airport
742 51 Mošnov
AFTN LKMTYDYX
SITA OSRCZ7X
(+420) 597 471 117
(+420) 597 471 105
[email protected]
www.csl.cz
Dálnopisné adresy / Telegraphic addresses
Telefonní čísla / Telephone numbers
Telefax
E-mail
Internet
Karlovy Vary
Karlovy Vary
LKKV
zimní čas / winter time MON-SUN 7:00-15:00
letní čas / summer time MON-THU 6:00-16:00
FRI-SUN 6:00-18:00
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airpoirts Authority
letiště Karlovy Vary / Karlovy Vary Airport
360 01 Karlovy Vary
AFTN LKKVYDYX
(+420) 353 360 610
(+420) 356 360 637
[email protected]
www.csl.cz
Česká správa letišť / Czech Airports Authority
DIČ / Tax ID no.:
Bankovní spojení / Bank Account:
Číslo účtu / Account no.:
CZ62413376
HVB Bank Czech Republic
801812025/2700
Provozovatel / Airport operator
Poštovní adresa / Postal address
© 2004 ENTRE s.r.o
Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority
Poradenství, design a produkce / Consultancy, design and production: ENTRE s.r.o.

Podobné dokumenty

výroční zpráva annual report 2002

výroční zpráva annual report 2002 Přesto Česká správa letišť, s.p. a zejména pražské letiště vykázaly nárůst ve všech klíčových přepravních ukazatelích. Počet cestujících, kteří prošli terminálem pražského letiště meziročně vzrostl...

Více

Prezentace full old

Prezentace full old - autorská práva trvají 70 let - aktuálně jsou „volné“ skladby a nahrávky vzniklé před rokem 1943

Více

Sestava 1 - Letiště Praha

Sestava 1 - Letiště Praha On my appointment as Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. in mid-2007, I called the Enterprise a gem among state enterprises. I am pleased that, in the months that followed, my choice of ...

Více

2005 - Letiště Praha

2005 - Letiště Praha for the name change was that the regional airports in Karlovy Vary, Brno and Ostrava transferred to the management of their respective regions in 2004. Therefore, the new name of Letiště Praha, s.p...

Více

Vodní cesty a plavba 2/2010 - Dunaj-Odra-Labe

Vodní cesty a plavba 2/2010 - Dunaj-Odra-Labe dopravě suchozemské, a to jak silniční tak i železniční, by se přidala přeprava po vodě, která z hlediska ovzduší mnohem méně zatěžuje životní prostředí. Průplavní systém lze využít k regulaci stav...

Více

zde. - METAL 2014

zde. - METAL 2014 Conference Proceedings May 15th - 17th 2013 Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU

Více