V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ 2 str.

Komentáře

Transkript

V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ 2 str.
24.10.2005
13:27
Page 1
PLATNOST OD 22. ØÍJNA 2005
Katalog10 SK.qxd
NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU
Poèítaèe COMFOR
3. strana
Notebooky, PDA
12. strana
LCD panely, monitory
projektory
15. strana
Tiskárny
20. strana
REVOLUCE
Digitální fotoaparáty
24. strana
V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ ... 2 str.
Jak pøipojit
notebook èi poèítaè do sítì ... 8
Software, hry
29. strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
13:27
Page 2
REVOLUCE
X−PLAY Media Centre s nejnovìjším operaèním systémem Microsoft® Windows® Media Center 2005, to je osm pøístrojù
moderní elektroniky v jednom: PC, MP3, DVD, CD, video, rádio, internet, prohlíení a úprava fotek a další výhody!
V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ
ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma!
2 roky servis u zákazníka
Více o X−PLAY Media Centre:
Co všechno umí X−PLAY Media Centre:
• vaše veškerá domácí zábava v jednom zaøízení
(audio/video/foto/PC...)
• zcela nový produkt s dálkovým ovládáním a s nejnovìjším
systémem Microsoft® Windows® Media Center Edition 2005
• funguje kompletnì v èeštinì
• funkce pozastavení pøímého pøenosu (PAUZA/PLAY/PAUZA...)
• DVD pøehrávaè a rekordér (a stovky hodin záznamu ve formá−
tu DVD uvnitø, monost nahrávání a pøehrávání záznamu
zároveò)
• CD pøehrávaè špièkové kvality
• velmi pøehledný pøehrávaè muziky MP3/WMA
• zaøízení pro prohlíení, archivaci a úpravu fotografií
• monost úpravy filmù/videa
• televizní tuner (pøepínání vaší TV pøímo z X−PLAY)
• rádio tuner s moností nahrávání
• plnohodnotný poèítaè
• internetový prohlíeè
• široké monosti pro PC hry
Instalace u zákazníka zahrnuje:
− vybalení, dokonfigurování operaèního systému,
zprovoznìní na místì
− zapojení X−PLAY k TV èi LCD, naladìní TV a rádia
− pøipojení na Internet + nastavení e−mailù (ADSL èi dial up)
Podmínky (koncový uivatel musí mít):
− telefonní linku, pøípojka do 1m od místa instalace
− pøívod elektr. energie do 1m od místa instalace (3 zásuvky)
− všechny audio video kabely pøipraveny k propojení s hifi a
TV/monitor setem
Konfigurace X−PLAY (pøípadnì výroba na pøání)
vèetnì bezdrátové klávesnice a dálkového ovladaèe
Poskytuje zákazníkovi záruèní servis po celou dobu záruky
v místì instalace zaøízení. V pøípadì poruchy na zaøízení provádí
dané servisní støedisko servis u zákazníka zdarma. V pøípadì
pozáruèní opravy je servisní zásah placenou slubou.
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT (frekvence 3,00
GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, LGA775) • Microsoft® Windows®
XP Media Center Edition 2005 • pamì 512 MB DDR400 • HDD
160 GB, 7200 ot. • DL DVD±R/RW (dvouvrstvá DVD vypalovaèka)
• zvuk 5.1 kanálový int. • grafika ATI X300SE 128 MB TV−out, TV
a FM tuner • IEEE1394, 6x USB 2.0, dálkový ovladaè, èteèka
pamìových karet 8 v 1 • LAN 10/100 • optický audio vstup/výst−
up • audio coaxiální výstup (cinch) • velký komplet OEM SW •
klávesnice s trackballem • záruka 2 roky
Technická a obchodní Hotline
(telefonní èíslo pro objednávku instalace na místì
nebo záruèního servisu): Èeská republika 800 105 205
Monost nákupu samostatnì i celých
øešení za výhodných podmínek
2 roky servisu u zákazníka
Miláèek celé rodiny
37 44
807
990
bez DPH
Sluby v cenì instalace u zákazníka
cena s DPH
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
24.10.2005
13:27
Page 3
NA: Internet
10
Máme pro Vás
Dokáete objevit další?
důvodů, proč
se vyplatí mít doma počítač nebo notebook
Více, ne jste si dosud pøedstavovali dokáete s kvalitním poèítaèem
a vysokorychlostním internetem:
1. Mùete bezpeènì a výhodnì nakupovat v nìkterém z tisícù
internetových obchodù po celém svìtì. V teple vašeho domo−
va si jednoduše zboí vyberete a po objednání Vám pøijde
na zadanou adresu na dobírku. Zvláš výhodnì lze nakoupit
elektrospotøebièe, kosmetiku, knihy, dárky, léky,….
2. Buïte pánem svého èasu − choïte do banky kdykoliv vám to
vyhovuje − prostøednictvím internetového bankovnictví
mùete 24hodin dennì zkontrolovat výpis z úètu, zmìnit
trvalý pøíkaz, zøídit inkaso za telefon − jednoduše a bez
èekání.
3. Všechny vìdomosti svìta máte nyní na dlani − lépe: ve
vašem poèítaèi pøipojeném na inter−
net. Vyhledávat mùete v nesèetných
slovnících a lexikonech. Jednoduše
zadejte do internetového vyhledá−
vaèe slovo které vás zajímá a
obratem máte seznamy stránek kde
se hledané slovo vyskytuje a co zna−
mená. Hledat pøeklady cizích slov
nebylo nikdy pøedtím rych−
lejší
4. S pøáteli buïte poøád
v kontaktu: prostøednictvím elektronické pošty (e−mail)
nebo nìkteré ze slueb pro rychlé zprávy (napø. MSN
Messenger, ICQ,…) se dokáete bavit, vymìòovat si
fotografie s pøáteli po celém svìte a zadarmo. Stejnì snad−
no mùete komunikovat i s oficiálními institucemi a firma−
mi. Jednoduše v poèítaèi napište text, adresu a stiskem tlaèít−
ka "Odeslat" pošlete správu i více lidem najednou.
3 ¦ strana
připojený na internet
5. Nejaktuálnìjší zpravodajství najdete zpravidla na internetu
− zadarmo − se dozvíte co je nového ve svìtì, sportu, doma
nebo jestli bude u vás v sobotu hodnì snìit.
6. Vymìòujte si zkušenosti, sbírejte znalosti o všem co vás
zajímá na vybraných internetových stránkách. Snadno
najdete nejeden server se stránkami o vašich zálibách, pro−
fesi, ivotním stylu. Zvláštì jsou oblíbená tzv. diskusní fóra:
stránky kde se mùe, po pøihlášení− zdarma, zapojit do ivé
diskuze o konkrétním tématu.
7. Nové kolegy, zamìstnání,
hledejte na "personálních"
stránkách. Zde naleznete širok−
ou nabídku pracovních míst a
uchazeèù o práci.
8. Kultura a Internet = ideální
spojení: vyberte si pøedstavení na
vaší oblíbené scénì a objednejte
si vstupenky − jednoduše a modernì.
9. Cestování s internetem je radost:
snadno si dokáete naplánovat nejvýhod−
nìjší cestu, zajistit spojení a rezervovat uby−
tování. Myslíte, e to bylo nìkdy ještì jednodušší?
10. Jak je praktické moci komunikovat a být v kontaktu se
svìtem vašeho byznysu poznáte rychle s notebookem
neustále pøipojeným na internet. 24hodin dennì a kdyko−
liv potøebujete máte pøístup do firemní sítì, k e−mailu a
informaènímu systému − kdekoliv.
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:28
Page 4
NA: Multimediální HW a doplòky
Nezapomeňte si koupit
k počítači domů:
MP3 pøehrávaè Acer Advanced
FM rádio, USB disk, AAA baterie, hmotnost
50 g, sluchátka (18710412/18710413)
256 MB
512 MB
1 550 Sk
2 214 Sk
1 845 Sk s DPH
2 635 Sk s DPH
MP3 pøehrávaè LEGEND iVO
2 666 Sk
3 949 Sk
3 173 Sk s DPH
4 699 Sk s DPH
kapacita: 20GB (a
5000 písnièek), provoz
na baterie: a 12
hodin, hmotnost: 158
g, pøíslušenství:
sluchátka, USB 2.0 a
FireWire kabel, síový
adaptér (21614336)
10 702 Sk
12 735 Sk s DPH
Revoluèní 5.1
Surround Sound
sluchátka s
vibraèním efek−
tem, pro akèní
poèítaèové hry a
DVD. Zesilovaè 5.1 zvuku a elektretový
mikrofon je souèástí dodávky. (21680781)
1 811 Sk
2 864 Sk
4 041 Sk
3 408 Sk s DPH
4 809 Sk s DPH
cena
3 568 Sk
4 246 Sk s DPH
TEAC MP−400 MP3/Video Player FM
BLACK 512 / 1024 MB
2 155 Sk s DPH
set kl. + myš Labtec Power Wireless
Desktop Plus CZ
512 MB 4 934 Sk
1 024 MB 6 090 Sk
5 871 Sk s DPH
7 247 Sk s DPH
7 342
pamì 512 MB, hlasový
záznamník, USB 2.0,
podsvícený displej,
záruka 2 roky,
(21614373)
cena
2 803 Sk
3 336 Sk s DPH
TEAC MP−111 MP3 Player
256/512/1024 MB, LCD, USB 2.0
256 MB 1 466 Sk
512 MB 2 097 Sk
1 024 MB 3 358 Sk
cena
466 Sk
Pomocí cenovì dostupné webové kamery
a náhlavní soupravy mùete pøidat ivé
video k okamitým zprávám.
Kabel 1,8 m.
Pøipojení USB.
Záruka 2 roky,
(217100143)
cena
cena
1 160 Sk
1 380 Sk s DPH
256 MB
cena
cena
cena
Optická myš s vysokým rozlišením pro oprav−
dové hráèe. Okamitý pøístup ke 3 úrovním
citlivosti pøímo pøi hraní (bez ovladaèù).
Záruka 3 roky,
(217100274)
cena
1 587 Sk
1 889 Sk s DPH
4 ¦ strana
256MB / 512MB FlashUSB MP3
pøehrávaè Xtreme (rádio, zázn.)
1 474
výkonný subwoofer s Bass−reflexem a s ves−
tavìným zesilovaèem, 2x1 + 5 W RMS
celkový výkon/1000 W (P.M.P.O). (21665014)
myš Logitech MX518 Gaming
Grade Opti Mouse
Stylový hudební pøehrávaè s diskem 5 GB (kapaci−
10cena586
ta a 1200 písnièek). Snadné ovládání dotykovým
s DPH
displejem rychlé vyhledávání skladeb, monost
zobrazení textu písnièky. A 12 hodin pøehrávání na jedno nabití, pøehrává for−
maty MP3 a WMA, ID3 tagy, rozmìry cca 90 x 52 x 14,9 mm, hmotnost 100 g
software M:trip pro PC, sluchátka, USB kabel, síový adaptér, stojánek na nabí−
jení/synchronizaci s PC. (219010202)
Univerzální baterie k notebooku
Klávesnice obsahuje 19 pøístupových kláves
pro jednodotekové ovládání. Tiché klávesy,
dobíjitelná optická myš s citlivostí 800 dpi.
(21007613).
1 180 Sk s DPH
8 896
555 Sk s DPH
Univerzální baterie k všem typùm notebookù.
Výdr 2 hod a 7 hod. Pouzdro, nabíjecí
adaptér, sada 15ti konektorù. Elegantní
design ve støíbrné barvì. 230x165x12mm,
0,9kg, záruka 2 roky (18407943)
992 Sk
* po registraci
Stereo sluchátka s vysoce citlivým kondenzá−
torovým mikrofonem s filtrem pro redukcí
šumu a exkluzivnì navreném ovládáním
hlasitostí na kabelu o délce 2,5 m. (21665132)
"USB/PS2. Cordless Desktop® EX 110 má ele−
gantní design a pøedstavuje velmi jednodu−
chou cestu k bezdrátovým doplòkùm za
pøíznivou cenu."
Záruka 5 let,
(21006140).
2.1 TRUST 1000P SoundWave
MP3 pøehrávaè OLYMPUS M:ROBE MR−100
TRUST 620 Silverline Headset
kamera Logitech QuickCam
Messenger PLUS
1 383 Sk s DPH
Kapacita: 4 GB (a 1000 písnièek)
8cena737
Doba provozu na baterie: a 18 hodin
s DPH
Ochrana proti pøeskoèení: a 25 minut
Hmotnost: 103 g
Podporované zvukové formáty: AAC (16 a 320 Kb/s), Audible, WAV, MP3 (32
a 320 Kb/s), AIFF, MP3 VBR, Apple Lossless
Pøíslušenství:
Sluchátka, USB 2.0 kabel, FireWire kabel, klip na opasek.
Kompatibilní s PC a MAC
Široká nabídka volitelného pøíslušenství zahrnuje pouzdra, sluchátka, reproduk−
tory, doplòky do automobilu èi pøíslušenství rozšiøující funkce pøehrávaèe iPod.
(216143371)
1 744 Sk s DPH
2 495 Sk s DPH
3 996 Sk s DPH
set Logitech Cordless Desktop
EX110 CZ
1 162 Sk
Stylový diskový pøehrávaè s exkluzivním smyslem pro detail.
Jednoduché ovládání a monost výbìru ze ètyø barev z nìj èiní
zaøízení, které dovoluje dokonalé zvýraznìní individuality uivatele.
MP3 pøehrávaè Yakumo
HyperSound XD
Velmi malý a lehký MP3/WMA/DVR
USB 2.0 pøehrávaè v èervené
barvì se skvìlým pomìrem
cena/výkon.
(216143911/12/16)
Ultralehký stylový
MP4/JPG/MP3/
OGG/WMA USB
2.0 pøehrávaè
TEAC MP−400−512
v èerném celohliníkovém case (216143961/2)
5.1 sluchátka TEAC PowerMax HP−11
cena
512 MB
1 GB
Ultralehký MP3
pøehrávaè, 512MB,
barevný OLED displej,
monost prohlíení
fotografií,
FM rádio, USB 2.0.
(216143932)
Diskový pøehrávaè Apple iPod
cena
FM rádio, záznamník hlasu, interní pamì,
71 x 32 x 15 mm, hmotnost 35 g,
AAA baterie a 10 hod.,
sluchátka, OLED
display
(216143922
/216143926)
TEAC MP−300−512 MP3 Player
FM rádio, USB disk, záznamník,
displej, AAA baterie a 20
hodin provozu, 30g bez
baterie, 29x102x23
mm, 205513040
205513044
512 MB
1 GB
MP3 pøehrávaè Teac MP−200
MP3 pøehrávaè Apple iPod mini
583 Sk
694 Sk s DPH
volant TRUST NF340 Race Master
volant je pokryt neklouzavou gumou, 2 pedá−
ly, 6 Fire tlaèítek s pøipojením na USB
záruka 2 roky, (21746215)
cena
1 019 Sk
1 213 Sk s DPH
6 475 Sk
7 705 Sk s DPH
volant Logitech Formula Vibration
Feedback Wheel
volant s 12 tlaèítky,
2 pedály
a vibraèní
odezvou.
Záruka 2 roky,
(217442073)
cena
1 300 Sk
1 547 Sk s DPH
1cena754
s DPH
512 MB
2 267
2cena698
s DPH
Pøenosný MP3 pøehrávaè Xtreme 256 MB se 256 MB interní pamìti. Podporuje
formát MP3/WMA, hlasový záznamník, rozhraní USB 2.0, napájení 1xAAA
baterie (a 10h pøehrávání), balení obsahuje MP3 pøehrávaè, stereo sluchátka,
propojovací kabel a pøíslušný software, pro Win98SE (nutný ovladaè), Windows
ME, Windows 2000 a Windows XP, FM tuner − rozsah 87.5 − 108 MHz, podpora
ID3 tagù, Podpora adresáøù, Upgrade firmware moný, Reimy pøehrávání
vpøed, vzad, pøehrávat/pauza, stop, hlasitost +/−, navigace v menu a volba
poloek menu, opakovací mód A − B, Konektory 1x USB 2.0, 1x výstup pro
sluchátka, rozmìry 90x35x20mm (205516946)
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
24.10.2005
13:29
Page 5
NA:
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
Mít doma legální
Poèítaèe domù
Microsoft® Excel
je velmi pøíjemné
a pohodlné
výuka
hudba
foto
hry
práce
internet
PC COMFOR Happy Star
• Microsoft® Windows® XP
Media Center Edition 2005
• procesor Intel® Celeron® D 346
(3,06 GHz, 256 kB L2 cache,
533 MHz FSB, 64 bit.)
• pamì 512 MB DDR
• HDD 120 GB, 7200 ot. SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X550,
128 MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• klávesnice a optická myš Logitech
• záruka 2 roky, 119191042
20 740
Poèítáte?
24cena680
s DPH
PC se 17" LCD
Vytváøíte si tabulky, grafy,
obchodní plány a pøehledy?
28 990
34cena498
s DPH
Dìláte si jednoduché
úèetnictví?
31 756
37cena790
s DPH
19 857
23cena630
s DPH
26 927
32cena043
s DPH
Poèítejte s naší nabídkou robustního
tabulkového
kalkulátoru pro pøehledné výpoèetní úlohy
a grafy od
jednoduchých úloh z domácího prostøedí
a po sloité
profesionální matematické, vìdecké, finan
èní a jiné
výpoèty.
(jednoduché ovládání, snadné formátován
í vzhledu,
vytváøení nejrùznìjších grafù, mno
ství pøed−
pøipravených funkcí s pøehlednou nápovìdou
pro jejich
pouití)
PC COMFOR Happy Hit
PC COMFOR Happy Fantasy
a 17" monitor Hyundai Q770
a 17" monitor Hyundai Q770
Notebook Acer Aspire
3023LMi
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• procesor Intel® Celeron® D 335
(2,80 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB)
• pamì 256 MB DDR
• HDD 80 GB, 7200 ot.
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire Radeon 9250,
128 MB AGP DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• klávesnice a optická myš Logitech
• záruka 2 roky, 119191036
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
• procesor AMD® Athlon 64 3000+
• pamì 512 MB DDR
• HDD 120 GB, 7200 ot.
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X550,
128 MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• klávesnice a optická myš Logitech
• záruka 2 roky, 119191105
• procesor AMD Sempron(tm) 3000+ (25W)
• Microsoft Windows XP Home Edition CZ
• displej 15" TFT XGA
• pamì 512MB (2x256 MB) DDR SDRAM
• grafika ATi X600 64MB
• HDD 60 GB
• DVD±R/RW DL, bez FDD
• baterie Li−on
• modem 56k, LAN 10/100/1000, WLAN
• 364x279x34mm, 2,76kg
• 3x USB 2.0, Ethernet
• objednací èíslo 18701122)
V cenì sady Microsoft Office
pro studenty a uèitele
5 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:29
Page 6
NA: Digitální støih videa
Je libo støíhat video?
Který produkt Pinnacle Studio je ten pravý?
Produkty Studio existují jako samotný software nebo jako rùzná interní èi externí zaøízení, a to
jak s analogovými, tak i digitálními vstupy a výstupy, pøípadnì s obìma. Proto vdy naleznete to
správné øešení. Jak pro notebooky tak i pro PC.
Pinnacle Studio Plus 10
Studio Plus 10 je dnes nejvíce uivatelsky pøíjemný a pøitom výkonný software
pro støih videa. Studio Plus 10 kombinuje legendární jednoduchost pouití tøí
krokù tvorby videa, výkon profesionálního støihového systému Liquid Edition a
monost jednoduše vloit obrázky, zvuky èi další
video soubory z jiných zaøízení. Novinkou je
monost editace formátu HDV! Studio Plus 10 je
plnì lokalizováno do èeštiny!
Funkce, které Vám program Studio 10 pøináší:
Dvì videostopy s moností klíèování, funkce
obraz v obraze. Náhled na TV monitoru s
okamitým výsledkem. Stabilizace korekce
obrazu. Profesionální titulkovaè Title Deko
2cena511
(21800217)
s DPH
Studio 9 DV
PC rozhraní
vstupy
výstupy
2 110
Studio 500−PCI Studio 500−USB
PCI
PCI
USB 2.0
PCI
USB 2.0
Studio 9
Studio 10
Studio 10
Studio Plus 10
Studio Plus 10
digitální
analogový
digitální
analogový
software
Pinnacle Studio 500−PCI
Dazzle DVC90
Pinnacle Studio 700−USB
Interní PCI analogovì digitální
pøevodník obsahující støihový
systém Studio 10. Karta
obsahuje konektory pro
vstup/výstup analogového èi
digitálního videa. Pro propojení
zvuku je potøeba vyuít vstupu
zvukové karty PC. (21800025)
USB 2 externí box s analogovými
video a audio vstupy. Externí box
pro import analogového videa
prostøednictvím USB 2.0 rozhraní
do Vašeho PC èi notebooku.
Umoní snadno a rychle uloit
analogové video, zpracovat ho
a vypálit na DVD. (21800313)
Externí USB 2.0 analogovì dig−
itální pøevodník obsahující støi−
hový systém Studio Plus 10.
Jednoduché pøipojení prostøed−
nictvím USB 2.0 rozhraní. Snadné
zpracování, import a export anal−
ogového a digitálního videa,
DVD, podpora HDV (21800028)
cena
2 933 Sk
3 490 Sk s DPH
cena
2 779 Sk
Studio 700−PCI Studio 700−USB
3 307 Sk s DPH
cena
Ceník støihových
karet Pinnacle
5 866 Sk
6 981 Sk s DPH
Pinnacle STUDIO 10
21800216
1 338 Sk
1 592 Sk
Pinnacle STUDIO Plus 10 UPG
21800218
1 544 Sk
1 837 Sk
Pinnacle STUDIO 9 DV CZ
21800014
1 698 Sk
2 021 Sk
Pinnacle STUDIO10 500−USB
21800026
3 191 Sk
3 797 Sk
Pinnacle STUDIO Plus 10 700−PCI
21800027
5 249 Sk
6 246 Sk
Vytvoøte si z Vašeho PC èi notebooku multimediální centrum
Všechny nové PCTV produkty znaèky Pinnacle obsahují software Pinnacle MediaCenter. Tento software pøemìní Vaše PC na televizor, digitální videorekordér a zábavní cen−
trum. Software a hardware Pinnacle PCTV produktù je perfektnì vzájemnì sladìn. PCTV produkty jsou urèeny pro analogové i digitální vysílání a to jak v externím, tak i
interním provedení.
Pøehled nejdùleitìjších funkcí:
Í
TELEVIZN
TUNERY
− Výkonný MediaManager – Spravuje snadno
a pøehlednì velká mnoství multimediálních dat
− Playlisty pro pøehrávání videa, fotografií nebo hudby
− Digitální videorekordér – Pohodlné a snadné nastavení
prostøednictvím dálkového ovládání
− Direct−to−DVD – Pøímé "online" vypalování filmù na DVD
Nový software Pinnacle MediaCenter
− Pøehledné a jednoduché uivatelské rozhraní s rozsáhlými
aplikaèními monostmi
− Rychlé pøepínání programù
− Poslech internetových rádií. Poslech a záznam FM rádií (110i, 310i)
− Snadné programování nahrávání pomocí dálkového ovládání
− Automatické nahrávání naprogramovaných poøadù
− Podpora formátù 4:3 a 16:9
− Záznam statických snímkù z TV
− Videotext
Pinnacle PCTV 50i
Pinnacle PCTV 110i
Interní analogový TV + FM Tuner
vèetnì dálkového ovládání se SW
Pinnacle TV center, teletext.
Sledování analogové televize, analo−
gový PAL vstup, Studio QuickStart,
funkce Timeshift, internetové rádio.
(20750112)
Interní analogový stereo TV a FM
tuner se softwarem Pinnacle
MediaCenter • pøímé online
vypalování na DVD • promìní Vaše
PC v multimediální centrum • sle−
dování analogové televize, záznam
vèetnì Timeshiftingu a poslech FM
rádia (20750114)
cena
1 544 Sk
1 837 Sk s DPH
cena
2 007 Sk
Pinnacle PCTV 310i
Pinnacle PCTV 200e
Interní digitální (DVB−T) a analogový
stereo TV a FM tuner se softwarem
Pinnacle MediaCenter • sledování dig−
itální pozemní a analogové televize,
záznam vèetnì Timeshiftingu a poslech
FM rádia • pøímé online vypalování
na DVD • promìní Vaše PC v multi−
mediální centrum (20750119)
PCTV 200e je pøenosný DVB−T tuner
pøipojitelný k PC èi notebooku
prostøednictvím USB 2.0 rozhraní
• integrovaná aktivní anténa • nyní
mùete kdekoli sledovat televizi a
tìšit se z Vaší multimediální sbírky
− a to také i prostøednictvím
dálkového ovládání (20750116)
cena
2 779 Sk
3 307 Sk s DPH
cena
3 088 Sk
2 388 Sk s DPH
3 675 Sk s DPH
Digitální multimediální pøehrávaè pro domácí pouití
Od této chvíle ji nemusíte sedìt pøed Vaším PC, kdy si chcete pøehrát Vaše multimediální data. S produktem
ShowCenter 200 si pøehrajete všechny Vaše audio a videosoubory a obrázky ve vynikající kvalitì na Vaší televizi,
pøípadnì domácím kinì.
Pøehled nejdùleitìjších funkcí:
− Umoní sledovat video a prohlíet si fotografie v HD kvalitì.
− Pøehrává soubory chránìné systémem pro správu práv („DRM“) spoleènosti Microsoft.
− Jednoduché nastavení a propojení s PC vèetnì automatické správy multimediálních souborù.
6 ¦ strana
Pinnacle ShowCenter 200
Fotografie a video v kvalitì High−
Definition • pøístup k DRM
souborùm • jednoduché pøipo−
jení • snadná instalace a
pouívání • digitální videoreko−
rdér • výkonný správce multi−
mediálních souborù
(98799014)
cena
8 902 Sk
10 593 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
24.10.2005
13:30
Page 7
NA: Digitální film
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
Mít doma legální
Výkonné poèítaèe
na hry, digitální film
a støih videa
PC COMFOR Diablo Hit
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• pamì 512 MB DDR
• HDD 120 GB, 7200 ot. SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X700SE, 128MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• klávesnice a optická myš Logitech
• záruka 2 roky, 119191043
25 200
29cena988
s DPH
Microsoft® Office
je velmi pøíjemné,
pohodlné a hlavnì
LEVNÉ
Nekomerèní verze Microsoft®
Office 2003 pro domácí poèítaè
Ètyøi dùleité aplikace pro práci s dokum
enty na
domácím poèítaèi v jedné krabici:
PC se 17" LCD
32 765
38cena990
s DPH
textový editor
MS Word 2003
* Pro støih videa je nutné PC vybavit nìkterým z produktù na 6 stranì.
prezentaèní program
MS PowerPoint 2003
30 518
36cena316
s DPH
38 647
45cena990
s DPH
tabulkový kalkulátor
MS Excel 2003
42 740
50cena860
s DPH
PC COMFOR Diablo Star
a 17" LCD
Notebook Premio 5060N
Notebook ASUS A6U−BO28
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
• procesor Intel® Pentium® D 820, (2,80 GHz, 2x 1MB L2
cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• pamì 512 MB DDR
• HDD 160 GB, 7200 ot. SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X700SE, 128MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100/1000
• velký komplet OEM SW
• klávesnice a optická myš Logitech
• záruka 2 roky, 119191040
• Microsoft® Windows® XP Home CZ
• procesor Intel® Pentium® M 740
• frekvence 1,73GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB
• displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800)
• pamì 512MB DDR2−533 (2x256MB)
• HDD 60GB, otáèky 5400rpm
• DVD±R/RW 8x DL, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 3,5 hod. provozu
• rozmìry 356,5x275,5x34,5mm, hmotnost 2,9 kg
• grafika nVidia GeForceGO 6600 64MB
• FMD, LAN, WLAN 802.11b/g, 5x USB, FireWire,
TV−výstup, èteèka karet 3v1
• záruka 2 roky, 18409550
• Microsoft® Windows® XP Home
• procesor AMD® Sempron 3000+
• displej 15,4" TFT (1280x800)
• pamì 2x256 MB
• HDD 60 GB, 4200rpm
• DVD±R/RW, bez FDD
• grafika sdílená
• WLAN + LAN 10/100, faxmodem 56 Kb/s
• USB 2.0, èteèka karet, FireWire, IrDA
• baterie Li−Ion a 2 hodiny provozu
• hmotnost 2,85 kg
• záruka 2 roky, 185913635
poštovní klient
MS Outlook 2003
Pracujte pohodlnì s dokumenty na svém
domácím poèí−
taèi a dejte svým dìtem šanci získat zákla
dní poèítaèové
dovednosti, ani by se odmala uèily praco
vat s kradený−
mi programy
Pøi rozšíøování domácího poèítaèového
parku chrání
vaše peníze – lze legálnì pouívat a na
3 poèítaèích v
rámci 1 domácnosti
Bliší informace Vám velice rádi sdìlím
e v kadé
prodejnì Comfor
7 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
24.10.2005
13:30
Page 8
NA: Bezdrátové øešení
Jak bez drátù pøipojit v domì poèítaè na ADSL−Interner
Výhody:
Jednoduché øešení:
na telefonní pøípojku s libovolnou aktivo−
vanou slubou ADSL je pøipojen ADSL
Wifi Router. Tento pøístroj zajistí pøipoje−
ní jednoho i více poèítaèù do sítì internet
a naopak funguje i jako ochrana pøed
napadením poèítaèù (brána firewall).
Poèítaè je k routeru bezdrátovì pøipojen
prostøednictvím USB síového adaptéru −
malé "krabièky" která je jednoduše zapo−
jena do USB portu poèítaèe nebo notebo−
oku.
Poèítaè COMFOR
Linksys ADSL modem
+ Wi−fi Firewall Router
Linksys USB
síový adaptér
telefonní pøípojka
• èisté − bezdrátové spojení mezi tele−
fonní ADSL pøípojkou (napø. v pøedsí−
ni) a poèítaèem (napø. na patøe − v
dìtském pokoji)
• dostupné − sada obsahuje také
nezbytný ADSL modem − v jednom
pøístroji
• rozšiøitelné − k wifi ADSL routeru
mùete pøipojit i více jak 6 poèítaèù −
notebookù − bezdrátovì a souèasnì 4
poèítaèe pomocí kabelu
• bezpeèné − bezdrátové spojení lze
jednoduše zabezpeèit proti zneuití i
silným dynamickým klíèem
Náklady na poøízení
Výhodný komplet: ADSL WiFi Modem Firewall Router Linksys 54Mbps w/4Port + USB síový adaptér Linksys 54Mbps Wi−fi, (51300221)
Instalace od Vašeho specialisty cca 1hodina (Pro instalaci je nezbytné mít objednanou slubu ADSL. Instalaci je tøeba provést na místì)
Jak se bez drátù pøipojovat s notebookem do sítì
Výhody:
Jednoduché øešení:
Doporuèujeme pouít miniaturní pøístu−
pový bod − Access point − který, spolu s
bezdrátovou síovou kartou v notebooku
− nahradí "vìènì krátký a zamotaný"
síový kabel.
Jako vhodná bezdrátová síová karta pro
notebook je navrena PCMCIA síová
karta − pøístroj, který se jednoduše zasu−
nuje do PCIMCIA slotu pøipojovaného
notebooku − pokud v notebooku ji není
bezdrátová síová karta vestavìná
(techlologie CENTRINO)
Pøístupový bod ASUS WL 330g
Notebook
síový kabel
Bezdrátová PCMCIA
síová karta ASUS WL 107g
• dlouhé spojení tak jak právì
potøebujete − dosah bezdrátové sítì
vám dovolí svobodu pohybu s pøipo−
jeným notebookem a do bezdráto−
vého spojení se nezamotáte
• vejde se do kapsy − dvì miniatur−
ní zaøízení mùete nosit "v kapse"
všude ssebou
• universální − poté co Váš specia−
lista pøístupový bod jednou nastaví,
mùete ho pouívat prakticky kam−
koliv pøijedete místo klasického
síového kabelu.
• bezpeèné − bezdrátové spojení lze
jednoduše zabezpeèit proti zneuití
i silným dynamickým klíèem
Náklady na poøízení
Výhodný komplet: pøístupový bod ASUS WL 330g + PCMCIA karta WL 107g, (52620025)
Instalace u Vašeho specialisty cca 30minut (nastavení lze provést v prodejnì)
Síové adaptéry
Pøístupové body, routery
Periferie
pro bezdrátové (Wi−Fi) pøipojení poèítaèe,
notebooku nebo PDA
pro bezdrátové (Wi−Fi) šíøení
vysokorychlostního internetu
pro další vyuití vaší
bezdrátové (Wi−Fi) sítì
ASUS WL−161b
780 Sk
WiFi mini USB WiFi klient 11 Mb/s (52620015)
Buffalo Wireless
1 282 Sk
PCI card 54/11Mbps (52607014)
Buffalo high speed wireless
1 690 Sk
High speed Wireless CardBus Adapter (52607016)
Buffalo Wireless
1 690 Sk
USB 2.0 klíèenka 54 Mbps (52607018)
ASUS WL−107b
780 Sk
WiFi PCMCIA klient 11 Mb/s (52620016)
Linksys WMP54G
1 832 Sk
Wi−fi PCI Card 54Mbps (51300205)
928 Sk
1 526 Sk
2 011 Sk
2 011 Sk
928 Sk
2 180 Sk
ASUS WL−300g
3 117 Sk
AP/Bridge WiFi 54/11Mbps (52620021)
ASUS WL−500GDLuxe
4 134 Sk
Wifi Router/AP/Switch 125Mb/s (52620022)
Buffalo Wireless
2 971 Sk
AP/Bridge 54/11Mbps (52607040)
Linksys 54Mbps WET54G
3 961 Sk
Wi−fi Ethernet Bridge 54Mbps (51300202)
Buffalo Wireless
2 971 Sk
AP/Broadband Router 54/11Mbps (52607039)
Linksys WAP54G
2 872 Sk
Wi−fi AP 54Mbps (51300201)
Linksys WRT54G
2 872 Sk
Wi−fi AP router w/4port 54Mbps (51300208)
3 709 Sk
4 919 Sk
3 535 Sk
4 714 Sk
3 535 Sk
3 418 Sk
3 418 Sk
Buffalo 54/11Mbps
2 074 Sk
2 468 Sk
interní všesmìrová anténa 4 dBi
Linksys WAG354G
3 912 Sk
4 655 Sk
ADSL Modem Firewall Gateway w/4Port 54Mbps
Linksys WPS54G
3 862 Sk
4 596 Sk
Wi−fi G PrintServer 54Mbps
ASUS WL−HDD
3 371 Sk
4 011 Sk
WiFi Access Point pro 2,5" HDD (52620017)
Linksys WVC54G
8 418 Sk
10 017 Sk
Wi−fi Video Camera 54Mbps (51300211)
Buffalo Wireless
2 074 Sk
2 468 Sk
Buffalo 54/11Mbps interní smìrová anténa 4 dBi (52607072)
Linksys WRE54G
3 862 Sk
4 596 Sk
Wi−fi Range Expander 54Mbps
A není to Wi−Fi zdraví škodlivé? Je to bezpeèné?
Ano, Lucent Technologies prohlašuje následující: Protoe WLAN operuje na 0,25 Wattech v nárazovém módu (mobilní telefony produkují a 3 Watty a mikrovlnné trouby ještì víc), je uivatel bezdrátové sítì
pravdìpodobnì ve vìtším ohroení, kdy telefonuje nebo si ohøívá veèeøi.
8 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:31
Page 9
NA:
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
Øešení pro kanceláøe
práce
internet
cena bez LCD displeje
PC COMFOR Quattro Pro
22 990
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 80 GB, 7200 ot. SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika Intel® Graphics Media Accelarator 900
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919790
foto
27cena358
s DPH
31 665
Poèítaèe vám vyrobíme na pøání dle
nejnároènìjší normy ISO 9001 do 5 dnù
37cena669
s DPH
15 780
18cena778
s DPH
Nabízíme mnostevní slevy
28 135
33cena481
s DPH
12−13 strana
PC COMFOR Primo
Notebook ThinkPad R5Oe
Notebook Acer TM2414WLMi
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• procesor Intel® Celeron® D 326
(2,53 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, LGA775)
• pamì 256 MB DDR
• HDD 40 GB, 7200 ot.
• FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika integrovaná 3D
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919412
• cena bez monitoru
• Microsoft® Windows® XP Home
• procesor Intel® Celeron® M 360,
frekvence 1,40 GHz, 1MB L2 cache, 400FSB
• displej 15" TFT XGA (1024x768)
• pamì 256 MB
• HDD 40GB, 5400 rpm
• DVD−RW, bez FDD
• grafika sdílená
• USB 2.0, faxmodem 56 Kb/s, LAN 10/100, WLAN
• baterie Li−Ion a 3,4 hodiny provozu
• rozmìry 332x269x37mm, hmotnost 2,8 kg
• IBMTPUR0S5CF
• Microsoft® Windows® XP Professional
• procesor Intel® Celeron® M 380, frekvence 1,60 GHz
• displej 15,4" WXGA
• pamì 512 MB DDR2
• HDD 60 GB
• DVD±RW, bez FDD
• WLAN 802.11g
• 4−èlánková baterie, a 2,1 hodiny provozu
• rozmìry 363x275x32mm, hmotnost 2,75 kg
• 18702415
9 ¦ strana
Co tøeba notebook
na cesty?
8 strana
Pøejete si poèítaèe
zasíovat bez kabelù?
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:32
Page 10
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
NA: Poèítaèe na míru
Velký komplet OEM SW obsahuje CD ATC
+ AVG 7.0 OEM
Výhody zákazkových PC COMFOR:
Kadý zákazník si môe jednoducho vybra, akú
vybavenú zostavu poèítaèa potrebuje. Predajca objedná
priamo vo výrobnom závode túto zostavu na mieru a v
priebehu nieko¾kých dní ju zákazníkovi vyrobenú predá.
Zákazník si pritom môe vybra nielen aký rychlý proce−
sor potrebuje, aká ve¾kos pamäte vyhovuje jeho
nárokom, aký ve¾ký pevný disk chce ma, ale môe si
dokonca urèi aký operaèný systém a aké aplikácie na
pevný disk nainštalova. Kadá dodávka poèítaèa je kom−
pletne pripravená na okamitú prácu vrátane všetkých
ovládaèov a poadovaných aplikácií. Len s poèítaèmi
COMFOR tak máte záruku e v okamihu nákupu zvolíte
iba najmodernejšie dostupné komponenty.
Na CD ATC se nachází:
• Adobe Acrobat Reader 6.0.2 cze
• Ekonom (pro ATC 2005)
• Hotel Guide 2004 oem
• Lingea Lexicon 2002 (Cze/Eng)
• Money S3 Start 10.014
• MusicMatch Jukebox 10
• Pohoda Start 2005
• Zoner Photo Suite 7
• Zoner Photo Client 3
• Microsoft
• .NET Framework
• Jednoduchým zpùsobem umoòuje obnovit systém do stavu,
v jakém byl pøi dokonèení výroby
• Monost obnovit systém bez zásahu odborného technika
• Destruktivní metoda − nutnost zálohy dat
• 3 – 4 GB diskového prostoru
S PC COMFOR máte jedineènú prilezitos kúpi
najlacnejšie Microsoft® Windows® XP na trhu.
(Windows® XP Home SP2 za 2 790 Sk s DPH a Windows® XP
Professional SP2 za 4 790 Sk s DPH)
V cene nieje "len" odborná instalacia OS a nastavenie ovládaèov,
ale aj zálohovanie OS systemom SPASITEL Recovery, ktorý
umonuje do 2 minút obnovi OS. Teda presne ako ho dostanete
od nás.
CENA
Integrované øešení
VÝKON
ØEŠENÍ
Støih videa
PC Comfor Diablo Plus 70
PC Comfor Quattro Plus
• procesor AMD® Sempron 2600+
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset K8M800
• pamä 256 MB DDR
• HDD 40 GB, 7200 ot.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ASUS GeForce FX5200 128MB DDR
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919515
• procesor INTEL® Pentium® 4 2,8GHz
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset i865PE
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 80 GB, 7200 ot.
• DVD±R/RW NEC ND−3540, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire Radeon 9600Pro
AD 128MB DDR
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919664
• procesor INTEL® Celeron D 345 3,06GHz
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset i865PE
• pamä 256 MB DDR
• HDD 40 GB, 7200 ot.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire Radeon 9250
128MB DDR (64b)
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919771
cena 17 150 Sk 20 409 Sk s DPH
cena 23 760 Sk 28 275 Sk s DPH
cena 19 560 Sk 23 277 Sk s DPH
PC Comfor Primo Plus 31
DO DOMÁCNOSTI
• DirectX 9.0c
• Journal Viewer
• MovieMaker2
• MSN Messenger 7
• Windows Media Player 10 (xp)
• Pøehrávaèe
• QuickTime Alt 1.46
• dBPowerAMP Music
Converter 11
• Real One Player
Spasitel:
PC Comfor Quattro Extra
Zaèínáme s PC…
PC Comfor Quattro Pro 60
PC Comfor Diablo Power 71
• procesor INTEL® Pentium 4 630 3GHz
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset i945G
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 80GB SATAII/300 7200rpm.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919791
• procesor INTEL® Pentium 4 630 3GHz
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset i915G
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 80GB SATA/150 7200rpm.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919812
• procesor AMD® Athlon 64 2800+
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset nForce 3 250
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 120 GB, 7200 ot.
• DVD±R/RW NEC ND−3540, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ASUS GeForce 6600 256MB DDR
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919872
cena 23 500 Sk 27 965 Sk s DPH
cena 21 880 Sk 26 038 Sk s DPH
cena 23 960 Sk 28 513 Sk s DPH
PC Comfor Integra 7100
èerná, WXP, i915
PC Comfor Integra 7100
èerná, WXP, i955
Nejnovìjší technologie
PC Comfor Integra 7100A
èerná, WXP,KT8T800Pro
• procesor INTEL® Pentium 4 630 3GHz
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset i915G
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 120GB SATA/150 7200rpm.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X300SE 128MB(64b)
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919903
• procesor INTEL Pentium D 820 2x2,8GHz
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset i915G
• pamä 512 MB DDR2 533MHz (2x256 MB)
• HDD 120GB SATAII/300 7200rpm.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X700 Pro 256MB DDR3
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919917
• procesor AMD Athlon 64 3500+
• Microsoft® Windows® XP
Professional CZ SP2
• chipset KT8T800Pro
• pamä 512 MB DDR (2x256 MB)
• HDD 80 GB, 7200 ot.
• CD−RW 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ASUS GeForce 6600 128MB DDR
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919918
cena 28 290 Sk 33 666 Sk s DPH
cena 38 730 Sk 46 089 Sk s DPH
cena 30 240 Sk 35 986 Sk s DPH
10 ¦ strana
®
®
Super tiché
Extra výkonné
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:32
Page 11
CENA
PC COMFOR Happy
DO DOMÁCNOSTI
Integrované øešení
VÝKON
ØEŠENÍ
Støih videa
PC COMFOR Diablo Plus
PC COMFOR Diablo Clip
• procesor AMD® Sempron 2600+
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset K8M800
• pamì 128 MB DDR
• HDD 40 GB, 7200 ot.
• CD−ROM 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika int. VIA
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919553
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 915PL
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 80 GB, 7200 ot.
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X550,
128MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919667
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 915P, pamì 512 MB DDR400
• HDD 80 a 200 GB, 7200 ot. SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk SB Audigy 2 ZS 7.1 THX IEEE 1394
• grafika ATI Sapphire X550,
128 MB PCIe TV−out DVI
• støih Pinnacle Studio 9 DV CZ
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919876
cena 13 350 Sk 15 887 Sk s DPH
cena 24 230 Sk 28 834 Sk s DPH
cena 34 850 Sk 41 472 Sk s DPH
PC COMFOR Happy Plus
Zaèínáme s PC…
Super tiché
PC COMFOR Diablo Power
PC COMFOR Diablo Silent
• procesor Intel® Celeron® D 326
(2,53 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 915 GL
• pamì 256 MB DDR
• HDD 80 GB, 7200 ot., SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X550,
128 MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919652
• procesor AMD® Athlon 64 3000+
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset nForce 4 Ultra
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 120 GB, 7200 ot., SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 8 kanálový int.
• grafika ATI Saphire X550, 128 MB PCIe
DVI, TV−out
• LAN 10/100/1000
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919874
• procesor Intel® Pentium® M 735
(1,70 GHz, 2MB L2 cache, 400 MHz FSB)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 855GME
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 120 GB, 7200 ot., SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire Radeon 9600XT
Ultimate, 128MB AGP DVI
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919668
cena 17 620 Sk 20 968 Sk s DPH
cena 24 350 Sk 28 977 Sk s DPH
cena 33 860 Sk 40 294 Sk s DPH
PC COMFOR Happy Extra
PC COMFOR Diablo Extra
• procesor AMD® Sempron 3000+
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset K8M800
• pamì 512 MB DDR
• HDD 80 GB, 7200 ot.
• DVD−ROM 16x + CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika GeForce FX 5200,
128MB AGP DVI TV−out
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919554
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 915P
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 120 GB, 7200 ot., SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika GeForce 6600,
256MB PCIe DVI, TV−out
• LAN 10/100/1000
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919666
• procesor Intel® Pentium® 4 640 s technologií HT
(3,20 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Home CZ SP2
• chipset Intel® 915P
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 160 GB, 7200 ot., SATA
• DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD
• zvuk SB Audigy 2 ZS 7.1 THX IEEE 1394
• grafika ATI Sapphire X700 Pro,
256MB PCIe DVI TV−out
• LAN 10/100/1000
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky, 10919885
cena 17 980 Sk 21 397 Sk s DPH
cena 27 220 Sk 32 392 Sk s DPH
cena 36 790 Sk 43 781 Sk s DPH
PC COMFOR Primo
DO KANCELÁØE
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
NA: Poèítaèe na míru
Základní typ
Nejnovìjší technologie
PC COMFOR Diablo Hurricane
Extra výkonné
Kompaktní design
PC COMFOR Quattro
PC COMFOR eLink II
• procesor Intel® Celeron® D 326
(2,53 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• pamì 256 MB DDR
• HDD 40 GB, 7200 ot., SATA
• FDD 1,44 MB
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika Intel® Graphics Media Accelerator 900
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919412
• procesor Intel® Pentium® 4 506
(2,66 GHz, 1 MB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset Intel® 915GL
• pamì 256 MB DDR400
• HDD 80 GB, 7200 ot., SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika Intel® Graphics Media Accelerator 900
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919768
• procesor Intel® Celeron® D 331
(2,66 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, 64bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset Intel® 915GL
• pamì 256 MB DDR
• HDD 80 GB, 7200 ot., SATA
• CD−ROM 52x, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika Intel® Graphics Media
Accelerator 900
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919103
cena 15 780 Sk 18 779 Sk s DPH
cena 18 320 Sk 21 801 Sk s DPH
cena 17 260 Sk 20 540 Sk s DPH
PC COMFOR Primo Pro
PC COMFOR Quattro Pro
• procesor Intel® Celeron® D 346
(3,06 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset Intel® 915 GL
• pamì 256 MB DDR
• HDD 80 GB, 7200 ot., SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika ATI Sapphire X550,
128MB PCIe DVI TV−OUT
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919516
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset Intel® 915G
• pamì 512 MB DDR400
• HDD 80 GB, 7200 ot., SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 5.1 kanálový int.
• grafika Intel® Graphics Media
Accelerator 900
• LAN 10/100
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919790
• procesor Intel® Pentium® 4 630 s technologií HT
(3,00 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.)
• Microsoft® Windows® XP Professional CZ SP2
• chipset Intel® 925X
• pamì 512 MB DDR2
• HDD 120 GB, 7200 ot., SATA
• CD−RW 52x32x52, FDD
• zvuk 7.1 kanálový int.
• grafika ASUS EXTREME AX300SE/TD,
128MB PCIe DVI
• LAN 10/100/1000
• velký komplet OEM SW
• Logitech klávesnice a optická myš
• záruka 3 roky, 10919913
cena 17 430 Sk 20 742 Sk s DPH
cena 22 990 Sk 27 359 Sk s DPH
cena 30 080 Sk 35 796 Sk s DPH
Nejnovìjší technologie
PC COMFOR Integra
11 ¦ strana
Extra výkonné
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:33
Page 12
NA: Notebooky
ZDARMA
Druhá baterie
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
33 204
39cena513
s DPH
38 636
45cena977
s DPH
hp Compaq nx6110
• Microsoft® Windows® XP Home • procesor Intel® Pentium® M 740, frekvence 1,73
GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB • displej 15"TFT XGA (1024x768) • pamì 2x256 MB •
HDD 60GB, otáèky 4200rpm • DVD±R/RW, FDD nebo èteèka karet • baterie Li−Ion
a 8 hod. provozu • hmotnost 2,7kg • grafika sdílená • 2x USB, FMD 56kb/s, LAN
10/100, WLAN, FireWire, BlueTooth • objednací kód: PY500EA
Acer TM4061WLMi
• Intel Pentium M 730, frekvence 1,6GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB • Microsoft® Windows® XP Home Edition CZ •
displej 15,4"TFT WXGA (1280x800) • pamì 512 MB DDR II (2x256) • HDD 60GB • DVD±RW, bez FDD •
baterie Li−Ion, a 4 hod. provozu • rozmìry 364x279x38mm, 2,95kg • WiFi 802.11g • 3x USB 2.0, IrDA • objed−
nací kód: 18704031
Port replicator v hodnotì
2 600 Kè ZDARMA
PREMIO 5030N
ThinkPad R5Oe
HP Compaq nx6110
ASUS A6U 5053H
• Microsoft® Windows® XP Home Edition CZ
• procesor Intel® Celeron® M 360, 1,4GHz, 1MB L2
cache, 400FSB
• displej širokoúhlý 14" TFT XGA (1280x768)
• pamì 512MB DDR333
• HDD 40GB, otáèky 5400rpm
• DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 4,5 hod. provozu
• rozmìry 336x240x36,5 mm, 2,3 kg
• grafika sdílená, 4x USB 2.0,FireWire, IrDA, modem
56kb/s, LAN 10/100, TV výstup, èteèka karet
• záruka 2 roky, 18409518
• Microsoft® Windows® XP Professional
• procesor Intel® Celeron® M 360, frekvence 1,4GHz,
1MB L2 cache, 400FSB
• displej 15" TFT XGA (1024x768)
• pamì 256 MB
• HDD 40GB, 5400 rpm
• DVD+CDRW, bez FDD
• baterie Li−Ion a 3,4 hodiny provozu
• rozmìry 332x269x37mm, hmotnost 2,8 kg
• grafika sdílená
• USB 2.0, faxmodem 56 Kb/s, LAN 10/100, WLAN
• objednací kód: IBMTPUR0S6CF
• procesor Intel® Celeron® M 360,
frekvence, 1,40 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB
• Free DOS
• displej 15"TFT XGA (1024x768)
• pamì 256 MB
• HDD 40GB, otáèky 5400rpm
• DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion
• rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7kg
• Intel Graphisc Media Accelerator 900 UMA
• USB 2.0, FMD 56kb/s, PCMCIA, FireWire
•objednací èíslo: PY530ES
• Microsoft® Windows® XP Home Edition
• procesor AMD® SempronTM 3000+ (25W)
• displej 15"TFT XGA (1024x768)
• pamì 256 MB
• HDD 40GB, otáèky 4200rpm
• DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 2 hod. provozu
• hmotnost 2,65kg
• FMD 56kb/s, grafika sdílená, LAN10/100
• FireWire, IrDA, USB 2.0, èteèka karet, brašna + myš
• záruka 2 roky, 185913632
cena
cena
cena
cena
32 290 Sk
38 425 Sk s DPH
29 248 Sk
34 805 Sk s DPH
24 880 Sk
29 608 Sk s DPH
26 256 Sk
31 245 Sk s DPH
Acer Aspire3003WLMi
ASUS A3521L
PREMIO 3070N
Sony Vaio BX197XP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Microsoft® Windows® XP Home edition
• procesor Intel® Celeron® M 370,
frekvence 1,50 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB
• displej 15" TFT (1024x768)
• pamì 256 MB
• HDD 40GB, otáèky 4200rpm
• DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 2 hod. provozu
• hmotnost 3kg
• FMD 56kb/s, WLAN + LAN 10/100, grafika sdílená
• USB 2.0, FireWire, IrDA, èteèka karet
• záruka 2 roky, 185913328
• Microsoft® Windows® XP Home Edition CZ
• procesor Intel® Pentium® M 740,
frekvence 1,73GHz, 2MB cache, 533MHz
• displej 15'' SXGA+ (1400x1050 bodù)
• pamì 512 MB DDR333
• HDD 100GB, 5400rpm, DVD±R/RW 8x DL, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 4,5 hod. provozu
• rozmìry: 328x288x38mm, hmotnost 2,8kg
• èteèka karet MMC/SD/MS/MSPro, Infraport, 4xUSB,
LAN10/100, kamera 1,3Mpixel SPDIF, Line−in,
TV−out, firewire, WLAN Intel PRO/Wireless 802.11g
• záruka 2 roky, 18409346
• Microsoft® Windows® XP Professional Edition CZ
• procesor Intel® Pentium® M 760, frekvence 2,0GHz,
2MB L2 cache, 533 FSB
• displej 17" X−black WUXGA (1920 x 1200)
• pamì 1GB DDR RAM
• HDD 2x 80GB, SATA
• DL DVD±R/RW
• baterie Li−Ion, a 2 hod. provozu, hmostnost 4kg
• WLAN 802.11b/g, Bluetooth, IEEE 1394
• ATI X700 256MB, kamera Motion Ege, sluchátko
• velká SW výbava
• záruka 2 roky, 18200522
cena
cena
cena
Microsoft® Windows® XP Home edition CZ
procesor AMD® Sempron™ 3000+
displej 15,4"TFT XGA
pamì 2x 256 MB DDR SDRAM
HDD 60GB
DVD±R/RW, bez FDD
baterie Li−Ion, 1,5 hod. provozu
rozmìry 334x279x38mm, 2,8 kg
56Kbps modem, LAN 10/100, WLAN
3x USB 2.0, VGA, Ethernet
objednací kód: 18701116
cena
29 220 Sk
34 772 Sk s DPH
12 ¦ strana
26 256 Sk
31 245 Sk s DPH
43 240 Sk
51 456 Sk s DPH
87 954 Sk
104 665 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:33
Page 13
NA: Notebooky nejvyšší kvality
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
Premio 6050N
• Microsoft® Windows® XP Professional
• procesor Intel® Pentium® M 740,
frekvence 1,73GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB
• displej 15,4'' WSXGA+ (1680x1050)
• pamì 512MB DDRII−533
• HDD 100GB, otáèky 5400rpm
• DVD±R/RW 8x DL, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 3,5 hod. provozu
• rozmìry: 328x288x38mm, hmotnost 2,8kg
• 5xUSB, TV−out, FireWire, èteèka karet,
LAN10/100/1000, WLAN Intel
PRO/Wireless 802.11g
• SPDIF, audio DJ, PCMCIA, Spasitel,
• grafika nVidia GeForceGO 6600 128MB
• záruka 2 roky, 18409626
55 180
65cena664
s DPH
ASUS M6VA − 80I3P
• Microsoft® Windows® XP Professional • procesor Intel® Pentium® M 750, frekvence 1,86
GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB • displej 15"SXGA+ (1400x1050), 16,7 mil.barev • pamì
512MB DDRII • HDD 80GB, otáèky 5400rpm • DVD±R/RW, bez FDD • baterie Li−Ion,
a 5 hodin orovozu • hmotnost od 2,6 kg • FMD 56kb/s, ATI Mobility Radeon x700
128MB, BlueTooth, WLAN + LAN 10/1000 • USB 2.0, FireWire, IrDA, èteèka karet 4v1 •
záruka 2 roky, 185914844
52 580
62cena570
s DPH
HP Compaq nc6120
ThinkPad R52
Sony Vaio TX1XP
Acer Aspire1692WLMi
• Microsoft® Windows® XP Home Edition
• procesor Intel® Pentium® M 740,
frekvence 1,73 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB
• displej 15"TFT XGA (1024x768)
• pamì 512 MB
• HDD 60GB, otáèky 5400rpm
• DVD±RW, FDD nebo èteèka karet
• baterie Li−Ion na 4 hod. provozu, 2,7kg
• grafika sdílená 128MB, WLAN, LAN 10/1000,
modem 56k, 4x USB,FireWire, IrDA,serial,
BlueTooth, TV−out, monost replikátoru portù
• objednací èíslo: PY506EA
• Microsoft® Windows® XP Professional
• procesor Intel® Pentium® M 740,
frekvence 1,73 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB
• displej 15"TFT (1024x768)
• pamì 512 MB
• HDD 60GB, otáèky 5400rpm, DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 3,6 hod. provozu
• hmotnost 3kg
• FMD 56kb/s, LAN 10/1000, WLAN, grafika ATI
Mobility RADEON x300
• 2x USB 2.0, TV výstup, BlueTooth, IrDA, FireWire
• objednací kód: IBMTPUN364CF
• Microsoft® Windows® XP Professional SP2 Edition CZ
• procesor Intel Pentium M 753,
frekvence 1,1 GHz, 1 MB cache, 400MHz FSB
• displej 10,6" TFT (1280 x 768)
• pamì 512 MB DDR
• HDD 40 GB
• DVD±R/RW, bez FDD
• baterie Li−Ion, a 7 hod.!!! provozu
• rozmìry 272 x 21−28,5 x 205 mm, hmotnost 138kg
• USB, WLAN 802.11b/g, LAN 10/100, Blue Tooth
• záruka 2 roky
• objednací kód: 18200801
• Microsoft® Windows® XP Home edition
• procesor Intel® Pentium® M 740,
frekvence 1,73 GHz, 2MB L2 cache, 533FSB
• displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800)
• pamì 512MB DDR II
• HDD 100GB, DVD±R/RW, bez FDD
• grafika 256 MB ATI X700
• baterie Li−Ion, a 3,5hod provozu
• rozmìry 364 x 279 x 38,9 mm, 2,95kg
• LAN + WLAN 802.11g
• 3x USB 2.0, IrDA, èteèka karet 4v1, VGA, S−video
• objednací kód: 18700462
cena
cena
cena
cena
42 189 Sk
Ceník notebookù
18701117
18701118
18701122
18701121
18702370
18704023
18704041
18704081
18704072
18704076
18703125
18701131
18700463
18700854
185913329
185913350
185913611
185913624
185913635
185913634
185913632
185914832
185914840
185914846
50 205 Sk s DPH
48 986 Sk
bez DPH
58 293 Sk s DPH
89 687 Sk
106 728 Sk s DPH
50 691 Sk
s DPH
ACER
Acer Aspire 3003WLM 15.4C/S3000/256/40/DVD±RW/Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 678 Sk . . . . . . . . .30 557 Sk
Acer Aspire 3003LM 15/S3000/512/60/DVD±RW/Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 785 Sk . . . . . . . . .31 874 Sk
Acer Aspire 3023LMi 15/S3000/512/60/DVD±RW/WL/Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 097 Sk . . . . . . . . .38 195 Sk
Acer Aspire 3023WLMi 15.4/A3000/512/80/DVD±RW/WL/H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 074 Sk . . . . . . . . .45 308 Sk
Acer TM2313NLC 15/CM370/Combo/40/256/Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 472 Sk . . . . . . . . .25 552 Sk
Acer TM4102WLMi 15.4/PM740/DVD±RW/80/512/ATI/WiFi/H . . . . . . . . . . . . . . . . .40 952 Sk . . . . . . . . .48 733 Sk
Acer TM4401LMi 15/AMD T1.6/DVD±RW/60/512/ATI/Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 188 Sk . . . . . . . . .44 254 Sk
Acer TM4651LMi 15/PM725/DVD±RW/60/512/BT/Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 181 Sk . . . . . . . . .46 625 Sk
Acer TM4602WLMi 15.4/PM740/DVD±RW/60/512/ATI/BT/Pro . . . . . . . . . . . . . . . . .43 387 Sk . . . . . . . . .51 631 Sk
Acer TM4604WLMi 15.4/PM760/DVD±RW/80/1024/BT/Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 913 Sk . . . . . . . . .60 586 Sk
Acer TM3222WXMi 14/PM740/DVD±RW/80/512/WiFi/BT/Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 691 Sk . . . . . . . . .60 322 Sk
Acer Aspire 5024WLMi 15.4/A ML34/1G/100/DVD±RW/WL/H . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 371 Sk . . . . . . . . .56 371 Sk
Acer Aspire1694WLMi 15.4/PM760/1G/100/DVD±RW/256/H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 111 Sk . . . . . . . . .67 962 Sk
Acer TM8104WLMi 15.4+/PM760/DVD±RW/100G5/1G/BT/Pro . . . . . . . . . . . . . . . .67 293 Sk . . . . . . . . .80 079 Sk
ASUS
ASUS A3L 15/CM370/DVD±RW/40G/256M/Win XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 258 Sk . . . . . . . . .30 057 Sk
ASUS A3E 15/PM730/DVD±RW/60G/512M/WiFi/XP Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 781 Sk . . . . . . . . .41 389 Sk
ASUS A6VC 15.4/PM730/DVD±RW/60G/512M/WiFi/Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 174 Sk . . . . . . . . .48 997 Sk
ASUS A6VA 15.4C/PM740/DVD±RW/80G5/512M/128M/BT/H . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 888 Sk . . . . . . . . .55 797 Sk
ASUS A6U 15.4/S3000/DVD±RW/60G/512M/WiFi/XP Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 518 Sk . . . . . . . . .36 316 Sk
ASUS A6U 15/S3000/Combo/40G/256M/WinXP Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 669 Sk . . . . . . . . .29 356 Sk
ASUS A6U 15/S3000/DVD±RW/40G/256M/WinXP Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 256 Sk . . . . . . . . .31 245 Sk
ASUS M6A 15.4/PM 730/DVD±RW/60G5/512M/WinXP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 363 Sk . . . . . . . . .45 652 Sk
NB ASUS M6V 15.4/PM740/DVD±RW/60G5/512M/BT/WinXP P . . . . . . . . . . . . . . . .51 210 Sk . . . . . . . . .60 940 Sk
NB ASUS M6VA 15.4+/PM760/DVD±RW/100G5/1G/BT/WinXPP . . . . . . . . . . . . . . .72 960 Sk . . . . . . . . .86 822 Sk
bez DPH
60 322 Sk s DPH
s DPH
185915011
185915016
185915115
185914951
185914590
185913701
NB ASUS V6V 15+/PM750/DVDMulti/80G5/512M/BT/WinXPP . . . . . . . . . . . . . . . . .68 510 Sk . . . . . . . . .81 527 Sk
NB ASUS V6V 15+/PM760/DVDMulti/80G5/1024/BT/WinXPP . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 400 Sk . . . . . . . . .92 106 Sk
NB ASUS W3V 14+/PM750/DVD±RW/80G5/512M/BT/WinXP P . . . . . . . . . . . . . . . .62 750 Sk . . . . . . . . .74 672 Sk
NB ASUS W2Vc 17+/PM770/DVD±RW/100G5/1GB/BT/TV/WinXPP . . . . . . . . . . . .103 920 Sk . . . . . . . .123 665 Sk
NB ASUS W5A 12.1/PM740/DVD±RW/60G/512M/BT/WinXPP . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 460 Sk . . . . . . . . .75 517 Sk
ASUS A7VB 17.4C/PM750/DVD±RW/80G5/512M/BT/TV/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 578 Sk . . . . . . . . .74 468 Sk
hp Compaq
PY421EA
HP Compaq nx6125 AS 1.8/15/512/60GB/DVD+−RW/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 380 Sk . . . . . . . . .37 343 Sk
PY423EA
HP Compaq nx6125 AS 1.8/15/256/40GB/DVD+CDRW/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 480 Sk . . . . . . . . .31 512 Sk
PY496EA
HP Compaq nx6110 CM360/15/256/40GB/DVD+CDRW/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 645 Sk . . . . . . . . .31 708 Sk
PY497EA
HP Compaq nx6110 CM360/15/256/40GB/DVD+CDRW/XP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 642 Sk . . . . . . . . .36 464 Sk
PY500EA
HP Compaq nx6110 PM740/15/512/60GB/DVD+−RW/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 636 Sk . . . . . . . . .45 977 Sk
PY506EA
HP Compaq nc6120 PM740/15/512/60GB/DVD+−RW/XP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 680 Sk . . . . . . . . .50 790 Sk
PY507EA
HP Compaq nc6120 PM750/15/512/60GB/DVD+−RW/XP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 580 Sk . . . . . . . . .51 861 Sk
PY509EA
HP Compaq nc6120 PM760/15/512/80GB/DVD+−RW/XP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 847 Sk . . . . . . . . .62 888 Sk
PY517EA
HP Compaq nx8220 PM760/154/1GB/80GB/DVD+−RW/XP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 880 Sk . . . . . . . . .64 118 Sk
PY530ES
HP Compaq nx6110 CM360/15/256/40/DVD+−RW/BT/WL/DOS . . . . . . . . . . . . . . . . .24 880 Sk . . . . . . . . .29 608 Sk
IBM
IBMTPUR0S7CF IBM TP R50e PM735/1700/15/512/40/DVD−CDRW/WLAN/XPP . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 000 Sk . . . . . . . . .42 840 Sk
IBMTPUJ0K2CF IBM TP R51 PM725/1600/15/256/40/DVD−CDRW/WLAN/BT/XPP . . . . . . . . . . . . . . . .38 348 Sk . . . . . . . . .45 634 Sk
29601034
LED svìtýlko na notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Sk . . . . . . . . . . .312 Sk
29601031
15594908
155949061
18710152
Zámek na notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 Sk . . . . . . . . . . .553 Sk
Dicota Gate − USB adaptérová sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 148 Sk . . . . . . . . . .1 366 Sk
Dicota Abacus Pro numerická klávesnice s kalkulaèkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 574 Sk . . . . . . . . . .1 873 Sk
Rozšíøení záruky notebookù Acer na 3 roky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 162 Sk . . . . . . . . . .4 953 Sk
13 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:34
Page 14
NA: PDA a pøíslušenství
ACER n30
ACER n35
ACER n50/ n50 Premium
HP IPAQ Pocket PC rx3715 fotoaparát
• Microsoft® Windows® Powered Pocket PC 2003
• TFT barevný displej 3,5"
• procesor Samsung 266 MHz
• pamì 64MB RAM, 32MB Flash
• IrDA,SDIOslot,USB + Bluetooth
• USB kabel, pouzdro
• Li−Ion baterie
• objednací kód: 18720002
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003 pro Pocket PC
Premium Edition s Outlook® 2002
• 3,5" transflexní TFT LCD, rozlišení 240 x 320
• procesor Samsung S3C2410 266 MHz
• pamì 64 MB SDRAM, 32 MB Flash ROM
• integrovaný GPS pøijímaè
• rozmìry 120 x 72 x 20 mm, hmotnost 165g
• Li−ion baterie a 8 hodin, drák do automobilu
• nabíjeèka do automobilu
• objednací kód: 18720003
• Microsoft® Windows® Pocket PC 2003 SE s CZ lokalizací
• 3,5" LCD displej 240x320
• procesor Intel PXA272 312MHz / 520MHz
• pamì 64MB RAM a 64MB ROM / 128MB ROM
• IrDA, Bluetooth, USB Host 1.1, serial port, WiFi
802.11b, SDIO a CFII slot
• rozmìry 120x70x17,4 mm, váha 150g
• Li−Ion aku 1060mAh, výdr 8 hodin, vymìnitelná
• (kolébka − Premium) 18720005 / 18720006
• Windows® Mobile™ 2003 Software for Pocket PC,
Professional Edition
• TFT barevný displej 240x320 s 65tis. Barev
• procesor Samsung (2440) S3C
• pamì 152MB
• SD/MMC pam. Slot
• integrovaný Bluetooth, W−LAN 802.11b
• rozmìry 114,3x71,2x16,3 mm
• baterie Li−lon
• záruka 2 roky, FA281A
cena
cena
7 305 Sk
8 693 Sk s DPH
9 753 Sk
11 606 Sk s DPH
n50
9 740 Sk
n50 Premium 12 396 Sk
11 591 Sk s DPH
14 751 Sk s DPH
cena
11 324 Sk
13 476 Sk s DPH
PDA
GSM
EDGE
GPS
PDA + mobilní telefon
HP iPAQ Pocket PC hx2410
HP iPAQ Pocket PC hx4700
HP iPaq Pocket PC h6340
HP iPAQ hw6510 / hw6515
• Microsoft Windows Mobile ™ 2003
Second Edition
• 3,5"TFT QVGA transreflexní displej s 64k barvami
• procesor Intel PXA270 520MHz
• celková pamì 128MB (64MB SDRAM, 64MB ROM)
• CF a SDIO sloty, pøehrávání MP3, integrovaný mikro−
fon, reproduktor a stereo jack 3,5 mm pro sluchátka
• Wi−Fi (802.11b), Bluetooth®, IrDA (SIR)
• rozmìry 119,4 x 76,6 x 16,3 mm
• objednací èíslo: FA298A
• Windows Mobile™ 2003 Second Edition
Software for Pocket PC, Premium Edition
• 4"TFT displej VGA − High Resolution
• procesor Intel PXA270 624MHz
• pamì 128B ROM / 64 MB RAM
• SDIO & MMC, CF
• AC Adapter, dokovací stanice
• WLAN LAN 802.11b, Bluetooth 1,2, IrDA(FIR)
• hmotnost 186,7g, rozmìry 131x77x15mm
• záruka 2 roky, FA282A
• Microsoft Windows Mobile 2003
Software for Pocket PC
• TFT barevný displej 240x320 s 64k barvami
• procesor Texas Instruments OMAPTM 1510
• pamì 55/64MB
• integrovaný fotoaparát, WiFi, SD/MMC slot,
BlueTooth, IrDA
• rozmìry 137.6x 74.6x20,8 mm, 190g
• baterie 1800 mAh
• záruka 2 roky, FA203A
• Microsoft® Windows® Mobile™ 2003 SE
• TFT barevný displej 240x240 s 64 tis. barvami
• procesor Intel PXA270 312MHz
• pamì 64/64MB
• IrDA, SD/MMC,SD a mini SD slot, volitelnì fotoaparát
/ integrovaný fotoaparát
• rozmìry 118x71x21 mm, 165g
• baterie lithium−lon 1250 mAh
• objednací èíslo: FA384A/385A
cena
cena
cena
®
®
13 767 Sk
16 383 Sk s DPH
BlueTooth GPS i−Tec
®
17 764 Sk
Obal na H19x0,H2210,H4150
(FA160A)
cena
cena
3 465 Sk
21 139 Sk s DPH
HP koený obal
GPS nabízí navigaci v reálném èase na
vašem PDA èi notebooku, 12−hodinový
provoz na baterii, souèástí je autoadaptér,
AC adaptér a externí anténa (21969007)
4 123 Sk s DPH
®
®
TM
18 208 Sk
Klávesnice HP
21 668 Sk s DPH
hw6510
hw6515
Sluchátka HP
HP IPAQ Bluetooth Folding Keyboard
(FA287A)
1 167 Sk s DPH
cena
3 737 Sk
4 447 Sk s DPH
22 460 Sk s DPH
23 781 Sk s DPH
Napájedí adaptér
HP iPAQ Bluetooth Stereo Headphones
(FA303A)
HP napájecí adaptér do auta pro všechny
iPAQy
(FA125A)
cena
cena
(PDA není souèástí klávesnice)
981 Sk
18 874 Sk
19 984 Sk
2 982 Sk
3 549 Sk s DPH
944 Sk
1 123 Sk s DPH
Brašny
DICOTA Bac Pac Fun Coolgrey / Darkblue
Taška DICOTA MultiCompact
Odlehèený, sportovní batoh pro 15.4" notebooky • barva:
šedá/modrá • rozmìry batohu: 420 x 310 x 170 mm,
váha: 0,6 kg • materiál: Dobby Nylon/ Polyester • pro
notebooky do: 360 x 280 x 50 mm • polstrovaná kapsa
pro notebook • prostor na dokumenty • dvì vnìjší kapsy
pro mobilní pøíslušenství • kapsa pro pøehrávaè s ochra−
nou pro kabel • nepromokavý pevný materiál • záruka 5
let, 15594040, 15594042
Vnìjší rozmìry: 420 x 330 x 130 mm • na notebooky do
370 x 290 x 55 mm • hmotnost 1 kg • materiál 900 D
Polyester/ Koskin • polstrovaná èást pro notebook •
vyztuený rám a hrany • pøední kapsa • kapsa na doku−
menty • uzamykatelná èást pro NTB • uzamykatelná èást
pro notebook; pásek na uchycení notebooku • ramenní
popruh • záruka 5 let, 15594311
cena
cena
1 567 Sk
1 865 Sk s DPH
14 ¦ strana
1 436 Sk
1 709 Sk s DPH
Ceník tašek k notenookùm
bez DPH
s DPH
15594302
DICOTA Multi Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125 Sk . . . . . . . . . . . .1 339 Sk
15594305
DICOTA Multi Slight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 436 Sk . . . . . . . . . . . .1 709 Sk
15594345
DICOTA Pep.Up èerný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 118 Sk . . . . . . . . . . . .2 520 Sk
15594145
DICOTA UniCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 138 Sk . . . . . . . . . . . .2 544 Sk
15594382
DICOTA Start.Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 201 Sk . . . . . . . . . . . .2 619 Sk
15594321
DICOTA Multi Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404 Sk . . . . . . . . . . . .2 861 Sk
15594339
DICOTA Multi Extend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 515 Sk . . . . . . . . . . . .2 993 Sk
15594234
DICOTA Lady Success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 935 Sk . . . . . . . . . . . .3 493 Sk
15594232
DICOTA Lady Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 934 Sk . . . . . . . . . . . .3 491 Sk
15594037
DICOTA Bac Pac Rain modrý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 Sk . . . . . . . . . . . .3 503 Sk
15594361
DICOTA SolidCompact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 341 Sk . . . . . . . . . . . .3 976 Sk
15594331
DICOTA Multi Twin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 528 Sk . . . . . . . . . . . .4 198 Sk
15594338
DICOTA Multi Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 911 Sk . . . . . . . . . . . .4 654 Sk
15594435
DICOTA TopTraveler Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 138 Sk . . . . . . . . . . . .2 544 Sk
15594131
DICOTA Ultra Case S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 950 Sk . . . . . . . . . . . .4 701 Sk
15594437
DICOTA TopTraveler Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 856 Sk . . . . . . . . . . . .3 399 Sk
15594218
DICOTA Executive Leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 980 Sk . . . . . . . . . . . .8 306 Sk
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:34
Page 15
NA: LCD Panely
HP LCD 19'' L1902 19 in Flat Panel
• bodová rozteè 0,294 mm • doporuèené rozlišení 1280x1024/60Hz,
16,7 mil. barev • kontrast 500:1 (max.) • jas 250 cd/m2 • úhel
viditelnosti hor.140o/ver.140o • vdoba odezvy 16 ms • vyzaøování
TCO'99 • záruka 3 roky (P9602A)
19" LCD Acer AL1916s − silver
• bodová rozteè 0,294 mm • doporuèené rozlišení
1280x1024/75Hz, 16,7 mil. barev • kontrast 500:1 (max.)
• jas 250 cd/m2 • úhel viditelnosti hor.140o/ver.140o •
doba odezvy 12 ms • vyzaøování TCO'99 • záruka 3 roky
(1878300102)
11 690
13cena911
s DPH
8 910
10cena603
s DPH
10 626
17" LCD Hyundai IQ B70A
12cena645
s DPH
• bodová rozteè 0,264 mm • rozlišení 1280x1024; 16,2 mil. barev • kontrast 600:1 •
jas 300 cd/m2, hf 31−80 kHz, vf 56−75 Hz • úhel viditelnosti hor.150o/ver.135o • doba
odezvy 8 ms • vyzaøování TCO´99/03 • záruka 3 roky (2085176806)
17" LCD Acer AL1716s − silver
HP LCD 17" L1740 støíbrno/èerný otoèný
17" LG LCD 1717 S−SN − silver
19" LCD Hyundai IQ L91A
• bodová rozteè 0,264 mm
• rozlišení 1280x1024/75Hz, 16,7 mil. barev
• kontrast 500:1 (max.), jas 300 cd/m2
• úhel viditelnosti hor.150o/ver.135o
• doba odezvy 12 ms
• vyzaøování TCO'99
• záruka 3 roky (1878200602)
• bodová rozteè 0,264 mm
• doporuèené rozlišení 1280x1024/60Hz
• kontrast 500:1
• jas 300cd/m2, hf 30 − 83 kHz, vf 56 − 76 Hz
• úhel viditelnosti hor.150o/ver.135o
• doba odezvy 13ms
• vyzaøování TCO2003
• záruka 3 roky (PL766AA)
• bodová rozteè 0,264 mm
• doporuèené rozlišení 1280x1024/75Hz
• kontrast 500:1
• jas 250 cd/m2
• úhel viditelnosti hor.160?/ver.160?
• doba odezvy 12 ms
• vyzaøování TCO99
• záruka 3 roky (2080210233)
• bodová rozteè 0,294 mm
• rozlišení 1280x1024, 16,7 mil. barev
• kontrast 600:1
• jas 250 cd/m2, hf 31−80 kHz, vf 56−75 Hz
• úhel viditelnosti hor.150?/ver.135?
• doba odezvy 12 ms, vyzaøování TCO99, repro 2 x 1W
• funkce PIVOT a Lift
• záruka 3 roky (208517710)
cena
cena
cena
cena
8 423 Sk
Ceník LCD Panelù
10 023 Sk s DPH
bez DPH
10 290 Sk
12 245 Sk s DPH
s DPH
9 023 Sk
bez DPH
10 737 Sk s DPH
11 269 Sk
s DPH
13 410 Sk s DPH
bez DPH
s DPH
Acer
2080210236
17" LG LCD 1750 SQ−SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 325 Sk . . . .11 097 Sk
187810050
15" LCD Acer AL1511s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 084 Sk . . . . .8 430 Sk
208021015
17" LCD LG 1730 PSUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 991 Sk . . . .11 889 Sk
187820060
17" LCD Acer AL1715ms − 12ms . . . . . . . . . . . . . .8 545 Sk . . . .10 169 Sk
2080210211
17" LCD LG 1740 PQ −DVI . . . . . . . . . . . . . . . . .11 870 Sk . . . .14 125 Sk
PX848AA
187820042
17" LCD Acer AL1714ms − 8ms . . . . . . . . . . . . . . .8 633 Sk . . . .10 273 Sk
208021038
17" LCD LG L173 ST −tuner . . . . . . . . . . . . . . . .14 558 Sk . . . .17 324 Sk
PX849AA
17" LCD HP L1706 12ms, 500:1 . . . . . . . . . . . . . .9 390 Sk . . . .11 174 Sk
187820081
17" LCD Acer AL1722hs − 8ms . . . . . . . . . . . . . . .9 962 Sk . . . .11 855 Sk
208021540
19" LCD LG L1915S − 12ms . . . . . . . . . . . . . . . .10 625 Sk . . . .12 644 Sk
PL776AA
17" LCD HP L1755 otoèný,25ms,1000:1 . . . . . .11 690 Sk . . . .13 911 Sk
18782011
17" LCD Acer AL1730m Crystal−Brite − 8ms . . . .13 282 Sk . . . .15 806 Sk
208021552
19" LCD LG L1940 − 12ms . . . . . . . . . . . . . . . . .14 764 Sk . . . .17 569 Sk
PF803AA
19'' LCD HP L1940 25ms,500:1 . . . . . . . . . . . . .13 890 Sk . . . .16 529 Sk
187820110
17" LCD Acer AL1732m Crystal−Brite . . . . . . . . .13 282 Sk . . . .15 806 Sk
208021574
19" LCD LG L1950 S−SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 036 Sk . . . .14 323 Sk
PH466A4
19'' LCD HP L1955 otoèný, 16ms,1000:1 . . . . . .17 390 Sk . . . .20 694 Sk
187820201
17" LCD Acer AL1751As Crystal−Brite − 8ms . . . .9 740 Sk . . . .11 591 Sk
P9614W
20" LCD HP L2035, otoèný 16ms, 500:1 . . . . . .26 590 Sk . . . .31 642 Sk
ViewSonic
187820202
17" LCD Acer AL1751Bs Crystal−Brite − 6ms . . .10 626 Sk . . . .12 645 Sk
208114896
17'' LCD ViewSonic VP171 S − DVI,8ms,PIVOT .14 199 Sk . . . .16 897 Sk
187830010
19" LCD Acer AL1912s − 16ms . . . . . . . . . . . . . .10 404 Sk . . . .12 381 Sk
208114900
17" LCD ViewSonic VG712 S − DVI,repro,12ms .11 742 Sk . . . .13 973 Sk
1878300120
19" LCD Acer AL1913s − 20ms . . . . . . . . . . . . . .10 183 Sk . . . .12 118 Sk
187830013
19" LCD Acer AL1914ms − 12ms . . . . . . . . . . . . .11 068 Sk . . . .13 171 Sk
2082160670
17'' LCD SONY HS 75S − silver . . . . . . . . . . . . . .10 586 Sk . . . .12 597 Sk
187830014
19" LCD Acer AL1914ms − 8ms . . . . . . . . . . . . . .11 732 Sk . . . .13 961 Sk
208216028
17" LCD SONY S75AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 395 Sk . . . .12 370 Sk
18783013
19" LCD Acer AL1922hs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 282 Sk . . . .15 806 Sk
2082160650
17'' LCD SONY HS75PS−silver− X−Black . . . . . . .13 113 Sk . . . .15 604 Sk
187820205
19" LCD Acer AL1951As Crystal−Brite − 8ms . . .13 061 Sk . . . .15 543 Sk
208216072
187830031
19" LCD Acer AL1932m Crystal−Brite−12ms . . . .17 045 Sk . . . .20 284 Sk
187830061
20" LCD Acer AL2021ms 16ms . . . . . . . . . . . . . .20 808 Sk . . . .24 762 Sk
20" LCD Acer AL2032wm . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 579 Sk . . . .26 869 Sk
208218301
18783007
Sony
20875402
20" LCD−TV Relisys RLT 2000 Silver . . . . . . . . . .20 175 Sk . . . .24 008 Sk
HP
P9615W
15" LCD HP L1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 590 Sk . . . . .9 032 Sk
23" LCD HP L2335, 16:10 . . . . . . . . . . . . . . . . .43 490 Sk . . . .51 753 Sk
Hyundai
2085176805
17'' LCD Hyundai IQ L72D+ 8 ms . . . . . . . . . . .9 892 Sk . . . .11 771 Sk
2085176804
17'' LCD Hyundai IQ L72S+ 8 ms . . . . . . . . . . . .9 549 Sk . . . .11 363 Sk
208517651
17'' LCD Hyundai IQ Q17 silver−12 ms . . . . . . . .10 887 Sk . . . .12 956 Sk
208517693
17" LCD−TV Hyundai IQ L17T 8 ms . . . . . . . . . .11 761 Sk . . . .13 996 Sk
2085177110
19'' LCD Hyundai IQ B90A 8ms . . . . . . . . . . . . .12 030 Sk . . . .14 316 Sk
17'' LCD SONY HX 75S − silver . . . . . . . . . . . . . .13 829 Sk . . . .16 457 Sk
208517711
19'' LCD Hyundai IQ L90D+ 8ms . . . . . . . . . . .14 222 Sk . . . .16 924 Sk
2082181062
19'' LCD SONY HS 95PS−silver− X−Black . . . . . . .19 789 Sk . . . .23 549 Sk
208517701
208218115
19'' LCD SONY HX95S −silver − X−Black Tech . . .21 219 Sk . . . .25 251 Sk
LG
19'' LCD−TV Hyundai IQ L19T 8ms . . . . . . . . . . .16 190 Sk . . . .19 266 Sk
Philips
19'' LCD−TV SONY HT95−12ms, 1000:1 . . . . . . .26 703 Sk . . . .31 777 Sk
2084216132
17" LCD Philips 170 S6 FS . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 598 Sk . . . .11 422 Sk
Relisys
208421623
17" LCD Philips 170 B6 CS . . . . . . . . . . . . . . . . .11 554 Sk . . . .13 749 Sk
2080210234
17" LG LCD 1717 S−GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 912 Sk . . . .10 605 Sk
2087174242
17'' LCD Relisys TL795A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 687 Sk . . . .11 528 Sk
208421945
19" LCD Philips 190 S6 FS . . . . . . . . . . . . . . . . .12 256 Sk . . . .14 585 Sk
208021020
17" LCD LG 1740 B − 12ms . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 198 Sk . . . .10 946 Sk
208717424
17'' LCD Relisys TL766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 140 Sk . . . .10 877 Sk
208421947
19" LCD Philips 190 B6 CS . . . . . . . . . . . . . . . . .14 550 Sk . . . .17 315 Sk
15 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:35
Page 16
NA: Monitory, projektory a LCD televize
17'' Hyundai ImageQuest Q770 silver
• velikost bodu 0,20 mm
• hor. frekvence 30−70 kHz
• ver. frekvence 50−150 Hz
• max. rozlišení 1280x1024/60 Hz, 1024x768/85 Hz
• vyzaøování TCO'99
• záruka 3 roky (20851726)
ě
monitor na svět
Nejmenší 17” vkou Samsung DynaFlat X
u obrazo
s úplně plocho
3 977
35 418
42cena147
s DPH
Projektor Acer PD125
• rozlišení pøirozené XGA (1024x768), komprimované SXGA (1280x1024), 16,7 mil.barev • svítivost 2000 ANSI
lumenù • kontrast 2000:1, DLP technologie • hmotnost 2,4 kg, rozmìry 277 x 237 x 107 mm • hluènost 30 dB
AV vstup, 15−pin Dsub, S−Video, Composite video, USB • projekèní vzdálenost 1,2 − 12,2m; ivotnost lampy (200W)
a 3000 hodin • záruka 2 roky (9797400044)
4cena733
s DPH
26" LCD−TV Acer AL2671W CZ
32" LCD−TV Acer AT3201W
26" LCD TV Hyundai HQL260WR (66cm)
32" LCD TV Hyundai HQL320WR (81cm)
• otoèný stojan +/− 20°, montá na stìnu, audio systém
3D−Surround • rozlišení 1280x768 • kontrast 600:1, jas
450cd/m2 • doba odezvy 16ms • úhel viditelnosti 170°
horizontálnì i vertikálnì • TV tuner, PAL ,SECAM, NICAM/
A2, dálkový ovladaè • rozmìry 828x484x248 mm, hmot−
nost 13,4kg • záruka 2 roky (18784001)
• otoèný stojan +/− 20°, montá na stìnu, audio systém
3D−Surround • rozlišení 1366x768 • kontrast 800:1, jas
500cd/m2 • doba odezvy 12ms • úhel viditelnosti 170°
horizontálnì i vertikálnì • TV tuner, PAL ,SECAM, NICAM/
A2, dálkový ovladaè • rozmìry 1018x616x210 mm •
záruka 2 roky (18784002)
• otoèný stojan +/− 10° • max. rozlišení 1280x768 •
kontrast 600:1, jas 450cd/m2 • doba odezvy 16ms • úhel
viditelnosti 170° horizontálnì i vertikálnì • ivotnost
lampy 50.000 hodin • TV tuner, PAL ,SECAM, dálkový
ovladaè • rozmìry 814x223x491, hmotnost 16kg
záruka 3 roky (208517712)
• otoèný stojan +/− 10° • max. rozlišení 1366x768 •
kontrast 1000:1, jas 450cd/m2 • doba odezvy 16ms •
úhel viditelnosti 170° horizontálnì i vertikálnì • ivotnost
lampy 50.000 hodin • TV tuner, PAL ,SECAM, dálkový
ovladaè • rozmìry 957x236x495, hmotnost 18kg
záruka 3 roky (208517713)
cena
cena
cena
cena
28 777 Sk
34 244 Sk s DPH
41 616 Sk
49 523 Sk s DPH
29 328 Sk
34 900 Sk s DPH
42 750 Sk
50 873 Sk s DPH
DVI
HP ep7112 home cinema digital projector
HP Digital projector vp6311
ACER PD116PD
Projektor Benq PB2140 + brašna
• rozlišení SVGA (800x600)
• svítivost 840 ANSI lumenù
• kontrast 1600:1, DLP technologie
• hmotnost 5,7 kg, rozmìry 386x365x205 mm
• hluènost do 34 dB
• AV vstupy (kompozit, S−video, komponent pøes VGA)
• Stereo − in (RCA 2x), USB, projekèní vzdálenost
1 − 10m, velikost úhlopøíèky obrazu 0,8 − 6,9m
• ivotnost lampy a 4000 hodin
• záruka 2 roky, L1750A
• rozlišení XGA (1024x768),
• maximální SXGA+(1400x1050)
• svítivost 1600 ANSI lumenù
• kontrast 2000:1, DLP technologie, PIP
• rozmìry: 280x255x102mm, hmotnost 3,5 kg
• S−Video, kompozitní video, VGA vstup a výstup, USB
• repro 6W mono, dálkové ovládání
• hluènost 34 dB, ivotnost lampy a 4000 hodin
• záruka 1 rok, objednací kód: L1791A
• rozlišení pøirozené SVGA (800x600), komprimované
SXGA (1280x1024), 16,7 mil.barev
• svítivost 2100 ANSI lumenù
• kontrast 2000:1, DLP technologie
• hmotnost 2,4 kg, rozmìry 277 x 237 x 107 mm
• hluènost 31 dB
• AV vstup, 15−pin Dsub, S−Video, Composite video, USB
• videokompatibilita NTSC, DVI, PAL, SECAM, HDTV,
EDTV, SDTV, projekèní vzdálenost 1,2 − 12m; ivotnost
lampy (200W) a 3000 hodin
• záruka 2 roky, 97974000422
• rozlišení SVGA (800x600), 16,7 mil.barev
• svítivost 1600 ANSI lumenù
• kontrast 2000:1, DLP technologie
• hmotnost 2,9 kg
• hluènost <36 dB
• rozmìry 238x86x180mm
• komponentní a kompozitní video
• ivotnost lampy a 3000 hodin
• záruka 3 roky, 9796600110
cena
cena
cena
cena
49 372 Sk
Ceník projektorù
58 753 Sk s DPH
bez DPH s DPH
9796600033 Benq PB6210 . . . . . . . . . . . . . .37 744 Sk
2000 ANSI lumenù, 2000:1
9796600090 Benq BP7110 . . . . . . . . . . . . . .32 121 Sk
1800 ANSI lumenù, 2000:1
9796600038 Benq BP6240 . . . . . . . . . . . . . .41 733 Sk
2700 ANSI lumenù, 2000:1
9797400043 Acer PH110 . . . . . . . . . . . . . . .25 235 Sk
domácí širokoúhlý tichý pr., brašna
97974000410 Acer PD113p . . . . . . . . . . . . . .25 235 Sk
1700 ANSI lumenù, 2000:1, brašna
.44 915 Sk
.38 224 Sk
.49 662 Sk
.30 030 Sk
.30 030 Sk
16 ¦ strana
33 534 Sk
39 905 Sk s DPH
bez DPH s DPH
97974000426 Acer PD100 . . . . . . . . . . . . . . .27 891 Sk
2000 ANSI lumenù, 2000:1, brašna
9797400044 Acer PD125 . . . . . . . . . . . . . . .35 418 Sk
2000 ANSI lumenù, 2000:1, brašna, XGA
9797400061 Acer PD523 . . . . . . . . . . . . . . .40 509 Sk
2400 ANSI lumenù, 2000:1, brašna, XGA
9797400062 Acer PD525D . . . . . . . . . . . . . .44 272 Sk
2600 ANSI lumenù, 2000:1, brašna, XGA
9797400072 Acer PD725P . . . . . . . . . . . . . .63 309 Sk
3600 ANSI lumenù, 2000:1, brašna, XGA
29 220 Sk
Ceník projekèních pláten
.33 190 Sk
97997077
.42 147 Sk
97997082
.48 206 Sk
97997086
.52 684 Sk
97997090
.75 338 Sk
97997139
34 772 Sk s DPH
bez DPH s DPH
Plátno Class−Rite . . . . . . . . . . . .2 668 Sk
127 x 127 cm − roleta,MW
Plátno Model B . . . . . . . . . . . . .3 310 Sk
127 x 127 cm − roleta,MW
Plátno Model B . . . . . . . . . . . . .2 713 Sk
152 x 152 cm − roleta,MW
Plátno Model B . . . . . . . . . . . . .3 578 Sk
178 x 178 cm − roleta,MW
Plátno Model B . . . . . . . . . . . . .5 878 Sk
213 x 213 cm − roleta,MW
. .3 175 Sk
. .3 939 Sk
. .3 228 Sk
. .4 258 Sk
. .6 995 Sk
26 642 Sk
31 704 Sk s DPH
bez DPH
s DPH
979973001 Picture Master . . . . . . . . . . . . . .6 283 Sk
152 x 152cm− matný povrch, stativ
979973002 Picture Master . . . . . . . . . . . . . .6 822 Sk
178 x 178cm− matný povrch, stativ
979973003 Picture Master . . . . . . . . . . . . . .7 360 Sk
213 x 213cm− matný povrch, stativ
979973082 Wall Master . . . . . . . . . . . . . . . .8 078 Sk
132 x 234cm− matný povrch, roleta
979973153 Electric Master . . . . . . . . . . . . .29 170 Sk
175 x 234cm− matný povrch
. .7 477 Sk
. .8 118 Sk
. .8 758 Sk
. .9 613 Sk
.34 712 Sk
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:35
Page 17
NA: Pøíslušenství Trust
Nabízíme kompletní sortiment vysoce kvalitních doplòkù:
set Logitech Cordless Desktop
S 510
Nejmodernìjší ultratenký desing poskytuje
navíc pohodlí. Moderní optická myš s
naklápìcím koleèkem poskytuje rychlost a
volnost pohybu.(21006147)
cena
1 934 Sk
2 301 Sk s DPH
kamera Logitech Sphere
(automatické natáèení)
myš Logitech MX610 Cordless
Laser Mouse
QuickCam Sphere je kamera s
otoènou konstrukcí. Pomocí
webové kamery mùete pøidat
ivé video k okamitým zprávám.
Pøipojení USB. Záruka 2 roky,
(217100136)
Myš zdokonaluje výkon díky maximálnì
pøesnému laserovému snímání a digitální
bezdrátové technologii. Tato první inteligentní
myš na svìtì zvyšuje
ivotnost baterií.
Záruka 5 let,
(217100307)
cena
cena
4 405 Sk
5 242 Sk s DPH
1 692 Sk
2 013 Sk s DPH
myš Logitech LX7 Cordless Optical
Mouse (grey)
kamera Logitech QuickCam for
Notebooks Deluxe
náhlavní sada Logitech Precision
Gaming Headset
Ultratenká bezdrátová optická myš.Obsahuje
pohodlný pogumovaný úchyt a bezdrátový
minipøijímaè, který zajišuje pohodlí bez
zmìti kabelù. Pøipojení PC
pomocí portu USB.
Záruka 5 roky,
217100201
Webová kamera v elegantním
provedení s vysokým
výkonem pøináší kvalitní
video a zvuk.
Záruka 2 roky,
(217100129)
Integrované
ovládání hlasitosti a
ztlumení. Mikrofon s
potlaèením šumu.
Záruka 2 roky,
(21680066)
cena
cena
cena
1 106 Sk
1 316 Sk s DPH
1 700 Sk
2 023 Sk s DPH
1 046 Sk
1 245 Sk s DPH
myš Logitech V200 Cordless
Notebook Mouse (Black)
Logitech Z−3e Black, 40W RMS,
døevìný systém 2.1
zvukový systém 2.1 Logitech
Z−2300
Bezdrátová optická myš pracující na frekvenci
2,4 GHz pro notebooky. ivotnost baterie a
1 rok a indikátor stavu
baterie. Mikropøijímaè
s dosahem a 10 metrù.
Záruka 5 roky,
(217100252)
Systém stereofonních reproduktorù se
špièkovým zvukem, moderním designem,
hudebním výkonem 35 W a podporou formá−
tu 2.1. Plnì vybavený kabelový dálkový
ovladaè SoundTouch™.
Záruka 2 roky,
(21680021)
200 W (RMS), systém stereoreproduktoru s
výkonem 200 W pøináší ohromující výkon a
neuvìøitelný zvuk, urèený pro pro poèítaèe a
pøehrávaèe MP3, CD a DVD.
Záruka 2 roky,
(21680025)
cena
cena
cena
1 190 Sk
1 416 Sk s DPH
2 148 Sk
2 556 Sk s DPH
4 763 Sk
set Logitech Cordless Desktop MX3000
Laser USB/PS2
5 668 Sk s DPH
2 876
3cena422
s DPH
Bezdrátová klávesnice a bezdrátová optická myš.* Software Logitech
MediaLife™ integruje obrázky, videoklipy a seznamy hudebních stop do jed−
iného rozhraní.* Procházení obrázkù nebo hudby pøímo z klávesnice pomocí
naklápìcího koleèka iNav™.* Bezdrátová myš je dobíjecí a obsahuje optický
senzor pro pøesný pohyb.* Naklápìcí koleèko myši umoòuje posunovat se
nahoru a dolu, ze strany na stranu a zvetšovat a zmenšovat velikost
zobrazení.* Dobíjecí jednotka pøijímaèe pro port USB ci PS/2.* Pøipojení PS/2
nebo USB, Windows® 98 SE, 2000, Me, XP. Záruka 5 roky. (21006149)
Široký sortiment doplòkù k poèítaèi dostupných pro kadého:
TRUST EasyScroll Keyboard CZ
myš laserová TRUST MI−6200
joystick TRUST Predator TH 400
USB/PS2
záruka 2 roky, 21718232
digitální USB joystick, 4
fire tlaèítka,
8−smìrný klobouèek
2,5 m kabel, hmotnost 0,6
kg, plug & play
záruka 2 roky, 21746112
cena
544 Sk
647 Sk s DPH
TRUST Bluetooth USB Adapter
BT−1300Tp
cena
437 Sk
webová kamera TRUST 320
[email protected]
USB webová camera pro
internetové aplikace jako
videokonference apod.,
napájení z PC
hmotnost 0,23 Kg
záruka 2 roky, 21709115
520 Sk s DPH
cena
583 Sk
694 Sk s DPH
myš TRUST Wireless Optical Mouse
MI−4500X
rozboèovaè TRUST 4−PORT USB2
POWERED HUB HU−5640T
bezdrátová optická myš s koleèkem
USB/PS2
záruka 2 roky,
21718227
Záruka 2 roky,
(22901024)
cena
cena
USB port, LAN, Bluetooth
záruka 2 roky, 21969104
cena
715 Sk
851 Sk s DPH
zvuk. systém 2.1 TRUST 1600P
SoundWave, 1600W PMPO
680 Sk
809 Sk s DPH
náhlavní sada TRUST 80B Portable
Headset, HS−1100P
665
cena s DPH
"výkon 1 600 W (PMPO) (15 + 2 x 2 W RMS)
a frekvenèní rozsah 20 − 20 000 Hz."
záruka 2 roky, (21665019)
cena
874 Sk
1 040 Sk s DPH
náhlavní sada
obj.è. (21665138)
cena
866 Sk s DPH
myš TRUST Optical Combi Mouse
MI−2500X
5−tlaèítková ergonomická optická myš s
koleèkem s pøipojením na USB nebo PS/2. Je
vybavená vylepšeným optickým senzorem s
rozlišením 800 dpi pro pøesný pohyb.
záruka 2 roky, (21718220)
559
• USB+PS/2
• Záruka 2 roky, (21009016)
728 Sk
233 Sk
277 Sk s DPH
cena
17 ¦ strana
271 Sk
322 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
24.10.2005
20175029
201750402
201750400
201750432
20175046
20175048
201750280
201750193
2017502311
2017502811
2017503011
20330134
20330133
203301344
203301346
20340267
20340269
20340279
203402611
203402692
203402721
20340270
20340272
203402791
20351245
20351244
203512505
203512515
203512502
203512551
20351255
20351254
203512541
203512532
20351256
20351257
20351264
20365004
203650055
20365008
20365006
203650082
203650080
203650083
20365032
20365009
20340298
203403008
203403007
203403006
20340300
20340250
20340302
20351281
203512827
2035128225
203512820
2035128224
20351282
20351283
20351280
203512323
2035128210
203512823
20365008931
2036500890
2036500822
2036500893
2036500894
2036500891
2036500892
Page 18
NA: Komponenty
Ceník komponent
201691793
2016917951
201691815
201691819
201691866
2016918661
201691913
201691930
201691497
201717094
20171809
201718092
201718112
20171945
2017196994
2017197174
201719865
201719676
20171999
201719990
2017199901
20172012
2017197171
201719862
201719993
20172014
20172040
13:36
bez DPH
Procesory INTEL
CPU Celeron D 325 BOX (2,53GHz,533MHz, s.478) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 713 Sk
CPU Celeron D 326 BOX (2,53GHz, LGA775, 64bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 752 Sk
CPU Celeron D 330 BOX (2,66GHz, 533MHz, s.478) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 868 Sk
CPU Celeron D 331 BOX (2,66GHz, s.775, 64bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 Sk
CPU Celeron D 335 BOX (2,8GHz, 533MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 140 Sk
CPU Celeron D 336 BOX (2,8GHz, 64bit, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 140 Sk
CPU Celeron D 346 BOX (3,06GHz, LGA775, 64bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 089 Sk
CPU Celeron D 351 BOX (3,2GHz,LGA775, 64bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 634 Sk
CPU mobile Celeron M 350 BOX (1,3GHz, 1M, 400MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 178 Sk
CPU mobile Pentium M 740 BOX (1,73GHz 2M, 533MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 635 Sk
CPU mobile Pentium M 745 BOX (1,8GHz 2M, 400MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 146 Sk
CPU mobile Pentium M 750 BOX (1,86GHz 2M, 533MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 146 Sk
CPU mobile Pentium M 760 BOX (2GHz 2M, 533MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 162 Sk
CPU Pentium 4 2,4GHz/1M L2, 533MHz, soc.478 BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 225 Sk
CPU Pentium D 820 BOX (2,8GHz, 2x1M, 800MHz,s.775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 611 Sk
CPU Pentium D 830 BOX (3GHz, 2x1M, 800MHz,s.775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 440 Sk
CPU Pentium D 840 BOX (3,2GHz, 2x1M, 800MHz,s.775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 501 Sk
CPU Pentium4 506 BOX (2,66GHz, 64bit, 1M, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 225 Sk
CPU Pentium4 550 BOX (3,4GHz, 1M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 735 Sk
CPU Pentium4 550J BOX (3,4GHz, 1M, 800MHz,LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 735 Sk
CPU Pentium4 551 BOX (3,4GHz, 1M, LGA775, 64bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 735 Sk
CPU Pentium4 560J BOX (3,6GHz, 1M,800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 967 Sk
CPU Pentium4 630 BOX (3GHz, 2M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 976 Sk
CPU Pentium4 640 BOX (3,2GHz, 2M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 488 Sk
CPU Pentium4 650 BOX (3,4GHz, 2M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 658 Sk
CPU Pentium4 660 BOX (3,6GHz, 2M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 502 Sk
CPU Pentium4 670 BOX (3,8GHz, 2M, 800MHz, LGA775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 137 Sk
Procesory AMD
CPU AMD Athlon 64 2800+ BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 396 Sk
CPU AMD Athlon 64 3000+ BOX soc.939 Venice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 553 Sk
CPU AMD Athlon 64 3000+ Venice tray soc.939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 971 Sk
CPU AMD Athlon 64 3200+ BOX soc. 939 Venice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 057 Sk
CPU AMD Athlon 64 3500+ BOX soc. 939 Venice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 310 Sk
CPU AMD Athlon 64 3800+ BOX soc. 939 Venice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 455 Sk
CPU AMD Sempron 2800+ tray soc.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 835 Sk
CPU AMD Sempron 64 2500+ BOX so. 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 112 Sk
CPU AMD Sempron 64 2600+ BOX so. 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 430 Sk
CPU AMD Sempron 64 2800+ BOX so. 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 008 Sk
CPU AMD Sempron 64 3000+ BOX so. 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 471 Sk
Pamäte DDR
128MB DDR266 Kingston CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 Sk
128MB DDR266 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 Sk
128MB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 Sk
128MB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Sk
256MB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .954 Sk
256MB DDR333 Kingston HyperX CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 652 Sk
256MB DDR400 APACER CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795 Sk
256MB DDR400 Buffalo CL2.5 BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814 Sk
256MB DDR400 GoodRAM box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .856 Sk
256MB DDR400 Kingston HyperX CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 495 Sk
256MB DDR400 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .993 Sk
256MB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .915 Sk
256MB DDR400 Legend CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826 Sk
512MB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 809 Sk
512MB DDR333 Kingston HyperX CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 264 Sk
512MB DDR400 APACER CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 601 Sk
512MB DDR400 Buffalo CL2.5 BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 601 Sk
512MB DDR400 GoodRAM box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 779 Sk
512MB DDR400 Kingston HyperX CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 Sk
512MB DDR400 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 878 Sk
512MB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 780 Sk
512MB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) kit 2x256MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 829 Sk
512MB DDR400 Legend CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 589 Sk
512MB DDR434 Kingston HyperX CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 832 Sk
512MB DDR434 Kingston HyperX CL2.5 kit 2x256MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 028 Sk
512MB DDR533 Kingston HyperX CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 933 Sk
1GB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 296 Sk
1GB DDR400 GoodRAM box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 017 Sk
1GB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 208 Sk
1GB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 520 Sk
1GB DDR400 Kingston HyperX CL2 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 Sk
1GB DDR400 Kingston HyperX CL2−2−2−5 kit2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 314 Sk
1GB DDR434 Kingston HyperX CL2.5 kit2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 702 Sk
2GB 400MHz DDR2 ECC Reg Kit Single Rank x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 325 Sk
2GB DDR400 Kingston CL3 (3−3−3) kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 612 Sk
Pamäte DDR2
256MB DDR2−400MHz Kingston CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984 Sk
256MB DDR2−533MHz Apacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 Sk
256MB DDR2−533MHz Buffalo BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 Sk
256MB DDR2−533MHz GoodRam BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .882 Sk
256MB DDR2−533MHz Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .952 Sk
256MB DDR266 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944 Sk
256MB DDR2−667MHz Kingston CL5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 652 Sk
512MB DDR2−400 Kingston CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 770 Sk
512MB DDR2−400 Kingston CL3 kit 2x256MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 967 Sk
512MB DDR2−533 Apacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 396 Sk
512MB DDR2−533 Buffalo BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 436 Sk
512MB DDR2−533 GoodRam BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 609 Sk
512MB DDR2−533 Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 711 Sk
512MB DDR2−533 Kingston CL4 kit 2x256MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 904 Sk
512MB DDR2−533MHz ECC Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 006 Sk
512MB DDR266 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 799 Sk
512MB DDR2−667MHz Kingston CL5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 517 Sk
512MB DDR2−675MHz Kingston HyperX CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 107 Sk
1B DDR2−533 Apacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 792 Sk
1GB DDR2−400 Kingston CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 Sk
1GB DDR2−400 Reg ECC Kingston CL3 kit 2x512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 202 Sk
1GB DDR2−533 ECC Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 854 Sk
1GB DDR2−533 ECC Kingston CL4 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 011 Sk
1GB DDR2−533 Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 392 Sk
1GB DDR2−533 Kingston CL4 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 421 Sk
18 ¦ strana
s DPH
. . . .3 228 Sk
. . . .3 275 Sk
. . . .3 413 Sk
. . . .3 459 Sk
. . . .3 737 Sk
. . . .3 737 Sk
. . . .4 866 Sk
. . . .5 514 Sk
. . . .3 782 Sk
. . . .9 086 Sk
. . .10 884 Sk
. . .10 884 Sk
. . .13 283 Sk
. . . .5 028 Sk
. . .11 437 Sk
. . .14 804 Sk
. . .24 396 Sk
. . . .5 028 Sk
. . .12 775 Sk
. . .12 775 Sk
. . .12 775 Sk
. . .19 001 Sk
. . . .8 301 Sk
. . .10 101 Sk
. . .12 683 Sk
. . .18 447 Sk
. . .27 533 Sk
. . . .5 231 Sk
. . . .6 608 Sk
. . . .5 915 Sk
. . . .8 398 Sk
. . . .9 889 Sk
. . .14 821 Sk
. . . .3 374 Sk
. . . .2 513 Sk
. . . .2 892 Sk
. . . .3 580 Sk
. . . .4 130 Sk
. . . . .616 Sk
. . . . .609 Sk
. . . . .621 Sk
. . . . .632 Sk
. . . .1 135 Sk
. . . .1 966 Sk
. . . . .946 Sk
. . . . .969 Sk
. . . .1 019 Sk
. . . .1 779 Sk
. . . .1 182 Sk
. . . .1 089 Sk
. . . . .983 Sk
. . . .2 153 Sk
. . . .3 884 Sk
. . . .1 905 Sk
. . . .1 905 Sk
. . . .2 117 Sk
. . . .4 165 Sk
. . . .2 235 Sk
. . . .2 118 Sk
. . . .2 177 Sk
. . . .1 891 Sk
. . . .3 370 Sk
. . . .3 603 Sk
. . . .4 680 Sk
. . . .5 112 Sk
. . . .4 780 Sk
. . . .5 008 Sk
. . . .4 189 Sk
. . . .8 330 Sk
. . . .8 704 Sk
. . . .6 785 Sk
. . .13 477 Sk
. . .10 248 Sk
. . . .1 171 Sk
. . . . .960 Sk
. . . . .937 Sk
. . . .1 050 Sk
. . . .1 133 Sk
. . . .1 123 Sk
. . . .1 966 Sk
. . . .2 106 Sk
. . . .2 341 Sk
. . . .1 661 Sk
. . . .1 709 Sk
. . . .1 915 Sk
. . . .2 036 Sk
. . . .2 266 Sk
. . . .2 387 Sk
. . . .2 141 Sk
. . . .2 995 Sk
. . . .3 697 Sk
. . . .3 322 Sk
. . . .4 165 Sk
. . .10 950 Sk
. . . .4 586 Sk
. . . .4 773 Sk
. . . .4 036 Sk
. . . .4 071 Sk
20365008900
20365001
20365002
20365008921
2036500896
2036500897
2036500898
20365053
20365031
20365050
20365054
20365056
20365065
20379050
20378973
203790101
20379010
203790103
20379052
20378976
20379020
203790200
20379056
203790204
20379033
200605451
200605442
20060546
2006054421
2006055101
2006055103
200605515
2006055151
2006055190
200605511
2006055114
200605512
2006055121
200605516
2006055191
2006055153
2006055192
200605521
2006055210
2006055212
2006055213
200605443
2006055171
200605517
2006056561
20060551043
2006055104
20060551041
200701471
20070148
200701482
200701484
200701486
20070149
200701713
20070176
200701761
200701762
2007017621
200701763
2007017632
20070177
200701770
200701771
200701772
2007017741
20723899
20723898
20723925
207239252
2072392321
207239232
2072392323
207239242
20723924
2072392621
207239262
207239272
207239270
20723927
2072390940
207239094
2072390942
207340121
20734012
207340161
2073401612
207340162
207341122
207341124
207341211
207341210
bez DPH
s DPH
1GB DDR2−533 PQI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 217 Sk
1GB DDR266 Kingston CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 287 Sk
1GB DDR266 Kingston CL2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 287 Sk
1GB DDR2−667 Kingston CL5 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 034 Sk
1GB DDR2−675 Kingston CL4 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 174 Sk
1GB DDR2−750MHz Kingston HyperX CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 472 Sk
1GB DDR2−750MHz Kingston HyperX CL4 kit 2x512MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 561 Sk
2GB DDR2−400 Kingston CL3 kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 Sk
2GB DDR2−400 Reg ECC Kingston Kit Dual Rank x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 573 Sk
2GB DDR2−533 ECC Kingston CL4 kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 708 Sk
2GB DDR2−533 Kingston CL4 kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 078 Sk
2GB DDR2−667 Kingston CL5 kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 752 Sk
2GB DDR2−750MHz Kingston HyperX CL4 kit 2x1GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 943 Sk
Pamäte SO−DIMM pre Notebooky
SO−DIMM 256MB DDR2−533MHz Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 102 Sk
SO−DIMM 256MB DDR266 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944 Sk
SO−DIMM 256MB DDR333 GoodRAM box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 Sk
SO−DIMM 256MB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .954 Sk
SO−DIMM 256MB DDR400 Kingston CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964 Sk
SO−DIMM 512MB DDR2−533MHz Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 888 Sk
SO−DIMM 512MB DDR266 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 967 Sk
SO−DIMM 512MB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 986 Sk
SO−DIMM 512MB DDR400 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 006 Sk
SO−DIMM 1GB DDR2−533MHz Kingston CL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 579 Sk
SO−DIMM 1GB DDR333 Kingston CL2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 545 Sk
SO−DIMM 1GB DDR400 Kingston CL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 604 Sk
Základné dosky ASUS pre INTEL
ASUS P4P800−E Deluxe i865PE, SATA, FireWire,RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 992 Sk
ASUS P4P800SE i865PE,FSB800,SATA,dual ch. DDR400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 381 Sk
ASUS P4P800−VM Intel LAN 10/100, i865G, SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 340 Sk
ASUS P4P800−X LAN i865PE,FSB800,SATA, DDR400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 729 Sk
ASUS P5AD2−E Deluxe Gb LAN, i925XE, DDR2, PCIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 173 Sk
ASUS P5AD2−E Premium Gb LAN, i925XE, FSB1066,WiFig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 435 Sk
ASUS P5GD1 Gb LAN, i915P, FSB800, PCIe, RAID, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 829 Sk
ASUS P5GD1 Pro Gb LAN, i915P, FSB800, PCIe, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 503 Sk
ASUS P5GD1−VM bulk Gb LAN IEEE 1394, PCIe, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 788 Sk
ASUS P5GD2 Premium Gb LAN, i915P, DDR2,PCIe,WiFi−g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 295 Sk
ASUS P5GD2−X Gb LAN, i915P, DDR2, PCIe, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 666 Sk
ASUS P5GDC Deluxe Gb LAN, i915P, FSB800, PCIe, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 521 Sk
ASUS P5GDC Pro Gb LAN, i915P, FSB800, PCIe, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 829 Sk
ASUS P5GDC−V Deluxe Gb LAN, i915G,PCIe,RAID,1394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 050 Sk
ASUS P5GL−MX LAN i915GL, FSB800, int.VGA+PCie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 071 Sk
ASUS P5GPL−X Gb LAN, i915PL, FSB800, PCIe, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 258 Sk
ASUS P5G−TVM bulk Gb LAN i915G, int. VGA+PCIe x16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 449 Sk
ASUS P5LD2 Deluxe Gb LAN i945P FSB 1066, DDR2 667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 109 Sk
ASUS P5LD2 Deluxe WiFi−TV Gb LAN i945P FSB 1066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 390 Sk
ASUS P5LD2 Gb LAN i945P, FSB 1066, DDR2 667, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 562 Sk
ASUS P5LD2−VM Gb LAN i945G, DDR2, int.VGA+PCIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 154 Sk
ASUS P5P800 LGA i865PE, FSB800,SATA,dual ch.DDR400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 503 Sk
ASUS P5RD1−V Deluxe Gb LAN IEEE 1394, XPRESS 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 154 Sk
ASUS P5RD1−V Gb LAN ATI XPRESS 200, int.+PCIe VGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 096 Sk
ASUS P5S800−VM LAN, SIS 661FX, int. RAID, SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 281 Sk
ASUS P5WD2 Gb LAN, i955X, FSB 1066, RAID, HDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 005 Sk
ASUS P5WD2 Premium 2xGb LAN i955X FSB1066 DDR2 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 942 Sk
ASUS P5WD2 Premium WiFi−TV 2xGb i955X FSB1066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 263 Sk
Základné dosky ASUS pre AMD
ASUS A7V600−X LAN VIA KT600, FSB 400, SATA, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 670 Sk
ASUS A7V880 Gb LAN, VIA KT880, dual DDR400, SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 863 Sk
ASUS A8V Deluxe Gb LAN, KT8T800Pro, Gb LAN, 1394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 421 Sk
ASUS A8V Gb LAN, KT8T800Pro, AGP 8x, RAID, DDR400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 096 Sk
ASUS A8V−MX LAN, K8M800, int. VGA + AGP 8x, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 566 Sk
ASUS A8NE−FM, bulk LAN, nForce 4, RAID, FireWire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 851 Sk
ASUS K8V−X SE LAN, VIA K8T800, FSB800, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 159 Sk
ASUS K8N−E Deluxe Gb LAN, NVidia nForce 3 250Gb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 851 Sk
ASUS K8N LAN, nForce3 250, FSB800, DDR400, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 363 Sk
ASUS K8N4−E Deluxe Gb LAN, NVidia nForce4 4X, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 096 Sk
ASUS K8N4−E Gb LAN nForce4 4X, RAID, PCIe x16,SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770 Sk
ASUS K8S−MX LAN SIS 760GX, RAID, AGP8x, PC3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 240 Sk
ASUS K8V−MX LAN VIA K8M800, RAID, AGP8x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 403 Sk
ASUS A8N−SLI Deluxe Gb LAN ,nForce 4 SLI,2xPCIe16x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661 Sk
ASUS A8N−SLI Premium Gb LAN nForce 4 SLI,2xPCIe16x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 639 Sk
ASUS A8N−SLI Gb LAN ,nForce 4 SLI,2xPCIe16x, RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 725 Sk
ASUS A8N−E Gb LAN, nForce 4 Ultra, RAID, PCIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 666 Sk
ASUS A8N5X Gb LAN, nForce 4, RAID, PCIe, SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 421 Sk
Grafické karty ASUS (nVidia)
ASUS AGP−V9520 Magic/T 128MB DDR, GeForce FX5200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 467 Sk
ASUS AGP−V9520TD 128MB DDR, GeForce FX5200 DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 118 Sk
ASUS EN6200GE/TD 128MB DDR,PCIe, DVI,TVO,GF6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 218 Sk
ASUS EN6200TC256/TD 64MB PCIe DVI−D TV−OUT TurboCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 874 Sk
ASUS EN6600 SILENCER/TD 128MB DDR, PCIe, DVI, TVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 032 Sk
ASUS EN6600 SILENCER/TD 256MB DDR, PCIe, DVI, TVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 602 Sk
ASUS EN6600GT SILENCER/HTD 256MB DDR3, PCIe, DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 738 Sk
ASUS EN6600GT/HTD 256MB DDR 3, PCIe, DVI,TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 412 Sk
ASUS EN6600GT/TD 128MB DDR 3, PCIe, DVI,TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 394 Sk
ASUS EN6600LE SILENCER/TD 256MB DDR PCIe, DVI, TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 788 Sk
ASUS EN6800LE/HTD 256MB DDR PCIe, DVI, HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 290 Sk
ASUS EN7800GT/2DHTV 256MB DDR3, VIVO, 2xDVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 557 Sk
ASUS EN7800GTX/2DHTV 256MB bulk, DDR3, VIVO, 2xDVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 530 Sk
ASUS EN7800GTX/2DHTV 256MB DDR3, VIVO, 2xDVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 938 Sk
ASUS N6600/TD 128MB DDR AGP DVI, TVO, GF6600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 480 Sk
ASUS N6600/TD 256MB DDR AGP DVI, TVO, GF6600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 887 Sk
ASUS N6600GT/TD 128MB DDR3 AGP DVI TV GF6600GT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 924 Sk
Grafické karty ASUS (ATI)
ASUS A9250/TD 128MB DDR, DVI−D, TV−OUT ATI 9250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 344 Sk
ASUS A9250GE/TD 128MB DDR, DVI, TV−OUT ATI 9250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 833 Sk
ASUS A9550GE/TD 128MB DDR, DVI, ?ip ATI 9550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 363 Sk
ASUS A9550GE/TD 256MB DDR, DVI, ?ip ATI 9550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 525 Sk
ASUS A9550TD/P 128MB DDR, DVI, ?ip ATI 9550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 955 Sk
ASUS EAX700/TD 256MB DDR, PCIe, DVI, TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 910 Sk
ASUS EAX700−X/TD 128MB DDR, PCIe, DVI, TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 788 Sk
ASUS EAX800/2DTV 256MB DDR, PCIe,2xDVI, VIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 820 Sk
ASUS EAX800XL/2DTV 256MB DDR3 PCIe 2xDVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 978 Sk
. . . .3 828 Sk
. . . .5 102 Sk
. . . .5 102 Sk
. . . .5 990 Sk
. . . .7 347 Sk
. . . .8 892 Sk
. . .13 758 Sk
. . . .8 330 Sk
. . .10 202 Sk
. . . .9 173 Sk
. . . .8 423 Sk
. . .11 605 Sk
. . .17 782 Sk
. . . .1 311 Sk
. . . .1 123 Sk
. . . .1 071 Sk
. . . .1 135 Sk
. . . .1 147 Sk
. . . .2 247 Sk
. . . .2 341 Sk
. . . .2 363 Sk
. . . .2 387 Sk
. . . .4 259 Sk
. . . .6 599 Sk
. . . .6 669 Sk
. . . .4 750 Sk
. . . .4 023 Sk
. . . .3 975 Sk
. . . .3 248 Sk
. . . .6 156 Sk
. . . .7 658 Sk
. . . .4 557 Sk
. . . .4 169 Sk
. . . .4 508 Sk
. . . .6 301 Sk
. . . .4 363 Sk
. . . .5 380 Sk
. . . .4 557 Sk
. . . .6 010 Sk
. . . .3 654 Sk
. . . .3 877 Sk
. . . .4 104 Sk
. . . .7 270 Sk
. . . .9 984 Sk
. . . .5 429 Sk
. . . .4 943 Sk
. . . .4 169 Sk
. . . .4 943 Sk
. . . .3 684 Sk
. . . .2 714 Sk
. . . .8 336 Sk
. . . .9 451 Sk
. . .12 213 Sk
. . . .1 987 Sk
. . . .2 217 Sk
. . . .4 071 Sk
. . . .3 684 Sk
. . . .3 054 Sk
. . . .3 393 Sk
. . . .2 569 Sk
. . . .3 393 Sk
. . . .2 812 Sk
. . . .3 684 Sk
. . . .3 296 Sk
. . . .2 666 Sk
. . . .2 860 Sk
. . . .6 737 Sk
. . . .7 900 Sk
. . . .5 623 Sk
. . . .4 363 Sk
. . . .4 071 Sk
. . . .1 746 Sk
. . . .2 520 Sk
. . . .3 829 Sk
. . . .2 230 Sk
. . . .4 798 Sk
. . . .5 476 Sk
. . . .9 208 Sk
. . . .8 820 Sk
. . . .7 609 Sk
. . . .4 508 Sk
. . . .8 675 Sk
. . .18 513 Sk
. . .22 051 Sk
. . .22 536 Sk
. . . .5 331 Sk
. . . .5 816 Sk
. . . .8 240 Sk
. . . .1 599 Sk
. . . .2 181 Sk
. . . .2 812 Sk
. . . .3 005 Sk
. . . .2 326 Sk
. . . .4 653 Sk
. . . .4 508 Sk
. . . .9 306 Sk
. . .11 874 Sk
Katalog10 SK.qxd
VÁŠ
207242182
20724242
207242421
207242193
20724219
20724241
20724208
207242091
207242092
20724203
207331452
207331453
2073314521
207331503
2073315031
207331504
2073315001
2073315102
20733151
2073315101
20733126
207331042
20733212
207332123
2073321244
207332124
2073321243
2073321232
207332143
2073321432
207332144
2073321461
2073321451
204040008403
204040004305
2040400002
2040400003
204080001403
204080008113
204080008103
204080003805
2040800020
2040800021
204081208116
204081203705
204081202605
2040812020
2040812021
204081601203
2040816083
204081603705
204081603615
204081602002
204081602203
2040820083
2040820037
2040820021
2040825083
2040825001
2040825021
2040830001
2040830021
2040832081
2040840001
2042000360
2042000365
2042000420
204200080304
2042000820
2042000831
204200120305
20420012201
2042001221
204200160205
2042001603
20420016201
2042001621
2042001623
2042001630
204200200105
2042002002
2042002023
2042002500
20420025201
2042002521
2042002523
2042002525
2042002531
2042003000
2042003020
2042003219
2042003220
2042004000
2042004020
2042004023
2042004030
13:36
Page 19
NA: Komponenty
Ceník komponent
207341160
24.10.2005
bez DPH
s DPH
ASUS EXTREME AX300SE/TD 128MB DDR PCI Express DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 037 Sk
Grafické karty GALAXY (nVidia)
VGA GALAXY GF 6200TC 128/ 32MB (64bit),PCie, DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 123 Sk
VGA GALAXY GF 6600 PCIe 128MB DDR DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 596 Sk
VGA GALAXY GF 6600 PCIe 256MB DDR DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 856 Sk
VGA GALAXY GF 6600 128MB DDR AGP8x DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 856 Sk
VGA GALAXY GF 6600 GT 128MB DDR3 AGP8x DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 545 Sk
VGA GALAXY GF 6600 GT PCIe 128MB DDR3 DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 156 Sk
VGA GALAXY GF FX5200 128MB DDR (128bit) DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 560 Sk
VGA GALAXY GF FX5500 128MB DDR (128bit) DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 794 Sk
VGA GALAXY GF FX5500 256MB DDR (128bit) DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 058 Sk
VGA GALAXY GF4 MX4000 128MB DDR(64bit) TV−OUT NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 268 Sk
Grafické karty Sapphire pre AGP
ATI Sapphire Radeon 9250 128MB DDR DVI TV−OUT LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 537 Sk
ATI Sapphire Radeon 9250 128MB(64b) DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 389 Sk
ATI Sapphire Radeon 9250 256MB DDR DVI TV−OUT LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 894 Sk
ATI Sapphire Radeon 9550 128MB DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 105 Sk
ATI Sapphire Radeon 9550 128MB DDR VIVO DVI LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 357 Sk
ATI Sapphire Radeon 9550 256MB DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 418 Sk
ATI Sapphire Radeon 9600 256MB DDR DVI TVOUT LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700 Sk
ATI Sapphire Radeon 9600Pro 256MB DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 325 Sk
ATI Sapphire Radeon 9600Pro AD 128MB DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 585 Sk
ATI Sapphire Radeon 9600Pro AD 256MB DDR DVI TV LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 822 Sk
ATI Sapphire Radeon 9800Pro 128MB DDR DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 887 Sk
VGA ATI Radeon 7000 64MB DDR TV−OUT, LT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 084 Sk
Grafické karty Sapphire pre PCIe
ATI Sapphire X300SE 128MB(64b) PCIe DDR DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 085 Sk
ATI Sapphire X550 128MB DDR PCIe DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 710 Sk
ATI Sapphire X550 128MB(64bit) DDR PCIe DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 377 Sk
ATI Sapphire X550 256MB DDR PCIe DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 002 Sk
ATI Sapphire X550 256MB DDR2 PCIe DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 794 Sk
ATI Sapphire X550 AD 128MB DDR PCIe DVI TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 544 Sk
ATI Sapphire X700 Pro 128MB DDR3 PCIe DVI TV−O LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 Sk
ATI Sapphire X700 Pro AD 256MB DDR2 PCIe DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 920 Sk
ATI Sapphire X800 256MB DDR3 PCIe DVI TV−O LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 671 Sk
ATI Sapphire X800 GTO 256MB DDR3 PCIe DVI, TV−OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 837 Sk
ATI Sapphire X800 XL 256MB DDR3 PCIe DVI TV−OUT LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 089 Sk
Pevné disky 3,5" PATA
HDD 40GB Maxtor DM+8 U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 780 Sk
HDD 40GB Seagate B−7200.9 U−ATA/100, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 793 Sk
HDD 40GB WD400BB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 764 Sk
HDD 40GB WD400JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 880 Sk
HDD 80GB Hitachi 7K80 U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 928 Sk
HDD 80GB Maxtor DM+9 8MB U−A/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 115 Sk
HDD 80GB Maxtor DM+9 U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 959 Sk
HDD 80GB Seagate B−7200.9 U−ATA/100, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 967 Sk
HDD 80GB WD800BB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 919 Sk
HDD 80GB WD800JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 054 Sk
HDD 120GB Maxtor DM10+ 8MB U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 754 Sk
HDD 120GB Seagate 7200.9 8MB U−ATA/100, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 863 Sk
HDD 120GB Seagate B−7200.9 U−ATA/100, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 637 Sk
HDD 120GB WD1200BB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 481 Sk
HDD 120GB WD1200JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 636 Sk
HDD 160GB Hitachi T7K250 8MB U−ATA/133 7200rpm 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 940 Sk
HDD 160GB Maxtor DM10+ 8MB U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 843 Sk
HDD 160GB Seagate 7200.7+ 8MB U−ATA/100 7200 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 014 Sk
HDD 160GB Seagate B−7200.9 U−ATA/100, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 870 Sk
HDD 160GB WD1600BB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 713 Sk
HDD 160GB WD1600JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 868 Sk
HDD 200GB Maxtor DM10+ 8MB U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 229 Sk
HDD 200GB Seagate 7200.8 8MB U−ATA/100 7200, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 494 Sk
HDD 200GB WD2000JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 178 Sk
HDD 250GB Maxtor DM10+ 16MB U−ATA/133 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 879 Sk
HDD 250GB Seagate 7200.8 8MB U−ATA/100 7200, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 284 Sk
HDD 250GB WD2500JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 914 Sk
HDD 300GB Seagate 7200.8 8MB U−ATA/100 7200, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 705 Sk
HDD 300GB WD3000JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 651 Sk
HDD 320GB WD3200JB 8MB U−ATA/100 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 013 Sk
HDD 400GB Seagate 7200.8 8MB U−ATA/100 7200, 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 774 Sk
Pevné disky 3,5" SATA
HDD 36.7GB WD360GD SATA/150 10k rpm, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 031 Sk
HDD 74GB WD740GD SATA/150 10k rpm, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 666 Sk
HDD 40GB WD400BD SATA/150 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 861 Sk
HDD 80GB Seagate B−7200.7+ SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 179 Sk
HDD 80GB WD800JD SATA/150 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 074 Sk
HDD 80GB Hitachi 7K80 SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 064 Sk
HDD 120GB Seagate B−7200.7+ SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 074 Sk
HDD 120GB WD1200JS SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 791 Sk
HDD 120GB WD1200SD SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 023 Sk
HDD 160GB Seagate B−7200.7+ SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 291 Sk
HDD 160GB Seagate B−7200.9 SATAII/300 7200rp 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 349 Sk
HDD 160GB WD1600JS SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 023 Sk
HDD 160GB WD1600SD SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 333 Sk
HDD 160GB WD1600YD 16MB SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411 Sk
HDD 160GB Hitachi T7K250 SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 271 Sk
HDD 200GB Seagate B−7200.7+ SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 779 Sk
HDD 200GB Seagate B−7200.8 SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 103 Sk
HDD 200GB WD2000JS SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 372 Sk
HDD 250GB Seagate B−7200.8 SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 627 Sk
HDD 250GB WD2500JS SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 147 Sk
HDD 250GB WD2500SD SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 496 Sk
HDD 250GB WD2500YD 16MB SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 651 Sk
HDD 250GB WD2500KS 16MB SATAII/300 7200rpm 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 263 Sk
HDD 250GB Hitachi T7K250 SATAII/300 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 712 Sk
HDD 300GB Seagate B−7200.8 SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 823 Sk
HDD 300GB WD3000JD SATA/150 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 844 Sk
HDD 320GB WD3200JD SATA/150 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 232 Sk
HDD 320GB WD3200SD SATA/150 7200rpm RAID, 5RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 619 Sk
HDD 400GB Seagate B−7200.8 SATA/150 7200rpm 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 064 Sk
HDD 400GB WD4000KD 16MB SATA/150 7200rpm 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 564 Sk
HDD 400GB WD4000YR 16MB SATA/150 RAID 7200rpm 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 952 Sk
HDD 400GB Hitachi 7K400 SATA/150 7200rpm, 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 246 Sk
. . . .2 424 Sk
. . . .2 526 Sk
. . . .4 279 Sk
. . . .4 589 Sk
. . . .4 589 Sk
. . . .6 599 Sk
. . . .6 136 Sk
. . . .1 856 Sk
. . . .2 135 Sk
. . . .2 449 Sk
. . . .1 509 Sk
. . . .1 829 Sk
. . . .1 653 Sk
. . . .2 254 Sk
. . . .2 505 Sk
. . . .2 805 Sk
. . . .2 877 Sk
. . . .3 213 Sk
. . . .3 957 Sk
. . . .3 076 Sk
. . . .3 358 Sk
. . . .5 816 Sk
. . . .1 290 Sk
. . . .2 481 Sk
. . . .3 225 Sk
. . . .2 829 Sk
. . . .3 572 Sk
. . . .3 325 Sk
. . . .3 027 Sk
. . . .5 656 Sk
. . . .5 855 Sk
. . . .9 128 Sk
. . . .8 136 Sk
. . .12 006 Sk
. . . .2 118 Sk
. . . .2 134 Sk
. . . .2 099 Sk
. . . .2 237 Sk
. . . .2 294 Sk
. . . .2 517 Sk
. . . .2 331 Sk
. . . .2 341 Sk
. . . .2 284 Sk
. . . .2 444 Sk
. . . .3 277 Sk
. . . .3 407 Sk
. . . .3 138 Sk
. . . .2 952 Sk
. . . .3 137 Sk
. . . .3 499 Sk
. . . .3 383 Sk
. . . .3 587 Sk
. . . .3 415 Sk
. . . .3 228 Sk
. . . .3 413 Sk
. . . .3 843 Sk
. . . .4 158 Sk
. . . .3 782 Sk
. . . .4 616 Sk
. . . .5 098 Sk
. . . .4 658 Sk
. . . .6 789 Sk
. . . .5 535 Sk
. . . .5 965 Sk
. . .11 631 Sk
. . . .4 797 Sk
. . . .7 933 Sk
. . . .2 215 Sk
. . . .2 593 Sk
. . . .2 468 Sk
. . . .2 456 Sk
. . . .3 658 Sk
. . . .3 321 Sk
. . . .3 597 Sk
. . . .3 916 Sk
. . . .3 985 Sk
. . . .3 597 Sk
. . . .3 966 Sk
. . . .4 059 Sk
. . . .3 892 Sk
. . . .4 497 Sk
. . . .4 883 Sk
. . . .4 013 Sk
. . . .5 506 Sk
. . . .4 935 Sk
. . . .5 350 Sk
. . . .5 535 Sk
. . . .5 073 Sk
. . . .5 607 Sk
. . . .6 929 Sk
. . . .5 764 Sk
. . . .6 226 Sk
. . . .6 687 Sk
. . .11 976 Sk
. . .10 191 Sk
. . .10 653 Sk
. . .12 193 Sk
2042005000
2042005030
20409823
20409745
20409970030
20409746
20409847
2040920401
2040920405
20409970040
204098621
20409865
2040920601
2040920605
20409784
20409970080
20409882
20409885
2040920805
2040989100
213192021
213192022
21317451
213174519
21317501
213175019
21317403
213174035
21317242
213172429
213635395
21363542
213634669
213634660
21363466
21363415
213634150
213634159
21363528
213635289
213635290
21363546
213635461
213634890
213634895
213634899
21363489
21363436
213634360
213634369
21365102
21363513
213635139
220030061
22000451
220004510
220004519
22000481
220004819
22000402
220004029
22000151
220001519
2201005273
2201005272
220101550
22010155
220101555
220150111
220100150
22010015
220100253
220105026
2201002349
220100234
2201002340
2201002345
220100235
2201002355
220150022
220101120
220101126
220101125
220105057
22010114
220105105
22010208
220102096
220102091
220102099
22010160
220101600
220101605
220101130
bez DPH
s DPH
HDD 500GB Seagate B−7200.9 SATAII/300 7200rp 3+2RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 603 Sk
HDD 500GB Hitachi 7K500 16MB SATAII/300 7200rp 3RZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 629 Sk
Pevné disky 2,5" pre Notebooky
HDD 2,5'' 20GB Hitachi Travelstar 4K40 4200rpm 2MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 344 Sk
HDD 2,5'' 40 GB Fujitsu MHT2040AH, 5400ot., 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 376 Sk
HDD 2,5'' 40 GB Fujitsu MHT2040BH SATA 5400ot. 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 571 Sk
HDD 2,5'' 40 GB Fujitsu MHV2040AH, 5400ot., 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 440 Sk
HDD 2,5'' 40GB Hitachi Travelstar 5K100 5400rp 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 808 Sk
HDD 2,5'' 40GB WD400UE Scorpio 5400rpm 2MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 364 Sk
HDD 2,5'' 40GB WD400VE Scorpio 5400rpm 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 481 Sk
HDD 2,5'' 60 GB Fujitsu MHT2060BH SATA 5400ot. 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 610 Sk
HDD 2,5'' 60GB Hitachi Travelstar 5K100 5400rp 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 732 Sk
HDD 2,5'' 60GB Hitachi Travelstar E7K60 7200rp 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 194 Sk
HDD 2,5'' 60GB WD600UE Scorpio 5400rpm 2MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 Sk
HDD 2,5'' 60GB WD600VE Scorpio 5400rpm 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 023 Sk
HDD 2,5'' 80 GB Fujitsu MHT2080AH, 5400ot. 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 941 Sk
HDD 2,5'' 80 GB Fujitsu MHT2080BH SATA 5400ot. 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 165 Sk
HDD 2,5'' 80GB Hitachi Travelstar 5K100 5400rp 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 782 Sk
HDD 2,5'' 80GB Hitachi Travelstar 7K100 7200rp 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 951 Sk
HDD 2,5'' 80GB WD800VE Scorpio 5400rpm 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 992 Sk
HDD 2,5'' 100GB Hitachi Travelstar 5K100 5400r 8MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 689 Sk
CD−ROM mechaniky
CD−ROM ASUS CD−S520 52x ATAPI interni, retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Sk
CD−ROM ASUS CD−S520 52x èerná ATAPI interni,retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Sk
CD−ROM LG 52x ATAPI, interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 Sk
CD−ROM LG 52x èerná ATAPI, interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 Sk
CD−ROM NEC 52x ATAPI interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 Sk
CD−ROM NEC 52x èerná ATAPI interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 Sk
CD−ROM Sony 52x ATAPI interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 Sk
CD−ROM Sony 52x èerná interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 Sk
CD−ROM TEAC CD−552 52x ATAPI, interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Sk
CD−ROM TEAC CD−552 52x èerná ATAPI, int., bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Sk
CD−RW mechaniky
CD−RW ASUS CRW−5232AS 52x32x52 Nero, retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825 Sk
CD−RW ASUS CRW−5232AS 52x32x52, èerná, Nero, retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825 Sk
CD−RW LG GCE−8525/26B 52x32x52 èerná int. bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 Sk
CD−RW LG GCE−8525/26B 52x32x52, ATAPI int. retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801 Sk
CD−RW LG GCE−8526/27B 52x32x52, ATAPI int. bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 Sk
CD−RW Sony CRX230 52x32x52 ATAPI interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767 Sk
CD−RW Sony CRX230 52x32x52 ATAPI interní retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891 Sk
CD−RW Sony CRX230 52x32x52 èerná ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 Sk
CD−RW TEAC CD−W552GA 52x32x52 ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .921 Sk
CD−RW TEAC CD−W552GA 52x32x52 èerná interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .921 Sk
CD−RW TEAC CD−W552GBK 52x32x52 ATAPI int. retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 Sk
DVD−CDRW mechaniky (Combo)
Combo ASUS CB−5216A/Quiet 52x32x52/16x retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 090 Sk
Combo ASUS CB−5216A/Quiet èerná 52x32x52/16x ret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 090 Sk
Combo LG GCC−4521B 52x32x52/16x ATAPI int. retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 143 Sk
Combo LG GCC−4521B 52x32x52/16x èerná int. bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 062 Sk
Combo LG GCC−4521B 52x32x52/16x støíbrná bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 062 Sk
Combo LG GCC−4522B 52x32x52/16x ATAPI int. bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 062 Sk
Combo Sony CRX320 52x32x52/16x ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 110 Sk
Combo Sony CRX320 52x32x52/16x ATAPI int. retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 256 Sk
Combo Sony CRX320 52x32x52/16x èerná int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 120 Sk
Combo Sony CRX835 24x24x24+8x èerná slim int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 806 Sk
Combo TEAC DW−552G 52x32x52/16x ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 Sk
Combo TEAC DW−552G 52x32x52/16x èerná ATAPI bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 Sk
DVD−ROM mechaniky
DVD−ROM ASUS 16xDVD/48xCD, ATA retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 Sk
DVD−ROM LG 16xDVD/48xCD ATAPI interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 Sk
DVD−ROM LG 16xDVD/48xCD ATAPI interní, retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 Sk
DVD−ROM LG 16xDVD/48xCD èerná ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 Sk
DVD−ROM NEC 16xDVD/48xCD ATAPI interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 Sk
DVD−ROM NEC 16xDVD/48xCD èerná ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 Sk
DVD−ROM Sony 16xDVD/48xCD ATAPI interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .716 Sk
DVD−ROM Sony 16xDVD/48xCD èerná ATAPI int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736 Sk
DVD−ROM Teac 16xDVD/48xCD ATAPI interní, bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774 Sk
DVD−ROM Teac 16xDVD/48xCD èerná ATAPI int., bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .822 Sk
DVD±R/RW mechaniky
DVD±R/RW ASUS DVR−1608P DL sw.retail 6x16x16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 629 Sk
DVD±R/RW ASUS DVR−1608P DL sw.retail 6x16x16 ?erná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 629 Sk
DVD±R/RW NEC ND−3540 DL± 8x6x16x16x èerná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 587 Sk
DVD±R/RW NEC ND−3540 DL± 8x6x16x16x interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 587 Sk
DVD±R/RW NEC ND−3540 DL± 8x6x16x16x støíbrná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 587 Sk
DVD±R/RW NEC ND−6650 DL 4x4x8x8x èerná slim int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 966 Sk
DVD±R/RW Pioneer DVR−110D DL 8x8x16x16x èerná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 832 Sk
DVD±R/RW Pioneer DVR−110D DL 8x8x16x16x int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 832 Sk
DVD±R/RW Sony DRU810A DL 8x4x16x16x interní retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 167 Sk
DVD±R/RW Sony DRX800UL DL 4x4x16x16x USB2/1394 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 839 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ28A DL 4x4x16x16x èerná int. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ28A DL 4x4x16x16x interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ28A DL 4x4x16x16x interní retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 648 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ28A DL 4x4x16x16x st?íbrná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ30A DL 8x4x16x16x interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 561 Sk
DVD±R/RW Sony DWQ30A DL 8x4x16x16x støíbrná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 602 Sk
DVD±R/RW SONY DW−Q58A DL 4x4x8x8x èerná slim int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 980 Sk
DVD±R/RW TEAC DV−W516GB DL 4x16x16x èerná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 807 Sk
DVD±R/RW TEAC DV−W516GB DL 4x16x16x èerná retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 Sk
DVD±R/RW TEAC DV−W516GB DL 4x16x16x interní retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 866 Sk
DVD±R/RW TEAC DV−W516GB−PUK 4x16x16x USB 2.0 ext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 788 Sk
DVD±R/RW TEAC DV−W516GC DL 8x4x16x16x interní bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 739 Sk
DVD±R/RW/RAM LG GSA−2164D 8x4x16x16x USB2 ext.ret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 249 Sk
DVD±R/RW/RAM LG GSA−4165B DL 4x4x16x16x bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 593 Sk
DVD±R/RW/RAM LG GSA−4167B DL 6x6x16x16x ?. bulk+SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 779 Sk
DVD±R/RW/RAM LG GSA−4167B DL 6x6x16x16x ?erná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 634 Sk
DVD±R/RW/RAM LG GSA−4167B DL 6x6x16x16x retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 828 Sk
DVD±R/RW/RAM NEC ND−4550 DL 8x6x16x16x bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 648 Sk
DVD±R/RW/RAM NEC ND−4550 DL 8x6x16x16x èerná bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 648 Sk
DVD±R/RW/RAM NEC ND−4550 DL 8x6x16x16x støíb. bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 709 Sk
DVD±R/RW/RAM TEAC DV−W516E DL 8x8x16x16x èerná b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 801 Sk
. . .17 378 Sk
. . .16 219 Sk
19 ¦ strana
. . . .2 789 Sk
. . . .2 827 Sk
. . . .3 059 Sk
. . . .2 904 Sk
. . . .3 342 Sk
. . . .2 813 Sk
. . . .2 952 Sk
. . . .4 296 Sk
. . . .4 441 Sk
. . . .7 371 Sk
. . . .3 459 Sk
. . . .3 597 Sk
. . . .4 690 Sk
. . . .4 956 Sk
. . . .5 691 Sk
. . . .9 462 Sk
. . . .4 750 Sk
. . . .7 960 Sk
. . . . .607 Sk
. . . . .607 Sk
. . . . .609 Sk
. . . . .609 Sk
. . . . .614 Sk
. . . . .614 Sk
. . . . .614 Sk
. . . . .614 Sk
. . . . .620 Sk
. . . . .620 Sk
. . . . .982 Sk
. . . . .982 Sk
. . . . .914 Sk
. . . . .953 Sk
. . . . .914 Sk
. . . . .913 Sk
. . . .1 060 Sk
. . . . .937 Sk
. . . .1 096 Sk
. . . .1 096 Sk
. . . .1 154 Sk
. . . .1 297 Sk
. . . .1 297 Sk
. . . .1 360 Sk
. . . .1 264 Sk
. . . .1 264 Sk
. . . .1 264 Sk
. . . .1 321 Sk
. . . .1 495 Sk
. . . .1 333 Sk
. . . .2 149 Sk
. . . .1 479 Sk
. . . .1 479 Sk
. . . . .933 Sk
. . . . .837 Sk
. . . . .914 Sk
. . . . .837 Sk
. . . . .926 Sk
. . . . .926 Sk
. . . . .852 Sk
. . . . .876 Sk
. . . . .921 Sk
. . . . .978 Sk
. . . .1 939 Sk
. . . .1 939 Sk
. . . .1 889 Sk
. . . .1 889 Sk
. . . .1 889 Sk
. . . .3 530 Sk
. . . .2 180 Sk
. . . .2 180 Sk
. . . .2 579 Sk
. . . .5 758 Sk
. . . .1 759 Sk
. . . .1 759 Sk
. . . .1 961 Sk
. . . .1 759 Sk
. . . .1 858 Sk
. . . .1 906 Sk
. . . .3 546 Sk
. . . .2 150 Sk
. . . .2 192 Sk
. . . .2 221 Sk
. . . .4 508 Sk
. . . .2 069 Sk
. . . .3 866 Sk
. . . .1 896 Sk
. . . .2 117 Sk
. . . .1 944 Sk
. . . .2 175 Sk
. . . .1 961 Sk
. . . .1 961 Sk
. . . .2 034 Sk
. . . .2 143 Sk
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:37
Page 20
NA: Digitální a tisková øešení HP
HP PSC 1610
• barevná tiskárna−kopírka−skener
• barevný tisk 1200 x 4800 dpi
• rychlost tisku a 23 str./min
• tisková technologie HP PhotoREt IV (volitelnì s fotonáplní) • skenování:
opt.rozlišení 4800x1200dpi • rychlost kopírování a 23 kopií/min • èteèka
karet na 9 rùzných formátù, bezokrajový tisk fotografií 10x15cm a
21,5x61cm (panorama) • USB, PictBridge • záruka 2 roky, 30353043
cena
4 481 Sk
5 332 Sk s DPH
HP OfficeJet 5610
• kompletní kanceláøské funkce −
vše v jednom • barevná tiskárna, fax, skener a kopírka
• rychlost tisku a kopírování a 20 str/min èb a 13 str/min barevnì •
kvalita barevného tisku a 4 800 x 1 200 dpi • kvalita skenování 1200 x
2 400 dpi • pøipojení k pc: USB • podavaè originálu na 50 listù • záru−
ka 2 roky, 30353058
3 331
3cena964
s DPH
HP PSC 1510
cena
5 869 Sk
HP LaserJet 3015mfp
• kompaktní barevná tiskárna−kopírka−skener pro domácnost • rozlišení 600x600dpi v èerné, 1200x4800dpi v barvì • rychlost tisku a 20
str./min v èerné, a 18 str./min v barvì • tisková technologie HP PhotoREt IV (volitelnì s fotonáplní) • skenování:ploché loe, optické
rozlišení 1200x1200dpi, 19200dpi interpolovanì, 48−bitová barva • rychlost kopírování a 20 kopií/min v èerné, a 18 kopií/min v barvì
bezokrajový tisk panoramat 215x610mm, doporuèené zatíení 1000 stran/mìsíc • USB 2.0, PictBridge • záruka 2 roky, 30353060
• èernobílý laserový tisk tiskárna,
kopírka, skener, fax • kvalita tisku
1200x1200 dpi • rychlost tisku nebo
kopírování 14 str./min. • barevné
skenování, OCR software • fax 33,6
Kbps, 32 MB RAM pamìti • pøipojení
k PC: USB 2.0, paralelní port • záruka 2 roky, 30363005
cena
HP PhotoSmart M22
HP PhotoSmart M417
• digitální kompaktní fotoaparát
• rozlišení 5 mil.pixelù
• 1x optický zoom, 4x digitální zoom
• reimy normální, samospouš, makro
• napájení:2 AA baterie
• rozhraní USB 2.0, AC konektor,
16MB interní pamì, LCD 3,8cm
• záruka 2 roky, 21904081
• Pevný celokovový digitální fotoaparát se
zvýšenou odolností vùèi vlivùm poèasí.
• rozlišení 4,05 mil. pixelù
• 1x optický zoom, 6x digitální zoom
• reimy auto/manuální, samospouš, makro
• napájení: 2 AA baterie, volitelnì AC adaptér
• rozhraní USB 2.0, AC konektor, LCD 3,8" TFT
• záruka 2 roky, 21904065
• kompaktní digitální fotoaparát
• rozlišení 5,36 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 7x digitální
• reimy normální, samospouš, sekvenèní,
video, makro, TFT displej 4,6cm
• USB, technologie RealLife, SD/MM Card,
16 MB interní pamì
• záruka 2 roky, 21904066
cena
cena
cena
4 341 Sk s DPH
4 560 Sk
5 426 Sk s DPH
5 472 Sk
11 724 Sk
13 952 Sk s DPH
hp photosmart 3210
HP PhotoSmart E317
3 648 Sk
6 984 Sk s DPH
6 512 Sk s DPH
• barevná laserová tiskárna/skener/kopírka
• formátu A4 a èteèka karet
• rozlišení 4800 x 4800 dpi
• tisková technologie HP PhotoREt IV
• rychlost tisku nebo kopírování: 32 str./min v èerné, 31 str./min. v
barvì • pamì 96MB RAM, rozšiøitelná na 224 MB • pøipojení k PC:
USB 2.0, Ethernet 802.3., PictBridge, volitelnì Bluetooth • doporuèené
zatíení 3 000 stran/mìsíc • záruka 2 roky, 30353023
cena
10 349 Sk
ZDARMA fotonáplò
12 315 Sk s DPH
ZDARMA sada inkoustù a 150 fotopapírù
HP deskjet 3940
HP deskjet 5940
HP PhotoSmart 8050
HP PhotoSmart 8250
• barevná inkoustová tiskárna formátu A4
• rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi
v barvì s HP PhotoREt III
• rychlost tisku a 16 str./min èerný text, a 12 str./min
barevná grafika, a od 45s fotografie 10x15
• pracovní vyuití 500 stran za mìsíc
• rozhraní USB 2.0
• záruka 2 roky, 30313326
• barevná inkoustová tiskárna formátu A4
• rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi
v barvì s HP PhotoREt III
• rychlost tisku a 30 str./min èerný text, a 24 str./min
• bar. grafika, od 27s na fotografii 10x15 na fotopapír
• bezokrajový tisk fotografií od formátu 10 x 15 cm
• pracovní vyuití a 3 000 stran za mìsíc
• záruka 2 roky, 30313328
• barevná inkoustová tiskárna formátu A4
• rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi bar.
• rychlost a 30 str./min èerný text, a 24 str./min bar.
• tisková technologie HP PhotoREt IV
• bezokrajový tisk fotografií od formátu 10 x 15 cm
• pracovní vyuití a 3 000 stran za mìsíc
• rozhraní USB 2.0, èteèka karet
• záruka 2 roky, 30313220
• barevná inkoustová tiskárna formátu A4
• rozlišení 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì
• rychlost tisku a 32 str./min èerný text, a 31 str./min
text + barevná grafika, bezokrajový tisk
• tisková technologie HP PhotoREt IV Pro
• èteèka karet, volitelnì duplex a BlueTooth
• záruka 2 roky, 303132190
cena
cena
cena
cena
1 943 Sk
2 312 Sk s DPH
3 529 Sk
4 200 Sk s DPH
5 274 Sk
6 276 Sk s DPH
7 098 Sk
8 447 Sk s DPH
+ 4 DVD filmy ZDARMA (do 31. 10.)
technologie oddìlených inkoustù
HP ScanJet 4370 Photo Scanner
HP LaserJet 1020
HP business inkjet 1000
HP Color LaserJet 2600N
• stolní barevný plochý skener
• rozlišení optické 3 600 dpi
• hardwarové 3 600 x 7 200 dpi, rozšíøené
neomezené, pøi 48 bitové barevné hloubce
• rychlost skenování 10s − 30s (závislá na výkonu PC),
• integrovaný adaptér transparentních pøedloh (TMA)
• skener umoòuje skenování vìtšího poètu fotografií
• záruka 2 roky, 40100098
• monochromatická laserová tiskárna A4
• rozlišení 600 x 600 dpi
• rychlost tisku a 14 stran/min.
• pracovní zatíení a 5000 stran mìsíènì
• GDI tiskárna, standardnì 2MB RAM
• pøipojení k PC: USB 2.0
• záruka 2 roky, 30323140
• barevná inkoustová tiskárna formátu A4
• rozlišení a 1200 x 1200 dpi, 4800 x 1200 dpi bar.
• rychlost tisku a 23 str./min ÈB, a 18 str./min bar.
• pracovní vyuití a 6250 stran mìsíènì
• oboustranný tisk manuálnì, volitelný duplex
• volitelnì externí tiskový server HP JEtDirect
• pøipojení k PC: USB 2.0
• záruka 2 roky, 30313137
• barevná laserová tiskárna formátu A4,
technologie tisku in−line
• rozlišení 600x600 dpi (hp ImageRet 2400)
• rychlost tisku a 8 str./min v èerné/barvì
• rychlý tisk (1. stránka do 20s),
pracovní vyuití a 35.000 stran/mìsíc
• interní JetDirect 10/100 Base−TX, RJ45
• záruka 2 troky, 30323337
cena
cena
cena
cena
3 172 Sk
3 775 Sk s DPH
20 ¦ strana
4 288 Sk
5 103 Sk s DPH
5 015 Sk
5 968 Sk s DPH
13 426 Sk
15 977 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:37
Page 21
NA: Digitální a tiskové øešení Epson
EPSON Stylus Photo RX425 Multifunkèní zaøízení
• vysoce kvalitní tiskárna, skener a
kopírka pro fotografické vyuití •
rozlišení a 5.760dpi • rychlost tisku
15 str/min. v èerné i v barvì • rozlišení
skeneru 1.200x2.400dpi • 4
oddìlené inkousty • záruka 2
roky, EC11C579024CZ
cena
4 989 Sk
5 937 Sk s DPH
EPSON skener Perfection 3590
• snadný a rychlý zpùsob vytvoøení digitál−
ního alba fotografií • rozlišení a 12 800dpi
• rychlost skenování a 24 str./ min. •
rozlišení skeneru 3 200x6 400dpi • rozhraní
USB 2.0 • záruka 2 roky, EB11B177121CE
cena
5 008 Sk
5 960 Sk s DPH
EPSON PictureMate
2 995
EPSON Stylus CX3650 + optická myš
• tiskárna, skener a kopírka do domácnosti • rozlišení a 5.700dpi • rychlost tisku 13 str/min. v
èerné i v barvì • oddìlené barevné cartridge, pigmentové inkousty Durabrite • rozlišení skeneru
600x1.200dpi • rozhraní USB • záruka 2 roky, EC11C577046CZ
3cena564
s DPH
• inkoustová tiskárna umoòující tisk
fotografií 10*15 cm s pomocí PC i bez •
rovnou z fotoaparátu (USB) nebo mobil−
ního telefonu (Bluetooth) • technologie
Micro Piezo, 6 color • optimalizované rozlišení na
vhodných médiích a 5760 dpi • photo 10x15 cm za 128 sec. (dosaitelná
rychlost tisku závislá na pouívaném provozním systému a aplikaèním pro−
gramu jako i rozlišení tisku dané strany) • podporuje 9 typù pamìových
karet • rozhraní USB 1.1 • záruka 2 roky, EC11C556011CP
cena
5 008 Sk
5 960 Sk s DPH
EPSON Aculaser CX11N
• skenování, kopírování a tisk èernobíle i
barevnì v jednom • technologie Epson
Wrap Transfer • vysokorychlostní tisk a
kopírování: èernobílý 25 str./min., barevný
tisk 5/min. • kompatibilní s operaèními sys−
témy Windows a MAC • vysokorychlostním
rozhraním USB (kompatibilní s 2.0) • EC11C588001BZ
1 552
1cena847
s DPH
cena
27 865 Sk
33 159 Sk s DPH
EPSON Stylus C45 + optická myš
• A4 barevná inkoustová tiskárna pro celou rodinu, vhodná i pro tisk fotografií •
rozlišení 2 880x720dpi optimalizovaných • rychlost tisku a 11 str./min. èernobíle, a
5,5 str./min. v barvì • rozhraní USB • záruka 2 roky, EC11C575031BU
Epson Stylus C43SX
EPSON fototiskárna Stylus R800
EPSON Stylus Photo R300
Epson Stylus C66 Photo Edition
• rychlá a spolehlivá barevná inkoustová
tiskárna pro celou rodinu
• snadné pouití díky jednoduchým
tiskovým ovladaèùm a SW
• rozlišení 2.880dpi
• rychlost tisku a 11str./min èernobíle,
barevnì a 5,5 str./min
• rozhraní paralelní
• záruka 2 roky, EC11C539171GE
• integrované øešení pro tisk digitálních fotografií,
prvotøídní kvalita tisku
• rozlišení 5.760 x 1440 dpi, bezokrajový tisk
• 7 samostatných zásobníkù inkoustu
• vysoká kvalita do 5760 optimalizovaných DPI
• vysoká rychlost tisku a 17 stran/min,
barevnì a 8 stran/min
• samostatné zásobníky inkoustu
pro finanènì úsporný tisk
• USB rozhraní pro snadné pøipojení k poèítaèi PC
• záruka 2 roky, EC11C550021
• integrované øešení pro tisk digitálních fotografií,
prvotøídní kvalita tisku
• rozlišení 5.760dpi, bezokrajový tisk
• 6 samostatných zásobníkù inkoustu
• pøímý tisk z pamìových karet,
digitálních fotoaparátù a bezdrátových
• zaøízení bez nutnosti pøipojení k PC
• zálohování obrázkù pøímo na jednotky CD−R a Zip
• záruka 2 roky, EC11C536041
• ideální víceúèelová tiskárna pro domov a kanceláø
• tisk textu, grafiky a fotografií v maximální kvalitì,
a do optimalizovaného rozlišení 5760 dpi
• vysokorychlostní tisk 17 str./min.
• inkousty Epson DURABrite™ pro trvanlivé a ostré
výtisky, které vydrí celý ivot; odolné proti roz−
mazání − pøímo z tiskárny
• samostatné zásobníky inkoustu pro finanènì úsporný
tisk a optimální kvalitu USB
• záruka 2 roky, EC11C573001BA
cena
cena
cena
cena
1 984 Sk
2 361 Sk s DPH
11 731 Sk
13 960 Sk s DPH
4 989 Sk
5 937 Sk s DPH
2 082 Sk
21 ¦ strana
2 478 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:37
Page 22
NA: Tiskárny a skenery
Ceník tiskáren a skenerù
bez DPH
s DPH
bez DPH
Inkoustové tiskárny HP
s DPH
Èernobílé laserové tiskárny HP
30313326
Tiskárna HP DeskJet 3940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 943 Sk . . . . .2 312 Sk
30323140
Tiskárna HP LaserJet 1020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 288 Sk . . . . .5 103 Sk
30313327
Tiskárna HP DeskJet 5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 855 Sk . . . . .3 397 Sk
30323141
Tiskárna HP LaserJet 1022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 639 Sk . . . . .7 900 Sk
30313328
Tiskárna HP DeskJet 5940 + fotokazeta ZDARMA . . . . . . . . . . . . . . . . .3 529 Sk . . . . .4 200 Sk
30323142
Tiskárna HP LaserJet 1022n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 106 Sk . . . .12 026 Sk
30313324
Tiskárna HP DeskJet 6620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 155 Sk . . . . .6 134 Sk
30323110
Tiskárna HP LaserJet 1160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 106 Sk . . . .12 026 Sk
30313323
Tiskárna HP DeskJet 6840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 860 Sk . . . . .8 163 Sk
30323111
Tiskárna HP LaserJet 1320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 803 Sk . . . .14 046 Sk
30313137
Tiskárna HP Business inkjet 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 015 Sk . . . . .5 968 Sk
30323292
Tiskárna HP LaserJet 2420* + 4 DVD ZDARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 338 Sk . . . .25 392 Sk
30313138
Tiskárna HP OfficeJet Pro k550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 563 Sk . . . . .7 810 Sk
30323293
Tiskárna HP LaserJet 2420d* + 4 DVD ZDARMA . . . . . . . . . . . . . . . . .25 141 Sk . . . .29 918 Sk
Tiskárna HP OfficeJet Pro k550dtn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 862 Sk . . . .11 736 Sk
30323294
Tiskárna HP LaserJet 2420n* + 4 DVD ZDARMA . . . . . . . . . . . . . . . . .32 545 Sk . . . .38 729 Sk
30313140
Tiskárna HP OfficeJet Pro k550dtwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 511 Sk . . . .13 698 Sk
30323281
Tiskárna HP LaserJet 4250* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 906 Sk . . . .37 968 Sk
30313109
Tiskárna HP DeskJet 1280 / A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 097 Sk . . . .12 015 Sk
30323282
Tiskárna HP LaserJet 4250n* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 411 Sk . . . .55 229 Sk
Tiskárna HP Business Inkjet 2300* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 444 Sk . . . .21 948 Sk
30323286
Tiskárna HP LaserJet 4350* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 431 Sk . . . .57 633 Sk
30323287
Tiskárna HP LaserJet 4350n* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 398 Sk . . . .74 254 Sk
30323145
Tiskárna HP LaserJet 5100* / A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 691 Sk . . . .73 412 Sk
30323146
Tiskárna HP LaserJet 5100tn* / A3
30323106
Tiskárna HP LaserJet 9050* / A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 300 Sk . . .140 777 Sk
30313139
30313504
30313111
Tiskárna HP DeskJet 9800* / A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 429 Sk . . . .15 981 Sk
30313383
Tiskárna HP DeskJet 450Ci* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 592 Sk . . . .11 414 Sk
30313384
Tiskárna HP DeskJet 450CBi* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 275 Sk . . . .13 417 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 721 Sk . . .102 008 Sk
Inkoustové tiskárny Epson
Barevné laserové tiskárny HP
EC11C539171GE Tiskárna EPSON Stylus C43SX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 984 Sk . . . . .2 361 Sk
EC11C575031BU Tiskárna EPSON Stylus C45 + opt. myš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 551 Sk . . . . .1 847 Sk
EC11C573001BA Tiskárna EPSON Stylus C66 Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 082 Sk . . . . .2 478 Sk
Inkoustové fototiskárny HP
30313220
Tiskárna HP PhotoSmart 8050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 274 Sk . . . . .6 276 Sk
303132190
Tiskárna HP PhotoSmart 8250 + sada inkoustù . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 098 Sk . . . . .8 447 Sk
30313206
Tiskárna HP PhotoSmart 8450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 565 Sk . . . .10 192 Sk
30313214
Tiskárna HP PhotoSmart 8750 / A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 050 Sk . . . .20 290 Sk
30323337
Tiskárna HP Color Laserjet 2600N + 4 DVD ZDARMA . . . . . . . . . . . . . .13 426 Sk . . . .15 977 Sk
30323333
Tiskárna HP Color LaserJet 2550LN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 286 Sk . . . .24 140 Sk
30323334
Tiskárna HP Color LaserJet 2550N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 642 Sk . . . .28 134 Sk
30323335
Tiskárna HP Color LaserJet 3550* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 304 Sk . . . .22 972 Sk
30323336
Tiskárna HP Color LaserJet 3550n* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 154 Sk . . . .27 553 Sk
30323328
Tiskárna HP Color LaserJet 3700* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 810 Sk . . . .50 944 Sk
Laserové tiskárny Epson
EC11C534011BZ Tiskárna EPSON EPL−6200L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 681 Sk . . . . .6 760 Sk
EC11C533011BZ Tiskárna EPSON EPL−6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 971 Sk . . . .11 865 Sk
Inkoustové fototiskárny Epson
EC11C536041
Tiskárna EPSON Stylus R300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 989 Sk . . . . .5 937 Sk
EC11C550021
Tiskárna EPSON Stylus R800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 731 Sk . . . .13 960 Sk
EC11C567001BZ Tiskárna EPSON Aculaser C1100N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 059 Sk . . . .13 160 Sk
EC11C533011BR Tiskárna EPSON EPL−6200N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 271 Sk . . . .15 792 Sk
EC11C567041BW Tiskárna EPSON AcuLaser C1100N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 100 Sk . . . .19 159 Sk
EC11C485001BG Tiskárna EPSON AcuLaser C1900S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 536 Sk . . . .23 248 Sk
Multifunkèní zaøízení HP (tiskárna, kopírka, skener, nìkteré modely fax)
EC11C485001BA Tiskárna EPSON AcuLaser C1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 749 Sk . . . .24 691 Sk
30353022
Multifunkèní zaøízení HP PSC 1410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 014 Sk . . . . .3 587 Sk
EC11C485001BC Tiskárna EPSON AcuLaser C1900D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 157 Sk . . . .37 077 Sk
30353060
Multifunkèní zaøízení HP PSC 1510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 331 Sk . . . . .3 964 Sk
30353043
Multifunkèní zaøízení HP PSC 1610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 481 Sk . . . . .5 332 Sk
30353011
Multifunkèní zaøízení HP PSC 2355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 155 Sk . . . . .6 134 Sk
31223019
Tiskárna Minolta PagePro 1350W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 899 Sk . . . . .4 640 Sk
30353033
HP OfficeJet 4255 − Print/Scan/Copy/Fax, USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 155 Sk . . . . .6 134 Sk
31223014
Tiskárna Minolta PagePro 1350E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 144 Sk . . . . .7 311 Sk
30353058
HP OfficeJet 5610 − Tisk/Scan/Copy/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 869 Sk . . . . .6 984 Sk
31224020
Tiskárna Minolta Magicolor 2400W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 014 Sk . . . .13 107 Sk
30353054
Multifunkèní zaøízení HP OfficeJet 6210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 899 Sk . . . . .8 210 Sk
30353023
HP PhotoSmart 3210 print/scan/copy LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 349 Sk . . . .12 315 Sk
30353024
HP PhotoSmart 3310 print/scan/copy/fax LAN/WiFi . . . . . . . . . . . . . . . .13 679 Sk . . . .16 278 Sk
40100091
Skener HP ScanJet 2400C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 419 Sk . . . . .2 879 Sk
30353057
HP officejet 7210 − print/scan/copy/fax/read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 380 Sk . . . .13 542 Sk
40100120
Skener HP ScanJet 3800 photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 697 Sk . . . . .3 209 Sk
30353055
HP officejet 7310 − print/scan/copy/fax, LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 226 Sk . . . .18 119 Sk
40100098
Skener HP ScanJet 4370 photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 172 Sk . . . . .3 775 Sk
30353056
HP officejet 7410 − print/scan/copy/fax, Wi−Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 596 Sk . . . .22 129 Sk
40100099
Skener HP ScanJet 4850 photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 957 Sk . . . . .5 899 Sk
30363005
HP LaserJet 3015 − Tisk/Scan/Copy/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 724 Sk . . . .13 952 Sk
40100096
Skener HP ScanJet 4600p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 869 Sk . . . . .6 984 Sk
30363006
HP LaserJet 3020 − Tisk/Scan/Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 251 Sk . . . .15 769 Sk
40100097
Skener HP ScanJet 4670vp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 899 Sk . . . . .8 210 Sk
30363007
HP LaserJet 3030 − Tisk/Scan/Copy/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 856 Sk . . . .20 059 Sk
40100077
Skener HP ScanJet 5590p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 780 Sk . . . . .8 068 Sk
30363008
HP LaserJet 3380 − Tisk/Scan/Copy/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 440 Sk . . . .27 894 Sk
40100075
Skener HP ScanJet 5530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 309 Sk . . . .12 268 Sk
30363050
HP LaserJet 4345* − Tisk/Scan/Copy/Digital sender . . . . . . . . . . . . . . . .89 188 Sk . . .106 134 Sk
40100076
Skener HP ScanJet 5590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 186 Sk . . . .18 071 Sk
30363120
HP COLOR LaserJet 2820 − Tisk/Scan/Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 060 Sk . . . .35 771 Sk
40100101
Skener HP ScanJet 8200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 389 Sk . . . .23 073 Sk
30363121
HP COLOR LaserJet 2840 − Tisk/Scan/Copy/Fax/Èteèka . . . . . . . . . . . . .33 416 Sk . . . .39 765 Sk
40100104
Skener HP ScanJet 7650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 067 Sk . . . .28 640 Sk
40100103
Skener HP ScanJet 8290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 897 Sk . . . .78 417 Sk
Laserové tiskárny Minolta
Skenery HP
Multifunkèní zaøízení EPSON (tiskárna, kopírka, skener)
EC11C577046CZ Multifunkèní EPSON CX3650 + opt. myš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 995 Sk . . . . .3 564 Sk
* Produkt je urèen pro firemní klientelu a je dodáván se zárukou 1 rok, lze dokoupit
EC11C579024CZ Multifunkèní EPSON Stylus RX425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 989 Sk . . . . .5 937 Sk
rozšíøení záruky pomocí hp CarePack
22 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:38
Page 23
NA: Spotøební materiál
Proè tisknout fotografie doma?
HP fotobalíèky pøinášejí svìí vítr do oblasti domácího tisku fotografií. V jednom balíèku nyní máte monost získat inkoust a fotopapíry na 60, 100 èi a 150 fotografií.
Urèitì víte, e foceni je díky novým digitálním fotoaparátùm HP více ne jednoduché. Jak ale dosáhnout toho, aby snímky nevypadaly hezky pouze na monitoru poèítaèe
a pøemìnit je v realistické fotografie s ivými barvami a svìtelnou odolností, která vydrí po generace? S HP fotobalíèky je nyní proces tisku ještì snazší a navíc cenovì
výhodnìjší ne kdy jindy. S HP fotobalíèky mùete mít vlastní nádherné fotografie ji od 6,90 (s novou photosmart tiskárnou hp 8250, která pouívá samostatné inkous−
tové zásobníky).
Argumentù, proè si tisknout fotografie doma, je celá øada
Kontrola nad kvalitou:
• Vytištìní snímkù máte celou dobu pod kontrolou. Nemusíte se obávat špatného nastavení barev èi oøíznutí fotek.
• S inkousty HP Vivera docílíte ivých a realistických barev, které odolají vyblednutí po celé generace
Tisk kdykoli:
• Nemusíte nikam chodit, tisk fotek zvádnete bìhem pár minut v pohodlí svého domova. Navíc si mùete sami vybrat, které fotografie vytisknete a vyhnete se tak tisku špatných snímkù.
Jednoduché ovládání:
• Díky vestavìným èteèkám karet nebo rozhraní PictBridge pro pøímý tisk z fotoaparátu nepotøebujete k tisku zapnout poèítaè
• Barevný displej s intuitivním ovládáním menu Vám umoní náhled a úpravu fotografií tak, abyste vdy vytiskli to, co chcete a jak chcete
Rùzné formáty fotografií:
• Díky mnoství druhù fotopapírù HP a monostem tiskáren si mùete vybrat, v jakém fomátu si fotografii vytisknete − od klasického formátu 10x15cm, pøes pasovou fotografii èi panoramat−
ickou fotografii 10x30 a tøeba k formátu A3.
Nestandardní tiskové úlohy:
• Poøízené snímky nemusíte tisknout jen jako klasické fotografie,
ale mùete je pouít na rùzné kreativní projekty
• Kalendáøe
• Plakáty
• Obálky, samolepky
• Naehlovací fólie
• Pozvánky, oznámení
A u tisknete své snímky pøímo z fotoaparátu pøipojeného k tiskárnì
USB kabelem (funkce PictBridge) nebo z pamìové karty vloené do
slotu v tiskárnì, díky pokroèilým funkcím a monostem HP inkous−
tových tiskáren máte vdy plnou kontrolu nad vašimi fotografiemi.
S HP fotoaparáty, fototiskárnami a originálním spotøebním mater−
iálem tak máte k dispozici vlastní domácí fotolaboratoø, její
ovládání zvládne opravdu kadý.
AKCE pro tento mìsíc:
hp photo paper
hp photo paper
hp photo starter pack
lesklý fotografický papír hp photo paper (Q5437A)
lesklý fotografický papír hp photo paper (C7891A)
Inkoustová kazeta série HP 57 + fotopapír Premium Photo, 60 listù (Q7942AE)
• 25 listù formátu A4
• gramá 175g
• vhodné pro všechny inkoustové tiskárny
a multifunkèní zaøízení HP
• 38319104
• 20 listù formátu 10x15
• gramá 175g
• vhodné pro všechny inkoustové tiskárny
a multifunkèní zaøízení HP
• 38319101
Fotografická sada hp photo pack série 57 se 60 listy fotopapíru 10x15cm
• kombinace inkoustu a papíru v jediném produktu
• umoní pohodlnì doma tisknout cenovì dostupné barevné fotografie studiové kvality.
• snímky studiové kvality, pohodlí a monost ovládání tisku doma – to vše za vynika−
jící cenu.
76
90
cena s DPH
61
73
cena s DPH
Tisknìte dokonalé, realistické barevné fotografie se vzhle−
dem a pùsobivostí profesionálnì zpracovaného materiálu. Barvy
odolávají blednutí po øadu generací – déle ne pøi zpracování ve
fotolaboratoøi, take vaše vzpomínky zùstanou jasné a ivé.
Tøíbarevná inkoustová tisková
kazeta: azurová, purpurová, lutá −
uzpùsobená pro tisk 60 fotografií
(34313152)
535
637
cena s DPH
23 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:38
Page 24
NA: Digitální fotografii
ZDARMA
256 MB KARTA
Sony Cyber−Shot DSC−S90 +256 MB KARTA ZDARMA
• digitální fotoaparát s objektivem • Carl Zeiss, rozlišení 4,23 mil. pixelù • 3x optický zoom
• 6x digitální Pricision zoom, a 10x Smart • vícebodový AF, vícezónové mìøení • video se
zvukem, manuální nastavení clony • histogram, 2,5" LCD, blesk • 32 MB interní pamì •
nabíjeèka a baterie v balení • záruka 2 roky, 219022810
8 659
10cena304
s DPH
4 763
5cena668
s DPH
Digitální fotoaparát Olympus C−370 ZOOM
• kompaktní digitální fotoaparát • rozlišení 3,2 mil. pixelù • 3x
optický zoom • f2.9, makro od 2 cm, ISO 64−200, scénické reimy,
video • PictBridge, TV výstup, 3,8 cm LCD • xD karta, interní pamìt
12MB • 87,5x62,5x38,5mm, 140g • záruka 2,5 roku, 21901073
Olympus µ[mju:] Digital 600 silver
Nikon COOLPIX 5600 light pack
Olympus C−500 Zoom
Sony Cyber−Shot DSC−T33/N − zlatá barva
• kompaktní digitální fotoaparát
• rozlišení 6 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 5x digitální zoom
• supermakro od 7 cm, video se zvukem
• TruePicTurbo, PictBridge, 6,4cm LCD Sunshine
• podporované karty xD, TV výstup
• akumulátor Li−ion LI−12B, nabíjeèka a 16MB xD karta
• záruka 2,5 roku, 21901121
• kompaktní digitální fotoaparát, ideální pro zaèínající
• rozlišení 5 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 4x digitální zoom
• makro od 4 cm
• snímací reimy, pøednastavené scény, videosekvence
• SD karta, napájení 2x AA Ni−MH, interní pamì 12MB,
rozmìry 85 x 60 x 35mm, hmotnost 130g
• záruka 2 roky, 21905968
• kompaktní digitální fotoaparát
• rozlišení 5 mil.pixelù
• 3 x optický zoom, 38−114 mm, f2,8−4,9
• makro od 2 cm
• 15 scénických reimù, ezpozièní reimy, video se zvukem
• xD−Picture Card, 14MB interní pamì
• TruePic Turbo, 4,5cm LCD, napájení 2xAA
• záruka 2,5 roku, 21901111
• kompaktní digitální fotoaparát s objektivem Carl Zeiss
• rozlišení 5,255 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 6x digitální zoom, Smart Zoom
• 9 pøednastavených scén, obrazové efekty, dávka
snímkù, vícebodový AF
• USB 2.0, AV výstup, PictBridge
• 32 MB interní pamì
• záruka 2 roky, 21902238
cena
cena
cena
cena
10 660 Sk
12 685 Sk s DPH
7 189 Sk
8 555 Sk s DPH
6 607 Sk
7 862 Sk s DPH
9 987 Sk
11 885 Sk s DPH
+ pouzdro
Nikon S1
Olympus FE − 100
Canon PowerShot A400 zelený
Nikon COOLPIX 5900
• celokovový ultrakompaktní a lehký digitální fotoaparát
• rozlišení 5,1 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 4x digitální zoom
• objektiv Zoom−Nikkor ED èleny
• funkce „D−lighting“, speciální reim „Face−priority AF“
(priorita zaostøení na oblièej), SD karta, 12 MB interní
pamì, dobíjecí li−ion baterie + kolébka
• záruka 2 roky, 21905967
• kompaktní digitální fotoaparát, kovové tìlo
• rozlišení 4 mil. pixelù
• 2,8x optický zoom, 4x digitální zoom
• záznamové médium xD karta
• makro od 2cm, reimy auto/manuální, video se
zvukem, 2 x AA baterie, TruePic Turbo, 3,8cm LCD
• hmotnost 140g, rozmìry 87,5x62,5x38,5mm
• záruka 2,5 roku, 21901126
• kompaktní digitální fotoaparát pro zaèáteèníky
• rozlišení 3,2 mil. pixelù
• 2,2x optický zoom, 3,2x digitální zoom
• makro reim od 5 cm
• snímací reimy auto, videosekvence, histogram
• USB 1.0, video výstup, audio výstup, 2xAA baterie
• hmotnost 165g, rozmìry 107x54x37mm
• záruka 2 roky, 21906085
• kompaktní digitální fotoaparát pro zaèáteèníky
• rozlišení 5 mil. pixelù
• 3x optický zoom, 4x digitální zoom
• makro reim od 4 cm, snímací reimy, videosekvence
• SD karta, 14MB interní pamì, video+audio výstup,
napájení Li−ion aku EN−EL5
• hmotnost 150g, rozmìry 88x60x36,5mm
• záruka 2 roky, 21905969
cena
cena
cena
cena
10 358 Sk
12 326 Sk s DPH
24 ¦ strana
5 324 Sk
6 335 Sk s DPH
4 399 Sk
5 235 Sk s DPH
10 189 Sk
12 125 Sk s DPH
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:39
Page 25
NA: Digitální fotografii
Ceník
Nikon COOLPIX 4600 light pack
• kompaktní digitální fotoaparát, ideální pro zaèínající • rozlišení 4 mil.
pixelù • 3x optický zoom, 4x digitální zoom • makro od 4 cm • snímací
reimy, pøednastavené scény, videosekvence • 14MB interní pamì, SD
karty • USB 1.0, video + audio výstup • napájení 2x AA Ni−MH baterie,
hmotnost 130g, rozmìry 85 x 60 x 35mm • záruka 2 roky, 21905966
5 755
6cena848
s DPH
9 029
Digitální fotoaparát
Canon PowerShot A510/A520
• kompaktní digitální fotoaparát • rozlišení 3,2 / 4 ,0mil.
pixelù • 4x optický zoom • 3,2x / 3,6xdigitální zoom •
9bodové zaostøování AiAF, 1bodový AF (fixní, støed) • 20
reimù fotografování, reimy VGA, výkonným zoomovacím
bleskem, makro od 5 sm, dávka a 12 snímkù,
videosekvence se zvukem • 1,8" LCD, PictBridge, volitelnì
vodotìsné pouzdro a doplòky pro objektiv • SD karta nebo
MMC, 16MB MMC souèástí balení, èeské menu, alkalické
nebo NiMH baterie velikosti AA (alkalické baterie dodávány
s pøístrojem) ) • záruka 2 roky, 21906077/78
10cena745
s DPH
0
K modelu A52
TA
128 MB KAR
+ POUZDRO
UMÍ ČESKY
6 899
+ objektiv 18−55 AF−S DX
+ objektiv 18−70 AF−S DX
Nikon digitální zrcadlovka D50/B + objektiv
Fujifilm FinePix F10
Nikon D70s
• poloprofesionální digitální zrcadlovka
• rozlišení 6 mil. pixelù, vymìnitelný objektiv
• makro od 2 cm, snímací reimy auto/manuální
• záznamové médium CompactFlash, MicroDrive
• USB 2.0, pøídavný objektiv Nikkor AF, konektor na
externí blesk, videovýstup, histogram
• Li−ion aku., hmotnost 540g, rozmìry 133x102x76
• záruka 2 roky, 21905793
• kompaktní digitální fotoaparát pro pokroèilé
• rozlišení 5 mil. pixelù
• 8x optický zoom, 4x digitální zoom
• snímací reimy auto/manuální, makro od 1 cm
• videosekvence, USB 2.0, video výstup
• SD a MMC, 16MB SD karta souèástí balení
• 4xAA baterie, hmotnost 300g, rozmìry 109 x 82 x 94mm
• záruka 3 roky, 219070660
• poloprofesionální digitální zrcadlovka
• rozlišení 6 mil. pixelù
• makro od 2 cm, snímací reimy auto/manuální
• CompactFlash, MicroDrive, histogram, konektor na
externí blesk, pøídavný objektiv Nikkor AF
• USB 1.0, video výstup, Li−Ion akumulátor EN−EL3,
hmotnost 600g, rozmìry 140 x 111 x 78mm
• záruka 2 roky, 21905792
cena
cena
cena
30 220 Sk s DPH
9 103 Sk
10 833 Sk s DPH
36 968 Sk
43 992 Sk s DPH
EZ−1445mm, f3,5−5,6, ekv. 28−90mm
EZ−4015mm, f3,5−4,5, ekv. 80−300mm
Olympus E−300 Double Zoom Kit
Olympus C−5500
Sony Cyber−Shot DSC−H1
• digitální zrcadlovka s výmìnnými objektivy 4/3
• rozlišení 8 mil. pixelù
• interní blesk CF (Typ I, II), Micro Drive
• scénické reimy, sekvence snímkù
• unikátní antiprachový filtr
• TruePic TURBO, PictBridge, Li−ion baterie (BLM−1)
a nabíjeèka v balení
• záruka 2 roku, 21901375
• kompaktní digitální fotoaparát pro pokroèilé
• rozlišení 5 mil. pixelù
• 5x optický zoom , 4x digitální zoom
• makro od 2 cm, ISO 80−400
• reimy auto/manuální, videosekvence, záznamové
médium xD, akumulátor Li−ion, USB, video výstup
• hmotnost 245g, rozmìry 110x67x47 mm
• záruka 2,5 roku, 21901130
• kompaktní digitální fotoaparát
• rozlišení 5,255 mil. pixelù
• 12x optický, a 48x smart, 24x digitální zoom
• optická stabilizace, manuální ostøení, priorita èasu a clony
• videosekvence se zvukem, 2,5" LCD, blesk, histogram
• USB 2.0, AV výstup, 2x aku Ni−MH + nabíjeèka +
32MB interní pamì
• záruka 2 roky, 21902218
cena
cena
cena
33 134 Sk
39 429 Sk s DPH
9 723 Sk
11 570 Sk s DPH
s DPH
5 092 Sk
6 059 Sk
7 305 Sk
8 693 Sk
7 305 Sk
8 693 Sk
8 412 Sk 10 010 Sk
9 740 Sk 11 591 Sk
Fotoaparáty Canon
Digital IXUS 430
11 898 Sk
(4 MP, 3x ZOOM), 21906041
Digital IXUS 50
12 034 Sk
(5 MP, 3x ZOOM), 21906080
Digital IXUS 700
17 505 Sk
(7 MP, 3x ZOOM), 21906079
Power Shot S2 IS
19 753 Sk
(5 MP, 12x ZOOM), 21906067
PowerShot G6
21 881 Sk
(7 MP, 4x ZOOM), 21906065
PowerShot Pro 1
24 070 Sk
(8 MP, 7x ZOOM), 21906060
Canon EOS 350D
35 010 Sk
Black EF−S18−55mm, (8 MP), 21906095
Fotoaparáty Olympus
C−180
5 005 Sk
(5,1 MP, 4x D. ZOOM), 21901071
C−480Z
6 043 Sk
(4 MP, 3x ZOOM), 21901112
FE−5500
7 344 Sk
(5 MP, 3x ZOOM), 21901115
Mju−mini DIGITAL−S BLACK
8 205 Sk
(5 MP, 2x ZOOM), 21901116
8cena210
s DPH
25 395 Sk
Fotoaparáty Acer
ACER CR−5130
(5 MP, 3x ZOOM), 219111001
ACER CR−6530
(6 MP, 3x ZOOM), 219111003
ACER CS−5531
(5 MP, 3x ZOOM), 2191110021
ACER CS−6530
(6 MP, 3x ZOOM), 2191110031
ACER CR−8530
(8 MP, 3x ZOOM), 219111004
bez DPH
13 377 Sk
15 919 Sk s DPH
Fotoaparáty SONY
Cyber−Shot DSC−S40
(4,2 MP, 3xZOOM), 21902280
Cyber−Shot DSC−S80
(4 MP, 3xZOOM), 21902282
Cyber−Shot DSC−P200
(7,2 MP, 3x ZOOM), 21902272
Cyber−Shot DSC−W5+ 256 MB
(5 MP, 3xZOOM), 219022780
Cyber−Shot DSC−W7
(7,2 MP, 3xZOOM), 21902279
Cyber−Shot DSC−T7/B
(5 MP, 3xZOOM), 21902240
25 ¦ strana
14 320 Sk
20 831 Sk
23 506 Sk
26 038 Sk
28 643 Sk
41 662 Sk
5 956 Sk
7 191 Sk
8 739 Sk
9 764 Sk
5 450 Sk
6 486 Sk
6 682 Sk
7 952 Sk
10 799 Sk 12 851 Sk
9 761 Sk 11 616 Sk
10 229 Sk 12 173 Sk
12 504 Sk 14 880 Sk
Fotoaparáty Konica Minolta
DiMAGE Z10
7 254 Sk
(3 MP, 8x ZOOM), 21907061
DiMAGE Z20 + 256 MB
9 103 Sk
(5,0 MP, 8x ZOOM), 219070660
DiMAGE X60 + dalekohled 11 251 Sk
(5 MP, 3x ZOOM), 21907041
Dimage Z5
15 191 Sk
(5,0 MP, 12x ZOOM), 21907064
DiMAGE A200
23 513 Sk
(8 MP, 7x ZOOM), 21907037
Fotoaparáty Kodak
EasyShare C340
(5 MP, 3x ZOOM), 21903047
EasyShare LS753
(5 MP, 2,8x ZOOM), 21903041
EasyShare C360
(5 MP, 3x ZOOM), 21903048
EasyShare Z730
(5 MP, 4x ZOOM), 21903050
EasyShare V530
(5 MP, 3x ZOOM), 21903054
14 159 Sk
8 632 Sk
10 833 Sk
13 389 Sk
18 077 Sk
27 980 Sk
5 828 Sk
6 935 Sk
5 933 Sk
7 060 Sk
6 802 Sk
8 094 Sk
8 748 Sk 10 410 Sk
9 720 Sk 11 567 Sk
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:40
Page 26
NA: Pøíslušenství k digitální fotografii
V−6000 + 2ks GP bat.2400NiMh, (1h)
nabíjeèka GP Power Bank Rapid 2
set rychlo nabíjeèky a 2 ks AA NiMH baterií 2400mAh,
doba nabíjení cca 1 hodina, záruka 2 roky (21998348)
+ 4AA baterie 2300
Nabíjí 2 nebo 4 èlánky AA nebo 2 èlánky AAA MiMH;
napájení 230V/50Hz; ochrana proti pøebíjení èlánkù,
souèástí dodávky 4 èlánky 230AAHC (2300 mAh),
rozmìry 116x66x29mm (21998345)
cena
cena
Nové profesionální nástroje a efekty
Publikaèní nástroje
Nové prvky ovládání
A desítky dalších novinek
1 113 Sk
1 324 Sk s DPH
757 Sk
901 Sk s DPH
Poznejte kouzlo digitální fotografie!
Zoner Photo Studio 8 je univerzální nástroj pro nejširší skupinu uivatelù digitálních fotoaparátù. Nabízí vše pro zpra−
cování digitálních fotografií: staení do poèítaèe s podporou všech typù digitálních fotoaparátù, automatické i profe−
sionální úpravy obrazu a odstranìní obrazových vad, nástroje pro neomezenou archivaci a široké monosti publikování
fotografií.
Zoner Photo Studio 8 je k dispozici v odlišných verzích, obsahujících rùzné mnoství nástrojù podle Vašich potøeb:
82930061 Zoner Photo Studio 8.0 Professional
82930063 Zoner Photo Studio 8.0 Home
82930062 Zoner Photo Studio 8.0 Classic
2 100 Sk
840 Sk
335 Sk
2 499 Sk s DPH
999 Sk s DPH
399 Sk s DPH
Nabíjeèka TRUST 430BQ Quick Battery Charge
Nabíjeèka GP Power bank 3 + 4AA baterie
Rychlonabíjeèka pro Ni−MH and Ni−Cd dobíjecí baterie,
umoòuje dobíjet 4 AA/AAA baterie bìhem 2−4 hodin.
Souèástí balení jsou 4 AA NiMH 2100mAh, mikroproce−
sor hlídá a pøedchází pøebití, zkratu a pøehøátí baterií.
(21709403)
Set nabíjeèky a 4 x AA NiMH 1800 mAh akumulátorù,
kompatibilita s libovolným DF na tukové baterie,
nabíjení 2 nebo 4 AAA, AA NiMH • rozmìry:
120x42x75, hmotnost 225g bez èlánkù, po nabití
mohou zùstat èlánky v nabíjeèi (21998333)
cena
cena
486 Sk
578 Sk s DPH
455 Sk
541 Sk s DPH
Case Logic foto pouzdro CBP1
Crumpler brašna Sporty Guy 06 black/grey
DIGIMAX Camera Bag
Case Logic foto pouzdro DCB3
Pouzdro na fotoaparát − vhodné pro fotoaparát 35mm,
APS a digitální. V zadní èásti štìrbina pro pásek,
monost nosit v pase. Kapsa na pøíslušenství. Vnitøní
rozmìry 12,5 x 8 x 4 cm, vnìjší rozmìry 13 x 8,6 x 5,3 cm
(15595104)
Brašna na digitální (nebo klasický) foák s univerzální−
mi rozmìry 10x14x7 (šxvxh), oddìlený prostor na pøís−
lušenství (baterie, pamìová karta atd.)
(15595200)
Praktické polstrované pouzdro na fotoaparáty s
moností nošení na opasku èi na ramenním popruhu.
Materiál 420D Nylon je èásteènì vodìodolný. Rozmìry
vnìjší: 180 x 120 x 90mm, vnitøní kapsa: 155 x 100 x
60mm. Záruka 2 roky (15594989)
Nylon, barevná (èervená, modrá, béová). Vnitøní
rozmìry 10,5 x 9 x 4 cm.
Vnìjší rozmìry 12 x 10 x 6 cm (15595119)
cena
cena
cena
cena
194 Sk
231 Sk s DPH
861 Sk
1 025 Sk s DPH
189 Sk
225 Sk s DPH
381 Sk
453 Sk s DPH
New Sony Memory Stick Pro DUO MSX−M256S
512MB CompactFlash Card Kingston
512MB Secure Digital Card Kingston
512MB karta MultiMedia 150x (MMC+)
Nová pamìová karta Memory Stick PRO DUO(menší
rozmìr) s kapacitou 256MB, rychlost pøenosu dat a
20MB/s, lepší odolnost proti teplotním zmìnám.
(21902458)
záruka 5 let, rozmìry 36,4 x 42,8 x 3,3 mm
(205517013)
záruka 5 let, rozmìry 24 x 32 x 2,1 mm, data transfer a
2MB/s (205517209)
ideální pro pøenos dat z pamìové karty do PC,
s kapacitou 512 MB
(21963629)
cena
cena
cena
cena
1 100 Sk
1 309 Sk s DPH
1 145 Sk
1 363 Sk s DPH
1 033 Sk
1 229 Sk s DPH
Ceník pøíslušenství
ARGOSY PhotoHDD 20GB
Apacer SHARE Steno CD311 + HDD + èteèka
Jednoduše zálohujte své fotky na cesách nebo pøenášejte
data díky miniaturnímu a lehkému photo harddisku se
èteèkou pamìových karet. Kapacita 20GB, (CF I/II,
MicroDrive, MMC, SD, MemoryStick, min 3 hodiny
provozu na baterie. 20409000010
Pøenosný USB rámeèek s 2,5" HDD 40GB HDD + èteèka
karet 14v1. Bez pøipojení k PC je urèen pro zálohování
dat z digitálních fotoaparátù, èteèek karet, PC. LCD dis−
play umoòuje snadný pøehled o práci s daty. Dobíjecí
baterie Li−ion (výdr v reimu standby a 3 hodiny, pøi
kopírování a 1 hodina). 205515156
cena
cena
6 278 Sk
7 471 Sk s DPH
26 ¦ strana
5 519 Sk
6 568 Sk s DPH
21967061
21967065
21967027
21967026
21967027
21967029
205515151
1 327 Sk
bez DPH
1 579 Sk s DPH
s DPH
USB èteèky pamìových karet I−TEC k PC
USB Key CompactFlash Reader, I−Tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Sk . . . . . . . . . . . . . .424 Sk
USB Key MMC/SD Reader, I−Tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Sk . . . . . . . . . . . . . .424 Sk
USB Key XD Reader, I−Tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Sk . . . . . . . . . . . . . .424 Sk
USB Key Memory Stick Reader/Writer, I−Tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Sk . . . . . . . . . . . . . .424 Sk
USB Key xD Picture Card Reader/Writer, I−Tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Sk . . . . . . . . . . . . . .424 Sk
USB 2.0 All in One Read/Write Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615 Sk . . . . . . . . . . . . . .732 Sk
USB externí èteèka karet 14−in−1 Apacer MGA20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483 Sk . . . . . . . . . . . . . .575 Sk
Dále nabízíme:
Pamìové karty OLYMPUS vèetnì Panorama moností
Pamìové karty SONY Memory Stick
Pamìové karty PRETEC rùzné typy s doivotní zárukou
Pamìové karty Kingston rùzné typy se zárukou 5 let
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
13:40
Page 27
VÁŠ
FotoVideo − Pavel Scheufler radí
Jak fotit déš
Na podzim èasto prší, ale to neznamená, e bychom foák mìli dát do šuplíku!
Fotografování deštì není vùbec bláznivým poèínáním, jak by se fotografùm
proslunìných dnù mohlo zdát. Fotit za jasného dne dokáe kadý, ale za ménì
pøíznivého poèasí se mùe ukázat, co fotograf a a digitál opravdu umí.
Námìty za deštì
www.fotoavideo.cz
Deštivý podzim u nás má pro nìkoho své zvláštní kouzlo, protoe pøináší
spoustu nevšedních vizuálních záitkù z lesku mokrých ploch, odrazù v kaluích
i zachycených provazcù deštì. Detaily kapek na listu tøpytící se sluncem náleí
k oblíbeným námìtùm fotografických romantikù.
Vodní spršku si mùeme vyrobit umìle na zahradì. Déš se dá fotografovat
také nepøímo, napøíklad v podobì oroseného okna. K dešti patøí také ménì
obvyklé atmosféry s temnými mraky, duha a mlha.
Doba expozice se mùe volit i podle toho, jaký mají mít kapky deštì tvar. Delší expozice vede
k souvislým provazcùm, kratší i k zachycení jednotlivých kapek. Dùleitzé je, aby za kapkami
bylo tmavé pozadí. V tomto pøípadì se fotilo Canonem 300 D s ISO 200, se clonou 7.1 a
èasem 1/100 s.
Fotoechnika pro fotografování za deštì
Pro bìné fotografování deštì je vyuitelný kadý fotografický pøístroj, na
nìm mùeme ovládat èas expozice. Pokud jde o filmy, hodí se spíše filmy
vysokých nebo støedních citlivostí. Zvláš poutavé výsledky mùe pøinést v této oblasti èernobílá fotografie. Stativ a sluneèní clona je pøi
nároènìjším fotografování deštì samozøejmostí, mùe se také vyuít polarizaèní a UV filtr. Dostatek svìtla mùe nìkdy zabezpeèit vhodný externí
blesk. Vhodnou rekvizitou fotografa deštì je deštník.... A samozøejmì se musí zabezpeèit ochrana foáku, protoe voda a vlhko není pøítel elek−
trických kontaktù... Je tedy vhodné foák chránit, mít ho schovaný pod kabátem nebo bundou, mít ho v pouzdøe, v brašnì nebo ve vhodném obalu.
Tím obalem mùe být také plastový pytlík s otvorem pro objektiv a jištìný gumièkou. Pro nároèné je pouzdro pro podvodní fotografii.
Rady pro deštivé fotografování
• Pro zachycení proudù padající vody by námìt mìl být v boèním osvìtlení, nebo v tom pøí−
padì se svìtlo na kapkách lomí a odráí a lijavec vody je viditelnìjší. Další moností k
vyniknutí svìtlých provazcù deštì je zvolit takové stanovištì, aby pozadí deštì bylo tmavé.
• Zataená obloha za deštì sebou nese nutnost volby vyšší citlivosti; nastavíme tedy na digitálu
minimálnì ISO 200.
• Pro zachycení celkové atmosféry s deštìm je zvláš pùsobivé, kdy bìhem pršení zároveò svítí
slunce. Tehdy se tøeba podaøí zachytit duhu.
• K zachycení iluze deštì je tøeba volit ze stativu delší expozièní èas (delší ne 1/20 s) , kdy
kapky vzhledem k pohybové neostrosti vytváøejí protáhlé stopy, které mohou být velmi pùso−
bivé. Jednotlivé kapky v letu nebo v nárazu na nìjakou plochu fotografujeme naopak èasem
velmi krátkým (kratší ne 1/1000 s).
• Pøi vìtší ploše bílé mlhy je vhodné oproti namìøenému údaji pøidat jednu dvì clony.
• Fotit za krásného poèasí je nìkdy banální, èím jsou svìtelné a povìtrnostní podmínky pro
fotografování ménì bìné, tím jsou vìtší pøedpoklady, e vznikne zajímavìjší výsledek.
Více o fotografování za deštì v listopadovém èísle èasopisu FotoVideo!
Pavel Scheufler, ATEMI, redaktor FotoVideo
Ménì obvyklá svìtelná atmosféra pomùe vytváøet
neobvyklé fotografie.
27 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
13:40
Page 28
S námi bude každý den o kousek hezčí!
Klávesnice a myši Microsoft jsou oblíbené pro svůj nadčasový svěží sexy vzhled, příjemně
doplňující interiér vašeho domova či kanceláře, a do nejmenších detailů promyšlené funkce
pomáhající spolehlivě a zároveň pohodlně pracovat s počítačem.
Pro středně pokročilé až pokročilé uživatele moderních multimediálních
počítačů, kteří kladou důraz na vzhled a stylovost produktů
Microsoft Wireless Optical Mouse
Pohoda • Nálada • Brčál • Ocelově modrá
Microsoft Optical Mouse by Starck
Blue • Orange
Microsoft Digital Media Pro
Keyboard CZ
CENA ... 1 553 Sk
CENA ... 1 570 Sk
CENA ... 1 710 Sk
Pro středně pokročilé, pokročilé a profesionální uživatele moderních multimediálních počítačů,
kteří hledají stylový vzhled s maximem technologických funkcí
Microsoft Notebook Optical Mouse
Černá • Stříbrná
Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse
Zimní modř • Břidlice
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer
Kobaltová zátoka • Oheň • Platina • Metalická šedá • Černá kůže
CENA ... 778 Sk
CENA ... 1 581 Sk
CENA ... 1 899 Sk
Microsoft Wireless IntelliMouse
Explorer for Bluetooth
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer
with FingerPrint Reader
Microsoft Wireless Optical
Desktop CZ - Comfort Edition
Microsoft Optical Desktop with
FingerPrint Reader CZ
CENA ... 3 060 Sk
CENA ... 3 060 Sk
CENA ... 2 999 Sk
CENA ... 3 785 Sk
Microsoft Wireless Optical
Desktop Elite CZ
Microsoft Wireless Optical
Desktop Elite for Bluetooth CZ
Microsoft FingerPrint Reader
Microsoft IntelliMouse Explorer
CENA ... 2 302 Sk
CENA ... 1 657 Sk
CENA ... 3 790 Sk
CENA ... 6 080 Sk
Pro začínající až středně pokročilé uživatele hledající elegantní moderní
produkty za přátelskou cenu
Microsoft Basic Optical Mouse
CENA ... 805 Sk
Microsoft Standard Wireless Optical Mouse
Černá • Šedivá
Microsoft Standard Wireless Optical Desktop CZ
CENA ... 2 252 Sk
CENA ... 1 121 Sk
Stejně jako vy, i naše myšky mají různé povahy a osobnosti. Najděte si mezi nimi ještě dnes tu, se kterou si budete u počítače nejlépe rozumět.
barevná kombinace Nálada
barevná kombinace Pohoda
barevná kombinace Brčál
barevná kombinace Kobaltová zátoka
barevná kombinace Oheň
barevná kombinace Černá kůže
Co inspirovalo tuto barvu?
Prsteny, koberečky, lávové lampy.
Co inspirovalo tuto barvu?
Vysoké boty go-go tanečnic, VW Beetle, vše
z let 60-tých.
Co inspirovalo tuto barvu?
Květiny, závoje, šaty družiček.
Co inspirovalo tuto barvu?
Vodopády, jezera, řeky.
Co inspirovalo tuto barvu?
Žhavá láva, plamen, řeřavé uhlíky.
Co inspirovalo tuto barvu?
Motocykly, šéfovská křesla, luxusní auta.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: přátelská, pozitivní, duchem stále
mladá.
Životní filozofie: rádi se necháváte inspirovat
lidmi kolem vás a toužíte s nimi komunikovat.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: silná tajemná osobnost s uklidňujícím dojmem na okolí.
Životní filozofie: jít s davem, jednat jasně a
čestně.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: temperamentní, vášnivá, dynamická. Životní filozofie: touží zdolávat
překážky a dělat věci jinak.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: výjimečný člověk.
Životní filozofie: život na hraně, touha přijímat výzvy.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: bezstarostná, optimistická,
hravá. Životní filozofie: zachovat si
mladistvý šarm, stále prožívat dávná
dobrodružství.
Co říká tato myš o Vás?
Povaha: excentrická, miluje zábavu a život.
Životní filozofie: užívat života naplno, nebýt
seriozní suchar.
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:40
Page 29
NA: Výukové programy a programy pro dìti
Ceník
s DPH
Øada Learn and Adventures
82905759 Bioscopia
82905760 Physikus
82906019 Chemicus
82906083 Geographicus
82906104 Mathica
82906105 Physikus − Návrat
Øada MEMORARY
82905859 Memorary Angliètina
82905860 Memorary Nìmèina
Silcom Pexesománie
Pro náruivé i obèasné hráèe pexesa od 3 do 103 let.
Obsahuje 600 obrázkových a 75 zvukových dvojic kartièek
pexesa. Lze volit pìt stupòù obtínosti her, volba
barevných pozadí i rubových stran kartièek, monost jejich
tisku. Výsledky nejlepších hráèù se zaznamenávají do tab−
ulek. titul zaujme také nádhernou podobou kartièek i
herních pozadí. (82905040)
218
259
cena s DPH
Silcom DIDAKTA − Hurá do školy 2
LangMaster Angliètina Express
Dobrodruství Poznání
Druhý díl skvìlé kompilace výukových pro−
gramù øady Didakta tentokráte za skvìlou
cenu obsahuje tituly: Dìjepis, Fyzika,
Pøírodopis, Zemìpis a Geometrii. Všechny titu−
ly nabízí veškeré uèivo pro druhý stupìò ZŠ
vèetnì rozsáhlých testù spojených také s
pøípravou na pøijímací zkouky na støední
školy. (82905861)
Anglická jazyková kuchaøka pro zaèáteèníky
Tato unikátní jazyková kuchaøka pro
samouky je urèena všem, kteøí se chtìjí rychle
nauèit anglicky na zaèáteènické úrovni.
Obsahuje více ne 340 receptù, po jejich
aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky
domluvit, pøeèíst si jednoduché anglické texty,
získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì
zvládnete slovní zásobu v rozsahu 800
slovíèek a frází, nauèíte se správnou
výslovnost.
(82905852)
První z øady Langmaster titulù nazvané EDU
ROM. Populárnì nauèný titul urèený nejen
ákùm základních a støedních škol, ale všem
tìm, kteøí si chtìjí rozšíøit své vìdomosti. Na
CD Romech nazvaných "Planeta Zemì" ,
"Èlovìk" a "Vìda a technika" vniknete do tajù
øady vìdních oborù a zdánlivì nìzáivné
pøedmìty jako zemìpis, biologie nebo fyzika
se náhle stanou atraktivními a
dobrodrunými. 4x CD ROM.
(82905045)
cena
cena
cena
2 184 Sk
2 599 Sk s DPH
755 Sk
899 Sk s DPH
755 Sk
899 Sk s DPH
Øada DIDAKTA
82905041 Matematika
82905069 Geometrie
82905825 Geometrie 2
82905042 Èeský Jazyk
82905056 Èeský Jazyk 2
82905043 Angliètina
82905068 Zemìpis
82905824 Dìjepis
82905846 Fyzika
82905838 Pøírodopis
82905835 Hurá do školy
82905861 Hurá do školy 2
1 690 Sk
1 690 Sk
1 690 Sk
1 690 Sk
1 690 Sk
1 690 Sk
399 Sk
399 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
2 599 Sk
2 599 Sk
Øada Alík
82905079 Pojï si hrát
82905030 Ne pùjdu do školy
82905031 Mùj první slabikáø
82905032 Veselá Matematika
Øada Strýèek Albert
82905809 Tajuplný ostrov
82905810 Dobrodruná cesta
82905811 Kouzelné album
1 559 Sk
1 559 Sk
1 559 Sk
Øada LANGMaster − Škola Hrou
82905045 Dobrodruství Poznání
82905837 Dobrodruství Poznání 2
82905053 Matematika 1 (9−12 let)
82905845 Matematika 2 (9−12 let)
82905816 Matematika 1 (12−16 let)
82905833 Matematika 2 (12−16 let)
82905071 Fyzika
82905844 Fyzika 2
82905072 Chemie
82905839 Chemie 2
82905826 Biologie 1
82905081 Biologie 2
82905817 Pøírodovìda 1 (9−12 let)
82905832 Pøírodovìda 2 (9−12 let)
82905841 Zemìpis 1
82905842 Zemìpis 2
82905840 Dìjepis 1
82905088 Vìdomosti v Hrsti
82905843 Vìdomosti v Hrsti 2
899 Sk
1 949 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
2 599 Sk
2 599 Sk
Øada LANGMaster Expess
82905852 Angliètina
82905853 Nìmèina
82905854 Španìlština
82905855 Francouzština
82905856 Italština
1 559 Sk
649 Sk
649 Sk
649 Sk
999 Sk
999 Sk
999 Sk
999 Sk
999 Sk
Øada Duhová Rybièka
82905965 Slavnost Všech Moøí
82906967 Èarokrásná Laguna
82906968 Velryba
82906966 Nejkrásnìjší Rybka v Oceánu
1 299 Sk
1 299 Sk
1 299 Sk
1 299 Sk
Ostatní
82905830
82905831
82905865
82905864
82905046
82905047
82905052
82905054
82930057
82930058
82930059
82905028
82905029
82905850
82905040
82905827
82905836
82905834
82905849
82905857
3 999 Sk
3 249 Sk
3 249 Sk
3 249 Sk
2 099 Sk
999 Sk
899 Sk
1 299 Sk
3 099 Sk
1 299 Sk
649 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
649 Sk
8 499 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
899 Sk
LANGMaster Angliètina Elements
LANGMaster Španìlština Mirada
LangMaster Francouzština Facettes
LangMaster Italština Espresso
LANGMaster Millenium Line
LANGMaster TOEFL
LANGMaster Jak na Poèítaè
Angliètina pro dìti
Zoner Photo Studio 7.0 Professional
Zoner Photo Studio 7.0 Home
Zoner Photo Studio 7.0 Classic
Zábavná èeština v Zoo
Diktáty s piráty
Matematika na Divokém Západì
Pexesománie
Pocket Kim Pro CZ
Kdo to ví, odpoví − Zlatá edice
Všeználek to ví
Malá módní návrháøka
Myška Milo a Záøící Kameny
29 ¦ strana
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
VÁŠ
13:40
Page 30
NA: Hry
Ceník her
FIFA 06
s DPH
82905779
Alenka v Øíši Divù
999 Sk
82905732
Baldur´s Gate II − NXK
259 Sk
82906191 Black & White 2
V novém roèníku se provedli výrazné zásahy do hratelnosti a
manaerského módu, take nás tak èeká totální fotbalové pøed−
stavení. Ve høe si budete moci vytvoøit svou vlastní hvìzdu (s definicí
vzhledu a parametrù) a hlavnì upravit jakýkoliv vybraný aspekt
tak, aby co nejvíce vyhovoval vašemu hernímu stylu a preferencím.
Tvùrci nezapomnìli ani na online mód, kde mùete hrát proti
dvìma dalším hráèùm nebo participovat na svìtovém podniku FIFA
Interactive World Cup, kde se do bojù o medaile dostanou jenom ti
opravdu nejlepší. Dále padlo info o intuitivním a cizelérském
ovládání, v nìm je prostor pro zcela nové aktivity pøi napadání
protihráèù, jako i driblinku, který povedete skrze 21 oficiálních
ligových soutìí s nìjakým z 10.000 licencovaných hráèù, obé se
zohlednìním fotbalové sezóny 05/06. Do toho ještì propracovaný
manaerský mód, v nìm se staráte o ekonomickou situaci
vybraného klubu a personální politiku jak v rámci realizaèního
týmu, tak samotných hráèù po dobu nìjakých 15−ti let. Závìrem
ještì pøipomínka offline multiplayeru pro osm lidí.
(82906171)
Èeský manuál a krabice
1 848
2cena199
s DPH
82906166
Bard´s Tale
82906065
Berušky 2
82906142
Battlefield 2
82906161
Cossacs 2
V pokraèování cenami ovìnèené hry No One
Lives Forever se znovu ocitnete ve svìtì špi−
onù, intrik a suchého humoru, ve svìtì, který
je inspirován bláznivou dobou 60. let.
Ozbrojeni arzenálem smrtících zbraní,
úasných špionáních zaøízení a všelijakých
pastí se vydáváte na nebezpeènou, pøísnì taj−
nou misi, která vás zavede na rùzná exotická
místa, napø. v Japonsku, Indii èi do Akronu v
Ohiu. Tam všude vás zavede vaše výprava, pøi
které se budete snait pøekazit plány
H.A.R.M.u na ovládnutí svìta. Zcela nový,
pokroèilý systém umìlé inteligence pøináší
protivníky, kteøí dokonale zapadají do
prostøedí, v nìm se pohybují. Mùete je tak
vidìt, jak pracují u stolu èi stojí opodál a
vychutnávají si pøestávku na cigaretu.
Pøilákejte je nìkam do pøíšeøí pøevrením
láhve nebo je vyrušte hlukem. Vyhnìte se jim,
kdy budou koordinovat své útoky a pokoušet
se zaskoèit vás. Budete potøebovat veškerou
chytrost i rychlé reflexy, budete−li chtít
zachránit svìt pøed organizací H.A.R.M
Kompletnì v èeštinì
(82906177)
Vysoce návyková a pobuøující série Worms se
vrací zpìt v opravdu bujaré akènì−strategické
høe pro celou rodinu. Worms jsou zpìt s
jedineèným tahovým blázincem, na který jste
si zvykli a který máte rádi. Tentokrát jsou
bitvy ještì vìtší a lepší ne kdy pøed tím.
Upravte si své vlastní Worms pomocí
nejrùznìjších úèesù, brýlí, rukavic a barev.
Vylepšete zbranì vašich Worms ve zbrojovce a
vytvoøte si vlastní ïábelské super zbranì.
Nové zvuky a melodie, nové mise a módy jako
Capture The Flag a Statue Defend. On−line
hraní. Ve høe se setkáte s netradièním
humorem, spoustou gagù a komiksovým
ztvárnìním hlavních postav a herního svìta.
Kompletnì v èeštinì
(82906179)
cena
cena
218 Sk
259 Sk s DPH
30 ¦ strana
1 092 Sk
1 299 Sk s DPH
389 Sk
1 949 Sk
1 949 Sk
2 599 Sk
82906196 Civilization IV
1 299 Sk
82906122
Children of the Nile
82906098
Chicken Shoot
82906062
DOOM 3
2 339 Sk
82906139
DOOM 3 − Ressurrection of Evil
1 689 Sk
82906074
Dungeon Siege
82906167
Dungeon Siege II
82906197 The Elder Scrolls IV − Oblivion
1 299 Sk
389 Sk
389 Sk
1 299 Sk
1 949 Sk
82906076
Heroes III Complete
389 Sk
82906157
Heroes IV GOLD − NXK
259 Sk
82906919
Heavyweight Thunder
82906182 Harry Potter And
The Goblet of Fire
649 Sk
1 949 Sk
82906926
Imperial Glory
1 949 Sk
82906165
Juiced
1 299 Sk
82906085
Knights of the Temple
1 299 Sk
1 299 Sk
82906100
Lord of the Rings:
Battle for the Middle Earth
82906173
NHL Eastside Hockey Manager 2005 1 299 Sk
82906193 Need For Speed Most Wanted
Worms 4: Totální náøez
1 299 Sk
82906181 Call of Duty 2
82906198 King Kong
No One Lives Forever 2
1 949 Sk
2 199 Sk
1 949 Sk
82906032
Painkiller
82905765
Piráti Karibiku
1 559 Sk
82906174
POP Life CZ
1 299 Sk
82906151
Pariah
2 079 Sk
82906112
Prince of Persia: Warior Within
1 299 Sk
82906133
Pacific Fighters
1 299 Sk
389 Sk
EARTH 2160
82906183 Pro Evolution Soccer 5
O Rudou planetu budou bojovat tøi pùvodnì
pozemské frakce − Lunar Corporation (tvoøená
samými enami), United Civilised States
(androidi) a Eurasian Dynasty. Jejich válèení
ale nakonec probudí k ivotu ještì frakci ètvr−
tou, cizí a velmi nebezpeènou. Hra vám
nabídne tøi hlavní inovace − virtuální agenty
(co je nìco na zpùsob hrdinù ve høe LotR:
BfME, akorát s lepšími monostmi jako je
inventáø, mezilidské vztahy, aj.), modulární
konstrukce (jednotky, jako budovy, roboty,
vozidla, aj., budete moci vytváøet z celé
spousty rùzných èástí) a nakonec volný výzkum
(to není nic jiného, ne e budete moci vyvíjet
souèasnì kolik technologií budete chtít).
Single−playerová kampaò je nelineární a ský−
tat v prùmìru 150 hodin zábavy. Ochuzeni
samozøejmì nebudete ani o multiplayer
vybavený rùznými speciálními funkcemi.
(82906186)
Kompletnì èesky
82906184
Quake IV
2 599 Sk
82906096
Sherlock Holmes
a Pøípad Støíbrné Náušnice
1 299 Sk
82906135
Settlers V: dìdictví Králù CZ
1 299 Sk
82906028
SIMS 2
1 949 Sk
82906134
SIMS 2 − Univerzita
1 169 Sk
82906169
SIMS 2 − Noèní ivot
1 169 Sk
82906098
Star Wars: Knights of Old Republic II 1 949 Sk
82906147
Street Racing Syndicate
82905785
Tom a Jerry: In Fists of Furry
cena
1 092 Sk
1 299 Sk s DPH
1 689 Sk
1 299 Sk
389 Sk
82906180 Trainz Railroad Simulator 2006 1 299 Sk
82906163
Trackmania Sunrise
82906195 Vietcong 2
1 299 Sk
1 299 Sk
82906078
Zoo Empire
1 299 Sk
82906115
Zoo Tycoon 2
1 299 Sk
A dalších více ne 300 titulù v naší kompletní nabídce.
Poádejte ve vaší prodejnì COMFOR o speciální
multimediální katalog
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
13:41
Page 31
43 prodejních míst COMFOR
Banská Bystrica − AMICOMP BB
nám.¼.Štúra 20, tel. 048/4715888
Bardejov − Stavcomp
Dlhý rad 19/A, tel. 054/4729708
Bratislava − DATAVICO
Trenèianska ul. 47, tel. 02/55424800
Bratislava − HAI spol. s r.o.
Trnavská cesta 82/D, tel. 02−44455485
Brezno − DV com
nám. M.R.Štefánika 20/15, tel. 048/6115700
Èadca − NOVATECH
Potoèná 2835/1A, tel. 041/4333400
Dolný Kubín − Basko
Radlinského 12, tel. 043/5865103
Dunajská Streda − ASSI computer
Korzo Belu Bartoka 788, tel. 031/5520165
Galanta − Digital Market
Vajanského 1521/18, tel. 031/7806206
Humenné − NetComp
ul. 26 novembra 45, tel. 057/7881920
Komárno − IT partner
Dunajské nábreie 12, tel. 035/7777777
Levice − CNS
Bernolákova 1, tel. 036/6310631
Luèenec − DATEX Luèenec
eleznièná 35, tel. 047/4331002
Malacky − Zvac Systems
Sasinkova 1D, tel. 034/7725331
Martin − CMC DATA
Divadelná 15, tel. 043/4224771
Martin − CMC DATA
obch.pasá HM TESCO, tel. 043/4224771
Nitra − AIKA Slovakia
Farská 20, tel. 037/6515757
Nitra − AIKA Slovakia
Piaristická 1, tel. 037/6566753
Nové Mesto n/V − COMTEC
Hviezdoslavova 19, tel. 032/7710020
Nové Zámky − COMPUTER ABC
Petöfiho 7, tel. 035/6400264
Piestany − ATEC
Teplická 78, tel. 033/7743137
Poprad − SISOFT Computer
Nám.sv.Egídia 28/63, tel. 0904/255150
Povaská Bystrica − CoPoS
Partizánska ul. pri hl.poste, tel. 042/4260444
Prešov − PVS Computer
ul.17. novembra 108, tel. 051/7599220
Prievidza − ISSO spol.
A.Hlinku 40, tel. 046/5430974
Revúca − Aktiva
Janka Krá¾a 889/20, tel. 058/4881059
Prodejní místo COMFOR
Nové prodejní místo COMFOR
SuperStore COMFOR
Rimavská Sobota − MobilCOM
Hl. námestie − Salvova 1, tel. 047/5811347
Ronava − DEAC computers
Nám. baníkov 3, tel. 058/7331838
Ruomberok − GIGAbit computers
A.Bernoláka 2, tel. 044/4320775
Senica − K&H
Hurbanova 487, tel. 034/6941999
Skalica − PKComp
Potocná 6, tel. 034/6647359
Spišská Nová Ves − SISOFT Computer
Letná 51, tel. 053/4410363
Topo¾èany − AB − COM SHOP
Gogo¾ova 1, tel. 038/5321025
Trebišov − PC TREND
M.R.Štefánika 1941, tel. 056/6688220
Trenèín − BIBO design
Horny Sianec 223, tel. 032/6580684
Trenèín − BIBO design
OFF.CENTER, Palackého ul., tel. 0903/606911
Trnava − ERCOMP
Sladovnícka 21, tel. 033/5512245
Trnava − KH Technik
Halenárska 7, tel. 033/5513649
Ve¾ký Krtíš − MIDINET
Nemocnièná 14, tel. 047/4911282
Vranov nad Top¾ou − 3soft Vranov
Dukl.hrdinov 2473, tel. 057/4461828
Zlaté Moravce − PAKE
upná 54, tel. 037/6421430
Zvolen − Smart Computer
J.C.Hronského 11, tel. 045/5321746
ilina − OK COMP
Na priekope 41, tel. 041/5003167
Katalog10 SK.qxd
24.10.2005
13:43
Page 32
COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP
V ceně počítače 17” LCD DISPLEJ
Poèítaè COMFOR Happy Star
Poèítaè COMFOR Diablo Hit
Poèítaè COMFOR Diablo Star
vèetnì 17” LCD displeje a Microsoft® Windows® XP
vèetnì 17” LCD displeje a Microsoft® Windows® XP
vèetnì 17” LCD displeje a Microsoft® Windows® XP
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 • procesor Intel®
Celeron® D 346 (3,06 GHz, 256 kB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.) • pamì
512 MB DDR • HDD 120 GB, 7200 ot. SATA • DL DVD±R/RW (DVD vypalo−
vaèka), FDD • zvuk 5.1 kanálový int. • grafika ATI Sapphire X550, 128 MB
PCIe DVI TV−out • LAN 10/100 • velký komplet OEM SW • klávesnice a
optická myš Logitech • záruka 2 roky • 17" LCD displej
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 • procesor Intel®
Pentium® 4 630 s technologií HT (3,00 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64
bit.) • pamì 512 MB DDR • HDD 120 GB, 7200 ot. SATA • DL DVD±R/RW
(DVD vypalovaèka), FDD • zvuk 5.1 kanálový int. • grafika ATI Sapphire
X700SE, 128MB PCIe DVI TV−out • LAN 10/100 • velký komplet OEM SW •
klávesnice a optická myš Logitech • záruka 2 roky • 17" LCD displej
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 • procesor Intel®
Pentium® D 820, (2,80 GHz, 2x 1MB L2 cache, 800 MHz FSB, 64 bit.) • pamì
512 MB DDR • HDD 160 GB, 7200 ot. SATA • DL DVD±R/RW (DVD vypalo−
vaèka), FDD • zvuk 5.1 kanálový int. • grafika ATI Sapphire X700SE, 128MB
PCIe DVI TV−out • LAN 10/100/1000 • velký komplet OEM SW • klávesnice
a optická myš Logitech • záruka 2 roky • 17" LCD displej
32 38
764
990
38 647
45 990
bez DPH
28 33
563
990
cena s DPH
• NA PØÁNÍ VÁS PØIPOJÍME NA INTERNET ... 8. str.
• FILM
• DIGITÁLNÍ FOTO
• ZÁBAVA
• VYPALOVÁNÍ DVD
• MULTIMEDIA
• PRÁCE
cena s DPH
bez DPH
• NA PØÁNÍ VÁS PØIPOJÍME NA INTERNET ... 8. str.
• DIGITÁLNÍ FOTO
• VYPALOVÁNÍ DVD
• DTP, PRÁCE
• ZÁBAVA
• VÝUKA
bez DPH
• NA PØÁNÍ VÁS PØIPOJÍME NA INTERNET ... 8. str.
• DIGITÁLNÍ FOTO
• VYPALOVÁNÍ DVD
• PRÁCE
• VÝUKA
• ZÁBAVA
cena s DPH
nebo na splátky (3 399 Sk pøedem)
nebo na splátky (3 899 Sk pøedem)
nebo na splátky (4 599 Sk pøedem)
+ 10x 3 399 Sk
+ 10x 3 899 Sk
+ 10x 4 599 Sk
splátkové ceny s DPH, RPSN 13,48%
splátkové ceny s DPH, RPSN 13,48%
• akceptujeme všechny bìné kreditní karty • monost koupì na leasing • zmìna cen a sortimentu vyhrazena • pouité
fotografie jsou ilustraèní • slevy nelze sèítat • uvedené slevy jsou ji zapoèítány v cenovkách zboí • do vyprodání zásob • na
výrobky uvedené v tìchto novinách se neposkytují další slevy • poèítaèe COMFOR jsou vyrábìny v AT Computers • na poèítaèích
COMFOR jsou nainstalovány legální Microsoft® Windows® • Splòuje−li zboí podmínky zákona è. 185/2001 Sb. je v prodejní cenì
ji zahrnut recyklaèní pøíspìvek. (více na www.remasystem.cz)
splátkové ceny s DPH, RPSN 13,48%
www.COMFOR.sk

Podobné dokumenty

Katalog04 SK.qxd

Katalog04 SK.qxd COMFOR doporuèuje systém Microsoft® Windows® XP.

Více

nokia-8800

nokia-8800 nekomerèní pou¾ití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotøebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro pou¾ití ve spojení s vi...

Více

novy cenik 8.4. - KABEL1 Katalog

novy cenik 8.4. - KABEL1 Katalog LOGITECH volant Formula Force EX + pedály, USB 1263 1 503 NEC/SONY DVD±RW AD-7200A 20xDVD±R,DVDRAM,černá

Více

Přenosný výkonný projektor na dosah

Přenosný výkonný projektor na dosah mnoha rùzných zaøízení, kterými jsou napø. digitální videokamery nebo herní konzoly. Projektor LV-S3 lze nastavit tak, aby pøi zahájení každé projekce promítal vaše vlastní logo, což

Více

DD katalog 02_NEW.qxd

DD katalog 02_NEW.qxd instalace zaøízení. V pøípadì poruchy na zaøízení provádí dané servis− ní støedisko servis u zákazníka zdarma. V pøípadì pozáruèní opravy je servisní zásah placenou slubou. Technická a obchodní Ho...

Více

Pravidla hry

Pravidla hry V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky – jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci – zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásoboval...

Více

KA T AL O G

KA T AL O G PRL XEROX Phaser 3117, 17pp. USB GDI - A4/600 dpi. Obj. kód: 139409

Více