Informace o studiu - Ostravská univerzita

Komentáře

Transkript

Informace o studiu - Ostravská univerzita
Ostravská univerzita v Ostravě
University of Ostrava
Informace o studiu
Information Package / Course Catalogue
ECTS
Akademický rok 2011/2012
Academic Year 2011/2012
1
© Ostravská univerzita v Ostravě
Verze 0.1– jen pro vnitřní potřebu
20.9.2011 14:37:04
2
OBSAH
INFORMACE O UNIVERZITĚ ........................................................................................ 6
1.1 Jméno a adresa ............................................................................................................... 6
1.2 Harmonogram akademického roku 2011/2012 .............................................................. 7
1.3 Akademické orgány........................................................................................................ 9
1.3.1 Samosprávní akademické orgány Ostravské univerzity v Ostravě ........................ 9
1.3.2 Další orgány Ostravské univerzity v Ostravě ....................................................... 11
1.4 Obecný popis instituce (včetně typu a statutu)............................................................. 12
1.5 Seznam nabízených studijních programů ..................................................................... 12
1.6 Obecné podmínky přijímacího řízení ........................................................................... 12
1.7 Relevantní univerzitní předpisy ................................................................................... 12
1.8 Obecný postup pro podávání přihlášek ke studiu......................................................... 13
1.9 Charakteristika ECTS + koordinátor za instituci ......................................................... 13
1.10 Podpora pro studenty.................................................................................................... 13
1.11 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA.............................................................................. 14
1.11.1 Jméno a adresa ................................................................................................. 14
1.11.2 Harmonogram akademického roku 2011/2012 ................................................ 15
1.11.3 Akademické orgány.......................................................................................... 18
1.11.4 Obecný popis fakulty (včetně typu a statutu) ................................................... 26
1.11.4.1
Katedra biologie a ekologie...................................................................... 26
1.11.4.2
Katedra fyzické geografie a geoekologie ................................................. 30
1.11.4.3
Katedra fyziky .......................................................................................... 34
1.11.4.4
Katedra chemie ......................................................................................... 36
1.11.4.5
Katedra informatiky a počítačů ................................................................ 39
1.11.4.6
Katedra matematiky ................................................................................. 43
1.11.4.7
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ................................... 47
1.11.5 Seznam nabízených studijních programů ......................................................... 52
1.11.6 Průběh přijímacího řízení/registrace ................................................................ 73
1.11.7 Relevantní fakultní předpisy ............................................................................ 74
1.11.7.1
Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě .......................... 74
1.11.7.2
Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě........................................ 90
1.11.7.3
Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
96
1.11.7.4
Poplatky spojené se studiem .................................................................... 99
1.11.8 ECTS koordinátor za fakultu.......................................................................... 101
1.11.9 Další informace .............................................................................................. 102
1.11.9.1
Státní rigorózní zkoušky......................................................................... 102
1.11.9.2
Doktorské studijní programy .................................................................. 103
2
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH........................................................ 104
2.1 Informace o studijních programech – Obecný popis ............................................ 104
2.1.1 Udělované tituly ................................................................................................. 104
2.1.2 Stupeň kvalifikace .............................................................................................. 104
2.1.3 Poţadavky k přijetí ............................................................................................. 104
2.1.4 Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání .................................... 104
2.1.5 Kvalifikační poţadavky a předpisy .................................................................... 105
2.1.6 Profily programů ................................................................................................ 105
2.1.7 Výukové a odborné cíle...................................................................................... 105
2.1.8 Profesní profily absolventů s příklady ............................................................... 105
2.1.9 Moţnost dalšího studia ....................................................................................... 105
1
3
2.1.10 Schéma struktury studijního programu včetně kreditů .................................. 105
2.1.11 Pravidla zkoušení a hodnocení ....................................................................... 106
2.1.12 Závěrečné zkoušky ......................................................................................... 106
2.1.13 Způsob výuky ................................................................................................. 106
2.1.14 Garant studia .................................................................................................. 106
2.1.15 Studijní plány ................................................................................................. 107
Informace o studijních programech – Popis jednotlivých kurzů ........................... 109
3
VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO STUDENTY ......................................................... 109
3.1 Ţivotní náklady .......................................................................................................... 109
3.2 Ubytování ................................................................................................................... 109
3.3 Stravování................................................................................................................... 110
3.4 Zdravotnická zařízení ................................................................................................. 110
3.5 Zařízení pro studenty se speciální potřebami ............................................................. 112
3.6 Pojištění ...................................................................................................................... 113
3.7 Finanční podpora studentů ......................................................................................... 114
3.8 Studijní oddělení ........................................................................................................ 115
3.9 Vybavení školy........................................................................................................... 115
3.9.1 Univerzitní knihovna .......................................................................................... 115
3.9.2 Centrum informačních technologií..................................................................... 116
3.9.3 Prodejna skript.................................................................................................... 117
3.10 Mezinárodní programy ............................................................................................... 117
3.11 Praktické informace pro „mobilní“ studenty .............................................................. 118
3.12 Jazykové kurzy ........................................................................................................... 118
3.13 Stáţe a pobyty ............................................................................................................ 118
3.14 Sportovní moţnosti .................................................................................................... 118
3.15 Studentské spolky....................................................................................................... 119
3.16 Další informace .......................................................................................................... 119
3.16.1 Rozdělení výukového času ............................................................................. 119
3.16.2 Seznam budov ................................................................................................ 120
4
5
1 INFORMACE O UNIVERZITĚ
1.1 Jméno a adresa
Oficiální název:
Zkrácený název:
Zkratka:
Latinský název:
Anglický název:
Ostravská univerzita v Ostravě
Internet:
http://www.osu.cz
Adresa:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Česká republika
61988987
CZ61988987
+420 597 091 000
+420 596 118 219
IČ:
DIČ
Telefon:
Fax:
Bankovní spojení:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Logo:
Ostravská univerzita
OU
Universitas Ostraviensis
University of Ostrava
ČNB Ostrava, číslo účtu 931761/0710
CZ 650710 0000 0000 0093 1761
CNBA CZ PP
Ostravská univerzita v Ostravě má šest fakult a dva vysokoškolské ústavy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakulta sociálních studií/FSS
Fakulta umění/FU
Filozofická fakulta/FF
Lékařská fakulta/LF
Pedagogická fakulta/FPD
Přírodovědecká fakulta/FPR
a)
b)
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování/UVAFM
Evropský výzkumný institut sociální práce/EVIS
6
1.2 Harmonogram akademického roku 2011/2012
Akademický rok 2010/2011 trvá od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.
Zimní semestr
(13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů – nelékařské zdravotnické obory,
*LF 15 výukových týdnů – všeobecné lékařství)
Zápis do prvního roku studia
červenec – září 2011
Elektronický zápis do dalšího roku studia
5. 9. 2011 – 12. 9. 2011
Pravidelná výuka
26. 9. 2011– 23. 12. 2011
Pravidelná výuka LF
12. 9. 2011 – 16. 12. 2011
* (12. 9. 2011- 23. 12. 2011)
Akademický den –Slavnostní zahájení AR
5. 10. 2011
Imatrikulace
září – říjen 2011
Zadání témat
vysokoškolských kvalifikačních prací
do 30. 11. 2011
Podání ţádostí o sociální stipendia
pro AR 2011/2012
do 21. 10. 2011
Podání ţádosti o ubytovací stipendium
pro AR 2011/2012
do 28. 10. 2011
Zimní prázdniny
26. 12. 2011 – 1. 1. 2012
Zkouškové období
2. 1. 2012 – 11. 2. 2012
Státní závěrečné zkoušky
2. 1. 2012 – 11. 2. 2012
Letní semestr
(neabsolventské ročníky 13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů – nelékařské zdravotnické obory, *LF 15 výukových týdnů – všeobecné lékařství)
Pravidelná výuka
13. 2. 2012 – 11. 5. 2012
Pravidelná výuka LF
13. 2. 2012 – 18. 5. 2012
*(13. 2. 2012 - 25. 5. 2012)
Velikonoční prázdniny
5. 4. 2012 – 9. 4. 2012
Zkouškové období
14. 5. 2012 – 22. 6. 2012
Zkouškové období LF
21. 5. 2012 – 29. 6. 2012
*(28. 5. 2012 – 6. 7. 2012)
Státní závěrečné zkoušky
14. 5. 2012 – 15. 6. 2012
Státní závěrečné zkoušky LF
21. 5. 2012 – 29. 6. 2012
Státní závěrečné zkoušky
20. 8. 2012 – 29. 8. 2012
Promoce
28. 6. 2012 – 15. 7. 2012
Hlavní prázdniny
2. 7. 2012– 31. 8. 2012
Mezní termín pro splnění povinností za AR
31. 8. 2012
Přijímací řízení pro AR 2012/2012
Talentové zkoušky
Řádný termín přijímacích zkoušek
Náhradní termín
Den otevřených dveří na pěti fakultách
na FAU
březen – květen 2012
duben – červen 2012
do 22. 6. 2012, pro LF do 29. 6. 2012
6. a 7. 1. 2012
11. 1. 2012
7
Jednotlivé fakulty upřesňují své harmonogramy viz kap. 1.9.2.
8
1.3 Akademické orgány
1.3.1 Samosprávní akademické orgány Ostravské univerzity v Ostravě
a) Akademický senát
Akademický senát (AS) veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Kaţdá fakulta má v AS čtyři zástupce v učitelské komoře a dva zástupce ve
studentské komoře. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce
veřejné vysoké školy (tedy všichni vyučující a studenti).
Předseda AS:
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., katedra biologie a ekologie (FPR)
Aktuální sloţení Akademického senátu je zveřejněno na: www.osu.cz, Orgány OU
b)
Rektor
V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy. Rektora jmenuje a
odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Funkční období rektora je čtyřleté. Ve funkčním období v letech 2011 – 2015 je rektorem OU:
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor
E-mail:
Tel.:
[email protected]
+420 597 091 001
Kancelářka rektora
Vedoucí kanceláře:
E-mail:
tel.:
fax:
Zuzana Tesarčíková Moškoř
[email protected]
+420 597 091 003
+420 596 118 219
Sekretářka rektora:
E-mail:
tel.:
fax:
Helena Vávrová
[email protected]
+420 597 091 002
+420 596 118 219
9
Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává rektor.
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
prorektorka pro studium a celoţivotní vzdělávání
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 091 010
Fax.: +420 596 118 219
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 091 013
Fax.: +420 596 118 219
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
prorektor pro rozvoj a informatizaci
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 092 170
Fax.: +420 596 118 219
c) Vědecká rada
Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichţ vysoká
škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další
tvůrčí činnost. Projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a vykonává působnost
v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačních řízeních.
Předsedou vědecké rady OU je rektor.
d) Disciplinární komise
Disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky studentů veřejné vysoké školy, pokud nejsou zapsáni na ţádné z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. OU od akademického roku 2007/08 nemá studenty, kteří nejsou zapsáni na
ţádné z fakult, tudíţ Disciplinární komise na úrovni univerzity není ustanovena.
10
1.3.2 Další orgány Ostravské univerzity v Ostravě
a) Správní rada
Členy správní rady (SR) OU po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby
v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného ţivota, územní samosprávy a
státní správy.
Předsedkyně SR:
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel pobočky ČNB v Ostravě
b) Kvestorka
Kvestorka řídí hospodaření a vnitřní správu OU a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora.
Ing. Jana Poloková
kvestorka
E-mail:
Tel.:
[email protected]
+420 597 091 004
11
1.4 Obecný popis instituce (včetně typu a statutu)
Podle české legislativy se rozeznávají tři typy vysokých škol: státní (policejní a vojenské vysoké školy), veřejná nebo soukromá. Veřejné vysoké školy mají vysokou míru samostatnosti
na státních orgánech. Poplatek za studium se při standardním studiu neplatí. Dále se vysoké
školy rozdělují na univerzitní nebo neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy se mohou dělit na
fakulty a nabízejí všechny typy studijních programů a pěstují na vysoké úrovni vědeckou,
výzkumnou nebo uměleckou činnost.
Ostravská univerzita v Ostravě (OU) je tedy veřejnou vysokou školou univerzitního typu. OU
je členem Asociace evropských univerzit / European university Association.
1.5 Seznam nabízených studijních programů
OU uskutečňuje všechny typy studijních programů – bakalářský, magisterský, navazující
magisterský a doktorský – a programy celoţivotního vzdělávání.
Aktuální seznam akreditovaných studijních programů a jejich studijních oborů je zveřejněn na
úřední desce univerzity – http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1106.
1.6 Obecné podmínky přijímacího řízení
Přijímací řízení se zahajuje podání elektronické přihlášky ke studiu. Přihláška se podává pomocí internetové aplikace – https://stag.osu.cz/eprihlaska/index. Za úkony spojené
s přijímacím řízením se platí poplatek (jeho výše pro kaţdý akademický rok je uvedena na
www.osu.cz). U většiny oborů musí vykonat uchazeč přijímací zkoušku. Kaţdá fakulta na
svých internetových stránkách zveřejňuje konkrétní a úplné informace. V případě úspěchu
u přijímací zkoušky je uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí, a tím získává právo na zápis do
studia.
1.7 Relevantní univerzitní předpisy
Základní legislativní normou v České republice je zákon o vysokých školách (zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách) – http://www.msmt.cz/vzdelavani/legislativni-normy-a-souvisejici-informace.
Základní řídicí normou na OU v oblasti studia je Studijní a zkušební řád OU –
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=56 nebo viz kap. 1.9.7. Studijní a zkušební řád OU
také upravuje moţnosti uznávání předmětů získaných na jiné vysoké škole (jak v České republice, tak v zahraničí) v případě, ţe se student zapíše do studia akreditovaného studijního
programu na OU.
Oblast finanční podpory studentů je upravena Stipendijním řádem OU – zveřejněn na Portále
OU https://portal.osu.cz/wps/PA_mrh4bn5/Zobrazeni?documentId=3000&tmp=dtp15557.tmp422
nebo viz kap. 1.9.7. Mezi základní podpory patří prospěchové, ubytovací, sociální a doktorské
stipendium.
12
Podmínky zahraničního pobytu prostřednictvím programu ERASMUS a následné uznávání
předmětů/kreditů z tohoto programu upravuje směrnice rektora. Základním předpokladem je
uzavření smlouvy mezi univerzitou/fakultu a zahraniční univerzitou/fakultu. Seznam partnerských vysokých škol je k dispozici na:
http://www.osu.cz/index.php?kategorie%2027&id=2391.
Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole můţe podle zákona
o vysokých školách u většiny zemí světa provádět OU – http://www.osu.cz/index.php?id=924
1.8 Obecný postup pro podávání přihlášek ke studiu
Na OU se přihlášky ke studiu podávají v elektronické podobě na stránkách https://stag1.osu.cz/wps/portal/eprihlaska. Kaţdá z fakult stanovuje během podzimu kaţdého
kalendářního roku přesné podmínky pro podávání přihlášek do dalšího akademického roku.
1.9 Charakteristika ECTS + koordinátor za instituci
ECTS kredity jsou zaloţeny na průměrné studijní zátěţi studenta měřené časem vzhledem
k učebnímu výstupu (Learning outcomes). Učebním výstupem se rozumí to, co by měl student znát, rozumět a být schopen dělat po úspěšném dokončení procesu učení.
Studijní zátěţ je čas, který student obvykle potřebuje k dokončení všech vzdělávací aktivit
(např. přednášky, semináře, projekty, praktická práce, self-studium a zkoušky) nutných
k dosaţení očekávaných učebních výstupů.
60 ECTS kreditů odráţí pracovní/studijní vytíţení studenta zajeden akademický rok a souvisí
s učebními výstupy. V České republice se pohybuje studijní zátěţ od 1 500 do 1 800 hodin za
akademický rok, přičemţ jeden kredit odpovídá 25 aţ 30 hodin práce.
ECTS koordinátor za OU je prorektorka pro studium doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 091 010
fax.: +420 596 118 219
Institucionální koordinátor za program Erasmus je Pavla Glacová.
E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 091 015
fax.: +420 596 113 146
1.10 Podpora pro studenty
Základní informace k dispozici v této publikaci.
Elektronické studijní prostředí = Portál OU – http://portal.osu.cz.
Studijní oddělení na kaţdé z fakult OU.
Akademické informační centrum – http://www.osu.cz/index.php?kategorie=41.
13
1.11 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
1.11.1
Jméno a adresa
Oficiální název:
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě
Zkrácený název:
Zkratka:
Latinský název:
Anglický název:
Přírodovědecká fakulta OU
PřF OU
Facultas Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis
Faculty of Science of the University of Ostrava
Internet:
http://prf.osu.cz
Adresa:
IČ:
DIČ
Telefon:
Fax:
Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Česká republika
61988987
CZ61988987
+420 597 092 100
+420 596 120 478
Bankovní spojení:
IBAN:
BIC (SWIFT):
ČNB Ostrava, číslo účtu 931761/0710
CZ 650710 0000 0000 0093 1761
CNBA CZ PP
Logo:
14
1.11.2
Harmonogram akademického roku 2011/2012
(Akademický rok 2011/2012 trvá od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012)
Zimní semestr
Zápisy do studia (pro 1. ročníky)
Elektronické zápisy do dalšího ročníku
Zápis na rozvrhové akce ZS (2. a vyšší ročníky)
Zápis předmětů pro studenty 1. ročníků na ZS
ak. roku 2011/2012
Pravidelná výuka + zápočtový týden (13 T)
Akademický den – Slavnostní zahájení AR
Imatrikulace studentů 1. ročníku
Podání ţádosti o sociální stipendium
pro ak. rok 2011/2012
Podání ţádosti o ubytovací stipendium
pro ak. rok 2011/2012
Zrušení pouze registrovaných předmětů na ZS
ak. roku 2011/2012
Zadání témat diplomových a bakalářských prací
červenec - září 2011
5. 9. – 12. 9. 2011
1. 9. - 10. 9. 2011
13. 9. - 24. 9. 2011
Registrace předmětů na LS AR 2011/2012
Souvislá pedagogická praxe ZŠ (5 T)
Zimní prázdniny
Zkouškové období (6 T)
Odevzdání přihlášky ke SZZ v únorovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání závěrečných prací na katedry
Státní závěrečné zkoušky
Mezní termín splnění studijních povinností za ZS
1. 11. – 12. 11. 2011
7.11. - 9. 12. 2011
26. 12. 2011 - 1. 1. 2012
2. 1. - 10. 2. 2012
16. 1. 2012
26. 9. - 23. 12. 2011
5. 10. 2011
26. 9. 2011
do 21. 10. 2011
do 28. 10. 2011
19. 10. 2011
do 30. 11. 20111
16. 1. 2012
30. 1. - 10. 2. 2012
10. 2. 2012
Letní semestr (neabsolventské ročníky)
Zápis na rozvrhové akce LS ak. roku 2011/2012
Pravidelná výuka + zápočtový týden (13 T)
Zrušení pouze registrovaných předmětů na LS
Velikonoční prázdniny
Registrace předmětů na ZS AR 2012/2013
Zkouškové období (6 T)
Hlavní prázdniny
Mezní termín splnění studijních povinností
za akademický rok 2010/2011
31. 1. - 17. 2. 2012
13. 2. - 11. 5. 2012
9. 3. 2012
5. 4. - 9. 4. 2012
dle vyhlášky rektora
14. 5. - 22. 6. 2012
2. 7. - 31. 8. 2012
31. 8. 2012
Letní semestr (závěrečné ročníky Učitelství pro ZŠ)
1
30.11.2011 je mezním termínem pro zadání VŠKP pro všechny studenty v posledním roce studia. Dle specifika jednotlivých oborů je vhodné VŠKP volit dříve. Studenti jsou povinni řídit se pokyny jednotlivých kateder.
15
Pravidelná výuka (6 T)
Zkouškové období (4T)
Velikonoční prázdniny
Odevzdání přihlášky ke SZZ v květnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání závěrečných prací na katedry
Státní zkouška (1. obor)
Státní zkouška (2. obor)
Promoce
Odevzdání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání diplomových prací na katedry
pro srpnový termín SZ
Státní zkoušky
13. 2. - 23. 3. 2012
26. 3. - 20. 4. 2012
5. 4. - 9. 4. 2012
20. 4. 2012
20. 4. 2012
14. 5. - 25. 5. 2012
4. 6. - 15. 6. 2012
4. 7. 2012
22. 6. 2012
22. 6. 2012
20. 8. - 31. 8. 2012
Letní semestr (závěrečné ročníky Učitelství pro SŠ)
Souvislá pedagogická praxe (4T)
Pravidelná výuka (3 T dvojnásobná dotace)
Zkouškové období (4T)
Velikonoční prázdniny
Odevzdání přihlášky ke SZZ v květnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání závěrečných prací na katedry
Státní zkouška (1. obor)
Státní zkouška (2. obor)
Promoce
Odevzdání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání diplomových prací na katedry
pro srpnový termín SZ
Státní zkoušky
30.1. - 2. 3. 2012
5.3. - 23. 3. 2012
26.3. - 20. 4. 2012
5. 4. – 9. 4. 2012
20. 4. 2012
20. 4. 2012
14. 5. - 25. 5. 2012
4. 6. - 15. 6. 2012
4. 7. 2012
22. 6. 2012
22. 6. 2012
20. 8. - 31. 8. 2012
Letní semestr (závěrečné ročníky neučitelského studia)
Pravidelná výuka (9 T)
Zkouškové období (3T)
Velikonoční prázdniny
Odevzdání závěrečných prací na katedry
Odevzdání přihlášky ke SZZ v květnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Státní zkoušky
Promoce
Odevzdání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání závěrečných prací na katedry pro srpnový termín státní zkoušky
16
13. 2. - 13. 4. 2012
16. 4. - 4. 5. 2012
5. 4. - 9. 4.2012
20. 4. 2012
4. 5. 2012
14. 5. – 15. 6. 2012
4. 7. 2012
22. 6. 2012
22. 6. 2012
Státní zkoušky
20. 8. – 31. 8. 2012
Letní semestr (závěrečné ročníky dvouoborového bakalářského studia)
Pravidelná výuka (9 T)
Zkouškové období (3T)
Velikonoční prázdniny
Odevzdání závěrečných prací na katedry
Odevzdání přihlášky ke SZZ v květnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Státní zkouška (1. obor)
Státní zkouška (2. obor)
Promoce
Odevzdání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu
na OS, kontrola splnění studijních povinností na OS
Odevzdání závěrečných prací na katedry
pro srpnový termín státní zkoušky
Státní zkoušky
13. 2. - 13. 4. 2012
16. 4. - 4. 5. 2012
5. 4. - 9. 4.2012
20. 4. 2012
4. 5. 2012
21. 5. - 25. 5. 2012
4. 6. - 8. 6. 2012
4. 7. 2012
22. 6. 2012
22. 6. 2012
20. 8. – 31. 8. 2012
Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012
Dny otevřených dveří
6. - 7. 1. 2012
Přijímací zkoušky


řádný termín
náhradní termín


duben – červen 2012
21. 6. 2012
17
1.11.3
Akademické orgány
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
a) AKADEMICKÝ SENÁT
Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má
22 členů, z toho 7 tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové
akademické obce fakulty (tedy všichni studenti a akademičtí pracovníci). Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.
Seznam členů Akademického senátu PřF OU:
Komora akademických pracovníků:
 Mgr. Monika Šumberová, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, [email protected] - předsedkyně akademického senátu PřF OU
 RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., katedra biologie a ekologie, ale[email protected]
 RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, [email protected]
 Ing. Radek Dušek, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie, [email protected]
 Mgr. Michal Haluzík, Ph.D., katedra chemie, [email protected]
 doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.,
katedra fyzické geografie a geoekologie,
[email protected]
 RNDr. Libor Koníček, PhD., katedra fyziky, [email protected]
 doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc., katedra chemie, [email protected]
 Mgr. Zuzana Rybková, katedra biologie a ekologie, [email protected]
 doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., katedra chemie, [email protected]
 RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D., katedra matematiky, [email protected]
 Ing. Eliška Treterová, katedra informatiky a počítačů, [email protected]
 RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D., katedra matematiky, [email protected]
 Mgr. Aleš Vítek, katedra fyziky, [email protected]
 doc. PaedDr. RNDr. Eva Volná, CSc., katedra informatiky a počítačů, [email protected]
Studentská komora:
 Mgr. Petr Bujok, student oboru Informační systémy (Dr.), [email protected]
 Mgr. Tomáš Hoch, student oboru Politická a kulturní geografie (Dr.), [email protected]
 Bc. Lukáš Novotný, student oboru Aplikovaná algebra (Dr.), [email protected]
 Lucie Ruppenthalová, studentka oboru Fyzikální chemie povrchů (NMgr.)
 Mgr. David Sikora, student oboru Informační systémy (Dr.), [email protected]
 Adam Soustruţník, student oboru Politická a kulturní geografie (NMgr.),
adam.soustruznik.cz
 Petra Srnová, studentka oboru Informační systémy (NMgr.), [email protected]
18
b) DĚKANKA
V čele fakulty je děkan; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na
návrh akademického senátu fakulty rektor. Funkční období děkanky je čtyřleté. Ve funkčním
období v letech 2011 – 2015 je děkankou fakulty:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
děkanka PřF OU
E-mail:
Tel.:
[email protected]
+420 597 092 101
Sekretariát děkanky:
E-mail:
tel.:
fax:
Monika Javorská
[email protected]
+420 597 092 102
+420 596 120 478
Děkanku zastupují v jejím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.
doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
statutární zástupce děkanky
proděkan pro vědu a vnější vztahy
E-mail: [email protected]
Tel: +420 597 092 192
Fax.: +420 596 120 478
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
proděkanka pro studium a celoţivotní vzdělávání
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 597 092 103
Fax.: +420 596 120 478
19
Organizačně zajišťuje chod fakulty její děkanát, který tvoří:
Tajemník (Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením
děkana.)
 Ing. Lenka Káňová, tajemnice, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 106
Personální oddělení
 Bc. Šárka Gazdová, personalistka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 107
Studijní oddělení
 Natálie Šimonková, vedoucí oddělení, E-mail: [email protected], tel.: +420 597
092 108
 Marie Placková, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 109
 Šárka Švábková, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 109
 Mgr. David Koţušník, technik informačních systémů, E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 092 111
Úřední hodiny:
pondělí 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
čtvrtek
8.00 – 11.00 hod.
Centrum celoţivotního vzdělávání
- Ing. Eva Burianová, Ph.D., vedoucí Centra CŢV, E-mail: [email protected], tel.: +420
597 092 115
- Bc. Gabriela Burianová, referentka, E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 092 116
- Bc. Simona Polochová, referentka, E-mail: [email protected]@osu.cz,
tel.: +420 597 092 116
Centrum celoţivotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU (dále Centrum CŢV) se
podílí na organizaci celoţivotního vzdělávání na PřF OU. Centrum CŢV spolupracuje
s jednotlivými katedrami PřF OU. Zastřešuje aktivity jednotlivých kateder spojené s realizací
studia a kurzů v rámci CŢV, s dalšími aktivitami, jako jsou ţádosti o akreditace Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT, ţádosti o projekty v rámci celoţivotního vzdělávání. Centrum CŢV organizuje další akce pro studenty, učitele a veřejnost (kurzy, semináře).
Hlavní aktivity Centra CŢV a kateder v rámci celoţivotního vzdělávání:
řešení projektů zaměřených na celoţivotní vzdělávání,
rozšiřující studium pro učitele,
specializační studium pro učitele,
další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
přípravné kurzy pro zájemce o studium,
přípravné kurzy pro přijaté studenty,
kurz Úvod do studia pro přijaté studenty,
kurzy pro veřejnost,
specializační kurzy a semináře.
20
Oddělení pro vědu a vnější vztahy
 Eva Bouřová, referentka pro vědu a zahraniční styky, E-mail: [email protected], tel.:
+420 597 092 113
 Ing. Beáta Sklářová, referentka pro vědu a vnější vztahy, E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 092 105
Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
středa
9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
čtvrtek
9.00 – 11.00 hod.
Oddělení cizích jazyků
- Mgr. Blanka Novotná, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 124
- RNDr. Jana Klimánková, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 123
Institut ekonomie a managementu
- doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková, vedoucí IEM, E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 092 201
- prof. Ing. Tibor Paulík, CSc., E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 201
- Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D., E-mail: [email protected], tel.: +420 597
092 176
Oddělení pro podporu projektové činnosti
 Bc. Lukáš Straňák, vedoucí oddělení, E-mail: lukáš[email protected], tel.: +420 597
092 122
 Pavla Janíková, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 118
 Bc. Pavla Janoschová, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092
120
 Ing. Lenka Káňová, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 119
Ekonomické oddělení
- Bc. Klára Dluhošová, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 119
- Bc. Pavla Janoschová, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420
597 092 120
- Pavla Janíková, referentka, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 118
Provozně technické oddělení
- Petr Kica, vedoucí oddělení, E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 126
- Erich Kica, údrţbář, tel.: +420 597 092 125
21
Komise děkanky:
Stipendijní komise:
 RNDr. Michal Ţivný, Ph.D. – předseda
 RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. - členka
 RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. – člen
 prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. – člen
 Bc. Kateřina Chlopčíková – členka, studentka oboru Politická a kulturní geografie (NMgr.)
 Mgr. Aleš Ottmár – člen, student oboru Politická a kulturní geografie (Dr.)
22
Organizační struktura Přírodovědecké fakulty OU
Přírodovědecká fakulta
samosprávné orgány
fakultní pracoviště
akademický senát
děkanát
děkan
katedry
vědecká rada
katedra biologie a ekologie
disciplinární komise
katedra fyzické geografie
a geoekologie
katedra fyziky
katedra chemie
katedra informatiky a počítačů
katedra matematiky
katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
účelová zařízení
Centrum celoţivotního
vzdělávání
Institut ekonomie
a managementu
Oddělení cizích jazyků
Oddělení pro podporu
projektů
23
Organizační struktura děkanátu Přírodovědecké fakulty OU
děkanka
sekretariát děkanky
D
Ě
K
A
N
Á
T
Kolegium děkanky
proděkanka pro studium a
celoţivotní vzdělávání
proděkan pro vědu
a vnější vztahy
sekretariát
proděkanů
Studijní
oddělení
Institut ekonomie
a managementu
Oddělení pro
vědu a vnější
vztahy
Oddělení cizích
jazyků
Technicko
– správní
oddělení
Centrum celoţivotního vzdělávání
ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
vztah „řídí“
vztah „náleţí“
24
tajemnice fakulty
Ekonomické
oddělení
Personální
oddělení
Oddělení pro
podporu projektů
c) VĚDECKÁ RADA
Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichţ fakulta uskutečňuje
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
Interní členové:
 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., děkanka PřF OU, předsedkyně Vědecké rady PřF OU
 prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., katedra informatiky a počítačů
 RNDr. Petra Konečná, Ph.D., katedra matematiky
 prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc., katedra matematiky
 prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, DrSc., katedra informatiky a počítačů
 doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc., katedra biologie a ekologie
 doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., katedra chemie
 prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., katedra fyziky
 prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., katedra fyzické geografie a geoekologie
 prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., katedra matematiky
 RNDr. Monika Mulková, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie
 prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
 Ing. Rudolf Peter, CSc., katedra chemie
 doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., katedra fyziky
 prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., katedra chemie
Externí členové:
 prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc., Institut environment. inţenýrství HgF VŠB TU v Ostravě
 prof. RNDr. Jiří Doškář, CSc., Ústav experimentální biologie PřF MU v Brně
 prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Fakulta aplikovaných věd ZU Plzeň
 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., PřF UK v Praze
 doc. Mgr. Radomír Halaš, Ph.D., PřF UP v Olomouci
 doc. RNDr. Robert Ištok, PhD., Fakulta humanitních a prírodných vied PU v Prešove
 prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc., FCHI VŠCHT v Praze
 prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Ústav ekologie krajiny AV ČR v Brně
 prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Fakulta informatiky MU v Brně
 doc. RNDr. Milan Trizna, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., Valašské Meziříčí
 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr. h. c. FMMI VŠB TU V Ostravě
d) DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a
předkládá návrh na rozhodnutí děkance.
Sloţení komise:
 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. – předsedkyně
 Mgr. Michal Haluzík, Ph.D. – člen
 Mgr. Veronika Smolková – členka, studentka oboru Environmentální geografie (Dr.)
 Mgr. Aleš Ottmár – člen, student doktorského oboru Politická a kulturní geografie (Dr.)
 Pavla Svrčková – členka, studentka oboru Fyzika - Matematika (2-oborové NMgr. studium)
25
1.11.4
Obecný popis fakulty (včetně typu a statutu)
PřF OU je součástí Ostravské univerzity v Ostravě. Fakulta uskutečňuje všechny typy
akreditovaných studijních programů (bakalářský, magisterský a doktorský) a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Má právo konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná matematika.
K 1. 11. 2010 měla PřF OU 110 akademických pracovníků, z toho 10 univerzitních
profesorů. Ke stejnému datu studuje na fakultě ve všech typech akreditovaných studijních
programů 2 249 studentů (z toho 1 758 v prezenční formě studia).
Na fakultě je akreditováno 10 bakalářských studijních programů se 26 studijními
obory a 10 navazujících magisterských studijních programů s 27 studijními obory. Dobíhají
4-letá a 5-letá magisterská studia.
Fakulta uskutečňuje 8 doktorských studijních oborů (Aplikovaná matematika, Aplikovaná algebra, Fuzzy modelování, Environmentální geografie, Informační systémy, Teorie
vzdělávání ve fyzice, Biofyzika a Politická a kulturní geografie), tři doktorské studijní obory
vyučované v anglickém jazyce (Applied Mathematics, Applied Algebra, Fuzzy Modelling) a
má právo habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná matematika. Tyto skutečnosti vypovídají o vysoké odborné úrovni fakulty.
Na fakultě působí sedm kateder:
1. Katedra biologie a ekologie
2. Katedra fyzické geografie a geoekologie
3. Katedra fyziky
4. Katedra chemie
5. Katedra informatiky a počítačů
6. Katedra matematiky
7. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
1.11.4.1
Katedra biologie a ekologie
A. VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Tajemník katedry:
B. SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 313
RNDr. Michal Ţivný, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 317
Petra Greplová
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 312
Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
C. PEDAGOGIČTÍ PORADCI
RNDr. Aleš Dolný, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 317
studijní obor: Systematická biologie a ekologie (Bc.)
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 319
studijní obor: Aplikovaná ekologie (Bc.) – prezenční forma studia
26
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 317
studijní obor: Aplikovaná ekologie (Bc.) – kombinovaná forma studia
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 596 235 078, kl. 7
studijní obor: Biologie (dvouoborové) (Bc.), Učitelství biologie pro základní školy
(NMgr. A Mgr.), Učitelství biologie pro střední školy (NMgr. A Mgr.)
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 315
studijní obor: Systematická biologie a ekologie (NMgr.)
D. ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
E-mail: [email protected]
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 316
Docenti:
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 186
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
E-mail: [email protected], tel.:+420 597 092 319
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 311
Odborní asistenti:
Mgr. Šárka Cimalová
E-mail: [email protected], tel.: +420 596 235 078, kl. 3
Mgr. Jiří Červeň
E-mail: [email protected]
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 314
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 315
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
E-mail: [email protected]
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 317
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 596 235 078, kl. 7
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 320
Mgr. Zuzana Pavlíčková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 188
RNDr. Petr Pečinka, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 189
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 378
Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
27
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 259
RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 383
Ing. Tomáš Tureček
E-mail: [email protected], tel.: +420 596 235 078, kl. 2
RNDr. Michal Ţivný, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 317
Ostatní pracovníci:
Eva Martinkovská – laborantka
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 321
Mgr. Ludmila Drobíková – zahradnice
E-mail: [email protected], tel.: +420 596 235 078, kl. 4
Mgr. Ivona Horká – vědecký pracovník
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 316
Externisté:
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Ing. Vladimír Mana
RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.
RNDr. Ladislava Saganová, CSc.
Mgr. Dušan Ulčák
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
E. CHARAKTERISTIKA KATEDRY (OBECNĚ)
Pedagogická činnost katedry je zaměřena především na zabezpečení výuky biologických disciplín tří bakalářských studijních oborů (Systematická biologie a ekologie, Aplikovaná ekologie, Biologie - dvouoborová) a čtyřech navazujících oborů (Systematická biologie a ekologie,
Učitelství biologie pro základní školy, Učitelství biologie pro střední školy – jednooborové a
dvouoborové), které katedra garantuje. Dále zajišťuje výuku biologických předmětů pro
ostatní učitelské i neučitelské studijní programy v rámci organizační struktury Přírodovědecké
fakulty OU (Experimentální biologie, Ochrana a tvorba krajiny, Biofyzika). Obsahově náplň
výuky pokrývá základní obory obecné a experimentální biologie, botaniky, zoologie, ekologie
se zaměřením na ekologické aspekty narušení ekosystémů průmyslové krajiny. V oboru Aplikovaná ekologie je vedle biomonitoringu a ochrany přírody a krajiny pozornost věnována také
legislativě, ekonomice a managementu ochrany ţivotního prostředí a ekotechnologiím. Učitelské obory mají studijní plán doplněn o výuku didaktiky biologie. Je rozšiřováno uplatnění
aplikací experimentálních odvětví biologických disciplin, především z oblasti genetiky, genetické toxikologie, mikrobiologie při utváření profilu absolventů učitelských i neučitelských
studijních programů.
Součástí Katedry biologie a ekologie je také botanická zahrada se třemi skleníky a pozemkem
5 200 m2, kde probíhá výzkumná činnost a praktická výuka botanických předmětů.
F. REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
 studijní obor Systematická biologie a ekologie
28
 studijní obor Aplikovaná ekologie (v prezenční a kombinované formě studia)
 studijní obor Biologie (dvouoborové)
Mgr. (navazující na Bc.)
 studijní obor Systematická biologie a ekologie
 studijní obor Učitelství biologie pro základní školy (dvouoborové)
 studijní obor Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)
 studijní obor Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
Mgr. („nestrukturované“ dobíhající pro stávající studenty)
 studijní obor Učitelství biologie pro základní školy
 studijní obor Učitelství biologie pro střední školy
G. VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Vědecký profil katedry se v současné době formuje do tří základních směrů vědecké činnosti:
Vývoj biocenóz v podmínkách primární a sekundární sukcese. Projekty řešené v rámci tohoto
směru se zabývají sukcesí a současným stavem vodních a terestrických ekosystémů a reakcí
biocenóz na antropogenní změny ţivotního prostředí.
Biomonitorování toxických a genotoxických účinků kontaminant ţivotního prostředí. Studie
jsou zaměřeny na vyuţití bakteriálních detekčních systémů k hodnocení akutní i chronické
toxicity chemických kontaminant v nejrůznějších sloţkách ţivotního prostředí.
Evoluce potravních strategií bezobratlých. Projekty v rámci tohoto výzkumu se zabývají převáţně vztahy mezi herbivorním hmyzem a hostitelskými rostlinami, sukcesí nekrofágního
hmyzu a biosystematikou mykofágních dipter a jejich vztahu k hostiteli.
H. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno
Ostravské muzeum
Ústav botaniky a zoologie, biologická sekce, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Ústav ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Katedra biologie, Pedagogická fakulta MU, Brno
Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice
Ústav fyziologie
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav biofyziky, AS ČR
Národní muzeum v Praze
Beskydské muzeum, Frýdek-Místek
Slezské zemské muzeum, Opava
ZOO Ostrava
Stanice přírodovědců - Zařízení volného času Korunka, Ostrava
Slezské regionální muzeum - Arboretum Nový Dvůr
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, pracoviště Frýdek-Místek
Výzkumný ústav rybářský a vodohospodářský ve Vodňanech, JčU, Vodňany
Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálních studií, MU Brno
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
Česká botanická společnost
T. G. Masarykův vodohospodářský výzkumný ústav, Prague, Ostrava
VŠB TU Ostrava
29
Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita Praha.
Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre, (Slovensko)
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Lodţská univerzita, Lodţ (Polsko)
Gdaňská univerzita (Polsko)
Zemědělská akademie Poznaň (Polsko)
Medical Institute Sosnowiec, (Polsko)
Univerzitet Slaski Katowice, (Polsko)
Univerzita Marie Curie-Skłodowska, Lublin. (Polsko)
Univerzita ve Wroclawi (Polsko)
Warminsko-Mazurská Univerzita v Olštýně (Polsko)
US centrum přírodního bohatství, Katowice, (Polsko)
Scientific Board of the journal: ATH, Bielsko Biała, (Polsko)
Edition Board of the journal: Silesia Natura (Polsko)
Coe College, Cedar Rapids, Iowa, (USA)
Knox College, Galesburg, Illinois, (USA)
Institut oceánografie, Vietnamská academie věd a technologie, Nha Trang, (Vietnam)
Institut evoluční biologie, Ruská akademi věd, Moskva, (Rusko)
Univerzita Sofia, (Bulharsko)
Bryologické centrum ve Vierves sur Viroin (Belgie)
Durham University, (USA)
Natural History Museum (Velká Británie)
Hungarian Natural History Museum Budapešť, (Maďarsko)
1.11.4.2
A.
Katedra fyzické geografie a geoekologie
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Tajemník katedry:
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
RNDr. et Mgr. Monika Mulková, Ph.D.
E-mail:[email protected], tel.: +420 597 092 301
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 304
Pavlína Balonová
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 302
Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 304
studijní obor: Fyzická geografie a geoekologie (Bc., NMgr. a Mgr.)
RNDr. Jana Bohdálková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 303
studijní obor: Ochrana a tvorba krajiny (Bc., NMgr.)
RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 305
studijní obor: Kartografie a geoinformatika (Bc.)
30
D.
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Odborné zaměření: geomorfologie, geoekologie
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 306
Docenti:
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
odborné zaměření: geoekologie, geomorfologie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 306
doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
odborné zaměření: geomorfologie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 306
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
odborné zaměření: hydrologie, geoinformatika
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 307
Odborní asistenti:
RNDr. Martin Adamec Ph.D.
odborné zaměření: geoinformatika
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 304
Mgr. Radka Bartošová
odborné zaměření: hydrogeologie, geologie, petrografie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 305
RNDr. Jana Bohdálková, Ph.D.
odborné zaměření: hydrologie, meteorologie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 303
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
odborné zaměření: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 304
RNDr. et Mgr. Monika Mulková, Ph.D.
odborné zaměření: dálkový průzkum Země, GIS
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 301
RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
odborné zaměření: geoinformatika
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 305
Mgr. Veronika Smolková
odborné zaměření: geomorfologie, statistické metody v geografii
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 308
RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
odborné zaměření: dendrogeomorfologie, pedogeografie, geomorfologie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 358
Externisté:
Mgr. Tereza Aubrechtová
Mgr. Libor Černikovský
Ing. Kamil Drabina
doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
Mgr. Monika Hradecká
MUDr. Karel Hrnčíř
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
31
Mgr. Jarmila Krkošková
prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříţ, DrSc.
Ing. Vítězslav Kupka
RNDr. Jan Prášek
RNDr. Ing. Jaroslav Roţnovský, CSc.
Mgr. Miroslav Řepka
Ing. Jan Sviták
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Ing. Pavel Tušil
Ing. Milan Ţárník
Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
Mgr. Tomáš Galia
Mgr. Veronika Komárková
Mgr. Jan Lenart
Mgr. Jana Mičulková
RNDr. Jan Miklín
RNDr. Václav Stacke
Mgr. Václav Škarpich
RNDr. Petr Tábořík
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra fyzické geografie a geoekologie má dvě oddělení (oddělení fyzické geografie a geoekologie a oddělení kartografie a geoinformatiky).
Katedra garantuje neučitelské obory:
1. Bakalářský 3letý: Kartografie a geoinformatika
2. Bakalářský 3letý: Fyzická geografie a geoekologie
3. Bakalářský 3letý: Ochrana a tvorba krajiny
4. Magisterský navazující 2letý: Fyzická geografie a geoekologie
5. Magisterský navazující 2letý: Ochrana a tvorba krajiny
6. Magisterský 5letý: Geografie - fyzická geografie a geoekologie (dobíhající obor)
7. Doktorské studium: Environmentální geografie
Dále katedra zajišťuje výuku fyzickogeografických, geologických, geoekologických, kartografických a geoinformatických disciplín v oborech:
- bakalářský 3letý: Geografie (dvouoborové) v kombinaci s jiným oborem PřF nebo FF
nebo PdF
- magisterský navazující 2letý: Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) v kombinaci
s jiným oborem PřF nebo FF
- magisterský navazující 2letý: Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové)
- magisterský navazující 2letý: Učitelství geografie pro ZŠ (dvouoborové) v kombinaci
s jiným oborem PřF nebo PdF
- v dalších studijních oborech katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry
biologie.
V magisterských oborech Geografie – fyzická geografie a geoekologie katedra garantuje rigorózní řízení pro absolventy těchto oborů (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných
oblastí studia) s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).
Katedra garantuje doktorské studium Environmentální geografie a má právo udělovat titul
Ph.D.
32
Absolventi neučitelského studia nacházejí uplatnění v různých organizacích, jako jsou např.
správy CHKO, Český hydrometeorologický ústav, odbory ţivotního prostředí, projekční organizace, firmy specializující se na kartografii a geoinformatiku, v orgánech státní správy
(referáty ţivotního prostředí, územního plánování, hygienické stanice, Česká inspekce ţivotního prostředí atd.).
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
 studijní obor Fyzická geografie a geoekologie
 studijní obor Kartografie a geoinformatika
 studijní obor Ochrana a tvorba krajiny
Mgr. (navazující na Bc.)
 studijní obor Fyzická geografie a geoekologie
 studijní obor Ochrana a tvorba krajiny
Mgr. („nestrukturované“ dobíhající pro stávající studenty)
 studijní obor Geografie – fyzická geografie a geoekologie
Ph.D.
 studijní obor Environmentální geografie
G.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Vědecké zaměření členů katedry je dáno jejich profesní specializací a je orientováno do tří
rozsáhlejších oblastí:
Geomorfologie a geoekologie – geomorfologie a geoekologie alpinotypních pohoří, tektonická geomorfologie a neotektonika, dynamická geomorfologie, geochronologie a struktura
svahových deformací, geomorfologická rizika, fluviální systémy (geomorfologický reţim,
revitalizece), geomorfologické a geoekologické mapování, environmentální aplikace geomorfologie a geoekologie.
Hydrologie – antropogenní změny hydrologického reţimu, hydrologie urbanizovaných oblastí, kvalitativní hydrologie, modelování hydrologických procesů, tvorba map s hydrologickým
obsahem se zaměřením na horní povodí řeky Odry.
Kartografie a geoinformatika – teorie kartografických metod, tvorba atlasů malých oblastí,
matematická kartografie a geodetické metody, dálkový průzkum Země – multitemporální analýza leteckých snímků, hodnocení změn v krajině, environmentální modelování.
H.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
V návaznosti na výzkumné aktivity katedra spolupracuje s jinými vysokými školami v České
republice, především s ČVUT v Praze, Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci, VŠB–TU v Ostravě a s dalšími.
Ze zahraničních pracovišť katedra spolupracuje především s Univerzitou Komenského
v Bratislavě (Slovensko), University of British Columbia (Kanada), University of Tübingen
(Německo), University of Wroclaw (Polsko), Russian Academy of Sciences, Moscow (Rusko), Polish Academy of Sciences, Cracow (Polsko), Moscow State University (Rusko) a s
dalšími.
33
Z neuniverzitních pracovišť je to Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Ústav Geoniky Akademie věd ČR, Geografický ústav SAV v Bratislavě,
Povodí Odry s. p., Lesy ČR s. p., správy CHKO, GEOtest Brno (pracoviště Ostrava), Národní
památkový ústav (územní odborné pracoviště v Ostravě) a další.
1.11.4.3
A.
Katedra fyziky
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
Tajemník katedry:
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
E-mail: vladimí[email protected], tel.:+420 597 092 154
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 154
Jana Janošcová
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 151
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 154
studijní obor: Experimentální biologie (Bc.)
Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 156
studijní obor: Biofyzika (Bc.)
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 159
studijní obor: Biofyzika (NMgr.)
RNDr. Libor Koníček, PhD.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 157
studijní obory: Fyzika (dvouoborové) (Bc.), Učitelství fyziky pro základní školy (NMgr.), Učitelství fyziky pro střední školy (NMgr.)
D.
34
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 158
Docenti:
doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 150
doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 153
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
E-mail: vladimí[email protected], tel.:+420 597 092 154
Odborní asistenti:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 154
RNDr. Libor Koníček, PhD.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 157
Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 156
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 159
RNDr. Libuše Švecová, Ph.D..
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 150
Mgr. Aleš Vítek
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 163
Laborantky:
Běla Piskořová
E-mail: [email protected], tel.:+420 597 092 160
Zlata Skripová
E-mail: [email protected], tel.:+420 597 092 161
Externisté:
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Mgr. František Karlický, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Lysenko, CSc.
Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra zajišťuje výuku fyzikálních a biofyzikálních kurzů, aplikované fyziky v oblasti metrologie, vyšší matematiky, základů práce s počítačem a didaktiky fyziky.
Na katedře je rozvíjen výzkum v následujících oborech: biofyzika, biochemie a ekofyziologie
fotosyntézy, chemická fyzika, edukace ve fyzice s podporou ICT
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
 studijní obor Biofyzika
 studijní obor Experimentální biologie
 studijní obor Fyzika (dvouoborové)
Mgr. (navazující na Bc.)
 studijní obor Biofyzika
 studijní obor Učitelství fyziky pro základní školy (dvouoborové)
 studijní obor Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové)
 studijní obor Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
Ph.D.
 studijní obor Teorie vzdělávání ve fyzice (společně s PdF UHK a PdF ZU v Plzni)
 studijní obor Biofyzika
G.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
35
Na katedře je rozvíjen výzkum v následujících oborech: biofyzika, biochemie a ekofyziologie
fotosyntézy, chemická fyzika, edukace ve fyzice s podporou ICT
H.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Brno
Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc
Ústav fyzikální chemie JH AV ČR Praha
Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha
Katedra experimentální fyziky, PřF UP Olomouc
Katedra fyziky, PdF ZČU Plzeň
Katedry fyziky a informatiky, PdF UHK Hradec Králové
Katedra informatiky, FEI VŠB-TU Ostrava
Ústav celoţivotního vzdělávání ZČU v Plzni
Department of Plant Physiology, University of Karlsruhe , Německo
IRSAMC, Univerzita P. Sabatiera v Toulouse, Francie
Katedra fyziky, FPr Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovensko
Katedra fyziky, FPr Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Slovensko
Katedry fyziky, FPr Univerzita J. P. Šafárika, Košice, Slovensko
Katedra fyziky, MFF UKo Bratislava, Slovensko
Katedra fyziky a techniky, PdF Univerzity Ljubljana, Slovinsko
Katedra fyziky, Universita Ruse, Bulharsko
Katedra fyziky, Universita Udine, Udine, Itálie
Katedra fyziky, Univerzita Rzesow, Polsko
Akademia Pedagogiczna, Czestochowa, Polsko
1.11.4.4
A.
Katedra chemie
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
jemník katedry:
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
Ing. Rudolf Peter, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 190 TaMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
E-mail: [email protected] tel.: +420 597 092 193
Jarmila Schmidtová
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 191
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 195
studijní obor: Analytická chemie pevné fáze (NMgr.)
Ing. Rudolf Peter, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 190
studijní obor: Chemie (Bc.)
36
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 198
Studijní obory: Chemie (dvouoborové) (Bc.), Učitelství chemie pro základní školy
(NMgr. a Mgr.), Učitelství chemie pro střední školy (NMgr. a Mgr.)
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 199
Studijní obor: Fyzikální chemie povrchů (NMgr.)
D.
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 199
Docenti:
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 190
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 194
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 195
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 197
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 198
doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 192
Odborní asistenti:
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 193
Ing. Rudolf Peter, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 190
Externisté:
RNDr. Václav Dombek, CSc.
Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Ing. Eva Plevová, Ph.D.
Mgr. Ladislav Smolka
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Mgr. Jan Veřmiřovský
doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
Mgr. Bohuslava Krupová
Mgr. Martin Mucha
Mgr. Zuzana Hranická
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra chemie zabezpečuje výuku profilujících disciplin teoretické, systematické i aplikované chemie včetně laboratorních cvičení.
Prezenční výuka je poskytována v pěti magisterských studijních oborech (Učitelství chemie pro základní školy – dvouoborové, Učitelství chemie pro střední školy – dvouoboro-
37
vé, Učitelství chemie pro střední školy – jednooborové, Fyzikální chemie povrchů, Analytická chemie pevné fáze) a ve dvou bakalářských oborech (jednooborový obor Chemie a
dvouoborový obor Chemie v kombinaci s dalším oborem).
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
 studijní obor Chemie
 studijní obor Chemie (dvouoborové)
Mgr. (navazující na Bc.)
 studijní obor Analytická chemie pevné fáze
 studijní obor Fyzikální chemie povrchů
 studijní obor Učitelství chemie pro základní školy (dvouoborové)
 studijní obor Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)
 studijní obor Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)
Mgr. („nestrukturované“ dobíhající pro stávající studenty)
 studijní obor Učitelství chemie pro základní školy
 studijní obor Učitelství chemie pro střední školy
G.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Výzkumná činnost členů katedry je zaměřena na řešení problematiky struktury a chování
pevných látek, řešeny jsou i otázky zefektivnění výuky zejména s vyuţitím multimédií. Uvedené směry výzkumu korespondují s výzkumnými záměry Přírodovědecké fakulty OU a jsou
realizovány výhradně v rámci grantových projektů.
H.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
Pedagogická fakulta TU Liberec
Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta MU Brno
Univerzita Pardubice
VŠB-TU Ostrava
Chemická fakulta VUT Brno
VŠCHT Praha
Univerzita Hradec Králové
Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav geoniky AV ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha
Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava – Radvanice
Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko
Univerzita M. Bela v Banské Bystrici, Slovensko
AGH Krakov, Polsko
Institut organofyzičeskoj chimiji i uglechimiji AN Ukrajiny, Doněck, Ukrajina
38
1.11.4.5
A.
Katedra informatiky a počítačů
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 170
Zástupce vedoucího katedry: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 172
Tajemník katedry:
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářky katedry:
Adresa:
C.
Ing. Eliška Treterová
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 172
Bc. Gabriela Burianová
E-mail: [email protected]
Bc. Simona Polochová
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 116
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 182
studijní obor: Aplikovaná informatika (Bc.)
Ing. Eliška Treterová
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 172
studijní obory: Informatika (Bc.)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 173
studijní obor: Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika (Bc.)
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 184
studijní obory: Informační systémy (NMgr.)
Mgr. Vladimíra Sehnalová
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 182
studijní obor: Informatika (dvouoborové) (Bc.), Učitelství informatiky pro střední školy (NMgr.)
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 172
studijní obory: Učitelství informatiky pro základní školy (NMgr.)
D.
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
39
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 177
prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 179
Docenti:
doc. Ing. František Huňka, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 175
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 170
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 181
doc. Ing. Josef Tvrdík, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 183
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 184
Odborní asistenti:
Mgr. Vladimír Bradáč
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 173
Ing. David Braţina, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 185
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 172
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 173
RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 174
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 176
Mgr. Vladimíra Sehnalová
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 182
RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 093 401
Mgr. Petr Šamánek
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 139
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 182
Ing. Eliška Treterová
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 172
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 179
Technik:
Mgr. Michal Kusýn
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 178
Externisté:
prof. Radim Jiroušek, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Pokorný, Dr.
prof. Ing. Václav Skala, CSc.
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Ing. Pavel Smolka
Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
40
Mgr. Janošek Michal
Mgr. Mališová Lenka
Mgr. Masár Juraj
Mgr. Meliš Zdeněk
Mgr. Staník Martin
Mgr. Ševčík Jaroslav
Ing. Vávra Vladimír
Mgr. Veverka Martin
Mgr. Vlašánek Pavel
Mgr. Walek Bogdan
RNDr. Ţáček Jaroslav
Studenti v kombinované formě doktorského studijního programu:
Mgr. Bartoš Jiří
Mgr. Bocek Jan
Mgr. Bujok Petr
Ing. Holek Tomáš
Mgr. Komenda Tomáš
RNDr. Kotyrba Martin
Mgr. Kocian Václav
Mgr. Miarka Rostislav
Mgr. Nekula Jan
Ing. Pešl Martin
Mgr. Sikora David
Ing. Smolka Pavel
Mgr. Veselský Jiří
Mgr. Ţáček Martin
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra zabezpečuje výuku ve studijních programech - oborech:
Informatika – Informatika (bakalářský studijní obor) v prezenční formě,
Informatika – Informatika (dvouoborové) studium v kombinaci se studijními obory
z nabídky Přírodovědecké fakulty nebo vypsanými obory Filozofické fakulty v prezenční
a kombinované formě
Aplikovaná informatika – Aplikovaná informatika (bakalářský studijní obor)
v kombinované a distanční formě,
Informatika a výpočetní technika – Aplikovaná informatika (bakalářský studijní obor)
v prezenční formě,
Informatika – Informační systémy (navazující magisterské studium) v prezenční a kombinované formě,
Informatika – Matematická informatika (navazující magisterské studium) v prezenční
formě,
Informatika - Učitelství informatiky pro střední školy – jednooborové studium (navazující
magisterské studium) v prezenční formě,
Informatika – Učitelství informatiky pro střední školy – dvouoborové studium (navazující
magisterské studium ) v prezenční formě
Učitelství pro základní školy – Učitelství informatiky pro základní školy – jednooborové
studium (navazující magisterské studium) v prezenční formě
41
Učitelství pro základní školy - Učitelství informatiky pro základní školy – dvouoborové
(navazující magisterské studium) v prezenční formě
Informatika – Učitelství informatiky pro střední školy (magisterský studijní obor) – prezenční forma – dobíhající studium,
Učitelství pro základní školy – Učitelství výpočetní techniky pro základní školy (magisterský studijní obor) - prezenční forma – dobíhající studium.
Informatika - Informační systémy – doktorské studium v prezenční a kombinované formě.
Kromě uvedených studijních oborů katedra zabezpečuje výuku vybraných předmětů pro
jiné katedry Přírodovědecké fakulty, Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu zdravotnických studií OU.
Dále katedra zajišťuje v rámci celoţivotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků specializační a rozšiřující studium a kurzy pro učitele a veřejnost.
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
- studijní obor Informatika
- studijní obor Informatika (dvouoborové)
- studijní obor Aplikovaná informatika
- studijní obor Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika
Mgr. (navazující na Bc.)
- studijní obor Informační systémy
- studijní obor Matematická informatika
- studijní obor Učitelství informatiky pro základní školy (jednooborové)
- studijní obor Učitelství informatiky pro základní školy (dvouoborové)
- studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové)
- studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
Mgr. („nestrukturované“ dobíhající pro stávající studenty)
- studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy
Ph.D.
 studijní obor Informační systémy
G.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
V oblasti výzkumu se katedra zaměřuje na oblast matematických metod zpracování informací zatíţených neurčitostí, soft computingu, fuzzy modelování sloţitých procesů,
evoluční algoritmy se soutěţícími a spolupracujícími heuristikami, počítačovou simulace
anticipujících systémů a adaptivních personalizovaných webových systémů.
H.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě
42
Soukromá vysoká škola podnikání, Ostrava
Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
Universidad de Cordoba, Španělsko
Ţilinská univerzita, Slovensko
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovensko
Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica, Slovensko
1.11.4.6
A.
B.
Katedra matematiky
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
prof. RNDr. Olga Krupková, Dr.Sc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 144
Zástupce vedoucího:
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 130
Tajemník katedry:
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
E-mail:[email protected], tel.: +420 597 092 133
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
D.
Martina Havelková
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 131
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 103
studijní obory: Aplikovaná matematika (Bc., NMgr.), Aplikace matematiky v ekonomii
(Bc., NMgr.), Matematické a počítačové metody zpracování informací (Bc.), Investiční
poradenství (Bc.), Matematika (dvouoborové) (Bc.), Učitelství matematiky pro střední
školy (NMgr. a Mgr.)
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 136
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
E-mail: [email protected], tel: +420 597 092 135
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 144
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 139
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 091 401
prof. Irina Perfiljeva, CSc.
43
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 091 408
Prof. David John Saunders, Ph.D.
[email protected], tel: +420 597 092 135
Docenti:
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 130
doc. RNDr. János Tóth, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 134
Odborní asistenti:
RNDr. David Bartl, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 133
RNDr. Petr Bulava, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 134
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 103
Mgr. Radka Malíková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 132
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 133
RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 136
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 143
Asistenti:
Mgr. Jan Štěpnička
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 136
Pedagogičtí pracovníci:
RNDr. Martina Daňková, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 091 403
Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 091 404
RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 091 403
RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 091 403
Externisté:
Ing. Elena Mielcová, Ph.D.
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 134
Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
Mgr. Martin Dyba
Mgr. Věra Ferdiánová
Mgr. Petra Hoďáková
Mgr. Alena Jaššová
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Radka Poláková
Mgr. Veronika Pustková
Mgr. Eva Salamonová
Mgr. Martina Stolařová
44
Mgr. Iva Tomanová
Mgr. Lenka Vavříčková
Mgr. Michaela Wrublová
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra zajišťuje výuku matematických disciplín v těchto oborech:
Aplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
Matematické a počítačové metody zpracování informací
Investiční poradenství.
Uvedené obory lze studovat jako bakalářské i jako obory navazujícího magisterského studia. (Obor Investiční poradenství lze zatím studovat jen jako bakalářský.)
Na úrovni doktorského studia lze studovat obory
Aplikovaná matematika
Aplikovaná algebra
Fuzzy modelování.
Bakalářské a doktorské obory lze studovat také formou kombinovaného studia.
Katedra dále zajišťuje výuku matematiky ve studiu bakalářského oboru Matematika
(dvouoborové). Uvedený obor je určen zejména uchazečům, kteří zamýšlejí pokračovat ve
studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové nebo dvouoborové).
V rámci celoţivotního vzdělávání vedou pracovníci katedry kurzy v Rozšiřujícím studiu
Matematiky. Tento typ studia je určen především pro učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji
kvalifikaci o obor nebo pro jiný druh školy.
Studenti a pracovníci katedry matematiky jsou také aktivně zapojeni do mezinárodního
akademického výměnného programu Erasmus.
Katedra kaţdoročně pořádá pro studenty matematiky mezinárodní matematickou soutěţ
Vojtěcha Jarníka. Během pololetních prázdnin se na katedře kaţdoročně koná Seminář o
výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory.
Katedra také spolupracuje při organizaci matematické olympiády všech kategorií.
Katedra odpovídá za vydávání mezinárodního matematického vědeckého časopisu Communications in Mathematics. Katedra matematiky se trvale podílí na organizačním zabezpečení následujících mezinárodních konferencí a akcí: Czech and Slovak International
Conference on Number Theory, International Summer School on Global Analysis and
Applications, Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory, ISCAMI – International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics.
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
- studijní obor Aplikovaná matematika
- studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii
- studijní obor Matematické a počítačové metody zpracování informací
- studijní obor Investiční poradenství
- studijní obor Matematika (dvouoborové)
45
Mgr. (navazující na Bc.)
- studijní obor Aplikovaná matematika
- studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii
- studijní obor Matematické a počítačové metody zpracování informací
- studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové)
- studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
Ph.D.
- studijní obor Aplikovaná matematika
- studijní obor Aplikovaná algebra
- studijní obor Fuzzy modelování
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
G.
Vědecká činnost katedry se zaměřuje na následující oblasti:







H.
Geometrické metody v teorii diferenciálních rovnic a v matematické fyzice.
Globální variační analýza.
Iracionalita, transcendence a jejich aplikace ve fuzzy teorii.
Míry, velikosti a rozloţení posloupností přirozených čísel.
Teorie fuzzy logiky, její formální a algebraické aspekty, fuzzy aproximace, aplikace
pro řízení technologických procesů, rozhodovacích procesech, informatice.
Teorie lineárního programování v obecných vektorových prostorech a související oblasti.
Teorie uspořádaných struktur, algebraická teorie čísel, aplikace teorie kategorií.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha (prof. Novák, prof. Perfiljeva)
Ústav informatiky AV ČR, Praha (prof. Novák)
Masarykova univerzita v Brně (prof. Krupková)
Univerzita Palackého v Olomouci (prof. Krupková)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (prof. Krupková)
Univerzita Komenského v Bratislave (doc. Mišík)
Slovenská technická univerzita v Bratislave (doc. Mišík)
Technická univerzita vo Zvoleně (doc. Tóth)
University of Leiden (doc. Hančl)
Liverpool University (doc. Hančl)
University of Udine (doc. Hančl)
University of Berlin (doc. Hančl)
University of Pisa (doc. Mišík)
University of Eger (doc. Tóth)
Babes-Bolyai Cluj-Napoca (doc. Tóth)
University of Jean Monnet St. Etienne (doc. Mišík)
TU Graz (doc. Mišík)
La Trobe University, Melbourne (prof. Krupková)
Universiteit Gent (prof. Krupková, prof. Novák, prof. Perfiljeva)
University of Salerno (prof. Novák, prof. Perfiljeva)
Johannes Kepler Universität Linz (prof. Novák, prof. Perfiljeva)
Assumption University of Thailand, Bangkok (prof. Novák)
46
Matematický Institut SAV Bratislava (doc. Mišík, doc. Tóth)
Univerzita J. Selyho, Komárno (doc. Tóth)
1.11.4.7
A.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 336
Zástupce vedoucího katedry:
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 333
Tajemnice katedry:
Erasmus koordinátor:
B.
SEKRETARIÁT
Sekretářka katedry:
Adresa:
C.
Mgr. et Bc. Monika Šumberová
E-mail:[email protected],
tel.: +420 597 092 335
Mgr. Tomáš Drobík
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 300
Jiřina Kučerová
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 334
Kranichova 8, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
PEDAGOGIČTÍ PORADCI
Mgr. et Bc. Monika Šumberová
E-mail: [email protected], tel.: +597 092 335
studijní obor: Politická a kulturní geografie (Bc., NMgr.)
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
E-mail: [email protected], tel.: +597 092 337
studijní obory: Geografie a regionální rozvoj (Bc., NMgr.)
Mgr. Zuzana Houdková
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 340
studijní obory: Geografie (dvouoborové) (Bc.), Učitelství geografie pro základní školy
(NMgr.), Učitelství geografie pro střední školy (NMgr. a Mgr.)
D.
ČLENOVÉ KATEDRY
Profesoři:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
odborné zaměření: Kulturní geografie, Historická geografie, Asie, Oceánie,
Rusko
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 336
prof. RNDr. Robert Ištok, Ph.D.
odborné zaměření: Politická a kulturní geografie
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 333
prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, DrSc.
odborné zaměření: Sociální geografie, Geografie obyvatelstva, Demografie
47
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 346
Docenti:
doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
odborné zaměření: Geografie cestovního ruchu, Regionální geografie Česka
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 339
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
odborné zaměření: Percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie, Teoretická geografie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 344
doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
odborné zaměření: Geografie sídel, Urbanizační procesy
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 343
Odborní asistenti:
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
odborné zaměření: Geografie města a služeb, Statistické metody v sociální geografii
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 337
Mgr. Tomáš Boruta
odborné zaměření: Cestovní ruch, Geografie dopravy
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 374
RNDr. Tomáš Drobík, Ph. D.
odborné zaměření: Politická geografie, Geopolitika, Islámský svět
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 338
Mgr. Zuzana Houdková
odborné zaměření: Didaktika geografie
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 340
RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
odborné zaměření: Politologie, Politická geografie, Kavkaz
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 342
Mgr. Luděk Krtička
odborné zaměření: Kartografie, GIS
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 341
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
odborné zaměření: Etnologie, Antropologie, Světová náboženství
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 348
RNDr. David Walter Novák, Ph.D.
odborné zaměření: Projektové řízení, Environmentální geografie
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 339
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
odborné zaměření: Lokální a regionální rozvoj, Veřejná správa
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 333
Mgr. Ondřej Slach
odborné zaměření: Geografie města, Regionální rozvoj
E-mail: [email protected], tel. +420 597 092 374
Mgr. et Bc. Monika Šumberová
odborné zaměření: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní právo, Politologie
E-mail:[email protected], tel.: +420 597 092 335
RNDr. Petr Ţufan, Ph.D.
odborné zaměření: Geografie zemědělství, Evropa
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 349
48
Externisté:
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
odborné zaměření: Sociologie, Migrace a etnické vztahy,
E-mail: katerina.s [email protected]
Mgr. Klára Janoušková
Odborné zaměření: Sociologie, Metody sociálněvědního výzkumu
Ing. Daniela Kučevová, Ph.D.
Odborné zaměření: podnikání v cestovním ruchu
Mgr. Jiří Novosák
Odborné zaměření: migrační a rozvojová studia
E-mail: [email protected]
Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Odborné zaměření: ekonomie
Ing. Pavlína Palová
Odborné zaměření: základy podnikání
Ing. Jitka Nováková
činnost: podnikání v cestovním ruch
Ing. David Slavata, Ph.D.
Odborné zaměření: ekonomika a bytová politika
Ing. Miroslava Wlosoková
Odborné zaměření: podnikání v cestovním ruchu
Jazykoví lektoři:
Mgr. René Baţanovski - angličtina
Mgr. Klaudia Eibenová - ruština
Mgr. Irena Eibenová - francouština
Mgr. Jiří Krhut - anglličtina
Mgr. Svatava Rumpelová - němčiina
Mgr. Petra Říhová - italština
Mgr. Eva Šmidáková - španělština
Mgr. Dana Tušilová - španělština
E.
CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra garantuje studijní obory: Politická a kulturní geografie (bakalářské, navazující magisterské
i doktorské studium), Geografie a regionální rozvoj (bakalářské – v prezenční i kombinované formě
a navazující magisterské studium), Dvouoborové studium Geografie (bakalářské) a Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ (navazující magisterské jedno i dvouoborové - v kombinaci s jinými obory na Filozofické a Pedagogické fakultě).
V oborech Politická a kulturní geografie, Geografie a regionální rozvoj a Učitelství geografie
pro SŠ, ZŠ (dvouoborové, jednooborové) katedra garantuje rigorózní řízení pro absolventy
magisterského studijního programu Geografie s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).
Protoţe oba neučitelské studijní obory v programu Geografie mají interdisciplinární charakter,
spolupracuje KSGRR při zajištění výuky s katedrou fyzické geografie a geoekologie na PřF
OU, s katedrami historie, filozofie a psychologie a sociální práce na FF OU, s katedrou občanské výchovy na PdF OU a formou externí spolupráce rovněţ s katedrami EkF VšB-TU
(národohospodářskou, regionální ekonomiky, veřejné ekonomiky, managementu, marketingu
a obchodu, ekonomie a práva).
49
KSGRR zajišťuje formou externí spolupráce také výuku angličtiny, němčiny, španělštiny,
francouzštiny, italštiny a ruštiny, aby absolventi geografických oborů zkvalitnili svoji jazykovou připravenost.
V rámci interdisciplinárního přístupu nabízíme studentům našich studijních oborů rozšíření
svých znalostí v rámci dvou ucelených modulů – Mezinárodní cestovní ruch a Městský marketing a management.
Absolventům negeografických učitelských oborů nabízí katedra moţnost rozšíření aprobace o
geografii v rámci celoţivotního vzdělávání.
F.
REALIZOVANÉ STUDIJNÍ OBORY
Bc.
- studijní obor Geografie a regionální rozvoj (v prezenční i kombinované formě studia)
- studijní obor Politická a kulturní geografie
- studijní obor Geografie (dvouoborové)
Mgr. (navazující na Bc.)
- studijní obor Geografie a regionální rozvoj
- studijní obor Politická a kulturní geografie
- studijní obor Učitelství geografie pro základní školy (dvouoborové)
- studijní obor Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)
- studijní obor Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)
Ph.D.
- studijní obor Politická a kulturní geografie
G.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra specializuje v souladu s akreditovanými studijními obory a vědeckou specializací členů KSGRR na tyto oblasti:



H.
Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické
koncepce, relígie a geokulturní koncepce, vztahy mezi národy a státní mocí, mezistátní
migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační
procesy). Aplikovaný výzkum zaměřen zejména na postkomunistický a komunistický
prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie).
Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing
a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační
systémy). Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový
pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce
a aktéři, procesy, evaluace).
Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve
výuce geografie na základních a středních školách)
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (V ČR A V ZAHRANIČÍ)
S ohledem na potřeby praxe se KSGRR rozvíjí směrem k interdisciplinárnímu pojetí vědy
a vedle geografů, má ve svých řadách také specialisty na sociologii, politologii a mezinárodní vztahy. To se odráţí i v poměrně široké spolupráci KSGRR s akademickými (i neakademickými) pracovišti v Česku:
50
Západočeská univerzita v Plzni: Ekonomická fakulta, Centrum pro regionální výzkum (dr.
Jiří Jeţek); Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Katedra evropské integrace (doc. Karel Skokan), Katedra regionální ekonomiky (dr. Jan Malinovský); Slezský
institut v Opavě (doc. Radim Prokop); Univerzita Karlova v Praze: Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (doc. Jiří Blaţek); Fakulta sociálních
věd, Institut politologických studií (doc. Bořivoj Hnízdo); Vysoká škola ekonomická
v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
(prof. Zuzana Lehmannová); Ústav mezinárodních vztahů v Praze (dr. Vít Beneš)
A s akademickými pracovišti v zahraničí:
CIMA Österreich, Austria – Ried im Innkreis (Mgr. Roland Murauer); Leibniz Institute of
Regional Geography Leipzig, Germany - Leibniz Institut für Länderkunde Leipzig (Prof.
Sebastian Lentz, Dr. Thillo Lang); Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko,
Ekonomická fakulta, Katedra regionálného rozvoja a verejnej správy, (doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D.), Fakulta prírodných vied, Katedra geografie; Regional Assotiation Ruhrgebiet – Regionalverband Ruhr (Dr. Sabine Lange, Dr. Wilfried Dege); Prešovská univerzita,
Slovensko, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho
rozvoja.
Svým studentům katedra nabízí moţnost v průběhu studia absolvovat 1-2 semestry na
partnerských univerzitách v zahraničí v rámci programu LLP Erasmus. Studovat můţou
na univerzitách v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku,
Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Turecku.
Dále studenti mohou absolvovat 3-12 měsíční pracovní stáţ v zahraničí, kde aplikují své
nabyté teoretické znalosti v praxi. Studenti mají velmi širokou paletu moţností, kde mohou stáţ podstoupit. Převáţně se však jedná o mezinárodní vládní i nevládní organizace,
instituce zabývající se regionálním rozvojem, komunitním plánováním, středoškolským či
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem či zapojením se do týmů připravujících a realizujících nejrůznější projekty. V minulém roce vykonávali naši studenti praxi ve Finsku,
Francii, Německu, Irsku, Rakousku, Portugalsku, Velké Británii a na Kypru.
51
1.11.5
Seznam nabízených studijních programů
Přírodovědecká fakulta OU uskutečňuje všechny typy studijních programů – bakalářský,
magisterský a doktorský – a programy celoţivotního vzdělávání.
Seznam akreditovaných studijních programů/oborů:
1. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 3 roky)
Studijní program
Studijní obor
Matematika (dvouoborové)*
Aplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
Matematické a počítačové metody zpracování informací **
Aplikovaná matematika
Investiční poradenství
Fyzika
Fyzika (dvouoborové)*
Aplikovaná fyzika
Biofyzika
Aplikovaná fyzika
Měření a počítačová prezentace dat**
Aplikovaná fyzika
Počítačové modelování ve fyzice**
Biologie
Biologie (dvouoborové)*
Biologie
Aplikovaná ekologie
Biologie
Experimentální biologie
Biologie
Systematická biologie a ekologie
Ekologie a ochrana prostředí
Ochrana a tvorba krajiny
Geografie
Geografie (dvouoborové)*
Geografie
Kartografie a geoinformatika
Geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Geografie
Politická a kulturní geografie
Geografie
Geografie a regionální rozvoj
Geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj**
Chemie
Chemie (dvouoborové)*
Chemie
Chemie
Informatika
Informatika (dvouoborové)*
Informatika
Informatika
Aplikovaná informatika
Informatika a výpočetní technika
- aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
* dvouoborové studium (student si volí nabídku studia dvou studijních oborů)
** obor se jiţ v rámci přijímacího řízení nenabízí
*** obor je nabízen pouze v prezenční formě studia
Matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Forma studia
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P
P
P
P, K
P, K
P
P
P
P
P
P
P
P, K
P
P, K
P
P, K
P
P, K ***
K, D
2a. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 2
roky)
Studijní program
Studijní obor
SRZ Forma
studia
Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika
ANO
P
Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii
ANO
P
52
Aplikovaná matematika
Matematické a počítačové metody zpracování
informací
Matematika
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)*
Matematika
Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové)
Aplikovaná fyzika
Biofyzika
Fyzika
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)*
Fyzika
Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové)
Biologie
Systematická biologie a ekologie
Biologie
Experimentální biologie
Biologie
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)*
Biologie
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)
Ekologie a ochrana pro- Ochrana a tvorba krajiny
středí
Geografie
Fyzická geografie a e geoekologie
Geografie
Politická a kulturní geografie
Geografie
Geografie a regionální rozvoj
Geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj**
Geografie
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)
Geografie
Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)
Chemie
Fyzikální chemie povrchů**
Chemie
Analytická chemie pevné fáze
Chemie
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)*
Chemie
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)
Informatika
Informační systémy
Informatika
Matematická informatika
Informatika
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)*
Informatika
Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové)
Učitelství pro základní Učitelství fyziky pro základní školy (dvouoboroškoly
vé)*
Učitelství pro základní Učitelství geografie pro základní školy (dvouoškoly
borové)*
Učitelství pro základní Učitelství informatiky pro základní školy
školy
(dvouoborové)*
Učitelství pro základní Učitelství informatiky pro základní školy (jedškoly
nooborové)
Učitelství pro základní Učitelství biologie pro základní školy (dvouoboškoly
rové)*
ANO
P
ANO
P
ANO
P
ANO
P
P
ANO
P
P
P
P
P
P
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
P
P
P
P
P
ANO
P
P
P
P
P
ANO
ANO
P, K
P
P
ANO
P
ANO
P
ANO
P
ANO
P
ANO
P
P
53
Učitelství pro základní Učitelství chemie pro základní školy (dvouoboškoly
rové)*
* dvouoborové studium (student si volí nabídku studia dvou studijních oborů)
** obor se jiţ v rámci přijímacího řízení nenabízí
P
2b. MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 5 let, resp. 4 roky)
Pozn. Obory se jiţ nenabízejí, slouţí jen k dostudování stávajících studentů
Studijní program
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Geografie
Ekologie a ochrana prostředí
Informatika
Informatika
Učitelství pro základní
školy
Učitelství pro základní
školy
Učitelství pro základní
školy
Učitelství pro základní
školy
Učitelství pro základní
školy
Učitelství pro střední
školy
Učitelství pro střední
školy
Učitelství pro střední
školy
Učitelství pro střední
školy
Učitelství pro střední
školy
Učitelství pro střední
školy
Studijní obor
Aplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
Učitelství matematiky pro střední školy*
Geografie
Politická a kulturní geografie
Učitelství geografie pro střední školy*
Ochrana a tvorba krajiny
SRZ
Forma
studia
P
P
P
P
P
P
P
Informatika a výpočetní technika
– informační systémy
Učitelství informatiky pro střední školy*
Učitelství výpočetní techniky pro základní
školy*
Učitelství fyziky pro základní školy*
P
Učitelství chemie pro základní školy*
P
Učitelství biologie pro základní školy*
P
Učitelství geografie pro základní školy*
P
Učitelství informatiky pro střední školy*
P
Učitelství matematiky pro střední školy*
P
Učitelství fyziky pro střední školy*
P
Učitelství chemie pro střední školy*
P
Učitelství biologie pro střední školy*
P
Učitelství geografie pro střední školy*
P
P
P
P
3. DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (standardní doba studia 3 resp. 4 roky)
Studijní program
Studijní obor
Forma
studia
Aplikovaná matematika
P, K
Aplikovaná matematika
54
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Informatika
Specializace v pedagogice
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná algebra
Fuzzy modelování
Environmentální geografie
Politická a kulturní geografie
Informační systémy
Teorie vzdělávání ve fyzice
Biofyzika
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
Charakteristika a uplatnění absolventů
Bakalářské studium (jednooborové)
Studijní program: B1103 Aplikovaná matematika
Studijní obor: 1103R004 Aplikovaná matematika
Charakteristika oboru:
Bakalářský studijní program Aplikovaná matematika je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikaci při řešení sloţitých praktických problémů v různých oborech přírodovědných, technických, ekonomických, ale i humanitních. Stěţejními předměty
jsou proto Matematická analýza, Algebra, Numerická matematika, Pravděpodobnost a statistika, Modelovaní a simulace, Metody operačního výzkumu a moderní informační technologie,
případně vybrané předměty ekonomického zaměření.
Uplatnění absolventů:
Profesionální vlastnosti absolventa spočívají v osvojení si teoretických znalostí matematických teorií a metod, ve schopnosti systémově posuzovat zkoumané jevy a ve schopnosti vyuţívat moderní matematické prostředky a metody při řešení reálných problémů. Absolventi
najdou uplatnění v různých podnicích, institucích jako specialisté na řešení problémů matematickými metodami.
Studijní obor: 1103R023 Matematické a počítačové metody zpracování informací
Charakteristika oboru:
Obor je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikaci při řešení
sloţitých praktických problémů v různých oborech přírodovědných, technických, ekonomických, ale i humanitních. Stěţejními předměty jsou Matematika 1-3, Numerická matematika,
Algoritmy a datové struktury, Relační databáze, Počítačové sítě a Fuzzy modelování. Tento
obor je výrazně interdisciplinární. V matematických disciplínách je důraz kladen na to, aby
byl absolvent seznámen s různými metodami řešení úloh a způsobem jejich pouţití v praxi a
menší důraz je kladen ne jejich teoretický základ. Paralelně s tím musí absolvent zvládnout
moderní počítačové technologie.
Uplatnění absolventů:
Absolvent bude schopen systémově analyzovat zkoumané reálné problémy, zobecňovat je a
na základě toho nalézat vhodné metody jejich řešení. Absolventi najdou uplatnění v podnicích, různých institucích, popř. výzkumných ústavech jako specialisté nebo poradci manaţerů
a vedoucích pracovníků při hledání objektivního a efektivního řešení zdůvodněného pomocí
matematických metod.
Studijní obor: 1103R002 Aplikace matematiky ekonomii
Charakteristika oboru:
Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikace při řešení sloţitých praktických problémů zejména v oborech
ekonomických, ale i humanitních. Stěţejními předměty jsou proto Matematická analýza, Nu-
55
merická matematika, Pravděpodobnost a statistika, Modelovaní a simulace, Metody operačního výzkumu, Ekonomie a moderní informační technologie.
Uplatnění absolventů:
Profesionální vlastnosti absolventa spočívají v osvojení si teoretických znalostí matematických a ekonomických teorií a metod, ve schopnosti systémově posuzovat zkoumané jevy a ve
schopnosti vyuţívat moderní matematické prostředky a metody při řešení reálných problémů
zejména ekonomické povahy. Absolventi najdou uplatnění v různých podnicích, institucích
jako specialisté pro řešení úkolů
matematickými metodami.
Studijní obor: 1103R034 Investiční poradenství
Charakteristika oboru:
Studijní obor je koncipován na základě poţadavků z praxe, vycházejících z dlouhodobého
nedostatku kvalifikovaných pracovníků schopných poskytovat odborné poradenství v oblasti
finančních investic, akciových trhů a ostatních oblastí finančního trhu. V rámci tohoto studijního oboru student získává znalosti a dovednosti ve třech základních oblastech – v oblasti
Investičního rozhodování, zahrnující jak vlastní problematiku investičních trhů tak i obecný
ekonomický přehled a to nejen v rámci ČR ale i zahraničí, v oblasti Psychologie prodeje,
umoţňující studentovi uplatnit získané znalosti a dovednosti při jednání s klienty a v oblasti
Exaktních nástrojů investičního poradenství, umoţňující vyhodnotit s vyuţitím exaktních
nástrojů a výpočetní techniky některá rizika investičního rozhodování. Propojení výše uvedených tří oblastí tak vytváří jedinečný předpoklad pro schopnost absolventů aktivně se orientovat v problematice investičních trhů a kvalifikovaně reagovat na poţadavky klientů.
Uplatnění absolventů:
Absolventi studijního oboru se uplatní ve všech oborech, ve kterých dochází k vyhodnocování
investičních akcí, zvaţování rizik těchto aktivit, případně v konzultační činnosti související
s problematikou investic a to jak v soukromé tak i státní sféře. Příkladem těchto oborů jsou
bankovní sluţby, činnosti investičních společností, investiční fondy, poradenství v oblasti
investičních portfolií klientů apod. Absolventi najdou své uplatnění i v podnikové sféře a komunální, kde mohou být efektivně zapojeni do rozhodovacích procesů týkajících se podnikových nebo komunálních investičních aktivit.
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R004 Fyzická geografie a geoekologie
Charakteristika oboru:
Studijní obor je zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu absolventů. Vzdělávání probíhá
na bázi fyzickogeografických disciplín teoretického základu (geologie, geomorfologie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, pedogeografie, biogeografie) a kartografie. Důraz je kladen na profilování absolventa v počítačově orientovaných geografických aplikacích (počítačová grafika a databáze, GIS, DPZ, tematická kartografie a tvorba map). Nedílnou součástí
studijního oboru je získání dovedností práce v terénu a mapování jednotlivých sloţek krajiny.
Obor je doplněn základními socioekonomickými disciplínami, které umoţní lépe pochopit
vazby a současné procesy v krajinné sféře.
Uplatnění absolventů:
Předpokládá se uplatnění v orgánech státní správy (referáty ţivotního prostředí, územního
plánování, Agentura ochrany přírody a krajiny, správy CHKO a NP, hygienické stanice, Česká inspekce ţivotního prostředí), ve výzkumných ústavech (ČHMÚ, VÚV TGM, Ústav Geo-
56
niky apod.) a v soukromém sektoru (projekční a rekultivační organizace, firmy zaměřené na
kartografické a geoinformatické sluţby apod.).
Studijní obor: 1301R020 Geografie a regionální rozvoj
Charakteristika oboru:
Bakalářské studium sociální geografie a regionálního rozvoje představuje z hlediska obsahového interdisciplinární pojetí studia, zaměřujícího se na poznání a analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických sloţkách krajinné sféry s výrazným aplikačním propojením
na regionální rozvoj, zejména v podmínkách prohlubující se evropské integrace. Důleţitou
součást představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností vedoucích k vlastnímu
pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou veřejnost v komerční i veřejné
sféře.
Uplatnění absolventů:
Plně samostatná odborná analytické práce v oblasti regionálního rozvoje a komerčního developmentu s důkladnou znalostí právních aspektů environmentálních dopadů rozvoje. Absolvent by měl nalézt své uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR:
města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje, instituce a orgány
EU; věda a výzkum: vysoké školy, vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje jako lektor; statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku; semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu; soukromý sektor: developerské společnosti: analytik trhu s nemovitostmi, realitní kanceláře, hledání investičních příleţitostí, project manager, poradenské instituce a společnosti, agentury pro výzkum veřejného
mínění.
Studijní obor: 1301R009 Politická a kulturní geografie
Charakteristika oboru:
Studijní obor je přes svůj název obsahově interdisciplinární s širokým záběrem do společenské (humánní) sféry geografie, politologie, sociologie a historie. Jednotlivé disciplíny umoţňují komplexní pohled na různorodost politických a kulturních systémů, i na procesy, které je
ovlivňují a problémy dalšího vývoje v rámci globalizujícího se světa. Vedle teoretických
aspektů je hlavní důraz kladen na seznámení nejen s politickými a kulturními, ale také ekonomickými i sociálními problémy na úrovni naší země, Evropy i světa, s multikulturními systémy, religiózní i jazykovou různorodostí a migračními tendencemi, s geopolitickými koncepcemi a názorovými proudy a jejich odrazem v praktické politice. Součástí studia je i práce s
informačními databázemi a technologiemi, jakoţ i povinné studium angličtiny a nejméně jednoho dalšího jazyka (španělština, francouzština, němčina, italština, ruština).
Uplatnění absolventů:
Absolventi jsou schopni zapojení do týmů řešících politické a kulturní aspekty sociálního a
regionálního rozvoje, problematiku etnických menšin včetně migrantů a azylantů, do týmů
analyzujících politické události a procesy nebo zpracovávajících sociologické průzkumy, jsou
schopni pracovat v referentských funkcích orgánů státní správy a samosprávy, v organizacích
cestovního ruchu a podobně. V případě zájmu a při splnění podmínek mohou pokračovat ve
2-letém magisterském oboru "Politická a kulturní geografie".
Studijní obor: 1302R006 Kartografie a geoinformatika
Charakteristika oboru:
Obor je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků z oblasti kartografie a geoinformatiky a na zvládnutí jejich aplikací při uchování, zpracování, vyhodnocování a prezentaci
geografických dat a informací na úrovni současného vědeckého poznání a poţadavků praxe.
57
V průběhu studia získají studenti základní znalosti a dovednosti ze tří základních oblastí: oblast všeobecného základu (matematika, jazyky, filozofie), oblast odborné specializace (kartografie, geoinformatika, geografické informační systémy) a oblast volitelné specializace (fyzická geografie, socioekonomická geografie).
Uplatnění absolventů:
Získané znalosti umoţní řešit méně náročné úlohy, nebo se podílet na řešení sloţitých typů
úloh zpracování a prezentace geografických dat a informací pomocí v praxi uţívaných postupů a prostředků. Absolvent se dobře uplatní v orgánech státní správy (např. referáty územního
plánování, ţivotního prostředí, pozemkové úřady, hygienické stanice), v rezortu ČÚZK (např.
ZÚ, KÚ), projekčních a plánovacích institucích (např. IMGE, OKD - rekultivace, GHE), ve
firmách specializujících se na kartografii a geoinformatiku (např. SHOCart, Geodézie ČS,
DIGIS Ostrava, Geometra Opava, Kartografie Praha) i pouze tuto oblast vyuţívajících (např.
rezort zemědělství a lesnictví, ochrany ţivotního prostředí, dopravy, národní obrany).
Studijní program: B1407 Chemie
Studijní obor: 1407R005 Chemie
Charakteristika oboru:
Profilující disciplíny teoretické, systematické a aplikované chemie včetně laboratorních cvičení umoţňují získat základní znalosti a přehled o vlastnostech a chování látek
a chemických soustav.
Uplatnění absolventů:
Absolventi nacházejí uplatnění jako chemici v laboratořích průmyslových podniků, ve výzkumných laboratořích kontrolních a obchodních organizací i v chemickém provozu. Existuje
také moţnost plynulého přechodu do magisterského (inţenýrského) studia na specializované
obory jiných vysokých škol.
Studijní program: B1501 Biologie
Studijní obor: 3904R002 Aplikovaná ekologie
Charakteristika oboru:
Studijní obor je koncipován jako jednooborové studium a je zaměřen na získání profesní kvalifikace odborného ekologického pracovníka a specialisty na problematiku ochrany přírody a
krajiny. Absolventi získají znalosti ve stěţejních vědních disciplínách ekologického a biologického a zaměření. Získané vědomosti dokáţí aplikovat v praxi.
Uplatnění absolventů:
Cílem studia je příprava specialistů pro samostatnou odbornou práci v ekologických, environmentálních i některých zdravotnických profesích, tj. pro výkon odborných pracovních
funkcí v oblasti ochrany přírody a ochrany a tvorby krajiny a ţivotního prostředí. Míra adaptability absolventů studia na podmínky a poţadavky praxe je relativně široká. Uplatnění se
týká především státních orgánů zabývajících se ochranou přírody, krajiny a ţivotního prostředí, pracovišť hygienické sluţby a inspekce ţivotního prostředí, pracovišť vodohospodářské
správy, resortních ústavů lesnického či zemědělského výzkumu a rovněţ funkcí „podnikových
ekologů“. Absolventi oboru budou připraveni pro případné další studium v magisterských
studijních oborech obdobného odborného zaměření.
Studijní obor: 1501R015 Systematická biologie a ekologie
Charakteristika oboru:
Studium je zaměřeno na přípravu odborníků pro práci v zařízeních s biologickou, ekologickou
a zdravotnickou orientací i pro výkon veřejně správních funkcí v oblasti ochrany ţivotního
prostředí. Profilujícími studijními obory jsou systematika a taxonomie rostlinných a ţivočišných organismů, ekologie, fyziologie, genetika, molekulární biologie a mikrobiologie a disci-
58
plíny zabývající se biomonitoringem a legislativou v ochraně přírody. Laboratorní cvičení
umoţňují seznámení s praktickou aplikací teoretických poznatků.
Uplatnění absolventů:
Specializovaný laborant nebo samostatný odborný pracovník na výzkumných pracovištích, ve
zdravotnictví, na inspektorátech ochrany ţivotního prostředí, v lesním a vodním hospodářství,
ve veřejné správě a na pracovištích vyuţívajících biotechnologické postupy. Absolventi mohou rovněţ pokračovat v magisterském studiu s odborným biologickým a ekologickým zaměřením.
Studijní obor: 1501R019 Experimentální biologie
Charakteristika oboru:
Experimentální obor zahrnující vedle biologie také chemii a fyziku. Je zaměřen na výuku širokého spektra experimentálních metod (mikrobiologické a molekulárně-biologické metody,
analytické separační a preparativní metody, metody optické spektroskopie, mikroskopické
metody) uplatňovaných při studiu biologického materiálu.
Obsah studia lze rozdělit do dvou základních oblastí:
1. základní biologické a chemické disciplíny potřebné pro multidisciplinární přístup při studiu
procesů v ţivých organismech;
2. principy a experimentace vybraných experimentálních metod vycházející z matematického
a fyzikálního základu. Nedílnou součástí je praktická (experimentální) výuka.
Ve volitelných (resp. výběrových kursech) bude vytvořen prostor pro specializaci profilu
s ohledem na výběr navazujícího magisterského studijního oboru, respektive praktickým zaměřením.
Uplatnění absolventů:
Absolvent si v rámci kurzů z biologických disciplín (obecná biologie, genetika, molekulární
biologie) fyziky (optika, elektřina a magnetismus) a chemie (biochemie) osvojí znalosti nutné
pro multidisciplinární přístup ke studiu ţivých organismů. Získá teoretické i praktické znalosti
experimentálních metod (mikrobiologické a molekulárně-biologické metody, analytické, separační a preparativní metody, mikroskopie, metody optické spektroskopie) ovládá počítačem
řízené experimenty a zpracování experimentálních dat včetně metod statistické analýzy.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských oborů na PřF OU nebo
vybraných biologických oborů na dalších VŠ. Studijní zaměření oboru Experimentální biologie zaručuje rychlou orientaci absolventů v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu
a v provozních laboratořích široké škály institucí (hygienické stanice, laboratoře ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).
Studijní program: B1601 Ekologie a ochrana prostředí
Studijní obor: 1604R005 Ochrana a tvorba krajiny
Charakteristika oboru:
Ekologie je biologickým oborem, který se soustřeďuje na studium vztahů mezi organismy a
neţivým prostředím i na vzájemný vztah a souţití mezi organismy. V širších souvislostech se
k ekologii přiřazují rovněţ vztahy člověka k prostředí a k ostatním organismům v tomto prostředí ţijících. V tomto širším kontextu si nová ekologie většinou všímá více nepříznivých
vlivů činnosti člověka na přírodu a to nejen na ţivé organismy, ale i na ovzduší, vodu, půdu i
vlivů na zdraví samotného člověka. Studijní program bakalářského studia je na PřF OU zaměřen na obor Ochrana a tvorba krajiny, který akcentuje problematiku ochrany krajinných sloţek
a krajinných celků.
Uplatnění absolventů:
59
Absolventi mohou vyuţít moţnosti dalšího studia v magisterském programu Ekologie a
ochrana prostředí. S ohledem na kvalifikaci se můţe absolvent uplatnit
v některých činnostech:
- v institucích zabývající se ochranou krajiny (CHKO, NP), na odborných pracovištích
MŢP (Agentura ochrany přírody a krajiny, ČHMÚ, VÚV, atd.),
- v orgánech státní správy a samosprávy (referáty ţivotního prostředí atd.),
- v útvarech ŢP průmyslových podniků, u soukromých firem a v některých dalších organizacích zaměřených na poznání a vyuţití krajiny,
- na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech.
Studijní obor: 1702R005 Biofyzika
Charakteristika oboru:
Multidisciplinární experimentální obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie zaměřen na pouţití metod optické spektroskopie a mikroskopických metod ke studiu biologického materiálu.
Obsah studia lze rozdělit do tří základních oblastí:
Fyzikální principy a experimentace biofyzikálních metod vycházející z nutného matematického a fyzikálního základu. Nedílnou součástí je rozsáhlá praktická (experimentální) výuka.
Základní chemické, biochemické a biologické disciplíny potřebné pro multidisciplinární přístup při studiu biofyzikálních procesů v ţivých organismech.
Biofyzikální procesy na úrovni biologických membrán, buňky a organismů.
Uplatnění absolventů:
Absolventi mohou jednak pokračovat ve studiu magisterského oboru, jednak se mohou uplatnit na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu a dále v široké škále institucí (hygienické stanice, laboratoře ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).
Studijní program: B1801 Informatika
Studijní obor: 1801R001 Informatika
Charakteristika oboru:
Studium v rámci studijního oboru Informatika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
nabízí poměrně široký výběr základních znalostních jednotek v rámci rychle se vyvíjející oblasti informatiky, umoţňující v současné době vyprofilování absolventa ve třech hlavních
směrech :
do praxe,
k magisterskému studiu v oboru Informační systémy,
k magisterskému studiu v oboru Matematická informatika.
Cílem studia v bakalářském studijním oboru Informatika je získání znalostí a dovedností v
této struktuře :
Všeobecné teoretické znalosti absolventa studijního oboru Informatika zahrnující základní
znalosti v těchto oblastech:
Základy teoretické informatiky - teorie algoritmů a datových struktur, regulárních a bezkontextových jazyků, základní teoretické principy umělé inteligence.
Základy vyšší matematiky potřebné pro teoretickou informatiku.
Všeobecné aplikační znalosti:
Programovací prostředky - základní procedurální jazyky, objektově orientované jazyky.
Aplikace informatiky - databáze, základy počítačové grafiky, statistická analýza dat.
Technické a systémové prostředky - architektura počítačů, operační systémy, počítačové sítě.
Speciální znalosti, které student získal během studia, závisí na výběru profilu z moţností 1) 3), uvedených výše v rámci charakteristiky studijního programu.
Ve směru do praxe lze volitelně získat širší znalosti programovacích jazyků, operačních systémů a sítí.
60
Absolvent orientovaný na směr k magisterskému studiu můţe volitelně získat během bakalářského studia širší matematický základ.
Pro následné magisterské studium Informačních systémů lze získat širší znalosti základů databázových a grafických aplikací.
Pro následné studium Matematické informatiky je moţno v rámci bakalářského studia informatiky volit předměty orientované na matematické struktury, teorii grafů a další matematické
oblasti s aplikacemi v informatice.
Uplatnění absolventů:
Informatika patří v současné době k profesním zaměřením, které nemají problémy s uplatněním v praxi. Je moţno předpokládat s ohledem na rychlý vývoj různých aplikačních oblastí
informatiky, ţe tento stav bude trvat ještě dosti dlouhou řadu let.
Uplatnění absolventa bakalářského oboru Informatika se předpokládá v těchto hlavních zaměřeních:
programátor,
správce databází a informačních systémů,
správce počítačových sítí.
Studijní program: B1802 Aplikovaná informatika
Studijní obor: 1802R001 Aplikovaná informatika
Charakteristika oboru:
Těţiště studia je v praktickém nasazení výpočetní techniky v různých oblastech; především
jde o výuku teoretického základu zahrnujícího teorii algoritmů a datových struktur, regulárních a bezkontextových jazyků a teoretické principy umělé inteligence, programovacích prostředků zahrnujících základní procedurální jazyky a objektově orientované jazyky, aplikací
informatiky zahrnujících databáze, základy počítačové grafiky a statistickou analýzu dat a
technických a systémových prostředků týkajících se architektury počítačů, operačních systémů a počítačových sítí.
Studium probíhá kombinovanou a distanční formou.
Uplatnění absolventů:
Uplatnění absolventů je převáţně v těchto hlavních zaměřeních:
- programátor,
- správce databází a informačních systémů,
- správce počítačových sítí.
Studijní obor: 1802R009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
Charakteristika oboru:
Těţiště studia je v praktickém nasazení výpočetní techniky v různých oblastech; především
jde o výuku teoretického základu zahrnujícího teorii algoritmů a datových struktur, regulárních a bezkontextových jazyků a teoretické principy umělé inteligence, programovacích prostředků zahrnujících základní procedurální jazyky a objektově orientované jazyky, aplikací
informatiky zahrnujících databáze, základy počítačové grafiky a statistickou analýzu dat a
technických a systémových prostředků týkajících se architektury počítačů, operačních systémů a počítačových sítí.
Studium probíhá prezenční formou.
Uplatnění absolventů:
Uplatnění absolventů je převáţně v těchto hlavních zaměřeních:
programátor,
správce databází a informačních systémů,
správce počítačových sítí.
61
Bakalářské studium (dvouoborové)
Bakalářské dvouoborové studium je zaměřeno na získání solidního oborově vědního základu
obou oborů. Absolvent má dále základní znalosti v oblasti práce s informacemi, zdokonalil se
v oblasti vyuţívání informačních a komunikačních technologií. S tím jsou spojeny i odborné
jazykové znalosti a schopnost prezentace výsledků své práce.
Do studijních plánů bakalářského studia (konkrétně do jejich společného základu) jsou zařazeny předměty, které student volí podle svého dalšího zaměření. Volbou předmětů z nabídky
bloku povinně volitelných a výběrových předmětů se tedy můţe student specializovat a dobře
se připravit na přechod do širokého spektra navazujících magisterských programů vzdělávacího či odborného zaměření, resp. na přímý přechod do praxe.
Při zaměření na budoucí učitelskou profesi si student volí předměty obecně kultivujících pedagogicko-psychologických disciplin, absolvuje hospitace a náslechy, aby si vytvořil základní
představu o procesu vzdělávání a profesi pedagoga.
Studijní plány dvouoborového bakalářského jsou koncipovány tak, aby umoţňovaly tři různé
výstupy:
Příprava na navazující magisterské studium vzdělávacího zaměření
Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, které jsou předstupněm studia dvou aprobačních předmětů v rámci navazujícího magisterského studia učitelství pro střední, resp. pro základní školy. Absolvent dále získá základní vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické, na
které bude moci navázat studiem specializovaných pedagogicko-psychologických a didaktických disciplin v navazujícím magisterském programu.
Příprava
na
navazující
magisterské
studium
odborného
zaměření
Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, které jsou předstupněm studia
v navazujících magisterských programech odborného zaměření. Z nabídky povinně volitelných a výběrových předmětů si volí především předměty oborového zaměření.
Příprava na přímý výstup do praxe
Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů. Jeho solidní znalosti v oblasti práce
s informacemi, dovednosti v rámci informačních a komunikačních technologií včetně prezentačních a odborné jazykové znalosti jsou předpokladem pro kvalitní uplatnění
v praxi. Svou profilaci reguluje vhodnou volbou povinně volitelných předmětů oborového
studia a dále především volbou výběrových předmětů profesního zaměření.
Matematika (dvouoborové)
Studijní obor Matematika (dvouoborové) je zaměřen na studium základních matematických
disciplín, především však těch, které jsou součástí osnov matematických předmětů vyučovaných na základních a středních školách popřípadě těch, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení souvislostí v těchto částech matematiky. Tento obor je moţno studovat v kombinaci
s minimálně jedním dalším oborem například biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika.
Geografie (dvouoborové)
Obor je koncipován jako studium klasické geografie. K absolvování oboru si v průběhu studia
studenti volí v kreditním systému předměty, přičemţ u většiny mají moţnost volby zakončení
při dodrţení stanoveného počtu zkoušek a kreditů. Tím si sami volí svou odbornou profilaci
posílenou navíc moţností vykonat i výběrové předměty. Většina předmětů ve studijním plánu
jsou současně i akreditované předměty ve studijních plánech fyzické geografie, sociální geografie či politické a kulturní geografie, coţ absolventům umoţňuje pokračovat v navazujícím
magisterském studiu na těchto oborech. Na tento typ studia navazuje rovněţ magisterské 2leté studium učitelství geografie pro základní a učitelství geografie pro střední školy.
62
Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky.
Chemie (dvouoborové)
Absolvent bakalářského oboru Chemie – součásti dvouoborového studia - má teoretické a
praktické vědomosti zaloţené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje ve
všech základních oblastech chemie: anorganické chemii, organické chemii, analytické chemii,
fyzikální chemii a biochemii. Své znalosti chemických věd má vybudovány na dobrém základě vysokoškolské matematiky a fyziky. Zkušenosti v chemických laboratořích nabyl absolvováním základního kurzu laboratorní techniky a dalších praktických kurzů.
Má rovněţ základní znalosti v oblasti práce s informacemi (práce s literaturou, management a
řízení znalostí), zdokonalil se v oblasti vyuţívání informačních a komunikačních technologií.
S tím jsou spojeny i odborné jazykové znalosti a schopnost prezentace výsledků své práce.
Výběrem vhodných předmětů z nabídky bloku povinně volitelných předmětů a z bloku výběrových předmětů (tj. volba předmětů z nabídky celé univerzity) se můţe student specializovat
a dobře se připravit na přechod do širokého spektra navazujících magisterských programů
vzdělávacího či odborného zaměření, resp. přímo do praxe.
Biologie (dvouoborové)
Obsahem bakalářského oboru Biologie, který je součástí dvouoborového studia, jsou odborné
teoretické vědomosti ze systému, anatomie, morfologie a fylogeneze organismů, z obecné
biologie, mikrobiologie, biologie člověka, ekologie a ochrany přírody. Absolvent si osvojí
praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci v laboratoři i v terénu. Dokáţe vyuţívat
základních biologických metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně
výsledky odborné činnosti presentovat před veřejností. Cíleným výběrem volitelných a výběrových předmětů můţe dosáhnout hlubší specializace v některém z biologických oborů. Umí
vyuţívat informačních a komunikačních technologií při získávání a zpracovávání biologických dat. Je jazykově připraven pro odbornou komunikaci.
Fyzika (dvouoborové)
Absolvent bakalářského oboru Fyzika - součásti dvouoborového studia – má teoretické i praktické vědomosti a dovednosti zaloţené na soudobém stavu vědeckého poznání ve všech základních oblastech fyziky. Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného fyzikálního základu s důrazem na praktické aspekty, především na získání zkušenosti v oblasti experimentální fyziky a základní fyzikální laboratorní techniky. Součástí studia v oboru je i absolvování základů teoretické fyziky. Absolvent má rovněţ základní znalosti v oblasti práce s
informacemi (práce s literaturou, management a řízení znalostí), zdokonalil se v oblasti vyuţívání informačních a komunikačních technologií. S tím jsou spojeny i odborné jazykové znalosti a schopnost prezentace výsledků své práce. Výběrem vhodných předmětů z nabídky bloku povinně volitelných předmětů a z bloku výběrových předmětů (tj. volba předmětů z nabídky celé univerzity) se můţe student specializovat a dobře se připravit na přechod do širokého
spektra navazujících magisterských programů vzdělávacího či odborného zaměření, resp.
přímo do praxe.
Informatika (dvouoborové)
Absolventi jsou především připraveni k navazujícímu magisterskému studiu, a to jak učitelských, tak odborných oborů, ke kterým se profilují vhodnou volbou povinně volitelných a
výběrových předmětů. Absolventi mohou rovněţ nalézt uplatnění v praxi vzhledem k získaným znalostem v oblasti odborné, v oblasti logického uvaţování a praktického řešení problémů.
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v této struktuře :
63
Všeobecné teoretické znalosti:
Základy teoretické informatiky - teorie algoritmů a datových struktur, regulárních a bezkontextových jazyků, základní teoretické principy umělé inteligence.
Základy vyšší matematiky potřebné pro teoretickou informatiku.
Všeobecné aplikační znalosti:
Programovací prostředky - základní procedurální jazyky, objektově orientované jazyky.
Aplikace informatiky - databáze, základy počítačové grafiky, statistická analýza dat.
Technické a systémové prostředky - architektura počítačů, operační systémy, počítačové sítě.
Speciální znalosti, které student získá během studia závisí na výběru profilu předmětů.
Absolvent orientovaný na směr k učitelskému magisterskému studiu můţe absolvovat předměty pedagogicko didaktického základu v rámci bakalářského studia.
Absolvent orientovaný na směr k magisterskému odbornému studiu můţe volitelně získat
během bakalářského studia širší matematický základ. Zvláště v případě, ţe se rozhodne pro
následné odborné magisterské studium Informačních systémů/Matematické informatiky.
Ve směru do praxe lze volitelně získat širší znalosti programovacích jazyků, operačních systémů a sítí.
Navazující magisterské studium (jednooborové)
Studijní program: N1103 Aplikovaná matematika
Studijní obor: 1103T004 Aplikovaná matematika
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Aplikovaná matematika je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikaci při řešení sloţitých praktických problémů v různých oborech
přírodovědných, technických, ekonomických, ale i humanitních.
Uplatnění absolventů:
Absolventi najdou uplatnění v různých podnicích, institucích a ve výzkumných ústavech jako
tvůrčí vědečtí nebo vývojoví pracovníci, případně vedoucí pracovníci.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat v dalším vzdělávání formou navazujícího doktorského
studijního programu Aplikované matematiky.
Studijní obor: 1103T002 Aplikace matematiky ekonomii
Charakteristika oboru:
Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikace při řešení sloţitých praktických problémů zejména v oborech
ekonomických, ale i humanitních. Stěţejními předměty jsou proto Matematická analýza, Numerická matematika, Pravděpodobnost a statistika, Modelovaní a simulace, Metody operačního výzkumu, Ekonomie a moderní informační technologie.
Uplatnění absolventů:
Absolventi najdou uplatnění v různých podnicích, institucích a výzkumných ústavech jako
tvůrčí vědečtí nebo vývojoví pracovníci, případně vedoucí pracovníci, jako členové nebo konzultanti týmů pro řízení velkých projektů.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat v dalším vzdělávání formou navazujícího doktorského
studijního programu Aplikované matematiky.
Studijní obor: 1103T023 Matematické a počítačové metody zpracování informací
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Matematické a počítačové metody zpracování informací obsahově
navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor pod programem Aplikovaná matematika.
Je zaměřen na moderní systémové a matematické metody a jejich aplikaci. Studijní plán je
64
koncipován tak, aby u studentů probíhalo jak prohlubování teoretických znalostí tak především rozvíjení praktické stránky, které umoţní porozumění a úspěšnému řešení sloţitých problémů vyskytujících se v praxi v různých oborech přírodovědných, technických, ekonomických, ale i humanitních. Stěţejními předměty jsou Teorie kódování a šifrování, Analýza vícerozměrných dat, Projektování IS1, Teorie fuzzy modelování s aplikacemi, Grafové algoritmy,
Teorie her, Teorie fuzzy aproximace, Překladače, Počítačová simulace fuzzy systémů a Diplomové semináře. Obor je výrazně interdisciplinární.
Uplatnění absolventů:
Teoretické znalosti i praktické dovednosti absolventa jsou prohloubeny a rozvinuty tak, aby
umoţnily absolventovi porozumět, analyzovat a úspěšně vyřešit i sloţité problémy vyskytující
se v praxi. Absolvent najde uplatnění v podnicích, různých institucích popřípadě výzkumných
ústavech.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat v dalším vzdělávání formou navazujícího doktorského
studijního programu Aplikované matematiky.
Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 1301T004 Fyzická geografie a geoekologie
Charakteristika oboru:
Obor navazuje na bakalářský studijní obor Fyzická geografie a geoekologie. Rozvíjí teoretickou základnu o syntetické vědní disciplíny (např. geoekologie) a klade důraz na prohlubování
metodického aparátu v rámci geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Obor přináší ucelený přehled teoretických i praktických vědomostí, které
mají absolventovi umoţnit samostatné nebo týmové řešení fyzickogeografických problémů.
Jedním z aspektů oboru je orientace na environmentální problematiku. Prohloubením teoretických a metodických znalostí se studijní obor orientuje na formování odborníků nejen pro
praxi, ale i pro vědeckovýzkumnou oblast.
Uplatnění absolventů:
Absolventi mohou vyuţít moţnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální
geografie na Ostravské univerzitě. Uplatnění absolventů je v teoretické i aplikované rovině,
jako jsou výzkumné ústavy (Geonika AV ČR, Český hydrometeorologický ústav, Povodí Odry), vysoké školy, orgány státní správy (referáty ţivotního prostředí, referáty územního plánování, hygienické stanice, Česká inspekce ţivotního prostředí, Agentury ochrany přírody a
krajiny, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.), projekční a plánovací
instituce, organizace zaměřené na rekultivace (OKD - rekultivace, GHE), ochranu ţivotního
prostředí a krajiny, organizace zaměřené na zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ
s poţadovanou znalostí tematické kartografie a tvorby map na počítačích, vyuţívání a ochranu
půdního fondu a horninového prostředí (Geotest Brno, apod.).
Studijní obor: 1301T020 Geografie a regionální rozvoj
Charakteristika oboru:
Navazující magisterské studium sociální geografie a regionálního rozvoje představuje
z hlediska obsahového interdisciplinární pojetí studia, zaměřujícího se na prohloubení poznání
a pokročilou analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických sloţkách krajinné
sféry s výrazným aplikačním propojením na regionální rozvoj v podobě znalostí a osvojení si
základních principů a hodnocení územního, komunitního a strategického plánování a dále pak
procesu předkládání rozvojových projektů, zejména v podmínkách prohlubující se evropské
integrace. Důleţitou součást představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností
vedoucích k vlastnímu pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce
s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou
veřejnost v komerční i veřejné sféře.
65
Uplatnění absolventů:
Plně samostatná odborná analytická a řídící práce, řešitel a předkladatel komplexních návrhů
v oblasti regionálního rozvoje nebo komerčního developmentu s důkladnou znalostí právních
aspektů environmentálních dopadů rozvoje. Absolvent nalezne uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR – města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory
regionálního rozvoje, instituce a orgány EU, semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku, developerské společnosti: analytik trhu s nemovitostmi, hledání investičních příleţitostí,
project manager, poradenské instituce a společnosti, realitní kanceláře, věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy, vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje jako lektor.
Studijní obor: 1301T009 Politická a kulturní geografie
Charakteristika oboru:
Magisterský obor navazuje na stejnojmenný obor bakalářský, je však otevřen i bakalářům
obsahově příbuzných oborů ze studijních programů Geografie, Politologie, Sociologie, Historie, Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní vztahy apod. Obsahově prohlubuje znalosti z
geografie, politologie, sociologie i historie (např. percepce geografického prostoru, urbanizační procesy, komplexní analýzy vybraných světových regionů, sousedních států i transhraničních regionů, sociálně geografická syntéza, nebezpečí totalitních politických systémů, sociologie nacionalismu a etnicity, sociologie měst a regionů, speciální religionistika apod.) a
rozšiřuje je o mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, antropologii, problémy etnických
menšin a řadu dalších disciplín včetně teoretických, které jsou obsaţeny v široké nabídce povinně volitelných předmětů. Součástí zůstává prohlubování práce s informačními technologiemi a databázemi a zdokonalování cizojazyčné gramotnosti.
Uplatnění absolventů:
Absolventi jsou s ohledem na široký záběr dobře připraveni pro uplatnění v institucích řešících problémy etnických menšin, integraci cizinců a azylovou politiku, jsou schopni zpracovávat sociálně geografické analýzy i syntézy na různých hierarchických úrovních státní administrativy, odborně posuzovat a analyzovat politický vývoj a události v tuzemském i mezinárodním měřítku, globalizační procesy, mezinárodní události a konflikty, pracovat v diplomatických sluţbách, vědeckovýzkumných ústavech, poradenských institucích, orgánech státní
správy i samosprávy, v politických strukturách a organizacích zabývajících se sociologickými
průzkumy.
Studijní program: N1501 Biologie
Studijní obor: 1501T015 Systematická biologie a ekologie
Charakteristika oboru
Absolvováním studijního oboru posluchač rozšíří teoretické vědomosti z jednotlivých biologických vědních disciplin, především odborné znalosti v rámci systematiky a taxonomie organismů, ekologie, obecné biologie, fyziologie, genetiky a mikrobiologie a také speciální znalosti v rámci oborů zabývajících se biomonitoringem ţivotního prostředí a ochranou přírody.
Absolventi budou schopni výsledky odborné činnosti správně interpretovat a prezentovat,
vyhledávat, navrhovat i realizovat potřebná řešení a opatření.
Uplatnění absolventů:
Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných ústavech, na vysokých školách, v orgánech
státní správy (referáty a odbory ţivotního prostředí, referáty a odbory územního plánování,
hygienické stanice, Česká inspekce ţivotního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny,
správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.), v projekčních a plánovacích
institucích, v organizacích zaměřených na rekultivace a ochranu ţivotního prostředí a krajiny,
66
na vyuţívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, na pracovištích botanických a zoologických zahrad, na vybraných pracovištích
některých zdravotnických zařízení apod.
Studijní program: N1601 Ekologie a ochrana prostředí
Studijní obor: 1604T005 Ochrana a tvorba krajiny
Charakteristika oboru:
Magisterské studium navazuje na širší teoretické základy v geografických, biologických a
chemických disciplínách. Prohlubuje studium sloţek krajiny a poznání případných kvalitativních a kvantitativních změn. Zahrnuje zejména metodologické a syntetické kurzy umoţňující
komplexní přístup k řešení problémů ochrany a tvorby krajiny. Součástí studia je ochrana
přírody, včetně environmentální právní úpravy.
Uplatnění absolventů:
Absolventi mohou vyuţít moţnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální
geografie. S ohledem na kvalifikaci se můţe absolvent uplatnit ve vystudovaných činnostech
v plném rozsahu:
v institucích zabývající se ochranou krajiny (CHKO, NP), na odborných pracovištích MŢP
(Agentura ochrany přírody a krajiny, ČHMÚ, VÚV, atd.),
v orgánech státní správy a samosprávy (referáty ţivotního prostředí atd.),
v útvarech ŢP průmyslových podniků, u soukromých firem a některých dalších organizacích
zaměřených na poznání a vyuţití krajiny,
na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech.
Studijní program: N1702 Aplikovaná fyzika
Studijní obor: 1702T005 Biofyzika
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Biofyzika navazuje na bakalářské studium v tomto oboru. Obsah
studia lze rozdělit do tří základních oblastí:
Rozšiřující fyzikální disciplíny nutné pro teoretické a experimentální zvládnutí náročnějších
experimentálních metod.
Vybrané teoretické i experimentální disciplíny nutné pro zasazení biofyziky do souvislostí s
příbuznými biologickými a chemickými obory a aplikaci biofyzikální problematiky v ekologii, ekofyziologii a lékařských metodách dle zaměření studenta
Ucelený okruh teoretických a experimentálních kurzů studia fotosyntézy ilustrující komplexní
multidisciplinární přístup k dané problematice s důrazem na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti
studentů
Uplatnění absolventů:
Absolventi mohou najít uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném
na fyziologii respektive ekologii a dále v široké škále institucí (hygienické stanice, laboratoře
ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).
Studijní program: N1801 Informatika
Studijní obor: 1802T006 Informační systémy
Charakteristika oboru:
Potřeba kvalifikovaných tvůrců a provozovatelů informačních systémů jiţ dnes nemine téměř
ţádnou oblast lidské činnosti. Studijní obor Informační systémy v rámci studijního programu
Informatika patří k těm oborům, které reflektují celospolečenskou potřebu odborníků v informačních systémech. Navíc obor patří k těm, které si nemohou dovolit ustrnout na určitém
obsahu znalostí, neboť vývoj v oblasti informačních systémů probíhá mimořádně rychle a
rychle se téţ mění oblasti jeho aplikací.
67
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v následující struktuře:
Všeobecné znalosti: vyčíslitelnost a sloţitost algoritmů, teorie překladačů, teorie neprocedurálního programování, automatizace dedukce, analýza vícerozměrných dat, teorie kódování a
šifrování.
Všeobecné aplikační znalosti: návrhy a tvorba informačních systémů s databází a grafických
informačních systémů, realizace počítačových systémů, počítačové sítě.
Speciální znalosti: objektové modelování, tvorba aplikací v objektově orientovaných programovacích jazycích, modelování v rozhodovacích procesech, ekonometrie.
Uplatnění absolventů:
Informatik vybavený výše uvedenými odbornými znalostmi se dobře uplatní v oblastech vyţadujících schopnost řešit samostatně konkrétní zadání, především se týkajících tvorby a provozování informačních a počítačových systémů. Absolventi oboru Informační systémy najdou
uplatnění především v oblastech poţadujících pokročilé znalosti informačních technologií.
Jde především o profese, jakými jsou např. správce, resp. vývojový pracovník informačních
systémů, správce počítačových sítí, programátor databázových, grafických a jiných programových aplikací.
Uplatnění absolventů:
Především v oblasti podnikové sféry, státní správy, firem a organizací jako:
vývojový pracovník nebo správce informačního systému,
samostatný analytik-programátor,
správce sítě.
Studijní obor: 1802T006 Informační systémy
(standardní doba studia 3 roky)
Charakteristika oboru:
Jedná se o tříletou variantu studijního oboru Informační systémy v rámci rovněţ tříletého
magisterského studijního programu N1801 Informatika. Tříletá varianta studia je určena těm
uchazečům o studium, kteří buď absolvovali na Ostravské univerzitě bakalářský studijní obor
Aplikovaná informatika nebo absolvovali na jiné univerzitě některý informatický nebo příbuzný bakalářský studijní obor, jehoţ náplň nelze povaţovat za ekvivalentní náplni studijního
oboru Informatika na Ostravské univerzitě. Vyrovnání objemu znalostí je v rámci oboru řešeno pomocí prvního ročníku, v němţ nejsou ţádné předměty povinné a student si volí vyrovnávací skladbu předmětů z obsahu bakalářského studijního programu Informatika.
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v následující struktuře:
Všeobecné teoretické znalosti: vyčíslitelnost a sloţitost algoritmů, teorie překladačů, teorie
neprocedurálního programování, automatizace dedukce, analýza vícerozměrných dat, teorie
kódování a šifrování.
Všeobecné aplikační znalosti: návrhy a tvorba informačních systémů s databází a grafických
informačních systémů, realizace počítačových systémů, počítačové sítě.
Speciální znalosti: objektové modelování, tvorba aplikací v objektově orientovaných programovacích jazycích, modelování v rozhodovacích procesech, ekonometrie.
Studium probíhá prezenční a kombinovanou formou.
Uplatnění absolventů:
Informatik vybavený výše uvedenými odbornými znalostmi se dobře uplatní v oblastech vyţadujících schopnost řešit samostatně konkrétní zadání, především se týkajících tvorby a provozování informačních a počítačových systémů.
Absolventi oboru Informační systémy najdou uplatnění především v oblastech poţadujících
pokročilé znalosti informačních technologií. Jde především o profese, jakými jsou např.
správce, resp. vývojový pracovník informačních systémů, správce počítačových sítí, programátor databázových, grafických a jiných programových aplikací.
68
Uplatnění absolventů:
Především v oblasti podnikové sféry, státní správy, firem a organizací jako:
vývojový pracovník nebo správce informačního systému,
samostatný analytik-programátor,
správce sítě.
Studijní obor: 1801T006 Matematická informatika
Charakteristika oboru:
Studijní obor Matematická informatika je zaměřen na vzdělávání těch informatiků, kteří se
nespokojí pouze se znalostmi vedoucími k bezprostřednímu uplatnění v praxi, ale mají zájem
budovat svoji kariéru na širším teoretickém základě svého oboru. Náplň oboru proto sestává z
rozšířeného matematického základu, teoretické informatiky a umělé inteligence. Obor zahrnuje téţ předměty týkající se modelování výpočtovými prostředky, které jsou na rozhraní aplikované matematiky a informatiky.
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v následující struktuře:
Všeobecné teoretické znalosti: vyčíslitelnost a sloţitost algoritmů, algebraická teorie automatů, teorie překladačů, teorie neprocedurálního programování, formalizace a automatizace dedukce, teorie kódování a šifrování, logická a funkcionální reprezentace znalostí, umělá inteligence - principy tvorby znalostních bází a expertních systémů, teorie paralelních procesů,
evoluční algoritmy, neuronové sítě, analýza vícerozměrných dat.
Další teoretické znalosti vztahující se k oboru: Matematika s aplikacemi v informatice - algebraické struktury, teorie matic, teorie grafů, modelování a simulace, teorie fuzzy modelování,
náhodné procesy, analýza časových řad.
Speciální znalosti: modelování v rozhodovacích procesech, ekonometrie.
Uplatnění absolventů:
Informatik vybavený uvedenými znalostmi se dobře uplatní v oblastech vyţadujících schopnost samostatně řešit konkrétní zadání. Navíc, je-li vybaven uvedenými teoretickými a speciálními znalostmi, měl by mít téţ základní předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci v oboru.
Absolvent oboru Matematická informatika najde uplatnění jak v oblastech poţadujících aplikační znalosti, tak i na vědeckých pracovištích a univerzitách poţadujících tvůrčí vědecký
přístup. Uplatní se např. jako:
analytik-programátor (správce sítě) podnikové sféry, státní správy, firem a organizací,
pedagog a vědecký pracovník univerzity,
pracovník vědy a výzkumu.
Studijní program: N1407 Chemie
Studijní obor: 1404T003 Fyzikální chemie povrchů
Charakteristika oboru:
Studijní obor Fyzikální chemie povrchů umoţňuje si osvojit základní přístupy – teoretické i
experimentální - pro poznání, interpretaci a kvantifikaci povrchů pevných látek a procesů,
které se na něm mohou odehrávat. Studuje vlastnosti a chování látek metodami klasické, statistické i nerovnováţné termodynamiky, pouţívá mikroskopických, kalorimetrických, elektrochemických, sorpčních a spektroskopických experimentálních metod k objasňování texturních
a strukturních parametrů pevných látek. Seznamuje se softwarovými moţnostmi popisu a studia molekulárních struktur včetně kvantově mechanického modelování jejich stability.
Uplatnění absolventů:
Absolvent tohoto studijního oboru získá fundovaný přehled o textuře, struktuře, charakteristických vlastnostech, chemickém a fyzikálním chování pevných látek. Bude vybaven teoretickým zázemím (kvantová mechanika, statistická termodynamika, termodynamika nerovnováţných stavů, kinetika a energetika heterogenních procesů) i experimentálními přístupy (RTG
69
difrakční analýza, spektroskopické metody, mikroskopické i sorpční metody) umoţňujícími hlubší pochopení a poznání chování pevných látek. Absolventi mají předpoklady pro další
vzdělávání v doktorských programech chemických nebo příbuzných oborů na univerzitách
nebo ústavech Akademie věd, či studovat na zahraničních univerzitách. Jsou připraveni se
dobře uplatnit ve výzkumných a vývojových institucích, útvarech zaměřených na vývoj, přípravu i produkci sorpčních materiálů, kontrolních orgánech i ve výrobě. Naleznou rovněţ
uplatnění v široké oblasti profesí, které vyţadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni,
zejména v chemickém či koksárenském průmyslu, kontrolních a rozhodčích laboratořích,
v útvarech ochrany ţivotního prostředí i zemědělství.
Navazující magisterské studijní obory Učitelství pro střední školy
Charakteristika studia:
Navazující magisterské studium učitelství pro střední školy je primárně orientováno na získání učitelských kompetencí, přičemţ je vytvořen prostor pro dokončení oborově vědní přípravy
z bakalářského stupně studia.
Učitelství pro střední školy lze na Přírodovědecké fakultě OU studovat formou jednooborového nebo dvouoborového studia. Standardní doba studia je v obou případech 2 roky, forma
studia je prezenční. U jednooborového studia učitelství je vytvořen prostor na rozsáhlejší
získávání vědomostí a dovedností v rámci studovaného oboru.
Jednotlivé kombinace oborů jsou zařazeny vţdy pod určitý studijní program. Uchazeč si můţe
zvolit libovolnou kombinaci akreditovaných oborů pro dvouoborové studium, rozvrhově zajištěny budou pouze určité kombinace. U ostatních kombinací fakulta nezaručuje, ţe nedojde
k rozvrhovým kolizím.
Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách.
V souladu s § 8 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících získává absolvent studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední
školy současně odbornou kvalifikaci jako učitel druhého stupně základní školy.
Navazující magisterské studijní obory Učitelství pro základní školy
Charakteristika studia:
Navazující magisterské studium učitelství pro základní školy je primárně orientováno na získání učitelských kompetencí, přičemţ je vytvořen prostor pro dokončení oborově vědní přípravy z bakalářského stupně studia. Rozdíl mezi obsahem studia učitelství pro střední školy a
pro základní školy je dán rozdílným poměrem odborných a didaktických disciplin a dále především obsahovou stránkou oborových didaktik. Důraz je kladen na specializované pedagogicko-psychologické disciplíny.
Učitelství pro základní školy lze na Přírodovědecké fakultě OU studovat formou dvouoborového studia; jako jednooborové je nabízeno pouze studium učitelství informatiky.
Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni základních
škol.
Pozn.: V souladu s § 8 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících získává odbornou kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy rovněţ absolvent studijního programu
zaměřeného na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
70
Magisterské (neučitelské) studijní programy a obory
Studijní program: M1301 Geografie
Studijní obor: 1301T005 Geografie
Magisterský studijní obor Geografie poskytuje vzdělání v základních disciplínách geografických věd, včetně praxí v terénu a aplikací geografických věd ve společenské a hospodářské
praxi. Současně však v jednotlivých studijních oborech nabízí výraznou specializaci a interdisciplinární propojení s dalšími vědními obory (kartografií, geoinformatikou).
Uplatnění absolventů:
Ve specializaci Fyzická geografie a geoekologie jsou hlubším studiem fyzickogeografických
a dalších navazujících vědních oborů připravováni odborníci pro instituce správního, poradenského, projektového a výzkumného charakteru, vyţadující přírodovědnou orientaci.
Magisterský studijní program M7504 Učitelství pro střední školy
Studijní obor: 7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy
Obsah studia je zaměřen k získání všeobecného přehledu univerzitně zaměřené informatiky, a
to jak jejich teoretických směrů, tak i jejich aplikací v jiných oborech studovaných na přírodovědeckých fakultách.
V teoretické oblasti je studium zaměřeno na získání základního vzdělání v teoretické informatice, speciálně v oblastech:
výroková a predikátová logika,
vyčíslitelnost a sloţitost,
návrh a analýza algoritmů,
formální jazyky a automaty,
umělá inteligence,
neuronové sítě.
V aplikační oblasti je studium zaměřeno na:
operační systémy,
programovací metody,
databázové modelování a tvorbu aplikací,
tvorbu grafických aplikací,
vyuţívání aplikačního softwaru.
Studijní obor: 7504T088 Učitelství matematiky pro střední školy
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro SŠ je zaměřen na získání profesní kvalifikace učitele matematiky pro střední školy. Studium je zaměřeno na získávání základních
znalostí v hlavních matematických disciplínách a hlubokých konkrétních vědomostí především v těch částech z matematické analýzy, algebry a teoretické aritmetiky, geometrie, pravděpodobnosti a matematické statistiky, které jsou důleţité pro školskou matematiku. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje základy pedagogiky, obecné didaktiky, didaktiky matematiky, teorie školní výchovy a vývojové a pedagogické psychologie. Všeobecná příprava
je realizována povinným kurzem filozofie a výběrem dalších volitelných kurzů. Pedagogická
příprava je realizována formou průběţných pedagogických praxí a souvislou pedagogickou
praxí.
Uplatnění absolventů:
Absolvent dovede tvořivým způsobem elementarizovat základní matematické teorie do úrovně školské matematiky s vyuţitím vědomostí z didaktiky matematiky, seminářů ze školské
matematiky i z pedagogických praxí. Má získány základní dovednosti pro komunikaci
se ţákem při výuce matematiky i pro práci s ţáky talentovanými v matematice a také základní
71
dovednosti při pouţívání didaktických pomůcek, materiálů a výpočetní techniky ve školské
matematice.
Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol, případně po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického a didaktického vzdělání i pro
niţší stupně víceletých gymnázií a pro základní školy. Díky všeobecné i odborné přípravě a
moţnosti profilace výběrem z široké nabídky volitelných kurzů je schopen se uplatnit i mimo
střední školy, zejména tam, kde můţe uplatnit logické myšlení, matematické dovednosti,
schopnost organizace práce, přesnost, odpovědnost a dobré komunikační schopnosti a dovednosti.
Studijní obor: 7504T054 Učitelství fyziky pro střední školy
Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, včetně experimentálních,
z obecné, teoretické a aplikované fyziky a didaktiky fyziky v rozsahu nutném pro výuku fyzice na gymnáziu a dalších středních školách.
Studijní obor: 7504T074 Učitelství chemie pro střední školy
Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v základních
i aplikovaných chemických oborech. Součástí studia je obecné i oborové didaktické
vzdělání. Komplex chemických a didaktických oborů je přizpůsoben poţadavku kvalitní
výuky učitele střední školy.
Studijní obor: 7504T028 Učitelství biologie pro střední školy
Absolventi získají široký všeobecný přehled v biologických disciplínách. Cílem je, aby vedle
vysoké odborné úrovně byli dobře vybaveni rovněţ pedagogicko-didaktickými a psychologickými vědomostmi nezbytnými pro učitelskou praxi. Přednášky jsou doplněny praktickými
cvičeními v laboratořích a v terénu tak, aby bylo dosaţeno potřebné hloubky znalostí zvláště v
botanice a zoologii a byl upevněn citlivý vztah k přírodě potřebný pro výchovu k ochraně
ţivotního prostředí. Studium zahrnuje rovněţ pedagogickou praxi.
Studijní obor: 7504T058 Učitelství geografie pro střední školy
Profesní příprava učitelů geografie pro SŠ je zaměřena na zvládnutí všech geografických disciplín zahrnujících přírodní i společenskou sféru. Studium učitelské geografie na OU je však
specifické v tom, ţe studenti si mohou v průběhu celého studia modifikovat stupeň znalostí v
jednotlivých disciplínách výběrem při ověřování znalostí - náročnější formou se zkouškou
nebo méně náročnou se zápočtem (samozřejmě při splnění minimálního počtu zkoušek za celé
studium). Podstatou studia učitelské geografie je tedy absolvování celého spektra geografických disciplín, ale současně s moţností se více specializovat podle vlastního zájmu buď na
předměty ze společenskogeografické sféry, nebo na předměty z přírodněgeografické sféry
(případně zájem kombinovat).
Tuto individuální specializaci lze dále prohloubit vhodným výběrem předmětů z příbuzných
vědních disciplín (politologie, sociologie, historie, ekonomie, mezinárodních vztahů, geologie, petrografie, biologie, ekologie, kartografie, geoinformatiky), jakoţ i absolvováním terénních praxí a exkurzí. Získáním hlubších znalostí si absolventi učitelství geografie mohou otevřít i cestu pro uplatnění mimo školskou sféru, nebo pro absolvování některého neučitelského
studijního oboru v programu geografie. V nabídce volitelných předmětů si lze dále vybrat i
některý z evropských jazyků (angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu). Součástí studia jsou samozřejmě i pedagogicko-psychologické disciplíny, didaktika geografie, průběţná i souvislá pedagogická praxe na středních školách.
72
1.11.6






Průběh přijímacího řízení/registrace
Fakulta na svých internetových stránkách zveřejňuje konkrétní a úplné informace, včetně
nabízených studijních oborů, vţdy v listopadu daného roku.
Na počátku ledna kaţdého roku (zpravidla druhý pátek a sobota v měsíci) pořádá fakulta
ve svých budovách den otevřených dveří.
Přijímací řízení se zahajuje podání elektronické přihlášky ke studiu. Přihláška se podává
pouze pomocí internetové aplikace – https://stag.osu.cz/eprihlaska/index.
Přihlášky do bakalářských a magisterských studijních programů se podávají vţdy do konce února daného roku.
Za úkony spojené s přijímacím řízením se platí poplatek (jeho výše pro kaţdý akademický
rok je uvedena na www.osu.cz).
V případě úspěchu u přijímací zkoušky je uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí, a tím získává právo na zápis do studia.
73
1.11.7
Relevantní fakultní předpisy
1.11.7.1
Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
ze dne 12. července 2011
Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Platnost studijního a zkušebního řádu
(1) Tento Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen ”studijní a zkušební
řád”) se vztahuje na studium ve studijních programech, které uskutečňuje Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen „OU“) a její součásti, studenty a zaměstnance, jakoţ i na jiné osoby, o
nichţ ustanovení tohoto studijního a zkušebního řádu hovoří.
(2) Studijní a zkušební řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen ”zákon”).
(3) Tento studijní a zkušební řád je vnitřním předpisem OU.
(4) Studium v programech celoţivotního vzdělávání upravuje Řád celoţivotního vzdělávání
OU.
Část druhá
STUDIUM NA OU
Článek 2
Studijní program
(1) Vysokoškolské vzdělání se na OU získává studiem v akreditovaných studijních programech podle jejich standardních studijních plánů stanovenými formami studia. Součásti studijních programů vymezuje zákon v § 44 odst. 2.
(2) Na OU se uskutečňují tyto typy studijních programů:
a) bakalářský studijní program,
b) magisterský studijní program:
ba) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program,
baa) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program čtyřletý (dále
jen „magisterský studijní program čtyřletý“),
bab) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program pětiletý (dále
jen „magisterský studijní program pětiletý“),
bac) magisterský studijní program nenavazující na bakalářský studijní program šestiletý (dále
jen „magisterský studijní program šestiletý“),
bb) magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský studijní program“),
c) doktorský studijní program.
(3) Seznam akreditovaných studijních programů OU je aktuálně zveřejňován na úřední desce
OU.
(4) Studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech se na OU
uskutečňuje na základě kreditního systému studia. Kredit odráţí průměrnou studijní zátěţ
74
studenta měřenou časem vzhledem k učebnímu výstupu. Kreditní systém je zaloţen na zásadách Evropského systému převodu a akumulace kreditů.
Pravidla a podmínky pro uplatňování kreditního systému studia jsou stanoveny směrnicemi
rektora.
(5) Studijním předmětem (dále jen „předmětem“) zařazeným do studijního programu se rozumí jednosemestrální kurz. Kaţdý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Kreditní
ohodnocení předmětu platí pro všechny typy studia, bez ohledu na statut předmětu. Kredity za
předmět získá student jeho absolvováním, tj. splněním všech podmínek, které jsou pro absolvování předmětu předepsány.
(6) Předmět zařazený do studijního programu můţe mít tento statut:
a) povinný předmět (označován jako A) - jeho absolvování je podmínkou absolvování dané
etapy studia nebo daného studijního oboru,
b) povinně volitelný předmět (označován jako B) - předměty jsou zpravidla seskupeny do
bloků a student si je volí tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku,
c) výběrový předmět (označován jako C) - doporučený předmět, jehoţ volbou a absolvováním
student doplňuje získaný počet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů na poţadovaný počet potřebný k absolvování etapy studia nebo daného studijního oboru. Student si
můţe jako výběrový předmět zapsat kterýkoliv předmět vyučovaný na OU, pokud tomu nebrání omezující podmínky.
(7) Základní charakteristika předmětu je uvedena v Popisu předmětu, zveřejněném
v elektronickém informačním systému studijní agendy. Popis předmětu obsahuje zejména:
a) zkratku předmětu, název předmětu, rozsah výuky (časová dotace), formu výuky, kreditní
hodnocení
a způsob zakončení, vyučovací jazyk, jméno garanta/vyučujícího předmětu, podmiňující a
vylučující předměty,
b) cíle předmětu, obsah předmětu (přehled probírané látky), podrobné poţadavky na zakončení předmětu, studijní literaturu, vyučovací a hodnotící metody, učební výstupy a jejich časovou náročnost.
(8) Modul je obsahově ucelený soubor předmětů, který vede k získání určité kompetence.
Kaţdý modul je zakončen zkouškou, která prověřuje vědomosti studenta z příslušných předmětů modulu a jeho schopnost je tvořivě a komplexně uplatňovat.
(9) Časová a obsahová posloupnost předmětů studijního programu a způsob ověřování studijních výsledků jsou stanoveny standardním studijním plánem. Student si volí svůj postup studiem individuálně a vytváří si tak svůj osobní studijní plán pro příslušný akademický rok.
Musí dodrţet podmíněnost předmětů a podmínky zápisu.
Výuka povinných předmětů v doporučeném akademickém roce a semestru studia u jednooborových studií a preferovaných kombinací studia dvouoborového je studentovi zajišťována
rozvrhově tak, aby nedocházelo k rozvrhovým kolizím.
(10) Charakteristiky studijních programů a studijních oborů pro daný akademický rok jsou
zveřejněny v dokumentu „Informace o studiu“ příslušné fakulty. Standardní studijní plány,
popisy předmětů jsou zveřejněny nejpozději před zahájením zápisu předmětů pro daný akademický rok.
(11) Studium na OU se uskutečňuje formou:
a) prezenční,
b) distanční,
c) kombinovanou.
Článek 3
75
Doba studia a jeho etapy
(1) Pro kaţdý typ studijního programu je stanovena standardní doba studia, určující počet
akademických roků potřebný pro splnění standardního studijního plánu příslušného studijního
programu, a maximální doba studia.
(2) Na OU jsou stanoveny tyto doby studia:
a) bakalářský studijní program - standardní doba studia 3 roky, maximální doba studia 5 let,
b) magisterský studijní program čtyřletý - standardní doba studia 4 roky, maximální doba studia 6 let,
c) magisterský studijní program pětiletý - standardní doba studia 5 let, maximální doba studia
7 let,
d) magisterský studijní program šestiletý – standardní doba studia 6 let, maximální doba studia 8 let,
e) magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program - standardní doba
studia 2 nebo 3 roky, maximální doba studia 4 roky nebo 5 let,
f) doktorský studijní program - standardní doba studia 3 nebo 4 roky, maximální doba studia 5
nebo 6 let.
(3) Pokud se magisterský studijní program pětiletý člení na dvě etapy, pak je standardní doba
studia první etapy 3 roky a maximální doba studia první etapy je 4 roky.
(4) Do maximální doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.
Článek 4
Akademický rok
(1) Akademický rok na OU začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Začátek výuky v akademickém roce a harmonogram akademického roku stanovuje rektor. V
souladu s harmonogramem akademického roku na OU stanovují děkani jednotlivých fakult
harmonogramy akademického roku fakult.
(2) Akademický rok se člení na dva semestry - zimní a letní. Zimní semestr sestává z období
zápisu do akademického roku, období výuky, období zimních (vánočních) prázdnin a období
zkoušek. Letní semestr sestává z období výuky, období zkoušek a období hlavních (letních)
prázdnin. Doba trvání jednotlivých období je na OU stanovena harmonogramem akademického roku. Po dobu hlavních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy a odborné praxe. Volný
čas studentů však nesmí být těmito činnostmi zkrácen na méně neţ čtyři týdny.
Článek 5
Přijímací řízení
Podmínky přijímání ke studiu a průběh přijímacího řízení stanovuje Řád přijímacího řízení na
OU, který tvoří přílohu č. 2 Statutu OU.
Článek 6
Výuka
(1) Základní způsoby výuky na OU jsou zejména přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe, speciální kurzy, konzultace, tutoriály, off-line a on-line výuka prostřednictvím Learning
Management System, samostatné studium.
(2) V přednáškách se studenti seznamují se základními poznatky a metodami příslušného
vědního oboru, uvádějí se do samostatného studia a připravují se k aplikacím přednášené látky. Přednášejícího určuje vedoucí garantující katedry.
(3) Ve cvičeních si studenti upevňují a prohlubují vědomosti získané z přednášek a samostatného studia, aplikují teoretické poznatky a rozvíjejí dovednosti. Vedoucího cvičení určuje
vedoucí garantující katedry.
76
(4) V seminářích se za aktivní účasti studentů teoreticky a metodicky rozvíjejí a prohlubují
poznatky předmětů. Vedoucího semináře určuje vedoucí garantující katedry.
(5) Praxe slouţí k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na
základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Praxe je součástí studijního programu a
způsob její organizace, zajištění a provádění je dán vnitřním předpisem, směrnicemi nebo
pokynem příslušného zaměstnance fakulty nebo
katedry.
(6) Exkurze slouţí zejména k tomu, aby si studenti v reálných objektech ověřovali teoretické
vědomosti získané výukou některých předmětů a seznamovali se s metodami práce v praxi.
Jsou zpravidla organizovány blokově.
(7) Speciální kurz slouţí zejména k získání vědomostí a praktických dovedností ve speciálně
vybrané oblasti studijního programu.
(8) Konzultace pomáhá studentovi při samostatném studiu. Můţe být individuální nebo skupinová. Její poskytování je vţdy podmíněno aktivní účastí studenta v ostatních způsobech
výuky předmětu. Konzultacemi mohou být nahrazeny i některé způsoby a části výuky, zejména v kombinované formě studia.
(9) Tutoriály, off-line a on-line výuka prostřednictvím Learning Management System jsou
základními způsoby výuky pro distanční formy studia.
(10) Těţiště výuky spočívá v samostatném studiu, které má zejména u studentů magisterského
studijního programu a doktorského studijního programu vyústit v samostatnou tvůrčí práci.
Její výstupy mohou být realizovány jako seminární, diplomové, disertační nebo i jako práce v
soutěţích studentské vědecké činnosti.
(11) Účast studenta na přednáškách je nepovinná, pokud děkan nestanoví jinak. Povinnost
studentů účastnit se cvičení, seminářů, exkurzí, praxí a kurzů vyplývá z poţadavků pro absolvování daného předmětu.
(12) Studentovi, který se z váţných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, můţe vyučující
určit náhradní způsob splnění studijních povinností.
(13) Garant/vyučující předmětu nejpozději před zahájením zápisu předmětů zpřesní a zveřejní
Popis předmětu (čl. 2 odst. 7). Student je povinen se s tímto Popisem předmětu seznámit,
zvláště s podrobnými poţadavky na studenta v průběhu semestru, s podrobnými podmínkami
pro hodnocení studenta.
(14) Písemné práce, které jsou součástí realizace studijního oboru (zejména seminární, ročníkové, klauzurní, vysokoškolské kvalifikační), jsou vţdy původní prací studenta, v níţ jsou v
souladu s tradicemi oboru přesně označeny zejména parafráze, citace, pouţití jiného zdroje.
Zanedbání těchto pravidel můţe být důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
Článek 7
Pedagogický poradce
(1) Vedoucí katedry určuje z řad akademických pracovníků katedry pedagogické poradce pro
jednotlivé studijní obory, garantované příslušnou katedrou.
(2) Úkolem pedagogického poradce je zejména:
a) informovat studenty o struktuře příslušného studijního programu a studijního oboru a o
moţnostech volby předmětů,
b) poskytovat studentům konzultace při vytváření jejich osobních studijních plánů,
c) organizačně se podílet na zabezpečování zápisů předmětů (registrace, zápis na rozvrhovou
akci) v souladu se směrnicí rektora, nebo děkana,
d) upozorňovat vedoucího katedry nebo děkana na případné problémy ve výuce a ostatních
studijních záleţitostech,
e) vyjadřovat se k některým ţádostem studentů, pokud je k tomu děkanem vyzván,
f) spolupracovat se studijním oddělením fakulty a s proděkanem pro studium.
77
Článek 8
Oborová rada
(1) Studium v doktorském studijním programu na OU sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu té fakulty OU, na níţ je příslušný doktorský studijní program
uskutečňován.
(2) Vnitřní předpis fakulty stanovuje práva a povinnosti oborové rady.
Část třetí
KONTROLA A HODNOCENÍ STUDIA NA OU
Článek 9
Kontrola studia
(1) Základními formami kontroly studia jsou zápočet, zkouška, souborná postupová zkouška,
státní závěrečná zkouška s obhajobou bakalářské nebo diplomové práce, státní rigorózní
zkouška (u studijního programu Všeobecné lékařství), státní doktorská zkouška a obhajoba
disertační práce.
(2) V průběhu semestru lze uskutečňovat průběţnou kontrolu studia dalšími formami kontroly, které nejsou uvedeny v odstavci 1. Všechny průběţné kontroly musí být uvedeny v Popisu
předmětu. Výsledky těchto průběţných kontrol mohou být zohledněny při závěrečném hodnocení studenta v předmětu.
(3) Evidence a kontrola studijních výsledků se řídí směrnicí rektora.
(4) Údaje o všech studijních výsledcích jsou povinně evidovány současně na dvou místech:
v zápočtovém a zkouškovém katalogu a v elektronickém informačním systému studijní agendy. Za výkaz o studiu je povaţován výpis z elektronického informačního systému studijní
agendy úředně potvrzený zaměstnancem studijního oddělení fakulty.
(5) U všech kontrol studia (zejména zápočtu, zkoušky, průběţného testu) jsou studenti OU
povinni prokazovat se na vyzvání vyučujícího studentským průkazem.
Článek 10
Zápočet
(1) Zápočet se uděluje za splnění poţadavků, které pro jeho získání stanovuje ve shodě s programem oboru Popis předmětu.
(2) Udělení zápočtu zapíše vyučující, případně i jiný učitel/garant určený vedoucím katedry
slovem „započteno“ do zápočtového katalogu a připojí datum konání zápočtu a svůj podpis,
zároveň udělení zápočtu vloţí do elektronického informačního systému studijní agendy.
(3) Udělením zápočtu splnil student podmínky stanovené pro absolvování předmětu a získává
tím předepsaný počet kreditů.
(4) Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, můţe učitel
v odůvodněných případech povolit dodatečné splnění podmínek zápočtu, nejpozději však do
termínu stanoveného harmonogramem akademického roku příslušné fakulty.
Článek 11
Zkouška
(1) Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost je
tvořivě uplatňovat. Zkouška můţe být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Její forma a podmínky, které opravňují studenta přistoupit ke zkoušce, jsou určeny v Popisu předmětu.
(2) Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání jedné opravné zkoušky v rámci
vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li student v tomto opravném termínu, můţe zkoušku mimořádně, po písemné ţádosti schválené děkanem, opakovat podruhé v
78
rámci vypsaných zkušebních termínů daného zkouškového období. Této moţnosti však můţe
vyuţít ve studiu nejvýše třikrát.
(3) Zkoušku a opravnou zkoušku koná student zpravidla u vyučujícího daného předmětu, ve
výjimečných případech i u jiného učitele garantující katedry určeného vedoucím této katedry
(dále jen ”zkoušející”). Na ţádost studenta nebo zkoušejícího můţe vedoucí katedry nebo
děkan určit konání zkoušky před komisí, přičemţ konání zkoušky před komisí není důvodem
pro povolení dalšího opravného termínu zkoušky.
(4) Výsledek zkoušky se hodnotí čtyřstupňovou klasifikační stupnicí u bakalářských a magisterských studijních programů:
a) ”výborně” (1),
b) ”velmi dobře” (2),
c) ”dobře” (3),
d) ”nevyhověl” (4).
Výsledné hodnocení zkoušky ”výborně”, ”velmi dobře”, ”dobře”, ”nevyhověl” se zapisuje do
zkouškového katalogu a připojí se datum konání zkoušky a podpis zkoušejícího. Výsledek
zkoušky se zapisuje do databáze elektronického informačního systému studijní agendy.
(5) Výsledek zkoušky u doktorských studijních programů se hodnotí:
a) „vyhověl“
b) „nevyhověl“
Výsledné hodnocení zkoušky „vyhověl”, nevyhověl” se zapisuje do zkouškového katalogu a
připojí se datum konání zkoušky a podpis zkoušejícího. Výsledek zkoušky se zapisuje do
elektronického informačního systému studijní agendy.
(6) Student, který je u zkoušky klasifikován minimálně ”dobře” nebo „vyhověl“, splnil podmínky pro absolvování předmětu a získává příslušný počet kreditů.
(7) Zkoušky a opravné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech, se
konají zpravidla v období zkoušek stanoveném harmonogramem akademického roku. Zkoušející určí termíny pro konání zkoušek v dostatečném počtu s nejméně dvojnásobnou kapacitou
vzhledem k počtu studentů v daném předmětu zapsaných a nejméně dva týdny před začátkem
zkouškového období je vloţí do elektronického informačního systému studijní agendy.
(8) Student v bakalářských a magisterských studijních programech je povinen se přihlašovat
na termín zkoušky prostřednictvím elektronického informačního systému studijní agendy.
Student má právo se od zkoušky prostřednictvím elektronického informačního systému studijní agendy odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, pokud zkoušející nestanoví
jinak. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky později, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy
nebo poruší-li závaţným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován ”nevyhověl”.
Student se můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, písemně omluvit i dodatečně,
nejpozději do pátého pracovního dne od určeného termínu pro konání zkoušky. O dostatečnosti omluvy rozhoduje zkoušející.
(9) Děkan můţe na návrh vedoucího příslušné katedry stanovit, aby se zkouška z některého
předmětu studijního programu konala před zkušební komisí jím jmenovanou.
(10) V případě, ţe studijní program se uskutečňuje ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, resp. na zahraničním pracovišti OU, způsob organizace zkoušek a termíny jejich konání
stanovuje rektor/děkan v souladu se zákonem po dohodě se zahraniční vysokou školou.
Článek 12
Váţený studijní průměr
(1) Jako kritérium hodnocení kvality studentových studijních výsledků v bakalářských a
magisterských studijních programech slouţí váţený studijní průměr (dále jen ”VSP”), který se
zpracovává pro kaţdého studenta za kaţdý akademický rok, za první etapu pětiletého magis-
79
terského studijního programu a za celkové studium před absolvováním státní závěrečné
zkoušky.
(2) VSP se vypočte pomocí vztahu
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při zkoušce daného kurzu a n je
celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.
VSP se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) ze zapsaných
předmětů, u nichţ je předepsána zkouška, násobených jejich kreditním ohodnocením a celkového součtu kreditů těchto předmětů za hodnocené období. Jestliţe v některém takovém
předmětu byl student klasifikován ”nevyhověl”, do VSP se započítává známka nevyhověl.
Do VSP se nezapočítává hodnocení uznaných předmětů podle čl. 21 a hodnocení předmětů v
rámci studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou.
(3) K VSP se přihlíţí při rozhodování o přiznání stipendia, při kontrole splnění podmínky pro
postup do dalšího roku studia a pro řádné ukončení studia a dále při rozhodování u výběrových řízení.
Článek 13
Souborná postupová zkouška
(1) Součástí první etapy pětiletého magisterského studijního programu je souborná postupová
zkouška, která představuje komplexní hodnocení vybraných předmětů studijního oboru. U
víceoborových studií má kaţdý obor předepsanou samostatnou soubornou postupovou zkoušku. Souborná postupová zkouška se můţe skládat z více částí, které jsou definovány v jejím
Popisu předmětu. Souborná postupová zkouška nemá kreditní ohodnocení.
(2) Souborná postupová zkouška nebo její část se koná před zkušební komisí. Právo zkoušet
při souborné postupové zkoušce nebo její části mají pouze profesoři nebo docenti a odborníci
schválení vědeckými nebo uměleckými radami fakult. Zkušební komise je jmenována děkanem na základě doporučení vedoucího příslušné katedry. Průběh souborné zkoušky a nebo její
části a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
(3) Organizace konání souborných postupových zkoušek, včetně podmínek pro přihlašování a
odhlašování se, je stanovena ve směrnici děkana.
(4) O uznání souborné postupové zkoušky můţe zaţádat student, který splnil tyto podmínky:
a) získal ve standardní době první etapy studia ve skladbě předmětů předepsaných studijním
plánem pro první etapu studijního oboru (kombinaci studijních oborů) 180 kreditů,
b) dosáhl prostého studijního průměru ze všech povinných předmětů studijního oboru a výjimečně dalších děkanem předepsaných předmětů studijního oboru do hodnoty 1,50 včetně;
seznam předepsaných předmětů vyhlašuje děkan v prvním týdnu akademického roku.
V případě schválení ţádosti děkanem je souborná postupová zkouška klasifikována stupněm:
”výborně”.
(5) Souborná postupová zkouška nebo její část, se klasifikují čtyřstupňově: ”výborně”, ”velmi
dobře”, ”dobře”, ”nevyhověl”. Výsledek nejhůře ”dobře” souborné postupové zkoušky nebo
její části zaznamená předseda příslušné zkušební komise a připojí datum konání a svůj podpis.
Klasifikace ”nevyhověl” se rovněţ do povinné evidence zapisuje.
(6) Student, který je u souborné postupové zkoušky nebo její části klasifikován stupněm ”nevyhověl”, má právo jednou tuto zkoušku nebo její část opakovat, a to nejpozději do konce
čtvrtého roku studia. Jestliţe student uspěl u všech částí souborné postupové zkoušky, je její
celková klasifikace stanovena prostřednictvím průměru hodnocení jednotlivých jejich částí
takto:
Hodnota průměru KLASIFIKACE
1, 00 – 1, 49 ”výborně”
80
1, 5 – 2, 49 ”velmi dobře”
2, 5 – 3, 00 ”dobře”
(7) Absolvováním souborné postupové zkoušky (u víceoborových studií souborných postupových zkoušek) se ukončuje první etapa pětiletého magisterského studijního programu.
Článek 14
Státní závěrečná zkouška a státní rigorózní zkouška
(1) Studium v bakalářském a magisterském studijním programu s výjimkou studijního programu Všeobecné lékařství se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná
zkouška je zkouškou, která se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:
a) obhajoba bakalářské nebo diplomové práce,
b) další části vymezené studijním programem a studijním oborem.
(2) Student jednooborového studijního programu má státní závěrečnou zkoušku sloţenu
z odděleně klasifikovaných částí: obhajoby diplomové nebo bakalářské práce a zkoušky, nebo
zkoušek z oboru.
(3) Student jednooborového studijního programu můţe konat státní závěrečnou zkoušku,
jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet kreditů
rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) úspěšně vykonal do stanoveného termínu soubornou postupovou zkoušku nebo všechny
její části (pokud je předepsána),
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal bakalářskou nebo diplomovou práci.
(4) Student jednooborového učitelského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní
školy můţe konat státní závěrečnou zkoušku, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet kreditů
rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) absolvoval pedagogické praxe v rozsahu stanoveném standardním studijním plánem studijního oboru,
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci.
(5) Student dvouoborového studijního programu má státní závěrečnou zkoušku sloţenu ze tří
odděleně klasifikovaných částí: obhajoby diplomové nebo bakalářské práce, zkoušky z jednoho oboru a zkoušky z druhého oboru.
(6) Student dvouoborového studijního programu můţe konat státní závěrečnou zkoušku,
jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního oboru počet kreditů
rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia,
b) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou nebo bakalářskou práci, pokud se
vztahuje k dané části státní závěrečné zkoušky.
(7) Student jednooborového a dvouoborového učitelského studijního programu má státní závěrečnou zkoušku sloţenu ze tří, nebo čtyř odděleně klasifikovaných částí: obhajoby diplomové práce, zkoušky z pedagogiky a psychologie, zkoušky z prvního oboru s didaktikou a
zkoušky z druhého oboru s didaktikou.
(8) Student jednooborového a dvouoborového učitelského studijního programu můţe konat
státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie jako součásti státní závěrečné zkoušky, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných standardním studijním plánem pro společný základ studia příslušný počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty,
b) absolvoval pedagogické praxe v rozsahu stanoveném standardním studijním plánem studijního oboru,
81
c) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, pokud je tato tematicky zaměřená na oblast pedagogiky, nebo psychologie.
(9) Student dvouoborového učitelského studijního programu můţe konat státní závěrečnou
zkoušku z jednoho oboru s didaktikou, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných standardním studijním plánem studia příslušný
počet kreditů za povinné, povinně volitelné a výběrové předměty,
b) vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, pokud se tato váţe k danému
studijnímu oboru.
(10) Jazyk, v němţ je vypracována, popřípadě obhajována a hodnocena bakalářská nebo diplomová práce (český, anglický, francouzský, španělský, ruský, polský, slovenský), je určen
zpravidla akreditačním spisem studijního oboru.
(11) Na odevzdanou bakalářskou práci vypracuje oponent práce písemný Posudek a vedoucí
práce vypracuje písemné Stanovisko, a to nejméně ve dvojím vyhotovení. V Posudku a Stanovisku se výslovně uvede, zda doporučuje práci k obhajobě s návrhem klasifikace „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ nebo nedoporučuje k obhajobě. Na odevzdanou diplomovou práci vypracuje vedoucí práce a určený oponent Posudek nejméně ve dvojím vyhotovení. V Posudku se výslovně uvede, zda doporučuje práci k obhajobě s návrhem klasifikace „výborně“,
„velmi dobře“, „dobře“ nebo nedoporučuje. Posudky i Stanovisko jsou zveřejněny nejpozději
pět pracovních dnů před obhajobou v systému DIPL2 s názvem „Vysokoškolské kvalifikační
práce“.
(12) Zveřejňování bakalářských a diplomových prací se řídí § 47b zákona. Zveřejnění a zpřístupnění bakalářské a diplomové práce včetně posudků oponentů (Stanoviska a Posudku v
případě bakalářské práce) na příslušné katedře, kde se má konat obhajoba, je spojeno také s
vloţením práce do vyhledávače s názvem „fulltext“ a posudků oponentů (Stanoviska o Posudku oponenta v případě bakalářské práce) do systému DIPL 2 a to nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou práce. Nevloţení práce do vyhledávače a posudků oponentů
(Stanoviska a Posudku v případě bakalářské práce) do systému DIPL2 má za následek nezahájení obhajoby bakalářské nebo diplomové práce, tedy nezahájení části státní závěrečné
zkoušky.
(13) V systému DIPL2 je vedle bakalářské a diplomové práce a posudků oponentů (Stanoviska a Posudku v případě bakalářské práce) vloţen také záznam o průběhu a výsledku obhajoby
bakalářské nebo diplomové práce.
(14) Není-li bakalářská nebo diplomová práce doporučena k obhajobě, vedoucím práce i oponentem, rozhodne vedoucí katedry po dohodě s vedoucím práce o způsobu přepracování a
určí nový termín jejího odevzdání. Třetí zpracování téhoţ tématu je nepřípustné.
(15) Student jednooborového studijního programu, který bakalářskou nebo diplomovou práci
obhajoval, ale neobhájil, můţe konat další část státní závěrečné zkoušky, jíţ je bakalářská
nebo diplomová práce součástí.
Student dvouoborového studijního programu, který obhajoval bakalářskou nebo diplomovou
práci, ale neobhájil, můţe konat další část státní závěrečné zkoušky, jíţ je bakalářská nebo
diplomová práce součástí. Obhajoba se koná v nejbliţším moţném termínu.
(16) V oblasti lékařství se studium ukončuje státní rigorózní zkouškou, jejíţ části jsou vymezeny studijním programem a studijním oborem.
(17) Student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství můţe konat státní rigorózní zkoušku, jestliţe:
a) získal ve skladbě předmětů předepsaných studijním plánem studijního programu příslušný
počet kreditů,
b) absolvoval odborné praxe v rozsahu stanoveném standardním studijním plánem studijního
programu.
82
(18) Termíny konání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky v programu
Všeobecné lékařství a její jednotlivé části, její organizace, způsob přihlašování a odhlašování
se, jakoţ i postup při zadávání, vypracovávání, odevzdávání bakalářských nebo diplomových
prací stanoví směrnice děkana.
(19) Státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní zkouška v programu Všeobecné lékařství
se koná před zkušební komisí, která je včetně předsedy nejméně tříčlenná. Státní závěrečnou
zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku lze konat za přítomnosti nejméně tří členů komise.
Právo zkoušet u státní zkoušky mají pouze profesoři nebo docenti nebo odborníci schválení
vědeckou nebo uměleckou radou fakulty. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) můţe jmenovat další
členy zkušební komise z významných odborníků v daném studijním oboru. Průběh státní
zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
(20) Délka ústního zkoušení jedné části státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky je maximálně 60 minut. Zkušební komise poskytne studentovi při měřený čas k přípravě
odpovědí na otázky; čas na přípravu se do délky zkoušky nezapočítává.
(21) Státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní zkouška v programu Všeobecné lékařství,
nebo její části se klasifikují čtyřstupňově: ”výborně”, ”velmi dobře”, ”dobře”, a ”nevyhověl”.
(22) Státní závěrečnou zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku v programu Všeobecné lékařství, nebo některou její část lze v případě neúspěchu jednou opakovat. Pokud je státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní zkouška, nebo některá její část i po případném opakování
klasifikována stupněm ”nevyhověl”, je celkový výsledek státní zkoušky klasifikován ”nevyhověl”.
(23) Jestliţe student uspěl u všech částí státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky, je její celková klasifikace stanovena prostřednictvím průměru hodnocení jednotlivých
jejich částí takto:
Hodnota průměru KLASIFIKACE
1, 00 – 1, 49 ”výborně”
1, 5 – 2, 49 ”velmi dobře”
2, 5 – 3, 00 ”dobře”
(24) Státní závěrečnou zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku v programu Všeobecné lékařství musí student úspěšně vykonat nejpozději do maximální doby studia. Vykonáním státní
závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky se řádně ukončuje studium.
(25) Státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní zkouška ani jejich části nemají kreditní
ohodnocení.
Článek 15
Státní rigorózní zkouška absolventů magisterských studijních programů
Konání státní rigorózní zkoušky absolventů magisterských studijních programů, kteří získali
akademický titul magistr upravuje Řád udělování akademického titulu ”doktor filozofie” nebo
”doktor přírodních věd” na OU, který je vnitřním předpisem OU.
Článek 16
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
(1) Státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce se řádně ukončuje studium
v doktorském studijním programu. Státní doktorská zkouška se můţe skládat z více částí.
(2) Student můţe konat státní doktorskou zkoušku nebo některou její část a obhajovat disertační práci, jestliţe absolvoval všechny předměty předepsané v jeho osobním studijním plánu.
Student, který zahájil studium v akademickém roce 2008/2009 nebo letech následujících musí
zároveň získat příslušný počet kreditů.
83
(3) Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí. Sloţení zkušební komise, její jmenování a svolávání upravuje vnitřní předpis fakulty.
(4) Státní doktorská zkouška, její části, a obhajoba disertační práce se klasifikují dvojstupňově:
a) ”vyhověl”,
b) ”nevyhověl”.
(5) Státní doktorskou zkoušku nebo některou její část lze v případě neúspěchu jednou opakovat. Postup při hodnocení disertační práce a její obhajoby stanovuje vnitřní předpis fakulty.
Pokud je státní doktorská zkouška nebo některá její část i po případném opakování klasifikována stupněm ”nevyhověl”, je celkový výsledek státní doktorské zkoušky klasifikován stupněm ”nevyhověl”. V opačném případě je její celkový výsledek ”vyhověl”.
(6) Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce musí student úspěšně vykonat do
maximální doby studia. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační
práce se řádně ukončuje studium.
(7) Organizace, průběh studia a státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v doktorském studijním programu stanovuje vnitřní předpis fakulty.
(8) Zveřejňování disertačních prací se řídí § 47b zákona. Zveřejnění a zpřístupnění disertační
práce včetně posudků oponentů na příslušné katedře, kde se má konat obhajoba, je spojeno
také s vloţením práce do vyhledávače s názvem „fulltext“ a posudků oponentů do systému
DIPL 2 a to nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou práce. Nevloţení práce do vyhledávače a posudků oponentů do systému DIPL2 má za následek nezahájení obhajoby disertační práce.
Článek 17
Celkové hodnocení studia v bakalářských a magisterských studijních programech
(1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia
ve studijním programu uskutečňovaném příslušnou fakultou. Uzavírá se po ukončení státních
závěrečných zkoušek v bakalářském a magisterském studijním programu a státní rigorózní
zkoušky u programu Všeobecné lékařství klasifikuje se trojstupňově:
a) ”prospěl s vyznamenáním”,
b) ”prospěl”,
c) ”neprospěl”.
(2) Student je klasifikován stupněm ”prospěl s vyznamenáním”, jestliţe ukončil studium ve
standardní době, jeho VSP za celou dobu studia je menší neţ 1,5 a jestliţe státní závěrečnou
zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku u studijního programu Všeobecné lékařství i soubornou postupovou zkoušku (u víceoborových studií souborné postupové zkoušky) vykonal s
celkovým prospěchem ”výborně” a ţádná část souborné postupové zkoušky a státní závěrečné
zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky u studijního programu Všeobecné lékařství nebyla
hodnocena známkou dobře. V ostatních případech, kdy student úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku i soubornou postupovou zkoušku, je celkově
klasifikován stupněm ”prospěl”. Je-li student neúspěšný i při opakované státní závěrečné
zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce, je celkově hodnocen stupněm ”neprospěl”.
Část čtvrtá
PRUBĚH STUDIA NA OU
Článek 18
Zápis do studia
(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia.
84
(2) Zápis do studia se koná na fakultě, na níţ se uskutečňuje studium v příslušném studijním
programu, v termínu, který stanoví děkan a který je uchazeči oznámen oučasně s rozhodnutím o přijetí a se sdělením o úspěšném absolvování přijímacího řízení.
(3) Uskutečněným zápisem do studia se uchazeč stává studentem příslušné fakulty a nabývá
práva a povinnosti podle § 62 a 63 zákona.
(4) Uchazeč, který se ve stanoveném termínu nezapíše do studia a do pěti pracovních dnů od
tohoto termínu se řádně neomluví, se nestal studentem OU.
(5) Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká právo na opětovný zápis do
studia.
Článek 19
Zápis do studia v akademickém roce
(1) Zápis do studia bakalářských a magisterských programů v celém akademickém roce se
koná prostřednictvím elektronického informačního systému studijní agendy.
(2) Podmínkou pro zápis do akademického roku v bakalářských a magisterských studijních
programech je:
a) zápis předmětů na zimní semestr,
b) kontrola výsledků studia za předcházející akademický rok studentem.
(2) Zápis do studia doktorských studijních programů v akademickém roce upravuje vnitřní
předpis fakulty.
Článek 20
Zápis předmětů
(1) Z hlediska tvorby studijního plánu studenta se předměty uvedené ve studijním programu
člení na:
a) Předměty bez jakýchkoliv povinných návazností na ostatní předměty nebo jiných omezení.
Můţe si je zapsat kterýkoliv student OU.
b) Předměty podmíněné prerekvizitami (podmiňujícími předměty). Tyto předměty lze zapsat
nejdříve v semestru, v němţ je zapsán i předmět podmiňující. Přitom absolvování podmiňujícího předmětu je nutnou podmínkou pro závěrečné hodnocení a přiznání kreditů z předmětu
podmíněného prerekvizitou.
c) Předměty podmíněné absolvováním prerekvizity (podmiňujícího předmětu). Tento předmět
si student můţe zaregistrovat, ale na rozvrhovou akci se nezapisuje, pokud neslnil podmiňující předmět.
d) Předměty vylučující (kontraindikační). Je-li u některého předmětu uveden jiný předmět
nebo skupina předmětů jako vylučující předměty, lze tento předmět zapsat pouze tehdy, neníli zapsán ţádný předmět vylučující.
e) Předměty vyhrazené jen pro určitou specifickou skupinu studentů.
Uvedené charakteristiky předmětů jsou zaznamenány v Popisech předmětů.
(2) Student si můţe v průběhu první etapy studia zapsat i některé povinné nebo povinně volitelné předměty ze standardního studijního plánu druhé etapy.
(3) Za daný předmět lze na OU v průběhu studia získat kredity jen jednou.
(4) Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů za zapsaný předmět, můţe si tento předmět zapsat nejvýše ještě jednou. Je-li předmět vyučován v zimním i letním semestru, můţe si
jej student v případě neúspěchu zapsat v témţe akademickém roce podruhé při platnosti podmínky uvedené v první větě. Do VSP příslušného akademického roku se pak započítávají oba
výsledky za zimní i letní semestr.
(5) Student, který úspěšně nevykoná zkoušku, nebo nezíská zápočet v předmětu, který není
vyučován v po sobě následujících semestrech, můţe poţádat o druhý zápis tohoto předmětu v
semestru bezprostředně následujícím, a to pouze se souhlasem vyučujícího, za účelem vyko-
85
nání zkoušky, nebo za účelem ověření podmínek pro udělení zápočtu. V případě neúspěšného
ukončení takto podruhé zapsaného předmětu je postupováno podle čl. 23 odst. 4 písm. g).
(6) Student nesmí překročit v průběhu studia limitní počet neúspěšně absolvovaných povinně
volitelných a výběrových předmětů:
a) u bakalářského studijního programu - 6 předmětů,
b) u magisterského studijního programu čtyřletého - 8 předmětů,
c) u magisterského studijního programu pětiletého, neděleného na etapy – 10 předmětů,
d) u první etapy magisterského studijního programu pětiletého - 6 předmětů,
e) u druhé etapy magisterského studijního programu pětiletého - 4 předměty,
f) u magisterského studijního programu šestiletého – 12 předmětů,
g) u dvouletého magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program -4 předměty,
h) u tříletého magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program
-6 předmětů.
Překročení uvedených limitů je důvodem pro ukončení studia pro neplnění poţadavků vyplývajících ze studijního programu.
(7) Zápis předmětů se skládá ze dvou kroků – registrace a zápisu na rozvrhovou akci. Organizace a harmonogram zápisu předmětů se řídí směrnicí rektora vydanou aktuálně pro kaţdý
akademický rok.
(8) V zimním semestru prvního roku studia bakalářských a magisterských studijních programů si musí student zapsat všechny povinné předměty standardního studijního plánu prvního
ročníku a tolik předmětů povinně volitelných a výběrových, aby splnil podmínky pro úspěšné
ukončení prvního semestru studia, tj. získal nejméně 20 kreditů; pro letní semestr si zaregistruje a zapisuje na rozvrhové akce tolik předmětů, aby splnil podmínky pro zakončení prvního
roku studia, tj. získal minimálně 40 kreditů.
(9) U studijního programu Všeobecné lékařství si student zapisuje všechny povinné předměty
standardního studijního plánu prvního roku a ke konci akademického roku musí být všechny
povinné předměty prvního roku studia úspěšně ukončeny.
(10) Student doktorského studijního programu si zapisuje předměty tak, aby za první rok studia získal nejméně 30 kreditů a nejméně 60 kreditů za kaţdé dva po sobě jdoucí akademické
roky (s výjimkou případu, kdy student jiţ splnil podmínky pro přistoupení k státní doktorské
zkoušce),
(11) Student si musí zapsat předměty tak, aby dodrţel strukturu předmětů danou standardním
studijním plánem studijního oboru, aby vyhověl podmínkám návaznosti a volitelnosti předmětů z hlediska jejich charakteru podle odstavce 1 a zároveň aby splnil podmínky o době studia a o počtu zapsaných kreditů.
(12) Katedra stanoví minimální a maximální počet studentů, pro něţ jsou jednotlivé předměty
otevřeny.
(13) Zrušení zápisu (a to jak v kroku registrace, tak v kroku zápisu na rozvrhovou akci) některého předmětu je moţné jen v případě, ţe:
a) daný předmět nebude vyučován,
b) student nebyl ke studiu předmětu vybrán pro nadměrný počet zájemců s výjimkou předmětu, který je povinný,
c) předměty zvolené studentem v rozvrhu vzájemně časově kolidují,
d) studentovi se nepodařilo získat kredity z některého podmiňujícího předmětu,
e) zapsání předmětu bylo v rozporu s tímto studijním a zkušebním řádem,
f) jeho zrušení povolil děkan po konzultaci s vedoucím garantující katedry nebo s pedagogickým poradcem.
(14) V případě, ţe student neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem zápis
předmětů a do pěti pracovních dnů se písemně, s doloţením závaţného důvodu, neomluví a
86
nepoţádá o změnu termínu nebo nepoţádá o přerušení studia, posuzuje se, jako by nesplnil
poţadavky vyplývající ze studijního programu podle
§ 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(15) Zápisy předmětů v doktorských studijních programech probíhají po dobu celého akademického roku.
(16) V případě, ţe studium se uskutečňuje ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, resp.
na zahraničním pracovišti OU, podmínky a způsob zápisu předmětu určuje rektor/děkan.
Článek 21
Uznávání předmětů
(1) Studentovi můţe děkan po vyjádření garanta nebo vyučujícího příslušného předmětu uznat
předměty (s výjimkou státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky u studijního
programu Všeobecné lékařství) z předchozího, respektive souběţného vysokoškolského studia, a to v případě, ţe neuplynulo více neţ pět let od
ukončení studia.
(2) Pro rozhodnutí o uznání předmětů a odpovídajících kreditů je student povinen předloţit
doklady, potvrzující absolvování předmětu a informující o jeho rozsahu a obsahu.
(3) Ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu nelze uznat jako předměty
výběrové takové předměty, které student absolvoval ve studiu v bakalářském studijním programu.
(4) Rozhodování o uznání předmětů se děje na základě písemné ţádosti studenta, kterou musí
předloţit nejpozději do jednoho měsíce od data zahájení výuky v akademickém roce.
(5) Při uznání absolvování některých předmětů děkan můţe stanovit míru zkrácení maximální
doby studia,
(6) Způsob uznávání předmětů u zahraničních studijních pobytů nebo pracovních stáţí stanovuje směrnice rektora nebo děkana,
Článek 22
Přerušení studia
(1) Student můţe, s výjimkou prvního semestru, poţádat děkana o přerušení studia, na základě písemné ţádosti doručené na studijní oddělení fakulty, a to nejpozději před začátkem semestru. V této ţádosti zároveň uvede dobu, na kterou studium přerušuje. Přerušení studia je
moţné jen na celé semestry, a to nejvýše na čtyři souvislé semestry. Studium se zpravidla
přerušuje na celý akademický rok. Během celého studia můţe být na ţádost studenta studium
přerušeno nejvýše dvakrát; celková doba přerušení je nejvýše čtyři semestry.
(2) Ze závaţných důvodů můţe děkan povolit studentovi přerušení studia na základě řádně
zdůvodněné a doloţené ţádosti i v průběhu semestru. Zároveň určí konec přerušení studia při
zachování podmínek pro celkovou dobu přerušení.
(3) Studentovi, který v daném akademickém roce splnil podmínky stanovené v čl. 14 odst. 3
písm. a) a b), odst. 4 písm. a) a b), odst. 6 písm. a), odst. 8 písm. a) a b), odst. 9 písm. a) a
odst. 17, ale nevykonal státní závěrečnou zkoušku, nebo státní rigorózní zkoušku u studijního
programu Všeobecné lékařství nebo její poslední část, můţe být rozhodnutím děkana, počínaje následujícím akademickým rokem, přerušeno studium aţ do termínu přihlášení se ke státní
závěrečné zkoušce, státní rigorózní zkoušce u studijního programu Všeobecné lékařství nebo
do termínu nezbytně nutného pro činnost na fakultě související s dokončením bakalářské nebo
diplomové práce. Rozhodnutí děkana nemá odkladný účinek. Děkan můţe tento způsob přerušení povolit i na ţádost studenta,
(4) Přerušení studia není moţné v případě, kdy dosaţené studijní výsledky neumoţňují opětovný zápis do studia po přerušení, kdy je omezena akreditace studijního oboru, nebo studijní
obor jiţ nebude dále realizován.
87
(5) Doba přerušení studia se nezapočítává do doby studia.
(6) Přerušením studia ztrácí student moţnost přístupu do elektronického informačního systému studijní agendy.
(7) Pomine-li důvod pro přerušení studia, můţe děkan na ţádost studenta přerušení studia
ukončit i před uplynutím stanovené doby přerušení.
(8) Po ukončení přerušení studia má osoba právo zapsat se do dalšího studia. Nezapíše-li se
do pěti pracovních dnů po ukončení přerušení studia nebo nepoţádá-li o jiný termín zápisu, je
posuzována jako kdyby nesplnila poţadavky vyplývající ze studijního programu a je jí studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(9) Fakulta nezaručuje, ţe během přerušení nedojde ke změně standardních studijní plánů
studijních programů.
(10) V době přerušení studia není osoba studentem. Studentem se stává dnem opětovného
zápisu do studia.
Přerušení studia se zaznamenává do elektronického informačního systému studijní agendy.
Článek 23
Ukončení studia
(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu. Dnem řádného
ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní
zkouška u studijního programu Všeobecné lékařství předepsaná na závěr studia nebo její poslední část, případně obhájena disertační práce (čl. 14 a 16).
(2) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu je vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu.
(3) Studium se dále ukončuje podle § 56 odst. 1 zákona:
a) zanecháním studia,
b) nesplní-li student poţadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto studijního a
zkušebního řádu,
c) odnětím akreditace studijního programu,
d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona,
e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) zákona nebo podle § 67 zákona.
(4) Děkan rozhodne o ukončení studia pro neplnění poţadavků vyplývajících ze studijního
programu, jestliţe student:
a) nesplnil v bakalářských a magisterských studijních programech podmínky prvního semestru studia (čl. 20 odst. 8),
b) za první rok studia nezískal aspoň 40 kreditů, v doktorském studijním programu 30 kreditů,
c) u studijního programu Všeobecné lékařství nesplnil všechny povinné předměty standardního studijního plánu prvního roku studia podle čl. 20 odst. 9,
d) neprovedl v bakalářských a magisterských studijních programech elektronický zápis do
akademického roku nebo neprovedl v doktorských studijních programech zápis do akademického roku,
e) neprovedl ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, tj. v souladu se směrnicí rektora, nebo děkana zápis předmětů ve všech jeho jednotlivých krocích podle čl. 20 odst. 7,
f) nezískal v bakalářských a magisterských studijních programech v některých čtyřech po
sobě jdoucích semestrech v posloupnosti lichý aţ sudý alespoň 80 kreditů v doktorských studijních programech alespoň 60 kreditů s výjimkou případu, kdy student v této době splnil
podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky u studijního
programu Všeobecné lékařství nebo státní doktorské
zkoušky,
g) k poslednímu dni daného akademického roku měl VSP horší neţ 3,40,
h) ani po druhém zapsání nezískal kredity za některý povinný předmět,
88
i) v některém bloku povinně volitelných předmětů jiţ nemá moţnost získat předepsaný počet
kreditů,
j) nesplnil podmínky souborné postupové zkoušky (čl. 13),
k) nevykonal úspěšně státní závěrečnou zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku u studijního
programu
Všeobecné lékařství ani v opravném termínu nebo v časovém limitu,
l) nevykonal úspěšně státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu nebo v časovém limitu,
m) nesplnil ve stanovené maximální době studia podmínky pro absolvování studia, s výjimkou studentů se speciálními potřebami při studiu, na základě směrnice děkana,
n) překročil limitní počet neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů,
o) po přerušení studia se nezapsal a do pěti pracovních dnů neomluvil,
p) překročil počet moţností opravného termínu u zkoušky (čl. 11 odst. 2),
q) u studijního programu Všeobecné lékařství nesplnil podmínky podle čl. 14 odst. 17.
(5) Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. a) je den, kdy bylo fakultě, kde je student
zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia podle
odstavce 3 písm. b) je den, kdy rozhodnutí děkana o ukončení studia v souladu s odstavcem 4
nabylo právní moci. Dnem ukončení studia podle odstavce 3 písm. c) je nejpozději den, kdy
uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva. Dnem ukončení studia podle odstavce 3
písm. d) je den, ke kterému OU oznámila zrušení studijního programu. Dnem ukončení studia
podle odstavce 3 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.
Část pátá
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 24
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahuje § 68 a 69 zákona.
(2) V případě, ţe dojde ke ztrátě doručovaného rozhodnutí, vystaví se studentovi a odešle do
jeho vlastních rukou v případech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) aţ i) zákona duplikát rozhodnutí a to bezprostředně po uplatnění oprávněného nároku studenta. Studentovi, jehoţ pobyt není znám nebo studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit do vlastních rukou z jiných
důvodů, se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty, a to i způsobem umoţňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se povaţuje rozhodnutí za
doručené.
(3) K ţádosti o přezkum rozhodnutí je student povinen doloţit listinné důkazy, potvrzující
skutečnosti uváděné v ţádosti o přezkum rozhodnutí.
Článek 25
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád OU zaregistrovaný ministerstvem dne 18. srpna 2010
pod čj. 18 409/2010-30.
(2) Tento studijní a zkušební řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem OU dne 21. března 2011.
(3) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
(4) Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.
89
1.11.7.2
Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě
STIPENDIJNÍ ŘÁD
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
ze dne 25. února 2010
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen „OU”) zřizuje stipendijní fond a vyčleňuje z něj
stipendijní fondy svých fakult.
(2) Tento stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií studentům OU a všech fakult OU z prostředků stipendijního fondu OU nebo dané fakulty a z dotace nebo příspěvku
Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) podle § 91 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”).
Článek 2
Stipendia
(1) Studentům můţe být z prostředků stipendijního fondu přiznáno stipendium:
a) podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium”),
b) podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen „mimořádné
stipendium”),
c) podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu2 (dále jen „výzkumné stipendium”),
d) podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona v případě tíţivé sociální situace (dále jen “sociální
stipendium”),
e) podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen
„zvláštní stipendium”).
(2) Z dotace nebo příspěvku ministerstva se poskytují stipendia:
a) podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona studentům doktorských studijních programů,
b) podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona studentům ubytovací stipendium,
c) podle § 91 odst. 3 zákona sociální stipendium.
Článek 3
Prospěchové stipendium
2)
Zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
90
(1) Prospěchové stipendium můţe přiznat děkan studentům studijních programů uskutečňovaných fakultou (dále jen „děkan“) v prezenční formě studia v bakalářském studijním
programu, v magisterském studijním programu ve všech typech studia uskutečňovaných
na OU, kteří získali v předchozích dvou semestrech alespoň 50 kreditů, a jejichţ váţený
studijní průměr (dále jen „VSP”) dosáhl hodnoty stanovené podle odstavce 3 a 4. Hodnocení se provádí po ukončení kaţdého sudého semestru.
(2) Ke studijním výsledkům dosaţeným ve studiu studijního programu na jiné fakultě nebo
vysoké škole se při posuzování nároku na přiznání prospěchového stipendia nepřihlíţí.
(3) VSP studenta se určuje z hodnot známek, které student získal ze všech kurzů, které absolvoval a ukončil zkouškou během hodnoceného období podle odstavce 1. Zapsané, ale neabsolvované kurzy jsou pro potřeby VSP hodnoceny známkou “nevyhověl”.
(4) VSP se vypočte pomocí vztahu
k z  k 2 z 2  k n z n
VSP  1 1
k1  k 2   k n
+
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při závěrečné zkoušce daného
kurzu a n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny
zkouškou.
(5) Výše prospěchového stipendia se určuje na základě dosaţené hodnoty VSP, stanoveného
podle odstavce 4, ve dvou pásmech:
a) první pásmo: VSP 1,00 – 1,2
b) druhé pásmo: VSP 1,21 – 1,5.
(6) Výši prospěchového stipendia v jednotlivých pásmech na běţný rok vyhlašuje děkan.
(7) Prospěchové stipendium se studentu vyplácí bez jeho ţádosti jednorázově po standardní
dobu daného typu studijního programu.
(8) Výplata prospěchového stipendia se zastavuje, je-li proti studentu zahájeno disciplinární
řízení, a to do doby jeho ukončení. Není-li studentovi disciplinární přestupek prokázán,
výplata se obnoví zpětně ode dne přerušení.
(9) Nárok na prospěchové stipendium zaniká:
a) nesplnil-li student některou z podmínek uvedených v tomto článku,
b) překročil-li student standardní dobu daného typu studijního programu.
Článek 4
Výzkumné stipendium
(1)Výzkumná stipendia jsou určena na podporu domácích a zahraničních výzkumných aktivit
a mohou být poskytnuta mimo jiné na úhradu nákladů spojených s pobytem na zahraniční
vysoké škole, aktivní účasti na konferenci, terénním výzkumem a to při řešení projektu
specifického výzkumu ve Studentské grantové soutěţi (dále jen „projekt SGS“)
(2) Výzkumné stipendium můţe přiznat děkan studentům studijních programů uskutečňovaných fakultou v prezenční formě studia v magisterském a doktorském studijním programu,
kteří se aktivně podílejí na realizaci projektů SGS, zejména tím, ţe prohlubují znalosti ve
výzkumu a dosahují mimořádných výzkumných výsledků.
(3) Přiznané výzkumné stipendium se vyplácí zpravidla dvakrát ročně.
Článek 5
Mimořádné, sociální nebo zvláštní stipendium
91
(1) Ve zvláště odůvodněných případech můţe děkan přiznat zpravidla jednorázově mimořádné, sociální nebo zvláštní stipendium. Ţádost o mimořádné nebo zvláštní stipendium můţe
předloţit vedoucí katedry, ţádost o sociální stipendium předkládá student. Důvody pro
přiznání stipendia posuzuje stipendijní komise, která předkládá své stanovisko děkanovi.
(2) Stipendijní komisi zřizuje děkan jako svůj poradní orgán z akademických pracovníků fakulty a ze zástupců studentů.
Článek 6
Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona
(1) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona po standardní dobu
studia za kaţdý celý kalendářní měsíc akademického roku, po který splňuje podmínky pro
přiznání stipendia, s výjimkou měsíce srpna a září.
(2) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona činí měsíčně 1 620 Kč.
(3) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává na základě ţádosti studenta o
přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona; na přiznávání stipendia se vztahuje čl. 8.
(4) Ţádost o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona podává student písemně na příslušné studijní oddělení. Termíny pro podání ţádosti jsou určeny harmonogramem akademického roku. Dojde-li ke změně v rozhodných skutečnostech pro přiznání sociálního
stipendia podle § 91 odst. 3 zákona, můţe student podat písemnou ţádost na příslušné studijní oddělení.
(5) K ţádosti o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona student přiloţí písemné potvrzení vydané na jeho ţádost orgánem státní sociální podpory v České republice, který studentovi přiznal přídavek na dítě, ţe příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za
kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky ţivotního minima rodiny a
koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium můţe student uplatnit
za určité časové období pouze jednou.
(6) O vyplácení sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona, které se vyplácí zpravidla za
tři měsíce zpětně, rozhoduje rektor.
Článek 7
Stipendia v doktorském studijním programu
(1) Studentům doktorských studijních programů můţe děkan přiznat stipendia podle čl. 5 a 6.
(2) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona děkan přiznává studentům doktorských
studijních programů pouze studují-li v prezenční formě studia a nepřekročili standardní
dobu studia.
(3) V případě neplnění studijních povinností můţe děkan na základě písemného oznámení
předsedy oborové rady rozhodnout o odnětí stipendia uvedeného v odstavci 2.
(4) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona se vyplácí v daném měsíci za daný měsíc.
Článek 8
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou studenty akreditovaného bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia; v případě souběţně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl
do studia zapsán dříve,
b) nepřekročili standardní dobu studia a to ani v případě souběţně studovaných studijních
92
programů,
c) jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo jsou státními příslušníky členského státu EU nebo jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
kteří jsou rodinnými příslušníky takové osoby,
d) nemají místo trvalého bydliště v okrese Ostrava a v obcích a městských částech, které
jsou uvedeny v příloze č. 1, s výjimkou studentů studujících v místě detašovaného pracoviště,
e) studují v místě detašovaného pracoviště OU, nemají místo trvalého bydliště v okrese
sídla detašovaného pracoviště OU,
f) jsou studenty přijatými na OU v Ostravě, respektive její fakultu v rámci programu Socrates-Erasmus do studijního programu a jsou zapsáni v matrice studentů,
g) nejsou studenty studujícími v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
mezinárodních smluv, programu AKTION a CEEPUS, a poţádají elektronicky o přiznání
ubytovacího stipendia na počátku studia nebo v okamţiku, kdy nastanou rozhodné skutečnosti pro přiznání ubytovacího stipendia, podle harmonogramu akademického roku a
pravidel zveřejněných na počátku kaţdého akademického roku. Ţádost platí pro celou dobu studia na OU v určitém studijním oboru. Zahraniční studenti v rámci programu Erasmus podají ţádost o ubytovací stipendium také elektronicky.
(2) Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla zpětně po uplynutí tří měsíců (čtvrtletí). Za
období třetího čtvrtletí kalendářního roku se ubytovací stipendium neposkytuje.
(3) Podklady pro udělení ubytovacího stipendia zaregistrované v matrice studentů k 31. březnu jsou rozhodné pro vyplácení stipendia za I. čtvrtletí, k 30. červnu pro II. čtvrtletí, k 31.
říjnu daného kalendářního roku pro IV. čtvrtletí.
(4) Nesplněním některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací
stipendium.
(5) Ubytovací stipendium za příslušné posuzované čtvrtletí nelze vyplácet:
a) za období, kdy měl student přerušené studium,
b) pokud v posuzovaném čtvrtletí ukončil studium,
c) pokud v posuzovaném čtvrtletí nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia.
Článek 9
Společná ustanovení
(1) Při stanovování výše stipendií vychází OU, fakulty i ostatní její součásti ze svých finančních zdrojů a moţností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2.
(2) Rozhodnutí o přiznání stipendií se doručuje studentům do vlastních rukou.
(3) Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, je vyvěšeno na úřední desce fakulty nebo OU a způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Datum vyvěšení na úřední desce se povaţuje za datum
doručení rozhodnutí.
(4) Student je povinen příslušnému studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia písemně do 8 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
(5) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené ve finančních
ústavech v České republice. K tomuto účelu jsou studenti povinni zadat elektronicky pro-
93
střednictvím Portálu OU své bankovní spojení. Pokud tuto povinnost nesplní, stipendium
studentům není vyplaceno.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě registrovaný ministerstvem dne
27. dubna 2009 pod čj. 7 473/2009-30.
(2) Tento stipendijní řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem OU dne 18. ledna 2010.
(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona ode dne registrace ministerstvem.
(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r.
rektor
94
Příloha č. 1
ke Stipendijnímu řádu OU
Výčet obcí a městských částí mimo okres Ostrava,
na něţ se také nevztahuje udílení ubytovacího stipendia:
Bohumín
Brušperk
Děhylov
Havířov - Město
Havířov - Podlesí
Havířov - Šumbark
Hlučín
Krmelín
Lískovec u Frýdku
Ludgeřovice
Markvartovice
Mošnov
Orlová - Lutyně
Orlová - Město
Orlová - Poruba
Paskov
Petřvald (NJ)
Petřvald (KI)
Rychvald (KI)
Řepiště
Sviadnov (F-M)
Šilheřovice
Ţabeň (FM)
95
1.11.7.3
Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě
§1
Úvodní ustanovení
Ustanovení tohoto disciplinárního řádu se vztahují na všechny studenty, kteří jsou imatrikulováni na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (dále jen PřF).
§2
Disciplinární přestupek
Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy Ostravské univerzity a jejích součástí, a to zejména:
a) chování budící obecné pohoršení nebo uráţející jiného člena akademické obce nebo pracovníka vysoké školy;
b) úmyslné poškození zařízení vysoké školy;
c) podvodné chování v souvislosti se studiem nebo účastí na tvůrčí činnosti,
d) neuhrazení předepsaných poplatků za studium (viz Článek 1, odst. 3 nebo 4 Přílohy č.4 ke
statutu Ostravské univerzity Poplatky spojené se studiem).
§3
Disciplinární trest
(1)Za disciplinární přestupek lze uloţit některý z následujících trestů:
a) napomenutí;
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení;
c) vyloučení ze studia.
(2)Za disciplinární přestupek lze uloţit jen jeden disciplinární trest.
(3)Při ukládání trestu se přihlíţí k charakteru jednání, jimiţ byl disciplinární přestupek
spáchán, k okolnostem, za nichţ k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakoţ i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a
k projevené snaze o nápravu jeho následků.
(4)Od uloţení trestu je moţné upustit, jestliţe samotné projednání disciplinárního přestupku
vede k nápravě.
(5)Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. Ze
studia bude rovněţ vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
(6) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliţe uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání.
(7) I při neuloţení trestu vzniká studentovi povinnost nahradit PřF škody, které jí svým chováním nebo jednáním způsobil.
§4
Disciplinární komise PřF
(1)Děkan jmenuje členy disciplinární komise PřF z řad členů akademické obce PřF a jednoho
z nich jmenuje jejím předsedou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti.
(2) Návrh na jmenování a odvolání členů a předsedy disciplinární komise PřF schvaluje Akademický senát PřF.
96
(3)Funkční období členů komise je dvouleté.
(4)Disciplinární komise projednává podněty o disciplinárních přestupcích studentů PřF a
předkládá děkanovi rozhodnutí, zda podání podnětu bylo oprávněné. V případě oprávněného podnětu musí rozhodnutí disciplinární komise obsahovat i návrh sankce.
§5
Disciplinární řízení
(1)Disciplinární komise zahajuje disciplinární řízení o disciplinárním přestupku studenta na
návrh děkana PřF.
(2)Podnět k projednání disciplinárního přestupku studenta PřF můţe podat písemně kaţdý
člen akademické obce Ostravské univerzity děkanu PřF. Podnět musí obsahovat popis
skutku, důkazy, o které se opírá, a zdůvodnění, proč je skutek hodnocen jako disciplinární
přestupek. V případě, ţe podnět uvedené náleţitosti neobsahuje, děkan ho vrátí k doplnění.
V případě, ţe ani potom podnět není úplný, děkan ho odloţí.
(3)Disciplinární řízení lze v případě porušení právních předpisů zahájit aţ po právoplatném
rozhodnutí příslušného orgánu.
(4)Jednání disciplinární komise je neveřejné. Projednání je vedeno ústně a o jeho průběhu je
vyhotoven písemný protokol, který musí obsahovat rozhodnutí podle § 4 odstavec (4).
(5)Student, proti němuţ byl podán návrh na disciplinární řízení, musí být pozván na jednání
disciplinární komise, na kterém bude tento návrh projednáván. Pozvání musí být doručeno
do vlastních rukou.
(6)Jednání disciplinární komise musí být přítomen student, proti němuţ byl podán návrh na
disciplinárnímu řízení. V úvodu jednání musí být student seznámen s návrhem na disciplinární řízení, který je proti němu vznesen. Student má právo se k věci vyjádřit, navrhnout
svědky a předkládat důkazy ve svůj prospěch.
(7)Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, ţe se k němu student bez omluvy nedostavil, ačkoliv byl řádně pozván.
Studentu, proti němuţ bylo zahájeno disciplinární řízení, se zastavuje od data zahájení
disciplinární řízení podle čl. 3 odst. 9 stipendijního řádu Ostravské univerzity v Ostravě
výplata prospěchového stipendia, a to do doby ukončení řízení. Není-li studentovo provinění prokázáno, výplata se obnoví zpětně ode dne přerušení.
Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliţe uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání.
Jestliţe vyjde najevo, ţe projednávaný návrh nelze kvalifikovat jako disciplinární přestupek nebo jestliţe se neprokáţe, ţe student disciplinární přestupek spáchal nebo jestliţe obviněná osoba přestala být studentem PřF, disciplinární řízení se zastavuje.
§6
Rozhodnutí o disciplinárním řízení
(1)Na základě rozhodnutí disciplinární komise k danému návrhu disciplinárního řízení rozhodne děkan buď o zamítnutí tohoto návrhu nebo udělí trest.
(2)Nepodá-li v zákonném termínu student, proti němuţ bylo vedeno disciplinární řízení, ţádost o přezkoumání rozhodnutí v jeho věci, je po uplynutí zákonné lhůty rozhodnutí děkana zveřejněno způsobem na fakultě obvyklým.
(3)Je-li uloţenou sankcí podmínečné vyloučení ze studia, musí toto rozhodnutí obsahovat
lhůtu, na kterou se podmínečné vyloučení ukládá. Dopustí-li se student v této lhůtě disciplinárního přestupku, za který mu má být na základě rozhodnutí disciplinární komise udělen disciplinární trest, vyloučí děkan tohoto studenta ze studia.
Rozhodnutí o udělení disciplinárního trestu se vyznačí do dokumentace vedené na PřF o
studentech.
97
§7
Rozhodnutí a přezkoumání rozhodnutí
(1)Rozhodnutí děkana ve věci disciplinárního řízení musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat zdůvodnění, poučení o moţnosti podat ţádost o přezkoumání
a musí být doručeno do vlastních rukou studenta. Studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit, se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce OU. Datum vyvěšení na úřední
desce se povaţuje za datum doručení rozhodnutí. Termíny pro podání ţádosti o přezkoumání a jeho projednání se řídí Řádem přijímacího řízení a rozhodování o právech a povinnostech studentů na OU.
(2)Ţádost o přezkoumání je nutno podat písemně děkanu PřF do 30 dnů ode dne, kdy bylo
rozhodnutí o disciplinárním přestupku doručeno. Ţádost má odkladný účinek.
(3)Děkan buď ţádosti vyhoví a rozhodnutí změní nebo zruší, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.
(4)Vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení disciplinárního
řízení, rozhodnutí o disciplinární sankci je moţné zrušit. V tomto případě přijmou orgány
univerzity taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobily, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.
§8
Závěrečná ustanovení
Tento řád byl schválen Akademickým senátem PřF dne 11. června 2007.
Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem OU.
98
1.11.7.4
Poplatky spojené se studiem
Podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále zákon o VŠ) ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo MŠMT ČR dne 21. ledna
2011 základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2011/2012
(dále základ) ve výši 2 957 Kč (slovy dva tisíce devětsetpadesátsedm korun českých).
Ostravská univerzita v Ostravě zveřejňuje poplatky spojené se studiem pro akademický rok
2011/2012 v souladu s § 58 odst. 6 zákona o VŠ.
1. Poplatky spojené s přijímacím řízením v roce 2012 (§ 58 odst. 1 zákona o VŠ)
590 Kč poplatek spojený s přijímacím řízením pro AR 2012/2013.
2.
Poplatky za studium v akademickém roce 2011/2012:
a) Jestliţe student studuje déle, neţ je standardní doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu zvětšená o jeden rok (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ), činí poplatek za kaţdých započatých 6 měsíců nejméně 4 500 Kč po zaokrouhlení na stokoruny nahoru (viz níţe). Stejně se postupuje při překročení standardní doby studia,
jde-li o souběh řádných bakalářských nebo magisterských studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho,
b) jestliţe absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje
v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, (§ 58 odst. 4 zákona o
VŠ) činí poplatek za rok 2 950 Kč,
c) pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, platí odst. a),
d) student je povinen hradit poplatek za studium v kaţdém studijním programu, ve kterém mu povinnost hradit poplatek vznikla. Je-li student ke studiu téhoţ studijního programu zapsán vícekrát, povaţuje se to za studium ve více studijních programech.
3. Poplatek 5 900 Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a
s konáním státní rigorózní zkoušky (§ 46 odst. 5 zákona o VŠ).
Poplatek za studium v akademickém roce 2010/2011 pro studenty studující v cizím jazyce činí ročně 2000 € (§ 58 odst. 5 zákona o VŠ). Poplatek za studium v akademickém roce
2011/2012 pro studenty studijní v cizím jazyce, můţe také stanovit děkan fakulty, na níţ je
studijní program akreditován.
Formu úhrady a splatnost poplatků a případné úlevy v placení poplatků určují vnitřní předpisy
OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění
99
Rozpis plateb za kaţdých započatých 6 měsíců pro jednotlivé studijní programy pro akademický rok 2011/2012 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity:
Studijní program
Matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Chemie
Biologie
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzika
Aplikovaná fyzika
Informatika
Aplikovaná informatika
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro střední školy
100
platba
18 500 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
15 000 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
1.11.8
ECTS koordinátor za fakultu
ECTS koordinátor za fakultu je proděkanka pro studium a celoţivotní vzdělávání RNDr. Petra
Konečná, Ph.D.
E-mail: [email protected]
tel.: +420 597 092 103
fax.:+420 596 120 478
Fakultní koordinátor za program Erasmus je Eva Bouřová.
E-mail: [email protected],
tel.: +420 597 092 113
fax.:+420 596 120 478
101
1.11.9
Další informace
1.11.9.1
Státní rigorózní zkoušky
Seznam oborů, v nichţ má fakulta právo udělovat titul RNDr. :
Studijní program Aplikovaná matematika
 Aplikovaná matematika
 Aplikace matematiky v ekonomii
 Matematické a počítačové metody zpracování informací
Studijní program Matematika
 Učitelství matematiky pro střední školy
Studijní program Geografie
 Fyzická geografie a geoekologie
 Politická a kulturní geografie
 Sociální geografie a regionální rozvoj
 Geografie a regionální rozvoj
 Učitelství geografie pro střední školy
Studijní program Informatika
 Informační systémy
 Učitelství informatiky pro střední školy
Studijní program Fyzika:
 Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní program Učitelství pro základní školy:
 Učitelství fyziky pro základní školy
 Učitelství geografie pro základní školy
 Učitelství informatiky pro základní školy
Přihláška k rigoróznímu řízení
Přihlášku k rigoróznímu řízení je nutno odevzdat na předepsaném formuláři na studijní oddělení. (Přihláška je k dispozici na www stránkách fakulty http://prf.osu.cz, Studium – Rigorózní řízení na Přírodovědecké fakultě OU.)
Přílohy k přihlášce
(a) úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu (resp. vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), absolventi zahraničních vysokých škol předloţí doklad o
nostrifikaci dosaţeného vzdělání,
(b) stručný ţivotopis,
(c) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky včetně seznamu publikovaných prací,
(d) osvědčení o státním občanství (cizinci předloţí osvědčení o cizí státní příslušnosti),
(e) doklad o úhradě předepsaných nákladů spojených s rigorózním řízením.
Další informace:
Natalie Šimonková, vedoucí studijního oddělení
tel.: +420 597 092 108; E-mail: [email protected]
102
1.11.9.2
Doktorské studijní programy
Studijní program:
P1103 Aplikovaná matematika
Studijní obory:
1103V004 Aplikovaná matematika
1103V003 Aplikovaná algebra
1103V010 Fuzzy modelování
Studijní program:
P1301 Geografie
Studijní obory:
1301V017 Environmentální geografie
1301V009 Politická a kulturní geografie
Studijní program
P1702 Aplikovaná fyzika
Studijní obor
1702V005 Biofyzika
Studijní program:
P1801 Informatika
Studijní obor:
1801V001 Informační systémy
Studijní program:
P7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor:
7507V026 Teorie vzdělávání ve fyzice
Studijní program akreditovaný v anglickém jazyce:
P1103 Applied Mathematics
Studijní obory akreditované v anglickém jazyce:
1103V004 Applied Mathematics
1103V003 Applied Algebra
1103V010 Fuzzy modelling
103
2 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH
2.1 Informace o studijních programech – Obecný popis
2.1.1 Udělované tituly
OU realizuje systém studijních programů podle poţadavků tzv. boloňského procesu (Bologna
Process). Ten rozlišuje tři cykly vysokoškolského studia realizované třemi typy studijních
programů:
cyklus
studijní program
délka studia
počet kreditů
1.
BAKALÁŘSKÝ
3
180
2.
MAGISTERSKÝ
2
120
3.
DOKTORSKÝ
3 (4)
180 (240)
udělovaný titul
Bc. („bakalář“)
BcA. („bakalář umění“)
Mgr. („magistr“)
MgA. („magistr umění“)
Ph.D. („doktor“)
2.1.2 Stupeň kvalifikace
Stupeň udělované kvalifikace podle jednotlivých stupnic.
studijní program
Evropský prostoru vysokoškolského
vzdělávání (EHEA, Bologna Process)
bakalářský
1. cyklus
magisterský
2. cyklus
doktorský
3. cyklus
Evropský kvalifikační
rámec (EQF)
6
7
8
2.1.3 Poţadavky k přijetí
1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosaţení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání, tj. maturita.
2. Uchazeči, kteří získali maturitu v zahraničí, musí doloţit osvědčení nebo nostrifikační
doloţku o tom, ţe doklad o ukončení středoškolského vzdělání v zahraničí je rovnocenný s maturitním vysvědčením vydávaným v ČR. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, kteří získali středoškolské vzdělání na Slovensku a v Polsku.
3. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na
bakalářsky studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.
4. Uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program v zahraničí, musí doloţit
osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání. Tato podmínka neplatí pro uchazeče,
kteří absolvovali bakalářský studijní program na Slovensku a v Polsku.
5. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
6. Uchazeči, kteří absolvovali magisterský studijní program v zahraničí, musí doloţit
osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání. Tato podmínka neplatí pro uchazeče,
kteří absolvovali magisterský studijní program na Slovensku a v Polsku.
2.1.4 Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání
104
Nejsou ţádná zvláštní opatření pro uznávání předchozího vzdělání.
2.1.5 Kvalifikační poţadavky a předpisy
Maturitní vysvědčení (bakalářský studijní program), bakalářský diplom (navazující magisterský studijní program) + přijímací řízení.
Základní předpisy: zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád, Řád přijímacího řízení.
2.1.6 Profily programů
Většina profilů studijních programů na OU jsou akademicky zaměřené, některé bakalářské
studijní obory jsou profesně orientované, na přípravu k výkonu povolání.
2.1.7 Výukové a odborné cíle
1. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu
v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně vyuţívají soudobé poznatky a metody; obsahuje téţ v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
2. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků zaloţených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich
aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu..
3. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost
v oblasti umění.
2.1.8 Profesní profily absolventů s příklady
Na Přírodovědecké fakultě OU existují obory s těmito profily: biologie, geografie, fyzika,
chemie, informatika, matematika.
2.1.9 Moţnost dalšího studia
1. Absolventi bakalářského studijního programu mohu studovat v magisterském studijním
programu.
2. Absolventi magisterského studijního programu mohu studovat v doktorském studijním
programu.
3. Absolventi doktorského studijního programu získávají nejvyšší typ vysokoškolského
vzdělání.
2.1.10
cyklus
Schéma struktury studijního programu včetně kreditů
studijní program
délka studia
počet kreditů za rok celkem kreditů
105
1.
2.
3.
BAKALÁŘSKÝ
MAGISTERSKÝ
DOKTORSKÝ
3
2
3 (4)
60
60
60
180
120
180 (240)
Kredit odráţí průměrnou studijní zátěţ studenta měřenou časem, která vede k dosaţení očekávaného studijního/učebního výstupu. Kreditní systém je zaloţen na zásadách Evropského
systému převodu a akumulace kreditů.
2.1.11
Pravidla zkoušení a hodnocení
Základními formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška.
Zápočet se uděluje za splnění poţadavků, které pro jeho získání stanovuje ve shodě s programem oboru sylabus předmětu. Udělením zápočtu splnil student podmínky stanovené pro
absolvování předmětu a získává tím předepsaný počet kreditů.
Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost je tvořivě
uplatňovat. Zkouška můţe být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Její forma a podmínky, které opravňují studenta přistoupit ke zkoušce, jsou určeny v sylabu předmětu a uvedeny v programu výuky předmětu. Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání
jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li
student v tomto opravném termínu, můţe zkoušku mimořádně opakovat podruhé v rámci vypsaných zkušebních termínů daného zkouškového období. Této moţnosti však můţe vyuţít ve
studiu nejvýše třikrát. Výsledek zkoušky se hodnotí čtyřstupňovou klasifikační stupnicí:
a) „výborně“ (1),
b) „velmi dobře“ (2),
c) „dobře“ (3),
d) „nevyhověl“ (4).
2.1.12
Závěrečné zkoušky
1. Studium v bakalářském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíţ součástí je obhajoba bakalářské práce.
2. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíţ součástí je obhajoba diplomové práce.
3. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou
zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost
k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické
a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
2.1.13
Způsob výuky
Prezenční, kombinovaná, distanční.
2.1.14
Garant studia
Kaţdý studijní obor má určeného garanta z řad docentů a profesorů.
106
2.1.15
Studijní plány
Návod pro orientaci ve studijních plánech studijních programů, včetně vysvětlivek
Studium na Přírodovědecké fakultě OU v prezenční, kombinované a distanční formě
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech je charakterizováno
uplatněním tzv. kreditního systému.
Studijní plány studijních programů uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě OU, se
kterými je moţno se seznámit v kap. 1.9.5, jsou vytvořeny jako standardní plány.
Tzn. ţe student, který je dodrţuje, má zaručen bezproblémový rozvrh a návaznost předmětů
s ohledem na jejich podmíněnost.
V těchto standardních studijních plánech studijních programů jsou předměty řazeny
v pořadí:

povinné předměty;

povinně volitelné předměty, příp. bloky povinně volitelných předmětů s uvedením
minimálního počtu kreditů, které student musí za povinně volitelné předměty, případně za
bloky získat;

výběrové předměty (někde nejsou u studijního programu uváděny).
Jako výběrové předměty si můţe student zapisovat nejen předměty z uvedené nabídky doporučených výběrových předmětů (pokud je uvedena), ale i povinné předměty ze studijního plánu jiného studijního programu nebo další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů
nad rámec povinné volby, ale i předměty jiných fakult OU, kromě předmětů, jejichţ zápis je
“zablokován” z důvodu existence podmiňujících nebo vylučujících předmětů. Studentům se
samozřejmě doporučuje, aby si jako výběrové předměty volili především předměty související
se studovaným studijním programem.
Předmět je v databázi jednoznačně uveden zkratkou katedry a zkratkou předmětu.
Dále je u kaţdého předmětu uveden:

počet kreditů, které student získá po úspěšném absolvování předmětu. Za údajem
v počtu kreditů se můţe vyskytnout symbol *. V takovém případě jsou s předmětem svázány
podmiňující nebo vylučující předměty (viz anotace předmětů);

rozsah výuky v semestru, který je uváděn buď v týdenním počtu hodin v podobě
x + y (počet hodin přednášek + počet hodin cvičení), nebo v počtu týdnů za semestr,
je-li za údajem o rozsahu výuky uveden symbol T, nebo v počtu dnů za semestr se
symbolem D, nebo v celkovém počtu hodin za semestr se symbolem S;

způsob zakončení, přičemţ symbol Zp značí, ţe předmět je ukončen zápočtem,
symbol Zk značí, ţe předmět je ukončen zkouškou;

doporučený rok standardní cesty studia;

doporučený semestr (Z – zimní, L – letní).
Anotace kaţdého předmětu jsou uvedeny na www.osu.cz a obsahují tyto nejdůleţitější informace:

rozvrhová zkratka předmětu (zkratka katedry/zkratka předmětu);

rok zavedení nebo aktualizace předmětu;

název předmětu;

příjmení garanta - učitele;

počet kreditů za absolvování předmětu;

rozsah předmětu a způsob jeho zakončení;

semestr, v němţ je předmět vyučován;
107

stručný obsah předmětu;

podmiňující předměty (jejich absolvování musí předcházet zakončení aktuálního
předmětu);

vylučující předměty (zápis aktuálního předmětu je vyloučen absolvováním nebo zápisem jeho vylučujícího předmětu).
Nejsou-li poslední dva údaje uvedeny, nejsou na zápis předmětu kladeny ţádné předpoklady
nebo omezující podmínky.
Studenti, kteří z různých důvodů nevolí “standardní cestu studia”, musejí počítat s tím, ţe jim
není zaručen bezproblémový rozvrh. Dále musejí dbát na získání poţadovaného počtu kreditů,
sledovat návaznost předmětů, aby jim zvolená cesta nebyla při zápisu “zablokována”, a samozřejmě dodrţet maximální dobu studia.
Studijní plány jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity
(http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.ch_stprogram?fak=FPR&vse=0) nebo po přihlášení na Portálu OU (https://portal.osu.cz/wps/portal) v sekci Moje stránka / Prohlíţení / Programy a obory.
108
Informace o studijních programech – Popis jednotlivých kurzů
Popis jednotlivých předmětů (kurzů) je k dispozici na http://stag.osu.cz/prohlizeni/index
3 VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO STUDENTY
3.1 Ţivotní náklady
Doprava – v rámci Ostravy a nejbliţšího okolí lze cestovat prostřednictvím Dopravního podniku Ostrava – www.dpo.cz .
Odkazy na internetové stránky týkající se jízdních řádů a dopravy:
 http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
 http://www.cd.cz/
 http://www.scpendolino.cz/
 http://www.airport-ostrava.cz/
 http://www.studentagency.cz/
3.2 Ubytování
Ubytování je studentům umoţněno ve vysokoškolských kolejích Ostravské univerzity
v Ostravě. Koleje disponují 170 pokoji 3lůţkovými, 22 pokoji 2lůţkovými, 2 pokoji
4lůţkovými a 2 pokoji 1lůţkovými.
Dále je moţné vyuţít ubytování v 6 pokojích 2lůţkových hostovského typu.
Adresa:
Koleje J. Opletala
Kranichova 8/1433
710 00 Slezská Ostrava
Kontakt:
telefon: 596 245 578, 596 243 791
fax: 596 243 792
Kontaktní osoba: Dana Mamicová, vedoucí provozu kolejí
E-mail: [email protected]
Přihlášky k ubytování v kolejích se podávají elektronickou formou na kaţdý akademický rok
– studenti vyšších ročníků do 15. 4., studenti budoucích prvních ročníků do 31. 7.
Placení kolejného se provádí inkasní platbou.
V souvislosti s provozem vysokoškolských kolejí se vybírá vratná kauce ve výši 3 000 Kč.
Podávání přihlášek a ubytování probíhá dle harmonogramu uvedeného na stánkách Ostravské
univerzity www.osu.cz v sekci koleje a menzy.
Jak se na koleje dostanete?
z centra Ostravy: směr ZOO, Michálkovice, Heřmanice - trolejbusy č. 101, 104, 106, 108, 109
– zastávka Důl Petr Bezruč,
109
z hlavního vlakového nádraţí: trolejbus č.108 – zastávka Gymnázium,
z autobusového nádraţí: trolejbus č.104 – zastávka Důl Petr Bezruč.
3.3 Stravování
Studenti a zaměstnanci univerzity mají moţnost vyuţívat stravování v univerzitní menze, která se nachází v budově D na ulici Reální 5 v centru Ostravy. Menza připravuje obědy, večeře
a studené večeře. K hlavnímu jídlu je moţno přiobjednat polévku a salát, které nejsou součástí
oběda, ale objednávají se a platí zvlášť. Cena polévky se pohybuje okolo 5 Kč a salátu kolem
6 Kč. Ceny obědů a večeří bez polévky a salátu jsou v průměru 30 aţ 40 Kč. K obědu se připravuje 5 druhů hlavních jídel, včetně vegetariánských, k večeři je moţnost výběru ze dvou
teplých jídel a jedné studené večeře. Výdejní doby, způsob registrace, objednávací schéma a
jiné důleţité informace o provozu menzy včetně jídelních lístků najdete na internetové adrese:
www.osu.cz → Součástí OU → Koleje a menzy → Menza.
Studenti ubytovaní na kolejích J. Opletala mají moţnost vyuţít menzy a bufetu přímo
v objektu kolejí. Provozní doba je pondělí – čtvrtek od 10:00 do 18:00 hodin. V pátek od 6:30
do 14:00 hodin. Denně se připravuje pět druhů teplých jídel jak k obědu, tak i k večeři.
3.4 Zdravotnická zařízení
Podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění je občanům České republiky, studenty nevyjímaje, garantována svobodná volba lékaře. Z toho vyplývá, ţe student můţe
být dále registrován u svého praktického lékaře, u něhoţ se léčil v době před započetím VŠ
studia. Můţe se rovněţ zaregistrovat u jakéhokoliv praktického lékaře v místě studia, zejména
pokud studuje daleko od svého trvalého bydliště. Totéţ platí i v případě lékařů – specialistů.
Zdravotní pojištění studentů
Student - občan ČR, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (pojištěncem) jako kaţdá
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Student vysoké školy je povaţován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání i pro účely zdravotního pojištění, pouze však do 26-ti let.
Pokud student je současně osobou samostatně výdělečně činnou, pak musí z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti platit pojistné. Vysoká škola plní za studenta oznamovací povinnost
a to:




nástup do školy
ukončení studia
přerušení studia
první den pokračování ve studiu po přerušení studia
V souladu s § 54 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění přestává být
v době přerušení studia osoba studentem vysoké školy. Doba přerušení studia se nepovaţuje
za soustavnou přípravu nezaopatřeného dítěte na budoucí povolání a stát proto v době přerušení studia neplatí za tuto osobu pojistné.
110
Zahraniční studenti (vč. slovenských studentů) si zajišťují zdravotní pojištění ve své zemi
nebo si sjednávají samostatně zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.
Informace o smluvním pojištění pro občany s dlouhodobým pobytem u Všeobecné zdravotní
pojišťovny získají zájemci na adrese VZP: http://www.vzp.cz. Výši pojistného a způsob placení stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Důleţitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor ČR: 150
Zdravotnická záchranná sluţba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Tísňové volání – jednotné evropské číslo: 112
Kontakty na nemocnice v Ostravě
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 371 111
http://www.fnspo.cz
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Tel.: 596 191 111
http://www.mnof.cz
Vítkovická nemocnice a.s., Zaluţanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 595 633 111
http://www.nemvitkovice.cz
Lékařská pohotovost pro dospělé
LSPP dospělí - Ostrava centrum
Areál Městské záchranné sluţby Ostrava, Varenská 5, Moravská Ostrava
Tel: 596 618 865, kl. 135
Ordinační hodiny
Po-Pá: nepřetrţitě
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Lékařská pohotovost Ostrava - Poruba
LSPP dospělí - Ostrava - Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA
Opavská 962
Tel: 596 973 155
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
111
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Lékařská pohotovost Ostrava Hrabůvka
LSPP dospělí - Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka
Dr. Martínka 7
Tel: 596 784 872
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pro pacienty s váţným zdravotním stavem, kteří jsou imobilní, zajišťujeme výjezdovou pohotovostní sluţbu LSPP v nepřetrţitém reţimu:
dispečink LSPP 596 612 111 nebo 731 446 690
Zubní pohotovost - Ostrava centrum
LSPP stomatologická - Ostrava centrum
Areál Městské záchranné sluţby Ostrava
Varenská 5
Moravská Ostrava
Tel: 596 618 865 , kl. 152
Ordinační hodiny
Po-Pá: 18:00 - 6:00
So,Ne,Sv: nepřetrţitě
Pohotovostní lékárny
Pohotovostní lékárny v Ostravě (nepřetrţitý provoz)
Pohotovostní lékárna Městská nemocnice Ostrava p.o.
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
Tel: 596 192 331, 594 194 331
Pohotovostní lékárna FN Ostrava
tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Tel: 596 914 989
3.5 Zařízení pro studenty se speciální potřebami
Pro znevýhodněné skupiny uchazečů a studentů na Ostravské univerzitě bylo zřízeno Centrum
podpory studentů se speciálními potřebami. Centrum má jméno Pyramida, na www stránkách zájemci najdou informace o sluţbách centra Pyramida – http://pyramida.osu.cz/.
112
Na kontaktní osobu Pyramidy se mohou obracet uchazeči o studium a studenti se zrakovým,
sluchovým a těţkým tělesným postiţením se svými dotazy, týkajícími se moţností studia, či
pomoci při studiu na Ostravské univerzitě.
Referent centra Pyramida:
Petr Figala
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 091 234
Činnosti zabezpečované Centrem Pyramida






Pomoc při informování veřejnosti
o Získávání a správa kontaktů na školy.
o Získávání a správa kontaktů na organizace.
o Pomoc při organizaci informačních seminářů.
Pomoc uchazečům o studium
o Poskytování základních informací o sluţbách studentům se speciálními potřebami.
o Pomoc při organizaci přípravných kurzů a dalších kurzů pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami.
Pomoc studentům
o Viz. Specifikace poskytovaných sluţeb Centrem při UK.
Osvětové aktivity
o Pomoc při zajišťování aktivit typu kurzy znakového jazyka (ZJ) pro zaměstnance, kurzy ZJ pro studenty OU, semináře správné komunikace, atd.
On-line centrum znakového překladu. Základní obsluha video telefonu s navázáním
spojení se vzdáleným tlumočníkem a zajišťování této komunikaci pro studenty a uchazeče, kteří komunikují ve ZJ.
www stránky
o Aktualizace www stránek OU, zaměřených na studenty se speciálními potřebami.
o Návrhy změny struktury dle poţadavků Centra a kontaktních osob.
o Sběr příspěvků kontaktních a jiných zainteresovaných osob.
Dále Ostravská univerzita spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava v projektu
Slunečnice na budování webové komunity, kde webové stránky slouţí znevýhodněným skupinám studentů a jsou zároveň místem pro ty, kteří jim chtějí pomáhat.
3.6 Pojištění
Ostravská univerzita v Ostravě má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z
právních předpisů upravujících odpovědnost provozovatele školského zařízení. V případě
pojistné události má pojištěný (dále jen OU) právo, aby za něho pojistitel poskytl náhradu
škody, ke které je OU povinna z titulu odpovědnosti za škodu vyplývající z právních předpisů
v důsledku škody na ţivotě nebo zdraví, škody na věci nebo jiné majetkové újmy.
Toto pojištění se vztahuje také na odpovědnost:
1)
OU za ztrátu nebo odcizení věcí studentů, které se nacházely v uzamčených šatnách,
pokud ke ztrátě nebo odcizení věcí došlo násilným překonáním překáţky. OU je povinna ztrátu nebo odcizení věcí ihned po zjištění nahlásit Policii ČR za účelem zahájení šetření.
113
2)
studenta OU za škodu vůči třetím osobám, které způsobí v době školního vyučování
v budově či prostorách slouţících k vyučování, a dále mimo budovy a prostory OU při akcích
pořádaných OU, pokud je zajištěn dozor odpovědné osoby (např. odborné praxe studentů,
zimní a letní výcvikové kurzy).
Právně je zakotvena odpovědnost studentů a OU v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, konkrétně § 391:
Ad (1) a (4 první věta) je ošetřeno pojistnou smlouvou,
Ad (4) druhá věta: Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické
nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níţ se výuka (odborná praxe) konala.
Všem studentům, vč. praktikujících, OU doporučuje uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu
odpovědnosti v občanském ţivotě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů) a samostatnou
pojistnou smlouvu řešící úrazové pojištění.
V případě, ţe se studentovi při výkonu praxe nebo v souvislosti s ní stane úraz či student způsobí škodu, je povinností studenta o tom sepsat s příslušným vyučujícím či zodpovědnou osobou zápis a povinností této osoby neprodleně informovat zástupce škodní a odškodňovací
komise OU.
3.7
Finanční podpora studentů
OU poskytuje studentům několik typů stipendií:





prospěchové – můţe získat student v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studijního programu, který za uplynulý akademický rok získal min. 50 kreditů a
který dosáhl váţeného studijního průměru do 1,5. Prospěchové stipendium se vyplácí
podle výše váţeného studijního průměru podle finančních moţností jednotlivých fakult;
ubytovací – se přiznává studentům prezenční formy studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia, kteří jsou státními občany ČR (nebo státu EU, EHS), kteří nemají
trvalé bydliště v Ostravě a okolí, v případně studujících v místě detašovaného pracoviště OU, nemají místo trvalého bydliště tamtéţ. Povinností studenta je o toto stipendium zaţádat prostřednictvím Portálu OU;
sociální podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách – tento typ stipendia je svázán
s přiznáním dávky sociální podpory – přídavek na dítě. Kdo pobírá tento případek,
můţe poţádat (deklarovaným způsobem podle harmonogramu) o přiznání tohoto typu
stipendia. Stipendium dosahuje výše 1 620 Kč a vyplácí se měsíčně, kromě měsíců
srpna a září;
sociální z prostředků veřejné vysoké školy – tento typ sociálního stipendia můţe na
základě řádně zdůvodněné a doloţené ţádosti udělit děkan na základě návrhu stipendijní komise v případě mezní ţivotní situace studenta (např. úmrtí rodiče);
mimořádné, zvláštní – se přiznává na návrh vedoucího katedry.
Veškerá stipendia se na OU vyplácejí bezhotovostně, proto kaţdý student má povinnost sdělit
prostřednictvím Portálu OU číslo účtu u peněţního ústavu v ČR, na který budou stipendia
zasílána.
114
Stipendia se udělují na základě Stipendijního řádu OU, který přesně a v úplnosti stanovuje
podmínky pro přiznání a vyplacení stipendií – https://portal.osu.cz/wps/PA_mrh4bn5/Zobrazeni?documentId=3000&tmp=dtp15557.tmp422
3.8 Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení:
Natálie Šimonková
E-mail: [email protected], tel.: +420 597 092 108
Studijní referentky:
Marie Placková
E-mail: [email protected], tel. 597 092 109
Šárka Švábková
E-mail: [email protected], tel. 597 092 109
Technik informačních systémů:
Mgr. David Koţušník
E-mail: [email protected], tel. 597 092 111
Úřední hodiny
pondělí
08.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
středa
08.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
čtvrtek
08.00 - 11.00 hod.
3.9 Vybavení školy
3.9.1 Univerzitní knihovna
Internetová adresa: http://knihovna.osu.cz/.
Dislokace pracovišť
Pracoviště, adresa
Telefon
Provoz. doba
Ústřední budova UK OU, Bráfova 3,
597 091 202 po-čt 8-18, pá 8-14
Mor.Ostrava
= půjčovna, studovna časopisů, mediotéka a
hudební oddělení, odd. mezikmih.sluţby,
Centrum podpory stud. se spec.potřebami 597 091 234 po-pá 10-14
Fakultní studovny
FF, Čs. Legií 9, Mor. Ostrava
597 091 207 po-čt 8-20, pá 8-13
PDF, vchod z ústřední budovy
597 091 206 po-čt 8-19, pá 8-14
PŘF, 30. dubna, Mor. Ostrava
597 091 205 po-čt 8-20, pá 8-13
PŘF, Chittussiho 10, Slezská Ostrava
597 091 210 8-12,13-17, sudý pá 8-12
FSS, Fr. Šrámka 3, Ostrava.-Mar. Hory
597 091 208 8,30-12,13-17, pá 8,30-12
LF, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh
597 091 209 8,30-12,13-17, pá 8,30-12
podrobněji viz http://knihovna.osu.cz/index.php?id=24&kategorie=209
Sluţby UK OU na pracovištích – viz téţ http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=209
115
 výpůjční (absenční, prezenční, meziknihovní)
 informační a referenční sluţby (o fondech a e-zdrojích, vyhledávání informací
a dokumentů, bibliografické citace, katedrové/ústavní knihovny)
 poradenské sluţby (práce s e-zdroji, vyhledávání informací)
 reprografické sluţby (kopírování, tisk, skenování)
Online sluţby UK OU – objednávky viz téţ
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=34605
 vyhledávání v online katalogu UK OU + katalozích jiných knihoven
 novinková sluţba (nové přírůstky v katalogu)
 samoobsluţné sluţby výpůjčního protokolu (objednávky, rezervace, prodluţování výpůjček)
 zpřístupňování databází odborných informací (via internet, WIFI)
 rešeršní sluţby (vyhledávání odkazů na dokumenty + na připojené plné texty v
databázích)
 Zeptejte se knihovny (informační rozcestník, zpětná vazba)
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=1201&kategorie=34597
 Sluţby studentům se speciálními potřebami – viz téţ
http://kiqi.osu.cz/naplno/index.php?id=67
3.9.2 Centrum informačních technologií
Centrum informačních technologií
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 5 (budova IT)
701 03 Ostrava
Internetová adresa:
http://cit.osu.cz/
Základní charakteristika
CIT OU je specializovaným pracovištěm, jehoţ posláním je zabezpečení provozu a správa informačních a telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity. Jedná se zejména o telefonii, on-line internet a email, Web OU, studijní agendu,
agendu vědy a výzkumu, ekonomiku, personalistiku, studentské
a knihovní systémy, bezpečnost a
Videocentrum OU. CIT OU je rozčleněno na 3 oddělení, která podle povahy a specifických
potřeb popsané úkoly řeší.
Sluţby CIT OU
- administrace centrálního poštovního serveru, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34426
- e-mailový systém pro zaměstnance a servery Novell,
116
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34427
- identifikační karty Ostravské univerzity, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34471
- přípojení k internetu, správa sítí, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34424
- tvorba a správa WWW stránek Ostravské univerzity,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34428
- administrace Portálu Ostravské univerzity, tvorba portletů atd.,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34429&id=1518
- telefonní sluţby, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34425
- výroba vzdělávacích, výukových, odborných videopořadů,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34430
- školení informačních systémů, http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34436
- technická a servisní podpora uţivatelům výpočetní techniky,
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34434
Kompletní seznam sluţeb a jejich charakteristiky naleznete zde:
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
3.9.3 Prodejna skript
Internetová adresa:
http://www.osu.cz/prodejnaskript/
Otvírací hodiny: pondělí – pátek 10.00 – 15.00
Adresa prodejny:
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
Tel: +420 597 091 034, tel/fax: +420 597 091 049
E-mail: [email protected]
Prodejna se nachází v přízemí budovy G – děkanátu Pedagogické fakulty.
Nabízí tyto sluţby:
- prodej produkce Ostravské univerzity v Ostravě
- prodej titulů jiných nakladatelů odborné literatury
- objednávání alternativních titulů, dle zájmu studentů
- kopírování
- internetový obchod (www.osu.cz/prodejnaskript)
3.10 Mezinárodní programy
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP – www.naep.cz ) jako součást
Domu zahraničních sluţeb MŠMT (www.dzs.cz) koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoţivotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da
Vinci.
Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační sluţby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v
zahraničí a vydává informační materiály.
117
3.11 Praktické informace pro „mobilní“ studenty
Měna
kurz: http://www.cnb.cz
Banky:
Česká spořitelna, http://www.csas.cz
Komerční banka, http://www.kb.cz
Československá obchodní banka, http://www.csob.cz
Poštovní spořitelna, http://www.postovnisporitelna.cz
Ţivotní náklady
Ţivotní náklady v České republice jsou niţší neţ ve starých členských zemích Evropské unie.
K pokrytí základních výdajů na stravu, ubytování a dopravu potřebuje student 250 - 300 EUR
na měsíc.
Přibliţné ceny některých potravin a zboţí v Českých korunách (EUR):









Bochník chleba: 25 (1)
Mléko (1 l): 15 (0,5)
Jogurt: 8 (0,3)
Pivo (0,5 1): 15-20 (0,5-0,7)
Menu u McDonalda: 100 (3,7)
Lístek do kina: 80-150 (3-5,5)
Pohlednice, dopis do USA (letecky): 18 (0,6)
Pohlednice, dopis do evropských zemí: 17 (0,6)
Pohlednice, dopis v rámci České republiky: 10 (0,4)
3.12 Jazykové kurzy
Katedra českého jazyka FF OU nabízí, především pro cizince, výuku předmětu Čeština pro
cizince (KCJ/CECI1):
http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.sylabus?kat=KCJ&predm=CECI1&rok=2009
Garant:
E-mail:
tel.:
fax:
Mgr. jaroslav David, Ph.D.
[email protected]
+420 597 091 862
+420 596 118 219
3.13 Stáţe a pobyty
Student OU můţe vyuţívat kromě programů uvedených v kap. 3.12 další stáţe a pobyty. Bliţší informace poskytnou fakultní oddělení pro zahraniční vztahy.
3.14 Sportovní moţnosti
TEP - program pohybových aktivit Ostravské univerzity, který nabízí všem studentům moţnost ovlivnit pravidelným pohybovým reţimem své zdraví a ţivotní styl. Název programu
118
TEP je tvořen zkratkou slov Tělo - Energie - Pohyb, která vyjadřuje rovnováhu vztahu mezi
tělesnou schránkou člověka, formami jeho vnitřní energie a pohybem, jako nezbytné součásti
ţivota. Studenti se prostřednictvím internetové aplikace https://www.osu.cz/tep přihlašují na
jednotlivé pohybové aktivity (např. aerobik, badminton, fitbox, florbal, jezdectví, MTV dance, squash, spinning, plavání, volejbal …).
3.15 Studentské spolky
International Student Club
http://isc.osu.cz/index.php?id=11
Stavovská unie studentů
http://sus.osu.cz/
3.16 Další informace
3.16.1 Rozdělení výukového času
Číslo rozvrhové hodiny
Od:
Do:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6:30
7:30
8:20
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:50
16:40
17:30
18:20
19:10
20:00
7:15
8:15
9:05
9:55
10:45
11:35
12:25
13:15
14:05
14:55
15:45
16:35
17:25
18:15
19:05
19:55
20:45
119
3.16.2 Seznam budov
Označení
Adresa
budovy
30. dubna 22, Moravská Ostrava
A
Českobratrská 16, Moravská Ostrava
B
Bráfova 7, Moravská Ostrava
C
D
Reální 3, Moravská Ostrava
DD
Reální 5 (dvůr), Moravská Ostrava
DM
Reální 5, Moravská Ostrava
E
Tř. Československých legií 9, Moravská Ostrava
F
Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava
G
H
I
IS
Mlýnská 5, Moravská Ostrava
Zahradní 1, Moravská Ostrava
Slívova 32, Slezská Ostrava
Slívova 32 (skleníky), Slezská Ostrava
IT
Bráfova 5, Moravská Ostrava
J
K
L
N
Pronajatá tělovýchovná zařízení
Hladnovská 9, Slezská Ostrava
Chitussiho 10, Slezská Ostrava
Kranichova 8, Slezská Ostrava
P
Podlahova 3, Ostrava - Mariánské Hory
PD
R
S
UK
V
X
ZA
ZO
ZU
ZW
ZZ
120
Sídlo pracoviště
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta,
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta,
Menza - ul. Reální
Filozofická fakulta
Fakulta umění,
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Centrum informačních technologií
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Koleje
Fakulta umění,
Pedagogická fakulta
Podlahova 3 (sochařské dílny), Ostrava - Mariánské
Fakulta umění
Hory
Dvořákova 7, Moravská Ostrava
Rektorát
Fakulta sociálních studií,
Pedagogická fakulta,
Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Evropský výzkumný institut
soc. práce
Bráfova 3, Moravská Ostrava
Univerzitní knihovna
Varenská 40a, Moravská Ostrava
Pedagogická fakulta
17. listopadu 1790, Ostrava Poruba
Lékařská fakulta
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Archív a CO
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Lékařská fakulta
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Lékařská fakulta
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Lékařská fakulta
Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh)
Lékařská fakulta
Rozmístění fakult a institutů
zkr.
název fakulty / institutu
FSS
Fakulta sociálních studií
FU
Fakulta umění
LF
Lékařská fakulta
FF
Filozofická fakulta
FPD
Pedagogická fakulta
FPR
Přírodovědecká fakulta
EVIS
Evropský výzkumný institut sociální práce
ÚVAFM Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
označení budovy
S (děkanát)
F, P (děkanát), PD
X, ZO, ZU, ZW, ZZ (děkanát)
D, DM (děkanát), DD, E, H
B, D, G (děkanát), P, V
A (děkanát), C, I, K, L
S
A
121

Podobné dokumenty