říjen - Jihlavský express

Komentáře

Transkript

říjen - Jihlavský express
Zpravodajský a inzertní měsíčník • www.jihlavskyexpress.cz
10/2014 • ZDARMA • 24 stran
25 000 výtisků každý měsíc!
Jihlavský express
svému městu blíž...
Skládka v Henčově se rozšířila. Naposledy
Jihlava – Minimálně do roku
2018 je nově možné ukládat odpady na skládce v Jihlavě – Henčově.
Již osmá etapa rozšíření areálu
byla dokončena v létě tohoto roku
a zkolaudována v polovině září,
náklady na navýšení kapacity si
vyžádaly sedm milionů korun.
Služby města Jihlavy (SMJ), které skládku komunálního odpadu
provozují, začnou volné prostory
využívat od jara 2015.
„Kapacita skládky se nyní
zvedla o dalších 120 tisíc tun.
V současné době tam navážíme
kolem 32 tisíc tun odpadu ročně.
V minulých letech to bylo dokonce i kolem 40 tisíc tun odpadu
ročně,“ říká mluvčí SMJ Martin
Málek.
K rozhodnutí rozšířit tehdejší
skládku došlo už v roce 2009. Odborná firma zpracovala projekt
rozšíření o další etapy. Konkrétně se jednalo o rozšíření skládky v horizontu několika let na
šestou, sedmou a osmou etapu.
Předchozí dvě etapy byly uvedeny do provozu dne 30. září 2009.
Nové prostory na ukládání odpadu
vznikají po etapách. Autor: SMJ
Díky tomu se tenkrát kapacita
skládky navýšila o 180 tisíc tun
a celá stavba vyšla na 15 milionů
korun.
„Současná osmá etapa rozšíření byla poslední možností,
jak se mohla ještě zvýšit kapacita skládky ve stávajícím areálu. Prodloužení další životnosti
skládky je možné buď rozšířením
mimo areál, nebo se ještě více
musí zlepšit třídění odpadu.
Tím pádem by se snížil i návoz
na skládku v Jihlavě – Henčově,“
podotýká Martin Málek.
Strana 2
Novinka v Jihlavě
Kolektory, nový okruh podzemními chodbami
Kolektory jsou moderní částí jihlavského labyrintu podzemních chodeb, vybudovány byly v 80. letech minulého století pro inženýrské účely. Při jejich prohlídce se
návštěvníci dostanou do třech výškových úrovní, při tom se několikrát stoupá po ocelových žebřících. Trasa končí v Benešově ulici. Autor: Magistrát města Jihlavy (2x)
Jihlava – Město Jihlava
zpřístupnilo pro širokou veřejnost dosud nedostupné kolektory
– v osmdesátých letech budovaný
systém rozsáhlých podzemních
prostor pod historickým centrem
města. Nový prohlídkový okruh
tak nabízí nejen návštěvu známého labyrintu chodeb ze 14. a 16.
století, ale především tuto moderní (sanovanou) část.
„Okruh měří jeden kilometr,
z toho 900 metrů vede v páteřních
chodbách kolektorů a 100 metrů
v chodbách historického labyrintu. Trasa je vedena celkem
ve třech úrovních, páteřní větev
v hloubce 20 – 25 metrů pod úrovní terénu Masarykova náměstí, chodby mezipatra v hloubce
16 metrů a vrchní horizont
v hloubce 10 metrů,“ popisuje
mluvčí jihlavské radnice Radek
Tulis.
Po trase na jednotlivých stanovištích poskytují průvodci odborný výklad o historii města,
podrobný výklad o historii, účelu
a době budování kolektoru. Během prohlídky se několikrát stoupá po ocelových žebřících.
„Prohlídka je zakončena v Benešově ulici v podzemní místnosti
s výstavními expozicemi a fotodokumentací z ražby kolektoru
a sanace historického podzemí.
Součástí expozic jsou i ukázky
hornických svítidel, vzorky ryzího stříbra,“ dodává Tulis.
Zájemci o prohlídku se mohou
už v říjnu přihlásit přes elektronický rezervační systém na stránkách města www.jihlava.cz, pod
rubrikou „Kam v Jihlavě?“.
Strana 4
Policie, záchranáři, hasiči / inzerce
Nejlepší dopravní policista je z Vysočiny.
Ve finále soutěže uspěl Tomáš Procházka
Jihlava – Krajské policejní
ředitelství má ve svých řadách
kolegu, který se pyšní titulem
nejlepší dopravní policista České
republiky.
V celostátním kole soutěže
dopravních policistů v severočeském Mostě dosáhl tohoto ocenění Tomáš Procházka z oddělení silničního dohledu, který
r e p r e ze n t ova l
Vysočinu
společně se svým
kolegou Jiřím
Trnkou.
Ten
obsadil v kategorii jednotlivců
22. místo. V kaTomáš Procházka
tegorii družstev
se tito dva nejlepší dopravní policisté z Vysočiny umístili na čtvrtém místě v konkurenci čtrnácti
krajských ředitelství.
V rámci celostátního finále
změřilo své znalosti a um při
praktických disciplínách celkem
28 dopravních policistů z celé
České republiky. „Konkurence
v Mostě byla silná. Mezi sou-
peři
byli
zkušení
dopravní policisté, kteří se umístili
v předchozích ročnících na předních příčkách. Navíc někteří
z nich slouží ve velkých městech, kde je řízení křižovatek
policistou na denním pořádku.
O to více mě mé umístění těší,“
uvedl Tomáš Procházka.
Všichni soutěžící museli prokázat nejen praktické dovednosti, ale také teoretické znalosti.
Praktická část zahrnovala řízení
silničního provozu na určené rušné křižovatce v Mostě, jízdu zručnosti a techniku jízdy na mosteckém polygonu.
Teoretická část soutěže obnášela zvládnutí testu z pravidel
silničního provozu, pak následoval test odborných znalostí
z oblasti právních předpisů, které
potřebuje dopravní policista znát,
aby mohl kvalitně vykonávat svoji práci.
Tomáš Procházka slouží u dopravní policie osm let a vítězem
krajského kola, které předcházelo
celorepublikovému finále, se stal
Regulovčík roku v akci. Tomáš Procházka prokázal v celostátní soutěži
dopravních policistů nejlepší znalosti a schopnosti. Autor: Policie ČR Vysočina
letos již potřetí. V rámci běžného
výkonu služby nebo při mimořádných dopravně bezpečnostních
akcích působí v policejní hlídce
auto – teamu. Na dohled nad
silničním provozem v rámci celého kraje však vyjíždí pravidelně
také na policejním motocyklu
a v superrychlém vozidle VW
Passat. Vzhledem k získaným
zkušenostem se aktivně zapojuje také do nejrůznějších preventivních a prezentačních akcí
určených pro děti mateřských
a základních škol, stejně jako
prezentací techniky v rámci dnů
integrovaného záchranného systému v rámci celého kraje.
Strana 5
Události
Polytechnika zahájila semestr s novým
rektorem, studentům se opravuje aula
Jihlava – S novým vedením
zahájila Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) akademický
rok 2014/2015. Do funkce rektora
byl o prázdninách jmenován Václav Báča, prorektorem pro studium je nyní Miloslav Reiterman
a prorektorem pro tvůrčí činnost
se stal Jan Voráček.
Studenti se však dočkají i dalších novinek - nově zrekonstruovaná historická aula by měla být
zpřístupněna na konci listopadu
a součástí projektu na její modernizaci je i rekonstrukce krovu
a střechy nad celým vnitroblokem
a oprava oken a fasád.
Zimní semestr začal na poly-
technice 22. září. Za vysokoškolským studiem do Jihlavy přišlo
v tomto akademickém roce celkem 2 826 studentů, kteří budou
usilovat o získání titulu bakalář
v sedmi nabízených studijních
oborech zaměřených na finance,
cestovní ruch, informatiku, zdravotnictví a sociální práci.
„Ke studiu jsme tento rok
přijali celkem 1 310 studentů.
V prezenčním studiu tak celkem
studuje 1 797 studentů, zatímco
v kombinované formě studia
máme 1 029 studentů,“ uvedl
prorektor pro studium Miloslav
Reiterman.
Ne všichni studenti Vysoké ško-
Nový rektor vysoké školy Václav Báča
během inaugurace. Autor: VŠPJ
ly polytechnické však nastoupili
ke studiu v Jihlavě. „Do zahraničí
za studiem či pracovní stáží vyrazilo v zimním semestru dohromady 21 studentů. Celkem 18 z nich
se v zahraničí věnuje studiu, a to
v Turecku, Chorvatsku, Litvě, ve
Velké Británii, Rakousku, Řecku,
Finsku, Slovinsku, Francii a Portugalsku. Na pracovní stáž odjíždí
trojice studentů VŠPJ do Dánska
a Německa. Naopak u nás v Jihlavě přivítáme celkem 12 studentů
ze 4 zemí – z Litvy, Bulharska,
Slovinska a z Turecka,“ informovala vedoucí mezinárodního
oddělení vysoké školy Jarmila
Bílkovská.
Zoo chce překonat rekord
Jihlava – Zoologická zahrada
v Jihlavě by letos ráda překonala
dosavadní návštěvnický rekord.
Loňské historické maximum se
zastavilo na počtu 274 985 lidí.
Tento rok do konce září branami
zoo prošlo 261 950 návštěvníků,
překonání hranice je tedy blízko.
„Zbývá asi 13 tisíc osob, pokud
nepřijdou opravdu výrazné výkyvy počasí, věříme, že se dočkáme
nového rekordu,“ uvedl mluvčí jihlavské zahrady Martin Maláč.
Návštěvníci se v září mohli těšit
na dvě netradiční víkendové akce
a lákadlem jsou i nová zvířata
v expozicích. Ve výběhu žiraf a antilop se zabydlel marabu africký,
což je jeden z největších druhů létajících ptáků. Jeho nápadná postava a výška půldruhého metru
krásně dotváří iluzi africké divočiny v zoo. Pět mláďat se narodilo
surikatám a ve výběhu nosálů se
svým rodičům stará o zábavu velmi živá dvojice mláďat.
Moderní elektrifikace se
schová pod povrch náměstí
Mezi místní částí Helenín a lokalitou Na Člunku v Jihlavě vzniká nové
propojení, které je určené především pro pěší, ale využijí jej i cyklisté. Hlavním
důvodem výstavby je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří nyní při cestě do
centra riskují své zdraví podél velmi vytížené hlavní silnice. „Stezka pro pěší
má být hotova na jaře 2015 a je zatím plánovaná bez osvětlení. To přibude až
kolem ní v budoucnu vyrostou rodinné domy,“ uvedl mluvčí magistrátu Radek
Tulis. Už v polovině září byla cesta v poli vybagrovaná a během slunečných
dní o ni byl mezi lidmi nebývalý zájem. Autor: Jihlavský express
Jihlava – Služby města Jihlavy (SMJ) budou až do jara 2015
provádět novou elektrifikaci Masarykova náměstí. Po výkopových
pracích následuje rozvod kabelů
a vybudování 10 rozvaděčů, které budou rozmístěné po náměstí.
Tyto rozvaděče budou zapuštěné
v zemi a při akcích se pomocí kliky
jednoduše vyzvednou na povrch.
„Budou mít svůj vlastní elektro-
měr, takže například při pořádání jarmarků nebo koncertů bude
možné jednotlivým odběratelům
přesně změřit odběr elektřiny. Další výhodou je, že návštěvníci akcí
už nebudou o kabely zakopávat
a tím je rozpojovat,“ popisuje
mluvčí SMJ Martin Málek. Součástí projektu je i nová elektrifikace kašen a úpravy strojovny. Město
za vše zaplatí 1,8 milionu korun.
Nemocnice otevřela unikátní laktační poradnu
Jihlava – Nemocnice v Jihlavě
oficiálně otevřela laktační poradnu. Specializovanou ambulanci
budou moci využít ženy, které
chtějí poradit s kojením. Poradna
je unikátní svými prostory a patří
mezi několik málo takových zařízení v zemi, kde je pro maminky
jedinečné zázemí.
„S kojením má problémy stále
více žen, před třiceti lety služba
nebyla nutná, dnes spadá do všeobecného komfortu maminek po
porodu,“ říká vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Alena Valová.
Poradna sídlí v 6. patře gynekologicko-porodnického pavilonu,
přímo u porodnice. Narození dítěte je jedním z nejemotivnějších
zážitků v životě ženy a ke komfortu patří také uspokojování potřeb
miminka. „Kojení je vcelku věda,
takže probíhají správné nácviky
a techniky tak, aby bylo kojení
efektivní,“ vysvětluje Alena Valová. V ambulanci se ženy dozvědí
také více o pomůckách. Doporučená doba kojení je minimálně
půl roku, ideální doba kojení jsou
dva roky. Maminky se mohou
do poradny kdykoli objednat, je
otevřená každý všední den. Laktační poradkyně se jim věnuje tak
dlouho, dokud se nedosáhne požadovaného výsledku.
Strana 6
Zajímavost / inzerce
Havíři zazářili na přehlídce v Krumlově
Na 18. setkání hornických měst, které se konalo poslední záříjový víkend v Českém Krumlově, nemohli chybět ani zástupci Jihlavy. Krajské město Vysočiny se tradičně
představilo početnou skupinou, v historických ulicích jihlavští havířci, konšelé a městská garda doslova zářili. Průvod prošel zcela zaplněným městem, setkal s velkým
zájmem turistů, kteří dostávali od zástupců města drobné propagační materiály. Jihlavští havířci, měšťanky, ale i garda neunikli zvídavým návštěvníkům z Japonska,
kteří si tak odvezli originální vzpomínku a řadu netradičních fotografií. Autor: Magistrát města Jihlavy (2x)
Řádková inzerce
KOUPÍM
• Koupím STADION S11,
JAWA PÉRÁK i v nepojízdném stavu. Tel. 739 641 944
• Koupím
pole, louky, pastviny
na Vysočině. Platba
v hotovosti, nájemní
smlouvy respektuji.
Tel. 602 445 344
• Koupím starý trezor
z první republiky i bez klíčů
a staré bankovky. Tel. 739
641 944
• Koupím malotraktor
VARI-TERA za rozumnou
cenu, předem děkuji za nabídku. Tel. 777 428 234
PRODÁM
• Nabízím k prodeji
konzumní biobrambory
vhodné k uskladnění, cena
6 Kč/kg - přebrané, 4 Kč/kg
- nepřebrané, 2 Kč/kg odpad
(ručně vybíraný, bez země),
pytlované po 25 kg, nebo dle
domluvy, v případě odpovídajícího množství možná
doprava zdarma, brambory
pocházejí z ekologického zemědělství. Tel. 608 359 090
• Prodám snowboard s vázáním, boty velikosti 41 a zcela
novou helmu Alpine. Cena
kompletu: 3 200 Kč.
Tel. 724 935 423
ZAMĚSTNÁNÍ
• Přivýdělek nebo kariéra. Do zavedené obchodně-poradenské společnosti hledáme
seriózní spolupracovníky.
Zajímavá práce ve wellness
oboru.Hlavní i vedlejší
činnost. Flexibilní pracovní
doba, možnost pracovat
z domu. Zajímavé ohodnocení
a odměny. Není třeba předchozích zkušeností, zaškolíme
Vás. Více info: [email protected], tel. 739
668 972
• Přijmeme zámečníka /
svářeče, nutná praxe, min.
svář. pr. CO2, řidičský průkaz B, nástup možný ihned.
Tel. 777 941 000
SLUŽBY
• Pedikúra u vás doma:
723 809 927
• Malování,
čistě a levně.
Dále nabízíme
renovace podlah.
Tel. 721 947 623
Strana 10
Publicistika
Po komiksu o zajímavostech Vysočiny
připravuje Petr Kopl horor z Jihlavy
ROZHOVOR
Jihlava - Jeho kreslený Zajíc se
stal maskotem sportovních aktivit
Kraje Vysočina a naposledy dostala tato stále známější postavička
roli průvodce školáků po volnočasových aktivitách a zajímavostech
v kraji. A to díky originálnímu
komiksu, který nemohl vytvořit
nikdo jiný než jihlavský kreslíř
a opakovaný držitel prestižní ceny
Fabula Rasa Petr Kopl. Jako první se seznámili se Zajícem a jeho
dobrodružstvím letošní prvňáčci,
kteří ediční novinku našli v krajem darovaných kufřících.
• Jak vlastně vznikla postavička Zajíce, která doprovázela i Hry zimní olympiády dětí
a mládeže, jež v lednu tohoto
roku hostila Vysočina?
Byl to takový konkurz. Komise
určená krajským úřadem vybírala
z řady uchazečů, které zvířátko
bude nejlépe reprezentovat kraj
Vysočina a bude zároveň vyjadřovat sportovní atributy, jako rychlost, pohyb, pružnost a podobně.
Takže lenochodi byli diskvalifikováni hned na začátku (smích).
Uchazečů bylo hodně. Postupně
šli z kola ven lev, koza, tučňák
i kráva. Také ježek, kterého máme
ve znaku, se přišel podívat, ale
nakonec sám musel uznat, že už
Petr Kopl získal za své umění již řadu komiksových „Oscarů“. Z jeho návrhů vznikl
nejen populární Zajíc, ale také třeba maskot zoo gibon Gibo nebo vykutáleníí
maskoti mistrovství světa v biatlonu pojmenovaní M a N. Autor: Jihlavský express
je na Vysočině hodně vytížený
a svého místa se vzdal. Už to vypadalo, že zvířátko nebude vybráno.
A tehdy se úplně náhodou objevil
Zajíc. Nějak mi zabloudil pod tužku, ani nevím, jak se tam dostal.
No a to jsem si řekl, proč vlastně
ne? Zajíci přece na Vysočině žijí,
běhat umí, skákat taky a o nějaké
lenosti, nebo neohebnosti nemůže
být řeč! Poslal jsem ho na konkurz
a ono to vyšlo.
• V nové publikaci kraje
Zajíc figuruje jako průvodce.
Čím se tentokrát práce lišila
od ostatních projektů?
Nejvíce tím, že jsem měl v podstatě volnou ruku - u takových publikací to většinou nebývá zvykem.
Dostal jsem akorát mapu a zadání
znělo na komiks a orientační plán
míst, která jsou rozmístěná po Vysočině, a která rozhodně stojí za to
navštívit. Myslel jsem, že to bude
hračka, ale zjistili jsme, že je toho
tady tolik, že jsme museli některá
místa z mapy vymazat, protože by
byla naprosto nepřehledná.
• A jak se vše podařilo skloubit s komiksem?
Lámal jsem si hlavu nad tím,
jak všechna ta místa zapracovat
do komiksu. Dalo by se říci, že jsem
zodpovědný také za roztomilého
maskota jihlavské zoo gibbona
Gibo, i proto mě napadlo, že Zajíc
a gibon by se mohli kamarádit,
protože jsou zhruba stejně staří.
A tak se seznamují, a protože to na
Vysočině Zajíc zná, provede ho po
celém kraji. A děti si můžou místa projet s nimi. Ať už na mapě,
nebo přiložené hře. Anebo s rodiči
doopravdy, protože to je přece nejlepší.
• Byla taková práce poučná
i pro vás?
Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého o našem kraji. Hlavně
z materiálů, které mi ochotně po-
skytli na krajském úřadu. Zajíce
si tam zamilovali, takže to byla
oboustranně příjemná spolupráce.
Navíc to byla i prospěšná práce.
Z vlastní zkušenosti vím, že takové materiály děti čtou a mohou si
z toho hodně odnést.
• Pod vašima rukama vznikly i další novinky, můžete je
přiblížit?
Je toho mnoho, na čem pracuji.
Mojí asi nejúspěšnější komiksovou
tvorbou je knižní řada Victoria Regina. Jsou to komiksy, které velmi
volně adaptují nejznámější díla
viktoriánské literatury. Nedávno
se mi povedlo tuto knižní řadu
protlačit do zahraničí a už vychází
v angličtině druhý díl. U nás má
tato řada již sedm knih.
• Na co se příznivci komiksů
mohou těšit dále?
Právě dokončuji gotický horor
pro náctileté. Jelikož se děj odehrává v Jihlavě a okolí, opět spolupracuji s krajem, který mi vyšel
vstříc. Budou zde vidět konkrétní
známé lokace z Jihlavy a budou
se dít strašidelné věci jednomu
sedmnáctiletému školákovi. Komiks by měl vyjít ještě tento rok.
Zájemci se o všem včas dozví na
mých stránkách www.petrkopl.cz.
Strana 14
Express kultura / inzerce
Festivalová Ji.hlava zve do továren
Jihlava – Nejnovější české dokumenty, neznámé snímky Alaina Resnaise nebo rozhovor slavného amerického filmaře Errola
Morrise s Donaldem Rumsfeldem.
To a mnoho dalšího nabízí letošní
18. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava, který v krajském městě
Vysočiny proběhne od 23. do 28.
října.
Již osmnáctý ročník proslulého festivalu je zasvěcený tématu
továrny. „Továrnu vnímáme jako
mnohovrstevnatou společenskou
i kinematografickou metaforu, která umožňuje dotýkat se
z různých úhlů pohledu proměn
společnosti i filmového průmyslu.
A nejen toho filmového,“ vysvětluje letošní koncepci ředitel festivalu Marek Hovorka. Kromě tovární
tématiky, která bude zastoupena
archivními snímky, ale i současným pohledem na tento fenomén,
představí Ji.hlava již tradičně nejnovější české dokumenty.
Underground, StB i pedofilie
Očekávanou novinkou je portrét Vratislava Brabence, muzikanta legendárních Plastic People
ce, agentem StB a do jaké míry a
z jakých pohnutek s ní spolupracoval, ale zamýšlí se nad obecnějšími otázkami, například zda má
smysl dělit lidi na hrdiny a padouchy,“ říká o filmu mluvčí festivalové Ji.hlavy Tomáš Stejskal.
Nelítostný Rumsfeld
Portrét Vratislava Brabence vznikl na základě knižního rozhovoru, který
s muzikantem dělala Renata Kalenská (viz foto). Autor: archiv Hypermarket Film
of The Universe, který zachytil režisér Miroslav Janek, autor dokumentů Olga a Občan Havel.
Rozporuplné reakce zřejmě
vzbudí Danielův svět od Veroniky
Liškové, který je otevřenou výpovědí pedofila. Nikdy by žádnému
neublížil a tak také nejspíš nikdy
nebude mít žádný partnerský
vztah, rodinu či sex. „Je to jedinečná možnost, jak vyzkoušet
vlastní toleranci,“ říká o filmu
producent Zdeněk Holý.
Napínavou rekonstrukcí slibuje být také snímek Pavel Wonka
se zavazuje od Libuše Rudinské.
„Dokument o případu posledního
politického vězně komunistického
režimu, který zemřel ve vězení,
se nesnaží pouze o investigativní rozkrytí otázky, zda byl Pavel
Wonka, jeden ze symbolů revolu-
Netypickou retrospektivou vzdá
Ji.hlava hold také letos zesnulému klasikovi francouzské nové
vlny Alainu Resnaisovi, jehož
snímek Hirošima, má láska patří
do zlatého fondu kinamatografie.
Čeští diváci budou mít možnost vidět vůbec poprvé Resnaisovy rané
dokumenty. Mezi nimi například
portrét malíře Paula Gauguina.
Českou premiéru si zažije také
snímek The Unknown Known
slavného filmaře Errola Morrise,
ve kterém zpovídá nelítostného
amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda. „Pro Morrisovy filmy je příznačná demytizace
americké současnosti, ať jde již
o válku ve Vietnamu, skandály
ve vězení Abu Ghraib či právě invaze v Iráku,“ komentuje povahu
dokumentaristovy tvorby Marek
Hovorka.
(zukr)
Strana 15
DIVADLO
Horácké divadlo
Komenského 22
PREMIÉRA
Alois Mrštík - Vilém Mrštík:
Maryša
České klasické drama. Maryša
miluje mladého a nespoutaného
Francka, rodiče ji však chtějí
provdat kvůli majetku za staršího
vdovce se třemi dětmi. Musí být
hodnou a poslušnou dcerou, která
se nebude vzpírat rodičům ani
řádu své obce. Obětuje tedy svou
lásku a mládí a její život, o kterém
rozhodli jiní, spěje ve své bezvýchodnosti k nezadržitelné tragédii.
Režie: P. Palouš.
Velká scéna, termíny představení:
4.10. PREMIÉRA, dále 7.10., 9.10.
a 14.10. od 17 hodin, 25.10., 27.10.,
29.10. a 31.10. vždy od 19 hodin
Peter Stone - Jule Styne - Bob
Merrill:
Někdo to rád horké
Příběh plný komických situací
a vtipných dialogů začíná
ve chvíli, kdy se dva nezaměstnaní
muzikanti – Joe a Jerry – nedopatřením stanou svědky vyřizování
účtů dvou mafiánských gangů.
Aby unikli pronásledování, odjedou
s dívčí kapelou na Floridu – jak
Express kulturní tipy
jinak ale než převlečení za dívky.
Stanou se z nich Josefína a Dafne.
Režie: K. Dušková.
Velká scéna, termíny představení:
10.10., 15.10., 18.10., 21.10., 24.10.
a 30.10. vždy od 19 hodin
DKO Jihlava
Tolstého 2
P. I. Čajkovskij:
Labutí jezero
Jedinečné evropské turné ruského
královského baletu. Špičková
technika tanečníků i výpravná scéna vtáhnou diváka do
pohádkové říše, v níž se odehrává
nesmrtelný příběh o lásce prince
Siegrieda a princezny Odetty.
Divadelní sál, 17.10. od 19 hodin
Dětské karnevalové
divadlo Ježek
Jarní 22 (areál MŠ)
Country Ježek show
Veselé představení v country
stylu. Kostýmy vítány.
25.10. od 10 hodin
FILM
Kino Dukla
Jana Masaryka 20
Tři bratři
(pohádka, ČR, 2014, 89 minut,
režie: Jan Svěrák. Hrají: Tomáš
Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová,
Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser,
Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka a
další).
Tři bratři se vydávají do světa
na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Při svém putování vstupují
do slavných pohádek.
11.10. od 15.30 hodin, 15.10.
od 15 hodin, 18.10. od 15.30 hodin
cují locking, ale i popping. První
workshop 17:00 - 18:00. Druhý
workshop 18:15 - 19:15. Od 22:00
se pak v soulu rozjede Soultrain
party pod taktovkou DJ Eurodel
(Pio Squad), kterého na bicí doplní
Gury (Champion Sound). Z vinylů
roztančí parket taky Dj Goldstar. Cena pro tanečníky včetně
workshopů a party je 100 Kč /
Vstup pouze na party 60 Kč.
18.10.
Zoo Jihlava
Březinovy sady 10
Hrady česko-rakouského
pomezí v umění
Oblastní galerie Vysočiny
Masarykovo náměstí 24
Obrazy z posledních tří staletí
zachycující architekturu
česko-rakouského pomezí.
do 19.10. 2014
Ozvěny ekofilmu:
Zabiják v jeskyních
Milióny netopýrů v Severní Americe vymírají - jedná se o jednu
z největších přírodních katastrof
v historii. Promítání se koná
v centru PodpoVRCH.
21.10. od 17 hodin
HUDBA
Soul Music Club
Žižkova 15
Soultrain + funky workshops
(Wahe & Spy Roby)
Na workshopy dorazí Wahe a Spy
Roby, tanečníci z prahy. Oba tan-
VÝSTAVA
OSTATNÍ
Říše mrtvých v jihlavském
podzemí
Hluboká 1
Jihlavské katakomby se promění
v místo, kde ožijí vaše nejhorší
noční můry! V místních chodbách
už dávno vyhasl život a Vy budete
rádi, až se vrátíte na denní světlo.
Objednávky vstupenek na:
[email protected], 567167887
24. - 26.10.
Strana 16
Zábava
Úspěšní luštitelé mohou získat od internetového obchodu Býtfit.cz, který je partnerem křížovky, věcné ceny pro zdraví i pro radost. Řešení tajenky posílejte
nejpozději do pátku 24.10. na email: [email protected], nebo poštou na adresu: Yashica, Třída Legionářů 24, 586 01 Jihlava. Jména výherců zveřejníme
v příštím vydání. Pokud jste našli své jméno mezi výherci, navštivte stránky www.bytfit.cz, vyberte si ze sortimentu svoji výhru v odpovídající hodnotě a do objednávkového
formuláře připište „výherce Jihlavský express“. Až bude výhra na adrese Třída Legionářů 24 připravena k vyzvednutí, budete kontaktováni. Tajenka z minulého čísla:
Kmochova, Hálkova. Ceny získávají: v hodnotě 300 Kč Jiřina Barteková (V. Beranov), 200 Kč Jiřina Vinická (Jihlava) a 100 Kč Bedřich Holas (Jihlava).
Strana 20
Express sport
Kladenští Rytíři si výhru z jihlavského ledu
neodvezli, dokázala to překvapivě Kadaň
Jihlava – O tom, že především
v úvodní fázi I. hokejové ligy může
i papírově slabší tým porazit favorita, se už přesvědčili také hráči
jihlavské Dukly. Během nedávné
třízápasové šňůry na domácím
ledě si nejprve v prodloužení poradili s houževnatým Šumperkem
(3:2p), následně přehráli ještě loni
extraligové Kladno (3:1), ale třetí
úspěšný krok již nezvládli. Kadaň
měla být snadnějším soustem, ale
Jihlavu zaskočila a odvezla si vítězsví 3:1.
„Je samozřejmě důležité sbírat body už na startu ligy, ale
není to jednoduché. Všichni soupeři mají tou dobou hodně síly.
Bude to trochu míň o hokeji, víc
o síle. Rozdíl v herní kvalitě ještě nebude tak znát,“ podotýkal
již před sezonou zkušený kapitán
Dukly Tomáš Čachotský. A jeho
slova se na Horáckém zimním stadionu první říjnový den naplnila.
„Musíme si to probrat v hlavách, aby se takový výkon už
neopakoval,“ poznamenal jediný
úspěšný střelec červenožlutých
JIhlavští hokejisté chtěli zvítězit ve všech třech domácích duelech, výhru za tři
body však ukořistili jen proti Rytířům z Kladna. Autor: hcdukla.cz
Marek Prokš. „Za předvedenou
hru se chci divákům omluvit. Kadani jsme dva góly vlastně darovali, protože jsme nebyli důrazní
v situacích, kde jsme důrazní být
měli, čehož soupeř využil a po zásluze si odváží tři body,“ vyjadřoval na stránkách Dukly nespokojenost asistent trenéra František
Zeman.
Jihlavští mají totiž v této sezoně velké ambice a podobným zaváháním se chtějí vyhýbat.
„Navíc domácí duely jsou
o velké zodpovědnosti vůči fanouškům, což si všichni uvědomujeme.
Mladí kluci možná mají nějaké obavy, stejně tak jsem je měl
i já, protože jsem šel po dlouhé
době před domácím publikem
do brány,“ podotkl gólman Lukáš
Sáblík, jeden z hrdinů vítězného
zápasu proti Kladnu.
„Ani v koncovce to u nás teď
není takové, jak bychom si představovali. Probereme, co musíme
zlepšit, a připravíme se tak, abychom neztráceli body,“ uzavřel
útočník Marek Prokš.
Basketbalisté bojovali
o body na půdě soupeřů
Jihlava – Basketbalová I. liga
mužů připravila klubu z Jihlavy
ostrý start - v prvních 4 kolech
vždy zajížděl na půdu soupeřů.
Hned v úvodním zápase letošního
ročníku se hráčům BC Vysočina podařilo zaskočit pražský Vyšehrad,
následně přes bojovný výkon padli
v Litoměřicích. Další dva duely v Trutnově a na Spartě - sehráli
Jihlavané až po uzávěrce říjnového
Jihlavského expressu.
Sokol Vyšehrad - BC Vysočina
60:66 (25:12; 7:20; 16:18; 12:16)
Trenér Petr Pešout dal důvěru
základní pětici Dokulil, Číha,
Šlechta, Knetl, Šoula. A ta začala
parádně. Ujala se vedení 5:0, ale
potom přišel veliký nápor domácího celku posíleného o hráče USK
Praha. Vysočina se přestala prosazovat v útoku a první čtvrtinu
prohrála 12:25. Podobný kousek
se však povedl hostům ve druhém dějství. Drama vrcholilo za
stavu 60:60, padesát vteřin před
koncem předvedl Knetl střelu
za 3 body a hosté si už vedení pohlídali. „Pro nás byla nejdůležitější
druhá čtvrtina, kdy se nám podařilo smazat manko z první části.
To nám vlilo do žil energii, kterou
jsme v závěru využili. Posily se
uvedly výborně a je vidět, že tým
funguje,“ hodnotil kouč Pešout.
Nejvíce bodů BC Vysočina:
Šlechta Petr 15, Stegbauer Lukáš
13, Knetl Jakub 12.
Slavoj Litoměřice - BC Vysočina
96:87 (25:16; 25:23; 25:23; 21:25)
S velmi těžkým soupeřem sehráli
Jihlavané vyrovnanou partii, jejich sympatický výkon gradoval
v poslední čtvrtině, kterou dokonce vyhráli. „Soupeř byl zkušenější,
obstáli jsme ale se ctí,“ poznamenal spokojený trenér Petr Pešout.
Nejvíce bodů BC Vysočina:
Strážnický Martin 20, Stegbauer
Lukáš 17, Krajcigr Miroslav 16.
Domácí zápasy BC Vysočina:
19.10. s Lokomotivou Plzeň (15.30)
2.11. se Sokolem Pražským (15.30)
Strana 21
Express sport / inzerce
Méně inkasovat, přeje si nový kouč Kučera
Jihlava – Poté, co nepomohl
k vybřednutí z herní krize ani příchod pětice nových hráčů v čele
s reprezentantem U21 Matějem
Hybšem ze Sparty, sáhlo vedení
FC Vysočina k razantnímu kroku.
V samém závěru září odvolalo trenéra Petra Radu i jeho asistenta
Zdeňka Kluckého a minimálně
po zbytek podzimu povede do té
doby poslední celek Synot ligy dlouholetý kouč mládežnických týmů
v klubu Roman Kučera s novým
asistentem Michalem Kadlecem.
Rada s Kluckým vydrželi na
trenérských postech v FC Vysoči-
Roman Kučera na tréninku fotbalistů
Jihlavy. Autor: fcvysocina.cz
na deset měsíců. Přitom klub měl
před touto sezonou ambice s jejich
pomocí stabilizovat vysokou výkonnost mužstva a chtěl se díky pravidelnému přísunu bodů vyhnout
záchranářským starostem. Jenže
totožný kádr nedokázal navázat
na své výkony z jarní části minulého soutěžního ročníku.
„Petr Rada a Zdeněk Klucký
zaslouží velký dík za práci, kterou
v Jihlavě odvedli. Sehráli důležitou
roli v našem herním a výsledkovém
vzestupu v uplynulé sezóně, kdy
tým dovedli od sestupových starostí až k 8. místu v nejvyšší soutěži. Bohužel, vstup do aktuálního
ročníku Synot ligy zůstal výrazně
za naším očekáváním a my na nepříznivou situaci byli nuceni zareagovat,“ uvedl pro klubové stránky
předseda představenstva FC Vysočina Jiří Pech a dodal: „Cítíme, že
tým potřebuje okamžitý impuls.
U Romana Kučery vnímáme zodpovědnost za další vývoj klubu a velké odhodlání pomoci FC Vysočina
ve složité situaci.“
Zároveň tak prý klubové vedení
získává prostor k nalezení trenérské osobnosti, která bude zárukou
dlouhodobé koncepční práce s týmem.
Roman Kučera se stal čtvrtým
hlavním koučem v prvoligové historii FC Vysočina. K ruce bude mít
jako prvního asistenta někdejšího
kapitána Jihlavy a doposud asistenta u juniorky Michala Kadlece, zůstal i další asistent Marek
Zúbek. „Musíme zastavit výsledkový a herní pád mužstva. K tomu
se dopracujeme i tím, že budeme
hrát ze zajištěné obrany a na rychlé brejky. Důraz musíme klást na
15
gólů obdržel na podzim
tým vedený Petrem Radou
organizovanou defenzivní hru, protože tým v tomto ligovém ročníku
inkasoval příliš mnoho branek,“
nastiňuje ozdravný recept trenér,
jehož syn Tomáš je záložníkem prvoligové Jihlavy.
Jestli se Kučerovi podaří navést
mužstvo správným směrem, to napoví výsledky důležitých říjnových
utkání - doma se Slavií (hráno
po uzávěrce Jihlavského expressu),
dále 17.10. v Ostravě a 24.10. opět
na stadionu v Jiráskově ulici se
Zbrojovkou Brno.
Jihlavský express - měsíčník. Vydává Yashica, s.r.o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč. IČ: 46980121. Číslo registrace: MK ČR E 20293. Číslo: říjen 2014.
Měsíční náklad: 25.000 kusů. Telefon: 567 304 004, Fax: 567 304 005. E-mail: [email protected], www.jihlavskyexpress.cz

Podobné dokumenty

Milan Kolář - Jihlavský havířský průvod

Milan Kolář - Jihlavský havířský průvod hotelu Gustav Mahler vystavili tři stovky fotografií od několika autorů, další stovky snímků byly připraveny pro zájemce z řad havířků. Prezentovanou novinkou je letos připravené CD s 650 snímky z ...

Více

Esej kurátora Christopha Grunenberga

Esej kurátora Christopha Grunenberga kino četné postupy z architektury, hudby, herectví, literatury a výtvarného umění; avšak neponechává je takové, jaké tam jsou.“3 Také o tomto dynamickém vztahu mezi filmem a výtvarným uměním, kter...

Více

Sborníku kazuistik úspěšných kampaní fundraisingu

Sborníku kazuistik úspěšných kampaní fundraisingu a slušnosti. Na jedné straně víme, že pokud se nám nepodaří s dárcem pohnout, ke kampani se nepřidá, na straně druhé organizace odmítají zneužívat obrázky trpících, prvoplánově dojímat, o vydírání ...

Více

Untitled - BK Mladá Boleslav

Untitled - BK Mladá Boleslav Před týdnem v Karlových Varech tuto metu prolomil i v počtu kanadských bodů. Jde o unikátní zápis, který v novodobé historii české nejvyšší soutěže nemá konkurenci. „Jsem rád, že to padlo, ale moc ...

Více