Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+.

Komentáře

Transkript

Městský úřad Týnec nad Sázávou?p.+.
: l.:
Městský úřadTýnec nad Sázávou?p.+.<'o
v . J.
Vyřizuje:
Tel:
E-mail
Výst.1153/2009/Ha
Mgr. MartinaHavránková
317',701
934
[email protected]€ c .cZ
TýnecnadSázavou,dne:8.6.2009
To1orozno/2.ytÍ
nah1|o
právntnocl
tne ........../.
!4:.{.Lt'/.1
ROZHODNUTI
ZMĚNA sTA\tsY PŘED JEJÍM DoKoNČENÍM
Výroková část:
MěstskýúřadTýnec nad Sázavou,odborvýstavby,jako stavebníúřadpříslušný
podle $ 13 odst.1 písm.
plrínovríní
f1 zákonaě' 18312006Sb., o územním
a stavebním
řádu (stavebnízákon),ve měnípozdějších
předpisů(dálejen ''stavebnizákon'.),přezkoumaládost o mtěnu stavbypředjejímdokončením,
kterou
dne 18.3.2009
podala
čEz Distrib.,ce, s.,Ič 27232425,Tepliclcí č.p.87418,DěčínIY-Podmok|y, 405 02 Děčín2,
kterou zastupuje^.
MAŠEK ELEKTRo s,r.o.,IČ 27651584,Krusičany 74,ž57 4| Týnec nad
Sázavou
(dálejen ''stavebník'.),
a na základětohotopřezkoumání:
I.
Podle s 1l8 a 92 stavebního
zákona
povoluje
změnustavby
LešanyBřežany- kNN, TS. parc. č,,62317,8
(dále jen ,'stavba'')na pozemcíchst. p. 136, parc. ě. 623/6, 62317 62318,628/1,62812a 1069
'
v katastrálním
územíBřežanyu Lešan,v tomtolozsahu:
Novy zemní kabel bude umístěnve ýkopu v pozemcíchparc. ě. 67812 a 62318 na místo
plánovaného
umístění
kabeluve v.ýkopuv zelenémpásu a v kajnici podélkomunikacena pozemku
parc. č. 1069 vše v katastrálnímúzemíBřeŽany u Lešan.Pozemek komunikaceparc. č' 1069
pouzeprovedením
v katastrálním
protlaku.
územíBřežanyu Lešanbudedotčen
II. Stanovídalšípodmínkypro umistěnístavby:
1' Zenni kabel ve qýkopuv pozemcíchparc.č.628/Ža 62318v katastrálním
územíBřežanyu Lešan
přftopovéhotělesa(pozemekparc.č. 10ó9
bude umístěnmin. 60 cm za vnějšíhranousilničního
v katastrálním
územíBřeŽanvu Lešan).
Učastníci
řízenína něžse vaahuje rozhodnutísprávníhoorgiínu:
Děčín
lV-Podmokly,40502 Děčín
ČEZDistribuce,
a. s.,Teplickáč.p.87418,
2
odůvodnění:
Dne 18.3.2009podal stavebníkŽádosto zÍněnustavbypředjejímdokončením,
na kterouvydal Městsky
o umístění
stavbya stavební
povolenídne29.2.2008
úřadTýnecnad Sázavou,odborv.ýstavbyrozhodnutí
pod čj. Výst.502812007lAl..
Rozhodnutínabyloprávnímoci dne26.3.2008.
Spis.zn.Výst.l l5 3/2009,4la
str. 2
Stavebníúřadomámil zahájenířízenio ZÍněněstavbypředjejímdokončením
známýmúčastníkům
řízení
a dotčeným
jednánína 5.5'2009,ojehoŽ l"ýsledku
orgrínům.
K projednáníŽádostisoučasně
nďídil ústní
byl sepsánprotokol.Ustníhojednáníse nikdo nezúčastnil.
Stavebníúřadv provedeném
řízenípřezkoumalpředloženou
Žádost,projednalji v rozsahu,v jakémse
změna doýká práv' právem chraněnýchzájmů nebo povinnostíúčastníků
řízení, jakoŽ i zájmÍl
chraněnýchdotčenýmiorgIíny,a zjisti|, Že jejím uskutečněním
nejsou ohroŽenyzájmy chráněné
stavebním
zákonem'předpisyvydanýmikjeho provedení
a zvlaštními
předpisy.
Stavebníúřadv průběhu
řízeníneshledaldůvody,kteréby bránily povolenístavby.
Stanoviskasdělili:
- Správaa údržba
silnic Benešovze dne 30.l.2009pod m. 21446-204-5912009
Stavebníúřadrozhodl,jak je uvedenove výroku rozhodnutí,
za pouŽitíustanovení
právníchpředpisůve
qýrokuuvedených'
Účastníciřízení- dalšídotčené
osoby:
FrantišekZíta,Eva Baldrianová,Miloš Vejvoda,Martin Vejvoda' HanaVejvodová,Správaa údržba
silnic Benešov,obec Lešany
Vypořádrínís návrhya niímitkamiúčastníků:
- Účastnícineuplatnilináwhy a námitky.
Vypořádánís vyjádřenímiúčastníků
k podkladům
roáodnutí:
rozhodnutí
nevyjádřili.
- Účastnícise k podkladům
Poučeníúčastníků:
Ploti tomutoroáodnutí se lze odvolatdo 15 dnůode dnejeho ozrrámení
k odboruregionálníhorozvoje
KrajskéhoúřaduStředočeského
kaje podanímu zdejšího
správníhoorgánu.
odvolání se podává s potřebnýmpočtemstejnopisů
tak, aby jeden stejnopiszůstalsprávnímuorgánua
aby každýúěastník
dostaljeden stejnopis.Nepodá.li účastník
potřebnýpočetstejnopisů,
vyhotovíje
správníorgán na naklady účastníka.
odvolrínímlze napadnoutvýrokovoučrístroáodnutí,jednotlivý l".ýroknebojeho vedlejšíustanoveni.
odvoláníjen proti odůvodnění
roáodnutíje nepřípustné.
Stavebníúřad po dni nabytíprávní moci stavebníhopovolenízďle stavebníkovi
jedno vyhotovení
ověřenéprojektové
mrěny stavby.Dalšílryhotovení
dokumentace
ověřenéprojektové
dokumentace
zašle
příslušné
obci.
Toto povolenípozb:fuáplatnosti'jestliŽe 2rněnastavby nebudezahájenaza doby platnostipůvodního
povolení'Změnastavbynesmíbý zahájena,dokudtoto rozhodnutí
stavebního
nenabudeprávnímoct. '
./
//t us(
Martina Havránková
referent odboru výstavby
spis.zn.výst.l l53/2009/Ha
str.3
Toto oznámenírnusíbýt r7věšenopo dobu 15 dnů.
Vyvěšeno
a""....Z,.1'...t''..&(e.í
oBEcít{
ÚĚAD
LEŠl.'i;i
/l
:5 / 4 4 l, :. | ;rÚ;j iÚ 1 7',-uL
sejmuto
dne:
,
Razítko,podpisorgínu,kteý potvrzujelyvěšenía sejmutíoznámení.
obdÉí:
účastníci
(dodejky)
MASEK ELEKTRO s.r.o.,Krusiěany74,257 41 TýnecnadSiizavou
obec Lešany,Lešany23,257 44 Netvořice
ostatnímúčastníkům
podle $ 85 odst.2 stavebního
zákonase doručuje
veřejnouvyhláškou
dotěené
správníúřady
MěstskýúřadBenešov,odborŽivotníhoprostředí,Masarykovonráměstí
č.p.100,256 01 Benešovu Prahy
MěstskýúřadBenešov,odborl"ýstavbya územního
plánovriní,
Masarykovonrím.č.p.100,256 01
Benešovu Prahy
.
k v}rrěšení
a oodánízprávy o v.wěšení
na úřednídesce
MěstskýúřadTýnecnad Sázavou,K Nriklíě.p.404' Týnecnad Sázavou
obecníúřadLešany,Lešany23, 257 44 Newořice

Podobné dokumenty

zde

zde Dne 29.5,2009podal Čpz Distribuce a.s.' tČ zlzz2433, Teplická ě.p.874l8,4O549 DěčínIV' kterou zastupuje Ing. ZdenékFraněk, U Trati č.p.8,360 04 Karlov'v Vary 4" nár,'rh na vydání Územníhorozhodnutí...

Více

O zahájení územního řízení o umístění stavby a

O zahájení územního řízení o umístění stavby a o ZAIIÁJENÍ ÚzBlrNÍrro ŘÍzrNÍ o UMÍSTĚNÍSTA\'BY Á PoZvÁNÍ KVEŘEJNÉMu ÚsrNÍNÍuJEDNÁNÍ Bílkova856/18, s.r.o.(IČ- 21566943)' se síd|em Dne 3l.l0.2007podalžadatel fi. KrakovanyDevelopment, stavby59 rod...

Více

VEŘEJNÁ vYHLÁŠra ,| }ZNÁMENi

VEŘEJNÁ vYHLÁŠra ,| }ZNÁMENi Dotčenó obec: ()becLipec,Lipec,28l 26 TYNEC NAD LABEM řrid Sb.,sprar,trl řízení ve stnys|tt Účastrlíci $ 27 odst.7 Ákottač.500/2004 . d o r u č t r jsee v e ř e j n o uv y h l á š k o uv y v ě š e ...

Více

stavební povolení

stavební povolení Nám. E. Beneše 470,Yarnsdorf Spis, zn.: Čj,, Vyřizuje: Tel.: E-mail:

Více

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice státnísprávyáb 115Vodního s orgánům protoko|. jehoŽ byl výsledku o jednáníspojené na den 31'o7

Více

ke stažení zde

ke stažení zde rozhodnutí.Učastnícimají právo vyjádřit ý iizení své stanovisko. Účastnícise mohou před vydáním jeho doplnění. vyjáďit k podkladům rozhodnutí rozhodnutí, popípaděnavťhnout Vlastník nebo uživatelpoz...

Více

Schvalovací výměr

Schvalovací výměr o dodril všechny akazate|euvedenév ,,Žádosti o registraci/schváleniprostředlat zdravotnichi řízení, ke schvalovacímu technilqÍ,a v pruvodnídokumentacipředložené . nepÍovedeu prostředkutakovézměny, ...

Více

zde ke stažení - Město Vejprty

zde ke stažení - Město Vejprty výroková čásl: stavebniúřadMěstskéhoúřaduve Vejprtech,jako stavcbníúřadpříslušný Podle $ 13 odst. l písm'0 (stavební plánování zi*ona č. |E3/2006sb.' o územnim a stavebním řádu ákon), ve zněni pozd...

Více