ROZHODNUTÍ

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTÍ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Praha 13.10.2015
Čj.výst.: OV/076907/2015/Wer
P-1539/Nové Město
VYŘIZUJE: J.Werner, tel. 236 044 192
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.7.2015 podala
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny
500/44, 140 00 Praha 4,
kterou zastupuje INGAS PRAHA spol. s r.o., Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
vedení nízkotlakého (NTL) plynovodu a přípojek plynu v ulici Apolinářská,
mezi ulicemi Viničná a Ke Karlovu,
Praha 2 - Nové Město,
předmětem řízení je:
- vedení NTL plynovodu a 1 NTL přípojka pro dům č.p. 441
- 4 středotlaké (STL) přípojky pro domy č.p. 442,443,444 a bez č.p. na pozemku 1660, napojené
na stávající STL plynovod
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1539 a 2469/1, vše v katastrálním území Nové Město.
Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku:
- NTL plynovod PE DN 400 délky184m, na pozemku parc.č. 2469/1 napojený na rohu ulic Apolinářská
a Ke Karlovu na stávající plynovod DN 315, úložná trasa vede z části v jižním chodníku, v části
v okraji vozovky ulice Apolinářská západním směrem a je napojena před pozemkem parc.č. 2469/2
na stávající plynovod DN 300
- 1 kus PE NTL přípojka DN 90 délky 6m, na pozemku parc.č. 2469/1, pro porodnici - dům č.p. 441,
napojená na nový plynovod a ukončena hlavním uzávěrem v chodníku před domem
a přípojky na křižovatce ulic Apolinářská a Viničná (s regulační soupravou, ukončené hlavním uzávěrem
v chodníku před domem, celková délka přípojek 68m):
- 1 kus PE STL přípojka DN 40 na pozemku parc.č. 2469/1, pro dům bez č.p. na pozemku parc.č.1660,
napojená na STL plynovod DN 150 před domem č.p. 442
- 1 kus PE STL přípojka DN 32 na pozemku parc.č. 2469/1, pro dům č.p. 442, napojená na STL
plynovod DN 150
- 1 kus PE STL přípojka DN 50 a 32, na pozemcích parc.č. 2469/1 a 1539, pro dům č.p. 443, napojená
na STL plynovod DN 150
- 1 kus PE STL přípojka DN 50 a 32, na pozemcích parc.č. 2469/1 a 1539, pro dům č.p. 444, napojená
na STL plynovod DN 150,
vše v katastrálním území Nové Město.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. OV/076907/2015/Wer
str. 2
Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu
území v měřítku katastrální mapy 1:1000 kde je umístění zakresleno a okótováno. Ověřený situační
výkres se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá žadateli.
II.
Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené grafické přílohy rozhodnutí o umístění stavby.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Po celou dobu výstavby musí být zachován pro všechny vlastníky a uživatele objektů, požární
a záchrannou službu, pohotovostní vozidla a svoz domovního odpadu příjezd a přístup k objektům
přilehlým k území stavby, zejména musí být zachován pěší přístup do hlavní budovy porodnice, před
tímto hlavním vchodem do porodnice musí být zachováno 1 pohotovostní parkovací stání pro sanitku,
a dále musí být zachován příjezd do bočního (západního) zásobovacího vjezdu do areálu porodnice.
4. Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k uličním požárním hydrantům a ovládacím armaturám
stávajících inženýrských sítí a do okolních objektů.
5. Po celou dobu stavby bude žadatel zajišťovat údržbu a čištění komunikací, sjízdnost a průjezdnost
pro mobilní požární techniku, tj. zachová alespoň 1 jízdní pruh šířky 3,0m.
6. Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení.
7. Zařízení staveniště ani materiál nebudou umístěny na vnějších znacích inženýrských sítí a poklopech
podzemních souprav požárních hydrantů.
8. Výkopové práce v ochranném pásmu poduličních sítí budou prováděny ručně a s maximální
opatrností a výkopový materiál bude průběžně odvážen na skládku k tomu účelu určenou.
9. Zahájení výkopových prací bude oznámeno všem dotčeným orgánům a správcům poduličních sítí
ve lhůtách jimi stanovených. Žadatel zajistí, aby před zahájením prací a před zasypáním
inženýrských sítí byl přizván zástupce těch vlastníků či správců inženýrských sítí, kteří si přizvání
ve svém stanovisku vymínili.
10. Realizace úprav dotčených komunikací bude provedena podle „Zásad a technických podmínek
pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“
dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.20102, ve znění přílohy
č. 1 usnesení RHMP č. 128 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.
11. Při realizaci stavby musí být dodržena ochranná pásma, aby nebylo porušeno vedení stávajících
inženýrských sítí v území, nesmí ani dojít ke změně hloubky jejich uložení nebo prostorového
uspořádání.
12. Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nesmí být umisťovány objekty
zařízení staveniště, konstrukce, maringotky, skládky stavebního materiálu a hořlavin.
13. Vodovodní armatury musí být po celou dobu stavby přístupné, provozu schopné a ovladatelné,
výkopy v ochranných pásmech vodovodů pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek v šíří 1,5 m´
od vnějšího líce potrubí je nutno provádět ručně. Při souběhu tras musí být dodržena minimální
vzdálenost 0,4m od vnějšího líce vodovodního řadu či kanalizační stoky, včetně přípojek.
14. Musí být zajištěno, aby při provádění výkopových prací nedošlo ke kontaminaci podzemních vod
závadnými látkami či k napadání výkopového stavebního materiálu do kanalizace nebo kanalizačních
zařízení. Stavební stroje budou zabezpečeny proti ropným úkapům.
15. Výkopy ve vzdálenosti menší než 1metr od STL a NTL plynovodů a přípojek nutno provádět ručně,
ve vzdálenosti 0,5m od potrubí bez pomoci pneumatických a elektrických nástrojů.
16. Při realizaci stavby tj. při práci v chodnících musí být zajištěn bezpečný pohyb pěších, zachováním
pásu šíře min. 1,5 m nebo vytyčením náhradní trasy pro pěší. Výkopová rýha musí být v místech
přechodu překryta pochozími lávkami pro pěší se zábradlím. Výkopy musí být řádně zabezpečeny
a ohrazeny a v noci a za špatné viditelnosti řádně osvětleny.
17. Povrchy chodníků a komunikací budou po skončení prací uvedeny do výchozího stavu včetně
dodržení vzoru a způsobu kladení. Chodníky budou opětovně zadlážděny stávající mozaikovou
dlažbou kladenou v příslušném vzoru, komunikace budou zadlážděny stávající kamennou dlažbou (tj.
v případě komunikace Apolinářská za použití původní žulové dlažby a na křižovatce s Viničnou ulicí
za použití kamenné křemencové dlažby).
18. Bude zpracován návrh způsobu provedení niky pro ukončení přípojky v nice fasád, který bude
předložen k posouzení OPP MHMP v samostatném správním řízení.
19. Po celou dobu provádění stavby bude zhotovitel stavby při veškerých činnostech postupovat
s maximální opatrností, aby zabránil poškození veškerých stávajících stromů, bude zajištěna
komplexní ochrana všech dotčených vegetačních prvků.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. OV/076907/2015/Wer
str. 3
20. Při realizaci stavby budou stávající dřeviny v blízkosti stavby parc.č. 2469/1 v k.ú. Nové Město,
důsledně chráněny proti poškození vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém. Kmeny je nutno chránit bedněním, které bude
prodyšné, samonosné a nebude se dotýkat kmene stromů. Je nutno dodržet podmínky uvedené
v odstavci 4.10.1 výše uvedené normy – "V kořenovém systému se nesmí hloubit rýhy, koryta
a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo
s použitím odsávací techniky, s maximálním zajištěním ochrany stromu, a to především v jeho
kořenovém prostoru, kde hrozí nebezpečí narušení kořenového systému a následně stability stromu.
Větve ohrožené stavbou se vyváží nahoru a místa úvazku budou vypodložena vhodným materiálem.“
V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební odpad ani materiál a zařízení staveniště.
21. Pokud bude nutno provést zásah do kořenového systému či redukční řez větví, bude proveden
odbornou arboristickou firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. Stejně tak při poškození větví
v průběhu prací. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny
kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit (prostředky k ošetření ran,
růstovými stimulátory). Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.
22. Investor stavby oznámí termín zahájení stavby Úřadu městské části Praha 2 - odboru životního
prostředí, nejpozději v den zahájení stavby.
23. Před dokončením stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
24. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy tyto doklady:
− doklad o uložení odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich využití není možné.
− geometrický plán skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém
referenčním systému Bpv) a potvrzení o jeho předání Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, p.o.,
Vyšehradská 57, Praha 2 (dříve ÚRM HMP).
− doklad o ukončení prací na komunikacích a o převzetí jejich povrchů TSK hl.m.Prahy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ 27403505,
U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4
Hlavní město Praha, IČ 00064581, zast. SVM MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, IČ 14451115, Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha 1.
Odůvodnění:
Dne 24.7.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 24.8.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 8.9.2015.
Před zahájením řízení stavební úřad určil okruh účastníků řízení:
−
−
−
−
−
−
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele Pražská plynárenská Distribuce a.s.
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn - Obec hl. m. Praha zast. IPR hl. m. Prahy
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn - Hlavní město Praha a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona oprávněné, kteří mají věcné břemeno k dotčeným
pozemkům - SITEL, spol. s r.o., ČEZ ICT Services, a. s., T-Mobile Czech Republic a.s., Univerzita
Karlova v Praze, Dial Telecom, a.s., PREdistribuce, a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním
pozemkům parc. č. 1531, 1539, 1543, 1544, 1660 a 2469/2, nebo stavbám na nich č.p. 441, 442,
443, 444 a bez č.p. (na pozemku parc.č. 1660) - může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Městská část Praha 2, Notářská komora České republiky, Jana Šustová, Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, vše v katastrálním území Nové Město
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze – Městskou část Praha 2, na jejíž území se územní rozhodnutí vztahuje.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. OV/076907/2015/Wer
str. 4
Stavební úřad oznámil 14.9.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu 15 dní od doručení
oznámení, dokdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Oznámení o zahájení řízení doručil stavební úřad všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům
jednotlivě.
Navrhovaný záměr v území je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb.
hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění novel, (dále jen UP), neboť
plocha, na které se stavba nachází, je určena pro funkční využití veřejné vybavení VV a funkční využití
všeobecně bytné OV-7, kde navrhovaná funkce nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického
vybavení náleží mezi využití doplňková.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
zpracovaná Ing. Zdeňkem Havlínem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT
0006895, splňuje obecné technické požadavky na stavby.
V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska:
- Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s HMP zast. TSK hl.m. Prahy
ze dne 25.8.2015 pod č. sml. TSK 5/15/520/0266/50
- Souhlas majitele nemovitosti č.p. 443 ze dne 9.6.2015
- Souhlasy majitelů nemovitostí č.p. 444, 441, 442 a bez č.p. (na pozemku parc.č. 1660 v k.ú. Nové
Město) ze dne 19.11.2014
- Stanovisko DP hl.m. Prahy, a.s. ze dne 24.3.2015 pod zn. 100130/11Ku489/525
- Technické stanovisko TSK hl.m. Prahy ze dne 26.5.2015 pod zn. TSK/07985/15/2200/Ve
a koordinační vyjádření ze dne 24.4.2015 pod zn. 733/15/2600/Pa
- Vyjádření OŽP MHMP ze dne 5.11.2014 pod SZn. S-MHMP-1538373/2014/1/OZP/Vl
- Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 23.1.2015 pod č.j. S-MHMP 1615353/2014
- Závazné stanovisko BKŘ MHMP ze dne 19.11.2014 pod č.j. S-MHMP 1536346/2014/BKR
- Souhlas SVM MHMP s realizací stavby ze dne 3.6.2015 pod č.j. SVM/VP/956155/15/kas
- Závazné stanovisko ODA MHMP ze dne 18.3.2015 pod č.j. MHMP-442055/2015/ODA-O4/Jv
- Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 3.11.2014 pod č.j. HSAA- 12920-3/2014
- Sdělení HS hl.m. Prahy ze dne 14.11.2014 pod č.j. HSHMP 51360/2014
- Koordinované stanovisko ÚMČ P2 ze dne 10.11.2014 pod zn. MCP2/110243/14
- Vyjádření OD ODÚR ÚMČP2 ze dne 5.11.2014 pod č.j. ODUR/114483/2014/Bl
- Vyjádření Policie ČR ze dne 20.11.2014 pod č.j. KRPA-416061-1/ČJ-2014-0000DŽ
- Sdělení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 31.10.2014 pod č.j. ARUP-10022/2014
- Vyjádření PVK, a.s. ze dne 15.5.2015 pod zn. PVK 19757/OTPČ/15 a ze dne 12.3.2015 pod zn. PVK
12963/OTPČ/15
- Stanovisko PVS, a.s. ze dne 24.3.2015 pod zn. 943/15/2/02
- Vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 19.3.2015 pod zn. S21130/300024052
- Protokol z ústního jednání na stavebním úřadě dne 30.9.2015
- Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 1.10.2015, listy vlastnictví 1143 a 229.
- Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 30.10.2014 a plná moc pro Ing. Tomáše Máčalíka
podepisovat právní úkony za stavebníka ze dne 1.9.2014.
Souhlasná stanoviska správců a vlastníků sítí technického vybavení území byla vyjádřena písemně
a razítky na situačním výkrese.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí pro provedení stavby, neboť dle
§ 103 odst. 1 písm. e) body 6. a 10. stavebního zákona stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Pro informování veřejnosti bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce
ÚMČ Prahy 2 a současně na elektronické úřední desce, a stejným způsobem bude (opět pro informování
veřejnosti) vyvěšeno i toto rozhodnutí.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. OV/076907/2015/Wer
str. 5
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastník řízení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze podal dne 30.9.2015 do protokolu námitku,
ve které požaduje, aby při realizaci stavby byl zachován pěší přístup do hlavní budovy porodnice,
před tímto vchodem do porodnice bylo zachováno 1 pohotovostní parkovací stání pro sanitku, a dále
požaduje, aby byl zachován boční zásobovací vjezd (západní) do areálu porodnice.
Stavební úřad posoudil tuto námitku a dospěl k závěru, že zachování přístupu, příjezdu a parkování
sanitek pro areál porodnice je v souladu s veřejným zájmem chráněným stavebním zákonem, a zahrnul
splnění uvedené námitky do podmínky č. 3 pro provedení stavby.
Ostatní účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
Upozornění:
Při stavbě bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83
9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Stabilizace
výsevy, výsadbami, konstrukcemi se živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované
konstrukce, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích..
V případě, že by následně v průběhu pěti let došlo v důsledku uvedených prací k poškození (prosychání,
uschnutí) stromů, které rostou v uličním stromořadí, bude provedena náhradní výsadba, a to
na původním místě a za stejný taxon na náklady investora včetně pětileté následné péče.
Stavební činnost se má provádět na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči, v platném znění. Stavebníkovi vzniká zákonná povinnost provedení
záchranného archeologického výzkumu – vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění
odborného archeologického dohledu.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci, spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková
situace v měřítku katastrální mapy.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky, nestanoví-li stavební úřad
v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí
po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí bude (pro informování veřejnosti) vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
ÚMČ Praha 2 a současně na elektronické desce.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. OV/076907/2015/Wer
str. 6
Příloha: (bude předána stavebníkovi, případně vlastníkovi, po nabytí právní moci rozhodnutí)
•
ověřená projektová dokumentace
Poplatek:
Správní poplatek ve výši 20.000 Kč podle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 1.10.2015.
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. INGAS PRAHA spol. s r.o., IDDS: euub3g8
zastoupení pro: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4
2. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
3. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, IDDS: mnnbt99
4. Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace,
IDDS: c2zmahu
5. Městská část Praha 2, zast. Ing. arch. Václavem Vondráškem, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
6. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
7. ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
9. Univerzita Karlova v Praze, IDDS: piyj9b4
10. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
12. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
13. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IDDS: qyu26zz
14. Notářská komora České republiky, IDDS: kngai9t
15. Jana Šustová, Apolinářská č.p. 444/8, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
dotčené orgány
16. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
17. Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
18. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
19. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
20. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
21. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
ostatní:
22. Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje, nám. Míru 20 - Ing.arch. P. Šandová
23. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
24. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
25. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, Praha 2
26. spisy
27. plány
28. referent
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i

Podobné dokumenty

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ Stavební úřad námitku zamítl, protože stavba má platné stavební povolení a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu ...

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jede...

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b je třeba respektovat všechna známá a předpokládaná podzemní vedení. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských podzemních sítí a objektů dotče...

Více

Sluncová rozhodnutí o umístění stavby

Sluncová rozhodnutí o umístění stavby MCP8097039/2014/0V.Pet MCP8 154992/2014 Ing. Vendula Peterková

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 $msny*'1uxgasnÍh* E*ŘffiT|sE akr,Stu*lgy

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b nemovitostí druhu ostatní plocha) v katastrálním území Záběhlice v Praze 4 se umisťují stavby: Betonový trubní propustek na pozemcích parc. č. 5516/1 a 5628/2 v katastrálním území Záběhlice v Praze...

Více

rozhodnutí o umístění stavby vedení NN 178

rozhodnutí o umístění stavby vedení NN 178 Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznáme...

Více

Rozhodnutí o stavbě

Rozhodnutí o stavbě Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání ...

Více