Životopis prof. Smékala

Komentáře

Transkript

Životopis prof. Smékala
Životopis
•
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
narozen 15. 2. 1935 v Novém Jičíně, okr. Nový Jičín, ČR
Pracoviště
•
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně,
Gorkého 7, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
•
profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
•
1958 vysokoškolské studium psychologie/filosofie (FF MU Brno)
• 1967 PhDr. (FF UJEP Brno)
• 1984 Kandidát psychologických věd - CSc.
• 1991 Profesor
Přehled zaměstnání
•
1967 - 1958 psycholog Záchytného dětského domova Pardubice
• 1958 až dosud FF MU Brno
• 1966 - 1968 vedoucím Strediska pre psychodiagnostické pomôcky při
VÚDPaP Bratislava
• 1968 - 1970 vedoucím vědeckovýzkumného oddělení n.p. Psychodiagnostica
• 1990 (od 1. 1.) až 31. 10. 1997 vedoucí Psychologického ústavu Filosofické
fakulty Masarykovy university v Brně
• 1997 - 2000 vedoucí Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže při FSS MU v
Brně
• 2000 (od 1.7.) založil a vede Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity
Pedagogická činnost
•
Vyučuje na FSS MU v Brně Psychologii osobnosti, Psychologickou
metodologii, Praktickou psychologii osobnosti a Psychologii náboženství.
Externě působí též na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické
fakultě UP v Olomouci
• Je předseda Oborové rady pro doktorské studium oboru psychologie na FSS
MU v Brně a školitel v oboru Obecná psychologie
• Školí 8 doktorandů, v posledních třech letech úspěšně získali titul PhD. 4 jeho
doktorandi (PhDr. Emilie Franková, PhDr. Jana Veselá, PhDr. Petr Bob, PhDr.
Miroslava Štěpánková)
Vědeckovýzkumná činnost
•
•
•
Výzkumy v psychologii osobnosti a vývojové psychologii osobnosti
Publikační činnost v oborech psychologie osobnosti, utváření a vývoj
osobnosti, psychologie náboženství, metodologie psychologie
Konstrukce a standardizace psychodiagnostických metod
•
Konstituování teorie temperamentu jako frekvenční a amplitudové modulace
vitality
• Rozpracování psychodiagnostické metody "Sémantický výběr" k identifikaci
struktury obsahů vědomí a jejich centrace kolem jádrových mentálních
reprezentací
Akademické stáže
•
1989 dvouměsíční studijní pobyt na Moskevské státní universitě
• 1991 konference v Malmo, Švédsko "Teachers as Global Change Agents"
• 1991 Mezinárodní letní škola ICASSI, Limerick, Irská republika
• 1992 Psychologický ústav University Fribourg, Švýcarsko
• 1992 Mezinárodní letní škola ICASSI, Leevencourts, Nizozemí
• 1993 přednáška na Letní škole ICASSI
• 1996 Mezinárodní letní škola ICASSI, Warwick University, Coventry, Velká
Británie
• 1996 Tříměsíční studijní pobyt v nadaci JANINEUM ve Vídni
Universitní aktivity
•
Předseda oborové rady
Mimouniversitní aktivity
•
Redakční rada čas. Studia Psychologica, Bratislava
• Redakční rada čas. Výchova a vzdělání, Praha (1990 - 1992)
• Pedagogický sbor ICASSI (International Committee of Adlerian Summer
Schools and Institutes)
• Člen komise pro vědecké hodnosti, Ústav experimentálnej psychológie SAV,
Bratislava
• Předseda Českomoravské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu
• Člen pracovní skupiny pro akreditaci v oborech psychologie, pedagogika a
kinantropologie
• Člen pracovního týmu pro Evropský longitudinální výzkum těhotenství a
dětství (ELSPAC) koordinovaný Institute of Child Health Bristolské university
• Přednášky a kursy pro psychology, pracovníky školství a výchovného
poradenství
Ocenění vědeckou komunitou
•
V září 2000 organizoval a předsedal mezinárodní konferenci Optimalizace
vývoje osobnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí konané v
Brně
Vybrané publikace
•
Smékal, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in
international research projects. In Hochgerner, Josef; Čornejová, Irena (eds.).
Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social
Science and Humanities. 1. vydání. Brno : Společnost pro odbornou literaturu Barrister & Principal, 2008. s. 33-39. Psychologie, sociologie, média.
ISBN 978-80-87029-28-2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smékal, Vladimír - Hobzová, Hana. Quality of life in the old age. In
Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen; Blatný, Marek; Mareš, Jiří et al. Quality of
life in the context of health and illness. 1. vydání. Brno : MSD, 2008. s. 120129. Bez edice. ISBN 978-80-7392-073-9.
Smékal, Vladimír. Kvalita života ve stáří. In Současnost a perspektiva sociální
péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2.
mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, 2008. s. 1823.
Smékal, Vladimír - Čerňák, Michal. Hodnoty a trávení volného času
dospívajících. In Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu
pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference
konané ve dnech 18. – 19. října 2007 v Olomouci. Pospíšil, Jiří; Roubalová,
Marcela (eds.). 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
s. 9-22. ISBN 978-80-244-2142-1.
Smékal, Vladimír. Lidský úděl a smysl života. In Současnost a perspektiva
sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při
příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl,
2008. s. 72-76.
Smékal, Vladimír. Křesťanský životní styl. Universum: revue České křesťanské
akademie, Praha : Portál, XVIII, 3s. 24-27. ISSN 0862-8238. 2008.
Smékal, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In Kolář, Jan;
Lazarová, Bohumíra (eds.). K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a
metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1.
vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 8-24. ISBN 978-80-210-45958.
Smékal, Vladimír. Tavel, Peter: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla:
potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života Průvodní slovo ke knize. 1. vydání. Praha; Kroměříž : Triton, 2007. Psyché.
ISBN 80-7254-915-4.
Smékal, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's
life. In School and Health 21 (2). 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova
univerzita, 2007. s. 329-335. ISBN 978-80-7315-138-6.
Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Trpiaci človek - Úvodné slovo. 1.
vydání. Bratislava : LÚČ, 2007. Libri Europeae; sv. 6. ISBN 978-80-7114638-4.
Smékal, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických
pracovníků. In Knotová, Dana; Hloušková, Lenka; Zavadilová, Kateřina
(eds.). Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno : Konvoj,
2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.
Smékal, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In
Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Sborník příspěvků ze
sympozia na Biskupském gymnázium v Brně 10. 11. 2007. Nešpor, Petr;
Doleželová, Jaroslava (eds.). 1. vydání. Brno : Studio Arx, 2007. s. 184-191.
ISBN 978-80-86665-04-7.
Frankl, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu.
Přeložili Ladislav Koubek a Jiří Vander; odpovědný redaktor Vladimír
Smékal. 1. vydání. Brno : Cesta, 2007. 88 s. ISBN 80-7295-088-6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání
nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno : Cesta, 2007. Neuveden.
ISBN 80-7295-088-6.
Smékal, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In
Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30.
- 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno : MSD, 2007. s. 80-101.
ISBN 978-80-86633-78-7.
Smékal, Vladimír. Jak zvládat duchovní poranění a jak jim předcházet. Scripta
bioethica, 7, 1s. 16-21. ISSN 1213-2977. 2007.
Smékal, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní
pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve
společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, 2007. s. 7-12.
Smékal, Vladimír. Integrální pojetí osobnosti a výzvy doby. In Psychológia pre
život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na
Trnavskej univerzite. Naništová, Eva; Klčovanská, Eva (eds.). 1. vydání.
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. s. 11-19. ISBN 978-80-8082159-3.
Smékal, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby?
In Heller, Daniel; Mertin, Václav; Sobotková, Irena (eds.). Psychologické dny
2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24.
Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v
Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s
Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 1-10. ISBN 978-807308-185-0.
Smékal, Vladimír. Duchovně-duševní předpoklady partnerství a jejich
rozvíjení. ČR : Neuveden, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 2, s. 11–13.
ISBN E 16140.
Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR : Neuvedeno, 2006.
Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140.
Smékal, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In Slavíková,
Lenka; Linhart Petr; Kučera, Radoslav (eds.). Vedení školy v praxi. Praha :
Josef Raabe, 2006. od s. x, 16 s. Základní dílo vydané v r. 2003 - 15.
aktualizace. ISBN 80-86307-13-1.
Smékal, Vladimír. Material, psychosocial and spiritual conditions of wellbeing at schools. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1
= Škola a zdraví 21 (1) – 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova
univerzita, 2006. s. 23-31. ISBN 80-7315-119-7.
Smékal, Vladimír. Význam duchovní dimenze rodinného života. ČR :
Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 1, s. 15-17. ISBN E 16140.
Smékal, Vladimír. Duchovní poranění - příznaky a příčiny. Scripta bioethica,
6, 1-2s. 31-39. ISSN 1213-2977. 2006.
Smékal, Vladimír. Soudková, Miluše: O zdravých vztazích mezi lidmi - Doslov.
1. vydání. Brno : Doplněk, 2006. neuveden. ISBN 80-7239-196-8.
Smékal, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když ..." o
vedení dobrého života. 1. vydání. Brno : Cesta, 2006. Neuveden. ISBN 807295-089-4.
Smékal, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků
přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno : Psychologický ústav FF MU, 2006.
s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
Smékal, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie.
Praha : Portál, 2006. Universum, roč. XVI, č. 2, s. 28-32.
Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR : Neuvedeno, 2006. Poutník, roč.
XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140.
Smékal, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In
Smékal, Vladimír; Zapletalová, Jana; Freyvaldová, Zuzana; Hanák, Petr;
Masáková, Václava; Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve
školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, 2006. s. 6-23. Mimo edici. ISBN 80-8685630-5
Smékal, Vladimír - Zapletalová, Jana - Freyvaldová, Zuzana - Hanák, Petr Masáková, Václava - Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve
školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, 2006. 60 s. Mimo edici. ISBN 80-86856-305.
Smékal, Vladimír. Materiální, psychosociální a duchovní podmínky pohody ve
škole. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1 = Škola a
zdraví 21 (1) – 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, 2006.
s. 32-39. ISBN 80-7315-119-7.
Smékal, Vladimír. O lidské povaze. 1. vydání. Brno : Cesta, 2005. Neuveden.
ISBN 80-7295-069-X.
Smékal, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie
efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha :
Portál, 2005. Neuveden. ISBN 80-7178-983-6.
Smékal, Vladimír. Duševní hygiena na každý den. In Manere in montibus:
Sborník Václavu Břicháčkovi k životnímu jubileu. Praha : FHS UK, 2005.
s. 83-103.
Smékal, Vladimír. Osobnost jako smysl života člověka. In Vývoj a utváření
osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno : Masarykova univerzita v
Brně, 2005. s. 18-24. ISBN 80-210-3804-7.
Smékal, Vladimír. Ličnost s logoterapeutičeskoj točki zrenija. In Problema
smysla v naukach o čeloveke. Moskva : Smysl, 2005. od s. 67-74, 8 s.
Materialy meždunarodoi konferencii. ISBN 5-89357-206-8.
Plaňava, Ivo - Blažková, Petra - Šindler, Jakub. Rozvody rodičů dětí školního
věku: příčiny, dopady na dítě, možnosti prevence. In Smékal, Vladimír Lacinová, Lenka - Kukla, Lubomír. Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister
and Principal, 2004. od s. 160-171, 12 s. Edice psychologie.
ISBN 8086598845.
Höschl, Cyril - Libiger, Jan - Švestka, Jaromír. Psychiatrie. 2., doplněné a
opravené vyd. Praha : Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4.
Smékal, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte. In Dítě na prahu
dospívání. Brno : Barrister & Principal, 2004. s. 100-112. Neuveden.
ISBN 8086598845.
Smékal, Vladimír. Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory
seniorům v rodině a v zařízeních sociální péče. Sociální práce: odborná revue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pro sociální práci., Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004, č. 2, od s. 50-62,
13 s. ISSN 1213-6204. 2004.
Smékal, Vladimír. Psychologická pomoc trpícím. Praha : Portál, 2004.
Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí
a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, 2004. 523 s.
Studium. ISBN 80-86598-65-9.
Smékal, Vladimír - Dvořáková, Antonie - Mareš, Jan. Risk and protective
factors of personality development of children from various ethnic groups.
SMÉKAL, Vladimír, GRAY, Hilary, LEWIS, Christopher A. (eds.). In
Together we will learn. Ethnic minorities and education. 1. vyd. Brno :
Barrister & Principal, 2003. s. 54-61. ISBN 80-86598-40-3.
Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální
procesy a osobnosť; 2002. Neuveden : Neuveden, 2003. s. 303-306.
Mareš, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In Kršňák, Tomáš Smékal, Vladimír. Modernizace a ceska rodina. Brno : Barrister & Principal,
2003. od s. 279-298, 18 s. ISBN 80-86598-61-6.
Smékal, Vladimír - Širůček, Jan - Kršňák, Tomáš. Temperament a sociální
chování adolescentů. In Modernizace a Česká rodina. Brno : Barrister &
Principal, 2003. s. 265-278. ISBN 80-86598-61-6.
Smékal, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí
různých etnik. Brno : Barrister&Principal, 2003. 8 s. edice psychologie.
ISBN 80-85947-82-X.
Smékal, Vladimír. Současná rodina - možnosti poskytování psychosociální a
duchovní opory seniorům. In Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Olomouc
: Caritas - Vyšší odborná škola sociální, 2003. od s. 6-15, 10 s.
Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí
a jednání. Brno : Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-8594780-3.
Smékal, Vladimír. Perspektivní trendy psychodiagnostiky. Psychologie dnes Psychodiagnostické sešity (1), Praha : Portál, 8, 3s. 3-3. ISSN 1211-5886.
2002.
Smékal, Vladimír. Role spirituality ve vnitřním obraze nemoci. In In Ambros,
Pavel (ed.). Služba nemocným. Studijní texty z pastorální teologie III. 1.
vydání. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2002. s. 27-36. ISBN 80-8604593-5.
Smékal, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes, Praha :
Portál, 8, 4, od s. 12-13, 2 s. ISSN 1211-5886. 2002.
Smékal, Vladimír. Transpersonal psychology in the main stream of
contemporary and future psychology. Studia Psychologica, 43, 4s. 280-280.
ISSN 0039-3320. 2002.
Smékal, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1.
vyd. Praha : ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, 2002. od s. 18-24, 7 s.
ISBN 8086174-04-02.
Smékal, Vladimír. Vývoj osobnosti dítěte. In Utváření a vývoj osobnosti
(Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno :
Barrister&Principal, 2002. od s. 9-28, 20 s. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Temperament v raném dětství. In Utváření a
vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno
: Barrister&Principal-studio, 2002. od s. 37-54, 18 s. Psychologie. ISBN 8085947-83-8.
Smékal, Vladimír. Hodnocení a etika vědecké práce. Universitas, Brno :
Masarykova univerzita, č. 2, od s. 62-63, 2 s. ISSN 1211-3384. 2002.
Smékal, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu
třetího tisíciletí. Brno : Pedagogické centrum, 2001. od s. 41-45, 5 s. ISBN 80238-7168-4.
Smékal, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické
otázky adolescence. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR v
nakladatelství Albert, 2001. od s. 3-17, 15 s. ISBN 80-7326-001-8.
Svobodník, A. - Abrahámová, J. - Kubala, E. - Dušek, L - Foretová, L. Vyzula, R. - Smékal, V. - Žaloudík, J. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u
žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického
prediktivního modelu. Klinická Onkologie, Brno : ApS, s.r.o., 4, 1s. 135-141.
ISSN 8662-495X. 2001.
Smékal, Vladimír. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes, Praha :
Portál, 7s. 26-27. ISSN 1211-5886. 2001.
Smékal, Vladimír. Transakční analýza pro výchovné poradce. Brno : MU Centrum pro další vzdělávání, 2001. 36 s. Učební text pro specializační
studium.
Smékal, Vladimír. Víra v osidlech postmodernismu. In Klapetek, Milan (ed.).
Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace. Brno : VUT - Centrum
vzdělávání a poradenství, 2001. s. 161-170. ISBN 80-214-1865-6.
Smékal, Vladimír - Blahutkova, Marie - Cacek, Jan. Nové teoretické přístupy
umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné
výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno
: MU Brno, 2001. od s. 185-187, 3 s. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně
č. 162, řada. ISBN 80-210-2712-6.
Smékal, Vladimír. Současný člověk a jeho spiritualita. In Sborník životnímu
jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Praha : Pedagogická fakulta UK,
2001. od s. 25-30, 6 s. ISBN 80-7290-057-9.
Smékal, Vladimír. Budeme klonovat člověka? Universitas, Brno : Masarykova
univerzita v Brně, 34, 4, od s. 61-62, 2 s. ISSN 1211-3384. 2001.
Smékal, Vladimír. Hledání nejvyššího smyslu v logoterapeutické perspektivě.
In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc : Testcentrum a ČMPS, 2000.
s. 66-70. ISBN 80-86471-04-7.
Smékal, Vladimír. Kvalitativní metodologie jako východisko z krize věd o
člověku. Brno : Elysium, 2000.
Smékal, Vladimír. Je naše mládež připravena přijmout Evropu? In Mladí lidé aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž : Klub Unesco, 2000. od s. 4-9, 6
s.
Smékal, Vladimír. Lidský genom a svoboda osobnosti. In Lidský genom vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut
pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno :
Masarykova univerzita v Brně, 2000. od s. 66-83, 8 s. ISBN 80-210-2447-X.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smékal, Vladimír. Temperament a styly jednání. In Sociální procesy a
osobnost. Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2000. od s. 191-198, 8 s.
ISBN 80-210-2680-4.
Smékal, Vladimír. Fragmentárnost psychologie a integrita člověka. In
Integrativní funkce osobnosti. Brno : Masarykova Univerzita, 2000. od s. 1121, 11 s. ISBN 80-210-2465-8.
Smékal, Vladimír - Kotková, Lucie. Duchovní dimenze osobnosti a morální
jednání adolescentů. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Masarykova
Univerzita, 1999. s. 137-140. ISBN 80-210-2228-0.
Beran, J. - Smékal, V. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno
: MU Brno, 1999. 51 s.
Lewis, Christopher Alan - Shevlin, Mark E. - Smékal, Vladimír - Dorahy,
Martin J. Factor structure and reliability of a Czech translation of the
Satisfaction With Life Scale among Czech university students. Studia
psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách,
Bratislava : Slovak Academic Press, roč. 41, č. 3s. 239-244. ISSN 0039-3320.
1999.
Smékal, Vladimír. Kvalitativní přístup jako metodologie nové psychologie. In
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha : Psychologický ústav
AV ČR, 1999. s. 5-14. ISBN 80-86179-03-4.
Smékal, Vladimír. O psychoanalýze, Freudovi a politické psychologii. Proglas,
Brno : CDK, 1999, 10s. 27-31. ISSN 0862-6731. 1999.
Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu.
Brno : Masarykova universita, 1999. 52 s. ISBN 80-210-2165-9.
Smékal, Vladimír. Individuální přístup k pacientům podle typu osobnosti.
Onkologická péče, Praha : Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., III r., 2s. 239244. 1999.
Smékal, Vladimír. The Specificity Princip as a Theoretical Methodological
Basis for Psychology of Personality. Studia psychologica : [časopis pre
základný výskum v psychologických vedách], Bratislava : Slovak Academic
Press, 41, 4s. 280-285. ISSN 0039-3320. 1999.
Smékal, Vladimír. Editorial. In Social Work And Higher School Councelling.
Athens, Greece : Desktop Publishing Athens, 1999. s. 3-5. ISBN 960-911-770-8.
Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Program 'Obecná škola' jako účinný faktor
prevence problémového chování dětí a mládeže. In Sborník přednášek - 6.
Uherskobrodské setkání učitelů. Uherské Hradiště : Středisko služeb školám,
1999. s. 6-10.
Beran, Jan - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena - Novotná, Miroslava Klimusová, Helena. Obecná škola - I. stupeň po pátém roce ověřování. Brno :
CDVU MU v Brně, 1998. 48 s.
Smékal, Vladimír - Navrátil, Marek. Geneze dětské agresivity a média. In 5.
celostátní konference: "Násilí na televizních obrazovkách" (Sborník
příspěvků). Brno : SPJF, 1998. s. 13-16.
Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá
psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia,
32, 5s. 512-521. ISSN 0009-062X. 1997.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá
psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia,
32, 5s. 512-521. ISSN 0009-062X. 1997.
Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po
čtvrtém roce ověřování. Zpráva o výzkumu za školní rok 1996/97. Brno :
Masarykova univerzita Brno, 1997.
Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena Novotná, Miroslava. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Brno : CDVU
MU, 1997. 52 s.
Smékal, Vladimír. University Counselling and Education of Tallented Young
People. In Development of Postgraduate Courses in Applied Social Sciences.
Athens, Greek : UA, 1997. s. 58-63.
Smékal, Vladimír. Výchova na švu tisíciletí. Moderní vyučování : časopis pro
nové programy v českém základním vzdělávání, Praha : Portál, 3, 6s. 8-10.
ISSN 1211-1775. 1997.
Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Jakého učitele potřebuje naše škola? Moderní
vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání, Praha
: Portál, 3, 9s. 7-9. ISSN 1211-1775. 1997
Smékal, Vladimír. Kulturně etické a psychologické souvislosti výchovy ke
zdravému způsobu života. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti
žáků. Brno : MU, 1997. s. 33-36.
Smékal, Vladimír. Co zjišťujeme měřením rysů osobnosti? In Psychologové
profesoru Tardymu. Praha, 1997 : PsÚ AV ČR, 1997. s. 89-100.
Smékal, Vladimír. Podmínky rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti. In
Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno : Paido, 1997. s. 8-15.
Smékal, Vladimír. O radosti a štěstí. Propsy, Praha, 3, 9s. 8-12. ISSN 12115886. 1997.
Smékal, Vladimír. Co je to psychologie? Propsy, Praha, 3, 8s. 11-15.
ISSN 1211-5886. 1997.
Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po třetím
roce ověřování. Brno : CDVU MU Brno, 1996.
Smékal, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací
filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno :
Filozofická fakulta MU, 1996, P 1s. 9-13. ISSN 1211-3522. 1996.
Smékal, Vladimír. Tolerance - Antropological and psychological view. Studia
psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách,
Bratislava : Slovak Academic Press, 37, 5s. 289-298. ISSN 0039-3320. 1995.
Smékal, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol
dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a
existenciální analýzy. Brno : Cesta, 1995. s. 232-235. Edice neuvedena.
ISBN 80-8531-939-X.
Smékal, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace, Brno :
Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, 16-17s. 6-10. ISSN 12114669. 1995.
Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr - Smékal, Vladimír - Valach, L. Sociální
reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU,
1995, I 29s. 79-94. ISSN 0068-2705. 1995.
Smékal, Vladimír. Mentální rezprezentace, NLP a konstruktivní psychologie.
Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná,
Brno : Filozofická fakulta MU, 1995, D 42,s. 31-36. ISSN 0231-7818. 1995.
Smékal, Vladimír - Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného času.
Brno : Paido, 1995.
Smékal, Vladimír. Tvořivost a metody jejího rozvíjení. Psychologické texty Řada C, Brno : MU, 1995, 6s. 1-7. 1995.
Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti. Sborník prací Filosofické
fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno :
Filozofická fakulta MU, 1994, I 28s. 17-22. ISSN 0068-2705. 1994
Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír.
Social representations of Democracy and Freedom in village life in Moravia.
In Plichtová, Jana (ed.). Cultural Construction of Democracy. Bratislava :
Department of social and biological communications SAS, 1992. s. 67-72.
ISBN 80-900981-1-8.
Valach, L. - Macek, Petr - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Wandel der
sozialen Repräsentationen der Gemeinderäte im Demokratisierungsprocess in
Mähren. In Ch. G. Allesch, E. Billman-Mahecha, A. Lang (Hrsg.).
Psychologische aspekte des kulturellen Wandels. Wien : Verlag des Verbandes
der Wissenschaftlichen Gesellschaften Oesterreichs, 1992. s. 202-211.
Valach, L. - Macek, Petr - Churavý - Smékal, Vladimír. Social representation
on democracy in old and new village councils in Czecho-Slovakia. In Ch.
Rootes, P. Brown, R. Crompton, H. Davis, Ch. Lane (eds.). A new Europe.
Abstracts of British Sociological Association Annual Conference. : British
Sociological Association, 1992. s. 52-52.
Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír.
Social representations of democracy and freedom in village life in Moravia. In
Paper presented on Czecho-Slovak Medium Size Meeting of The European
Association of Experimental Social Psychology. Abstracts: "Social Psycholoby
in the Year 2 000", Smolenice, p.26. 1992.
Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Výkladový model integrace osobnosti. In
Přestavba a úkoly psychologie. Materiály semináře SAK, Brno. 1989.
Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Kdy je volný čas faktorem rozvoje osobnosti
(When is a lesuire time a factor of personality development). In Referát
presentovaný na konferenci "Volný čas a výchova mládeže v přírodě". Seč, 20.22.10. 1989. Svoboda, Mojmír - Pokorný, Jiří - Smékal, Vladimír.
Předpoklady uplatňování tvořivých postupů v řídící práci. Brno : VUT, 1988.

Podobné dokumenty

1 Ak by si mohla, predstav trosku seba, tvoju profesionálnu kariéru a

1 Ak by si mohla, predstav trosku seba, tvoju profesionálnu kariéru a na dveře, vizitku nebo jak je libo. A můžete se takto i profesionálně prezentovat kdekoli ve světě, protože ta zkouška má mezinárodní kredit. V ČR byl tento výcvik zakončený zkouškou

Více

Základy psychoterapie a poradenství

Základy psychoterapie a poradenství Timuľák, L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál, 2006. – Vhodné pro témata psychoterapeutického užití rozhovoru.

Více

Krajinou zkušenostně reflektivního učení

Krajinou zkušenostně reflektivního učení Kuiken, D. (1998). Understanding the Depth Metaphor in Aesthetic Experience: Pressing the Limits of Psychological Inquiry. In W. Smythe (Ed.), Toward a Psychology of Persons. (s. 101–117). New York...

Více

PS_2006_4

PS_2006_4 v některém z dalších vydání. Jako obyčejně zůstává elektronická podoba bulletinu trvale vystavena na internetových stránkách http://www.lirtaps.cz/, kde se nachází i kompletní sada dosud vydaných č...

Více

Menu - Teologická fakulta

Menu - Teologická fakulta Životopis Osobní informace • Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. narozen 27. března 1977 v Čeladné, okres Frýdek - Místek

Více

Disociace v dětství: klinické projevy a diagnostika

Disociace v dětství: klinické projevy a diagnostika childhood: a longitudinal follow-up. Developmental Psychopathology, 18(1), 2006, s. 233-51. 2. Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Por...

Více