zde - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh

Komentáře

Transkript

zde - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, nám. 8. května 2
EVALUACE
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
školní rok 2014/2015
1
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, nám. 8. května 2
EVALUACE
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
školní rok 2014/2015
Kontakty
Název: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
Sídlo: 789 22 Zábřeh, nám. 8. května 2
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00 409 014 Identifikátor práv. osoby: 600 018 067
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Součásti školy
1. STŘEDNÍ ŠKOLA: IZO: 108 014 193
Místa poskytovaného vzdělání:
nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
P. Bezruče 2a, 789 01 Zábřeh
2. DOMOV MLÁDEŽE: IZO:110 017 439, Adresa: Komenského 88/15, 789 01 Zábřeh
3. ŠKOLNÍ JÍDELNA: IZO: 110 017 447, Adresa: Komenského 88/15, 789 01 Zábřeh
4. ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA: IZO: 172 102 847, Adresa: nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
Ředitelka: Mgr. Stanislava Kubíčková ( tel . 583 551 412, e-mail: [email protected] )
jmenována s účinností od 1.7.2006
Důležité kontakty
 Adresa pro doručování: Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
 ředitelna: 583551412, 602105571
 E-mail: [email protected]
 Internetová adresa: www.ssspzabreh.cz
 Metodici prevence:
Mgr. Eva Staňková, horní budova školy, garant MPP, [email protected], 583551464
Mgr. Irena Tomášková, spodní budova školy, [email protected]
Mgr. Ludmila Chytilová – DM, [email protected], 58355147
 Výchovní poradci:
Mgr. Zdeněk Štolc, horní budova školy, [email protected], 583551464
Mgr. Irena Tomášková, spodní budova školy, [email protected], 583 551 419
Konzultační hodiny ŠMP a VP jsou dle individuální domluvy.
2
Obsah:
1. Charakteristika školy
2. Cíle, cílové skupiny, obsah programu
2.1. Cíle
2.2. Cílové skupiny
2.3. Obsah programu
3. Evaluace realizace MPP
3.1. Seznámení ředitelky školy a pedagogických pracovníků s programem, spolupráce
s výchovnými poradci
3.2. Jednotlivá témata MPP
3.3. Evidence projevů rizikového chování
3.4. Aktivity pro žáky
3.4.1. Tematické bloky realizované průběžně v jednotlivých předmětech
3.4.2. Jednorázové akce
3.4.3. Specializované programy, mimoškolní aktivity
3.5. Domov mládeže
3.6. Systém poradenské péče
3.7. Spolupráce s rodiči
4. Vzdělávání pedagogických pracovníků a vychovatelů v oblasti prevence rizikového chování
5. Participace dalších subjektů na realizaci MPP
6. Výstupy a východiska pro další školní rok
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh vznikla 1. července 2006 sloučením Střední odborné školy sociální
péče Zábřeh a Středního odborného učiliště Zábřeh. Součástí školy je i domov mládeže. Všichni žáci mají po
celou dobu studia zajištěno stravování ve školní jídelně. Teoretická výuka probíhá v budově na ulici P. Bezruče
(horní budova školy) a v budově na nám. 8. května 2 (dolní budova školy), odborný výcvik potom na dalších
pracovištích, pozemcích, dílnách a provozech.
Škola nabízí následující učební, studijní a nástavbové obory:
Studijní obory 4 - leté ukončené maturitní zkouškou:
75-41-M/01 Sociální činnost
ŠVP: Sociální činnost – sociálně výchovná činnost
Sociální činnost - sociálně správní činnost
Nástavbové obory ukončené maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání - dvouleté denní
Dálkové studium:
75-41-M/01 Sociální činnost
64-41-L/51 Podnikání - tříleté nástavbové
Učební obory 3 - leté ukončené získáním výučního listu:
65-51-H/01 Kuchař-číšník
41-52-H/01 Zahradník
ŠVP: Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví
41-51-H/01 Zemědělec - farmář
ŠVP: Farmář - farmářka se zaměřením 1. mechanizátor, 2. chovatel
Učební obory 3 - leté ukončené získáním výučního listu a určené pro žáky se SVP:
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské a číšnické práce
3
41-52-E/01 Zahradnické práce
ŠVP: Aranžérské a zahradnické práce
41-55-E/01 Opravářské práce
Obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník
- název ŠVP Kuchař - číšník
Obor 41-52-H/01 Zahradník
- název ŠVP Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví
Obor 41-51-H/01 Zemědělec - Farmář
- název ŠVP Farmář - Farmářka se zaměřením 1. mechanizátor 2. chovatel
Od 1. září školního roku 2012/2013 se učební obory Zahradnické práce, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby
vzdělávají podle následujících školních vzdělávacích programů:
Obor 41-52-E/01 Zahradnické práce
- název ŠVP Aranžérské a zahradnické práce
Obor 41-55-E/01 Opravářské práce
- název ŠVP Opravářské práce
Obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
- název ŠVP Kuchařské a číšnické práce
4
2. CÍLOVÉ SKUPINY, CÍLE, OBSAH PROGRAMU
Hlavním cílem prevence na naší škole je maximální eliminace projevů rizikového jednání u žáků, zvýšení
odolnosti žáků vůči patologickým jevům a snaha vést je ke správným postojům a k nezávadnému chování.
Snažíme se ve spolupráci s rodinou formovat zodpovědnou, sebevědomou a kompetentní osobnost i vzhledem
k přípravě na povolání v sociální oblasti.
2.1. Cílové skupiny
Prevence v rámci školní preventivní strategie je zacílena na žáky všech studijních i učebních oborů a
pedagogické pracovníky školy. Zvláštní pozornost je pak věnována žákům patřícím do rizikových skupin –
např. žákům neúspěšným, žákům ze sociálně slabých rodin, žákům z problémových a dysfunkčních rodin,
žákům se sklony k agresivitě apod.
2.2. Cíle MPP
Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob
života v míře přiměřené jeho věku
- s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
- schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ
- s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
- schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
- s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
- podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek
- otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům
- aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity)
Dalším cílem dlouhodobé preventivní strategie školy je vytvoření bezpečného prostředí, pozitivního sociálního
klimatu školy, které pomůže předcházet šikaně a co nejdříve zachytí varovné signály šikany v raných stádiích.
Pro účely předcházení šikany máme vytvořen školní program proti šikanování.
Pro dosažení cílů školní preventivní strategie jsme v rámci nespecifické prevence s žáky pracovali na těchto
tematických okruzích:
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- kreativita
- sociální rozvoj
- komunikace, asertivita, obrana proti manipulaci
- kooperace a kompetice
- morální rozvoj
- image muže a ženy
- řešení problémů a konfliktů
- zvládání stresových situací
- smysl života a plánování.
Výchova a vzdělávání je zaměřena také na formování žádoucích názorů, postojů a forem chování vzhledem
k profesní orientaci žáků. Do školního vzdělávacího programu máme zařazeny předměty osobnostní výchova a
osobnostní a dramatická výchova.
Specifická prevence rizikového chování je realizována v různých předmětech a školních akcí, viz dále.
5
2.3. Obsah MPP
Obsahem MPP je:
a) prevence, rozpoznání a zajištění včasné intervence následujících rizikových jevů v chování žáků:
- záškoláctví,
- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
- kriminalita, delikvence,
- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“)
a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
- závislost na politickém a náboženském extremismu,
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
- ohrožování mravní výchovy mládeže,
- poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
3.
EVALUACE REALIZACE MPP
3.1. Seznámení ředitelky školy a pedagogických pracovníků s programem, spolupráce s výchovnými
poradci
Seznámení ředitelky školy s programem
Proběhlo v září 2014. Ředitelka školy byla seznámena s MPP pro aktuální školní rok, s podporou při realizaci
preventivního programu a s postupy při výskytu rizikového chování. Toto schválila a podepsala.
Seznámení pedagogických pracovníků školy a vychovatelů s programem a jeho realizací
Proběhlo na poradě pedagogických pracovníků v září 2014.
Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s programem prevence a jejich zapojením do realizace preventivního
programu, s preventivními tématy zakotvenými ve školním řádě, s krizovým plánem školy, se sítí odborné
pomoci, s požadavky na třídní učitele a další pedagogy, s kompetencemi ŠMP, VP, s vedením dokumentace a
vzájemným způsobem výměny informací.
Zajištění průběžné spolupráce s výchovnými poradci
Spolupráce s výchovnými poradci bezproblémově probíhala průběžně během celého školního roku.
3.2. Jednotlivá témata MPP
 Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření
Škola se snaží předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku.
Tato problematika průřezově zasahuje do mnoha předmětů, kde jí věnujeme náležitou pozornost. Jedná se
zejména o předměty psychologie, pedagogika a psychologie, osobnostní výchova, právo, sociální péče, sociální
politika, sociální zabezpečení, pečovatelství, občanská výchova, zdravotní a tělesná výchova aj. Podporujeme
žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti, využíváme mnoha metod práce s žáky.
Máme vytvořeny manuály, jak postupovat v případě intoxikace žáka, držení, užívání a distribuce drogy žákem
ve škole. Pedagogové jsou s těmito postupy pravidelně seznamováni. Se žáky o návykových látkách
diskutujeme, žáci se spolupodílí i na vytvoření projektů k sociálně patologickým jevům. Škola za spoluúčasti
žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity.
K diagnostice některých projevů rizikového chování využíváme program Drogy trochu jinak, který nabízí
vzdělávací i testovací aktivity nejen v oblasti drog, ale i trávení volného času a mezilidských vztahů. Dotazník
používáme pravidelně.
6
Pro letošní školní rok jsme zakoupili program ČASMP Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u
dospívajících. Data byla sbírána pomocí on-line dotazníku. Z dotazníku Identifikace rizikových oblastí u
dospívajících vyplývá, že nejvíce problémové oblasti jsou vztahy s vrstevníky, duševní zdraví a chování.
Nejméně problémové oblasti byly návykové látky a rodinný systém. Přesto evidujeme kolem 50% žáků kuřáků, což považujeme za poměrně velký problém. Nezaznamenali jsme sice žádný případ kouření
v prostorách školy, ale žáci kouří před budovou prodejny Albert. Proto škola vznesla požadavek na Město
Zábřeh, aby rozšířila zóny zákazu kouření a požívání alkoholu, které upravuje obecně závazná vyhláška, i na
místa okolo školy. Město naší žádosti vyhovělo a vyhláška s novým zněním je již v platnosti. Nezaznamenali
jsme žádný případ intoxikace drogami, přesto problémy s návykovými látkami uvádí skoro 17% žáků.
 Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů
Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu
Při stanovování preventivního programu proti šikaně vycházíme z Metodického pokynu
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.
Školní program proti šikanování je dlouhodobý a postihuje žáky 1.- 4. ročníku. Máme vypracované postupy
prevence i řešení šikany. Na prevenci šikanování jsme se soustředili také proto, že pokládáme za důležité
proškolit žáky v této problematice nejen z důvodů morálních, ale žáky oboru Sociální činnost i z hlediska
jejich budoucího působení jako pracovníků v různých typech zařízení, kde se s tímto jevem mohou setkat.
Žáci jsou se šikanou seznámeni v předmětu pedagogika a psychologie, osobnostní výchově, sociální péči.
V preventivní práci jsme využívali projekcí filmů, besedy s diskuzí, hraní rolí, různé druhy her, cvičení,
aktivizujících metod, zkušenostních a zážitkových metod, psacích technik, problémových metod, úkolově
kooperativních učebních situací, modelových situací, psaní nebo čtení textů, kresebných metod, komunikačně
úkolových situací, koncentračních cvičení, pohybových technik, představových metod a vizualizací, rolových a
simulačních her, pantomim a outdoorových technik. Mezi důležité metody práce patří reflexe. Důležitou
součástí prevence šikany a formou nastolení pozitivních vztahů ve třídě je adaptační kurz, který pořádáme pro
žáky 1. ročníků za aktivní účasti žáků vyšších tříd. Na obou budovách školy máme schránku důvěry, která je
pravidelně kontrolována preventistou. V letošním roce se v ní neobjevil žádný dopis. Osvědčilo se nám
pravidelné uplatňování komunitních kruhů, což ovšem záleží na přístupu třídního učitele.
Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění, prevence sexuálního
zneužívání a týrání - sexuální výchova
Prevencí rizikového chování se zabýváme v předmětech psychologie, pedagogika a psychologie, biologie,
osobnostní výchova, sociální péče, sociální politika, sociální zabezpečení, pečovatelství, občanská výchova,
zdravotní a tělesná výchova aj. Žáci byli informováni o problematice rizikového sexuálního života, promiskuitě,
pohlavních nemocech, antikoncepci. Velká pozornost je věnována posilování a upevňování obecně uznávaných
hodnot – rodina, mateřství, láska a také předcházení riziku sexuálního zneužívání.
Každoročně se aktivně účastníme charitativní sbírky Červená stužka na pomoc nemocným AIDS. V letošním
školním roce jsme realizovali peer program Hrou proti AIDS ve spolupráci se SZÚ v Praze.
 Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost
Na začátku školního roku byli žáci seznámeni se školním a klasifikačním řádem, jsou si vědomi důsledků
případného porušení školního řádu. S výše uvedenými dokumenty jsou seznámeni také zákonní zástupci žáků.
Žáci jsou s problematikou kriminality, delikvence a právní zodpovědnosti blíže seznámeni v předmětech právo,
občanská nauka, sociální péče, sociální politika, sociální zabezpečení, pedagogika a psychologie, psychologie
aj. Žáci v rámci exkurze navštívili okresní i krajský soud. Pedagogové pravidelně používají metody a techniky
získané činností v projektu Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání, zasazují se o to, aby žáci znali svá
práva ve společnosti - dětská práva, Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod.
 Prevence záškoláctví
Škola se snaží snižovat počet zameškaných hodin, posilovat hodnotu vzdělání. Při omlouvání absence se řídí
školním řádem, který je v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a
omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.:10 194/2002-14. Největší podíl na počtu
7
zameškaných hodin mají zletilí žáci, kteří si svou nepřítomnost omlouvají sami. Velký vliv v prevenci
záškoláctví mají třídní učitelé a důsledné uplatňování školního řádu.
 Zdravý životní styl
Problematika zdravého životního stylu je průřezová a zastoupena prakticky ve všech předmětech. Předměty, ve
kterých je nejvíce zastoupena, jsou zdravotní nauka, psychologie, osobnostní výchova, tělesná výchova,
zdravotní tělesná výchova, sociální péče, pečovatelství aj. Hojně využíváme mezipředmětových vztahů, žáci na
výuce aktivně participují formou prezentací, referátů, projektů apod.
 Prevence vzniku poruch příjmu potravy
Prevence poruch příjmu potravy je obsažena v předmětech osobnostní výchova, psychologie, tělesná výchova,
pečovatelství aj. Především v předmětu osobnostní výchova v 1. a ve 2. ročníku je pracováno se sebepojetím,
body image. Využíváme rozhovorů s žáky, jednoduchých projektivních metod, pracovních listů, kresby,
příběhů nemocných s poruchami příjmu potravy, vlastních zkušeností žáků, informací o sociální podmíněnosti
nemoci (reklama, fotomontáže snímků známých osobností apod.). Máme k dispozici interaktivní výukové DVD
pro žáky a jiné materiály na podporu výuky. Školní metodička prevence je absolventkou kurzu Poruchy příjmu
potravy od A do ZET I. a II. Lektorské dovednosti. Zásady zdravého stravování občanského sdružení Anabell.
 Prevence virtuálních drog - patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách, nebezpečí
sociálních sítí
Prevence virtuálních drog úzce souvisí s trávením volného času žáků. Žáci byli seznámeni s jednotlivými typy
virtuálních drog a jejich nebezpečím. Tomuto tématu se věnujeme v předmětech pedagogika a psychologie,
psychologie, organizace volného času, sociální péče, sociální politika, právo, osobnostní výchova, aj.
V souvislosti s užíváním internetu byli žáci seznámeni s jeho neuváženým používáním (zneužití informací na
sociálních sítích, stalking, kyberšikana) a formami pomoci při případných problémech. V letošním školním roce
proběhl interaktivní program „Seznam se bezpečně“- o rizicích virtuálního světa.
Výsledky dotazníkového šetření identifikace rizikových oblastí u dospívajících
Cílem dotazníku je identifikace problémových oblastí života dospívajícího a posouzení závažnosti těchto
problémů. Na identifikaci těchto problémů je zaměřeno 9 oblastí, do kterých je dotazník rozdělen (volný čas,
chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, škola, vztahy s vrstevníky, návykové
látky.
Souhrn výsledků šetření:
Přehled oblastí
Volný čas
Chování
Zdravotní stav
Duševní zdraví
Sociální zdatnost
Rodinný systém
Škola
Vztahy s vrstevníky
Návykové látky
Problémový index (%)
Celkem Dívky
Chlapci
35,5
35,0
37,0
36,9
37,2
36,0
31,8
33,8
26,0
37,8
40,5
29,9
30,6
33,0
23,5
21,6
21,3
23,0
28,8
28,1
31,1
39,3
40,2
36,5
16,7
16,0
19,0
Výsledky dotazníkového šetření klima školní třídy
Dotazník KLIT- obsahuje 27 výroků, které ilustrují tři prvky tvořící klima třídy, respondent reaguje pomocí
čtyřbodové škály.
Sledované oblasti klimatu třídy:
8
- suportivní klima třídy
- motivace k negativnímu školnímu výkonu
- sebeprosazení.
Výsledky umožnily učitelům získat profil dané třídy a byly jim podkladem pro efektivnější a cílenější práci se
třídou. Dotazník ukázal, poměrně nízkou motivaci ke školní práci, žáci se bojí neúspěchu, mnohým „stačí“
průměrné známky bez snažení. Většina žáků cítí silnou sounáležitost se třídou.
3.3. Evidence projevů rizikového chování
Evidence rizikového chování u studijních oborů:
Ve školním roce 2014/2015 byla svolána výchovná komise celkem 4.
Nejčastější důvody jednání:
- Porušování školního řádu – neomluvená absence
- Podvody při omlouvání absence
Výchovná opatření – kázeňská opatření:
- Důtka třídního učitele – 2x
- Důtka ředitele školy – 1x
- Podmínečné vyloučení – 1x
Evidence rizikového chování u učebních oborů:
Výchovná komise se sešla celkem 27x.
Nejčastější důvody jednání:
- Porušování školního řádu – neomluvená absence 20x – výchovné opatření: důtky TU, ŘŠ, podmínečné
vyloučení
- Nevhodné chování ke spolužákům 8x – výchovné opatření: důtky TU, ŘŠ
Evidence rizikového chování na DM:
Na domově mládeže vychovatelé neřešili žádný případ závažného rizikového chování, zabývali se řešením
běžných vztahových a studijních problémů žáků.
3.4. Aktivity pro žáky
3.4.1.Tématické bloky realizované průběžně v jednotlivých předmětech
Pedagogika a psychologie
Psychologie
Garanti: Mgr. Eva Staňková , Mgr. Simona
Bahounková , Mgr. Markéta Janků
PROBĚHLO
Sociální péče
- lidská psychika, její vývoj, determinace lidské
psychiky
- sociální a interpersonální komunikace, sociální
percepce, prosociální chování
- socializace jedince, vznik sociálních skupin,
sociální a kulturní normy chování
- postoje, svědomí, hodnoty, sebeuvědomování
- rodina, vztahy mezi rodiči a dětmi,
sourozenecké konstelace, funkce rodiny,
mezigenerační vztahy
- deviantní chování, závislosti a jejich prevence,
syndrom CAN, agresivita a agresivní chování,
domácí násilí atd.
- šikana
- etika sociální práce
9
Garanti: Mgr. Martina Šafářová, Mgr. Eva
Staňková , Mgr.Martin Žouželka, Mgr. Simona
Bahounková
PROBĚHLO
Osobnostní výchova
Osobnostní a dramatická výchova
Garanti: Mgr. Eva Staňková, Mgr. Jana
Žandová, Mgr. Markéta Janků
PROBĚHLO
Speciální pedagogika a humanitární výchova
Speciální pedagogika
Garant: Mgr. Jana Žandová, Mgr. Markéta Janků
PROBĚHLO
Občanská nauka
Občanská výchova
Garanti: Mgr. Marek Polák, Radoslav Šebela,
Bc. Michaela Pěničková, Mgr. Zuzana
Pumprlová, Hana Novotná-Dvořáková
PROBĚHLO
- rodina, funkce rodiny, poruchy funkcí rodiny,
rodinné a sňatkové chování mladé generace,
výchova k manželství, rodičovství, vztahy mezi
členy rodiny, dysfunkční a klinické rodiny,
neúplná rodina
- prevence sociálně patologických jevů týkajících
se rodiny, formy pomoci rodinám
- domácí násilí
- rozvody a rozvodovost
- sociálně deviantní jevy v současné společnosti,
sociální dezintegrace, závislosti, kriminalita –
formy pomoci
- kriminalita dětí a mládeže – intervence a
prevence
- kriminogenní subkultury mládeže
- společenský kontext kriminality dětí a mládeže
- formy pomoci starým a zdravotně postiženým
občanům apod.
- komunikace se zdravotně postiženými
- problematika stáří a stárnutí
- vliv zdravotního postižení na sociální status
handicapovaného občana atd.
- sebepoznání
- rozvoj smyslového poznání
- verbální a neverbální komunikace
- duševní hygiena
- meditace, relaxace
- asertivní chování
- zásady společenského chování
- hry a improvizace zaměřené na rozvoj
sociálních dovedností
- řešení etických problémů
- hry na rozvoj tolerance, kooperace a vzájemné
důvěry
- zásady společenského chování
- etika sociální a výchovné práce
- prevence závislostí
- rodinné a mezigenerační vztahy
- poruchy chování
- formy humanitární pomoci, humanitární
organizace, rozvojová spolupráce
- ideová, náboženská a rasová tolerance
- ideová a náboženská tolerance
- etické problémy, jejich řešení
- lidská práva
mezilidské a mezigenerační vztahy
- prevence násilí, arogance
- šikana
- rodinné vztahy
- občanské a trestní právo
- krizová centra
- sociální politika
- pracovně právní vztahy a politika zaměstnanosti
- tolerance, solidarita a humánní řešení konfliktu
10
Základy práva
Právo
Garant: Mgr. Martina Šafářová, Mgr.Bc.
Antonín Kapl
PROBĚHLO
Sociální politika
Garanti: Mgr. Martina Šafářová, Mgr. Simona
Bahounková
PROBĚHLO
Biologie
Ekologie a biologie
Garant: Kolářová Helena, Bc. Michaela
Pěničková, Mgr. Zuzana Pumprlová
PROBĚHLO
Pečovatelství
Garant: Mgr. Eva Staňková, Mgr. Markéta Janků
PROBĚHLO
Péče o staré občany
Garant: Mgr. Martin Žouželka
PROBĚHLO
mezi lidmi
- sociálně patologické jevy
- formy závislosti + prevence
- humanitární organizace
- sociální a rodinná politika
- etické problémy a jejich řešení
- globální problémy světa, chudoba
- formování právního vědomí jako prevence
deviantního a kriminálního chování a výchova
k respektování lidských práv
- právní řád, právní stát
- základní lidská práva a svobody – LZPS,
Ústava ČR, Úmluva o právech dítěte
- rodinné právo – rodina, manželství – vznik,
zánik, vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi,
náhradní rodinná výchova
- trestní právo – trestný čin, tresty a ochranná
opatření, zvláštní ustanovení ve vztahu
k mladistvým
- pracovní právo
- rodinná politika
- politika zaměstnanosti, nezaměstnanost jako
sociální problém, formy nezaměstnanosti,
sociálně deviantní jevy související
s nezaměstnaností
- chudoba
- formování kritických postojů k předsudkům ve
společnosti, netoleranci, diskriminacím a
sociálním nerovnostem, rasismu, misoxenii,
xenofobii, ageismu, apod.
- zdravotní politika – péče o zdraví
- vznik a vývoj člověka
- péče o fyzické a duševní zdraví
- bolest, euthanasie
- zdravý životní styl, odpovědnost za vlastní
zdraví
- výživa a její poruchy
- prevence poškození zdraví, hygiena
- výchova k rodičovství, sexuální výchova
- prevence HIV/AIDS
- právní a etický rámec pečovatelské práce
- hygiena
- péče o děti, staré lidi, zdravotně postižené,
umírající apod.
- problematika stáří a stárnutí,
- aktivizace starého člověka,práva starého
člověka, problematika týrání a zneužívání starých
lidí atd.
Úspěšně realizováno dle tematických plánů jednotlivých předmětů.
11
3.4.2.
Jednorázové akce
Termín
Název akce
garant
září
září
září
Srdíčkový den – charitativní sbírka
Charitativní sbírka Světluška
Exkurze – Den otevřených dveří Charita
Zábřeh
Odborná exkurze Vincentinum Šternberk
Odborná exkurze PS a CNB Praha
Hippoterapie Ryzáček Vyšehorky 4.V
Seznamovací kurz pro 1. ročníky Kosov
Charitativní sbírka Bílá pastelka
Divadelní cestopis
Krajský soud Olomouc
Charitativní sbírka Šance
Domov pro matky s dětmi Zábřeh –
exkurze
SPMP –muzikoterapie Šumperk
Okresní soud Šumperk 3.V
Červená stužka - charitativní sbírka
Odborná exkurze Moravské divadlo
Olomouc
Vánoce pro seniory
Exkurze Nitka – nízkoprahový klub
Zábřeh
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční zpívání na DOD
Den s handicapem – projektový den
Šafářová
Bahounková
Žouželka
září
září
září
září
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden
leden
leden
leden
únor
únor
únor
březen
březen
březen
březen
březen
březen
Mikulášská nadílka v MŠ
Advent
Psychologická olympiáda SŠ
Exkurze Úřad práce
Okresní soud Šumperk
Projektový týden „Lidská práva“
Odborná exkurze Praha Paraple,
Jedličkův ústav, Neviditelná výstava
Všichni na pódium
Jeden svět na školách – přehlídka filmů
Domov Paprsek Olšany – exkurze 2.V
Odborná přednáška – sporty
handicapovaných
Odborná exkurze Dětské centrum
Ostrůvek Olomouc
Mateřinka
Soutěž Olomouckého kraje v psaní na
klávesnici
Dětský domov Olomouc
12
Janků
Šváchová
Trunečková
Bahounková
Šafářová
Trunečková
Šafářová
Šafářová
Janků
Trunečková
Staňková
Šafářová
Trunečková
Bahounková
Janků
Trunečková
Trunečková
Žouželka, Staňková,
Žandová, Janků,
Šváchová
Staňková
Staňková
Staňková
Šafářová
Šafářová
Žouželka
Žouželka
Bahounková
Žouželka
Bahounková
Žouželka
Staňková
Trunečková
Šváchová
Janků
březen
Staňková
duben
Přehlídka amatérského divadla Zábřežská
opona
Svátek s Emilem – charitativní sbírka
duben
Beseda PMS Šumperk
Staňková
duben
Žandová
květen
Exkurze ZŠ ADD, MŠ Zábřehpsychoterapie 4.V
Člověk člověku
květen
Moravské divadlo Olomouc
Trunečková
květen
Mateřinková olympiáda
Žandová
červen
Koncert DD Olomouc
Janků
červen
Den dětí Zábřeh - asistence
Staňková
červen
ČČK –ZZA 3. ročníky
Staňková
Šafářová
Bahounková
3.4.3 Specializované programy, projekty, mimoškolní aktivity
Adaptační kurz pro 1. ročníky
Letošní adaptační kurz byl realizován pro studenty prvních ročníků oboru Sociální činnost. Kurz se
uskutečnil ve dnech 2.-6. 9. 2014 v rekreačním středisku Kosov. Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení
studentů mezi sebou i s učiteli, nastolení pozitivních vazeb ve třídě a urychlení adaptace na nové školní
prostředí.
Lyžařský kurz
Lyžařský kurz se uskutečnil v Kunčicích na chatě Junior v období od 23.2 do 28.2. 2014. Kurzu se zúčastnilo
celkem 29 žáků studijních i učebních oborů. Kurz byl zaměřen na sjezdové lyžování a snowboarding. Žáci se
dle svých možností učili základům výše jmenovaných disciplín, seznámili se i s údržbou lyží i snowboardu.
Součástí kurzu byly odborné přednášky týkající se pravidel lyžování, bezpečnosti na sjezdovce a první pomoci
při úrazech.
Člověk člověku
Tradiční akce školy, připravovaná studenty 3. ročníků studijních oborů Sociální činnost se uskutečnila v červnu
na hřišti 4. ZŠ v Zábřehu. Studenti a studentky připravili zábavně soutěžní dopoledne pro uživatele sociálních
služeb z ústavů sociální péče v Olomouckém i Pardubickém kraji a pro předškolní děti. Tématem letošního
ročníku byli Piráti a strašidla.
Projekt „Adopce na dálku“
Letos studenti a pedagogové horní budovy školy opět přispěli částkou převyšující 6000 Kč na účet
Arcidiecézní charity v Praze, jejímž prostřednictvím financujeme vzdělávání indické holčičky Shruthi
Hiremath, která studuje již bakalářské studium.
13
Advent
Již potřetí jsme realizovali projekt, který by přiblížil žákům mnohdy již zapomenuté křesťanské tradice spojené
s předvánoční dobou, adventem Adventní měsíc vyústil v akci zvanou Adventní spirála, kdy se žáci a
pedagogové sešli večer ve škole, aby společně strávili příjemné chvíle s duchovním prožitkem, vánočním
čtením i hudbou. Součástí byla i komentovaná prohlídka kostela se zpíváním u varhan. Akce byla zakončena
spaním v aule školy.
Všichni na pódium
V únoru proběhla v aule školy nesoutěžní přehlídka Všichni na pódium. Akci připravili studenti třetího ročníku
pro zdravotně postižené a pro děti ze zábřežských mateřských škol a dětského domova.
Den s handicapem
V prosinci připravili žáci oboru Sociální péče akci pro žáky zábřežských základních škol nazvanou Den s
handicapem. Příchozí si mohli vyzkoušet výtvarné činnosti handicapovaných, zábavnou formou se seznámit s
kompenzačními pomůckami, základy první pomoci nebo se ponořit do světa nevidomých. Velký zájem byl také
o prezentaci sportů pro handicapované.
3.5. Domov mládeže
Volnočasové aktivity na DM :
1.Sportovní a relaxační klub – možnost aktivního odpočinku, udržení kondice, relaxace, uvolnění
 relaxační cvičení
 stolní tenis
2. Knihovnický klub – nabídka časopisů, výběr z více než 2500 titulů knih – beletrie, poezie, dívčí romány,
věda,technika, umění, historie
3. Kulturně společenský klub – návštěva kulturních památek, muzea, výstav, koncertů, návštěva divadelních a
filmových představení, poznávání kulturních a historických památek okolí
4. Klub pohybových aktivit – rozvoj pohybových dovedností, upevňování tělesné zdatnosti, zvládnutí pravidel
hry, relaxace, radost ze hry, rozvoj mravních vlastností, zvládnutí techniky míčových her
 košíková
 odbíjená
 sálová kopaná
5. Posilovna – možnost kondičního posilování, vhodné pro chlapce i dívky
6. Aerobic – vytrvalostní cvičení, možnost formování postavy, spalování tuků, zlepšení úrovně zdatnosti,
zlepšování tělesné kondice, tvarování těla i upevňování svalů.
Všechny zájmové činnosti probíhají na základě dobrovolnosti a pro všechny výchovné skupiny. Mimo
uvedenou zájmovou činnost probíhá v jarním a podzimním období jízda na jízdním kole po okolí města Zábřeha
a v zimních měsících bruslení a poznávání okolí na běžkách.
První blok v 15.00 – 17.30 hod. a druhý blok v 19.00 – 21.00 hod.
14
3.6. Systém poradenské péče
Žáci byli na začátku školního roku seznámeni se systémem poradenské péče ve škole, s náplní práce a
kompetencemi školního metodika prevence a výchovných poradců a jejich konzultačními hodinami,
s umístěním informační nástěnky a schránky důvěry. Zákonní zástupci žáků byli s těmito skutečnostmi
seznámeni na třídních schůzkách. Školní řád, klasifikační řád a minimální preventivní program byly umístěny
na webové stránky školy pro snadnou dostupnost žákům i jejich zákonným zástupcům.
Schránka důvěry
Schránka je umístěna v prvním patře horní i dolní budovy školy. V letošním školním roce schránka
neobsahovala žádné sdělení. V měsíci říjnu proběhlo dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit názory žáků
na zřízení elektronické poradenské pomoci. Výsledkem je, že žáci spíše vítají možnost osobní konzultace svého
problému, čehož také hojně využívají.
Informační nástěnka
Na nástěnce byly umístěny různé informace k sociálně patologickým jevům i projekty studentů. Žáci aktivně
participovali také na přípravě nástěnky.
3.7. Spolupráce s rodiči
Uskutečněno: listopad 2014, duben 2015, prostřednictvím třídních učitelů na rodičovských schůzkách, nejvyšší
účast mají rodiče 1. ročníků.
Od letošního školního roku jsou rodiče informováni o výsledcích vzdělávání žáků formou elektronické
žákovské knížky.
Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s preventivní strategií školy, se školním řádem, s MPP,
s poskytnutím adresářů poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání soc. nežádoucího chování u
dětí, s konzultačními hodinami školního metodika prevence a výchovného poradce. Rodičům byly nabídnuty
informační materiály o rizikovém chování.
4. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A VYCHOVATELŮ V OBLASTI
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Školní metodik prevence:
1. PPP Šumperk – projekt Pedagog – pracovník v primární prevenci – série supervizích setkání školních
metodiků prevence a vzdělávací programy se zaměřením na komunikační dovednosti v poradenské práci
pedagoga, vedení sociálně psychologických aktivit s žáky, sociálně patologické jevy.
2. Skupinová supervize v PPP Šumperk.
Výchovný poradce:
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky – vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
5. PARTICIPACE DALŠÍCH SUBJEKTŮ NA REALIZACI MPP






spolupráce s PPP Šumperk
spolupráce s PhDr. Svatoplukem Morávkem - psycholog
spolupráce s okresním metodikem prevence
spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem
spolupráce s K- centrem Šumperk
spolupráce s Úřadem práce Šumperk
15
 spolupráce s DMD Zábřeh, DDM Zábřeh, Charitou Zábřeh, denními centry, stacionáři, mateřskými a
speciálními školami
 spolupráce s Městem Zábřeh
 spolupráce s Policií ČR
 spolupráce s kurátory pro děti a mládež a sociálními pracovnicemi orgánů sociálně právní ochrany
 spolupráce se SZÚ Praha – preventivní materiály
 spolupráce s místními MŠ a ZŠ
Spolupráce s výše uvedenými subjekty je velmi dobrá, škola je otevřena ke spolupráci s dalšími organizacemi
ve prospěch vzdělávání žáků.
Škola má vytvořenou databázi svých spolupracovníků v oblasti prevence rizikového chování včetně kontaktů na
konkrétní odpovědné osoby. Tato databáze je přílohou MPP.
6. VÝSTUPY A VÝCHODISKA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK
-
-
Navázání na předchozí aktivity v oblasti prevence šikanování.
Další realizace peer programu v oblasti zdravého sexuálního chování „Hrou proti AIDS“, tentokrát
zaměřeno na všechny žáky 1. ročníků.
Pokračování akce Člověk člověku, Všichni na pódium, Den s handicapem, Advent, Zábřežská noc aj.
Týden proti závislostem– aktivity pro žáky se zapojením partnerů školy.
Snaha o zlepšení vztahů ve třídě pomocí pravidelných komunitních kruhů.
Aktualizace a rozšíření krizových plánů školy.
Inovace MPP – aktivity specifické a nespecifické primární prevence.
Podpora a rozvoj prosociálního chování studentů i v mimoškolní rovině, a to zejména pokračováním
účasti na celorepublikových veřejných sbírkách, organizování zábavných akcí pro děti, handicapované
a staré občany, apod.
navázání užší spolupráce s Pontis, o.p.s – poskytovatelem sociálních služeb v Šumperku a okolí.
Další vzdělávání pedagogů, školního metodika prevence a výchovného poradce v oblasti prevence
rizikového chování žáků.
Vypracovala: Mgr. Eva Staňková
školní metodik prevence
V Zábřehu dne 30.8.2015
Mgr. Stanislava Kubíčková
ředitelka školy
16
17

Podobné dokumenty