Přehled nákladu

Komentáře

Transkript

Přehled nákladu
PŘEHLED NÁKLADU
Krátký distanční segment ITS-S5 v budově pro přípravu zařízení pro Mezinárodní vesmírnou
stanici v Kennedy Space Center na Floridě.
PRAVOBOČNÍ SEGMENT ITS-S5
nu příčného nosníku. Náklad raketoplánu pro Mezinárodní vesmírnou stanici
Během mise STS-118 dopraví raketo-
dále tvoří více než 740 kusů součástek
plán Endeavour k Mezinárodní vesmír-
vyrobených
né stanici (ISS - International Space
opět firmou Boeing. Segment ITS-S5 je
Station) další segment příčného příhra-
jedním z 11-ti segmentů příčného pří-
dového nosníku. Tento segment ITS-S5
hradového nosníku (ITS - Integrated
vyrobený firmou Boeing má obdélníko-
Truss Structure) a v pořadí třetí část
vý tvar a bude připojen na pravou stra-
připojovaná na pravou stranu tohoto
Červenec 2007
nebo
PŘEHLED NÁKLADU
vyprojektovaných
1
nosníku. Bez segmentu IST-S5 by ne-
Příhradová
bylo možné připojit ke stanici poslední
ITS-S5
segment ITS-S6 s panely fotovoltaic-
z hliníkového materiálu. Je na ní vytvo-
kých baterií a stanice by tak byla bez
řeno několik podpěr pro výstupy do
plánované
segmentu
vyrobena
převážně
je
energie.
kosmu, místa pro robotická propojení
Příčný příhradový nosník (ITS) tvoří
a umožňuje uložení potrubí amoniaku
páteřní rám stanice ke kterému jsou
(část chladícího systému stanice kterou
připojeny přepravní plošiny, radiátory
proudí amoniak k segmentu ITS-S6).
chladícího systému, panely fotovoltaic-
Dále je konstrukce segmentu ITS-S5
kých baterií a další rozličné součásti.
provedena tak, že k ní lze připojit po-
Segment
připojen
mocí univerzálního připojovacího sys-
k segmentu ITS-S4 pomocí upraveného
tému (EUTAS - Enhanced Universal
spojovacího systému (MRTAS - Modi-
Trunnion Attachment Systém), vnější
fied Rocketdyne Truss Attachment Sys-
skladovací plošinu (ESP - External Sto-
tem). Smyslem segmentu ITS-S5 je
rage Platform). Vnější skladovací ploši-
zejména vytvoření dostatečné mezery
na se používá pro uskladnění dílů pro
mezi segmenty ITS-S4 a ITS-S6 čímž
provádění experimentů nebo pro ulože-
dojde k zabezpečení volného otáčení
ní náhradních zařízení (ORU - Orbital
jejich
Replacement
čtvrtiny
ITS-S5
panelů
výroby
konstrukce
bude
fotovoltaických
baterií
Units).
Celý
segment
(PVM - Photovoltaic module). Dále pak
ITS-S5 je chráněn bílou tepelnou po-
tento segment slouží jako propojovací
krývkou která zakrývá i část zařízení
část pro kabely energetických systémů
segmentu ITS-S4.
a potrubí chladícího média mezi seg-
Parametry segmentu ITS-S5
menty ITS-S4 a ITS-S6. Segment
ITS-S6 bude k segmentu IST-S5 připo-
Rozměry
Délka: 3,373 m
jen během příští montážní mise. Kon-
Šířka: 4,547 m
strukce segmentu ITS-S5 je velice po-
Výška: 4,243
dobá konstrukci dlouhého dílu na kterém je v současné době umístěn právě
Hmotnost
1 618,3 kg ?
Cena
10 971 693 $
segment ITS-S6.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
2
vyzvednut
z nákladového prostoru raketoplánu a
raketoplánu
při jeho připojování ke stanici. Poté co
pomocí jeho dálkového manipulátoru
bude segment ITS-S5 ke stanici připo-
(Shuttle Remote Manipulator Systém)
jen, bude držák (PVRGF) v rámci prv-
a poté předán staničnímu dálkovému
ního výstupu do kosmu přemístěno na
manipulátoru (SSRMS - Space Station
bok segmentu a tam upevněno pomocí
Robotic Manipulator Systém), který ho
čtyř příchytek. Držák (PVRGF) se pou-
umístí do dočasné polohy. Staniční dál-
žívá pro připojení radiátorů chladícího
kový manipulátor bude přemisťovat
systému (PVR - Photovoltaic Radiators)
segment ITS-S5 ve vzdálenosti přibliž-
umístěných na segmentech ITS-P3/P4,
ně 50 mm od paralelní jednotky (SSU -
ITS-S3/S4, ITS-P6 a ITS-S6. V případě
Sequential
segmentu
poruchy některého z těchto radiátorů
ITS-S4. Instalace segmentu ITS-S5
chladícího systému (PVR) nebo v pří-
bude
automatizovaně
padě jeho zničení meteoritem nebo
za pomoci astronautů během jejich vý-
kosmickým odpadem může být při jeho
stupu do kosmu. Astronauti spojí seg-
nahrazování
menty ITS-S4 a ITS-S5 pomocí spojo-
(PVRGF) umístěného na segmentu
vacího systému (MRTAS). Při spojová-
ITS-S5.
Segment
ITS-S5
z nákladového
bude
prostoru
Shunt
Unit)
provedena
využito
právě
držáku
ní použijí ruční nástroje, kterými utáhnou
čtyři
primární
šroubové
spoje
Segment
ITS-S5
navrhlo
oddělení
o průměru 20 mm umístěné v každém
Rocketdyne Power and Propulsion (ny-
ze čtyř rohů segmentu ITS-S5. Pokud
ní Pratt and Whitney), firmy Boeing.
astronauti nebudou moci utáhnout tyto
Segment
primární šroubové spoje, mohou přitáh-
v Oklahomě v roce 2000. Do Kennedy
nout dva rezervní šrouby v každém ro-
Space Center byl dopraven 19. červen-
hu a tím segment ITS-S5 zajistit.
ce 2001. Dále na něm byly provedeny
byl
vyroben
v Tulse
závěrečné práce a kontroly. Firma BoeDalší částí segmentu ITS-S4 je držák
ing bude i nadále zajišťovat jeho údržbu
(PVRGF - Photovoltaic Radiator Grapp-
stejně tak jako i dalších celkem 94,5 m
le Feature ) Při startu je toto madlo ulo-
dlouhých částí příčného příhradového
ženo na horní části segmentu ITS-S5 a
nosníku.
segment je za něj uchopen dálkovými
manipulátory
při
Červenec 2007
jeho
vyzvedávání
PŘEHLED NÁKLADU
3
Nákres ukazuje držák (PVRGF), který se připojuje ke složenému radiátoru chladícího systému
(PVR)
VNĚJŠÍ SKLADOVACÍ PLOŠINA
automatizovanou instalaci vnější skla-
ESP-3
dovací plošiny na konstrukci segmentu
ITS-P3 během sedmého dne mise
Vůbec poprvé astronauti nemusí vystu-
STS-118.
povat do kosmu a asistovat při instalaci
velmi důležité části na Mezinárodní
Na vnější skladovací plošině ESP-3
kosmickou
vnější
může být spolehlivě umístěno sedm
skladovací plošiny s důležitými náhrad-
důležitých náhradních zařízení (ORU -
ními díly bude kompletně provedena
Orbital Replecement Units) pro stanici.
automatizovaně pomocí dálkových ma-
Plošina ESP-3 je třetí v pořadí, která
nipulátorů, kamerového systému (BCS
bude dopravena ke stanici a k ní připo-
– Berthing Camera Systém) a držáku
jena. Plošina ESP-1 byla nainstalována
(PVRGF
Radiator
k Laboratornímu modulu Destiny bě-
Grapple Fixture). Astronauti provedou
hem mise STS-102/5A.1 v březnu 2001
stanici.
–
Instalace
Photovoltaic
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
4
a plošina ESP-2 byla nainstalována
však na rozdíl od něj přizpůsobeny pro
k přechodové komoře Airlock během
rozmístění na stanici tím, že došlo
mise STS-114//LF1 v říjnu 2005.
k úpravě jejich připojovací tak, aby je
bylo možné připojit na konstrukci ISS.
Na vnější skladovací plošině ESP-3
budou ke stanici dopraveny součásti
Dokud je skladovací plošina umístěná
vyrobené firmou Boeing. Jedná se o
v nákladovém prostoru raketoplánu je
silový setrvačník (CMG – Control Mo-
dodávka elektrická energie pro ní a pro
ment Gyroscope) pro stabilizaci a řízení
zařízení na ní uložené zajišťována
stanice, zásobník dusíku (NTA – Nitro-
z rozvodu energie raketoplánu. Po in-
gen Tank Assembly) pro udržování tla-
stalaci plošiny ke stanici je připojena
ku v systému chlazení a sada baterií
k elektrickému rozvodu stanice. Mnoho
(BCDU – Battery Charge/Discharge
náhradních zařízeních (ORU) má topná
Unit).
tělesa pro udržování vyšší teploty jejich
vnitřních
součástek
v
době
jejich
Plošina ESP-3 má k dispozici šest míst
uskladnění na plošině. Ačkoli nyní pou-
s upevňovacími mechanismy (FRAM –
ze silový setrvačník (CMG) je navržen
Flight Releasable Attachment Mecha-
tak aby jeho teplota byla přesně 1,6°C
nismus), které umožňují upevňování
(35°F). Tento silový setrva čník (CMG)
nebo uvolňování náhradních zařízení
proto bude uvolněn z plošiny astronauty
(ORU), případně jiných zařízení. Kromě
při jejich druhém výstupu do kosmu
těchto šesti míst je na skladovací ploši-
šestý den mise a za pomoci dálkových
ně ještě sedmé místo sloužící pro pro-
manipulátorů
vádění montáží (FSE – Flight Suport
skladovací plošině (ESP-2) umístěné
Equipment, ATA – Ammonia Tank As-
u výstupní komory Airlock a odtud pak
sembly). Stejně jako konstrukce skla-
nainstalován místo porouchaného silo-
dovací plošiny ESP-2 je i konstrukce
vého setrvačníku CMG-3. Elektrická
plošiny ESP-3 vytvořena úpravou Inte-
energie přestane být do plošiny ESP-3
grovaného přepravníku materiálu (ICC
dodávána z raketoplánu až po uvolnění
– Integrated Cargo Carrier). Tento pře-
tohoto silového setrvačníku.
transportován
k vnější
pravník byl navržen pro přepravu materiálu v nákladovém prostoru raketoplánu. Vnější skladovací plošiny ESP jsou
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
5
Za pomoci kamerového systému (BCS)
staničnímu dálkovému manipulátoru.
a pevného uchycení za držák (PVRGF)
Staniční dálkový manipulátor ji přenese
bude instalace plošiny ESP-3 provede-
přesně na určené místo na segmentu
na sedmý den mise. Astronauti jí nej-
ITS-P3. Elektrická energie bude poté
dříve vyjmou z nákladového prostoru
do plošiny dodávaná ze stanice připo-
raketoplánu pomocí jeho dálkového
jením k rozvodům na segmentu ITS-P3.
manipulátoru a následně ji přenesou ke
Vnější skladovací plošina (ESP-3) je první částí mezinárodní vesmírné stanice která bude instalována kompletně automatizovaně.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
6
Náhradní díly umístěné na vnější
Statistika plošiny ESP-3
skladovací plošině ESP.
Projekt:
•
•
Baterie (BCDU – Battery Char-
Lockheed Martin
ge/Discharge Unit) – poskytují ener-
Hlavní dodavatelé:
gii stanici v době kdy na její panely
ICC – SPACEHAB Inc.
fotovoltaických
Power Cables – Boeing
baterií
nedopadá
sluneční záření.
ORUs – Boeing, Honeywell, Lockhe-
Silový setrvačník (CMG) - udržuje
ed Sunnyvale, a Loral
stanici ve požadované poloze. Sys-
ORU FSE – Lockheed
tém silových setrvačníků musí zamezit nebo vyrovnat nechtěné po-
•
Použití:
hyby způsobené vznikem točivých
ESP-3 je beztlaková vnější skladovací
momentů na stanici.
plošina se sedmi úchytnými místy ve
Nádrž dusíku (NTA) - jedná se
kterých může být umístěno šest ná-
o náhradní součást (ORU) za jednu
hradních dílů pro stanici. Zbylé sedmé
nebo druhou nádrž z dusíkem, které
místo se používá pro montáž. Plošina
jsou instalovány na segmentech
má také opěrky a přípojné body pro
ITS-S1 a ITS-P1. Tyto nádrže vy-
uvázání astronautů při jejich práci
rovnávají tlak v rozvodu amoniaku
s náhradními díly na plošině ESP-3.
systému chlazení stanice.
•
Univerzální kloubový spoj (P/R-J) –
Váha:
jedná se opět o náhradní součást
Prázdná konstrukce plošiny ESP-3
(ORU) určenou pro staniční dálkový
váží okolo 2 901,7 kg. Při startu ze
manipulátor (SSRMS).
všemi náhradními díly a dalším zařízením bude vážit okolo 3 399,7 kg.
Rozměry:
4 x 2,2 m.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
7
Uspořádání:
LOGISTICKÝ JEDNODUCHÝ MODUL
Základní konstrukce plošiny ESP-3
SPACEHAB
byla převzata od univerzálního přepravníku materiálu (ICC). Má šest
Logistický jednoduchý modul (LSM –
míst
Logistics Single Module) je tlakový
s upevňovacími
mechanismy
(FRAM) pro náhradní součásti, jedno
obytný
rovné montážní místo (ATA FSE).
a upravený pro přepravu v nákladovém
Konstrukce
upevňovací
prostoru raketoplánu. Jeho přítomnost
systému (PCAS) byla vyvinuta v God-
přináší posádce raketoplánu lepší pra-
dard Space Flight Center, NASA.
covní a životní podmínky. Spojení
Pomocí tohoto upevňovacího systému
s obytnou částí raketoplánu je zajištěno
se EPS připojí k ITS-P3. Každý ná-
průchodným tunelem. Logistický modul
hradní díl má aktivní upevňovací me-
je dlouhý 3,048 m široký 4,267 m
chanismus (FRAM) k připojení k pa-
a 3,353 m vysoký. Tato kombinace tla-
sivnímu upevňovacímu mechanismu
kového modulu pro přepravu materiálu
na ESP-3.
a zároveň výzkumné laboratoře posky-
pasivního
modul
vyrobený
z hliníku
tuje 31,149 m3 obytného prostoru.
Sestavení:
V logistickém modulu (LSM) může být
Připojení náhradních součástí k jejich
uloženo až 118 skříněk, které jsou
místům na ESP-3 prováděla firma
umístěny
SPACEHAB, Inc. na misu Canaveral.
skříni dále pak dvojitá skřínka a skřínka
Jakmile byly náhradní díly připojeny,
systému
tak bylo kompletní zařízení převezeno
(MESS – Maximum Envelope Stowage
do budovy příprav zařízení pro Mezi-
Systém). Skříňka systému maximálního
národní vesmírnou stanici k provedení
uskladnění (MESS) se používá pro ulo-
závěrečných činností.
žení
v tomu
určené sektorové
maximálního
velkých
předmětu.
uskladnění
Při
misi
STS-118 bude v přepravním modulu
LSM o kapacitě 2 721 kg (6 000 lb) dopraveno na stanici velké množství nákladu a výzkumného materiálu. Náklad
který firma SPACEHAB naloží do modulu LSM předměty jako zásoby pro
posádku zahrnující potraviny, osobní
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
8
věci a oblečení, dále pak přístroje po-
vrátí na Zem, vzorky budou vyloženy
třebné pro provoz stanice a výzkumný
a podrobeny analýze, poskytující vý-
materiál.
zkumná data pro navržení více odolné
kosmické lodi.
Při návratu modulu LSM zpět na Zem
bude naplněn okolo 1 360 kg (3 000 lb)
Náklad
biologického
nákladu zahrnujícího prioritní náklad
SPACEHAB
výzkumu
patřící do oblasti obrany, který je známý
jako „MISSE PEC.“ Tato věc o velikosti
SPACEHAB během mise STS-118 bu-
kufru a obsahující zkušební vzorky byla
de provádět předběžné testy (PPT –
připojena na vnější povrch stanice
Pre-Processing Tests) na dvou úlož-
v červenci 2006. Obsahuje okolo 875
ných plošinách ve standardizovaných
vzorků různého materiálu, reprezentují-
skříňkách raketoplánu. Předběžné testy
cích 40 různých zkoušek zahrnující
(PPT) budou ověřovat mikro-gravitační
státní výzkumy, výzkumy dodavatelů
biologické technologie, což je základní
a výrobců. Vzorky jsou vystaveny stov-
předpoklad pro budoucí výzkum spo-
kám možných kosmických materiálů
lečností s činností v oblasti lékařství
a slunečnímu záření v nevlídném kos-
a vývoje
mickém prostředí. Když se Endeavour
v mikrogravitaci.
progresivních
materiálů
V budově pro přípravu zařízení pro ISS pracovníci připravují jednoduchý modul Spacehab pro
jeho naložení do kontejneru určeného pro přepravu nákladu raketoplánu. Tento modul je částí
nákladu na misi STS-118 a bude naložen do nákladového prostoru raketoplánu Endeavour na
startovací rampě.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
9
Každý silový setrvačník váží přibližně
SILOVÝ SETRVAČNÍK
272 kg a obsahuje velký plochý setrŘídící systém mezinárodní kosmické
vačník vyrobený s austenitické (korozi-
stanice
vzdorné) oceli a vážící 100 kg, který
(ISS) je složen
z Ruských
a Amerických dílů, které udržují stabilitu
rotuje
a požadovanou polohu stanice. Zatím-
ot./min). Tím vyvíjí úhlový moment
co Ruský segment pracuje na principu
4 880 N.m.s-1 ve směru osy jeho otáče-
zapalování pomocných raket spalují-
ní. Toto rotující kolo je upevněno
cích pohonné hmoty, tak americký
v otočném systému ložisek. Vhodným
segment pracuje na principu silových
natočením
setrvačníků (CMG – Control Movement
elektrických motorů lze tedy směřovat
Gyroscope). Čtyři silové setrvačníky
osu otáčení (momentový vektor) setr-
jsou namontovány na vnější konstrukci
vačníku do určitém směru. Tím dochází
segmentu ITS-Z1 na které je dále umís-
k vytvoření točivého momentu působí-
těno
zařízení.
cího na stanici který kompenzuje silový
K segmentu ITS-Z1 jsou také prozatím
účinek gravitace a aerodynamických sil.
připojeny panely fotovoltaických baterií
Silové setrvačníky tedy nepotřebují ke
segmentu ITS-P6. Tyto panely se pou-
své funkci pohonné hmoty.
také
komunikační
konstantní
tohoto
rychlostí
systému
(6
600
pomocí
žívaly do doby než byly trvale nainstalovány na příčný příhradový nosník pa-
Pro řízení stanice a její stabilitu během
nely fotovoltaických baterií segmentů
jejího obíhání kolem Země za každých
ITS-S4 a ITS-P4. Posádka raketoplánu
90 minut rychlostí více než 8 km.s-1 jsou
instalovala segment ITS-Z1 se čtyřmi
potřeba nejméně dva silové setrvační-
silovými setrvačníky v říjnu roku 2000.
ky.
Pro udržování stanice v požadované
Mezinárodní
poloze musejí silové setrvačníky zame-
v současné době tři normálně pracující
zit nebo absorbovat silové momenty
silové setrvačníky (CMG). Poslední se
vznikající nesprávným točivým momen-
porouchal v důsledku vysokých vibrací.
tem na stanici. Silové setrvačníky jsou
V rámci mise STS-118 je naplánována
napájeny elektrickou energii z elektric-
výměna tohoto silového setrvačníku.
vesmírná
stanice
má
kého rozvodu stanice.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
10
Statistická data silových setrvačníků
Hlavní dodavatel:
Boeing
Výrobce:
L3 Communications, Space and Navigation Division, Budd Lake, N.J.
Silový setrvačník (CMG)
SYSTÉM
Váha:
TRANSPORTU
ENERGIE
MEZI STANICÍ A RAKETOPLÁNEM
272 kg
(SSPTS)
Použití:
Řízení stability a požadované polohy
Mezinárodní vesmírné stanice bez
Po sérii třech výstupů do kosmu provedených v únoru tohoto roku, je dokončen systém transportu energie ze stani-
použití pohonných hmot.
ce do raketoplánu (SSPTS – Station-toShuttle Power Transfer System). Tento
Konstrukce:
Každý silový setrvačník je tvořen setrvačníkem s austenitické oceli o váze
100 kg, který se otáčí rychlostí
systém umožňuje raketoplánu v době
jeho připojení ke stanici odebírat elektrickou energii přímo z panelů fotovaltaických baterií stanice. To umožní ra-
6 600 ot.min-1.
ketoplánu delší pobyt u stanice a tím
i jeho posádka bude mít více času pro
Demontáž a instalace:
Při demontáži silového setrvačníku je
potřeba uvolnit šest šroubů a rozpojit
čtyři konektory s připojenými kabely
provádění výzkumů, výstupů do kosmu
(EVA - Extra Vehicular Activities) a pro
vykládání a nakládání většího množství
materiálu. Všechny tři raketoplány musely být upraveny aby mohly systém
transportu energie ze stanice (SSPTS)
využívat. Tyto úpravy byly dokončeny
v květnu 2007.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
11
Prvním upraveným raketoplánem pro
Toto prodloužení poskytne astronautům
systém transportu energie ze stanice
více času pro transport zásob, prová-
do raketoplánu byl Endeavour a po-
dění experimentů a detailních kontrol
sledním byl Discovery. Poprvé bude
raketoplánu.
nový systém transportu energie využit
během této mise raketoplánu Endea-
Před provedením zmíněných úprav měl
vour.
raketoplán pouze zařízení schopné
přepravovat energii z jeho stejnosměr-
Projekt SSPTS je unikátní protože se
nému systému o napětí 28 V do stejno-
jedná o první významnější vývojový
směrného systému stanice o napětí
projekt na kterém pracují společně fir-
120 V. Tento transport umožňovala
ma Boeing ISS a NASA – program
transformační jednotka (APCU – As-
STS. Finanční zajištění poskytuje firma
sembly Power Converter Unit). Tato
Boeing ISS na základě realizace její
jednotka však nebyla schopná přenášet
zakázky.
energii ze stanice do raketoplánu. Zavedení systému transportu energie ze
Vylepšení prováděná pro zavedení sys-
stanice do raketoplánu (SSPTS) byla
tému transportu energie ze stanice do
nahrazena
raketoplánu, musela být provedena tak
(APCU) jednotkou pro přenos energie
aby se elektrický systém raketoplánu
(PTU – Power Transfer Unit). Toto zaří-
mohl připojit elektrickému systému sta-
zení umožňuje stejně jako APCU trans-
nice napájenému z jejích panelů foto-
port energie z raketoplánu do stanice
voltaických
transportovat
ale navíc i transport energie ze stanice
z něho energii. Pokud se tento trans-
do raketoplánu a tedy i transformaci
port bude provádět, tak se dosáhne
napětí ze staničního 120 V stejnosměr-
nižší spotřeby kapalného vodíku a kys-
ného systému na 28 V stejnosměrný
líku používaného pro výrobu elektrické
systém raketoplánu. S těmito úpravami
energie v bateriových článcích raketo-
je stanice nyní schopná transportovat
plánu.
energie
osm kilowat energie do raketoplánu
(SSPTS) prodlouží dobu po kterou mů-
stejně jako to bylo v případě transfor-
že být raketoplán ukotven u stanice ze
mační jednotky (APCU).
baterií
Systém
a
transportu
transformační
jednotka
současných 6 až 8 dnů na 9 až 12 dnů.
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
12
Přidáním jednotky pro přenos energie
•
Dodávka a instalace první jednotky
(PTU), byly do raketoplánu Endeavour
pro přenos energie (PTU) proběhla
a Discovery přidány nové kabely a zob-
dne 05.02.2007 v rámci příprav na
razovací display. Další kabely byly na-
start montážního letu 13A.1 pláno-
taženy na vnějším povrchu laboratoře
vaného pro let STS-118 raketoplánu
Destiny Mezinárodní vesmírné stanice.
Endeavour.
Energie prochází přes přechodový tunel
•
Zbývající kabely byly na stanici na-
(PMA-2 – Pressurized Meting Adapter)
instalovány dne 07.02.2007 během
ke kterému je raketoplán připojen skrz
výstupu do kosmu (ISS EVA-8).
existující elektrické konektory, které
•
Instalace kabelů pro raketoplán Dis-
byly dříve používány pro systém trans-
covery (OV-103) byla dokončena
portu energie z raketoplánu do stanice.
v květnu 2007.
Časový průběh úprav souvisejících
Raketoplán je nadále schopný dodávat
se systémem transportu (SSPTS)
elektrickou energii o napětí 120 V skrz
transformační
•
•
v jednotce pro přenos energie (PTU) do
nos energie (PTU) bylo kompletně
elektrických systémů Logistických mo-
dokončeno během léta 2006.
dulů (MLPM – Multi-Purpose Logistics
Instalace kabelů na raketoplánu En-
Module) pokud budou dopravovány
deavour (OV-105) byla dokončena
jako náklad. Dále může poskytnout
v Kennedy
energii radiátorům tlakových modulů
Space
Center
v létě
•
dopravovaných ke stanici.
Staniční kabely byly dopraveny na
ISS
•
(APCU)
Testování modelu jednotky pro pře-
2006.
•
jednotku
v rámci
mise
STS-116
Boeing začal pracovat na projektu sys-
v prosinci 2006.
tému transportu (SSPTS) v září roku
Jednotka pro přenos energie (PTU)
2003 ale již před tím získal nepatrné
byla schválena pro používání do
zkušenosti na základě vývojových pra-
31.01.2007.
cí, které prováděl pro Huntington Beach
Část kabelů byla na stanici nainsta-
and Canoga Park, Calif., facilities. Vý-
lována během výstupu do kosmu
robu jednotky pro přenos energie (PTU)
(EVA ISS-6) dne 31.01.2007.
provedla
firma
Rocketdyne
Červenec 2007
Pratt
Propulsion
PŘEHLED NÁKLADU
and
and
Whiney
Power
13
(Canoga Park), zatímco kabely a zaří-
příklad nové kabely, řídící skříň se spí-
zení pro stanici vyráběla firma Boeing
nači a displayem dodala firma Boeing
Houston Product Support Center. Zbý-
Huntington Beach.
vající vylepšení raketoplánu, jako na-
Jednotka pro přenos energie (PTU)
Červenec 2007
PŘEHLED NÁKLADU
14

Podobné dokumenty

STS-120 Discovery – přivážíme Harmonii

STS-120 Discovery – přivážíme Harmonii – instruktor, 1998 vybrán do oddílu astronautů, 2000 výcvik pro ISS a STS, 2003 výcvik pro SRMS raketoplánu. Daniel Michio Tani, 1.2.1961, ženatý, dvě

Více

Press Kit EVA_v1

Press Kit EVA_v1 a výměna třetího silového setrvačníku (CMG-3 - Control Moment Gyroscope), který se porouchal minulý rok. Obdélníkový tvar segmentu ITS-S5 má délku malého auta a váhu 1 584 kg.

Více

GW - German Energy Transition

GW - German Energy Transition Do roku 2020 bude mít Německo o 3,8 GW více instalovaného výkonu, než je třeba k náhradě jaderných elektráren po roce 2022

Více

Prezentace v PDF - Lynt Edu

Prezentace v PDF - Lynt Edu OpCache (což také stojí více RAM)

Více