EXPO 2015, Milano AGROTEC as slaví 25 let

Komentáře

Transkript

EXPO 2015, Milano AGROTEC as slaví 25 let
2015
PARTNER 10
A
grotec v letošním roce oslaví výročí 25 let
své existence. Spolupráce s CNH Industrial
(a předchůdci) začala roku 1992. Podařilo se
nám udržet importérství i po spojení se značkou Ford
a Case. Od té doby se značka New Holland ve finančním vyjádření dostala na druhé místo jak v traktorech,
tak ve sklízecích mlátičkách i řezačkách. Obchodní
úspěch se opírá o důvěru zákazníků ve značku New
Holland, která pramení ze špičkové technické úrovně
strojů a kvalitních služeb poskytovaných našimi autorizovanými prodejci s podporou Agrotecu a. s.. Neusínáme na vavřínech a i v nadcházejících letech budeme
dělat vše pro to, aby pro zemědělce byly dostupné ty
nejlepší technologie podpořené kvalitními službami.
O tom, že má výrobce „nabito“ do budoucnosti, se
budete moci přesvědčit na světové výstavě EXPO 2015
v Miláně, kde bude mít New Holland jako jediný výrobce zemědělské techniky samostatný pavilon. Pro emisní
limity má New Holland jasnou strategii a nové motory
Tier4B tak budou „SCR ONLY“ a udrží si všechny výhody, které dnes oceňujete u motorů Tier4A. Do republiky pro vás přivezeme inovované mlátičky CR, které
drží světový rekord ve sklizni, a s faktickým příchodem
motorů Tier4B přichází i nové modely a vylepšení
u traktorů vyšších výkonových řad, tj. T7, T8 a T9.
EXPO 2015, Milano
AGROTEC a. s. slaví 25 let
Značka New Holland bude na
světové výstavě EXPO 2015 prezentovat své technologie a vize
pro budoucnost, které úzce souvisí s hlavním tématem výstavy
„Potraviny pro planetu, energie
pro život“.
Čtvrt století existence firmy určitě stojí za připomenutí. Při této
příležitosti vám přinášíme krátký
rozhovor na téma 25 let Agrotecu a. s. s generálním ředitelem
firmy Ing. Martinem Radou.
8
3
Škola smyku
Vysoké Mýto
Motoristům jedoucím po silnici smrti č. 35 ze
Svitav do Hradce Králové se koncem října naskytl
zvláštní pohled. Tam, kde byly zvyklí vídat rychlá
závodní auta, motokáry a nanejvýše autobusy
z nedalekého výrobního závodu IVECO, se
proháněla velká zemědělská technika New
Holland. Všichni jsme měli několik telefonátů
na téma „Co to tam prosím tě děláte“.
O
dpověď byla jednoduchá. AGROTEC a. s.
na testovacím okruhu
ve Vysokém Mýtě prováděl prezentaci praktického
využití novinek u techniky
New Holland pro zákazníky
a obchodníky. Jako bonus
měl každý účastník možnost
absolvovat na kluzných plochách školu smyku se svým
vozem a to za dohledu odborníků z firmy DEKRA a. s.
Vraťme se však zpět k zemědělské technice, která měla
své místo na dvou hlavních
stanovištích, jež byla doplněna o působivou výstavu další
techniky.
V teoretické části na prvním
stanovišti se mohli účastníci seznámit se zásadami
hospodárné a bezpečné jízdy
s traktory, se správným huštěním pneumatik a správným
rozložením hmotnosti traktorů. O tom jak správně dotížit
svůj traktor, se můžete dočíst
v praktickém průvodci, který
je přílohou tohoto článku
na www.eagrotec.cz. Získané
poznatky si účastníci mohli
rovnou vyzkoušet v praxi
na zkušebním okruhu s traktory T5.115 s převodovkou
Electro Command a traktory
T6.160, T7.200 a T8.420,
všechny měly k dispozici
plynulou převodovku. Velmi
zajímavé bylo srovnání roz-
jezdu do kopce o sklonu 18
% s plynulou převodovkou
a předovkou řezanou pod
zatížením. Agregace u traktorů tvořila dopravní technika
od firmy ZDT a cisterny francouzské firmy Pichon.
Druhou polovinu teoretické
části pak vyplnila prezentace
funkcí precizního zemědělství a „Telematiky“ od New
Holland. Konkrétně u precizního zemědělství jsme viděli
výnosovou mapu vytvořenou
sklízecí mlátičkou CR při
sklizni na pozemku obhospodařovaném nedalekým
ZOD Opatovec. V přehledné
barevné škále jsou zaznamenané jednotlivé rozdíly ve vý-
nosu. Jak sami můžete vidět
i na jednom poli se výsledky
mohou dramaticky lišit. To
aktivní agronom nemůže
nechat bez reakce. Telematika
u strojů New Holland pak
umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyb techniky
po polích a současně k tomu
i vybrané provozní parametry strojů. Tím pomáhá řídit
flotilu strojů v podniku, hlídat
dodržování technologických
postupů, hospodárnost
provozu atd. K dispozici máte
u každého stroje 30 min.
on-line přenosu, kdy se
zpožděním několika sekund
můžete vidět prakticky
všechny provozní parametry
stroje. To je velmi dobře využitelné například u sklízecích
mlátiček. Zkušený pracovník si od stolu velmi rychle
udělá představu o celkovém
nastavení stroje a provozních
podmínkách. Následně je
pro něho velmi jednoduché
instruovat obsluhu, jak stroj
přenastavit a současně vidí,
jak se provozní parametry
mění a znovu navrhnout adekvátní reakci/korekci přenastavení. Vše bylo samozřejmě
prezentováno přímo na běžící
sklízecí mlátičce CR9080,
která stála za okny, a data
jsme přes internet přenášeli
do počítače v učebně stejně,
jak je systém navržen pro
klasický provoz.
Třešničkou na dortu bylo druhé praktické stanoviště, kde
na rovné kluzné ploše probíhal test systému ABS u traktorů a porovnání pojezdové
rychlosti mlátiček s limitem
30 a 40 km/h. K mlátičkám
jen stručně, protože o možnosti jezdit legálně s mlátičkou New Holland po silnici
rychlostí 40 km/h pojednává
samostatný článek. Rozdíl
10 km/h v pojezdové rychlosti
je u tak velkých strojů, jako
jsou mlátičky, opravdu patrný.
Když vám stroje projedou
hned za sebou, říkáte si, že
ten rozdíl nemůže být jen
10 km/h. Mládež by řekla „je
to fakt fičák“.
Pro prezentaci funkcí ABS
u traktorů jsme měli k dispozici nejlépe vybavený traktor
v ČR T7.270 AutoCommand
ve zlaté barvě agregovaný
s tříosým návěsem MEGA 25
od ZDT. Hmotnost traktoru
činila 9.200 kg, hmotnost
prázdného návěsu činila
7.500 kg. Návěs byl prázdný
proto, abychom nepoškodili kluznou plochu, která je
primárně určená pro osobní
automobily, a tak jsme jej
nechali nebrzděný, aby nám
Telematika u strojů New
Holland pak umožňuje sledovat
a zaznamenávat pohyb techniky
po polích a současně k tomu
i vybrané provozní parametry
strojů. Tím pomáhá řídit flotilu strojů
v podniku, hlídat dodržování technologických
postupů, hospodárnost provozu atd. K dispozici
máte u každého stroje 30 min. online přenosu, kdy se zpožděním
několika sekund můžete vidět
prakticky všechny provozní
parametry stroje. To je velmi
dobře využitelné například
u sklízecích mlátiček.
dná dráha se pohybovala mezi
60 a 70 m tak jako při intenzivním brzdění z rychlosti 28 km/h
bez ABS. Povšimněte si však,
že ve srovnání s brzděním
z rychlosti 28 km/h s aktivovaným ABS brzdná dráha narostla
o plných 100 %! Návštěvníci si
samozřejmě mohli sami funkce
tímto způsobem simuloval
plný návěs. Ze svých osobních
automobilů víte, že ve vyšších
rychlostech ABS zkracuje
brzdnou dráhu a zachovává
ovladatelnost stroje při intenzivním brzdění. To samé platí
i pro traktory a demonstrovali
jsme to na sedmi průjezdech
soupravy. První průjezd
soupravy probíhal na kluzné
ploše v rychlosti 28 km/h
(nad 30 se ABS zapíná automaticky) bez aktivovaného
ABS a brzdná dráha soupravy
se pohybovala mezi 60 a 70
metry podle toho, jak moc se
našemu vedoucímu servisu
souprava „lámala“. Následoval průjezd stejnou rychlostí
s aktivovaným ABS, a brzdná
pokusu bez aktivovaného
ABS jsme soupravu téměř
zlomili a převrátili traktor,
protože rozdíl v drsnosti
povrchu soupravu ihned
vedl do smyku, další pokusy
tak již probíhaly v rychlosti jen 18 km/h a i tak
dalo dost práce soupravu
„ukočírovat“. S aktivovaným ABS jsme klidně mohli
jet 28 km/h a zabrzděná
souprava se pohybovala
v přímém směru. Brzdná
dráha byla ještě kratší než
při jízdě celou soupravou
na kluzné ploše. Poslední
aktivitou bylo intenzivní
brzdění z maximální rychlosti 40 km/h. Souprava
zůstávala ovladatelná a brz-
s ABS, abyste ze své soupravy
dostali maximum. Od New
Holland prostě máte k dispozici to nejlepší, i v dopravě!
Ing. Aleš Petr
Video najde zde
Ze svých osobních automobilů
víte, že ve vyšších rychlostech
ABS zkracuje brzdnou dráhu
a zachovává ovladatelnost stroje při
intenzivním brzdění. To samé platí
i pro traktory.
Ohlédnutí zpět nám dává lepší
pohled do budoucnosti
To říká Ing. Martin Rada, předseda představenstva
společnosti Agrotec, v rozhovoru u příležitosti oslav
25. výročí působení této firmy na českém trhu.
D
vacet pět let je
v životě člověka
významné jubileum. Je to období, kdy
je člověk již dospělý,
zodpovědný, plný síly,
vědomostí a dovedností.
Na své životní cestě kráčí
sebejistě. Platí to i v případě firmy?
Zcela jednoznačně. V roce
2015 slaví společnost Agrotec čtvrtstoletí své existence.
Za tu dobu se stala firmou
bezesporu úspěšnou, plně
profesionální se stabilním
2
dráha byla poloviční a souprava se nám nikdy nelámala.
Třetí průjezd znovu probíhal
v rychlosti 28 km/h a dvě
pneumatiky nám simulovaly
překážku. Bez ABS se souprava neměla šanci vyhnout
a vždy překážku srazila.
Naproti tomu s aktivovaným
ABS se souprava překážce
vždy vyhnula a zastavila
zpravidla tak dva metry na ní.
Pátý a šestý průjezd probíhal
pouze poslední den a demonstroval situaci, kdy jedna polovina traktoru jede po pevné
ploše a druhá po kluzké.
Znovu jsme najížděli rychlostí
28 km/h a musím říci, že se
jednalo o nejvíce adrenalinovou situaci. Při prvním
ABS v soupravě vyzkoušet
a všichni byli, troufáme si říci,
nadšení.
Traktor T7 s ABS lze využívat
v agregaci i s přívěsy, které
ABS nemají. S výrobci návěsů
však pracujeme na tom,
abychom měli k dispozici také
velkoobjemové vozy právě
rozvojem a vývojem. Je již
dospělá, sebevědomá a současně i zodpovědná. Zodpovědnost je přece jedním
z rysů dospělosti. Agrotec
za dobu své existence vyrostl
v obchodní zodpovědnosti
vůči zákazníkům i dodavatelům, ale také ve společenské
odpovědnosti a je partnerem mnoha společenských
akcí.
Co stojí za úspěchem
společnosti Agrotec?
Nabízí se snadná odpověď.
Jsou to přece špičkové
produkty, které prodáváme
a servisujeme. Skutečností
ale je team profesionálních
zaměstnanců. Zaměstnanci
společnosti Agrotec, bez
kterých by se neprodal
či neopravil jediný stroj,
jsou skutečným základním
prvkem úspěchu. Díky
opravdovému nasazení
a profesionálnímu přístupu
mých kolegů a spolupracovníků bychom neměli
tak velkou důvěru zákazníků. Bez důvěry zákazníků
v naši společnost bychom
nebyli tam, kde jsme. Velice si
toho vážím, a za to jim patří
náš upřímný dík.
Každé jubileum dává příležitost ohlédnout se zpět…
Pohled zpět nám poskytuje
sebereflexi, zpětnou vazbu
a informace, které můžeme
využít, hledíme-li kupředu.
Získáme tak lepší a přesnější
pohled do budoucnosti. Při
pohledu zpět jsem uviděl
také mnoho spolupracovníků,
kteří svým nadšením, profesi-
onalitou a oddaností firmě
vytvořili základy, na kterých
pevně stojí dnešní Agrotec.
Historie nám dává fakta, ze
kterých se můžeme poučit,
a pokud jsme udělali nějaké
chyby, máme šanci je napravit a neopakovat je.
Jaká bude budoucnost
společnosti Agrotec?
Jsem přesvědčen, že dobrá.
Máme se o co opírat. Jsme
právem hrdí na to, že jsme
na náročném trhu obstáli
a že jsme společně s našimi
zákazníky úspěšní. Budeme
i v dalších letech společně
se zákazníky a obchodními
partnery kráčet sebejistě
na naší cestě. Jsme společností, která se neustále
rozvíjí, hledá nové příležitosti, využívá nové technologie.
Věřím, že i naši zákazníci
a partneři jdou touto cestou
a vzájemná důvěra nás doprovodí do úspěšné budoucnosti.
„Vždyť společně jsme
silnější.“
3
Potraviny pro planetu, energie pro život
„Je možné zajistit trvale udržitelným způsobem dostatek
energie a nezávadných a zdravých potravin pro celé
lidstvo?“ Toto je hlavní otázka, na kterou má ambici
nalézt odpověď světová výstava EXPO 2015, jež se koná
v italském Miláně. Odpověď na ni může nalézt zase jenom
člověk, jako biologický druh, který stojí za neobvyklou
transformací stále větší části planety z divoké přírody
na „kulturní krajinu“.
Historie světových
výstav EXPO
Za historicky první světovou
výstavu EXPO je považována
výstava, která se uskutečnila
roku 1851 v Londýně. Plný
název byl Great Exhibition of
the Works of Industry of all
Nations, jenž by se dal volně
přeložit jako Velká Mezinárodní výstava průmyslových výrobků. A jednalo se
o setkání vynálezců, výrobců
a umělců z celého světa pod
záštitou prince Alberta. Výstavy se účastnilo na 13 000
vystavovatelů.
Po tisíciletí planeta Země
živila lidstvo a nyní i ona
potřebuje od člověka „potravu“ ve formě politické
dohody všech národů,
respektu k životnímu
prostředí, využívání šetrných a trvale udržitelných
technologií atd., aby byla
v rovnováze naše spotřeba
1876 Philadelphia
V USA se uskutečnila světová výstava, z níž se
do dnešních dnů zachoval jediný exponát Kečup.
1886 Paříž
10. Světová výstava. U příležitosti jejího konání byla
postavena Eiffelova věž.
1939 New York
Tuto světovou výstavu navštívilo rekordních
45 milionů lidí.
4
a zdroje, které nám Země
může poskytnout.
Jestliže 900 milionů lidí
na jedné straně trpí hlady a stejný počet lidí je
na druhé straně ohrožen
civilizačními chorobami
z přejídání, je téma „Potraviny pro planetu, energie
pro život“ opravdu globální, hodné světové výstavy
EXPO. Odpověď na úvodní
otázku spočívá v nalezení
těch nejlepších technologií
a postupů v oblastech lidské
činnosti, jako je výroba potravin, hospodárné využívání
energie a výroba energie
z obnovitelných zdrojů.
A takové technologie má samozřejmě k dispozici i New
Holland Agriculture, jeden
z nejvýznamnějších výrobců
zemědělské techniky na světě. Prostě se aktivně účastní
výstavy EXPO 2015 a pro
prezentaci svých řešení se
souhrnným názvem EARTH
SCREENING využije samo-
statný pavilon o ploše téměř
1600 m2.
Specialitou pavilonu je obrovské pole, které se rozprostírá na střeše budovy a je
„obhospodařované“ dvěma
robotizovanými traktory, tj.
traktory, jež pracují bez zásahu člověka, a to podle vize
značky New Holland – s nulovými emisemi. Pod obhospodařováním se pro účely
výstavy samozřejmě myslí
tvorba různých obrazců
a následné urovnání půdy,
nicméně představit si můžeme i klasické polní práce.
A heslo EARTH SCREENING,
jež se dá jednoduše přeložit
jako průzkum planety, nereprezentují jen dva robotizované traktory, ale obecně
v sobě zahrnuje všechny
moderní technologie, které
nám umožňují porozumět
půdě a adekvátně reagovat
agrotechnickými zásahy,
které dříve nebyly možné.
Lze tak reagovat na změ-
ny místního terénu, půdu
obhospodařovat „lokálně“
a podporovat tak biodiverzitu a udržitelný rozvoj
zemědělství. Tento přístup
může revolučním způsobem
změnit zemědělství stejně
tak, jak se předpokládá, že
robotizovaná auta změní ráz
dopravy.
Uvnitř pavilonu pak budou
k vidění rozpracované projekty a výsledky nejnovějšího
výzkumu v oblasti moderního a trvale udržitelného
rozvoje, reprezentované
reálnými exponáty i digitálními projekcemi. Velkoplošná projekce bude doplňovat
i reálné exponáty a vezme
návštěvníky na rychlou cestu
kolem světa. V rychlém
sledu zažijete většinu kontinentů, všechna roční období
a většinu agronomických
prací, které právě na daném
kontinentu a v dané sezóně
probíhají. To vše zaměřené
na trvale udržitelné zemědělství a využívání energie.
Čeká na vás spousta zajímavých věcí, takže neváhejte
a vypravte se na světovou
výstavu EXPO 2015 do Milána a určitě se zastavte
v pavilonu New Holland Agriculture. Bude to stát za to,
slibujeme!
Video najde zde
DIESEL
OF THE YEAR 2014
®
pro FPT Industrial
Výrobce motorů FPT Industrial, dvorní dodavatel
a sesterská společnost značky New Holland, získal
prestižní ocenění DIESEL OF THE YEAR® 2014
Odborný časopis Diesel
ocenil titulem DIESEL OF
THE YEAR® 2014 super
hospodárný motor Cursor
16 od FPT Industrial. Jedná
se o velmi prestižní ocenění,
čehož je dokladem i fakt, že
na toto ocenění více než jednou dosáhlo jen minimum
výrobců motorů. Šéfredaktor
časopisu Fabio Butturi okomentoval volbu následovně:
„Titul DIESEL OF THE YEAR
udělujeme za inovativní
konstrukci a využití technických inovací. FPT Industrial
udělalo v tomto směru fenomenální práci a můžeme
říci, že změnilo pravidla hry
v oblasti motorů. Podařilo se
jim vyvinout šestnáctilitrový
motor s parametry osmnáctilitrového a to v zástavbové
velikosti třináctilitrového
motoru. Ostatním nasadili
laťku hodně vysoko.“
Podívejme se ale na samotný
motor. Cursor 16 je šestnáctilitrový, řadový šestiválec s nejlepším poměrem
hmotnosti k výkonu. Výrobci
techniky také ocení nejmenší nároky na zástavbový
prostor v daném segmentu.
Tento nejvyšší model řady
Cursor má v sobě vše, čeho
si majitelé strojů s motory
Cursor cení: je spolehlivý,
živý a flexibilní. Nový motor
samozřejmě plní v současnosti nejpřísnější emisní
normu Tier 4B či Final, v zámořském podání Stage IV
anebo v oblasti nákladních
automobilů normu známou
jako Euro VI.
K eliminaci škodlivin ve spalinách slouží patentovaná
technologie HI-eSCR, kterou
vyvinuli také technici FPT
Industrial. Stručně můžeme
říci, že se jedná o efektivnější systém SCR, který je
schopen eliminovat dostatečné množství NOx tak,
aby nebylo nutné do motoru
montovat EGR, s snižovat
tak teplotu spalování a tím
o obsah NOx ve výfukových
plynech. Motor tak i nadále
„dýchá“ čistý vzduch plný
kyslíku, spalování probíhá
za ideálních teplot a přeměna chemické energie
na mechanickou je maximálně efektivní. Protože je
spalování čisté, nikde se nic
neusazuje a nezanáší, a tak
motor zvládne i paliva se
sníženou kvalitou a to při
servisním intervalu 600 Mth
tak, jak jste na to u New
Holland zvyklí.
A kde že nový motor najdete? Samozřejmě v nové
vlajkové lodi značky New
Holland CR10.90, ze které
dělá nejvýkonnější sklízecí
mlátičku na trhu!
Video najde zde
NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE
NEW HOLLAND & EXPO 2015
• NOVINKY U NEW HOLLANDU TELEGRAFICKY •
Světový rekord v aplikaci statkových hnojiv
Kloubový traktor T9.615 na rozsáhlých lánech Ukrajiny dokázal, že aplikace
statkových hnojiv nemusí být omezujícím prvkem pro širokozáběrové zpracování
půdy. Při nasazení soupravy po dobu 24 hodin se podařilo vyaplikovat dohromady 4 217 tun hnoje na ploše celkem 221,8 hektaru. Pokud by následnou operací
mělo být hlubší zpracování půdy radličkovým kypřičem o záběru 12 m, uvedenou
plochu bude možné zpracovat za stejně dlouhou dobu. Výkonnost obou operací
je na shodné úrovni a došlo tak ke splnění výše uvedené podmínky – aplikace
hnoje není limitujícím faktorem při podzimním zpracování půdy.
Značka New Holland získala šest prestižních ocenění AE50
Americká Asociace zemědělských a biologických Inženýrů (ASABE) věnovala šest
prestižních ocenění AE50 technologiím od značky New Holland. Jedná se o technologii HI-eSCR pro eliminaci škodlivin ve spalinách motorů traktorů řad T7, T8
a T9. Traktory tak splňují nejpřísnější emislní normu Tier4B bez nutnosti recirkulovat spaliny, a tím si motory udržují spolehlivost, výkonnost a hospodárnost. Další
ocenění míří ke svinovacímu lisu Roll-Belt™, kde přepracovaný sběrač zvyšuje
výkonnost stroje o 20 %. Třetí cena míří k systému Opti-Speed™, který upravuje
otáčky ventilátoru a rychlost chodu vytřásadel podle podélného náklonu mlátičky.
Další ocenění získal pásový podvozek SmartTrax™ s odpružením gumových pásů
Terraglide™, který je k dispozici u sklízecích mlátiček CX7000/CX8000 Elevation
a axiálních mlátiček CR. Poslední dvě oceněné technologie využijí pouze zákazníci
ze Severní Ameriky, kde se prodávají žací mačkače New Holland Discbine® a shrnovače Speedrower®.
New Holland Agriculture spolupracuje s tvůrci „virtuální farmy” na počítačové hře „Farming Simulator 15”
Pátá generace počítačové hry Farm Simulator od německé firmy Giants Software
GmbH obsahuje kompletní sortiment nejmodernější techniky New Holland. V této
nejrozšířenější a nejoblíbenější hře, která simuluje práci v zemědělství, si nyní
můžete téměř až na živo vyzkoušet práci s traktory, sklízecími mlátičkami, lištami,
lisy a teleskopickými nakladači od New Holland Agriculture.
Pátá generece hry je situována do prostředí zemědělských farem v severském
prostředí a můžete si vybrat, zda budete pracovat na farmě zaměřené na rostlinnou výrobu, chov skotu nebo chov drůbeže. Pro každou z těchto farem si hráč
může vybrat kompletní strojní vybavení od značky New Holland. Jak hra postupuje a virtuální farmář získává zkušenosti s technikou, může si svůj starý stroj prodat
a dostat se až k nejvýkonnější sklízecí mlátičce na světě, stroji CR10.90 s výkonem
úctyhodných 653hp.
Vášnivým farmářům New
Holland umožňuje pracovat
se skvělým traktorem T4.75
PowerStar tractor, který je
nejlepším přítelem v živočišné
výrobě. I zde se lze v průběhu
hry dostat k výkonnějšímu
modelu, a to konkrétně až
k T6.160 s čelním nakladačem.
Pro polní práce je připravený
traktor T8.320 nebo novinka
T8.435 s pásovým podvozkem
SmartTrax™. Při vynikajících
pracovních výkonech se můžete dostat až ke kloubovému
traktoru T9.560. Co si hráči zaseli, si také sklidí, například s mlátičkou CR10.90
osazenou 12 řádkovým kukuřičným adaptérem nebo ohromnou lištou Varifeed
o záběru 13,5 m. Sláma se z pole uklízí například lisem BigBaler 1290 nebo menším lisem na kulaté balíky s variabilní komorou Roll-Belt 150.
Samozřejmostí dnešních moderních her je online aplikace, takže se na poli můžete pohybovat se svými kamarády z celého světa.
Hra je dostupná pro počítače PC a Mac, v první
polovině roku 2015 bude k dispozici také pro hrací
konzole PlayStation a Xbox. K dispozici je 17 jazykových mutací a Farm Simulator 15 lze zakoupit přímo
na www.NewHollandStyle.com.
• NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE
Traktory New Holland
si oblíbily Pavlov
Vinařská obec Pavlov láká svým ojedinělým prostředím v srdci Pálavy nejen filmaře, které jsme zde
zastihli i během přípravy tohoto článku, ale přitahuje také vinařské traktory modré barvy s logem
New Holland na kapotě. V současnosti jich vinice v katastru Pavlova obdělává celkem devět. O své
zkušenosti se s námi podělili tři vinaři z pavlovských firem Nepraš & Co., rodinného vinařství
Šilinek a vinařství Ilias.
Devět let s TCE 50
Rodinné vinařství Šilinek
obhospodařuje dnes asi osm
hektarů vinic a již téměř
deset let k tomu používá
New Holland, model TCE
50 s výkonem 49 koní pod
kapotou. Dostali se k němu
vlastně díky krádeži jejich
předchozího traktoru.
„V roce 2005 jsme byli
na dovolené, když jsme se
dozvěděli, že nám zloději
vyvrátili bránu a ukradli
traktor. Vzhledem k nastávajícímu vinobraní jsme to
museli hned řešit a tehdy
jsme se rozhodli pro předváděcí traktor New Holland
TCE 50 z Agrotecu Hustopeče. Ten máme dodnes
a prakticky k němu nemáme
výhrady. Je to jednoduchý,
mechanický traktor, s nízkou
spotřebou, ideální pro úzké
spony. Kabina má klimatizaci, uhlíkový filtr, takže I při
aplikaci ochrany jsme dobře
chráněni,” pochvaluje si Jiří
Šilinek.“ Jediné, na co bych
si postěžoval, je malý výkon
olejového čerpadla, což někdy nestačí na správný chod
okopávačky třeba v utužené
půdě,” upozorňuje vinař
z Pavlova. Pokud se však
v tomto rodinném vinařství
budou rozhodovat v budoucnu pro další traktor,
bude to prý na základě dob-
rých zkušeností určitě zase
New Holland s jednoduchým
mechanickým ovládáním,
jako je právě tento model.
O modré technice
rozhodly zkušenosti
Vinařství Nepraš & Co.
vzniklo teprve nedávno,
proto zde museli řešit kromě
jiného také nákup vhodné
techniky. Proč padl výběr
traktoru právě na značku
New Holland, vysvětluje
enolog Ing. Ondřej Veselý:
„V předchozí firmě jsme
měli dobré zkušenosti
s vinařským traktorem New
Holland TN 95F. Nepamatuji
si, že by s ním byly nějaké
problémy, byl to spolehlivý
stroj, proto volba traktoru
do našeho nového vinařství
byla poměrně jasná. Chtěli
jsme podobný výkon, plně
synchronizovanou převodovku Dual Command s dvoustupňovým PowerShiftem,
a dobrou hydrauliku,
která zvládne všechny práce
v našich vinicích. Chtěli
jsme opět traktor s přední nápravou v provedení
SUPERSTEER.“ Náprava má
úhel natočení kol 71 stupňů,
minimální poloměr otáčení
bez použití brzd je 2,9 m.
Kromě traktoru zakoupila
firma Nepraš & Co. od Agro-
tecu ještě výkonný postřikovač Berthoud, na který
rovněž nedá dopustit. „Je to
opravdu perfektní mašina,
kterou vřele doporučuji každému. Jednoduché připojení, dostačující objem, výkon,
spolehlivost,“ konstatuje
Ing. Ondřej Veselý. Vinařství
Nepraš & Co obhospodařuje
celkem 5,5 hektaru vlastních
vinic na nejlepších polohách
v katastru obce Pavlov,
kromě hektaru starých vinic
jde však o nové výsadby,
proto vinařství zatím hrozny
ke zpracování převážně
nakupuje.
Komfort a výkon T4.95N
Pojďme si aspoň stručně
představit model NEW
HOLLAND T4.95N, který
kromě firmy Nepraš & Co.
vlastní ještě Vinařství Pavel
Müller z Pavlova. Motor má
turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec se zdvihovým
objemem 4500 cm3 a výkonem 71 kW (97 koní) při 2
300 ot/min. Stroj disponuje
systémem pro snadný start
za studena a splňuje emisní
normu Tier III. Pokud jde
o převodovku, je zde plně
synchronizovaná Dual Command 32 x 16 s dvoustupňovým PowerShiftem, elektrohydraulicky ovládaný reverz
POWERSHUTTLE, 2 mokré
vícelamelové spojky, traktor
má elektrohydraulicky ovládané uzávěrky přední a zadní nápravy a dále systém automatického spínání pohonu
přední nápravy elektronickou řídicí jednotkou. Pokud
jde o hydrauliku, jedná se
o mechanickou regulační
hydrauliku NEW HOLLAND
Lift-O-Matic, maximální zvedací síla na koncích ramen je
2 600 kg. firma Nepraš & Co
se rozhodla pro model NEW
HOLLAND T4.95N ve výbavě
Ambiente s dvěma přidanými okruhy hydrauliky. Dva
vnější okruhy hydrauliky jsou
umístěné vzadu. Hydraulické
čerpadlo MegaFlow má výkon 63,8 l/min, hydraulické
čerpadlo řízení 38,2 l/min.
Samozřejmostí je tříbodový
závěs.
Kabina splňuje současné
požadavky vinařů na ergo-
nomii a komfort. Uživatelé
ocení excelentní výhled
360°, kabina je odhlučněná, ve výbavě Ambiente je
klimatizace, topení, přetlakové větrání, sada uhlíkových filtrů, pneumaticky
odpružená sedačka řidiče,
zadní stěrač a ostřikovač,
otevírací přední okno, rádio
atd. K bezpečnosti a pohodlí
přispívá teleskopický sloupek
řízení, protiskluzová podlaha
a odpružení kabiny pomocí
silentbloků.
Jednoduchost vítězí
Stejně jako v případě
vinařství Šilinek se také
další vinařství Ilias z Pavlova
rozhodlo zhruba před deseti
lety pro model New Holland
TCE 50. „Za tu dobu jsme
neměli na traktoru žádnou
zásadní opravu, vždy to byly
jen drobnosti, které jsem
si většinou dokázal spravit
sám,” pochvaluje si Georgios Ilias, majitel vinařství.
„Pomalu nám však přibývá
výměra vinic a traktor stárne, možná časem budeme
uvažovat o výměně stroje
za nový. Jsem spíše konzervativní, takže to bude opět
New Holland a určitě budu
zas vybírat jednodušší model
s minimem elektroniky. To
mi vyhovuje, s tím mám
zkušenosti a vím, že takový
traktor zastane přesně tu
práci, kterou od něj čekám,” dodává Georgios Ilias
z Pavlova.
Clean Energy
Leaderi pro budoucnost
Při výběru technologií pro
splnění zákonných emisních
norem se vývojáři New
Holland a FPT Industrial
snažili, aby nové řešení kromě
nižších emisí také přinášelo
farmářům výhody a úspory
O
dvážně zvolili
technologii SCR,
která sice klade
nové požadavky na logistiku dodatečné provozní
kapaliny a částečně obsluhu
strojů, ale je právě spojena
se spoustou výhod, ať již jde
o nižší spotřebu, lepší provozní charakteristiky motoru
nologie kombinující systém
SCR s recirkulací spalin
a filtrem pevných částic
(nebo DOC katalyzátorem)
tak, aby bylo možné splnit
emisní limity Tier4B. Do určité míry tak nebylo přímo
nutné pouštět se na nelehkou cestu nového vývoje.
Pro všechny lidi spojené se
značkou New Holland však
bylo neakceptovatelné spokojit se po úspěchu SCR s již
známou technologií, udělat
krok zpět a znovu do motoru namontovat EGR ventil
a vyšší spolehlivost. V nastaveném trendu New Holland
pokračuje také v případě
nadcházející normy Tier4B,
která je již finálním řešením
a pro stroje s výkonem nad
120 k přichází s technologií HI-eSCR, které je „SCR
Only“.
Již dříve byly známé tech-
V nastaveném trendu New Holland pokračuje také
v případě nadcházející normy Tier4B, která je již
finálním řešením a pro stroje s výkonem nad 120 k
přichází s technologií HI-eSCR, které je „SCR Only“.
a recirkulovat spaliny. Toto
řešení totiž pro zákazníky
z našeho pohledu nemá ani
jednu výhodu. Farmář se
musí starat o další provozní
kapalinu, motor má horší
provozní parametry včetně spotřeby, uživatel musí
„trpět“ regeneraci filtru
pevných částic, filtr v pravidelných intervalech měnit
a navíc se jedná o celkově
méně spolehlivý systém, který je náchylný na zhoršenou
kvalitu nafty. Proto vývojáři
v sesterské společnosti FPT
napnuli všechny síly do vylepšení technologie SCR
tak, aby zvládala eliminovat
alespoň 95 % oxidů dusíku
(NOx) ve výfukových plynech
oproti standardním 80%
a nebylo potřeba snižovat
množství NOx pomocí recirkulace spalin. Tím se New
Holland také vyhnul nutnosti
zařadit do celkového systému filtr pevných částic,
protože při snížení teploty
hoření sice klesá množství NOx, ale roste počet
emitovaných sazí (pevných
částic - PM), které je třeba
pro splnění Tier4B odchytávat. Jedinou „nevýhodou“
našeho systému bude vyšší
spotřeba AdBlue, které je
však tak levné, že to farmáři
v ekonomice provozu vůbec
nepocítí.
U současných motorů
s Tier4A se tak s příchodem Tier4B nic zásadního
nemění. Díky tomu má FPT
Industrial pro zákazníky
připravené následující čtyři
motory – dva motory NEF
a to N45, čtyřválec o objemu 4,5 litru a N67, šestiválec
o objemu 6,7 litru. Čtyřválec
bude používaný pro stroje
s výkony od 80 do 125kW,
šestiválec pak zahrnuje výkony od 105 do 220kW. Další dvojici činí motory Cursor,
které jsou oba šestiválce,
jeden o objemu 8,7 a druhý
o 12,9 litru. Ty budou používané pro stroje o výkonu
210 až 305 kW a 320 až 420
kW. Na trh také vstupuje
zcela nový motor Cursor 16,
o objemu 16 litrů, který je
určený pro ty nejvýkonnější
stroje, ale o tom více v samostatném článku.
Výsledkem práce vývojářů FPT Industrial je řada
vylepšení a čtyři celosvětové patenty, které
dohromady dávají novou generaci vysoce efektivního
systému pro úpravu spalin HI-eSCR. Nová vylepšení
a patenty spočívají v následujícím:
• Uzavřený systém dávkování AdBlue, který prostřednictvím naprosto přesného
dávkování umožňuje eliminovat maximální množství emisí NOx.
• Systém čidel pro měření NOx a amoniaku umožňuje přesně zjistit složení
škodlivin ve výfukových plynech. Tato informace je následně využita pro
proměnlivé dávkování AdBlue.
AdBlue® / DEF *
Text a foto: Ing. Petr Hynek
• Nově konstruovaný a teplotně izolovaný systém turbosměšování močoviny
zajišťuje rovnoměrnou hydrolízu AdBlue a jeho distribuci ve výfukových plynech.
Díky tomu je eliminace NOx velmi efektivní a sahá až nad 95 %.
CO
Supply module
Electronic Control Unit
CO X
CO
• Lepší řízení teploty v katalyzátoru umožňuje zrychlit eliminaci NOx ve výfukových
plynech v průběhu chodu motoru „za studena“.
HC
Dosing module
Mixer
N
Celý systém HI-eSCR pro eliminaci škodlivin
ve výfukových plynech sestává z následujících prvků:
HO
NH
NO x
• Diesel oxidační katalyzátor (DOC – podobný jako v klasických automobilech)
CO
• Dávkovací modul AdBlue
NH
• Směšovací systém AdBlue
• SCR katalyzátor (SCR)
• Dočišťovací katalyzátor (CUC) pro eliminaci zbytkového amoniaku ve zplodinách.
AdBlue® / DEF *
N
CO
6
HO
Celý systém je osazený systémem čidel, která hlídají množství NOx a přebytek
amoniaku ve výfukových plynech a podle toho je dávkováno AdBlue.
7
Žně v Dolním Bukovsku
Okřídlené pořekadlo zemědělců praví, že každé žně jsou jiné.
Předpověď byla celkem příznivá, a tak jsme vyrazili do jižních
Čech, abychom se podívali do terénu, jak probíhají ty s příponou
2014. A přestože jsou každé žně jiné, již třetím rokem zažíváme
situaci, kdy květen a červen jsou relativně teplé bez srážek
a v druhé polovině července začnou přeháňky, pokud ne přímo
vydatné deště, a to s určitou železnou pravidelností dvou tří dnů.
Potom ani porost, natož půda nestačí pořádně vyschnout.
V
ýše zmíněné potvrzovala reportáž, kterou
vysílala rozhlasová
stanice a v níž si nějaký
agronom pochvaloval, že
pšenice má vlhkost již „jen“
18 %, a tak s radostí vyráží
sklízet. Jindy by se nad tím
člověk podivoval, ale pohled
na pole s již černou pšenicí
do půlky sklizené, kde mlátičky evidentně vyhnal déšť,
a o kus dále pole s promáčenou slámou a jedním balíkem na začátku… Zkrátka,
počasí nelze poručit.
Ani nám počasí nepřálo.
U Tábora nás přivítala přeháňka a bylo jasné, že dnes
se na pole vyrážet nebude.
Zamířili jsme tedy do AGRO
družstva Dolní Bukovsko,
kde již mají sklizeno a chystají dožínky! Tak rychle mít
sklizeno, to nás zajímá.
Míjíme Veselí nad Lužnicí
a zanedlouho již sedíme
v kanceláři předsedy před-
Ředitel společnosti Pavel Filípek (vlevo) s předsedou představenstva Ing. Janem Kubešem
stavenstva AGRO družstva
Dolní Bukovsko, Ing. Jana
Kubeše. A protože již mají
žně hotové, je přítomen
i ředitel společnosti Pavel
Filípek.
Za úspěchem je organizace práce a technika
Na úvod rozhovoru nás
zajímá, jak se to tak povede,
že podnik se čtrnácti sty
hektary určenými ke sklizni
má pravděpodobně jako
první v kraji vše sklizeno.
V čem je jádro úspěchu?
„Celý rok se poctivě starat
o porosty a pak nesklidit
v patřičné kvalitě, to je pro
zlost“, vzal si slovo Ing. Kubeš a pokračuje: „Tady se
rozhoduje o hospodářském
výsledku podniku, a tak
nenecháváme nic náhodě.
Veškerá tíha sklizňových
prací dnes leží na bedrech
sklízecích mlátiček New
Holland, které v podniku
máme čtyři. Dříve jsme měli
osm pětsetdvanáctek a ještě
k nám jezdili službaři“.
„V roce 1994 jsme pořídili
první mlátičku TX68, kterou
máme dodnes, a troufám si
říci, že funguje bez problémů. Vzhledem k dobrým
zkušenostem s tímto strojem
jsme si pořídili následně další TX68 a tyto dva
stroje vytvořily páteř naší
sklizňové linky,“ vzpomíná
Ing. Kubeš a dodává: „Staré
stroje postupně odpadávaly,
a tak na řadu přišel nákup
nové sklízecí mlátičky New
Holland, tentokrát modelu
CX880, který převzal funkci
hlavního sklizňového stroje
po mlátičkách TX. V roce
2012 pak padlo rozhodnutí pořídit další výkonný
stroj, a když už jsme chtěli
výkon, rozhodli jsme se pro
mlátičku CR9080 s axiálním
výmlatem, motorem s SCR
a pásovým podvozkem,
abychom měli jistotu, že
sklidíme všude a za každých
okolností. Každoročně nám
totiž na různých místech
na podmáčených půdách
zůstávalo okolo 50 ha
nesklizených porostů, a to
nám přinášelo dva problémy
podvozku Ing. Kubeš. A jak
organizujete jednotlivým
mlátičkám práci? „Velmi se
nám osvědčila spolupráce
výkonné mlátičky a stroje
střední výkonnosti, kterým
TX68 dnes je, na jednom
poli. Modely CR nebo CX
dělají hlavní výkon a TX práci dokončuje kolem sloupů
a v klínech, kde je výrazně
obratnější než velký stroj.
Oba páry mlátiček vyrážejí
před obědem a skončí před
desátou, kdy v zrnu začíná
narůstat vlhkost. Sklízíme
tak v maximální možné
kvalitě a velmi efektivně,“
vysvětluje zdejší metodu
sklizně předseda představenstva.
A jak probíhala sklizeň jednotlivých plodin v čase?
Žně začaly 3. 7. Ozimý
ječmen byl sklizen 8. 7.
(6 dnů), pak následovaly
jarní ječmeny a řepky, a to
od 17. 7. do 28. 7. (12 dnů).
Pšenice se začaly sklízet
3. 8. a hotovo měli v Dolním
Bukovsku 10. 8. (8 dnů).
„Pouze poslední den jsme
slevili ze svých zásad a hnaní
nepříznivou předpovědí
jsme mlátičky nechali sklízet
až dlouho do noci. Vyplatilo
se to. Ve dvě v noci šroubovicemi mlátičky CR projely
poslední klasy a druhý den
začalo pršet…“, zakončil
naše povídání o žních 2014
s technikou New Holland
Ing. Kubeš. Díky kvalitní organizaci práce a také kvalitní
technice jsou tak místo nesklizených polí s černou pše-
nicí v okolí AGRO družstva
Dolní Bukovsko jen úhledná
strniště a chlapi z mlátiček
se již mohou starat o to, aby
selátko chytlo dobrou barvu.
Text Jiří Hruška
Foto archiv
Když je hotovo, mohou se posádky sklizňo vých strojů věnovat příjemné činnosti
– finanční ztrátu na porostu,
protože 300 t – to již jsou
nějaké peníze a dále byl problém pole připravit na další
rok.“ A využili jste už v praxi
výhody pásového podvozku?
„Hned první žně nám daly
za pravdu. V roce 2012 přišly
letní deště a s nimi povodně
a řadu pozemků jsme měli
přímo pod vodou. Klasy byly
suché, ale na pole měla šanci vjet jen mlátička CR. Pásy
se trochu probořily, rolny
byly do poloviny pod vodou,
lišta vůbec nemohla kopírovat terén, jen ji museli chlapi
držet na hydraulice, ale sklízeli jsme. Od té doby jsme
takové žně naštěstí nezažili,
ale víme, že téměř vždy sklidíme,“ popsal nám výhody
mlátičky CR na pásovém
• AFINANCE •
Spolupráce Agrotecu a UniCredit Leasingu
Na základě výběrového řízení se v roce 2013 UniCredit
Leasing stal jedním z hlavních finančních partnerů společnosti
Agrotec a. s., poskytujícím financování pro naše společné
zákazníky pod hlavičkou oddělení Afinance.
P
ostupně se tato úspěšná spolupráce rozšířila
na většinu techniky,
která je v portfoliu společnosti Agrotec a jejích
partnerů, zejména pak
osobní automobily, užitkové
a nákladní automobily a také
stavební a zemědělská
technika.
Společnost UniCredit Leasing jako jedna z největších
leasingových společností
nabízí kompletní portfolio
finančních produktů, díky
kterým mohou naši klienti
pokrýt všechny své potřeby, jako jsou úvěr, finanční
leasing a operativní leasing.
Tato komplexnost je jednou
z výhod, které Agrotec a. s.
pro své koncové klienty požaduje a také hojně využívá.
Výkony v číslech
Protože si v Dolním Bukovsku vedou precizní evidenci žní, můžeme se na sklizňové
práce podívat podrobně. Sklízecí mlátička CR9080 sklidila 35,2 % z celkové výměry
ke sklizni (1422 ha) tedy 501 ha. Následuje CX880 se čtvrtinovým podílem na
sklizené ploše a obě mlátičky TX68 se podílely rovným dílem, tedy 20 % na sklizené
ploše. Zajímavější je srovnání sklizeného množství zrna (bez rozdílu plodin), kde
se CR9080 podílí celými 38 % na celkovém výkonu. Mlátička CX880 pak znovu
téměř čtvrtinou, tedy 24,4% a zbytek si opět rovným dílem dělí obě TX. Pokud tyto
výkony vztáhneme k času strávenému na poli, pak můžeme říci, že CR9080 sklízí v
průměru 17 t zrna za hodinu, CX880 sklízí 15,3 t/h a obě TX68 se pohybují lehce
nad 10 t/h. CR9080 má oproti CX inovovanou sítovou skříň s agresivnějším čištěním, což mu pomáhá nejen v průchodnosti (dvakrát denní výkon přesáhl 50 ha), ale
také čistotu zrna hodnotily obsluhy u CR jako lepší.
V Dolním Bukovsku spoléhají při sklizni na techniku New Holland
8
Sklizeň v čase
V nabídce produktů pro
financování zemědělské
techniky samozřejmě nesmí
chybět produkty využívající
podporu PGRLF a hlavně
pro zemědělce tak důležité
„sezónní splácení“ umožňující rozložení splátek na míru
podle potřeb konkrétního
zemědělce.
Velmi zajímavou alternativou
je také financování za využití
podpory Evropské investiční
banky (EIB), které UniCredit
Leasing v současné době nabízí. Na základě splnění několika základních podmínek
mohou klienti ze segmentu
malých a středních podniků
čerpat zvýhodněnou úrokovou sazbu. Detaily k tomuto
produktu je možné nalézt
na webu UCL.
Společně se specialisty z Afinance připravujeme produkty šité na míru konkrétním
zákazníkům, předmětům
financování a také dotačním
titulům. Tuto schopnost
individualizace a přizpůsobení se požadavkům konkrétního zákazníka vnímáme
jako zásadní výhodu, kterou
v dnešní době zákazníci
od kvalitního partnera očekávají. Doufáme, že tento
přístup naši zákazníci ocení
a že jim pomůže řešit rychle
a kvalitně jejich krátkodobé
i dlouhodobé potřeby.
9
Prodejce zemědělské techniky, společnost Arbo, spol. s r. o.,
z Klatov působí na našem trhu již od roku 1991. Sortiment
prodávaných strojů v průběhu let firma rozšířila od závěsné
techniky přes technologie pro živočišnou výrobu až po traktory
a sklizňové stroje. V roce 1996 získala klatovská firma výhradní
zastoupení pro prodej strojů New Holland v deseti okresech
na západu Čech. Od roku 2011 je pak společnost Arbo
součástí koncernu Agrofert a zásobuje zemědělskou technikou
z portfolia společnosti Agrotec a. s. zemědělce v Plzeňském
a Karlovarském kraji.
V
yužili jsme příležitosti
a navštívili dvě místa,
kde pracuje technika
dodaná společností Arbo
spol. s r. o. při sklizni silážní
kukuřice. Tím prvním byla
zemědělská společnost Agro
Staňkov, druhou zastávku
jsme naplánovali v podniku
Měcholupská zemědělská, a. s.
S rostlinnou i živočišnou
výrobou
Společnost Agro Staňkov
a. s., sídlící nedaleko Domažlic se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Dceřiná
společnost Energo bioplyn
s. r. o., jak název napovídá,
provozuje bioplynovou stanici. Se svojí výměrou zemědělské půdy patří Staňkovští
mezi největší podniky v Plzeňském kraji. V živočišné
výrobě se Agro specializuje
na chov skotu holštýnského
plemene a výrobu mléka.
V současné době je ve stádu
více než 700 dojnic, jejichž
mléko denně putuje do mlékárny ve Stříbře.
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování
obilnin a řepky. Největší
plochu 1200 ha – podnik
vyčlenil pro ozimou pšenici,
na 260 ha pěstuje ozimý
ječmen, na 700 ha řepku
a zbytek výměry tvoří pícniny na orné půdě.
Provoz zemědělského
podniku i bioplynové stanice
by byl nemyslitelný bez spolehlivé a výkonné techniky.
Při jejím výběru a nákupu
spolupracuje Agro Staňkov
dlouhá léta se společností
Arbo, spol. s r. o., z Klatov.
Stejná značka – vyšší
výkon
Na to, jakou techniku
od společnosti Arbo
ve Staňkově používají, jsme
se přijeli zeptat agronoma
Bc. Martina Vrby. Zastihli
jsme ho v době sklizně
kukuřice, a tak se jedeme
nejdříve podívat na práci
samojízdné řezačky New
Holland FR 9060. Cestu
využíváme k získání základních informací o podniku
a technice pro sklizeň pícnin.
Vy patříte mezi největší
zemědělské podniky v regionu, že? „Ano, náš podnik
hospodaří na 3600 ha
zemědělské půdy,“ říká
úvodem agronom a pokračuje: „Co se týče pícnin,
pěstujeme silážní kukuřici
na 700 ha, na 100 ha pěstujeme vojtěšku a na stejné
výměře jetele. Dalších 300
ha představují trvalé travní
porosty. Zelenou hmotu
z nich z poloviny sklízíme
na seno, z poloviny na senáž. Samojízdná řezačka
tak má u nás práce víc než
dost.“ To je vaše první samo-
jízdná řezačka této značky?
„Ne, první – model FX 38
jsme si pořídili před deseti
lety a po celou dobu jsme
s ní byli spokojeni. Pro naše
potřeby se však její výkon
stal časem nedostatečným,
a tak jsme si před třemi lety
pořídili výše zmíněný model
FR 9060, konstatuje Martin
Vrba a sděluje své zkušenosti s výkonnější řezačkou:
„S motorem o výkonu 590
koní a osmiřádkovým adaptérem sklízí řezačka pole
v rychlém tempu. Při výnosu
40 až 50 t/ha ujede 200 m
a souběžně jedoucí návěs je
plný. Za den zvládne sklidit
i 30 ha, tedy dvojnásobnou
plochu oproti staršímu modelu.“ Vysoký denní výkon
je nezbytný, vždyť za rok
musí řezačka sklidit 700 ha
kukuřic, 300 ha TTP a 200
ha jetelů a vojtěšky ve třech
sečích. Květen a červen jede
podle agronoma naplno,
pak tři týdny v červenci a nakonec ji čeká práce v září,
říjnu a sklizeň kukuřice.
Univerzál pro
manipulaci a nakládání
Z pole jedeme na silážní
jámu, kde pracuje další
technika New Holland,
konkrétně kolový nakladač New Holland W170C.
Kolový nakladač je ve vašem
podniku asi také velmi vytíženým strojem? „Rozhodně,
využijeme jej pro veškeré
myslitelné práce – pro rozhrnování materiálu na jámě,
manipulaci s obilovinami,
nakládání dopravní techniky,
10
z Klatov
Nejzajímavější pro potenciálního
zákazníka je pravděpodobně
objem přepravené řezanky. Včera
jsme se na jámu vzdálenou pět
kilometrů od sedmi ráno do devíti
večer otočili dvacetkrát. Když si to
vynásobíte objemem vozu 52 m3,
dostanete se přes 1 000 kubíků,
a to je už pořádný kus práce!
ale i na nakládání chlévského hnoje a obsluhu bioplynové stanice,“ vypočítává
pracovní úkoly nakladače
agronom a dodává: „Toto
ale není nakladač, který si
kupujeme. Máme objednaný
větší model New Holland
W190C, který dostaneme
v době, kdy bude vycházet
váš článek. Na dobu, než
přijde nám společnost Arbo
z Klatov poskytla tento
menší model. A jak vidíte,
na jámě se musí opravdu
činit!
Tam kde New Holland
hraje první housle
Na každém kroku je vidět,
že ve Staňkově si techniku
nepořizují pro parádu, ale
na tvrdou práci. A vidíme
další stroje v barvách New
Hollandu. Oblíbená značka?
„Ano, máme například dvě
sklízecí mlátičky. Tu nejnovější od loňska – je to model
NH CX 8080 se záběrem
devět metrů. Na každou
mlátičku v podniku (a nemáme jen stroje této značky)
vychází asi 400 ha obilnin.
Plošný denní výkon – to je
to, co je pro nás nejdůležitější. To, co dělaly dříve
čtyři mlátičky, dnes zvládne
jedna a se stejnou spotřebou
nafty! V traktorovém parku
máme pět strojů se značkou
New Holland. Většinou jsou
traktory vytížené celý rok,
neboť jsou určeny pro zpracování půdy, setí, dopravu či
do sklizňové linky. Při sklizni
pícnin se uplatní také lisy
na hranolové a kulaté balíky,
opět značky New Holland,“
vyjmenovává žluté a modré
stroje agronom.
Spolehlivá technika
i obchodní partner
Zdá se, že nejen volba techniky, ale i obchodního partnera byla ve vašem případě
šťastná. „Techniku od společnosti Arbo, spol. s r. o.,
a nejen tu se značkou
New Holland, využíváme
téměř při všech činnostech
v rostlinné výrobě. Vybíráme z osvědčených značek
a stroje jsou následně u nás
prověřované mnoha lety
užívání. Rovněž poskytovaný
servis je perfektní, a pokud
potřebujeme dojet pro
náhradní díly, nemáme to
daleko,“ končí náš rozhovor
Martin Vrba.
Ze Staňkova
do Předslavi
Druhá cesta vede do společnosti Měcholupská
zemědělská, a. s., se sídlem
v Předslavi. Společnost Arbo
v tomto podniku představuje v rámci speciální tour
po Plzeňském kraji jednu
velmi zajímavou soupravu
tvořenou traktorem New
Holland T8.360 a třínápravovým návěsem Strautmann
Giga-Trailer 5401. Pokud
zemědělský podnik potřebuje posílit ve sklizňové
lince dopravu, tato souprava
představuje jedno z nejvýkonnějších řešení. Doprovod
nám dělá vedoucí prodeje
společnosti Arbo, spol. s r.
o., Jiří Kolomazník. „Zdejší
společnost je náš dobrý
zákazník, říká úvodem a pokračuje: „Například kompletní linku na sklizeň píce
Kuhn mají od nás. Dodávali
jsme sem také pluh a další
techniku. No a teď v době
sklizně kukuřice jsme se
rozhodli předvést soupravu,
která se může pochlubit
výbornými parametry.“
Traktor vybavený silným
motorem a plynulou převodovkou AutoCommand je
ideální volbou pro agregaci
s velkoobjemovým návěsem,
kdy je třeba překonávat jak
obtížný terén na poli, tak
také různé provozní režimy
na silnici. Plynulá převodovka udržuje motor stále v optimálních otáčkách a přispívá k bezpečné, plynulé
a hospodárné jízdě. Obsluha
může věnovat mnohem větší
pozornost jízdě a koordinaci
se sklizňovou technikou.
Kompletní odpružení traktoru je samozřejmostí. Návěs
Strautmann s třemi nápravami má objem ložného
prostoru 52 m3 a celkovou
hmotnost 34 tun. Do výbavy
patří hydraulicky odpružená oj, hydropneumaticky
odpružené nápravy a elektrohydraulické nucené řízení
přední a zadní nápravy.
Vůz dokáže také eliminovat
boční náklon, což přispívá
k bezpečné jízdě po svažitých pozemcích. Dvojitý řetězový podlahový dopravník
s regulací rychlosti posuvu
při vyprazdňování vyprázdní
návěs za minutu a padesát
sekund. Tento „maxi“ vůz
v praxi nahradí například tři
známé nákladní automobily
Liaz. Zmíněný návěs je navíc
součástí výměnného systému doplněného ještě rozmetadlem statkových hnojiv
a vápence s pracovním
záběrem až 24 metrů. Celý
výměnný systém Strautmann
zahrnující také dvounápravové provedení podvozku
je na českém trhu novinkou
dostupnou od léta, respektive podzimu letošního roku.
Zkušenosti z provozu
Na dosavadní zkušenosti
jsme se zeptali Jana Žežuleho, jenž tuto soupravu
představuje v jednotlivých
podnicích. „Nejzajímavější
pro potenciálního zákazníka
je pravděpodobně objem
přepravené řezanky. Včera
jsme se na jámu vzdálenou
pět kilometrů od sedmi ráno
do devíti večer otočili dvacetkrát. Když si to vynásobíte
objemem vozu, je to pořádný kus práce,“ vyzdvihuje
přednost návěsu řidič a pokračuje: „Ideální je agregace
právě s tímto traktorem. Vůz
potřebuje traktor s dostatečným výkonem a plynulá
převodovka AutoCommand
umožňuje jednoduše a snadno se přizpůsobovat práci
vedle řezačky. U řezačky jezdím s traktorem při otáčkách
1000 až 1100 za minutu,
na silnici při 1500 otáčkách.
Díky tomu je spotřeba
soupravy příznivá. Při jízdě je
návěs velmi stabilní a na své
rozměry překvapivě obratný,
takže ani nájezdy ze silnice
na pole nejsou problém.“
Právě představená souprava
nepatří mezi levná řešení,
za své peníze však zákazník
obdrží univerzální, velmi
výkonný traktor vybavený plynulou převodovkou
a maximálním komfortem
pro obsluhu a velkoobjemový návěs s velmi dobrými
jízdními vlastnostmi, který
lze navíc doplnit nástavbou
s rozmetadlem statkových
hnojiv.
Je zřejmé, že za úspěchy
společnosti Arbo spol. s r. o.,
je jednak kvalitní technika,
jednak spolehlivý servis
a v neposlední řadě také
komunikace se zákazníky.
Text a foto Jiří Hruška
NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE
Putování za technikou
• NOVINKY U AGROTECU a. s. TELEGRAFICKY •
Agrotec slaví první úspěšný rok v Maďarsku
Dvanáctého srpna tomu byl přesně rok, kdy zástupci AGROTEC a. s. získali importérský kontrakt pro
značku New Holland do Maďarska a rozšířili tak
pole působnosti AGROTEC Group na další středoevropský trh. Využili tak opravdu velkou příležitost,
která se díky finančním problémům předchozího
importéra otevřela, protože technika New Holland
je v Maďarsku velmi populární a obchodně úspěšná
a AGROTEC se zemědělskou technikou obchodovat umí. Podařilo se tak zúročit důvěru, která byla
za dvacet let spolupráce na českém a slovenském
trhu s CNH International vybudována, a přenést
naše konkurenční výhody na další trh.
Kolegové z AGROTEC Magyarország Kft. intenzivně
spolupracují s další maďarskou společností z koncernu Agrofert, firmou IKR Agrar, která se zabývá
prodejem osiv, hnojiv a výkupem zemědělských
komodit, což je i v České republiky osvědčená
kombinace.
Před vedením AGROTEC Magyarország Kft, která
vznikla tzv. na zelené louce, stál nelehký úkol
vybudovat obchodní a servisní síť tak, aby kvalitní
technika New Holland byla doplněna o komplex
služeb, které zákazníci očekávají. Bez vyškolených
obchodníků, profesionálních servisních pracovníků,
propracované logistiky náhradních dílů a dostupného financování techniky se nemohou naplnit
oprávěné ambice značky New Holland na přední
místa v prodejích strojů.
Obchodně servisní síť AGROTEC Magyarország,
na jejíž rozvoji se neustále intenzivně pracuje,
v současnosti zahrnuje dvanáct míst rovnoměrně
rozložených po celém Maďarsku, ve kterých působí
více než 160 zaměstnanců. O prodej techniky se
stará celkem dvanáct obchodníků, kteří jsou podporováni pěti produkt manažery. Provozuschopnost
techniky New Holland u zákazníků zajišťuje více
než 120 pracovníků oddělení servisu a poprodejních služeb. Ostatní pracovníci se starají o vedení
společnosti a administrativně podporují své kolegy
„v terénu”.
Úspěch se měří výsledky, a tak nás může těšit, že
k prvnímu výročí své existence má firma podepsané
smlouvy na dodávku techniky s 511 maďarskými
farmáři. Celkem bylo v prvním roce dodáno maďarským zákazníkům 35 sklízecích mlátiček a dvoustý
traktor, model T6.155, byl zákazníkovi předán
17. července 2014.
Kolegům přejeme mnoho úspěchů a sil do další
práce.
Ing. Petr Aleš, AGROTEC a. s.
• NOVINKY VE ZKRATCE • NOVINKY VE 11
ZKRATCE •
líku může obsluha sledovat
na monitoru a podle těchto
informací upravovat styl
jízdy po řádku. Rovnoměrné
plnění komory ovlivňuje
pravidelnost tvaru balíku.
Nové lisy s integrovanou
baličkou
Nové svinovací lisy
New Holland mají úspěch
K
rátce poté, co je společnost Agrotec dovezla do ČR, si je zakoupili
noví zákazníci. Jedním z nich
je i Miroslav Seidlman v obci
Bystřec v podhůří Orlických
hor. Pod označením Farma
Seidlman si vede své hospodářství sám, a to na 41
hektarech zemědělské půdy
v systému ekologického
zemědělství.
Začal hospodařit již při studiu na střední zemědělské
škole. Začátky doprovázely
velké investice, především
do chovu skotu – nákupu
základního stáda. V současnosti chov zahrnuje stáda
plemen limousine a masný
siementál, tedy celkem 42
krav a dva býky masných
plemen. Postupně byla
nakupována i moderní technika na sklizeň pícnin.
Spousta práce pro
svinovací lis
Jak je pro podhorské oblasti
typické, na orné půdě se
pěstují především pícniny: vojtěška a jetelotrávy,
v menší míře ozimá řepka
a obiloviny. Dále se sklízí
seno a senáže ve dvou až
třech sečích z luk a také
sláma pro podestýlku. A to
vše pomocí lisu, na který tak
čeká spousta práce: slisovat
zhruba 600 balíků senáže,
150 balíků sena a 300 balíků
slámy, což dohromady činí
zhruba 1000 balíků za rok.
Miroslav Seidlman sháněl
pro tento úkol lis s vari12
abilní lisovací komorou
kvůli dosažení vyšší úrovně
slisování a pevného jádra
balíku s průměrem 150 cm.
Požadoval také dostatečnou
výkonnost, důležitou kvůli
úklidu slámy z pole za vhodného počasí, aby bylo
možné rychle začít s podmítkami. To umožní zachytit
v půdě zbytkovou vlhkost,
která pak napomáhá při setí
ozimé řepky.
Testování na vlastních
pozemcích
Při hledání vhodného lisu si
Miroslav Seidlman vyzkoušel stroje od čtyř různých
výrobců. A následně i lis
New Holland Roll-Belt 150
s řezáním CropCutter. Stroj
uvedeným požadavkům
odpovídal a spolu s traktorem New Holland T6.160
AutoCommand dosahoval
i značné výkonnosti. Přitom
podmínky pro testování
nebyly zrovna jednoduché
a také nahrnuté řádky byly
velmi vydatné. Nicméně
koncepce lisů New Holland,
zaměřená na maximální
výkonnost, se předvedla
v dobrém světle a Miroslav
Seidlman byl s jeho prací
spokojen nejvíce ze všech
testovaných strojů.
Zároveň vzal v potaz
i blízkost servisního zastoupení v nově vybudovaném
středisku firmy Agrotec
ve Svitavách. Toto středisko
zasahuje svou působností
na Svitavsko a Ústecko-Or-
Firma New Holland provedla
výrazné inovace svých lisů.
Na veletrhu Agritechnica
2013 představila novou sérii
svinovacích lisů New Holland
Roll-Belt, které vznikly téměř
kompletním překonstruováním
předcházející generace těchto
strojů. Nabízejí mnoho nových
funkcí a vyšší uživatelský
komfort.
licko, ale umožňuje přiblížit
se i zákazníkům z Blanenska.
Miroslav Seidlman ocenil
kvalitní spolupráci s tímto
střediskem a s prodejcem
Ing. Liborem Mikulou.
Menší počet pásů o větší
šířce
Nový lis Roll-Belt 150
CropCutter bude v podniku
pracovat v agregaci s traktorem Zetor 16245. Jedná
se o variantu lisu do těžkých
podmínek.
Na začátku práce dojde
k roztočení materiálu v komoře působením startovacích válců. V komoře obíhají
čtyři nekonečné pásy o větší
šířce než dříve, doplněné
na svém povrchu speciální
vrstvou proti ulpívání materiálu. Jejich pohybem dochází
k rovnoměrnému stlačování
píce při postupném nabalování na vytvořené jádro.
Rovnoměrnost účinku stojí
za stejnoměrnou intenzitou
slisování v celém průměru
balíku. Díky využití pásů si
uživatel může zvolit průměr
balíku podle potřeby v intervalu od 90 cm až do 150 cm,
u většího modelu Roll-Belt
180 až do 180 cm. Volba
průměru se provádí v krocích po 5 cm. Ovázání balíků
je možné provázkem nebo
sítí.
Nové lisy Roll-Belt dosahují
oproti předchozí řadě vyššího lisovacího tlaku. Informace řidiči poskytuje tlakoměr
v přední části lisu.
Výkonné vkládání
Jak se prokázalo již v průběhu testování, lis zvládá
i velmi vydatné řádky píce.
Značný podíl na tom má
koncept vkládání, který se
osvědčuje u velkých lisů
BigBaler. Hned za sběračem
sklízený materiál směruje
do středu komory dvojice
šneků: dolní šneky jej nadzvedávají, horní pak provádí
předběžné stlačení. Píce je
tedy ještě před vstupem
do lisovací komory předběžně stlačena. Čtveřice lopatek
na spojovací hřídeli horních
šneků má navíc ještě funkci
urychlení pohybu materiálu.
Toto originální řešení zvyšuje
výkonnost práce lisu.
Propracovaný sběrač o záběru 2,3 m neznamená, že
bude nadměrně těžký a neohrabaný. Po obou stranách
lisu jsou umístěny vinuté
pružiny kopírování, na nichž
si uživatel nastaví úroveň
nadlehčení sběrače. Takže
při práci ve zvlněném terénu
lze nastavit sběrač tak, že
bude reagovat rychleji než
na rovných pozemcích s pravidelnými řádky.
Vybaven pro těžkou
mokrou senáž
Vzhledem k tomu, že se
předpokládá sklizeň zavadlé
píce na senáž a navíc v podhorských podmínkách, je
lis vybaven sběračem s pěti
příčkami a prsty, uloženými
pomocí gumových silentbloků. Výhodou tohoto řešení
je vyšší tuhost ve srovnání se
standardními prsty s vinutými pružinami. Sběrač je
vybaven také přítlačnou
clonou s rozhrnovacím
válečkem. Její přítlačný efekt
na hmotu má vliv na rovnoměrný a plynulý posun
materiálu. Poloha předního
válce je nastavitelná v závislosti na délce sklízeného
materiálu.
Co se týká vkládání, nové
lisy se vyrábí ve dvou provedeních. Verze SuperFeed je
osazena rotorem s jednoduchým uspořádáním hvězdic,
který plní komoru lisu dlouhým materiálem. Naproti
tomu modely CropCutter
mají rotor se zdvojenými
hvězdicemi jednotlivých
sekcí, které píci protlačují
přes řezací ústrojí. Na pevných nožích pak dochází
k jejímu zkrácení. Díky tomu
je možné dosahovat vyšší
úrovně slisování balíků, a to
i při sklizni suché hmoty.
V obou případech mají rotory tvarové uspořádání prstů
do písmene W.
Jednoduché řešení při
zablokování
Při sběru píce lisem je vždy
alfou a omegou úspěchu
správná jízda na řádku
s traktorem a pečlivost
a úroveň jeho nahrnutí shrnovačem. Lisy Roll-Belt mají
celou řadu prvků, které se
snaží případné nedostatky
v tomto směru eliminovat.
Pokud by přeci jenom došlo
k tomu, že by k rotoru přišla
velká hromada píce, vedoucí
až k zablokování, mají lisy
speciální novou výbavu:
hydraulicky výklopné dno
DropFloor pod plnícím
rotorem. Řidič traktoru
může pomocí hydraulického
okruhu dno spustit dolů.
Poté zapne pohon rotoru,
ten hromadu píce rozdruží,
přesune do lisovací komory
a po dosažení normálních
otáček pohonu dno
opět zaklopí. Pak může
pokračovat v práci a to bez
toho, aby musel vystupovat
z kabiny či používat známou
reverzaci rotoru.
Řezací ústrojí je osazeno
patnácti noži, které píci
zkracují na teoretickou délku
řezanky 65 mm. Jejich počet
lze měnit vyjmutím po uvol-
nění centrálního zámku.
Přístup je snadný přes lisovací komoru. Pro sklizeň píce
z pozemků, na nichž se vyskytují kameny, je možné lis
osadit speciální sadou s tvrzeným protiostřím. V této
výbavě je životnost nožů až
trojnásobná ve srovnání se
standardním provedením.
Široké možnosti ovládání
Nová řada lisů New Holland
zahrnuje ještě druhý model
Roll-Belt 180 pro balíky
o průměru až 180 cm. Pro
jejich jednoduché ovládání
slouží ve standardu nový
monitor BaleCommand Plus
II nebo na přání větší verze
InteliView III, známá také
z traktorů New Holland
předcházejících generací.
Jeho výhodou není jen
barevná obrazovka, ale
i známá logika ovládání.
V případě, že je traktor
osazen monitorem, kompatibilním se systémem ISO-Bus,
je možné lis Roll-Belt připojit
přímo do zástrčky v zádi
traktoru a ovládat jej přes
tento monitor.
Každý z uvedených monitorů informuje v průběhu
sklizně obsluhu o tom, v jaké
pracovní fázi se lis právě
nachází. V rovnoměrnosti plnění komory řidiči napomáhají snímače plnění balíku,
umístěné na levé a pravé
straně lisovací komory. Stav
plnění právě lisovaného ba-
Stroje jsou vyráběny v továrně v Polsku, přičemž hlavní
součástky pochází z koncernové produkce. Nově si New
Holland rozšířil sortiment
o kvalitní lisy s pevnou
komorou, když zakoupil
norskou firmu Orkel. Lisy
RollBaller mohou být kombinovány s baličkou a jsou
konstruovány tak, že zvládají
i vysoká zatěžování. Nabízí
unikátní možnost vázání
balíku do fólie již v lisovací
komoře.
Redakce měla možnost vidět
lis Roll-Belt 150 CropCutter
při práci v průběhu předvádění. To bylo možné díky
laskavému zapůjčení tohoto
stroje jeho prvním majitelem v ČR, kterým je Ing. Jiří
Hejl z obce Horní Čermná.
Tento zemědělec využívá
pro sklizeň pícnin kompletní
technologickou linku strojů
Kuhn a New Holland.
Text a foto Petr Beneš
Velký polní den ZZN Polabí a. s.
V
každoročním seriálu přehlídek porostů, přípravků pro výživu a ochranu rostlin a samozřejmě i zemědělské techniky má své jasné místo
Velký polní den ZZN Polabí a. s. Termínově je ukotven do prvního
týdne měsíce září a je tak v Polabí do určité míry spojen i s dožínkami. Velký
polní den je s velkým V, protože organizátoři si vždy připraví nějaký zajímavý
doprovodný program. Zažili jsme již přehlídku historické techniky, přehlídku
plemen koní a letos se dostalo na opravdovou lahůdku – ukázku sklizně
obilnin ze tří historických období. Ze současnosti, z počátků rozmachu
zemědělské mechanizace z 50. let a z „předmechanizačního“ období konce
19. století. Na všechny tři skupiny čekal stejně velký záhon zralé pšenice.
První skupinu tvořila parta sekáčů s kosou, vazači snopů a koňmi tažený
žebřiňák. Výmlat byl předváděn jak cepy, tak ručně poháněným mlatem.
Ve druhé skupině se představila ruská sklízecí mlátička SK4 (CK4), doplněná o odvoz traktorem Zetor 25 obsluhovaným dobře rostlou svazačkou
na výpomoci. Socialistickému hospodářství velel „předseda“ na jízdním kole
v podání soukromého zemědělce a prodejce techniky New Holland Jaromíra
Rygla. Poslední skupinu pak tvořila sklízecí mlátička New Holland CR9090
s pásovým podvozkem a traktor New Holland T8.420 s plynulou převodovkou AutoCommand a třínápravový návěs.
Nemá smysl popisovat jednotlivé historické skupiny a jejich způsob práce.
Obrázek si nejlépe uděláte z fotografií. Nedá mi ale nesrovnat první a poslední skupinu. Zatímco nejpočetnější první parta z „předmechanizačního“
období se pěkně nadřela a zpotila při sklízení necelé desetiny připraveného
záhonu, dva lidé s mlátičkou CR a traktorem T8 neměli za pár minut co
na práci a svěží vyběhli plní úsměvů z klimatizovaných kabin svých strojů.
Číst si o historické sklizni v knihách, srovnávat statistiky, to je něco úplně
jiného než vidět ten rozdíl naživo. To je vám hned jasné, proč si naši předci
chleba tak vážili.
Text a foto Aleš Petr
13
797 t za 8 hodin
Rychleji neznamená pouze více,
ale hlavně lépe
A kolik to jede? To je jedna z otázek
zákazníků při obchodních jednáních
o koupi nové sklízecí mlátičky. Odpovědí
je vyšší výkonnost, ale hlavně také vyšší
bezpečnost a komfort při provozu.
Z
kusme se na chvíli vžít
do role kombajnéra.
Začínají žně a vy se
chystáte na cestu sklízecí
mlátičkou odněkud z Čech
až na Žitný ostrov. Tato
cesta může být dlouhá i přes
300 km. V tomto případě,
když vaše průměrná rychlost
bude 25 km/h, máte jistotu,
že za volantem budete bez
jakékoliv přestávky 12 hodin.
Při výjezdu z podniku zjistíte, že naše kvalitní silnice
nejsou zas tak široké, jak se
vám zdálo. Silničářům zbyly
peníze z mírné zimy na letní
opravy, takže objízdné
trasy vás zaručeně navedou k podjezdu s výškou
3,9 m. Nejkratší trasa opět
není možná. Kamionů je
letos zase více a ne všichni
řidiči mají zrovna dobrý den.
Do toho pár řidičů v klobouku v rezivém „Fanoušovi“
a kolona více než deseti
vozidel je zaručena. Do toho
několik rozumbradů, kteří
vás budou školit, jak velké
rozestupy mezi vámi musí
být, jak musíte jet hezky
vpravo, téměř až v příkopu,
kdy musíte uhnout z cesty,
aby se kolona rozjela. Pak
se hezky zastavíte na jídlo
v motorestu, kde vašeho
plechového miláčka nezaparkujete nikde jinde než
na autobusovém nádraží.
Teď už vás čeká jenom úsek
Jablonica – Trstín. Pak už
víte, že jste za polovinou
a cesta půjde lépe. Po této
cestě rychle ubytovat a spát,
ráno vše vybalit nachystat,
natankovat a do pole.
Anebo zkuste tento adrenalinový zážitek zkrátit o tři
hodiny. Na oběd si dejte
ještě o jeden párek navíc,
po příjezdu nachystejte vše
na ráno a běžte se pořádně
vyspat, ať ráno v 9 hodin se
můžete řádně zakousnout
do prvních hektarů, tedy
když nebudete muset zase
čekat do oběda na to, až
klesne vlhkost.
Nezapomeňte, čas jsou peníze a vaše nervy. Ne jeden
„službař“ se ptá: „Kolik to
jede? A kolik to pojede, když
to jemně čipnu?“ Odpověď
je: „Mlátičky New Holland
40! Oficiálně a s papíry 40!“
Ing. Václav Koryčanský
300 km
Maximální rychlost 30 km/h, průměrná rychlost 25 km/h
Maximální rychlost 40 km/h, průměrná rychlost 35 km/h
Mlátička A = 12 hodin
Mlátička B = 8,5 hodiny
Rozdíl = 3,5 hodiny
Za ušetřený čas 3,5 hodiny je možné sklidit:
Výkonnost mlátičky = 5 ha/h
Výkon mlátičky za 3,5 hodiny = 17,5 ha
NEJ
Ě
N
Ž ODĚ
VÝKONNĚJŠÍ
NA POLI
V POH
40
Teoretický příklad pro mlátičku s transportní rychlostí 30 a 40 km/h
Vzdálenost:
Mlátička A:
Mlátička B:
Doba jízdy:
Sklízecí mlátička CR10.90 od společnosti New
Holland Agriculture jednoznačně pokořila
dosavadní rekord ve sklizni obilí zapsaný do
GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ. Za osm hodin
sklidila neuvěřitelných téměř 800 tun pšenice.
km/h
Závěr:
Je možné tedy teoreticky počítat
s tím, že na každých ujetých 100 km
je možné ušetřit 1 hodinu jízdy,
z čeho vyplývá, že za 1 ušetřenou
hodinu mohu teoreticky sklidit
5 ha. S ohledem na počet ujetých
kilometrů po silnici za sezónu je
navýšení výkonu zřejmé. Druhou
nemalou výhodou je pohoda
a plynulost jízdy na dnes již plně
zaplněných silnicích.
NEJ
RYCHLEJŠÍ
NA SILNICI
Z
načka New Holland
Agriculture pro sebe
znovu získala světový rekord ve sklizni obilí,
který je oficiálně zapsaný v Guinnessově knize
rekordů (GUINNESS WORLD
RECORDS), a to téměř
neuvěřitelným výkonem, kdy
za osm hodin sklidila rovných 797 656 tun pšenice.
Podařilo se to s vlajkovou
lodí značky New Holland,
motoricky nejvýkonnější
mlátičkou na světě, s mode-
lem CR10.90, jenž disponuje
výkonem 653 k.
Jak potvrdil pan Hedley Cooper, šéf oddělení sklizňové
techniky, CR10.90 překonala
předchozí rekord ve výši
675,84 tuny již po šesti
hodinách a 36 minutách.
Celkem předchozí rekord
překonala o plných 121 tun,
což je 18 %.
Rekordní výkon
Rekord mlátička pokořila již
15. srpna 2014, a to na rodinné farmě Bourn a synové
(Bourn and Sons Farm), která
se nachází ve Velké Británii
v Grange de Lings, nedaleko
města Wragby v hrabství
Lincolnshire. Pole bylo v roce
2013 oseto ozimou pšenicí odrůdy Santiago a až
následně v květnu 2014 jej
specialisté společnosti New
Holland vybrali pro pokus
o překonání světového
rekordu. Pokus tak probíhal
za využití běžných pěstebních podmínek.
spotřebou 1,12 litru paliva
na tunu sklizeného zrna,
a to při aktivovaném drcení
po celou dobu sklizně.
Dosažení rekordu ověřil oficiální zástupce Guinnessovy
knihy rekordů pan Pravin
Patel a jako druhý nezávislý
pozorovatel také přihlížel
pan Alan Robson, představitel Agrární komory hrabství
Lincolnshire.
V den pokusu o překonání
světového rekordu se začínalo sklízet v 11:17. Počasí bylo
proměnlivé s teplotami mezi
18–21°C, od 17:30 hod.
dokonce proběhlo několik
lehkých přeháněk. Průměrná
výkonnost mlátičky CR10.90
činila téměř sto tun za hodinu (99,7 t/h) s nejvyšší
hodnotou plných 135 t/h.
Při vlhkosti sklízené pšenice 16,2 % činil průměrný
výnos 9,95 t/ha. Světového
rekordu mlátička dosáhla se
Základem výkonnosti mlátičky CR10.90 je čistě axiální
způsob výmlatu, který probíhá pomocí unikátní technologie značky New Holland
nazývané Twin Rotor ®. Tu
charakterizují dva rotory, jež
byly osazeny mlatkami Twin
Pitch High Performance.
Před rotory je nově uložený
přítlačný a usměrňovací
válec Dynamic Feed Roll™,
jenž se ukázal při překonání
rekordu jako neocenitelný,
zejména odpoledne po zhor-
Výbava mlátičky
CR10.90
šení počasí.
Mlátičku pohání koncernový
motor FPT Cursor 16, který
získal ocenění Dieselový
motor roku 2014 a dodává mlátičce výkon 653 k.
CR10.90 tak plní nejpřísnější
emisní limity Tier4B a to pomocí technologie HI-eSCR.
O pojezd mlátičky se stará
pár unikátních pásových
podvozků SmartTrax™
s hydraulickým odpružením
Terraglide™.
Extra dlouhá vyprazdňovací
roura (10 metrů) přesunuje
zrno z mlátičky do odvozového prostředku rychlostí
142 litrů/sekundu. Mlátička
CR10.90 byla při překonání
rekordu také vybavená GPS
navigací s automatickým
řízením IntelliSteer™, která
dovolovala i s lištou o záběru
13,7 m pracovat s přesností
na 1 - 2 cm. Nový rekord
je nejlepším dárkem, který
mohly mlátičky New Holland
s axiálním výmlatem dostat
k nadcházejícím čtyřicátým
narozeninám.
Video z rekordu najdete zde
KLÍČOVÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ PŘI SKLIZNI:
Video najde zde
14
Celkový čas strávený při sklizni
Hmotnost sklizeného zrna pšenice
Průměrná výkonnost při sklizni
Nejvyšší výkonnost
Sklizeno ha při pokusu
Spotřeba PHM
Průměrná vlhkost zrna
Průměrný výnos
8 hodin
797.656 tun
99.7 tun/hodinu
135 tun/hodinu
80.2 hektarů
1,12 litrů/tunu nebo 11,14 litrů/ha
16.2%
9.95 tun/hektar
15
New Holland
má nabito
i pro rok 2015
Obliba traktorů New Holland v roce 2014
vzrostla. Svědčí o tom množství nových strojů
„na značkách“, jak o tom vypovídají údaje
vydané ministerstvem dopravy. Jako importéra
nás těší, že si zákazníci vybírají ze všech
modelových řad, New Holland prostě má co
nabídnout napříč výkonovými kategoriemi
od čtyřiceti do pěti set koňských sil.
T
aké pro rok 2015 se
chystají inovace napříč
sortimentem a začněme hned od nejsilnější
řady klasických kolových
traktorů. Modelová řada T8
vstoupila na náš trh v roce
2011. V souvislosti s uvedením plynulých převodovek
AutoCommand do prodeje
u těžkých traktorů prošla
i celá řada T8 v roce 2014
„face liftem“, který reaguje
na poznatky z provozu traktorů. Vylepšení se netýkala
vnějších znaků, ale naopak
prvků skrytých pod kapotou.
Inženýři společnosti New
Holland přepracovali prvky
elektroinstalace a jejího
vedení, došlo ke změně vedení trubek sání do motoru,
proběhla změna dodavatele
některých těsnicích prvků
na traktoru a akumulátorů pružení nápravy, které
jsou také větší, k dispozici
jsou jiné silentbloky kabiny.
Modelová řada roku 2014
je tak po technické stránce
významně odlišná od prvních kusů, jež do republiky
přišly v roce 2011 až 2013.
A protože vyrobit a přepravit
traktory z USA do Evropy
nějaký čas trvá, nové modely
po „face liftu“ průběžně
vstupují na náš trh od konce
roku 2014. A novinkou není
jen „face lift“.
T8 s plynulou
převodovkou
Na testovacím okruhu
ve Vysokém Mýtě si první
zákazníci měli možnost
prakticky vyzkoušet plynulou
převodovku v traktoru T8.
Převodovka AutoCommand
přispívá především k hospodárnosti provozu a pohodě
při práci. Traktoru s plynulou
převodovkou narostl rozvor
o 100 mm, což samozřejmě
přispívá k lepším jízdním
i tahovým vlastnostem, ale
především změna převodového poměru je naprosto
plynulá, takže necítíte žádné
cukání či trhání. Na okruhu si zákazníci vyzkoušeli
i funkci „Hillholder“, která
traktoru při rozjezdu s těžkou cisternou v 18°stoupání
nedovolí couvnout ani o píď.
Pokud jde o hospodárnost,
dovolíme si zopakovat,
jakým způsobem vznikají
úspory paliva u plynulých
převodovek. Řídicí jednotky motoru a převodovky
dokážou dokonale sladit
chod těchto dvou celků tak,
že motor neustále pracuje v oblasti maximálního
točivého momentu, kde má
minimální spotřebu paliva.
Převodovka AutoCommand
tuto vlastnost navíc kombinuje se čtyřmi body stoprocentní mechanické účinnosti,
takže neekonomický přenos
výkonu přes hydrostatickou jednotku převodovky
je ve srovnání s některými
konkurenty opravdu malý
(okolo 10 %). Plynulá převodovka tak dokáže nahradit
zkušenou obsluhu, protože
dobrý řidič dokáže i traktor
s klasickou převodovkou
provozovat hospodárně. To
však neplatí pro automatické
režimy klasických převodovek, kde spotřeba podle
výzkumů roste asi o 6 %
a to je u těžkých traktorů
spousta peněz.
Traktory T8 bude výhledově možné objednávat také
s polopásovým podvozkem.
Pásy budou montovány pouze na zadní nápravu. S touto
úpravou a praktickým
příchodem emisní normy
Tier4B se také rozšíří počet
modelů u řady T8 o jeden,
a to konkrétně T8.435,
ostatní budou přečíslovány
tak, aby maximální výkon
s navýšením odpovídal novým reálným hodnotám.
S emisní normou Tier 4B se
tak dostáváme k inovacím
u modelových řad T7 a T6.
Příjezdem prvních traktorů
s novými motory vstoupí
v druhé polovině roku 2015
emisní norma Tier4B také
v praktický život. Farmářům
přinese především nižší emise NOx, takže riziko kyselých
dešťů se dále sníží, pokud
k nám nedoputuje nějaký
mrak z méně rozvinuté části
planety, kde se takové věci
neřeší… Další komplikace majitele traktorů New
Holland nečekají, protože
i s Tier4B zůstáváme pouze
u systému SCR. Žádné
hrboly na vačkové hřídele nepřiděláváme, žádné
výfukové plyny nepřisáváme,
nesnižujeme teplotu (a tedy
účinnost a čistotu) spalování, nespotřebováváme
energii na chlazení horkých
plynů atd., emise prostě
stále řešíme až za motorem
ve vylepšeném a patenty
chráněném katalyzátoru
HiEfficient SCR. Pokud si
mohu dovolit určitou parafrázi, jdeme na to systémem
„SCR ONLY“ a věříme, že
to bude vám, farmářům
ku prospěchu. U modelové
řady T7 pouze připomínáme
možnost vybavit traktory
systémem ABS, který jsme
testovali na zkušebním okruhu ve Vysokém Mýtě, a je to
opravdu rozdíl – podívejte
se na video z akce na našem
webu www.eagrotec.cz,
stojí to za to.
Pokud jde o eliminaci škodlivin, značka New Holland
jako první v Evropě využívá
tzv. katalyzátor pevných
částic (PM Cat.), který se
nachází ve výfukovém
systému traktoru za oxidačním katalyzátorem. Při
průchodu PM katalyzátorem
saze (pevné částice) shoří.
Ani náhlý velký proud spalin
a pevných částic tak filtr
neucpe. Další výhodou je, že
v PM katalyzátoru neprobíhá žádná regenerace,
nevyžaduje zásah obsluhy
a je zcela bezúdržbový. PM
katalyzátor se nevyměňuje,
protože jeho životnost je
koncipovaná na celkovou
životnost traktoru. Pokud
jde o spolehlivost systému,
dobrou zprávou pro farmáře
jistě je, že FPT pro dopravní
průmysl vyrobilo již 500 000
motorů s tímto katalyzátorem a fungují na výbornou.
Další změny nastanou až
u řad T4 a T4 PowerStar,
o to jich však bude více
Traktory T4 se zatím
u většího počtu zákazníků
neprosadily, a to přesto, že
jsou technicky nejbližším
příbuzným oblíbeného traktoru T5050. To každopádně
neplatí o menších a slabších
traktorech T4 PowerStar,
kterých Agrotec a. s. prostřednictvím autorizovaných
dealerů na trh dodal již několik desítek. Šlo především
o model s výkonem 75 koní,
který konkuruje obdobně
výkonnému traktoru od domácí značky. Po více než
ročních zkušenostech si dovolujeme tvrdit, že traktory
T4.75 PowerStar v pohodě
zvládnou proběh 1500 Mh
ročně v živočišné výrobě.
S New Hollandem tak máte
k dispozici nejen vyšší
komfort obsluhy, ale i v praxi
prověřenou spolehlivost.
Hlavní rozdíl je, že dostaly
nové motory, které již nyní
plní emisní normu Tier4B.
Traktory jsou osazeny motorem o objemu 3,4 litru z produkce sesterského závodu
FPT. Pro splnění nejnáročnější emisní normy samozřejmě
potřebují elektronické řízení
motoru, bez toho se dnes již
nikdo neobejde. Systém CommonRail přesným dávkováním paliva neomezuje jen
emise, ale především šetří
palivo a udržuje motor živý,
když se dostane do náhlého
zatížení – o tom svědčí i plochá křivka výkonu motoru
mezi 1900 a 2100 otáčkami. Úsporu paliva výrobce
udává v rozsahu 13 %. Když
se zmiňujeme o úsporách,
nemůžeme zapomenout
na servisní interval, který činí
600 Mh. Ušetříte tak nejen
za filtry a oleje, ale strávíte
i více času produktivní prací
na poli.
Mezi novinky můžeme
počítat také rozšíření řady
speciálních traktorů T4
o verzi LowProfile, která
obsahuje 8 modelů s výkony
od 75 do 105 k a vyznačuje se sníženou kabinou
a nižším těžištěm, které míří
na využití v opravdu výrazně
horských oblastech.
Poslední z novinek je traktor
T3F, který získal titul „Traktor roku speciál“ pro rok
2015. Jedná se o jednodušší
a výkonný model určený
především pro vinohradníky
ve středomoří, kde je tepleji
a málo prší, proto je na trh
dodáván pouze bez kabiny.
Všechno nejlepší do roku
2015 a bohatou úrodu všem
farmářům přeje team
Agrotec a. s.
Ing. Aleš Petr
Inovace mlátiček TC
Protože jsou letité sklízecí mlátičky již nespolehlivé
a sklizeň službou je pro malé farmáře z řady důvodů
nevhodná a riziková, roste poptávka po malých sklízecích
mlátičkách. Právě nejmenší model s novým označením
TC4.90 doznal zajímavých změn.
Nejmenší model přebírá od svých větších sourozenců řadu moderních technických prvků, komfortní kabinu
a intuitivní ovládání. V segmentu mlátiček se čtyřmi vytřásadly tak jde o nejvýkonnější stroj na trhu.
Srdce sklízecí mlátičky
Mláticí ústrojí sestává ze tří bubnů (dvoububnovou variantu Agrotec a. s. moc nedoporučuje a ani ji nedovážíme), tak jak jsou na to farmáři zvyklí u celé řady konvenčních, tj. vytřásadlových mlátiček od nejmenšího TC až
po největší mlátičku CX8090 Elevation. Mláticí buben má průměr 606 mm a je osazen osmi mlatkami. Oproti
relevantní konkurenci je tedy větší a těžší. Přestože je úhel opásání koše oproti konkurenci menší, celková
plocha koše je větší, protože buben je oproti konkurenci větší. Nastavování mezery mezi košem a bubnem
provádíme jednoduše z kabiny tak jako u největších modelů. Velký mláticí buben svými otáčkami funguje jako
vysavač prachu z šikmého dopravníku, a protože je na vstupu do mláticího ústrojí jasná „hradba“ mlatek,
je riziko proklouznutí kamene dovnitř minimální. U separačního bubnu máte k dispozici dvoje otáčky (pro
různé plodiny) a dvě polohy koše pro lehké a těžké podmínky, respektive „lepší“ a „horší“ slámu. Toto srdce
v mlátičkách New Holland bije již desítky let a jsme přesvědčeni, že je konstrukčně na nejvyšší úrovni a dává
logiku – nejdříve se mlátí, pak separuje (ne opačně!) a vytřásadla tak slouží především pro dopravu slámy ven
z mlátičky.
Systém čištění plně odpovídá výkonovému potenciálu stroje. Celková plocha sít činí 3,43 m2 a zrno prochází
přes dvě kaskády profukované vzduchem. Ve srovnání s relevantní konkurencí jsme na tom v obou parametrech lépe. Síta lze na přání navíc ovládat z kabiny. Svahové vyrovnávání je řešeno systémem Smart Sieve
(na přání) s agresivním přímočarým pohybem pro příčné náklony. Optifan (standardní výbava) pak řeší podélné
náklony, které konkurenční stroje neřeší vůbec.
Pohoda při práci
Můžete se těšit na odpruženou kabinu Harvest Suite™ Comfort, kterou znáte z mlátiček TC s pěti vytřásadly.
Určitě není bez zajímavosti, že všechny sklizňové stroje mají rám kabiny stejný, takže i v nejmenším stroji
najdete kus komfortu z vlajkové lodi CR10.90. To se odráží třeba ve výborném výhledu na lištu, snížených
vibracích, kvalitní odpružené sedačce a nízké hlučnosti v kabině, která dosahuje jen 74 dB. Ovládání hlavních
funkcí mlátičky probíhá znovu jako na vlajkové lodi prostřednictvím multifunkční páky CommandGrip™, která
je umístěná na loketní opěrce, opět velmi podobně uspořádané jako na vlajkové lodi. I do nejmenší sklízecí
mlátičky dorazily monitory. K dispozici tak máte ve sloupku zabudovaný monitor InfoView™ II, kde se obsluze
mlátičky při sklizni zobrazují hlavní parametry stroje. Na jejich základě obsluha může ihned provést korekci
nastavení mlátičky.
Do výbavy na přání patří také vlhkoměr. Nepřetržitě ukazuje na monitoru vlhkost sklízené plodiny, na což
může reagovat obsluha mlátičky adekvátním přenastavením stroje. Pokud se zajímáte o precizní zemědělství,
tak je pro vás určitě dobrou zprávou, že si mlátička poradí také s mapováním výnosu a lze ji osadit automatickým řízením EZ-Pilot s korekcí signálu přes RTX.
Ing. Václav Koryčanský
16
17
Historie strojů firmy KUHN
• KUHN •
Novinky v závěsné technice KUHN
pro rok 2015
Také v roce 2015 přichází
největší evropský výrobce
závěsné techniky, společnost
KUHN, na český trh s několika
novinkami v oblasti sklizně
píce. Tyto červené stroje
jsou na našich polích velmi
oblíbené a v sortimentu akciové
společnosti AGROTEC mají již
dvacetiletou tradici prodeje.
Pícninářský sortiment
Aktuální nabídku Agrotecu, a. s., v oblasti pícninářských strojů tvoří jednak
stroje pro sečení píce, a to
jak diskové tak bubnové,
s kondicionérem nebo bez
něj, pestrá je i nabídka
obracečů a shrnovačů píce
v nesených nebo tažených
verzích. Stroje KUHN vynikají
robustností, mezi typické
vlastnosti patří spolehlivost
a dlouhá životnost. Cílem
inovačních zlepšení je
především čistota a kvalita zpracované píce, aby
zákazník docílil co nejlepší
výživové hodnoty. Uživatelé dále oceňují dokonalé
kopírování terénu žacími
stroji díky hydropneumatickému přítlaku Lift Control,
a to jak v provedení strojů
bez kondicionéru, tak s ním.
V oblasti inovací zaujme
také např. dopravníkový
shrnovač Merge Maxx, který
píci sbírá pomocí prstového
sběracího ústrojí a následně
přesouvá pásovými dopravníky do řádku, aniž by se
třela o povrch pole. To opět
zvyšuje kvalitu výsledné
hmoty.
Novinky pro rok 2015
Ve dnech 22.–23. října loňského roku navštívili zástupci
prodejní sítě AGROTEC
ve francouzském Saverne
KUHN CENTER PROGRESS,
kde se zúčastnili obchodního školení na nové modely
strojů pro zpracování píce.
18
Mezi novinkami, které area
manager KUHN Marius
Winter představil, byly
modely žacích strojů bez
kondicionéru s označením
GMD řady 10 a 100, které
navazují na starší osvědčené modely GMD Select.
Jedná se o modely s různou
šíří záběru: GM 16 (1,6 m),
GMD 20 (2,0 m), GMD 24
(2,4 m) a GMD 28 (2,8 m).
Nová řada je osazena
osvědčenou žací lištou řady
100, která má každý disk
jištěn systémem PROTECTADRIVE. Tato řada je určena
spíše pro menší zemědělce,
kteří hledají jednoduchý
stroj, na nějž se mohou
stoprocentně spolehnout.
Vyznačuje se velmi čistým
řezem bez kontaminace
píce hlínou. Zaručuje tvorbu
rovnoměrných řádků pro
rychlejší zasychání píce.
Šroubované nože, oválné
disky s rotací k sobě, malá
mezera mezi zadním kolem
traktoru a lištou, odlehčovací pružina... To vše slouží
k zachování maximálních
hodnot živin v píci s minimálním množstvím popelovin pro co nejkvalitnější
krmivo.
Další novinkou jsou žací
mačkače s novým kovovým
kondicionérem pro dlouhostébelnaté porosty pícnin
nesoucí označení FC 950
(9,5 m), FC 1030 (10,3 m).
Tyto žací trojkombinace
umožňují rozšířit záběr
o 20 cm na každou stranu
při překrytí s čelní jednotkou
od 30 do 50 cm. V oblasti
Produktový manažer KUHN v ČR společnosti AGROTEC a. s.
Ing. Radek Horák a area manažer KUHN Marius Winter (vpravo)
sečení byly dále představeny nové modely tažených
žacích mačkačů o záběrech
3 m, 3,5 m a 4 m.
Nové výkonné shrnovače
píce
Dále zaujal nový jednorotorový shrnovač GA3801 GM
o pracovním záběru 3,80 m,
jenž nahrazuje v sortimentu značky KUHN model
GA 3501 GM, který se
osvědčil u mnoha zákazníků.
Oproti staršímu modelu má
novinka o jeden dvouprst
na rameno víc pro větší
kapacitu shrnování. Dále má
větší průměr rotorů (2,98 m).
Díky většímu záběru se hodí
pro širší okruh středně velkých a menších zemědělců.
Podobně jako větší modely
jednorotorových shrnovačů
je GA 3801 GM osazen
dvojitě naohýbanými rameny. Toto provedení slouží
k vytváření rovnoměrnějších
provzdušněných řádků a pro
rychlejší překonávání vytvořených řádků shrnovacími
rameny. Demontovatelná
shrnovací ramena umožňují
snížit transportní rozměry
na šířku 1,75 m.
Další novinkou je nesený
dvourotorový shrnovač
GA 6501 P, který značka
KUHN představila na podzim roku 2014. Nový model
kombinuje výhody dvourotorového středového shrnovače s nízkou cenou neseného
provedení. Pracovní výška
se nastavuje velmi snadno
v rozsahu 5,55 až 6,40 m
s řádky o šířce 1,05 až 2 m.
Skvělé 3D odpružení rotorů
a uložení otočných koleček
rotorů co nejblíže ke shrnovacím prstům zajišťuje
dokonalé kopírování terénu.
Nehrozí tak znečištění píce
zeminou a dalšími nečistotami, které snižují kvalitu
krmiva a komplikují sklizeň
píce.
Představen byl dále čtyřrotorový shrnovač s hydraulickým pohonem rotorů,
středovým ukládáním hmoty
pod označením GA 13131
s pracovním záběrem
11 – 12,50 m. Tento model je
největším shrnovačem, který
má značka KUHN k dispozici. Pohon rotorů je řešen
hydromotory, což přináší
řadu výhod. Jedná se např.
Historie sahá až do první poloviny 19. století, kdy společnost založil Joseph Kuhn
ve francouzském Alsasku.
Z obyčejného vesnického kováře, který se později specializoval na výrobu vah a měřících strojů, se brzy stal uznávaný výrobce zemědělské
techniky, která je s jeho jménem spojena dodnes. Stroje
značky KUHN patří celosvětově ke špičce a slouží farmářům na všech kontinentech.
V současnosti je společnost
KUHN jedním z nejprogresivnějších výrobců zemědělské
techniky na světě. V České republice jen společnost AGROTEC, a. s., uvedla na trh přes
6 000 strojů a 80 % z nich tvoří
závěsná pícninářská technika.
o menší nároky na údržbu,
odpadá mazání kloubových
hřídelí a dle pracovních
podmínek lze zvýšit otáčky
předních rotorů o 20 %.
Možnost vyšších otáček
předních rotorů najde využití
v různých pracovních podmínkách a výhody se projeví
hlavně u sklizňových strojů,
protože umožňují vytvořit rovnoměrnější řádky.
Všechny funkce (jako např.
skládání, rozkládání, nezávislé zvedání rotorů, pracovní
záběr, pracovní výška atd.)
se nastavují přes terminál
VT50. Přes ovládací terminál
lze dále nastavit i souvraťový
management.
Na závěr návštěvy zástupců
Agrotecu ve francouzském
Saverne KUHN CENTER
PROGRESS ukázal Marius
Winter zástupcům prodejní
sítě AGROTEC celé portfolio
strojů KUHN pro zpracování
píce na jedné výstavní ploše
KUHN CENTER PROGRESS.
Text: Ing. Petr Hynek
Foto: archiv firmy
AGROTEC, a. s.
Mezi novinkami, které area manager společnosti KUHN Marius Winter představil, byly
modely žacích strojů bez kondicionéru s označením GMD řady 10 a 100, na snímku
model GMD 24
DEMO Tour 2014 – sklizňové stroje
a nejvýkonnější vytřásadlové
stroje na trhu.
Mlátička sklidila celkem
493 ha v pěti podnicích
s tím, že výnos se u pšenice ozimé pohyboval mezi
9 a 10 t/ha a u řepek pak
okolo pěti tun. Denní výkony
přesahovaly 30 ha s průměrnou spotřebou včetně
přejezdů 17,8 l/ha, což při
uvedených výnosech je velmi
Ukazovat zajímavé stroje přímo u potenciálních
zákazníků se u značky New Holland již stalo
tradicí a do celé akce se zapojila také dealerská
síť, takže jste mohli v rámci Demo Tour 2014
po republice potkat spoustu sklizňových strojů
a traktorů. To, že potkáváte stroj zařazený
do předváděcí flotily, bylo možné jednoduše
poznat podle zajímavé grafiky na stroji „Poznej
New Holland na vlastní kůži“ a možná v roce
2015 vyjdeme vstříc požadavku, abychom slečnu
na stroji vyfotografovali také z druhé strany.
Prostě i v roce 2015 se budete mít na co těšit.
A
le zpět k roku 2014.
Začněme nejdříve
u sklízecí řezačky
FR500, která vyrážela do terénu jako jeden z prvních
strojů. Jedná se o druhý
nejmenší model z celé
modelové řady a ve flotile
předváděcích strojů nahradila nejsilnější FR850, přesto
sklidila 813 ha na 16 farmách. Šli jsme tedy do řezačky středního výkonu, která
je osazená koncernovým
třináctilitrovým motorem
FPT/Cursor 13 s emisní
normou Tier4A, kterou plní
díky systému SCR. A právě
v řezačce se ukázaly všechny
výhody systému SCR, které
již čtvrtým rokem deklarujeme, protože motor je
prostě skvělý. Je živý, pokud
náhle do řezačky přijde více
hmoty, nic se neděje, motor
to prostě zvládne a jede se
dál. Díky tomu řezačka byla
schopná pracovat s osmiřádkovým adaptérem a v několika podnicích na Vysočině
v klidu denně sklidila více
než 1000 tun řezanky kukuřice a to s velmi příznivou
spotřebou paliva cca 25 l/
ha (ři výnosu 40t/ha a délce
řezanky 10mm).
Náš profesionální řidič řezačky, Michal Vencel, si také
pochvaloval velmi dobrou
funkci, kterou je řezačka vybavená. FR500 má k dispozici vlhkoměr a lze automaticky navázat délku řezanky
na sušinu sklízené hmoty,
kterou stroj získá přepočtem
na základě dat z vlhkoměru.
Poměr změny délky řezanky
k nárůstu vlhkosti hmoty si
samozřejmě můžete jednoduše nastavit v monitoru
IntelliView. Když stroj vjede
do místa, kde jsou rostliny zelenější, a tudíž i nižší
sušina, systém automaticky prodlouží řezanku. To
usnadňuje práci řidiči a šetří
palivo. Výsledná hmota má
navíc lepší strukturu, dobře
se dusá, nepouští nadbytečné množství silážních šťáv
a jednoduše máte výbornou
siláž. Řezačku lze také osadit
výnosoměrem, který umožňuje plynule měnit množství
vstřikovaného konzervantu
do sklízené hmoty podle
aktuálního výnosu.
S řezačkami New Holland
jsou prakticky vyzkoušené
také nejrůznější adaptéry
od klasického sběrače na senáže přes adaptér pro sklizeň
obilnin v mléčné zralosti GPS
a klasický kukuřičný adaptér
až po adaptér na sklizeň
rychlerostoucích dřevin.
FR500 je prostě stroj s velmi
dobrým poměrem cena/
užitná hodnota. Pokud se
o tom chcete i vy přesvědčit
na vlastní kůži, neváhejte
a kontaktujte naše kolegy
odpovědné za demo stroje.
Dalším z předváděných
strojů byla zástupkyně
nejnovější generace sklízecí
mlátiček CR, model CR9.90
s novou kabinou a doplněná mechanickým lapačem
kamenů DFR. Po sklizení 350
ha na kamenitých polích
u Poličky Michal Vencel
hodnotí funkci mechanického lapače kamenů jako velmi
dobrou. Každý kámen je
jednoduše sražen rychle rotujícím válcem do klasického,
mechanicky vyprazdňovaného kameňáku. Ke kabině
si dovolíme odcitovat slova
Michala Vencela: „Již dříve
jsme byli s kabinou mlátiček
krok před konkurencí a nyní
jsme se vzdálili o pořádný
kus“.
slušné číslo. Na závěr sekce
o sklízecích mlátičkách uvedeme letošní výkon v Demu
zástupce nejmenší modelové řady, troje TC 5070,
který sklidil velmi slušných
273,5 ha, a to u 17 zákazníků!
Zajímavosti z „Tour“
• CX8080 Elevation se potkala na jednom poli se svojí o čtyři roky starší sestrou
CX8080 a v nejdelším sklizňovém dni sklidila o 4 ha více, tj. o 11%.
• V dalším podniku stroj sklidil 126 ha řepky a byl srovnáván s konkurencí značek začínajících na „C“ a ač je jednalo o stroje obdobné kategorie, výkonnostně nestíhaly.
Denní výkonnost při drcení veškeré slámy činila 35 ha za 9 hodin práce. Spotřeba
paliva s drcením činila 17,1 l/ha.
• V podniku číslo 3 se denní výkonnost opět pohybovala na úrovni 35 ha/9 hodin,
a to v pšenici ozimé s výnosem 10,2 t/ha. Sklízel se i jarní ječmen a mlátička zaujala
šetrným zacházením se zrnem – jednalo se o množitelský porost.
• Následující podnik mlátičku prověřil tvrdými podmínkami – polehlé porosty a kamenitá pole. Z těchto podmínek nemáme žádné reprezentativní výsledky. Co lze
konstatovat, konkurenční (domácí) stroj měl v těchto podmínkách veliké problémy
s nadměrnými ztrátami při sklizni tritikale.
• Na poslední farmě mlátička sklidila jen 20 ha, takže znovu nemáme relevantní
výsledky. Ve srovnání s konkurenční mlátičkou CX Elevation lépe čistila a měla menší
ztráty. Velmi pěkně proběhla i sklizeň máku.
Další sklízecí mlátička, tentokráte konvenční CX8080
Elevation, projela pod vlajkou společnosti UN-COM
pět podniků na Jičínsku
a všude si udělala dobré
renomé. Inovací u modelů
Elevation je především nový
systém čištění, kdy „velké“
mlátičky CX dostaly výkonnější sítovou skříň Opti-CleanTM pocházející z mlátiček
CR, která je dále doplněná
o systémy Opti-Fan kompenzující podélné
náklony
mlátičky
na svahu
pomocí
automatické změny otáček
ventilátoru
a systému
Opti-Speed, který
v závislosti
na podélném
náklonu mlátičky zpomaluje
nebo zrychluje
vytřásadla. Troufáme si tak tvrdit, že
mlátičky CX8000 jsou
technicky nejvyspělejší
19
• AMAZONE •
Vstříc
moderním
trendům
Mnozí výrobci zemědělské techniky nechávají
své novinky pod pokličkou, aby jimi poté
překvapili své příznivce na veletrhu SIMA.
Někteří výrobci je ale představují s předstihem,
a již tradičně mezi ně patří i firma Amazone.
V letošním roce tak učinila před mezinárodním
publikem v prostorách svého výrobního závodu
u německého města Gaste. Rozšíření se týká
sortimentu strojů pro hnojení, ochranu rostlin,
zpracování půdy i setí. Tradiční německý
výrobce tak vychází vstříc požadavkům svých
zákazníků a zároveň reaguje na moderní
trendy vývoje na současném trhu.
A
mazone je německý
rodinný výrobce zemědělské i komunální techniky, vedený již třetí
generací rodiny Dreyerů. Jak
řekl při svém úvodním projevu Christian Dreyer, firma
má za sebou úspěšný hospodářský rok 2014. Dosáhla
obratu ve výši 487 milionů
eur, který je druhý nejvyšší
v její historii. Rok 2015 je
dobře nastartovaný pro další
hospodářský růst.
Mezi země, v nichž došlo
v minulém roce ke zvýšení
obratu, náleží i Česká republika. V žebříčku oblíbených
produktů firmy Amazone
20
Klíčové informace
• Firma Amazone prezentovala své novinky, připravené na veletrh
SIMA, před mezinárodním publikem již s předstihem.
• V oblasti zpracování půdy představili zástupci firmy novou
modelovou řadu agresivních krátkých talířových bran Certos TX.
• S velkými vykrajovanými talíři je stroj specialistou pro středně
hluboké zpracování půdy a do podmínek s velkým objemem
organické hmoty.
• Pro univerzální kypřiče Cenius TX firma rozšiřuje nabídku výbavy
v reakci na široké požadavky zákazníků.
lené utužení půdy v pruzích,
do nichž pak ukládají osivo
secí botky.
Nový opěrný válec se
vyznačuje lepším vlastním
pohonem a nízkou potřebou
tahového příkonu. A profil
Matrix se osvědčuje svou inNové talířové brány Certos TX vhodně spojují agresivní účinnost a výkonnost s flexibilitou
nasazení. Budou se vyrábět jako návěsné v záběru od čtyř do sedmi metrů
Catros+. S talíři o průměru
510 mm jsou tyto stroje
vhodné pro práci v horizontech do 15 cm.
Aby byl sortiment úplný,
uvádí Amazone pro rok
2015 na trh novou modelovou řadu s označením
Certos TX. Pracovními orgány jsou talíře o ještě větším
průměru na úrovni 660 mm.
Tento stroj bude specialistou
na středně hluboké zpracování půdy a pro práci bez
ucpávání v podmínkách výskytu velkého objemu rostlinných zbytků na povrchu.
Bude vhodným řešením při
zpracování strniště po sklizni
zrnové kukuřice, slunečnice
či meziplodin nebo také
pro kultivaci úhorů a ploch,
ležících ladem.
v ČR stále vedou odstředivá
rozmetadla, následovaná
postřikovači a secími stroji.
Novinky, představené jako
výsledek investic do výzkumu a vývoje, budou
zajímavé také pro náš trh.
A pokroku doznala taktéž
ovládací elektronika.
Vhodné doplnění
výrobního sortimentu
Firma Amazone byla jedním
z prvních výrobců krátkých
talířových bran. Dobré ohlasy měla na své stroje řady
Catros, které v roce 2010
doplnila modelová řada
Pracovním orgánem u řady Certos TX jsou talíře
s prokrajovaným okrajem o průměru 660 mm, největším
u firmy Amazone. Mají samostatné uložení s pomocí silné
slupice a rozteč 350 mm
Větší talíře strojů Certos TX se otáčí v dostatečně
dimenzovaných bezúdržbových ložiskách. Jejich průměr je
téměř dvakrát tak velký než u strojů Catros
Robustní rám, pevné slupice
a větší hmotnost dovolují
nasazení i na těžkých půdách nebo za sucha. Pro větší přítlak jsou dimenzována
také nová ložiska, která mají
průměr téměř dvakrát tak
velký než u strojů Catros –
130 mm. Konstrukce ložisek
nicméně využívá osvědčený
princip kypřičů Catros, tj.
bezúdržbové uložení talířů
s trvalou olejovou náplní.
Agresivní účinnost a intenzivní promísení jsou dány
nejenom průměrem talířů,
ale i jejich zaúhlením. Talíře
první řady jsou zešikmeny
v úhlu 22 stupňů, v druhé
řadě pak 17 stupňů. Pro dostatečnou průchodnost jsou
uloženy v rozteči 350 mm.
Těžištěm je hlubší zpracování půdy.
Certos TX je řešen jako
návěsný se širokými možnostmi provedení oje podle
závěsných zařízení traktoru.
Jeho využití bude možné
i pro mělkou podmítku již
od 7 cm, nicméně těžiště
využití spočívá ve zpracování
půdy do hloubky 20 cm.
Integrace podvozku před
opěrným válcem podporuje
manévrovatelnost a zlepšuje
vyvážení stroje. Integrací
podvozku vzniká také dostatek volného prostoru tak,
aby půda od druhé řady talířů mohla spadnout zpátky
na povrch pozemku.
Volitelně může být před
válcem umístěna urovnávací
lišta s názvem Crushboard.
Sekce pružných prstů se
nechá výškově nastavovat
– standardně mechanicky
pomocí dvojice vřeten,
na přání komfortně hydraulicky z kabiny. Úkolem lišty
je provést urovnání povrchu
a přídavné drobení půdy
před tím, než dojde ke konsolidaci pomocí válce. Tento
prvek má opodstatnění i při
Pro snadnou agregaci s traktory různých výrobců může být oj v nejrůznějším provedení,
jak pro připojení do spodních ramen tříbodového závěsu, tak i do spodního závěsu s pevným čepem či s koulí K 80
přípravě půdy před setím
v bezorebné, ale i v klasické
technologii.
Podvozek je osazen širokými
pneumatikami a využívá se
při otáčení na souvratích
a pro přesuny po silnici rychlostí až 40 km/h. Je vybaven brzdami. Stroj se bude
vyrábět v záběrech 4,5, 6
a 7 m a podle podmínek
může být vybaven opěrným
válcem ze široké nabídky
firmy Amazone.
Matrix se osvědčuje
Zajímavostí stroje Certos TX
je odpružená oj. Přenos rázů
od rámu stroje na traktor
tlumí pístnice na oji, která
je oboustranně zásobována
olejem. Samostatný hyd-
raulický okruh je určen pro
nastavení pracovní hloubky
talířů; aktuální hodnotu
zobrazuje dobře čitelná
stupnice. Pro hloubkové
vedení stroje slouží zadní opěrný válec a přední
zdvojená opěrná kola, tedy
shodný princip jako u strojů
Cenius TX.
Pozoruhodnou novinkou
v sortimentu Amazone,
představenou na stroji
Certos TX, je klínový opěrný
válec s koly, která mají
vzorek Matrix. Pneumatiky s vzorkem Matrix byly
poprvé uvedeny jako jedna
ze dvou variant středové
opěrné a pojezdové jednotky secích strojů Cenius 03.
Velmi originální dezén pláště
má produkovat efektivní cí-
tenzitou drobení i za vlhkých
podmínek.
Nová výbava rozšiřuje
možnosti využití
Pro zemědělce, kteří požadují stroj pro zpracování
půdy do hloubky více než
20 cm, budou vhodné radličkové kypřiče Cenius TX.
Již v létě 2014 doplnila firma
Amazone své velké stávající
modely „směrem dolů“
o další provedení se záběrem čtyř a pěti metrů, takže
nyní disponuje ucelenou sérií
se záběrem od 4 do 7,5 m.
Nižší úrovní opotřebení se
vyznačují také dva nové
opěrné válce. Cenius TX
umožňuje válce vyměňo-
vat či pracovat zcela bez
nich. Práce bez válců bude
zajímavá v pozdním podzimu, při nadměrné vlhkosti
půdy nebo při zpracování
půdy před zimou. V takovém případě pojíždí kypřič
po podvozku. Pro zjednodušení odpojování, připojování
a skladování válců vyvinuli
konstruktéři nový systém
jejich uchycení.
Pro veletrh SIMA představuje Amazone novou výbavu;
stroje bude možné doplnit
výsevní jednotkou GreenDrill pro setí meziplodin.
Zásobník o objemu 500 l je
umístěn nad ojí stroje a je
snadno přístupný. Proud
vzduchu od ventilátoru
s hydraulickým pohonem
dopravuje osivo do zadní
části kypřiče, kde je pomocí
nárazových podložek před
opěrným válcem rozptýleno
na půdě.
Radličky pro všechny
pracovní hloubky
Firma také vyvinula nový
systém radliček s označením C-Mix. Cílem vývoje
bylo nabídnout pro každou
pracovní hloubku vhodnou
radličku. Speciální HD (Heavy
Duty) varianta radličky o šířce
80 mm vykazuje zvýšenou
odolnost vůči opotřebení
a je určena pro zpracování
těžkých půd do hloubky
12–30 cm. Výhoda radličky
spočívá ve snížení prostojů
na výměnu a zachování pracovní hloubky na konstantní
úrovni po celou dobu využití.
Novinkou je možnost hydraulicky ovládané pracovní
hloubky u sekce urovnávacích talířů, jako varianta
na přání (standardně vřeteny).
Kvalitní utužení půdy
Jedním z nových opěrných
válců je zdvojený U-profilový
válec o průměru 580 mm
s označením DUW 580,
který poskytuje velkou kontaktní plochu a také vyšší
nosnost, zvláště na lehkých
půdách. Především při hlubším zpracování půdy bude
důležité intenzivní zpětné
utužení. Profily se v obou
řadách zaplní půdou, čímž
se snižuje úroveň opotřebení
válce. Jako zvláštní výbavu
nabízí Amazone doplnění
válce o prutový zavlačovač.
Druhou novou variantou je
klínový válec s průměrem
zvětšeným na 650 mm. Má
označení 650 M, přičemž
písmeno M označuje Matrix-design.
Petr Beneš, Profi Press
AMAZONE MÁ SKVĚLOU IMAGE
Tak jako každý rok, i letos společnost DLG
provedla průzkum vnímání značky v sektoru zemědělské techniky známější pod
názvem IMAGEBAROMETR. Průzkum
zadala Institutu výzkumu trhu Kleffmann
Group, který ho provedl na základě 676
telefonických dotazů. Dotazováni byli
vedoucí podniků, z nichž podíl podniků
s rostlinnou výrobou tvořil 37 % a s živočišnou výrobou 63 %. Jeho výstupem je
index každé značky vypočtený z dotazů,
v kterých se částečně odráží samotná
znalost každého z výrobců zemědělské
techniky, loajalita ke značce a taky její
image, což má současně i vliv na celkové
hodnocení značky.
Značka Amazone se posunula se 49,9
body rovnou z 6. místa předchozího
roku na místo 4. O to radostnější je to,
že je první firmou v pořadí, která se zabývá především výrobou tažených strojů.
Na prvních třech místech se totiž umístili výrobci traktorů Fend (60,6 bodu), Claas
(56,2 bodu) a John Deer (51,3 bodu).
21
• AGROFERT •
• PICHON •
Užitečné NOVINKY
v sortimentu hnojiv
Na farmě
Lovochemie, a. s., je tradičním výrobcem hnojiv s historií přesahující 100 let. Obecně je segment
hnojiv konzervativní obor, kde se sortiment příliš často nemění, ale ani zde nelze pokrok zastavit.
Kromě nezbytného technického rozvoje a pokroku, jenž kvalitativně posouvá výrobky vpřed (např.
kvalita lovosických ledkových hnojiv je dnes na srovnatelné evropské úrovni), jsou vyvíjeny nové
produkty, které reagují na požadavky moderní výživy rostlin. Motto „U zrodu vašeho úspěchu“
bere Lovochemie dlouhodobě vážně a naslouchá potřebám trhu. Dnes s využitím synergií
koncernu Agrofert uvádí na trh řadu inovativních produktů, které pomohou zajistit harmonickou
výživu rostlin nejen v oblasti základní, ale i doplňkové výživy.
Lovo CaN – jistota
rychlého účinku
Nejlepší výsledky a nejvíce zkušeností jsme získali
s aplikací Lovo CaNu v ozimé
řepce, obilninách a máku,
Složení: dusičnan vápenatý
Obsah: 7 % N – 94 g/l; 13% CaO - 74 g/l;
PH zředěného roztoku 1 : 5: 6-7
Hustota: 1,34 kg/l
V poslední době zaujalo
zemědělskou praxi hnojivo Lovo CaN – kapalné
vícesložkové hnojivo obsahující dusík a vápník v rychle
působící formě. Není bez
zajímavosti, že toto hnojivo
nachází uplatnění nejen jako
„klasické“ hnojivo, ale hojně
je využíváno i jako „listové“
hnojivo. Zejména díky jeho
schopnosti velice rychle řešit
aktuální problémy výživy
porostů dusíkem a vápníkem, podpořit slabé, pozdě
seté a zaostávající porosty
a stimulovat příjem živin
v kritických fázích vývoje
porostů v případech, kdy je
obtížné dostatečné zásobení rostlin prostřednictvím
kořenové soustavy.
Výhodou hnojiva Lovo CaN
je jeho nízká fytotoxicita,
kdy při aplikaci doporučeného množství 50–200 l/ha
nedochází k poškození listové plochy ošetřených plodin.
Odzkoušení hnojiva Lovo
CaN bylo provedeno jak
v maloparcelkových pokusech nezávislých organizací,
tak provozních podmínkách
zemědělských podniků.
22
ale své uplatnění nachází
i v ovocnářství a zelinářství.
BOROSAN Humine –
novinka s překvapivým
úspěchem
ně, hrušně, réva vinná, ale
i kukuřice s pšenicí mohou
trpět nedostatkem tohoto
prvku.
BOROSAN Humine speciální listové hnojivo z řady
LOVOMIKRO® je kapalným
koncentrátem stopového
prvku bóru (8%), který je
vázaný jako boretanolamin
v kombinaci s bioaktivními
přírodními látkami – humáty.
Huminové látky zvyšují přijímací kapacitu kořenů pro
minerální živiny a příznivě
ovlivňují vázání živin do přístupných forem. Rostlina
je tím mnohem odolnější
proti stresovým podmínkám.
Huminové látky v kombinaci s bórem se na základě
LOVOSTART NP 6-28+7S
se stopovými živinami startovací hnojivo
z Lovochemie
tomu v živočišné říši (včetně
člověka) platí i u rostlin,
že nejkritičtějším obdobím
vývoje jsou první okamžiky
života, počáteční fáze růstu.
A právě do této oblasti
míří lovosická specialita
z výrobny Městec Králové
Amonný dusík N: 6,0 %
Fosforečnan P2O5 rozpustný
ve voně a citranu amonném: 28,0 %
Sírany S: 7,0 %
Hořčík MgO: 2,0 %
Vápník CaO: 11,0 %
Mangan Mn: 0,1 %
Zinek Zn: 0,2 %
Bor B: 0,1 %
Molybden Mo: 0,02 % + humínové kyseliny
Složení: borethanolamin, huminové látky
Obsah: 8% B - 101 g/l;
PH zředěného roztoku 1:5: 7-9
Hustota: 1,25 kg/l
Aplikace bóru se stala
běžnou součástí pěstitelských technologií mnoha
plodin. Tyto technologie
reagují na potřebu rostlin
a respektují význam bóru
v jejich metabolizmu. Vyšší
nároky na bór mají dvouděložné rostliny, které obsahují
ve svých pletivech až desetinásobné množství bóru
ve srovnání s jednoděložnými. Mezi plodiny náročné
na bór patří zejména ozimá
řepka, mák, slunečnice,
řepa, vojtěška, jetele, jablo-
doposud provedených
pokusů jeví jako velmi efektivní listové hnojivo, o čemž
jsou přesvědčeni i samotní
uživatelé / naši zákazníci,
neboť BOROSAN Humine se
již v prvním (zaváděcím) roce
stal čtvrtým nejprodávanějším listovým hnojivem roku
2013 z portfolia produktů
Lovochemie, a. s., a tím
se zařadil mezi úspěšné
produkty, kterými jsou BOROSAN Forte, FERTIGREEN
Kombi NPK 7-7-10 či MIKROKOMPLEX Cu- Mn-Zn.
Třetí, a podle mého do budoucna nejvýznamnější,
novinkou v portfoliu lovosické Lovochemie je speciální
hnojivo – LOVOSTART NP
6-28+7S.
Úspěšný začátek je důležitým faktorem v mnoha
oblastech včetně pěstování
rostlin. Současný trh hnojiv
nabízí kromě základních
široce uplatnitelných produktů i poměrně pestrou
paletu výrobků s cíleným
použitím. Stejně jako je
LOVOSTART NP 6-28+7S –
moderní startovací hnojivo
určené pro aplikace v období setí (pod patu apod.).
Svým složením poskytuje
rostlinám optimální podmínky pro klíčení a počáteční
růst, kromě vybalancovaného poměru makro i mikro
živin, hnojivo obsahuje také
vodorozpustné huminové
látky, které napomáhají
k rozvoji kořenového systému a zvyšují efektivnost
příjmu živin.
Pod názvem LOVOSTART
NP 6-28+7S se skrývá nejen
6 % dusíku v amonné formě
a 28 % P2O5 (z toho 27 %
ve vodorozpustné formě),
ale důležitý je obsah síry,
která doplňuje působení
hlavních živin, zlepšuje jejich
využitelnost a snižuje obsah
nitrátů v pletivech. Toto pak
podporuje dobré přezimování na úrovni rostlin i celého
porostu. Pro optimální růst
kořenové soustavy je důležitý také hořčík a vápník, což
ocení pěstitelé v oblastech
s kyselými půdami. Hnojivo
LOVOSTART NP 6-28+7S
obsahuje řadu mikroprvků
včetně bóru, který je nezastupitelný ve výživě řepky
a vzhledem ke své funkci
v metabolismu a transportu
sacharidů rovněž pozitivně ovlivňuje přezimování.
Významným přínosem pro
efektivní působení hnojiva
je obsah vodorozpustných
huminových látek, které
napomáhají rozvoji kořenového systému a zvyšují
efektivnost příjmu živin.
Vyvážené komplexní složení
hnojiva z hlediska živin
a obsah huminových látek
dávají všechny předpoklady
pro jeho praktické použití
v zemědělské praxi.
Více informací získáte u dobrých prodejců hnojiv, resp.
na www.lovochemie.cz
Radek Košál & Jan Kučera,
AGROFERT, a. s.
v Batňovicích
Francouzská značka PICHON patří mezi specialisty na stroje pro práci s organickými hnojivy.
Výrobní sortiment firmy PICHON zahrnuje cisterny v objemech od 3 do 30 m3, rozmetadla
statkových hnojiv v objemech od 8 do 24 m3. Tento výrobní sortiment je doplněn kompaktními
kloubovými nakladači ve výkonech do 60 k a jako doplněk vyrábí velmi výkonná míchadla kejdy.
Všechny stroje firmy PICHON se vyznačují zejména robustní konstrukcí, precizním zpracováním
a výbornými jízdními vlastnostmi.
L
oňský podzim využil
importér strojů Pichon
AGROTEC a. s. ve spolupráci s dealerskou sítí pro aktivní předvedení rozmetadla
hnoje Pichon Muck Master
12 a kloubového nakladače
P 510 přímo na farmách. Během 14 dnů navštívili deset
farem s jasným výsledkem –
rozmetadla Pichon dokážou
rozmetat přesně, precizně
a poradí si s každým organickým materiálem i kaly.
Rozmetadla hnoje se vyznačují výborným zpracováním,
dlouhou životností díky
žárově zinkované robustní
konstrukci a odpruženou ojí.
Nepřehlédnutelným znakem
všech rozmetadel PICHON
jsou rozmetací válce o velkém průměru, které zajišťují
naprosto precizní rozmetení.
Jednou z navštívených farem
byla i farma Josefa Řezníčka
v Batňovicích. Pod jménem Řezníček jeho předci
hospodařili již od roku 1603
a od roku 1992, kdy zažádal
pan Řezníček v restituci
o navrácení majetku, začal
hospodařit samostatně
na 20 ha půdy za použití
techniky navrácené v restituci či vykoupené použité techniky. Postupným
rozšiřováním zemědělských
pozemků dosavadní technika
přestala být dostačující
a od roku 2004 začala malá
farma pana Řezníčka obnovovat strojový park. Jako
spolehlivého partnera nakonec našel firmu AGROSERVIS
Záměl, na kterou dnes nedá
dopustit. Právě tato firma
mu nedávno dodala fekální
cisternu PICHON. „Stará Pra-
ga V3S, se kterou jsem kejdu
vyvážel, mi z ničeho nic
dosloužila a potřeboval jsem
rychlé řešení. Zavolal jsem
do Záměle a ještě ten den
přijel jejich zástupce s nabídkou na cisternu PICHON.
Zaujala mne hlavně konstrukce. Všechny konkurenční cisterny, které jsem viděl,
měly podvozek jako součást
samotné nádrže. U značky
PICHON tomu tak není. Nádrž je navařena na rámové
konstrukci podvozku,“ chválí
si konstrukci cisterny pan
Řezníček.
Testované rozmetadlo bylo
oproti základní výbavě opatřené gilotinovými dveřmi.
Takto vybavený model lze
po jednoduché demontáži
rozmetacích válců částečně
použít i jako transportní
návěs, například při odvozu
řezanky. Tato informace farmáře rovněž zaujala, protože
tím se tento stroj pro něj
nestává jen sezónní záležitostí. Již po pár návratech
z pole zpátky ke hnojišti
byla u pana Řezníčka zjevná
spokojenost: „Má stejně
odpružené oje jako cisterna,
která mi už stojí na dvoře.
Zcela se minimalizovaly rány
v závěsu.“ To ale nebylo
jediné, co na stroji obdivoval. Překvapilo ho, jak zlehka
roztočil kardan zapojený
ve vývodovém hřídeli svého
95 k traktoru. Opravdu,
rozmetadlo Pichon MM 12,
kde výrobce uvádí potřebu
120–140 koní, zvládl traktor
o výkonu pouhých 95 k, který byl již hraniční, ale i tak
to dokazuje, s jakou lehkostí
a nízkou energetickou ná-
ročností pracují rozmetadla
Pichon. Tento fakt potvrdil
i pan Řezníček, který měl
zkušenost se zapůjčeným
desetikubíkovým rozmetadlem jiné značky a s jeho
95koňovým traktorem nedokázal ani roztočit rozmetací
válce.
S ubývající hromadou hnoje
a postupně se zvyšující
pohnojenou plochou pole se
potvrzovalo i to, že rozmetadla Pichon dokážou přesně
a precizně rozmetat jakýkoliv hnůj. Jestli uležený, nebo
naopak slamnatý hnůj, vždy
byla za rozmetadlem rovnoměrná vrstva rozmeteného
hnoje. Nikde žádné hroudy
hnoje nebo kopečky rozházené slámy. Jen rovnoměrný
koberec rozmeteného hnoje
připraveného k zapravení.
Na závěr v krátkosti
představil panu Řezníčkovi některé z volitelných
příslušenství rozmetadel
PICHON zástupce importéra těchto strojů do ČR
a SR Ing. Pavel Marada:
„Důležité pro údržbu stroje
je to, že všechna mazací
místa rozmetacího adaptéru
jsou svedena do jednoho
dobře přístupného místa
a obsluha nemusí při běžné
údržbě podnikat akrobatické
výkony. Řetěz rozmetadel
PICHON lze ve standardní
výbavě snadno napínat
Zaujala mne hlavně konstrukce. Všechny
konkurenční cisterny, které jsem viděl, měly
podvozek jako součást samotné nádrže. U značky
PICHON tomu tak není. Nádrž je navařena
na rámové konstrukci podvozku,“ chválí si
konstrukci cisterny pan Řezníček.
pomocí velmi dobře přístupné matky a kontramatky
na každé straně rozmetadla.
O kontrolu správně napnutého řetězu jediným pohledem
se stará chytře vymyšlený
indikátor správného napnutí.
Volitelnou výbavou je pak
možnost hydraulického napínání řetězu, jehož správné
napnutí hlídá již automatika.
Zajímavou možností volitelné výbavy mohou být zadní
dveře – deflektory, které
se starají o přesné hraniční
rozmetání. Lze také zvolit
provedení deflektorů, které
umožňují aplikaci vápence, rašeliny nebo kuřecího
trusu. Samozřejmostí pro
maximální a profesionální
využití rozmetadel PICHON
je možnost vážicích systémů,
kdy počítač řídí hektarovou
dávku.“
Igor Frýbert
23
www.eagrotec.cz Traktory
Výrobní program
T4
T3000 – pracant pro komunál a zahrady
Model
Motor
Počet válců/obsah
(cm3)
Výkon motoru
(kW/k)
Převodovka
Mechanická
PTO
Zadní
(ot/min)
Přední
(ot/min)
Rozměry a hmotnost
Min. celková šířka
(mm)
Min. hmotnost
(kg)
T3020
T3030
T3040
4/1 995
31,9/43,5
4/2 189
35/47,7
4/1 995
39,9/54,4
Model
T4.85
Motor
Počet válců/obsah
(cm3) 4/3 400
Výkon motoru ISO 14396
(kW/k) 63/86
Převodovka
Synchro ShuttleTM
12 × 12
Synchro ShuttleTM s plazivými rychlostmi
20 × 12
Powershuttle
12 × 12
Powershuttle s plazivými rychlostmi
20 × 20
Dual Command
24 × 24
Náprava
Hnaná přední náprava 4WD
●
Hydraulika
Max. zvedací síla na konci ramen
(kg) 3 900
Rozměry a hmotnost
Min. hmotnost
(kg) 3 600
Rozvor
2 258
12×12 nebo 16×16 12×12 nebo 16×16 12×12 nebo 16×16
540/540E
1 000
540/540E
1 000
540/540E
1 000
1 380
1 460
1 380
1 460
1 380
1 480
T4.95
T4.105
T4.115
4/3 400
73/99
4/3 400
79/107
4/3 400
84/114
12 × 12
20 × 12
12 × 12
20 × 20
24 × 24
12 × 12
20 × 12
12 × 12
20 × 20
24 × 24
12 × 12
20 × 12
12 × 12
20 × 20
24 × 24
●
●
●
3 900
3 900
3 900
3 600
2 258
3 600
2 258
3 600
2 258
● Standard
T4000 F/N/V – široký výběr, dostatečný výkon
Model
T4.65V
Motor
3
Počet válců/obsah
(cm ) 4/3 200
Výkon motoru ISO 14396
(kW/k) 48/65
Převodovka
Shuttle CommandTM
16×16
Split CommandTM
32×16
Powershuttle
16×16
Dual CommandTM s Powershuttle
32×16
Náprava
Hnaná přední náprava 4WD
●
Hnaná přední náprava SuperSteerTM
–
O
Auto 4WD Standard
Auto 4WD SuperSteer
–
Hydraulika
Max. zvedací síla na konci ramen
(kg) 2 600
Rozměry a hmotnost
Min. poloměr otáčení
(mm) 3 400
Min. celková šířka
(mm) 1 061
T4.75V/N/F
T4.85V/N/F
T4.95V/N/F
T4.105V/N/F
4/3 200
57/78
4/3 200
65/88
4/4 500
71/97
4/4 500
78/106
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
16×16
32×16
●/O/–
–/●/●
O
–/●
●/O/–
–/●/●
O
–/●
●/O/–
–/●/●
O
–/●
●/O/–
–/●/●
O
–/●
2 600
2 600
2 600
2 600
T5
Model
Motor
Počet válců/obsah
Výkon motoru – ISO 14396
Převodovka
Powershuttle
Powershuttle s plazivými rychlostmi
Dual CommandTM s Powershuttle
Electro CommandTM ECO řazená pod zatížením
Náprava
Hnaná přední náprava 4WD
Hydraulika
Max. zvedací síla na konci ramen
Rozměry a hmotnost
Min. hmotnost
Rozvor s Powershuttle
Rozvor s Powershuttle Electro CommandTM
3400/2960/2900 3400/2960/2900 3440/3050/2980 3440/3050/2980
1061/1229/1398 1061/1229/1398 1061/1229/1398 1061/1229/1398
● Standard O Na přání – Není k dispozici
T5.95
T5.105
T5.115
(cm ) 4/3 400
(kW/k) 73/99
4/3 400
79/107
4/3 400
84/115
12×12
20×20
24×24
12×12
20×20
24×24
12×12
20×20
24×24
16×16
16×16
16×16
●
●
●
(kg) 5 420
5 420
5 420
(kg) 4 250
2 350
2 380
4 250
2 350
2 380
4 250
2 350
2 380
3
● Standard
T4 Powerstar – skvěle sladěný výkon s velikostí stroje
Model
T4.55
Motor
F5C
Počet válců/obsah
(cm3) 4/3 400
Výkon motoru ISO 14396
(kW/k) 43/58
Převodovka
Synchro ShuttleTM
12 × 12
Synchro ShuttleTM s plazivými rychlostmi
20 × 20
Powershuttle
12 × 12
Powershuttle s plazivými rychlostmi
20 × 20
Náprava
Hnaná přední náprava 4WD
●
Hydraulika
Max. zvedací síla na konci ramen
(kg) 2 760
Rozměry a hmotnost
Rozvor
(mm) 2 132
Min. hmotnost
(kg) 2 830
T4.65
F5C
4/3 400
48/65
T4.75
F5C
4/3 400
55/74
12 × 12
20 × 20
12 × 12
20 × 20
12 × 12
20 × 20
12 × 12
20 × 20
●
●
2 760
2 760
2 132
2 830
2 132
2 830
LM
Model
LM5.25
Max. výkon motoru – ISO 14396 (kW/k) 62,5/85
Max. výška zdvihu
(m) 5,78
Max. zvedací kapacita
(kg) 2 500
Typ hydraulického čerpadla
zubové čerpadlo
Průtok hydraulikou
(l/min) 110
Ovládání hydrauliky
Převodovka
hydro – 1rychlostní
LM6.28
LM6.32 – ELITE
LM7.35 – ELITE
LM9.35
74,5/101
89/121–105/143
89/121–105/143
89/121
6,35
6,1
7,0
9,1
2 500
3 200–3 500
3 500–4 200
3 500
zubové čerpadlo
zubové čerpadlo – čerpadlo s proměnným objemem
110
120 – 140
120 – 140
120
Proporcionální nebo multifunkční joystick
TM
hydro – 2rychlostní
PowerShift
● Standard
24
25
www.eagrotec.cz Výrobní program
Naši rekordmani
T6 – univerzální traktor, všestranné využití
Model
T6.120
Motor
3
Počet válců/obsah
(cm ) 4/4 485
Výkon motoru – ISO 14396
(kW/k) 81/110
Max. výkon motoru s EPM – ISO 14396 (kW/k) 89/121
Jmenovité otáčky motoru
(ot/min) 2 200
Převodovka
Dual CommandTM (40 km/h)
24×24
Electro CommandTM (40 km/h)
16×16
Electro CommandTM (40 km/h ECO)
17×16
Auto CommandTM plynulá převodovka
–
Hydraulika
Max. zvedací síla
(kg) 7 864
T6.140
T6.150
T6.160
T6.155
T6.165
T6.175
4/4 485
81/110
105/143
2 200
4/4 485
89/121
113/154
2 200
4/4 485
96/131
120/163
2 200
6/6 728
85/116
113/154
2 200
6/6 728
92/125
121/165
2 200
6/6 728
103/140
129/175
2 200
24×24
16×16
17×16

24×24
16×16
17×16

24×24
16×16
17×16

24×24
16×16
17×16
–
24×24
16×16
17×16
–
24×24
16×16
17×16
–
7 864
7 864
7 864
7 864
7 864
7 864
T9 – vysoké výkony
Model
Motor
Počet válců/obsah
Výkon motoru – ISO 14396
Max. výkon motoru s EPM – ISO 14396
Jmenovité otáčky motoru
Převodovka
Ultra CommandTM (40 km/h)
Hydraulika
Max. zvedací síla
O Na přání – Není k dispozici
T9.390
T9.450
T9.505
T9.560
T9.615
T9.670
6/8700
261/354
287/390
2 000
6/12 700
298/405
328/446
2 100
6/12 700
336/457
369/502
2 100
6/12 700
373/507
410/557
2 100
6/12 700
399/542
451/613
2 100
6/12 700
447/608
492/669
2 100
16×2
16×2
16×2
16×2
16×2
16×2
(kg) 9 071
9 071
9 071
9 071
8 900
8 900
(cm )
(kW/k)
(kW/k)
(ot/min)
3
Video z rekordu najde zde
T7 – jsou dostupné a práce jim jde od ruky
Model
Motor
Počet válců/obsah
Výkon motoru – ISO 14396
Max. výkon motoru s EPM – ISO 14396
Jmenovité otáčky motoru
Převodovka Range CommandTM
Semi–PowerShift (40 km/h)
Semi–PowerShift (40 km/h ECO)
Převodovka Power CommandTM
Full–PowerShift (40 km/h)
Full–PowerShift (40 km/h ECO)
Převodovka Auto CommandTM
Auto CommandTM (40 km/h)
Auto CommandTM (40 km/h ECO)
Hydraulika
Max. zvedací síla
(cm )
(kW/k)
(kW/k)
(ot/min)
3
T7.170
T7.185
T7.200
T7.210
T7.220
T7.235
T7.250
T7.260
T7.270
6/6 728
92/125
126/171
2 200
6/6 728
103/140
138/188
2 200
6/6 728
114/155
149/203
2 200
6/6 728
121/165
156/212
2 200
6/6 728
123/167
160/218
2 200
6/6 728
136/185
172/234
2 200
6/6 728
147/200
184/250
2 200
6/6 728
158/215
191/260
2 200
6/6 728
168/228
198/269
2 200
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
–
19×6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
18×6
19×6
–
–
10 463
10 463
10 463
převodovka s plynulým řazením
převodovka s plynulým řazením
(kg) 8 257
8 257
8 257
8 257
10 463
10 463
– Není k dispozici
CR7./10. – sklizeň ve velkém
26
CR10.90
480/653
7,32 – 12,5
Technologie mlácení a separace
Twin RotorTM
+ DFR
Průměr rotoru
Celková délka rotoru
Systém Opti–CleanTM
Celková plocha sít
Automatické vyrovnávání čistidel
Objem zásobníku zrna
T8 – plnokrevné koně
Model
Motor
Počet válců/obsah (cm3)
Výkon motoru – ISO 14396 (kW/k)
Max. výkon motoru s EPM – ISO 14396 (kW/k)
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)
Převodovka
Ultra CommandTM (40 km/h)
Ultra CommandTM (40 km/h ECO)
Ultra CommandTM s plazivými rychlostmi (40 km/h)
Auto CommandTM (40 km/h ECO)
Hydraulika
Max. zvedací síla (kg)
Model
CR7.90
CR8.80
CR8.90
CR9.80
CR9.90
Max. výkon motoru při 2000 ot/min - ECE R120 (kW/k) 330/449
360/490
360/490
380/517
420/571
Šířka žacího ústrojí
(m) 6,10 – 10,67 6,10 – 10,67 7,32 – 10,67 7,32 – 10,67 7,32 – 12,5
T8.300
T8.330
T8.360
T8.390
T8.420
6/8 700
189/257
219/298
2 000
6/8 700
209/284
241/327
2 000
6/8 700
229/311
263/357
2 000
6/8 700
250/340
286/389
2 000
6/8 700
270/367
308/419
2 000
18×4
19×4
23×6
18×4
18×4
18×4
19×4
19×4
19×4
23×6
23×6
23 6
převodovka s plynulým řazením
18×4
19×4
23 6
9 130
9 130
10 200
10 200
10 200
Twin RotorTM – dva podélné rotory
(mm) 432
(m) 2,64
●
(m2) 5,4
●
(l) 11 500
432
2,64
●
5,4
●
11 500
559
2,64
●
6,5
●
11 500
559
2,64
●
6,5
●
12 500
559
2,64
●
6,5
●
14 500
559
2,64
●
6,5
●
14 500
● Standard
Video z rekordu najde zde
27
www.eagrotec.cz Výrobní program
Mlátičky, řezačka a lisy
CX7000 – 8000 Elevation – světová jednička hledí do budoucnosti
Model
Max. výkon motoru při 2000 ot/min - ECE R120
Šířka žacího ústrojí
4 bubnová technologie
Průměr/šířka bubnu
Rotary Separator
Celková aktivní plocha sít
Počet vytřásadel
Separační plocha vytřásadel
Celková plocha sít
Automatické vyrovnávání čistidla
Objem zásobníku zrna
CX7080
(kW/k) 220/299
(m) 4,57 – 7,32
●
(m) 0,75/1,30
●
(m2) 2,11
5
(m2) 4,94
(m2) 5,4
O
(l) 9 000
CX87090
240/326
4,57 – 7,62
●
0,75/1,30
●
2,11
5
4,94
5,4
O
10 000
CX8070
240/326
5,18 – 9,15
●
0,75/1,56
●
2,54
6
5,93
6,5
O
9 500
CX8080
265/360
6,10 – 10,67
●
0,75/1,56
●
2,54
6
5,93
6,5
O
11 500
● Standard O Na přání
Nezapomeňte
svoji mlátičku
osadit telematikou
od New Holland
CX8090
330/449
7,32 – 10,67
●
0,75/1,56
●
2,54
6
5,93
6,5
O
11 500
FR Range
MODELY
Max. výkon motoru při 2000 ot/min – ECE R120
Maximální točivý moment ISO 14396 – ECE R120 při 1500 ot/min
Podávací ústrojí
Šířka podávacího otvoru
AutoFloat
Detektor kovů MetaLoc™ s lokalizací polohy
kov. předmětu na Intelliview IV
Řezací buben
Řezací buben - šířka/průměr
Rozsah délky řezanky, buben 2 × 8 nožů
Rozsah délky řezanky, buben 2 × 12 nožů
Rozsah délky řezanky, buben 2 × 16 nožů
Rozsah délky řezanky, buben 2 × 20 nožů
Crop processor - systém Variflow™
Šířka/průměr válců
Výmetná roura
Max. dosah výmetné roury
Úhel otáčení
FR450
(kW/k) 330/449
(Nm) 1 939
pohon HydroLoc™
(mm) 860
o
×
FR500
380/516
2 272
pohon HydroLoc™
860
o
×
FR600
441/600
2 590
pohon HydroLoc™
860
×
×
FR700
504/685
2 957
pohon HydroLoc™
860
×
×
FR850
606/824
3 584
pohon HydroLoc™
860
×
×
(mm) 900/710
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
900/710
900/710
900/710
6 - 33 (12 - 66 pouze se 4 připevněnými noži)
4 - 22 (8 - 44 pouze se 6 připevněnými noži)
3 - 16 (6 - 32 pouze s 8 připevněnými noži)
2 - 13 (4 - 26 pouze s 10 připevněnými noži)
900/710
(mm) 750/250
750/250
750/250
750/250
750/250
(mm) 6 400
(°) 210
6 400
210
6 400
210
6 400
210
6 400
210
CX5000 – 6000 Elevation – čisté zrno za všech okolností
Model
Max. výkon motoru při 2000 ot/min - ECE R120
Šířka žacího ústrojí
4bubnová technologie
Průměr/šířka bubnu
Rotary Separator
Celková aktivní separační plocha
Počet vytřásadel
Separační plocha vytřásadel
Celková plocha sít
Vyrovnávací systém Smart SieveTM
Optimální Laterale svahové vyrovnání
Optimální Hillside svahové vyrovnávání
Objem zásobníku zrna standard/Hillside
CX5080
(kW/k) 190/258
(m) 4,00 – 7,32
●
(m) 0,61/1,30
●
(m2) 1,988
5
(m2) 5,38
(m2) 4,5
Opt: 25 %
–
(%) –
(l) 7 300
CX5090
220/300
4,57 – 7,32
●
0,61/1,30
●
1,998
5
5,38
4,5
Opt: 25 %
18 %
38/30/10
8 300/7 300
CX6080
220/300
4,57 – 9,14
●
0,61/1,56
●
2,387
6
6,45
5,4
Opt: 25 %
–
–
8 300
CX6090
245/333
6,10 – 9,14
●
0,61/1,56
●
2,387
6
6,45
5,4
Opt: 25 %
18 %
–
9 300
BigBaler – nejširší nabídka vysokotlakých lisů
Model
Min. příkon PTO
Šířka balíku
Výška balíku
Max. délka balíku
Šířka sběrače
Systém CropCutter
● Standard – Není k dispozici
(kW/k)
(cm)
(cm)
(cm)
(m)
(počet nožů)
BigBaler 870
Standard
75/102
80
70
260
1,96
–
BigBaler 870
CropCutter
95/130
80
70
260
1,96
9 nebo 19
BigBaler 890
Standard
75/102
80
90
260
1,96
–
BigBaler 890
CropCutter
95/130
80
90
260
1,96
9 nebo 19
BigBaler 1270 BigBaler 1270 BigBaler 1290 BigBaler 1290
Standard
CropCutter
Standard
CropCutter
85/114
105/141
90/122
110/150
120
120
120
120
70
70
90
90
260
260
260
260
2,23
2,35
2,23
2,35
–
15 nebo 29
–
15 nebo 29
NOVÁ
KABINA!
TC4./5. – velký stroj v malém provedení
Model
Max. výkon motoru při 2000 ot/min – ECE R120
Šířka žacího ústrojí
3bubnová technologie
Průměr/šířka bubnu
Rotary Separator
Celková aktivní separační plocha (s Rot. Sep.)
Počet vytřásadel
Separační plocha vytřásadel
Celková plocha sít
Vyrovnávací systém Smart SieveTM a OptiFan
Objem zásobníku zrna standard/Hillside
Pohon
O Na přání – Není k dispozici
TC4.90
(kW/k) 129/175
(m) 3,96 – 5,18
O
(m) 0,607/1,04
O
(m2) 1,440
4
(m2) 3,74
(m2) 3,457
Opt: 25 %
(l) 5 000
hydrostatický
TC5.70
129/175
3,96 – 5,18
O
0,607/1,30
O
1,820
5
4,68
4,321
Opt: 25 %
5 200
hydrostatický
TC5.80
167/227
3,96 – 6,10
O
0,607/1,30
O
1,820
5
4,68
4,321
Opt: 25 %
6 400
hydrostatický
TC5.90
190/258
3,96 – 6,10
O
0,607/1,30
O
1,820
5
4,68
4,321
Opt: 25 %
6 400
hydrostatický
RollBelt
Model
Průměr balíku
Šířka balíku
Šířka sběracího ústrojí
Podávací systém
Systém CropCutterTM
Typ lisovací komory
Typ vázání
Systém EdgeWrapTM
RollBelt 150
(m) 0,9 – 1,5
(m) 1,2
(m) 2/2,3
rotorový
(počet nožů) max. 15
Roll–BeltTM
špagát/síť
●
RollBelt 180
0,9 – 1,8
1,2
2/2,3
rotorový
max. 15
Roll–BeltTM
špagát/síť
●
● Standard
28
29
www.eagrotec.cz Výrobní program
Stavební stroje v zemědělství
Kolové nakladače
Maximální výkon
Objem standardní
Maximální nosnost
Provozní hmotnost
Výška čepu lopaty
Výkonnost*
motoru
lopaty
standardní lopaty
3
W110C
142 k
10,4 t
1,9 m
3,61 m
3,61 m
180 t/h
W130C
172 k
12,2 t
2,4 m3
3,83 m
3,83 m
230 t/h
3
W170C
195 k
14,3 t
2,7 m
3,98 m
3,98 m
280 t/h
W190C
230 k
17,6 t
3,4 m3
4,12 m
4,12 m
320 t/h
Výkonnost je počítaná následovně: materiál 1,8 t/m3, faktor naplnění 100 %, 52 cyklů za hodinu při vzdálenosti 50 m mezi nakládkou a vykládkou.
Typ stroje
Rýpadlo nakladače
Typ stroje
Výkon motoru
Provozní hmotnost
B100CSTD/TC
B110CTC
B115CTC
75 kW/100 hp
82 kW/110 hp
82 kW/110 hp
8 350 kg
8 500 kg
9 100 kg
Objem nakládací
lopaty
1,0 m3
1,15 m3
1,15 m3
Výška čepu
naklád. výložníku
3 500 mm
3 460 mm
3 490 mm
Maximální
dosah
6 815 mm
6 815 mm
6 810 mm
Maximální hloubka
výkopu
5 750 mm
5 750 mm
5 600 mm
Smykem řízené nakladače – nejlepší parametry v oboru
Typ stroje
L213
L216
L218
L220
L223
L230
C227
C232
30
Maximální nosnost
Provozní nosnost
Provozní hmotnost
Výkon motoru
Výška čepu lopaty
Šířka s lopatou
885 kg
1 065 kg
1 224 kg
1 361 kg
1 531 kg
1 850 kg
1 837 kg
2 176 kg
590 kg
725 kg
818 kg
905 kg
1 020 kg
1 360 kg
1 225 kg
1 451 kg
2 270 kg
2 505 kg
2 660 kg
2 900 kg
3 350 kg
3 720 kg
3 720 kg
4 370 kg
34 kW/46 k
44 kW/60 k
45 kW/60 k
50 kW/67 k
55 kW/74 k
66 kW/90 k
55 kW/74 k
61 kW/82 k
2 845 mm
2 845 mm
3 048 mm
3 073 mm
3 290 mm
3 330 mm
3 124 mm
3 330 mm
1 524 mm
1 676 mm
1 676 mm
1 828 mm
1 828 mm
1 828 mm
1 828 mm
1 981 mm
31
Litvínov
Ústí nad Labem
Radvánovice
Staňkovice
Cheb
Mělník
Kněžmost
Velké Poříčí
Slaný-Lotouš
Kolín
Záměl
Lichnov
Bystřice
u Benešova
Zábřeh
na Moravě
Svitavy
Klatovy
Horní Suchá
Žďár nad Sázavou
Janovice nad Úhlavou
Pelhřimov
Záhoří u Písku
Olomouc
Sedlnice
Jihlava
Dynín
Brno
Jevišovice
Miroslav
Kroměříž
Hustopeče
Prodejní a servisní místa NHA
Prodejní a servisní místa NHC
Autorizovaná prodejní a servisní síť:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 191, www.eagrotec.cz
AGROTECHNIC MORAVIA
Olomouc, tel.: 585 154 826
www.agrotechnicmoravia.cz
KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, tel.: 602 315 548
www.kvarto.cz
Středisko Svitavy
tel.: 602 425 030
Středisko Zábřeh na Moravě
tel.: 583 495 212
Středisko Pelhřimov
tel.: 602 106 825
Středisko Žďár nad Sázavou
tel.: 724 345 365
Středisko Kroměříž
tel.: 573 332 711
Středisko Záhoří u Písku
tel.: 724 344 214
Kancelář Mistrovice
tel.: 724 059 947
Středisko Miroslav u Znojma
tel.: 602 391 083
Středisko Dynín
tel.: 725 954 023
AGRIMA Žatec s. r. o.
tel.: 415 721 027, www.agrima.cz
ALS AGRO a. s., Sedlnice
tel.: 556 745 050 - 53, www.alsagro.cz
AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
tel./fax: 494 546 239
www.agroservis-zamel.wz.cz
Středisko Brozánky
tel.: 602 303 244
UN-COM, spol. s r. o., Radvánovice
tel.: 481 389 517, www.un-com.cz
RANK CAR Slaný
tel./fax: 312 520 655, www.rankcar.cz
| www.eagrotec.cz
| www.zavesnatechnika.cz
ARBO, spol. s r. o., Klatovy
tel.: 602 163 627, www.arbo-kt.cz
Středisko Janovice nad Úhlavou
tel.: 376 375 411
Středisko Cheb
tel.: 725 552 893
ZZN Polabí a. s., Kolín
tel.: 725 797 340, www.zznpolabi.cz
Středisko Kněžmost
tel.: 702 039 182

Podobné dokumenty

ARBO s.r.o. slaví 25 let Stavební stroje nám zůstávají

ARBO s.r.o. slaví 25 let Stavební stroje nám zůstávají funkcí je pak nová souvraťová automatika, která umožňuje si úkony prováděné na souvrati nahrát tak, jak jste byli zvyklí, ale také je upravovat v monitoru nebo přímo z monitoru zadat bez nutnosti n...

Více

ZDE - Trio

ZDE - Trio Citlivé plevele: svízel přítulu, pěťour maloúborný, hořčici rolní, kapustku obecnou, ředkev ohnici a zemědým lékařský, heřmánky a rmen rolní, rdesno blešník, mléč zelinný, penízek rolní, ptačinec ž...

Více

Program pátek (106 kb, soubor *pdf)

Program pátek (106 kb, soubor *pdf) Redaktor Radia Wave Aleš Stuchlý si bude povídat s hudebním kritikem Karlem Veselým o jeho knize. Čtyřsetstránková publikace věnovaná černošské hudbě od jazzu po hip hop vyšla na přelomu roku ve vy...

Více

souhrnný prospekt všechny stroje Komplexní řešení

souhrnný prospekt všechny stroje Komplexní řešení Základní princip fungování axiálního výmlatu spočívá v tom, že hmota prochází šroubovicí rotoru, který zrno z klasu „nevymlátí“, jako klasický buben s mlatkami, ale působením odstředivé a třecí síl...

Více