zobrazit - OKD HBZS, as

Komentáře

Transkript

zobrazit - OKD HBZS, as
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a.s. 2015
VÝROČNÍ ANNUAL
ZPRÁVA REPORT
2015
OKD, HBZS, a.s.
Obsah Content I. Informační část 2 I. Informative part Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Introductory word by the Chairman of the Board of Directors Základní údaje o společnosti a její profil 6 General data on the company and its profile Orgány společnosti 9 Company´s bodies Kontaktní údaje 10 Contact data Organizační uspořádání společnosti 12 Organizational structure of the company II. Technická část 15 II. Technical part Všeobecná část 16 General Výcvik, školení, osvěta 28 Training, education, other activities Kontrolní činnost 30 Inspection activity Asanační práce báňského záchranného sboru 30 Sanitation works carried out by mine rescuers Činnost útvaru hlavního mechanika 31 Activity of the Department of Chief Mechanist Popílkové hospodářství 34 Flue ash managment Báňské záchranné stanice, jejich sbory, vybavení 36 Mine rescue stations, their brigades and equipment Sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem 36 Self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus Tabulkové přílohy 38 Tables III. Ekonomická část 43 III. Economic part Ekonomický vývoj společnosti v roce 2015 44 Economic development of the Company in 2015
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 47 Costs, revenues, economic result EBIT / EBITDA 49 EBIT / EBITDA Struktura nákladů a výnosů 49 Structure of costs and revenues Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé
Personnel, work productivity and average monthly gross výdělky 50 earnings Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow 53 Balance sheet, profit and loss account, cash flow Zpráva auditora 62 Auditor´s report IV. Přílohy
IV. Appendices Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Notes to financial statements 2015 Zpráva představenstva dle příslušných ustanovení Report of the Board of Directors in accordance with the Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech
a družstvech
applicable provisions of Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
2
I.
Informační část
Informative part 3
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Úvodní slovo předsedy představenstva
Introductory word by the Chairman
of the Board of Directors Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
4
Vážení přátelé,
Ladies and Gentlemen,
Tato výroční zpráva Vás velmi podrobně informuje
This annual report informs you in detail about the situation
o situaci společnosti OKD, HBZS, a.s., v Ostravě za rok
of OKD, HBZS, a. s., in Ostrava for the year 2015 in the
2015 po stránce technické, ekonomické a statistické.
technical, economic and statistical aspects.
Rok 2015 byl dalším rokem těžké krize uhelného hornictví,
The year 2015 was another year of serious crisis in
s kterým je naše činnost báňského záchranářství
the coal mining and our mining rescue work has been
neodmyslitelně spjata. Přesto jsou dosažené výsledky
inherently connected with this. Nevertheless, the
z hlediska ekonomiky nejúspěšnější v celé historii
achieved results in terms of economy have been the most
existence naší společnosti. Je třeba si uvědomit, že
successful in the history of our company. tohoto výsledku bylo dosaženo i přes úsporná opatření
It is necessary to realize that this result was achieved in
na jednotlivých dolech, která vedla ke snižování
spite of cost-saving measures at individual mines which
stavu a tím následně i ke snižování využívání lamp,
have led to staff reduction and consequently to reduction
sebezáchranných přístrojů či detekční techniky. Je třeba
of using lamps, self-rescue apparatus or detection
zdůraznit, že největší ekonomický přínos mělo tradičně
techniques as well.
popílkové hospodářství, a to i v období, kdy konkurenční
It should be emphasized that the greatest economic
boj v této podnikatelské aktivitě je nesmírně tvrdý.
benefit has traditionally flue ash economy, even in the
Nejcennějším výsledkem je ale zvládnutí všech
period when the competitors fight in this business activity
mimořádných událostí, což je výsledkem profesionality
is extremely hard.
celého záchranného sboru.
However the most valuable result is managing of all
Dosažené výsledky jsou výborné, ale bohužel je to již
emergency incidents as a result of the professionalism of
historie a nás čeká rok 2016, který bude dalším rokem
the entire rescue service.
boje o přežití naší mateřské společnosti OKD, a.s.
The achieved results are excellent but unfortunately it is
Tým všech zaměstnanců HBZS v Ostravě v minulosti
already a history and we expect the year 2016 which will
pokaždé dokázal svoji stabilitu a odbornou úroveň
be another year of struggle for survival ve všech svých profesních oblastech a ne jinak je tomu
of our parent company OKD, a. s.
i pro příští období.
The team of all employees from HBZS in Ostrava always
Závěrem děkuji všem našim obchodním partnerům
proved its stability and professional level in all their
za projevenou přízeň a důvěru a všem zaměstnancům
special areas and it is not going to be different for the next
společnosti HBZS v Ostravě za skvěle odvedenou práci
period.
v roce 2015.
Finally I would like to thank all our business partners for
their favour and confidence and all employees from HBZS
Zdař Bůh
in Ostrava for their well done work in 2015.
“Zdař Bůh”
Ing. Josef Kasper
Předseda představenstva a ředitel
Chairman of the Board of Directors and Director
5
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Základní údaje o společnosti a její profil Company´s data and its profile OKD, HBZS, a.s. je česká právnická osoba, která byla zapsána
v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna
1994. Předmětem podnikání je: OKD, HBZS, a.s. is a Czech legal entity, which was registered in
Trade Register by the Regional Court in Ostrava on 6th January
1994. Company´s subject of business: 1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce 2. Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění
hasicích přístrojů 3. Montáž, servis a opravy technologických zařízení 4. Technické a ekonomické činnosti 5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb 6. Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace 7. Ostatní vzdělávání 8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10. Fotografické služby 11. Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ 12. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 13. Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h) 14. Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), c), d), h) 15. Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených
tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 16. Zprostředkování obchodu a služeb 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence 18. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými) 19. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
1. Fire prevention, protection and other rescue works 2. Installation, revision and repairs of fire-fighting equipment, including the extinguisher filling 3. Installation, servicing and repair of technological equipment 4. Technical and economic activities 5. Subletting the movables and real estates, including services 6. Advisory services (except for accounting, economic and organization consultancy) and consulting 7. Other education 8.Mechanical and customized repairs or repairs on a contractual
basis 9. Purchase of the goods for the purpose of their other sale and sale 10. Photographic services 11. Carrying out the activity set out in section 7 of the Act No.
440/92 and in other relevant legal regulations and in compliance with the approval by the Czech Mining Authority 12. Installation, repairs and maintenance of reserved electrical
equipment 13. Activity as per section 2 of the Act No. 61/1988 concerning
the mining activity, explosives and state mine administration
as per letters a), b), c), d), e,) f), g), h) 14. Activity according to section 3 of the Act No. 61/1988 concerning the mining activity, explosives and state mine administration as per letters a), c), d), h) 15. Installation, repairs, reconstruction, revision and tests of reserved pressure cylinders and periodical tests of gas
containers 16. Mediation of trade and services 17. Activity of accounting consultants, bookkeeping, tax documentation keeping 18. Waste management (except for hazardous waste) 19. Business undertaking in the field of hazardous waste 6
Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD,
a.s., IČ: 268 63 154 Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná IČ: 47 67 60 19 Sídlo: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199 PSČ: 716 00 Právní forma: Akciová společnost Základní jmění: 163 396 000 Kč Akcie: 3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 50 000 000 Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 13 396 000 Kč The parent company and sole shareholder of the company is
OKD, a.s. with the registered office at Ostrava – Moravská Ostrava,
Prokešovo náměstí 6/2020, post code 728 30, ID 268 63 154. ID: 47 67 60 19 Registered office: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199 Post office: 716 00 Legal status: Joint-stock company Basic capital: 163,396,000 Czech Crowns Shares: 3 pieces of ordinary registered stock certificates in nominal value
of 50,000,000 CZK 1 piece of ordinary registered stock certificate in nominal value of 13,396,000 CZK Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé
a účinné
zásahy k 1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí 2) zdolávání havárií 3) odstraňování následků havárií Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba  vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou  spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich
pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců  plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních
právních předpisů Tasks of mine rescue service Is to respond quickly and
efficiently
to 1) rescue human lives and property in the event of incidents,
including giving the first aid underground 2) accidents suppression 3) elimination of accidents consequences. In
addition to these tasks, the mine rescue service  Carries out other works in non-breathable or harmful atmosphere and other specialised and hazardous works, e.g. in the
heights, above free depth or under water level  Cooperates with organizations in the field of accident prevention and ensuring the occupational safety and health protection
in operations and primarily in the field of carrying out spot
checks on worksites and inspection of equipment designed for
suppression of accidents and/or personnel training  Fulfils tasks and duties in accordance with special legal regulations applicable for mine rescue service. 7
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Hlavní úkoly HBZS Major tasks of the Mine Rescue Service (HBZS)  zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné
techniky  zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí  provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů  opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací
přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku  metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS  kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci
a havarijní plány  školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy
detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního
ovzduší a analytiky plynových laboratoří  dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové
laboratoře Další prováděné činnosti:  Providing non-stop service by mine rescuers and necessary
equipment  Providing medical first aid in underground mines  Training programmes and field training for mine rescuers  Repairs, inspection and tests of self-rescue breathing, resuscitation and other rescue devices  Methodical control of activities of mine based rescue services  Inspection of equipment and devices designed for incident
prevention and emergency plans  Training and examination of employees involved in issuance,
maintaining and repairs of detection and indication instruments
for monitoring the air in mines and examination of analysts at
gas laboratories  The supply or providing the calibration gases and inspection of gas laboratories. Other activities carried out:  podnikání v oblasti nakládání s odpady  provoz technologických zařízení pro výrobu certifikovaných
výrobků z popelovin  opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů  provoz, servis, údržba a pronájem důlních svítidel, nabíjecích stojanů, sebezáchranných přístrojů, detekční a indikační
techniky  provoz centrální lampovny OKD  otryskávání kovových výrobků  trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací
práce pomocí hydraulického zařízení  měření úniků tepla termovizní kamerou  servis a tlakové zkoušky tlakových lahví  chromatografické rozbory ovzduší  fotodokumentace a videozáznamy  technicko-poradenská a konzultační činnost  zkušebnictví a testování  Business undertaking in the field of waste management  Operation of technological facilities for production of the certified products from ash matter  Repairs, inspections, filling and pressure tests of extinguishers  Operation, servicing, maintenance and rental service of mine
lamps, charging equipment, self-rescue devices, detection and
indication instruments  Operation of the centralised lamp room of OKD  Metal products grit blasting  Disintegration of plain concrete, reinforced concrete and glass
with hydraulic equipment and without application of blasting
operations  Measurement of heat dissipation with a thermo-visual camera  Servicing and pressure tests of pressure cylinders  Chromatographic analyses of air  Photo-documentation and video recording  Technical, advisory and consulting services  Testing Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
8
Orgány společnosti
(k 31. prosinci 2015)
Company´s bodies (as at 31 December 2015) DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
Ing. Pavel Jílek Ing. Václav Kabourek Zdeněk Sebera předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board finanční ředitel OKD, a.s.
Chief Financial Officer of OKD, a.s. věk 35 let/Age 35 místopředseda dozorčí rady
Vice-chairman of the Supervisory Board ředitel závodu úpraven OKD, a.s.
Company Director of OKD, a.s.,
Preparation Plant věk 55 let/Age 55 člen dozorčí rady
Member of the Supervisory Board mechanik OKD, HBZS, a.s.
Mechanist of OKD, HBZS, a.s. věk 60 let/Age 60 Ing. Josef Kasper Ing. Pavel Hadrava, PhD. Ing. Vladislav Szmek předseda představenstva
Charmain of the Board of Directors ředitel OKD, HBZS, a.s.
Company Director věk 57 let/Age 57 místopředseda představenstva
Vice-chairman of the Board of Directors provozní ředitel OKD, a.s.
Production Manager of OKD, a.s. věk 52 let/Age 52 člen představenstva
Member of the Board of Directors provozní náměstek OKD, a.s., DZ 1
Operation Director of OKD, a.s., DZ 1 věk 55 let/Age 55 PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS 9
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Kontaktní údaje
Contact data OKD, HBZS, a.s. Lihovarská 10/1199 716 00 Ostrava – Radvanice Česká republika / Czech Republic Telefon: +420 596 258 111 Fax: +420 596 232 719 E-mail: [email protected] www.hbzs-ov.cz Vedení společnosti
Company management Ing. Josef Kasper
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors Ředitel
Director Telefon / Telephone:
+420 596 258 220 +420 596 232 720 +420 602 537 389 E-mail: [email protected]
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
10
Ing. Zdeněk Pavelek, PhD. Ing. Jaroslav Suchel Ing. Zdeněk Maršálek Hlavní inženýr
Chief engineer Ekonomický náměstek
Economic Deputy Obchodní náměstek
Commercial Deputy Telefon / Telephone:
+420 596 258 221 +420 606 509 392 E-mail: [email protected] Telefon / Telephone:
+420 596 258 241 +420 602 749 583 E-mail: [email protected] Telefon / Telephone:
+420 596 258 226 +420 603 879 176 E-mail: [email protected] Ing. Jaroslav Provázek Jaroslav Španihel Hlavní mechanik
Chief mechanist Ved. odd. výchovy, výcviku a taktiky
Manager of Education, Training
and Tactics Department Telefon / Telephone:
+420 596 258 225 +420 606 720 612 E-mail: [email protected] Telefon / Telephone:
+420 596 258 341 +420 721 281 157 E-mail: [email protected] 11
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Organizační uspořádání společnosti
PŘEDSTAVENSTVO
ŘEDITEL
VEDOUCÍ LÉKAŘ
LÉKAŘ BZS
ASISTENTKA
ŘEDITELE
Lékaři
ÚTVAR HLAVNÍHO
INŽENÝRA
ÚTVAR HLAVNÍHO
MECHANIKA
ÚTVAR
VÝCHOVY, VÝCVIKU
A TAKTIKY
ÚTVAR
EKONOMICKÉHO
NÁMĚSTKA
ÚTVAR
OBCHODNÍHO
NÁMĚSTKA
HLAVNÍ
INŽENÝR
HLAVNÍ
MECHANIK
VEDOUCÍ
VVaT
EKONOMICKÝ
NÁMĚSTEK
OBCHODNÍ
NÁMĚSTEK
ZÁCHRANNÝ
SBOR
SPRÁVA BUDOV
A TĚŽKÁ TECHNIKA
ODD. VÝCHOVY,
VÝCVIKU A TAKTIKY
ODD. EKONOMICKÝCH
INFORMACÍ
POPÍLKOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
směnoví technici
úsekový mechanik
referent VVaT
obchodní oddělení
(technický referent a popílkový referent)
záchranáři
mechanici
specialista
všeobecná, majetková,
výrobní a finanční účetní,
daně, pokladna, reporting
manažerský a IFRS,
plánování statistika
ved. odd. lezců
ved. odd. potápěčů
ODDĚLENÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKY
ODDĚLENÍ
DÝCHACÍ TECHNIKY,
AUTOPROVOZ
PERSONÁLNÍ
ODDĚLENÍ
A MZDY
ODD. MTZ,
REGISTR SMLUV
úsekový mechanik
úsekový mechanik
pracovník registru
smluv a MTZ
mechanici
mechanici
pracovník odd. mezd,
personálních
a sociálních služeb
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI
HORNICKÉ ČINNOSTI
ODD. SPEC.
TECHNIKY
A LABORATOŘ
ODDĚLENÍ
VÝPOČETNÍ
TECHNIKY
EKOLOGIE
vedoucí oddělení
úsekový mechanik
IT manažer,
IT administrátor
ekolog
a vodohospodář
specialisté
mechanici
dokumentaristika
DŮLNÍ SVÍTIDLA,
CENTRÁLNÍ LAMPOVNA,
PROVOZ LAMPOVEN,
ELEKTRO
úsekoví mechanici
mechanici
DISPEČINK
vedoucí dispečer
dispečeři
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
12
Organizational structure of the company
BOARD OF DIRECTORS
DIRECTOR
CHIEF PHYSICIAN
ASSISTANT
Physicians
DEPARTMENT OF CHIEF
ENGINEER
DEPARTMENT
OF CHIEF MECHANIST
EDUCATION, TRAINING
AND TACTICS DEPT.
ECONOMIC DEPUTY
DEPARTMENT
COMMERCIAL
DEPUTY DEPARTMENT
CHIEF
ENGINEER
CHIEF
MECHANIC
MANAGER
OF R, D AND T
ECONOMIC
DEPUTY
COMMERCIAL
DEPUTY (PVJ)
RESCUE TEAM
BUILDINGS ADMIN. AND
HEAVY EQUIPMENT
EDUCATION, TRAINING
AND TACTICS DEPT.
ECONOMIC INFORMATION
DEPARTMENT
ASH MANAGEMENT
Shift Engineers
Dept. Mechanic
Senior Clerk of R, D
Commercial Department
(Technical Clerk
and Ash Supervisor)
Rescuers
Mechanics
Specialist
General, Assets,
Production and Financial
Accountant, Taxes,
Treasury, Management
reporting and IFRS,
Planning, Statistics
Climbers Dept.
Divers Dept. Man.
FIRE EQUIP.
DEPT.
DEPT. OF BREATHING
EQUIPM. VEHICLES
PERSONNEL AND PAYROLL DEPARTMENT
MATERIAL SUPPLY DEPT. REGISTER OF CONTRACTS
Dept. Mechanic
Dept. Mechanic
Mechanics
Mechanics
Clerk of Payroll,
Personnel and Social
Services Department
Clerk of Register of
Contracts and Material
Supply
HEALTH AND SAFETY
DEPT.
DEPT. OF SPEC. EQUIP.
AND LABORATORY
COMPUTER
EQUIPMENT
DEPT.
ECOLOGY
Head of Department
Dept. Mechanic
IT Manager,
IT Administrator
Ecologist and
Water Manager
Specialists
Mechanics
Documentation
MINE LAMPS
CENTR. LAMP ROOM
LAMP ROOM WORKSHOPS
ELECTRICAL EQUIP. Dept. Mechanic
Mechanics
CONTROL
Control Manager
Specialists
13
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
14
II.
Technická část
Technical part 15
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
I. Všeobecná část
I. General
1. Obvod působnosti, změny v obvodu
působnosti
1. Area of activity, the changes within the
area of activity
HBZS Ostrava v průběhu roku 2015 zajišťovala úkoly ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky Českého báňského úřadu (dále jen
ČBÚ) č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě ve znění vyhlášek ČBÚ č. 87/2006 Sb. a č. 379/2012 Sb. na celém území
České republiky, a to při provádění hornické činnosti v podzemí
(mimo lokality důl Centrum, důl Kohinoor, důl Marie, důl Richard
v Litoměřicích, důl Bratrství a důl Svornost v Jáchymově) a také
při činnostech prováděných hornickým způsobem v organizacích,
kterým je podle ust. § 7, odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění uložena povinnost zajištění báňské záchranné služby. Uvedená působnost byla HBZS Ostrava stanovena Rozhodnutím čj. 4505/05 ČBÚ ze dne 29.12.2005.
Lékařskou službu první pomoci poskytovala HBZS Ostrava v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko-karvinského revíru, a to
při vážných úrazech a náhlých onemocněních.
Jakožto organizace s oprávněním vykonávat báňskou záchrannou
službu prováděla HBZS Ostrava v souladu s ustanovením § 37,
odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě v platném znění prohlídky k ověřování
bezpečného stavu podzemních objektů, a to na základě smluvních vztahů s provozovateli nebo vlastníky (nebyli-li provozovateli)
těchto objektů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ČBÚ č.49/2008
Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.
In 2015, HBZS Ostrava carried out tasks according to section 6 of
the Regulation of Czech Mine Office No.: 447/2001 Coll. (hereinafter referred to as the “ČBÚ”) on mine rescue services in the wording of the Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll. and No. 379/2012
Coll. in the whole territory of the Czech Republic for mining activities carried out underground (except the locality of the Centrum
Mine, Kohinoor Mine, Marie Mine, Richard Mine in Litoměřice,
Bratrství Mine and Svornost Mine in Jáchymov) and also at activities carried out underground while using mining methods, if the
organization was ordered to secure mine rescue services by the
section 7, paragraph 4 of Act No. 61/1988 Coll. on Mining Activity,
Explosives and State Mining Administration. The above-mentioned
task was set out for HBZS as per the Czech Mine Office Regulation No.: 4505/05 of 29th December 2005.
The medical service was given by HBZS Ostrava to all coalmines
underground and on the surface in the Ostrava-Karviná Coalfield
in the event of serious accidents and sudden disorders. In accordance with section 37, paragraph 4 of Act No.: 61/1988
Coll. on Mining Activity, Explosives and State Mining Administration in the applicable wording, HBZS Ostrava has been authorized
to carry out mine rescue services and to check the safety of underground buildings on a contractual basis with their operators or
owners (if they are not the operators) of these buildings according
to the Regulation of ČBÚ No.: 49/2008 Coll. regarding the requirements for securing the safe condition of underground buildings.
As per the Act No.: 239/2000 Coll. and section 4, paragraph c) of
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
16
the Regulation of ČBÚ No.: 447/2001 Coll. in the wording of the
Regulations of ČBÚ No.: 87/2006 Coll., No. 379/2012 Coll. and
No. 305/2015 Coll., HBZS has been integrated into the Integrated Rescue System of the Czech Republic (General cooperation
agreement of 2008 concluded among Fire rescue brigade of the
Czech Republic, ČBÚ, OKD, HBZS, a.s., Main mining rescue station Praha a.s., MND a.s. founder of Main mining rescue station
Hodonín and Mostecká uhelná a.s., founder of Main mining rescue
station Most) and Rescue System of Ostrava City, according to
the Emergency Plan of the Moravian-Silesian Region (Agreement
for planned cooperation on request concluded among Fire rescue
brigade of the Czech Republic, Fire rescue brigade of MoravianSilesioan Region and OKD, HBZS, a.s.). HBZS Ostrava je podle zákona č. 239/2000 Sb. a ustanovení § 4
odst. c) vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., ve znění vyhlášek ČBÚ č. 87/2006 Sb., č. 379/2012 Sb. a č. 305/2015 začleněna k plnění
úkolů a povinností v rámci Integrovaného záchranného systému
České republiky (Rámcová dohoda o spolupráci z roku 2008 uzavřená mezi Hasičským záchranným sborem České republiky, ČBÚ,
OKD, HBZS, a.s., Hlavní báňskou záchrannou stanicí Praha a.s.,
MND a.s. zřizovatelem Hlavní báňské záchranné stanice Hodonín
a Mosteckou uhelnou a.s., zřizovatelem Hlavní báňské záchranné stanice Most) a dále záchranného systému města Ostravy, dle
Havarijního plánu Moravskoslezského kraje (Dohoda o plánované
pomoci na vyžádání uzavřená mezi Hasičským záchranným sborem České republiky, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a OKD, HBZS, a.s.).
1.1. Summary of legal and physical entities
involved in mining activity
1.1. Přehled právnických a fyzických osob
v obvodu působnosti, které provádějí
hornickou činnost
Těžba černého uhlí – OKD, a.s.
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 3 Centrum servisních služeb Závod úpraven Hard coal mining – OKD, a.s.
Mine Plant 1 Mine Plant 2 Mine Plant 3 Service Centre Plant Preparation Plant v Karviné
ve Stonavě
ve Staříči
v Orlové-Lazích
v Karviné
in Karviná
in Stonava
in Staříč
in Orlová-Lazy
in Karviná
Hard coal mining and other activities – contractors in the
coalmines of OKD, a.s.
ALPEX-PBG, SP. z o.o.
“BERG UND BETONAU” sp. z o.o.
CARBOKOV s. r. o.
Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
CZ BASTAV s. r. o.
DUBOS, s.r.o. – organization unit (since 1.2.2015)
DULKARBO s. r. o. (until 31. 8. 2015)
DULUHLÍ s.r.o. (since 1.9.2015)
GASCONTROL, společnost s r.o.
Green Gas DPB, a.s.
Minova Bohemia s.r.o.
NOVUM-servis s.r.o.
Pol-Alpex s. r. o.
POLCARBO, spol. s r. o.
Společnost důlních prací s.r.o.
THK – ČECHPOL s.r.o.
TKBČ, s.r.o. – organization unit
VOKD, a.s. (until 31. 7. 2015)
VOKD Stavby, a.s. (since 1. 8. 2015 until 30. 11. 2015)
SHR, s.r.o. – branch plant
Slezská důlní díla a.s. (since 1. 12. 2015)
WPBK-BIS CZ, spol. s r. o.
Těžba černého uhlí a ostatní činnost - dodavatelské
společnosti v OKD, a.s.
ALPEX, PBG, Sp. Z o.o.
„BERG uND BETONAu“ sp. z o.o.
CARBOKOV s.r.o.
Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. CZ BASTAV, s.r.o.
DUBOS, s.r.o - organizační složka (od 1. 2. 2015)
DULKARBO s.r.o. (do 31. 8. 2015)
DULUHLÍ s.r.o. (od 1. 9. 2015)
GASCONTROL, společnost s r.o.
Green Gas DPB, a.s.
Minova Bohemia s.r.o.
NOVUM-servis s.r.o.
POL-ALPEX, s. r. o.
POLCARBO spol. s r.o.
Společnost důlních prací s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
TKBČ, s.r.o. – organizační složka
VOKD, a.s. (do 31. 7. 2015)
VOKD Stavby, a.s. (od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015)
SHR, s.r.o. – odštěpný závod
Slezská důlní díla a.s. (od 1. 12. 2015)
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
Mining of coal sludge and reclamation activity in OKD, a.s.
AWT, Rekultivace, a. s., Coal sludge mining and reclamation works
in Ostrava-Karviná Coalfield
Těžba uhelných kalů a rekultivační činnost v OKD, a.s.
AWT Rekultivace a.s., těžba uhelných kalů a rekultivační činnost
v Ostravsko-karvinském revíru
Uranium mining
DIAMO, state enterprise, Branch plant GEAM Dolní Rožínka,
Branch plant TÚU Stráž pod Ralskem
Těžba uranu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka,
odštěpný závod TÚU Stráž pod Ralskem
Mining of refractory clays and shale
P - D Refraktories CZ a. s., Březinka Mine near Moravská Třebová
RAKO – LUPKY, spol. s r.o., RAKO-LUPKY Mine in Lubné near
Rakovník (until 30. 6. 2015)
Těžba žáruvzdorných jílů a lupků
P-D Refractories CZ a.s., Důl Březinka u Moravské Třebové
RAKO-LUPKY, spol. s r.o., Důl RAKO-LUPKY v Lubné u Rakovníka (do 30. 6. 2015)
Mining of slates
Radim Mine a.s., Staré Oldřůvky Mine in cadastral office of Svatoňovice
community in mining area Svatoňovice No. 7/0812 (since 1.11. 2013)
Těžba břidlic
Důl Radim a.s., Důl Staré Oldřůvky na k.ú. obce Svatoňovice v DP
Svatoňovice č.7/0812 (od 1. 11. 2013)
17
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Útlum těžby
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka,
(RD Jeseník)
Mining decline
DIAMO, state enterprise, Branch plant GEAM Dolní Rožínka,
(RD Jeseník)
Konzervační režim, čerpání důlních vod a zajišťování SDD
• After mining, s. r. o., zajišťování SDD (do 31. 10. 2015)
• DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Důl Odra, (čerpání
důlních vod Důl Jeremenko, Důl Žofie)
• DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových
ložisek • Příbram (Dědičná štola a Důl Drkolnov v Příbrami)
• Dolní oblast VÍTKOVICE, skansen OKD, a. s. – prohlídková
činnost zájmové sdružení právnických osob
• Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o. muzeum Grafitový důl
Český Krumlov
• Město Zlaté Hory, sanace a rekultivace území, dotčeného
hornickou činností – zajištění Poštovní štoly v k.ú., Zlaté Hory
v Jeseníkách
• OKD, a. s., lokalita Frenštát – konzervační režim
• UVR Mníšek pod Brdy a.s., Důl Mír Mikulčice
• Porr a.s., Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova,
Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice“
• Společnost SDD – oblast 2, zajišťování nebo likvidace
starých důlních děl (správce spol.: GSP s.r.o.) a opuštěných
průzkumných důlních děl 2015–2019 – část 2
• Jiří Borák „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy –
II.fáze, Město Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace, SO 3.009 – lokality Rudolfov, SO 3.009/1 kanalizační stoky,
protlak Š09.5-15-Š09.5-14a“ a dále při stavbě „Plnící stanice
CNG v areálu dílny Martinov, část IO 01 VTL plynová přípojka +
VTL průmyslový plynovod“.
Conservation, mine water pumping and procuring SDD
• After mining, s.r.o., procuring SDD (until 31. 10. 2015)
• DIAMO, state enterprise, Odra Mine, branch plant (Mine water
pumping Jeremenko Mine, Žofie Mine)
• DIAMO, state enterprise, Branch plant Správa uranových
ložisek Příbram (Heritage gallery and Drkolnov Mine in Příbram)
• Dolní oblast VÍTKOVICE, Museum of OKD, a.s. – sightseeing
activity, Interest association of legal persons
• Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o. Graphite Mine
Museum Český Krumlov
• Město Zlaté Hory, sanitation and reclamation of area affected by
mining activities – procuring of Postal gallery in cadastral office,
Zlaté Hory in Jeseníky
• OKD, a.s., Frenštát Plant – conservation
• UVR Mníšek pod Brdy a.s., Mír Mine Mikulčice
• Porr a.s., sewerage of streets Šmilovský, Sládečkova and
Petřvaldská – area of Silesia Ostrava, Michálkovice
• Company SDD – area 2, providing or liquidation of old mining
workings (Company´s controller: GSP s.r.o.) and abandoned
exploration workings 2015–2019 – part 2
• Jiří Borák “Improving of water quality in the upper Morava River
Basin – second stage, City Zábřeh – reconstruction and refilling
of sewage system, SO 3.009 – Rudolfov locations, SO 3.009/1
– sewers, pressure Š09.5-15-Š09.5-14a” and building of “Filling
station CNG in the area of Martinov workshop, part IO 01 VTL
gas connection + VTL industrial pipeline”.
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
18
1. 2. Přehled subjektů v obvodu
působnosti, které provádějí v podzemí
činnost hornickým způsobem a kterým
bylo rozhodnutím SBS nařízeno zajištění BZS
1. 2. Summary of companies within the
area of business carrying out works
underground while using mining methods
and securing mine-based rescue services
according to the SBS decision
Správa jeskyní ČR:
Czech Administration of Caves:
Zbrašovské aragonitové jeskyně,
Zbrašovské Aragonite Caves
Mladečské jeskyně,
Mladečské Caves
Javoříčské jeskyně,
Javoříčské Caves
Jeskyně Na Pomezí,
Na Pomezí Cave
Jeskyně Na Špičáku,
Na Špičáku Cave
Punkevní jeskyně,
Punkevní Cave
Kateřinská jeskyně,
Kateřinská Cave
Jeskyně Balcárka,
Balcárka Cave
Sloupsko-Šošuvské jeskyně,
Sloupsko-Šošuvské Caves
Jeskyně Na Turoldu.
Pro právnické a fyzické osoby provádějící v obvodu působnosti
HBZS Ostrava hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, zajišťovala v roce 2015 HBZS Ostrava smluvně
báňskou záchrannou službu 36 právnickým osobám ve 45 smluvních vztazích.
Na Turoldu Caves
In 2015, HBZS provided mine rescue services on a contractual
basis to companies carrying out works underground, i.e. to 36 corporate bodies and concluded 45 contracts with clients. 1. 3. Mine-based rescue services (ZBZS)
within the area of activity of OKD, HBZS, a.s.
1. 3. ZBZS v obvodu působnosti OKD,
HBZS, a.s.
 3 ZBZS in coalmines of OKD, a. s.:
Mine Plant 1, Mine Plant 2, Mine Plant 3
 3 ZBZS na dolech OKD, a.s.:
Důlní závod 1, Důlní závod 2, Důlní závod 3,
 1 ZBZS in P-D Refractories CZ, a. s.:
Březinka Mine near Moravská Třebová, since 1st Sept 2007,
HBZS Ostrava has been carrying out works of this mine-base
rescue service
 1 ZBZS v P-D Refractories CZ, a.s.:
Důl Březinka u Moravské Třebové, od 1. 9. 2007 plní funkci této
ZBZS přímo HBZS Ostrava
 1 ZBZS in UVR Mníšek pod Brdy a.s.:
UVR Mníšek pod Brdy Mír Mine Mikulčice, since 1st Sept 2007,
HBZS Ostrava has been carrying out works of this mine-base
rescue service
 1 ZBZS v UVR Mníšek pod Brdy a.s.:
UVR Mníšek pod Brdy Důl Mír Mikulčice, od 1. 9. 2007 plní funkci
této ZBZS přímo HBZS Ostrava
 3 ZBZS v DIAMO, státní podnik:
o.z. Důl Odra, o.z. GEAM Dolní Rožínka, o.z. TÚU Hamr
na Jezeře
 3 ZBZS in DIAMO, state enterprise:
Branch Plant Odra Mine, Branch Plant GEAM Dolní Rožínka,
Branch Plant TÚU Plant Hamr na Jezeře
K 31. 12. 2015 HBZS Ostrava dozorovala celkem 6 ZBZS a ve 2 organizacích plní přímo funkci ZBZS.
HBZS Ostrava supervised in the total 6 mine-based rescue
services (ZBZS) and carried out function of mine-based rescue
services in two organizations to 31st December, 2015.
2. Počty členů báňské záchranné služby
v obvodu působnosti OKD, HBZS, a.s.
2. A number of members of mine rescue
service within the area of business of
OKD, HBZS, a.s.
členů BZS
celkem /
Members of BZS
In total
dělníci /
labourers
inženýři /
engineers
ostatní
technici/
Other
technicians
lékaři a DIS. /
Physicians
Ostatní
pracov.
nezáchr. /
Other staff
non- rescuers
mechanici / mechanics
důlní /
underground
povrchoví /
surface
paramedici /
paramedics
potápěči /
divers
chemici /
chemists
lezci /
climbers
stálé hlídky /
permanent
guards
ZBZS
782
608
75
99
0
85
2
11
3
45
252
HBZ S
82
32
9
2
28
11
6
10
28
12
2
29
32
celkem
864
640
84
101
28
11
91
12
39
15
2
74
284
19
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
3. Systém pohotovostní služby
3. System of emergency service
Pohotovostní služba na HBZS Ostrava je organizována jako nepřetržitá s týdenním cyklem od pátku v 7:00 hod. a končí po týdnu
opět v pátek v 7:00 hod. Obsazení pohotovosti je vždy dáno písemným příkazem ředitele HBZS Ostrava a jeho dodatky schválenými hlavním inženýrem. Ve stálé pohotovosti na HBZS Ostrava
je báňský záchranný sbor v celkovém počtu 26 záchranářů ve složení:
Emergency service at HBZS Ostrava is organized as a weekly
non-stop service from Friday at 7:00 a.m. and it ends after a week
again on Friday at 7:00 a.m. The director of HBZS Ostrava gives
a written order for service on the alert and the chief engineer of
HBZS Ostrava approves this order and its amendments. The mine
rescue team consisting of 26 rescuers is permanently on the alert:
 10 rescuers (2 crews) from mine-based rescue service (ZBZS)
 1 technician from ZBZS
 2 mechanics from ZBZS, from which 1 mechanic with qualification of rescuer-mechanic
 7 rescuers from HBZS (five-member crew and 2 rescuers with
basic medical qualification)
 2 technicians of HBZS (commander of the alert and its deputy
qualified to drive emergency vehicles)
 3 mechanics from HBZS (qualified to drive emergency vehicles)
 1 physician – rescuer from HBZS
 10 záchranářů (2 čety) ZBZS
 1 technik ZBZS
 2 mechanici ZBZS, z toho 1 s kvalifikací záchranář-mechanik
 7 záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři s nižší
zdravotnickou kvalifikací)
 2 technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce s oprávněním řídit pohotovostní vozidla)
 3 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní vozidla)
 1 lékař - záchranář HBZS
K zajištění trvalé akceschopnosti musí být pro HBZS Ostrava v domácí pohotovosti nejméně 8 báňských záchranářů.
Záchranáři HBZS byli rozdělováni do 5 oddílů po sedmi členech
s cyklem nástupů do pohotovostní služby zpravidla každý pátý týden.
Dispečerská služba byla zajišťována v nepřetržitém pracovním režimu stálými dispečery z řad bývalých aktivních záchranářů.
Na ZBZS Dolu Paskov, který je zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů, je podle rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002 ze dne 15. 5. 2002 zřízená stálá pohotovostní služba s personálním obsazením velitel pohotovosti (technik záchranář), pětičlenná záchranářská četa a mechanik ZBZS. Při důlním
výjezdu pohotovosti HBZS Ostrava je tato pohotovost ZBZS povolávána a podřízena veliteli záchranných sborů z HBZS Ostrava.
Lékařskou službu první pomoci poskytuje HBZS Ostrava v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko - karvinského revíru, a to
při úrazech a náhlých onemocněních.
At least the 8 mine rescuers must be fit for duty at home and be
ready to emergency responses. Rescuers of HBZS were assigned to 5 teams and each team consisted of seven members with the cycle of duty on the alert usually
every fifth week. The dispatcher´s service was provided in a non-stop mode by permanent dispatchers from the ranks of former active rescuers. At the mine-based rescue service of Paskov Mine, which is categorized among coalmines with the hazard of coal and gas outbursts,
the permanent rescue service consisting of the commander on
the alert (a technician-rescuer), five rescuer crew and one mechanic was established there in accordance with the decision of the
Regional Mine Office (OBÚ) in Ostrava under reference number
3895/2002 of 15th May 2002. In the event of emergency response
by HBZS Ostrava, the rescuers on the alert from the Paskov Mine
are called and subordinated to the commander of mine rescue
teams from HBZS Ostrava.
The First Aid is provided by HBZS Ostrava in the underground and
on the surface for all coalmines in the Ostrava-Karviná Coalfield in
the event of occurrence of injuries and sudden disorders. Pohotovost na ZBZS mimo OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Těžba a úprava uranu, Hamr na Jezeře
Mine-based rescue service on the alert outside OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Mining and treatment of uranium, Hamr
na Jezeře
4. Ostatní činnosti
Záchranný sbor
Mimo havarijní stavy jsou záchranáři stálého sboru HBZS Ostrava zařazování podle týdenních rozpisů na asanační práce, které
souvisejí především se zajišťováním bezpečnosti dolů. V rámci smluvního vztahu na bázi komerce podle potřeb jednotlivých
dolů se jedná především o stavby výbuchuvzdorných, uzavíracích
nebo opěrných hrází, kladení potrubních řádů pro inertizační média nebo plavení hrází popílkem, likvidace opuštěných důlních děl
apod. Podle rozsahu, charakteru a závažnosti řešení havarijních
stavů nebo plánovaných nehavarijních záchranářských akcí, prováděných na dolech záchranáři ZBZS, se na základě rozhodnutí
ředitele HBZS Ostrava zúčastňují v rámci těchto zásahů průzkumů
uzavřených důlních děl nebo jejich odvětrávání, a také prací spojených se zmáháním důlních nehod a řešením havarijních stavů
na jednotlivých dolech.
Na povrchu spočívá činnost záchranářů záchranného sboru především v provádění havarijních a asanačních zásahů komerčního
charakteru. Tyto práce mají především rizikový charakter a jsou
prováděny i v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí,
kde musí být použity dýchací přístroje a ostatní speciální záchranářské vybavení a technika. Vedle klasických zásahů při použití
záchranářské techniky se jedná o zásahy ve výškách a nad volnou
hloubkou nebo pod vodní hladinou. Ve výčtu prací různorodého
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
4. Other activities
Rescue brigade
Except for emergency situations, the full-time rescuers of HBZS
Ostrava carry out sanitation works primarily in connection with
mine safety in coalmines according to weekly schemes. These
works are carried out on a contractual basis and include mainly
the construction of explosion-proof dams or supporting barriers,
installation of piping for inert media or ash collection, liquidation
of abandoned mine workings, etc. Depending on the extent, character and significance of emergency situations or on the planned
or non-planned rescue responses carried out by the rescuers of
mine-based rescue services, the rescuers participate in investigations of closed mine workings or provide their ventilation, they
also provide works related to recovering of mining incidents and
dealing with emergency situations at individual mines according to
the decision of the director of HBZS Ostrava.
Rescue brigades on the surface are involved primarily in emergency and sanitation works of commercial character. Such works are
hazardous and are carried out mostly in non-breathable or harmful
20
charakteru lze uvést činnosti jako je aplikace dusíkové pěny technologií ONE SEVEN, rozrušování hornin a staveb speciálním hydraulickým trhacím zařízením „DARDA“, vyplňování prostor rychletuhnoucími hmotami, čištění nádrží, případně cisteren vybavených
přístupem alespoň 500 mm nebo potrubních řádů a kanalizace
od průměru 600 mm s využitím inertizace dusíkem, vyprošťování
strojů, zařízení a manipulace s použitím speciálního zařízení, zjišťování ohnisek samovznícení hmot a materiálů ve skladovacích
prostorách nebo na skládkách atd. environment, which requires wearing the breathing apparatus or
other special rescue equipments. In addition to conventional responses whilst using the rescue equipment, the rescuers have to
work also in the heights and above free depth or under water level.
Many works of different character are carried out, such as application of nitrogen foam with ONE SEVEN technology, disintegration
of rocks and construction with a special hydraulic disintegration
equipment “DARDA”, filling the space with fast hardening materials, cleaning the containers and tanks accessible trough at least
500 mm piping or sewers from the diameter of 600 mm with nitrogen inertisation, extrication of machines, equipment and manipulation with a special devices, finding out the sources of self-ignition
of products and materials at the storages or at the waste sites, etc.
Výškové a lezecké práce
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou prováděny s použitím techniky průmyslového lezectví, případně i s použitím havarijního vratu s dosahem až do 1 500 m. Práce jsou prováděny na vysoké technické úrovni s použitím moderní bezpečnostní techniky.
Některé zásahy se provádí i v podmínkách nedýchatelného nebo
zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených mikroklimatických
podmínkách nebo v těsných prostorách. Jsou prováděny opravy,
průzkumy, kontroly a revize jam, šachtic, komínů, hlubinných zásobníků, sil, studní, plynojemů, přehradních hrází a jiných výškových objektů s využitím dokumentační techniky, včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fotografií, případně v digitální
formě na CD. V rámci výše uvedeného lze zjišťovat úniky tepla
na výškových budovách a zařízeních pomocí špičkové termovizní
kamery Dräger UCF 3200 Thermal Scan, montážní a demontážní
práce, výměna vadných součástí, řezání a svařování, nátěry a nástřiky, rozrušování hydraulickým trhacím zařízením a různé opravy.
K výškovým pracím je využívána přívěsná vysokozdvižná plošina
Denka Lift DL 30 s max. pracovní výškou 30 m.
Climbing and works in the height
Works in the height and above free depth are carried out with the
climbing equipment and special winches reaching up to 1,500 m.
Works are carried out at the high technical level with the use of
modern safety equipment. Certain rescue responses are realized
in non-breathable atmosphere or in the environment hazardous to
human health, in unfavourable microclimatic conditions or in confined spaces. Repairs, investigations, inspections and revisions are
carried out in pits, manholes, stacks, underground bunkers, silos,
wells, gas reservoirs, dams and on high-rise buildings with the use
of recorders, including video records or taking colour photographs
or digital CD. With the above-mentioned methods, it is possible
to monitor heat leakage in high-rise buildings and in facilities by
using the thermo-visual devices Dräger UCF 3200 Thermal Scan,
assembling and dismantling works, replacement of faulty components, cutting and welding, coating and spraying operations,
disintegration of materials with hydraulic equipment and various
repairs. Trailer mounted aerial platform Denka Lift DL 30 is used for
works in the height with a maximum working height of 30 metres.
21
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Potápěčské práce
Potápěčské práce je možné provádět v prostředí se sníženou viditelností, v prostředí biologicky závadném, ve snížených a zvýšených teplotách. V případech nedostupné vodní hladiny i s použitím
techniky průmyslového lezectví nebo v nedýchatelném prostředí.
Lze provádět zejména průzkumy, kontroly a dokumentaci zatopených podzemních chodeb, vodních přivaděčů, štol a technologických zařízení vertikálních, horizontálních nebo úklonných.
Provádíme průzkumy, kontrolu a dokumentaci předmětů, objektů
a zařízení pod vodou pomocí videokamery, včetně vypracování
příslušné dokumentace. K tomuto účelu je k dispozici i „KAMERA – ROBOT MINIROVER MK II“ s dálkovým ovládáním od firmy Benthos z USA, který je vybaven vlastním pohonem a osvětlením a je použitelný až do hloubky 150 m. Umožňuje okamžité
sledování situace na povrchovém monitoru s možnosti pořízení
videozáznamu. Provádíme pod vodní hladinou montážní a demontážní práce, řezání strojním zařízením, případně plamenem
pomocí exotermických tyčí a kyslíku, betonáž menšího rozsahu,
zpevňování a utěsňování objektů, destrukční a rozrušovací práce, vyzvedávání předmětů pomocí potápěčských zvedacích vaků
nebo odsávání naplavenin vzduchovým ejektorem.
Pro zásah je ve vybavení oddílu několik malých plavidel, vlastní
mobilní zdroj elektrické energie, dvoumužná přetlaková dekompresní komora pro pomoc při nehodách potápěčů a pro práci v nepřístupném terénu speciální vozidlo s lanovým navijákem.
Divers´ works
Divers´ works can be carried out in the environment with reduced visibility, in the biologically harmful environment, at increased
and decreased temperatures, in the case of inaccessible water
level while using the climbing equipment for industrial purposes or
in non-breathable atmosphere. It is possible to investigate, check
and monitor the flooded underground gateways, water piping,
galleries and technological equipment in vertical, horizontal or inclined workings. We carry out investigation, check and monitoring
of objects and devices under water level with video camera, including working out of relevant documentation. For this purpose the
remotely controlled equipment “CAMERA – ROBOT MINIROVER
MK II“developed by Benthos from the U.S.A. is available. This equipment incorporates own drive and illumination system and it can
be used to the depth of 150 m. It displays immediately the situation
on screen on the surface with video recording. We can carry out
assembling and dismantling works under water, cutting with machine appliance, alternatively flame-cutting with exothermic rods
and oxygen, small-scale concreting works; buildings consolidation
and sealing, destruction and disintegration works, lifting up objects using the diver lifting bags or suction of sediments with an air
ejector. The crew can use small boats, integrated mobile electric
power supply sources, two-man overpressure chamber to help divers in the event of incidents and a special vehicle with winch for
the responses in difficult accessible terrain.
Odborná první pomoc
Nepostradatelnou složkou výjezdových jednotek pohotovosti
HBZS Ostrava je skupina lékařského výjezdu, která vyjíždí samostatně k úrazům v dole i na povrchu a je nedílnou součástí i celého
důlního výjezdu báňských záchranářů k likvidaci havárií. Celkem
13 lékařů – báňských záchranářů se podle rozpisu vedoucího lékaře HBZS Ostrava střídá v pohotovostní službě. Pohotovost lékařů na HBZS Ostrava je řešena smluvně. V systému organizace
lékařské služby první pomoci je na HBZS Ostrava rovněž zahrnuto
13 zdravotnických záchranářů s kvalifikací báňského záchranáře
(DiS). Při zásahu v dole fárají lékaři a DiS do dolu, na místo k postiženému a často na vzdálenější pracoviště i v havarijním stavu, kde mohou být i oni sami ohroženi. Tito lékaři a DiS společně
Professional first aid service
A very important part of emergency response of HBZS Ostrava is
a group of paramedics responding immediately to injuries in the
mines or on the surface and which is an integral part of mine rescuers and emergency response to incidents. In total 13 physicians
– mine rescuers alternate in emergency preparedness according
to the plan of a chief physician of HBZS Ostrava. Emergency service of physicians is provided on a contractual basis. The system of
first aid service includes also the 13 paramedics qualified as mine
rescuers (DiS). In response in the mine they often have to go to
remote underground worksites to rescue injured persons and they
themselves are exposed to hazard. These physicians and paramedics together with the trained medical staff from the team of mine
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
22
rescuers from HBZS Ostrava mean the hope for injured persons
hoping to get promptly a qualified first aid on site where the accident occurred. se zaškolenými zdravotníky z řad členů báňského záchranného
sboru HBZS Ostrava jsou vždy nadějí pro zraněné pracovníky, že
se jim dostane rychlé kvalifikované zdravotní první pomoci, a to
přímo na místě v dole, kde došlo k úrazovému ději.
In the event of more serious injuries jeopardizing the life, a rescue helicopter is available to transport injured person to hospital.
The helicopter can be called directly via the inspection and control
services from HBZS and heliports are available on the surface of
all mines. Při závažnějších úrazech ohrožujících život postiženého je jim
k dispozici i vrtulník letecké záchranné služby, který má přistávací plochy vyhrazené na všech dolech a je těmito lékaři přímo
z dolu povoláván přes inspekční službu a dispečink HBZS Ostrava
k rychlému transportu do nemocnice.
Determining the safe condition of underground buildings
In 2015, HBZS Ostrava carried out one inspection to determine
the safe condition of underground buildings. According to the current evidence methodology HBZS Ostrava records in its database
46 underground buildings for inspection to determine safe condition of underground buildings to date 31. 12. 2015. HBZS Ostrava
has at its disposal the necessary equipment and qualified personnel to meet all legal requirements set out in ČBÚ Regulation No.:
49/2008 Coll. when undertaking examinations and inspections to
ensure the safety of underground buildings, in the wording of the
Regulation of ČBÚ No.:13/2013 Coll. Prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů
V roce 2015 HBZS Ostrava provedla 1 následnou prohlídku k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů. Podle aktuální metodiky evidence HBZS Ostrava k 31. 12. 2015 eviduje ve své
databázi 46 podzemních objektů určených k prohlídkám k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů. K realizaci prohlídek k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů je HBZS
Ostrava personálně i materiálně-technicky zajištěna tak, že jednotlivé prohlídky plně splňují dikci vyhlášky ČBÚ č.49/2008 Sb.
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů,
ve znění vyhlášky ČBÚ č. 13/2013 Sb.
Fire prevention
a) Within the scope of fire extinguishers services:
 11 828 pcs were checked, from that for OKD 6 992 pcs,
 repairs in total 5 222 pcs, from that for OKD 3 873 pcs,
 pressure test of cylinders:
– for fire extinguishers CO2 2 027 pcs
– other cylinders for fire extinguishers
1 311 pcs
– other pressure cylinder 25 pcs
b) Refresher periodical 3-day course (workshop practise) in HBZS
graduated 6 checkers of fire extinguishers from mining business
unit of OKD.
c) Basic training of fillers, servicemen and checkers of extinguishers graduated 8 employees. Complementary training of fillers,
servicemen and checkers of fire extinguishers graduated 20 employees.
Požární prevence
a) V rámci servisní činnosti hasicích přístrojů bylo:
 kontrolováno 11 828 ks, z toho pro OKD 6 992 ks,
 dílenské opravy celkem 5 222 ks, z toho pro OKD 3 873 ks,
 tlakové zkoušky nádob : – pro hasicí přístroje CO2 2 027 ks
– ostatní nádoby pro hasicí přístroje 1 311 ks
– jiné tlakové láhve 25 ks
b) Opakovací periodické 3denní školení (dílenská praxe) na HBZS
absolvovalo 6 kontrolorů PHP důlních závodů OKD.
c) Základního školení plničů, opravářů a kontrolorů hasicích přístrojů se zúčastnilo 8 zaměstnanců, doplňovací školení plničů,
opravářů a kontrolorů PHP absolvovalo 20 zaměstnanců.
23
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Pozitivní jevy
Báňský záchranný sbor HBZS Ostrava byl v roce 2015 stabilizován jak v dělnických, tak THZ profesích a průběžně doplňován
novými členy, kteří byli po pečlivém rozboru jejich odborných kvalifikací, praxe, charakterů a osobních předpokladů po výběru přijati
na HBZS Ostrava. Řídící kádr záchranného sboru je stabilizován
pro období zhruba 2 let. Záchranáři v záchranném sboru HBZS
Ostrava jsou personálně dořešeni. Doplňování sboru ze závodních
báňských záchranných stanic je řešeno velmi uváženě.
Positive factors
In 2015, the mine rescue crews at HBZS Ostrava were stabilized
both in labour and technician professions, new members are regularly recruited and their qualification, experience, character and
personal skills are examined. The executive management of rescue crews has remained stable for the period about 2 years. HBZS
Ostrava has the capacity and skilled people to fulfil their duty. New
members of rescue teams are carefully chosen from the mine-based rescue services.
Udržovalo se profesní složení záchranného sboru a zvyšovala odbornost báňských záchranářů školením a cvičením nejen v oblasti
související s báňským záchranářstvím, ale i v oblastech komerčního využití znalostí, umu záchranářů a speciální záchranářské
techniky při smluvních pracích mimo doly.
Training and educational programmes to improve the professional
knowledge and skills of mine rescuers were organized and mine
rescuers were ready to provide services on a contractual basis to
clients outside the coalmining sector.
Mine rescuers participated actively at the responses in coalmines,
but they also carry out sanitation works related mainly to the safety
improvement. On a contractual basis, they carry out works with the
use of special rescue equipments and devices. They utilize their
professional skills and experience when working in the height,
above free depth or under water level.
Záchranáři sboru byli aktivně zapojováni na dolech při řešení havarijních stavů, ale i na smluvní práce, především asanační, související se zvyšováním bezpečnosti. Na povrchu v rámci komerčních aktivit byly zajištěny a prováděny práce s využitím speciální
záchranářské techniky, odborností a zkušeností záchranářů vedle
klasických zásahů i prací ve výškách, nad volnou nebo pod vodní
hladinou.
The qualification of mine rescuers – paramedics in the non-medical health professions was taken by corresponding number of
members of mine rescue service HBZS Ostrava and their skills
have been improved continuously at giving the first aid underground according to the requirements of legislative regulations.
Kvalifikace báňských záchranářů – zdravotníků v nelékařských
zdravotnických povoláních byla naplněna odpovídajícím počtem
členů báňského záchranného sboru HBZS Ostrava a jejich odbornost byla průběžně zvyšována v poskytování první pomoci v podzemí podle požadavků legislativních předpisů.
Paramedics with qualification of mine rescuers successfully fulfilled tasks in the system of providing first aid in underground mines of the Ostrava-Karviná Coalfield. V systému poskytování lékařské služby první pomoci v podzemí
OKR úspěšně plnili úkoly BZS zdravotničtí záchranáři s kvalifikací
báňského záchranáře (DiS).
New special equipment for rescue services and commercial activities has been purchased – new ambulance car.
Došlo k doplnění speciální záchranářské techniky pro zásahovou
i komerční činnost a k nákupu nového sanitního vozidla.
HBZS Ostrava went on fulfilling its role within the improvement of
safety in mining business units of OKD concerned, with the provision of new safety equipment (mine lamps, self-rescue breathing
apparatus, indication and detection devices).
HBZS Ostrava nadále plnila svou úlohu v rámci zvyšování bezpečnosti a hygieny práce v důlních vnitřních organizačních jednotkách
OKD, a.s., a to prostřednictvím saturace potřeb těchto jednotek
při jejich vybavování novou bezpečnostní technikou (důlní svítidla,
sebezáchranné přístroje, indikační a detekční technika).
HBZS Ostrava was involved in works aimed at safety improvement
in the field of prediction and prevention of bursts carried out by
business units of OKD, a.s., especially by participation in interpretative committees.
HBZS Ostrava se podílela na zvyšování úrovně bezpečni práce
v oblasti prognózy a prevence důlních otřesů realizované důlními
vnitřními organizačními jednotkami OKD, a.s., a to zejména účastí
v jednáních interpretačních komisí.
In 2015 OKD, HBZS, a.s. was successful in its business activity
and became an exclusive supplier of ash matter for the needs of
coalmines of OKD, a.s., thus the role of HBZS in the field of self-heating prevention and repression of mine fires in the Ostrava-Karviná Coalfield has been strengthened. V roce 2015 OKD, HBZS, a.s. pokračovala úspěšně v podnikání
zaměřeném na nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů
a byla výhradním dodavatelem výrobků z popelovin pro potřeby
dolů OKD, a.s., čímž byla potvrzena významná role HBZS Ostrava
v oblasti protizáparové prevence a represe důlních požárů v OKR.
HBZS Ostrava provides major responsibility for the fire-fighting
equipment inspection activities of surface area at business units
of OKD. HBZS Ostrava zajišťuje kontrolní činnosti protipožárního zařízení
jednotlivých povrchových areálů uvedených organizačních jednotek OKD, a.s.
HBZS Ostrava provides through its employee the activity of professionally qualified subject in fire protection for all surface operations in OKD, a.s.
HBZS Ostrava zajišťuje prostřednictvím svého zaměstnance činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraně pro všechny povrchové provozy OKD, a.s.
Tasks of the annual business plan focused mainly on services for
mining but also for other companies on a contractual basis were
fulfilled.
Byly splněny úkoly ročního podnikatelského záměru společnosti
s orientací především na služby hornickým ale i jiným společnostem na komerční bázi.
The international reputation of OKD, HBZS, a.s. continued within
organization the IMRB (International Mines Rescue Body). In
October 2015, the rescuers from HBZS Ostrava took part in International exercising of mine rescuers in salt mine of company
Salinen Austria AG, in locality Dürrnberg near district town Hallein
in Austria.
Pokračovala mezinárodní profilace OKD, HBZS, a.s. v rámci IMRB
(International Mines Rescue Body). V měsíci říjnu 2015 se záchranáři HBZS Ostrava zúčastnili mezinárodního součinnostního
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
24
The successful bilateral cooperation continued with the organizations OSRG Wodzislav, in Poland and with the Mine Rescue Service in Prievidza, in Slovakia, both in the theoretical and practical
fields. cvičení báňských záchranářů v solném dole společnosti Salinen
Austria AG lokalitě Dürrnberg poblíž okresního města Hallein v rakouské spolkové zemi Salcbursko.
Pokračovalo prohlubování bilaterální spolupráce s OSRG Wodzislav v Polské republice a HBZS Prievidza ve Slovenské republice, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické.
Participation of OKD, HBZS a.s. in the project “Safety aspects of
mine workings at depth 800 m or at greater depth”. This project
has been carried out within the frame of the Safety Research Programme of the Czech republic 2010–2015 (Ministry of the Interior
is provider).
Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení úspěšně ukončeného projektu „Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách
800 m a větších“, který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010–2015 (poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR).
The giving of application form dealing with project (together with
VVUÚ, a.s., VŠB-TUO) Safety Research Programme of the Czech
republic 2015–2020 (BV III/1-VS). This project has been carried
out by public tender in research, experimental development and
innovation (Ministry of the Interior is provider).
Podání přihlášky ke spoluřešení (VVUÚ, a.s., VŠB-TUO) projektu
Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1-VS) realizovaného formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR).
Negative factors
One negative phenomenon is the increasing age both the mine
rescue teams at HBZS (including mining rescuers – physicians),
and the mine-based rescue services. This continuing trend is a result of the increasing average age of all employees of the mining
organizations supervised by HBZS Ostrava. Negativní jevy
Negativním jevem je již delší dobu přetrvávající průběžné stárnutí báňského záchranného sboru jak HBZS Ostrava (včetně báňských záchranářů – lékařů), tak i báňských záchranných sborů
dozorovaných ZBZS. Tato skutečnost rezultuje ze stárnutí celkové
zaměstnanecké struktury v HBZS Ostrava dozorovaných organizacích provádějících hornickou činnost v podzemí.
Negative factor is generally decreasing interest of young physicians in medical profession under the emergency medical service both mine rescue service and rescue service carried out by
Territorial centre of rescue services for Moravian-Silesian district,
contributory institution.
Dlouhodobým negativním jevem je obecně klesající zájem mladých lékařů o výkon lékařských povolání v rámci záchranné služby, a to jak báňské záchranné, tak i záchranné služby organizované Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací.
The increasing number of responses carried out by mine rescuers
at the worsening microclimatic conditions as a result of mine geological conditions in Ostrava-Karviná coalmines is the negative
factor too.
Negativně lze hodnotit obecně stoupající počet zásahů báňských
záchranářů ve zhoršených mikroklimatických podmínkách, které
rezultují z důlně geologických podmínek vedení hornické činnosti
v OKR.
25
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Havarijní zásahy / Rescue responses
RESCUE RESPONSE Hodiny odpracované v zásahu /
Počet prvotních
zásahů /
A number of first
responses
Druh havárie / Type of incident
Hours worked by rescue teams
Pohot. jednotky HBZS /
Teams of HBZS on alert
Ostatní jednotky HBZS /
Other teams of HBZS
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2
3
340
300
10 139
1 950
c) ohně exogenní 120
d) závaly a otřesy 6
3
881
329
200 V dolech a podzemí / In mines and in underground
a) výbuchy / Explosions
b) ohně endogenní / Endogenous fires
e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání
f) zásahy lezců g) pomoc DV při LV h) samostatné zdravotnické zásahy 1
21
5
136
275
147
3 160
1 720
37
292
2
79
i) ostatní
8 023 10 339 9 973 Na povrchu včetně lomů / On surface, incl. quarries
a) výbuchy, erupce plynů a ropy / Explosions, eruption of gases and oil
b) ohně endogenní / Endogenous fires
c) ohně exogenní / Exogenous fires
d) nedýchatelné ovzduší
e) zásahy lezců
1
41
f) pomoc DV při LV 1
84   93
97
864
290
5 626
g) samostatné zdravotnické zásahy 1 174
h) ostatní
Havarijní zásahy mimo smluvní organizace / Emergency responses in other industry
Havarijní zásahy v rámci IZS / Emergency responses within Integrated Rescue System
1
Celkem / Total
384
3 915
* Havarijní zásahy se vztahují k výjezdům pohotovostních jednotek a zásahům prováděných na základě písemných příkazů vedoucího likvidace havárie, které byly vydány dle § 14 vyhl. ČBÚ
č. 71/2002 Sb.
Nehavarijní zásahy / Non-energency responses
Počet akcí /
A number of actions
Druh akce / Type of action
Počet odpr. hodin /
A number of worked hours
2014
2015
2014
2015
120*
125*
58 280
60 030
20
1 998
Ostatní akce a práce v dole celkem
796
394
6 368
8 319
z toho komerce
240
30
1 800
1 302
Ostatní akce na povrchu celkem
790
190
6 320
1 834
z toho komerce
575
30
4 600
988
1 706
729
70 968
72 181
815
60
6 400
2 290
Plánované nehavarijní zásahy v dole
Plánované nehavarijní zásahy na povrchu
Celkem / Total
z toho komerce / From which commercial activity
* uvedené číslo odpovídá počtu návrhů příkazů závodního dolu, závodního lomu nebo závodního předložených HBZS Ostrava k odsouhlasení dle § 47, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb.
v platném znění.
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
26
DŮLNÍ A LÉKAŘSKÉ VÝJEZDY
MINE AND MEDICAL RESPONSES
Rok / Year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Náklady/Costs
120
176
225
254
235
202
220
253
324
313
297
314
304
254
220
193
226
286
328
278
384 290
2015
400
Počet výjezdů / No. of responses
350
300
250
200
150
100
50
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
27
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
II. Výcvik, školení a osvěta
II. Training, education and
other programmes
1. Školení nových záchranářů a speciální
výcvik pro potřeby BZS
1. Training of new rescuers and special
training for the needs of mine- based
rescue services
Ve čtyřech kurzech nováčků bylo vyškoleno celkem 52 nových záchranářů. Pro doly OKD, a. s. bylo vyškoleno 38 záchranářů, pro
ZBZS Odolov 3 záchranáři, pro OKK 1 záchranář, pro HBZS Hodonín 1 záchranář a pro ZBZS Dolní Rožínka 9 záchranářů.
In the total 52 new rescuers passed the training programme in the
four courses for the beginners. From this number, 38 rescuers were
trained for coalmines of OKD, a.s., 3 rescuers for mine-based rescue station Odolov, 1 rescuer for OKK, 1 rescuer for HBZS Hodonín
and 9 rescuers for mine-based rescue station Dolní Rožínka.
Speciální výcvik pro potřebu BZS – počty vyškolených / Special training for the needs of mine rescue services – a number of trained rescuers
Vedoucí ZBZS a zástupci /
Managers and deputies of ZBZS
7
Četaři /
Captains
Mechanici /
Mechanics
47
Řidiči pro dopravu zraněných a nemocných /
Drivers for transport of injured and ill people
6
2
Potápěči /
Divers
0
Lezci /
Climbers
4
Nováčci
záchranáři /
New rescuers
52
2. Ostatní opakovací školení a výcvik
2. Other periodical training and education
výdejci DIT (vše uvedeno v počtech zaměstnanců)
34
optici interferometrů 3
školitelé DIT
1
uživatelé DIT
2
mechanici
6
lezci
96
lezci – četaři
0
potápěči
15
četaři HBZS
10
řádné školení četařů ZBZS v 3-letém intervalu
15
Issuers of detection instruments
Interferometers opticians
Trainers of detection instruments (DIT)
Users of DIT
Mechanics
Climbers
Climbers - captains
Divers
Captains of HBZS
Training of ZBZS captains in 3-year intervals
(given in number of staff)
Průběžně bylo prováděno školení zaměstnanců uživatelů výpočetní techniky o nových programech a systémech. Šest zaměstnanců
navštěvuje jazykové kurzy angličtiny.
Training programmes for using of new computer programs and
systems were regularly carried out for users of computer technology. Six employees attend English language course.
3. Ověřování fyzické připravenosti
3. Examination of physical preparedness
Spiroergometrického vyšetření podle Směrnice ředitele HBZS
k provádění ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů
v Hornické nemocnici v Karviné - Novém Městě, se v roce 2015
zúčastnilo celkem 810 záchranářů. 51 dosáhlo nadprůměrného
výkonu, 695 průměrného výkonu a 63 podprůměrného výkonu.
Jeden záchranář podmínky nesplnil a byl ze sboru vyřazen.
In total 810 mine rescuers were examined by spiro-ergometric
examination in the Mining Hospital in Karviná-Nové Město according to the HBZS Directive concerning the physical preparedness
of rescuers in year 2015. 51 rescuers achieved results above the
average, 695 rescuers achieved average results and 63 mine rescuers achieved below average results. One mine rescuer failed to
fulfil the requirements and he was dismissed from mine rescue
services.
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
28
34
3
1
2
6
96
0
15
10
15
4. Semináře
4. Courses
Pro vedoucí ZBZS – 4 semináře s celkovou účastí 60 osob
For managers of mine-based rescue stations (ZBZS) - 4 courses
with total 60 participants
5. Vydané nebo vyrobené didaktické
pomůcky pro výchovu, výcvik a osvětu
5. Issued or produced didactic aids for
education, training and other programmes
Publikace: Instrukce 1/2003 pro stavbu výbuchovzdorných hrází
(včetně Doplňku č.1)
Periodikum: Kvartálně vydávána a distribuována listovka Záchranář v tiskové podobě, v počtu 1 200 ks a v elektronické verzi na webové stránce www.zachranar.cz
Publication: Instruction 1/2003 for construction of explosion-proof
dams (including amendment No. 1)
Periodical: Professional magazine “Rescuer” quarterly printed
and distributed in 1,200 copies and electronically available on web
site www.zachranar.cz
6. Exkurze, stáže, společná cvičení
6. Excursions, working stay, shared
exercises
HBZS navštívily 4 exkurze studentů Vyšší zdravotnické školy a TÚ
VŠB Ostrava,
1 exkurze HZS Brno - Žabovřesky. HBZS prezentovala záchranářskou techniku na akci ČČK „Hrad žije první pomocí“, v rámci
hornického dne, na dnech NATO a u příležitosti dne otevřených
dveří HBZS.
Four excursions with students from Medical College and VŠB Technical University Ostrava, one excursion from Fire-Rescue
Brigade Brno - Žabovřesky visited the premises of HBZS. HBZS
presented the rescue technology at the events “ČČK” (Czech Red
Cross), “Castle lives with first aid”, within the scope of “Miners
day”, “NATO days” and “Open day on HBZS”.
Within the scope of the Integrated Rescue System a common training did not carried out with the Fire Rescue brigade MSK.
V rámci Integrovaného záchranného systému se neuskutečnilo
společné cvičení s hasičským záchranným sborem MSK.
7. Spolupráce se zahraničím, pracovní
cesty, přínosy
7. Cooperation with foreign countries,
business trips, contributions
Pokračovala mezinárodní spolupráce s OSRG Wodzislaw a CSRG Bytom v Polské republice, HBZS Prievidza ve Slovenské republice, s báňskými záchrannými službami ve Spolkové republice Německo a záchrannými službami v Rakousku.
Četa záchranářů HBZS se v říjnu zúčastnila společného cvičení
rakouských záchranných služeb, které bylo situováno do areálu Hornického muzea v Bad Dürrnbergu.
The international cooperation with OSRG Wodzislaw in Poland,
CSRG Bytom in Poland, Mine Rescue Service Prievidza in Slovakia and with mine rescue services in Germany and in Austria has
continued. In October 2015, the crew of rescuers from HBZS participated in
the common exercises with Austrian rescue services in premises
of Mining Museum in Bad Dürrnberg.
29
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
III. Kontrolní činnost
III. Inspection activity
1. Kontroly v organizacích, kterým je
zajišťována báňská záchranná služba:
1. Inspections at organizations which are
provided by rescue services
a) kontroly havarijních plánů, zařízení havarijní prevence, protipožární prevence, zařízení první pomoci, činnosti a vybavení ZBZS
b) v rámci generálních prověrek ČBÚ
c) v rámci specializovaných prověrek OBÚ
d) kontroly evidence a provozu sebezáchranných přístrojů
e) kontroly dýchací a oživovací techniky na ZBZS
f) kontroly plánovaných nehavarijních zásahů
g) kontroly lampoven h) kontroly podzemních objektů
Kontrolní činnost celkem:
a) Inspections of emergency plans, emergency prevention equipment, fire-fighting prevention, first aid means, equipment and outfit for mine-based rescue services
13
b) Within the general inspections by Czech Mining Authority
(ČBÚ)
2
c) Within specialized inspections by Regional Mining Office
(OBÚ)
0
d) Inspections of registration and operation of self-rescue apparatus
100
e) Inspections of breathing and resuscitation apparatus at ZBZS
50
f) Inspections of planned non-emergency responses
116
g) Inspections of lamp rooms
150
h) Inspections of underground buildings
1
13
2
0
100
50
116
150
1
432 směn
Inspection activity, total shifts
432
IV. Asanační práce báňského
záchranného sboru
IV. Sanitation works carried
out by mine rescue service
Pro OKD, a.s.:
For OKD, a.s.:
DŮLNÍ ZÁVOD 1 lokalita Darkov
DŮLNÍ ZÁVOD 1 lokalita Karviná
DŮLNÍ ZÁVOD 2
DŮLNÍ ZÁVOD 3
Celkem:
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
818
570
729
0
Mine Plant 1, locality Darkov Mine
Mine Plant 1, locality Karviná
Mine Plant 729
Mine Plant 3
2 117 směn
Total shifts
30
818
570
0
2 117
V. Činnosti útvaru hlavního
mechanika
V. Activity of Chief Mechanic
Department
1. Dílna dýchací techniky
1. Breathing apparatus workshop
Provádí autorizovaný servis a kontroly pracovních dýchacích přístrojů, oživovacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů. V báňské záchranné službě v obvodu působnosti OKD, HBZS, a.s. je
v současnosti k dispozici pracovní dýchací přístroj PSS BG 4 EPL
(kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo), vzduchový dýchací přístroj PSS 7000,
oživovací přístroj HBZS, oživovací přístroj PT 60, oživovací přístroj
Spireta, sebezáchranný přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem
SSS 1 PV KS (DZGA Doněck, Ukrajina), sebezáchranný přístroj
s chemicky vyvíjeným kyslíkem OXY K 50 S (Dräger, Německo).
Dílna dále zabezpečuje kontrolu a údržbu potápěčské techniky
a techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro potápění se používají suché obleky Wiking a Polarsuite, nezávislé
a hadicové potápěčské přístroje, včetně potápěčských kukel s integrovaným telefonem. Pro práci bez potřeby volného pohybu jsme
vybaveni těžkým přilbovým oblekem DM-220 s přívodem vzduchu
z povrchu pomocí tzv. Nargily. Potápěčské láhve jsou plněny vzduchem případně směsí vzduchu s vyšším obsahem kyslíku (Nitrox).
K provádění prací pod vodou se používá technika pro rozpojování
hornin a speciální potápěčská řezací souprava s exotermickými
tyčemi, popřípadě uhlíkovými elektrodami. Pro vyzvedávání předmětů pod vodní hladinou jsou k dispozici potápěčské zvedací vaky.
This workshop is authorized to check breathing, resuscitation and
self-rescue devices. At present, within the area of activity of OKD,
HBZS, a.s. there are used the breathing apparatus PSS BG 4 EPL
(oxygen regenerative apparatus with triple dose of oxygen, produced by the company Dräger – Germany), air breathing apparatus
PSS 7000, resuscitation apparatus HBZS, resuscitation apparatus PT 60, resuscitation apparatus Spireta, self-rescue closed-circuit oxygen apparatus SSS 1 PV KS (DZGA Donetsk Ukraine),
self-rescue breathing oxygen apparatus OXY K 50 S (Dräger, Germany).
Further, the workshop checks and maintains diver equipment and
equipment for works in the height and above free depth. The dry
suit Wiking and Polarsuite, independent diver instruments, including the diver helmets with integrated telephone are used. The
heavy overall with the helmet DM-220 with air supply from the surface through so called Nargila is available for works not requiring
a free movement. Diver cylinders are filled with air and/or with the
mixture of air with a greater content of oxygen (Nitrox). The equipment for disintegration of rocks and special diver cutting sets with
exothermic rods and/or with carbon electrodes are used for works
carried out under water level. There are available diving lifting bags
for lifting up objects below water level.
Základem lezecké techniky jsou postroje a zařízení firmy Komet.
Jako jediní v České republice jsme vybaveni rumpálovým zařízením Kendler, s ocelovým lankem, které umožňuje okamžitý zásah
do hloubky 300 m.
The outfit for climbers includes the harness and equipment produced by the company Komet. We are the only company in the
Czech Republic, which is equipped with a Kendler winch device
incorporating a steel rope, what enables the prompt action to the
depth of 300 m.
2. Těžká mechanika
2. Heavy equipment
Zabezpečuje provoz a servis vybrané speciální záchranářské
techniky (např. ventilátory, čerpadla pro dopravu hmot, vyprošťovací zařízení, zvedací podušky a vaky, řezací a rozpojovací
zařízení apod.). Speciální zařízení je využíváno jak pro havarijní
The workshop provides the operation and servicing of selected
and special rescue equipment (e.g. ventilators, pumps for material
handling, evacuation equipment, lifting pads and bags, cutting and
31
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
disintegration equipment, etc.). The special equipment is used both
for emergency responses and for commercial purposes. Some types of selected special equipment are used within the Integrated
Rescue System as unique (e.g. the system for securing the wells,
the exhaustion set for mine gases, etc.). The camera system for
shafts and boreholes is available. záchranářské zásahy, tak i pro komerční využití. Některé druhy
vybrané speciální techniky jsou využívány v rámci integrovaného
záchranného systému jako jedinečné (např. systém pro zajišťování
studní, komplet pro odsávání důlních plynů apod.). K dispozici je kamerový systému do jam a vrtů.
3. Laboratoř
3. Laboratory
Laboratoř plní zejména úkoly dané jí ustanovením § 6 vyhlášky
ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. Provádí rozbory ovzduší na infraanalyzátorech, plynovém chromatografu DANI
GC 1000 (vyhodnocuje vzorky ovzduší se stanovením kyslíku,
oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku a vyšších uhlovodíků – etanu, etylenu, propanu, propylenu, acetylenu, butanu,
iso-butanu), měření teplot, měření průtahů větrů v důlních dílech
pomocí hexafluoridu sírového, včetně jeho vyhodnocení, servis
měřící záchranářské techniky, monitoring důlních děl z hlediska
protizáparové prevence, zabezpečování provozu důlní plynové laboratoře. Důlní plynová laboratoř zabezpečuje pomocí dálkových
odběrů kontinuální sledování vybraných složek důlního ovzduší –
kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, teploty, vlhkosti a rychlosti větrů. Údaje jsou přenášeny na stanoviště
velitele záchranných sborů, kde jsou vyhodnocovány v programu
výbuchový trojúhelník. Dále laboratoř provádí přípravu cejchovních plynů, plnění merkaptanových ampulí (merkaptanové ampule
jsou součástí zařízení pro odvolávání lidí z ohrožených částí dolu
– aromatická signalizace). Součástí laboratoře je rovněž zkušebna dýchací a záchranářské techniky, kde na simulátoru dýchání
(umělé plíce) zabezpečuje zkoušky dýchacích a sebezáchranných
přístrojů. Vzhledem k tomu že zkušební zařízení (umělé plíce) je
v České republice unikátní, zabezpečujeme smluvně požadované
zkoušky dýchacích přístrojů pro evropské výrobce dýchací a záchranářské techniky v souladu s příslušnými technickými normami.
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
The laboratory fulfils tasks defined by the section 6 of the ČBÚ Regulation No.: 447/2001 Coll. on Mine Rescue Services. The laboratory analyses the air by means of infra-red analysers, gas chromatograph DANI GC 1000 (air samples with the content of oxygen,
carbon monoxide, carbon dioxide, methane, hydrogen and high
hydrocarbons – ethane, ethylene, propane, propylene, acetylene, butane, iso-butane are tested); the laboratory measures the
temperature, air draughts in mine workings by means of sulphur
hexa-fluoride, including its determination, it provides the maintenance and servicing of measuring rescue instruments, monitoring
of mine workings from the viewpoint of self-heating prevention, it
provides the operation of mine gas laboratory. The gas laboratory monitors continuously the selected components in mine air by
means of remote sampling – oxygen, carbon monoxide, carbon
dioxide, methane, hydrogen, temperature, humidity and air velocity. Data are transmitted to the worksite of the commander of mine
rescue services and these data are assessed by the explosion
triangle programme. Further, the laboratory prepares calibration
gases, fills mercaptan ampoules (mercaptan ampoules are part of
the equipment for calling away miners from hazardous parts of the
mines – aromatic detection system). Respiratory and self-rescue
devices are also tested in the laboratory equipped with a breathing
simulator (breathing machine) for tests of breathing and self-rescue apparatus. As this testing equipment (breathing machine) is
unique in the Czech Republic, the tests of breathing apparatus on
a contractual basis are carried out for the European producers of
breathing and rescue apparatus in accordance with relevant technical standards.
32
4. Dokumentaristika
4. Documentation
Středisko spolupracuje při šetření mimořádných událostí. Provádí
dokumentaci zásahů báňských záchranářů a podílí se na vypracování výukových materiálů pro potřeby školení.
This department cooperates on investigations of emergency incidents. The responses of mine rescuers are registered there and
this department participates in preparation of educational materials for training programmes.
5. Důlní svítidla
5. Mine lamps
Toto středisko zabezpečuje pronájem důlních svítidel a nabíjecích
zařízení včetně provádění servisních prací. OKD, HBZS, a.s. provozuje cca 14 600 důlních svítidel. V současnosti je provozováno
důlní svítidlo typu T 1005.01 (článek Ni-Mh a led dioda). Toto svítidlo je postupně nahrazováno svítidlem typu T 1005.01 M 1. V roce
2015 bylo nasazeno prvních 100 ks nových svítidel T 1005.03 Ma. Na dolech OKD, je od roku 2011 používán systém sledování osob
v oblastech s nebezpečím důlních otřesů, jehož součástí je TAG
(RFID technologie) namontovaný v důlním svítidle.
Středisko důlní svítidla spolupracuje při vývoji nových důlních svítidel a nabíjecích zařízení, tak aby důlní svítidla vyhovovala certifikaci FTZÚ (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava – Radvanice) a rovněž zabezpečuje ověřovací a zkušební provoz důlních
svítidel. Středisko se podílí na výrobě nového nabíjecího stojanu,
a to jako subdodavatel pro výrobce (KV – Svítidla, s.r.o. Karlovy
Vary).
Součástí tohoto střediska je i autorizovaný servis indikačních
a detekčních přístrojů.
This department offers rental services in the field of mine lamps and charging equipment, including the servicing works. OKD,
HBZS, a. s. operates roughly 14,600 mine lamps. At present,
the mine lamp T 1005.01 (Ni-Mh cell and LED diode) is in operation. This type of lamp has been replaced by the lamp of type T 1005.01 M 1. The first 100 pcs of new mine lamps T 1005.03 Ma
were set in 2015. Since 2011 the monitoring system of persons
in the area with danger of mine rock-burst has been used. TAG
(RFID technology) is the part of this system which is installed in
the mine lamp.
As far as the development of new mine lamps and charging equipment is concerned, the department cooperates with the Physical
and Technical Testing Institute Ostrava-Radvanice, because mine
lamps must comply with the certification and this department carries out tests and trial operations of mines lamps as well. The
department takes part in production of a new charging rack as the
subcontractor for the producer KV – Svítidla, s.r.o. Karlovy Vary.
The department also provides the authorized service of indication
and detection devices.
Na jednotlivých lampovnách důlních podniků ve společnosti
OKD, a. s. OKD, HBZS, a.s. vykonává tyto činnosti:
HBZS carries out the following activity at individual lamp houses in the coalmines of OKD, a.s.,:
 evidence sjezdu a výjezdu fárajících do podzemí
 údržba a oprava osobních svítidel (svítidla T 1005.01, T
1005.01 M1, T 1005.03 Ma, K 07 – koncové svítidlo dopravní)
 údržba nabíjecích stojanů
 výdej, údržba, oprava a cejchování indikační a detekční  Registration of miners going down and up the pit
 Maintenance and repair of personal lamps (lamps T 1005.01, T 1005.01 M1, T 1005.03 Ma, K 07 – tail transport lamp)
33
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
techniky vč. analyzátorů CH4 (Interferometry DI 2, DI 2 C,
detektory – nasávače a délkové detekční trubičky, analyzátory
CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), detektory plynů Dräger X-am
5000, Dräger X-am 5600
 údržba, kontroly a revize sebezáchranných přístrojů OXY K 50 S  výdej a údržba protiprašných prostředků
 výdej, údržba a nabíjení dálkových ovladačů dobývacích
kombajnů
 Maintenance of charging equipment
 Issuance, maintenance, repair and calibration of indication
and detection instruments, including the analysers of CH4
(Interferometers DI 2, DI 2 C, detectors – suction devices and
detection tubes, analysers CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), gas
detectors Dräger X-am 5000, Dräger X-am 5600
 Maintenance, inspections and revisions of self-rescue devices
OXY K 50 S  Issuance and maintenance of dust-proof means
 Issuance, maintenance and charging of remote controllers for
shearers
VI. Popílkové hospodářství
VI. Flue ash management
Společnost OKD, HBZS, a.s. zajišťuje za úplatu producentům využití popelovin (produktů ze spalování uhlí) v dolech OKD, a.s.
a na povrchu s komplexním zajištěním tohoto odběru popelovin
v množství, které všem producentům zabezpečuje neomezený celoroční provoz. V roce 2015 jsme zajistili odběr a využití 802 144
tun popelovin. Naše společnost začala od roku 2014 také s prodejem popelovin v režimu certifikovaného výrobku. Jako jedna
z mála společností máme registraci popelovin podle nařízení (ES)
1907/2006 REACH.
The company OKD, HBZS, a.s. supplies the ash matter (products
from coal combustion) to clients on a contractual basis who utilize
this product in underground mines or on the surface. In 2015, we
supplied 802 144 tons of flue ash to our clients. Since 2014 OKD,
HBZS, a.s. has started to sell the flue ash as certified product. As
one of the few companies OKD, HBZS, a..s has registration of flue
ash according to the Regulation (ES) 1907/206 REACH.
Flue ash – the waste from coal combustion from power station
and heating plant – is used by OKD, HBZS, a.s. mainly as the
technological raw material for filling the extracted area in underground mines. The utilization of flue ash for safety purposes brings
many positive factors with a long tradition and is an integral part
of technology of coal mining process in OKD, a.s. aimed at the
improved safety. The company operates ten technological facilities
in coalmines of OKD, a.s., and these facilities were approved by
the Regional Office of the Moravian-Silesian Region for production
of the certified product “HBZS stowing mixture”. In 2015, 208 221
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren – používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou surovinu pro
vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší mnoho pozitivních
faktorů. Plavení popílku z povrchu do důlních prostor na dolech má
dlouholetou tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího
procesu uhlí v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem.
Společnost je provozovatelem 10 technologických zařízení na doVýroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
34
tons of flue ash were used in underground in the coalmines of
OKD, a.s.. and 593 923 tons of flue ash were used on the surface.
lech OKD, a.s., která jsou schválena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“. Do důlních prostor
dolů OKD, a.s. bylo v roce 2015 splaveno 208 221 tun popelovin.
Na povrchu se uložilo nebo jinak zpracovalo 593 923 tun.
In past years were utilized in underground approximately 150 000
tons of flue ash per year, currently it is over 200 000 tons per year,
despite the lower number of mined coalfaces. Therefore, the company´s activity is also focused on the utilization of flue ash on the
surface affected by opencast and underground mining operations.
We participate in sanitation works and landscape reclamation in
many localities, such as Nový York and Křivý Důl. Their capacity
was filled and these locations will finish on the date 30. 4. 2016.
Towards the end of the 2015 we managed to arrange both legislation and construction of new locality in cooperation with OKD, a.s.,
at capacity 500 000 tons of flue ash. This locality is named “Darkov
10th phase”. V minulých letech bylo ukládáno do dolů podstatně méně přibližně
kolem 150 000 t ročně, v současné době je to přes 200 000 t ročně,
a to i přes nižší počet dobývaných porubů. Činnost OKD, HBZS,
a.s. je také zaměřena na využití popelovin na povrchu, především
při rekultivačních a sanačních pracích na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme se proto významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit Nový York a Křivý Důl, u kterých se jejich kapacita naplnila a tyto lokality k 30. 4. 2016 končí.
Na konci roku 2015 se nám podařilo vyřídit jak legislativně, tak
stavebně novou lokalitu společně s OKD a.s o kapacitě 500 000 t
popelovin s názvem „Darkov 10. Etapa“. Pro sanaci a rekultivaci
ve Středočeském kraji máme schválena další 4 zařízení, ve kterých naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů
stabilizátů, které jsou certifikovanými výrobky. Tyto výrobky jsou
využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit Českých lupkových závodů, a.s. v Novém Strašecí, pískovny Černuc u Velvar, v bývalém
odvalu MAX v Libušíně a na povrchu také při zahlazování následků poklesů způsobených hlubinným dobýváním uhlí. Jedno zařízení máme také ve Zlínském a Ústeckém kraji. Hledáme možnosti
využití popelovin na dalších povrchových lokalitách a jiné zpracovávání popelovin.
Jeden z hlavních úkolů pro zajištění obchodní činnosti bylo dohodnout se a prodloužit smlouvy se všemi producenty, které končili
v roce 2015 na dlouhodobější spolupráci. Toto se nám podařilo
a v roce 2015 jsme vystavili a realizovali přes 140 objednávek
nebo smluv.
For sanitation and reclamation purposes in central Bohemia we
have approved other four equipments, in which our company ensures the production of several sorts of certified stabilizers from
flue ash.
These products are used for sanitation and reclamation purposes
in the locality of České lupkové závody, a.s. in Nové Strašecí, in
the sand pit Černuc u Velvar, former dump MAX in Libušín and
on the surface to cover the effects caused by mining activities. We
have other technological equipments in Zlín and Ústecký regions
as well. We are seeking the possibilities for utilization of flue ash
on another surface locations and the other flue ash processing.
One of the main tasks for providing of business was making an
agreement and prolonging of the contracts with all producers
which finished in 2015. We managed it and we made more than
140 orders or contracts in 2015.
Further, we have developed the formula for certified filling materials for landscape consolidation produced from flue ash, intended
for liquidation of main mine workings by their filling. In 2015, we
supplied the liquidation of mine workings by consolidated filling
materials for Palivový kombinát Ústí. Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin určených pro
likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci důlních
děl zpevněným zásypovým materiálem jsme v roce 2015 zajišťovali pro Palivový kombinát Ústí.
Main tasks for OKD, HBZS, a.s. in the field of flue ash management:
Hlavní úkoly společnost OKD, HBZS, a.s. v oblasti nakládání
s popelovinami:
 To ensure the sufficient quantity of flue ash for the needs of all
coalmines in OKD, a.s. all the year round.
 To provide complex services for coalmines, i.e. transport of flue
ash from producers to the facilities according to their requirements, including the legislation and control process of supplies;
 To provide flue ash taking from all producers according to the
contracts.
 To look for other possibilities for utilization of flu ash, eventually
sale of this material.
 Zajistit dostatečné množství popelovin pro potřeby plavení
na všech dolech OKD, a.s. do důlních prostor v průběhu celého roku.
 Zajišťovat pro doly komplexní službu, tj. dopravu popelovin
od producentů do zařízení dle jejich požadavků, včetně vyřízení legislativy a dispečerského řízení odběru a dodávek.
 Obchodně zajišťovat odběr popelovin od všech producentů dle
uzavřených smluv.
 Hledat další možnosti zpracovávání popelovin, případně prodej
tohoto materiálu.
Benefits from this activity:
 Economic benefit for flue ash management.
 Safety improvement of coal mining process the supply from
the surface into underground spaces presents an efficient tool
of prevention or self-heating repression.
 The supply from the surface enables an efficient, economic
and early closure of the completed or abandoned mine workings;
 Environment-friendly and economic sanitation and reclamation
of surface locations affected by coalmining operations;
 The utilization method of flue ash is the environment-friendly
disposal of flue ash as the waste from coal combustion.
Přínosy z této činnosti:
 Ekonomický přínos z nakládání s popelovinami.
 Zvýšení bezpečnosti procesu dobývání uhlí – plavení z povrchu do důlních prostor je účinným nástrojem prevence nebo
represe důlních záparů.
 Plavení z povrchu umožňuje efektivní, ekonomické a včasné
uzavíraní ukončených nebo nepoužívaných důlních děl.
 Ekologická a ekonomická sanace a rekultivace povrchových
lokalit dotčených hornickou činností.
 Způsob využití popelovin je ekologickou likvidací popelovin
jako odpadů ze spalování uhlí.
35
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
VII. BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ
STANICE, JEJICH SBORY
A VYBAVENÍ
VII. MINE RESCUE
SERVICES, THEIR BRIGADES
AND EQUIPMENT
Přístroje / Instruments
Počty členů báňských záchranných sborů /
Number of members of mine rescue brigades
pracovní /
oživovací /
zkušební /
Working Resusci-
Testing
tation
Vozidla /
Ostatní
Vehicles
záchr. /
mechaniků / lékařů / Rescue
Mechanics Paramedics
Other
Staff
BG 4
vzduchové
ks / pc
ks / pc
ZBZS
125 80
33
25
21
782
85
2
0/0
HBZS
81
30
10
11
22
71
10
12
15 / 13
11
Celkem /
Total
206
110
43
36
43
853
95
14
15 / 13
11
ks / pc Mine
důlní /
povrch. /
Surface
pracov. / VIII. SEBEZÁCHRANNÉ
PŘÍSTROJE S CHEMICKY
VÁZANÝM KYSLÍKEM
VIII. SELF-RESCUE
CLOSED CIRCUIT OXYGEN
BREATHING APPARATUS
HBZS zabezpečovala v roce 2015 odborný servis všech sebezáchranných přístrojů s chemicky vázaným kyslíkem na území
celé České republiky. V roce 2015 bylo nasazeno 745 kusů typu
SSS 1 PV KS a 15 537 kusů typu OXY K 50 S.
In 2015, HBZS serviced all self-rescue closed circuit oxygen
breathing apparatus in the territory of the Czech Republic. In
2015 as many as 745 pieces of type SSS 1 PV KS and 15 537
pieces of type OXY K 50 S were put into operation.
SEBEZÁCHRANNÉ PŘÍSTROJE OXY K 50 S V OKD, A.S.
SELF-RESCUE BREATHING APPARATUS
OXY K 50 S IN OKD, A.S.
Provoz / Operation
Převybavovací stanoviště / Transfer point
DARKOV
2 832
178
KARVINÁ
4 078
81
ČSM
3 800
0
PASKOV
2 350
270
HBZS
1 948
0
CELKEM / TOTAL
15 008
529
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
36
STAVY SEBEZÁCHRANNÝCH PŘÍSTROJŮ
SSS 1 PV KS MIMO DOLY OKD, A. S.
QUANTITY OF SELF-RESCUE BREATHING
APPARATUS SSS 1 PV KS USED OUTSIDE
THE COALMINES OF OKD, A. S.
SSS 1 PV KS V PRONÁJMU OD OKD, HBZS, A.S.
SSS 1 PV KS LEASED FROM OKD, HBZS, A.S. (TENANTS)
Jeskyně České republiky
4
Břidlicový důl Lhotka
3
Diamo - Geam Dolní Rožínka
172
P-D Refractories Březinka
7
The Candy plus Rohatec
2
PKÚ - ZBZS Odolov
15
RAKO - LUPKY Lubná u Rakovníka
15
Důl Paskov lokalita Frenštát
20
ČEZ - Dlouhé Stráně
13
Dalešice
4
Lipno
10
Hněvkovice,Kořensko
2
Orlík
4
Kamýk
1
Slapy
2
Štěchovice
11
Vrané
1
SURAO - Litoměřice + Jáchymov
25
HBZS Most
20
Důl Skalka Mníšek pod Brdy
5
Celkem k 31. 12. 2015
336
SSS 1 PV KS VE VLASTNICTVÍ ORGANIZACÍ
Diamo - Stráž pod Ralskem
26
HBZS Praha
0
Diamo SUL Příbram
5
MND,Servisní a.s.,Lužice 5
Doly Bílina a.s.
23
Lázně Jáchymov
20
Sokolovská uhelná a.s.
44
Diamo - ODRA
80
Důl Kohinoor a.s.,Důl CENTRUM
176
Sedlecké doly a.s.
2
Doly Nástup Tušimice
18
HBZS Prievidza
10
Celkem k 31. 12. 2015
409
37
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
IX. TABULKOVÉ PŘÍLOHY
IX. TABLES
VYBAVENÍ DÝCHACÍMI PŘÍSTROJI SE STLAČENÝM KYSLÍKEM A SE STLAČENÝM VZDUCHEM
PROVISION WITH BREATHING
APPARATUSES WITH COMPRESSED AIR
AND COMPRESSED AIR
Tlakové přístroje / Pressure apparatus
Oživovací
Zkoušečky / LIFEPACK
Testers
1000
Stanice / Station
BG 4
PS 7000
Saturn
přístroje /
Resuscitation
apparatus
Darkov
15*
11*
3
2
3
Karviná
24*
22*
6
6
3
Paskov
25*
10*
5
2
2
ČSM
40*
7*
7
3
2
Diamo-Odra
6
2
1
Diamo-Dolní Rožínka
21
4
5
1
Diamo-Hamr
24
5
6
6
1
HBZS
81
30
10
11
1
Celkem / Total
206
110
5
43
36
13
*Dýchací přístroje ve vlastnictví HBZS
VYBAVENÍ TLAKOVÝMI LÁHVEMI
PROVISION WITH PRESSURE CYLINDERS
Tlakové láhve / Pressure cylinders Kyslíkové / Oxygen
Stanice / Station
2/15
2/20
Vzduchové / Air
BG 4
2,5/20
2 litres
6,9/30
Darkov
100
12
48*
Karviná
20
16
204
80*
Paskov
ČSM
152
17
1
40*
10
172
12
9
28*
jiné /other
Diamo-Odra
10
24
Diamo-Dolní Rožínka
4
103
28
4
11
30
10
48
333
63
10
141
41
50
1 064
152
24
412
2
Diamo-Hamr H B Z S
Celkem / Total
*Vzduchové tlakové lahve 6,9/30 ve vlastnictví HBZS
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
38
2
VYBAVENÍ MASKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM
Vesta / Jacket Thermalwear
Přídavná jehla / Extra needle
30
Pohlcovač / Absorber disposable
MEDIUM 6800
11
Pohlcovač /
Absorber reusable
Ultra Elite PS
Darkov
Panorama NOVA – air
Stanice / Station
Příslušenství / Accessories
Panorama Nova RP
– oxygen
Masky / Masks
Maska
FPS 7000
PROVISION WITH MASKS AND ACCESSORIES
58
14
20
Karviná
22
34
155
16
31
Paskov
10
25
103
21
10
ČSM
7
77
8
169
13
40
Diamo - Odra
6
27
30
8
8
24
5
3
3
Diamo-Dolní Rožínka
Diamo-Hamr 1
H B Z S
30
111
100
160
15
20
Celkem / Total
110
304
5
3
8
130
653
90
122
VYBAVENÍ DETEKTORY, EJEKTORY,
TELEFONY A ODPOSLOUCHÁVACÍM
ZAŘÍZENÍM
PROVISION WITH DETECTORS, EJECTORS,
TELEPHONE AND MONITORING DEVICE
Detekce / Detection
Stanice / Station
Detectors
Telefony / Telephones
Ejectors 0,6
Ejectors 15
AZJ 110
Odposlouchávací
zařízení /
Monitoring
and hearing
device
AZJ 120
AZY 120
AZY 121 ZR - 1
ZZ - 1
Darkov
1
3
3
4
5
12
5
13
Karviná
22
8
15
12
7
Paskov
2
10
7
10
10
18
6
17
ČSM
5
2
1
9
8
2
12
Diamo - Odra
1
1
1
1
2
Diamo-Dolní Rožínka
6
4
4
Diamo - Hamr 3
2
2
1
2
H B Z S
14
10
10
10
15
1
Celkem / Total 26
41
20
15
56
67
24
67
3
39
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
VYBAVENÍ NOSÍTKY A BRAŠNAMI
PROVISION WITH STRETCHERS AND BAGS
Nosítka / Stretchers
Brašny / Bags
Pevná / Solid
Podtlaková / Underpressure
Četařské / Captain`s
Zámečnické / Fitter`s
10
7
3
Darkov
Elektrikářské / Electrician`s
Karviná
11
3
11
7
4
Paskov
15
4
17
5
1
ČSM
1
3
12
1
Diamo - Odra
3
2
2
1
Diamo-Dolní Rožínka
2
2
4
Diamo - Hamr 2
1
3
2
H B Z S
6
8
15
7
Celkem / Total 50
23
71
26
EVIDENČNÍ STAVY ČLENŮ BÁŇSKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SBORŮ K 31. 12. 2014
2
7
REGISTERED MEMBERS OF MINE RESCUE
BRIGADES AS. AT 31 DEC 2014
Složení záchranného sboru / Members of mine rescue brigade
Inženyři / Engineers
Ostatní / Others
Dělníci / Labourers
Lékaři / Physicians
Počet vyškolených
mechaniků / Number
of trained mechanics 163
58
105
17
16
130
15
Karviná
201
45
156
21
20
160
25
Paskov
111
34
77
17
17
77
7
ČSM
188
72
116
14
20
154
18
Diamo - Odra
14
10
4
1
4
9
2
Diamo-Dolní Rožínka
52
16
36
4
13
35
14
Diamo - Hamr 53
17
36
1
9
43
8
Počet ostatních
pracovníků / Number
of other staff
Dobrovolný sbor /
Voluntary team
Darkov
Stanice / Station
Počet báňských
záchranářů / Number
of mine rescuers Stálá hlídka /
Regular guard
THZ / Technical staff
H B Z S
71
32
39*
9
2
32
15/13
16
11
C e l k e m
853
284
596
84
101
640
28
105
11
294
596
105
97
668
20
106
15
*Další členové sboru HBZS: THZ+lékaři/DIS
Celkem / Total
890
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
40
POČTY INTERFEROMETRŮ, DETEKTORŮ
A METANOMĚRŮ
DI 2C
Detektory / Detectors
Metanoměry /
Methane meter
Signal 2
Metanoměry /
Methane meter
Signal 5
Dräger X-am 5000
Dräger X-am 5600
Darkov
195
10
60
100
155
Karviná
310
19
70
140
9
176
Paskov
260
30
10
75
90
92
ČSM
380
20
150
115
27
155
Diamo-Odra
30
10
10
8
12
Diamo-Dolní Rožínka
2
4
1
11
Diamo-Hamr
HBZS
Celkem / Total
3
14
9
15
3
15
1 191
98
322
8
430
129
593
ROZDĚLENÍ MĚŘÍCÍ A BEZPEČNOSTNÍ
TECHNIKY V OKR A POČTY MĚŘÍCÍCH MÍST
Měření / Measurement
CH4
celkem / total
deprese / depression
rychlost větrů /
air velocity
TRANSMITION
čidla / sensors
nasazeno / in operation
MCS 02/V MTA11.00
čidla / sensors
celkem / total
Karviná
čidla / sensors
Jiná měření/Other measurement
nasazeno / in operation
MTA 11.00
Měření / Measurement
O2
celkem / total
Darkov
DISTRIBUTION OF MEASURING AND SAFETY EQUIPMENT IN OSTRAVA-KARVINÁ COALFIELD AND
THE NUMBER OF MEASURING POINTS
Měření / Measurement
CO
čidla / sensors 24
nasazeno / in operation
Důl / Colliery
Monitorovací a řídící
systém v dispečinku/Monitoring and control systém in
control room
Jiné / another
Důl / Colliery
DI 2
NUMBER OF INTERFEROMETERS,
DETECTORS AND METHANE METERS
100
114
134
146
10
13
70
6
113
120
120
132
6
10
33
13
3
Paskov
MTA, MMK
130
145
103
107
9
10
31
Diamo-Odra
MTA 060 B
18
20
14
15
1
2
4
ČSM MTA 11.00
157
210
155
198
23
39
41
22
518
609
526
598
49
74
179
44
Celkem / Total
41
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
42
III.
Ekonomická část
Economical part 43
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2015
Economic development of the Company in 2015
Rok 2015 byl dvacátým druhým rokem existence samostatné akciové společnosti a ekonomickými i provozními výsledky překonal
dosud nejúspěšnějším rok 2014 v novodobé historii OKD, HBZS,
a.s. V tomto roce společnost významně překročila cíle stanovené
náročným podnikatelským záměrem. Z­a účetní období roku 2015
vykázala společnost rekordní zisk po zdanění ve výši 40,6 mil
Kč při celkových nákladech 352,8 mil. Kč a celkových výnosech 393,4 mil. Kč a meziročně zvýšila hospodářský výsledek po zdanění o 2,0 mil. Kč.
Year 2015 was the twenty-second year of separate stock company and with its economic and operating results it has overcome
the most successful year 2014 of the company´s contemporary history. In this year OKD, HBZS, a.s. exceeded targets set by
demanding business plan. For the accounting period 2015 the
Company reached record profit after tax amounting to 40,6 million
CZK, while total costs were 352,8 million CZK and total revenues 393,4 million CZK. The year-on-year economic result after tax increased by 2,0 million CZK.
Nejvyšší podíl výnosů na celkových výnosech společnosti představují výnosy v oblasti oblasti popílkového hospodářství (44 %)
a provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů a pronájmu
a servisu bezpečnostní techniky (36 %).
The largest share of the Company’s revenues was in the field of
flue ash management (44 %) and in the operation of mine lamps, self-rescue apparatus and safety equipment rental services (36 %). V oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů
a servisu bezpečnostní techniky dosáhly výnosy v roce 2015 výše
142,4 mil. Kč. Společnost provozovala na důlních podnicích cca
15 100 ks důlních svítidel a tomu odpovídající počet nabíjecích
stojanů. V roce 2015 bylo nasazeno prvních 100 ks nových svítidel
T 1005.03 Ma. Na dolech OKD, a. s. je od roku 2011 používán
systém sledování osob v oblastech s nebezpečím důlních otřesů,
jehož součástí je TAG (RFID technologie) namontovaný v důlním
svítidle.
The operation of mine lamps, self-rescue apparatus and safety
equipment servicing produced revenues reaching 142,4 million
CZK in 2015. At coalmines, the Company operated approximately
15 100 units of mine lamps, with the corresponding quantity of
charging racks. In 2015 were put into operation 100 pcs of new
mine lamp 1005.03 Ma. Since 2011 the monitoring system of persons in the area with danger of mine rock-bursts has been used
in the coalmines of OKD, a.s. TAG (RFID technology) is the part of
this system which is installed in the mine lamp.
Na dolech společnosti OKD v oblasti indikační a detekční techniky
jsme provozovali celkem 1 238 ks interferometrů, 300 ks detektorů
s délkovými trubičkami, 430 metanoměrů SIGNAL, 114 multidetektorů X-am 5000 a 600 multidetektorů X-am 5600. Servisováno
bylo celkem 15 537 sebezáchranných přístrojů OXY K 50S v OKD
a 745 ks sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS u firem mimo
OKD. Na závodních báňských záchranných stanicích v OKD je
v současné době v používání 185 ks pracovních přístrojů PSS BG
4 a 80 ks pracovních vzduchových přístrojů PSS 7000. V rámci obnovy autoparku bylo pořízeno nové sanitní výjezdové vozidlo.
At coalmines of OKD in the field of indication and detection instruments we operated in total 1 238 units of interferometers, 300 units
of detectors with detection tubes, 430 units of methane detectors
type SIGNAL, 114 units of multi-detectors type X-am 5000 and
600 units of multi-detectors type X-am 5600. There were serviced
15 537 units of self-rescue breathing apparatus OXY K 50 S in
OKD coalmines and 745 units of self-rescue breathing apparatus
SSS 1PV KS in companies out of OKD. There are used 185 units
of working breathing apparatus PSS BG 4 and 80 units of air breathing apparatus PSS 7000 at mine-based rescue stations. A new
ambulance car has been purchased within the recovery of vehicle
feet.
V oblasti popílkového hospodářství se v roce 2015 jednalo o odběr
a následné uložení 802 tis. tun popelovin (o 86 tis. tun více než
v předchozím roce) a roční výnosy z této činnosti představovaly
173,3 mil. Kč, což bylo o 13,3 mil. Kč více než v předchozím roce.
In the field of flue ash management 802 thousand tons of ash
matter were collected and deposited in 2015 (by 86 000 tons more
than in the previous year). Annual revenues from this activity exceeded 173,3 million CZK which means that it was by 13,3 million
CZK more than in the previous year.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren –
používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou surovinu pro vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší mnoho
pozitivních faktorů. Plavení popílku z povrchu do důlních prostor
na dolech má dlouholetou tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího procesu uhlí v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem. Společnost je provozovatelem 10 technologických zařízení na dolech OKD, a.s., která jsou schválena Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“.
Do důlních prostor dolů OKD, a.s. bylo v roce 2015 splaveno 208 tis. tun popelovin.
Flue ash matter, the waste after coal combustion from heating
and power plants, is used by OKD, HBZS, a.s. primarily as a filling
material in underground mines. The utilization of flue ash matter
in mines for safety improvement brings a lot of positive factors.
The supply of flue ash from the surface to underground areas has
a long tradition and it is an integral part of the technology for coal
extracting operations in OKD, a.s. including an important contribution to safety. Company operates ten technological facilities in
coalmines of OKD, a. s., which have been approved by the Regional Office of the Moravian-Silesian Region and they produce
the certified product, “HBZS stowing mixture” for filling purposes.
In 2015 was supplied to the underground mines in OKD, a.s. 208 000 tons of flue ash matter.
V minulých letech bylo ukládáno do dolů podstatně méně popelovin (cca 150 000 t ročně), v současné době je to přes 200 000 t
ročně, a to i přes nižší počet dobývaných porubů. Činnost OKD,
HBZS, a.s. je také zaměřena na využití popelovin na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme se proto významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit Nový York a Křivý
Důl, u kterých se jejich kapacita naplnila a tyto lokality k 30. 4.
2016 končí. Na konci roku 2015 se nám podařilo vyřídit jak legisla-
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
In the past years were collected significantly less flue ash into
the mines (about 150 000 tons per year). Presently it amounts to
over 200 000 tons per year and this figure was reached despite
the lower number of mined coalfaces. The activity of OKD, HBZS,
a.s., has been also focused on utilization of flue ash matter on
the surface, mainly for reclamation and sanitation works in loca-
44
lities affected by underground and opencast mining activities. We
participate significantly in sanitation and reclamation in locations,
such as Nový York and Křivý Důl but their capacity has been filled
and these locations will finish on the date 30. 4. 2016. Towards
the end of the 2015 we managed to arrange both legislation and
construction of the new locality in cooperation with OKD, a.s. at
capacity 500 000 tons of flue ash. This location is named “Darkov
10th phase”. For sanitation and reclamation purposes in Central
Bohemia other four equipments have been approved, in which our
company ensures the production of several sorts of certified stabilizers from flue ash. These products are used for sanitation and
reclamation purposes in the locality of České lupkové závody, a.s.
in Nové Strašecí, in the sand pit Černuc near Velvar, former dump
MAX in Libušín and on the surface to cover the effects caused by
mining activities. We have other technological equipments in Zlínský and Ústecký regions as well. We are seeking the possibilities
for utilization of flue ash on another surface locations and the other
flue ash processing.
Further, we have developed the formula for certified filling materials for landscape consolidation produced from flue ash, intended
for the liquidation of main mine workings by their filling. In 2015
we supplied the liquidation of main mine workings by consolidated
filling materials for Palivový kombinát Ústí.
tivně, tak stavebně novou lokalitu společně s OKD a.s o kapacitě
500 000 t popelovin s názvem „Darkov 10. Etapa“. Pro sanaci a rekultivaci ve Středočeském kraji máme schválena další 4 zařízení,
ve kterých naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika
typů stabilizátů, které jsou certifikovanými výrobky. Tyto výrobky
jsou využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit Českých lupkových
závodů, a.s. v Novém Strašecí, pískovny Černuc u Velvar, v bývalém odvalu MAX v Libušíně a na povrchu také při zahlazování
následků poklesů způsobených hlubinným dobýváním uhlí. Jedno
zařízení máme také ve Zlínském a Ústeckém kraji. Hledáme možnosti využití popelovin na dalších povrchových lokalitách a jiné
zpracovávání popelovin.
Jeden z hlavních úkolů pro zajištění obchodní činnosti bylo dohodnout a prodloužit obchodní smlouvy se všemi producenty, které
končily v roce 2015. Toto se nám podařilo a v roce 2015 jsme vystavili a realizovali přes 140 objednávek nebo smluv.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin určených pro
likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci důlních
děl zpevněným zásypovým materiálem jsme v roce 2015 zajišťovali pro Palivový kombinát Ústí.
Na celkových pozitivních výsledcích společnosti se v daném roce
podílelo 186 zaměstnanců společnosti, z toho 32 báňských záchranářů, 124 mechaniků BZS a povrchových dělníků a 30 techniků.
Staff of 186 employees from the Company contributed to the positive results in given year, from that: 32 mine rescuers, 124 mechanics from mine-based rescue services or surface labourers and 30
technicians.
V roce 2015 činil celkový počet prvotních výjezdů pohotovostních
jednotek k likvidacím důlních nehod a poskytování lékařské první
pomoci 290 zásahů, což o 84 méně než v předchozím roce. Z toho
bylo 9 důlních výjezdů k likvidacím nehod.
In 2015, the rescue teams responded to 290 emergency incidents
in mines and requiring First Aid to be given, which was by 84 responses less than in the previous year. From this number, 9 rescue
responses dealt with incidents in mines.
Báňští záchranáři při své asanační činnosti, kontrolní činnosti a při
ostatních pracích souvisejících se zvyšováním bezpečnosti důlních provozů odpracovali na dolech OKD, a.s. celkem 2 117 směn.
Mine rescuers at their sanitation works, inspection activities and
at other works related to safety improvement of mine operations
worked in underground of coalmines in OKD, a.s. altogether 2 117
shifts.
Pořízení investic v roce 2015 představovalo celkovou částku 9,023
mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy na pořízení nového výjezdového sanitního vozidla a pořízení mísícího zařízení pro
zpracování popílků.
In 2015 new acquisitions accounted for a total of 9,023 million
CZK. This amount was spent on the purchase of new ambulance
car and acquisition of mixing equipment for ash flue processing.
V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu navýšení ze 70,4 mil. Kč v roce 2014 na 70,9 mil. Kč v roce 2015
(nárůst o 0,7 %). Polhůtné pohledávky mimo skupinu se snížily
z 0,2 mil. Kč v roce 2014 na 0,1 mil. Kč v roce 2015. Závazky z obchodního styku se za stejné období snížily o 5,5 mil. Kč a činily
29,5 mil. Kč (pokles o 16 %).
As far as receivables are concerned, and in comparison with
the previous year they increased from 70,4 million CZK in 2014 to 70,9 million CZK in 2015 (increase by 0,7 %). Overdue receivables, not included in the category, were decreased from 0,2 million
CZK in 2014 to 0,1 million CZK in 2015. Liabilities for the same
period were decreased by 5,5 million CZK and it amounted 29,5
million CZK (decrease by 16 %).
Přidaná hodnota dosáhla výše 178,6 mil. Kč, což je více téměř
o 3 mil. Kč než stanovil podnikatelský záměr. Rovněž produktivita
práce z přidané hodnoty překročila stanovený podnikatelský záměr a dosáhla hodnoty 80 018 Kč/1 prac/měs, Průměrné výdělky (včetně akcí) se snížily proti stejnému období minulému roku
o 4 % a dosáhly výše 38 487 Kč / 1 prac. / měs.
Added value achieved 178,6 million CZK, which amounts more
nearly by 3 million CZK than it was set by business plan. Work
productivity from this added value exceeded given business plan
as well and reached value of 80 018 CZK/1 worker/month. Average earnings (including actions) decreased by 4 % in comparison
with the previous year and they reached amount of 38 487 CZK /
1 worker / month.
Během celého uplynulého roku věnovala společnost pozornost
všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky tvořily
náklady na služby (podíl na celkových nákladech 45 % - jednalo se
především o náklady na dopravu a uložení popílku), dále osobní
náklady (podíl na celkových nákladech 34%), spotřeba materiálu
a energie (podíl na celkových nákladech 15 %) a odpisy a ostatní
náklady (podíl na celkových nákladech 6 %).
During the whole year 2015, the Company paid attention to all
expense items. The highest costs were service costs (the total
expense share 45 % - primarily the transport costs and costs for
depositing of flue ash), personal costs (the total expense share
34 %), energy and material consumption (the total expense share 15 %), depreciations and other costs (the total expense share
amounted to 6 %).
V oblasti zásob došlo k dalšímu meziročnímu snížení z 3,648 mil.
Kč v roce 2014 na 2,692 mil. Kč v roce 2015, což je pokles o 26 %.
45
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
The Company´s inventory decreased from total amount 3,648 million CZK in year 2014 to 2,692 million CZK in 2015, which means
that it decreased by 26 %.
OKD, HBZS, a. s. je začleněna do Integrovaného záchranného
systému České republiky a je rovněž jedním ze zakládajících členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB, který
v současné době sdružuje zástupce báňské záchranné služby
z 21 zemí celého světa.
OKD, HBZS, a. s. was included into the Integrated Rescue System of the Czech Republic and it belongs to founder members of
International Mine Rescue Body (IMRB) as well, which at present
brings together the representatives of mine rescue services from
21countries around the world. Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro následující období předpokládá další stabilizaci firmy i všech podnikatelských
aktivit nad rámec báňského záchranářství.
The Company´s business plan for the next period anticipates
further stabilization of the Company and all of its business activities beyond the mine rescue services.
Velká pozornost bude nadále věnována především oblasti zajišťování bezpečnosti důlních provozů (protizáparová a protiotřesová
prevence) a nemalé úkoly čekají společnost i v oblasti popílkového hospodářství. Další využívání speciální techniky pro komerční
využití, provádění speciálních prací v podzemí, technický rozvoj
v oblasti provozování důlních svítidel, servisu dýchací, oživovací,
detekční a indikační techniky a požární techniky budou dotvářet
celkový rámec činnosti OKD, HBZS, a. s. v následujícím období.
Nadále budeme zajišťovat bezporuchový provoz osobních důlních svítidel a sebezáchranných přístrojů, pracovních dýchacích
přístrojů používaných v báňské záchranné službě včetně všech
potřebných náhradních dílů.
Great attention will be given to safety in mining operations (self-heating and bump-proof prevention) and other significant tasks
are expected in the field of flue ash management. Further utilization of special equipment for commercial purposes, carrying out the
special works in underground of coalmines, technical development
of mine lamps, servicing of respiratory and resuscitation devices,
detection and indication devices, and fire-fighting equipment will
complete the total framework of OKD, HBZS, a.s. activity in the following period. Company will continue with failure-free operation of
personal mine lamps and self-rescue devices, working breathing
devices used in mine rescue services including all necessary spare parts.
V oblasti nově pořizovaných investic i nákupů z provozních prostředků se jedná především o obnovu zakoupené a nasazené bezpečnostní i techniky.
New acquisitions from the operating resources will be primarily the
purchase of safety equipment.
V následujících letech bude i nadále podstatná část výkonů společnosti realizována v oblasti uhelného hornictví a to především
v rámci společnosti OKD, a. s. Na základě uzavřených smluv
bude zajišťován nejen samotný výkon báňské záchranné služby
(prevence i represe) dle platné legislativy a veškeré služby, práce
a činnosti, které společnost na základě svého předmětu podnikání
provozuje, ale prvořadá pozornost bude věnována zajištění bezpečnosti důlních provozů.
The Company´s activity in the future will be still focused on the coalmining sector, mainly within the company OKD, a.s. Mine rescue
services and other work and activities (prevention and repression)
will be provided to clients on a contractual basis and according to
applicable legislation, but always with key attention being paid to
the safety of mining operations.
Společnost rovněž monitoruje situaci kolem OKD, a.s. a nepředpokládá v budoucím roce žádné takové významné události, které
by mohly mít podstatný negativní dopad na ekonomickou stabilitu
OKD, HBZS, a.s. s výjimkou těch, které byly již zohledněny při tvorbě Podnikatelského záměru pro rok 2016.
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
The Company also monitors the situation around OKD, a.s. and it
is expected no significant events in the next year that could impact
on the economic stability OKD, HBZS, a.s. in negative way, except
those that have already been taken into account in formation of the
business plan for 2016.
46
NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK 1994 AŽ 2015
2001
COSTS, REVENUES, ECONOMIC RESULT
1994 TILL 2015
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Náklady/Costs
54 738
68 658
97 630
96 688
93 647
79 085
87 870
107 789 126 691 123 494 149 391 142 113 161 948 326 324 391 352 356 255 349 233 364 813 359 980 378 954 355 262 352 789
Výnosy/
Revenues
64 668
71 139
99 048
97 403
98 399
80 935
93 372
114 017 134 003 131 547 158 278 151 823 172 454 349 487 408 397 383 755 357 029 368 968 368 285 406 418 393 796 393 422
HV/ER
5 176
1 403
146
287
2 094
842
3 370
1996
1997
3 967
2002
7 312
2003
8 053
2004
8 887
2005
9 710
2006
10 506
2007
23 163
2008
17 045
2009
27 500
2010
2011
7 796
4 155
2012
8 305
2013
27 464
2014
38 534
2015
40 633
450 000
400 000
tis. Kč / ths CZK
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1994
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Náklady / Costs
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ
2014
2015
Výnosy / Revenues
ECONOMIC RESULT AFTER TAX
45 000
40 000
35 000
tis. Kč / ths CZK
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
47
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
STRUKTURA NÁKLADŮ
STRUCTURE OF COSTS 2015
4%
2% 4%
2%
Druh / Type
tis. Kč / ths CZK
Osobní náklady / Personnel costs
2%
4%
120 524 34
52 927 15
34 %
34 %
156 832 45
34 %
8 416 2
Materiál a energie / Material and energy
Služby / Services
%
Odpisy / Depreciations
Ostatní / Other
14 090 4
Celkem / Total
352 789 100
45 %
45 %
45 %
15 %
15 %
15 %
STRUKTURA VÝNOSŮ
STRUCTURE OF REVENUES 2015
1% 1%
1% 1%
Druh / Type
tis. Kč / ths CZK
%
388 359 98
Tržby z prodeje mat. a invest.
/ Revenues from sale of mat. and inv.
3 008 1
Ostatní / Other
2 055 1
Celkem / Total
393 422 100
Tržby z prodeje služeb
/ Revenues from sale of services
1% 1%
98 %
98 %
98 %
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DLE JEDNOTLIVÝCH
ČINNOSTÍ
STRUCTURE OF REVENUES ACCORD TO
INDIVIDUAL ACTIVITES
1%
1%
1%
Činnost / Activity
tis. Kč / ths CZK
% Záchranný sbor / Rescue brigade
72 704
19
Mechanici / Engineers
142 368
36
Popílkové hospodářství
/ Flue ash management
173 287
44
Ostatní / Other
5 063
1
Celkem / Total
393 422
100
19 %
19 %
19 %
44 %
44 %
44 %
36 %
36 %
36 %
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
48
DETAILNÍ STRUKTURA VÝNOSŮ DLE
JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2015
DETAILED STRUCTURE OF REVENUES
ACCORD.TO INDIVIDUAL ACTIVITIES IN 2015
Činnost / Activity
Total
%
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
33 985 9
Akční činnost / Actions
12 878
3
6 021
1
Asanační práce / Clean-up works
Zajišťování bezpečnosti / Providing security
8 246
2
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
114 184
29
Požární ochrana / Fire protection
10 373
3
Servis a nájem záchranářské techniky/Servicing and hire of rescue equipment
25 449
6
Pronájem nemovitostí a služby / Real estates sublet and services
3 936
1
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
3 008
1
173 287
44
2 055
1
393 422
100
Popílkové hospodářství / Flue ash management
Ostatní / Other
Celkem/Total
1%
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
9%
3%
Akční činnost / Actions
1%
2%
Asanační práce / Clean-up works
Zajišťování bezpečnosti/Providing security
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
44 %
Požární ochrana / Fire protection
Servis a nájem záchranářské techniky /
Servicing and hire of rescue equipment
Pronájem nemovitostí a služby /
Real estates sublet and services
29 %
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
Popílkové hospodářství / Flue ash management
1% 1%
6%
3%
Ostatní / Other
EBIT, EBITDA 1994–2015
(ÚDAJE V TIS. KČ)
EBIT, EBITDA 1994–2015
(DATA IN THS CZK)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EBIT
10 268 2 543
EBITDA
15 893 15 271 16 557 16 327 15 333 12 998 18 940 20 083 25 424 22 155 19 453 21 798 26 354 41 568 31 343 43 495 27 239 20 878 36 064 57 391 62 144 58 738
977
-262
3 249
1 664
3 809
4 742 10 919 11 516 11 481 12 753 14 317 29 301 19 248 33 360 10 998 4 237 10 655 34 493 47 466 50 322
80000
70000
tis. Kč / ths CZK
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Rok / Year
49
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EBIT
2014
2015
EBITDA
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
PRACOVNÍCI A PRODUKTIVITA PRÁCE Z PŘIDANÉ HODNOTY 1994 AŽ 2015
Průměrný počet
pracovníků /
number
Produktivita práce
z přidané hodnoty
(Kč / prac. / měs.)
of added value
(CZK/work./month)
1994
1995
1996
1997
1998
109
109
109
103
102
PERSONNEL AND WORK PRODUCTIVITY
OF ADDED VALUE 1994 TILL 2015
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
86
81
82
84
85
85
87
88
140
223
198
191
189
188
186
184
186
28 511 32 034 39 434 51 238 46 383 47 129 60 856 62 728 73 730 70 083 68 106 72 008 82 163 72 474 56 226 62 090 62 518 60 660 71 075 81 566 83 623 80 018
PRŮMĚRNÝ POČET PRACOVNÍKŮ
AVERAGE PERSONNEL NUMBER
Počet pracovníků / Persomel number
250
200
150
100
50
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
PRODUKTIVITA PRÁCE Z PŘIDANÉ
HODNOTY (KČ/PRAC./MĚS.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WORK PRODUCTIVITY OF ADDED VALUE (CZK/WORK./MONTH)
100 000
Kč / CZK
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
50
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ HRUBÉ VÝDĚLKY 1994 AŽ 2015
AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS 1994 TILL 2015
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
bez akcí /
Average monthly gross earning in CZK
without actions
12 345 13 281 17 770 17 430 19 800 21 393 23 285 26 247 26 420 27 814 28 884 29 313 30 227 28 062 29 804 27 810 31 926 34 945 36 386 34 947 33 312 33 644
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
celkem /
15 626 16 396 21 294 23 940 24 178 24 511 28 451 29 891 33 582 33 715 34 901 35 347 38 840 31 531 33 425 30 962 35 592 38 827 40 995 40 842 39 910 38 487
verage monthly
gross earning in CZK
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí
Average monthly gross earning in CZK without actions
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem
Average monthly gross earning in CZK
50 000
Kč / CZK
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
Rok / Year
51
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
EVIDENČNÍ STAV K 31. 12. 2015
Profese / Profession
Počet / Number
PROFESSIONAL STRUCTURE OF EMPLOYEES EVIDENCE STATE AS AT 31. 12. 2015
16 %
%
Báňští záchranáři/Mine rescuers
33
18
Mechanici BZS/Mine rescue engineers
15
8
Pracovníci lampoven/Mine lamps
102
54
Ostatní dělníci/Other labourers
7
4
THZ/Technical staff
31
16
Celkem / Total
188
100
18 %
16
16 %
%
18
18 %
%
4%
44 %
%
8%
88 %
%
54 %
54 %
%
54
VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
EVIDENČNÍ STAV K 31. 12. 2015
Věk / Age
Počet / Number
%
do/under age 30 12
6
AGE STRUCTURE OF EMPLOYEES EVIDENCE STATE AS AT 31. 12. 2015
age 31-40 43
23
age 41-50 64
34
age 51-60
63
34
34 %
age 61-70
6
3
34
34 %
%
188
100
Celkem / Total
3%
6%
%
33 %
%
66 %
23 %
23 %
%
23
34 %
34
34 %
%
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA
ZAMĚSTNANCŮ
EVIDENČNÍ STAV K 31. 12. 2015
Vzdělání / Education
EDUCATION STRUCTURE OF EMPLOYEES EVIDENCE STATE AS AT 31. 12. 2015
10 %
11 %
Počet / Number
%
Základní/Primary
21
11
SOU bez maturity/Train.inst. without graduation
86
46
SŠ s maturitou/Tech.college with graduation
62
33
VŠ/University
19
10
Celkem / Total
188
100
10 %
%
10
11 %
%
11
33 %
33
33 %
%
46 %
46
46 %
%
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
52
ROZVAHA KE DNI: 31. 12. 2015
(NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
ASSETS
AKTIVA
b
b
a TOTAL ASSETS AKTIVA CELKEM
A.
Receivables for subscribed registered capital
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
FFixed assets Intangible fixed assets I. 1. Incorporation expenses
B.
BALANCE SHEET AS AT: 31. 12. 2015
(UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
r.
Current accounting period
Previous per.
Gross
Adjustment
Net
c
1
2
3
4
r.02+03+31+63
001
500 690
-185 976
314 714
364 995
002
Dlouhodobý majetek
r.04+13+23
003
284 128
-185 921
98 207
97 599
Dlouhodobý nehmotný majetek
r.05 to 12
004
1 703
-1 703
12
Zřizovací výdaje
005
Research and development
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
Software
Software
007
1 430
-1 430
Intellectual property rights
Ocenitelná práva
008
273
-273
Goodwill
Goodwill
009
Other intangible fixed assets
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Intangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek
011
Advance payments for intangible fixed assets
Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek
012
Tangible fixed assets Dlouhodobý hmotný majetek
r.14 to 22
013
282 425
-184 218
98 207
97 587
B. II. 1. Land
Pozemky
014
3 267
3 267
3 267
Buildings
Stavby
015
139 519
-65 062
74 457
77 774
Plant and equipment
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov. věcí
016
139 560
-119 156
20 404
16 467
Cultivated areas
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
Adult livestock
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
Other tangible fixed assets
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
Tangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
79
79
Advance payments for tangible fixed assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021
Adjustments to acquired fixed assets
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III. Long-term financial investments Dlouhodobý finanční majetek
r.24 to 30
023
B. III. 1. Equity investments in subsidiaries
Podíly - ovládaná osoba
024
2. Equity investments in associated companies
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem025
3. Other long-term securities and ownership interests Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4. Loans - group undertakings, associated companies Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, podstat. vliv
027
5. Other long-term investments
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Long-term investments (provisional value)
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7. Advance payments for long-term investments
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030
B. II. 12
79
53
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
ROZVAHA KE DNI: 31. 12. 2015
(NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
BALANCE SHEET AS AT: 31. 12. 2015
(UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
ASSETS
AKTIVA
a b
b
C.
C. I. C.
r.
Current accounting period
Gross Adjustment
Previous per.
Net 31. 12. 2014 c
1
2
3
4
-55
154 393
184 730
Current assets Oběžná aktiva r.32+39+48+58
031
154 448
Inventories Zásoby r.33 to 38
032
2 692
2 692
3 648
Materiál
033
2 692
2 692
3 648
I. 1. Raw materials
2. Work-in-progress and semi-finished products
Nedokončená výroba a polotovary
034
3. Finished goods
Výrobky
035
4. Young and other livestock
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5. Goods for resale
Zboží
037
6. Advance payments for inventories
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
Dlouhodobé pohledávky r.40 to 47
039
C. II. 1. Trade receivables
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2. Receivables - group undertakings
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
3. Receivables - associated companies
Pohledávky - podstatný vliv
042
4. Receivables from shareholders/members
Pohledávky za společníky
043
5. Long-term advances paid
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Estimated receivables
Dohadné účty aktivní
045
7. Other receivables
Jiné pohledávky
046
8. Deferred tax asset
Odložená daňová pohledávka
047
Krátkodobé pohledávky r.49 to 57
048
76 727
-55
76 672
117 887
C. III. 1. Trade receivables
Pohledávky z obchodních vztahů
049
70 901
-55
70 846
70 206
2. Receivables - group undertakings
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
3. Receivables - associated companies
Pohledávky - podstatný vliv
051
4. Receivables from shareholders/members
Pohledávky za společníky
052
5. Social security and health insurance
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Tax receivables Stát - daňové pohledávky
054
512
512
7. Short-term advances paid
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
466
466
469
8. Estimated receivables
Dohadné účty aktivní
056
4 838
4 838
7 212
9. Other receivables
Jiné pohledávky
057
10
10
Krátkodobý finanční majetek r.59 to 62
058
75 029
75 029
63 195
C. IV. 1. Cash
Peníze
059
207
207
104
2. Bank accounts
Účty v bankách
060
74 822
74 822
63 091
3. Short-term securities and ownership interests
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Short-term investments (provisional value)
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
Časové rozlišení r.64 to 66
063
62 114
62 114
82 666
Náklady příštích období
064
62 114
62 114
82 666
C. II. C. III. C. IV. D. I. D.
Long-term receivables Short-term receivables Short-term financial assets Deferrals I. 1. Prepaid expenses
2. Complex prepaid expenses
Komplexní náklady příštích období
065
3. Accrued revenues
Příjmy příštích období
066
Kontrolní účet r.01 to 66
999
1 940 646
Revisory number
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
54
40 000
-743 904 1 196 742 1 377 314
ROZVAHA KE DNI: 31. 12. 2015
(NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
BALANCE SHEET AS AT: 31. 12. 2015
(UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
LIABILITIES
PASIVA
a b
b c
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM
r.68+85+118 067
314 714
364 995
A.
Equity Vlastní kapitál
r.69+73+78+81+84 068
255 907
290 274
A. I. Registered capital Základní kapitál
r.70+72
069
163 396
163 396
A.
Registered capital
Základní kapitál
070
163 396
163 396
I. 1.
r.
Current period
5
Previous per.
31. 12. 2014
6
2.
Own shares and ownership interests (-)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Changes in registered capital
Změny základního kapitálu
072
A. II. Capital contributions
Kapitálové fondy
r.74 to 77 073
38 969
A. II. 1.
Premium
Ážio
074
2.
Other capital contributions
Ostatní kapitálové fondy
075
38 969
3.
Revaluation of assets and liabilities
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076
4.
Revaluation reserve on transformations
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
077
5.
Differences resulting from transformations
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
077a
6.
Change in revaluation reserve on transformations
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
077b
A. III. Funds from profit
Fondy ze zisku
r.79+80
078
11 562
9 636
A. III. 1.
Reserve fund
Rezervní fond
079
11 562
9 636
Statutory and other funds
Statutární a ostatní fondy
080
A. IV. Retained earnings Výsledek hospodaření minulých let
081
1 347
39 739
A. IV. 1.
Retained profits
Nerozdělený zisk minulých let
082
1 347
39 739
2.
Accumulated losses
Neuhrazená ztráta minulých let
083
3.
Other retained earnings
Jiný výsledek hospodaření minulých let
083a
A. V. 1.
Profit (loss) for the current period (+/-)
Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) r.01-(+69+73+78 +81+85+118) 084
+
40 633
+
2.
Approved advance profit distribution (-)
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
084a
B.
Liabilities Cizí zdroje
r.86+91+102+114 085
58 788
74 703
B. I. Provisions Rezervy r.87 to 90 086
7 357
12 398
B.
Tax-deductible provisions
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2.
I. 1.
r.82+83+83a
38 969
38 969
38 534
2.
Provision for pensions and other similar payables
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3.
Income tax provision
Rezerva na daň z příjmů
089
631
4 653
4.
Other provisions
Ostatní rezervy
090
6 726
7 745
B. II. Long-term liabilities Dlouhodobé závazky
091
5 033
4 377
B. II. 1.
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
092
2.
Liabilities - group undertakings
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
093
3.
Liabilities - associated companies
Závazky - podstatný vliv
094
4.
Liabilities to shareholders/members
Závazky ke společníkům
095
5.
Long-term advances received
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
097
7.
Long-term bills of exchange payable
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8.
Estimated payables
Dohadné účty pasivní
099
9.
Other payables
Jiné závazky
100
10. Deferred tax liability
Odložený daňový závazek
101
5 033
r.92 to 101
55
4 377
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
ROZVAHA KE DNI: 31. 12. 2015
(NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
BALANCE SHEET AS AT: 31. 12. 2015
(UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
PASIVA
b c
LIABILITIES
a b
B. III. Short-term liabilities Krátkodobé závazky
B. III. 1.
Trade payables
2.
Short-Term Paybles-controlled or controlling entity
3.
r.
Current period
Previous per.
31. 12. 2014
5
6
r.103 to 113
102
46 398
57 928
Závazky z obchodních vztahů
103
29 512
35 046
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
104
Liabilities to group companies with control of 20% - 50%
Závazky - podstatný vliv
105
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke společníkům
106
5.
Payables to employees
Závazky k zaměstnancům
107
8 257
11 781
6.
Payables to social security and health insurance
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
108
4 145
4 997
7.
Tax and subsidies liabilities to state
Stát - daňové závazky a dotace
109
1 874
3 684
8.
Short-term advances received
Krátkodobé přijaté zálohy
110
9.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
111
10. Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
112
2 610
11. Other payables
Jiné závazky
113
B. IV. Bank loans and overdrafts Bankovní úvěry a výpomoci
r.115 to 117
114
B. IV. 1.
Long-term bank loans
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2.
Short-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry
116
3.
Short-term borrowings
Krátkodobé finanční výpomoci
117
r.119 to 120
118
19
C.
I. Accruals and deferrals Časové rozlišení
C.
I. 1.
Accrued expenses
Výdaje příštích období
119
2.
Deferred income
Výnosy příštích období
120
19
Revisory number
Kontrolní číslo
r.67 to 120
999
1 218 204
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
56
2 420
18
18
1 421 428
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI:
31. 12. 2015 (NEKONSOLIDOVANÁ,
V CELÝCH TIS. KČ)
PROFIT & LOSS STATEMENT AS AT:
31. 12. 2015 (UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
PROFIT & LOSS STATEMENT
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
b
r.
a b
I. Revenue from goods sold
Tržby za prodej zboží
01
Cost of goods sold
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Gross profit Obchodní marže
(r.01-02)
03
(r.05+06+07)
04
388 359
388 495
388 495
c
Previous per.
A.
Current period
1
2
+ II. Revenue from production Výkony
II. 1.
Revenue from own products and services
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
388 359
2.
Change in inventory of finished goods and work in progress
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
3.
Own work capitalized
Aktivace
07
B.
Production related consumption
Výkonová spotřeba
(r.09+10)
08
209 759
B.
1.
Raw materials and consumables used
Spotřeba materiálu a energie
09
52 927
B.
2.
Services
Služby
10
156 832
140 979
+
Added value Přidaná hodnota
(r.03+04-08)
11
178 600
184 639
C.
Personnel expenses Osobní náklady
(ř13 to 16)
12
120 524
123 659
C.
1.
Wages and salaries
Mzdové náklady
13
87 906
91 118
C.
2.
Remuneration of board members
Odměny členům orgánů obchodní korporace
14
358
360
C.
3.
Social security and health insurance expenses Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
29 350
29 250
C.
4.
Social expenses
Sociální náklady
16
2 910
2 931
D.
Taxes and charges
Daně a poplatky
17
457
489
E.
Depreciation and Amortization expense
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
8 416
14 678
203 856
62 877
III. Proceeds from disposals of fixed assets and raw material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
(ř20 to 21)
19
3 008
1 983
III. 1.
Proceeds from disposals of fixed assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
381
60
2.
Proceeds from disposals of raw material
Tržby z prodeje materiálu
21
2 627
1 923
F.
Net book value of fixed assets and raw material sold Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat.
(ř23 to 24)
22
2 356
1 784
F.
1.
Net book value of fixed assets sold Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku 23
F.
2.
Raw material sold
Prodaný materiál
24
2 356
G.
Change in provis.&adjust. relating to oper.act. Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. 25
and in complex prep.exp.
nákl. příštích období
-1 021
-797
IV. Other operating revenues
Ostatní provozní výnosy
26
1 896
3 069
Other operating expenses
Ostatní provozních náklady
27
2 450
2 412
V. Changes to operatng revenues
Převod provozních výnosů
28
I.
Changes to operatng expenses
Převod provozní nákladů
29
* Operating profit (loss) Provozní výsledek hospodaření
30
50 322
r.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
VI. H.
J.
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Securities and ownership interests sold
Prodané cenné papíry a podíly
32
1 784
47 466
57
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI:
31. 12. 2015 (NEKONSOLIDOVANÁ,
V CELÝCH TIS. KČ)
a
PROFIT & LOSS STATEMENT
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
VII. PROFIT & LOSS STATEMENT AS AT:
31. 12. 2015 (UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
b
Revenue from long-term investments r.
b VII. 1. Revenues from securities and ownership of controlled entites
Current period
c
Previous per.
1
2
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku(r.34+35+36)
33
Výnosy z podílů v ovádan.osobách a v úč. jedn. pod podst. vlivem
34
2.
Revenue from other long-term securities and ownership interests
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3.
Revenue from other long-term investments
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII. Revenue from short-term financial investments Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Expenses from financial assets
Náklady z finančního majetku
38
IX. Revenue from revaluation of securities and derivatives
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Expenses from revaluation of securities and derivatives
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Change in provisions and adjustments relating to financial activity
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Interest income
Výnosové úroky
42
159
Interest expense
Nákladové úroky
43
Other financial revenue
Ostatní finanční výnosy
44
1
Other financial expenses
Ostatní finanční náklady
45
122
103
XII. Adjustments to financial revenues
Převod finančních výnosů
46
Adjustments to financial expenses
Převod finančních nákladů
47
* Profit (loss) from financial operations Finanční výsledek hospodaření r.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)
48
37
147
Q.
Income tax on ordinary profit (loss) Daň z příjmů za běžnou činnost
(r.50+51)
49
9 726
9 079
Q.
1.
- current
- splatná
50
9 070
9 352
2.
- deferred
- odložená
51
656
-273
38 534
N.
O.
P.
X. XI. Profit (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření za běžnou činnost (r.30+48-49)
52
40 633
XIII. Extraordinary revenue
Mimořádné výnosy 53
R.
Extraordinary expenses
Mimořádné náklady 54
S.
Income tax on extraordinary profit (loss) Daň z příjmů z mimořádné činnosti (r.56+57)
55
S.
1.
- current
- splatná
56
2.
- deferred
- odložená
57
Extraordinary profit (loss) Mimořádný výsledek hospodaření
(r.53-54-55)
58
Transfer of profit or loss to partners
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
59
*** Profit (loss) for the accounting period Výsledek hospodaření za účetní období (r.52+58-59)
60
+
40 633
+
38 534
**** Profit (loss) before tax
Výsledek hospodaření před zdaněním (r.30+48+53-54)
61
+
50 359
+
47 613
Revisory number
Kontrolní číslo
99
T.
** 249
* Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
(r.01 to 61)
58
1 840 527
1 834 849
59
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
CASH - FLOW (NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
CASH - FLOW (UNCONSOLIDATED, IN CZK THOUSANDS)
a
r.
CASH FLOW STATEMENT
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
b
Current period
c
Previous per.
1
2
P
Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů na začátku účetního obd.
01
63 195
121 950
Z
Profit or loss on ordinary activities before taxation
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění
02
50 359
47 613
A.1. Adjustments for non-cash items in operating activities Úpravy o nepeněžní operace (r.4 to 9)
03
27 345
39 709
A.1.1. Depreciation and amortization of fixed assets, Odpisy DM a umořování opravných položek k majetku
04
8 416
14 678
and adjustment to acquired property
A.1.2. Change in provisions and reserves,
Změna stavu opravných položek a rezerv
05
-1 021
-797
A.1.3. (Gain) / Loss on disposal of fixed assets
Zisk (ztáta) z prodeje DM
06
-381
-60
A.1.4. Dividends and shares in profit
Výnosy z dividend a podílů na zisku
07
A.1.5. Interest expense and interest income invoiced Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
08
-159
-249
A.1.6. Other non-cash movements and transactions
Ostatní nepeněžní operace
09
20 490
26 137
A.*
Net cash from operating activities before taxation,
Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním, 10
77 704
87 322
changes in working capital and extraordinary items
změn. prac. kapitálu a mimoř. položkami (r.2+3)
A.2. Change in non-cash components of working capital Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (r.12+13+14)
11
-12 463
12 199
A.2.1. Change in trade receivables, other receivables, Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
12
1 278
10 771
accrued revenue and prepaid expenses
Změna stavu závazků z provozní činnosti
13
-14 697
95
Změna stavu zásob
14
956
1 333
15
65 241
99 521
249
A.2.2. Change in trade liabilities, other liabilities, accrued expenses and deffered income
A.2.3. Change in inventory
A.** Net cash from operating activities before taxation
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
and extraordinary items
a mimoř. položkami A.3. Interest paid
Vyplacené úroky
16
A.4. Interest received
Přijaté úroky
17
159
A.5. Tax on ordinary activities paid
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
18
-13 092
A.6. Gains and losses on extraordinary items
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy 19
A.7. Dividends and shares in profit received
Přijaté dividendy a podíly na zisku
20
A.*** Net cash provided by (used in) operating activities Čistý peněžní tok z provozní činnosti (r.15 to 20)
21
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
(r.10+11)
60
52 308
-11 287
88 483
CASH - FLOW (NEKONSOLIDOVANÁ, V CELÝCH TIS. KČ)
CASH FLOW STATEMENT
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
a
CASH - FLOW (UNCONSOLIDATED,
IN CZK THOUSANDS)
b
r.
b Current period
c
Previous per.
1
2
B.1. Purchase of fixed assets
Výdaje spojené s nabytím DM
22
-5 855
-7 298
B.2. Proceeds from sale of fixed assets
Příjmy z prodeje DM
23
381
60
B.3. Loans granted to related parties
Půjčky a úvěry ovl. a řízeným osobám
24
-40 000
a úč. jednotkám pod podst. vlivem
-5 474
-47 238
-100 000
B.*** Net cash provided by (used in) investing activities Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (r.22+23+24)
25
C.1. Change in long-term liabilities and long-term or short-term loans
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
26
C.2. Effect of changes in share capital on cash
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (r.28 to 33)
27
-35 000
C.2.1. Increase in cash and cash equivalents
Zvýš. peněžních prostř. a peněžních ekviv. z titulu 28
due to increase in share capital, statutory funds etc. zvýš. zákl. kapitálu, ev. rezerv. fondu
C.2.2. Equity reduction paid to shareholders
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 29
C.2.3. Other contributions of cash by partners and shareholders
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 30
C.2.4. Loss coverage by partners
Úhrada ztráty společníky
31
C.2.5. Direct debit fund payments Přímé platby na vrub fondů
32
C.2.6. Dividends or profit sharing paid
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
33
-35 000
-100 000
C.*** Net cash provided by (used in) financing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (r.26+27)
34
-35 000
-100 000
F
Net increase (decrease) in cash
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (r.21+25+34)
35
11 834
-58 755
R
Cash and cash equivalents at the end
Stav peněžních prostř. a peněžních ekviv. (r.01+35)
36
75 029
63 195
of reporting period calculated
na konci obd. – vypočtený podle výkazu
S
Cash and cash equivalents at
Skut. stav peněžních prostř. a peněžních
37
75 029
63 19
end of year in Balance sheet
ekviv. na konci období
D
Difference
Rozdíl
(r.37-36)
38
61
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
62
63
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
64
65
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a. s. 2015
66
Výroční zpráva / Annual report OKD, HBZS, a.s. 2015
VÝROČNÍ ANNUAL
ZPRÁVA REPORT
2015
OKD, HBZS, a.s.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje o společnosti a její profil Company‘s data and its profile

Více