Otevřít

Komentáře

Transkript

Otevřít
POŽÁRNÍ OCHRANA 2013
Statistické údaje jako jeden ze zdroj požárn inženýrských
hodnocení
Statistical Data as a One of the Sources of Fire Engineering
Assessment
Ing. Ji í Pokorný, Ph.D., MPA
roku 2006 do sou asnosti jsou údaje o mimo ádných událostech1
sledovány s využitím software Krajské statistické sledování událostí
(dále jen „SSU“) pod databázi Oracle. Celý systém je pr b žn
rozši ován a modernizován i s ohledem na vyhodnocování pot eb
požární prevence.
Ing. Martin Nanek
Ing. Martin Pliska
Ing. Zden k Šlachta
eska asociace hasi ských d stojník , Hasi ský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Záb eh
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
Abstrakt
Statistické sledování událostí je sou ástí výkonu státního
požárního dozoru, který je upraven zákonem . 133/1985 Sb.,
o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis , v návaznosti
na § 51 vyhlášky . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci). Statistika událostí je sou ástí dokumentace
výkonu státního požárního dozoru.
Statistické údaje jsou obecn využitelné v ad disciplín.
P ísp vek prezentuje charakter a tím také možnosti využití
národních a zahrani ních statistik požárnosti pro oblast požárn
inženýrských hodnocení. V oblasti národních statistických údaj
je prezentována forma jejich sledování, možnosti t íd ní a rozsah
údaj využitelný pro uvedenou zájmovou oblast. Z pohledu
zahrani ních statistických údaj jsou prezentovány nejvýznamn jší
databázové zdroje a jejich obsah. Sou asn jsou komentovány
možnosti jejich využití.
Údaje o mimo ádných událostech se analyzují za ú elem
stanovení preventivních opat ení, usm rn ní výkonu státního
požárního dozoru, zam ení preventivn výchovné innosti,
zpracování koncep ních materiál rozvoje požární ochrany atp.
Klí ová slova
• technická havárie,
Požár, statistika, požární inženýrství.
SSU obsahuje záznamy o mimo ádných událostech t íd ných
podle jejich charakteru do následujících kategorií:
• požár,
• dopravní nehoda,
• únik nebezpe né chemické látky,
• radia ní havárie a nehoda,
Abstract
• ostatní mimo ádné události,
Statistical data are generally usable in a number of disciplines.
This paper presents character and possibility of using national and
international statistics of the re in the area of the Fire Engineering
Assessment. In the part of national statistical data is presented the
form of monitoring, sorting options and range of data usable for
that area of interest. From the perspective of international statistics
are presented the most signicant database resources and their
contents. At the same time are commented the possibility of their
use.
• planý poplach [1].
Key words
Fire, statistics, Fire Engineering.
Úvod
Údaje související s požáry jsou v ad
sledovány a hodnoceny.
zemí dlouhodob
V souvislosti s ešením projektu „Specické posouzení vysoce
rizikových podmínek požární bezpe nosti s využitím postup
požárního inženýrství“ (VG 20122014074) v rámci Programu
bezpe nostního výzkumu eské republiky v letech 2010 - 2015
(dále také jen „projekt“) byly analyzovány národní a zahrani ní
statistické údaje z hlediska jejich možného využití v rámci
kvalitativní analýzy.
Z pohledu projektu je využitelná kategorie požár.
Záznamy o požárech mají dv úrovn . První úrovní je takzvaný
„požár se základní evidencí“2 (tvo í p ibližn 50 % z celkového
po tu), druhou úrovní jsou požáry ostatní, kde jsou in ny úkony
vyšet ovateli požáru. [2] Pro pot eby projektu je využitelná pouze
druhá úrove požár , u kterých je stanovována jejich p í ina
a následky.
V rámci projektu byla provedena detailní analýza struktury
shromaž ovaných dat, na jejímž základ bylo vytipováno 47 údaj
umož ujících ltrování jev souvisejících s události požár, které
mohou být využity pro požárn inženýrské aplikace [3]. Vzájemné
souvislosti jsou znázorn ny na obr. 1.
Pro prvotní analýzu a prov ení navržených vazeb bylo
rozhodnuto o využití údaj databáze SSU v rozsahu pro
Moravskoslezský kraj (dále jen „krajská databáze“). K tomuto
1
Národní statistický zdroj
Statistické sledování událostí má u Hasi ského záchranného
sboru R (dále také jen „HZS R“) dlouholetou historii. Od
2
196
Za mimo ádné události (dále jen „události“) se dle l. 3 odst. 1 Pokynu
. 10/2006 generálního editele Hasi ského záchranného sboru R
a nám stka ministra vnitra ze dne 13.03.2006, kterým se stanoví
pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení
zásah považují veškeré požáry, další události jako jsou dopravní
nehody, živelní pohromy, havárie nap . úniky nebezpe ných (nap .
chemických) látek, technické havárie, radia ní havárie a ostatní
mimo ádné události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO
a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) v etn
prov ovacích cvi ení.
Požár se základní evidencí je požár p írodních porost (i v prostoru
lesních pozemk ), odpad , demolic a vrak vozidel, vznícení
potravin p i va ení a vznícení sazí v komín , pokud nevznikne škoda
na majetku a nedojde k rozší ení požáru, k usmrcení i zran ní osob
nebo jejich p ímému ohrožení.
Ostrava 4. - 5. zá í 2013
POŽÁRNÍ OCHRANA 2013
kroku bylo mimo jiné p istoupeno i z d vodu, že software SSU (a to
jak zadávací, tak i vyhodnocovací modul) neumož uje nestandardní
statistické výstupy k realizaci pot eb projektu.















 







Obr. 1 Analýza dat vedených v SSU k typu události požár [3]
P i prvotní analýze byly vytipovány údaje, které mají být
z evidovaných statistických dat získány. Uvedené údaje budou
analyzovány ve vazbách na další položky nap . typ objektu, prostor
vzniku. Jedná se o následující údaje:
• doba volného rozvoj požáru,
• doba lokalizace,
• doba likvidace,
• p ímá škoda,
• konstruk ní systém,
• podlažnost a výšková poloha,
• funkce požárního úseku, nedostatky v provedení požárních
úsek ,
• zran ní a úmrtí osob,
V rámci projektu byla provedena také rešerše zahrani ních
statistických zdroj souvisejících s požáry. Výchozími zdroji pro
vyhledávání statistických informací se staly zdroje organizací,
které se zabývají oblastí požární bezpe nosti, zejm. International
association of re and rescue services (CTIF), Federation of the
European Union Fire Ofcer Associations (FEU) a International
Association for the Study of Insurance Economics.
CTIF (International association of re and rescue services)
Organizace, jejíž název lze voln p eložit jako Mezinárodní
technický výbor pro prevenci a hašení požár , je celosv tovou
oborovou organizací. Zam uje se na vým nu informací a zkušeností
v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany p i katastrofách.
V sou asné dob je v rámci CTIF sdruženo 39 lenských stát
a bezpo et dalších p idružených len .
CTIF ro n vydává bulletin Fire statistics, ve kterém lze nalézt
statistické údaje z p ibližn 32 zemí a 41 m st ve sv t . Bulletin
je velmi obsáhlý (obsahuje cca 64 stran textu), kde dv t etiny
obsahu tvo í statistické tabulky a grafy. Vzhledem k množství
a složitosti takto získávaných dat obsahuje aktuální bulletin
2 roky staré statistické údaje. Bulletin vychází sou asn ve t ech
jazycích (anglicky, rusky a n mecky). Pod odkazem http://www.
ctif.org/-Statistics- lze nahlédnout do starších statistik, p i emž
v sou asnosti jsou voln dostupné bulletiny z let 2005 a 2006.
Mezi nejvýznamn jší sledované statistické oblasti pat í vývoj
požárnosti od roku 1939, p ehled požár a souvisejících událostí
ve vybraných zemích (nap . po et požár , p ijatá volání, úmrtí,
zran ní a jejich p epo ty na po et obyvatel). Podobné údaje jsou
dostupné také pro vybraná sv tová m sta [4].
FEU (Federation of the European Union Fire Ofcer Associations)
• p evážn ho ící látky,
• zásah ob an ,
• funkce elektrické požární signalizace, samo inného stabilního
hasicího za ízení a za ízení pro odvod kou e a tepla,
• vznik požár podle denní doby [3].
Po ov ení jednotlivých vazeb a výstup
na datech
krajské databáze budou stejné postupy aplikovány na datech
celorepublikových.
Ukázka vzájemné vazby mezi po tem událostí a dobou volného
rozvoje je znázorn na na obr. 2 (byly využity údaje z databáze SSU
Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje).


Federace asociací hasi ských d stojník Evropské Unie
se zabývá problematikou spojenou s mimo ádnými událostmi
a jejich ešením, požární bezpe ností, krizovým ízením, hašením,
záchranou a dalšími souvisejícími innostmi.
Organizace p sobí jako informa ní a koordina ní instituce pro
asociace na národní úrovni. V rámci vn jší innosti spolupracuje s jinými
mezinárodními organizacemi a subjekty v bezpe nostní oblasti [5].
THE GENEVA ASSOCIATION (International Association for
the Study of Insurance Economics)
Tato asociace, jejíž název lze voln p eložit jako Mezinárodní
asociace zabývající se studiem pojiš ovacích ekonomik, je
sdružením v oblasti strategicky d ležitého pojišt ní a v oblasti
ízení rizik. leny této asociace je 90 výkonných editel
nejvýznamn jších pojiš oven sv ta.
Asociace zve ej uje každý rok bulletin s názvem World Fire
Statistics Bulletin. Dokument není natolik obsáhlý jako bulletin
CTIF, prezentované údaje jsou však obdobn jako u bulletinu CTIF
zpožd ny (v daném p ípad 3 roky). Bulletin je vydáván v angli tin .




























































































Zahrani ní statistické zdroje

Obr. 2 Znázorn ní doby volného rozvoje požáru u požár na
území m sta Ostravy za období 2006 - 2011 [3]
V zásad jednoduchá záležitost spo ívající ve stanovení rozdíl
doby mezi „vznikem požáru“ a „zahájením zásahu“, poukázala na
problém s hodnocením mimo ádných událostí, extrém a jistou
chybovostí vložených dat. Tyto skute nosti budou dále ešeny
v rámci dalších prací na projektu.
Ostrava 4. - 5. zá í 2013
V bulletinu jsou dostupné základní statistické údaje pro
p ibližn 15 stát . Pro vybrané státy jsou k dispozici statistická data
týkající se zejména p ímých a nep ímých škod p i požárech, po tu
úmrtí a jejich srovnání na 100 tis. obyvatel.
Bulletiny od roku 1997 až po sou asnost jsou dostupné na
webových stránkách Federation of the European Union Fire Ofcer
Associations http://www.f-e-u.org/statistics.php [6].
Výb r stát pro vyhledání statistických zdroj
P ed vyhledáním dalších statistických zdroj byly vytipovány
státy, u nichž bylo možné p edpokládat, že vedou statistiky
o požárech alespo rámcov srovnatelné s eskou republikou.
Základ vytipovaných stát tvo í státy Evropské unie a dále vybrané
sv tové mocnosti, kterými jsou USA a Rusko (viz tab. 1).
197
POŽÁRNÍ OCHRANA 2013
Tab. 1 P ehled vytipovaných stát pro vyhledávání statistických
údaj [3]
Austrálie
Irsko
N mecko
Bulharsko
Itálie
Nizozemsko
Slovensko
Island
Nový Zéland
Slovinsko
eská republika
ecko
Dánsko
Kanada
Polsko
Špan lsko
Estonsko
Kypr
Portugalsko
Švédsko
Finsko
Litva
Rakousko
USA
Francie
Lotyšsko
Rumunsko
Velká Británie
Chorvatsko
Lucembursko
Rusko
Významné listinné/elektronické zdroje
Jedním z vhodných informa ních zdroj z hlediska vyhledávání
zahrani ních statistických dat je kniha autor Brushlinsky N.N.,
Sokolov S.V., Wagner P., Humanity and Fires.
Auto i v knize p edevším sledují (po etn hodnotí), t i rizikové
faktory spojené s požáry. Jde o riziko ohrožení osob požárem za
denovaný interval, riziko smrti p i požáru a riziko smrti p i požáru
za denovaný interval. Pro výpo ty využívají statistické zdroje
zna ného po tu zemí. Každému z vybraných stát je v nována
samostatná kapitola, ve které jsou uvedeny základní charakteristiky
dané zem , statistické údaje a výpo ty [7].
Vlastní statistické údaje nejsou pro ú ely projektu použitelné,
kniha ovšem uvádí odkazy na zahrani ní statistické ro enky nebo
poskytuje vodítko, kde statistické údaje vyhledat.
Prezentované výsledky souvisí s rešeršními pracemi na národní
a zahrani ních statistikách, které se zabývají údaji v souvislosti
s požáry.
Statistické sledované údaje na národní úrovni jsou pom rn
detailní a umož ují vyhodnocovat a kombinovat širokou škálu dat,
které jsou pro oblast požárního inženýrství využitelné.
Zahrani ní statistické zdroje jsou problemati t jší jak
z hlediska jejich vlastního nalezení, jazykových limit , r zných
forem zpracování, tak z hlediska jejich omezeného rozsahu, který
je zpravidla podstatn užší než sledované údaje na národní úrovni.
Pod kování
Tento p ísp vek vznikl za podpory projektu Ministerstva vnitra
R . VG 20122014074 „Specické posouzení vysoce rizikových
podmínek požární bezpe nosti s využitím postup požárního
inženýrství“.
Literatura
[1]
Software Krajské statistické sledování událostí, ver. 5.0.216.3.
Kladno: RCS Kladno s.r.o., 2013.
[2]
Sbírka interních akt ízení Pokyn . 3/2011 generálního
editele Hasi ského záchranného sboru R ze dne 14. 1. 2011,
kterým se stanoví postup Hasi ského záchranného sboru R
p i zjiš ování p í in vzniku požár . Praha: G HZS R, 2011.
[3]
Kolektiv autor . Projekt Specické posouzení vysoce
rizikových podmínek požární bezpe nosti s využitím postup
požárního inženýrství. Kód projektu VG20122014074. Ro ní
zpráva k projektu za rok 2012. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,
FBI a AHD, 2012, 151 s.
[4]
CTIF. In International association of re and rescue service.
[online]. 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z WWW: < http://
www.ctif.org/>.
[5]
FEU. In Federation of the European Union Fire Ofcer
Associations. [online]. 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné
z WWW: <http://www.f-e-u.org/index.php>.
Výsledky rešerše zahrani ních statistických zdroj
Snahou bylo vyhledat statistické údaje vytipovaných zemí,
které by byly použitelné pro ešený projekt. Rešerši statistických
zdroj významn komplikovala skute nost, že ne všechny státy
zpracovávají, p ípadn publikují, dostate n detailní statistické
údaje, a ne vždy byly zdroje vhodn p ipraveny na zahrani ního
návšt vníka (nap . verze pouze v jazyce dané zem ).
Tab. 2 P ehled n kterých nalezených zahrani ních zdroj [3]
Zem
Odkaz
Austrálie
http://www.pc.gov.au/gsp/rogs
eská
republika
http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kanada
Litva
Lotyšsko
Jazyk
Anglicky
esky
Generální editelství HZS R
http://www.hzscr.cz/hasicien/article/statistical-yearbooks.aspx
Anglicky
Generální editelství HZS R
http://www.lepk.ee/net/index.php?option=com_
content&task=view&id=530&Itemid=134
Estonsky
Záchraná i Estonsko západ
http://www.rescue.ee/977
Estonsky
Záchraná i Estonsko východ
http://www.pelastustoimi./tilastot/
http://www.pelastustoimi./en/statistics/
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/securite_civile
Finsky
Záchranná služba Finsko
Anglicky
Záchranná služba Finsko
Francouzsky
stránky francouzského Ministerstva vnitra
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/
FireandEmergencyServices/
Anglicky
Ú ad pro spole nost a místní samosprávu (Environment, Community and
Local Government)
http://reinvestigation.ie/irish-re-statistics
Anglicky
Asociace irských požárních vyšet ovatel (Fire Investigators Association
of Ireland)
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=450
Italsky
Hasi ský sbor, ve ejná záchranná služba a civilní obrana (Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)
Rada kanadských maršál a požárních komisa
marshals and re commissioners)
http://www.ccfmfc.ca/stats.html
http://www.vpgt.lt/index.php?575045151
Anglicky
Hasi ský a záchranného sbor Litva
http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/statistika
Lotyšsky
Hasi ský záchranný sbor Lotyšska
P ehled n kterých nalezených zahrani ních zdroj je uveden
v tab. 2.
V p ísp vku byly prezentovány díl í výsledky projektu, který je
ešen v rámci Programu bezpe nostního výzkumu eské republiky
v letech 2010 - 2015 a je zam en na oblast požárního inženýrství.
(Council of canadian
[6]
THE GENEVA ASSOCIATION. In International Association
for the Study of Insurance Economics. [online]. 2013 [cit. 201306-16]. Dostupné z WWW: <https://www.genevaassociation.
org/>.
[7]
Brushlinsky, N.N.; Sokolov, S.V.; Wagner, P.: Humanity and
res. Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
2010. ISBN 978-838-8777-295.
Záv r
198
Poznámka
Vládní statistiky
Ostrava 4. - 5. zá í 2013

Podobné dokumenty

Návrh konceptu optimalizace české sítě knihoven podle Finska

Návrh konceptu optimalizace české sítě knihoven podle Finska regionální funkce pověřených knihoven nepostačuje pro zvýšení úrovně služeb; profesionální knihovníci i přes svou snahu nemohou plně rozvíjet služby malých knihoven – v praxi to vypadá většinou tak...

Více

Stáhnout roční zprávu 2012 - ČAHD

Stáhnout roční zprávu 2012 - ČAHD Při prvotní analýze byly vytipovány údaje, které mají být z evidovaných statistických dat získány. Uvedené údaje budou analyzovány ve vazbách na další položky např. typ objektu, prostor vzniku apod...

Více

Ukázka stránky z abecední části adresáře

Ukázka stránky z abecední části adresáře * Výroba elektrické energie * Výkup elektrické energie od nezávislých výrobcù * Poradenství, plánování, projekty, øízení rizik, strukturalizace dodávek v oblasti elektrické energie Doplòující infor...

Více

Otevřít

Otevřít více místech prostoru. Byl zvolen st ed místnosti, nad ohniskem požáru, a krajní ást místnosti. Porovnání sledovaných parametr na t chto místech, umožní vytvo it si reáln jší p edstavu o výsledcích...

Více

SOUTĚŽNÍ PAS TECHNO TRASY

SOUTĚŽNÍ PAS TECHNO TRASY 8. Vagonářské muzeum ve Studénce www.vagonarske-muzeum.cz 9. Pevnost MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína www.bunkr-bohumin.cz 10. Úzkokolejná dráha – Osoblaha www.osoblazsko.com 11. Kosárna v Karlovicích v...

Více