Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za školní rok 2012-2013
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Č.j.: 1922/2013/VSŠUČT
Spis. – skart. znak: C4 – A/5
Výroční zpráva
o činnosti školy za školní rok 2012/2013
schváleno školskou radou dne 14.10 2013
předseda školské rady Mgr. Jan Kovář
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Úvod ........................................................................................................................... 3
Základní údaje o škole ................................................................................................... 3
Přehled oborů vzdělání................................................................................................... 4
26-41-M/01 Elektrotechnika ........................................................................................... 4
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy ........................................................................ 6
18-20-M/01 Informační technologie................................................................................. 8
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik .............................................................................. 10
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby ..................................................... 12
26-51-H/01 Elektrikář .................................................................................................. 14
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud ................................................................................ 16
23-51-H/01 Strojní mechanik ....................................................................................... 18
33-56-H/01 Truhlář ..................................................................................................... 20
64-31-N/14 Logistika a management ............................................................................. 22
75-32-N/01 Sociální práce............................................................................................ 27
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ................................................... 32
Údaje o přijímacím řízení ve šk. roce 2012/2013 ............................................................. 37
5.1
Výsledky přijímacího řízení na SOŠ souhrnně po prvém a druhém kole (2013) ........... 37
5.2
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ (2013) ............................................................ 38
5.3
Výsledky řádného termínu absolutoria VOŠ – 2013 ................................................. 39
Výsledky vzdělávání .................................................................................................... 40
6.1
Výsledky závěrečných zkoušek ............................................................................. 40
6.2
Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu 2013 ............................................. 41
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ......................................................... 42
Výchovně vzdělávací činnost ......................................................................................... 45
8.1
Zpráva předmětové komise anglického jazyka ....................................................... 45
8.2
Zpráva předmětové komise společenskovědních předmětů ..................................... 46
8.3
Zpráva předmětové komise dopravy a přepravy ..................................................... 48
8.4
Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů .............................................. 51
8.5
Zpráva předmětové komise elektrotechniky – obor kategorie M................................ 52
8.6
Zpráva předmětové komise elektrotechniky - obory kategorie L a H ......................... 52
8.7
Zpráva předmětové komise ICT............................................................................ 53
8.8
Zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů ............................................ 57
8.9
Zpráva předmětové komise tělesné výchovy .......................................................... 58
8.10 Zpráva předmětové komise nábytkářství ............................................................... 59
8.11 Zpráva předmětové komise strojírenství a mechatroniky ......................................... 60
8.12 Zpráva předmětové komise logistiky ..................................................................... 60
8.13 Zpráva předmětové komise sociální práce ............................................................. 61
8.14 Zpráva o činnosti výchovného poradce - metodika prevence .................................... 63
8.15 Přehled činnosti úseku praktické výuky ................................................................. 64
Výsledky inspekční činnosti .......................................................................................... 66
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 ............................................................. 67
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti........................................................................ 69
Zapojení školy do rozvojových programů ....................................................................... 89
12.1 Inovace výuky prostřednictvím ICT ....................................................................... 89
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ...................................... 90
13.1 Program Cisco Networking Academy na VOŠ a SŠT Česká Třebová ........................... 90
Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ..................... 93
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 ........................................................ 93
2 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
1. Úvod
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová nabízí odborné vzdělání pro budoucí
uplatnění v praxi, nebo připravuje žáky pro další studium na vyšších či vysokých školách.
Stabilní a perspektivní odborná škola nabízí celou řadu výhod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dobrou dopravní dostupnost ze širokého okolí,
možnost ubytování ve vlastním domově mládeže s celodenním stravováním,
výborné podmínky ke studiu v oblastech elektrotechniky, informačních technologií, nábytkářství,
strojírenství, ekonomiky dopravy, logistiky a sociální práce,
výborné technické vybavení učeben výpočetní techniky, laboratoří a dílen praktické výuky,
moderní školní datové sítě s pokrytím WIFI pro přístup k internetu,
spolupráci s významnými firmami regionu při přípravě pro budoucí uplatnění absolventů,
aktivní členství ve významných profesních organizacích,
udržování kontaktů i se zahraničními partnery s účastí v mezinárodních projektech,
možnost absolvování CISCO akademie (studium síťových technologií za podpory firmy Cisco) v
rámci studia.
Škola poskytuje i vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních programech. Vyšší odborné vzdělávání je
charakteristické praktickou orientací, procvičováním teoretických poznatků, pracemi na projektech
a případových studiích, vyhledáváním informací, dlouhodobou praxí v podnicích, firmách a institucích
a vysokoškolskou organizací studia.
2. Základní údaje o škole
název
sídlo
zřizovatel
druhy škol a školských zařízení,
jejichž činnost organizace vykonává
typ organizace
identifikační číslo organizace (IČO)
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
vyšší odborná škola, střední škola, domov mládeže a školní
jídelna
příspěvková
493 148 66
telefon
465508111 (areál Skalka))
465568111 (areál Habrmanova))
[email protected]
www.vda.cz
e-mail
adresa pro dálkový přístup
vedení školy:
Ing. Milan Kment, ředitel školy
Ing. Bohuslav Pilgr, zástupce ředitele pro praktické vyučování, statutární zástupce ředitele
Ing. Aleš Stránský zástupce ředitele pro vyšší odborné studium a domov mládeže
Ing. Ing. Zdeněk Žaba, zástupce ředitele pro teoretické vyučování ve střední škole (Habrmanova)
Ing. Ing. Svatava Kouřilová, zástupce ředitele pro teoretické vyučování ve střední škole (Skalka)
Ing. Milena Budilová, vedoucí ekonomického úseku
Ing. Tomáš Müller, vedoucí technického úseku
školská rada vyšší odborné školy :
Ing. Karel Švercl, zástupce zřizovatele
Ing. Petra Novotná, zástupce pedagogických pracovníků
Ilona Dubská, zástupce studentů
školská rada střední školy :
PhDr. Bohumil Mlčák, zástupce zřizovatele
Mgr. Jan Kovář, zástupce pedagogických pracovníků
David Miffek, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
VZ 2012/2013
3 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
3. Přehled oborů vzdělání
26-41-M/01 Elektrotechnika
•
•
•
zaměření: Mechatronika
zaměření: Výkonové a trakční systémy
zaměření: Informační a komunikační systémy
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Žáci získají
ucelený přehled o elektrotechnice, elektronice, číslicové a automatizační technice, elektrotechnickém
měření a vzdělání v informačních technologiích. Pro čtvrtý ročník si volí zaměření. Absolventi získávají
elektrotechnické vzdělání, požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace s osvědčením o zkoušce
podle vyhlášky 50/78 Sb., §5.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolvent se může uplatnit v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a
přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací, jako technici měření a regulace, jako operátoři a
programátoři počítačů nebo mikropočítačů a při programování průmyslových automatů.
Při návrzích trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic. V
odvětví dopravy ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů, v problematice konstrukce,
regulace a řízení hnacích kolejových vozidlech. V odvětví energetiky ve funkcích mistrů, elektrodispečerů,
podnikových energetiků, při stavbách, údržbě a rekonstrukci rozvodných sítí.
V oblasti využití výpočetní techniky při zpracování a přenosu dat, při návrhu, údržbě a montáži
telekomunikačních systémů, v oblasti technické kontroly, zkušební, regulační techniky a údržby
elektrotechnických zařízení.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v
bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.
4 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
PŘEDMĚT/ROČNÍK
Český jazyk a komunikace
Cizí jazyk - anglický jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Ekologie a zdravověda
Fyzika
Matematika
Estetické vzdělávání
Tělesná výchova
Informační technika
Počítačové systémy
Základy programování
Ekonomika
Technika administrativy
Strojnictví
Materiály a technologie
Učební praxe
Základy elektrotechniky
Číslicová technika
Automatizační technika
Elektronika
Elektrotechnická měření
Zaměření
Mechatronika
Mechatronika
Mechanika
Řízení a regulace
Měření a diagnostika
Výkonové a trakční systémy
Elektrotechnická měření silnoproudá
Elektrické stroje a elektroenergetika
Provozní praxe
Trakční vozidla
Informační a komunikační systémy
Elektrotechnická měření slaboproudá
Informační a komunikační systémy
Počítačové systémy
Výrobní praxe
CELKEM
VZ 2012/2013
I.
2
3
3
2
4
1
2
3
II.
1
3
2
1
2
4
2
2
3
III.
2
3
IV.
1
3
1
1
3
1
2
4
2
2
2
2
3
1
3
2
2
4
2
2
3
3
2
32
32
2
2
2
3
4
32
CELKEM
6
12
2
3
3
4
15
6
8
6
2
2
3
1
5
2
6
7
5
2
5
4
6
4
5
4
6
4
5
4
4
7
3
5
4
7
3
5
4
8
4
3
32
4
8
4
3
128
5 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
•
•
zaměření: Logistika v dopravě
zaměření: Ekonomika v dopravě
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Ve třetím
ročníku je zařazen povinný předmět Řízení motorových vozidel k získání řidičského oprávnění pro skupinu
„B“, kde teoretická i praktická výuka je bezplatná. Ve čtvrtém ročníku si žák volí zaměření. Výuka probíhá
podle školního vzdělávacího programu.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolvent se uplatní ve funkcích logistických, technickohospodářských a administrativních pracovníků
v oblasti řízení provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností celé dopravní soustavy, jako
manažer nebo referent silniční, železniční, letecké, městské a lodní dopravy, logistik, zasílatel, účetní,
finanční manažer, finanční a daňový poradce, apod.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském,
magisterském nebo inženýrském směru.
6 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
PŘEDMĚT/ROČNÍK
Český jazyk a komunikace
Cizí jazyk - anglický jazyk
Základy obchodní angličtiny
Cizí jazyk II - NEJ nebo RUJ
Estetické vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Ekologie a zdravověda
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační technika
Ekonomika
Podniková administrativa
Ekonomická praxe
Obchodní psychologie
Zbožíznalství
Dopravní zeměpis
Přeprava
Doprava
Logistika
Přepravně-dopravní praxe
Řízení motorových vozidel
Zaměření
Logistika v dopravě
Logistika
Logistická praxe
Ekonomika v dopravě
Ekonomika
Podniková administrativa
Ekonomická praxe
CELKEM
VZ 2012/2013
I.
2
3
II.
1
3
III.
2
3
2
1
2
2
2
1
2
1
IV.
1
3
1
2
2
1
1
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
1
2
3
2
2
2
3
1
2
2
3
2
2
32
32
2
2
1
2
32
3
3
2
CELKEM
6
12
1
8
6
2
3
3
2
10
8
8
5
3
1
2
2
2
12
11
6
5
2
6
2
6
2
2
4
2
32
2
4
2
128
7 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
18-20-M/01 Informační technologie
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Je určen pro
přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti návrhu, instalace a údržby výpočetních systémů a
počítačových sítí. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu.
Žáci mohou ve škole absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a
rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí a počítačové
bezpečnosti.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších podnicích a firmách v oblastech návrhů a realizace
počítačových systémů podle jejich účelu, údržby prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoje
uživatelských, databázových a webových řešení. Dalším uplatněním může být oblast instalace a správy
OS, návrhy, realizace a administrace počítačových sítí, kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně
poradenství.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském,
magisterském nebo inženýrském směru.
8 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
PŘEDMĚT/ROČNÍK
I.
II.
III.
IV.
Český jazyk a komunikace
2
1
2
1
6
Cizí jazyk - anglický jazyk
3
3
3
3
12
1
1
2
2
4
2
1
Cizí jazyk - technická angličtina
Cizí jazyk II (NEJ nebo RUJ)
Estetické vzdělávání
1
Dějepis
1
6
2
2
Občanská nauka
1
1
3
4
Fyzika
2
2
Elektrotechnika
3
Ekologie a zdravověda
3
Matematika
4
4
3
4
15
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informační technika
2
3
3
2
Ekonomika
3
3
1
Technika administrativy
1
Hardwarová zařízení
5
2
Operační systémy
2
2
2
4
3
Aplikace na PC
7
2
8
7
Grafika na PC
2
2
4
Počítačové sítě
5
5
10
4
4
2
4
8
3
3
33
128
Ochrana dat
Databázové aplikace
2
Základy programování
Učební praxe
CELKEM
VZ 2012/2013
2
CELKEM
2
2
32
31
4
32
9 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Čtyřleté denní studium s maturitou, jejíž součástí je praktická zkouška z odborného výcviku a s
osvědčením o zkoušce podle vyhlášky 50/78 Sb., §5.
Vzdělávací program odpovídá aktuálním požadavkům trhu práce s výrazným podílem slaboproudé
elektrotechniky a automatizační techniky. Rozsah praktické výuky je 3x větší (viz učební plán) než u
maturitních oborů typu SOŠ. Výuka probíhá v areálu Skalka s moderně vybavenými laboratořemi a
dílnami odborného výcviku. Obor Mechanik – elektrotechnik nahrazuje tradiční obor Mechanik
silnoproudých zařízení od 1.9.2011 v souvislosti s vydáním nových rámcových vzdělávacích programů.
Obsah výuky je přizpůsoben poptávce firem v době, kdy je nedostatek elektrotechnických odborníků
s maturitou s náležitou průpravou v praktické výuce. V rámci praktické výuky nabízejí spolupráci firmy CZ
LOKO, a.s., Elektrizace železnic a.s., OEZ s.r.o., ELKOR Litomyšl, Rieter CZ s.r.o.
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi jsou připraveni na činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním,
seřizováním, zkoušením, opravami a obsluhou elektrotechnických a elektronických zařízení. Možnými
uplatněními absolventů jsou provozní technik, mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, zkušební
technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických nebo elektronických zařízení nebo
výpočetní techniky, programátor řídících systémů, aj.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském,
magisterském nebo inženýrském směru.
10 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
PŘEDMĚT/ROČNÍK
Český jazyk
Cizí jazyk (AJ nebo NJ)
Základy společenských věd
Fyzika
Chemie a ekologie
Matematika
Literatura a umění
Tělesná výchova
Informatika
I.
II.
III.
1
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
2
2
3
1
2
1
1,5
3
2,5
2
1
2
2
1,5
4,5
1,5
3
2
2
Ekonomika
Elektrotechnika
Materiály a technologie
IV.
2
3
2
4,5
1,5
4
1
2
2
Elektronika
Elektrické pohony
2
Číslicová technika
Automatizace
Pneumatické a hydraulické
systémy
Odborný výcvik
6
10,5
1,5
1,5
33
33
Elektrotechnická měření
Technická dokumentace
Modelování na počítači
CELKEM
VZ 2012/2013
CELKEM
5
12
5
4,5
1,5
13
5,5
8
6
3,5
6,5
3
5
2
2
2
4
2
2
34
3,5
3
2
131
10,5
2
7
1,5
2
33
2
32
11 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
se školním vzdělávacím programem Nábytkářská výroba.
Čtyřleté denní studium s maturitou, jejíž součástí je praktická zkouška z odborného výcviku. Vzdělávací
program poskytuje žákům komplexní přípravu pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího
průmyslu a reaguje na nejnovější technologie v nábytkářském průmyslu. Rozsah praktické výuky je 3x
větší než u maturitních oborů typu SOŠ. Výuka probíhá v areálu Skalka v učebnách s grafickými
programy pro 3D modelování a navrhování nábytku a dílnách odborného výcviku s vynikajícími
prostorovými a materiálně-technickými podmínkami pro výuku. V rámci praktické přípravy aktivně
spolupracujeme s významnými firmami v regionu.
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi najdou uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v
povolání nábytkářský nebo dřevařský technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Při
zajišťování výroby se uplatní jako mistři, referenti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků,
technologové ve výrobním provozu, operátoři ve všech oblastech výroby, konstruktéři nábytku při řešení
interiérů, případně jako vysoce kvalifikovaní pracovníci obsluhy konvenčních i moderních numericky
řízených (CNC) strojů Po získání praxe se mohou uplatnit jako plánovači, technologové v technické
přípravě výroby, vedoucí výroby, na úseku nákupu a prodeje materiálů a výrobků, aj.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském,
magisterském nebo inženýrském směru.
12 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
Předmět/ročník
I
II
III
Český jazyk
2
1
1
1
5
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
Základy společenských věd
2
1
1
1
5
4
3
3
3
Matematika
13
4,5
Fyzika
4,5
Chemie a ekologie
1,5
Literatura a umění
1
1
1
2,5
5,5
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informatika
2
2
1,5
Ekonomika
Odborné kreslení
1
1
6
1,5
2
3,5
2
4
2
2
Konstrukce
6
3,5
Materiály
2
1,5
Technologie
2
2
2
Výrobní zařízení
1
2
2
2
2
2
6
6
10,5
10,5
7
34
33
33
32
32
130
Technická dokumentace a cvičení
Odborný výcvik
Celkem
VZ 2012/2013
IV celkem
3,5
9,5
5
13 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
26-51-H/01 Elektrikář
se školním vzdělávacím programem Elektrikář - elektronik
Tříleté denní studium s výučním listem a osvědčením dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Jedná se o atraktivní a
perspektivní učební obor zaměřený na slaboproudou elektrotechniku, tj. na moderní elektroniku a
elektronická zařízení. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s významnými firmami v
regionu. Výuka oboru Elektrikář probíhá v areálu Skalka. Dílny praktické výuky jsou vybaveny špičkovým
technologickým zařízením, speciální měřicí a přístrojovou technikou, nejnovějšími výrobky spotřební
elektroniky, zabezpečovací techniky, učebnami hardware, aj.
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je
prospěch na základní škole
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi jsou připraveni k výkonu náročných dělnických profesí v oblasti výroby, montáží, údržbě a
opravách elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik
elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik
elektronických nebo elektrických zařízení a v celé řadě dalších příbuzných zaměřeních. Široký odborný
profil dává možnost pružné adaptabilitě i v příbuzných oborech s možností aplikovat získané vědomosti,
dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Jsou schopni samostatné práce i práce v týmu.
Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních
školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru, nebo se mohou ucházet o přijetí do 2. ročníku
maturitního oboru Mechanik elektrotechnik.
14 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
Předmět/ročník
I
II
Český jazyk
1
1
1
3
Anglický jazyk
2
2
2
6
1
1
2
Občanská nauka
4
Přírodní vědy
3
1
Matematika
2
2
1
5
Literatura a umění
1
1
1
3
Tělesná výchova
2
1
2
5
Informatika
1
1
1
3
2,5
2,5
Ekonomika
Základy elektrotechniky
Elektrická měření
z toho praktické cvičení
Odborný výcvik
5
12
Elektrické stroje a přístroje
Elektronika
Technologie
2,5
Strojnictví
Číslicová technika
z toho praktické cvičení
1,5
2
1
1
0,5
17,5
14
5
3
43,5
1,5
1,5
3,5
3,5
2,5
1,5
0,5
1,5
1,5
Počítačové aplikace
1
1
Elektronická zařízení
3
3
Silnoproudá zařízení
1
1
1,5
0,5
1,5
34,5
102
Automatizační zařízení
z toho praktické cvičení
Celkem
VZ 2012/2013
III celkem
33
34,5
15 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
se školním vzdělávacím programem Elektromechanik
Tříleté denní studium s výučním listem a osvědčením dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Zajímavý a na trhu
práce žádaný učební obor zaměřený na instalace, montáže, opravy a údržbu elektrických zařízení s
možnostmi uplatnění při vlastním podnikání nebo u elektromontážních firem a průmyslu. V rámci
praktické přípravy aktivně spolupracujeme s významnými firmami v regionu. Výuka oboru Elektrikář silnoproud probíhá v areálu Skalka. Dílny praktické výuky jsou vybaveny moderním technologickým
zařízením, speciální měřicí a přístrojovou technikou, montážními a výukovými panely, atd.
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je
prospěch na základní škole
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi jsou plně kvalifikovaní pracovníci silnoproudé elektrotechniky, mají odborné předpoklady pro
elektromontážní, elektroinstalační a opravárenské práce v elektrotechnice. Uplatní se jako provozní
elektrikáři na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář železniční dopravy,
elektromontér zabezpečovacích zařízení, rozvodných sítí, montér instalací bytového a průmyslového
charakteru, opravář elektrických zařízení, strojů a přístrojů.
Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních
školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru, nebo se mohou ucházet o přijetí do 2. ročníku
maturitního oboru Mechanik elektrotechnik.
16 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
Předmět/ročník
I
II
Český jazyk
1
1
1
3
Anglický jazyk
2
2
2
6
1
1
2
Občanská nauka
4
Přírodní vědy
3
1
Matematika
2
2
1
5
Literatura a umění
1
1
1
3
Tělesná výchova
2
1
1
4
Informatika
1
1
1
3
2,5
2,5
Ekonomika
Základy elektrotechniky
Elektrická měření
z toho praktické cvičení
Odborný výcvik
5
12
Elektrické stroje a přístroje
Elektronika
Technologie
2,5
Strojnictví
1,5
2
1
1
0,5
17,5
17,5
1,5
1,5
2,5
1,5
2
Automatizační zařízení
z toho praktické cvičení
33
47
3,5
Rozvodná zařízení
Celkem
5
3
3,5
Užití elektrické energie
VZ 2012/2013
III celkem
34,5
2
2
2
1,5
0,5
1,5
34,5
102
17 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
23-51-H/01 Strojní mechanik
se školním vzdělávacím programem Zámečník
Tříleté denní studium s výučním listem a svářečským průkazem. Na trhu práce velmi žádaný strojírenský
učební obor pro výrobu, montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v průmyslu, stavebnictví,
zemědělství, dopravě a v domácnostech. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s
významnými firmami v regionu. Výuka oboru Strojní mechanik probíhá v areálu Skalka. Dílny praktické
výuky jsou vybaveny veškerým zařízením pro ruční, strojní a tepelné zpracování kovů, dále pro svařování
a montáže kovových konstrukcí. Podle studijních výsledků mohou žáci získat stipendium od 2.pololetí
1. ročníku.
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je
prospěch na základní škole.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi se uplatní v povoláních provozní zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář, montér
kovových konstrukcí, svářeč, montér, potrubář, zámečník kolejových vozidel, stavební zámečník,
kontrolor strojírenských výrobků a v mnoha dalších příbuzných zaměřeních.
Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních
školách v nástavbovém studiu v příslušném oboru.
18 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
Předmět/ročník
I
II
Český jazyk
1
1
1
3
Anglický jazyk
2
2
2
6
1
1
2
Občanská nauka
4
Přírodní vědy
3
1
Matematika
2
2
1
5
Literatura a umění
1
1
1
3
Tělesná výchova
1
1
1
3
Informatika
1
1
1
3
2,5
2,5
1
2,5
2,5
6
Ekonomika
Technologie
Strojnictví
1,5
2
1,5
5
Strojírenská technologie
1,5
1,5
1
4
15
17,5
17,5
50
2
1
1,5
4,5
32
34,5
34,5
101
Odborný výcvik
Technická dokumentace
Celkem
VZ 2012/2013
III celkem
19 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
33-56-H/01 Truhlář
se školním vzdělávacím programem Truhlář nábytkář
Tříleté denní studium s výučním listem-Zajímavý a perspektivní učební obor zaměřený na výrobu
nábytku, přičemž součástí odborné přípravy je také výroba stavebních konstrukcí, zejména oken a dveří.
Výuka oboru Truhlář probíhá v areálu Skalka. Dílny praktické výuky jsou komplexně vybaveny (ruční,
montážní a strojní dílny s centrálním odsáváním a novými moderními stroji a dalším zařízením (sklady,
přípravna, kondenzační sušárna řeziva) pro všestrannou truhlářskou zakázkovou výrobu
Obor je určen pro chlapce a dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní
způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je
prospěch na základní škole.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi najdou uplatnění v malých, středních i velkých firmách, v živnostech v pozici zaměstnance i
podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a
montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků
zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb a při opravách a renovacích nábytku.
Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly i kontroly jakosti výrobků, obchodu a zásobování.
Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních
školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru, nebo se mohou ucházet o přijetí do 2. ročníku
maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
20 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Učební plán
Předmět/ročník
I
II
Český jazyk
1
1
1
3
Anglický jazyk
2
2
2
6
1
1
2
Občanská nauka
4
Přírodní vědy
3
1
Matematika
2
2
1
5
Literatura a umění
1
1
1
3
Tělesná výchova
1
1
1
3
Informatika
1
1
1
3
2,5
2,5
1
2
2,5
5,5
Ekonomika
Odborné kreslení
Materiály
3
2
1
15
17,5
17,5
50
Technologie
2
2
3
7
Výrobní zařízení
1
2
32
34,5
Odborný výcvik
Technická cvičení
Celkem
VZ 2012/2013
III celkem
3
1
1
34,5
101
21 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Vyšší odborné vzdělávání – nabízené obory vzdělávání
64-31-N/14 Logistika a management
Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a
distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při
minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Logistika je rozmístění zdrojů v čase,
logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. Pod pojmem supply chain management
koordinují logističtí specialisté toky materiálu a informací od surovin až ke konečnému zákazníkovi. Jejich
vliv dosahuje až k vývoji a na druhou stranu k odstraňování odpadu a zpětným tokům. Tito odborníci
jednají s dodavateli o společných koncepcích, vytvářejí distribuční sítě, rozhodují o outsourcingu nebo
radí vedení společnosti ve věcech volby sídla firmy či jejich poboček.
Vzdělávací program Logistika a management je komplexní, multidisciplinární vzdělávací program s
teoretickou a praktickou přípravou doplněnou odbornou praxí. Připravuje absolventa tak, aby rozuměl
všem článkům logistického řetězce a uměl je integrovat tak, aby řetězec byl co nejefektivnější.
Absolvent se musí vyznat v tom, jak jednotlivé prvky spolu uvnitř řetězce reagují, aby dokázal určit
nejslabší články fungování řetězce, posoudil jejich vliv na celý řetězec a věděl, jak slabé články napravit.
Musí mít dobrou průpravu v oblasti logistických systémů a technologií, hlavně na počítačovém základu.
Musí být zběhlý v práci se soubory dat, musí mít dobrý úsudek k výběru nejlepší varianty a k určení
důsledků konkrétních opatření. Důležitými schopnostmi absolventa je jednání na základě vlastního
úsudku, schopnost prosazovat svá rozhodnutí, komunikační dovednosti nezbytné k vysvětlení co je třeba
udělat a proč. Musí mít dobré organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a vedení lidí.
Program připravuje absolventa také k tomu, aby získal solidní vyjednávací schopnosti minimálně v
jednom světovém jazyce.
Uplatnění absolventů
Vzdělávací program Logistika a management připravuje absolventy pro budoucí uplatnění ve funkcích
logistických manažerů a pracovníků logistických týmů ve výrobních a dopravních firmách a organizacích.
Absolvent se může uplatnit ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou,
obchodem a transportem zboží v profesních činnostech logistik, logistik specialista, logistik výroby,
logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistický koordinátor, manažer nákupu a
prodeje, manažer marketingu, manažer obchodní nebo výrobní logistiky, dispečer, dopravní referent.
Jaké vědomosti a dovednosti lze získat?
Absolvováním povinných modulů získá absolvent odborné znalosti a dovednosti v řešení ekonomických
problémů:
• v oblasti výrobních, dopravních a obchodních podniků. Absolvent dokáže posoudit výhody a
nevýhody právních forem podnikatelských subjektů. V návaznosti na podnikové a finanční
účetnictví dokáže popsat peněžní toky uvnitř i vně podniku. Po provedené analýze
vnitropodnikových nákladů dokáže spolupracovat na návrhu budoucí orientace podniku pro určité
druhy finálních výrobků. Pro zajištění přepravních potřeb podniku dokáže rozhodnout o vhodném
oboru dopravy, včetně návaznosti na přepravně právní procesy jak v oblasti vnitrostátní, tak
mezinárodní, orientuje se v pojišťovnictví a celní problematice;
• v řešení logistických problémů v oblasti materiálových, finančních a informačních toků od jejich
vzniku až k finálnímu spotřebiteli. Tyto toky dokáže popsat a vyhodnotit
jak v oblasti
nedokončených výrobků, tak i v pohybu finálních výrobků k zákazníkovi. Využívá metody a
nástroje operační analýzy, jako např. teorie grafů, modelování, teorie front, předpovídání, řízení a
optimalizace zásob, teorie rozhodování;
• v řešení logistických problémů v oblasti manipulačních prostředků, dopravních prostředků a
obalové techniky. Absolvent je schopen posoudit vlastnosti zboží a finálních výrobků, zvolit
vhodný manipulační a dopravní prostředek, stanovit kapacitu a organizaci skladů. Zná podmínky
přepravy nebezpečného zboží v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy na základě
schválených mezinárodních dohod.
• Absolvováním povinných modulů získá absolvent obecné znalosti a dovednosti:
• pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v mateřském jazyce,
22 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v anglickém nebo německém jazyce pro
běžnou i odbornou komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v pracovní i mimopracovní sféře,
znalost pravidel jednání s lidmi, schopnost obhájit svůj názor, ovlivňovat i naslouchat,
návyk rychlé a racionální orientace v odborné literatuře,
znalost širokého základu moderních matematických a statistických metod,
znalosti a praktické dovednosti v používání informačních technologií - hardwarových prostředků a
softwarových produktů,
právní vědomí v oblastech občanského, obchodního, pracovního a trestního práva;
znalosti problematiky projektového řízení,
dostatečné praktické zkušeností a zručnost ověřováním teoretických znalostí při praktických
cvičeních a v závěrečné praxi.
Absolvováním povinně volitelných modulů může získat absolvent další specifické znalosti a
dovednosti:
orientaci v legislativě a technologii všech druhů přeprav,
přehled o právních normách, přepravních a tarifních podmínkách všech oborů doprav pro
vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží,
znalost modelování výrobních procesů,
schopnost vytvářet a realizovat logistické projekty,
schopnost prosazovat postupy snižující výrobní náklady a zlepšovat její flexibilitu,
znalost problematiky zavádění, vyhodnocování a optimalizace kvality v podnikové praxi,
znalost v trendech prosazování managementu kvality a enviromentu, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
znalost v zajišťování a vyhodnocování bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů,
znalost zásad chování trhu a způsobu jak se na nich lépe uplatnit.
Další rozšiřující znalosti a dovednosti může absolvent získat výběrem volitelných modulů.
Přijetí ke studiu
K vyššímu odbornému vzdělávání mohou být přijati absolventi středních škol, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku a úspěšně prošli přijímacím řízením.
Organizace studia
Studijní rok je rozčleněn na dvě studijní období (zimní a letní) po 16 vyučovacích týdnech, a dvě
zkoušková období (3 – 4 týdny).
Výuka probíhá formou přednášek, cvičení (seminářů) a odborné praxe. V průběhu studijního období
nejsou studenti klasifikováni. Hodnocení jednotlivých předmětů („zápočet“, „klasifikovaný zápočet“ a
„zkouška“) je dáno schváleným učebním plánem vzdělávacího programu. Pro hodnocení studia se používá
kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS)
umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Pro úspěšné ukončení
vzdělávání musí student získat 180 kreditů.
Forma ukončení studia a diplom
Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce, jejím obhájením a vykonáním závěrečné
odborné zkoušky a zkoušky z cizího jazyka.
Absolventům je udělován diplom absolventa vyšší odborné školy s profesním titulem „diplomovaný
specialista“, který se uvádí za jménem. Zkrácená podoba označení je „DiS.“.
Školné
Během studia se platí školné 3 000,- Kč za rok vždy splatné ve dvou splátkách (splatnost 15. října za
zimní období, 15. února za letní období). Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného
nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
VZ 2012/2013
23 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání
Kód a název vzdělávacího programu
64 – 31 – N/.. Management
64 – 31 – N/14 Logistika a management
Forma:
denní
Platnost
od
1.9. 2010
2. ročník
3. ročník
1. zimní
2. letní
3. zimní
4. letní
5. zimní
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
6. letní
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Absolutorium
Období:
1. ročník
Celkem
Názvy vyučovacích modulů
0/21
21
A
A. Povinné moduly
ANJ I
NEJ I
0/4
Z
4
0/4
Z, ZK
4
0/4
Z
4
Komunikace
KOM
0/2
Z
2
0/2
Z
2
0/2
Z, ZK
2
Tělesná výchova I
TEV I
0/2
Z
1
0/2
Z
1
Matematika
MAT
1/3
Z, ZK
5
1/2
Z, ZK
4
Statistika
STA
-
1/2
Z
4
Manažerské dovednosti
MAD
-
-
Informatika
INF
1/2
Z
Právo
PRV
-
-
2/0
KZ
Projektové řízení
PRI
-
-
-
-
0/2
Z
Úvod do logistiky
ULG
-
-
-
-
Manipulační a dopravní
prostředky
MDP
-
-
2/0
Z
2
4/0
Z, ZK
4
2/0
Z
Materiálový management
MAM
-
-
2/2
Z, ZK
3
0/2
Z
2
0/2
Z, ZK
Management jakosti I
MAJ I
-
-
2/0
KZ
2
-
Marketing I
MAR I
-
Hlavní cizí jazyk
1)
Účetnictví a daňová evidence UDE
2/0
Z, ZK
3
2
1/2
Z, ZK
3
0/4
Z, ZK
4
0/4
Z, ZK
3
0/1
Z
2
-
-
-
0/6
6
-
-
-
-
0/4
2
-
-
-
-
2/5
9
-
-
-
2/4
8
-
0/6
6
-
-
2/4
6
-
-
4/0
4
-
0/2
2
-
2/0
2
2
-
8/0
8
A
2
-
2/6
7
A
-
-
2/0
2
-
-
-
2/1
4
1/2
Z, ZK
4
0/2
Z
2
-
0/2
Z, ZK
2
2
2/0
Z, ZK
2
0/2
Z
2
2
2/1
Z, ZK
4
-
0/3
KZ
3
0/3
KZ
3
-
-
-
-
0/6
6
2/1
Z, ZK
3
2/1
Z, ZK
3
-
-
-
-
4/2
6
4
-
-
-
4/4
8
Ekonomie
EKO
Ekonomika podniku
EKP
-
2/2
KZ
Ekonomika dopravy
EKD
-
-
-
2/1
Z
Mezinárodní obchod
MEO
-
-
-
-
Odborný seminář
OSM
-
-
-
-
-
0/2
Z
6
0/2
6
Odborná praxe
PRX
-
-
-
-
-
0/32
Z
22
0/32
22
Kurz ochrany člověka
za mimořádných situací
KOC
24 / 93
1 den
Z
1
2/2
Z, ZK
1 den
Z
4
1
3
2/1
Z, ZK
3
-
4/2
6
2/0
Z, ZK
2
-
2/0
2
1 den
Z
1
A
3 dny
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
B. Povinně volitelné moduly
Logistika dopravy
LGD
-
-
-
3/0
KZ
3
3/0
KZ
3
-
6/0
6
Logistické modelování
LOM
-
-
-
0/2
KZ
3
0/2
KZ
3
-
0/6
6
Management jakosti II
MAJ II
-
-
-
2/1
KZ
3
2/1
KZ
3
-
4/2
6
Marketing II
MAR II
-
-
-
1/1
KZ
3
1/1
KZ
3
-
2/2
6
0/2
Z
2
0/2
Z
2
-
0/10
10
C. Volitelné moduly
DJA
DJN
DJR
0/2
Z
2
0/2
Z
Technologie
TEC
2/0
Z
2
-
Mechanika I
MEC I
-
1/1
Z
Mechanika II
MEC II
-
-
Základy technické
kybernetiky
ZTK
-
-
Tělesná výchova II
TEV II
-
-
Statistika jakosti
SAJ
-
-
-
Systémy DTP
DTP
-
-
-
Elektronická prezentace
ELP
-
-
-
Konverzace v hlavním cizím
jazyce
KOA
KON
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
6
1
1
2
2
2
-
8
28
29
29
29
29
3
147
448
464
464
464
464
42
2346
-
-
-
-
-
14 týdnů
14
týdnů
30
30
30
30
30
30
180
Počet klasifikovaných zápočtů
1
2
2
3
3
-
11
Počet zkoušek
4
4
4
4
4
-
20
Další cizí jazyk
2)
Počet modulů, které si student
volí z bloku B
Počet modulů, které si student
volí z bloku C
Počet týdenních vyučovacích
hodin teoretické přípravy pro
studenta
Celkový počet hodin teoretické
přípravy za období
Počet týdnů praxe
Počet kreditů
VZ 2012/2013
2
2
0/2
Z
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
-
-
-
-
-
1/1
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
2
2
2
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
-
2
-
2
-
2
-
2/0
2
1/1
2
1/1
2
0/2
2
0/4
4
0/4
4
0/4
4
0/4
4
0/2
2
25 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
VYSVĚTLIVKY K
UČEBNÍMU PLÁNU
1)
Student si zvolí anglický jazyk nebo německý jazyk (ten, který studoval na střední škole)
2)
Student si zvolí anglický, německý nebo ruský jazyk.
Volitelný modul se vyučuje při dostatečném počtu zájemců. O otevření výuky volitelných modulů
rozhoduje ředitel školy.
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů v jednotlivých modulech se provádí v souladu s § 99
Zákona č. 561/2004 Sb. a podle učebního plánu vzdělávacího programu Logistika a management.
Forma hodnocení je uvedena u jednotlivých modulů následujícími zkratkami:
Z – zápočet
KZ – klasifikovaný zápočet
ZK – zkouška
Pro kvantifikované hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém. Kreditový systém
je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů ECTS.
Absolutorium tvoří obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka a ústní zkouška
z odborných předmětů (v učebním plánu označené písmenem A). Soubor témat pro ústní zkoušku
z odborných předmětů tvoří tyto povinné předměty:
1. manipulační a dopravní prostředky
2. ekonomika podniku
3. materiálový management
26 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
75-32-N/01 Sociální práce
Co je cílem vzdělávacího programu sociální práce?
Vzdělávací program Sociální práce připravuje absolventy různých oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou k náročné práci s lidmi v sociální oblasti. Studenti jsou průběžně připravováni pro činnost
sociálních pracovníků ve státních i nestátních organizacích. Škola má celostátní působnost a je otevřena
všem uchazečům, pokud splní podmínky přijetí ke vzdělávání.
Vyšší odborné vzdělávání se od středoškolského podstatně liší vyššími nároky. Používané pedagogické
metody vzdělávání odpovídají dospělému věku studentů. Organizace vzdělávání je realizována formou
přednášek, cvičení a seminářů v jednotlivých modulech. Součástí vzdělávání je tvorba seminárních prací
a studentského portfolia, práce na individuálních i skupinových projektech a prezentace příspěvků na
odborná témata.
Na rozdíl od vysokoškolského vzdělávání se klade větší důraz na výkon odborné praxe, na kterou jsou
studenti systematicky připravováni v rámci modulové výuky.
Učební plán je koncipován multidisciplinárně tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení
sociálních problémů. Teoretickou výuku tvoří vzájemně se prostupující a doplňující složky: všeobecně
vzdělávací moduly (všeobecné teoretické, jazykové, komunikační a ICT) a odborné moduly.
Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je kvalitně a odborně připravit studenty pro výkon profese v
oblasti prevence sociálních problémů, řešení sociálních problémů již existujících a zprostředkování pomoci
při jejich řešení v oblasti sociální práce s jedinci, rodinami, sociálními skupinami a komunitami.
Při vzdělávání je student veden k návyku důsledného respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce,
protipožární ochrany, tvorby a ochrany životního prostředí, péče o kulturnost práce a pracovního
prostředí.
Profil absolventa vzdělávacího programu
Absolvent vzdělávacího programu Sociální práce by měl být připraven uplatnit se jak ve veřejnoprávních
institucích na úrovni státní správy a samosprávy (v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotnictví,
školství, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, atd.), tak i v
neziskovém sektoru.
Koncepce vzdělávání je zaměřena na odbornou systematickou přípravu studentů v teoretické i praktické
rovině.
Obsah vzdělávání je do značné míry určen Minimálním standardem Asociace vzdělavatelů v sociální práci,
takže se v základních rysech podobá vzdělávání na jiných školách s podobným zaměřením.
Absolvent se uplatňuje v různých sférách sociální práce, pracuje s rozličnými cílovými skupinami. Během
vzdělávání získává student soubor znalostí a kompetencí nutných k výkonu této profese. Zároveň se mu
dostává výcviku v oblasti individuální, sociální a profesní etiky.
Velký rozsah praktické výuky v rámci odborných seminářů ve škole a výkon odborné praxe v terénu
umožňuje studentovi ověřování teoreticky získaných znalostí.
Osobnostně by se měl absolvent vzdělávacího programu co nejvíce přiblížit profilu profesionálního
sociálního pracovníka se všemi požadovanými kvalitami. Dílčím způsobem se na jeho vyzrávání podílí jak
pedagogové školy, tak i pracovníci institucí, ve kterých se student v rámci pravidelných blokových a
průběžných praxí pohybuje. Významnou měrou ovlivňuje své budoucí kvality pro výkon povolání sám
student v procesu supervize.
Po celou dobu vzdělávání vytváří student osobní portfólio jako vizitku a ilustraci vlastních dovedností,
úspěchů a potvrzení plnění odborných kompetencí pro výkon sociální práce. Prezentace portfólia,
odborných znalostí a praktických zkušeností shrnutých v absolventské práci jsou nedílnou součástí
absolutoria.
Absolvent je schopen zapojit se do práce zařízení v oblasti sociální sféry ihned po ukončení vzdělávání,
případně po velmi krátkém zaškolení.
Současně je absolvent dobře připraven pro navazující studium příbuzných oborů na vysoké škole.
Možnosti uplatnění absolventa
Po absolvování vzdělávacího programu Sociální práce je absolvent připraven k výkonu profese sociálního
pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních
organizacích. Jedná se zejména o oblast případové práce, práce s rodinami, sociálními skupinami a
komunitní práci. Samostatnou a nezanedbatelnou oblast tvoří terénní sociální práce. Absolvent se může
také spolupodílet na vytváření a realizaci sociálních programů.
VZ 2012/2013
27 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Absolvent je připravován pro tyto profesní činnosti – typové pozice:
Samostatný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně provádí sociální práci,
řeší složitější sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních.
Odborný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí sociální práce, řeší sociálně
právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních.
Odborný asistent v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje činnost
asistentů sociálních služeb, provádí speciální instruktáže zaměřené na vytváření, prohlubování a
upevňování základních hygienických a pracovních návyků klienta.
Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i
zařízeních provádí navazování kontaktů a realizuje služby kontaktní práce s jednotlivci a sociálními
skupinami.
Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i
zařízeních komplexně zajišťuje proces kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami.
Samostatný resocializační pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje činnosti
spojené s obnovou sociálních funkcí a dovedností klientů.
Koordinátor pečovatelské služby – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zabezpečuje
pečovatelskou službu, koordinuje zajišťování této služby ve větším územním celku.
Poradce v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který poskytuje poradenskou službu
klientům, kteří se dostali do obtížné životní a nepříznivé sociální situace.
Organizace výuky
Vzdělávání je uskutečňováno denní formou. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Vzdělávání se skládá z
teoretické přípravy (přednášky, semináře, cvičení) a praktické přípravy, která zahrnuje odborné praxe v
organizacích a institucích.
Přednášky čerpají z aktuálních odborných zdrojů a zprostředkovávají studentům zásadní informace.
Velký důraz je kladen na výuku formou interaktivních cvičení a seminářů. V modulech se studenti
zaměřují na řešení jednoduchých i složitějších modelových situací a procvičování konkrétních úloh.
Výstupy ze skupinových seminářů studenti samostatně aplikují v praxi. Práce ve skupině umožňuje
individuální přístup vyučujícího ke studentům a vzájemnou reflexi.
Nedílnou součástí vyššího odborného vzdělávání je výkon odborné praxe, která probíhá mimo budovu
školy. Student si volí pracoviště dle svého zájmu a dostupnosti. Odborná praxe se skládá z bloku
průběžné a souvislé přípravy.
Pro hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s
Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských
vzdělávacích programů. Každému modulu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže
studenta, nutnou pro úspěšné ukončení daného modulu. Pro úspěšné ukončení vzdělávání musí student
získat počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby vzdělávání (60 x 3 roky = 180
kreditů), a to ve skladbě určené vzdělávacím programem a učebním plánem. Pravidla kreditového
systému jsou rozpracována ve Školním řádu VOŠ.
Studijní rok je rozčleněn na dvě studijní období (zimní a letní) po 16 vyučovacích týdnech, a dvě
zkoušková období (3 – 4 týdny).
Forma ukončení studia a diplom
Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce, jejím obhájením a vykonáním závěrečné
odborné zkoušky a zkoušky z cizího jazyka.
Absolventům je udělován diplom absolventa vyšší odborné školy s profesním titulem „diplomovaný
specialista“, který se uvádí za jménem. Zkrácená podoba označení je „DiS.“.
Přijímací řízení:
K vyššímu odbornému vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou, vyhovují podmínce zdravotní způsobilosti a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Součástí přijímacího řízení může být přijímací
zkouška.
Škola přijímá přihlášky ke vzdělávání v souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. První kolo přijímacích zkoušek se koná v měsíci červnu, 2. kolo
v měsíci srpnu, případná další kola do konce září.
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů
vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
28 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání jsou závažné
duševní nemoci a poruchy chování. Ke vzdělávání mohou být přijati i uchazeči se speciálními
vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského pedagogického zařízení (PPP).
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání
Forma:
denní
75 – 32 – N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Platnost
od
Kód a název vzdělávacího programu
75 – 32 – N/01 Sociální práce
1. ročník
3. ročník
Celkem
Období:
2. ročník
1. zimní
2. letní
3. zimní
4. letní
5. zimní
6. letní
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
Př/Cv
hodnocení
kredity
2
-
-
-
-
2/2
2
-
-
-
-
4/0
-
-
0/4
Absolutorium
Názvy vyučovaných modulů
a označení zkratkou
1.9. 2010
A. Povinné moduly
1/1
Z
2/0
KZ
Filozofie a etika
FET
Sociologické teorie
SOT
Metody sociálního
výzkumu
MSV
-
Základy ekonomiky
ZAE
2/0
Z
Ekonomika neziskových
organizací
ENO
-
Tělesná výchova I
TEV I
Zdravotní tělesná
výchova
ZTV
Odborná korespondence
OKO
Hlavní cizí jazyk
1)
Kultura osobního
projevu
Informační a komunik.
technologie
Základy speciální
pedagogiky
Teorie a metody sociální
práce
ANJ
NEJ
KOP
ICT
0/1
Z
0/1
Z
1/1
Z
0/3
Z,ZK
0/2
Z
0/2
Z
2
2
2
1
1
2
3
2
2
1/1
Z
2/0
KZ
-
0/2
Z
-
-
-
-
-
2/0
2
-
-
-
-
2/0
1
-
-
-
-
0/2
1
-
-
-
-
0/2
1
-
-
-
-
2/2
2
0/3
Z,ZK
2
-
-
-
-
0/4
1
-
-
-
-
0/4
-
-
2/2
2/0
Z
0/1
Z
0/1
Z
1/1
Z
0/3
Z,ZK
0/2
KZ
0/2
Z
ZSP
-
-
TMS
-
-
Sociální politika
SOP
-
-
Úvod do právní teorie
a praxe
UPR
2/0
Z,ZK
Právní teorie a praxe
PTP
-
Psychologické teorie
PST
1/1
Z
Psychosociální výcvik
PSV
-
Zdraví a nemoc
ZDN
2/0
KZ
Sociální patologie
SPA
-
VZ 2012/2013
2
2/0
Z,ZK
1/1
KZ
2/1
Z,ZK
3/0
Z,ZK
2
2
1/1
Z,ZK
2
2
2/0
Z
-
1
2
3
2
3
2
2/0
Z,ZK
1/1
KZ
0/2
Z
0/3
Z,ZK
1/1
KZ
2/1
Z,ZK
3/0
Z,ZK
2
2
2
2
2
2
2
2/0
Z,ZK
1/1
KZ
0/3
Z,ZK
2/1
Z,ZK
3/0
Z,ZK
4
3
3
2
2/0
Z,ZK
2
-
0/3
Z,ZK
2/1
Z,ZK
3/0
Z,ZK
2
2/0
Z,ZK
8/4
A
2
12/0
A
4/0
2
-
0/2
Z
-
-
-
-
4/0
-
-
4/0
2
2/0
Z
1
A
4/4
-
2/0
Z
0/2
Z
8/0
-
2
A
2
3
0/18
2
0/4
29 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Problematika etnických
a menšinových skupin
PEM
-
-
-
Supervize odborné
praxe
SPX
-
-
0/1
Z
Orientace v sociální síti
OSS
1/1
Z
Odborný seminář
OSM
-
Odborná praxe
průběžná
PPX
0/2
Z
Odborná praxe souvislá
PSX
-
Kurz ochrany člověka za
mimořádných situací
KOC
1 den
1/1
Z
2
1
0/2
Z
4
týdny
Z
2
1
0/1
Z
1
-
-
-
-
1
0/5
Z
7
-
-
-
1 den
1
1
2
1/1
KZ
2
2/2
0/1
Z
1
0/1
Z
1
0/4
-
0/5
Z
4
týdny
Z
4
1/1
KZ
3
7
-
0/1
Z
0/6
Z
0/1
Z
0/6
Z
4
týdny
Z
1
4
-
1 den
2/2
1
1
0/2
3
0/26
7
12
týdnů
-
B. Povinně volitelné moduly
Sociální práce s rodinou
a dětmi
Sociální práce se
seniory
Management v sociální
práci
Sociální práce
s delikventy
Sociální práce s jedinci
se zdravot. postižením
1/1
Z
1/1
Z
1/1
Z
1/1
Z
SPR
-
-
SPS
-
-
MSP
-
-
-
-
SPD
-
-
-
-
SPZ
-
-
-
-
Počet modulů, které si
student volí z bloku B
2
2
-
2
-
-
2/2
2
-
-
2/2
2/0
Z
0/2
Z
0/2
Z
2/0
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
2
2
1
2
4/0
2
0/4
2
0/4
2
3
C. Volitelné moduly
Arteterapie
ART
Umění pomáhat2)
UPM
Tělesná výchova II
TEV II
Konverzace v hlavním
cizím jazyce
DJA
DJN
DJR
KOA
KON
Muzikoterapie
Tvorba odborného textu
Další cizí jazyk3)
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
2
0/2
Z
2
2
0/2
Z
2
2
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
-
2
0/2
Z
2
-
-
-
MUZ
-
-
-
-
TOT
-
-
-
-
Počet týdenních
vyučovacích hodin
1
-
0/4
2
-
-
0/4
2
-
-
0/4
2
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
-
Počet modulů, které si
student volí z bloku C
-
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
1
0/2
Z
2
2
0/12
2
0/4
2
0/4
2
0/4
0/2
Z
0/2
Z
0/2
Z
2
2
2
1
3
29
29
29
29
29
29
174
432
324
384
288
368
230
2 026
Počet hodin praxe průběžné
32
24
80
60
96
60
352
Počet týdnů praxe souvislé
-
4 týdny
-
4 týdny
-
4 týdny
12
týdnů
Počet kreditů
30
30
30
30
30
30
180
Počet zkoušek
2
3
4
4
4
4
21
Počet klasifikovaných
zápočtů
2
2
2
2
1
1
10
Celkový počet hodin
teoretické přípravy za
období:
30 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
VYSVĚTLIVKY K
UČEBNÍMU PLÁNU
1)
Student si zvolí anglický jazyk nebo německý jazyk (ten, který studoval na střední škole).
2)
Student si může zvolit daný modul v 1. nebo 2. ročníku.
3)
Student si může zvolit anglický, německý nebo ruský jazyk.
Volitelný modul se vyučuje při dostatečném počtu zájemců. O otevření výuky volitelných modulů
rozhoduje ředitel školy.
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů v jednotlivých modulech se provádí v souladu s § 99
Zákona č. 561/2004 Sb. a podle učebního plánu vzdělávacího programu Sociální práce. Forma
hodnocení je uvedena u jednotlivých modulů následujícími zkratkami:
Z – zápočet
KZ – klasifikovaný zápočet
ZK – zkouška
Pro kvantifikované hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém. Kreditový systém
je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů ECTS.
Absolutorium tvoří obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka a ústní zkouška
z odborných předmětů (v učebním plánu označené písmenem A). Soubor témat pro ústní zkoušku
z odborných předmětů tvoří tyto povinné předměty:
1. teorie a metody sociální práce
2. sociální politika
3. právní teorie a praxe
VZ 2012/2013
31 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Teoretická výuka
jméno a příjmení
Ancin Milan,Ing.
PPV
1.9.2008
zařazení
učitel
pracoviště
Skalka
vyučované předměty
INF,TEV,EKO
Antesová Petra,Ing.
1.9.2002
učitelka
Skalka
ČEJ,LUM,TEV
Bednář Ivan,Ing.
1.6.1972
učitel
Skalka
CIT,ENK, INF, RAR
Bednářová Nela. Bc.
1.9.2005
učitelka
Skalka
ANJ
Beranová Lenka Mgr., Bc.
26.8.1998
učitelka
Habrmanova
FET,MSV,OSM,PST,PSV, SOT
Bouchala Jiří, Ing.
1.2.2006
učitel
Habrmanova
CIT,INF,INT,PRA
Černý Pavel,Ing.
1.8.1992
učitel
Skalka
TDC,VYZ,TEC,SAZ,TVN
Čížová Petra, Ing.
25.8.2010
učitelka
Habrmanova
ANJ,EKA,EKP,MAD,UDE
Dostál Vratislav, Mgr.
1.8.1993
učitel,VP
Habrmanova
Dryml Rostislav,Ing.
učitel
Skalka
Duchoslavová Vlasta, Mgr.
1.8.1993
1.8.201131.7.2013
TEV, OBN
TEC,STR,TDK,STE,MCH,MPC,
CAD,PXE
učitelka
Habrmanova
EKZ, MAT
Frank Karel,Ing.
1.9.2009
učitel
Skalka
TDK,ZEL,EME,EKA,AUZ.RAR
Fraňková Iveta,Mgr.
7.10.2010
učitelka
Skalka
CEJ,LUM,ANJ
Honl Karel
1.9.2012
učitel
Habrmanova
UPX
Honlová Michaela, Mgr.
1.8.2009
učitelka
Habrmanova
ANJ
Horák Jaroslav, Ing.
učitel
Habrmanova
ESE,HWZ,POS
Horáková Jarmila, Mgr.
2.8.2004
26.8.1977 31.7.2013
učitelka
Habrmanova
MAT,TEV
Horáková Petra, Mgr.
27.8.2001
učitelka
Habrmanova
MSV,SOP,SPX,OSS,PRX
Hrdina Petr, Bc.
1.9.2011
učitel
Habrmanova
API,DBA,DBS,HWZ
Hubálek Oldřich,Ing.
1.9.2011
učitel
Skalka
PVE,TEC,STR,STE,MTC,TDK
Hylenová Daniela, Mgr.
25.8.2009
učitelka
Habrmanova
CJK,ESV,NEJ,KOP
Chmelař Luděk, Ing.
1.9.1986
učitel
Habrmanova
ICT,TDT
Jasanský Martin,Mgr.
učitel
Skalka
MAT,FYZ
Jireček Zdeněk, Ing.
1.9.2000
1.9.1979 –
31.7.2013
učitel
Habrmanova
MDP,PRA,TRV
Jiroušková Jana, Mgr.
1.2.2009
učitelka
Habrmanova
TEV
Kajš Josef,Ing.Bc.
1.9.2010
učitel
Skalka
INF
Keprtová Dana, Ing.
1.8.1993
učitelka
Habrmanova
CVE,EKA,EKO
Kment Milan, Ing.
1.9.1985
ředitel
Habrmanova
Knířová Jaroslava, Ing.
1.9.1992
učitelka
Habrmanova
ICT
DOZ,EKA,LOG,OBP,PDX,PRA,
PRE,ZBO
Knížková Monika, Mgr.
1.9.2001
učitelka
Habrmanova
Kolář Vladimír,Ing.
1.9.2002
učitel
Skalka
rodičovská dovolená
INF,SIL,ROZ,AUZ,MDG,MCH,
UEE,MTC
Kouřilová Svatava,Ing.
1.8.1992
ZŘ
Skalka
TDC,KON
Koutník Miroslav, Ing
3.9.2007
učitel
Skalka
MAT,PVE,TDC,OKR,MTR,TEC
Kovář Jan, Mgr.
1.9.2004
učitel
Habrmanova
DEJ, TEV
Kubišta Petr, Ing.
1.9.2005
učitel
Habrmanova
ELM,INT,TEK,ZAE
Kučíková Iva, Mgr.
27.8.2012
učitelka
Habrmanova
ANJ
Kudláček Vlastimil,Ing.
1.9.1978
učitel
Skalka
PVE,CHK,TEV
32 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Kuchyňka Petr, Ing.
1.8.2002
učitel
Habrmanova
ATT,APC,ELM,ELT,
Kunstová Dagmar, Mgr.
26.8.1992
učitelka
Habrmanova
ANJ,NEJ
Lerch Lubomír
25.8.2010
učitel
Habrmanova
UPX
Macková Martina
1.9.2009
učitelka
Skalka
ANJ
Marek Jan, Mgr.
1.8.2011
učitel
Habrmanova
EKZ,TEV
učitel
Habrmanova
APC,INT,MAT
Marko Ondřej, Bc.
27.8.201231.7.2013
Němec Radim
1.8.2008
učitel
Habrmanova
API,DBS,GPC,INT,OPS
Nerudová Helena, Mgr.
1.9.1997
učitelka
Habrmanova
ANJ
Novotná Petra, Ing.
27.8.2001
učitelka
Habrmanova
Palaščáková Lubomíra, Ing.
učitelka
Habrmanova
Palla Stanislav, Ing.
1.9.1995
1.2.201230.6.2012
LGD,LOG,MAR,PRA,PRE,OSM
CVE,PDX,POA,PRA,TEA,UCE,
ZDP
učitel
Habrmanova
EKP,MAJ,OSM
Pecha Adolf
3.9.2007
učitel
Skalka
TEC,STR,ESP
Pecháčková Zuzana, Mgr.
25.8.2008
Habrmanova
ANJ,DEJ
Peterková Magdalen,Mgr.
1.2.1985
učitelka
učitelka,
VP
Skalka
CEJ,LUM,ZSV,OBN
Pleskotová Martina,Ing.
21.2.2005
učitelka
Skalka
MAT,MEL,MPC,CAD
Pospíšilová Soňa, Mgr.
1.8.2010
učitelka
Habrmanova
Rybaříková Jana, Mgr.
26.8.1996
učitelka
Habrmanova
mateřská, rodičovská dovolená
OSM,OSS,PPX,SOP,SPA,SPX,
SPS
Sedláček Radko, Ing.
Schovánková Drahoslava,
Mgr.
1.9.1991
1.9.201130.6.2012
učitel
Habrmanova
INT,LOM,MAD,MAM,OSM
učitelka
Habrmanova
KOM,KOP,OSM
Skalická Jana, Mgr.
1.8.1997
učitelka
Habrmanova
NEJ,RUJ
Slívko Petr, Mgr.
1.8.1995
učitel
Habrmanova
MAT,SAJ,STA,ZPI
Slívková Martina, Mgr.
1.9.2005
učitelka
Habrmanova
APC,INT,MAT
Smolová Romana, Bc.
4.9.2000
učitelka
Habrmanova
MSP,OSM,OSS,PPX,SPX,TMS
Soukup Stanislav, Mgr.
1.8.2002
učitel
Habrmanova
ANJ
Soukupová Tamara, Mgr.
10.9.201231.7.2013
učitelka
Habrmanova
RUJ
Stránský Aleš, Ing.
1.2.1987
ZŘ
Habrmanova
ELM, TES
Šmídlová Drahomíra. Mgr.
1.8.1994
učitelka
Habrmanova
CJK,CJL,ESV,OBN,OKO
Šindelář Michal, Mgr.
1.8.2012
učitel
Habrmanova
DOZ,MAT,TEV,ZPI
Šplíchalová Jitka, Ing.
1.9.1994
učitelka
Habrmanova
API,DOP,DPR,PRA,PRE
Švábová Petra, Mgr., PhD
25.8.2009
učitelka
Habrmanova
mateřská, rodičovská dovolená
Valentová Jana, Ing.
1.9.2005
učitelka
Habrmanova
ELE,ELM,TES,ZAE,ZAS
Varačka Josef,Ing.
1.6.2006
učitel
Skalka
INF,EME,ENK,ENZ,CIT,MCH
Velebná Lenka, Mgr.
1.3.1999
učitelka
Habrmanova
OSS,PPX,SPD,SPP,UMP,ZSP
Venclíková Jarmila, Mgr.
1.8.1996
učitelka
Habrmanova
CJK,CJL,ESV
Voltnerová Jana,Mgr.
učitelka
Skalka
CEJ,CJL,LUM
Vopařilová Magdaléna, Mgr.
1.8.1992
1.2.201130.6.2012
učitelka
Habrmanova
PRV,PTP,VPR
Waniausová Petra, Mgr.
1.8.1993
učitelka
Habrmanova
CVM,FYZ,MAT
Žaba Zdeněk, Ing.
1.9.1998
ZŘ
Habrmanova
APC,HWZ,OPS,POS,ZPR
VZ 2012/2013
33 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Praktická výuka
jméno a příjmení
PPV
zařazení
pracoviště
vyučované předměty
Agos Nikolas
1.8.1992
učitel OV
Skalka
OV-nábytkářské ob.
Bednář Vlastimil
1.8.1992
učitel OV
Skalka
OV-nábytkářské ob.
Hanik Jan
15.8.1989
VUOV
Skalka
OV-elektrotech. a stroj.ob.
Hanych Zdeněk
1.8.1992
učitel OV
Skalka
OV-nábytkářské ob.
učitel OV
Skalka
OV-elektrotech.ob.
Hlaváček Jaroslav, DiS.
27.8.201231.7.2013
Ježek Arnošt
1.9.1996
učitel OV
Skalka
OV-elektrotech.ob.
Jiroušek Jiří
1.8.2002
učitel OV
Skalka
OV-strojír.obory
Klika Jiří
1.9.2003
učitel OV
Skalka
OV-nábytkářské ob.
učitel OV
Skalka
odborný výcvik-strojír.obory
učitel OV
Skalka
OV-elektrotech.ob.
učitel OV
Skalka
odborný výcvik-elektrotech.ob.
Skalka
OV-elektrotech.ob.
Kristek Ladislav
Langr Lukáš
Maleček Tomáš
1.9.201231.7.2013
1.1.2002
18.2.201331.7.2014
Pecha Adolf
1.10.1974
učitel OV
Pilgr Bohuslav
1.10.1991
ZŘ
Skalka
EME
Regnard Petr
16.9.1991
učitel OV
Skalka
OV-strojír.obory
Řehák Jiří
1.9.2010
učitel OV
Skalka
OV-elektrotech.ob.
Silberník Jaroslav
1.9.1999
učitel OV
Skalka
OV-elektrotech.ob.
Svoboda Jaromír
1.9.1999
VUOV
Skalka
OV-nábytkářské ob.
jméno a příjmení
PPV
zařazení
pracoviště
Dašek Milan
1.1.1986
vychovatel
Skalka
Drymlová Alena
1.9.2011
vychovatelka
Skalka
Houser Pavel
1.1.1984
ved.vychovatel
Skalka
Marková Jitka
1.8.1984
vychovatelka
Skalka
Preisler Jan
1.9.1999
vychovatel
Skalka
Sixtová Jana
25.8.1999
vychovatelka
Skalka
Strouhalová Lenka
1.9.2000
vychovatelka
Skalka
Voženílková Dimitrula
31.8.2009
vychovatelka
Skalka
Domov mládeže
vyučované předměty
Externí pedagogičtí zaměstnanci
jméno a příjmení
Beran Ladislav
PPV
1.3.2013-30.6.2013
zařazení
učitel OV
pracoviště
Skalka
Palánová Jana, Mgr.
1.9.2012-30-6-2013
učitelka
Skalka
vyučované předměty
odborný výcvikelektrotech.ob.
NEJ
Podivínský Vítězslav, MUDr.
1.9.2011-31.8.2012
učitel
Habrmanova
ZDN
Rybka Jan, Ing.
12.9.2011-31.8.2012 učitel
Habrmanova
MEC
Skipalová Dana, Mgr.
1.9.2011-31.8.2012
učitelka
Habrmanova
ART
Střecha Jiří,DiS.
1.9.2011-31.8.2012
učitel
Habrmanova
DBA, ELP
Theimerová Jitka
1.9.2011-31.8.2012
učitelka
Habrmanova
ANJ
Typl Jiří
1.9.2011-30.6.2012
učitel
Skalka
INF, PAP
34 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Šejnohová Petra, Mgr.
1.9.2012-31.8.2013
učitelka
Habrmanova
TMS,SPR
Židková Alena
1.9.2011-31.8.2012
učitelka
Habrmanova
ZTV
Nepedagogičtí zaměstnanci
jméno a příjmení
PPV
Berka Václav
Budilová Milena
Dalecká Věra
Dani Roman
Daniová Miluše
Faragová Lucie
Fritscherová Dana
Gremlicová Petra
Havránek Tomáš
Hlubinková Věra
Homoláčová Pavlína
Hondlová Kateřina
Horáček Zdeněk
Hůlková Jiřina
Hurtová Dana
Hyláková Hana
Chadimová Daša
Janeba Tomáš
Jasanská Jana
Karger Ivo
Klimešová Eva
Kohoutková Jana
Křivková Zuzana
Kunstová Jitka
Mikulecká Dagmar
Miškolciová Irena
Müller Tomáš
Musilová Markéta
Nádvorníková Hana
Pávková Dana
Pazderková Miluška
Pěkníková Ivana
Plačková Ludmila
1.2.1993
1.6.2006
1.8.1975
3.9.2007
16.2.2006
1.12.2009
6.8.1984
6.8.2001
1.9.2012
1.1.2007
1.1.2005
3.1.2012
1.9.2003
1.1.2006
2.5.2006
2.10.2006
1.10.2001
1.9.2010
1.4.2008
1.10.1997
1.11.2010
1.1.2001
3.11.2003
12.11.2007
1.1.1992
1.8.1985
1.2.2011
1.9.2011
1.8.2005
1.9.1994
1.1.2006
1.8.1979-31.1.2013
1.9.1989
Procházková Radka
Ptáčková Eva
Střecha Jiří, DiS.
Suchánek Jiří
Svobodová Jana
Šimková Jana
1.12.1993
3.9.2007
1.1.2011
1.11.1994
1.9.2010
15.1.2007
VZ 2012/2013
pracovní zařazení
pracoviště
údržbář
vedoucí EÚ
studijní referentka
uklízeč
uklízečka
uklízečka
vrátná
sam. spis.pracovnice
školník
kuchařka
uklízečka
kuchařka
údržbář
uklízečka
uklízečka
vrátná
účetní
kuchařka
uklízečka
vedoucí kuchyně
kuchařka
vrátná
mzdová a per. ref.
uklízečka
sekretářka
vrátná
vedoucí TÚ
uklízečka
kuchařka
uklízečka
hlavní účetní
sekretářka
kuchařka
personalistka,
auditor
uklízečka
správce sítě
kuchař
kuchařka
uklízečka
Skalka
Skalka
Habrmanova
Habrmanova
Habrmanova
Skalka
Skalka
Habrmanova
Habrmanova
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Habrmanova
Skalka
Habrmanova
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Habrmanova
Skalka
Habrmanova
Skalka
Skalka
Skalka
Habrmanova
Skalka
Habrmanova
Skalka
poznámka
zástup za nemoc
rodičovská dovolená
Habrmanova
Habrmanova
Habrmanova
Skalka
Skalka
Skalka
35 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Škobrtal Lukáš
Šmídová Marie
Šmídová Vlasta
Štiková Hana
Theimerová Jitka
Typl Jiří
Umlauf Josef
Vála Vladimír
Valíková Dana
Vaňáková Zdeňka
Vašinová Naděžda
Vodvárková Eva
36 / 93
1.2.2011
3.9.2010
27.2.2009
1.9.2011
1.8.1980
1.10.2004
1.1.1995
1.10.1976
1.11.2010
1.9.2010
1.1.2004
1.9.2010
zásobovač-skladník
uklízečka
vrátná
kuchařka
knihovnice
AVT
školník
šéfkuchař
kuchařka
kuchařka
správce budov
kuchařka
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Habrmanova
Skalka
Habrmanova
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
5. Údaje o přijímacím řízení ve šk. roce 2012/2013
5.1 Výsledky přijímacího řízení na SOŠ souhrnně po prvém a druhém
kole (2013)
1. kolo
Obor
Informační technologie
Elektrotechnika
Provoz a ekonomika dopravy
Mechanik elektrotechnik
Operátor dř.a nábytk.výroby
Elektrikář slaboproud
Elektrikář silnoproud
Truhlář
Strojní mechanik
Celkem obory M
Celkem obory L
Celkem obory H
CELKEM
Kód oboru
18-20-M/01
26-41-M/01
37-41-M/01
26-41-L/01
33-41-L/01
26-51-H/01
26-51-H/02
33-56-H/01
23-51-H/01
2. kolo
Počet
přihlášek
Přijato
Počet
zápisových
lístků
Přijato
Počet
zápisových
lístků
89
38
43
28
11
17
14
26
16
83
35
37
24
9
17
14
26
16
53
13
22
18
6
6
8
12
7
2
2
2
2
1
1
0
1
1
2
2
2
2
1
1
0
1
1
2
2
2
1
0
0
0
1
0
170
39
73
155
33
73
88
24
33
6
3
3
6
3
3
6
1
1
282
261
145
12
12
8
Počet
přihlášek
Přijímací řízení - 1. kolo
300
250
73
počet uchazečů
73
200
39
Celkem obory H
33
Celkem obory L
150
33
100
170
Celkem obory M
24
155
50
88
0
Počet
přihlášek
VZ 2012/2013
Přijato
Počet
zápisových
lístků
37 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
5.2 Výsledky přijímacího řízení na VOŠ (2013)
Kód a název
vzdělávacího programu
64-31-N/14
Logistika a management
75-32-N/01 Sociální práce
Celkem
Celkem 1. a 2. kolo
64-31-N/14
Logistika a management
75-32-N/01 Sociální práce
1. kolo
2. kolo
Počet přihlášek
Účast
Přijato
Počet přihlášek
Účast
Přijato
42
41
83
Počet přihlášek
35
21
56
Účast
35
21
56
Přijato
23
30
53
20
28
48
20
28
48
65
71
55
49
55
49
Přijímací řízení VOŠ 2013
160
140
120
100
71
80
49
49
65
55
55
Počet
přihlášek
Účast
Přijato
60
40
20
75-32-N/01 Sociální
práce
64-31-N/14
Logistika a management
0
38 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
5.3 Výsledky řádného termínu absolutoria VOŠ – 2013
64-31-N/14 Logistika a management
Stupeň hodnocení
1
2
3
4
Zk. z odborných předmětů
4
7
13
1
Zk. z cizího jazyka
6
11
8
0
Obhajoba absol. práce
12
10
2
1
Hodnocení studentů
14
12
10
8
1
Počet studentů
2
6
3
4
4
2
0
VZ 2012/2013
Zk. z odborných
předmětů
Zk. z cizího jazyka
Obhajoba absol. práce
39 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
75-41-N/002 Sociální práce
Stupeň hodnocení
1
2
3
4
Zk. z odborných předmětů
21
17
3
0
Zk. z cizího jazyka
11
16
13
1
Obhajoba absol. práce
29
11
1
0
Hodnocení studentů
30
25
20
1
Počet studentů 15
2
3
4
10
5
0
Zk. z odborných
předmětů
Zk. z cizího jazyka
Počet studentů:
Prospělo s vyznam.:
Prospělo:
Neprospělo:
Náhradní termín:
Obhajoba absol. práce
41
16
24
1
0
6. Výsledky vzdělávání
6.1 Výsledky závěrečných zkoušek
13
Prospěl s
vyznamenáním
1
Prospěl
9
Neprospěl
3
Nepřipuštěn
0
3H
15
3
9
1
2
3T
22
0
16
1
5
3Z
11
0
5
0
6
Třída
Celk. žáků
3F
40 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
6.2 Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu 2013
celkový počet žáků skládajících maturitní zkoušku
ve společné části
z uvedených předmětů (pouze povinné zkoušky)
obor vzdělání
kód oboru
Elektrotechnika
Informatika v ekonomice
Provoz a ekonomika dopravy
Mechatronika
Operátor dřev.a nábytk.výroby
český jazyk
a literatura
cizí jazyk
matematika
41
24
21
1
11
98
14
14
17
0
7
52
26
11
4
1
4
46
neprospělo
neprospělo
ve společné
části
26-41-M/01
63-41-M/040
37-41-M/006
39-41-M/003
33-41-L/006
škola
obor vzdělání
Elektrotechnika
Informatika v ekonomice
Provoz a ekonomika dopravy
Mechatronika
Operátor dřev.a nábytk.výroby
prospělo
34
22
15
1
9
81
26-41-M/01
63-41-M/040
37-41-M/006
39-41-M/003
33-41-L/006
škola
7
2
6
0
2
17
z toho
počet žáků, kteří
počet
v jarním
žáků, kteří
zkušebním
neprospěli
období
ve
neprospěli
společné
části
7
2
6
0
2
17
6
1
5
0
2
14
6
1
5
0
2
14
Informatika v ekonomice
Elektrotechnika
8%
17%
prospělo
prospělo
neprospělo
neprospělo
83%
92%
Provoz a ekonomika dopravy
Škola celkem
17%
29%
prospělo
prospělo
neprospělo
neprospělo
71%
83%
Operátor dř. a náb.výroby
Mechatronika
0%
18%
prospělo
prospělo
neprospělo
100%
VZ 2012/2013
neprospělo
82%
41 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Datum
Jméno účastníka
Místo
Název akce
25.3.
Ancin Milan
Cermat
Doplněk k osvědčení pro zadavatele s PUP
13.5.
Antesová Petra
Fidcon Jabl.n. O.
Kurz - nízké lanové překážky
25.3.
Bednářová Nela
Cermat
Doplněk k osvědčení pro zadavatele s PUP
25.3.
Bednářová Nela
Cermat
Pedagogická
fakulta Olomouc
Hodnotitel ústní zk.šky pro žáky s PUP MZ
2012-2014 Bednářová Nela
VŠ studium - magisterský
Učitelství anglického jazyka
12.9.
Beranová Lenka
Polička
UNIV2
7.12.
Bouchala Jiří
Pardubice
Robotický workschop
9.10.
Černý Pavel
SDP ČR
Odborné setkání SDP Rýmařov
14. a 15.2. Černý Pavel
program
VeryVision s. r. o.
Vzdělávací program pro hodnotitele UNIV 3
4.12.
Dryml Rostislav
DOM ZO 13
Seminář ved. svář.škol a technologů
13.5.
Dryml Rostislav
Fidcon Jabl. n. O.
Kurz - nízké lanové překážky
Benepal, a.s.
UP v Olomouci
Záškoláctví, specifický životní styl mladých
osob, squatting
Studim pro výchovné poradce
6. a 12.3.
Fraňková Iveta
2012- 2014 Fraňková Iveta
4.-9.11.
Horák Jaroslav
Plzeň
CCNA Exploration
20.2.
Horák Jaroslav
Brno
Windows 2012 seminář
14.-19.10.
Horák Jaroslav
Plzeň
Školení CCNA1 Exploration
14.-19.10.
Hrdina Petr
Plzeň
Školení CCNA1 Exploration
4.-9-11.
Hrdina Petr
Plzeň
CCNA Exploration
Hylenová Daniela
Svitavy
PP MZ
Ivan Bednář
HUMUSOFT Praha
školení MATLAB Simulink
Možnosti experimentálních laboratorních
systémů v rámci výuky přírodních věd.
15.1.
4.4.
17.10.
Jasanský Martin
13.2.
Jasanský Martin
15.4.
25.9.
Jasanský Martin
Kment Milan
Gymnázium
Polička
Cermat a NIDV
Pardubice
Pardubický kraj a
JČMF
Pardubice Ráby
22.-23.11.
Kment Milan
Seč Ústupky
Konference UNIV
Prezenční seminář pro ŠMK
Seminář „Současnost a budou cnost středoškolského vzděláv.“
Konf. spolupráce SŠ,profes. sféry a ZŠ
9.4.
Kment Milan
Pardubice
Konference ICT
19.4.
Kment Milan
Brno
Výroční konference NETACAD CISCO
25.4.
Kment Milan
České Libchavy
Projekt V zemi Komenského
5.12.
Knířová Jaroslava
Praha
Seminář Multimodální doprava
Kolář Vladimír
OEZ Brno
jištění el. obvodů a zařízení nízkého napětí
Kouřilová Svatava
Kouřilová Svatava
Cermat
SCIO
Konzultační seminář pro management škol
Informační seminář PZ SCIO 2012/2013
VeryVision s. r. o.
Vzdělávací program pro honotitele UNIV 3
Seminář „Současnost a budou cnost
středoškolského vzdělávání.“
7.3.
12.11.
13.2.
14. a 15.2. Kouřilová Svatava
15.4.
Kouřilová Svatava
Pardubický kraj a
JČMF
9.10.
Koutník Miroslav
SDP ČR
Odborné setkání SDP Rýmařov
11.9.
Kovář Jan
Ústí nad Orlicí
Seminář učitelů TEV
13.2.
Kuchyňka Petr
Hradec Králové
Seminář pro předsedy MK
42 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
2012-2014 Macková Martina
Ped. fak. MUBrno
VŠ studium - magisterský program
Učitelství anglického jazyka
25.3.
Macková Martina
Cermat
Doplněk k osvědčení pro zadavatele s PUP
25.3.
Macková Martina
Cermat
Hodnotitel ústní zk. pro žáky s PUP MZ
13.5.
Marek Jan
Jablonné n. Orlicí
Lanový kurz
Hradec Králové
Školení IT essentials 5.0 cisco
25.2.-27.2. Marko Ondřej
28.2.-1.3.
Marko Ondřej
Hradec Králové
Školení IT essentials 5.0 cisco
12.9.
Novotná Petra
Polička
UNIV2
7.11.
Novotná Petra
Praha
SSL
25.2.
Peterková Magdaléna
Cermat
Hodnotitel ústní zk. pro žáky s PUP MZ
27.2.
Peterková Magdaléna
Cermat
Peterková Magdaléna
Benepal, a.s.
Hodnotitel ústní zk. pro žáky s PUP MZ
Záškoláctví, specifický životní styl mladých
osob, squatting
25.3.
Peterková Magdaléna
Cermat
Doplněk k osvědčení pro zadavatele s PUP
25.3.
Pleskotová Martina
Cermat
Doplněk k osvědčení pro zadavatele s PUP
13.11.
Rybaříková Jana
Praha
Seminář právní úprava soc.pr.
22.1.
Rybaříková Jana
Praha
Seminář ASVSP
14.-15-2.
Praha
Konference "cesty vpřed"
15.1.
Rybaříková Jana
Schovánková
Drahoslava
Svitavy
PP MZ
2.10.
Slívko Petr
Praha
Školení Mikrotic
4.10.
Slívko Petr
Praha
Školení Mikrotik
21.2.
Slívko Petr
Svitavy
ŠMK školení
22.3.
19.4.
Slívko Petr
Slívko Petr
Praha
Brno
NAG 2013
Výroční konference NETACAD CISCO
26.2.
Slívková Martina
Litomyšl
Seminář SkyDrive
22.-23.11.
Stránský Aleš
Seč Ústupky
Konference UNIV
15.5.
Stránský Aleš
Praha
Valná hromada SPTV
15.1.
Šmídlová Drahomíra
Svitavy
PP MZ
12.9.
8.10.
15.11.
Šplíchalová Jitka
Šplíchalová Jitka
Šplíchalová Jitka
Polička
Brno
Praha
UNIV2
Seminář DVI
Seminář ADR
12.2.
16.11.
Varačka Josef
Velebná Lenka
SMT konsorcium
Olomouc
SMT info - seminář o DPS
Seminář- koučování systemickýpřístup
15.1.
25.2.
Venclíková Jarmila
Voltnerová Jana
Svitavy
Cermat
PP MZ
Hodnotitel ústní zk. pro žáky s PUP MZ
27.2.
Voltnerová Jana
Cermat
Hodnotitel písemné zk. pro žáky s PUP MZ
11.-12.9.
Vopařilová Magdaléna
Třešť
Pracovní konference - Právo
26.9.
12.9.
9.10.
19.10.
8.11.
29.11.
12.12.
Vopařilová Magdaléna
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Praha
Polička
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Seminář EDUKO
UNIV2
Seminář NIDV
Seminář NIDV
Kulatý stůl NSL 2
Seminář NIDV
Seminář NIDV
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Žaba Zdeněk
Regnard
Praha
Praha
Brno
DOM ZO13, Č. Tř.
Seminář Cisco
Seminář Microsoft
Výroční konference NETACAD CISCO
certifikát svářeče
6. a 12.3.
15.1.
14.3.
19.4.
11.7.2012
VZ 2012/2013
43 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
2012–2013
2.10.2012
30.10.2012
11.12.2012
12.2012
7.-8.2.
7.-8.2.
18.2.2013
26.2.2013
9.-11.3. 13
21.3.2013
23.3.2013
11.4.2013
18.4.2013
22.5.2013.
44 / 93
Regnard
Hanik, Silberník
Ježek
Hanik, Silberník
Hanik
Svoboda
Pilgr
Hanik, Silberník
Pilgr
Silberník
Pilgr
Pilgr
Pilgr
Svoboda
Langr
UK Praha
NÚV Praha
Brno
NÚV Praha
DOM ZO13, Č. Tř.
Pce (UNIV3)
NÚV (UNIV3
p. Němeček
NÚV Praha
Jablonec n.Nisou
Praha
NÚV Praha
Ústí nad Orlicí
Jihlava
Brno
DPS pro učitele OV
seminář autorů JZZZ
školení revizního technika el. spotřebičů
seminář autorů JZZZ
seminář vedoucích. svářečských škol
seminář hodnotitelů (zprac. dřeva
) seminář průvodců (zprac. dřeva)
školení BOZP strojních zařízení
projekt POSPOLU
elektronické zabezp.systémy
odborný seminář AEEV
projekt POSPOLU
trh práce, aktuální politika zaměstnanosti
Asociace českých nábytkářů - seminář
řídící relé s mod. PLC systémy
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
8. Výchovně vzdělávací činnost
8.1 Zpráva předmětové komise anglického jazyka
Vedoucí PK:
Členové:
Mgr. Helena Nerudová
Nela Bednářová, Ing. Petra Čížová, Mgr. Iveta Fraňková, Mgr. Michaela Honlová, Mgr.
Daniela Hylenová, Mgr.Iva Kučíková, Mgr. Dagmar Kunstová, Martina Macková, Mgr.
Jana Palánová, Mgr. Zuzana Pecháčková, Mgr. Jana Skalická, Mgr. Tamara Soukupová,
Mgr. Stanislav Soukup, Jitka Theimerová.
Spolupráce členů komise je zajištěna informačními schůzkami komise a individuálními rozhovory.
Nové učebnice používané od září 2011 ve výuce
4. ročníky SOŠ – Oxford Maturita Excellence
Všechny ročníky SOŠ – Oxford Studijní Slovník /kombinuje překladový a výkladový slovník/
1. ročníky SOŠ – nová edice edice učebnice Headway /vyšla v červenci 2011/ – New Headway 4th edition
Elementary nahradila stávající New Headway Elementary.
Nové učebnice používané od školního roku 2012 - 2013 ve výuce
2. ročníky SOŠ /2. pololetí/ – nová edice učebnice Headway /vyšla v červenci 2012/ - New Headway 4th
edition Pre-intermediate nahradila stávající New Headway Pre-intermediate.
Nová podoba maturitní zkoušky
Příprava zadání pro ústní maturitní zkoušku – pracovní list, 3. část
/Ner/
Tisk a kompletování pracovních listů pro žáka, zkoušejícího a přísedícího – 1., 2. a 4. část poskytnuta
Cermatem, 3. část vytvořena naší komisí
/Hoa,, Bel, Hyl/
Akce pro žáky
3. říjen 2012 – OUP – prezentace pro žáky SOŠ – Oxfordský studijní slovník
/Sou, Ner/
23. říjen 2012 – návštěva divadelního představení v anglickém jazyce – Východočeské divadlo Pardubice
– Christmas Carol
/Kun, Sou/
12. březen 2013 – návštěva divadelního představení v anglickém jazyce – Východočeské divadlo
Pardubice – Oliver Twist
/Sou/
2.4.- 7.4. 2013 – Studijní zájezd Londýn a jižní Anglie
/Ner, Hoa/
Soutěže
21.11.2012 - konverzační soutěž v němčině /Lanškroun/ - kategorie A, B /1.,2. roč. a 3.,4. roč./ /Hyl/
25.03.2013 - úspěšně zorganizována soutěž English is my hobby
/Ner, Hoa, Pec,Sou/
09.04.2013 – online soutěž Angličtinář roku 2013
/Ner/
Anglická knihovna – vyučující podporují mimoškolní aktivity žáků související s výukou ANJ (četbu
přiměřených textů a knih, sledování filmů v angličtině).
Semináře – školní rok 2012-2013
Srpen 2012 – Oxford Conference, The Key to Perfection, Praha
/Ner/
Další vzdělávání učitelů ve škol. roce 2012-2013
Zajištěno formou 12 dnů samostudia všech vyučujících.
KUN – studium ANJ pro SOŠ, Univerzita Hradec Králové /3. ročník/
HOA – studium ANJ pro SOŠ, Univerzita Hradec Králové /1. ročník/
BEL – studium ANJ a speciální pedagogiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Pedagogická fakulta Olomouc
MAC – specializace v pedagogice: Lektorství ANJ, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
NER, HOA – certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých UNIV /červen – září 2012/
DUMY – tvorba DUMů
/Pec, Sou, Kun, Hyl, Ska, Bel, Mac/
VOŠ
1. a 2. ročníky vyučují podle nově zpracovaných modulů předmětů ANJ, NEJ a RUJ, které byly součástí
žádosti o akreditaci oboru Logistika a management /Hlavní cizí jazyk – anglický, německý, Další cizí
jazyk – anglický, německý, ruský, Konverzace v hlavním cizím jazyce – anglický jazyk/ a oboru Sociální
práce /Hlavní cizí jazyk – anglický, německý, Další cizí jazyk – anglický, německý, ruský, Konverzace
v hlavním cizím jazyce – anglický jazyk/.
VZ 2012/2013
45 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Používán nový systém pro získání zápočtu a zkoušky.
Zápočet: maximum bodů - 30
minimum bodů -18
Docházka - 90% - 2 body (omluv. absence SP 5 vyuč. hodin / LOG 6 vyuč.hodin)
Práce v rámci samostudia - SP 2 práce = 4 body
LOG 3 práce = 6 bodů
Gramatika
SP 2 testy = 16 bodů
LOG 3 testy = 15 bodů
Slovní zásoba SP = 8 bodů
LOG = 7 bodů
Zkouška: maximum 70 bodů + 30 zápočet (minimálně 18 bodů)
Student splnil zkoušku, pokud dosáhne celkem 51 ze 100 bodů.
Klasifikační stupnice: 100 – 86 = 1 (výborně)
85 – 66 = 2 (velmi dobře)
65 – 51 = 3 (dobře)
Mgr. Helena Nerudová
8.2 Zpráva předmětové komise společenskovědních předmětů
Předměty : český jazyk a literatura, český jazyk a komunikace, estetické vzdělávání, literatura a umění,
dějepis, občanská nauka, základy společenských věd, právní nauka, komunikace, kultura osobního
projevu
Vedoucí PK:
Členové:
Mgr. Jarmila Venclíková
Mgr. D. Šmídlová, Mgr. D. Hylenová, Mgr. V. Dostál, Mgr. J.Kovář, Mgr.Benešová,Ing.P.
Antesová, Mgr. M.Peterková, Mgr. J.Voltnerová, Mgr.I.Fraňková, Mgr. Z.Pecháčková,
Mgr. D. Schovánková
Pedagogické dokumenty
- vypracován nový tematický plán ČJ a komunikace, Estetické vzdělávání pro 4. ročník oboru
Elektrotechnika podle ŠVP – Mgr. Venclíková, Mgr. Hylenová
- vypracován nový tematický plán pro výuku občanské nauky oboru Elektrotechnika pro 4. ročník
podle ŠVP – Mgr. Dostál
- vytvoření
nových tematických plánů maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Operátor
dřevařské výroby a nábytkářské výroby – Mgr. Peterková, Mgr. Voltnerová
- sjednocení seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury pro všechny
maturitní obory a jejich zveřejnění – Mgr. Venclíková, Mgr. Peterková
- obměněny a doplněny pracovní listy k ústní části maturitní zkoušky z ČJL- Mgr. Venclíková, Mgr.
Hylenová, Mgr. Šmídlová
- provedena úprava ŠVP společenskovědních předmětů – přesné znění tematických celků dle RVP Mgr. Venclíková
Organizační práce. Pomůcky
- žáci 4. ročníků začali používat nové učebnice literatury a estetického vzdělávání – Bláhová, R. a kol.:
Literatura pro 4. ročník středních škol – učebnice a pracovní sešit
- došlo ke sjednocení učebnice českého jazyka pro maturitní obory – Sochrová, M. a kol.: Český jazyk
v kostce pro SŠ, Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ
- spolupráce s knihovnou při nákupu nových učebnic pro učitele- Český jazyk a literatura – sbírky
testových úloh k maturitní zkoušce, Český jazyk a komunikace pro SŠ – 2. díl, učebnice a pracovní
sešit, Český jazyk a literatura – písemná práce, doplnění titulů dle seznamu literárních děl pro žáky
- v červnu 2012 zakoupeny knižní odměny pro žáky 4. ročníků při předávání maturitních vysvědčení a
pro žáky 1.,2. a 3. ročníků v hodnotě 5000,- Kč – finanční prostředky poskytlo SRPDŠ, zajistila Mgr.
Venclíková
- zajištěno recitační vystoupení při slavnostním předávání maturitních vysvědčení – David Miffek ze
třídy D3, moderátorka Mgr. Venclíková
46 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Zkvalitnění výuky
- podchycení poruch čtení a psaní u žáků prvních ročníků ve spolupráci s výchovným poradcem vypracování seznamu za všechny ročníky SOU a SOŠ, předání posudků PPP žáků 4. ročníku
s přihláškou ke státní maturitě – Mgr. Dostál, Mgr. Peterková
- vytvořeny a distribuovány vyučujícím cvičné didaktické testy pro přípravu ke státní maturitní zkoušce
z českého jazyka a literatury pro žáky všech maturitních ročníků - Mgr. Venclíková
- červen 2013 zajištění exkurze do Městské knihovny v České Třebové – žáci 1. ročníků SOŠ –
motivace ke čtenářství – Mgr. Venclíková, Mgr. Šmídlová
- vytvoření 40 DUMů v rámci projektu EU peníze školám – tematická oblast Vybrané kapitoly
z dějepisu ( 20 ) – Mgr. Kovář, Mgr. Pecháčková
tematická oblast Pravopis ( 20 ) – obsahující prezentace a didaktické testy se zaměřením na
stylistické a čtenářské dovednosti – Mgr. Venclíková
- květen 2013 oprava a hodnocení maturitních slohových prací z českého jazyka a literatury všech
maturujících žáků SOŠ – Mgr. Venclíková, Mgr. Šmídlová, Mgr. Hylenová, Mgr. Schovánková, Mgr.
Voltnerová
- návštěva výstav s tématy vztahujícími se k výuce občanské nauky a dějepisu:
• prosinec 2012 – návštěva nové expozice v Muzeu Česká Třebová – 2. ročník SOŠ Mgr. Kovář
• leden 2013 – Itálie stokrát jinak , výstava v KC Česká Třebová – žáci SOU – Mgr. Peterková,
Mgr. Voltnerová
• únor 2013 – výstava Sdružení Maxmilián v KC Česká Třebová – žáci SOŠ Skalka – Mgr.
Peterková, Mgr. Voltnerová
• březen 2013 – výstava Atentát na zastupujícího protektora R. Heydricha v KC Česká Třebová
-– 3. ročník SOŠ Harbmanova – Mgr. Šmídlová
• březen 2013 výstava Velikonoce v KC Česká Třebová – 3. ročník SOŠ – Mgr. Šmídlová
• červen 2013 – výstava O sole mio, Kozlovsko v KC Česká Třebová – žáci SOŠ Skalka –
Mgr. Peterková, Mgr. Voltnerová
• listopad 2012 – Studentské prezidentské volby – výchova k odpovědnému občanství –
Mgr. Venclíková
Soutěže
- prosinec 2012 proběhlo školní olympiády v českém jazyce
Vzdělávání
- leden 2013 absolvování semináře k problematice hodnocení maturitních písemných prací z českého
jazyka a literatury Svitavy – Mgr. Venclíková, Mgr. Šmídlová, Mgr. Schovánková, Mgr. Hylenová
- březen 2013 absolvování semináře Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce pro žáky s PUP –
Mgr. Peterková, Mgr. Voltnerová
- duben 2013 absolvování semináře Záškoláctví, specifický životní styl mladých osob, squatting –
Mgr. Peterková, Mgr. Fraňková
- duben 2013 realizována metodická schůzka pro vyučující českého jazyka k problematice oprav
a klasifikace slohových prací z českého jazyka – Mgr. Venclíková
Kulturní akce
- říjen 2012 filmový projekt „Planeta Země“ pro žáky SOU a SOŠ Skalka – Mgr. Peterková
- listopad 2012 , leden 2013 – studentské divadelní představení v rámci Dne otevřených dveří Ivan
Wernisch: Setkání Goetheho a Schillera v mořských lázních – Mgr. Venclíková
- prosinec 2012 návštěva filmového představení v KC Česká Třebová – žáci všech ročníků SOŠ a SOU
– film Sherlock Holmes: Hra stínů – Mgr. Venclíková, Mgr. Peterková
- leden 2013 zhlédnutí divadelního představení v KC Česká Třebová – žáci 3. a 4. ročníků SOŠ –
Moliére: Tartuffe – Mgr. Venclíková
- březen 2013 výchovný koncert Hudba a film, seznamte se prosím – Komorní filharmonie Pardubice
– žáci 3. a 4. ročníků SOŠ - Mgr. Venclíková, Mgr. Peterková
- červen 2013 filmové představení v KC Česká Třebová – žáci všech ročníků SOŠ a SOU- film
Babovřesky, Velký Gatsby - Mgr. Venclíková, Mgr. Peterková
VZ 2012/2013
47 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Vyšší odborné studium
- vedení absolventských prací oboru logistika- management –Mgr. Schovánková
- zkoušející u absolventských zkoušek oboru logistika- management – Mgr. Schovánková
- moderování slavnostního předávání diplomů absolventům VOŠ- Mgr. Schovánková
Mgr. Jarmila Venclíková
8.3 Zpráva předmětové komise dopravy a přepravy
Vedoucí PK:
Členové:
Ing. Jitka Šplíchalová
Ing. Jaroslava Knířová, Ing. Petra Novotná, Ing. Lubomíra Palaščáková
Do působnosti předmětové komise /PK/ patří obor: Provoz a ekonomika dopravy
zaměření: 37-41-M/006 Informační systémy v dopravě
37-41-M/006 Dopravní logistika
37-41-M/01 Logistika v dopravě
37-41-M/01 Ekonomika v dopravě
Pravidelné každoroční činnosti
- příprava tematických plánů a ŠVP
- příprava praktických a ústních maturitních zkoušek
- zajištění praxí průběžných a souvislých
- plnění úkolů stanovených vedením školy
Oblast spolupráce se SSL:
Pokračovala jednání se Svazem spedice a logistiky Praha, aby absolventi oboru Provoz a ekonomika
dopravy mohli po krátké praxi v oboru složit odbornou zkoušku a získat diplom FIATA. Členky komise se
zúčastnily na podzim i na jaře pracovních porad Svazu spedice a logistiky a škol. Na schůzkách jsou školy
informovány o činnostech a akcích SSL. Informace předává školám především pan Ing. Jan Ekl výkonný
ředitel SSL a odborníci z praxe, kteří jsou na schůzky pozváni. Největším přínosem pro vyučující
odborných předmětů bylo zaktualizování odborných textů. Úkolu se minulý školní rok ujal Institut Jana
Pernera, který vyučujícím umožnil zúčastnit se placených školení na jednotlivá témata týkající se oblastí
potřebných na udělení Spedičního experta. Školení mělo v tomto školním roce pokračovat, ale pro malý
zájem škol se školení neuskutečnila.
Spolupráce se Svazem spedice a logistiky je na velice dobré úrovni a členové naší katedry se pravidelně
zúčastňují seminářů pořádaných SSL.
Oblast aktivit členů katedry:
Práce na DUM:
členové katedry pracují průběžně na tvorbě DUM. V současnosti Ing. Novotná, Ing. Knířová a Ing.
Šplíchalová odevzdaly a odpilotovaly DUM z předmětů LOG a PŘE.
Práce na projektu UNIV:
Ing. Novotná a Ing. Šplíchalová v září úspěšně absolvovaly certifikovaný kurz „Kvalifikovaný lektor
vzdělávání dospělých“ v rámci projektu „UNIV 2 KRAJE“.
Oblast odborné praxe:
Na konci školního roku 2011/2012 a na začátku školního roku 2012/2013 jsme připravili v oboru 37-41M/006 a 37-41-M/01 návrhy na uzavření smluv na průběžnou a souvislou praxi s ČD a SŽDC v jejichž
výkonných jednotkách, kde praxe měla probíhat. Smlouvy se povedlo podepsat a praxe mohly probíhat
v souladu s ŠVP. Do podepsání smluv byly praxe řešeny formou exkurzí a výukou v odborných učebnách
ve škole.
Jednotlivá pracoviště na ČD dojednala Ing. Šplíchalová pro konkrétní žáky s pracovnicí GŘ ČD paní
Romanou Plašilovou, která předložila smlouvy k podpisu provozním jednotkám. Na SŽDC probíhala hlavní
jednání s paní Ing. Češkovou, která později předala smlouvy na jednotlivá pracoviště kompetentním
osobám k dojednání. Na ČD Cargo nebyla smlouva sjednaná.
48 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Nutnou podmínkou, aby mohli žáci vykonávat praxe na ČD, SŽDC je proškolení z bezpečnosti a zdravotní
prohlídky. V letošním roce museli žáci absolvovat školení bezpečnosti zvlášť pro ČD a zvlášť pro SŽDC,
protože si je tyto organizace navzájem neuznávají.
Pro organizaci ČD bylo 24. 4. 2013 proškoleno 23 žáků tříd D2, E2 a E3 z předpisu OP 16 – „Pravidla o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“. Školení v letošním roce měla pracovnice Dopravního vzdělávacího
institutu, a.s. paní Pavlína Vondrová. Žákům byl vysvětlen předpis OP 16 a další ustanovení předpisů s
touto problematikou souvisejících a na dokreslení dané problematiky jim bylo promítnuto instruktážní CD.
Pro organizaci SŽDC bylo 25. 4. 2013 proškoleno 10 žáků z předpisu OP 16 – „Pravidla o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci“ rozšířená o zdravovědu. Také toto školení provedla pracovnice Dopravního
vzdělávacího institutu, a.s. paní Pavlína Vondrová. Školení je nutnou podmínkou, aby studenti mohli na
praxe na ČD, SŽDC stejně jako lékařská prohlídka, kterou také žáci podstoupili v dubnu a květnu 2013 u
závodní lékařky MUDr. Křibské - žáci, kteří nemají stipendijní program ČéDés a u Mudr. Pekové – žáci se
stipendijním programem ČéDés. Také lékařskou prohlídku objednávala a organizovala Ing. Jitka
Šplíchalová. Kopie zápisníku bezpečnosti a lékařských prohlídek odeslala Ing. J. Šplíchalová na GŘ – ČD a
SŽDC.
Na základě dohody mezi GŘ ČD a školou, Ing. Šplíchalová podává žádost o jízdenky na ŽST Česká
Třebová a na GŘ ČD, zvlášť na každý měsíc. Na základě žádosti vyhotoví osobní pokladna v České
Třebové jízdenky, které Ing. Šplíchalová proti podpisu a potvrzení razítkem vyzvedne, vypočítá částky
(25% obyčejného jízdného), které vybere od žáků a předá jím jízdenky. Peníze za jízdenky odevzdá do
pokladny školy a jízdenky po praxi opět vybere a se seznamy předá hospodářce školy, která po zaslání
faktury z OPT jízdné zaplatí.
Před souvislými praxemi Ing. Šplíchalová domluvila praxe jednotlivých žáků v ŽST a DKV na pracoviště
ČD za spolupráce s paní Plašilovou a s Ing. Češkovou, Tomkovou na pracoviště SŽDC. Podrobnosti Ing.
Šplíchalová řešila s jednotlivými pracovišti.
V oboru Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/006 zaměření Informační systémy v dopravě a Dopravní
logistika, 37-41-M/01 zaměření Logistika v dopravě a Ekonomika v dopravě probíhala průběžná i souvislá
praxe 3. a 4. ročníků především individuálně v ŽST spedičních, dopravních a dalších vhodných podnicích
v okolí na základě uzavřených smluv a ve škole při praktickém procvičování získaných vědomostí za
vedení Ing. Knířové, Ing. Šplíchalové a Ing. Novotné. Studenti 2. ročníku v průběhu praxí prakticky
procvičovali své vědomosti ve škole a zúčastnili odborných exkurzí v dopravních a jiných firmách pod
vedením Ing. Knířové a Ing. Palaščakové, v době maturit byli na souvislých praxích i na firmách a na ČD.
Během školního roku třídy D2, D3 a D4 za doprovodu učitelů Ing. Knířové, Ing. Palaščakové, Ing.
Šplíchalové a Ing. Novotné navštívily různé podniky, specializovaná pracoviště, veletrhy a jiná zajímavá
místa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ŽST Česká Třebová – seřaďovací stanice
TPCA Kolín
KORADO Česká Třebová
Výcvikové středisko letového provozu a letiště – Praha-Ruzyně
STK Česká Třebová
BVV - Veletrh dopravy a logistiky Brno
Tvorba GVD SŽDC Olomouc
PEWAG – Česká Třebová
Praha – Karlův most a pražské Benátky - projížďka lodí po Vltavě
Česká Třebová – CZ LOCO
ŽST Čermná nad Orlicí
Hradec Králové – muzeum zabezpečovací techniky
Ústí nad Orlicí – vojenský sklad
Hradec Králové ČSAD a terminál
Ostrava AWT - kontejnerové překladiště a systém ACTS
Oblast spolupráce s ČD:
Všichni členové PK soustavně sledují změny předpisů, zákonů a vyhlášek. Zároveň se snaží při výuce
odborných předmětů využívat i programy výpočetní techniky, které používají jednotlivé dopravní
VZ 2012/2013
49 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
organizace, tyto programy jsou ale pro nás špatně dostupné, protože ČD nám nechtějí nebo nemohou,
poskytnou demo verze.
V letošním školním roce na základě spolupráce s DVI byla Ing. Jitka Šplíchalová v říjnu na přepravním
školení jeden den na pracovišti DVI v Brně.
Dne 14.5.2013 probíhalo na naší škole výběrové řízení do Stipendijního programu ĆéDés. Naše škola je
jedna ze 12 partnerských škol ČD, která je do programu zapojena. V letošním ročníku bylo více než 100
přihlášených zájemců, z toho bylo možné vybrat pouze 20 budoucích stipendistů. Na naši školu bylo
podáno 17 přihlášek na stipendijní program ČéDés. Na výběrové řízení se dostavilo 13 zájemců. Všichni
měli obrovský zájem o práci na železnici ve funkci strojvedoucího a dobře reagovali i na odborné dotazy.
Proto bylo velmi těžké vybrat jen omezený počet adeptů. Nakonec komise ve složení Mgr. Věra Nadějová,
Romana Plašilová a Ing. Jitka Šplíchalová v 100% shodě vybraly 5 uchazečů, kteří postoupili do druhého
kola výběrového řízení, což je lékařská prohlídka.
Výběrového řízení na naší škole se zúčastnil i redaktor časopisu Železničář pan Václav Rubeš. Pěkný
článek „Vybíráme další žáky pro pátý ročník programu ČéDés“ vyšel v Železničáři číslo 11 ročník XX.
Oblast propagace školy a účasti na soutěžích:
Ing. Novotná v tomto školním roce připravila tým žáků naší školy třídy D3 na soutěž „Mladý speditér“
(soutěž pro žáky připravovaná SSL a JERIDEM).
Zahájení 1. kola 5. ročníku soutěže Mladý speditér bylo v Lovosicích, kde se prezentovala firma
TIMOCOM. Náš tým Logistic Spark byl po prvním kole na pátém místě. Součástí 1. Kola byla i exkurze na
kontejnerovém překladišti a ve firmě Lovochemia.
Vyhodnocení druhého kola soutěže a včetně obhajoby prací družstev proběhlo opět na Horní Bečvě.
Soutěžilo celkem 8 družstev z celé ČR a naše škola byla velice úspěšná. V soutěži družstev se náš tým
umístil na 3. místě. Zadání pro druhé kolo byla prezentace včetně obhajoby na téma „Distribuce
minerální vody z Jeseníku“ a naše družstvo bylo vyhodnoceno jako nejlepší za plný počet bodů. Bohužel
to ale po prvních dvou úkolech stačilo jen na krásné třetí místo. I tak ale měla Ing. Šplíchalová (jako
doprovod) a celé družstvo velikou radost. Členové družstva byli žáci třídy D3 ve složení: Marcel Dvořák,
Michaela Mikulecká, Aleš Pilgr a David Severa.
Ing. Knířová se zúčastnila se 2 soutěžními družstvy z třídy D4 soutěže LOGISTIK JUNIOR v Karlových
Varech. Soutěžní družstvo ve složení: David Miffek, Václava Kuříková a Nikola Prokopovičová obsadili 2.
místo v soutěži a 1. místo v Ceně divák a druhé soutěžní družstvo ve složení Lenka Čadová, Michael
Sedláčková a Laďka Boháčová získalo 2. Místo v Ceně diváka
Na základě připravené studijní nabídky pro příští školní roky využíváme všech možností, abychom zvýšili
zájem žáků ZŠ o tyto obory / jednání ve firmách, veletrhy, dny otevřených dveří, praxe i náhodné
kontakty atd./.
Na dnech otevřených dveří rodiče upoutaly práce žáků D3, S4 a D4 – prezentace v Power Point
z návštěvy na Mezinárodním strojírenském veletrhu a mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky v Brně a
z exkurzí a praxí. Velice zajímavá pro budoucí žáky a jejich rodiče byla také prezentace v Power Point ze
4. ročníku soutěže „Mladý speditér“ a vyhraného zájezdu do Hamburku i s výkladem dvou členů
soutěžního družstva a to Davida Miffka a Radka Hromádky.
Oblast dalšího vzdělávání učitelů:
Učitelé
•
•
•
se zúčastnili školení a odborných seminářů:
Pracovní schůzky SSL v Praze – Ing. Knířová, Ing. Novotná
Přepravní školení DVI v Brně – Ing. Jitka Šplíchalová
Certifikovaný kurz „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“ v rámci projektu „UNIV 2 KRAJE“ –
závěr v Poličce - Ing. Novotná a Ing. Šplíchalová.
Aktivity žáků:
Rádi bychom vyzdvihli také aktivity studentů, kteří poskytli pomoc při dnech otevřených dveří a jiných
akcích souvisejících s propagací školy.
Vybraní žáci tříd D1 a D2 pomáhali při přípravě občerstvení na maturitách.
50 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Aktivity žáků na soutěžích:
5. ročník soutěže Mladý speditér – spolupořadatel SSL – účast 4 žáků třídy D3 ve složení:
Marcel Dvořák, Michaela Mikulecká, Aleš Pilgr a David Severa.
Soutěž LOGISTIK JUNIOR – Karlovy Vary – účast 6 žáků třídy D4 ve složení:
David Miffek, Václava Kuříková, Nikola Prokopovičová, Lenka Čadová, Michael Sedláčková a Laďka
Boháčová.
Ing .Šplíchalová Jitka
8.4 Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů
Vedoucí PK:
Členové:
Keprtová Dagmar, Ing. (KEA)
Ancin Milan, Ing. (ANC), Čížová Petra, Ing. (CIA), Knířová Jaroslava, Ing. (KNI), Palla
Stanislav,Ing. (PAL), Palaščaková Lubomíra,Ing. (PLA), Šmídlová Drahomíra, Mgr. (SMI)
Srpen, září
- opravné, klasifikační a rozdílové zkoušky
- vypracování, doplnění a schválení tematických plánů
- kontrola provázanosti v mezipředmětových vztazích
- stanovení konzultačních hodin pro studenty VOŠ
- příprava a vypracování praktických maturitních otázek a příkladů na praktickou maturitní zkoušku
- vypracování požadavků pro zápisy započteno, započteno se zápisem klasifikace a ke zkouškám na
VOŠ v oborech Logistika a management a Sociální práce
- zkoušení u opravných maturit (11. 9.)
- plán exkurzí a jeho zapracování do tematických plánů
Říjen, listopad, prosinec
- příprava témat pro seminární práce VOŠ v oboru Sociální práce
- vypracování plánů samostudia členů komise
- příprava materiálů pro dny otevřených dveří
- vypracování testů k udělení zápisu započteno v předmětech EKO, EKP a POA pro obor Logistika a
management
- vypracování testů k udělení zápisu započteno a započteno se zápisem klasifikace v předmětech ZAE,
ENO, MSP a KOR pro obor Sociální práce
- účast na dnech otevřených dveří 30. 11. a 1. 12. 2012
Leden
- zkoušení studentů VOŠ
- uzavření a zápis známek studia SOŠ
- účast na dnu otevřených dveří 19. 1. 2013
- zajištění vedení absolventských prací oboru Logistika a management u absolutoria VOŠ
- kontrola plnění tematických plánů
- kontrola žáků třídy I4 na odborných praxích
Únor, březen, duben
- aktualizace učiva na základě novel ekonomických zákonů
- příprava praktických maturit
- konzultace o mezipředmětových návaznostech
- příprava a vypracování témat písemných testů k udělení zápisu započteno se zápisem klasifikace pro
obor Sociální práce a udělení zápisu započteno pro obor Logistika a management
- práce na projektu „EÚ - peníze školám“, tvorba digitálních učebních materiálů (DUM)
Květen, červen
- příprava, zajištění a zkoušení ústních maturitních zkoušek
- účast na státních maturitních zkouškách
VZ 2012/2013
51 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
-
zkoušení studentů VOŠ obor Logistika a management
příprava, zajištění a zkoušení u absolutoria třídy L3 oboru Logistika a management
uzavření klasifikace SOŠ
zhodnocení práce katedry
ing. Palla se zúčastnil jako předseda zkušební komise absolutoria na OA a VOŠE ve Svitavách
Ing. Dagmar Keprtová
8.5 Zpráva předmětové komise elektrotechniky – obor kategorie M
Vedoucí PK:
Členové:
-
-
-
-
Ing. Jaroslav Horák
Ing. Petr Kuchyňka, Ing. Jana Valentová, Ing. Petr Kubišta, Ing. Jiří Bouchala, Luboš
Lerch, Karel Honl, Ing. Zdeněk Jireček, Ing. Jan Rybka, Ing. Aleš Stránský, Ing. Zdeněk
Žaba, Ing. Ivan Bednář, Ing. Karel Frank, Ing. Vladimír Kolář, Ing. Josef Varačka.
Ve školním roce 2012 / 2013 pokračovala výuka 2. až 4. ročníku oborů elektro podle nového ŠVP
Došlo ke sjednocení ŠVP elektro pracoviště Habrmanova a Skalka. Podle něho se začal učit 1. ročník
elektro.
Uskutečnily se pravidelné exkurze: veletrh Ampér, Strojírenský veletrh Brno, Automatický dopravní
systém Praha Motol, DKV ČD Česká Třebová, CZ LOKO Česká Třebová, SOR Libchavy, ABB Trutnov,
lanová dráha Jánské Lázně Černá hora, vysílač Černá Hora.
Téměř všichni členové komise vytvářeli DUMy zaměřené na výuku elektrotechniky.
Ing Kuchyňka a Ing Valentová byli předsedy maturitní komise v Břeclavi, Ing. Bednář předseda
maturitní komise v Trutnově
Proběhlo pravidelné školení o práci se zabezpečovací technikou s firmou Jablotron
V dílnách praktického vyučování pokračovala výuka podle ŠVP. Je dokončeno robotické pracoviště,
především pro výuku oboru Informační technologie. Připravuje se jednoduché programování
mikroprocesoru. Žáci třetích ročníků si zvolili témata závěrečných prací na maturitním výrobku. Příští
rok praktický výrobek a jeho obhajoba nahradí praktickou maturitní zkoušku zaměření Informační a
komunikační technologie.
Letos poprvé proběhla povinná maturitní zkouška z předmětu Základy elektrotechniky a elektronika.
Začaly práce na úpravě ŠVP Elektro tak, aby obor byl zatraktivněn.
V učebnách 406 začaly práce na obnově počítačové kabeláže.
Proběhlo rozsáhlé školení v oblasti robotiky, programování:
•
1. Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování
•
2. Programování se zaměřením na robotiku s využitím bezdrátových technologií
•
3. Programování se zaměřením na robotiku s využitím jazyka C
•
4. Programování se zaměřením na robotiku s využitím jazyka Java
výsledkem kromě znalostí bylo také získání 22000,- Kč z prostředků vzdělávacího programu.
Ing. Jaroslav Horák
8.6 Zpráva předmětové komise elektrotechniky - obory kategorie L a H
Vedoucí PK:
Členové:
-
Jan Hanik
p. Arnošt. Ježek, p. Jaroslav Silberník, p. Lukáš Langr, p. Jiří Řehák, p. Adolf Pecha,
Ing. Ladislav Kolář, Ing. Karel Frank, Ing. Josef Varačka,
Předmětová komise měla ve školním roce šest schůzek, při svých jednáních řešila tyto úkoly:
tematické plány odborných předmětů a odborného výcviku oboru mechanik elektrotechnik a
elektrikář silnoproud a slaboproud
byl vytvořen plán odborných exkurzí s určením termínů exkurzí a vedoucích
zapojení členů komise do tvorby jednotného zadání závěrečných zkoušek pro obory elektrikář
slaboproud a silnoproud, spolupráce v sekci NUV v Praze, tvorba písemné a praktické JZZ
kontrola tvorby digitálních učebních materiálů DUM, konzultace s jednotlivými autory
jednání v komisi SOD v Hradci Králové a v Nymburce, zajištění předsedy pro soutěž v Letohradě,
zajištění místních kol SOD v oborech elektro
práce na opravách ŠVP
52 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
-
podíl na přípravě a uskutečnění SOD v oboru elektrikář slaboproud v naší škole v České Třebové
příprava otázek pro odborné testy pro zkoušky podle vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti
v elektrotechnice pro třídy E, F, H, zajištění vydání osvědčení a zápisů o zkoušce
výběr témat pro z JZZ pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku učebních oborů
kontrola plnění odborných exkurzí
seznámení s výsledky SOD za školní rok 2012/2013
příprava jednotných závěrečných zkoušek, rozdělení, termíny, členové komisí, harmonogram
zkoušek
Jan Hanik
8.7 Zpráva předmětové komise ICT
Vedoucí PK:
Členové:
Mgr. Martina Slívková
Bc. Petr Hrdina, Ing. Jaroslav Horák, Ing. Luděk Chmelař, Ing. Josef Kajš, Ing. Milan
Kment, Ing, Petr Kubišta, Radim Němec, Bc. Ondřej Marko, Mgr. Petr Slívko, Ing.
Zdeněk Žaba, Ing. Jiří Bouchala, Ing. Petr Kuchyňka, Ing. Radko Sedláček, Jiří Střecha,
DiS, Jiří Typl
Situace a zásadní změny v oblasti HW
areál Habrmanova
V učebně 110 došlo k rekonstrukci a modernizaci síťové i napájecí kabeláže. Konektivita v učebně
byla rozšířena na 1Gb/s, což umožňuje maximálně využít potenciálu počítačů Dell Optiplex 745, jimiž je
tato učebna osazena. V rámci rekonstrukce kabeláže přibyl i do racku v učebně nový manažovatelný
switch Dell. Počítače v učebně podporují hardwarovou virtualizaci, a proto je učebna z větší části
využívána pro výuku na virtuálních počítačích. Virtualizace je prováděná na platformě VMware player,
která je volně dostupná a pravidelně upgradována na vyšší verzi.
V současné době učebna disponuje 16 počítači včetně učitelského, ale do budoucna je možné
kapacitu díky novým zásuvkám navýšit až na 21 počítačů.
Do učebny 201 bylo dodáno 11 značkových repasovaných počítačů. Ty nahradily stávající pro
výuku již nedostačující techniku. Pro účely testování byl v učebně nasazen operační systém Windows 8,
na jehož přechod se plánuje i v učebně 301. Dále byly do učebny přidány nové klávesnice a myši. V plánu
je vybavit tuto učebnu novými monitory zakoupenými v rámci projektu EU peníze SŠ.
V učebně č. 301 došlo díky projektu EU peníze SŠ k modernizaci stávajícího HW. To umožnilo
vyměnit současné zastaralé počítače se systémem Windows XP za nové počítače s operačním systémem
Windows 7. Nové počítače disponují možností hardwarové virtualizace, biosem typu UEFI a byla do nich
přidána karta s porty com3. Učebna byla osazena novými počítači se systémem Windows 7, ke kterým do
konce prázdnin přibudou pen sketche na zkvalitnění výuky grafiky. V učeně 302 došlo k navýšení počtu
počítačů na 30 a drobnému upgradu v podobě rozšíření operační paměti o 1Gb. V učebně 404 dochází ke
kompletní rekonstrukci síťových i napájecích rozvodů, včetně úpravy osvětlení. Stávající nedostačující
počítače byly vyměněny za předchozí počítače z učebny 214, které byly přeinstalovány na OS Windows 8
a uzpůsobeny výuce. Do budoucna bude ještě nutné vyměnit stávající crt monitory za lcd nebo led.
Podobně jako v předchozích letech pokračoval upgrade počítačů v kabinetech vyučujících. Situace
je řešena operativně s přihlédnutím k potřebám vyučujících v jednotlivých kabinetech. Aktuálně je situace
relativně stabilizována. Upgradem počítačů v učebnách se navíc uvolní počítače, které bude možno
alespoň z části využít i pro další upgrady počítačů v kabinetech.
Pro zajištění hladkého nástupu nových technologií komise doporučuje pokračovat v nastoleném
standardu, tj. každoročně obměňovat část výpočetní techniky (1-2 učebny).
S ohledem na funkčnost výpočetní techniky by bylo vhodné s přihlédnutím k finanční situaci
výhledově doplnit do dalších učeben VT klimatizační jednoty. Aktuálně jsou klimatizací vybaveny učebny
302 (31 PC), 202 (31 PC), 214 (15 PC + síťové vybavení CNA) a 404 (11 PC + telefonní ústředna) a
místnost 209 (serverovna) a v parných dnech je to velmi znát – nepřehřívají se projektory a počítače.
areál Skalka
Učebna 15 (převážně výuka CAD aplikací) prošla obnovou HW a její efektivnost pro výuku
grafických programů se značně zvýšila. Počítače jsou již nedostačující nejnovějším verzím AutoDesk
aplikacím, ale ještě na hranici své životnosti byly přesunuty do počítačové učebny 7 (převážně výuka
VZ 2012/2013
53 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
všeobecných aplikací). V této učebně se tak nahradily PC na hranici použitelnosti. Tyto změny byly
provedeny v rámci projektu EU peníz SŠ. Do dalších dvou let nebude výměna PC na učebnách nutná.
V letošním roce byla zpomalena postupná aktualizace počítačů v kabinetech pedagogů. Některé
počítače již dosáhly své hranice životnosti a budou vyměněny. Jedinou výjimkou je úsek odborného
výcviku, kam byly po upgradu přesunuty počítače z učebny 7. Náročnost práce učitelů odborného výcviku
v oblasti ICT je výrazně menší než na obsazené učebně. Tyto počítače zde mohou další období splnit
potřebu učitelů.
Infrastruktura sítě školy je v současné době celkem stabilizována. Jako internetová brána školy
slouží v obou areálech zařízení MikroTik RouterBOARD. Zde je umístěn především firewall celé sítě a mezi
těmito zařízeními je sestavena VPN pro propojení obou areálů.
Architektura sítě v areálu Habrmanova je částečně řešena formou virtuálních lokálních sítí se
směrováním za pomocí CISCO L3 switche s porty o rychlosti 1Gb/s (tento switch je ale centrálním
místem, jehož porucha znamená totální nefunkčnost celé sítě – do budoucna by bylo vhodné uvažovat o
druhém switchi – cca 60 000,--Kč, který by řešil nutnou redundantní konektivitu – plné on-line
redundance by bylo možno využít ale až po výměně kabeláže). Na tomto zařízení běží rovněž DHCP
server školy. Vnitřní servery školy jsou připojeny agregovanou linkou o rychlosti 2Gb/s. Pro optimální
využití potenciálu virtuálních lokálních sítí by ale bylo vhodné provést výměnu přístupových switchů za
switche s jejich podporou.
I nadále probíhá postupné pokrývání školy bezdrátovou sítí, což jednak řeší požadavek vytvoření
alespoň jednoho přípojného místa do počítačové sítě v každé učebně, tak jak ukládá ICT standard, ale
zároveň to umožňuje studentům využívat služeb školy i za pomocí vlastních notebooků, které si mohou
kdekoliv ve škole připojit.
V serverovně je dále plánovaná výměna počítače, jenž zajišťuje chod systému Aditus, SafeQ a
HW klíč pro program ERIC. Stávající počítač je již za hranicí životnosti a není možné dále udržet bezpečný
chod těchto aplikací, proto bude nahrazen počítačem HP xw 4600 jenž bude obsahovat Raid 5 umožňující
bezpečnější zálohování a větší odolnost proti ztrátě dat. Nasazení je plánované na přelomu června a
července.
Architektura sítě v areálu Skalka je řešena dvěma velkými sítěmi (jedna síť pro školu a dílny,
druhá síť pro DM). Síť školní je chráněna vlastním firewallem Microsoft TMG. V dalším roce by měla
proběhnout výměna této aplikace a její hlavní úlohu převzít zařízení MikroTik RouterBOARD.
Síť DM v letošním roce doznala změn a její hlavní služby (DHCP, firewall) převzalo zařízení
MikroTik RouterBOARD. Zamýšlená služba v podobě účtování konektivity žáků na DM nebyla realizována,
žáci mají zcela neomezený objem dat z internetu.
Všechny aktivní prvky sítě a servery jsou pro případ krátkodobého výpadku napájení vybaveny
UPS. Pro servery je situace řešena za pomocí individuálních či sdružených UPS, převážná část je řízena a
při delším výpadku jsou servery automaticky odstaveny a po obnově dodávky energie spuštěny.
WWW stránky školy jsou hostované mimo areály školy externí firmou. Poštovní služby školy jsou
řešeny cloudovým řešením Google Apps for Education. Tato výměny sjednotila používání poštovních
služeb v areálech Skalka a Habrmanova.
Ze služeb určených pro širokou veřejnost zůstávají v prostředí školy pouze služby související se
systémem školní matriky (iSAS, Bakaláři) a nabídkou volby stravy (Bonapp) a s tím související WWW
servery.
Služba Bonapp zajišťující volbu stravy a provoz kuchyně prošla aktualizací na nejnovější verzi
společně s výměnou nespolehlivého HW v podobě objednávkového boxu. Na návrh společnosti dodávající
aplikaci došlo ke sdružení databáze a objednávkového softwaru na jedno nové zařízení. Původní
objednávkový box byl přesunut do areálu Habrmanova, kde plní pouze funkci prohlížeče aplikace
s možností objednání stravy.
V současnosti se plánuje virtualizování pro nevyužitý HW po odstavení poštovních služeb. Nová
licenční smlouva umožňuje virtualizaci na platformě Microsoft. Po této změně bude možné zvýšit
bezpečnost klíčových aplikací pro chod organizace.
Aktuálně probíhá první etapa aktualizace kabelových rozvodů datové sítě v areálu Habrmanova.
Další etapy této obměny jsou plánovány a nutně bude potřeba pokračovat v plánované obměně kabeláže
v areálu Skalka v severním křídle. Toto výukové křídlo používá velmi zastaralou datovou síť, která už
nedostačuje jak počtem přípojných míst, tak i svojí kvalitou.
Aktuální připojení k internetu je v současné době realizováno optickým připojením obou areálů ve
spolupráci s Kabelovou televizí Česká Třebová. Jedná se o sdílenou linku 100Mb/s s garancí 40Mb/s pro
oba areály.
54 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Situace a zásadní změny v oblasti SW
Omezení přístupu žáků a studentů je v současné době k plné spokojenosti realizováno s využitím
GPO systému Windows 2008 server. To způsobilo ale problémy s výukou (žáci a studenti nemají
dostatečná práva). Celou situaci se podařilo celkem vyřešit s využitím virtualizačních nástrojů (Microsoft
Virtual PC, VMWare player). V areálu Skalka jsou žáci rozděleni do skupin podle oborů a uživatelských
práv. Některé aplikace (AutoDesk) způsobují problémy s omezením přístupu uživatelů. Vše se vždy daří
s novější verzí odstranit ke spokojenosti vyučujících i k maximálnímu využití aplikací žáky.
Pro zajištění bezproblémové inventarizace HW a SW byl zakoupen příslušný SW nástroj (Audit
PRO), který je po mnoha problémech již konečně připraven k plnění své funkce. Fyzicky a licenčně zatím
pokrývá areál Habrmanova.
V oblasti antivirové kontroly je využíván software AVAST od společnosti Alwil. Řízen je centrálně
ze serveru VDA04. Pro ochranu souborových serverů a notebooků je zakoupen systém Eset Smart
Security. Tato situace dvou různých antivirových systému (jiný na stanicích a jiný na serveru) dává vyšší
pravděpodobnost včasného zachycení virového útoku a z uplynulé doby se jeví jako funkční.
V rámci školy jsou používány jako klientské operační systémy Windows 7. V menších případech
pak systém Windows XP, jehož úplnému stažení brání jen nedostačující HW na některých počítačích.
V areálu Habrmanova byly pro účely modernizace nainstalovány systémy Windows 8 a to na učebnách
201, 404 a do budoucna je plánováno i na učebny s interaktivní tabulí, kde se využije plný potenciál
tohoto systému. V areálu Skalka je situace obdobná, pro účely výuky je pro jednu učebnu plánován
Windows 8 a pro ostatní dvě Windows 7.
Pro účely vyučujících i studentů je spuštěn LMS Moodle, který je mocným nástrojem pro
zefektivnění výuky. Tento způsob výuky využívají především odborníci z řad elektro oborů.
Program Vema server byl přesunut na virtuální server VDA04, který běží na platformě Proxmox
2.1. a je pomocí VPN používán oběma budovami. Dále došlo k rozšíření počtů licencí na program Správce
pošty, který je využíván pro spisovou službu. Jedna licence byla umístěna na budovu Skalka a je
spouštěná opět přes VPN tunel.
Další aktivity předmětové komise
Kurzy Síťové akademie CISCO jsou žádané a úspěšně pokračují v maximálním možném rozsahu.
V roce 2012/2013 proběhlo proškolení dvou lektorů na kurz CCNA 1 a 2 v Plzni.
V souvislosti se síťovou akademií CISCO proběhla stejně jako loni i v tomto roce soutěž Cisco
Networking Academy Games 2013. V pátek 22. 3. 2013 se žáci naší školy opět zúčastnili prestižní
soutěže Networking Academy Games, tentokrát na fakultě informačních technologií v Praze. Letošní
ročník nebyl zaměřen jen na tvorbu konfigurace sítě, ale byl pojat více prakticky, a sice na hledání a
řešení problémů v konfiguraci aktivních síťových prvků tak, jak k nim dochází při běžném provozu sítě.
Žáci museli řešit dané problémy týmovou spoluprací a také prokázat teoretické znalosti z oblasti
počítačových sítí. Právě týmová souhra našim žákům nevyšla a náš tým ve složení Stejskal Jakub (E4),
Jílek Daniel (I32) a Hájek Daniel (I32) skončil až na 13. místě. Soutěže se celkem zúčastnilo 16
nejlepších týmů z celé ČR. Letos byl tento ročník zajímavý tím, že žáci vítězného týmu měli zajištěno
přijetí ke studiu na FIT – ČVUT v Praze.
12. – 14. prosince 2012 se studenti 2. a 3. ročníků oboru Informační technologie zúčastnili 4.
ročníku soutěže BenQ Školní Ajťák. Tato soutěž je největší českou středoškolskou znalostní soutěží, ve
které studenti odpovídali na otázky z oboru IT, softwaru, hardwaru, sociálních sítí a moderních
technologií. Otázky byly rozděleny do dvou kategorií. Snazší otázky odpovídaly obecným středoškolským
znalostem, těžší otázky důkladně prověřily IT znalosti studentů, aby do celkového finále postoupili
skutečně ti nejlepší. Naše škola byla mezi 117 zaregistrovanými školami. Soutěže se zúčastnilo 7390
studentů, 6 žáků naší školy se umístilo do prvních 500 míst.
V letošním roce se škola zapojila do programu Microsoft DreamSpark Premium Program
DreamSpark Premium je navržen specificky pro střední a vyšší odborné školy, katedry vysokých škol
vyučující odbornou práci na počítači. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů,
platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje. V rámci programu získá
škola nejnovější verze software společnosti Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně
stáhnout software do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů a osobních projektů i mimo
školu.
Situace v poskytování služeb komise studentům a ostatním zaměstnancům školy.
Rozvrh byl postaven tak, že přístup k počítačům byl zajištěn i pro odborné předměty na základě
požadavků vyučujících. Učebny jsou využity v maximální míře. Žáci a studenti mají k dispozici pro
VZ 2012/2013
55 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
potřeby výuky WiFi síť školy. Zároveň je žákům a studentům i v odpoledních hodinách přístupný ZIS,
takže akutní potřeby práce s VT lze řešit i tam.
Aktivity jednotlivých členů komise.
Mgr. Martina Slívková
Příprava maturitních zkoušek – Informatika v ekonomice
Úpravy ŠVP
Dopolední program pro žáky ZŠ z České Třebové
Ing. Zdeněk Žaba
- Administrace účtu DreamSpark
- Příprava maturitních zkoušek – Elektrotechnika
Ing. Jaroslav Horák
Tvorba DUMů
Příprava maturitních zkoušek – Informatika v ekonomice
Úpravy ŠVP
Správa webu školy
Radim
-
Němec
Příprava maturitních zkoušek – Informatika v ekonomice
Příprava maturitních zkoušek – Informační systémy v dopravě
Tvorba DUMů
Dopolední program pro žáky ZŠ z České Třebové
Ing. Petr Kuchyňka
Předseda maturitní komise (Břeclav)
Mgr. Petr Slívko
Předseda maturitní komise (Šumperk)
Bc. Petr Hrdina
Příprava praktických maturitních zkoušek – Informatika v ekonomice
Tvorba DUMů
Ing. Josef Kajš
Tvorba DUMů
Ing. Jiří Bouchala
Koordinace a absolvování školení v oblasti robotiky, programování
Vedení kroužku robotiky
Bc. Ondřej Marko
Administrace příspěvků na sociální síti Facebook
Mgr. Martina Slívková
56 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
8.8 Zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů
Vedoucí PK:
Členové:
Slívko Petr, Mgr. (SLI)
Horáková Jarmila, Mgr.(HOR), Marek Jan, Mgr. (MAR), Duchoslavová Vlasta Mgr. (DUA),
Slívková Martina, Mgr. (SLA), Mgr. (DUA), Waniausová Petra, Mgr. (WAN), Jasanský
Martin, Mgr, (JAS), Šindelář Michal, Mgr., Pleskotová Martina, Ing, (PLE) Fraňková Iveta,
Mgr. (FRY)
srpen, září
- úvodní porada všech členů komise, plán komise na nadcházející školní rok 2012/13
- opravné a klasifikační zkoušky
- vypracování, doplnění a schválení tematických plánů pro stávající obory
- vypracování a doplnění požadavků pro zápočet a zkoušku pro předměty STA a MAT v oboru Logistika
a management
- vypracování a pilotování DUMů v předmětech FYZ a MAT
listopad
- příprava dne otevřených dveří – FYZ, CHE
- vypracování a pilotování DUMů v předmětech FYZ a MAT
prosinec
- inovace vitríny ve 2. patře a nástěnky v učebně FYZ a CHE
- vypracování a pilotování DUMů v předmětech FYZ a MAT
listopad – leden
- příprava a vypracování témat semestrálních prací a písemných testů k udělení zápočtu v předmětech
STA a MAT pro obor Logistika a management
březen, duben
- příprava žáků na maturitní didaktický test z matematiky
- účast na celostátní soutěži v matematice na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí dne
19.března 2013:
Výsledky 31.ročníku:
kategorie U2 (učňovské obory): celkem 26 soutěžících.
Majzner Tomáš – 6.místo, Mašek Martin – 19.místo
kategorie U3 (učňovské obory): celkem 25 soutěžících
Zimmer Vojtěch – 3.místo
kategorie S1 (studijní obory): celkem 41 soutěžících
Dulaj Jan – 7.místo, Dvořák Martin – 10.místo
kategorie S2 (studijní obory): celkem 38 soutěžících
Punar Jan – 6.místo, Flídr Pavel – 37.místo
kategorie S3 (studijní obory): celkem 40 soutěžících
Veselík Martin – 28.místo, Šabata David – 33.místo
kategorie S4 (studijní obory): celkem 19 soutěžících
Slanina Václav – 3.místo
květen
- příprava a vypracování témat semestrálních prací a písemných testů k udělení zápočtu a ke zkoušce
v předmětech STA a MAT pro obor Logistika a management
červen
- úprava a doplnění tematických plánů pro předmět MAT na SOŠ pro další školní rok
celoročně
- informovat studenty, podporovat SOČ a matematickou olympiádu, soutěže
- spolupráce všech členů komise, pravidelné porady komise nebo dle potřeby
Mgr. Petr Slívko
VZ 2012/2013
57 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
8.9 Zpráva předmětové komise tělesné výchovy
Vedoucí PK:
Členové:
Mgr. Jan Kovář
Mgr. Vratislav Dostál, Mgr. Jarmila Horáková, Mgr. Jan Marek, Ing. Milan Ancin,
Ing. Petra Antesová, Mgr. Vlastimil Kudláček
Komise tělesné výchovy zajišťuje personální obsazení výuky tělesné výchovy a organizuje sportovní
výcvikové kurzy školy. Významnou měrou se podílí na aktivním vztahu žáků i studentů ke škole v čase
mimo vyučování.
Předmětová komise nabízí žákům sportovní kroužky, které probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách.
Dále organizuje sportovní turnaje a soutěže středních škol Pardubického kraje a zapojuje se do
celostátních akcí sportovního charakteru (Středoškolská futsalová liga ČMFS, Hokejbal proti drogám,
Středoškolská basketbalová liga).
Učební pomůcky
PK TEV zodpovídá za nákup sportovního vybavení pro školu a svojí činností usiluje o zlepšení kvality
podmínek sportovního vyžití na naší škole. V tomto školním roce jsme nakupovali především běžné
vybavení (volejbalové a basketbalové míče, hokejky a brusle na lední hokej, flórbalové hokejky atd.).
Gymnastický sál jsme vybavili dvěma rozkládací stoly na stolní tenis značky ARTIS.
Školní tělesná výchova je realizována v posilovně, gymnastickém sále a tělocvičně v budově školy
a tělocvičně Na Skále, která je umístěna mimo budovu školy. S výjimkou zimních měsíců je využíváno
rekonstruované multifunkční hřiště s umělým povrchem. Pro venkovní aktivity využíváme městské hřiště
u Gymnázia a fotbalové hřiště na Skalce. Podobně jako ostatní školy ve městě cítíme značné rezervy ve
vybavení atletického stadionu na Skalce, který již řadu let čeká na rekonstrukci a neumožňuje kvalitní
výuku atletických disciplín.
Sportovní kurzy
PK TEV zajišťovala lyžařský kurz v Krkonoších v lokalitě Jánské Lázně, který se uskutečnil v termínu 3.
3. – 8. 3. 2013 a zúčastnilo se jej 53 žáků druhých ročníků z areálu Habrmanova. Žáci z areálu Skalka
absolvovali kurz v Říčkách v termínu 14. 1. – 18. 1. 2013 a vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám
proběhl pětidenní lyžařský výcvik v České Třebové na Pekláku. V rámci lyžařského kurzu tradičně
nabízíme výcvik sjezdového i běžeckého lyžovaní a výuku snowboardingu. Účastníci kurzu byli rozdělení
do družstev podle výkonnosti na lyžařská, snowboardová a běžecká družstva. Výcvik zvládli všichni
účastníci bez větších problémů a mnozí posunuli své sportovní hranice o mnoho dopředu.
Součástí večerních programů byly kromě teoretických přednášek instruktorů o technice jízdy, výběru a
údržbě lyží a snowboardů také rozbory videomateriálů pořízených na svahu. Tyto záběry žákům pomohly
odhalit neviditelné chyby ve způsobu jízdy, nebo naopak pozvedly jejich sebevědomí, když byli označeni
za vhodné demonstrátory. Každodenní atmosférou celého kurzu se neslo přátelské klání mezi jednotlivci i
skupinami v mnoha společenských hrách.
V červnu 2013 pořádala komise TEV dva letní sportovní kurzy v Klášterci nad Orlicí (Petra Antesová)
a jeden v Dolní Čermné (Jan Marek). Již z názvu je zřejmé, že kurz byl zaměřen na cyklistiku, ale
doplněn byl i mnoho dalších sportovních aktivit (kanoistika, orientační běh, sportovní hry, táborové
dovednosti). Cílem turistických kurzů je kromě samotného sportovního výkonu také poznávání přírodních
krás a kulturních pamětihodností naší země. Na vyjížďkách jsme navštívili řadu krásných míst (města
Žamberk, Letohrad, Lanškroun, Jablonné n. Orlicí, Pastvinskou přehradu atd.). Novinkou letošních kurzů
byla stezka z nízkých lanových překážek. Odpolední a večerní program vyplnily sportovní turnaje mezi
jednotlivými družstvy v beach volejbale, softbale, fotbale a tenise.
Sportovní volno-časové aktivity
PK TEV organizuje sportovní kroužky po vyučování. Ve školním roce 2012/2013 jsme nabízeli tyto
možnosti pravidelného sportovního vyžití:
PONDĚLÍ – Sportovní hry a Kondiční kulturistika (Mgr. Jan Marek)
ČTVRTEK - Sportovní hry a Kondiční kulturistika (Mgr. Jan Kovář)
Sportovní dny
58 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Sportovní den naší školy je zkouškou organizačních schopností naší komise, protože nabízí vyžití více než
šesti stům žákům. Jeden sportovní den proběhl v září 2012 a druhý v červnu 2013. V září jsme nabídli
bruslení, šachy, stolní tenis, sportovní hry a cyklistiku. Červnový sportovní den byl ve znamení flórbalu,
plavání, turistiky, fotbalu a nohejbalu.
Středoškolské sportovní hry
Letošní školní rok byl pro naši školu sportovně velice úspěšný. V celé řadě sportovních klání středních
škol jsme se dokázali probojovat do krajských finále, kde jsme získávali medailové pozice. Z našich
soutěží vybíráme tyto:
-
-
-
-
Září 2012: Atletický CORNY Pohár. Atletických závodů v Ústí nad Orlicí se zúčastňujeme
pravidelně, ale brzký termín ze začátku školního roku nám neumožňuje vytipovat ty správné atlety.
Vedoucí: Mgr. Kudláček
Říjen 2012 : Středoškolské hry ve fotbale chlapců. Kvalitně obsazený turnaj okresního finále
nabídl zajímavá utkání čtyř škol. Školní výběr postoupil do finále Pardubického kraje v Chrudimi, kde
získal pěkné třetí místo. Vedoucí družstva Ing. Ancin a Mgr. Šindelář.
Listopad 2012 : Basketbal. Naše basketbalová družstva bodovala v krajském finále V. kategorie
(3. místo) i VI. kategorie (2. místo). Vedoucí družstva Mgr. Kovář.
Únor 2013: Flórbal středních škol. Kvalitně sestavený tým vedený Jiřím Typlem sahal po titulu
krajského přeborníka, ale nakonec obsadil nešťastné druhé místo. Přesto je to letos obrovský
úspěch, který v tomto sportu dlouho nepamatujeme.
Březen 2013: Okresní finále ve šplhu na laně. Letos jsme se opět zúčastnili krajského kola ve
šplhu na laně bez přírazu ve Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Postup do
národního finále nám utekl jen o pár desetin, ale věříme, že příští rok to vyjde. Vedoucí: Mgr.
Antesová.
Úkoly
1.
2.
3.
4.
5.
do budoucna:
Nákup posilovacích strojů do školní posilovny.
Nabídka kvalitních sportovních a lyžařských kurzů pro žáky.
Udržení nabídky dvou sportovních dnů ve školním roce (prosinec, červen).
Udržení nabídky sportovních kroužků.
Pokračování v prezentaci činnosti na webových stránkách.
Mgr. Jan Kovář.
8.10 Zpráva předmětové komise nábytkářství
Vedoucí PK:
Členové:
Jaromír Svoboda
Ing. Svatava Kouřilová, Ing. Pavel Černý, Ing. Miroslav Koutník
Předměty: odborné předměty obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Organizační a pravidelné činnosti:
- vypracování tematických plánů odborných předmětů pro aktuální školní rok a konkretizace témat
ŠVP odborného výcviku
- vytvoření plánu odborných exkurzí včetně termínů a dozorů
- vypracování zadaní praktické MZ a zadání k profilové části maturitních zkoušek pro obor Operátor
- tvorba jednotného zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 pro obor Truhlář
- zajištění opravných a odložených ZZ
- příprava výstavy prací žáků
- tvorba DUMů
- příprava žáků na soutěže odborných dovedností
- zajištění MZ a ZZ v řádném termínu
- přihlášení k členství a spolupráce s Asociací českých nábytkářů
- doplnění učebních názorných pomůcek
- spolupráce se Společenstvem dřevozpracujících podniků
- zajištění přednášky z oblasti ekologické likvidace odpadů v dřevozpracujícím průmyslu.
VZ 2012/2013
59 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Soutěže:
- Machři roku – Plzeň
- školní kolo soutěže zručnosti 2T
- SOD Třemošnice
Exkurze:
Dřevozpracující firmy Svitavy (pila, výroba dřevěných schodišť), Sporten Nové Město na Moravě, Hettich
a Gratta Žďár nad Sázavou, Dřevozávod Pražan Polička, Technické muzeum Brno
Jaromír Svoboda
8.11 Zpráva předmětové komise strojírenství a mechatroniky
Vedoucí PK:
Členové:
Ing. Dryml Rostislav
Ing. Hubálek Oldřich, Regnard Petr, Jiroušek Jiří, Broulík Stanislav
Předměty: odborné předměty obor Zámečník a Mechatronik
Organizační a pravidelné činnosti:
- vypracovány tematické plány pro všechny odborné předměty včetně odborného výcviku
- zajištění opravných a odložených ZZ
- příprava výstavy prací žáků
- vypracování otázek k profilové části maturitních zkoušek pro Mechatronika
- zajištění MZ a ZZ v řádném termínu
- zajištění svářečského kurzu a svářečských zkoušek včetně vydání svářečských průkazů
- zaškolení pro řezání plazmou včetně vystavení osvědčení
- příprava žáků na soutěže odborných dovedností
- doplnění učebních názorných pomůcek
- digitalizace instruktážních odborných filmů
- zajištění odborných exkurzí
- tvorba odborných prezentací pro výuku
Ing. Dryml Rostislav
8.12 Zpráva předmětové komise logistiky
Vedoucí PK:
Členové:
Ing. Petra Novotná
Ing. Radko Sedláček, Ing. Zdeněk Jireček, Ing. Stanislav Palla,
Schovánková, Ing. Petra Čížová.
Mgr. Drahoslava
Do působnosti předmětové komise /PK/ patří obor 64-31-N/14 Logistika a management
Pravidelné každoroční činnosti
- příprava tematických plánů
- příprava absolutorií
- plnění úkolů stanovených vedením školy
Oblast pedagogická:
Členové předmětové komise vyučují od zimního období školního roku 2011/12 dle inovovaného
vzdělávacího programu pro obor Logistika a management.
Vzdělávací programy po inovaci mají modulové uspořádání a výsledky vzdělávání jsou kvantifikovány
kreditovým systémem ECTS.
Zkoušející odborných předmětů u absolutorií (SED, PAL, JIR) zpracovali nové aktuální tematické okruhy
ke zkoušce z odborných předmětů.
60 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Všichni členové se od jara 2013 podílejí na přípravě nové žádosti o akreditaci vzdělávacích programů
VOŠ, přepracovali některé stávající moduly a jejich obsahové náplně.
Oblast absolutoria:
Proběhla řada jednání a činností směřujících k zajištění zdárného průběhu absolutoria.
V nejbližších dnech bude katedrou zhodnoceno.
Letošní rok proběhne první absolutorium oboru 64-31-N/14 Logistika a management.
Oblast exkurzí a odborných přednášek:
- studijní skupiny L3 + část L2 – říjen 2012
- TPCA Kolín a žst. Kolín (dispečerské pracoviště) – modul LGD, MAM, EKP
- studijní skupina L11, L12 – září 2012
- Komentovaná prezentace PhDr. Radky Slezákové, regionální koordinátorky
informačních aktivit
o EU (odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ) – modul EPK
- studijní skupina L2 – duben 2013
- Komentovaná prezentace Bc. Ladislava Kunsta, vedoucího pobočky Úřadu práce v České Třebové –
modul MAD
Oblast propagace školy:
Na akci „ Dny otevřených dveří“, která je každoročně orientována převážně na prezentaci čtyřletého
studia, byla připravena i základní prezentace studia Logistiky a managementu, která i zájemcům
o maturitní studium ukázala možnost, jak je možno pokračovat ve vzdělávání na naší škole.
Komise se trvale zabývá zlepšováním komunikace mezi školou a studenty.
Doufáme, že k přilákání nových studentů oboru L přispěla i nová učebna s interaktivní tabulí.
Oblast dalšího vzdělávání učitelů:
Učitelé se zúčastnili školení a odborných seminářů:
- Ing. Palla je členem stálé komise Jakosti a spolehlivosti systémů při České společnosti pro jakost
(Praha), zúčastňuje se zasedání této komise a aplikuje problematiku při výuce předmětu
Management jakosti.
- Ing. Čížová - stáž na místní pobočce Hospodářské komory v České Třebové (3dny).
- Členové katedry by rádi využívali možnosti dalších školení, odborných seminářů a účasti na
veletrzích
Ing. Petra Novotná
8.13 Zpráva předmětové komise sociální práce
Vedoucí PK:
Členové:
Mgr. Lenka Beranová
Mgr. Lenka Velebná, Bc. Romana Smolová, Mgr. Jana Rybaříková, JUDr. Magdalena
Vopařilová, Phd., Mgr. Petra Horáková, Mgr Petra Šejnohová, Mgr. Drahoslava
Schovánková, Mgr. Daniela Hylenová, Ing. Dagmar Keprtová, Ing. Luděk Chmelař
Srpen, září
V přípravném týdnu proběhla tvorba tematických plánů s ohledem na mezipředmětovou provázanost a
Minimální vzdělávací standardy v sociální práci, rozdělení studentů všech tří ročníků do skupin na
příslušné vzdělávací moduly. Vyučující předmětů PRX a OSS vypracovali plány exkurzí a přednášek
odborníků pracujících v sociální síti pro 1. ročník. Rovněž byli ustanoveni vedoucí absolventských prací
studentů třetího ročníku podle témat vztahujících se k jejich odbornosti.účast na přijímacím řízení - 2.
stanovení vedoucích absolventských prací studentů 3. ročníku dle zvolených témat
Členky předmětové komise zajistily průběh druhého kola přijímacího řízení
Říjen
Vedoucí studijních skupin sestavili seznam pracovišť v sociální sféře, kde pak studenti 2. a 3. ročníku
vykonávali v zimním studijním období průběžnou praxi. V tomto měsíci vyučující připravili a zadali témata
seminárních prací v jednotlivých modulech.
VZ 2012/2013
61 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Studenti prvního ročníku se zúčastnili Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Ústí nad Orlicí dne 4.
října 2012, někteří z nich také 4. ročníku Týdne sociálních služeb (8.10.-14.10.2012).
Za pomoci vybraných studentů prvního ročníku proběhla 15. 10. 2012 v České Třebové veřejná sbírka
Bílá pastelka organizovaná sdružením SONS Česká Třebová na podporu služeb pro nevidomé občany.
Listopad
V průběhu tohoto měsíce vedoucí absolventských prací průběžně konzultovali teoretické části AP prací
studentů 3. ročníku, byla také prováděna průběžná kontrola plnění povinností studentů v jednotlivých
modulech.
Členky a členové předmětové komise přispěli k zajištění průběhu Dnů otevřených dveří (30.11.1.12.2012)
Prosinec
Na konci zimního studijního období studenti třetích ročníku odevzdali pod dohledem vedoucích AP
teoretické části svých prací, byla uzavřena evidence docházky studentů za zimní studijní období, vyučující
kontrolovali splnění požadavků nutných k udělení zápočtů a klasifikovaných zápočtů ve všech ročnících.
Leden
V zimním zkouškovém období proběhla kontrola plnění tematických plánů, vedoucí studijních skupin
sestavili seznam pracovišť v sociální sféře, kde pak studenti 2. a 3. ročníku vykonávali průběžnou praxi v
letním studijním období. Byl projednán nákup nové odborné literatury a dalších učebních pomůcek
Únor
V tomto měsíci byl vyhodnocen průběh zimního zkouškového období, byly konzultovány praktických částí
AP u studentů 3. ročníku. Pověřené členky předmětové komise zajistily oponenty z oblasti sociální práce
pro absolventské práce.
Studenti 1. ročníku se zúčastnili veřejné sbírky Červená stužka (na podporu lidem žijícím s HIV) v rámci
přednášky sociálního pracovníka Domu světla z Prahy na VOŠ.
Březen
V březnu byla provedena kontrola plnění tematických plánů, na konci měsíce studenti třetího ročníku
odevzdali finálních verze absolventských prací. Absolventské práce byly pak odeslány jednotlivým
oponentům.
Duben
Odpovědné členky předmětové komise dopracovaly a aktualizovaly tematické okruhy k teoretické
zkoušce absolutoria podle změn v právních předpisech.
Vedoucí studijních skupin sestavili seznam pracovišť v sociální sféře, kde studenti 1. a 2. ročníku v červnu
vykonávali souvislou praxi.
Vedoucí studijní skupiny 3. ročníku vypracovala časový harmonogram absolventské zkoušky, bylo určeno
složení zkušební komise pro tuto zkoušku.
Květen
V letním zkouškovém období byla uzavřena evidence docházky studentů za letní studijní období, byla
provedena kontrola splnění požadavků nutných k udělení zápočtů a klasifikovaných zápočtů ve všech
ročnících.
Odpovědné členky předmětové komise provedly kontrola odevzdaných portfolií z odborné praxe studentů
3. ročníku, které pak byly k dispozici k nahlédnutí předsedům a členům zkušební komise v rámci
absolutoria.
Vybraní členové PK se podíleli na zajištění průběhu maturitních zkoušek (místopředsedové zkušeních
komisí) na SŠT.
Proběhla diskuse zaměřená na změny v učebním plánu a programech vyučovaných předmětů pro nové
akreditační období.
Červen
Předmětová komise zajistila průběh a zhodnocení průběhu absolutorií a také slavnostní předání diplomů
novým absolventům 21.6. 2013 v Kulturním centru v České Třebové.
Vyučující předmětů PRX a OSS zkontrolovali zápisy ze souvislé praxe u studentů 1. a 2. ročníků.
62 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Byla zorganizována společná porada členek komise CIJ a SP na téma požadavků na studenty a jejich
hodnocení v předmětu CIJ. Z porady vzešlo několik návrhů, které se budou realizovat v návrhu učebních
dokumentů pro nové akreditační období. Zároveň se v rámci přípravy těchto dokumentů nadále pracuje
na přípravě případných změn ve formě výuky a hodnocení studentů v rámci jednotlivých předmětů.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Mgr. Lenka Beranová – září 2012 – dokončení výcviku v lektorských dovednostech (ICV UP Olomouc,
červen 2013 – dokončení studia jednooborové psychologie (FF UP Olomouc).
Mgr. Lenka Velebná – výcvik v systematické supervizi a koučování (Hermés Group s.r.o., Praha)
JUDr. Magdalena Vopařilová, Ph.D. - září 2012 – seminář Právo se zaměřením na nový občanský zákoník
Mgr. Lenka Beranová
8.14 Zpráva o činnosti výchovného poradce - metodika prevence
1) Poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství a pomaturitního vzdělávání:
- účast žáků SOŠ na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus (BRNO 2012)
2) Specifické poruchy učení:
- září 2012- aktualizován seznam hendikepovaných žáků a předán vyučujícím
- vytvořen individuální studijní plán pro Karla Kašpárka I12
3) Specifická preventivní činnost:
8. 11. 2012 pro třídu E1: Interaktivní program – rozvoj sociálních vztahů ve třídě
8. 11. 2012 pro třídu I12: Interaktivní program – rozvoj sociálních vztahů ve třídě
- 14.11. 2012 pro třídu I11 : Interaktivní program – rozvoj sociálních vztahů ve třídě
- 14.11. 2012 pro třídu D1 : Interaktivní program – rozvoj sociálních vztahů ve třídě
- (Středisko výchovné péče Ústí nad Orlicí)
- 21.1 . 2013 pro třídy I2, D2, E2 - beseda na téma „Sex AIDS a vztahy“ (ACET)
- 22.2. 2013 Seznam se bezpečně I4,D4 (DOS),březen-duben 2013 I2, D2, E2(VOA)
- ve spolupráci s agenturou „s tebou O TOBĚ“byl předán dívkám SOŠ balíček s časopisem pro
dívky a hygienickými potřebami (I.ročník)
- dokumentární filmy o drogách ( IV. ročník)
- dokumentární film Rovné příležitosti a diskriminace ( III. ročníku)
- dokumentární film Jeden svět na školách ( IV.ročník)
4) Poradenské konzultace : vztahy ve třídě, psychické potíže, stížnosti na šikanu, , výchovná opatření,
osobní problémy, rodinné problémy atp.
5)Nespecifická preventivní činnost –v této oblasti byl kladen důraz na plnění osnov v OBN pro II.,III. a
IV.roční, kde je zakotvena etická a právní výchova,výchova ke zdravému životnímu stylu a prevenci proti
sociálně patologickým jevům. V tělesné výchově se snažíme vypěstovat u žáků trvale kladný vztah
k tělesným aktivitám a zdravému životnímu stylu
Kroužky- škola:
posilovna
6)DOTAZNÍK – dotazníkové šetření pro identifikaci rizikových oblastí u žáků I.ročníku SOŠ
Mgr. Vratislav Dostál
VZ 2012/2013
63 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
8.15 Přehled činnosti úseku praktické výuky
Praktické vyučování (tj. odborný výcvik oborů SOU a praxe oborů SOŠ) probíhá ve vlastní čtyřpodlažní
budově dílen areálu Skalka a na smluvních pracovištích výrobních organizací. Plošná výměra jednotlivých
dílen se pohybuje od 65 m2 do 140 m2. Ve všech dílnách je třífázový přípojnicový prachotěsný rozvod
umožňující flexibilní připojování pracovních strojů a nejrůznějších elektrických zařízení. Stropní
konstrukce jsou dostatečně dimenzované pro umístění běžných strojů a zařízení. Většina dílen má
plastbetonovou podlahovou krytinu, v několika dílnách je linoleum nebo jen beton. V každém podlaží jsou
prostorné šatny, umývárny a sociální zařízení. Pro přepravu břemen mezi podlažími slouží nákladní výtah
o nosnosti 10 kN. V budově je zabudováno výkonné vzduchotechnické zařízení pro odsávání ze svařoven
a z lakovny. U většiny dílen je příruční sklad. Součástí budovy jsou sklady materiálu, prostory pro
přípravu výroby a prostorné chodby a schodiště. V truhlářských dílnách je veškerá elektroinstalace
v prachotěsném provedení. Vně budovy je přístřešek skladu řeziva. Sušárna řeziva o objemu 4m3 je
umístěna v suterénu hlavní budovy. Sypký odpad vznikající při zpracování dřeva a plošného materiálu je
z obou strojoven (v 1. i 3. nadzemním podlaží) odsáván velkého zásobníku. Zásobník včetně
rekuperačních a filtračních jednotek je umístěn vně budovy dílen. Všechny dílny jsou vybaveny PC
připojenými k datové síti školy.
Činnost úseku odborného výcviku (OV) je zaměřena především na získávání odborných praktických
dovedností a správných návyků pro bezpečnosti práce. Soustavná modernizace technického vybavení
dílen výrazně přispívá ke kvalitě praktické výuky. Nedílnou součástí praktické výuky je rozsáhlá a
rozmanitá zakázková výroba v rámci produktivních prací žáků a s tím úzce souvisí nároky na zásobování
a skladové hospodářství.
Odborný výcvik ve školním roce 2012/13 navazuje ve výukové oblasti na realizaci ŠVP podle RVP
s výjimkou 4. ročníku oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, kde probíhala výuka ještě podle
učebních osnov MŠMT.
Velkým úspěchem je zavádění oboru Mechanik elektrotechnik, který nahrazuje tradiční obor Mechanik
silnoproudých zařízení od 1.9.2011 v souvislosti s vydáním nových rámcových vzdělávacích programů.
Obsah výuky je přizpůsoben poptávce firem v době, kdy je nedostatek elektrotechnických odborníků
s maturitou s náležitou průpravou v praktické výuce. Obdobně, jako v předchozích letech, bylla náležitá
pozornost věnována technickému vybavení a novým personálním požadavkům na vyučující.
Organizace výuky (přestupové plány, materiální zabezpečení, tematické plány, pedagogická
dokumentace, smlouvy o výuce u firem, aj.) v OV byla před zahájením školního roku řádně připravena.
Odborný výcvik z převážné části probíhal v dílnách OV, žáci tříd 3Z, 3H, 3F a 4N se střídali na smluvních
pracovištích významných výrobních podniků. V rámci OV se žáci 3. ročníků uč. oborů podíleli
elektroinstalačních pracích, opravách a údržbě elektrického a strojního zařízení, výrobě nábytku a
stavebních konstrukcí v areálu školy.
Výuka předmětu praxe 3. a 4. ročníku oboru Mechatronika probíhala v rozsahu 3hodin týdně
v 6hodinových blocích ve14denním cyklu rovněž v dílnách OV.
Jedním z prioritních úkolů OV je dodržování bezpečnosti práce. Nejdůležitější zásadou je důsledný
dozor učitelů OV při veškerých činnostech žáků. Problematičtější je zajišťování dozoru, pokud pracovní
úkoly v rámci jedné skupiny musí být plněny na více pracovištích současně. Nedílnou součástí
bezpečnosti práce je účinná prevence a s tím souvisí neformální školení z BOZP žáků. Od 1.9.2012 byly
vydány Místní provozní bezpečnostní předpisy včetně pracovních rizik a opatření k jejich odstranění.
Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví žáků je nutno soustavně vyhledávat, posuzovat a hodnotit.
Běhen školního roku došlo k několika drobným úrazům. Učitelé OV seznámili žáky ostatních skupin
s příčinami a důsledky těchto úrazů. Přetrvávajícím problémem byla velká absence žáků a porušování
zákazu kouření.
Pro možnost zařazení žáků na provozní pracoviště firem, byly sepsány smlouvy, žáci byli odměňováni
dle platné vyhlášky za produktivní činnosti, o docházce na pracoviště a výši odměn byla vedena řádná
evidence. Žáci byli seznamováni s novými technologiemi ve studovaném oboru, doplňkem školní výuky
byly i vhodně volené exkurze.
Ve všech oborech se uskutečnila základní kola SOD, následovala účast nejlepších dvojic – družstev,
v regionálních kolech. Podrobněji o soutěžích popisuje kapitola 11 této zprávy.
Specifické úkoly podle oborů
64 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Elektroobory (společné úkoly)
- Zabezpečení výuky nově zaváděného 2. ročníku oboru Mechanik – elektrotechnik
- Nová náplň praxe pro 4E - prvně v dílnách OV (dříve ve firmách)
- Pro třetí ročníky tříd F+H a ve spolupráci s úsekem TV pro 4E zajištění přípravy na zkoušky podle
vyhl.50/78Sb §5.
- U oborů elektromechanik, elektrikář – elektronik a v rámci předmětu praxe 3E pokračování
v modernizaci instalací – „moderní elektrický dům“
- Seznámení se základy strojního obrábění u 1.ročníku
- Realizace praktických úloh elektrického měření ve všech ročních F,H
- Tvorba centrálního zadání závěrečných zkoušek ve spolupráci s NÚV Praha
- Zabezpečení výuky pro třídy 3H a 3F na externích pracovištích firem
Elektrikář – elektronik:
- Zajištění údržby a oprav výpočetní techniky
- Zajištění údržby telefonní ústředny a rozvodů.
- Organizace školení zabezpečovací techniky firmy Jablotron
- Realizovat výuku HW ve třídě 3F včetně měření parametrů datových sítí Z: p. Siberník
- Využití CNC frézky na plošné spoje ve výuce
Elektromechanik:
- Provádění údržby a oprav elektrických zařízení a strojů v rámci školy včetně revizí elektrických
přístrojů a spotřebičů
- Využití pracoviště instalací v sádrokartonu
Zámečník
- Zabezpečení kurzů svařování v ochranné atmosféře ZK WO1 pro druhý ročník
- Zabezpečení speciální výuky při strojním obrábění a broušení nástrojů na nástrojové brusce
- Provádění oprav a údržby strojního zařízení školy.
- Zabezpečení výuky pro třídy 3Z na externích pracovištích firem
- Zakázková výroba
Truhlář, Operátor dřev. a náb. výroby:
- Realizace souborných prací a výroba drobných výrobků na propagaci (výstavy)
- Zakázková výroba nábytku a dřevěných konstrukcí
- Skladování a hospodárné využívání řeziva a plošného materiálu
- Zabezpečení speciální výuky - soustružení dřeva.
- Průběžná údržba dřevoobráběcích strojů.
Výrobní činnosti ve školním roce 2012-13
Nedílnou součástí odborného výcviku jsou produktivní činnosti žáků pro zákazníky nebo pro vlastní
potřebu školy. Tyto činnosti jsou nejen důležitým motivačním prvkem pro žáky, ale i ekonomickým
přínosem u všech vyučovaných oborů.
Ve školním roce 2012/2013 došlo k opětovnému poklesu tržeb za produktivní činnosti žáků, který
souvisí s klesajícím počtem žáků v učebních oborech a zvyšujícími se požadavky na objem výroby
drobných propagačních předmětů na prodejní výstavy.
Tradičně největší objem výroby tvoří produktivní činnosti truhlářů pro externí zákazníky. Jde např. o
kuchyně, skříňové moduly, postele, atypická okna, dveře z masívu, zárubně, aj.
Elektroobory se ve větší míře podílely na rekonstrukcích elektrických instalací a datových sítí v obou
areálech školy.
Obor zámečník naplňuje tradičně oblast produktivních prací zakázkami typu kovových konstrukcí,
svařenců, přípravků, nářadí a pomůcek.
Ing. Bohuslav Pilgr
VZ 2012/2013
65 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
9. Výsledky inspekční činnosti
V období školního roku 2012 / 2013 proběhly na škole následující kontroly:
1. Inspekční činnost ČŠI podle §174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zaměřená na rozvoj kompetencí žáků, na získávání finančních prostředků pro
podporu inovací a na řízení školy. Posuzované období – školní roky 2010/2011 až 2013/2013 do
data inspekční činnosti. Výsledky inspekční činnosti jsou shrnuty v Inspekční zprávě č.j. ČŠIE –
1327/12-E.
2. Řádná kontrola hospodaření v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje R/61/12, se zákonem
č.129/2000 Sb., s ustanovením §9 zákona č.320/2001 Sb. a s ustanovením §15 zákona
č.250/2000 Sb. vše ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost se zaměřila na:
vnitřní kontrolní systém
správnost, úplnost a věrohodnost účetní evidence
hospodaření s fondy
pokladnu
personální dokumentaci
vynakládání finančních prostředků
hospodaření s nemovitým majetkem
pedagogickou dokumentaci
BOZP
stravování
investiční fond - čerpání
Výsledek řádné kontroly je uveden v Protokolu č. 35/2013, č.j. KrÚ 33154/2013.
66 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (dále jen škola) je příspěvkovou organizací
zřízenou Pardubickým krajem v souladu se zřizovací listinou č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/21 ze dne 27.
10. 2005 a změn zřizovací listiny – dodatku č. 1, č.j. KrÚ 53276/2008 OŠMS ze dne 11. 12. 2008
a dodatku č. 2 č.j. KrÚ 35807/2010 OŠKT/21 ze dne 18. 2. 2010. 14.4.2011 schválilo zastupitelstvo
Pardubického kraje dodatek č. 3, č.j. KrÚ 31508/2011 OŠKT, kterým se od 1.7.2011 Vyšší odborná škola
a Střední škola technická Česká Třebová stává nástupnickou organizací také pro zaniklou Střední
odbornou školu a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692.
Škola hospodaří s majetkem Pardubického kraje (dále jen PK). Nemovitý a movitý majetek využívá ke
své hlavní činnosti, tj. poskytuje vzdělávání ve střední odborné škole a ve vyšší odborné škole. Je ale
také využíván pro činnost doplňkovou – škola pronajímá volnou ubytovací kapacitu, poskytuje stravování
cizím strávníkům a uskutečňuje také krátkodobé pronájmy učeben, sálu.
Škola má pro svoji činnost zajištěn potřebný rozsah nemovitostí, které jsou ve vlastnictví PK.
Normativní metoda přídělu přímých neinvestičních prostředků a příděl prostředků na provoz při
současném počtu žáků a zaměstnanců zajišťuje škole potřebný objem finančních prostředků. Provoz školy
musí být hospodárný a za tohoto předpokladu lze zajistit alespoň minimální požadavky na pořízení
učebních pomůcek. Materiální a technický rozvoj školy je podmíněn využitím účelových prostředků KrÚ
Pk, případně prostředků účelových programů, projektů, grantů i ze zahraničních projektů a v neposlední
řadě také zisku z doplňkové činnosti a z dlouhodobých pronájmů.
Plnění závazných ukazatelů:
a) odvody z pronájmu a prodeje majetku nebyly předepsány a byly využity především na opravy
nemovitostí
b) závazné ukazatele přímých nákladů na vzdělávání nebyly překročeny
Finanční vyjádření vybraných ukazatelů hospodaření školy v roce 2012:
Výdaje z investičního fondu školy (IF) celkem
z toho:
konvektomat
objednávkový box
výtah
DM sociální zařízení
1447
Výdaje z neinvestičních prostředků školy celkem
z toho:
zajištění výuky autoškoly
náklady na učební pomůcky
náklady na DDHM
náklady na ochranné pomůcky
spotřeba potravin
spotřeba materiálu
opravy a udržování (bez zapojení IF)
ostatní služby
náklady na energie
odpisy
79.847 tis. Kč
352
58
331
706
tis. Kč
tis.
tis.
tis.
tis.
Kč
Kč
Kč
Kč
158
698
606
151
4.779
1.971
2.496
1.838
5.092
4.696
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Fondy školy k 31. 12. 2012:
a) FKSP
b) rezervní fond(RF)
c) investiční fond (IF)
d) fond odměn (FO)
326
64
743
251
tis.
tis.
tis.
tis.
Kč
Kč
Kč
Kč
Pronájem tělocvičen včetně energií
- čistý výnos z pronájmu tělocvičen
341
170
tis. Kč
tis. Kč
VZ 2012/2013
67 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2012
0
tis. Kč
(zapoj. RF,FO)
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2012
775
V roce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tis. Kč
2012 škola realizovala:
Výměna oken areál HAB
Výměna dveří a vrat areál HAB
Pokládka PVC učebny č. 20 a 21 areál Skalka
Výměna čerpadel MIKA
Výměna dveří DM
Pokládka koberců v kancelářích budovy střed 4. NP Skalka
Renovace dvou pokojů na nové ubytovně
Nátěr radiátorů
Vyčištění kanalizace
Výměna filtrů ve vzduchotechnice v kuchyni
Výhledově je zapotřebí zajistit finanční prostředky a realizovat akce:
•
Výměna oken budova Habrmanova
•
Rekonstrukce sociálního zařízení na Domově mládeže
•
Výměna ventilace v kuchyni
Opatření v hospodaření školy pro rok 2013 a pro následující období:
Pro rok 2013 bude v oblasti provozních a investičních výdajů složitá situace. Vzhledem k plánovanému
odvodu z investičního fondu ve výši 80% a vzhledem ke snížení objemu neinvestičních prostředků bude
škola schopna zajistit pouze základní provoz a pokrýt náklady na energie. Při úsporném provozu lze
očekávat, že na další rozvoj školy zbude pouze minimum prostředků, které budou vynaloženy mimo jiné
na:
•
•
•
hygienické malování v prostorách školy
výměnu osvětlení v jídelně a kovárně
rekonstrukci datových rozvodů
Vyrovnané hospodaření je prioritní nejen z důvodu celorepublikových potřeb a základního legislativního
pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací, ale především pro zachování budoucí ekonomické
perspektivy nezadlužené, ekonomicky „zdravé“ školy
Ve střednědobém výhledu (podle možností přidělených finančních prostředků) bude škola usilovat o:
•
zajištění a realizaci závěrů energetického auditu, tj. oprava a výměna oken, rekonstrukce
topného systému tělocvičny Na Skále, zateplení budov – akce podmíněna získáním finančních
prostředků zapojením do programů na zlepšení životního prostředí a získáním financí
z evropských fondů;
•
postupné zlepšování, vybavování a rekonstrukci odborných učeben pro perspektivní obory a
zaměření (sw pro obor Informační technologie a obor Provoz a ekonomika dopravy)
•
rekonstrukci šaten a jejich vybavení skříňkami
68 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Soutěž Logistik Junior
Ve dnech 2. a 3. října 2012 se naši žáci úspěšně zúčastnili celorepublikové soutěže Logistik Junior 2012.
Studenti soutěžili v odborných dovednostech, logických úlohách, početních příkladech a prezentacích.
Naši škoélu reprezentovala dvě družstva:
Družstvo A se umístilo na druhém místě a navíc získalo cenu diváka.
Družstvo B se umístilo na místě sedmém.
Musíme pochválit obě družstva za zpracované a předvedené prezentace na velmi vysoké úrovni (družstvo
A v prezentacích bylo na 1.místě, družstvo B na 2 - 3.místě).
VZ 2012/2013
69 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Soutěž Machři roku 2012
Celostátní soutěž učňovské mládeže Machři roku se konala 25.9. 2012 v Plzni. Tuto soutěž každoročně
vyhlašuje společnost Česká hlava. Letošní čtvrtý ročník tohoto soutěžního klání byl skutečně velkolepý. K
soutěži v oboru Truhlář se přihlásilo 33 škol a ostatní soutěžní obory měly také znatelně větší účast oproti
minulým ročníkům.
Naši školu reprezentovali Tomáš Minář ze 3. ročníku oboru Truhlář a Pavel Mrázek ze třetího ročníku
oboru Nábytkářská výroba. Porota tento rok připravila pro soutěžící nelehký úkol a sice výrobu
specifického okénka z masívu.
V podstatě se jednalo o zhotovení krabičky bez dna se dvěmi
překříženými příčkami uvnitř. Na přípravu příček, výrobu všech spojů a sesazení měli soutěžící pouhé tři
hodiny. Časový tlak, složitost výrobku, nervozita a z toho plynoucí nepozornost byla příčinou neúspěchu
více než poloviny soutěžních týmů, včetně našeho. Přesto Pavlovi a Tomášovi děkujeme za účast v
soutěži a reprezentaci školy
70 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Osvědčení Hospodářské komory České republiky
Letos proběhl již 17. ročník předávání osvědčení Hospodářské komory České republiky nejlepším
absolventům učňovských oborů a středních odborných škol. Toto významné ocenění bylo uděleno i pěti
žákům naší školy. Slavnostně si ho převzali dne 3. 10. 2012 v Kongresovém sále Hospodářské komory
České republiky.
Obor Elektrikář
Roman Doležal, Jan Skála, Ondřej Snítil a Michael Válka
Obor Truhlář
František Herynek
Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy ve studiu i v praxi.
Naše škola tak získala, již poněkolikáté, další Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké
úrovně praktické přípravy.
VZ 2012/2013
71 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Přehlídka středních škol
Již 19. ročník přehlídky středních škol se konal 10. a 11. října v sále areálu Skalka. Hlavním cílem
přehlídky, která je určena žákům základních škol, jejich rodičům a široké veřejnosti, je informovat o
studijních a učebních oborech na středních školách. Svoji vzdělávací nabídku zde prezentovalo 45
středních škol, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Přehlídku pořádal Úřad práce ČR- krajská pobočka
Pardubice ve spolupráci s naší školou. Jako tradičně byl veliký zájem budoucích uchazečů a studium na
střední škole, v sále bylo stále plno.
V našem stánku byly, kromě propagačních materálů, ukázky výrobků žáků učebních oborů a ročníkových
prací žáků maturitních oborů. Pro oživení přehlídky naši žáci ve vstupní hale předváděli jednoduché
manuální práce s kovem, se dřevem a elektrotechnickými součástkami. Nábor do elektrotechnichých
i strojírenských oborů podpořila firma CZ LOKO, a.s., se kterou naše škola v rámci praktické výuky
dlouhodobě a úspěšně spolupracuje.
72 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Exkurze tříd D3 a D4
Žáci naší školy ze tříd D3 a D4 se zúčastnili exkurze na kontejnerovém překladišti firmy AWT v Ostravě.
Žáci hodnotili exkurzi velice pozitivně, především prezentaci práce firmy a ochotu zaměstnanců AWT.
VZ 2012/2013
73 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
JABLOTRON CUP 2012
6. listopadu 2012 se konal 12. ročník soutěže JABLOTRON – CUP na Střední odborné škole a gymnáziu v
Liberci. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 34 soutěžících ze 17 středních škol. K tak vysoké účasti
přispívá náročnost jednotlivých disciplín a atraktivita věcných cen, které pro soutěžící žáky a zúčastněné
školy poskytla firma JABLOTRON ALARMS a.s.
Soutěž byla rozdělena do tří částí. V první části soutěžící zapojovali prvky drátového elektronického
zabezpečovacího systému JA-63. Druhá část soutěže spočívala v nastavování bezdrátové ústředny JA-80
OASIS za pomoci výpočetní techniky. Poslední částí soutěže byl test, ve kterém byly prověřeny teoretické
znalosti o výrobcích firmy Jablotron, včetně poznávání jednotlivých prvků EZS.
Naší školu úspěšně reprezentovali Michael Válka a Roman Doležal ze 2. ročníku oboru Elektrotechnika –
mechatronika. Roman se v celkovém pořadí jednotlivců umístil na šestém a Michael na jedenáctém místě.
V soutěži družstev skončili na velice pěkném pátém místě.
74 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Dny otevřených dveří a jubilejní výstava
30. 11. a 1. 12 2012 proběhly na naší škole dny otevřených dveří spojené s 20. ročníkem tradiční
výstavy prací žáků a studentů naší školy. Tento jubilejní ročník výstavy byl slavnostně zahájen za
přítomnosti zástupců významných firem, profesních organizací a úřadu práce.
Návštěvníci se mohli seznámit s vysokou úrovní technického vybavení školy, prohlédnout si učebny,
dílny a laboratoře, jídelnu, domov mládeže, prostory pro volný čas a sport. Zaměstnanci školy podrobně
informovali o studijních a učebních oborech a zodpovídali konkrétní dotazy rodičů. Z jednání bylo patrné
to, že si jsou rodiče vědomi perspektivnosti technických oborů a při volbě školy pro své děti je i hodlají
preferovat.
Příchozí též nadchla výstava, kde mohli shlédnout vše, co studenti a žáci vytvářejí v průběhu výuky i
ve svém volném čase. Jejich výrobky byly k prodeji, a tak si řada návštěvníků odnášela domů pěkné
výrobky ze dřeva i kovu.
V řemeslné dílně, u počítačů s grafickými a výukovými programy, mohli vidět žáky přímo v akci.
Zaujala je i expozice „Dary lesa“ nebo didaktická pomůcka pro nevidomé. Většina přispěla svým
dobrovolným vstupným na charitativní účely. Vybraných 1155 Kč již bylo zasláno přes mezinárodní
nadaci CARE jako pomoc potřebným do východní Afriky. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Velice prospěšná byla i prezentace řady firem, se kterými škola úzce spolupracuje a u kterých žáci
vykonávají i odbornou praxi.
Podle ohlasů věříme, že i další den otevřených dveří, plánovaný na 19. 1. 2013, bude příjemným a
užitečným setkáním těch, kteří jsou si vědomi toho, že technická povolání a řemesla nabízejí perspektivní
budoucnost jejich dětem, pokud se pro ně rozhodnou.
VZ 2012/2013
75 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
76 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Spolupráce základních a středních škol
17. a 18. prosince 2012 se uskutečnila v dílnách VOŠ a SŠT velice zajímavá akce pro žáky devátých tříd.
Základní myšlenkou byla podpora technického myšlení, manuální dovednosti a zručnosti u žáků, které v
následujícím roce čeká volba jejich životního povolání. Akce vznikla po dohodě Městského úřadu v České
Třebové s řediteli základních škol a za výrazné podpory vedení VOŠ a SŠT.
Žáci si během dopoledne mohli na jednoduchém výrobku odzkoušet práci se dřeven a kovem. Po
proškolení o BOZP se seznámili s postupem práce a poté vyráběli dřevěnou a plechovou krabičku.
Zájemci o obor elektro osazovali plošné spoje a vytvořili tak svítící vánoční hvězdu nebo blikající semafor.
Zhotovené výrobky si mohli žáci odnést domů.
Akce se zúčastnila ZŠ Habrmanova a ZŠ Nádražní a určitě zajímavým způsobem přispěla k orientaci žáků
v učebních a studijních oborech, které SŠT ve svém vzdělávacím programu nabízí. Navíc zážitek z tvorby
vlastníma rukama zhotoveného díla , které se na poprvé velice dobře podařilo, posílil jejich rukodělné
sebevědomí a možná i motivaci při rozhodování co dál po deváté třídě. Třetí českotřebovská ZŠ Ústecká
se účastnila aktivit pouze v budově Habrmanova, kde pro žáky byly připraveny poutavé činnosti z
oblasti elektro, ICT a dopravy. I zde si žáci užili pěkné dopoledne.
Na jaro příštího roku se připravuje obdobná propagace technických oborů, takže školy z České Třebové a
okolí se budou moci zúčastnit. Organizátoři se na ně budou těšit.
VZ 2012/2013
77 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Nábytkářská výroba – ročníkové práce
Žáci maturitního oboru Nábytkářská výroba zpracovávají ve 4. ročníku soubornou práci, ve které využijí
poznatky ze všech odborných předmětů včetně procesu bydlení, provozu v bytě, barevné kompozici apod.
Projekt obsahuje výkresovou dokumentaci, výpočet materiálových nákladů, technologické postupy a
technický popis výrobku.
Výkresová dokumentace je zpracována formou návrhu v tužce, výrobní výkresy a interiér ve 3D
grafickém SW na počítači. Vzhled interiéru ovlivňují nejen znalosti ze školy, také vkus, představivost,
originalita i nápaditost.
78 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Exkurze v Domově u studánky
Dne 7. března 2013 studenti P11 a P12 zúčastnili exkurze v Domově u studánky v Anenské Studánce.
Toto zařízení poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením . S činností instituce studenty
seznámila sociální pracovnice Š. Majerová (naše absolventka), zodpověděla i dotazy studentů.
VZ 2012/2013
79 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Soutěž silnoproudařů
Úspěch žáků 3. ročníku učebního oboru Elektrikář - silnoproud v regionální soutěži odborných dovedností.
Ve dnech 5. a 6. března se naši žáci zúčastnili regionální soutěže odborných dovedností oboru elektrikář
silnoproud, která letos proběhla v Letohradě. Tato soutěž je dvoudenní a je určena pro žáky třetích
ročníků. Soutěž prověří jejich manuální zručnost, odborné dovednosti a vědomosti v daném oboru. Letos
přijelo na soutěž deset dvoučlenných družstev ze čtyř krajů české republiky. První den soutěžící řešili dvě
praktické úlohy a to zapojení rozvodnice pro ovládání světelných rozvodů budovy a výrobu kostřičky
jednofázového transformátoru. Druhý den byl věnován vědomostní části soutěže a to odbornému testu.
Výsledky soutěže byly vyrovnané a družstva i jednotlivce na předních místech dělilo pouze několik bodů.
Naši žáci Aleš Černohouz a Jan Vencl obsadili v soutěži družstev třetí místo a v soutěži jednotlivců se
Aleš Černohouz umístil na místě druhém. Tím si zajistil postup do celostátního kola soutěže „České
ručičky“, která proběhne v Brně 18. dubna.
80 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Vynikající úspěch našich elektroniků
Naši žáci 3. ročníku učebního oboru Elektrikář - elektronik Vojtěch Zimmer a Tomáš Pácl dosáhli
vynikajícího úspěchu v Regionální soutěži odborných dovedností 2013 oborů Elektrikář slaboproud a
Mechanik elektronických zařízení, která se konala 12. a 13. 3. 2013 v České Třebové. Soutěže se
zúčastnilo 22 soutěžících z 11 škol. V soutěži jednotlivců obsadil Vojtěch Zimmer 1. místo a Tomáš Pácl
3. místo a oba si tak vybojovali postup do finále prestižní celostátní soutěže „České ručičky“, která se
bude konat 18.4. 2013 v Brně. V soutěži družstev získali naši žáci 1. místo.
První den se konala praktická část soutěže, tj. výroba elektronického obvodu podle výrobní dokumentace
na desce plošného spoje a jeho uvedení do provozu. Časový limit vymezený pro praktickou byl 6 hodin.
Druhý den byla písemná část soutěže formou testu odborných znalostí. Hodnotné věcné ceny pro 6
nejůspěšnějších soutěžících v kategorii jednotlivců a pro první 3 dvojice v kategorii družstev věnovaly
firmy CZ LOKO a.s., Eaton Elektrotechnika s.r.o. a DIAMETRAL s.r.o.
VZ 2012/2013
81 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Cisco Networking Academy Games 2013
Soutěž Cisco Networking Academy Games 2013
V pátek 22.3.2013 se žáci naší školy opět zúčastnili prestižní soutěže Networking Academy Games,
tentokrát na fakultě informačních technologií v Praze. Letošní ročník nebyl zaměřen jen na tvorbu
konfigurace sítě, ale byl pojat více prakticky, a sice na hledání a řešení problémů v konfiguraci aktivních
síťových prvků tak, jak k nim dochází při běžném provo...zu sítě. Žáci museli řešit dané problémy
týmovou spoluprací a také prokázat teoretické znalosti z oblasti počítačových sítí. Právě týmová souhra
našim žákům nevyšla a náš tým ve složení Stejskal Jakub (E4), Jílek Daniel (I32) a Hájek Daniel (I32)
skončil až na 13. místě. Soutěže se celkem zúčastnilo 16 nejlepších týmů z celé ČR. Letos byl tento ročník
zajímavý tím, že žáci vítězného týmu měli zajištěno přijetí na FIT – ČVUT v Praze. Přesto patří našim
žákům poděkování za reprezentaci školy a doufáme, že příští rok v tvrdé konkurenci uspějí lépe.
82 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Opakované vítězství našich operátorů dřevařské a nábytkářské výroby
Žáci maturitního oboru „Operátor dřevařské a nábytkářské výroby“ opět zvítězili v nábytkářské soutěži,
která se konala 18. a 19. 3. 2013 na SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Soutěže se zúčastnilo 16
soutěžících z 8 škol a naši žáci obsadili 1. a 2. místo v jednotlivcích a 1. místo v družstvech. Výborné
umístění navazuje na již tradiční úspěchy z minulých let. Letos naši školu reprezentovali Vít BOŠTÍK a
Lukáš PTÁČEK z druhého ročníku operátorů. Za svůj výkon obdrželi hodnotné věcné ceny v podobě
ručních elektrických strojků a ručního nářadí.
Za jejich příkladnou reprezentaci školy a oboru jim patří gratulace a poděkování.
VZ 2012/2013
83 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Jižní Anglie a Londýn
Byli jsme tam a bylo to super! 2. dubna jsme se vydali na dlouhou cestu s CK František Prášek z
Ohnišova. Z francouzského Calais jsme se trajektem přepravili do Doveru. První den v Anglii je vždy
náročný, protože po noci strávené v autobusu celý den chodíte po Londýnu. Anglie nás přivítala větrným
a velmi chladným počasím. Zážitky na sebe nedaly dlouho čekat. Následovala prohlídka Londýna – Big
Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Whitehall, Trafalgarské náměstí, tržnice
Covent Garden a náměstí Piccadilly. Ubytování v rodinách patří určitě k velkým zážitkům. Poznáte, jak
vypadá život v jiných rodinách, než je ta vaše. Ochutnáte místní stravu a hlavně musíte komunikovat.
Další den jsme se vydali do přímořského letoviska Brighton. Ač je tam obvykle mírné klima a daří se tam
palmám, my jsme zažili palmy pokryté sněhem a počasí, které tam naposledy panovalo v roce 1962.
Uchvátilo nás mořské akvárium s velkými žraloky a dalšími mořskými živočichy. Na své si přišli i
shoppingu chtiví jedinci.
Čtvrtý den byl také chladný a nepřirozeně větrný, ale my si začínali zvykat. Následoval Rochester a dům
věnovaný památce Charlese Dickense, nejhezčí zámek Anglie v Leeds a katedrála v Canterbury.
Poslední den se stal zázrak. Začalo svítit slunce a svítilo celý den. Na programu byla prohlídka pevnosti
Tower, korunovační klenoty, 7 havranů a průvodci a strážci hradu v tudorovských kostýmech
/Beefeaters/. Odpoledne jsme se vláčkem vydali do Greenwiche. Navštívili jsme přístav, Námořní
muzeum, a pak jsme procházkou parkem pokračovali ke hvězdárně a k nultému poledníku. Den se chýlil
ke konci a stejně tak náš pobyt v Anglii. Z trajektu se nám ještě podařilo vyfotit útesy v Doveru. Všichni
jsme měli v očích spokojený výraz a snad si to zase brzy zopakujeme.
84 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
D2 ve výcvikovém centru letušek a pilotů
Třída D2 se zúčastnila dne 16.4.2013 exkurze ve výcvikovém centru pro letušky a piloty a exkurze na
letišti Václava Havla.Vyzkoušeli jsme si pohodlí skutečného letadla, nouzové opuštění letadla po skluzu a
viděli opravu a údržbu letadel (rozebranou lokomotivu viděl skoro každý, ale letadlo to jen D2).
VZ 2012/2013
85 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Návštěva hejtmana JUDr. Martina Netolického ve škole
V úterý 21. května 2013 navštívil hejtman Martin Netolický v rámci pracovní návštěvy České Třebové
také naší školu.
Martin Netolický besedoval s ředitelem školy Milanem Kmentem o výsledcích a trendech probíhajícího
přijímacího řízení na střední školu. Škola má téměř 1000 žáků a studentů, stabilizované obory a přáním
je pokračovat ve výuce všech dosud otevíraných oborů. Přijímací řízení na VOŠ bude probíhat v několika
kolech až do konce září, v minulých letech zájem o studium první ročníky zcela naplnil. VOŠ je dobře
zavedena, má kreditový studijní systém a všechny předpoklady, aby nabídka tohoto studia pokračovala.
Mluvilo se také o investicích. V areálu na Skalce je školní jídelna, ve které se stravují i žáci gymnázia.
Maximální kapacita kuchyně je 1200 obědů a její využití se blíží této maximální hranici. Do budoucna
bude nutné provést v kuchyni některá technická zlepšení a obměny zařízení. Každý rok se na škole
připravují stavební úpravy, nyní by se měla provést druhá etapa rekonstrukce sociálního zařízení v
domově mládeže. Škola se připravuje na vstup do projektu z programu EU na snížení energetických
náročnosti areálu v Habrmanově ulici. Zateplení pláště budovy potřebuje především přístavba školy,
postavená z panelů v závěru osmdesátých let. V současné době se připravuje projektová dokumentace a
energetický audit, na jehož základě škola podá u svého zřizovatele žádost na zařazení do projektové
výzvy. Je to velká šance získat pro školu velké investiční prostředky v hodnotě desítek milionů korun.
Škola je zapojena i do dalších projektů. Kromě projektu Peníze EU školám, který je již v druhé
polovině, byla škola zřizovatelem vybrána do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK) na podporu technického a přírodovědného vzdělávání.
Projekt na podporu technického a přírodovědného vzdělávání s nárokovanou částkou cca 120 mil. Kč
má plánované zahájení v srpnu 2013 a v Pardubickém kraji je do něho zapojeno 16 středních škol.
Záměrem projektu je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory a
ovlivnit tím výběr jejich následujícího povolání. Finanční prostředky jsou zčásti určeny na vybavení
laboratoří a odborných učeben, zčásti na podporu spolupráce základních a středních škol a také na
spolupráci škol a zaměstnavatelů.
86 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
Výběrové řízení ČéDés
Dne 14.5.2013 probíhalo na naší škole výběrové řízení do Stipendijního programu ĆéDés. Naše škola je
jedna ze 12 partnerských škol ČD, která je do programu zapojena. V letošním ročníku bylo více než 100
přihlášených zájemců, z toho bylo možné vybrat pouze 20 budoucích stipendistů. Na naši školu bylo
podáno 17 přihlášek na stipendijní program ČéDés. K výběrovému řízení se dostavilo 13 zájemců. Všichni
měli obrovský zájem o práci na železnici ve funkci strojvedoucího a dobře reagovali i na odborné dotazy.
Proto bylo velmi těžké vybrat jen omezený počet adeptů. Nakonec komise v 100% shodě vybrala 5
uchazečů, kteří postoupili do druhého kola výběrového řízení, což je lékařská prohlídka.
Výběrového řízení se zúčastnil i redaktor časopisu Železničář pan Václav Rubeš. Pěkný článek „Vybíráme
další žáky pro pátý ročník programu ČéDés“ vyšel v Železničáři číslo 11, ročník XX.
VZ 2012/2013
87 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
5. ročník soutěže Mladý speditér
V letošním roce 2012/2013 příležitost reprezentovat naší školu a účastnit se 5. ročníku soutěže Mladý
speditér dostali David Severa, Marcel Dvořák, Aleš Pilgr a Michaela Mikulecká.
První kolo soutěže se uskutečnilo ve městě Lovosice. Součástí byla prohlídka kontejnerového překladiště,
závodu Lovochemie a prezentace firmy Timocom. Proběhlo zde i vyhlášení stavu bodů po prvním kole
soutěže. Náš tým, Logistic Spark, obsadil průběžnou pátou pozici z celkově osmi míst.
Ve druhém kole jsme byli pozváni do areálu Chata Marta v Dolní Bečvě. Proběhly zde prezentace a
vyhlášení konečných výsledků. I přes velkou konkurenci se našemu týmu podařilo získat třetí místo. Za
tímto úspěchem stojí především bezkonkurenční nápad a bezchybná prezentace, za kterou jsme obdrželi
plný počet bodů a ochota našich učitelek paní Petry Novotné a Jitky Šplíchalové.
Žáci třetí ročníku Oboru Provoz a ekonomika dopravy David Severa, Marcel Dvořák, Aleš Pilgr a Michaela
Mikulecká.
88 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
12. Zapojení školy do rozvojových programů
12.1 Inovace výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/34.0250
Důvody vzniku projektu:
Důvodem pro vznik tohoto projektu v rámci výzvy „EU peníze středním školám“ je snaha prostřednictvím
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a
zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a
učebních materiálů ve výuce a vyšším zapojením ICT do procesu výuky jak ze strany pedagogů, tak i ze
strany žáků. Důraz bude rovněž kladen na možnosti individuálního využití vznikajících materiálů přímo
žáky a tím i zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech např. i formou
individualizace výuky při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.
Cíle projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální
technologie a zvýšení dynamiky, originality a názornosti vyučovacího procesu včetně interakcí mezi
pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření Digitálních učebních modulů (DUMů) pro vybrané tematické
oblasti, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení takto ověřených modulů za podmínek daných autorským
zákonem.
Celkově bude vytvořeno 42 ucelených sad DUMů z různých tematických oblastí v návaznosti na ŠVP a
potřeby školy. Konkrétně se bude jednat o následující hrubé tematické oblasti (detailní tematické oblasti
budou průběžně upřesňovány):
-
Obrábění a zpracování dřeva
Český jazyk
Dějepis
Elektrotechnika
Informační a komunikační technologie
Matematika
Biologie
Fyzika
Ekonomika
Cizí jazyky
Doprava a přeprava
Jednotlivé DUMy lze nalézt na http://habrmanova.vda.cz/dumy/
Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro
tvorbu a praktické nasazení DUMů při výuce.
Cílové skupiny projektu:
Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.
VZ 2012/2013
89 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
13.1 Program Cisco Networking Academy na VOŠ a SŠT Česká Třebová
Zatímco mnohé výrobní oblasti se potýkají s nezaměstnaností, v oblasti informačních technologií je
odborníků stále nedostatek. Tento problém se netýká jenom České republiky, která bude v současné
době řešit, jak pokrýt poptávku po cca 4500 kvalifikovaných odbornících na počítačové sítě, setkávají se s
ním i další země, včetně členských států Evropské unie. Praxe ukazuje, že řešení této situace spočívá v
podpoře školství.
Co je CNA
Dvouleté studium rozdělené do čtyř semestrů (každý v souhrnném počtu 70 hodin výuky) zahrnuje úplné
vzdělání v oblasti datových a počítačových komunikací s možností zakončení mezinárodní certifikací.
Absolventi CNA mohou poté nastoupit jako síťoví odborníci, projektanti či správci sítí. Zkušenosti ze zemí,
kde výuka už probíhá, ukazují, že po absolventech CNA je vzhledem k úrovni jejich znalostí a schopností
značná poptávka.
Cisco Networking Academy používá distanční způsob studia prostřednictvím internetu. Znamená to, že
studenti CNA studují samostatně prostřednictvím internetu v době, kdy jim to nejlépe vyhovuje, a
z místa, kde jim to nejlépe vyhovuje, nebo kde mají přístup k internetu (např. doma, po dohodě se
zaměstnavatelem v zaměstnání či přímo v akademii, pokud to její možnosti dovolují). V okamžiku, kdy se
zájemce stane řádným studentem akademie, přidělí mu jeho lektor přístup ke studijním materiálům.
Student studuje samostatně a v průběhu semestru absolvuje několik průběžných testů a závěrečný test.
Termíny testů stanoví lektor. Student navštěvuje akademii v případě konzultací a praktických cvičení.
Termíny konzultací a praktických cvičení stanoví
lektor. Konzultace mohou probíhat rovněž
prostřednictvím elektronické pošty. Studijní materiály jsou v angličtině.
Výuku zajišťují tzv. lokální akademie, (VOŠ a SŠT Česká Třebová je jednou z nich) vybavené nezbytným
laboratorním zázemím, prostřednictvím speciálně vyškolených pedagogů. Vzdělávání těchto pedagogů
zajišťují tzv. regionální akademie. Jejich vyučující jsou vyškoleni bezprostředně společností Cisco.
Pomocí programu Cisco Networking Academy mohou studenti získat informace potřebné ke složení
zkoušky Cisco Certified Networking Associate. Složením této zkoušky se jim otevírají okamžité možnosti
na nenasyceném trhu pracovních míst a možnosti dalšího studia inženýrství a věd. Cisco Networking
Academy je kompletní program zaměřený na principy a metody návrhu, vytváření a údržby sítí
schopných podporovat národní a globální organizace. Společnost Cisco nabízí komplexní škálu kurzů
zaměřených na koncepty sítí, počínaje základními a končetěmi nejnáročnějšími, pro začátečníky i
pokročilé, od natažení kabeláže až po komplexní koncepty jako pravidla a strategie maskování subsítí.
Program využívá regionální akademie jako centra, přičemž každá z nich podporuje přibližně deset
místních akademií. Regionální akademie vyučují učitele, kteří mají dohled nad programy v místních
akademiích spadajících do jejich regionu. Regionální akademie poskytují společnosti Cisco informace o
výkonu jednotlivých akademií, kvalitě a efektivnosti učební osnovy a pokroku studentů.
Formát kurzu odpovídá jeho obsahu: interaktivní lekce jsou z větší části uloženy na serveru Cisco
MicroWeb. Akademie také zohledňuje různé styly učení. Pro žáky, kteří se učí na základě textu, je
k dispozici text. Více vizuálně zaměření žáci se mohou soustředit na grafickou stránku studijních
materiálů a filmy QuickTime. Za účelem rozvoje osobních schopností, které jsou základem úspěšné
kariéry, projekty od studentů vyžadují, aby nejen řešili technické otázky, ale také úspěšně reagovali na
potřeby uživatelů sítě. Proto je hlavní důraz kladen na praktické zvládnutí celé problematiky
CNA - vstupenka do světa nové ekonomiky
V současné době jsou k dispozici dva hlavní zdroje síťových odborníků. Prvním a základním jsou
vzdělávací instituce, zejména střední a vysoké školy odpovídajícího technického směru. V menší míře,
90 / 93
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
zejména ve vyspělých zemích, jde o odborníky získané rekvalifikací z jiných oblastí. V posledních několika
letech se pak významným zdrojem odborníků stává i síťová akademie společnosti Cisco, Cisco Networking
Academy (CNA). Její hlavní předností je, že sdružuje oba dva způsoby získávání síťových odborníků výchovu nových i rekvalifikaci pracovníků z jiných profesních oblastí.
Jak začít studovat síťovou akademii Cisco?
Síťová akademie Cisco je určena všem, kteří dosáhli šestnácti let věku, přičemž horní věková hranice k
zahájení studia není omezena. S výjimkou technické angličtiny z oblasti počítačů a informatiky nejsou pro
zahájení studia třeba žádné další znalosti ani dovednosti. Každý z uchazečů by si však měl rozmyslet, zda
jeho zájem o problematiku je tak značný, aby se k velmi náročnému studiu přihlašoval.
Pro přijetí ke studiu se neskládají žádné přijímací zkoušky.
Osnova programu Cisco Networking Academy
1. semestr
- Základy práce na počítači, konfigurace síťového připojení
- Základy počítačových sítí
- Referenční model ISO OSI
- Přenosová média v počítačových sítích (koaxiální, UTP, optika, bezdrát)
- Elektronika a signály, parametry kabeláže
- Projektování kabeláže v lokálních sítích
- Testování kabeláže v lokálních sítích
- Kabeláž v rozlehlých sítích
- Technologie počítačových sítí – Ethernet (10Mb/s až 10Gb/s)
- Přepínaný Ehernet, kolizní a broadcast domény
- Adresace v sítích TCP/IP
- Směrování v počítačových sítích, protokol RIP
- Podsíťování, maska podsítě
- Transportní protokoly TCP a UDP
- Aplikační protokoly DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, Telnet, …
- Diagnostika a odstraňování chyb
2. semestr
- Směrování v sítích LAN a WAN, směrovač a jeho charakteristika
- Operační systém CISCO směšovačů – CISCO IOS
- Základy konfigurace směrovače
- Seznámení s principy systému IOS, základní konfigurační postupy
- Správa hesel směrovačů, identifikace a bannery
- Protokol CDP a zjišťování informací o „sousedech“ v síti
- Vzdálený přístup ke směrovači, protokol Telnet
- Start směrovače, obrazy systému IOS a jejich záloha, záloha konfigurace
- Protokol TFTP a jeho užití jako zálohy, protokol Xmodem
- Statické směrování a jeho konfigurace
- Dynamické směrování a jeho konfigurace,
- Směrovací protokoly založené na vektorech vzdálenosti - RIP a IGRP
- TCP/IP a řízení sítě, oznamování chyb – protokol ICMP a jeho užití
- Řešení problémů se směrovači, testování sítě, nástroje
- Protokol TCP a jeho funkce – možné útoky
- Transportní porty a jejich význam
- Ověřování IP adres
- Přístupové seznamy a zabezpečení počítačové sítě proti neautorizovanému přístupu (ACL)
3. semestr
- Pokročilá adresace v síťích TCP/IP – mechanismy VLSM a CIDR
- Sumarizace tras ve velkých sítích
- Směrovací protokol RIP verze 2, kompatibilita s RIP verze 1
- Směrovací protokoly na bázi stavu linek – protokol OSPF
- Konfigurace OSPF protokolu v síti s jedinou oblastí
VZ 2012/2013
91 / 93
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
-
Principy tvorby složitějších sítí s OSPF
Hybridní směrovací protokol EIGRP, kompatibilita s IGRP
Spolupráce různých směrovacích protokolů
Vyhledávání a odstraňování problémů ve složitějších sítích
Segmentace sítí LAN pomocí přepínačů, základní principy
Tříúrovňový návrh sítě, typické prvky v jednotlivých úrovních
Konfigurace přepínače sítě Ethernet, zotavení z kritických chyb
Základní zajištění bezpečnosti v přepínaných sítích (MAC adresy)
Redundantní topologie, problém zahlcení, protokol STP
Výhody segmentace sítí pomocí můstků
Virtuální lokální sítě a jejich užití (VLAN)
Bezpečnostní hlediska VLANů
Vyhledávání a odstraňování chyb ve virtuálních lokálních sítích
VLAN mezi síťovými prvky, trunking
Směrování mezi VLANy, směrování na jednom portu směrovače
Zjednodušení konfigurace VLANů ve velkých sítích – protokol VTP
4. semestr
- Sítě s privátními adresními rozsahy, překlad adres – systém NAT a PAT
- Konfigurace protokolu DHCP, směrovač jako DHCP server a Relay agent
- Základní technologie užívané v síťích WAN – Analogové modemy, linky ISDN, pronajaté linky, X.25,
Frame Relay, ATM, xDSL, Kabelové modemy
- Protokoly HDLC a PPP
- Protokol PPP a jeho konfigurace, autentizace PAP a CHAP
- Směrovače s ISDN rozhraním, základní a primární přípojka ISDN
- Konfigurace ISDN připojení
- Konfigurace ISDN DDR (vytvoření spojení na vyžádání)
- Konfigurace přístupu do sítě Frame Relay
- Frame Relay přepínače
- Úvod do sítové správy, protokol SNMP
- SNMP konzole, databáze MIB, RMON, systémový log
Vybavení laboratoře CNA
Výuka probíhá v souladu s požadavky programu na HW zařízeních firmy Cisco, která je jednou
z vedoucích firem v podílu na trhu těchto zařízeních a rovněž významným technologickým inovátorem.
Studenti mají tedy k dispozici moderní síťové prvky, které se učí konfigurovat dle potřeb konkrétní
realizace síťové infrastruktury. Síťové prvky mají vlastní operační systém Cisco Internetworking Operating
System, jehož zvládnutí je právě cílem tohoto programu. S jeho znalostí dokáží studenti prvky nejen
odpovídajícím způsobem nakonfigurovat, ale hlavně se učí jak diagnostikovat a odstraňovat případně
poruchy, které se v síťové infrastruktuře vyskytnou. Spjatost s prvky firmy Cisco, není ale v žádném
případě na závadu, protože osvojené principy a postupy lze cca z 80% využít i při konfiguraci síťových
prvků jiných výrobců.
Vedle těchto síťových prvků je laboratoř vybavena nástroji a přístroji pro vytvoření a následné testování
fyzického propojení sítě (kabeláže). Při instalaci sítě je tato záležitost velmi důležitá, protože bez kvalitně
vytvořené kabeláže je prakticky nemožná následná korektní funkce počítačové sítě. Proto se studenti
rovněž učí jak projektovat strukturovanou kabeláž počítačové sítě, včetně příslušných standardů a rovněž
v rámci praktických cvičení vzorky této kabeláže zapojují a následné testují, zda vyhovuje příslušným
normám.
Konkrétně je naše akademie vybavena následujícím vybavením:
-
6x směrovač řady Cisco 2800
5x směrovač řady Cisco 2500
2x směrovač řady Cisco 4500
1xsměrovač řady Cisco 1700
4x směrovač ISDN řady Cisco 800
2x přepínač řady Cisco Catalyst 1900
1x přepínač řady Cisco Catalyst 2950
3x přepínač řady Cisco Catalyst 2960
1x firewall Cisco PIX 501
92 / 93
-
4x Cisco Aironet PCI IEEE 802.11a/b/g adaptér
8x Cisco Aironet PCMCIA IEEE 802.11a/b/g adaptér
4x Cisco Aironet AP IEEE 802.11b/g
5x Micronet HUB 10Mb/s (5 port)
5x Micronet Tranciever AUI – UTP
1x Micronet přepínač 10/100Mb/s (5 port)
1x Micronet Média konvertor (UTP – optika)
1x
Micronet
přepínač
10/100Mb/s
(24port)
management
VZ 2012/2013
V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í š k o l a t e c h ni c k á Č e s k á T ř e b o v á
-
1x 3Com WLAN AP IEEE 802.11b
3x Linksys WLAN router IEEE 802.11g/b
2x Micronet WLAN USB adaptér IEEE 802.11b
2x Linksys WLAN PCMCIA adaptér IEEE 802.11 b/g
1x tester Fluke NetTool Pro VoIP
1x kvalifikační tester Fluke Cable IQ s digitální
indukční sondou
-
1x certifikační kabelový tester Scanium Pro 850
1x tester kabeláže LinkMaster Pro
1x indukční sonda pro vyhledávání UTP kabeláže
2x tester kabeláže Lan Cable Tester
7x sada pro realizaci UTP a koaxiální kabeláže
ukázky metalických a optických komunikačních tras
další aktivní a pasivní prvky
14. Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání.
•
•
Na škole ve školním roce 2012/2013 nepůsobila žádná odborová organizace
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání je
podrobně popsána k kapitole 8, Výchovně vzdělávací činnost
15. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
Č.j. 92/2013/VSŠUČT
Úvodní informace
Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavky zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Struktura zprávy respektuje § 18 odst. 1) uvedeného zákona
a s přihlédnutím k § 18 odst. 2) zákona se tato zpráva stává součástí Výroční zprávy o činnosti školy za
školní rok 2012/2013.
Údaje o činnosti školy v oblasti poskytování informací
Povinný subjekt: Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová.
Přehled o činnosti školy za kalendářní rok 2012 v oblasti poskytování informací - podle výše uvedeného
zákona se poskytují následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
0
1
0
0
viz závěr
Závěr
V rámci sledovaného období, tj. v průběhu roku 2012, nebyly žádány informace dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, které by podléhaly evidenci. V průběhu roku 2012 se na školu
neobrátila s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným dotazem žádná osoba. Nebylo
vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, žádná žádost nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena,
nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
Škola je organizací, na kterou se veřejnost obracela ústní formou. Požadované informace byly ústně
zodpovězeny.
Česká Třebová, 24.1.2013
Ing. Milan Kment
VZ 2012/2013
93 / 93

Podobné dokumenty

Výroční zpráva - Vyšší odborná škola a Střední škola technická

Výroční zpráva - Vyšší odborná škola a Střední škola technická Učební plán PŘEDMĚT/ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk (AJ nebo NJ) Základy společenských věd Fyzika Chemie a ekologie Matematika Literatura a umění Tělesná výchova Informatika

Více