Návod Powertec 425C PRO

Komentáře

Transkript

Návod Powertec 425C PRO
IM3022
10/2013
REV03
POWERTEC
305C PRO, 355C PRO & 425C PRO
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
www.lincolnelectric.eu
Prohlášení o shodě
09
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Prohlašuje, že svařovací zařízení:
POWERTEC 305C PRO
POWERTEC 355C PRO
POWERTEC 425C PRO
se shodují s následujícími směrnicemi:
2006I95ICEE, 2004I108ICEE
a byla konstruována s vsouladu s následujícími
standardy:
EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007
16.07.2009
Paweł Lipinski
Operations Director
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
12/05
English
I
English
DĚKUJEME! Vybrali jste si KVALITU výrobků Lincoln Electric.
• Prosíme přzkoumejte balení a zařízení pro případ poškození. Reklamovaný materiál
poškozený dopravou musí být oznámen dealerovi.
• Pro budoucí postoupení věci k vyřízení, zaznamenejte dále v tabulce idetifikační
informace vašeho zařízení. Model, název, Code a serial number najdete na výkonovém
štítku svařovacího zařízení.
Název modelu
Kód & číslo serie
Datum a místo nákupu
OBSAH
Technická specifikace ..................................................................................................................................................................... 1
Elektromagnetická kompatabilita (EMC) ...................................................................................................................................... 2
Bezpečnost ....................................................................................................................................................................................... 3
Instalace ............................................................................................................................................................................................ 4
Instalace a provozní instrukce........................................................................................................................................................ 4
WEEE .............................................................................................................................................................................................. 16
Náhradní díly ................................................................................................................................................................................. 16
Elektrické schéma .......................................................................................................................................................................... 16
Navrhované příslušenství ............................................................................................................................................................. 16
English
II
English
Technická Specifikace
NÁZEV
INDEX
POWERTEC 305C PRO
K14057-1
K14058-1
K14059-1A
POWERTEC 355C PRO
POWERTEC 425C PRO
VSTUP
305C PRO
355C PRO
425C PRO
Vstupní napětí U1
EMC třída
Frekvence
230/400V ± 10%
3-fáze
A
50/60Hz
Vstupní proud I1max
cos J
305C PRO
13,5 kVA při 40% DZ
35,2A
0,95
355C PRO
17,5 kVA při 40% DZ
45,5A
0,95
425C PRO
22,8 kVA při 40% DZ
58A
0,96
Příkon při jmenovitém DZ
JMENOVITÝ VÝSTUP
DZ 40°C
Výstupní proud
(na základě10 min.cyklu)
305C PRO
355C PRO
425C PRO
Výstupní napětí
100%
175A
22,8 Vdc
60%
230A
25,5 Vdc
40%
280A
28 Vdc
100%
220A
25 Vdc
60%
285A
28,2 Vdc
40%
350A
31,5 Vdc
100%
265A
27,3 Vdc
60%
345A
31,3 Vdc
420A
35 Vdc
40%
ROZSAH VÝSTUPU
Rozsah svařovacího proudu
Napětí naprázdno
305C PRO
30A – 280A
17 – 46 Vdc
355C PRO
30A – 350A
18 – 48 Vdc
425C PRO
30A – 420A
17 – 52 Vdc
DOPORUČENÝ PŘÍVODNÍ KABELA VELIKOSTI POJISTEK
Velikost pojistek nebo jističe
305C PRO
Přívodní
kabel
230V
400V
D 32A
D 20A
4 vodiče, 4mm
2
355C PRO
D 40A
D 25A
4 vodiče 4mm
2
425C PRO
D 50A
D 32A
4 vodiče 6mm
2
ROZMĚRY
Hmotnost
305C PRO HmotnH 145 kg
355C PRO
425C PRO
ROZMĚRY
Výška
VVVVýška
890 mm
Šířka
Délka
565 mm
1040 mm
147 kg
890 mm
565 mm
1040 mm
162 kg
890 mm
696 mm
1040 mm
ROZSAH RYCHLOSTI PODÁVÁNÍ DRÁTU A PRÚMĚR DRÁTU
WFS ROZSAH
Plný drát
Hliníkový drát
Trubička
305C PRO
1 ÷ 20m/min
0.6 ÷ 1.6
1.0 ÷ 1.2
0.9 ÷ 1.6
355C PRO
1 ÷ 20m/min
0.6 ÷ 1.6
1.0 ÷ 1.2
0.9 ÷ 1.6
425C PRO
1 ÷ 20m/min
0.6 ÷ 1.6
Provozní vlhkost
(t=20°C)
1.0 ÷ 1.2
Provozní teplota
0.9 ÷ 1.6
Rozsah ochrany
IP23
English
Š 90 %
od -10 ºC do +40 ºC
1
Skladovací teplota
od -25 ºC do +55 ºC
English
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
11/04
Toto svařovací zařízení je konstruováno v souladu se všemi souvisejícími směrnicemi a normami. Nicméně, může ještě
generovat elektromagnetické poruchy, které mohou ovlivnit systémy jako telekomunikace (telefony, radia a televize) nebo
jiné bezpečnostní systémy. Tyto poruchy mohou způsobit bezpečnostní problémy v ovlivněných systémech. Přečtěte a
vezměte na vědomí tuto část k eliminování nebo snížení množství elektromagnetických poruch vygenerovaných tímto
zdrojem.
Toto svařovací zařízení bylo konstruováno k provozu v průmyslových oblastech. K provozu v obydlených
oblastech je nezbytné splnit dílčí opatření k eleiminování elektromagnetických poruch, uvedených v této
příručce. Obsluha musí instalovat a používat toto zařízení tak, jak je uvedeno v této příručce. Jesliže jsou
zjištěny jakékoliv elektromagnetické poruchy, musí obsluha zařízení na místě provést opatření k eliminování
těchto poruch, a je-li to nutné, s asistencí Lincoln Electric.
•
•
•
•
•
•
•
Před instalací svařovacího zařízení musí obsluha zkontrolovat pracovní místo na jakékoliv přístroje, které mohou
nesprávně fungovat z důvodů elektromagnetických poruch. V úvahu vezměte následující:
Přívodní a výstupní kabely, řídící kabely, a telefoní kabely, které jsou v a nebo přilehlé oblasti a strojích.
Radio a/nebo televizní vysílače a přijímače. Počítače nebo počítači řízená zařízení.
Bezpečnostní a řídící zařízení pro průmyslové procesy. Zařízení pro kalibraci a měření.
Osobní zdravotní přístroje jako kardiostimulátory a naslouchadla.
Zkontrolujte elektromagnetickou imunitu pro zařízení provozovaná v nebo blízko pracovním prostoru. Provozovatel si
musí být jist, že všechna zařízení v pracovním prostoru jsou kompatabilní (slučitelné). Toto může vyžadovat dodatečná
opatření.
Uvažované rozměry pracovního prostoru budou záviset na konstrukci a uspořádání prostoru a na ostatních činnostech,
které tam jsou vykonávány.
Vezměte na vědomí následující směrnice ke snížení elektromagnetických emisí od svařovacího zařízení.
•
Připojte svařovací zařízení k napájení podle této příručky. Jestliže nastanou poruchy může být nutné provést dodatečná
opatření, taková jako filtrace přívodu napájení.
•
Výstupní svařovací kabely musí být co nejkratší jak je to jen možné a musí být umístěny společně. Je-li to možné
připojte pracovní kus k zemnící (svařovací) svorce tak, aby byly sníženy elektromagnetické emise. Obsluha musí
zkontrolovat, že připojení pracovního kusuk zemnící (svařovací) svorce nezpůsobí problémy nebo nebezpečné provozní
podmínky pro personál a zařízení.
•
Ochrana kabelů v pracovním prostoru může snížit elektromagnetické emise. Toto může být nutné pro speciální
aplikace.
VÝSTRAHA
Zařízení třídy A není určeno pro použití v obytných lokalitách kde je elektrická energie veřejnosti poskytována v
nízkonapěťovém systému. Tam mohou být potenciální potíže v zajištění elektromagnetické kompatability v těchto lokalitách
z důvodů vodivosti a vyzařování poruch.
VÝSTRAHA
Toto zařízení vyhovuje IEC 61000-3-12 pod podmínkou že zkratový výkon Ssc je větší nebo stejný než:
POWERTEC 305C PRO: Ssc Š 1,7 MVA
POWERTEC 355C PRO: Ssc Š 2 MVA
POWERTEC 425C PRO: Ssc Š 3,5 MVA
při rozhraní bodu mezi napájením uživatele a veřejným systémem. Je odpovědností montéra nebo uživatele zařízení zajistit
bezpečnost zařízení konzultací s operátorem distribuční sítě je-li to nutné, když je zařízení připojeno pouze k napájení se
zkratovým výkonem Ssc větším nebo rovným údajům v tabulce nahoře.
English
2
English
Bezpečnost
VÝSTRAHA
Toto svařovací zařízení musí používat pouze kvalifikovaný personál. Ujistěte se, že instalace,
pracovní postupy, údržba a opravy jsou prováděny pouze kvalifikovanými osobami. Tuto
příručku si před obsluhou svařovacího zařízení přečtěte tak, aby jste ji porozuměli. Závady
následně uvedené v této příručce mohou způsobit vážná zranění osob, ztrátu života, nebo
poškození tohoto zařízení. Prohlédněte si a pochopte následující výklady výstražných
symbolů. Lincoln Electric není odpovědný za škody způsobené nevhodnou instalací,
nevhodnou údržbou nebo abnormálním provozem.
VÝSTRAHA: Tento symbol udává, že instrukce musí být dodržována, aby se
vyloučila vážná zranění osob, ztráta života, nebo poškození tohoto zařízení.
Chraňte sebe a ostatní osoby před možností vážného zranění nebo smrti.
ČTĚTE A POROZUMĚTE NÁVODU K OBSLUZE: Čtěte a pochopte tuto
příručku před provozem tohoto svařovacího zařízení. Elektrický oblouk může
být nebezpečný. Závady uvedené v instrukcích této příručky mohou způsobit
vážná zranění osob, ztrátu života, nebo poškození svařovacího zařízení.
ELEKTRICKÝ ŠOK MŮŽE ZABÍT: Svařovací zařízení generuje vysoké napětí.
Nedotýkejte se svařovacích elektrod, svařovacích svorek a připojených
pracovních kusů, když je zařízení v provozu. Izolujte se od svařovacích
elektrod, svařovacích svorek a připojených pracovních kusů.
ZAŘÍZENÍ POD ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM: Před prací na zařízení vypněte
el.příkon pomocí odpojovacího vypínače v pojistkové skříňce. Zařízení
uzemněte v souladu s místními elektrotechnickými pravidly.
ZAŘÍZENÍ POD ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM: Pravidelně kontrolujte příkon,
svařovací kabely, elektrody, držák elektrod, svařovací pistoli a svařovací
svorku. Jestliže dojde k poškození izolace okamžitě kabely vyměňte.
Svařovací pistoli nebo držák elektrod neumisťujte přímo na svařovací stůl
nebo na jakýkoli povrch v kontaktu se svařovací svorkou aby jste se
vyvarovali náhodnému zapálení elektrického oblouku.
ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ: Elektrický
proud, který teče jakýmkoli vodičem, vytváří elektrické a magnetické pole
(EMF). EMF pole může vzájemně působit na kardiostimulátory a svařeči, kteří
mají kardiostimulátory musí toto konzultovat se svým lékařem před použitím
tohoto zařízení.
DODRŽENÍ CE: Toto zařízení vyhovuje Direktivám Evropské Unie.
KOUŘE A PLYNY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ: Svařování může produkovat
nebezpečné kouře a plyny poškozující zdraví. Vyvarujte se dýchání těchto
kouřů a plynů. K vyvarování se těchto nebezpečí musí operáor a svářeč
použít dostatečnou ventilaci a odsáváník odstranění kouře a plynů z dýchací
zóny.
ZÁŘENÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU MŮŽE POPÁLIT: Použijte ochranou
masku se správným filtrem a ochranným sklem k ochraně vašich očí před
před jiskrami a zářením el.oblouku když svařujete nebo sledujete svařování.
Použijte vhodný pracovní oděv z nehořlavého materiálu k ochraně vaší
pokožky a také pro ochranu vašich pomocníků. Osoby v blízkosti svařování
ochraňte vhodnou nehořlavou zástěnou a varujte je aby se nedívali do záření
el.oblouku nebo se nevystavovali jeho účinkům.
JISKRY OD SVAŘOVÁNÍ MOHOU ZAPŘÍČINIT POŽÁR NEBO VÝBUCH:
Odstraňte nebezpečné látky a materiály z místa svařování a jeho okolí a mějte
připraven vhodný hasicí přístroj. Jiskry a horký materiál od svařovacího
procesu mohou snadno projít malými otvory a trhlinami do sousední oblasti.
English
3
English
Nesvařujte na jakýchkoli nádržích, sudech, kontejnerech nebo materiálech do
té doby než učiníte důležité kroky k zabezpečení, že nejsou přítomny hořlavé
nebo toxické výpary a látky. Nikdy nepoužívejte toto zařízení jsou-li přítomny
hořlavé plyny, výpary nebo hořlavé kapaliny.
SVAŘOVANÝ MATERIÁL MŮŽE POPÁLIT: Svařování vytváří velké množství
tepla. Horký materiál a materiál v oblasti svařování může způsobit vážné
popáleniny. Použijte ochranné rukavice a kleště když se dotýkáte nebo
přemisťujete materiál v pracovní zóně.
BEZPEČNOSTNÍ ZNÁMKA: Toto zařízení je vhodné jako zdroj energie pro
svářečské operace, prováděné v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu
elektrickým proudem.
LAHVE NA STLAČENÉ PLYNY, JSOU-LI POŠKOZENÉ, MOHOU
EXPLODOVAT:
Používejte pouze lahve na stlačené plyny obsahující správný ochranný plyn
pro použitou metodu svařování a správně fungující regulační ventil, určený
pro použitý příslušný plyn a tlak. Lahve mějte vždy ve svislé, bezpečné
poloze zajištěné řetězem k pevnému držáku. Netransportujte nebo
nepohybujte s plynovými lahvemi, které nemají ochranný klobouček.
Nepřipusťte aby došlo k dotyku lahve s držákem elektrod, pracovní svorkou
nebo jakoukoli jinou elektricky živou částí. Lahve na stlačené plyny musí být
umístěny mimo prostory kde by mohly být vystaveny fyzikálnímu poškození
nebo svařovacím procesu včetně jisker a tepelných zdrojů.
UMĚLÉ OPTICKÉ ZÁŘENÍ: Podle požadavků 2006/25/EC Directive a EN
12198 Standardů je zařízení kategorie 2. To dává povinnost používat
Personal Protective Equipment (PPE)-osobní ochranné prostředky, které
mají filtr s ochranným stupněm do maxima 15 jak je požadovpodle
standardu EN169.
POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU NEBEZPEČNÉ: Na tomto zařízení jsou pohyblivé
části, které mohou zapříčinit zranění. Mějte vaše ruce, tělo a šaty mimo tyto
části během startování, činnosti a servisu tohoto zařízení.
Výrobce si vyhrazuje právo provést změny a/nebo zlepšení konstrukce souběžně bez
aktualizace příručky.
English
4
English
ÚVOD
Svařovací zařízení POWERTEC C PRO umožňuje:
●
●
●
●
●
●
●
●
svařování MGAW (MIG/MAG)
svařování FCAW-GS / FCAW-SS
Následující zařízení bylo přidáno k
POWERTEC 305C PRO a 355C PRO:
●
CD s příručkou uživatele
●
držák pistole se spojovacím materiálem
●
pracovní kabel - 3m
●
plynová hadice - 2m
●
hadicová svorka
●
pojistka - 3A
●
galvanizovaný řetěz - 0,35m
pracovní kabel - 3m
plynová hadice - 2m
hadicová svorka
hadice k chladiči – modrá (0,4m) a červená (0,4m)
hadice s rychlokonektorem - 0,2m.
pojistka - 3A.
POWERTEC 425C PRO je konstruován pro práci s
chladičem COOL ARC 25.
Doporučené vybavení, které může být zakoupeno
uživatelem je uvedeno v kapitole "Accessories"Příslušenství.
Následující zařízení bylo přidáno pro
POWERTEC 425C PRO:
●
CD s příručkou uživatele
●
držák pistole se spojovacím materiálem
Instalace a provozní instrukce
Přečtěte si celou tuto sekci před instalací a provozem
tohoto zařízení.
Umístění a prostředí
Toto svařovací zařízení bude pracovat i v drsných podmínkách. Nicméně je důležité, aby byla
dodržována jednoduchá preventivní opatření zajišťující dlouhou životnost a spolehlivý provoz.
• Neumísťujte svařovací zařízení na povrchu, který má sklon od horizontální roviny větší než 15°.
• Nepoužívejte toto zařízení pro rozmrazování potrubí
•
Toto svařovací zařízení musí být umístěno tam, kde je volná cirkulace čistého vzduchu bez
překážek zabraňujících pohybu vzduchu do a z větracích otvorů. Nezakrývejte svařovací zařízení
papírem, látkou nebo hadry, pokud je zařízení v provozu.
•
Nečistoty a prach, které mohou vniknout do svařovacího zařízení, musí být omezeny na minimum.
•
Toto svařovací zařízení má ochranu IP 23. Udržujte je v suchu jak je to jen možné a
neumisťujte je na mokrou zem nebo do louží.
•
•
Umistěte toto svařovací zařízení mimo zařízení řízená radiem. Běžný provoz svařovacího
zařízení může nepříznivě ovlivnit provoz zařízení řízených radiem, která jsou vedle, což může
mít za následek zranění nebo poškození zařízení. Přečtěte si část týkající se elektromagnetické
kompatibility v této příručce.
Neuvádějte svařovací zařízení do provozu v místech s okolní teplotou vyšší než 40°C.
English
5
English
Dovolený zatěžovatel (DZ) a přehřátí
Dovolený zatěžovatel (DZ) tohoto svařovacího zařízení je procento z času 10 minutového cyklu, po který svářeč může zatížit
zařízení jmenovitým svařovacím proudem.
Příklad: 60% DZ:
Svařování 6 minut
Přestávka 4 minuty
Nadměrné překročení DZ uvede do činnosti tepelnou
ochranu obvodu. Zařízení je chráněno před přehřátím
tepelným senzorem.
Minuty nebo snížení DZ
English
6
English
aby součásti uvnitř vychladly, když
kontrolka zhasne, je možný normální
provoz.
Připojení k napájecí síti
VÝSTRAHA
Pouze kvalifikovaný elektrikář může připojit svařovací
zařízení k napájecí síti. Instalaci výstupní zástrčky k
napájecímu kabelu a připojení svařovacího zařízení
musí být provedeno v souladu s odpovídajícími National
Elecrical Code a místními předpisy.
Zkontrolujte před zapnutím vstupní napětí, fáze a kmitočet
dodávané tomuto zařízení. Ověřte připojení zemnících vodičů
od zařízení ke vstupnímu zdroji. POWERTEC 305C PRO,
355C PRO a 425C PRO mohou být pouze připojeny k
uzemňovací objímce.
Dovolená vstupní napětí jsou: 3x230V 50/60Hz a
3x400V 50/60Hz (3x400V: standard výrobce
Pro vice informací týkající se vstupního napájení viz
oddíl technické specifikace této příručky a výrobní štítek
zařízení.
Jesliže je nutné změnit hlavní napájecí napětí:
•
Zabezpečte, že přívodní kabel musí býtl odpojen od
hlavního napájení a svařovací zařízení je vypnuto
“OFF”.
•
Odstraňte levy postraní panel ze zařízení.
•
Odpojte X11 a X12 podle schématu zobrazeného na
obrázku níže:
400V
230V
X11
X12
223300V
●
0
W
V
U
Y
X
Z
X12
230V
440000V
0
W
X11
V
U
X
Z
400V
Y
Vraťte zpět levý postraní panel.
Ujistěte se, zda velikost příkonu z místa připojení je
adekvátní pro běžný provoz svařovacího zařízení. Nutná
zpožďovací pojistka (nebo jistič s “D” charakteristikou) a
velikost kabelů jsou udány v příslušné části technické
specifikace této příručky.
Odkaz k zobrazení dole k bodům (1) a (18)
Připojení výstupu
Odkaz k zobrazení k bodům uvedeným níže (6),(7) a (8).
Ovládání a provozní charakteristiky
1. Silnoproudý vypínač ON/OFF (I/O): Reguluje příkon
k zařízení. Ujistěte se, že zdroj proudu je připojen k
k síti před tím než je zařízení zapnuto (ON) ("I").Po
připojení příkonu a zapnutí vypínače příkonu,
kontrolka se rozsvítí a indikuje, že je zařízení
připraveno ke svařování.
2. Indikátor tepelného přetížení. Tato
kontrolka se rozsvítí je-li svařovací
zařízení přehřáto a výstup byl vypnut.
Toto nastane jestiže teplota okolí je
nad 40 C nebo DZ zařízení byl
překročen. Nechte zařízení vypnuté
English
7
English
3. Přepínač pro změnu svařovacího
napětí: POWERTEC 305 C PRO má
dva vypínače (2 a 10 kroků).
POWERTEC 355C PRO a 420 C PRO
má dva vypínače (3 a 10 kroků).
VÝSTRAHA
Nepřepínejte přepínač svařovacího napětí (3) během
svařování.
4.Digitální zobrazovací panel: Znázorňuje parametry
metod svařování.
●
Idikátor módů: Tyto kontrolky ukazují pracovní
mód zařízení:
zařízení pracuje v synergickém
módu (automatický mód)
Zařízení pracuje v normálním módu
●
Display A: Ukazuje aktuální hodnotu svařovachoí
proudu (v A), a po ukončení svařovacího procesu
ukazuje průměrnou hodnotu svařovacího proudu.
V závislosti na pracovním módu, po změně
hodnoty WFS (5) dispej A ukazuje:
korekci
rychlosti
automaticky
vyhodnocenou zařízením v rozsahu
0.75-1.25
Hodnota adjustování WFS v m/min
Display V: Ukazuje aktuální hodnotu svařovacího
napětí (V), a po ukončení svařovacího procesu
ukazuje průměrnou hodnotu svařovacího napětí.
Když je změněna hodnota WFS (5) je display
čistý.
5.WFS (Wire Feed Speed)-rychlost podávání drátu
regulační knoflík: Závisí na pracovním módu zařízení,
tento knoflík reguluje:
Umožňuje automaticky korekci
rychlostivyhodnocenou zařízením v
rozsahu ±25%.
Umožňuje průběžnou regulaci
rychlosti podávání drátu v rozsahu od
1.0 do 20m/min.
4
2
A
1
V
SY NE RGIC
B
5
3
A
6
8
7
obrázek 2
English
8
English
12. Rychlospojka (pouze 425 C PRO):
4
Výstup chladiva (horké chladivo ze
svařovacího zařízení).
2
A
1
V
VÝSTRAHA
Maximální tlak chladiva je 5 Bar.
SY NE RGIC
5
3
VÝSTRAHA
Přečtěte si a porozuměte Příručce uživatele pro chladič
než jej připojíte k zařízení.
6
VÝSTRAHA
Zajistěte bezporuchovou činnost použitím doporučeného
chladiva výrobcem svařovací pistole a/nebo výrobce (viz
kapitola "Accessories"-Příslušenství).
8
7
POWERTEC 305C PRO & 355C PRO
obrázek 3
2
14
4
15
13
A
1
V
S YNERGIC
B
A
5
18
C
9
3
6
10
8
7
obrázek 5.
POWERTEC 425C PRO
obrázek 4.
6.EURO zásuvka: pro připojení svařovací pistole(pro metody
GMAW, FCAW-GS / FCAW-SS).
14
15
13
12
16
11
17
7. velká inductance výstupní zásuvka:pro připojení pracovního
kabelu
8. malá inductance výstupní zásuvka:
pro připojení pracovního kabelu.
18
9. Rychlospojka (POWERTEC 425C
PRO pouze):výstup chladiva (dodává
chladivo do svařovací pistole).
obrázek 6
11. Rychlospojka (POWERTEC 425C PRO
pouze): vstup chladiva (dodává studené
chladivo do svařovacího zařízení).
10. Rychlospojka (POWERTEC 425C
PRO pouze): vstup chladiva (horké
chladivo ze svařovací pistole).
VÝSTRAHA
Maximální tlak chladiva je 5 Bar.
English
9
English
13. Kruhová zástrčka: zástrčka pro CO2 ohřívač
plynu (viz kapitola "Accessories"Příslušenství - K14009-1 CO2 Heater
Connection Kit-souprava připojení ohřívače).
English
1
0
English
14. Konektor pro plyn: Připojení pro vedení plynu.
24. Kryt změny polarity.
25.Svorkovnice pro změnu (pro metody GMAW, FCAW-GS
/ FCAW-SS): Tato svorkovnice umožňuje nastavit svařovací
polaritu (+ ; -), která bude na svařovacím držáku.
VÝSTRAHA
Svařovací zařízení vyhovuje všem vhodným ochranným
plynům při maximálním tlaku 5,0 Bar.
15. Tavná pojistka: odstaví příkon když proud překročí
3A. Když shoří musí být vyměněna za novou. (Viz
kapitola "Spare Parts"-náhradní díly).
VÝSTRAHA
Positivní (+) polarita je nastavena ve výrobě.
VÝSTRAHA
Před svařováním zkontrolujte polaritu pro použitý drát.
POWERTEC
305C PRO
355C PRO
425C PRO
3A
3A
3A
Tavná
pojstka
Jestliže bude změněna polarita musí uživatel:
●
Vypnout zařízení.
●
Určit polaritu drátu pro použitý drát. Konzultovat
údaje drátu pro tuto informaci.
●
Sejměte kryt svorkovnice [24].
●
Konce vodičů zafixujte na svorkovnici (25)i tak jak
je znázorněno na tabulce 1.
●
Dejte kryt na svorkovnici.
16. Zásuvka pro chladič (pouze POWERTEC 425C
PRO): pouze pro připojení chladící jednotky.
VÝSTRAHA
Zásuvka má výstup 230V, 2.5A a je chráněna jističem
[17].
VÝSTRAHA
Pravý postraní panel musí být kompletně uzavřen
během svařování.
17. Jistič (pouze POWERTEC 425C PRO): Chrání
zásuvku pro chladič [16].Odstaví příkon když proud
přesáhne 2.5A.Stlačte jej pro obnovení dodávky
energie.
18. Silový kabel (5m): spojuje zásuvku dodávky
energie k existujícímu vstupnímu kabelu, který je
dimenzován pro zařízení jak je stanoveno v
příručce, a souhlasí se všemi aplikovatelnými
standardy. Toto připojení musí být provedeno
pouze kvalifikovanou osobou.
30
31
32
29
28
27
23
26
20
25
24
21
22
19
obrázek 7.
19. Pracovní kabely
20. Podávání drátu (pro GMAW, FCAW-GS /
FCAW-SS metody): 4-kladkové podávání wire
drive.
21. Svařovací drát (for GMAW, FCAW-GS / FCAW-SS).
22. Cívka drátu (pro GMAW, FCAW-GS / FCAW-SS):
Zařízení není dodáno včetně cívky drátu.
23. Držák cívky drátu: Maximální cívka 15kg. Jsou
akceptovány plastové, ocelové a laminátové cívky
na průměr čepu 51 mm.
Jsou též akceptovány typy cívek na zahrnutý
adapter čepu.
English
1
1
English
Tabulka 1.
POZITIVNÍ POLARITA
(nastavení od výrobce)
NEGATIVNÍ POLARITA
25
25
25
25
26. Cold Inch / Gas Purge Switch: Tento vypínač
umožňuje podávat drát nebo proudění plynu bez
zapnutého výstupního napětí.
27. Gun Mode Switch-mód vypínače pistole: umožňuje
volbu 2-krokového nebo 4- krokového módu pistole.
Funkčnost 2T/4T módu je zobrazena na obrázku 8.
28. Burnback Time regulační knoflík : nastavuje čas po
který výstup svařování pokračuje po zastavení
podávání drátu. Toto ochraňuje drát před
přilepením v tavné lázni a připraví konec drátu pro
další nastartování oblouku.
29. Run-in WFS regulační knoflík: nastavuje rychlost
podávání drátu od stlačení spínače až do zapálení
oblouku v rozsahu 0.1 do1.0 nastavené hodnoty
regulačním knoflíkem "WFS Control Knob" [5].
30. Regulační knoflík průměru drátu: It aumožňuje
požadovanou volbu průměru drátu pro požadovaný
process svařování. Tato charakteristika je dostupná
pouze pro synergický mód.
31. Synergic/Manual Moderegulační knoflík:
umožňuje pracovní volbu zařízení:
● Synergický móe:umožňuje výběr svařovaného
material a vhodného plynu.
● Manual-ruční mód.
32. Regulační knoflík předfuk plynu : Adjusts
seřizuje čas po který ochranný plyn proudí po
stlačení spínače před podáváním drátu.
spínač stlačen
spínač uvolněn
A
svařovací proud
B
Burnback time
C
WFS-rychlost podávání
G
Gas-plyn
obrázek 8.
Připojení svařovacích kabelů
Zasuňte zástrčku svařovacího kabelu do zásuvky (7) nebo
(8). Druhý konec tohoto kabelu připojte k pracovnímu kusu
pracovní svorkou.
Připojte nutnou svařovací pistol pro GMAW, FCAW-GS or
FCAW-SS process k Euro konektoru (6). Kontaktní špička a
vhodná vložka svařovací pistole musí být adjustována pro
typ a průměr použitého svařovacího drátu.
Založení cívky s drátem
English
Typy cívek drátu S300 a BS 300 budou instalovány na
držák cívky (23) bez adapteru. Cívky drátu S200, B300
nebo Readi – Reel mohou být instalovány, ale aplikovatelný
adapter musí být zakoupen. Aplikovatelný adapter může být
zakoupen separátně (viz kapitola “Accessories”Příslušenství).
1
English
2
Založení cívky drátu typu S300 & BS300
VÝSTRAHA
Vypněte zdroj proudu když zakládáte cívku drátu.
•
Vypněte zařízení.
•
Otvřete pravý postraní panel.
•
Odšroubujte uzamykací matici(35) a
sejměte ji z čepu (33).
Umístětě adapter cívky S200 na čep (33)
a buďte si jisti, že pin (34) je zasanen v
otvoru zadní strany adapteru (37). Adapter
cívky S200 může být zakoupen separátně
(viz kapitola “Accessories”-Příslušenství).
Umístětě cívku S200 (39) na čep (33).
Ujistěte se, že čep brzdy adapteru(38 je zasazen
do otvoruna zadní straně cívky.
•
34
33
VÝSTRAHA
Poloha cívky typu S200 je taková,že se bude otáčet
ve směru tak jak bude drát odmotáván ze spodní části
cívky.
36
Znovu namontujte uzamykací matici (35). Ujistěte se, že je utažená.
Založení cívky drátu typu B300
VÝSTRAHA
Vypněte zdroj proudu když zakládáte cívku drátu.
35
34
33
obrázek 9.
●
●
●
●
40
Vypněte zařízení.
Otevřete pravý postraní panel.
Odšroubujte uzamykací matici [35] a odstraňte ji z
čepu [33].
Umístěte cívku typu S300 nebo BS300 [36] na čep
[33] buďte jisti, čep brzdy [34] je dán na otvor na
zadní straně cívky S300 nebo SB300.
35
41
obrázek 11.
VÝSTRAHA
Poloha cívky typu S300 nebo SB300 je taková,že se
bude otáčet ve směru tak jak bude drát odmotáván ze
spodní části cívky.
●
Vypněte zařízení.
Otevřete pravý postraní panel.
Odšroubujte uzamykací matic [35] a odstraňte ji z
čepu(33)
● Umístěte adapter cívky typu B300(40)na čep
(33).Ujistěte se, že čep brzdy (34) je dán na otvor
na zadní straně adapteru. Adapter cívky typu B300
může být zakoupen separátně (viz kapitola
“Accessories”-Příslušenství).
Znovu namontujte uzamykací matici [35].Ujistěte se,
že uzamykací matice je utažená.
obrázek 12
●
●
●
Znovu namontujte uzamykací matici [35].Ujistěte
se, že uzamykací matice je utažená.
Založení cívky drátu typu S200
VÝSTRAHA
Vypněte zdroj proudu když zakládáte cívku drátu.
obrázek 10
42
34
33
37
41
38
43
39
40
35
English
1
3
44
English
.
●
●
●
●
●
●
Vypněte zařízení.
Otevřete pravý postraní panel.
Odšroubujte uzamykací matic [35] a odstraňte ji z
čepu [33].
Umístěte adapter cívky typu S200(37)na čep
(33)ujistěte se, že čep brzdy (34) je dán na otvor
Umístěte cívku typu S300 nebo BS300 [36] na čep
[33] buďte jisti, čep brzdy [34] je dán na otvor na
zadní straně cívky S300 nebo SB300.
English
●
1
4
Otáčejte čepem a adapter se tak zadrží
prožinou [41] v poloze 12 hodin.
Umístěte cívku typu B300 [43] na adapter [40].
Nasaďte B300 vnitřkem drátěné klece [44] na pozici
[42] v zádržné pružině [41] a zasuňte cívku na
adapter.
English
Založení drátu jako elektrody
VÝSTRAHA
Poloha cívky typu B300 je taková,že se bude otáčet
ve směru tak jak bude drát odmotáván ze spodní části
cívky.
●
●
●
●
41
●
43
●
●
●
obrázek 13.
Vypněte zařízení.
Otevřte postraní kryt zařízení.
Odšroubujte upevňovací kryt objímky.
Založte cívku s drátem (22) na objímku tak, aby se
cívka otáčela ve směru hodinových ručiček když je
drát (21) veden do podavače.
Ujistěte se, že čep pro umístění cívky směřuje do
montážního otvoru cívky.
Zašroubujte upevňovací kryt objímky.
Nasaďte kladku pro drát s drážkou odpovídající
průměru drátu.
Uvolněte konec drátu a ustřihněte ohnutý konec a ujistěte
se, že drát nemá otřepy.
. Vypněte zdroj proudu když zakládáte cívku drátu.
Založení cívky typu Readi-Reel®
Loading
VÝSTRAHA
33
46
48
47
VÝSTRAHA
Ostrý konec drátu může zranit.
●
●
Otáčejte cívkou drátu ve směru hodinových ručiček
a navlékněte konec drátu do podavače až Euro
objímce.
Seřiďte správně sílu přítlačné kladky
podavače.
Seřízení brzdového momentu
objímky
Aby bylo zamezeno samovolnému odvinutí svařovacího
drátu je objímka vybavena brzdou.
Vypněte zařízení.
● Otevřete pravý postraní panel.
● Odšroubujte uzamykací matic [35] a odstraňte ji z
čepu [33].
● Umístěte adapter cívky typu Readi-Reel(45)na čep
(33)ujistěte se, že čep brzdy (34) je dán na otvor na
zadní straně adapteru. Adapter cívky typu ReadiReel může být zakoupen separátně (viz kapitola
“Accessories”).
Seřízení je prováděno otáčením šroubu M 10, který je
umístěn uvnitř konstrukce objímky po odšroubování
upevňovacího krytu objímky.
obrázek 15
Znovu namontujte uzamykací matici [35].Ujistěte se,
Umístěte cívku typu Readi-Reel® [48] na adapter
®
[45]. Nasaďte Readi-Reel ivnitřkem drátěné klece
[44] na pozici [47] zpětné pružiny [46].
VAROVÁNÍ
Poloha cívky typu Readi-Reel je taková,že se bude
otáčet ve směru tak jak bude drát odmotáván ze spodní
části cívky.
35. Upevňovací kryt
49. Seřizovací šroub M10.
50. Přítlačná pružina
●
Otáčením šroubu M 10 ve směru hodinových ručiček se
zvyšuje napětí pružiny a vy tak můžete zvýšit brzdový
momenent.
English
10
Otáčením šroubu M 10 proti směru hodinových ručiček se
English
snižuje napětí pružiny a vy tak můžete zmenšit brzdový
moment.
Seřízení síly přítlačné kladky
Tlak ramene reguluje velikost síly hnacích kladek na
drát.Přítlačná síla se seřizuje otáčením seřizovací matice,
pro zvýšení síly ve směru hodinových ručiček, pro
zmenšení síly proti směru hodinových ručiček.
Správné nastavení přítlačné síly umožňuje kvalitní
svažování.
Po dokončení seřízení opět zašroubujte upevňovací kryt.
English
11
English
WARNING
Jestliže je přítlačná kladka příliš nízko, potom bude
kladka po drátu klouzat. Jestliže je přítlačná kladka
nastavena příliš vysoko, drát může být deformován, což
může způsobit problémy jeho podávání ve svařovací
pistoli. Přítlačná síla musí být nastavena správně. Snižte
pomalu přítlačnou sílu až do okamžiku, kdy drát začne
klouzat po podávací kladce a potom sílu nepatrně zvyšte
otáčením seřizovací matice o jednu otáčku.
VÝSTRAHA
Ujistěte se, že vedení pistole a kontaktní špička se
shodují se zvoleným průměrem drátu.
VÝSTRAHA
Pro dráty většího průměru než 1.6mm, musí být
vyměněny následující části:
● Vodící trubička podávací konzole [55] a [56].
● Vodící trubička Euro zásuvky Euro Socket [57].
Zavádění drátu do svařovací pistole
●
●
●
●
●
Vypněte zařízení.
V závislosti na svařovacím procesu připojte
správnou svařovací pistoli k Euro zásuvce,
jmenovitým parametrům pistol a shodnými se
svařovacím zařízením.
Sejměte plynovou hubici a kontaktní špičku ze
svařovací pistole. Dejte svařovací pistol rovně od
sebe.
Vložte drát skrz vodící trubičku, přes kladku a
vodící trbičku Euro zásuvky do vedení pistole.Drát
může být tlačen do vedení ručně po centimetrech
a musí být veden snadno bez jakékoli síly.
●
●
●
51
VÝSTRAHA
Jestliže je nutná síla je pravděpodobné, že je drát mimo
vedení pistole.
●
●
●
●
●
●
●
Dejte zpět a utáhněte ochranný kryt [53] na
podávací kladky.
Přišroubujte připevňovací čepičky krytu [52].
Ručně posunujte drát z cívky přes vodící trubičku
přes kladky a vodící trubičku Euro zásuvky do vedení
pistole
Uzamkněte přítlačnou páku[51].
56
55
54
51
Vypněte zařízení.
Stlačte spínač pistole k podávání drátu přes vedení
pistol až drát projde ven přes závitový konec. Nebo
může být použit vypínač Cold Inch / Gas Purge [26]
– podržte polohu "Cold Inch" až do drát projde přes
závitový konec.
Když je spínač nebo Cold Inch / Gas Purge [26]
uvolněn, cívka drátu se nemůže odvíjet.
Proto seřiďte brzdu cívky drátu.
Vypněte zařízení.
Instalujte správně kontaktní špičku.
V návaznosti na metodu svařování a typu svařovací
pistol instalujte hubici (metoda GMAW, metoda
FCAW- GS) nebo ochranné víčko (metoda FCAWSS).
57
53
52
obrázek 16.
Připojení plynu
Připojte plynovou hadici ke konektoru plynu [18]
umístěném na zadní straně panelu zařízení.
● Dejte plynovou lahev na stojan na zařízení a
zajistěte řetězem.
● Plynová lahev musí být instalována se správným
regulátorem průtoku.
● Jakmile byla plynová lahev s regulátorem plynu
bezpečně instalována, připojte plynovou hadici
kregulátoru použitím hadicové spojky.
VÝSTRAHA
Svařovací zařízení podporuje všechny vhodné
ochranné plyny s maximálním tlakem 5,0 Bar.
●
VÝSTRAHA
Přijměte opatření chránit oči a ruce mimo konec pistole
když drát vychází ven ze závitového konce.
Výměna podávacích kladek
POWERTEC 305C PRO, 355C PRO & 425C PRO
jsou vybaveny podávacími kladkami V1.0/V1.2 pro
ocelový drát. Pro ostatní rozměry drátu jsou
dostupné správné sady kladek (viz kapitola
“Accessories”).
● Vypněte zažízení.
VÝSTRAHA
Upevněte vždy správně plynovou lahev ve svislé poloze
speciálním držákem na zeď nebo na vozíku. Pamatujte,
že musíte uzavřít ventil plynové lahve po dokončení
svařování.
VÝSTRAHA
Vypněte příkon zdroje svařovacího proudu před
instalací nebo výměnou podávacích kladek.
●
●
●
●
Uvolněte přítlačnou páku kladek. [51].
Odšroubujte ochranný kryt. [52].
Otevřete ochranný kryt [53].
Vyměňte podávací kladky [54] s kompatibilními
odpovídajícími použitému drátu.
English
12
English
Připojení a kontrola chladiče (pouze
POWERTEC 425C PRO)
Příprava zařízení pro svařování
metodami GMAW, FCAW-GS a
FCAW-SS.
POWERTEC 425C PRO je konstruován pro práci s
chladičem COOL ARC 25 (viz kapitola "Accessories"příslušenství).
Pro připojení COOL ARC 25 k POWERTEC 425C PRO
se podívejte do příručky pro chladič.
Postup při svařování metodami GMAW, FCAW-GS
nebo FCAW-SS.
● Vypněte zařízení.
● Umístěte zařízení pohodlně blízko pracovní
činnosti v místě minimalizujícím vystavování jisker
od svařování a vyvarování se ostrich ohybů kabelu
hořáku.
● Určete polaritu drátu pro použitý drát. Kozultujte
údaje drátu pro tuto informaci. Pokud je to nutné
změňte polaritu. Viz bod [25] – Terminal Blockzměna polarity.
● Připojte výstup pistole k Euro zásuvce(6) pro
metody GMAW, FCAW-GS or FCAW-SS.
● Připojte pracovní kabel [19] do zástrčky [7] nebo [8].
● Připojte pracovní kabel k pracovnímu kusu
pracovní svorkou.Ujistěte se zda je nutné
(POWERTEC 425C PROS chladičem), že je
chladič připojen.
● Instalujte správný drát.
● Instalujte správné podávací kladky.
● Ručně zatlačte drát do vedení pistole.
● Zapněte zařízení.
● Vložte drát do svařovací pistole.
VÝSTRAHA
Mějte kabel pistole napřímený jak je to možné když
zakládáte drát přes kabel.
POWERTEC 425C PRO umožňuje pro chladič
automatickou činnost:
● Když začne svařování, chladič se automaticky
zapne.
● Když se svařování ukončí, chladič běží asi 5 minut
a po tomto čase je automaticky vypnut.
● Jestliže je svařování restartováno v době kratší než
5 minut chladič pokračuje v činnosti.
POWERTEC 425C PROmá možnost automatickou
činnost chladiče vypnout a nastavit ji na průběžnou
činnost. Jestliže je nutné změnit typ činnosti:
● Vypněte POWERTEC 425C PRO.
● Nastavte knoflík pro volbu průměru drátu [30]do
polohy "1.0". Nastavte knoflík pro volbu material
a plynu [31] na "CRNI (98%AR 2%CO2)" polohu.
● Zapněte POWERTEC 425C PRO.
● V čase 15s přepne knoflík pro volbu průměru drátu
[30] na polohu "1.2" a knoflík pro volbu
svařovaného materialu a směsi plynu [31] do polohy
"STEEL (100%CO2)" – chladič bude přepnut a
displeji “V” se "on".
Pokud je to nutné se vrátit do automastické činnosti
chladiče musíte provést předchozí činnost znovu
(displej "V" ukazuje "5'').
VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívejte poškozenou pistoli.
VÝSTRAHA
Displej "V" ukazuje informaci o pracovním módu
vodního chladiče ("5" / "on") po dobu 2 sekund po
zapnutí příkonu POWERTEC 425C PRO.
●
●
●
Zkontrolujte proudění plynu vypínačem (26) Gas
Purge [26] – metody GMAW a FCAW-GS.
Uzavřete pravý postraní panel.
Svařovací zařízení je nyní připraveno ke svařování.
VÝSTRAHA
Pravý stranový panel musí být kompletně uzavřen
během svařování.
Metody svařování GMAW, FCAW-GS,
FCAW-SS
VÝSTRAHA
Mějte kabel pistole napřímen jak je to možné když
svařujete nebo zavádíte drát přes kabel. electrode
POWERTEC 305C PRO, 355C PRO & 405C PRO
může být použit pro metody svařování GMAW, FCAWGS a metodu FCAW-SS v ručním módu.
POWERTEC 305C PRO, 355C PRO & 405C PRO je
vybaven synergickým procesem pro metody GMAW a
FCAW-GS.
POWERTEC 305C PRO, 355C PRO & 405C PRO
neobsahuje nutnou pistoli pro svařování GMAW,
FCAW-GS nebo FCAW-SS. Podle metody svařování
může být zakoupeno separátně (viz kapitola
“Accessories”-příslušenství).
VÝSTRAHA
Nedělejte smyčky nebo neohýbejte kabel kolem ostrich
rohů.
●
Aplikací principů bezpečnosti a zdraví při práci a
svařování může svařování být započato.
Svařování v ručním módu
Když je regulační knoflík [31]nastaven do polohy
"Manual", je možno svařovat v ručním módu.
Manual Mode-ruční mód umožňuje svařování:
● GMAW
● FACW-GS
● FCAW-SS
English
13
English
Svařování v synergickém módu
V manuálním módu může být nastaveno:
● Svařovací napětí při svařování
● WFS-rychlost podávání drátu
● Burnback-(zpětné zahoření)
● Run-in WFS
● Preflow Time-čas předfuku
● 2-Step/4-Step-2kroky/4 kroky
Synergický mód umožňuje svařování metodou GMAW
a FCAW-GS podle tabulky 2.
Tabulka 2.
POWERTEC
Steel (100%CO2)
Steel
(80%Ar/20%CO2)
Diagram dole může být užitečný pro nastavení
volby svařování:
CRNI
(98%Ar/2%CO2)
Změny funkce spínače pistole 2- kroky-4-kroky.
● 2 -kroková činnost spínače mění zapnutí
svařování (on) a vypnutí (off) přímou odezvou na
spínač. Metoda svařování je prováděna když je
spínač pistole stisknutý.
● 4-krokový mód umožňuje pokračovat ve svařování
když spínač pistol je uvolněn. k Zastavení
svařování je spínač pistole znovu stisknut. 4krokový mód usnadňuje provádět dlouhé svary.
Aluminum
(100% Ar)
Burnback Time je doba, ve které výstup svařování
pokračuje když se zastaví podávání drátu. To chrání drát
před přilepením v tavné lázni a připraví konec drátu pro
nové nastartování oblouku.
CORE*
(80%Ar/20%CO2)
Run-in WFS nastavuje rychlost podávání drátu od času
stlačení spínače pistole až do stabilizace oblouku.
Preflow Time-předfuk nastavuje čas proudění
ochranného plynu po stisknutí spínače pistole a
předchozího podávání.
305C PRO
355C PRO
425C PRO
Ø0.8
X
X
X
Ø1.0
X
X
X
Ø1.2
X
X
X
Ø0.8
X
X
X
Ø1.0
X
X
X
Ø1.2
X
X
X
Ø0.8
X
X
X
Ø1.0
X
X
X
Ø1.2
X
X
X
Ø1.0
X
X
X
Ø1.2
X
X
X
Ø1.2
X
X
X
Ø1.6
X
X
X
*Flux-cored-trubičková elektroda pro metodu FCAW-GS.
Svařování v synergickém módu je možné tehdy, když
průměr drátu [30], svařovaný material a příslušný plyn
jsou nastaveny.
VÝSTRAHA
Jestliže metoda svařování nemá synergický mód, objeví
se tři horizontální čárky na displeji "A".
V synergickém módu může být nastaveno:
● Průměr drátu
● Svařovaný material a vhodný plyn
● Napětí při svařování
VÝSTRAHA
Při synergickém módu zařízení automaticky zvolí
správnou rychlost podávání drátu pro každou polohu
vypínače svařovacího napětí [3]. Automatická hodnota
rychlosti může být adjustována v rozsahu 25%
regulačním knoflíkem WFS [5].
English
14
English
ÚDRŽBA
VÝSTRAHA
Pro
jakékoli damage
postupy
údržby
nebo immediately
oprav se
Any noticeable
should
be reported
doporučuje
and repaired.kontaktovat nejbližší technické centrum
nebo Lincoln Electric. Údržba nebo opravy
provedené
neautorizovaným
servisem nebo osobou
Routine maintenance
(everyday)
budou
neplatné
a ruší
výrobní záruky.
● Check
condition
of insulation
and connections of the
●
Jakékoli nápadné poškození musí být nahlášno
okamžitě.
Rutinní údržba (každodenní)
•
Zkontrolujte celistvost kabelů a připojení. Pokud je to
nutné vyměňte je.
•
Odstraňte rozstřik z hubice svařovací pistole. Rozstřik
může nepříznivě ovlivnit prodění ochranného plynu k
elektrickému oblouku.
•
Zkontrolujte stav svařovací pistole a pokud je to nutné
vyměňte ji.
•
Zkontrolujte stav a provoz chladícího ventilátoru.
Udržujte v čistotě jeho štěrbiny pro proudění vzduchu.
Periodická údržba (každých 200 pracovních hodin, ale
ne více než vyjímečně jednou za rok).
Proveďte rutinní údržbu a navíc:
•
Zařízení udržujte čisté. Použijte suchý (a nízkého tlaku)
proud vzduchu, odstraňte prach z vnějšího krytu a
zevnitř skříňky.
•
Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby a spoje.
●
Frekvence údržby může být různá, podle podmínek
v jakém prostředí zařízení pracuje.
VÝSTRAHA
Nedotýkejte se elektricky živých částí.
VÝSTRAHA
Před odstraněním skříně svařovacího zařízení, musí být
zařízení vypnuto a přívodní kabel musí být odpojen od
napájecí sítě.
VÝSTRAHA
Síťový přívod musí být odpojen od zařízení před
každou údržbou a servisem. Po každé opravě
proveďte správný test pro zajištění bezpečnosti.
English
15
English
Doprava & zdvihání
VÝSTRAHA
Padající zařízení může způsobit
zranění injury a poškodit jednotku.
max 45°
obrázek 17.
Pro bezpečný transport a zvedání POWERTEC
305C PRO, 355C PRO & 425C PRO (viz obrázek
17):
● Použijte adekvátní kapacitu zvedací a záložní
jednotky.
● Vždy při zvedání a používejte obě oka se svorníkem.
● Nepoužívejte jedno oko se svorníkem ke zvedání nebo záložní jednotku.
● Zvedejte pouze zdroj proudu bez plynové lahve,
chladiče a podavače drátu nebo bez jakýchkoli
příslušenství.
● Přišroubujte oko se svorníkem a proveďte axiální
zatížení v úhlu 45 stupňů podle obrázku 17.
● Zajistěte rovnakou délku zdvihacích provazů (lan).
● Nepoužívejte držadla pro zdvihání nebo záložní jednotku.
WEEE
Nelikvidujte elektrické zařízení společně s normálním odpadem! Pro dodržování European Directive 2002/96/EC
pro Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-odpad elektrických a elektrronických zařízeníi, kterým
končí jejich životnost, musí být tyto shromažďovány odděleně a vráceny do environmentálně kompatabilního
recyklačního zařízení v souladu s národními zákony.
Jako vlastník zařízení, musíte dostat informacie od místnách zastupielů pro schválený sběrný systém.
Aplikováním této European Directive-Evropské směrnice ochráníte životní prostředí a lidské zdraví!
English
16
English
Náhradní díly
11/04
Seznam dílů týkajících se příručky
•
Nepoužívejte tento seznam dílů pro svařovací zařízení jesliže není znám číselný kód dílu. Kontaktujte
oddělení servisu Lincoln Electric pro jakýkoli číselný kód, který není uveden.
•
Použijte dílčí kód ze stránek s montážním vyobrazením a níže uvedené tabulky určující umístění jednotlivých
částí.
• Užijte pouze části označené “.” pod číslem v záhlaví sloupce uvedené na straně sestavy tohoto zařízení
Poloha cívky typu B300 je taková,že se bude otáčet ve směru tak jak bude drát odmotáván ze spodní části cívky.
(# určuje změnu v tomto tisku).
Nejprve si přečtěte, nahoře instrukci pro seznam dílů, potom odkaz na Spare Part v Příručce dodané se zařízením,
která obsahuje odkaz na obrázek s popisem a číslem dílu.
Elektrické schéma
Odkaz na "Spare Part" manual dodaný se zařízením.
Doporučené příslušenství
K14037-1
Cooler COOL ARC 25-chladič
K10420-1
Coolant Acorox (2x5l)-chladivo
K14009-1
CO2 Heater Connection Kit-připojení ohřívače-souprava
K14071-1
Grill Kit POWERTEC C PRO-gril souprava
K14042-1
K10158-1
Adapter for spool type S200-adapter pro cívku S200
Adapter for spool type B300-adapter pro cívku B300
K363P
Adapter for spool type-adapter pro cívku Readi-Reel®
K14011-1
Work Lead 3m (POWERTEC 305C PRO)-pracovní kabel 3m
K14018-1
Work Lead 3m (POWERTEC 355C PRO & POWERTEC 425C PRO)-pracovní kabel 3m
PRACOVNÍ KABELY
LINC PISTOLE - LINC GUN
TM
K10413-24
Gas cooled gun LG 240 G (220A 60%) – 3m, 4m, 5m-plynem chlazená pistole
K10413-26
Gas cooled gun LG 260 G (260A 60%) – 3m, 4m, 5m-plynem chlazená pistole
K10413-36
Gas cooled gun LG 360 G (335A 60%) – 3m, 4m, 5m-plynem chlazená pistole
K10413-42
Gas cooled gun LG 420 G (380A 60%) – 3m, 4m, 5m-plynem chlazená pistole
K10413-410
Water cooled gun LG 410 W (350A 100%) - 3m, 4m, 5m-vodou chlazená pistole
English
17
English

Podobné dokumenty

Advanced Process Welders

Advanced Process Welders rychleji než u konvenčních analogových zdrojů proudu. Elektrické charakteristiky svařovacího výkonu mohou být změněny pomocí programu v reálném čase. Široká škála synergických programů je dostupná ...

Více

Návod Linc Feed 24M

Návod Linc Feed 24M Název modelu Kód & číslo serie Datum a místo nákupu

Více

franimal 7

franimal 7 POTŘEBY PRO OSTATNÍ HOSP. ZVÍŘECTVO Ohrádka pro králíky, hlodavce, 8 dílů

Více

Seznam sbírek - Klub kaktusářů Plzeň

Seznam sbírek - Klub kaktusářů Plzeň http://www.kkplzen.eu/ Kaktusářská turistika se stala už nedílnou součástí našeho spolkového života. Snad každý klub pořádá každoročně zájezdy do jiných oblastí. Tato zvýšená aktivita klade větší n...

Více

VOLUTANK Konfigurace

VOLUTANK Konfigurace V této nabídce můžete nastavit datum a čas. Čas můžete změnit po zadání hesla řidiče, datum lze změnit po zadání uživatelského hesla. Zadání je provedeno pomocí klávesnice. Datum zadejte ve formátu...

Více

průvodce studiem - Katedra informatiky

průvodce studiem - Katedra informatiky • Takovýto email posílejte pouze jeden a jedenkrát. V případě násobného zaslání projektu bude hodnocen vždy první obdržený a student riskuje snížení hodnocení za nedodržení podmínek odevzdání. • V ...

Více