Vysokotlaký čistící přístroj

Komentáře

Transkript

Vysokotlaký čistící přístroj
Vysokotlaký čistící přístroj
Originální
návod k obsluze
Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny!
Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele.
- CZ -
Technická
data
quadro
9/170 TST
quadro
11/140 TST
quadro
12/150 TST
10 - 170 barů
10 - 140 barů
10 - 150 barů
190 barů
155 barů
165 barů
Vodní výkon
při jmenovitém tlaku
8,7 l/min
11,0 l/min
12,0 l/min
Velikost trysek (pro plochý paprsek )
(Lapač nečistot)
2503
030
25045
045
25045
045
7l
7l
7l
60 °C
60 °C
60 °C
*2
60 °C
60 °C
60 °C
Výška přím. nasáv.
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Pracovní tlak,
plynule regul.
Přípustný přetlak
max.
*1
Průtok
plovákovou nádrží
Max. teplota při
přímém nasávání
Max. teplota při
přímém nasávání
Buben navíj. hadice
ano
ano
ano
Vysokotlaká hadice
15 m
15 m
15 m
Elektrická přípojka
230 V/50 Hz
14 A
230 V/50 Hz
14 A
400 V/50 Hz
7A
Počet otáček motoru
1400 ot./min
1400 ot./min
1400 ot./min
P1: 3,1 kW
P2: 2,3 kW
P1: 3,1 kW
P2: 2,3 kW
P1: 3,1 kW
P2: 2,5 kW
Přip. hod.
příkon
výkon
Hmotnost (včetně přísluš.
při prázdném vodojemu)
Rozměry při namontovaném
držadle pro pojezd (DxŠxV v mm)
Hladina hlučn. podle
normy DIN 45 635
(vztaž. na pracoviště)
S lapač nečistot
Zpět. ráz na proud.had
45 kg
45 kg
45 kg
590 x 360 x 850
590 x 360 x 850
590 x 360 x 850
84 dB
84 dB
84 dB
88 dB
88 dB
88 dB
cca. 20 N
cca. 20 N
cca. 20 N
*1 Minimální množství vody, které musí být přístroji dodáváno.
(předřazený tlak v rozmezí 2 - 8 barů)
*2 Přímé nasávání je možné provádět tak, že se provoz vyhne nádrži na vodu.
(viz strana 13)
2
Přípustné odchylky v číselných hodnotách ± 5 % podle jednotkového listu VDMA 24411
Technická data
Popis
Vážený zákazníku
Chtěli bychom Vám srdečně blahopřát k Vašemu novému vysokotlakému čistícímu
přístroji s integrovanou plovákovou nádrží a zároveň Vám za tuto koupi poděkovat.
Abychom Vám usnadnili zacházení s tímto přístrojem, rádi bychom Vám jej na ná­
sledujících stranách představili.
Přístroj Vám na profesionální úrovni pomůže při všech čistících pracech, jako je
např. čištění
- fasád
- dlaždic pro cesty
- teras
Obsah
- vozidel všeho druhu
- stájí a chlévů
- strojů atd.
- nádob a nádrží
- kanálů
Strana
Technická data.........................................................2
Stavba a funkce.......................................................4
Vodní systém...........................................................5
Čistící a ošetřovací prostředky.................................5
Proudová trubice se stříkací pistolí..........................5
Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení.........6
Pojistný ventil pro regulaci tlaku...............................6
Systém totálního vypnutí..........................................7
Umístění / Stanoviště...............................................7
Přípojka elektro........................................................8
Zajišťovací brzda......................................................9
Krátký provozní návod.............................................9
Toto všechno jste koupili.........................................10
Uvedení do provozu................................................11
Vnější nasávání......................................................13
Nasávání čistících prostředků.................................14
Vyřazení z provozu / Ochrana proti mrazu..............14
Bezpečnostní pokyny - „Toto je zakázáno !“...........15
Možnosti kombinací................................................18
Malé opravy............................................................20
Seznamy náhradních dílů.......................................22
Schéma zapojení....................................................44
Všeobecné předpisy / Výměna oleje / Záruka........46
Prohlášení o konformitě..........................................47
Zkušební zpráva.....................................................48
3
Popis
8
9
10
7
2
1
4
quadro 9/170
quadro 11/140
230V/50Hz
quadro 12/150
400V/50Hz
Princip napojení
5
6
3
Vysokotlaké čistící přístroje KRÄNZLE quadro 9/170; 11/140 a 12/150 - jsou pojízdné
stroje vybavené bubnem na navíjení hadice a 15 metry průmyslové hadice.
Princip napojení je možné vyčíst ze schématu.
Funkční konstrukční díly:
1
2
3
4
5
4
Přítok - napojení na přívod vody
s filtrem
Poklop plovákové nádrže
Vysokotlaké čerpadlo
Manometr s glycerinovou náplní
Přetlakový regulační ventil pojistný ventil
6 Ventil čistících prostředků
7 Vysokotlaká hadice
8 Stříkací pistole
9 Výměnná proud. trubice s plochou
tryskou a chráničem trysky
10 Výměnná proud. trubice s Lapač nečistot
Popis
Vodní systém
Voda musí být přiváděna k vysokotlakému čistícímu přístroji pod tlakem (předřazený
tlak v rozmezí 2 - 8 barů). Plovákový ventil reguluje přívod vody. Voda je z plovákové
nádrže nasávána vysokotlakým čerpadlem a přiváděna pod nastaveným tlakem
k bezpečnostní proudové trubici. Vysokotlaký paprsek vody je potom vytvářen tryskou
na bezpečnostní proudové trubici.
Čistící a ošetřovací prostředky
Vysokotlaké čerpadlo může zároveň nasávat a do proudovému paprsku přidávat čistící / ošetřovací prostředky.
Přídavný prostředek je přitom nasáván čerpadlem a
nanášen s předem nastaveným tlakem.
Zasuňte hadici pro nasávání čistícího prostředku do zásobní nádoby a otevřete potom ventil pro přívod čistícího
prostředku (6). Čistící prostředek musí mít neutrální hodnotu
pH (7-9).
Čistící prostředek vystupuje zároveň s vodou z vysokotlaké
trysky.
6
Otevřete dávkovací ventil pouze tehdy, když je chemické síto ponořeno
v tekutině. Nasátý vzduch by způsobil zničení těsnění čerpadla!!!
Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků !
Proudová trubice se stříkací pistolí
Stříkací pistole umožňuje provoz stroje pouze se stlačenou pojistnou páčkou spouště.
Stlačením páčky se pistole otevře. Kapalina je potom dopravována k trysce. Zde
se vytváří tlak, který dosáhne rychle hodnoty zvoleného tlaku. Chcete-li systém
odvzdušnit, otevřete a zavřete vícekrát po sobě pistoli. Uvolněním páčky se pistole
uzavře a další výstup kapaliny z proudové trubice je přerušen.
Tlakový ráz při uzavření pistole otevře tlakový regulační pojistný ventil. Čerpadlo
zůstává zapnuté a čerpá při redukovaném přetlaku z okruhu. Otevřením pistole se
pojistný ventil pro regulaci tlaku uzavře a nastavený pracovní tlak je dodáván čer­
padlem k proudové trubici.
Stříkací pistole je bezpečnostní zařízení. Opravy mohou provádět
pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze
součástky povolené výrobcem.
5
Popis
Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení
Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje, jsou
vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám přístroje a podle předpisů také označena.
Jako náhradních součástek lze použít pouze výrobcem schválené a
podle předpisů označené konstrukční díly. Hadicová vedení vystavená
vysokému tlaku a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odoláva­jící
vysokému tlaku. Hadicová vedení vedoucí vysoký tlak nesmí být přejeta
vozidlem, nadměrně natahována nebo kroucena. Hadicové vedení vedoucí vysoký tlak nesmí být přetahováno přes ostré hrany. Hadicová
vedení patří mezi díly, které se časem opotřebují. Záruka se poskytuje
pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vnější poškození.
Hadicová vysokotlaká vedení a stříkací zařízení nesmí být opravována. Musí být vždy vyměněna za novou hadici resp. nové stříkací
zařízení.
Pojistný ventil pro regulaci tlaku
Pojistný ventil pro regulaci tlaku chrání stroj před nepřípustně vysokým přetlakem a
je konstruován tak, aby nebylo možné nastavit vyšší provozní tlak, než je přípustné.
Omezovací matice otočného držadla (madla) je zapečetěna lakem.
Otáčením madla je možné plynule nastavit pracovní tlak a množství
vystřikující tekutiny.
Výměnu, opravy, nová seřízení a zapečetění smějí provádět
pouze odborní znalci.
Dbejte na to, aby byla všechna šroubová spojení tlakově těsná. Prosak na pistoli, vysokotlaké hadici nebo bubnu pro navíjení hadice
musí být ihned odstraněn. Prosak vede ke zvýšenému opotřebení
a k poruše zpožděného vypínání motoru.
Povinnosti provozovatele:
Provozovatel musí zajistit, aby před každým uvedením tryskacího
přístroje do provozu byl zkontrolován bezvadný stav dílů tohoto
přístroje důležitých z hlediska bezpečnosti (např. bezpečnostní
ventily, vysokotlaká hadice, elektrická vedení, rozstřikovací
díly atd.).
6
Popis
Se systémem totálního vypnutí
Vysokotlaké čistící přístroje Kränzle quadro 9/170 TS, 11/140 TS
a 12/150 TS jsou vybaveny systémem totálního vypnutí.
Jestliže je zapnut hlavní vypínač, nastartuje se pomocí tlakového
spínače při otevření vypínací pistole automaticky motor a čerpadlo dosáhne rychle
nastaveného pracovního tlaku. Při uzavření pistole se motor ihned vypne.
Výměnu součástek a zkušební práce mohou provádět pouze odborní
znalci a to pouze na přístroji, který je oddělen od elektrické sítě, to znamená při vytažené zástrčce přívodu elektrického proudu ze zásuvky.
Umístění
Stanoviště
Stroj nesmí být umístěn a provozován v prostorách, které jsou vysta­
veny nebezpečí ohně nebo exploze, nesmí stát ve vodě (kaluži) nebo
provozován pod vodou. Přístroj nesmí stát v oblasti rozptylu kapének
vysokotlakého vodního paprsku.
POZOR !
Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštěcí prostředky jako jsou
ředidla barev, benzín, olej nebo podobné tekutiny. Dbejte údajů vý­
robců přídavných látek! Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči těmto
rozpouštěcím prostředkům. Rozprašovaná mlha z těchto prostředků je
vysoce hořlavá, výbušná a jedovatá.
POZOR !
Při provozu s vodou o teplotě 60°C je dosahováno vysokých teplot.
Nedotýkejte se přístroje bez ochranných rukavic!
7
Popis
quadro 9/170
quadro 11/140
230V/50Hz
quadro 12/150
400V/50Hz
Přípojka elektro
Přístroj je dodáván včetně připojovacího kabelu se zástrčkou.
Zástrčka může být zasunuta pouze v zásuvce, která je instalována podle předpisů a
vybavena proudovým chráničem FI 30 mA a napojena na ochranný vodič. Zásuvka
musí být se strany sítě jištěna dále jističem se zpožděnou charakteristikou 16 A.
KRÄNZLE quadro 9/170 TST, 11/140 TST = 230 Volt / 50 Hz
KRÄNZLE quadro 12/150 TST = 400 Volt / 50 Hz
(bez ohledu na směr otáčení)
Při použití prodlužovacího kabelu musí být tento opatřen ochranným vodičem, který
je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žíly prodlužovacího
ka­belu musí mít minimální průřez 1,5 mm2. Zasouvací spoje musí být provedeny
jako odolné proti stříkající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě.
POZOR !
Příliš dlouhé prodlužovací kabely způsobují snížení napětí a tím provozní poruchy.
Od délky 10 m musí mít prodlužovací kabel minimální průřez vodiče 2,5 mm2.
Při použití kabelového navíjecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.
8
Popis
Zajišťovací brzda
Brzda zatažená
Brzda uvolněná
Krátký provozní návod
1. Spojte vysokotlakou hadici se stříkací pistolí.
2. Napojte přístroj na přívod vody.
3. Zajistěte napojení na elektrický proud (viz strana 8).
4. Zapněte přístroj, otevřete pistoli a začněte s čištěním.
5. Po ukončení mycího procesu přepněte hlavní vypínač na přístroji do
nulové polohy a otevřením pistole odstraňte tlak ve vysokotlaké hadici.
Potom můžete hadici vysokotlakého čističe navinout.
- Používejte pouze čistou vodu ! - Chraňte před mrazem !
POZOR!
Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou.
Pomocí plovákové nádrže může být přístroj bez problémů napojen na jakékoliv
vedení pitné vody.
9
Toto všechno jste koupili:
1. Lapač nečistot
Proudová trubice s
chráničem trysky a
vysokotlakou tryskou
Plochý paprsek 25°
2.Stříkací pistole M2000
s izolovanou rukojetí,
se šroubovým spojením
3. KRÄNZLE - Vysokotlaký čistící přístroj
quadro 9/170, 11/140 a quadro 12/150 TST s bubnem pro navinutí hadice a
15 m vysokotlaké hadice s ocelovou vložkou Js 6
4. Návod k provozu
5. Vysokotlaká hadice 15 m Js 8
na navíjecím bubnu
6. Sklápěcí klika bubnu pro navinutí hadice
(je již namontován)
7. Nasouvací spojka pro vstup vody a filtr
(je již namontován)
10
Uvedení do provozu
Chcete-li dostat vysokotlaký čistící přístroj
do polohy k pojíždění, vzepřete
1. nohu proti sklápěcí podpěře a
2. přitáhněte přístroj k sobě.
1. Kontrola stavu oleje
Nezapínejte přístroj do chodu,
pokud není na kontrolní měrce
vidět olej. Doplňte olej v případě
potřeby.
11
Uvedení do provozu
2. Spojte vysokotlakou proudovou
trubici nebo lapač nečistot s
ruční pistolí.
3. Vysokotlakou hadici rozviąte tak,
aby netvořila žádné smyčky, a
spojte ji s ruční pistolí a
čerpadlem. Používejte max. 20
metrů vysokotlaké hadice.
4. Spojení mezi vysokotlakou
hadicí a proudovou trubicí
12
Uvedení do provozu
5. Přístroj musí být napojen na vodovodní
vedení se studenou vodou nebo vodou o
teplotě max. 60°C (viz strana 2).
Průměr hadice musí být alespoň
3/4“ = 16 mm (volný průchod).
Síto čís. 1 musí být vždy čisté.
Přezkoušejte před každým uvedením do
provozu, zda je síto čisté!
POZOR!
Při provozu s vodou o teplotě 60°C se na přístroji vyskytnou
vysoké teploty.
Nedotýkejte se hlavy čerpadla bez ochranných rukavic!
Vnější nasávání
Pokud bude voda pro
vysokotlaký čistící
přístroj nasávána z
externí nádrže, musí
být spojovací hadice
mezi vysokotlakým
čerpadlem a plovákovou
nádrží odšroubována a
spodní strana přístroje
zadní strana prístroje
nasávací hadice pomocí dvojité potrubní
vsuvky 3/4“ (objedn. číslo 46.004) sešroubována se spojovací hadicí.
Dbejte na to, aby voda byla vždy čistá. Použijte nejlépe nasávací hadici firmy
Kränzle se sacím filtrem (objedn. číslo:15.038 3)
Maximální sací výška je 2,5 m, Maximální teplota při nasávání 60°C
(viz technické údaje na straně 2)
13
Vyřazení z provozu
Nasávání čistících prostředků
Chemické síto čís. 5 zasuňte do nádrže s čis-tícím
prostředkem. Ventil pro čistící prostředek vytočte;
potom dojde k nasávání čistícího prostředku. Při
uzavření ventilu pro čistící prostředek se přívod
chemických látek automaticky uzavře. Nechte
čistící prostředek působit a potom jej proudem
vody spláchněte (viz také strana 5).
Dbejte předpisů výrobců pří-davných látek
(např. ochranné oblečení a výstroj) a ustanovení o odpadních vodách!
Otevřete dávkovací ventil pouze tehdy, když
je chemické síto ponořeno v tekutině. Nasátý
vzduch by způsobil zničení těsnění čerpadla!!!
Na škody, které vzniknou v čerpadle nasátým
vzduchem, se nevztahuje záruka.
5
6
Vyřazení z provozu:
1. Přístroj vypněte (přístrojový vypínač nastavte do polohy „0“).
2. Uzavřete přívod vody.
3. Krátce otevřete pistoli, až klesne tlak.
4. Pistoli zajistěte pojistkou.
5. Hadici na vodu a pistoli odšroubujte.
6. Vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky.
7. V zimě skladujte čerpadlo v místnostech chráněných proti mrazu.
8. Vyčistěte vodní filtr.
Ochrana proti zamrznutí
Přístroj je za normálních okolností po provozu částečně naplněn vodou. Proto je
nutné použít zvláštní opatření, aby byl přístroj chráněn před mrazem.
- Přístroj dokonale vyprázdněte.
Odpojte za tímto účelem přístroj od zdroje vody. Zapněte hlavní vypínač a otevřete
pistoli. Čerpadlo nyní vytlačuje zbytkovou vodu z plovákové nádrže a čerpadla.
Nenechte ale přístroj běžet bez vody déle než po dobu jedné minuty.
- Naplňte přístroj prostředkem chránícím proti zamrznutí.
Při delších provozních pauzách, obzvláště během zimního období se doporučuje
nechat pročerpat přístroj prostředkem chránícím proti zamrznutí. Naplňte za tímto
účelem nemrznoucí kapalinou vodní nádrž a přístroj zapněte. S otevřenou pistolí
potom vyčkejte, až začne nemrznoucí prostředek vycházet z trysky.
Nejlepší ochranou proti zamrznutí ale stále zůstává uchovávání
přístroje na místě, které je proti mrazu chráněno.
14
Bezpečnostní pokyny
Pozor na zpětný ráz upozornění na
straně 2!
Blokovací pojistku
po každém použití
sklopte, abyste
znemožnili neúmyslé
stříkání!
15
Toto je zakázáno !
Vodní proud
nesměrujte nikdy
na lidi nebo zvířata!
Kabel nepoškozujte
nebo neodborně neopravujte!
Vysokotlakou hadici neta­hejte se
smyčkami nebo zlomy!
Hadici nepřetahujte
přes ostré hrany!
16
Toto je zakázáno !
Děti nesmějí s
vysokotla­kým
přístrojem pracovat!
Přístroj neostřikujte
vodním paprskem
(proudem) nebo
proudem s vysokým
tlakem!
Proud (paprsek)
vody nesměrujte na
zásuvky elektrického
vedení!
17
Další možnosti kombinací...
(na zvláštní objednávku)
Rotující mycí kartáč
Obj. číslo 41.050 1
Hadice pro čištění kanálů
10 m - obj. číslo 41.058 1
15 m - obj. číslo 41.058
Při používání dílů příslušenství dbejte před­pisů o ochraně životního
prostředí, o odstra­ňování odpadu a ochraně vodních toků!
18
...s dalším příslušenstvím firmy KRÄNZLE
Umývání aut, skla, obytných automobilů,
člunů atd. Rotující mycí kartáč s pro­
dloužením 40 cm a potrubní vsuvkou ST 30
M 22 x 1,5
Čištění potrubí, kanálů, odpadů. Hadice pro
čištění rour s tryskou KN a potrubní vsuvkou ST 30 M 22 x 1,5.
Čištění aut a všech hladkých ploch. Kartáč s
potrubní vsuvkou ST 30 M 22 x 1,5.
Rotující bodový paprsek (proud) pro ex­
trémní znečištění. Turbokiller s prodlouže­
ním 40 cm a potrubní vsuvkou
ST 30 M 22 x 1,5.
19
Malé opravy...
Tryska je ucpaná !
Voda nevytéká, ale manometr ukazuje plný tlak !
Nejdříve vypláchněte
hadici od
zbytků !
Normálně by teď měl
vytékat silný
proud
vody!
U nástavce s plochou tryskou
je potřebné vyčistit
pouze přední
trysku !
sejměte trysku a vyčistěteji
Zasuňte do otvoru
špičatý předmět
a hlavici stáhněte
zpět !
Zkontrolujte opticky,
zda je tryska průchozí !
20
Když voda
jen kape,
Narovnejte
kancelářskou sponku a s její pomocí
vyčistěte trysku !
Nyní to jde stejně
dobře jako dříve !
...které si můžete udělat sami
Ventily jsou znečištěné nebo slepené !
Manometr neukazuje plný tlak.
Vysokotlaká hadice vibruje.
Voda vytéká jen nárazově.
Ventily mohou být slepené, pokud nebyl přístroj dlouho používán.
Jestliže je ventil znečištěn
ukazuje
manometr
malý nebo
vůbec žádný
tlak.
A nebo
vysokotlaká
hadice vibruje !
a vyjměte ventilový šroub,
ventil a gumový kroužek !
Vytočte
očkovým klíčem
ventil
a odstraňte
nečistotu
z ventilu - ventil
musí být uvnitř
uzavřen.
Narovnejte
kancelářskou
sponu
Gumové těsnění vzadu
opět silně přitiskněte !
a to opakujte
u všech 6
ventilů !
Ventilový šroub
opět utáhněte
Tak rychle se
dá tato porucha
odstranit !
21
Kompletní agregát
22
Označení
Motor-Pumpe ohne Elektrik
für quadro 9/170 TST für quadro 11/140 TST
für quadro 12/150 TST
Motor-Pumpe mit Elektrik
für quadro 9/170 TST für quadro 11/140 TST
für quadro 12/150 TST
Schubbügel
Schraube M6x35 DIN6912
Scheibe 6,4 DIN125
Wasserkasten
Rammschutz vorn
Kabelaufwicklung
Zugentlastung
Kunststoffschraube 4,0 x 16
Kunststoffschraube 5,0 x 30
Lanzenständer
Köchertopf
Rad d210
Radkappe d210
Gummipuffer 20 x 25
Rad d250
Federstecker
Radkappe d250
Frontplatte quadro 9/170 TST
Frontplatte quadro 11/140 TST
Frontplatte quadro 12/150 TST
Lanzenhalter
Blechschraube 3,5x16 DIN7981
Fahrgestell
Poz.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.1
19.2
19.3
20
21
22
46.582 1
46.582 2
46.582 3
46.583 1
46.583 2
46.583 3
46.504
46.024
50.189
46.510
46.511
46.507
43.431
43.417
41.412
46.502
46.503
44.538
46.011
46.547
46.508
40.115 1
46.509
46.535 1
46.535 2
46.535 3
42.610
44.161
46.501
1
1
1
1
6
4
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
4
2
4
2
1
1
1
2
8
1
23
24
25
25.1
26
27
28
29
39.1
39.2
40
41.1
41.2
42
43
44
45
47
Objedn. číslo Poz.
1
1
1
Ks.
Ks.
Schraube M6x12
2
Schraube M6x12
4
Netzanschlusskabel 5,75m
1
Wechselstrom (quadro 9/170 - 11/140)
Netzanschlusskabel 8m
1
Drehstrom (quadro 12/150)
Schlauchtrommel kpl.
1
Chemiesaugschlauch (Gewebe) mit Filter1
Kabelführung mit Zugentlastung
1
Verbindungsschlauch Schlauchtrommel 1
Lanze mit Flachstrahldüse für 9/170 TST 1
Lanze mit Flachstrahldüse
für 11/140 TST und 12/150 TST
1
Pistole M2000
1
Schmutz-Killer 03 bei quadro 9/170 TST 1
Schmutz-Killer 045
bei quadro 11/140 TST und 12/150 TST 1
Hochdruckschlauch 15 m NW6
1
O-Ring 13 x 2,6
2
Verbindungsschlauch Wasserkasten
1
Scheibe 40 x 19 x 1,5
4
Rückschlagventil für Chemiesaugschl.
1
Označení
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 - 11/140 - 12/150 TST
Kompletní agregát
41.570-045
40.170
13.272
46.536
46.533
44.240
12.393-M20045
12.480
41.570-03
46.581
42.621
46.506
46.537
12.393-M2003
44.036
43.421
44.090 1
41.092
Objedn. číslo
quadro 9/170 - 12/150 TST
23
Vstup vody a brzda
24
quadro 9/170 - 12/150 TST
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 - 11/140 - 12/150 TST
Vstup vody a brzda
Poz.
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Revisionsdeckel
Dichtung Revisionsdeckel
Sterngriffschraube M6
Schwimmerventil
Mutter R3/4“
Kunststoffschraube 5x14
Scheibe 5,3 DIN9021
Zugfeder
Deckel Bremse
Hebel Bremse
Sternschraube M8
Innensechskantschraube M4x10
Schelle
Bolzen für Bremse
Dichtung für Schwimmerventil
Bundschraube
Ks.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
Objedn. číslo
46.512
46.513
46.031
46.250 1
46.258
43.426
50.152
46.020
46.016
46.505
50.168
46.002
43.431
46.018
46.261
46.019
25
Motor čerpadla
26
quadro 9/170 - 11/140 TST
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 - 11/140 TST
Motor čerpadla
Poz.
Označení
1
2
3
4
5
6
8
9
10
18
19
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
50
51
52
53
54
Ölgehäuse für AP mit Deckel und Dichtung
Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom
Rotor mit Motorwelle
Passfeder 6 x 6 x 20
Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z
Motor-Lager Schulterlager 7304
Öldichtung 25 x 35 x 7
Lüfterrad BG 90
Lüfterhaube BG 90
Schraube M 4 x 22
Kabel mit Stecker
Innensechskantschraube M 6 x 30
Erdungsschraube kmpl.
Schraube M 4 x 12
Schelle für Lüfterrad
Kunststoffschraube 5,0 x 25
Kunststoffschraube 3,5 x 20
Lüsterklemme 5-pol.
Schaltkasten Unterteil
Schaltkasten Deckel
Schalter 14,5 A Amazonas
Klemmrahmen mit Schalterabdichtung
Blechschraube 3,5 x 14
PG 16-Verschraubung
Dichtung für Schaltkastendeckel
Gegenmutter für PG9-Verschraubung
Gegenmutter für PG16-Verschraubung
PG 9 - Verschraubung
Kondensator 70µF
PG 9 – Verschraubung reduziert
Gummidichtung für Schalterdistanzstück
Unterteil für Schalterdistanzstück
Runddichtung für Schalterdistanzstück
Oberteil für Schalterdistanzstück
Flachdichtung für Schalterdistanzstück
Ks.
Spínací skříňka kompl. Pos. 22 - 54
Motor kompletní bez vypínače Pos. 1 - 2246.586
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
6
1
6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Objedn. číslo
46.530 1
46.528
43.316
41.483 1
43.317
41.027
41.024
43.319
43.320
41.489 1
41.092
43.037
43.038
41.489
43.454
41.414 1
43.415
43.326 1
46.012
46.013
41.111 6
43.453
44.525
41.419 1
42.525
41.087 1
44.119
42.541
43.322
41.087
41.111 3
41.111 1
41.111 5
41.111 2
41.111 4
46.585
27
Motor čerpadla
28
quadro 12/150 TST
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 12/150 TST
Motor čerpadla
Poz.
Označení
1
2
3
4
5
6
8
9
10
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
50
51
52
53
54
Ölgehäuse für AP
Motorgehäuse mit Stator Drehstrom
Rotor mit Motorwelle
Passfeder 6 x 6 x 20
Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z
Motor-Lager Schulterlager 7304
Öldichtung 25 x 35 x 7
Lüfterrad BG 90
Lüfterhaube BG 90
Kabel mit Stecker Drehstrom
Kunststoffschraube 4,0 x 16
Innensechskantschraube M 6 x 30
Erdungsschraube kpl.
Schraube M 4 x 12
Schelle für Lüfterrad
Kunststoffschraube 5,0 x 25
Kunststoffschraube 3,5 x 20
Lüsterklemme 5-pol.
Schütz 100-C12KN10 3x400V 50/60 Hz
Schaltkasten Unterteil
Schaltkasten Deckel
Schalter 8 A Amazonas
Klemmrahmen mit Schalterabdichtung
Blechschraube 3,5 x 14
PG 16-Verschraubung
Dichtung für Schaltkastendeckel
Gegenmutter für PG9-Verschraubung
Gegenmutter für PG16-Verschraubung
PG 9 - Verschraubung
Gummidichtung für Schalterdistanzstück
Unterteil für Schalterdistanzstück
Runddichtung für Schalterdistanzstück
Oberteil für Schalterdistanzstück
Flachdichtung für Schalterdistanzstück
Ks.
Spínací skříňka kompl. Pos. 22 - 54
Motor kompletní bez vypínače Pos. 1 - 2246.587
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
6
1
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Objedn. číslo
46.530 1
46.529
43.316
41.483 1
43.317
41.027
41.024
43.319
43.320
44.036
43.417
43.037
43.038
41.489
43.454
41.414 1
43.415
43.326 1
46.005 1
46.012
46.013
41.751
43.453
44.525
41.419 1
42.525
41.087 1
44.119
42.541
41.111 3
41.111 1
41.111 5
41.111 2
41.111 4
46.584
29
čerpadlo
30
quadro 9/170 TST
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE 9/170 TS T
čerpadlo s průměrem plunžru 15 mm
Poz.
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
17
18
Gehäuseplatte für 15 mm Plunger
Öldichtung 15 x 24 x 7
O-Ring Viton 88 x 2
Plungerfeder
Federdruckscheibe 15 mm
Plunger 15 mm
Sprengring 15 mm
Taumelscheibe 14,3°
Axial-Rillenkugellager 3-teilig
Innensechskantschraube M 8 x 30
O-Ring 14 x 2
Dichtung für Deckel
Deckel für Ölgehäuse
Schraube M5x12
čerpadlo s průměrem plunžru 15 mm
pro quadro 9/170
sestávající z: Pos. 1-18
20
Ölmessstab AP
Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet
Ks.
Objedn. číslo
1
3
1
3
3
3
3
1
1
4
2
1
1
4
42.906
42.907
41.021 1
41.033
42.909
42.908
42.910
41.028-14,3
43.486
41.036 1
43.445
46.531
46.532
41.019 4
1
1
46.546
48.020
46.588-14,5
31
čerpadlo
32
quadro 11/140 - 12/150 TST
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE 11/140 - 12/150 TS T
čerpadlo s průměrem plunžru 18 mm
Poz.
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
10
12
14
15
16
17
18
20
Gehäuseplatte für 18 mm Plunger
1
Öldichtung 18 x 28 x 7
3
O-Ring Viton 88 x 2
1
Plungerfeder
3
Federdruckscheibe 18 mm
3
Plunger 18 mm
3
Sprengring 18 mm
3
Taumelscheibe 12,5° (quadro 11/140 TST) 1
Taumelscheibe 13,75° (quadro 12/150 TST)1
Axial-Rillenkugellager 3-teilig
1
Innensechskantschraube M 8 x 30
4
O-Ring 14 x 2
2
Dichtung für Deckel
1
Deckel für Ölgehäuse
1
Schraube M5x12
4
41.020 2
41.031
41.021 1
41.033
41.034
41.032 1
41.035
41.028-12,5
41.028-13,75
43.486
41.036 1
43.445
46.531
46.532
41.019 4
Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet
48.020
čerpadlo s průměrem plunžru 18 mm
pro quadro 11/140
sestávající z: Pos. 1-18
46.589-12,5
čerpadlo s průměrem plunžru 18 mm
pro quadro 12/150
sestávající z: Pos. 1-18
46.589-13,5
Ölmessstab AP
Ks.
1
1
Objedn. číslo
46.546
33
Unloaderventil a tlakový spínač
34
Označení
O-Ring 16 x 2
O-Ring 13,94 x 2,62
O-Ring Edelstahlsitz
Sicherungsring
Edelstahlkugel 8,5 mm
Edelstahlfeder
Verschlussschraube
Steuerkolben
Parbaks 16 mm
Parbaks 8 mm
Spannstift
Kolbenführung spezial
Mutter M 8 x 1
Ventilfeder schwarz
Federdruckscheibe
Nadellager
Handrad
Kappe Handrad
Elastic-Stop-Mutter
Manometer 0-250 bar
Aluminium - Dichtring
Poz.
5
5.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
Ks.
13.150
42.167
12.256
14.118
13.147
13.148
14.119
14.113
14.134
13.159
14.123
14.148
42.105
14.144
14.125
14.126
14.146
40.457
40.458
14.152
15.039
13.275
Označení
Ks.
Objedn. číslo
50
O-Ring 3,3 x 2,4
1
12.136
51
Führungsteil Steuerstößel
1
15.009 1
52
O-Ring 13 x 2,6
1
15.017
53
O-Ring 14 x 2
1
43.445
54
Parbaks 4 mm
2
12.136 2
55
Stützscheibe
2
15.015 1
56
Edelstahlfeder
1
15.016
57
Steuerstößel lang
1
15.010 2
58
Parbaks 7 mm
1
15.013
59
Stopfen M10x1 (durchgebohrt)
1
13.385 1
60
Gehäuse Elektroschalter
1
15.007
61
Gummimanschette PG 9
1
15.020
62
Scheibe PG 9
1
15.021
63
Verschraubung PG 9
1
15.022
64
Kabel 2 x 1,5 mm² für 9/170 - 11/140 TS 1
46.515
64.1 Kabel 2 x 1,0 mm² für quadro 12/150 TS 1
46.516
65
Blechschraube 2,8 x 16
6
15.024
66
Deckel Elektroschalter
1
15.008
67
O-Ring 44 x 2,5
1
15.023
68
Mikroschalter
1
15.018
69
Zylinderschraube M 4 x 20
2
15.025
70
Sechskant-Mutter M 4
2
15.026
72
Druckfeder 1 x 8,6 x 30
1
40.520
Sada pro opravu mechaniky tlakového
spínače 15.009 3
sestávající z: 1x Pos.51; 1x Pos. 52;
1x Pos. 53; 3x Pos. 54; 1x Pos. 55; 1x Pos. 56;
1x Pos. 57; 1x Pos. 58; 1x Pos. 59
Kompletní řídící píst s ručním kolem
40.490
Pos. 5, 14-25
Objedn. číslo Poz.
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 - 12/150 TST
Unloaderventil a tlakový spínač
quadro 9/170 - 12/150 TST
35
Pouzdro ventilu
36
Označení
Ventilgehäuse
Ventilstopfen
Ventilstopfen mit R1/4“ IG
Dichtstopfen M 10 x 1
Ventile (grün) für APG-Pumpe
O-Ring 16 x 2
O-Ring 15 x 2
Dichtstopfen R1/4” mit Bund
Ausgangsteil
Dichtstopfen M 8 x 1
O-Ring 18 x 2
Aluminium - Dichtring
Ausgangsteil Pumpe R1/4” x 12
Ermeto-Winkel 12 L x 12 L
Ermetowinkel R3/8“ x 12L
Sprengring
Edelstahlkugel Ø10
Rückschlagfeder „K“
O-Ring 11 x 1,5
Edelstahlsitz Ø 7
Grundteil Eckventil
Ventilnadel
Parbaks 6 mm
Führungsteil
Handrad
Schraube M4x8 Messing
Saugzapfen M10x1
Poz.
1
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
5
1
1
6
6
6
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ks.
42.163 3
41.714
42.026 1
43.043
41.715 1
13.150
41.716
42.103
40.522
13.158
43.446
13.275
46.039
42.630
44.092
13.147
12.122
14.120 1
12.256
14.118
46.600
46.601
46.606
46.602
46.603
46.604
13.236
42.911
46.590
46.610
Opravárenská sada pro manžety 15 mm
sestávající z: 6x Pos. 28;
6x Pos. 29; 3x Pos. 30
Ventilové pouzdro 15 mm kompl. s integrovaným ULH a tlakovým spínačem
Chemický ventil kompl.
sestávající z: 1x Pos. 20-26
41.748 1
Opravárenská sada pro ventily pro
čerpadlo APG
sestávající z: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6
42.913
42.902
42.902 1
42.903
40.026
42.905
42.904 1
42.104
41.036 1
41.017 1
3
3
3
6
3
3
3
1
2
2
Ks. Objedn. číslo
Stützring rot 15mm
Manschette weich 15mm
Manschette Gewebe 15mm
Backring 15 x 24
O-Ring 28,3 x 1,78
Leckagering 15 mm
Zwischenring 15 mm
Kupferring
Innensechskantschraube M 8 x 30
Innensechskantschraube M 8 x 55
Označení
27
28
28.1
29
30
31
32
42
43
44
Objedn. číslo Poz.
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE 9/170 TS T
Ventilové pouzdro APG pro průměr plunžru 15 mm
KRÄNZLE 9/170 TS T
37
Pouzdro ventilu
38
Označení
Ventilgehäuse
Ventilstopfen
Ventilstopfen mit R1/4“ IG
Dichtstopfen M 10 x 1
Ventile (grün) für APG-Pumpe
O-Ring 16 x 2
O-Ring 15 x 2
Dichtstopfen R1/4” mit Bund
Ausgangsteil
Dichtstopfen M 8 x 1
O-Ring 18 x 2
Aluminium - Dichtring
Ausgangsteil Pumpe R1/4” x 12
Ermeto-Winkel 12 L x 12 L
Ermetowinkel R3/8“ x 12L
Sprengring
Edelstahlkugel Ø10
Rückschlagfeder „K“
O-Ring 11 x 1,5
Edelstahlsitz Ø 7
Scheibe 6 mm
Grundteil Eckventil
Ventilnadel
Parbaks 6 mm
Führungsteil
Handrad
Schraube M4x8 Messing
Saugzapfen M10x1
Poz.
1
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
20
21
22
23
24
25
26
1
5
1
1
6
6
6
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
ks.
42.160 3
41.714
42.102
43.043
41.715 1
13.150
41.716
42.103
40.522
13.158
43.446
13.275
46.039
42.630
44.092
13.147
12.122
14.120 1
12.256
14.118
43.045
46.600
46.601
46.606
46.602
46.603
46.604
13.236
objedn. číslo
41.049 1
46.591
46.610
Opravárenská sada pro ventily pro
čerpadlo APG
sestávající z: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6
Opravárenská sada pro manžety 18 mm
sestávající z: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;
3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 3x Pos. 30
Ventilové pouzdro 15 mm kompl. s integrovaným ULH a tlakovým spínačem
Chemický ventil kompl.
sestávající z: 1x Pos. 18-26
41.748 1
41.018
41.013
41.013 1
41.014
40.026
41.066
41.015 2
42.104
41.036 1
41.017 1
3
3
3
6
3
3
3
1
2
2
Druckring 18mm
Manschette 18 x 26 x 4/2
Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2
Backring 18 x 26
O-Ring 28,3 x 1,78
Leckagering 18 mm
Zwischenring 18 mm
Kupferring
Innensechskantschraube M 8 x 30
Innensechskantschraube M 8 x 55
objedn. číslo
27
28
28.1
29
30
31
32
42
43
44
ks.
Označení
Poz.
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE 11/140 - 12/150 TS T
Ventilové pouzdro APG pro průměr plunžru 18 mm
quadro 11/140 - 12/150 TST
39
Buben na navíjení hadíce
40
Označení
Seitenschale Trommelteil
Innensechskantschraube M 4 x 25
Lagerklotz mit Bremse
Lagerklotz links
Klemmstück
Kunststoffschraube 5,0 x 20
Antriebswelle
Welle Wasserführung
Elastic-Stop-Mutter M 4
Handkurbel
Verriegelungsbolzen
Scheibe MS 16 x 24 x 2
Wellensicherungsring 22 mm
Wellensicherungsring 16 mm
Parbaks 16 mm
Sicherungsscheibe 6 DIN6799
Schraube M 5 x 10
Poz.
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
2
2
4
1
1
2
12
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
Ks.
46.201
46.202
40.313
40.306 1
40.305 1
40.307 1
43.018
46.204
46.203 1
40.111
40.320 0
40.312
40.181
40.117
40.182
13.159
40.315
43.021
40.167
40.308 1
40.316
40.585
13.386
13.385
13.272
46.537
40.170
46.581
Schlauchtrommel kpl. ohne Schlauch
bestehend aus Pos. 1 - 34
Objedn. číslo
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Ks.
Drehgelenk
Anschlussteil
Distanzring
O-Ring 6,86 x 1,78
O-Ring 6 x 1,5
Stopfen M 10 x 1
O-Ring 13 x 2,6
Verbindungsschlauch Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch 15 m NW6
Označení
23
24
25
27
33
34
42
44
45
Objedn. číslo Poz.
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 - 11/140 - 12/150 TST
Buben na navíjení hadíce
quadro 9/170 - 12/150 TST
41
Pistole a proud. trubicí
Poz. Označení
42
Ks.
Objedn. číslo
1
2
3
18
Pistolenschale re+li
1
Schraube 3,5 x 14
10
Reparatursatz M2000
O-Ring 9,3 x 2,4
1
12.450
44.525
12.454
13.273
51
52
53
54
54.1
1
1
1
1
26.002 1
41.527 1
13.363
M2003
55
Düsenschutz Rohr 500 mm; bds. M12x1
ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / M12x1 m. ISK
Flachstrahldüse 2003 (quadro 9/170)
Flachstrahldüse 20045
(quadro 11/140; quadro 12/150)
Aluminium-Dichtring 8,3x11,3x2
1
2
M20045
13.275 1
Pistole M2000
Lanze kpl. mit HD-Düse 2003
Lanze kpl. mit HD-Düse 20045
12.480
12.393-M2003
12.393-M20045
Lapač nečistot
Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE quadro 9/170 TST - 12/150 TST
Lapač nečistot
Poz. Označení
Ks. Objedn. číslo
1
Sprühkörper
1
41.520
2
O-Ring 6,88 x 1,68
1
41.521
3
Düsensitz
1
41.522
4
Tryska 03 (quadro 9/170)
1
41.523 4
4.1
Tryska 045 (quadro 11/140, 12/150)
1
41.523
5
Stabilisator
1
41.524
6
O-Ring
1
40.016 1
7
Sprühstopfen M12x1 IG
1
41.526
8
Rohr 400 mm lang; bds. M12x1
1
15.002
9
ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4“ m. ISK 1
13.363
11
Kappe vorn für Schmutzkiller
1
41.528 1
12
čepička vzadu pro lapač nečistot 03
1
41.542 1
12.1 čepička vzadu pro lapač nečistot 045
1
41.540 2
Sady pro opravy Lapač nečistot 03
41.096 1
Sady pro opravy Lapač nečistot 045
41.097
sestávající z: 1x 2; 3; 4; 5
Lapač nečistot 03 s proud. trubicí 400mm
Lapač nečistot 045 s proud. trubicí 400mm
41.073 8
41.072 5
43
44
Motor čerpadla
230 V / 50 Hz
Tlakový spínač
Schéma zapojení pro KRÄNZLE quadro 9/170 + 11/140 TST
230 Volt / 50 Hz
Přívod přes
3x 1,5mm˛
230 V / 50 Hz
Zapínač / vypínač
s 14,5-ampérovou
ochranou proti přetížení
Schéma zapojení
Motor čerpadla
3x 400 V / 50 Hz
Tlakový spínač
Schéma zapojení pro KRÄNZLE quadro 12/150 TST
400 Volt / 50 Hz
Přívod přes
CEE 4x1,5mm˛
400 V / 50 Hz
Vypínač při
dosažení
nadměrného
proudu
Stykač
Zapínač / vypínač
s 8,5-ampérovou
ochranou proti přetížení
Schéma zapojení
45
Všeobecné předpisy
Zkoušky
Přístroj je podle „Směrnic pro tryskací zařízení na tekutiny“ (Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler) podle potřeby, minimálně ale každých 12 měsíců nutné nechat
přezkoušet odborným znalcem, který určí, zda je možný další bezpečný provoz
tohoto přístroje.
Výsledky zkoušky musí být potvrzeny písemně.
Neformální zápisy pro tyto účely postačují. (Viz strana 48-49)
Předcházení nehodám, ochrana zdraví
Přístroj je vybaven tak, aby při řádné obsluze byly nehody vyloučeny. Obsluhující
osobu je třeba upozornit na nebezpečí poranění horkými díly stroje a vysokotlakým proudem vody. Je třeba dodržovat „Směrnice pro tryskací zařízení na tekutiny“ (Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler - viz str. 16 a 17).
Před každým uvedením do provozu je nutné zkontrolovat hladinu oleje na
měrce oleje - viz str.11. (Dbejte na vodorovnou pracovní polohu přístroje!)
Výměna oleje:
První výměna oleje by měla proběhnout
po cca 50 provozních hodinách, potom
jednou ročně nebo po každých 1000 provozních hodinách. Pokud se olej zbarví do
šedého nebo bělavého tónu, musí být v
každém případě vyměněn.
Otevřete (vyšroubujte) šroub pro odtok
oleje na spodní straně přístroje nad vhodnou zachytávací vanou.
Postavte přístroj do svislé polohy a
uvolněte oba šrouby kombi na spodní desce vzpěry pro nohu. Desku nyní
sejměte a vyjměte hadici pro vypouštění
oleje.
Nový olej: 0,8 l
Motorový olej: Castrol 10 W-60 SAE polosyntetický olej
46
šroub pro
vypouštění oleje
Vysokotlaký čistící přístroj
Hochdruckreiniger
High-pressure-cleaners
I. Kränzle GmbH
Elpke 97 . 33605 Bielefeld
Prohlášení o konformitě s ES
Tímto prohlašujeme,
že konstrukce vysokotlakých čistících
přístrojů:
quadro 9/170 TST - 11/140 TST 12/150 TST
(místo uložení technických podkladů):
Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen
Débit nominal
K quadro 9/170 TST: 540 l/h
K quadro 11/140 TST: 660 l/h
K quadro 12/150 TST: 720 l/h
splňuje následující směrnice a
a jejich změny
pro vysokotlaké čistící stroje:
Směrnice pro stroje 2006/42/EWG
Směrnice EMV 2004/108/EWG
Směrnice pro hluk 2005/88/EG, čl. 13
Stroje s vysokotlakým vodním proudem
dodatek 3, díl B, odstavec 27
Hladina akustického měřená:
výkonu
garantovaná:
84 dB (A)
88 dB (A)
Použitý postup pi posouzení shody
Dodatek V, Smrnice pro hluk 2005/88/
ES
Použité specifikace a normy:
EN 60 335-2-79 :2009
EN 55 014-1 :2006
EN 61 000-3-2 :2006
EN 61 000-3-3:2008
Bielefeld, den 04.03.2013
Kränzle Josef
(nečítelný)
Zkušební zpráva pro Vysokotlaký čistící přístroj
Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem!
Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje
používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované
zkoušky a je nutné jej dobře uschovat!) Zkušební pečetní známky Kränzle Objedn. čís. UVV200106
Majitel:
Adresa:
Rozsah zkoušky
Typ:
Číslo série:
Číslo zakázky na opravu:
v porádku
ano
ne opraveno
Typový štítek (k dispozici)
Návod k obsluze (k dispozici)
Ochranný oblek, ochranné zařízení
Tlakové vedení (těsnost)
Tlakomerr (funkce)
Plovákový ventil (těsnost)
Stríkací zarízení (označení)
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% překročení
Síťový kabel (poškození)
Ochranný vodič (připojený)
Vypínač zapnuto / vypnuto
Použité chemikálie
Uvolněné chemikálie
Zkušební údaje
zjištěná hodnota
nastaveno na
Vysokotlaká tryska
Provozní tlak................ barů
Vypínací tlak.................barů
Nepřekročen odpor ochranného vodiče / hodnota
Izolace
Svodový proud
Vypínací pistole zablokována
Výsledek (zakřížkujte)
Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací
stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje
pracovní bezpečnost přístroje.
Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací
stroje používající kapalinu.Pracovní bezpečnost přístroje bude znovu zajištěna teprve po
odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být
provedena nejpozději do: Měsíc
Rok
Místo, Datum
48
Podpis
Zkušební zpráva pro Vysokotlaký čistící přístroj
Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem!
Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje
používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované
zkoušky a je nutné jej dobře uschovat!) Zkušební pečetní známky Kränzle Objedn. čís. UVV200106
Majitel:
Adresa:
Rozsah zkoušky
Typ:
Číslo série:
Číslo zakázky na opravu:
v porádku
ano
ne opraveno
Typový štítek (k dispozici)
Návod k obsluze (k dispozici)
Ochranný oblek, ochranné zařízení
Tlakové vedení (těsnost)
Tlakomerr (funkce)
Plovákový ventil (těsnost)
Stríkací zarízení (označení)
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% překročení
Síťový kabel (poškození)
Ochranný vodič (připojený)
Vypínač zapnuto / vypnuto
Použité chemikálie
Uvolněné chemikálie
Zkušební údaje
zjištěná hodnota
nastaveno na
Vysokotlaká tryska
Provozní tlak................ barů
Vypínací tlak.................barů
Nepřekročen odpor ochranného vodiče / hodnota
Izolace
Svodový proud
Vypínací pistole zablokována
Výsledek (zakřížkujte)
Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací
stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje
pracovní bezpečnost přístroje.
Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací
stroje používající kapalinu.Pracovní bezpečnost přístroje bude znovu zajištěna teprve po
odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být
provedena nejpozději do: Měsíc
Rok
Místo, Datum
Podpis
49
Záruka
Prohlášení o poskytnutí záruky
Záruka platí výslovně jen pro materiálové a výrobní vady; škody způsobené
opotřebením záruce nepodléhají.
Přístroj se musí používat v souladu s tímto provozním návodem. Provozní návod
je součástí záručních podmínek. Záruka existuje jen u řádného použití originálního
Kränzle-příslušenství a originálních Kränzle-náhradních dílů.
Pro přístroje, které jsou prodávány soukromým konečným spotřebitelům, je
záruční doba 24 měsíců; při zakoupení pro živnostenské účely činí záruční
doba 12 měsíců. V případě uplatňování záruky se prosím obraťte se svým
vysokotlakým čistícím přístrojem včetně příslušenství a dokladu o zakoupení
přístroje na svého odborného prodejce nebo na nejbližší autorizovanou stanici
služeb pro zákazníky, kterou naleznete v internetu pod adresou www.kraenzle.
com.
Při změnách na bezpečnostních zařízeních stejně jako při překročení hranice
maximální teploty nebo počtu otáček veškerá záruka zaniká. Stejně tak je
tomu i při podpětí, nedostatku vody nebo jejím znečištění. Tlakoměr, tryska,
ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly
podléhající opotřebení a proto se na ně záruka nevztahuje.
50
Poznámky
51
Objedn. číslo: 30.602 6
Dodatečný tisk je povolen pouze se svolením firmy Kränzle
Stav ke dni 04.03.2013

Podobné dokumenty