Květen 2016 Fond živé planety

Komentáře

Transkript

Květen 2016 Fond živé planety
.YČWHQ
Ukazatele fondu k 31.5.2016
Fond živé planety
5L]LNRYêVWXSHĖ655,
Dluhopisy
Mix
Akcie
Komodity
Základní údaje
1
2
3
4
5
6
7
ISIN
CZ0008472693
Typ fondu
Speciální fond smíšený
0ČQD
CZK
'RSRUXþHQêPLQLPiOQtLQYHVWLþQtKRUL]RQW
Domicil
ýHVNiUHSXEOLND
více než 8 let
2EKRVSRGDĜRYDWHO
Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer
Martin Pecka
Auditor
Ernst & Young
'HSR]LWiĜ
UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje
16.7.2007
Bloomberg kód
FZPCPIN CP
Majetek ve fondu
302 545 915 CZK
Hodnota PL
0,7115 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M
0,7216 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M
0,6266 CZK
3RþHWWLWXOĤYSRUWIROLX
33
Volatilita (3 roky p.a.)
12,27 %
3UĤPČUQp3(EXGRXFt
21,39
,QYHVWLþQtVWUDWHJLH
)RQGMHXUþHQLQYHVWRUĤPNWHĜtKOHGDMt]DMtPDYp
zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vyšší kolísavost
VYpKRPDMHWNX)RQGVH]DPČĜXMHQDLQYHVWLFHGR
VSROHþQRVWtNWHUpPDMtSR]LWLYQtSĜtVWXSNH]PČQČ
NOLPDWXFKRYDMtVHHNRORJLFN\DMVRXVRFLiOQČ
]RGSRYČGQp.RQNUpWQČMGHRREODVWLMDNRMVRXQDSĜ
zpracování a úprava vody, ekologický controlling,
recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie,
nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i
HNRQRPLFNêPSUREOpPĤPNWHUpY]QLNDMtYGĤVOHGNX
SURPČQ\NOLPDWXDRPH]HQêP]iVREiPQHURVWQêFK
VXURYLQMVRXĜHãHQtYWČFKWRVHNWRUHFKSRSWiYDQi
Martin Pecka
Portfolio manažer
Poplatky a náklady
Vstupní poplatek
2,5 - 4 %
Výstupní poplatek
0%
Manažerský poplatek
2,2 %
Celková nákladovost (TER)
2,39 %
Výkonnost fondu od založení
Ostatní
Minimální investice
500 CZK
2FHĖRYiQt
'HQQČ
Výkonnost
Fond
Fond
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
2GSRþiWNX
roku
1 rok
3 roky
5 let
3 roky p.a.
5 let p.a.
1,82 %
7,87 %
2,76 %
3,84 %
-1,07 %
21,37 %
11,63 %
7,12 %
2,32 %
Od založení
Od založení
p.a.
2015
2014
2013
2012
2011
-28,85 %
-3,25 %
2,16 %
3,60 %
27,19 %
8,16 %
-24,50 %
www.generali-investments.cz
Infolist fondu
5HJLRQiOQtUR]GČOHQt
5R]GČOHQtSRGOHW\SXDNWLY
Spojené státy americké
Akcie
âSDQČOVNR
3HQČåQtSURVWĜHGN\
Francie
Fondy
Irsko
Itálie
Portugalsko
1ČPHFNR
0ČQRYpUR]GČOHQt
Ostatní
USD
EUR
6HNWRURYpUR]GČOHQt
CZK
Odpadový management
GBP
9RGRKRVSRGiĜVWYt
Alternativní zdroje
energie
(QHUJHWLFNêSUĤP\VO
9êUREDVWURMĤUĤ]Qp
Stavební materiály
Strojírenství
Kontejnerová doprava
Ostatní
Tržní kapitalizace (USD)
Velká (50+ mld.)
Velká (10 - 50 mld.)
6WĜHGQtPOG
Malá (0 - 5 mld.)
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
0ČQD
Podíl (%)
=HPČ
Sektor
KINGSPAN GROUP PLC
EUR
4,22 %
Irsko
Stavební materiály
EDP RENOVAVEIS SA
EUR
3,81 %
Portugalsko
Alternativní zdroje energie
NORDEX SE
EUR
3,73 %
1ČPHFNR
Alternativní zdroje energie
WASTE MANAGEMENT INC
USD
3,64 %
Spojené státy americké
Odpadový management
REPUBLIC SERVICES INC
USD
3,62 %
Spojené státy americké
Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.
USD
3,54 %
Spojené státy americké
9RGRKRVSRGiĜVWYt
HERA SPA
EUR
3,44 %
Itálie
(QHUJHWLFNêSUĤP\VO
ACCIONA SA
EUR
3,42 %
âSDQČOVNR
Strojírenství
MAYR-MELNHOF KARTON AG
EUR
3,38 %
Rakousko
Kontejnerová doprava
AQUA AMERICA INC
USD
3,34 %
Spojené státy americké
9RGRKRVSRGiĜVWYt
Celkem
36,15 %
Disclaimer
+RGQRWDLQYHVWLFHPĤåHYSUĤEČKXLQYHVWLþQtKRREGREtNROtVDWDQHQtOLXYHGHQRMLQDNQiYUDWQRVWSĤYRGQČLQYHVWRYDQpþiVWN\QHQt]DUXþHQD0LQXOiYêNRQRVWLQYHVWLþQtFKIRQGĤQHQt]iUXNRX
EXGRXFtFKYêQRVĤ6NXWHþQêYêQRVMH]iYLVOêQDYêYRMLNDSLWiORYêFKWUKĤDQHQt]DUXþHQ3RGUREQpLQIRUPDFHYþHWQČLQIRUPDFtRSRSODWFtFKDUL]LFtFKQDOH]QHWHYNOtþRYêFKLQIRUPDFtFKSUR
LQYHVWRU\DQHERYHVWDWXWXSURVSHNWXIRQGXNWHUpMVRXGRVWXSQpHOHNWURQLFN\QDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKVSROHþQRVWLZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVF]YOLVWLQQpSRGREČYVtGOHVSROHþQRVWLQHERQD
MHMtPNRQWDNWQtPPtVWČDGiOHWpåXVPOXYQtFKSDUWQHUĤVSROHþQRVWL
www.generali-investments.cz

Podobné dokumenty

Únor 2016 Fond živé planety

Únor 2016 Fond živé planety zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vyšší kolísavost VYpKRPDMHWNX)RQGVH]DPČĜXMHQDLQYHVWLFHGR VSROHþQRVWtNWHUpPDMtSR]LWLYQtSĜtVWXSNH]PČQČ NOLPDWXFKRYDMtVHHNRORJLFN\DMVRXVRFLi...

Více

Infolist (PDF 337,1 kB)

Infolist (PDF 337,1 kB) Tržní kapitalizace (USD)

Více

Fond nových ekonomik ČP INVEST

Fond nových ekonomik ČP INVEST QiURGQtEDQN\GRãORNH]PČQČLQYHVWLþQtVWUDWHJLHN&tOHPMHLQYHVWRYDW GRGLYHU]LILNRYDQpKRJOREiOQtKRDNFLRYpKRSRUWIROLDQDWU]tFKNWHUpVHY\]QDþXMt ]QDþQêPSRWHQFLiOHPUĤVWXD]i...

Více

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC.

Více

výroční zpráva

výroční zpráva YHQVNi FYLþQi YRMHQVNi SURXGRYi OHWDGOD 9 WRPWR REGREt SRGQLN UR]ãLĜXMH VYp SRUWIROLR R WXUERKĜtGHORYp PRWRU\79 D79UĤ]QêFKPRGLILNDFtGRYUWXOQtNĤĜDG\0L6SHFLDO...

Více

Směnné kurzy cizích měn (bezhotovostní)

Směnné kurzy cizích měn (bezhotovostní) 3URNRQYHU]HWUDQVDNFtSURYHGHQêFKNDUWDPL+6%&3UHPLHUPLPR~]HPtý5MVRXSRXåtYiQ\VPČQQpNXU]\ VSROHþQRVWL0DVWHU&DUG,QW,QIRUPDFHRVPČQQêFKNXU]HFKVSROHþQRVWL0DVWHU&DUG,QW9iPEXGRXSRVN...

Více

Czech Republic

Czech Republic /B!)2%!&%67!+&!:%&(%*9%$!&6(%8!%)2#*(!611*7*6)*+#8!#6)*+#67*)B8!:+7*)*(67!:%&'<6'*+#8!&%7*;*+#!+&! &%67! +&! :%&(%*9%$! 76(?! +1! &%7*;*+<'! /%7*%[email protected]! A2%! +11%#(%'! 1+&! 32*(2! )2%'%! 6;;&696)*#;! ...

Více

Corporate Bonds Fund, GIC 30.4.2016

Corporate Bonds Fund, GIC 30.4.2016 AGILE PROPERTY 8.875 28/4/17 C14

Více