16A. Svetová meziválecná próza

Komentáře

Transkript

16A. Svetová meziválecná próza
16A. Světová meziválečná próza
• vlivy:
– 1. světová válka
– úsilı́ o nový řád →vı́tězstvı́ fašismu (Itálie, Německo) a komunismu (Rusko po řı́jnové revoluci 1917)
– hospodářská krize 30.let, španělská občanská válka, 2. svět. válka
• znaky:
– experimenty →potlačenı́ děje, lyrizace prózy, subjektivizace
– témata: návrat k mýtu, rodina
Francie
HENRI BARBUSSE (1873 – 1935)
• román Oheň – otřesný denı́k vojenské čety (pohled “zdola”) – až naturalistické popisy, vlastnı́ zážitky z fronty x
filosofické úvahy,...
ROMAIN ROLLAND (1866 – 1944)
• držitel Nobelovy ceny
• prozaik, hudebnı́ vědec, autor životopisů významných osobnostı́ (Beethoven, Tolstoj,...)
• předválečná tvorba – 10dı́lný cyklus Jan Kryštof – životnı́ osudy geniálnı́ho německého hudebnı́ka (inspirace Beethovenem, smysl života hudebnı́k nacházı́ v hudbě)
• protiválečné zaměřenı́
– novela Petr a Lucie
∗ založena na kontrastu:
hrůzy války x vysněný svět dvojice milenců
problémy války x rozvı́jejı́cı́ se cit lásky
∗ lyrické, poetické laděnı́ přı́běhu, shakespearovský motiv
∗ děj se odehrává ve válečné Pařı́ži (leden až březen 1918)
∗ tragický konec: společně zahynou v kostele při náletu →obžaloba nesmyslnosti války
– román Okouzlená duše
– román Dobrý člověk ještě žije
∗ hl. hrdina renesančnı́ postava (truhlář z přelomu 16./17.st.)
∗ ztělesňuje lidovou moudrost a pozitivnı́ přı́stup k životu
ANTOINE de SAINT EXUPÉRY (1900 – 1944)
• francouzský hrabě, letec v 2.sv.válce
• pohádková próza Malý princ
– setkánı́ letce s malým princem z neznámé planety
– nutnost přátelstvı́ a odpovědnosti, projev vı́ry v člověka a jeho velikost
– rozdı́lnost pohledu na svět: dı́tě x dospělý člověk
1
ANDRÉ GIDE (1869 – 1951)
• nositel Nobelovy ceny z roku 1947
• v dı́le biblická inspirace (vychováván v přı́sné náboženské morálce), později inspirace antikou
• román Penězokazi
– vrcholné dı́lo lı́čı́cı́ vzpouru dětı́ ze třı́ dobře situovaných rodin proti falešné morálce a pokrytectvı́ rodičů a jejich
způsobu výchovy
– hlavnı́ hrdina spisovatel Eluard se chystá napsat román Penězokazi a do prostředı́ revoltujı́cı́ch dětı́ ho přivádı́
homosexuálnı́ láska k jednomu z nich
– realita skutečná se mı́sı́ s realitou literárnı́ = “román o románu”
– pravdivá výpověd’ o Rusku
MARCEL PROUST (1871 – 1922)
• modernı́ román Hledánı́ ztraceného času
–
–
–
–
7 dı́lů, 1.dı́l Smrt Swannových
detailnı́ vyjádřenı́ zážitků a positů vypravěče, psychických procesů (vnitřnı́ monolog)
nahlı́žı́ na věc ze všech úhlů →časem vidı́me věci jinak
proud vědomı́, necharakterizuje postavy, důležitý plynoucı́ čas
Anglie
JAMES JOYCE (1882 – 1941)
• irský prozaik, novátor v próze
• osobitý styl: metoda volného proudu vědomı́, mnohovýznamový sled pojmů a obrazů, působivý jazyk
• vztah k rodné zemi: povı́dky Dubliňané
• román: Odysseus
– parafráze antického mýtu, obraz současného Dublinu a vztahů mezi lidmi (prázdnota, banalita všednı́ho života,
ale i jeho neopakovatelnosti)
– poslednı́ část Mollyin sen – vrchol volného toku myšlenek a asociacı́, napsáno jako 1 souvislá věta
VIRGINIA WOOLFOVÁ (1882 – 1941)
• ve 13 přišla o matku, pak jı́ umı́rá manžel →pokus o sebevraždu, nervová zhroucenı́, nakonec se utopila
• styl: proud vědomı́ dané postavy, romány spı́š niterné, introspektivnı́ →zkoumánı́ vnitřnı́ch myšlenek a pocitů jejich
postav
• romány:
– Panı́ Dallowayová
∗ Clarissa bohatá, manžel Richard →ráno plány, co bude přes den dělat (připravuje večı́rek)
∗ paralelně pan Septimus →chce se zabı́t, všechno je nanic, skočı́ z okna
– K majáku, Orlando, Vlny – proud vědomı́ maximálnı́, citové postoje 6 lidı́
Německo
THOMAS MANN (1875 – 1955)
• humanistická a demokratická próza, Nobelova cena
• romány:
– Buddenbrockové – rodinná sága (4 generace), vzestupy a pády podnik. rodiny (inspirace vlastnı́mi životnı́mi
zážitky)
– Smrt v Benátkách – spisovatel miluje chlapce – ztělesněnı́m dokonalé krásy
2
ERICH MARIA REMARQUE (1898 – 1970)
• romány:
– Na západnı́ frontě klid
∗ o osudech studentů (hl.postava Pavel Bäumer), kteřı́ prožili válku na záp.frontě
∗ ztrácejı́ všechny životnı́ iluze, protestujı́, snažı́ se přežı́t
∗ drsné obrazy z bojiště, vzpomı́nky hlavnı́ho hrdiny i svérázný lidový humor
∗ tragický konec nenaplněného života
– Cesta zpátky
∗ volné pokračovánı́ Na západnı́ frontě klid
∗ osudy lidı́ zničeny válkou, návrat domů a konec přátelstvı́ z fronty →zážitky vedou k vnitřnı́ prázdnotě, k
problémům s návratem do normálnı́ho života
– Tři kamarádi – z prostředı́ automobilové dı́lny (závodnı́ci), smutný přı́běh lásky
– Miluj bližnı́ho svého – emigranti, vyhoštěnı́ ze země, milostný přı́běh
– Čas žı́t,čas umı́rat – milostný přı́běh, Rusko, chlapec zajat,...
– Jiskra života – z koncentráku, hl.hrdina pouze čı́slo, autentické zážitky, snaha přežı́t
LION FEUCHTWANGER (1884 – 1958)
• žid, emigrace – Francie, Španělsko, USA
• romány: Žid Sus – osudy židů v 2.sv.válce
• trilogie: Čekárna – obraz soudobého Německa (nacismus, Hitler), vlastnı́ zkušenost z vyhnanstvı́
• historické romány – se současným podtextem (zejména z židovských dějin):
– Židovka z Toleda – z 13.stoletı́
• životopisné romány – Goya, Bláznova moudrost – o Rousseauovi
Rusko
MICHAIL ŠOLOCHOV (1905 – 1984)
• Nobelova cena
• romány:
– Tichý Don – 4dı́ly, život kozáků v 1.světové válce a po nı́
– Rozrušená země – kolektivizace po řı́jnové revoluci, kolchozy. drsný obraz skutečnosti
• novela Osud člověka – lidský přı́běh vojáka (válka a poválečný svět)
ISAAK BABEL (1894 – 1941)
• žid, v koncentráku
• realistický, dokumentárnı́, strohý styl
• povı́dky – naturalistické, drastické:
– Rudá jı́zda – vlastnı́ zkušenosti, taženı́ s kozáky r.1920, obraz drsného života, složitých konfliktů, dramatičnost
– Oděské povı́dky
MICHAIL BULGAKOV (1891 – 1940)
• dramata: Zojčin byt, Dny Turbinových
• novely: Psı́ srdce, Osudná vejce
• romány:
– Bı́lá garda, Divadelnı́ román
– Mistr a Markétka – přı́běh Fausta s biblickým přı́během ukřižovánı́ Krista
3
JEVGENIJ ZAMJATIN (1884 – 1937)
• próza My – úvahovost, ironie, výsměch sovětské moci
Amerika
reakce na sociálnı́ situaci
ERNEST HEMINGWAY (1899 – 1961)
• Nobelova cena
• představitel tzv. ztracené generace = amer. spisovatelé, kteřı́ odešli do války jako studenti – dobrovolnı́ci s představou
boje za svobodu a demokracii →pochopili svůj omyl, válka je natrvalo poznamenala
• novátorský styl: skrytá dramatičnost zdánlivě strohých popisů – v podtextu zachycena atmosféra situace i charaktery
hrdinů; záměrně strohé a jednoduché věty; hrdinové prokazujı́ morálně lidské kvality
• romány:
– Sbohem, armádo
∗ vlastnı́ zážitky a vzpomı́nky z fronty
∗ ideová dezorientace Hrdinů →upı́najı́ se k základnı́m hodnotám individuálnı́ho lidského života (láska, přátelstvı́,
odvaha, čest)
∗ hlavnı́ hrdina (sanit’ák, zamiluje se do sestřičky) opouštı́ frontu →do neutrálnı́ho Švýcarska, ona těhotná
→porodı́ mrtvé dı́tě a umı́rá, poté co přežili všechny útrapy války
– Komu zvonı́ hrana
∗ reakce na španělskou občanskou válku, boj proti fašismu
∗ hl.hrdina americký dobrovolnı́k Robert Jordán – těžce zraněn, čeká na smrt a teprve nalézá skutečný smysl
života (láska ke španělské dı́vce)
– symbolická novela Stařec a moře
∗ obraz zápasu s přı́rodou a zlem do poslednı́ch chvil života
∗ vzdát se = ztratit lidskou důstojnost
∗ kubánský stařec Santiago, chudý rybář, vedl statečný i když beznadějný boj s mořem a žraloky o svůj úlovek
∗ oslava lidské aktivity a nezdolnosti
WILLIAM FAULKNER (1897 – 1962)
• také patřı́ do “ztracené generace”
• složitý styl, epizodičnost, mozaika žánrů a citových zabarvenı́
• obraz amerického Jihu, sociálnı́ a rasové problémy
• román Divoké kachny
JOHN STEINBECK (1902 – 1968)
• Nobelova cena
• zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hospodářské krize →ztráta půdy, vystěhovalectvı́, cesta na
Západ, marné hledánı́ obživy
• romány:
– Hrozny hněvu – venkov jako útočiště před civilizacı́
– O myšı́ch a lidech
∗ postižený Lenny a Jorge putujı́ a pracujı́ od domu k domu
∗ Lenny vždy něco provede, má rád zvı́řata, ale svou obrovskou silou, kterou neumı́ ovládat, je samou láskou
vždycky zabije
→v jednom statku uškrtı́ dceru statkáře – hladil ji
→oba utı́kajı́, ale vesničané je najdou →Jorge ho zastřelı́, chce mu ušetřit lynčovánı́
– Toulavý autobus – cesta lidı́ autobusem, rozbije se, lı́čenı́ vztahů mezi lidmi
– Na východ od ráje – rodinná sága, střet rodin, hrdinové 2 bratři Kain a Ábel, otázky kdo je vinen, kdo má být
zavržen
4
F.S. FITZGERALD
• román Velký Gatsby – bohatý, pořádá večı́rky, žije zdánlivě spokojeným životem, na jeho pohřbu pak nikdo
THEODOR DREISER
• román Americká tragédie – hlavnı́ hrdina ješitný a pyšný, penı́ze jsou pro něj nejdůležitějšı́
“PRAŽŠTÍ NĚMCI”
FRANZ KAFKA (1883 – 1924)
• pražský rodák židovského původu
• autor povı́dek, aforismů, denı́kových záznamů (fragmenty), vliv existenciálnı́ filozofie
• vrcholné romány: Proces, Zámek – nedokončené
– vyjádřenı́ pocitu úzkosti, odcizenı́ člověka v modernı́ společnosti, nebezpečı́ zmechanizovánı́ života a neschopnost
člověka vzdorovat, postavit se proti systému = proviněnı́ →zkáza
– neurčitost mı́sta a děje
5

Podobné dokumenty

Cesta kolem Orientu

Cesta kolem Orientu Japonské historické drama od režiséra Kobayashiho. Staršı́ rónin – nezaměstnaný samuraj – dorazı́ do domu feudálnı́ho pána a žádá o čestný prostor ke spáchánı́ rituálnı́ sebevraž...

Více