Zpravodaj 5/2014 - Jaroměřice nad Rokytnou

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 5/2014 - Jaroměřice nad Rokytnou
5/2014
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
srdečný můj pozdrav Vám všem v měsíci máji,
nejkrásnějším měsíci celého roku, měsíci krásy
květů, jež nás na každém kroku příjemně
obklopují a svojí vůni mnohdy uchvacují
a příjemně navozují naší mysl, měsíci lásky
a všeho hezkého kolem nás.
Samotný květen nám přináší, jak se zmiňuji,
mnoho krásy kolem nás. A pokud tuto krásu
vnímáme a sami pak k ní přidáme i krásu naši,
kterou ve svých srdcích zajisté máme, krásu
našeho jednání a vztahů mezi námi, pak je to
jistě ta nejlepší a nejkrásnější souhra, jakou si
můžeme všichni přát. A že nám příroda svoji
krásu chystá sama, nezávisle na naší vůli,
považuji za nádherné kouzlo, které ruka
člověka svým konáním naštěstí ovlivnit
nemůže. Pak už jen opravdu záleží na nás, „na
té ruce člověka“, zda-li svými činy, skutky a také
i chováním k sobě a ke druhým, dokáže v nás
tuto nádheru umocnit, anebo na druhé straně
bohužel i třeba ponížit. Přeji Vám všem, ať se
vždy podaří tuto nádheru vždy a jen zvětšovat a
násobit pro nás všechny.
Máme za sebou První máj, Svátek práce,
který je oprávněně v tento den, 1. května takto
označován. Vždyť práce od nepaměti lidstvo
posouvá dále ve vytváření hodnot pro sebe, své
okolí, společnost a je tou silou, jež nás také
vede vpřed, upevňuje sounáležitost k sobě
navzájem a přináší potěšení, když se mnohé
daří a povede. Přeji si jen, aby tato práce měla
vždy pro každého smysl vnitřního naplnění,
byla konána s láskou a hlavně, aby byla možná
pro všechny ty, kteří pracovat chtějí. Vím, že to
není v dnešní době jednoduché s pracovním
trhem. Mnohé trápí nezaměstnanost, a s tím
spojená mnohdy i bezvýchodnost a pocit
marnosti. Přece však věřím a přeji si, aby se
podařilo postupně toto v naší společnosti řešit.
A myslím, že i malým dílem jsme tomu přispěli
v řešení i my, město a naše firma TESMA, které
po dohodě a spolupráci s Úřadem práce
v Třebíči pomohly cca 25 lidem od nás
v možnosti zaměstnání. Vím, že to není nejlepší
a konečné řešení, bylo to a je to vždy tak max.
na 1 rok, přesto si myslím, že i toto je přijatelná
pomoc těm, kteří zrovna o svoji práci přišli a my
dokážeme nabídnout pomocnou ruku. A v tomto
se budeme snažit ve spolupráci s Úřadem
práce pokračovat i nadále.
Květen pro nás znamená i vzpomenutí
všech těch, kteří položili své životy za naši
svobodu ve 2. světové válce, která před 69 lety
v květnu skončila. Uvědomujme si stále, že tato
naše dnešní svoboda, kterou bereme jako
samozřejmost, byla vykoupena tehdy milióny
a milióny obětmi. Bez těchto obětí by dnešní
svobody nebylo. Mějme to prosím stále na
paměti a tichou vzpomínkou vzdejme úctu
těmto lidem, kteří své životy obětovali pro nás,
naši svobodu.
Pěkné počasí v těchto dnech nám také
umožňuje pokračovat na našich akcích. Jen v rychlosti se k některým vrátím. Rekonstrukce
ulice Komenského pokračuje velmi dobře a už
teď mohu říci, že se o cca 3 týdny uspíší
dokončení a věřím, že jak budete číst má slova,
bude již rekonstrukce plně dokončena. Taktéž
mohu říci totéž i ke křižovatce u autobusového
nádraží, kde také bude termín celkem o dost
zkrácen. V neposlední řadě i dokončující se
rekonstrukce Špitálu bude v průběhu května
také úspěšně dokončena. Znamená to, že
můžeme začít dělat další akce, které jsou
v letošním roce plánovány. V nejbližších dnech
se tedy započne s rekonstrukcí chodníku na ul.
Poděbradova, začneme dělat chodník na ulici
Růžová, tj. směrem od kostela ke kapli Sv.
Josefa a také chodník na ulici Floriánská.
A ještě zmínka k rekonstrukci náměstí v rámci
akce Zpřístupnění památek (tj. nám. Míru, ul.
Helfertova, před Špitálem a parkoviště pro
osobní auta na ulici Poděbradova u zámecké
zdi), zde je nyní vyhodnocování podaných
nabídek a věřím, že vše dobře dopadne,
abychom v průběhu června mohli akci
realizačně zahájit. Zmínil jsem zde jen ty akce
náročnější, další drobnější akce plánované
a někdy i neplánované z pohledu nezbytné
opravy či údržby průběžně běží.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám všem
ještě jednou co nejkrásnější prožití májového
měsíce. Ať tento měsíc prožijete v kráse
a nádheře a láska Vás na každém svém kroku
v tomto nádherném měsíci provází a činí Vás
šťastnými.
S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup,
starosta města
Brány památek dokořán
Vážení a milí spoluobčané, už podruhé se
radnice našeho města po úspěšném vstupu
v loňském roce i v letošním roce zapojila do
akce vyhlašované v rámci celé České republiky
pod názvem Brány památek dokořán. Jedná se
svým způsobem o jedinečnou akci, která má za
cíl přiblížit památky v našem městě jak svým
občanům, tak i mnohým návštěvníkům našeho
města. V letošním roce jsme do této akce
zapojili objekt samotné radnice, který je kulturní
památkou, dále pak Špitál, jenž je také kulturní
památkou a nyní zde finišující práce na
dokončení jeho mnohaleté rekonstrukce
a Muzeum Otokara Březiny, kde ve spolupráci
se Společností Otokara Březiny bylo zpřístupněno samotné muzeum tohoto našeho
významného básníka. Musím říci, že jsem byl
velmi překvapen vysokým zájmem návštěvníků, kteří tato místa navštívili. Myslím, že
největší zážitky si návštěvníci, aspoň podle
reakcí lidí, se kterými jsem hovořil, odnášeli ze
Špitálu, kde zatím zpřístupněná chodba tohoto
objektu ve své nové kráse mnohé uchvátila.
Myslím, že Ti, kdo se přišli podívat, a bylo jich
opravdu hodně, nelitovali a naopak si odnesli
neopakovatelné zážitky. Velmi jsem byl také
potěšen i návštěvností samotné radnice a také
Muzea Otokara Březiny. Chci zde poděkovat
všem těm, kteří se přišli podívat do všech těchto
třech otevřených míst našich památek a také
poděkovat i těm, kdož se o přípravu a průběh
této akce přičinili. Věřím, že se v každém tomto
místě všichni návštěvnici cítili příjemně
a společně se tak již nyní můžeme těšit na další
ročník této zajímavé akce, které naše památky
ukazuje svým neopakovatelným způsobem.
Jaroslav Soukup, starosta města
Zpravodaj 5/2014
str. 2
Sokolovna – určitě si zaslouží uvážlivé řešení
Vážení a milí spoluobčané, myslím, že se o sokolovně napsalo
mnohé a Vám byla dána možnost se celkem detailně dozvědět o jejím
osudu a k tomuto osudu bylo podáno víc než dost informací. Myslím, že
nyní je na řadě spíše si řádně, s důkladnou rozvahou vše promyslet
a zvážit kroky, které by ze strany města mohly vést k záchraně tohoto
areálu, pokud by se podařilo dojednat převod tohoto areálu na město.
Říkám mohly vést, protože k tomuto je třeba výrazně většinového
souhlasu členů zastupitelstva města a také rozumné dohody s majitelem
tohoto areálu, tj. Sokolskou župou plk. Švece v Jihlavě. Jsem si také
vědom, že je to řešení velmi odpovědné a také protínající se napříč všemi
volebními stranami a také i Vás, občanů našeho města. Na posledním
jednání zastupitelstva města jsme se touto problematikou opět detailně
zabývali. Závěrem jednání v této záležitosti bylo ustavení vyjednávací
skupiny, po jednom členu z každé volební strany, jež má v ZM svého
zástupce. Cílem této skupiny bude jednat se Sokolskou župou plk. Švece
a svým způsobem odblokovat stávající situaci a pokusit se vzájemně
dohodnout na rozumném řešení pro obě strany. Dohodnout se věcně
a konstruktivně, bez emocí a hlavně ve snaze najít oboustranně
přijatelnou cestu. Výsledek jednání bude poté předložen k jednání na
zastupitelstvu města k jeho řádnému projednání. Mne nezbývá věřit, že
průběh tohoto jednání bude veden právě snahou najít co nejlepší řešení.
Nejlepší řešení i v tom, aby tento areál umožňoval nám všem jeho
využívání, ať je to pro sportování, volnočasové aktivy, společenské či
kulturní akce a mnohé další přínosné aktivity. V případě, že chcete třeba
i svým názorem či svým postřehem pomoci v řešení této situace, uvítám
i Vaše názory či podněty.
Jaroslav Soukup, starosta města
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zpráva z jednání zastupitelstva a rady města za měsíc duben 2014
Měsíc duben byl na radnici ve znamení
celkem tří schůzí rady města a jednoho
veřejného zasedání zastupitelstva města.
Schůze rady města č. 102 ve středu
2. dubna 2014 se hned v úvodu vrátila
k projektu „Zkvalitnění přístupu k památkám
v Jaroměřicích nad Rokytnou“. Na základě
rozhodnutí z minulého zasedání bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavebních
prací. Tentokrát radní ustavili komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a komisi pro
hodnocení nabídek. Výběr firmy, která bude
rekonstrukci náměstí Míru, ulice Helfertova,
prostoru před Špitálem a parkoviště na
Poděbradové realizovat, by měl být známý
v první polovině měsíce května. V souvislosti
s novými úpravami chodníků a komunikace na
ulici Komenského musela být provedena
rekonstrukce vodovodního řadu, který je vložen
do svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE
se sídlem v Třebíči. Jedná se však
o infrastrukturu města a současně vyvolanou
investici, proto byla schválena smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
85.214,- Kč bez DPH. Tak jako v každém roce,
i letos se rada zabývala žádostmi spolků
o poskytnutí dotací na celoroční činnost.
Vycházelo přitom z rozpočtu města a platných
pravidel města. Částky do 50 tis. Kč byly
schváleny přímo, částky tuto hranici přesahující
radní doporučili ke schválení zastupitelstvu
města. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
dotační titul na modernizaci výpočetní techniky
a softwarového vybavení úřadů měst a obcí tak,
aby došlo k jejich širší elektronizaci. Radní se
seznámili s podmínkami pro přidělení dotace
dosahující až 85% nákladů a rozhodli uplatnit
žádost na projekt s celkovými náklad téměř dva
milionů korun. Ke konci března proběhla
elektronická aukce k zajištění elektrické
energie a zemní plyn pro všechna odběrná
místa města a místní školy. Nejnižší nabídky
uplatnily a smlouvy pro rok 2015 byly radou
schváleny se společnostmi E.ON Energie, a.s.
a Pražská plynárenská, a.s.
Schůze rady města č. 103 v pondělí 14.
dubna 2014 byla zaměřena hlavně na přípravu
24. Zasedání zastupitelstva města, ale přesto
projednala i dalších 23 bodů programu. Nejprve
podrobně zhodnotila kulturní akce za první
čtvrtletí roku. Bez připomínek byl odsouhlasen
i plán akcí městského kulturního střediska na
období do pololetí. Již podruhé se radní
zabývali žádostí jedné z firem o umístění antény
pro šíření internetu na střechu mateřské školy.
Jednohlasně se shodli střechu školy pro tyto
účely neposkytovat. Rozsáhlý byl blok
majetkoprávních záležitostí. Většina je však
v kompetenci zastupitelstva města, proto k nim
radní přijali pouze doporučující nebo
nedoporučující stanoviska a podrobněji jsou
popsány v části týkající se samotné veřejné
schůze. Schváleno bylo věcné břemeno
vodovodní přípojky na ulici Sokolovská. Dále
bylo vzato na vědomí odmítnutí návrhů na
pořízení změny Územního plánu města, které
podala firma TINALDACK s.r.o. ze strany
Městského úřadu Třebíč, který je jeho
pořizovatelem. Velkou diskusi vyvolal návrh na
zrušení umělé vodní nádrže v Ratibořicích.
Tento bod byl projednáván za přítomnosti členů
občanského výboru. Jako závěr bylo
dohodnuto do 30.6.2014 pořídit tři varianty
možného řešení – zrušení nádrže, její celková
rekonstrukce nebo upravení na menší a
vzhlednější. Část jednání připravená od
finančního odboru obsahovala účetní závěrky
místních škol za loňský rok. Výsledky
hospodaření rada schválila převést do jejich
rezervních fondů. U mateřské školy se jedná
o částku 215 tis. Kč a u základní školy o 566,5
tis. Kč. Kromě toho ZŠ převede 32,5 tis. Kč do
svého fondu odměn, z rezervního fondu poté
bude využito 263,5 tis. Kč na pořízení
keramické pece a opravu sociálního zařízení
v nové budově. Rozpočtová opatření byla
schválena v celkové výši 315 tis. Kč, největšími
položkami na straně příjmů jsou odvody
z výherních hracích přístrojů a na výdajové
plánované rozšíření kamerového systému
a instalace fotopastí. Město získalo od Kraje
Vysočina další dvě dotace, a to 170 tis. Kč na
rozšíření městského kamerového systému a 31
tis. Kč na provoz turistického infocentra. Rada
schválila příslušné smlouvy, aby mohly být
využity. V loňském roce město uzavřelo
smlouvu s investorem obchodního domu
panem Hortem, podle které budou v okolí
stavby vybudovány inženýrské sítě využitelné
městem i pro další rozvoj lokality. Na základě
stanoviska plynárenské společnosti však musel
být změněn předpokládaný plynovod na
pouhou přípojku a pan Hort proto předložil
městu návrh kompenzace za tuto úpravu. Rada
proto přijala doporučující stanovisko pro
zastupitelstvo města uzavřít s panem Hortem
v tomto smyslu dodatek původní smlouvy. Dále
se pak ještě zabývala problematikou
investičních a neinvestičních dotací pro místní
spolky, zajištěním akce Betlaine přes noc z 30.4
na 1.5. po stránce veřejného pořádku
a bezpečnosti a na závěr stanovila program
veřejné schůze zastupitelstva města.
Schůze rady města č. 104 ve středu 16.
dubna 2014 byla svolána k jedinému bodu
programu. Radní se vrátili k problematice
návrhu kompenzace za změnu plynovodu
k obchodnímu domu na plynovou přípojku, jak
bylo jednáno na minulé schůzi rady. Důvodem
byla konečná výše finančního vyrovnání. Radní
se shodli projednání v zastupitelstvu města
odložit na jeho červnové zasedání, opatřit další
doplňující podklady a s investorem obchodního
domu dodatek smlouvy podrobněji doladit.
Zastupitelstvo města č. 24 ve středu 23.
dubna 2014 mělo na programu především
majetkové záležitosti. Po zprávě o činnosti
finančního výboru a odsouhlasení jeho plánu
jednání na letošní rok se zastupitelstvo
seznámilo s rozhodnutím MěÚ Třebíč, odboru
rozvoje a územního plánování odmítnout návrh
na pořízení změny Územního plánu Jaroměřic
n. R., který podala firma TINALDACK s.r.o., a to
z důvodu nedodání žádaných podkladů. Poté
rozhodlo o prodeji pozemku o výměře 1 tis. m2 v
zahrádkářské kolonii a odmítlo koupi části
pozemku pro budoucí výstavbu v lokalitě „Horní
město“ od soukromého majitele z důvodu
vysoké ceny. Kromě toho byly schváleny dva
záměry prodeje městských pozemků v k.ú.
Popovice n.R. a Jaroměřice n.R., jak jsou
zveřejněny na úředních deskách. Schváleny
byly dotace spolkům na kulturní, sportovní
činnost a sociální služby a vzata na vědomí
všechna rozpočtová opatření rady města za
období od minulého zasedání zastupitelstva.
Největší diskuse se týkala vývoje kolem
sokolského areálu, který je nyní ve vlastnictví
sokolské župy. Výsledkem byla dohoda
o sestavení pracovní skupiny ze zástupců
všech volebních stran v zastupitelstvu za
účelem pokračování jednání s vedením župy
o podmínkách převodu areálu na město.
Josef Kula
[email protected]
Zpravodaj 5/2014
str. 3
Slovo hejtmana
Do nové vlády vkládáme naděje, že spolupráce bude
s ohledem na potřeby našeho kraje určitě lepší, než
s vládou předchozí. To se potvrdilo, když před měsícem
navštívil Vysočinu i samotný předseda vlády České
republiky Bohuslav Sobotka. Ve více lokalitách vyjádřil
podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další
rozvoj podstatné.
Především otázky související se zaměstnaností
našich spoluobčanů byly v popředí zájmu pana premiéra.
Vyjádřil spokojenost například s naší aktivitou v orientaci
krajského školství k potřebám trhu práce. O tom se
přesvědčil přímo při návštěvě Střední průmyslové školy
Třebíč, kde se seznámil s dobrou praxí středního školství
na Vysočině a jeho přizpůsobením se reálné poptávce
firem – například v podobě zavedení nového oboru
Energetika a oborového zaměření specialistů na
zpracování plastů. V našem regionu fungují společnosti,
které tyto specialisty zaměstnávají. Nové studijní
zaměření pomohly specifikovat společnosti Mann
Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér České
republiky rovněž navštívil a ocenil náš inovativní přístup
ke vzdělávání odborníků pro konkrétní regionální
zaměstnavatele. Navštívil rovněž Vysočina Arenu
v Novém Městě na Moravě, o němž se uvažuje, že by
mohlo být národním olympijským centrem pro biatlon. Se
zachováním zaměstnanosti v regionu souvisela i návštěva uranového dolu Rožná. V těchto souvislostech není
zatím nic rozhodnuto, pouze byla otevřena diskuse. Jsou
nutné odborné analýzy i podmínky praktického zajištění
financování a provozu a projednání těchto projektů
s příslušnými ministerstvy i místní samosprávou. Během
jara očekáváme i pracovní návštěvy dalších ministrů.
Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky
na soulad našich činností s přírodou. Během závěru
letošní zvláštní zimy jsme se začali obávat sucha. Dnes to
nevidím jako bezprostřední dramatické ohrožení, ale měli
bychom být připraveni na možné nejrůznější podoby
přírodních dějů. Předpoklad a poznatky klimatologů
hovoří o tom, že Česká republika bude patřit do pásma,
kde se může množství srážek v průběhu roku snížit a pak
naopak mohou přijít přívalové deště a lokální záplavy. Kraj
Vysočina je díky přehradám Vír a Želivka zásobárnou
vody pro Prahu i Brno, proto se musí kromě jiného
intenzívně věnovat opatření k zadržení vody v přírodě.
Bohužel jsem zjistil, že tato oblast je zatím opomíjena.
Připravili jsme se na povodně, na množství vody z tajícího
sněhu, nádrže byly předpuštěny a najednou nám příroda
řekla během jednoho roku – takhle ne! Myslím si, že je
potřeba, aby odborníci začali s tímto problémem pracovat
a řekli, jak s vodou šetřit, jak ji udržet, jak s ní nakládat
rozumně v průmyslových provozech i ve všech dalších
oblastech včetně domácností.
Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme
obrovské množství požadavků, ale nemáme tolik zdrojů.
A bohužel je jednoznačné, že všechny silnice na všech
trasách v České republice zcela perfektní nejsou a ani na
Vysočině nebudou. Jednoduše proto, že počet silnic a
jejich vytíženost zdaleka převyšují finanční prostředky,
které jsme schopni dát dohromady. Když se podíváme,
jak bolavě se opravuje dálnice D1 a jak složité je prosadit
výstavbu nových dálničních úseků, cítíme nutnou potřebu
přehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším
možným scénářem je vyřazení některých silnic, a to i v Kraji Vysočina, ze silniční sítě. Osobně bych byl velmi nerad,
abychom k této variantě dospěli, ale bohužel, stav je
takový. Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme civilizačně
na vysoké úrovni, všechno si přejeme mít NEJ, ale
prostředky přestávají být k dispozici.
Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se
snažit je řešit. Ovšem jen v rámci daných možností. Ty
nijakým nářkem nebo stížnostmi nepřekročíme. Přesto si
myslím, že si nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to
vnímali a měli potěšení z obyčejných lidských radostí.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
OKéNKO RADNÍHO
Tesma – každý z našeho města
a přičleněných vesnic ví, o jaké firmě je řeč.
Ne všechna práce, kterou Tesma vykonává,
se setkává ze strany občanů s nadšením a
pochopením. Ne vše se firmě daří. Zde bych
ale já jako občan Jaroměřic poukázal na
změnu, kterou tato firma prošla za posledního
3,5 roku. Tesma si dnes troufne i na takové
zakázky, jako je oprava náměstí Komenského, což je zakázka více jak za 2,2 miliony
Kč. Také obrat (více jak 25 mil Kč), kterého firma Tesma dosáhla za rok
2013, už budí pozornost a uznání. Když vidím na Komenského náměstí
zaměstnance naší Tesmy, jak pokládájí novou dlažbu na chodníky a na
komunikace, jsem rád, že Tesma zaměstnává lidi z nejbližšího okolí, jsem
rád, že jsme ušetřili, protože firma Tesma nabídla nejnižší cenu, a přesto
ještě vydělala. Na letošní rok 2014 dokonce Tesma předpokládá obrat ještě
asi o 5 mil. vyšší. Pokud bude odvádět kvalitní práci za rozumnou cenu, tak
bude mít dobré reference na svoji práci, a to může být první krok k ještě
větším a zajímavějším zakázkám. Ne vždy a všichni budou Tesmu chválit.
Já bych však chtěl popřát firmě finanční zdraví, žádné neplatiče a hodně
další práce.
Antonín Malena
radní města
ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE PRO VOLIČE
Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky, je osoba, která
- alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let
- je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu
Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území České republiky, tj. nejméně od 9. dubna 2014
Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České
republiky, a to v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
HLASOVÁNÍ
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po
příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz
opravňuje k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. V případě, že voliči
nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a zároveň se lze obrátit na
městský úřad nebo krajský úřad.
Zpravodaj 5/2014
str. 4
Místo konání voleb do Evropského parlamentu
Číslo
volebního
okrsku
1.
2.
3.
Volební místnost
adresa
Pro voliče bydlící v
Jaroměřice nad Rokytnou - ulice:
B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Floriánská, F. V. Míči, Ke
Spravedlnosti, Klášterní, Krátká, Křižní, Lázeňská, nám. Míru, Nová,
Ohrazenická, Poděbradova, Stromořadní, Zahradní
Kulturní zařízení
Střelnice
Jaroměřice nad Rokytnou - ulice:
Březinova, Havlíčkova, Helfertova, Husova, Chelčického, J. Krčála, K
Modřínům, K Ráji, Komenského, Luční, Nábřežní, Palackého tř., Panská,
Revoluční, Smetanova, Tyršova, Veleslavínova, Vrchlického, Žerotínova,
Žižkova
Jaroměřice nad Rokytnou - ulice:
Bohušická, Cigánkova, Čapkova, Družstevní, Dukelská,
Jiráskova, Kapinusova, Kaunicova, Legionářská, M. Horákové, Polní,
Sokolovská, Štefanikova, 5. května
Popovice
Budova ZŠ
místnost I.
4.
Boňov
5.
Ohrazenice
6.
Příložany
7.
Ratibořice
8.
Vacenovice
Jaroměřice nad Rokytnou
Dobrovského 1000
Jaroměřice nad Rokytnou
Komenského 120
Budova ZŠ
místnost II.
Jaroměřice nad Rokytnou
Komenského 120
hasičská zbrojnice
Jaroměřice nad Rokytnou
část Boňov 54
bývalá škola
Jaroměřice nad Rokytnou
část Ohrazenice 71
bývalá škola
Jaroměřice nad Rokytnou
část Příložany 68
hasičská zbrojnice
Jaroměřice nad Rokytnou
část Ratibořice 19
budova osadního výboru
Jaroměřice nad Rokytnou
část Vacenovice 25
Jana Pokorná, [email protected]
KRÁTKé ZPRÁVY
Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí ke krátkodobým
pronájmům zasedací místnost v budově podnikatelského inkubátoru
č.p. 1055 na ulici Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou o výměře 28,46 m2.
Prostory lze využít např. k menším rodinným oslavám, k předváděcím a
prodejním akcím, ke schůzím atd.
V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu
Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 408 022.
Kacetlová Petra, [email protected]
Město Jaroměřice nad Rokytnou vyhlašuje záměr pronajmout
nebytové prostory o podlahové výměře 44,15 m2 (prodejna) v objektu
č.p. 1125 na ulici Kaunicova v Jaroměřicích nad Rokytnou na dobu
neurčitou, s možností každoročního navyšování nájemného o příslušnou míru inflace a s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu
Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 408 022.
Kacetlová Petra, [email protected]
Klub seniorů Vás zve na přednášku s Ing. Přemyslem Voborníkem
Vliv přírodních
lidí na pralesy
Západní Papui
15. května 2014 v 17.00 hodin
školní jídelna
VSTUPNÉ: ČLENOVÉ KLUBU SENIORŮ
OSTATNÍ
10 Kč
20 Kč
Zpravodaj 5/2014
str. 5
INZERCE
MUDr. Pavel Růžička
oznamuje rozšíření
ordinačních hodin
ambulance praktického lékaře
od 1. 5. 2014:
nově i středa 12-16 hod.
- pouze na objednání
(z toho 14-16 hod. ordinuje
MUDr. Monika Růžičková)
---------------------------------------------Specializovaná diabetologická
ambulance funguje i nadále stejně:
úterý 7-13
čtvrtek 12-18 hod.
tel. 568 440 193
KULTURA KULTURNÍ KALENDÁŘ JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU
15. května 2014
14. června 2014
15. června 2014
19. června 2014
- Klub seniorů „Vliv přírodních lidí na pralesy Západní Papui. „Přednáška s panem Ing. Přemyslem Voborníkem,
zač. 17.00 hodin, jídelna ZŠ O. B.;
- Dětský den - pohádkové odpoledne v parku Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou, zač. 14.00 hodin;
- Půjčování autíček na dopravním hřišti spojené s dopravní výchovou, zač. 15:00 hodin, dětské dopravní hřiště;
- Půjčování autíček na dopravním hřišti spojené s dopravní výchovou, zač. 15:00 hodin, dětské dopravní hřiště;
- Cyklovýlet „Na kole okolo Jaroměřic“, bližší informace naleznete na vývěsce u OD Jednota,
sraz v 9.00 hodin u dětského dopravního hřiště;
- Divadelní představení Kamarádi, zač. 15.00 hodin, Odpočinková zóna;
- Parohatá města - setkání měst a obcí, která mají ve znaku paroží,
- 10:00 hodin, Průvod parohatých měst, prostranství před budovou ZŠ,
- 11:00 hodin, Slavnostní zahájení, zdravice měst, kulturní program, prostranství před budovou ZŠ,
- 12:00 hodin, Zahájení kulturního programu na Odpočinkové zóně;
- Dětský den SDH Jaroměřice nad Rokytnou, Střelnice;
- Slavnostní otevření koupaliště, zač. 14.00 hodin;
- Klub seniorů - bude upřesněno na plakátech.
11. května 2014
11. května 2014
16. května 2014
17. května 2014
18. května 2014
24. května 2014
24. května 2014
30. května 2014
31. května 2014
31. května 2014
31. května 2014
1. června 2014
7. června 2014
7. června 2014
8. června 2014
-
25. května 2014
27. května 2014
29. května 2014
31. května 2014
1. června 2014
7. června 2014
KULTURNÍ KALENDÁŘ Mikroregionu Rokytná
Hasičská okrsková soutěž, zač. 8.30 hodin, hasičský areál u Sádky;
Třebíčská liga v požárním útoku, zač. 13:00 hodin, hřiště TJ Myslibořice;
Hudební slavnosti, zač. 18:00 hodin, KD Dolní Vilémovice;
Odpoledne dětem, zač. 13:30 hodin, Kulturně sportovní areál Lesůňky;
Myslibořická pouť, kulturní dům, náměstí Myslibořice;
Retro diskotéka, zač. 19:30 hodin, Kulturní dům Lipník;
Taneční zábava se skupinou Bagr, zač. 20:00 hodin, areál u myslivecké chaty Výčapy;
Dětský den, zač. 10:00 hodin, Základní škola Lipník;
Dětský den v Příložanech, zač. 13.00 hodin, pořadatel SDH;
Turistický pochod Výčapská 13, zač. 9:00 hodin, start u fotbalového hřiště Výčapy;
Hry bez hranic, zač. 14:00 hodin, Obecní dům - Dolní Lažany;
Dětský karneval, zač. 14:00 hodin, hřiště SK Kojetice;
Dětský den, zač. 14:00 hodin, Bohušice;
Dětský den, zač. 14:00 hodin, hřiště Strážnice Příštpo;
Hasičská soutěž okresní ligy, zač. 20:00 hodin, hasičský areál u Sádky Výčapy.
Zpravodaj 5/2014
str. 6
Zpravodaj 5/2014
str. 7
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN V PŘÍLOŽANECH
V sobotu 31. května 2014 uspořádá Sbor dobrovolných hasičů v Příložanech dětský den.
Vše se odehraje před místní budovou bývalé školy. Program začíná ve 13.00 hodin, kde se nejprve představí jaroměřické mažoretky
MARIONETTE pod vedením paní Markéty Prokešové. Dále bude možnost zhlédnout ukázku jednotky SDH Jaroměřice n. R., hned nato proběhne
ukázka POLICIE ČR – KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ KRAJE VYSOČINA, poté bude následovat módní přehlídka žákyň ZŠ O. Březiny – MÓDNÍ
DESIGN pod vedením paní Klusáčkové. Také bude k dispozici plošina od firmy KLEMPÍŘSTVÍ ALFRÉDA MÖLLERA, aby se všichni mohli pokochat
krásným výhledem na okolí Příložan a Jaroměřic. Kromě tohoto programu si děti i zasoutěží v různých atrakcích, které jsou pro ně připraveny,
odměnou jim budou sladkosti.
Pro účastníky a děti bude připraveno po celé odpoledne občerstvení.
Celé dětské odpoledne bude v Příložanech moderovat DISCO – ŽOKEJ RÁDIA – KISS HÁDY pan Dušan Binka, který bude mít zároveň pro děti
připraven program a po jeho skončení diskotéku.
Srdečně zvou pořadatelé. Na shledanou v Příložanech.
Josef Krejcar, starosta SDH
Vynášení Morany
Vynášení Morany a vítání jara je západoslovanský
lidový zvyk, který se koná zpravidla na Smrtnou neděli.
Jeho ústředním prvkem je figurína nazývaná Smrt,
Morana, Morena nebo také Mařena. Tato figurína bývá
vynášena za vesnici, kde je vhozena do potoka nebo řeky,
která ji odnese z vesnice jako symbol překonání zimy.
Na Smrtnou neděli 6. dubna 2014 jsme se pokusili
obnovit tento zvyk také v Jaroměřicích nad Rokytnou. Vyšli
jsme z náměstí Míru a za provolávání lidových říkaček
došli do parku státního zámku, kde jsme vhodili do řeky
Rokytné figurínu Moreny.
Lucie Melánová
[email protected]
Zpravodaj 5/2014
str. 8
Dílničky pro děti
- Jarní dekorace
z plsti
Další z řady dílniček pro děti byly
zaměřeny na výrobu jarních dekorací.
Děti si mohly vyšít tulipány a kytičky z
plsti, které ozdobily knoflíčky nebo
korálky. Stále krásnější počasí nás láká
k venkovním aktivitám, proto se na další
dílničky můžete těšit až na podzim.
Lucie Melánová
[email protected]
Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou v městské knihovně
V pátek 4. dubna se do jaroměřické městské knihovny vydalo strávit
svou Noc s Andersenem deset malých spáčů. Na začátku se děti
rozehřály smrští kvízů a doplňovaček. Po chutné večeři se zapojily do
celostátní pátrací akce s komisařem Vrťapkou, která probíhala v mnoha
knihovnách a spacích místech v České republice. Děti pomohly vypátrat
psímu detektivovi zloděje zlatého nuggetu a najít místo jeho ukrytí.
Pak se děti vrhly na vyrábění velikonočních přáníček a dekorací, ze
kterých vybraly tři nejhezčí zajíčky. Kouzlo nočních Jaroměřic poznaly
na dobrodružné vycházce. A na závěr večera byly děti odměněny
dárkovým balíčkem, pamětním listem a diplomem Komisaře Vrťapky.
Do říše snů se malí spáči odebraly po zhlédnutí filmové pohádky.
Dobrou noc jim během večera přišel popřát starosta Jaroměřic nad
Rokytnou Ing. Jaroslav Soukup. Celá akce byla ukončena v sobotu v 8 hodin a proběhla v městské knihovně již po dvanácté.
Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou
Jitka Kriegsmannová, Lenka Kacetlová
Klub seniorů - Rakytník řešetlákový - rostlina budoucnosti
Dne 17. 4. 2014 se uskutečnilo setkání seniorů na téma ,,Rakytník
řešetlákový“.
Besedou nás provázel Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc., spisovatel a botanik.
Pan Valíček nás seznámil se svou publikací ,,Rakytník řešetlákový rostlina budoucnosti“.
Senioři měli možnost dozvědět se cenné informace o této blahodárné
rostlině, počínaje pěstováním rostliny a konče užitkem z jejich plodů.
V závěru celého setkání jsme měli možnost otevřeně diskutovat na dané
téma.
Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání, které se uskuteční
15. května 2014.
Kateřina Dyksińská
[email protected]
Zpravodaj 5/2014
str. 9
Hudební slavnosti 2014 - Petra Janů a Golem
V rámci Hudebních slavností 2014 se 18. dubna uskutečnil v kulturním
domě v Ratibořicích koncert Petry Janů a pražského pop orchestru Golem
vedeným Janem Václavíkem.
Tento večer se nesl ve znamení rockové a popové hudby.
V průběhu večera populární zpěvačka zazpívala řadu starých známých
i nových singlů. Součástí koncertu bylo i vystoupení dětí z pěveckých kroužků
MŠ a ZŠ z Jaroměřic nad Rokytnou, kterým bylo umožněno zazpívat si
i společnou píseň s Petrou Janů.
Koncert měl velký úspěch, což dokazoval vyprodaný sál a velký potlesk,
kterým si posluchači vyžádali přídavek.
Na závěr byla pro fanoušky připravena autogramiáda s možností
vyfotografování se s jejich idolem.
Kateřina Dyksińská,
[email protected]
Brány památek dokořán v Jaroměřicích nad Rokytnou
V letošním roce se již podruhé uskutečnila v Jaroměřicích nad Rokytnou akce Brány památek
dokořán. Tak jako v loňském roce měli i letos zájemci možnost navštívit budovu radnice i muzea.
Jako doprovodný program proběhlo v obřadní síni radnice představení nové knihy Lidové písně
z Podhorácka II., součástí bylo také promítání dokumentárního filmu o sběratelce lidových písní
Františce Kyselkové.
V Muzeu Otokara Březiny měli zájemci možnost absolvovat nejen prohlídku muzea, ale také
výstavu Jana Konůpka, kterou připravila Společnost Otokara Březiny.
Letos poprvé jsme zpřístupnili budovu Špitálu. Zde sice ještě probíhají stavební úpravy, pro
zájemce však byla v prostorách
chodby nainstalována výstava místních fotografů Petra Hobzy a Zbyňka
Hobzy.
Budovu Špitálu plánujeme i v budoucnu využít pro pořádání výstav
a kulturních programů. Věřím, že se
nám tak podaří této doposud
nevyužité budově vdechnout život
a stane se místem setkávání nejen
turistů, ale i občanů našeho města.
Lucie Melánová,
[email protected]
ŠKOLSTVÍ
Zahájení soukromé výuky
Od 1. 9. 2014 bude zahájena soukromá výuka v budově MKS Jaroměřice nad Rokytnou (Špitál). Výuku povede učitel hudby Ing. Vladislav
Jedlička a bude vyučovat hře na následující nástroje: saxofon, klarinet, akordeon, el. kytaru a el. klávesové nástroje. Výuka bude individuální, a to 45
minut jedenkrát týdně. Přijímací zkoušky proběhnou v týdnu od 2. 6. - 6. 6. 2014 vždy od 14:00 – 16:00 hod. v budově MKS (Špitále). Zájemci o výuku
(žáci) musí mít alespoň věk 10 let a k zápisu (zkoušce) musí přijít alespoň v doprovodu jednoho rodiče.
Vladislav Jedlička
Zpravodaj 5/2014
str. 10
Gymnázium a SOŠ žije Majálesem!
Všechny z vás, kteří se nebojíte udělat si ze
sebe legraci a pobavit se ve společnosti
mladých lidí, srdečně zveme na oslavu mládí a
lásky, letošní Majáles. Uskuteční se dne
12. května 2014. V 9 hodin vyjde průvod
z gymnazijního parku, v 9.30 bude zahájen
program na zámeckém nádvoří. V programu
vystoupí studenti Gymnázia a Střední odborné
školy Moravské Budějovice a všichni další
zájemci (záměr vystoupit zašlete na e-mailovou
adresu [email protected] do 7. 5.).
O hudební produkci se postará skupina
Acheron. Občerstvení a nabídku výrobků
zajišťují studenti školy. Případný výtěžek bude
věnován na charitativní účely. Ukončení
programu do 13 h. Vůbec nevadí, pokud se
nehodláte zúčastnit průvodu nebo veřejně
vystoupit. Jste vítáni i jako hosté. Přijďte si užít
neopakovatelnou atmosféru!
Studenti Gymnázia a SOŠ + MKS Beseda
Astronomické pozorování večerní oblohy
Gymnázium a Střední odborná škola
Moravské Budějovice se snaží podpořit zájem
studentů o studium přírodovědných předmětů.
Proto v rámci projektu Přírodní a technické
vzdělávání – výzva pro budoucnost připravila
pro studenty, zaměstnance školy i širokou
veřejnost řadu přednášek. Tentokrát přijede
dne 7. 5. 2014 pan Miloš Podařil z Jihlavské
astronomické společnosti. Zájemci budou moci
pozorovat hvězdářským dalekohledem oblohu
od 20:30 h z hřiště vedle budovy gymnázia. Pan
Podařil bude rovněž připraven odpovídat na
vaše dotazy. Neváhejte, přijďte! Ani v případě
špatného počasí o nic nepřijdete. Uskuteční se
beseda s promítáním připravených snímků.
Jinak řečeno: „Uvidíme to, co bychom viděli,
kdyby nám to počasí dovolilo!“
Stanislav Šťáva, ředitel školy
Přírodovědné bádání a robotika na gymnáziu Moravské Budějovice
V rámci realizace projektu „Přírodní a technické vzdělávání – výzva
pro budoucnost“ jsme kromě soustavy sond na měření fyzikálních veličin,
mikroskopů propojených s kamerou a dalších pomůcek pro výuku
přírodovědných předmětů pořídili také stavebnice robotů LEGO
Mindstorms EV3. Ze stavebnic se dají skládat a následně zábavnou
formou programovat nejrůznější typy robotů, na kterých si studenti mohou
procvičit své konstruktérské schopnosti a logické uvažování. Všechny
pomůcky jsou určeny k názorné výuce a vysvětlení daných jevů v rámci
výuky i práce v zájmových kroužcích. Naplňování projektu zahrnuje také
komplex exkurzí a přednášek, které pro studenty školy budeme v průběhu
dvou let připravovat. Naší stálou snahou je nabízet studentům školy
pestrou škálu doplňkových aktivit a činit tak pro ně výuku zajímavou.
Nejpodstatnější je, že k tomu dochází formou prožitku. Přírodovědný
kroužek je stále otevřen všem zájemcům včetně žáků ZŠ. Nyní navíc
zahájí svoji činnost kroužek robotiky. Aktivit je tedy hodně a záleží jen na
studentech, kam budou směrovat svůj zájem.
Realizátoři projektu
SPORT
KOPANÁ – SERVIS VÝSLEDKŮ TJ
DESTRUKCE JAROMĚŘICE NAD
ROKYTNOU
Jaroměřice – FC Chotěboř 0:4 (0:2)
Přinášíme Vám výsledky sehraných
mistrovských fotbalových utkání v jarní části
krajských a okresních soutěžích za měsíc
duben.
Jaroměřice – SK Mor. Budějovice 2:2 (0:2)
Branky: Hvězda, Konya V.
Muži „A“ – krajský přebor
Starší žáci – krajský přebor
FK Humpolec – Jaroměřice 7:1 (1:1)
Branka: Pospíšil
Branky: Kutálek 2x, Krutiš L. 2x, Šustek P.,
Holánek
Jaroměřice – TJ Domamil 6:3 (3:0)
Branky: Krutiš L. 3x, Kutálek 2x, Holánek
Jaroměřice – Sokol Šebkovice 1:3 (0:1)
Branka: Holánek
FK Pelhřimov – Jaroměřice 25:0 (13:0)
Jaroměřice – FK Humpolec 1:1 (0:1)
Branka: Ošmera P.
Jaroměřice – Sokol Šebkovice 2:5 (1:5)
Branky: Holánek, Kutálek
Mladší žáci – krajský přebor
Mladší přípravka – okresní přebor 4+1
TJ Slavoj Pacov – Jaroměřice 0:2 (0:2)
Branky: Neumann, Ošmera P.
Jaroměřice – SK Mor. Budějovice 6:5 (1:3)
Branky: Hrobař P. 5x, Vozár
Jaroměřice – Sokol Pyšel 0:10 (0:5)
Jaroměřice – FK Bohemia Světlá n/S. 2:1
(1:0)
Branky: Neumann, Matoušek
FK Humpolec – Jaroměřice 5:0 (3:0)
Jaroměřice – Sokol Pyšel 1:9 (0:5)
Branka: Částek
FC Slovan Havlíčkův Brod – Jaroměřice 0:4
(0:1)
Branky: Rygl 2x, Ošmera P., Neumann
Muži „B“ – okresní přebor
Jaroměřice – FC Chotěboř 1:0 (1:0)
Branka: Rygl
Dorost – krajský přebor
SK Tatran Ždírec n/D. – Jaroměřice 4:1 (2:0)
Branka: Macháček L.
Jaroměřice – FK Humpolec 4:4 (3:2)
Branky: Stejskal, Konya V., Novotný,
Macháček A.
TJ Slavoj Pacov – Jaroměřice 2:0 (1:0)
FK Pelhřimov – Jaroměřice 12:0 (6:0)
Sokol Březník – Jaroměřice 4:3 (3:2)
Branky: Lojka, Frühauf, Karásek Mir.
Jaroměřice – SFK Dukovany 2001 1:3 (1:1)
Branka: Melán
SK Rokytnice n/R. – Jaroměřice 2:1 (2:1)
Branka: Dusík
Jaroměřice – TJ Třebelovice 0:4 (0:1)
Sokol Třebenice – Jaroměřice 3:0 (2:0)
Starší přípravka – okresní přebor 5+1
Jaroměřice – TJ Domamil 6:0 (4:0)
vedoucí mužstev TJ DESTRUKCE
INZERCE
Pronájem bytu
Pronajmu v rodinném domě
ve Stříteži byt 3+1.
K nastěhování možné
od července 2014.
Informace na telefonu
605 482 480.
Zpravodaj 5/2014
str. 11
SPOLEČENSKé A ZÁJMOVé ORGANIZACE
Letošní první cyklistický výlet
Oním výletním dnem byla sobota 26.4.
Vyjeli jsme v 9 hodin od kašny. Když jsem viděl,
kolik přijelo zájemců o cyklovýlet, bylo mi z toho
smutno. Jaroměřice se svým počtem obyvatel
jsou docela velké a jelo nás celkem 6. To je bída.
No, co už, vyjeli jsme za oblačného jarního
počasí směr Ohrazenice, Hostim, Jiřice u
Moravských Budějovic. Cesta fajně ubíhala, v
10.45 hod. jsme byli v Jiřicích u Hasičského
muzea. Tam na nás již čekal pan Vybíral, který
muzeum založil, opatruje ho a provází v něm.
Vystavovaných předmětů tam mají opravdu
hodně a zajímavých. Po prohlídce vystavených
exponátů nám pan Vybíral udělal na památku
fotečku a jeli jsme na další domluvenou
prohlídku do Galerie Bedřišky Znojemské.
Sehnal jsem na místě paní Cahovou, která nám
pohodově zajímavě povyprávěla o historii
budov, v níž se galerie nachází, o malířce a
básnířce samé a o okolí. Meditační zahradou s
křížovou cestou na stromech jsme se
procházeli samostatně. Prohlídku jsme
zakončili výstupem na dřevěnou rozhlednu
pojmenovanou Anička, která se tyčí do výše
10,80m nad terénem. Byl z ní krásný pohled na
jarní krajinu, sice se trošku chvěla při pohybu na
vyhlídkové plošině, ale jen trošku a ten pohled
za to stál. Paní Cahová také byla ochotna nás
vyfotit, takže celkové skupinové foto máme. V
okolí galerie se mohutně buduje zázemí pro
návštěvníky a příznivce tohoto umění. Na
zahradě jsou nachystány mohutné topolové
kmeny, nachystané na dřevořezbu soch. Jiřice
jsou velmi zajímavé místo. Doporučuji k
návštěvě. K podání informací jsem k dispozici.
Také jsme měli domluvenu prohlídku
poustevny v lese. Pod pojmem poustevna jsme
si představovali jeskyňku nebo nějakou díru v
zemi, ale to, co jsme viděli, nám otevřelo ústa a
vyšli z nás udivené zvuky. Poustevna je malá
chatička,nebo spíše místnost zapuštěná do
země, vybavena skoro moderním nábytkem,
kamny, sedačkou, velkými okny v čelní stěně a
stěny má obloženy dřevem. No, je to něco, co
jsme opravdu nečekali! Když jsme odjížděli na
zpáteční cestu z Jiřic, trochu jsme si zajeli na
kraj Boskovštejna, kam jsme nechtěli. Takže
jsme obrátili naše kola a zase zpět kopcem do
Jiřic. Tam jsme zjistili, že ukazatelé cyklostezky
jsou špatně umístěny a měli jsme se držet toho,
co nám ukazovala mapa. Dobrá, chybička se
vloudila, našli jsme správnou polní cestu a
šlapali správným směrem. Přijeli jsme do lesa,
Ohlédnutí za akcí Čistá Vysočina
Krajský úřad Kraje
Vysočina realizoval ve
dnech 4.-14. 2014 již VI. ročník úklidu prostranství
u silnic našeho kraje
s názvem „Čistá Vysočina“.
Jaroměřice nad Rokytnou se
do uvedené akce zapojily ve
dnech 4. a 5. dubna. Letos,
stejně jako loni, se akce
v naší obci zúčastnili
zejména členové zastupitelstva a rady města,
zaměstnanci města,
společnosti TESMA Jaroměřice s. r. o, členové a mládež občanských sdružení SDH Jaroměřice nad
Rokytnou, TJ Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou, HC Jaroměřice nad Rokytnou
i jednotlivci. Nelze opomenout členy osadních výborů.
V letošním roce oproti loňskému nám přálo krásné slunné počasí. Místa, která
byla v předchozím roce uklizena, byla ve viditelně lepším stavu. Přesto je škoda, že
v době, kdy je možnost legálně a zdarma zlikvidovat odpad k tomu určených
nádobách, na sběrných dvorech a spoustě míst zpětného odběru výrobků
a v zařízeních ke sběru odpadů, nacházíme všude kolem sebe ve městě, podél silnic
a cest, ale i v přírodě tolik odložených nepotřebných věcí. Ráda bych poděkovala
svým kolegům, ale i organizacím, zájmovým skupinám a všem dobrovolníkům, kteří
se do akce zapojili a nasadili své síly při úklidu ve svých obcích a pomohli ke
zkrášlení prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.
A jaké je naše přání po skončení akce? Aby příkopy a veřejná prostranství
vydržely dlouho čisté. A když se to nepodaří, pustíme se do sbírání odpadků zase
příští rok.
Iveta Palátová, [email protected]
dali se správným směrem a z lesa jsme nevyjeli
až na vršku před Příštpem u hájovny, kde bydleli
Jeřábkovi. To byl pohodový úsek naší zpáteční
cesty. Lesy od Jiřic až do lesů nad Příštpem.
Bez aut, v klidu, ptáčci zpívali, kytky kvetly,
stromy se zelenaly, počasí na cestu akurátní.
Prostě pohoda. Na naší kostelní věži odbývala
čtvrtá hodina odpolední když jsme vjížděli na
náměstí. Nikomu se nic nestalo, najeli jsme
zhruba 37 km, kola vydržela v pohodě, jezdci na
nich také. Cyklovýlet uspořádalo Občanské
sdružení zdravotně postižených s podporou
Města Jaroměřice n. R. Těšíme se na další
celodenní výlet. Kdy, to je zatím neznámá,
záleží na pracovním vytížení koordinátora a
počasí. Věřte, že bude.
Zbyněk Hobza
Zpravodaj 5/2014
str. 12
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
RŮZNé
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
Složenky pro placení daně z nemovitých
věcí jsou ve většině případů zpracovávány a
rozesílány daňovým subjektům centrálně.
Zasílána je standardní složenka typu A,
podléhající poštovnímu poplatku podle
platného ceníku České pošty.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České
republice 14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech a v hlavním
městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu
této daně na území příslušného kraje a hlavního
města Prahy (dále jen „příslušný kraj“)
prostřednictvím svých územních pracovišť,
u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné
částky za všechny nemovité věci poplatníka na
území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí,
které se nacházejí v obvodech místní
působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj.
na území více krajů nebo na území hl. města
Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek
vkládány společně složenky za všechny tyto
finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí
u každého z dotčených finančních úřadů je
poplatníkovi daně zasílána jedna složenka,
pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu
činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí
se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5
000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou
složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem
a číslem účtu místně příslušného finančního
úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož
obvodu místní působnosti se nemovitá věc
nachází), kterému je příslušná platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní
oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité
údaje:
• celková výše daně z nemovitých věcí
na rok 2014,
• výše a termíny splatnosti splátek,
• stav daňového účtu poplatníka, tj.
případný přeplatek nebo nedoplatek na dani
z nemovitých věcí,
• spravující územní pracoviště
finančního úřadu, kde má poplatník uložen
daňový spis k dani z nemovitých věcí,
a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním
úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého
placení daně v pokladnách finančních úřadů
jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém
na místní působnosti finančních úřadů. Proto je
třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách
neobdrží všichni poplatníci složenky současně,
ale budou postupně rozesílány tak, aby
poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do
25. května 2014.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po
31. lednu zdaňovacího období a v něm
vypočtená daň se liší od částky daně uvedené
na složence, uhradí daň ve výši vypočtené
v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou
mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na
rok 2014 již před obdržením složenky, použije
složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně
a k doplacení případného rozdílu.
Ve specifických případech mohou být
složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány
(např. prostřednictvím obcí) jednotlivými
finančními úřady. Tuto možnost mohou
jednotlivé finanční úřady zvolit podle
konkrétních podmínek v daných lokalitách
v zájmu včasného a efektivního doručení
složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P.O. Boxu,
uvedená v levém horním rohu obálky se
složenkami, je určena pouze pro vracení
nedoručitelných složenek Českou poštou,
nikoli pro zasílání jiné korespondence
finančním orgánům. Orgánem, který
vyměřuje daň, je vždy místně příslušný
finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty,
odvolání apod. proto zasílejte vždy na
adresu územního pracoviště místně
příslušného finančního úřadu, uvedeného
na složence.
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014
Daň z nemovitých věcí se stanovuje
rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný
platební výměr nebo hromadný předpisný
seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí,
u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo
ke změně výše daně oproti předchozímu roku,
případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad
novou výši daně nejčastěji hromadnými
předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích
příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný
seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své
územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za
hlavní město Prahu. Hromadné předpisné
seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady
k nahlédnutí na svých územních pracovištích
v průběhu měsíce května 2014. Informace
o době, kdy lze do hromadných předpisných
seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé
finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou
vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění
hromadných předpisných seznamů budou
zveřejněny také na úředních deskách obcí
v příslušném kraji. Při nahlédnutí do
hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje
týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným
seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného
Splatnost daně z nemovitých věcí
Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících
zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna
a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31.
května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí
částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31. května zdaňovacího období.
Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí
zaplatit najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší
než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo jeli daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona
o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední
známá daň, a lhůta splatnosti daně podle
seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci
uvedení v hromadném předpisném seznamu
odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je
odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá
odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném
předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí
stanovena podle zákona o dani z nemovitých
věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši
shodné s podaným daňovým přiznáním bez
oznámení stanovené výše daně platebním
výměrem, anebo je oznámena platebním
výměrem v případě, že se stanovená daň
odchyluje od daně poplatníkem přiznané.
hromadného předpisného seznamu již
uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do
15 dnů ode dne právní moci hromadného
předpisného seznamu. Ve stejné náhradní
lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední.
Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně
nemá vliv na běh úroku z prodlení.
Eva Součková
vedoucí metodiky a výkonu daní
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Místní podnikatelka se umístila na 2. místě v mezinárodní soutěži
V roce 2002 založila paní Alena Lesslová v
Jaroměřicích nad Rokytnou vlastní kosmetický
salon SCARLET, kde působí díky své
dlouholeté praxi jako zkušený profesionál
svého oboru. Na svém kontě má také řadu
ocenění.
Paní Lesslová prosím pochlubte se nám
s Vaším nejnovějším úspěchem.
V rámci 4. ročníku Mezinárodní soutěže
Lash design 2014 konané u příležitosti
Mezinárodního veletrhu INTERBEAUTY
PRAGUE na téma Sea World jsem se
umístila na 2. místě.
Můžete nám, kteří tomu tolik nerozumíme,
přiblížit, čeho se tato soutěž týká?
Zpravodaj 5/2014
str. 13
Jde o soutěž v lepení řas v časovém
limitu, kde podstatou je dozdobit řasy
k předepsanému tématu. Nedílnou součástí
je připravit modelku jako celek, tzn. včetně
líčení, kostýmu a účesu. V letošním roce bylo zvoleno téma Sea World (mořský svět).
Jak jste se na takovou soutěž připravovala,
bylo to náročné?
Na tuto soutěž jsem se připravovala cca
1 měsíc. Bylo to časově velmi náročné,
zejména vytvoření originálního kostýmu,
způsob zdobení řas a správná volba
modelky. Nesmím zapomenout i na svoji
rodinu, která měla v době příprav značnou
trpělivost a ochotu pomáhat při realizaci
celého projektu.
Co je v současné době největším hitem
v oblasti kosmetických služeb?
Hitem této doby se stalo prodlužování
řas. Tuto službu nabízím ve svém salonu na
základě odborného zaškolení u certifikované společnosti Diamond Lashes.
V tomto oboru jsem se zúčastnila několika
soutěží jak v klasickém, tak i v netradičním
prodlužování a zdobení řas.
Jaké služby ve svém salonu nabízíte?
Pracuji s kvalitní německou kosmetickou značkou Janssen. V současné době
poskytuji široké spektrum kosmetických
služeb jak pro muže, tak pro ženy, např.
ošetření pleti galvanickou žehličkou (tato
metoda umožňuje nanášení přípravků do
hlubších vrstev kůže). Je určena pro
všechny věkové skupiny. Může být použita
při regeneraci kůže, při vyhlazení vrásek, na
ekzematickou pleť, na suchou, mastnou
Okénko energetického poradce I.
Několik spoluobčanů mě oslovilo
s myšlenkou, že by v dnešní době bylo potřeba
odstraňovat „energetickou negramotnost“ a
poskytnout všem lidem znalosti, které je nikdo
nenaučil, aby si v případě potřeby uvědomili, jak
mají jednat. Po dohodě s vydavatelem
Zpravodaje Vás budu v následujících vydáních
informovat o situaci na energetickém trhu,
poskytnu Vám mnoho důležitých rad a dám
Vám spolehlivý návod, jak se zachovat, pokud
se Vás někdo neznámý pokusí přemluvit
k něčemu, čemu Vy nerozumíte.
Častý dotaz - Minimálně jednou za
2 měsíce u mě doma zazvoní nějaký mladý
člověk většinou v obleku se skvělou
a nejlevnější nabídkou plynu nebo elektřiny
a chce po mě, abych mu dala vyúčtování za
energie, občanku, ale hlavně abych hned
podepsala smlouvu s nějakým novým
dodavatelem energií. Není náhodou tento
podomní prodej nějak regulován a případně
postihován? A jak to tedy na trhu s energiemi
u nás vlastně funguje?
Paní Marie 79 let, Jaroměřice nad Rok.
Trh s energiemi je již několik málo let
uvolněn. To znamená, že na našem
energetickém trhu existuje několik desítek až
stovek firem, které mají licenci od
Energetického regulačního úřadu na
obchodování s plynem nebo elektrickou
energií, a to nejenom pro firmy, ale i domácnosti. Každý tento dodavatel se snaží
v rámci své obchodní strategie, jak se říká,
„ulovit co nejvíce dušiček“, tzn. nás zákazníků
a zároveň odběratelů energie. Bohužel mnoho
těchto dodavatelů využívá či spíše zneužívá
neznalosti a také důvěřivosti mnohých z nás.
Mnoho dodavatelů si najímá tzv. direkt
obchodníky, tzn. velmi dobře vycvičené
obchodníky, kteří jeden měsíc prodávají plyn a
další měsíc třeba telefonní služby a další měsíc
třeba „hrnce“.
Tyto obchodníky poznáte tak, že se
k Vám dopředu neobjednají a většinou už je
nikdy poté neuvidíte. Obvykle jich jeden den
působí ve stejné lokalitě (městě, obci) hned
několik najednou. Někteří jsou bohužel i hodně
agresivní. Zvláště „ohroženou skupinou“ jsou
starší lidé, lidé s nižším vzděláním nebo lidé,
kteří jsou momentálně něčím velmi zaměstnáni,
a tím pádem méně koncentrovaní. Někteří se
k Vám dokonce i „vnutí“, např. se záminkou, že
musí zkontrolovat elektroměr nebo že Vám
musí zkontrolovat faktury za energie, jestli
nedošlo k chybnému vyúčtování apod.
Protože je jen a jen na Vás, zda takového
obchodníka pozvete dál do svého domu či
bytu, dám Vám několik rad, jak se zachovat a
hlavně co raději vůbec nedělat:
nebo aknózní pleť, při léčbě lupénky a u pleti
trpící dermatitidou), bezbolestné čištění
ultrazvukovou špachtlí, masáž lávovými
kameny a jiné příjemné procedury k ošetření
pleti. Také provádím permanentní make-up
(jde o mikroimplantaci pigmentu PMU do
pokožky speciálním přístrojem, který se
používá pro úpravu obočí, očních linek a
kontur rtů, dále pak ke korekci vzhledových
vad).
Snad každá žena touží po změně image
za asistence vyškolené vizážistky, která
nejenom poradí jak se vhodně líčit, či jak
zvolit účes, ale také využít službu, kterou
nabízím v podobě fotomake-up, stage air
make-up, svatebního, plesového (večerního) a denního líčení.
Věřím, že tyto služby využívá mnoho žen,
které nejsou spokojené se svým vzhledem
a chtějí být krásnější. Kromě různých
kosmetických ošetření jste zmínila také líčení
a změnu image. Co byste poradila těm, kteří se
podobné změny bojí?
Chtěla bych ženám vzkázat, že se není
čeho obávat, neboť každá změna image,
která Vás udělá vnitřně šťastnější
a sebevědomější, stojí za to vyzkoušet. Jak
se říká, kdo nic nedělá, nic nezmění.
O své dosavadní zkušenosti získané
letitou praxí a o nové poznatky se s Vámi
ráda podělím.
Děkuji za Vaše odpovědi a popřeji Vám
mnoho úspěchů jak v pracovním, tak osobním
životě. Ať jsou ženy v Jaroměřicích nad
Rokytnou stále krásnější.
Lucie Melánová, [email protected]
1) Zeptejte se, jakého dodavatele zastupuje
a chtějte po něm nějaký průkaz či zmocnění.
Zeptejte se ho, jestli je zaměstnancem
dotyčného dodavatele nebo jestli je pouze
najatý externí obchodník.
2) Pokud Vás obchodník vyzve k předložení
Vašich osobních dokladů, faktur za energie,
pokud je vůbec dáte z ruky, tak pouze kopie.
3) Pokud Vás obchodník během pěti či
deseti minut přesvědčí, že Váš podpis na
smlouvě je to nejlepší, co můžete právě udělat,
najděte v sobě trochu síly a získejte čas na
poradu s nějakým nezávislým odborníkem,
někým z rodiny apod. Požádejte obchodníka, ať
Vám předloženou smlouvu nechá alespoň do
druhého dne k prostudování. Bez konzultace
alespoň se svými známými nic hned
nepodepisujte!
4) Pokud Vás nabídka přesto velmi zaujala,
kontaktujte zdarma nějakou poradenskou
energetickou společnost a konzultujte s ní, jak
si tato nabídka stojí na celkovém trhu
s energiemi, jaké má plusy a jaké mínusy,
případně, na co si dát opravdu pozor.
Za energetickou poradenskou společnost:
Optimal-Energy.cz, a.s., Brno
Josef Čech
generální reprezentant a produktový
specialista
Příští díl: metody některých dodavatelů,
uzavírání smluv po telefonu
Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Aktuální dotační výzvy pro podnikatelské subjekty v Kraji Vysočina
Rozvoj podnikatelů 2014
V rámci Fondu Vysočiny
byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí do
programu Rozvoj podnikatelů 2014.
Jedná se o grantový program na zvýšení
konkurenceschopnosti podniků na Vysočině
formou příspěvků na pořízení strojů nebo
strojních zařízení.
Příjemcem dotace můžou být fyzické
a právnické osoby za předpokladu splnění
těchto podmínek:
- Podnikatelský subjekt se sídlem na území
Kraje Vysočina
- Podnikatelský subjekt s méně než 50
Zpravodaj 5/2014
zaměstnanci
- Podnikatelský subjekt, který má uzavřeno
účetnictví minimálně za poslední 2 účetní
období
- Podnikatelské subjekty podnikající dle
odvětvové klasifikace CZ-NACE (sekce C –
zpracovatelský průmysl) a sekce F(stavebnictví) jejichž projekt je realizován v rámci
činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE ,
sekce C a sekce F.
Výše dotace – Minimální výše finančních
prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30
000 Kč, maximální výše příspěvku je 150 000
Kč a 40% celkových nákladů.
Odevzdání žádosti je možné osobně,
poštou nebo prostřednictvím datové schránky
do 17. 5. 2014.
str. 14
Inovační vouchery 2014
Grantový program na podporu spolupráce
firem z Kraje Vysočina s výzkumnými
institucemi za účelem posílení jejich
konkurenceschopnosti
Příjemci dotace:
- podnikatelské subjekty se sídlem v ČR,
(výsledky daného projektu musí sloužit či budou
aplikovány v provozovně podnikatelského
subjektu v Kraji Vysočina),
- podnikatelské subjekty podnikající dle
odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C –
Zpracovatelský, průmysl (mimo oddíl 10-12
Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a
komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2
Vydávání software a oddíl 62 – Činnosti
v oblasti informačních technologií).
myslové čistírny odpadních vod z nerezové
oceli, konstrukční prvky pro montované rodinné
domy, manipulační a přepravní prostředky pro
automobilový průmysl apod. V kooperaci
zajišťuje povrchovou úpravu lakováním
případně galvanickým/žárovým zinkováním.
Strojový park je tvořen jak z klasických
zařízení jako jsou lisy, soustruhy, frézky,
hydraulické nůžky, zakružovačky, tak i z mo-
Havlíčkobrodští kriminalisté prověřují letos
již několik případů otravy oxidem uhelnatým
Policisté přijali v letošním roce již pět
oznámení o otravě osob oxidem uhelnatým
v bytech. Tři osoby na následky otravy zemřely.
Policisté apelují na občany, aby dodržovali
základní bezpečnostní pravidla při používání
plynových spotřebičů.
K pěti případům otrav nebezpečným
plynem došlo v Havlíčkově Brodě v rozmezí od
9. ledna do 13. března. Kriminalisté ve všech
případech zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu proti
životu a zdraví podle hlavy první zvláštní části
trestního zákoníku. Všechny případy stále
prověřují, zejména zjišťují příčiny úniku oxidu
uhelnatého a další okolnosti případů.
Oxid uhelnatý vzniká spalováním paliv. Je
bezbarvý a bez zápachu, a proto je lidskými
smysly velmi obtížně zjistitelný. Prvními
příznaky otravy oxidem uhelnatým je bolest
hlavy a nevolnost. Policisté apelují na občany,
Okresní hospodářská komora Třebíč
nabízí zájemcům dotační poradenství
a pomoc při zpracování dotačních žádostí.
Petra Valová, OHK Třebíč
Okresní hospodářská komora Třebíč představuje:
Firma METALKOV MB s.r.o. byla založena
v roce 1997, původně vyráběla v pronajatých
prostorách v obci Lažínky, následně v roce
2002 firma koupila vlastní výrobní prostory
v Moravských Budějovicích na ulici Dopravní.
Zpočátku tvořil výrobní program: truhlářské
svěrky v několika provedeních do délky 3 metry,
zemnící svěrky, trapézové šrouby a matice.
Postupně firma rozšířila výrobní program o prů-
Výše dotace
Minimální výše finančních prostředků
poskytnutých na jeden projekt je 50 000,- Kč,
maximální výše dotace je 200 000,- Kč.
Minimální podíl příjemce dotace je 20%
celkových nákladů u firem do 50 zaměstnanců a
40% celkových nákladů u firem nad 50
zaměstnanců. V rámci jednoho kola grantového
programu může žadatel získat podporu pouze
jednoho projektu.
Odevzdání žádosti je možné osobně,
poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové
schránky do 30. 5. 2014.
aby jako prevenci před takovými případy
dodržovali základní bezpečnostní pravidla pro
používání plynových spotřebičů v bytech
a rodinných domech. Na veškerých plynových
kotlích a karmách je nutné provádět pravidelné
odborné revize dle návodu k užívání
spotřebiče. Vysoké hodnoty oxidu uhelnatého
produkují znečištěné plynové spotřebiče.
Kontrolovat je třeba i cesty odvádějící spaliny.
Veškeré opravy a zásahy do plynových
spotřebičů je třeba nechat na odborných
firmách a vyškolených pracovnících. Na ty by se
měl obrátit každý uživatel, kterému se zdá, že
spotřebič nefunguje správně. Obecně lze uvést,
že je zapotřebí provést takovouto kontrolu
spotřebiče minimálně jednou ročně.
Velmi důležité je také časté větrání, a to
v každém ročním období, aby byl zajištěn stálý
přísun čerstvého vzduchu do domácnosti, kde
je plynový spotřebič umístěn. V domácnostech,
derních CNC strojů např. 5osé soustružnickofrézovací centrum, plazmový řezací stroj.
Podstatná část produkce směřuje
na export, převážně do zemí EU.
Od roku 2003 výroba podléhá certifikovanému systému řízení jakosti dle ISO
9001:2009.
Firma je členem KLASTRU přesného
strojírenství Vysočina a členem Hospodářské
komory Třebíč.
Petra Valová, OHK Třebíč
kde došlo k výměně oken, zateplení fasády či
výměně vchodových dveří, dochází ke změnám
vnitřní cirkulace vzduchu a jeho nedostatku
v prostorách. V případech takovýchto rekonstrukcí doporučujeme provést revize
spalinových cest, zda mají dobré tahové
podmínky. Pozor na používání různých
ventilátorů a digestoří (nové digestoře mají
vyšší výkony), které mohou způsobit, že spaliny
ze spotřebiče místo odvodu ven budou
vtahovány zpět do bytu. Velmi dobrou prevencí
je instalování detektoru CO v bytě. Jedná se
o čidlo, které měří výskyt oxidu uhelnatého
a v případě zvýšení koncentrace na to
obyvatele bytu upozorní alarmem.
Je v zájmu celé společnosti, aby se
podobné případy neopakovaly a aby na otravy
oxidem uhelnatým neumírali lidé.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: [email protected]
Hledáme dobrovolníky pro program Pět P
Staňte se dobrovolníkem
v programu Pět P a pomozte tak
dětem, které to mají v životě
těžší než ostatní, mají nízké
sebevědomí, málo kamarádů, špatný školní
prospěch nebo rodinné zázemí.
Podpora, přátelství, prevence, pomoc
a péče jsou hlavními principy programu Pět P,
který je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let.
Cílem je podpořit zdravý vývoj dítěte a zaměřit
se na zvýšení jeho duševní a fyzické kondice.
Pro tyto děti hledáme dobrovolníky, kteří jsou
starší 18 let, mají zájem o práci s dětmi a chtějí
svůj čas věnovat někomu, kdo jejich pomoc
potřebuje.
Program funguje na principu „jeden na
jednoho“, kdy se dobrovolník pravidelně jednou
týdně věnuje 2 – 3 hodiny dítěti, které jeho
přátelství pozitivně přijímá. Náplň jejich
společných chvil plánují po vzájemné dohodě.
Starší kamarád může pomoci s přípravou do
školy, se zajištěním volnočasových aktivit –
kino, procházky, výlety, knihovna, posezení
v čajovně, hry apod. Děti mají radost a jsou
vděčné, když se jim někdo věnuje.
Dobrovolníci jsou do programu pečlivě
vybíráni a připravováni. Na realizaci programu
se podílejí odborní pracovníci, tzv. koordinátor,
který o dvojici pečuje a je v pravidelném
kontaktu jak s dobrovolníkem, tak s dítětem i
jeho zákonným zástupcem a supervizor, který
zajišťuje pravidelná a supervizorní setkání pro
odborný a osobnostní růst dobrovolníků.
Pokud máte zájem se o programu dozvědět
více, stát se starším kamarádem nebo chcete
do programu zapojit Vaše dítě, můžete
kontaktovat koordinátorku programu Mgr. Hanu
Dvořáčkovou, e-mail: [email protected],
tel. 775 725 658. www.stred.info
Hana Dvořáčková
Koordinátorka Dobrovolnického centra
STŘED,o.s.
Mládežnická 229, Třebíč
775 725 658
[email protected]
Zpravodaj 5/2014
str. 15
Občané z Jaroměřic nad Rokytnou se mohou zapojit do elektronické aukce
Terra Group Investment, a.s. Spojení poptávky za co nejvíce domácností a využití elektronické aukce – to je způsob, jak pomoci snížit běžné
náklady každé domácnosti. Vedení města Jaroměřice nad Rokytnou se rozhodlo uspořádat pro své občany elektronickou aukci.
E-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat sloučený objem domácností.
Výhodou tohoto způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta poctivě soutěží.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, bytová sdružení, firmy i společnosti. Stanoví se přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet,
a osloví se potencionální dodavatelé energií na trhu, aby soutěžili o domácnosti či jiná odběrná místa.
Součástí celé služby, která je pro domácnosti ZDARMA, je i administrativní servis, což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé
občany vyřídí s vítězem e-aukce právě společnost Terra Group Investment a.s.
Dle výsledků proběhlých e-aukcí můžete očekávat nejen úspory, ale i bezproblémový přechod k vítěznému dodavateli.
Přijďte se informovat na veřejnou přednášku, která se koná 21.5.2014 v 18:30 v obřadní síni Městského úřadu Jaroměřic nad Rokytnou.
Pavel Matoušek, [email protected]
Zpravodaj 5/2014
str. 16
Oznamujeme zahájení sezony na
Dětském dopravním hřišti
od 4. května 2014 každou sobotu
a neděli od 14.00 do 16.00 hodin
Půjčování je ZDARMA.
Děti do 10 let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!
Procházky starými a novými Jaroměřicemi
ZPRAVODAJ Města Jaroměřice nad Rokytnou • náklad 1650 ks •
Místo vydání: Jaroměřice n. Rok. • Číslo 5/14 • Registrace MK ČR pod
č.: MK ČR E 18826 •
Vydavatel: Město Jaroměřice n. Rok. •
tel.: 568 408 026 • http://www.jaromericenr.cz •
E-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje - 25. května 2014. Příspěvky zasílejte na e-mail [email protected]

Podobné dokumenty

Zpravodaj - Jaroměřice nad Rokytnou

Zpravodaj - Jaroměřice nad Rokytnou že mnohé závisí jen a jen na nás. Čemu podlehneme, kým se necháme zviklat, ne-li obelstít. Na druhé straně je jen opět na nás, zda necháme průchod těm, kteří vidí jen a jen sebe, necháme vítězit zl...

Více