leden 2016 - Město Pacov

Komentáře

Transkript

leden 2016 - Město Pacov
PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Ročník XXXXI. | Číslo 2 | ÚNOR 2016 | Cena 10 Kč
Z mého kraje
Foto: Zdeněk Klika
Stručné ohlédnutí za rokem 2015, příprava rozpočtu na rok 2016
Stručné ohlédnutí za rokem 2015,
příprava rozpočtu na rok 2016
V
těchto dvou projektů dosáhly 12 mil. Kč. Akce
byly dotovány z Operačního programu Životní prostředí.
ážení čtenáři, rád bych tímto článkem
stručně shrnul aktivity města Pacova, především v investiční oblasti, za rok 2015 a dále
pak nastínil plány pro další roky.
V roce 2015 byla provedena opět řada investičních akcí. Dovolím si na tomto místě zmínit
a krátce popsat ty nejvýznamnější.
Značnou část roku byla prováděna modernizace objektu školy na náměstí Svobody. Obsahem projektu byla kompletní modernizace
objektu, vybudování nových učeben v suterénu a v podkroví. Byla provedena nástavba
objektu, vybudován výtah a nové víceúčelové
hřiště se sociálním zařízením. Dále byla zmodernizována značná část vnitřního vybavení,
jako je nábytek či elektronika a výpočetní technika. Celkové náklady dosáhly cca 22 mil. Kč.
Městu Pacov se podařilo na tuto akci získat
dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod, a to ve výši cca 11 mil. Kč.
K zahájení provozu objektu dojde ve druhém
pololetí školního roku 2015/2016. Široké veřejnosti bude projekt představen v rámci dne
otevřených dveří, který je plánován před Velikonocemi.
Dalším významným projektem v centru
města byla modernizace ulice Španovského.
Obsahem projektu bylo vybudování nové vodohospodářské infrastruktury, přípojek, demolice starého septiku a vybudování nových
chodníků a silnice. Na vodohospodářskou
infrastrukturu se podařilo získat dotační prostředky od Kraje Vysočina. Náklady na tuto
akci dosáhly výše 7 mil. Kč.
V roce 2015 jsme pokračovali v dalších
energetických opatřeních. Byly zatepleny
objekty základní umělecké školy a mateřské
školy v Jatecké ulici. Obsahem těchto projektů nebylo pouze zateplení obvodových
plášťů, ale také vybudování nových a zateplených střech, čímž byl také vyřešen dlouholetý technický problém. Celkové náklady
V letních měsících probíhala modernizace ulice Španovského
2
Dokončena byla také modernizace dvou
rybníků (Židovský a Prostřední) v Zámeckém parku. Došlo nejen k vyčištění, ale také
k modernizaci hráze, výpustního zařízení
a vybudování bezpečnostních přelivů podle
platných norem. Dále byly vybudovány tůně
pro drobné vodní živočichy. Celkové náklady
dosáhly 5 mil. Kč. Akce byly dotovány z Operačního programu Životní prostředí. V následujících letech bychom rádi pokračovali
v dalších etapách úpravy Zámeckého parku.
Dlouhodobě připravujeme revitalizaci vzrostlé zeleně, modernizaci mobiliáře a cestní sítě.
Žádost do programů EU na vzrostlou zeleň
bychom rádi předložili v letošním roce, jejím obsahem bude údržba stromů, pokácení
poškozené či nemocné zeleně a dosadby nových stromů.
Další oblastí, které jsme se v roce 2015 věnovali a kde budeme pokračovat také v dalších letech, je modernizace zázemí sportovišť.
Aktuálně probíhá výstavba nového sociálního
zázemí ve sportovním areálu U sv. Anny. Dále
máme projektově připraveno vybudování
nového sociálního zázemí na fotbalovém
Modernizace areálu základní školy na náměstí Svobody
z mého kraje | ÚNOR 2016
Stručné ohlédnutí za rokem 2015, příprava rozpočtu na rok 2016
stadionu, modernizaci tribuny a modernizaci
tenisových kurtů. Na tyto záměry v současné
době žádáme na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o investiční dotaci.
Větší pozornost jsme v roce 2015 věnovali
také modernizaci veřejného osvětlení. Toto je
oblast, kde nás v dalších letech čekají nemalé
investice, a to nejen z pohledu úspor provozních nákladů, ale především z důvodu zastaralosti veřejného osvětlení a jeho technického
stavu.
Projektové přípravy budoucích
projektů
V roce 2015 probíhaly také přípravy na realizaci velkých projektů. Dlouhodobě připravujeme dva velké a několik menších projektů. Začnu těmi největšími. Tím prvním je
vybudování nového areálu Mateřské školy
Za Branou. V roce 2015 byly dokončeny veškeré projekční práce a projekt je připraven
do fáze realizační projektové dokumentace
na stavbu a také na vnitřní vybavení. Také
byly zahájeny úkony pro výběr dodavatele
stavby. S ohledem na již více jak dvouleté
zpoždění České republiky v otevření nových
Operačních programů, jsme realizaci projektu záměrně přibrzdili. V novém Integrovaném regionálním operačním programu
jsou připraveny prostředky na budování
zařízení mateřského a základního školství.
O tyto prostředky se chceme také ucházet,
městu Pacov by se v případě získání prostředků z tohoto programu výrazně finančně ulehčilo. Každopádně i bez získání dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu, je podle mého názoru realizace
tohoto projektu nutná, a to s ohledem na
dosluhující technický stav areálu mateřské
školy.
Druhým velkým záměrem, který je dlouhodobě připravován, je projekt s názvem Dům
sociálních služeb Pacov. Jedná se o rozšíření
kapacit Domu seniorů, a to především pro
klienty trpící chorobami jako je Alzheimerova
či Parkinsonova choroba. Provozně bude toto
zařízení přímo propojeno s již provozovaným
Domem seniorů Pacov. Tento projekt je aktuálně dotažen do úrovně dokumentace pro
vydání územního řízení a pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení a na prováděcí projektové dokumentaci. Také na realizaci
tohoto projektu se snažíme zajistit dotační financování, bez kterého by realizace byla nad
naše síly.
Město Pacov v roce 2015 připravovalo k realizaci další projekty. V roce 2016 by měla
začít realizace nového zázemí pro firmu
Pacovská lesní s.r.o., která je 100% vlastněna městem a která spravuje městské lesy,
konkrétně více jak 610 ha lesních pozemků.
Nový areál vyroste v areálu kompostárny
na Šimpachu. V roce 2015 byl tento projekt
projekčně připraven do úrovně stavebního
povolení.
Byla vypracována studie modernizace objektu kina, která by se v roce 2016 měla rozpracovat do dalších úrovní projektové připravenosti. Dále byla zpracována energetická
koncepce modernizace objektu polikliniky.
Odsunuté plány a problémy
Je nutné hovořit i o projektech, které, ač
byly původně plánovány, tak k jejich realizaci nedošlo. Zde mám na mysli především
další etapu zasíťovaní parcel v lokalitě nad
Sídlištěm Míru. S ohledem na nižší daňové
příjmy města, byl tento projekt odsunut na
rok 2016.
Zřizovatelem pacovského gymnázia je od 1. ledna 2015 město Pacov
z mého kraje | ÚNOR 2016
Také je důležité připomenout problémy,
se kterými se potýkáme. Oblastí, která je pro
město Pacov nejen přínosem, ale často také
velkou starostí, jsou dotační programy. Díky
připravenosti města a dobré orientaci v této
problematice, se nám v minulých letech podařilo získat z různých dotačních programů
stovky milionů korun. To s sebou ale nese
nemálo starostí, děsivou administrativu a neustálé, dokola se opakující, kontroly. Další
problémy shledáváme v termínech, kdy jsou
programy vyhlašovány. Často jsou tyto termíny značně nesmyslné a chceme-li programy
využít, musíme zasáhnout do provozu města
tak, jak bychom to bez programů nečinili. Kupříkladu projekty v oblasti školství je vhodné
realizovat v letních měsících. Když je však dotace schválena až v září a prostředky je nutné
proinvestovat do konce roku, nezbývá nic jiného, než akci buď spustit a hledat nejméně
bolestivé řešení či dotaci odmítnout a akci
zrealizovat pouze za prostředky města.
Kulturní a sportovní akce
Město Pacov a i celý mikroregion Stražiště se
může chlubit pestrou nabídkou kulturních
a sportovních akcí, a to nejen v letních měsících, ale celoročně. Role samospráv (města
Pacov především) je mimo jiné v podpoře pořádání kulturních a sportovních akcí. Město
Pacov je v našem regionu nejvýznamnějším
pořadatelem a podporovatelem společenského života. Každoročně podporuje desítky kulturních a sportovních akcí nejen finančně, ale
také zajišťuje a provozuje objekty a prostory,
kde jsou akce pořádány. Osobně mne těší,
když se zavedené akce se rozvíjejí a nové akce
vznikají. Díky modernizaci takových prostor,
jako je například zámecký areál, došlo k výraznému zlepšení zázemí, čehož pořadatelé
hojně využívají.
Pohled na panorama města s opravenou fasádou Základní umělecké školy
3
Stručné ohlédnutí za rokem 2015, příprava rozpočtu na rok 2016 | PACOVSKÉ STROJÍRNY obsadily 4. místo v soutěži Exportér roku 2015
Reprezentace města
Na tomto místě je nutné poděkovat všem,
kdo se zasazují o dobrou reprezentaci města
a našeho regionu. Sportovní a kulturní spolky
či jednotlivci v různých odvětvích působí nejen na území našeho regionu, ale někteří i na
celostátní či mezinárodní úrovni. Možná jsem
trochu naivní, ale myslím si, že vzhledem k velikosti regionu a jeho malému počtu obyvatel,
je zde vysoký poměr lidí, kteří ve svém oboru
dokázali velké věci.
Změny v životě města
Jako největší problém našeho regionu a největší potenciální hrozbu do budoucna vidím
především ve vylidňování a stárnutí regionu.
Mladí lidé odcházejí do větších měst, kde
hledají lepší uplatnění. Toto je celoevropský
urbanizační trend, který posledních 50 let
neustále sílí. Sepsání důvodů a případných
řešení je úkolem na knihu a ne článek do regionálního časopisu, proto nemá aktuálně
smysl toto více rozepisovat. Při hledání řešení či realizaci konkrétních opatření je nutné si
uvědomit, že společnost (chápáno z pohledu
ekonomiky, demografie, společenských procesů, veřejného, soukromého a neziskového
sektoru atd.) je natolik složitým a provázaným soukolím, kde stěží dopředu odhadneme, jak konkrétní a velký vliv bude mít určitý
zásah. Pacovsko nabízí řadu výhod: klidné,
čisté a bezpečné podmínky pro život, nízkou
nezaměstnanost, sociálně stabilní prostředí,
kulturní a sportovní vyžití (v rámci možností),
levné bydlení a náklady na něj (oproti jiným
regionům). Neustále přemýšlíme nad recepty na to, jak výše zmíněný problém alespoň
zmírnit.
Z tohoto důvodu jsme kupříkladu před více
jak rokem přistoupili k převzetí zřizovatelské
role pacovského gymnázia. Někdo by mohl
namítnout, že střední škola v pětitisícovém
městě není potřeba. Dovolím si však nesouhlasit a to z několika důvodů. Tím prvním
důvodem je již zmíněné zmírnění vylidňování
našeho regionu a zachování mladé generace
v něm. Dále si také myslím a dokážu to ekonomicky obhájit, že se jedná o ekonomický
přínos pro region ať již z pohledu úspor domácností, tak z pohledu podpory regionální
agregátní poptávky.
Další výraznou změnou, která se projeví v životě města až v budoucnosti, je koupě objektu
pivovaru. Tento areál jsme koupili na přelomu
let 2014 a 2015. Otevřeně říkám, že bez ohledu
na konkrétní využití. Kupní cena byla příznivá
(2,7 mil. Kč) a město má nyní kontrolu nad
jedním z největších objektů v centru města.
Aktuálně pro areál hledáme vhodné využití,
jsme otevřeni jakýmkoli případným návrhům
na využití (legální a důstojné využití).
Příprava rozpočtu města
pro rok 2016
Již několik měsíců probíhají přípravy rozpočtu města pro rok 2016. Proces přípravy
rozpočtu je již řadu let standardní a zahrnuje
mimo jiné sběr dat a požadavků od spolků,
zřízených organizací či zastupitelů města. Důležitou roli hraje také finanční ukončení roku
předchozího, tedy roku 2015. Konečné stavy
mohou ukázat řadu důležitých údajů, jako
je například reálný dopad zateplení objektů
v majetku města apod. Tyto dopady jsou pak
přímo zakomponovány do provozního rozpočtu města a jeho zřízených organizací na
další rok.
Naším plánem je schvalovat rozpočet
města pro rok 2016 v průběhu měsíce února. Vzhledem k uzávěrce Z mého kraje a práci
na přípravě rozpočtu, bych konkrétní detaily
rozpočtu města Pacova nechal na další vydání, kde bych rozpočet blíže popsal a opět se
věnoval důležitým oblastem a konkrétním
projektům.
Lukáš Vlček, starosta města
foto: zdeněk klika
PACOVSKÉ STROJÍRNY obsadily 4. místo v soutěži
Exportér roku 2015
P
ACOVSKÉ STROJÍRNY se v soutěži Exportér roku 2015 umístily na 4. místě v kategorii Střední exportéři, čímž opět dokázaly,
že jsou silným hráčem nejen v tuzemsku, ale
také na zahraničních trzích. Soutěž má již od
svého počátku vysokou prestiž. Dokládá to
i fakt, že od prvního ročníku přebírají nejlepší
exportéři poháry pro vítěze z rukou nejvyšších
představitelů státu, kteří se pravidelně vyhlašování výsledků zúčastňují. Stejně jako předchozí ročníky i 21. ročník soutěže se konal pod
záštitou Hospodářské komory ČR. Slavnostní
vyhlášení soutěže proběhlo 14. prosince 2015
v Kaiserštejnském paláci v Praze. Poháry vítězům soutěže Exportér roku zde předal, stejně
jako v předchozích dvou letech, prezident
republiky Miloš Zeman, společně s ním se
slavnostního vyhlášení výsledků a předávání
cen vítězům zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a další představitelé
veřejné sféry.
4
STŘEDNÍ EXPORTÉŘI
(100–500 mil. Kč)
1. Hamé s.r.o.
2. INOTECH ČR, spol. s r.o.
3. Stap a.s.
4. PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
5. KOMA MODULAR s.r.o.
6. sdasdABO valve, s.r.o.
7. CIDEM Hranice, a.s.
8. KASPER KOVO s.r.o.
9. Frentech Aerospace s.r.o.
10. PETROF, spol. s r.o.
PACOVSKÉ STROJÍRNY, A.S.
z mého kraje | ÚNOR 2016
Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Pacova, konaného dne 16. prosince 2015 | Podpora sportu | Poděkování
Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Pacova, konaného dne 16. prosince 2015
Usnesení č. 2015/06/01
Zastupitelstvo města Pacova schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2015 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto
opatření do úpravy rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 2015/06/02
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady
města.
Usnesení č. 2015/06/03
Zastupitelstvo města Pacova zmocňuje Radu města Pacova ke schválení rozpočtových opatření (tzv. přerozpočtování) v době od 16. 12. 2015
do 31. 1. 2016 (do ukončení roční účetní uzávěrky roku 2015), která
nebudou mít vliv na celkovou výši schváleného rozpočtu roku 2015.
Usnesení č. 2015/06/04
Zastupitelstvo města Pacova souhlasí s otevřením kontokorentního
úvěru na základním účtu města Pacova č. 622171349/0800 vedeného
Českou spořitelnou, a.s. s úvěrovým rámcem 15 mil. Kč pro přechodné překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji. Tímto rovněž souhlasí
se smluvní dokumentací k poskytnutému kontokorentu.
Usnesení č. 2015/06/05
Zastupitelstvo města Pacova schvaluje rozpočtové provizorium pro
rok 2016 ve výši provozních výdajů roku 2015 včetně financování rozpracovaných investičních a neinvestičních (tzv. mimořádných) akcí
v předchozím období a to do doby schválení rozpočtu na r. 2016.
Usnesení č. 2015/06/06
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030028246/002, mezi oprávněným, kterým je
E.ON Distribuce, a.s., a povinným, kterým je město Pacov.
Usnesení č. 2015/06/07
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o narovnání s panem
Martinem Nekovářem, Na Parcelách 833, Pacov a městem Pacov.
Usnesení č. 2015/06/08
Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemku par.č. 2105/43
o velikosti 48 m2 v k.ú. Pacov za kupní cenu 7 495 Kč.
Usnesení č. 2015/06/09
Zastupitelstvo města ruší část usnesení č. 2015/05/08, které zní:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1
o velikosti cca 85 m2 v k.ú. Velká Rovná manželům Pavlovi
a Anně Fišerovým, Velká Rovná 44, Pacov za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1
o velikosti 87 m2 a části pozemku par.č. 30 o velikosti 1 m2 v k.ú.
Velká Rovná manželům Pavlovi a Anně Fišerovým, Velká Rovná 44,
Pacov za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Usnesení č. 2015/06/10
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1
o velikosti cca 195 m2 a části pozemku par.č. 496/10 o velikosti cca 7 m2
v k.ú. Velká Rovná Zdeňku Trpákovi, Velká Rovná 23, Pacov za cenu
100 Kč/m2 bez DPH.
Usnesení č. 2015/06/11
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o převzetí ceny za umístění
v doplňkové soutěži garantované společností Asekol o nejlepší obec
ve výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v rámci soutěže
„My třídíme nejlépe“ vyhlášené Krajem Vysočina a společností
EKO-KOM a.s. na rok 2015
Podpora sportu
Poděkování
V
B
minulých vydáních měsíčníku Z mého kraje jsme vás informovali o spolupráci města Pacov s firmou E.ON v oblasti energetiky.
Spolupráce firmy a města se rozšířila také do
oblasti podpory mládeže. Firma E.ON darovala pacovskému fotbalu sadu dresů, sportovní
tašky, míče značky PUMA a rozlišovací dresy.
Na fotografii předává předměty oblastní manažer pan Miloš Morávek starostovi Lukáši
Vlčkovi a předsedovi oddílu fotbalu Jaroslavu
Pravečkovi.
Lukáš Vlček, starosta města
ydlím v bytě DS a v sobotu 9. ledna 2016
jsem byla postižena silným krvácením
z nosu. Díky rychlému zásahu sestřiček, jejichž
jména neuvádím – prostě andělů, vše dobře
dopadlo. To odpoledne jich bylo kolem mne
a poletovali bez křídel. RZS mě převezla do Tábora na ORL a i tam byly bytosti andělské.
Kdybych byla ve svém (dnes již prodaném)
domku, byla bych bez pomoci vykrvácela. Andělé by mě nenašli.
Nebudu líčit pocit bolesti a slabosti, řeknu
jen díky všem, kteří se zasloužili, že Pacov má
tak krásný DS-DD a v něm jsou stále žijící andělé. Děkuji ještě jednou všem, kteří mají trpělivost a lásku k těm co trpí a proto jím říkám
andělé bez křídel.
M. Kozelská
z mého kraje | ÚNOR 2016
5
Ze školních lavic Základní školy Pacov
Ze školních lavic Základní školy Pacov
Anglické představení
Christmas Escapades
V předvánočním čase 17. prosince 2015 si
žáci 3. a 4. tříd prostřednictvím anglicky hraného představení „Christmas Escapades“
připomněli, v čem tkví kouzlo a smysl Vánoc.
Interaktivní představení, ve kterém zazněly
tradiční vánoční písničky, sehrála divadelní
společnost Azyzah Entertainment Educational Theatre s uměleckou vedoucí Vanessou
Gendron, která se již několik let věnuje výuce
anglického jazyka pomocí dramatické výchovy. Pro většinu účastníků to bylo první setkání s rodilým mluvčím anglického jazyka, ale
přesto po celou dobu představení žáci velice
dobře spolupracovali a zapojovali se do děje
vánočního představení.
Věra Plášilová
Evropské Vánoce
V pondělí 14. prosince si žáci 5.A a 5.B
zpestřili předvánoční týden setkáním s dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě
z občanského sdružení Hodina H. Amandine
z Francie a Miguel ze Španělska si pro žáky
připravili vánoční aktivity, aby žákům netradiční formou přiblížili, jak slaví Vánoce ve své
rodné zemi. Vánoce patří v celé Evropě mezi
6
nejvýznamnější svátky roku, nicméně při vánočních oslavách si každá země zachovává
své tradice. Odpoledne se Amandine a Miguel
setkali s žáky 8.C na workshopu Christmas
around Europe, kde se nejen povídalo o vánočních tradicích a zvycích ve Francii , Španělsku, ale došlo i na oslavy Vánoc v České
republice. Během workshopů žáci využívali
znalosti anglického jazyka a mohli nahlédnout do vánočních kuchyní Francie a Španělska a přiblížit si vánoční zvyky a tradice typické pro tyto evropské země.
Věra Plášilová
Vánoční tvoření pro rodiče a děti
V pátek 11. prosince se ve školní družině,
ve školním klubu a v keramické dílně konalo
první vánoční tvoření. V začínajícím předvánočním shonu si rodiče našli čas a společně
se svými dětmi strávili okamžiky radosti nad
povedenými výrobky. Na účastníky čekalo
šestnáct pracovních stanovišť, které nabízely výrobky nejrůznějších vánočních příkras
a dárečků, ať už z tújí, keramické hlíny, drátků, korálků, příze, papíru, pet lahví a těstovin.
Po celé odpoledne panovala ve všech dílnách
pracovní a spokojená atmosféra. Akce to byla
velice zdařilá a výsledek stál za to. Vždyť umět
udělat radost a umět ji rozdávat je nejen symbolem Vánoc, ale především ten nejkrásnější
pocit, který lze zažít.
Poděkování patří všem, kteří se v pátek
odpoledne sešli, dílny pro všechny připravili
a zajistili potřebný materiál (túje – p. Štěpánek a p. Dvořák z Hněvkovic, piliny – p. Štěpánek z Velké Chyšky, cukroví – p. Rokosová
z Útěchovic pod Stražištěm).
Poděkování patří také všem pomocníkům
z řad našich žáků za jejich volný čas, který dílnám věnovali: Eliška Berková, Martin Heřman,
Andrea Kratochvílová, Jakub Hanek z 9.C, Karolína Vlachová z 9.A, Jana Vodičková z 9.B,
Karolína Hrabalová, Tereza Krajícová z 8.A, Kateřina Otavová z 8.B, Natálie Pasáčková z 8.C,
Zuzana Nováková, Kateřina Puchnerová, Pavla Nekovářová, Kristýna Součková ze 7.B, Sára
Říhová, Kateřina Jaklová, Pavlína Starková ze
6.A, Veronika Lhotková ze 6.B, Martina Marešová z 5.A, Pavla Rokosová, Klára Nekovářová,
Tereza Štěpánková z 5.B.
Akce se konala díky podpoře ZŠ Pacov
a SRPŠ. Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se všem účastníkům letošních dílen
u nás líbilo, že jsme vytvořili příjemnou adventní atmosféru a za rok se opět při této milé
akci sejdeme.
Miroslava Štěpánková
z mého kraje | ÚNOR 2016
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Kulturní a vzdělávací centrum pro osoby starší 55 let
Nabídka aktivit – ÚNOR 2016
Centrum pro seniory pro vás v únoru připravilo kromě pravidelných
aktivit i velmi zajímavou přenášku a správných pohybových vzorcích.
tech, při sportu nebo se zátěží, případně s kompenzační pomůckou.
Dne 5. února v 19 hodin v Zámeckém sále. Rezervujte si svá místa.
Zdravý pohyb je tou nejpřirozenější lidskou potřebou. Není ale samozřejmostí. Na přednášce fyzioterapeuta Petra Kotta se dozvíte
o správných pohybových vzorcích, nejčastějších příčinách bolestí pohybového aparátu, o chybách, které si neuvědomujeme, ale které zásadně ovlivňují náš život, rozvoj onemocnění a bolestí. Uvidíte ukázky
a doporučení cviků na optimalizaci pohybu při nejrůznějších činnos-
Ve tvůrčích dílnách se již budeme věnovat jarním dekoracím a přípravě na Velikonoce.
DEN
DATUM
Po
Út
Virtuální Univerzita třetího věku začíná 9. února ve 14 hodin kurzem
Pěstování a využití léčivých hub a v 15.30 kurzem Genealogie. Těšíme
se na stávající i nové posluchače.
ČAS KURZ/BESEDA
LEKTOR
MÍSTO
1. února 14.30–16.30 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
2. února
13–15 Senior klub
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Čt
4. února
13–14 Němčina
Mgr. Lenka Vondráková
Centrum pro seniory
Pá
5. února
19–21 Správné pohybové vzory a jejich uplatnění v běžném životě
Bc. Petr Kott
Zámecký sál
Ne
7. února
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
Po
8. února 14.30–16.30 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Út
9. února
14–15.30 vU3V – Pěstování a využití jedlých hub
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
9. února
15.30–17 vU3V – Genealogie. Hledáme své předky
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
St
10. února
13–15 Senior klub
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Čt
11. února
13–14 Němčina
Mgr. Lenka Vondráková
Centrum pro seniory
Pá
12. února
16–19 Tvůrčí dílny
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Po
15. února 14.30–16.30 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Út
16. února
Mgr. Jana Škodová
Sraz u sokolovny
Čt
18. února
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Čt
18. února
13–14 Němčina
Mgr. Lenka Vondráková
Centrum pro seniory
Pá
19. února
16–19 Tvůrčí dílny – patchwork
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Po
22. února 14.30–16.30 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Út
23. února
14–15.30 vU3V – Pěstování a využití jedlých hub
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
23. února
15.30–16 vU3V – Genealogie. Hledáme své předky
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
St
24. února
12.20–16 Vycházka: Velká Chyška – Lesná – Hořepník
Mgr. Jana Škodová
Sraz u sokolovny
Čt
25. února
13–14 Němčina
Mgr. Lenka Vondráková
Centrum pro seniory
Pá
26. února
16–19 Tvůrčí dílny
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Ne
28. února
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
Po
29. února 14.30–16.30 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
15–16.30 Jóga
11.40–16 Vycházka: Velká Rovná – Brožky
9–12 Senior klub
15–16.30 Jóga
CENTRUM PRO SENIORY A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1 – ZÁMECKÝ DVŮR, PACOV
KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. DANA TŮMOVÁ, TEL.: 732 129 593,
E-MAIL: [email protected]
z mého kraje | ÚNOR 2016
7
Úspěch na festivalu aneb V šlépějích romantismu
Úspěch na festivalu aneb
V šlépějích romantismu
S
talo se již zvykem, že pro členy PS Slavík bývá počátek října spjat s výletem na
Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu do jihočeského Vlachova Březí, ale
vloni tomu tak nebylo. Tedy, ne, že by se nikam nejelo, Slavíci si jen museli pár týdnů počkat. Loňský XIV. ročník byl totiž ohrožen kvůli
opožděné kolaudaci hlavní koncertní budovy,
ale organizátoři boj s nepřízní osudu ustáli a nakonec se festival přeci jen uskutečnil,
i když pro něj v netradičním termínu 27.–29.
listopadu 2015. Zásah do říjnové tradice měl
za následek menší účast vystupujících sborů
a absenci sboru zahraničního, a tak si účastníci dopřáli intimnější klima.
Na festival jsme vyrazili v pátek kolem druhé
hodiny odpoledne a cesta na Prachaticko trvala něco přes dvě hodiny. Cílem výpravy se stala
místní základní umělecká a mateřská škola –
místo, kde se tento rok celý festival konal. Po
příjezdu nás s radostí v očích a vlídným úsměvem na tváři přivítala paní ředitelka festivalu
Mgr. Tatjana Tláskalová s naší osobní asistentkou, slečnou Kateřinou, která se o nás starala,
provedla bludištěm školních chodeb a s přesností švýcarských hodinek nám po celou dobu
lakonicky sdělovala organizační informace. Po
vydatné večeři ve školní jídelně, kde každý chtě
nechtě zavzpomínal na studentská léta, proběhla hlasová zkouška před prvním vystoupením. Před samotným začátkem festivalu jsme
se nejprve sešli v komornějším počtu na pietní
vzpomínce u rodného domu profesora Václava
Matouška, hudebního skladatele, sborového
8
pěvce a pedagoga, na jehož počest se v roce
1999, při příležitosti udělení čestného členství
v Pěveckém sdružení pražských učitelů, zrodila myšlenka pořádat v jeho rodišti pravidelný
festival amatérských sborů. Formální zahájení
se konalo v 19:00 hod. v raně barokním kostele Zvěstování Páně, kde nás všechny přivítal
farář kostela Jan Mikeš. Úvodní slovo patřilo
ředitelce festivalu, která svou vytříbenou, vysoce distingovanou a kulantní řečí navodila
příjemnou atmosféru trvající po celou dobu
koncertu. Po přivítání účastníků radním města
Mgr. Michalem Novotným zazpívaly tři sbory,
včetně nás. Jako první se před kněžištěm seřadil chrámový sbor Schola Všech svatých Volyně se sbormistryní Mgr. Václavou Veselou, jako
druhý zazpíval Suchovrbenský chrámový sbor
České Budějovice pod vedením Ing. Jana Járy,
Ph.D. a my jsme se prezentovali na samotném
konci koncertu, kterého se mimo jiné zúčastnil
také místní rodák a autor grafického ztvárnění
loga festivalu, malíř a grafik Jindřich Boška.
Azyl přes noc byl pro vystupující zajištěn v Domově mládeže při Střední pedagogické škole
Prachatice.
V sobotu ráno nás probudilo ostré podzimní slunce a rozkrylo krásy přírody v okolí Šumavy. Celé dopoledne patřilo Sborové dílně
Václava Matouška, kterou vedl dirigent Karel
Haymann. Nacvičovaly se společné skladby
na závěrečný koncert konaný večer. O přestávce byla pro sbory k dispozici improvizovaná kantýna, zdroj teplých nápojů na zahřátí
a drobných pochutin k snědku.
Jelikož byl loňský ročník takříkajíc osekán
účastí vystupujících, změnil se i jeho charakter. Mnohaletá soutěž pěveckých sborů
se tento ročník nekonala a byla nahrazena
nesoutěžní přehlídkou, tzv. hudební vizitkou
sboru. Ale i přesto mohla porota rozdávat
ocenění, ale pouze za předpokladu, že výkon
sboru bude nadstandardní a jeho kvality bude
nutné vyzdvihnout. Přehlídka vypukla podle
plánu ve dvě hodiny odpoledne a účinkovalo
v ní pět sborových těles. Start byl v režii Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň Prachatice pod vedením sbormistra Václava Krause,
DiS., který u většiny skladeb sbor energicky
doprovázel na klavír. Po poslední skladbě prachatického sboru, židovské písni Hava nagila,
na pódium komorního sálu nastoupil Suchovrbenský chrámový sbor České Budějovice,
se kterým jsme festival zahajovali v kostele.
A stejně jako tam jsme ho i na přehlídce vystřídali. Začali jsme pozvolna, eucharistickou
skladbou Ave verum, následoval Malý Slavík
s moravskou písní Škoda ta, synečku a na
závěr jsme zazpívali Zahučaly chladné vetry
a Čačinu. Po nás nastoupil věkově mladý Ženský pěvecký sbor Vox Novus České Budějovice
se sbormistryní Mgr. Petrou Novou a celou
přehlídku uzavřel Chrámový sbor Radostné
přátelství Prachatice pod vedením Emílie Popielové.
Festival vyvrcholil ve sportovní hale Základní školy profesora Josefa Brože slavnostním
koncertem sborů se symfonickým orchestrem, konkrétně s Pošumavskou komorní fil-
z mého kraje | ÚNOR 2016
Úspěch na festivalu aneb V šlépějích romantismu | Vnitřní svět. Výstava obrazů Vlastimila Váni
harmonií z Prachatic. Ta na samém začátku
zahrála znělku festivalu – úvodní takty Smetanovy České písně – a pokračovala velmi populární předehrou k opeře Carmen od Georga
Bizeta. Jaká to lahoda pro uši. Po úvodní řeči
Tatjany Tláskalové a zástupkyně ředitele ZŠ
PJB Mgr. Marty Kadlecové byly zhodnoceny
výkony sborů z přehlídky. Porota se shodla,
že dva sbory si zaslouží ocenění za kvalitu
vystoupení. V hale nastalo napětí, přirozeně
hlavně mezi účinkujícími, a všichni paní ředitelce vyseli na rtech. Nakonec zazněla dvě
jména: Vox Novus České Budějovice a Slavík Pacov! Ta radost ani nejde popsat slovy,
emoce si s námi pohrávaly jako vítr s papírem.
Malý Slavík byl konkrétně oceněn za vynikající
provedení sborové skladby a celý sbor za pozoruhodný výkon. Jelikož ne všichni se mohli
dostavit na přehlídku, oceněné sbory zazpívaly své ohodnocené skladby i publiku v hale.
Poté nastoupil dirigent Karel Haymann, pokynul taktovkou, na jeviště nastoupili všichni účastníci Sborové dílny Václava Matouška
a začalo velkolepé finále celého festivalu.
Společně s filharmonií jsme posluchačům
nabídli J. S. Bacha a jeho chorál Jesus bleibet
meine Freunde, Halleluja z oratoria G. F. Händela, první část z kantáty Smetanovy České
písně a společné vystoupení uzavíral velkolepý italský skladatel G. Verdi se Sborem otroků
z opery Nabucco. Hlediště bylo nadšené, potlesk nebral konce, a tak následoval přídavek,
konečná třešnička na dortu vlachovobřežského romantismu. Festival v nás silně rezonuje
dodnes, navázali jsme nová přátelství, potkali
spoustu příjemných a milých lidí a v neposlední řadě dostali zpětnou vazbu, která nás
jen utvrzuje v tom, že naše práce, dá-li se zpěv
nazvat prací, má smysl a stále dokáže potěšit
ucho i srdce posluchačovo.
Za PS Slavík Lukáš Honzl
Vnitřní svět. Výstava obrazů Vlastimila Váni
L
etošní výstavní sezona Městského muzea
Antonína Sovy byla zahájena ve čtvrtek
14. ledna vernisáží výstavy obrazů Vlastimila
Váni, která nese název Vnitřní svět. Současná prezentace je již pátou Váňovou výstavou
v pacovském muzeu. Vlasta Váňa také instaloval několik jednodenních výstav přímo na
pacovském náměstí. Mimo Pacov vystavoval
v knihovně v Milevsku a v knihovně v Pelhřimově a v pelhřimovské galerii M.
z mého kraje | ÚNOR 2016
Vlastimil Váňa je malířem – samoukem.
Svůj výtvarný styl označuje jako expresivní
realismus. Obrazy malované olejem vyjadřují autorovy niterné pocity ze života, exprese
odmítající skutečnost a dojmy: autor subjektivně přetváří realitu, čemuž je podřízena i barevnost děl a provedení malby. Na aktuální
výstavě můžeme zhlédnout také kresby tužkou, podle slov Vlastimila Váni jsou vytvářeny
s pozitivním nadhledem a humorem. Některé
kresby naopak obestírá určitá tajemnost malířova vnitřního světa.
Při vernisáži výstavy vystoupila hudební
skupina MY (pánové Pavel Pavlík, Roman Augustin a Jan Pražan), která byla přítomnými
návštěvníky odměněna zaslouženým potleskem. Zajímavá výstava Vnitřní svět potrvá do
19. února.
Bc. Vlastimil Simota, foto: zdeněk klika
9
Koledy v mateřské školce | Poděkování za spolupráci a sponzorské dary | Lada děkuje...
Koledy v mateřské školce
N
a středu 16. prosince 2015 byl pozván dudák z Trnávky do mateřské
školy Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou. V adventní době paní učitelky
naučily žáčky plno českých lidových koled, takže se hned všichni radostně
zapojili do zpěvu. K tomu jim zadudal dudák Milan Řehoř, na flétnu zahrál
jeho syn Honza a na dřívka malý Mikulášek, který je žáčkem této školky.
Nadšení malých posluchačů bylo nejen při zpěvu, ale pokračovalo ještě celé dopoledne vzpomínáním na hezký zážitek, jak nám později sdělily
paní učitelky.
Byli jsme příjemně překvapeni znalostí koled mladou generací, která se
tak seznamuje s vánočními lidovými tradicemi na Vysočině.
Trnávka přijímá nové členy od pěti let výše. Zkoušky se konají v sobotu od
8.30 hodin ve velké zasedací síni MěÚ v Pacově. Kontakt: tel.: 724 123 064,
e-mail: [email protected]
Trnávka
Poděkování za spolupráci a sponzorské dary
T
outo cestou bychom Vám rádi poděkovali
za Vaši materiální, finanční nebo osobní pomoc Centru sociálních služeb Lukavec
v roce 2015. Poděkování patří pro: Kraj Vysočina, městys Lukavec, Dřevozpracující družstvo
Lukavec, HBM Pekárnu Lukavec, Cerepu Červená Řečice, KHS elektro Lukavec, Microcomp
Plus s.r.o., Status a.s., Bluetech s.r.o., Domov
důchodců v Onšově, Spojené kartáčovny a.s.,
Lesní společnost Prylovi, Agrodam Hořepník
s.r.o., VOD Jetřichovec, ZD Lukavec, Agropodnik Košetice a.s., Včelařství Lejčkovi, město
Pacov, městys Čechtice, městys Křivsoudov,
obce: Bratřice, Křešín, Mezilesí, Slapsko, Čáslavsko, Salačova Lhota, Košetice, Pravonín,
Samšín, rodině Joselové, rodině Vodehnalové, paní Kozojedové, paní Převrátilové, panu
Ing. J. Blažkovi, panu Veletovi, panu Jirsíkovi,
panu Sezemskému, dětskému sboru při ZŠ
Lukavec a dalším nejmenovaným.
Díky patří také zaměstnancům, rodinám
a všem příznivcům Centra sociálních služeb
Lukavec. Přejeme klidný a pohodový rok
2016, plný zdraví, lásky a optimismu.
RKF Lišov, Belis a.s., Linmaster s.r.o., Matějovský a.s., Intersnack a.s. a lidem: MUDr. Konečný, MUDr. Pešek, MUDr. Svobodová,
MVDr. Peroutka, p. Dedek, p. Čermák, p. Flíček, ing. Skála, ing. Kupec. Chtěla bych dále
zmínit dlouholetou pomoc pana ing. Františka Dostálka, za kterou byl námi nominován
na cenu Ď a tuto mimořádnou cenu získal
v roce 2015 za činnost v oblasti charity. Dále
Sboru dobrovolných hasičů ze Želiva a jejich
pejskům, obci Salačova Lhota, p. Wastlovi,
pí Bešťákové, p. Jandovi J., pí Jandové E.,
p. Moravcovi P. ml. a manželům Žižkovým.
Děkujeme i všem těm, kteří zde nechtějí býti
jmenováni i těm, které jsme mohli nedopatřením opomenout.
Vážíme si velikého nadšení a pomoci v projektu zpracovaném na rekonstrukci „Domečku“ – pro trvalé bydlení lidí s těžkým handicapem v ulici Pod Špejcharem. Tady nás
významně podpořila NADACE ČEZ a ČSOB
prostřednictvím dárcovského programu ERA
POMÁHÁ REGIONŮM. Díky vám všem, kteří
jste nás prostřednictvím tohoto soutěživého
programu podpořili, se nám v regionu Vysočina podařilo obsadit první místo. Neskutečně
si vážíme rodiny Vašinovy a Kozlerovy za obrovskou podporu, nejen finanční, ale i morální, za jejich povzbudivá slova pomoci při
realizaci této akce. Jsou to pro nás důležitá
povzbuzení, která nám říkají, že máme vaši
podporu. Všem našim příznivcům a našim
spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
PETRA JELÍNKOVÁ
centrum sociálních služeb lukavec
Lada děkuje...
V
ážení přátelé, naši příznivci vy všichni,
kteří na nás myslíte a kteří nám pomáháte. Děkujeme ze srdce za všechno, co jste pro
naše Centrum LADA v roce 2015 udělali, s čím
jste nám pomohli. Děkujeme za podporu finanční, materiální, dobrovolnickou, za slova
povzbuzení i kritiky. Naše poděkování patří
Kraji Vysočina, Fondu Kraje Vysočina, městu Pacov, městysu Nová Cerekev, Čechtice,
obcím Mezilesí, Bratřice, Leskovice, Důl, Křešín, Kámen, Samšín, Věžná, Litohošť, Onšov,
Chyšná, Útěchovice, Hojovice, Velká Chyška,
Slapsko. Dále firmám LIWA CZ, s.r.o. Pelhřimov, Hranipex k.s., A.V.I. a to jmenovitě panu
Josefu Huderovi, DDL, Bluetech s.r.o., KSF,
Fremis a.s., Kos servis, Manatech CZ s.r.o.,
Velfrem a.s., Kovotvar s.r.o., Agrospol Starý
Pelhřimov spol. s r.o., MICROCOMP Plus s.r.o.,
VOD Jetřichovec, Kompresory PEMA s.r.o.,
Energospol s.r.o., Spojené kartáčovny a.s.,
Tubi Italia Bohemia s.r.o., Dřevotvar Chýnov,
10
Za Centrum LADA Miluše Jílková
z mého kraje | ÚNOR 2016
Co nám udělalo radost v roce 2015 | INZERCE
Co nám udělalo radost v roce 2015
S
příchodem nového roku 2016 je dobré
si připomenout ten rok předchozí a jeho
hezké chvíle. Klienti Centra LADA mají opravdu na co vzpomínat. Díky podpoře Kraje Vysočina se mohli v rámci projektu Vzhůru do
světa!!! podívat na několik krásných a zajímavých míst naší vlasti. Cílem byly především
přírodní, technické a historické zajímavosti.
A tak se klienti našeho Centra podívali napří-
klad na Stádlecký řetězový most, do hornického muzea v Rudolfově či na Stezku korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Posledně
jmenovaná zajímavost všechny nadchla snad
nejvíce. I přes svůj hendikep zdolala většina
účastníků 40 metrů vysokou vyhlídkovou bezbariérovou věž. Odměnou jim za to byl úžasný
výhled do okolního kraje. Někteří odvážlivci
se svezli i jedním z nejdelších suchých tobo-
gánů v České republice, který prochází středem rozhledny.
Tímto děkuji všem účastníkům našich výletů za krásné společně prožité chvíle a ještě
jednou Kraji Vysočina za podporu, bez níž by
celý projekt nemohl být realizován.
Za Centrum LADA, z.s.
Mgr. Rostislav Horek, sociální pracovník
PACOVSKÉ STROJÍRNY
[email protected]
Tel: +420 724 589 699
+420 565 410 213
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov
Hledáme pracovní pozice:
www.pacovske.cz
 MANIPULANT
 SKLADNÍK
 ZÁMEČNÍK
 SVÁŘEČ NEREZU
Nabízíme:
 odpovídající mzdové ohodnocení
 příspěvek na závodní stravování
 příplatky nad rámec ZP
z mého kraje | ÚNOR 2016
 příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
 příspěvek 500 Kč na životní pojištění
 jubilejní odměny až 10 000 Kč
11
INZERCE
Společnost Hypokramed s.r.o. působící na trhu v České republice od roku 1993 v rámci
kompletní výroby nábytku pod značkou Hypodesign nabízí následující pracovní pozice:
Truhlář
Konstruktér - technolog, koordinátor výroby
Požadujeme:
vyučen v oboru nábytkář nebo stavební truhlář ideálně s praxí (není
podmínkou)
řidičský průkaz skupiny B - výhodou
základní práce na PC – práce na strojích CNC
manuální zručnost, fyzická zdatnost
spolehlivost, flexibilita
zodpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce
trestní bezúhonnost
Požadujeme:
ÚSO s maturitou v oboru – nábytkářská a dřevařská výroba
praktické znalosti problematiky a zkušenosti z oboru výhodou
aktivní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
ŘP skupiny B
uživatelskou znalost práce na PC MS Office
znalost systému CAD podmínkou
výborné komunikační schopnosti, slušné vystupování
schopnost přizpůsobit se vyššímu pracovnímu nasazení
trestní bezúhonnost
organizační a komunikační schopnosti
přesnost, spolehlivost, technické myšlení
schopnost týmové spolupráce
Nabízíme:
zázemí stabilní firmy
pestrost výrobního sortimentu
práce na nejmodernějších CNC strojích
zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu
stravování zajištěno v místě
možnost ubytování
dobré platové podmínky, bonusy
typ úvazku: hlavní pracovní poměr
Adresa výroby: Útěchovice pod Stražištěm
Kontakt: František Roubal
Tel: 211 150 463 mobil: 602 732 722
Email: [email protected]
Allianz PLUS
Pracovní náplň:
příprava a koordinace výroby v návaznosti na spolupráci s ext. vstupy
plnění samostatných úkolu v rámci výroby nábytku
účast na zavádění nových produktů do výroby
Nabízíme:
zázemí stabilní firmy
pestrost výrobního sortimentu
práce na nejmodernějších CNC strojích
zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu
stravování zajištěno v místě
možnost ubytování
dobré platové podmínky, bonusy
typ úvazku: hlavní pracovní poměr
Komplexní
nabídka
ed_^iűcĉ.
Nová otevírací doba:
EdcYŰa†VhiƠZYV/-/(%"&'/%%&(/%%"&,/%%
åiZg/-/(%"&'/%%
E{iZ`/-/(%"&'/%%&(/%%"&+/%%
ţikgiZ`Vk†`ZcY/OVkƠZcd
S vámi od A do Z
Vladimír Zeman, Ant. Sovy 444, Pacov
tel.: 565 444 248, mobil: 775 141 667
e-mail: [email protected]
12
z mého kraje | ÚNOR 2016
INZERCE
FIRMA HYDROPLASTIK S.R.O. VÁM NABÍZÍ
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
+
KOTLÍKOVÉ DOTACE
NEJVYŠŠÍ DOTACE NA NOVÝ ZDROJ TEPLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
DOTACE 177 500 Kč
AŽ
PRO VAŠE ZAKÁZKY ZAJISTÍME PROJEKTY A
PODKLADY NA OBA DOTAČNÍ PROGRAMY
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP A PŘÍMÉ JEDNÁNÍ
KONTAKT:
STANISLAV STŘÁDAL, TEL.: +420 603 278 707; E-MAIL.: [email protected]
DAVID STŘÁDAL, TEL.: +420 603 525 439; E-MAIL.: [email protected]
ČERNÉ UHLÍ
BALENÉ
PRO AUTOMATICKÉ KOTLE
OŘECH 2 (8 – 22) mm
VÝHŘEVNOST 23 MJ/kg
CENA 145 Kč/25 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVY
SKLAD VELKÁ CHYŠKA
tel.: +420 603 525 439
MOBILNÍ MASÉR
POLÁČKOVÁ VĚRA
Tel.: 721 232 777
Klasické a Havajské masáže
Možnost dárkových poukazů
AUTOelektro
elektronika, diagnostika,
opravy
Radek Zajíc, Pacov, Žižkova 1074,
Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel.: 603 967 549
z mého kraje | ÚNOR 2016
13
inzerce
Obec Věžná
nabízí k pronájmu pohostinství.
V objektu se nachází i sál k pořádání
kulturních a společenských akcí.
Bližší informace na tel. 739 059457.
Nádražní 429, Pacov
Tel.: 776 840 354
PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
REALITY BROŽ
Realitní kancelář Pacov
Autoservis . Náhradní díly . Autodoplňky . Pneuservis . Diagnostika
Karosárna – rovnací stolice . Klimatizace . Lakování . Geometrie
LPG – montáž – revize . Montáž tažných zařízení . Výměna autoskel
Příprava a zajištění STK+EMISE . Svařování plastů
Rychle a za nejvyšší cenu
prodáme Váš byt, dům, pozemek,
vyřešíme exekuci,
vykoupíme Vaši nemovitost v hotovosti
Tel.: 739 486 435
www.realitybroz.cz
Fotografické služby
v ateliéru i exteriéru
Foto – Klára Olivová
Ateliér: Hronova 524, Pacov
Tel.: 774 466 050
e-mail: [email protected]
www: foto-klara.cz
14
z mého kraje | ÚNOR 2016
inzerce
VÝKUP, PRODEJ, DOPRAVA DŘEVA
ZA VAŠE DŘEVO NEJVYŠŠÍ CENA
Po dohodě zajištění těžebních a pěstebních prací
Stanislav Princ, Velká Chyška, tel.: 603 266 984
Nabízíme k pronájmu nebytové
prostory v Hronově ulici.
Prodejna a provozovna
nebo kancelář.
Více info na tel.: 777 038 009.
Realitní kancelář mgr. Ivan Bumba
Nabízí své služby občanům Pacova a okolí.
Provádíme veškeré úkony, smlouvy apod.
ve spojení s prodeji, pronájmy a převody
nemovitostí.
Poradenská činnost
zdarma.
Prodej domku v Pacově
Tel.: 607 119 048
e-mail: [email protected]
Hledám pomoc při zajištění péče
o částečně imobilního seniora
v domácím prostředí,
pondělí až pátek dopoledne.
Informace na tel. 607 580 636
:DRAVËA|IVOTNËSTYL
POHLEDEMLÇKAÖEAPOSLANCE
6ËTA+AÐKOVSKÇHO
*AKJSMENATOMSEZDRAVËMV¦ESKU
#HYBËNA6YSOÆINÊKAM
#HYBËNA6YSOÆINÊKAMENNÛHOSPIC
*EUN¿SDOSTUPN¿
*EUN¿SDOSTUPN¿ZDRAVOTNËPÇÆE
0ROÆ
0ROÆZAK¿ZATKOUÖENËVRESTAURACËCH
:¿MECKÛS¿LV0ACOVÊ
ÆTVRTEKVHODIN
z mého kraje | ÚNOR 2016
15
INZERCE | Vzpomínka na přítele... | Logo Gymnázia Pacov
MOTORISTÉ
POZOR!
Realitní kancelář
Jaroslav Peřinka
Na Blatech 586 Pacov
tel.: 565 442 440, 602 185 985
Příprava a vyřízení STK a emisí.
Vyřízení a odstranění případných
nedostatků v registru vozidel
na odboru dopravy.
Nabízí správu nemovitostí,
ale i zprostředkování prodeje bytu
či nemovitosti.
Prodám rodinný dům v Pacově,
ul. S. Machova.
Informace v realitní kanceláři.
NOVÁ SLUŽBA!
František Zelenka
Na Parcelách 868, tel.: 732 756 638
Kontakt: 602 185 985, 565 442 440
Pacov – NIKA
Čeřenova branka, za Elektrem Pokorný
tel.: 777 313 033, 777 303 809
Pelhřimov – ČISTÍRNA ODĚVŮ
nám. Mikuláše z Pelhřimova
tel.: 777 601 102, 608 516 816
www.cistirnaperi.info
Vzpomínka na přítele...
V
čera jsem s potěšením konstatoval, že na webových stránkách
města Pacova se objevila fotka mému srdci blízká, koutek u sv.
Anny s kapličkou a staveními s nápisem Hora Ruit (čas běží).
Dnešní den jsem vstával v Praze. Svítilo sluníčko, ale pak se zatáhlo
a přišlo psaní, ručně psaná adresa, otevřené a v něm parte. Srdce se mi
málem zastavilo, Jiří Duffek, soused od kapličky a přítel do dnešního
dne, slzy mi vytryskly, že už se neuvidíme. Celý film života, mládí v trenýrkách, jeho rodiče a sestry, stará Pragovka – auto v té době v rodině
pomalu nikdo neměl...
býval, budeš tam chybět se svým kumštem a bohémským životem, už
se nepozdravíme, nepokynem si jako staří přátelé. Nebudu se moct
těšit na vrstevníky a rodáky, které mi život umožnil potkat, budeš mi
příteli chybět jako dobrý člověk. Když odejde přítel tak to zabolí, protože část života, ve které jsi byl, nenávratně odešla. Zbývá jen bolestná
vzpomínka na minulost a přátelství, které jsme prožili.
Čest tvojí památce příteli.
Jiří Šrám, ul u sv. Anny čp. 149, FOTO: ZDENĚK KLIKA
Když jsem v devadesátých letech rekonstruoval chaloupku po prarodičích, vždy jsem se těšil na setkání s Tebou, nikdy nezapomenu na
přátelská setkání. Vážil jsem si Tě jako kumštýře, jako člověka, který
opravil chaloupku po předcích a který byl svůj. Vzpomínám na pár
hezkých posezení ve spěchu života, kdy jsme se jen chvilku zastavili
a probírali život. Při každé cestě na chaloupku mi budeš chybět, bude
mi sousedsky chybět klepání kladívka při rámování tvých obrázků –
pár mi jich doma visí. Osiřel tvůj pejsek Brit, kterého jsi měl velmi rád.
Ztráta pro rodinu nenahraditelná.
Koutek, kde pár chaloupek s kapličkou pro důchodce chalupáře, je
oázou klidu. Věřím, že jak bylo dobrým pravidlem ulice U sv. Anny, tě
na poslední cestu zvonek kapličky vyprovodí. Už ten kout nebude jak
Logo Gymnázia Pacov
J
ako vzpomínku na pana Jiřího Duffka bychom také rádi zmínili, že
je autorem současného loga pacovského gymnázia. Po dokončení
nové budovy gymnázia v roce 1997 vznikla potřeba vytvořit jeho logo.
Vedení školy vypsalo soutěž, do které přišla cca desítka návrhů. Většina z nich byla hodně amatérská, několik jich bylo výrazně lepších.
Hodnotící komise pak jednoznačně jako nejlepší vybrala návrh pacovského malíře pana Jiřího Duffka (viz obrázek). Gymnázium Pacov používá toto logo dodnes.
Ing. PAVEL ROUBAL
16
z mého kraje | ÚNOR 2016
O jedné reakci, která dobyla svět
O jedné reakci,
která dobyla svět
M
imořádného osobního, životního a společenského ocenění se dostalo rodákovi
z Cetoraze Ing. Janu Mašátovi CSc.
Dne 5. prosince 2015 byly v Praze, za účasti televizních kamer, vyhlášeny nejlepší patenty, objevy a vynálezy za rok 2015. Z několika desítek nominací na titul Česká hlava,
vybrala jedenáctičlenná odborná porota,
složená ze zástupců akademické obce, čtyři
laureáty a svého laureáta určila i vláda České republiky.
Dlouholetý projekt Česká hlava („česká
nobelovka“) je nejprestižnější české ocenění,
jakého může vědec v naší vlasti dosáhnout.
Nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je toto ocenění předáváno v několika
kategoriích již od roku 2002. Dále vyhlašuje
podobnou soutěž pro středoškolské studenty a učně v oblasti českého středního odborného školství, popularizuje českou vědu
a výzkum.
Ing. Jan Mašát CSc., laureát ceny Invence za
rok 2015 zahájil svoji celoživotní práci výzkumem a vývojem pesticidů, se kterými dosáhl
svých největších úspěchů, zejména v zahraničí a tak jej cena společnosti Kapsch za významný objev, patent, či jiný vědecký počin
nemohla minout.
Ing. Jan Mašát CSc.
z mého kraje | ÚNOR 2016
Jan Mašát se narodil v Cetorazi dne 6. prosince 1932 v čp. 10 na bývalé poště. Otec byl
vedoucím zdejšího poštovního úřadu, matka
učitelkou. Na konci druhé světové války však
jeho rodinu postihla tragédie. Ustupující německé vojsko, které projíždělo Cetorazí, vzalo
jeho otce spolu s jeho synovcem, studentem
Jiřím Janžurou, jako rukojmí a na křižovatce
silnic od Pelhřimova a Pacova, poblíže obce
Prasetín byli oba ubiti a zastřeleni. Otec byl
později vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam. O pár měsíců
později však zemřela i jeho matka a pak i babička. Chybělo však málo a dvanáctiletý Jan
mohl žít a bádat úplně jinde. Z důvodu úmrtí
obou rodičů byl Československým červeným
křížem nabídnut jako sirotek k adopci do
Švýcarska. To se však nestalo, neboť zde žila
i jeho teta, pro cetorazské občany známá jako
slečna z pošty, která ho vychovala a umožnila
mu další vzdělávání. V Cetorazi navštěvoval
národní školu, v letech 1942 až 1945 školu
pacovskou a v roce 1951 ukončil studium na
reálném gymnasiu v Pelhřimově. Diplomovou
prací: „Příprava gama-ketokorkové kyseliny“
pak završil studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po jejím absolvování byl přijat na vědeckou aspiranturu a po
obhájení disertační práce nastoupil jako kandidát věd do výzkumného ústavu ve Spolaně
Neratovice. Při své práci se inspiroval slovy
akademika Wichterleho: „Úspěch chemika je
dán tím, dokáže-li výsledky svého výzkumu
přenést od zkumavky po barák“. Jan Mašát
orientoval své vynálezy cílevědomě tak, aby
řešení byla technicky schůdná v praxi a přinesla co největší užitek. Po nástupu do Spolany se zaměřoval na výzkum a vývoj pesticidů,
konkrétně na výrobu bezrtuťnatého mořidla
osiva. Protože pro jeho výrobu byl základní
surovinou perchlormetylmerkaptan (PMM),
který se v té době připravoval několikastupňovou, a proto málo výtěžnou syntézou, nalezl Jan Mašát takový způsob výroby, kterým
bylo možno PMM vyrobit v jednom stupni, bez
jakýkoliv odpadů, v překvapivě vysokých výtěžcích a čistotě téměř stoprocentní.
Pokračující výzkum optimalizace výroby
pak vedl k udělení sedmi patentů a následující vývoj kontinuální výroby k dalším deseti.
K tomu bylo ale potřebné seznámit s tímto
postupem chemickou veřejnost, proto nechal zhotovit model poloprovozního zařízení,
který byl v roce 1965 vystaven na Světové výstavě chemie v Moskvě a referovat o něm na
kongresech v Caen ve Francii a v Benátkách.
Popsaná činnost ve světě vzbudila poměrně
značný zájem nejen výrobců čistých chemikálií, ale i průmyslových výrobců PMM, kteří pak
vyžadovali prodeje licencí a patentů, včetně
koupě zařízení, což bylo řešeno ve spoluprá-
Prof. Pavel Pafko a Ing. Jan Mašát CSc.
17
O jedné reakci, která dobyla svět | Informace z Farní charity
ci s Podnikem zahraničního obchodu POLYTECHNA. Navázáním spolupráce se zahraničím se metoda brzy uplatnila v SRN, Izraeli,
Brazílii, USA, Číně, Indii, Austrálii a v Japonsku. V oblasti chemicko-technologického výzkumu bylo Ing. Janu Mašátovi uděleno celkem 37 patentů a jeho postupy jsou doslova
učebnicovým příkladem realizace dobrých
nápadů, vtipných řešení a originálních postupů. Dodnes se na základě jeho patentů,
vyrobilo v celém světě 450 000 tun PMM. Ing.
Mašát musel přitom čelit potížím s tehdejším
režimem, zvláště při styku se západními státy,
výslechům STB a nejistým možnostem výjezdů. Po návratu z pracovní cesty z Izraele byl
vedením podniku, které této činnosti z politických a osobních důvodů nepřálo, odvolán
z funkce vedoucího vědeckého pracovníka,
oddělení výzkumu pesticidů bylo zrušeno, byl
mu snížen plat, zákázány výjezdy do zahraničí
a styk s cizinou. Na základě těchto politických
problémů američané jeho patenty okopírovali a postavili si zařízení své. Několikaleté
výzkumné práce tak byly tímto politickým
rozhodnutím zcela zmařeny. Lze se jen dohadovat o kolik peněz naše státní pokladna
tímto přišla.
V souvislosti s těmito zásahy Ing.Mašát odešel do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Zde vyřešil způsob tepelné předů-
pravy kalů a získání aminokyselin z nich, dále
získávání pěnového polystyrénu z odpadních
vod v závodě Kaučuk Kralupy nad Vltavou, kde
pak tento způsob provozně ověřil.
V roce 1988 vyvolal pobouření případ, kdy
si skupinka dětí z okolních obcí vylezla hrát na
Buštěhradskou haldu a nevědomky se přiotrávila. Při hledání příčin těchto otrav byl zjištěn
v okolních studních vysoký obsah kyanidů,
dusitanů a iontů baria. Zavinily to strojírenské
podniky, které tam vyvážely odpadní kalící
sole, které tyto toxické látky obsahovaly a se
kterými si nevěděly rady. I tento problém Ing.
Mašát vyřešil. Navrhl způsob a zařízení, kde
roztoky těchto solí vyčistil a jedovaté dusitany
převedl na neškodné dusičňany, tedy na kapalná ledková hnojiva. Tuto metodu pak patentoval a také zrealizoval v podniku Safina Vestec
a Zetor Brno, kde vyrobená kapalná hnojiva
využívala tamní zemědělská družstva k hydroponickému pěstování zeleniny a květin.
Ve firmě GIG z Rakouska pak ještě spolupůsobil a vedl záběh a garanční test při velkovýrobě PEKTINU ve Werderu v NSR.
Ještě dnes se Ing. Mašát snaží popularizovat a přiblížit chemii a její zapomínané velikány širší veřejnosti. Důkazem toho je i spolupráce s Českým rozhlasem.
V předvečer jeho 83. narozenin, za účasti
významných představitelů našeho politického
a společenského života, odvysílala Česká televize na programu ČT2 slavnostní průběh ocenění
všech pěti laureátů. Cenu Česká hlava za rok
2015 pak Ing. Mašátovi předala předsedkyně
poroty prof. MUDr. Eva Syková Dr.Sc., ředitelka
Ústavu experimentální medicíny AV ČR a jeho
patron, lékař, profesor Pavel Pafko. Ing. Jan Mašát CSc. se tímto zařadil také mezi významné
cetorazské rodáky jakými jsou například profesor Leandr Čech, profesor Václav Pošusta, universitní profesor Jindřich Kazda nebo i kapitán
české fotbalové reprezentace Jiří Němec.
Lepší by jistě bylo, kdyby průběh slavnostního předávání tak významných ocenění našim
vědcům a výzkumníkům vysílala spíše ČT1
v hlavním vysílacím čase. Vědci by si to určitě
zasloužili, vždyť právě oni jsou hnacím motorem vývoje celé lidské společnosti a takto zůstávají často v mediální anonymitě. Bohužel,
dnes však mají přednost nejrůznější ankety
herců a zpěváků, které jsou, z pohledu českého
konzumního člověka, zřejmě důležitější.
Jan Mašát se stále rád vrací do své rodné
Cetoraze, kde si u rybníka Valcha užívá na své
chatě zaslouženého odpočinku.
Pavel Jareš, Cetoraz
Informace z Farní charity
Upleť čtverec
V listopadu 2015 jsme se zapojili do projektu Upleť čtverec, který pomáhá sirotkům,
opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jihoafrické republice. Cílem je vytvořit – uplést nebo
uháčkovat čtverec libovolného vzoru a barvy
o rozměrech 20 x 20 cm. Čtverce jsou pak na
místě určení sešívány dobrovolníky do dek.
Na jednu deku je potřeba 35 čtverců.
Děkuji dárcům za materiál, z kterého můžeme tvořit a děkuji všem šikovným a ochotným
pletařkám (připojili se i obyvatelé DS Proseč
u Pošné) za jejich dílo. Čtverců máme už na
deset dek, takže budou brzy dopraveny do
sběrného místa, odkud budou poslány přímo
do Afriky.
Další setkání pletařek proběhne v pondělí 8. února od 13.30 do 15 hodin ve středisku
Charity na faře. Těšíme se.
Charitní dobročinný bazar
V prosinci 2015 proběhl VIII. ročník charitního dobročinného bazaru. Těší nás, že vaše
18
Tříkrálová sbírka 2016
podpora je rok od roku větší, ať už v množství
darovaných předmětů nebo ve finančním příspěvku na nákup zdravotních pomůcek. Z výtěžku jsme díky vám mohli zakoupit do naší
půjčovny elektrické polohovací lůžko, chodítko a dvě toaletní křesla. Děkujeme.
Předměty, které byste chtěli darovat do bazaru 2016, můžete přinášet do střediska Charity na faře během celého roku – uskladníme
je stejně jako „neprodané“ předměty z minulého ročníku a budeme se těšit na další bazar.
Alena Kokešová
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro
lidi v nouzi na území České republiky. Jde
o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Z daru, který jste vhodili koledníkům do
kasičky, pomůže 65 % přímo v našem městě
nebo regionu, 15 % využije na své projekty
naše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % je režie sbírky.
V našem regionu bylo vykoledováno a následně odesláno na účet Charity Česká republika do Prahy 116 617 Kč. Částka, která se nám
vrátí, bude použita na podporu projektů, kterým se naše Charita dlouhodobě věnuje.
Děkujeme všem dárcům a koledníkům.
Lucie Nováková DiS., koordinátorka sbírky
z mého kraje | ÚNOR 2016
FOTBALOVÉ NOVINKY
Fotbalové novinky
TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané oznamuje, že v sobotu 30. ledna 2016
od 18 hodin se uskuteční v Zámeckém sále v Pacově členská schůze.
V současnosti se všechna naše družstva pilně připravují na jarní část
sezóny v okresních a krajských soutěžích. Starší žáci a přípravky mají za
sebou také několik halových turnajů s těmito výsledky:
Mladší přípravka (roč. 2007 a mladší) – Pelhřimov – 12. prosince 2015
Zápasy ve skupině:
TJ Slavoj Pacov – FK Pelhřimov II 0:1 / FK Pelhřimov III 2:0 /
FC Vysočina Jihlava 0:1
Zápasy o umístění:
TJ Slavoj Pacov – FC Slovan Havlíčkův Brod 1:1 (PK 1:3) /
FK Pelhřimov III 2:0
Naši benjamínci sehráli na velice pěkném a kvalitně obsazeném turnaji
vyrovnané zápasy a v konečném pořadí obsadili 7. místo.
Starší přípravka (roč. 2005 a 2006) – Obrataň – 20. prosince 2015
Náš oddíl reprezentovaly dva týmy. Tým I obsadil 4. místo, když v boji
o bronz podlehl Žirovnici 0:1. Tým II skončil na 9. místě.
Sportovní ples 2016
V sobotu 9. ledna jsme opět po roce oblékli společenský oděv
a v místní sokolovně uspořádali tradiční Sportovní ples. Kdo přišel,
určitě nelitoval, neboť zcela zaplněný a do klubových barev vyzdobený sál se za rytmu výborně hrající kapely Blue Band skvěle bavil až do
pozdních nočních hodin. Program společenského večera navíc okořenili velice zdařilými ukázkami standardních a latinsko-amerických tanců naši hosté z taneční školy ATAK Tábor.
Vedení fotbalového oddílu děkuje každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravách plesu i na jeho hladkém a pohodovém
průběhu. Naše poděkování patří samozřejmě také všem sponzorům za
jejich podporu.
Dovolujeme si vás také pozvat na taneční zábavu s kapelou KEKS, která se koná v pátek 18. března 2016 v místní sokolovně.
Další informace o činnosti oddílu se můžete dovědět na našich webových stránkách www.tjslavojpacov.cz a samozřejmě také z vývěsky u Alberta.
TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané
foto: daniela smetanová
Starší žáci (roč. 2001 až 2002) – Třebíč – 13. prosince 2015
TJ Slavoj Pacov – FC Velké Meziříčí 4:5 / FC Sparta Brno 2:6 /
Fotbalová škola Třebíč 02 1:9 / SKP Slovan Moravská Třebová 0:1
Starší žáci v Třebíči na mužstva hrající vyšší soutěže výsledkově nestačili, herně ale nezklamali.
Plán přípravných utkání A týmu v zimním období:
6. 2.: TJ Slavoj Pacov – AFK Kácov, 13.00 (UMT Vlašim)
14. 2.: TJ Slavoj Pacov – TJ Sokol Miřetice, 15.00 (UMT Vlašim)
20. 2.: TJ Slavoj Pacov – TJ Sokol Zdislavice – 11.00 (UMT Vlašim)
27. 2.: TJ Slavoj Pacov – TJ Sokol Sezimovo Ústí 14.00 (UMT Tábor)
5. 3.: TJ Slavoj Pacov – TJ Sokol Mladá Vožice – čas bude upřesněn (UMT Tábor)
12. 3.: TJ Slavoj Pacov – FK Kovofiniš Ledeč n/Sázavou 17.00 (UMT Vlašim)
19. 3. TJ Slavoj Pacov – FK Humpolec 15.00 (D)
Vysvětlivky: UMT – umělá tráva, D – domácí hřiště
Sportovní ples 2016
z mého kraje | ÚNOR 2016
19
4. ročník vánočního nohejbalového turnaje trojic | Informace z oddílu atletiky
4. ročník vánočního nohejbalového turnaje trojic
Poklidný, sváteční, vánoční čas se nesl Pacovem, když se v neděli 27. prosince 2015 ke gymnáziu začala sjíždět osobní auta s účastníky
tradičního nohejbalového turnaje trojic. V příjemně vyhřáté tělocvičně už byla připravena
nohejbalová úprava sálu a tak přesně v devět
Vítězné družstvo – BOMADAN
hodin mohl být turnaj zahájen. Deset družstev
odehrálo za sedm hodin 28 zápasů, ze kterých
vzešel celkový vítěz – družstvo BOMADAN ve
složení Petr Voldřich, Daniel Truhlář a Martin
Stejskal. Druhé místo na pomyslných stupních
vítězů obsadilo družstvo HASIČI z Pacova a třetí
HASIČI Pacov
místo vybojovali ROPÁCI. Trofej nejlepšího hráče získal Jiří Melichar. Turnaj měl velmi dobrou
úroveň, ke které již tradičně přispělo i vzorně
fungující občerstvení. Děkujeme společnosti
BLOTT, s.r.o. za sponzorské dary.
Za pořadatele Milan Kaňka a Jaroslav Čížek
ROPÁCI
Účastníci vánočního nohejbalového turnaje trojic 2015
Informace z oddílu atletiky
Štěpánské hody 2015
26. prosince proběhly ve sportovním areálu
u sv. Anny tradiční Štěpánské hody v prozatím neolympijských disciplínách, a to hodu
břemenem (muži – 16 kg, ženy – 10 kg, dorostenci – 12 kg) a hodu gumovou holinkou č. 43.
Za slunečného počasí a v přátelské atmosféře
20
soutěžilo celkem 8 závodníků v hodu břemenem a 18 závodníků v hodu holínkou.
Břemeno – 38. ročník – 16 Kg
1. Václav Podzemský – ASK Slavia Praha: 15,62
2. Pavel Vaněk – Slavoj BANES Pacov: 11,42
3. Lubomír Zaňák – Slavoj BANES Pacov: 10,94
Holinka č. 43 – 38. ročník
1. Václav Podzemský – ASK Slavia Praha: 63,30
2. Josef Vlach – Hasiči Močovice: 35,90
3. Lubomír Zaňák – Slavoj BANES Pacov: 34,35
4. Martin Pěkný – VSK FTVS Praha: 31,88
5. Pavel Vaněk – Slavoj BANES Pacov: 31,55

z mého kraje | ÚNOR 2016
Informace z oddílu atletiky | Novoroční přechod přes Strážiště
Rozlosování soutěží družstev mužů
a žen 2016 a hlavní pořádané akce
Pacovská družstva mužů a žen byla pro rok
2016 opět zařazena do B skupiny II. ligy. Soupeři pacovských družstev: muži – Vodní stavby Tábor, Sokol České Budějovice, Spartak
Vlašim a nově FTVS Praha a Atletika Jihlava,
ženy – SK Čtyři Dvory Č. Budějovice, TJ Sušice,
Spartak Vlašim, Atletika Klatovy, Baník Stříbro, Atletika Jihlava.
Jednotlivá kola se uskuteční 14. května
v Sušici, 28. května v Jihlavě, 11. června ve
Vlašimi a 20. srpna v Pacově.
Pacovský oddíl bude dále v letošním roce
pořádat tyto významnější akce: 12. června –
3.kolo krajského přeboru družstev mladšího
žactva, 18. června – 3.kolo krajského přeboru družstev dorostu a staršího žactva, 3. září
– 4. kolo krajského přeboru družstev dorostu
a staršího žactva. Na závěr termíny našich
hlavních závodů: 2. dubna – Běh O pohár
století, 2–3. července – Cena Pacova ve vícebojích, 17. září – Cena města Pacova v hodu
diskem a BANES mítink s memoriály.
Atlet Vysočiny
Pacovský a také i český reprezentant Pavel
Jakl zakončil povedenou sezonu druhým
místem v prestižní anketě Atlet Vysočiny. V gotickém sále jihlavské radnice se 20. listopa-
Předseda oddílu Pavel Zajíc se připravuje na svůj pokus v hodu 16 kg břemenem
du konalo slavnostní předání cen nejlepším
atletům za rok 2015. Pavel obsadil s Jitkou
Kubelovou dělené druhé místo, za vítězným
Petrem Vitnerem. V rámci slavnostního večera
byli též oceněni pacovští funkcionáři: Helena
Zajícová, Miroslav Tureček a Josef Kudrna.
Tréninky dětí a mládeže probíhají každé
úterý a čtvrtek od 16.30 do 18 hodin v tělocvičně areálu Za Branou. Tréninky jsou zaměřeny na všeobecnou fyzickou zdatnost, která
je rozvíjena skupinově formou her a cvičení.
V případě zájmu přijďte přímo na trénink.
Novinky, aktuality a fotografie z oddílu atletiky a kompletní výsledky naleznete na internetových stránkách www.atleti-pacov.cz
Hlavním partnerem pacovské atletiky je firma BANES Soběslav s.r.o., významný dodavatel přesných rotačních dílů pro automobilový
průmysl a jemnou mechaniku. Více na webu
www.banes-sro.cz.
Oddíl atletiky
Novoroční přechod přes Strážiště
se tak, jak je pravidlem, uskutečnil na Nový
rok. Půl hodiny po svátečním obědě se před
pacovskou radnicí začali pomalu scházet zájemci o tuto tradiční akci TOM Kamarádi a KČT
Hořec Pacov. Nakonec byl přistavený autobus
plný, další se dopravili do sedla pod vrcholem
samostatně a konečný počet 65 účastníků je
velmi příjemný. Stejně příjemná byla i samotná vycházka na vrchol Strážiště i s několika
z mého kraje | ÚNOR 2016
psy a kočárky. Zde proběhlo vzájemné potřepání pravic, popřání si dalšího skvělého roku
a trocha občerstvení či ochutnávky z mnoha
butylek a lahviček. To všechny vzpružilo, takže pokračovali dolů ke kapličce a posléze až na
základnu Hutě u Černého rybníka, kde na ně
čekal horký čaj a jiné bohulibé nápoje. Některým se z vytopené klubovny ani moc nechtělo
na závěrečnou část trasy přes Cetuli, Údolím
srnek a okolo Trubárního rybníka do Pacova.
Příjemné trochu nezimní počasí, trocha únavy a určitě dobrá nálada jistě všem vydrží po
další dny, týdny a měsíce roku 2016. Navíc na
konto SOS vesniček odešlo téměř 2.000 korun
vybraných od účastníků.
TOM Kamarádi + KČT Hořec Pacov,
Foto: k. získalová
21
Konečně lyžovačka! | zimní sovova stezka | vzpomínky
Konečně lyžovačka!
V
době psaní tohoto příspěvku není letošní
zima zatím nic moc. Sněhu spadlo ještě velmi málo, což možná většinu obyvatel republiky
těší, ale milovníky lyžování až zas tak moc ne.
Ještě, že existují sněžná děla. A dvě již zasněžují
i malou, ale milou sjezdovku v nedalekém Křešíně kousek za Lukavcem, kde se pár nadšenců
stará o její provoz. Je to stráň 250 metrů dlouhá
s převýšením 57 metrů, což sice zkušené lyžaře
příliš neosloví, ale pro výuku začátečníků a na
rozježdění před výjezdem do Alp stačí. Ideální
je hlavně pro děti. Aby se sjezdovka mohla zasněžovat technickým sněhem, pomohly finančně okolní obce včetně města Pacova.
Slavnostní zahájení letošního provozu proběhlo v sobotu 9. ledna za účasti starostů
těchto obcí a lukaveckého pana faráře Dušana Sklenky, který sjezdovce požehnal mnoho
lyžařů a málo úrazů. Případní zájemci mohou
přijet lyžovat či snowboardovat v týdnu mimo
pondělí od 15 do 18 a o víkendech od 10 do 18
hodin, v pátek a v sobotu se jezdí dle zájmu do
19 hodin. Informace o provozu lyžařského vleku jsou aktualizovány na stránkách TJ Startu
Lukavec, který sjezdovku provozuje nebo přímo na webu www.vlekkresin.wz.cz.
Vladimír Mareš, TJ Start Lukavec, oddíl lyžování
Zimní
Sovova stezka
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PACOV
zve všechny příznivce turistiky
dne 13. února 2016 na 33. ročník
ZIMNÍ SOVOVY STEZKY
start mezi 12.30–13 hodin u radnice
na náměstí Svobody v Pacově.
Cíl v Lukavci.
Délka trasy 13 km,
startovné pro členy KČT 15 Kč,
pro ostatní 30 Kč.
Odvoz z Lukavce zpět do Pacova zajištěn.
Vzpomínky
Dne 26. ledna uplynul rok od úmrtí
pana Františka Duška z Pacova.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 5. února 2016 uplynulo smutných 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Miloslav Hloušek z Bratřic.
Stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.
Dne 17. února uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil
pan Václav Žitník z Pacova. Stále vzpomínají
manželka a dcera s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 6. února uplyne 5 smutných roků, kdy nás
navždy opustil pan František Šikýř z Pacova.
S láskou vzpomínají manželka, dcera Andrea
s rodinou, syn Tomáš s rodinou a ostatní příbuzní.
Dne 18. února uplyne 100 let od narození
a v červnu 20 let od úmrtí paní Marie Slunečkové,
učitelky Základní školy v Pacově. Kdo jste ji znali,
prosím, věnujte tichou vzpomínku. Dcera Běla.
Dne 9. února 2016 uplyne 25 let od úmrtí pana Zdeňka Havla
z Pacova. Stále vzpomíná manželka a syn. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 11. února uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustila moje milovaná maminka,
paní Marie Zelenková z Lukavce.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
22
Kdo ve svém srdci tolik lásky pro nás měl,
ten v našich srdcích žije dál, ten nezemřel.
Dne 15. února uplyne třetí rok plný smutku
a bolesti, kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Josef Švec z Pacova.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
dcery s rodinami, bratr a ostatní přátelé.
Už jenom rozsvítit svíčku, kytičku na hrob Ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 21. února 2016 uplyne třetí rok od úmrtí pana
Josefa Dvořáka z Velkého Ježova. Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
z mého kraje | ÚNOR 2016
Ze školních lavic ZŠ Pacov | Holandsko, Anglie a hlavně Skotsko v jednom týdnu
Přehled akcí v Pacově a okolí – ÚNOR 2016
DEN
do
DATUM AKCE
19. února Vnitřní svět. Výstava obrazů Vlastimila Váni v Městském muzeu Antonína Sovy.
St
3. února Den otevřených dveří Gymnázia Pacov. Od 13 do 17 hodin.
Pá
5. února Maturitní ples Gymnázia Pacov. Sokolovna od 19 hodin, hraje Blue Band. Již vyprodáno.
Vstup možný po půlnoci ve společenském oděvu.
So
6. února 8. Cetorazský masopust. Sraz masek ve 12.30 u Janské kapličky pod hřbitovem, po skončení průvodu zábava v Hostinci U Křížů.
So
6. února Masopustní průvod obcí Jetřichovec od 13 hodin.
Po
8. února Klub zdraví na zámku v Pacově od 17 hodin.
So
13. února 33. ročník Zimní Sovovy stezky. Start 12.30 až 13 hodin od MÚ na náměstí v Pacově.
Startovné pro členy KČT 15 Kč, ostatní 30 Kč. Trasa 13 km. Odvoz z Lukavce zpět do Pacova zajištěn. Pořádá KČT Pacov.
So
13. února Dětský karneval v Cetorazi. Začátek v 15 hodin v sále Hostince U Křížů.
Pá
19. února Hasičský ples. Sokolovna od 20 hodin, hraje Vysočinka. Předprodej vstupenek v prodejně Tabák Petra, vstupné 120 Kč.
So
20. února HASIČSKÝ ples V POŠNÉ. Místní kulturní zařízení od 19.30. Hudba: Dohoda.
St
24. února Cestovatelské večery: Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela. Vypráví Patrik Kotrba.
Zámecký sál od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.
Čt
25. února Zdraví a životní styl pohledem lékaře a poslance Víta Kaňkovského. Přednáška v Zámeckém sále v Pacově od 17 hodin.
So
27. února Ještě jednou se vrátíme. Vernisáž výstavy ve výstavním sálu Městského muzea A. Sovy od 14 hodin. Fotografie Jana Michálka
na motivy poezie Antonína Sovy. Recitace Ludmila Votápková. Saxofonové kvarteto ZUŠ Pacov. Výstava potrvá v měsíci březnu.
So
27. února Dětský karneval v Jetřichovci. Místní kulturní dům od 14 hodin.
Taneční pro začátečníky 2016
Městské kulturní středisko v Pacově upozorňuje všechny zájemce o výuku tance a společenské výchovy, že od úterý 1. března 2016 se budou
opět v kanceláři MěKS ve Španovského ulici přijímat přihlášky do podzimního tanečního kurzu pro začátečníky. Každý zájemce při zápisu
uhradí zálohu ve výši 200 Kč, která bude vrácena pouze z vážných důvodů. Opět budou přijímáni jednotlivci i páry. Pokud se ovšem jeden
z páru rozhodne, že do TK nenastoupí nebo si zvolí jiného partnera,
bude druhý z páru zařazen na konec seznamu uchazečů. Zapsané jednotlivce též nebude možné dodatečně přeřadit do kategorie párů. Před
zápisem prosím zvažte tyto podmínky. MKS upozorňuje, že na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Při zápisu je nutno uvést kontaktní
e-mail, adresu a telefonní číslo.
Kilometr západně od Obrataně pramení 22km dlouhý přítok říčky Trnavy - TAJEN
spojí u Přáslavic a pokračují dál do Želivky.
Křížovka
Kilometr západně od Obrataně pramení 22 km dlouhý přítok říčky Trnavy – TAJENKA.
Oba toky se spojí u Přáslavic a pokračují dál do Želivky.
Vodorovně: A) Obr; obyvatel Nového Zélandu; druhá tráva.
- B) Domácky Ivana; míti sny; žahavý hmyz; část obličeje. - C)
Značka mouky; indián; Baltické moře; část skeletu. - D) Depo;
v místě; český tanec. - E) Druh javoru; obdělaný pozemek; šatní škůdci; SPZ Strakonic. - F) TAJENKA. - G) Otázka při sázce;
žlutohnědá barviva; popravčí; váhová jednotka. - H) Umělý
člověk; úbytek kapalin; tyč. - I) Japonský mys; evropské velehory; úrodné místo v poušti; zájmeno osobní. - J) Kočkovitá
šelma; město v USA; řadová číslovka; lebka. - K) Prudký nápor
nemoci; set; přízvuky.
Svisle: 1) Kiosek; druh papouška. - 2) Barva na vejce; horská
borovice; pcháč. - 3) Popěvek; stromořadí; strach. - 4) Chem.
zn. osmia; dveřní závěs; balkánský palác. - 5) Možná; zastarale přístav; japonská lovkyně ústřic. - 6) Balón; hony; klesnutí.
- 7) Chem. zn. astatu; značka likéru; část saka. - 8) Nadšené
uvítání; rmuty; předložka. - 9) Roleta; celní poplatek; symetrála. - 10) Německy východ; pravoslavní knězi; osamocena.
- 11) SPZ Tábora; dopravní prostředek; ruský bojovník. - 12)
Americký ještěr; tišiny; chem. zn. lutecia. - 13) Produkt včel;
podnik v Sušici; jeti. - 14) Chem. prvek; velká plavidla.
z mého kraje | ÚNOR 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovně:
Nápověda: ANOLI; AMES; ESAN
Autor: Vladimír Kocman
23
A) Obr; obyvatel Nového Zélandu; druhá tráva. - B) Domácky
pozvánky
Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela
STŘEDA 24. 2. 2016
ZÁMECKÝ SÁL V PACOVĚ OD 19.00 HOD.
Taneční pro dospělé
jaro 2016
7 tanečních večerů
Naučíte se waltz, tango,
valčík, polku, rumbu,
jive, salzu i blues
a hlavně si
dobře zatančíte.
Začínáme od úplných základů,
naučíte se kroky, rytmus i výraz tance,
zlepšíte pohyb, nášlapy,
držení těla i styl typický
pro jednotlivé tance.
13. únor – 30. duben 2016. Cena 690 Kč na osobu.
V sobotu od 19.30 do 22.00 v pacovské sokolovně.
(Přesný rozpis obdržíte při přihlášení.)
Vyučují Ing. Pavel Roubal a Markéta Zíková.
Cesta do Santiaga může být ryzí cestovatelský svátek. Vezměte si batoh
na záda, jenž pro vás bude téměř po dva roky domovem, kytaru do ruky ….
O dobrodružné cestě bude vyprávět Patrik Kotrba.
www.cestovatelskevecery.cz
vstupné dobrovolné
Přihlášky se přijímají na MěKS Pacov (vedle kina),
kurz se platí při přihlášení,
při nenaplnění kurzu bude platba vrácena v plné výši.
Další informace: tel.: 724 110 180,
e-mail: [email protected]
Sbor dobrovolných hasičů Pacov
vás srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES
19. ÚNORA 2016
OD 20 HODIN V PACOVSKÉ SOKOLOVNĚ
K TANCI A POSLECHU HRAJE VYSOČINKA
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek v Tabáku Petra od 1. února 2016.
Z mého kraje
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MěKS Pacov, IČO 366 277, e-mail: [email protected] Vedení redakce: Zdeněk Klika. Registrováno na MK ČR E 11392.
Vychází 1 x měsíčně nákladem 1 300 výtisků. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Inzeráty se zařazují podle možnosti. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři.
Přetisk povolen při udání pramene. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Grafická úprava Zdeněk Klika.

Podobné dokumenty

odkaz - Město Pacov

odkaz - Město Pacov investiční objemy, tudíž možnosti dotačního financování jsou pro město velmi důležité. V roce 2015 bude také věnována velká pozornost přípravě projektů, které by bylo možno financovat z nových prog...

Více