směrnice kvalifikace a certifikace personálu

Komentáře

Transkript

směrnice kvalifikace a certifikace personálu
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
1 / 13
Číslo revize
R3
SMĚRNICE
KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PERSONÁLU
VT dle EN 970 / ISO 17637
Účel
Tato směrnice stanovuje systém kvalifikace a certifikace odborného personálu
v oblasti vizuálního zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů
Označení
VT dle EN 970 / ISO 17637
Obsah
1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ........................................................................................................... 2
2
DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY .................................................................................................. 3
3
OBECNĚ ...................................................................................................................................... 4
4
ZPůSOBILOST K CERIFIKACI .................................................................................................... 6
5
KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA........................................................................................................... 7
6
CERTIFIKACE ............................................................................................................................. 9
7
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI CERTIFIKACE............................................................................ 10
8
RECERTIFIKACE ...................................................................................................................... 10
9
DOKUMENTACE ....................................................................................................................... 11
10
PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 11
Vypracoval
Ing. Václav Jandura
Schválení Uvolnil ředitel OŘJ
dokumentu
Schválil ředitel ATG s.r.o.
Ing. Jiří Fišer
Ing. Zbyněk Zavadil
ATG s.r.o.
Beranových 65, 190 02 Praha 9 - Letňany
Telefon: 234 312 202, Fax: 234 312 205, E-mail: [email protected]
IČO / DIČ: 453147720 / CZ 45314772
©
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
1
Číslo listu
2 / 13
Číslo revize
R3
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tato směrnice zavádí systém kvalifikace a certifikace odborného personálu v oblasti vizuálního
zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů. Směrnice stanovuje program
kvalifikace a certifikace pro pracovníky provádějící VT zkoušky dle EN 970 a dle ISO 17637.
Směrnice byla vypracována na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a
na základě požadavků vyplývajících z mezinárodních normativních dokumentů.
Související a dotčená dokumentace :
• ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci
osob
• ČSN EN 970:1998 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola
• ISO 17637:2003 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální zkouška tavných svarových spojů
• ČSN EN ISO 3834:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1, 2, 3,
4a 5
• ČSN EN 719.1996 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost
• ČSN EN 13445:2003 – Netopené tlakové nádoby – část 5 – Kontrola a zkoušení
• ČSN EN 13480:2003 – Kovové průmyslové potrubí – část 5: Kontrola a zkoušení
• ČSN EN 12732:2001 – Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
• ČSN EN 12062:1999 – Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály
• ČSN EN 13018:2002 - Nedestruktivní zkoušení – Vizuální kontrola – Všeobecné zásady
• ČSN EN 1090-1:2003 - Provádění ocelových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby
• ČSN EN 473:2001 – Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků
nedestruktivního zkoušení – Všeobecné zásady
• ISO 9712:2005 – Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel
• ASME Code V, Ed. 2004, Add 2006 – ASME Boiler and Pressure Vessel Code an
International Code – Nondestructive Examination
• AWS D1.1:2006 – Structural Welding Code – Steel
•
a další
1.2 Směrnice reaguje na potřeby výchovy kvalifikovaného personálu pro provádění vizuální kontroly
svarů vyvolané vzrůstajícími požadavky na uplatňování systému kvality v procesech svařování
v souladu s požadavky evropských i amerických norem. Povinnosti tohoto způsobilého personálu
vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti a zkušenosti z oblasti vizuálního zkoušení.
1.3 Tato směrnice specifikuje systém kvalifikace a certifikace nedestruktivních pracovníků, kteří se
účinně podílejí na vizuální kontrole při zajišťování jakosti tavných svarů kovových materiálů v
jednotlivých fázích výrobního procesu (před svařováním, v průběhu svařování a po svařování)
nebo kteří přímo tuto vizuální kontrolu provádějí.
1.4 Standard je součástí Systému řízení kvality ATG s.r.o.
1.5 Za certifikační činnost, která zahrnuje všechny úkony spojené s prokázáním způsobilosti
uchazeče provádět vizuální kontrolu svarů a vedoucí k vystavení certifikátu, je odpovědný certifikační orgán ATG.
1.6 Dodržování této směrnice je povinné pro :
• pracovníky ŠZS ATG,
• uchazeče o kvalifikaci a certifikaci
• certifikované osoby
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
2
2.1
Číslo listu
3 / 13
Číslo revize
R3
DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY
Definice pojmů
Pro použití této normy platí následující termíny a definice:
Kvalifikace - prokázání školení, odborných znalostí, dovedností a praxe, stejně jako fyzické
způsobilosti, umožňující uchazečům řádně vykonávat činnost při vizuální kontrole svarů
Certifikace - postup používaný k prokázání kvalifikace uchazečů, který vede k vydání certifikátu;
certifikace nezahrnuje oprávnění k činnosti
Certifikační orgán ATG - orgán, který provádí postupy k prokázání způsobilosti a certifikaci NDT
pracovníků podle požadavků tohoto standardu, spravuje příslušnou dokumentaci a vystavuje
certifikáty
Certifikát - dokument vydaný podle pravidel certifikačního systému definovaného v teto směrnici,
který prokazuje, že lze přiměřeně spoléhat, že uchazeč je způsobilý k vykonávání činnosti v rozsahu
kompetencí definovaných v této směrnici
Uchazeč -osoba usilující o kvalifikaci a certifikaci v metodě vizuálního zkoušení svarů
Zaměstnavatel - organizace, ve které je uchazeč řádně zaměstnán; zaměstnavatel může být
současně i uchazečem
Oprávnění k činnosti - písemné osvědčení vydané zaměstnavatelem na základě způsobilosti
pracovníka, doložené certifikátem
Vizuální kontrola - metoda NDT využívající optickou oblast elektro-magnetického záření
Postup vizuální kontroly - písemný popis všech základních parametrů a opatření na které je nutno
brát zřetel při používání k danému účelu vhodné techniky specifické kontroly podle stanovené normy,
předpisu nebo specifikace
Instrukce vizuálního kontroly - písemný popis přesných kroků, které je nutno dodržet při kontrole
podle stanovené normy, předpisu, specifikace nebo postupu
Specifikace - dokument stanovující požadavky [ISO 8402:1994]
Vzdělání - minimální vzdělání požadované ke kvalifikaci
Průmyslová praxe - praxe v používané NDT metodě a v oblasti použití, která vede k požadovaným
praktickým dovednostem a znalostem
Školení - proces výuky podle požadavků této směrnice v teoretické a praktické přípravě pro metodu
vizuálního zkoušení, ve které uchazeč usiluje o certifikaci a který může mít formu školících kurzů
prováděných schválenými školícími středisky
Školící a zkušební středisko (ŠZS) – středisko, ve kterém se provádí NDT školení v teoretické a
praktické přípravě a zkoušky. Školící a zkušební středisko může provádět výkon činností v objektech
provozoven ATG nebo přímo v objektech zaměstnavatele (uchazečů)
Lektor - jmenovaná osoba, která provádí přípravu uchazečů pro kvalifikaci
Certifikační program - soubor všech činností a dokumentů, kterými se řídí NDT školení, kvalifikace a
certifikace pro metodu vizuální kontroly svarů
Zkušební komisař - osoba certifikovaná ve stupni 3 dle EN 473 pro vizuální metodu (VT) a která je
pověřena k provádění, dohlížení a vyhodnocování kvalifikačních zkoušek v metodě vizuální kontroly
svarů
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
4 / 13
Číslo revize
R3
Kvalifikační zkouška - zkouška řízená ŠZS, která hodnotí všeobecné, specifické a praktické
znalosti a dovednost uchazečů
Všeobecná zkouška - zkouška z principů metody vizuálního zkoušení
Významné přerušení - nepřítomnost nebo změna činnosti, která brání certifikované osobě ve výkonu
povinností v činnosti pro kterou je certifikována, po:
a) nepřetržité období přesahující 365 dnů, nebo
b) dvě nebo více období s celkovou dobou přesahující dvě pětiny celkové délky platnosti
certifikátu
Poznámka: zákonná dovolená, doba nemoci, nebo kurzy kratší než 30 dnů se pro výpočet
délky přerušení neberou v úvahu
Specifická zkouška -zkouška z technik zkoušení používaných při vizuální kontrole svarů, znalostí
zkoušených výrobků a norem, předpisů, specifikací a kritérií přípustnosti
Praktická zkouška - zkouška z praktických dovedností, při které uchazeč prokazuje, že je
dostatečně seznámen se zkušebním zařízením a je schopen identifikovat, interpretova, klasifikovat a
hodnotit příslušné jakostní znaky
Zkušební vzorek - vzorek používaný pro praktické zkoušky; vzorky by měly representovat typické
svařované výrobky a mohou zahrnovat více než jednu zkoušenou oblast nebo objem
2.2
Zkratky
PJ - Příručka jakosti
Sm - směrnice
P - postup ATG
Z - záznam ATG
NDT - nedestruktivní zkoušení, defektoskopie
ŠZS - školící a zkušební středisko
CO ATG – certifikační orgán ATG
VT – vizuální kontrola, vizuální metoda
ZK - zkušební komisař
3
OBECNĚ
3.1
Požadavky na školící a zkušební středisko.
3.1.1
Činnost školícího a zkušebního střediska vychází z požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024.
3.1.2
Školící a zkušební středisko musí:
a) pracovat v souladu s požadavky této směrnice;
b) používat dokumentované postupy systému managementu kvality;
c) mít k dispozici prostředky potřebné pro provádění školení a zkoušek včetně kalibrace a
kontroly zařízení;
d) provádět školení tak, aby učební osnovy odpovídaly stanoveným požadavkům na znalosti pro
držitele certifikátů VT dle EN 970 / ISO 17637;
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
5 / 13
Číslo revize
R3
e) připravit a provádět zkoušky pod odpovědností pověřeného ZK;
f) zajistit, aby zkušební otázky a vzorky se nepoužívaly pro účely školení;
3.2
Povinnosti a odpovědnosti
3.2.1
Školící a zkušební středisko:
a) zavádí, podporuje, udržuje a spravuje kvalifikační systém v souladu s touto směrnicí;
b) stanovuje systém udržování záznamů, které jsou uchovávány nejméně po dobu 10 let;
c) musí požívat schválené dokumentované postupy systému managementu kvality;
d) musí mít kvalifikovaný personál, prostory a zařízení pro zajištění kvalifikačních zkoušek;
e) musí používat pouze schválené dokumenty a zkušební podklady;
f) musí pro praktické zkoušky používat pouze zkušební úlohy registrované ve ŠZS;
g) musí udržovat příslušné záznamy o kvalifikaci a zkoušce.
Poznámka: za provádění postupu k prokázání způsobilosti a certifikaci NDT pracovníků,
spravování příslušné dokumentace a vystavení certifikátů je odpovědný CO ATG
3.2.2
Zaměstnavatel musí
a) nahlásit uchazeče ŠZS a potvrdit platnost poskytovaných osobních údajů, včetně prohlášení o
dosaženém vzdělání a počtu měsíců dosavadní praxe v oboru
S ohledem na certifikované osoby, musí být zaměstnavatel zodpovědný za:
b) vystavení oprávnění k činnosti;
c) ověřování zrakové způsobilosti v souladu s kapitolou 4.3 této směrnice
d) ověření kontinuity činnosti bez významného přerušení.
3.2.3 Uchazeč
Pokud je uchazeč osobou samostatně výdělečně činnou, přebírá povinnosti a odpovědnosti
zaměstnavatele.
3.3
Způsobilost držitele certifikátu
Osoba, certifikovaná v souladu s touto směrnicí musí prokázat schopnosti k provádění vizuální
kontroly svarů podle požadavků norem (viz kap. 1.1).
V rozsahu působnosti definované v certifikátu a v této směrnici musí certifikovaná osoba být
samostatně schopna :
a)
nastavovat a ověřovat zařízení pro vizuální kontrolu;
b)
provádět, případně dohlížet na průběh kontroly;
c)
zaznamenávat a klasifikovat výsledky těchto kontrol;
d)
vypracovat zprávu o výsledcích;
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
6 / 13
Číslo revize
R3
e)
vysvětlit a vyhodnotit výsledky v souladu s použitými normami, předpisy nebo specifikacemi;
f)
organizovat a dokumentovat výsledky vizuálních kontrol.
Dále může být certifikovaná osoba pověřena:
g)
volit použitelnou techniku vizuální kontroly;
h)
zavádět normy a specifikací do písemných instrukcí pro vizuální kontrolu svarů;
i)
připravit písemné instrukce pro vizuální kontrolu svarů;
j)
dohlížet nad prováděním vizuální kontroly;
3.4 Kvalifikační a certifikační funkce
Osoba, certifikovaná podle této směrnice, je posuzována (klasifikována) podle rozsahu své dosažené
kvalifikace. Osoba, která ještě certifikaci nezískala, může být registrována pouze jako uchazeč o
certifikaci.
4
ZPŮSOBILOST K CERIFIKACI
Pro způsobilost k certifikaci musí uchazeč úspěšně složit odpovídající kvalifikační zkoušku podle
požadavků uvedených v kapitole 5 této směrnice a dále musí splňovat požadavky na školení, a na
uspokojivé zrakové schopnosti, které jsou definovány v této kapitole.
4.1
Školení
Uchazeč musí prokázat, že uspokojivě dokončil v plném rozsahu předepsanou dobu školení.
Požadavky na obsah školení a znalosti uchazečů jsou stanoveny schváleným programem, který je
rovněž součástí školících materiálů každého uchazeče.
Minimální délka školení absolvovaná uchazečem o certifikaci je stanovena na 16 vyučovacích
hodin. Délka jedné vyučovací hodiny činí 50 minut. Hodiny školení zahrnují jak praktickou tak
teoretickou výuku.
4.2
Průmyslová praxe
Průmyslová praxe ve vizuální kontrole může být získána před nebo po úspěšném složení kvalifikační
zkoušky.
Prokazatelný důkaz o praxi musí být potvrzen zástupcem zaměstnavatele a předán ŠZS, resp. CO
ATG.
Pro účely certifikace musí uchazeč prokázat absolvování minimálně 3 měsíců praxe ve vizuálním
zkoušení svarů.
Praxe nemusí být získána pod dohledem certifikované osoby.
Číslo dokumentu
Číslo ev. kopie
4.3
Číslo listu
7 / 13
Číslo revize
R3
ATG G11-06
Požadavky na zrakové schopnosti
Uchazeč musí prokázat uspokojivé zrakové schopnosti, vyšetřením u očního lékaře, u odborníka
v optometrii, nebo jinou lékařsky uznanou osobou v souladu s následujícími požadavky:
schopnost vidění na blízko musí umožnit minimálně čtení písma Jägrova testu číslo 1
nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30
cm, ale ne větší jak 60 cm nejméně jedním okem, korigovaným nebo nekorigovaným,
schopnost rozlišení barev (barvocit) musí být dostatečná tak, aby uchazeč rozeznal a
rozlišil kontrast mezi barvami používanými v oboru vizuálního zkoušení svarů, podle určení
zaměstnavatele.
Dokumentované ověření zrakové schopnosti musí být provedeno nejméně jednou ročně.
Poznámka : prokázání schopnosti vidění na dálku nepatří mezi požadavky pro potřeby certifikace
dle této směrnice. Pokud však zaměstnavatel vyžaduje provádění vizuální kontroly i na dálku, je
nezbytné, aby uchazeči dále splnili i požadavek splnění zrakových schopností podle normalizovaného
optotypu v souladu s EN ISO 8596, stupeň ostrosti vidění 0,63 nejméně jedním okem, korigovaným
nebo nekorigovaným. Zabezpečení tohoto požadavku je věcí zaměstnavatele uchazeče.
5
KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA
Zkušební komisař musí být delegován ŠZS pro provedení zkoušek uchazečů.
5.1
5.1.1
Obsah zkoušky a její hodnocení
Všeobecná zkouška
Všeobecná zkouška musí obsahovat otázky ze znalostí základních fyzikálních principů metody a
znalosti základních aplikací, které jsou platné v době zkoušky. Uchazeč musí odpovědět ten
minimální počet otázek s vícenásobnou možností odpovědi (z nichž jedna je vždy správná), který je
uveden v tabulce 1.
a) Čas poskytnutý uchazečům pro vypracování všeobecné zkoušky musí být závislý na skutečném
počtu a na obtížnosti otázek. Průměrně poskytovaný čas na jednu zkušební otázku je uveden
v tabulce 1 a souhrnný čas pro všeobecnou zkoušku a konkrétní skladbu otázek určuje zkušební
komisař.
5.1.2
Specifická zkouška
Specifická zkouška musí obsahovat pouze otázky, které se vztahují ke specifické oblasti zkoušení
svarových spojů, kde uchazeč o certifikaci prokazuje správný výklad, pochopení a dovednosti práce
s konkrétními normami a specifikacemi ve vztahu ke zkoušenému objektu.
b) Čas poskytnutý uchazečům pro vypracování specifické zkoušky musí být závislý na skutečném
počtu a na obtížnosti otázek. Průměrně poskytovaný čas na jednu zkušební otázku je uveden
v tabulce 1 a souhrnný čas pro všeobecnou zkoušku a konkrétní skladbu otázek určuje zkušební
komisař.
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
8 / 13
Číslo revize
R3
c) Při specifické zkoušce se od uchazeče vyžaduje odpověď na specifické otázky zahrnující
výpočty, otázky z předpisů, norem a specifikací.
5.1.3
Praktická zkouška
Praktická zkouška musí obsahovat vyzkoušení předepsaných zkušebních vzorků, provedení
záznamu o kontrole a vystavení protokolu o kontrole s uvedením výsledku v požadované formě.
d) Každý zkušební vzorek musí být jednoznačně identifikovatelný a mít vzorový protokol obsahující
všechny potřebné údaje nezbytné pro zjištění specifikovaných vad, které vzorek obsahuje. Pro
zkušební vzorky musí být vypracován vzorový protokol založený na nejméně dvou nezávislých
zkouškách a platnost používání vzorků pro kvalifikační zkoušky musí být potvrzena pověřeným
držitelem certifikátu stupně 3 pro metodu VT dle EN 473.
e) Zkušební vzorky musí obsahovat charakteristické vady, které vznikají při výrobě nebo během
provozního používání. Mohou být přirozené, uměle vyrobeny nebo vyvolány.
f) Počet zkoušených oblastí nebo objemů musí být úměrný metodě vizuálního zkoušení tavných
svarových spojů kovových materiálů. Počet zkoušených vzorků pro praktickou zkoušku je
stanoven na dva vzorky a to v kombinaci určené zkušebním komisařem.
g) Uchazeč o certifikaci musí zvolit použitelnou techniku vizuální kontroly a stanovit podmínky
kontroly s ohledem na zadaný předpis, normu nebo specifikaci.
h) Průměrný vymezený čas je předem definován s ohledem na složitost zkušebních vzorků a
nesmí přesáhnout údaj uvedený v tabulce 1.
Tabulka 1: Minimálně požadovaný počet otázek a úloh
Označení
Minimální počet otázek nebo úloh
kvalifikace
Všeobecná
specifická
praktická
VT dle EN 970
15
15
2 úlohy
<1,5 – 2,5>
<2,5 – 4>
<2 - 3>
min / 1 otázku
min / 1 otázku
hodiny
Časové kritérium
5.1.4
Vyhodnocení kvalifikační zkoušky
5.1.4.1 Zkoušející musí být odpovědný za vyhodnocení zkoušek porovnáním se vzorovými
odpověďmi. Všeobecná, specifická a praktická zkouška musí být vyhodnocena odděleně.
5.1.4.2 Vyhodnocení praktické zkoušky se provádí na základě hledisek definovaných minimálně 10
kontrolními body s různými váhovými faktory podle významnosti hodnocené oblasti
dovedností/znalostí.
5.1.4.3 Pro požadovanou certifikaci musí uchazeč získat minimálně hodnocení 70 % v každé části
zkoušky, přičemž celkové hodnocení nesmí klesnout pod 80 %. Celkové hodnocení N musí být
vypočteno podle následujícího vztahu:
N = ( ng + ns + np) / 3
kde:
ng - hodnocení všeobecné zkoušky;
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
9 / 13
Číslo revize
R3
ns - hodnocení specifické zkoušky;
np - hodnocení praktické zkoušky.
5.2
Provedení zkoušek
5.2.1 Všechny zkoušky mohou být provedeny v objektech ŠZS nebo přímo v objektech
zaměstnavatele (uchazečů).
5.2.2 Při zkoušce musí mít uchazeč u sebe platný identifikační doklad, který musí na požádání
předložit zkoušejícímu.
5.2.3 Každý uchazeč, který se v průběhu zkoušky neřídí zkušebním řádem, dopustí se, nebo se podílí
na podvodném jednání, musí být z další účasti vyloučen.
5.2.4 Zkoušky musí být schváleny ŠZS. Zkoušku musí vyhodnotit zkušební komisař. Na zkoušku
musí dohlížet zkušební komisař, který zároveň zkoušku vyhodnocuje.
5.2.5 Zkoušející musí být odpovědný za vyhodnocení zkoušky v souladu s postupy stanovenými touto
směrnicí.
5.2.6 Uchazeč smí při praktické zkoušce po dohodě se zkušebním komisařem používat své vlastní
pomůcky, případně měřidla.
5.3
Opakování zkoušky
5.3.1 Uchazeč, který byl vyloučen z důvodu neetického jednání musí na složení nové zkoušky čekat
nejméně 12 měsíců.
5.3.2 Uchazeč, který nedosáhl u zkoušky požadované hodnocení, může jednou opakovat jakoukoli
část zkoušky (všeobecnou, specifickou nebo praktickou) ne dříve než za 2 týdny a ne později než za
12 měsíců od původní zkoušky.
5.3.3 Uchazeč, který neuspěl u opakované zkoušky a dále usiluje o certifikaci musí požádat o novou
zkoušku.
Poznámka: Za stanovení rozsahu opakování zkoušky je odpovědný ZK, který kvalifikační zkoušku daného
uchazeče vyhodnocoval. Při stanovení rozsahu opakované zkoušky musí ZK stanovit tento rozsah tak, aby uchazeč
měl reálnou možnost úspěšně vykonat tuto opakovanou zkoušku.
Při opakované zkoušce mohou být určeny zkušebním komisařem k opakování nejvýše dvě části zkoušky.
6
6.1
CERTIFIKACE
Administrace
Uchazeči, který splňuje všechny podmínky pro certifikaci musí být certifikačním orgánem ATG
zabezpečeno vydání certifikátu.
6.2
Certifikáty a průkazy
Certifikáty musí obsahovat:
a) příjmení a jméno certifikované osoby;
b) identifikační číslo osoby (rodné číslo nebo datum narození);
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
10 / 13
Číslo revize
R3
c) datum ukončení platnosti certifikace;
d) název orgánu, který certifikát vystavil;
e) název certifikované metody;
f)
číslo certifikátu;
g) podpis jmenovaného představitele potvrzujícího certifikaci.
6.3
Formuláře certifikátu
6.3.1 Uchazeči o certifikaci je standardně vystavován certifikát ATG dle Přílohy č.1 této směrnice.
6.3.2 Na vlastní žádost může být uchazeči místo certifikátu ATG vystaven certifikát od společnosti
Hartford Steam Boiler International GmbH dle Přílohy č. 2.
6.4
Platnost
Maximální doba platnosti certifikátu je pět let. Tato doba začíná plynout, pokud jsou splněny všechny
požadavky pro certifikaci (školení, úspěšné složení zkoušky, uspokojivé zrakové schopnosti), datem
úspěšně složené kvalifikační zkoušky ( den, měsíc, rok).
Certifikace je neplatná:
a) po uplynuti platnosti certifikátu
b) pokud se pracovník stane fyzicky nezpůsobilý vykonávat své povinnosti z důvodu ztráty
zrakových schopností, každoročně ověřovaných při odpovědnosti jejího zaměstnavatele.
c) na základě rozhodnutí CO ATG, například po ověřeném neetickém jednání, které je
neslučitelné s pravidly certifikace;
d) pokud dojde k významnému přerušení činnosti (viz 2.1) ve vizuální metodě
7
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI CERTIFIKACE
7.1 Při uplynutí prvního období platnosti a pak každých 10 let může být certifikace prodloužena na
nové období platnosti pěti let na základě předložení:
a) písemného dokladu o uspokojivé zrakové schopnosti ověřené během předchozích 12 měsíců;
b) dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez výrazného přerušení ve vizuální
metodě
7.2 Pokud není splněno kritérium kapitoly 7.1 b) pro prodloužení platnosti, musí být osobě umožněn
pokus o recertifikační zkoušku (viz. 8).
8
RECERTIFIKACE
8.1 Při uplynutí každého druhého období platnosti a pak každých 10 let musí být certifikace obnovena
na nové období platnosti pěti let na základě následujících požadavků:
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Číslo listu
11 / 13
Číslo revize
R3
8.1.1 Předložení:
a) písemného dokladu o uspokojivé zrakové schopnosti ověřené během předchozích 12 měsíců;
b) dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez výrazného přerušení ve vizuální
metodě
8.1.2 Úspěšné složení recertifikační zkoušky upravené podle zjednodušeného postupu.
a) recertifikační zkouška zahrnuje praktickou kontrolu 1 zkušebního vzorku včetně vyhodnocení
výsledku kontroly a vystavení protokolu o kontrole
8.1.2.1 Při recertifikační zkoušce musí osoba získat ohodnocení min. 70 %.
8.1.2.2 V případě neúspěchu při recertifikační zkoušce musí být osobě umožněno jednou opakovat
recertifikační zkoušku po nejméně 7 dnech a před uplynutím 6 měsíců
8.1.2.3 V případě neúspěchu při tomto jednom povoleném opakování nesmí být platnost certifikace
obnovena a uchazeč může požádat o novou certifikaci.
9
DOKUMENTACE
9.1 Certifikační orgán ATG musí udržovat následující dokumentaci procesu kvalifikace a certifikace
plynoucí z této směrnice:
a) formuláře závazných přihlášek uchazečů o certifikaci
b) doklady o zrakové způsobilosti včetně osobních údajů uchazečů o certifikaci
c) záznamy o průběhu školení s řádně vyplněnými prezenční listy účastníků školení
d) podklady ze zkoušek včetně hodnocení kvalifikační, recertifikační, či opakované nebo nové
zkoušky,
e) aktuální seznam všech certifikovaných osob,
f)
osobní doklad (doklady) každé certifikované osoby i každé osoby, jejíž certifikace zanikla
g) formuláře žádostí o prodloužení certifikace a recertifikaci včetně osobních údajů žadatelů;
9.2 Osobní doklady musí být uchovávány za vhodných podmínek z hlediska zachování bezpečnosti a
důvěrnosti po dobu platnosti certifikátu a po dobu dalších nejméně deseti let po uplynutí doby
platnosti certifikace.
10 PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Vzor certifikátu společnosti ATG s.r.o.
Příloha č. 2
Vzor certifikátu společnosti Hartford Steam Boiler International GmbH
Číslo dokumentu
ATG G11-06
Číslo ev. kopie
Příloha č. 1 – Vzor certifikátu společnosti ATG s.r.o.
Číslo listu
12 / 13
Číslo revize
R3
Číslo dokumentu
Číslo ev. kopie
ATG G11-06
Číslo listu
13 / 13
Číslo revize
R3
Příloha č. 2 – Vzor certifikátu společnosti Hartford Steam Boiler International GmbH

Podobné dokumenty

listopad 2009 - Čechoaustralan

listopad 2009 - Čechoaustralan rozhodnutí a úsilí amerického prezidenta o jaderné odzbrojení a některá pozitivní gesta dvojice Putina a Medvěděva, by měly sílit a být podporovány. Tyto dvě atomové velmoci nyní hlavně rozhodují a...

Více

Návod k použití

Návod k použití hodnotou byl dostatečný odstup. Tento odstup regulátoru umožňuje stanovení regulačních parametrů vyhodnocením náběhu regulované veličiny z počáteční hodnoty až na žádanou hodnotu, tedy ve velkém re...

Více

Sylabus kurzu VT podle kvalifikačního systému ISO 9712

Sylabus kurzu VT podle kvalifikačního systému ISO 9712 Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712

Více

Ověření zrakové schopnosti

Ověření zrakové schopnosti oběma očima / near vision acuity permit reading a minimum of Jaeger number 1 or Times Roman N 4.5 or

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince linka RPM International Inc. („RPM“) způsob, jak anonymně oznámit obavy nebo získat informace o pochybné nebo nesprávné účetní či finanční záležitosti či neetickém, nezákonném nebo nebezpečném obch...

Více

Kontaktologické listy 2/2012

Kontaktologické listy 2/2012 je možné použít sférické RGP čočky. Tyto čočky poskytují dobrou kvalitu vidění a jejich výběr je relativně jednoduchý, jsou však obecně méně pohodlné než měkké čočky. V případech vysokého korneální...

Více

Nakama jeden sešit

Nakama jeden sešit pár zákonem přesně definovaných výjimek, týká každého žáka závěrečného ročníku středoškolského studia. Vzhledem k tomu, že se pro naprostou většinu maturantů jedná o zkoušku z rodného jazyka, mají ...

Více