Přednáška 6

Komentáře

Transkript

Přednáška 6
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
Pozemkové úpravy
Přehled činností
Přednáška 6
25.3.2015
●
získání podkladů z KN – přednáška 4
●
rekognoskace terénu
●
vektorizace map – viz cvičení
●
porovnání výměr – viz cvičení
●
nesoulady SPI a SGI – přednáška 5
●
revize, návrh a doplnění PPBP – přednáška 5
Karel Benda
2
Přehled činností
●
Stanovení obvodu PÚ
– zařazení
pozemků do PÚ - poznámka
– pozemky
neřešené dle § 2
●
zjišťování průběhu hranic
●
zaměření obvodů a skutečného stavu
●
výměnný formát VFP
●
koeficient – výpočet
●
oceňování (bez porostů)
– polohopis
●
nárokové listy + vlastnická mapa
– výškopis
●
věcné břemeno
– změny
●
●
●
obsah přednášky 06
hranice k.ú. - návrh
zjišťování hranic pozemků (ObPÚ, pozemky
neřešené)
zaměření skutečného stavu
zpracování dokumentace (ObPÚ, ZPH, pozemky
3
neřešené, zaměření skutečného stavu)
4
rekognoskace
●
doplnění bodů PPBP
●
podrobná rekognoskace terénu
– zda
–
rekognoskace
– především
zakreslené v mapových podkladech, a to jak na
hranici ObPÚ, tak i uvnitř ObPÚ
– nalezené
stabilizační znaky slouží pro orientaci při
zjišťování průběhu hranic
– také
jako identické body pro transformaci
dosavadních map do S-JTSK
5
Karel Benda
znaky
na hranicích k.ú.
● na styku třech nebo více k.ú.
● v ostatních lomových bodech hranic pozemků
●
se dochovalo trvalé označení hranic
●
Při rekognoskaci terénu se současně vyšetří
– jednotlivé
druhy pozemků
– nesoulad
mezi skutečností a stavem v KN
6
1
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
ÚČASTNÍCI
ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC
komise - KPÚ (+ obec + zpracovatel)
předsedu komise (nejlépe ÚOZI) a její členy jmenuje
ředitel KPÚ po dohodě s KÚ
● členy komise jsou zástupci KPÚ, sboru zástupců
(pokud byl zvolen), obce, zpracovatele, případně
dalších orgánů, jmenovaní ředitelem KPÚ
● vždy se zúčastňuje jako člen komise zaměstnanec KÚ
pověřený jeho ředitelem
● PÚ uvědomí příslušnou obec a KÚ nejméně
s měsíčním předstihem a projedná s nimi způsob a
rozsah spolupráce
●
●
Zjišťování průběhu hranic
7
7
Zjišťování hranic
8
8
10
10
12
12
Činnost komise
vlastníci pozemků v terénu označují průběh hranice
komise porovná průběh hranice v terénu s jejím
zobrazením v KM
● v jednodušších případech komise pomáhá vlastníkům
při identifikaci hranic
● projednává s vlastníky rozpory, když se nemohou na
průběhu hranice shodnout
● komise potvrzuje výsledky zjišťování hranic
●
důležitá etapa návrhu pozemkových úprav
● lze na jedné straně na základě pokojné držby a
souhlasu sousedících vlastníků aktualizovat
(legalizovat) veškeré hranice pozemků podle
skutečného stavu v terénu bez potřeby zvláštních
nabývacích listin
● na druhé straně se řeší (odstraňují) případy vědomé
změny hranice pozemku, případně i neoprávněné držby
●
9
●
9
Pozvání ke zjišťování
realizace
KPÚ – min. s měsíčním předstihem obci a KÚ zašle
oznámení o zjišťování hranic
● součástí oznámení je mapa se zákresem ObPÚ a
seznam dotčených vlastníků
● PÚ ve svém oznámení
– požádá obec, aby zjišťování hranic vyhlásila
způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas) a
obecní vyhláškou
●
zjišťování hranic se provádí před zaměřením
polohopisu (obvodu, skutečného stavu)
● velmi citlivě je třeba postupovat v případě, že
zpracovatel před zjišťováním hranic zaměřil současný
stav polohopisu v S-JTSK
● neměla by být dána přednost z mapy vytyčené hranici
před vyšetřenou hranicí, jedná-li se o pokojnou a
oprávněnou držbu
● jedná-li se však o zjevně změněnou hranici pozemku
- musí dojít k její úpravě
●
– obec,
aby poučila vlastníky pozemků, že
pozemkové úpravy slouží k obnově katastrálního
operátu a upozornila je na jejich povinnost se
zúčastnit
11
Karel Benda
11
2
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
realizace
realizace
za účasti vlastníků pozemků nebo jejich zástupců
pozvánka minimálně s týdenním předstihem
● upozornění - výsledky pozemkových úprav budou
sloužit k obnově KO
● změna hranice obce – zúčastní se zástupci obou
sousedních obcí
● prokazatelně se zvou vždy vlastníci vně ObPÚ a
vlastníci pozemků neřešených
hranici ObPÚ tvoří hranice zastavěné nebo zastavitelné
části obce - zvou se všichni dotčení vlastníci (po obou
stranách hranice)
● pokud má dojít k upřesnění hranic pozemků - musí být
ke zjišťování hranic přizváni všichni vlastníci pozemků
z obou stran ObPÚ
● pozvánky zabezpečuje PÚ
●
●
●
13
13
14
14
15
16
16
realizace
vlastník může být při zjišťování hranic zastupován jinou
osobou vybavenou plnou mocí
● plná moc se vyžaduje i pro vzájemné zastupování
manželů
● v plné moci se specifikuje rozsah zmocnění
● neúčast pozvaných vlastníků pozemků nebrání dalšímu
využití výsledků zjišťování hranic
●
15
PODKLADY
dosavadní katastrální operát, z něhož se vyhotoví
náčrty
● soupisy nemovitostí (dále jen SN)
● náčrty a SN jsou označeny shodným číslem v řadě čísel
ZPMZ
● nemovitosti zapsané v SN jsou uspořádány podle LV
●
17
Karel Benda
17
18
18
3
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
PROVÁDĚNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ
HRANIC (ZH)
ZH tvořících ObPÚ
vyšetřuje se skutečný průběh hranice v terénu
porovná se s jejím zobrazením v KM (v náčrtu, který je
kopií KM)
● každá změna proti stavu vedenému v KN musí být v SN
zdůvodněna
hranice k.ú.
hranice zastavěné části obce
● hranice velkých územních celků nezahrnutých do ObPÚ
– lesní komplexy
●
●
●
●
19
– průmyslové
19
ZH uvnitř ObPÚ
●
20
20
Údaje v náčrtech a SN
hranice pozemků, které budou součástí nového SGI
– pozemky neřešené, jejichž nové geometrické a
polohové určení slouží ke zpřesnění jejich výměry a
tvorbě uceleného mapového díla
Karel Benda
areály aj.
musí být v okamžiku podpisu vlastníkem pozemku
shodné
● skutečnosti, které je třeba s vlastníky projednat a
odsouhlasit, se zapisují do SN až při podpisu
(nepřipravují se předem)
● náčrty a SN jsou úředními doklady
● v zásadě je nepřípustné provádět v nich opravy
(výjimky)
●
22
22
23
23
25
25
26
26
4
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
27
27
28
28
32
32
34
34
Vytyčení hranic (při ZPH)
vlastníci pozemků nejsou schopni hranice
v terénu určit - hranice se (orientačně) vytyčí
● po odsouhlasení, příp. opravě průběhu hranic, se
dočasné označení nahradí označením trvalým
● v SN potvrdí vlastník svým podpisem souhlas
s průběhem a vyznačením vlastnické hranice
●
29
29
Silnice
●
Vodní toky
silnice – vyšetří se silniční těleso ohraničené vnějšími
hranami silničních příkopů nebo hranami náspů a
zářezů
●
33
Karel Benda
33
neupravené (přirozené) vodních toků - za přirozené
koryto se považuje dno a břehy až po břehovou čáru,
která je určena hladinou vody
5
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
Neřešené dle § 2 zákona
Hranice druhů
●
skupiny pozemků neřešených dle § 2 zákona
– budou zaměřeny, upřesněny jejich výměry a budou
součástí nového mapového díla
●
vlastníci neřešených pozemků nejsou účastníky řízení
pozemky neřešené dle § 2 – není o rozhodováno
v řízení o pozemkových úpravách (o námitkách
rozhoduje KÚ)
●
36
v terénu se ověří i skutečné druhy pozemků a způsob
jejich využití
● častý je případ, kdy změny hranic druhu pozemku
vznikly v důsledku drobných pozvolných dlouhodobých
posunů hranic
● tyto změny se projednají s vlastníky dotčených
pozemků, vyznačí v náčrtu podle skutečného stavu
● vlastníci s nimi projeví souhlas podpisem v SN
●
36
HRANICE PŘI TERÉNNÍM ŠETŘENÍ
NEZJIŠŤOVANÉ
39
39
41
41
44
44
Věcné břemeno (stávající)
průběh hranice způsobu ochrany nemovitostí
● hranice se přebírají z dosavadní KM
● průběh hranice k.ú., která je shodná s hranicí státu se
v terénu nezjišťuje
průběh obvodu VB zřizovaného k části pozemku se
nezjišťuje
● převezme se z dosavadních katastrálních operátů,
pokud VB zůstanou zachována
●
●
40
40
PROTOKOL O VÝSLEDKU
ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC
o výsledku zjišťování průběhu hranic se sepíše protokol
obsahuje náčrty s přehledem jejich kladu
● soupisy nemovitostí
● seznam pomístních názvů
● doklady (pozvánky, doručenky, plné moci aj.)
● podepíše předseda komise spolu s ostatními členy
komise
●
PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISU
(VÝŠKOPISU)
●
43
Karel Benda
43
6
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST
●
Splnění
– přesnost – m = 0,14m
xy
– využití
●
výsledků měření (mxy = 0,14m)
dosažení přesnosti určení souřadnic se ověřuje pomocí
– oměrných měr
– kontrolním
měřením délek přímých spojnic
– nezávislého
●
celková výměra pozemků uvnitř ObPÚ - z bodů
určených s kódem kvality 3
● před zahájením měřických prací - dohoda geodet
s projektantem přímo v terénu na podrobnostech a
rozsahu polohového, příp. výškového měření
● rozsah a detaily podrobného měření se předem
projednají a dohodnou s PÚ
●
kontrolního měření
dochované body na hranici ObPÚ - jiný kód kvality
než 3 - nové zaměření
45
45
46
46
REKOGNOSKACE TERÉNU
IDENTICKÉ BODY
●
měření lze provést
– geodetickými metodami
–
fotogrammetrickými metodami
–
využitím technologie GNSS
podrobná rekognoskace terénu
nalezené původní hraniční znaky slouží pro orientaci při
zjišťování průběhu hranic
● slouží jako identické body pro transformaci
dosavadních map do S-JTSK
● jako identické body slouží především znaky
– na hranicích k.ú.
●
●
– na
styku třech nebo více k.ú.
– ostatní
– rohy
47
lomové body hranic pozemků
na obvodu budov z původního mapování
47
48
48
50
50
PŘEDMĚTY PODROBNÉHO MĚŘENÍ
●
Zaměřují se předměty - obsah KM
– hranice územní správní jednotky
– hranice
– další
k.ú.
– hranice
vlastnické
– obvody
budov a vodních děl
49
Karel Benda
prvky polohopisu KM
mosty
● propustek a tunel v násypovém tělese …..
● obvod budovy, která je hlavní stavbou …
● obvod budovy, která je vedlejší stavbou ...
● (KatV - § 5)
●
49
7
PUG 14/15 Předn. 6
●
25.3.2015
předměty - nejsou obsahem KM (nepředávají se KÚ)
– dráhy soustředěného odtoku
– všechny
speciálních druhů pozemků (sady, vinice,
chmelnice) jednotlivé řady, příp. spon (podle
požadavku zpracovatele)
druhy nadzemních vedení
– hospodářské
– propustky,
– vjezdy
–u
– skalky,
přejezdy, sjezdy
mosty
– povrchové
do objektů a do uzavřených prostor
– skupiny
–v
šachtách (drenáž, zatrubněné kanály, závlahové
trubní řady aj.) se odměří niveleta potrubí
51
ZÁSADY MĚŘENÍ
geometrický základ - ZPBP, ZhB a PPBP
● pomocné body
54
54
56
56
nejběžnější způsob měření výškopisu je číselná
tachymetrie (polární met. s určením výšek)
● souřadnicový systém S-JTSK
● výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv)
● výškopisné zaměření dotčeného území musí umožnit
– návrh optimální trasy liniové stavby
pravoúhlých souřadnic
– protínání
52
●
Podrobné body - metody
– polární metoda
– konstrukční
52
MĚŘENÍ VÝŠKOPISU
●
– metoda
močály, závlahy aj.
znaky i průběh všech druhů podzemních
vedení
stromů, keřů, solitéry
51
●
svážná území
– prameniště,
– stanovení
oměrné míry
výkopů a násypů
– především
ze směrů
u liniových staveb budovaných
v předstihu
– aj.
53
53
ČÍSLOVÁNÍ BODŮ
u stávající liniové stavby s příkopy se zaměří její profil,
tj. hrany a dna příkopů, paty svahů, hrany koruny a
obvykle pruh pozemku po obou stranách liniové stavby
v šířce cca 30 m
● u plánované liniové stavby se po dohodě se
zpracovatelem volí výškově zaměřovaný pruh
● lze využít také technologie měření GNSS,
příp. fotogrammetrie
úplné číslo
nesmí dojít k duplicitě s dříve určenými body
● pomocný nebo podrobný bod může mít jen jedno číslo
●
●
●
55
Karel Benda
55
8
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
MĚŘICKÝ NÁČRT
VÝPOČET SOUŘADNIC
obvykle se zakládá v rozsahu a měřítku jako náčrt
zjišťování průběhu hranic
● obsah podle předpisů „pro mapování“
zpracování všech naměřených údajů
vč. oměrných a jiných kontrolních měr
● testuje se dodržení mezních odchylek
● o průběhu výpočtu se zpracovává protokol
o výpočtech
●
●
●
57
57
PŘESNOST MĚŘENÍ
58
58
60
60
VÝSLEDNÝ ELABORÁT
Technická zpráva
Přehled měřických náčrtů
● Měřické náčrty
● Zápisníky podrobného měření
● Protokoly o výpočtech
● Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů
● Mapa podrobného měření
● Elaborát se předává pozemkovému úřadu
v tištěné a digitální podobě
●
●
podle požadavků pro kód kvality 3
prokázání dosažené přesnosti je součástí výpočetního
protokolu
● při převzetí souřadnic z KN určených v S-JTSK je nutná
kontrola
● zápisníky podrobného měření musí být úplné a musí
umožnit zjištění způsobu určení bodů
●
●
59
59
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ
FOTOGRAMMETRIE
Soutisk ortofotomapy
zastavěné části obce - nasazení fotogrammetrie
problematické
● použití fotogrammetrie v extravilánu – úspory
● výstup digitální fotogrammetrie - především
ortofotomapa (vč. následně vytvářených soutisků)
● vyhodnocení ve 3D modelu a vytvoření digitálního
modelu terénu
se zaměřením skutečného stavu - upřesnění hranic
jednotlivých druhů pozemků a následnému ocenění
pozemků podle skutečného stavu v terénu
● s mapou vyjadřující vlastnické vztahy - technickým
podkladem pro komisionální zjišťování průběhu hranic i
jednání s vlastníky
● s DMT je vhodným podkladem pro zpracování plánu
společných zařízení
●
●
61
Karel Benda
61
62
62
9
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
Soutisk ortofotomapy
MAPA PODR. MĚŘENÍ
při návrhu plánu ÚSES - upřesnění hranic biocenter a
biokoridorů, slouží při doplnění nebo volbě nových
interakčních prvků
● možnost posouzení erozního ohrožení jednotlivých
pozemků, výpočet erozního smyvu
● návrh biotechnických prvků PEO (průlehy, příkopy,
vč. neškodného odvedení soustředěných vod
do recipientu)
● s návrhem pozemkových úprav slouží ke kontrole mapy
návrhu i pro jednání s vlastníky pozemků při
závěrečném projednávání
●
63
účelový mapový podklad pro zhotovení návrhu
pozemkových úprav
● zpracovává se v digitální podobě ve vztažném měřítku
1 : 1 000
● vyhotovuje se výstup v analogové podobě obvykle
v měřítku 1 : 2 000
● mapa podrobného zaměření obsahuje nad rámec
obsahu KM i další zaměřené prvky polohopisu
●
63
64
64
66
66
výměnný formát VFP
●
význam – výměna „grafiky“ ve všech fázích
zpracování KoPÚ
●
nezávislý na zpracovatelském software
Výpočet koeficientu
65
Výchozí podmínky
Obvod – vyhotoví se
mapa KN i ZE – 1:2880
GP - ObPÚ neprobíhá po hranicích pozemků a dělí
parcely zobrazené v platné KM
● GP je neoddělitelnou součástí listin
● ZPMZ - hranice ObPÚ probíhá sice po hranicích
pozemků, ale ty nejsou geometricky a polohově určeny
v S-JTSK
● ZPMZ
– vyhotovení GP
– nové určení nezměněných hranic ObPÚ
– hranic k.ú.
●
vnější
vnitřní
neřešené
67
Karel Benda
67
68
68
10
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
Obvod
Obvod
vstupují pouze části pozemků - označení samostatnými
parcelními čísly (KN i ZE)
nutný GP
● ObPÚ dělí parcelu KN (zobrazenou v platné KM,
nezapsanou na LV) a současně dělí parcely v ZE
(vyjadřují právní vztah) - GP pro oba druhy parcel
hranice ObPÚ rozdělí pozemek - zabezpečena
přístupnost pozemku mimo ObPÚ
● po provedeném zjišťování hranic, jejich trvalém
označení a zaměření - ze souřadnic lomových bodů
ObPÚ výpočet výměry
● stává se výchozí výměrou pro řešení návrhu
pozemkových úprav a pro stanovení výměr nových
parcel
● souřadnicový systém S-JTSK
●
69
●
69
Obvod
●
72
72
80
80
mezní odchylka není překročena
výpočet opravného koeficientu
● zpracovatel upraví úměrně u všech vlastníků součty
výměr pozemků zahrnutých do pozemkových úprav
(nároky vlastníků)
●
●
: 2880 : uMP = 2,00 x √P + 20
P …. větší z porovnávaných hodnot
–
●
70
Opravný koeficient
mezní odchylka (parcela)
– 1 : 1000 : uMP = 0,30 x √P + 3
–1
70
mezní odchylka (součet)
– 1 : 1000 : uMP = 2 (0,30 x √P + 3)
–1
–
: 2880 : uMP = 2 (2,00 x √P + 20)
P ….součet výměr dle SPI
71
71
Opravný koeficient
při překročení mezní odchylky
ověření, zda není chyba u zpracovatele nebo v SPI
● odchylka překročena - záznam o provedených
kontrolách a případných opravách
● řeší PÚř společně s KÚ
●
●
Stanovení nároků
73
Karel Benda
73
11
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
Podklady pro vypracování
soupisu nároků
STANOVENÍ NÁROKŮ
●
●
Nárok vlastníka - podklad pro vypracování nového
návrhu umístění pozemků
– podle nároků se posuzuje přiměřenost návrhu
–
podle plochy
–
ceny
–
vzdálenosti
údaje SPI a SGI vedené v KN
zapsaný ObPÚ
● podrobné zaměření řešeného území
● vyřešení nesouladů v KN
● platné linie BPEJ (1. kontrola VÚMOP)
● mapy SLT (ÚHUL Brandýs n. Labem), pokud jsou lesní
pozemky zahrnuty do ObPÚ
● výsledek - tzv. nárokový list vlastníka
●
●
význam mají mají pouze pozemky v ObPÚ
81
81
Prosté nároky
číslo LV
● jméno a adresa vlastníka (spoluvlastníků)
● pozemky podle parcelních čísel (a evidencí)
– v obvodu úpravy
93
95
95
●
obvod úpravy
83
83
ROZDĚLENÍ
SPOLUVLASTNICTVÍ
PROJEDNÁNÍ NÁROKŮ
lze vypořádat spoluvlastnictví
nelze vypořádat společné jmění manželů (SJM)
● probíhající dědické řízení - počkat
Púř - vyloží po dobu 15 dnů na obecním úřadě
doručí vlastníkům, jejichž pobyt je znám
● určit termín a místo, kde mohou vlastnící uplatnit své
námitky (projednat nárokový list)
● obvykle přítomen zpracovatel
– projednání požadavků na „nové pozemky“
●
●
●
●
●
93
další krácení nároku vlastníků
pokud není dostatek půdy ve vlastnictví státu, popř.
obce
● podílejí se ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí
podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků
●
obvodu úpravy – neřešené dle §2
– mimo
82
ÚPRAVA NÁROKU - 2
●
–v
82
způsob vypořádání vlastnictví musí být transparentně
uveden v soupisu nároků
– upozornění
na omezení zákonnými kritérii
přiměřenosti
– sestavení
požadavků na zohlednění možného
uživatele (nájemce) pozemků
94
Karel Benda
94
12
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
AKTUALIZACE NÁROKŮ A
JEJICH ODSOUHLASENÍ
●
nutnost aktualizace nároků a jejich opětovného zaslání
dotčeným vlastníkům
– změna obvodu upravovaného území
– změna
– nutné
VĚCNÁ BŘEMENA A PÚ
opravného koeficientu
provést nové vyložení na obci
– vyžadován
souhlas vlastníků - nechat podepsat
(§ 3 odst. 3 zákona)
96
96
97
Věcné břemeno
●
97
Věcné břemeno
v několika fázích zpracování pozemkových úprav
– nejdříve ve fázi stanovení nároku vlastníka
●
nově může vzniknout břemeno pouze k naplnění účelu
pozemkových úprav
– návrh
plánu společných zařízení - zpřístupnění
pozemku nebo jiné nemovitosti přes pozemek
jiného vlastníka
– návrh
nového umístění pozemků a rozhodování
o těchto pozemcích
nově navrhovaná věcná břemena
převádějí se břemena vedená v KN
● případně se ruší břemena vedená v KN
●
●
98
98
VB V RÁMCI PÚ
99
101
101
VB V RÁMCI PÚ
převádění z pozemků jednoho vlastníka na pozemky
jiného - třeba souhlasu nové vlastníka pozemku s tímto
břemenem, podpis na soupisu nových pozemků
● převádění z původních pozemků na nové pozemky
stejného vlastníka
● dělení spoluvlastnických pozemků zatížených břemeny
- se souhlasem všech spoluvlastníků
●
100
Karel Benda
99
●
●
100
návrh nových věcných břemen
rušení věcných břemen - pozemkový úřad musí
prokázat, že toto je v souvislosti s naplněním účelu
pozemkových úprav
13
PUG 14/15 Předn. 6
25.3.2015
KONEC
LS1415_PUG_pr06_studenti.odp
102
Karel Benda
102
14

Podobné dokumenty

region ln poradensk á í á - REPO

region ln poradensk á í á - REPO o oznámením záměru stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby (podle § 120 odst. 1 stavebního zákona) nebo o podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona) nebo o po...

Více

2 Katastr nemovitostí České republiky

2 Katastr nemovitostí České republiky v lokální databázi (v rozsahu působnosti katastrálního úřadu nebo jeho detašovaného pracoviště) a zálohově též v centrální databázi. Jako součást katastrálního operátu se vedou některé pozemky zjed...

Více

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín kapacit a funkčnosti sanitárních zařízení pro návštěvníky areálu, dozor nad úklidem v tomto areálu, a ubytováním pro účastníky Slavností piva (stanový kemp), jednak na kontrolu dodržování hygienick...

Více

Nastavení

Nastavení Grafické zobrazení bodů ............................................................................................................ 56 Roztřídění seznamu podle mapových listů .......................

Více

Graficky modul - Zmeny

Graficky modul - Zmeny 38. Do protokolu o výpočtu výměry přibyl sloupec oměrná, dále byl k obloukům a kružnicím doplněn příznak o vrcholu (u prostředního bodu oblouku se zobrazuje [vrchol oblouku],...). Dále bylo za výmě...

Více

odborná část c

odborná část c 3) Vytyčování a měření – ČSN 730420, ČSN 730421, ČSN 730422 Norma ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2 nahrazuje i původní normy 730421 a 730422. ČSN 730420-1 – Přesnost vytyčování staveb – Základní požadav...

Více

Problematika výsledků získaných pomocí GNSS vzdělávací seminář

Problematika výsledků získaných pomocí GNSS vzdělávací seminář - nové navázání na rámec ETRF2000 pomocí dat z permanentních stanic - nové souborné zpracování všech měření GNSS provedených na TB a ZhB v letech 1997-2009 - změny souřadnic v ETRS89 všech stanic s...

Více

Zpracování geodetických údajů pro bodové pole v

Zpracování geodetických údajů pro bodové pole v jsou evidovány pouze v seznamu souřadnic. Někdy bývá u takovýchto bodů v poznámce alespoň uveden druh stabilizace. Může se jednat o body např. fotogrammetricky vyhodnocené. V podobných případech se...

Více

Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Metodický návod k provádění pozemkových úprav ZJIŠŤOVÁNÍ NESOULADŮ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ........................................................................... 61

Více

Pravidla bowlingu - Bowling snack bar

Pravidla bowlingu - Bowling snack bar Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité j...

Více