09 - České Švýcarsko

Komentáře

Transkript

09 - České Švýcarsko
VÝROČNÍ ZPRÁVA
09
Obsah
Úvodní slovo ..............................................................................................
09
5
Profil organizace .........................................................................................
6
Orgány společnosti ......................................................................................
7
Aktivity v roce 2009
Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví ........................... 10
Naše aktivity v oblasti šetrné turistiky ............................................................. 11
Naše aktivity v oblasti propagace ................................................................... 14
Naše aktivity v oblasti poradenství a tvorby regionálních projektů ........................ 17
Naše aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty ....................................................... 19
Realizované projekty v roce 2009 .................................................................... 22
Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva):
Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška, Alexey Krenke, Ing. Pavel Benda,
Ph.D., RNDr. Soňa Křítková, Petr Pudil, Mgr. Marek Mráz (ředitel společnosti),
Jana Nováková (asistentka ředitele), RNDr. Libor Ambrozek, PaedDr. Jan Eichler, Jan Kolář
Finanční zpráva společnosti
Výrok auditora ............................................................................................ 24
Rozvaha k 31. 12. 2009 ................................................................................. 25
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2009 .................................................................... 28
Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2009 ............................................................. 30
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 ............................................................. 31
Poděkování ................................................................................................ 39
Organizační struktura společnosti a pracovní pozice k 1. 12. 2009 ......................... 42
Úvodní slovo
09
Vážení přátelé, milí kolegové, příznivci a podporovatelé
Českého Švýcarska,
i tento rok je mou milou povinností uvést svým slovem výroční zprávu
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Rok 2009 byl pro mě
jako pro předsedu správní rady rokem nesmírně radostným, ale též rokem velmi náročným.
K těm nejradostnějším okamžikům patřilo zejména historické ocenění našeho regionu
prestižní značkou EDEN – evropská excelentní destinace.
Toto ocenění, udělované Evropskou komisí regionům s vynikajícím destinačním
managementem, bylo záhy následované další radostnou událostí.
V globální internetové anketě 7 novodobých divů světa byla Pravčická brána, symbol
Národního parku České Švýcarsko, zařazena mezi 77 nejatraktivnějších přírodních památek
na zeměkouli a jen těsně zůstala před branami nejužšího finále. Nevídaný mediální zájem
o České Švýcarsko mimo jiné výrazně přispěl k tomu, že v roce tak nepříznivém pro cestovní
ruch počet návštěvníků našeho regionu neklesl, ale dokonce mírně stoupl.
Všeobjímající ekonomická krize si však i v naší společnosti vyžádala nepříjemnou daň
v podobě velmi svízelné úvěrové situace, jež limitovala naši schopnost předfinancovat
rozvojové projekty hrazené z evropských fondů. S hrdostí i radostí mohu závěrem
konstatovat, že i tuto obtížnou etapu v životě naší organizace jsme díky obětavosti
a nasazení členů správní rady, výkonného týmu a Vás, našich příznivců, dokázali překonat.
Jak ukazují první měsíce roku 2010, vstoupili jsme tak znovu na cestu, jež přinese nové
prezentační materiály, opravené památky a v neposlední řadě atraktivní vzdělávací kurzy.
Věřím, že i v roce 10. výročí založení Národního parku České Švýcarsko budou naše aktivity
jako vždy excelentní.
Úvod
Bc. Radek Vonka
předseda správní rady
5
Profil organizace
České Švýcarsko o. p. s.
Orgány společnosti
09
Zakladatelé:
Naše společnost byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko,
městem Krásná Lípa a základní organizací Českého svazu ochránců přírody Tilia.
Správní rada v roce 2009
Předseda:
Bc. Radek Vonka - člen Rady Ústeckého kraje
Poslání:
Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České
Švýcarsko.
Členové:
RNDr. Libor Ambrozek - poslanec parlamentu ČR a předseda Výboru pro životní prostředí
Mgr. Petr Gandalovič - poslanec parlamentu ČR
Ing. Antonín Koláček - jediný člen představenstva MAITREA a. s.
RNDr. Soňa Křítková - manažerka
Ing. Zbyněk Linhart - starosta města Krásná Lípa - do 30. 11. 2009
Jan Kolář - tajemník Městského úřadu Krásná Lípa - od 9. 12. 2009
PaedDr. Jan Eichler - ředitel DDM v Ústí nad Labem
Ing. Pavel Benda, Ph.D. - ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko
Mgr. Tomáš Podivínský - generální konzul ČR v Drážďanech
Alexey Krenke - podnikatel
Ing. Vladislav Raška - primátor statutárního města Děčín
Ing. Miroslav Weis - starosta města Česká Kamenice
Hlavní činnosti:
z ochrana přírodních a kulturních hodnot
z podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
z tvorba a realizace regionálních projektů
z propagace a informačně-publikační aktivity
z vzdělávání a osvěta
Financování:
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a mezinárodní nadace a fondy.
Mezi naše největší dárce patří Evropská unie (Central Europe Programme/ERDF a Cíl 3),
Česko-německý fond budoucnosti, Ústecký kraj a další partneři destinačního fondu, dále
tuzemské finanční zdroje (ROP Severozápad) a státní rozpočet (Ministerstvo životního
prostředí, Státní fond životního prostředí). Na provoz Domu Českého Švýcarska přispívá
město Krásná Lípa a Správa Národního parku České Švýcarsko.
Činnost správní rady:
v roce 2009 proběhla celkem 4 řádná a jedno mimořádné zasedání správní rady
Dozorčí rada
Předseda:
Ing. Pavel Lampa - daňový poradce – do 14. 11. 2009
Členové:
Ing. Miroslav Dobner - manažer soukromé společnosti
Ing. Aleš Smutný - ředitel odboru ekonomiky Správy NP České Švýcarsko
6
7
Orgány společnosti
Činnost dozorčí rady:
v roce 2009 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady
Zaměstnanci
Ředitelem o. p. s. České Švýcarsko je Mgr. Marek Mráz.
V roce 2009 měla naše společnost celkem 21 stálých zaměstnanců.
Kontaktní údaje společnosti
Sídlo: České Švýcarsko o. p. s.
Dům Českého Švýcarska
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
telefon: +420 412 383 000, e-mail: [email protected]
www.ceskesvycarsko.cz
Bankovní spojení: CS 927 926 319/0800
Zaměstnanci o.p.s. České Švýcarsko
v roce 2009
Aktivity v roce 2009
8
Naše aktivity v oblasti ochrany
přírodního a kulturního dědictví
09
Ochrana přírody
z Zprostředkovali jsme pro náš region již potřetí spolupráci se společností Škoda Auto
a. s., která již několik let realizuje projekt Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený
strom. Díky tomuto programu mohlo být v lesích Národního parku České Švýcarsko
vysazeno více než 15 000 sazenic původních druhů stromů.
Expozice a informační středisko Českého Švýcarska
z V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě jsme celoročně provozovali turistické
informační středisko s internetovou kavárnou a eko-koutkem
z Přivítali jsme zde 27 327 návštěvníků, z nichž 9 289 zhlédlo multimediální expozici o
Českém Švýcarsku
Ochrana kulturních hodnot
z Zahájili jsme realizaci mezinárodního projektu Listen to the Voice of Villages
(Naslouchejte hlasu venkova), který se zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v okrajových
venkovských částech Evropy a díky němuž dojde v regionu Českého Švýcarska k opravě
vybraných drobných sakrálních památek za téměř 3 mil. Kč
V roce 2009 proběhla pasportizace a bylo zmapováno 300 chátrajících drobných sakrálních
památek. Z nich bylo vybráno 32 nejdůležitějších, které budou do konce roku 2011 opraveny.
Destinační management
z Destinační fond Českého Švýcarska měl na konci prvního řádného roku svého
fungování (založen 10. října 2008) 71 členů v kategoriích Vizionáři, Rozvoj, Marketing,
Reklama a České Švýcarsko, o.p.s. – správce fondu
z V rámci činnosti Destinační agentury jsme uskutečnili 2 setkání Poradního sboru pro
cestovní ruch Českého Švýcarska a další pracovní setkání k aktuálním tématům (např.
doprava)
z Prezentovali jsme destinační management našeho regionu na prestižních akcích:
konferenci Stop and Stay v Litoměřicích, Týdnu Českého Švýcarska na Staroměstském
náměstí v Praze, konferenci EDEN v Bruselu, setkání CzechTourism v Olomouci,
konferenci AHR v Ostravě atd.
z Zúčastnili jsme se 3 veletrhů cestovního ruchu: Dresdner Reisemarkt, Tourismusbörse
Bad Schandau a Regiontour Brno
z Vytvořili a realizovali jsme široké spektrum výletů s průvodcem, kterých se zúčastnilo
1 357 osob
ZÁZRAČNÁ PRAVČICKÁ BRÁNA
V létě roku 2009 se zvedla vlna nebývalého mediálního i turistického zájmu
o Pravčickou bránu, když byl tento nefalšovaný symbol Českého Švýcarska zařazen do
soutěže New 7 Wonders of Nature (7 novodobých divů světa). Mezi magickou sedmičku
se sice neprobojovala, ale postup do semifinále prestižní soutěže o jednu ze 77
nejzajímavějších přírodních památek světa nás všechny, kdo jsme drželi palce, potěšil.
Pravčická brána bodovala v soutěži
7 novodobých divů světa
10
Naše aktivity v oblasti šetrné
turistiky
Köglerův kříž v Krásném Buku a výklenková kaplička v Dolní Chřibské jsou příklady
drobných sakrálních památek určených k opravě
Dům Českého Švýcarska
Expozice v Domě Českého Švýcarska
Veletrh v Drážďanech
11
Naše aktivity v oblasti šetrné
turistiky
Naše aktivity
v oblasti šetrné turistiky
Šetrná doprava
z Podíleli jsme se na propagaci turistické autobusové linky národním parkem včetně koordinace
jízdních řádů a marketingu (linka 434: Děčín – KL, přepraveno 77 000 cestujících)
z Ve spolupráci se správami národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko jsme
vydali mapu Českosaského Švýcarska s jízdními řády pro turisty zdarma
(v nákladu 90 000 ks)
09
TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ
Destinační fond Českého Švýcarska spatřil světlo světa na podzim roku 2008,
ačkoliv v našich hlavách zrála myšlenka na jeho ustanovení již delší dobu. Po
prvním regulérním roce svého fungování můžeme dnes s uspokojením konstatovat,
že plní svůj účel a stal se významným nástrojem na cestě k trvale udržitelnému
rozvoji cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. Ze společných prostředků je
financována propagace celého regionu, regionální turistická doprava a turistické
produkty. Hlavními partnery pro rok 2009 byli Ústecký kraj, Správa NP ČŠ a České
Švýcarsko – turistické informace, s.r.o.
Ocenění
z Destinace České Švýcarsko: 1. místo v národním kole soutěže EDEN – Excelentní
turistická destinace 2009
z Pravčická brána: postup do semifinále soutěže New 7 Wonders of Nature (jedna ze 77
nejzajímavějších přírodních památek světa)
3,4 %
18,25 %
11,15 %
7,10 %
32,46 %
71
60
14672
15000
55
40
30
20
Veletrh Regiontour v Brně
Turistická autobusová linka 434
10000
10
5000
0
0
2008
2009
Nárůst počtu členů Destinačního fondu ČŠ
12
18216
74
Počet cestujících
Počet členů
Vizionáři
Rozvoj
Marketing
Reklama
Další členové
20000
70
50
Podíl jednotlivých kategorií členů
Destinačního fondu v roce 2009
2010
Turistické
jízdní řády 09
Výlety s certifikovaným průvodcem jsou
čím dál oblíbenější
2474
513
2006
2007
2008
2009
Sezónní provoz turistické autobusové linky (květen - září)
13
Naše aktivity v oblasti propagace
Naše aktivity v oblasti propagace
Marketingová kampaň
z Zahájili jsme práce na tříletém projektu - umístění informačních turistických tabulí
v regionu v jednotném designu, které by měly návštěvníkům představit nejvýznamnější
místní pamětihodnosti
z
Prezentační akce
z Uspořádali jsme 4 výstavy v Galerii Továrna (mj. …Například kanály – výstava
fotografií z cest Jana Buriana a autorský koncert v Domě ČŠ)
z Uskutečnili jsme celoregionální akci Otevření turistické sezony, do které se zapojilo
více než 20 turistických atrakcí a provozovatelů, zúčastnilo se několik desítek
významných hostů a v neposlední řadě také přes 800 návštěvníků z řad veřejnosti
z Prezentovali jsme region v rámci akce nazvané Týden Českého Švýcarska v Praze
konané v informačním středisku CzechTourismu na Staroměstském náměstí, které
navštívilo celkem více než 3 500 – především zahraničních – turistů
z Uspořádali jsme tiskovou konferenci na ministerstvu pro místní rozvoj v Praze
u příležitosti získání titulu EDEN - evropská excelentní destinace, které se zúčastnilo
34 novinářů
z V průběhu letní turistické sezony bylo České Švýcarsko hojně zmiňováno v českých
i zahraničních médiích – informaci o úspěchu v soutěži Eden i New 7 Wonders of Nature
přinesla např. ČT 1, ČT 24, TV Nova, TV Prima, ČR, MF Dnes nebo The New York Times.
z
z
09
Zrealizovali jsme fotografickou výstavu o Českém Švýcarsku v galerii Českého centra
v Bruselu, jejíž vernisáže se zúčastnila řada významných hostů
Podíleli jsme se na organizaci tradiční akce s názvem Dny Českého Švýcarska, jejímiž
stěžejními body byl koncert Vašo Patejdla v Krásné Lípě a Parkmaraton na trase Bad
Schandau – Krásná Lípa
Zúčastnili jsme se karlovarského festivalu Tourfilm
Publikační a propagačně-informační produkty
z I v roce 2009 jsme pokračovali v kontinuální snaze o dosažení jednotného grafického
přeshraničního česko-saského manuálu, ve kterém jsme vydali přes 100 000 ks letáků
(např. 30 000 místopisných turistických letáků o deseti obcích regionu), brožur, map
a dalších prezentačních materiálů
z Vydali jsme obrazový nástěnný kalendář k 10. a 20. výročí založení obou národních
parků Národní park České Švýcarsko / Nationalpark Sächsische Schweiz 2010 v nákladu
4 000 ks
z Webové stránky www.ceskesvycarsko.cz navštívilo 128 498 unikátních uživatelů
Počet unikátních návštěv
Ocenění
z Mapa NP České Švýcarsko v německém jazyce Nationalpark Böhmische Schweiz
1 : 25 000 získala ocenění Short List v I. kategorii v 7. ročníku soutěže Tourmap
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Jan Burian se v Krásné Lípě představil fotografickou
výstavou i autorským hudebním vystoupením
14
Turistický leták
Kalendář České a Saské Švýcarsko
Mapa NP České Švýcarsko pro německy hovořící turisty získala
ocenění Tourmap 2010
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Návštěvnost webu Českého Švýcarska za rok 2009
15
Naše aktivity v oblasti propagace
EDEN NEBOLI NA PRAHU RÁJE
- či O Českém Švýcarsku se mluvilo až v Bruselu… to by byl druhý námět na titulek
tohoto odstavce. Díky úspěchu v soutěži EDEN - Excelentní evropská destinace,
kterou vyhlásila Evropská komise, jsme v říjnu převzali v bruselském konferenčním
centru stejnojmennou prestižní cenu a můžeme České Švýcarsko prezentovat
titulem „Evropská destinace nejvyšší kvality za Českou Republiku“. Dobré jméno
regionu jsme následně podpořili navazující výstavou fotografií Václava Sojky a
Zdeňka Patzelta v galerii Českého centra v Bruselu za účasti řady významných hostí
z Ústeckého kraje i zástupců ČR při Evropské unii.
Výstavu fotografií v Bruselu navštívila i MVDr. Milena
Vicenová, velvyslankyně a stálá představitelka ČR při EU
16
Týden Českého Švýcarska v Praze
Otevření turistické sezony
Naše aktivity v oblasti poradenství
a tvorby regionálních projektů
09
Rozvojové a poradenské centrum
z Poskytovali jsme služby především obcím a podnikatelům, ale také neziskovým
organizacím či fyzickým osobám zejména v oblastech: vzdělávání a osvěta, kulturní
činnost, lidová architektura a kulturní dědictví, regionální rozvoj ohleduplný
k životnímu prostředí, šetrný cestovní ruch, místní podnikání, příhraniční spolupráce,
sociální služby
z Během roku 2009:
- bylo poskytnuto více jak 200 konzultací k 142 záměrům
- připravilo se 25 projektových žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 69 mil. Kč
- podařilo se získat 3 060 000 Kč, které mají přímý dopad na rozvoj regionu
- asistovali jsme u realizace a v některých případech i administrace podpořených
projektů
z Podařilo se např.:
- obnovit kapli Nejsvětější Trojice v Doubici
- uskutečnit zabezpečovací práce na ambitu u kostela Sv. Jiří ve Chřibské
- napomoci vzniku venkovní učebny u Základní školy Pastelka v Rumburku
- podílet se na prvním ročníku filmového festivalu OSMAR pořádaného Biskupským
gymnáziem ve Varnsdorfu
Opravená kaplička v Doubici
Zabezpečení ambitu u kostela Sv. Jiří ve Chřibské
Ekologická výchova patří k základním
pilířům naší společnosti
17
Naše aktivity v oblasti poradenství
a tvorby regionálních projektů
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
V roce 2009 jsme realizovali výstavbu Naučného areálu Českého Švýcarska, který
je při Základní škole v Krásné Lípě otevřen široké veřejnosti. V naučném areálu si
děti mohou vyzkoušet 4 m vysoký dřevěný skalní hrádek s přístupovým mostkem,
labyrint z živých habrů obecných, zvěrokruh 9 chráněných zástupců fauny Českého
Švýcarska (dřevěné sochy v nadživotní velikosti) a zastřešený altán s dřevěnými
stoly a kapacitou 30 míst k sezení.
Naučný areál Českého Švýcarska je otevřen široké veřejnosti
18
Naše aktivity v oblasti vzdělávání
a osvěty
09
Vzdělávací projekty
z V průběhu roku 2009 jsme úspěšně ukončili roční projekt zaměřený na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu, o celkovém finančním objemu 3 mil. korun. V rámci
projektu jsme uskutečnili:
- 20 EVVO programů s proškolením celkem 669 účastníků
- 10 průvodcovaných okruhů pro 550 účastníků
- 10 osvětových akcí pro veřejnost
- 8 osvětových výstav
- vydali jsme Průvodce expozicí Českého Švýcarska v nákladu 1 200 ks
- v rámci dotačního poradenství jsme poskytli 105 konzultací
z Zahájili jsme realizaci dvou projektů na podporu rozvoje EVVO a přeshraniční
spolupráci, v jejichž rámci jsme uskutečnili:
- cestovatelský eko-festival Sedm divů, jehož 18 cestopisných přednášek
a 10 různorodých akcí v doprovodném programu navštívilo celkem 210 účastníků
- dlouhodobý poznávací pobyt dětí v regionu Českosaského Švýcarska
- EVVO program s proškolením celkem 46 účastníků
- 6 přednášek, seminářů a osvětových akcí
z Zrealizovali jsme výstavbu Naučného areálu Českého Švýcarska, který je při základní
škole v Krásné Lípě otevřen široké veřejnosti
Průvodce expozicí
Českého Švýcarska
Cestovatelský festival 7 divů představil
i čajový obřad
Eko-výchovné programy pro děti mají
velký úspěch
19
Naše aktivity v oblasti vzdělávání
a osvěty
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
z Ve spolupráci se Správou NP ČŠ jsme uspořádali cyklus 13 večerních besed a exkurzí
s odborníky na téma Náš národní park
z Zrealizovali jsme zážitkové vzdělávací programy a výlety pro 1 700 dětí z mateřských,
základních a středních škol
z V rámci kurzů pro pedagogy jsme proškolili více než 50 učitelů
Fotografické workshopy
z Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 10 fotografických workshopů vedených
profesionálními fotografy na téma krajina, zvířata a úprava fotografií. Populárních
kurzů se celkem zúčastnilo 92 fotografických nadšenců.
Ocenění
Naše fotografické workshopy získaly druhé místo v soutěži Kudy z nudy agentury
CzechTourism
z
Náš Fotoworkshop získal druhé místo v soutěži Kudy z nudy agentury CzechTourism
20
Díky rekvalifikačnímu kurzu máme
5 nových certifikovaných průvodců
Naše aktivity v oblasti vzdělávání
a osvěty
09
Profesní vzdělávání
Uskutečnili jsme téměř 20 profesních vzdělávacích kurzů zaměřených na prožitkovou
turistiku, udržitelný rozvoj, destinační management a PR, kterých se zúčastnilo 200
osob ze soukromého i státního sektoru
z V rámci celoročního rekvalifikačního kurzu jsme proškolili 5 nových průvodců pro NP
a region Českého Švýcarska
z
UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE
Na osobní rozvoj a rozšiřování vzdělání není nikdy pozdě. To je naším mottem,
a proto se při tvorbě vzdělávacích programů orientujeme kromě dětí a mládeže
i na dospělé zájemce. V Konferenčním centru šetrné turistiky v Domě Českého
Švýcarska disponujeme kompletně vybavenými konferenčními učebnami s moderní
prezentační technikou, kterou jsme v roce 2009 rozšířili o tlumočnické zařízení pro
100 osob. Zrealizovali jsme řadu profesních a zájmových kurzů pořádaných přímo
naší společností a také mnoho seminářů, workshopů a mezinárodních setkání
pořádaných našimi partnery a klienty. Celkem jsme poskytli konferenční služby pro
17 akcí (celkem 529 osob), včetně cateringu, ubytování či doprovodného programu.
Eko-výchovné programy pro děti se pořádají v Domě Českého Švýcarska i v přírodě
21
Realizované projekty v roce 2009
Zmíněné aktivity v roce 2009 byly realizovány v rámci těchto projektů:
z
Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace
z
EVVO v Českém Švýcarsku
z
Naučný areál Českého Švýcarska
z
Síť environmentálních center v severních Čechách - SECESE
z
Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného
rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách - TREND
z
Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages)
z
Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku
z
Nadace Vodafone - Rok jinak
Finanční část
22
Výrok auditora
Rozvaha k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
AKTIVA
24
„Stav
Stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období“
období
A.
Dlouhodobý majetek celkem
3 632
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
2 613
2 613
A.I.1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
1 726
1 726
A.I.2.
Software
A.I.3.
Ocenitelná práva
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3 883
5 240
A. II. 3.
Stavby
2 063
3 382
A. II. 4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 817
1 858
A. II. 7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.1.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a
vývoje
A.IV.2.
Oprávky k softwaru
A.IV.3.
Oprávky k ocenitelným právům
4 699
75
75
812
812
3
-2 864
-3 154
-774
-1 058
-54
-69
-300
-436
A. IV. 6.
Oprávky ke stavbám
A. IV. 7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
-368
-448
-1 365
-1 143
A. IV. 10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
B.
Krátkodobý majetek celkem
8 180
11 729
B. I.
Zásoby celkem
1 967
2 044
B. I. 5.
Výrobky
B. I. 7.
-3
797
1 022
Zboží na skladě a v prodejnách
1 170
1 022
B. II.
Pohledávky celkem
3 080
8 483
B. II. 1.
Odběratelé
600
1 400
B. II. 4.
Poskytnuté provozní zálohy
218
279
B. II. 5.
Ostatní pohledávky
139
125
B. II. 6.
Pohledávky za zaměstnanci
15
5
B. II. 8.
Daň z příjmu
64
B. II. 10.
Daň z přidané hodnoty
3
25
Rozvaha k 31. 12. 2009
Rozvaha k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
(v tisících Kč)
B. II. 11.
Ostatní daně a poplatky
B. II. 12.
Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
B. II. 13.
Nárok na dotace a ostatní zúčtování s
rozpočtem orgánů ÚSC
1
B. III. 7.
194
200
200
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veř. zdravotního pojištění
B. III. 8.
Daň z příjmů
B. III. 9.
Ostatní přímé daně
B. III. 10.
Daň z přidané hodnoty
256
247
274
72
66
151
B. II. 18.
Dohadné účty aktivní
1 843
6 276
B. III. 17.
Jiné závazky
13
8
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
3 013
978
B. III. 22.
Dohadné účty pasivní
305
309
B. III. 1.
Pokladna
1 532
B. III. 3.
Účty v bankách
B. IV.
136
99
B. IV.
Jiná pasiva celkem
607
2 877
879
B. IV. 1.
Výdaje příštích období
137
20
Jiná aktiva celkem
120
224
B. IV. 2.
Výnosy příštích období
469
1 512
B. IV. 1.
Náklady příštích období
120
192
B. IV. 3.
Kurzové rozdíly pasivní
B. IV. 2.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
26
1
32
11 812
16 428
„Stav k
prvnímu
dni účetního
období“
Stav k
poslednímu
dni účetního
období
A.
Vlastní zdroje celkem
8 828
12 461
A. I.
Jmění celkem
8 171
9 694
A. I. 1.
Vlastní jmění
3 458
4 317
A. I. 2.
Fondy
4 713
5 377
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
657
2 767
A. II. 1.
Účet výsledku hospodaření
A. II. 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B.
Cizí zdroje celkem
B. II.
Dlouhodobé závazky celkem
101
B.II.2.
Ostatní dlouhodobé závazky
101
PASIVA CELKEM
1
11 812
16 428
2 767
657
2 984
3 967
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
2 377
2 334
B. III. 1.
Dodavatelé
294
279
B. III. 3.
Přijaté zálohy
653
64
B. III. 4.
Ostatní závazky
233
654
B. III. 5.
Zaměstnanci
400
433
27
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
(v tisících Kč)
hlavní hospodářská
činnost
činnost
A. VI. 26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodob.
nehmotného a hmotného majetku
3
14
17
A.
NÁKLADY
A .VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
1
1
A. I.
Spotřebované nákupy celkem
1 840
1 505
3 345
A. VII. 32.
Poskytnuté členské příspěvky
1
1
A. I. 1.
Spotřeba materiálu
1 566
828
2 394
A .VIII.
Daň z příjmů celkem
A. I. 2.
Spotřeba energie
260
79
339
12 710
5 779
18 489
A. I. 3.
Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek
14
8
22
1 577
9 188
10 765
1 044
1 044
7 299
8 876
A. I. 4.
Prodané zboží
A. II.
Služby celkem
A. II. 5.
Opravy a udržování
A. II. 6.
Cestovné
A. II. 7.
Náklady na reprezentaci
2 804
Náklady celkem
B.
VÝNOSY
B . I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
590
590
1 996
4 800
B. I. 1.
Tržby za vlastní výrobky
52
55
107
B. I. 2.
Tržby z prodeje služeb
123
28
151
B. I. 3.
Tržby za prodané zboží
845
845
24
34
58
B. II.
Změna stavu vnitroorganizačních
zásob celkem
297
297
297
297
34
788
13
2
15
736
32
768
1 577
A. II. 8.
Ostatní služby
2 605
1 879
4 484
A .III.
Osobní náklady celkem
7 172
2 012
9 184
B. II. 6.
Změna stavu zásob výrobků
A. III. 9.
Mzdové náklady
5 442
1 499
6 941
B. III.
Aktivace celkem
A. III. 10.
Zákonné sociální pojištění
1 728
500
2 228
B. IV.
Ostatní výnosy celkem
15
B. IV. 15.
Úroky
15
17
B. IV. 16.
Kurzové zisky
5
5
B. IV. 18.
Jiné ostatní výnosy
B. V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek celkem
48
48
B. V. 19.
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
48
48
B. VI.
Příjaté příspěvky celkem
889
B. VI. 27.
Přijaté příspěvky (dary)
889
889
B. VII.
Provozní dotace celkem
9 038
9 038
B. VI. 29.
Provozní dotace
9 038
9 038
A. III. 13.
28
celkem
Ostatní sociální náklady
2
2
13
A .IV.
Daně a poplatky celkem
A. IV. 14.
Daň silniční
A. IV. 16.
Ostatní daně a poplatky
2
10
12
A .V.
Ostatní náklady celkem
297
130
427
A. V. 18.
Ostatní pokuty a penále
1
7
8
A. V. 20.
Úroky
4
20
24
A. V. 21.
Kurzové ztráty
6
25
31
A. V. 22.
Dary
A. V. 23.
Manka a škody
A. V. 24.
Jiné ostatní náklady
A .VI.
A. VI. 25.
247
247
4
35
39
35
43
78
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem
595
120
715
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
592
106
698
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před
zdaněním
C. 34.
Daň z příjmů
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
754
5
5
889
12 258
9 567
21 825
-452
3 788
3 336
569
569
3 219
2 767
-452
29
Přehled příjmů a výdajů v roce 2009
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
platby peněžních prostředků v tis. Kč
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Příjmy celkem
29 652
z toho:
čerpání bankovních úvěrů a ostatních půjček
prodej zboží a služeb
8 500
13 566
příspěvky na projekty financované ze strukturálních fondů EU (jako konečnému
příjemci nebo zprostředkovaně jako partnerovi projektu)
1 208
dotace ostatní
3 837
dotace z rozpočtu města Krásná Lípa
nadměrné odpočty DPH a vrácení daně dle § 81
přijaté úroky
ostatní
Výdaje celkem
800
splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček
bankovní poplatky
placené úroky
5
1 718
Datum vzniku:
17. října 2001
31 686
12 922
7 984
Registrace:
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.
37
11
úhrady mezd
5 361
úhrady sociálního pojištění
2 072
úhrady zdravotního pojištění
894
platby daně z příjmu fyzických osob
835
platby daně z přidané hodnoty
746
platby daně z příjmu právnických osob
231
leasingové splátky
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)
18
z toho:
platby dodavatelům
Název a sídlo společnosti:
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911
84
platby partnerům projektu
245
ostatní
264
Předmět činnosti:
Obecně prospěšné služby
- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
- Vzdělávání a osvěta
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného
regionálního rozvoje
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky,
vzdělávání a regionálního rozvoje
- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti
Doplňkové činnosti
- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost
30
31
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Vlastní jmění
Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:
Správní rada:
Bc. Radek Vonka – předseda SR
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Benda
PaedDr. Jan Eichler
Mgr. Petr Gandalovič
Ing. Antonín Koláček
Alexey Krenke
RNDr. Soňa Křítková
Jan Kolář
Mgr. Tomáš Podivínský
Ing. Vladislav Raška
Ing. Miroslav Weis
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2003
1 626 786 Kč
Odpisy dlouhodobého hm. majetku z dotačních prostředků
- 56 096 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2004
1 570 690 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
+ 647 791Kč
Pořízený dlouhodobý nehmotný majetek z dotačních prostředků
+ 475 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
- 175 075 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2005
2 518 406 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
+ 1 316 906 Kč
Pořízený dlouhodobý nehmotný majetek z dotačních prostředků
+ 2 003 466 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
- 444 008 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2006
5 394 770 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
+ 4 997 528 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
- 899 562 Kč
Vyřazení majetku - darování
- 901 799 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2007
Dozorčí rada:
Ing. Pavel Lampa – předseda DR (do 30. 11.)
Ing. Miroslav Dobner
Ing. Aleš Smutný (do 30. 11.)
8 590 937 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
+ 1 557 056 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
- 759 798 Kč
Vyřazení majetku - darování
- 5 930 456 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2008
3 457 739 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Ředitel o. p. s. České Švýcarsko:
Mgr. Marek Mráz
Zakladatelé:
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa,
IČ: 70565759
ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
+ 1 594 821 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
- 735 511 Kč
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2009
4 317 049 Kč
Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní (účet 911100). Jeho zůstatek se skládá
z následujících výsledků hospodaření:
VH roku 2001 .....
VH roku 2002 .....
VH roku 2003 .....
VH roku 2004 .....
+ 210 277 Kč
+ 402 211 Kč
+ 130 291 Kč
+ 686 578 Kč
VH roku 2005 .....
VH roku 2006 .....
VH roku 2007 .....
VH roku 2008 .....
+ 592 107 Kč
+ 2 648 721 Kč
+ 42 447 Kč
+ 656 867 Kč
Dále má účetní jednotka nově vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky
Návrat lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2009: 8 303 Kč
32
33
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2008 byl po schválení účetní závěrky převeden
do rezervního fondu.
Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2009.
Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané
účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.
575/2002 Sb.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších
pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu
stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby
použitelnosti pořizovaného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Drobný
dlouhodobý majetek pořízený do 31. 12. 2007 s pořizovací cenou 30 000 Kč a více je
účtován ve prospěch aktiv a majetek s nižší hodnotou než 30 000 Kč a majetek s pořizovací
cenou vyšší než 30 000 Kč pořízený po 31. 12. 2007 je účtován na podrozvahových účtech.
Ocenění a účtování nakupovaných zásob:
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob
a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A“, kromě zásob na
informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B“.
Používání cizí měny v účetnictví:
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány
na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.
Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2009 v cizí
měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2009.
34
Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2009 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud
neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši
6 275 861 Kč.
Dotační program
Středisko v
účetníctví
Rok vzniku
nákladů
Central Europe
CEP
2008
69 538,19 Kč
Central Europe
CEP
2009
2 250 141,74 Kč
MKG_ČS
2009
55 007,54 Kč
Státní fond životního prostředí
SECESE
2009
838 562,90 Kč
Státní fond životního prostředí
SFŽP
2009
335 025,99 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko
ZIEL 3 EV
2009
1 038 479,70 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko
ZIEL 3 TV
2009
1 689 104 84 Kč
Regionální operační program
Výše dohadné položky
k 31. 12. 2009
Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler software a.s.
Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.
Majetek neuvedený v rozvaze:
Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2009 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 2 703 461 Kč a dále cizí zásoby
zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 323 481 Kč.
Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost má formou finančního leasingu najatý dlouhodobý majetek – osobní automobil.
Doba trvání
nájmu
Součet splátek
po celou dobu
nájmu
Splátky uhrazené
z finančního
leasingu
k 31. 12. 2009
Částka budoucích Částka budoucích
plateb splatných plateb splatných
do jednoho roku po jednom roce
7/2006 – 6/2011
419 682Kč
302 778 Kč
77 936 Kč
38 968 Kč
35
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Pohledávky dle splatnosti:
Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
18,25
z toho: řídících pracovníků
6
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2009
22
z toho: mužů
6
žen
16
Osobní náklady celkem
9 183 890 Kč
z toho: mzdové náklady
6 647 503 Kč
mzdové náklady (DPP)
293 451 Kč
zákonné sociální pojištění
2 227 744 Kč
Ostatní sociální náklady
15 192 Kč
Ostatní
696 140 Kč
290 315 Kč
po splatnosti
703 760 Kč
512 577 Kč
z toho: do 30 dnů
151 406 Kč
193 808 Kč
nad 30 dnů
552 354 Kč
318 769 Kč
Druh daru
Hodnota daru
Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2009 přijala tyto dary:
Dárce
TOS Varnsdorf a.s.
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
Nadace Vodafone
VH před zdaněním z hlavní činnosti
VH před zdaněním z hospodářské činnosti
Odběratelé
před splatností
- 438 150 Kč
Česká báňská nadace
100 000 Kč
450 000 Kč
RWE Gas net, s.r.o.
Peněžní prostředky
1 000 000 Kč
Bohemian Outdoor Sports
Peněžní prostředky
10 500 Kč
- 14 880 Kč
+ 3 843 171 Kč
698 000 Kč
Peněžní prostředky
Čez distribuce, a.s.
Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP
80 000 Kč
Peněžní prostředky (účelově vázáno)
Peněžní prostředky (účelově vázáno)
+ 3 789 103 Kč (zisk)
VH před zdaněním ze správní činnosti
Peněžní prostředky
Závazky dle splatnosti:
před splatností
po splatnosti
z toho: do 30 dnů
nad 30 dnů
Dodavatelé
Ostatní
220 129 Kč
961 119 Kč
59 353 Kč
611 312 Kč
2 953 Kč
611 312 Kč
56 400 Kč
0 Kč
Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 172 060 Kč, závazky
veřejného zdravotního pojištění ve výši 74 842 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů
fyzických osob ve výši 65 944 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2010.
Z hodnoty závazků vůči dodavatelům po splatnosti delší než 30 dnů, byla částka
56 400 Kč neproplacena z důvodu neúplného dodání díla dodavatelem.
36
Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace,
mapy a suvenýry.
Jako dary byly dále zaúčtovány platby partnerovi projektu „Českosaské Švýcarsko
– excelentní přeshraniční turistická destinace“ financovaného z Cíl3 v celkové výši
244 752 Kč. Partnerem projektu je Tourismusverband Sächsische Schweiz.
Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2009 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska
audit a.s. odměnu ve výši 60 610 Kč.
37
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků
v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani
kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:
Společnost podepsala smlouvu o půjčce se společností Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje na 2 000 000 Kč.
Ve správní radě skončili: Mgr. Petr Gandalovič, Ing. Antonín Koláček,
Mgr. Tomáš Podivínský a nahradili je: Petr Pudil, Ing. Jiří Kudrnáč.
V dozorčí radě skončili: Ing. Pavel Lampa, Ing. Aleš Smutný a nahradily je:
RNDr. Ivana Preyová, Jiřina Skalová.
Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.
Poděkování
38
39
Poděkování
Poděkování
Činnost Českého Švýcarska o. p. s. by byla nemyslitelná
bez velkorysé pomoci těchto subjektů:
ČEZ, a. s.
ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
ČEPS, a. s.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
LESY ČR, s.p.
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LÍPA DEVELOPMENT, a.s.
Lípa Development, a.s.
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RWE GASNET, s. r. o.
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
SEVEROČESKÉ DOLY, a. s.
CENTRUM FOTO ŠKODA
ŠKODA AUTO, a. s.
CANON
TOS VARNSDORF, a. s.
THALIA PICTA
ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT:
J. Holubovi, J. Kudrnáčovi, E. Ruthové, Technische Universität Dresden, K. Steinovi, P. Bauerovi,
V. Kopeckému, J. Rousovi, P. Ondráčkovi, R. Nagymu, L. Paurové
DÁLE SPOLEČNOSTEM:
Nadace Vodafone, Hudy sport a. s., P – EKO s. r. o., Relax Krásná Lípa, p. o.
A SAMOZŘEJMĚ SVÝM ZAKLÁDAJÍCÍM ORGANIZACÍM:
Správě Národního parku České Švýcarsko, městu Krásná Lípa, ZO ČSOP Tilia a jejich pracovníkům.
EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA A ERDF
CÍL 3 / ZIEL 3
40
41
42
Informační
služba,
ekoporadce
Ing. Eva Podhorská
Asistentka
ekonoma /
účetní
Ing. Terezie
Jandová
Pracovník
informačního
střediska,
distribuce
Ivana Hnutová
Vedoucí oddělení
péče o klienty
Mgr. Lenka
Stiborová
Manažer
ekonomiky /
vedoucí oddělení
Ing. Jiří Petrásek
Manažerka
projektu ROP
Klára Mrkusová
Účetní
personalista
Jiří Charvat
Marketingová
manažerka
Mgr. Dana
Štefáčková
Projektová
asistentka
Ing. Anna
Šelmeková
Manažer
turistických
služeb
Jiří Šťastný
Asistentka
ředitele
Jana Nováková
Vedoucí
UTOE /
manažer
turistiky
Ing. David Pastva
PR manažerka,
koordinátorka
komunikace
Johana Hrabalová
/0,7
Manažerka
projektu CEP
Ing. Gabriela
Dudová
Ředitel
Mgr. Marek Mráz
Správní
rada
Koordinátorka
vzdělávání
Mgr. Štěpánka
Dlouhá
Dotační
manažer
Mgr. Lenka
Petráková /0,5
Dozorčí
rada
Marketingový
manažer
Ing. Lukáš Hrabal,
DiS /0,5
Manažer projektu
TREND
Mgr. Martin Benda
Supervize
vdělávání
Mgr. Lenka
Mrázová /0,3
Vedoucí UPVS/
manažerka
dotačních služeb
Bc. Radka
Soukalová
Manažerka
projektů
SECESE, NA
Barbora
Laštůvková
Asistentka
vzdělávání
Romana Kořínková
Organizační struktura společnosti
a pracovní pozice k 1. 12. 2009
Text: kolektiv zaměstnanců České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa 2010
Fotografie: Z. Patzelt, V. Sojka a archiv obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko
Redakce: Johana Hrabalová • Layout: Radek Tesař
Kontakt: České Švýcarsko o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa,
tel.: 412 383 000, [email protected], www.ceskesvycarsko.cz

Podobné dokumenty