Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3

Komentáře

Transkript

Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3
BAXI HEATING
BB
AAXXI I H
HEEAAT T
NG
I NI G
TECHNICKÉ INFORMACE / KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
05/2005
NÁVOD K INSTALACI
PLYNOVÉ LITINOVÉ KOTLE
CREATIS 3 Xenium LE
48 / 116 kW
240 i
280 i
240 Fi
280 Fi
1.240 Fi
1 Všeobecné údaje
2 Základní technické údaje
3 Instalace kotle
4 Uvedení kotle do provozu
5 Údržba
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770 /56
130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
středisko Brno:
Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity)
603 00 Brno
Tel./Fax: +420 -543 211 615
Výrobce není odpovědný za případné
chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto
prospektu a vyhrazuje si právo na svých
výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny
technického či obchodního charakteru,
které považuje za vhodné.
www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
2
1 Všeobecné údaje
1.3 Princip ho ákové automatiky
Ho ákový komplet se skládá z plynového rozvodu, vlastních nízkoemisních ho ákových trubic a startovacího za íCreatis 3 jsou kotle s litinovým článkovým vým níkem,
zení. Podle velikosti výkonu je osazen 3 až 7 ho ákovými
atmosferickým dvoustup ovým ho ákem s elektronickým
trubicemi.
startem pomcí zapalovacího ho áčku.
Zapalování a hlídání chodu ho áku je provedeno pomocí
Tato ada obsahuje kotle o výkonu 48 až 116 kW.
startovacího ho áku. P i požadavku oh evu otopné vody
Modely LE mají spalování s nízkým obsahem škodlivin je do startovacího ho áku (3) vpušt n plyn z plynového
s hodnotami NOX< 70 mg/kWh což odpovídá NOX t íd 5 ventilu (1) a současn probíhá na jeho konci jisk ení, které
podle ČSN-EN 656.
je vyvoláno zapalovací automatikou (2).
Po zapálení startovacího ho áku a potvrzení plamene
Kotle jsou dodávané s ovládacím panelem, který je
pomocí ionizační elektrody je do hlavního ho áku (4)
vybavený:
vpušt n plyn, který je následn od startovacího ho áku
a) základním modulem s dvoustup ovým termostatem
zapálen.
b) nebo modulem vybaveným regulací ECOCONTROL
5E, ECOCONTROL 7E nebo 8E pro dva topné okruhy.
Jestliže se startovacího ho áček nezapálí b hem bezpečnostní doby, uzav e automatika p ívod plynu do hlavního
ho áku a startovacího ho áčku.
Zp
sob
dodání
se
smontovaným
litinovým
vým
níkem:
of the boiler
1.3
Operating principle
Jestliže b hem normálního chodu kotle dojde ke ztrát
- jeden balík: smontované t leso kotle vybavené
plamene, zapalovací automatika zopakuje zapalovací cykerušovačem
tahu,
plynovou
rampou a ho ákem, Control
heating pbody
in cast
iron,
an atmospheric
cycle
lus na startovacím ho áčku.
- jeden balík: kryty
l rating total premix and electronic ignition
- jeden balík: ovládací panel
nadále trvá ztrátathe
ionizačního
p ejde
nt pilot burner
UponPokud
commissionning,
1st flapproudu,
of the kotel
main
gas valve
do
stavu
poruchy,
která
je
signalizována
na
ovládacím
s 4 powers, from 66 to 116 kW.
opens and an ignitor (2) ensures the automatic ignition of
Kotle jsou z výroby se ízeny na zemní plyn G 20 pro vstupní panelu kontrolkou. Po uplynutí čekací doby cca 10 s lze
ignitor burner (3) (intermittent pilot burner) with a fla
tlak 20 mbar. Zm nu paliva nebo vstupního tlaku provádí
zrušit poruchový stav stlačením tlačítka RESET.
supplied
with
a
control
panel
fitted
with
monitored by an ionising probe, which remains lit consta
autorizovaný servisní technik dle instrukcí v kapitole 4.4.
V the
p ípad
výpadku el. prouduof
sethe
automaticky
uzav e p(4).
í- The
during
commissionning
main burner
vod
plynu
do
ho
áku.
Po
obnovení
dodávky
el.
proudu
koith a dual stage BAXI
thermostat
by a contoller unit authorising the opening of
zaručuje shodnost všech kotl is controlled
tel automaticky
nastartuje.
ECOCONTROLuvedených
5E or ECOCONTROL
main
valve
(1)
and
auxiliary valve (5) (for 7 and 8 elemen
v této p íručce se shodnými
Plynová
armatura
(5) je použita u kotl se 7 a 8 články.
on for one boiler and
two
heating
circuits.
0063 typy p ístroj , které mohou používat
the safety
self-checked
be
V regulation,
pr b hu regulace
se p eddevices
každým are
dalším
zapnutím
značení CE dle evropských sm rnic. During
hlavního
áku burner,
provádí auto-kontrola
bezpečnostními
upplied:
ignition
of theho
main
by short stoppage
and restar
ízeními burner.
formou krátkého zastavení a op tovného
of theza
ignition
1.2 Sm rnice a normy
spušt
ní
startovacího
ho áku.
e: body fitted with fume box
CE
0063
odpovídá
p
edpis
m
následujících
evropských
gas ramp and burner
sm rnic:
4
e: cladding,
90/396/EWG.
Sm
rnice
pro
plynové
p
ístroje
e: control panel.
- 92/42/EWG. Sm rnice pro stupe účinnosti
Smwith
rnice natural
o elektromagnetické
fitted- 89/336/EWG.
to operate
gas
kompaktibilit
dle
norem
EN 500 81-1
a EN 500 82-1
0 mbar. For any gas change
see
- 73/23/EWG. Sm rnice o nízkém nap tí
- 97/23/EWG. Sm rnice pro tlakové nádoby
- ČSN-EN 656 spalování s nízkým obsahem škodlivin
3
s hodnotami NOX< 70 mg/kWh což odpovídá NOX t íd 5
mpliance of all boilers mentioned in
1
reference
to the
appliances
of B11
theBS
- Typ kotle
(provedení
odtahu spalin)
5
2
ypes, -having
the
rights
of
use
of
the
Kategorie kotle II2EH3P
ording
to the European
GAS
PLYN
- Identifikační
číslo výrobku Directives
CE 0063BN3992
nces" and "Boiler yields".
Princip činnosti:
Operation:
Kotel je určený pro topné systémy s maximální provozní
Kombinovaná plynová armatura reguluje p ívod plynu
nd Standards
rating), factory
- the do
main
valve
has a reduced
rating (1
teplotou topné vody 90 °C a maximálním p etlakem
kotle
v závislosti
na požadovaných
a stdosažených
nd
5 bar .
rating).
to 80%
nominal
rating
(2 (tj.
provozních
stavech
systému
kotle i otopné soustavy
CE certified in compliance with European
- the dohromady).
boiler’s thermostat has two stages (1st rating 80 %
nd
Společnost BAXI odmítá veškerou odpov dnost za škody,
2 rating
100
Termostat
kotle%)
má dva stupn :
vzniklé p i nerespektování pracovního postupu z této -p when
íthe
boiler’s
temperature reaches the setpoint of
1.stupe 80% výkonu.
nd
ručky, nebo za škody, zap íčin né zásahem neodborného
main
valve switches to reduced rating. If
2 rating,
2.stupethe
100%
výkonu.
pracovníka.
90/396/CEE
temperature
reaches
setpoint
the
1st rating, the
Hlavní plynový
ventil (1) jethe
z výroby
se ízenof
pro
redukovaný
topný výkon
tj. 80 %
jmenovitého
výkonu.
92/42
thermostat
stops
the
burner’s
operation.
Instalaci kotle smí provád
t pouze firma odborn zp sobilá
compatibility
89/336,
Jakmile teplota kotle dosáhne hodnoty, nastavené pro
p íslušných
čekých
zákon
norem a p edpis .
ndardsdle
EN
500 81-1,
EN
500, 82-1
2.stupe , p echází plynový ventil na redukovaný chod.
ype B11 (B11BS proposed in option)
Pokud teplota kotle dosáhne hodnoty, nastavené pro
73/23
1.stupe , termostat zastaví činnost ho áku.
ices
97/23/CEE
used in a heating circuit with hot water at
3
erature of 110 °C and a pressure of 5
l
1.1 Popis kotle
2 Základní technické údaje
2.1 Údaje pro použití plynu
Číslo certifikátu CE
Typ LE
0063BN3368
Kategorie kotle
--
II2H3P
Provedení kotle (odtah spalin)
--
B11BS
Jmenovitý tepelný p íkon
kW
52.9
72
90
108
126
Redukovaný tepelný p íkon
kW
42,3
56,5
72
86,4
100,8
Jmenovitý tepelný výkon
kW
48,7
66,2
82,8
99,4
115,9
Redukovaný tepelný výkon (80%)
kW
38,9
53
70,6
79,5
92,7
Počet litinových článk
ks
4
5
6
7
8
Počet ho ák
ks
Počet trysek
ks
3
4
5
6
7
Ø trysky zapalovacího ho áku
G20
Zemní
plyn 20,
G20
25 nebo
300 mbar
Spot eba
15 °C 1013 mbar
Typ LE
--
Jmenovitý výkon (Qn)
m3/h
5,7
7,6
9,5
11,4
13,3
Reduk. výkon (80% Qn)
m3/h
4,5
6,1
7,6
9,1
10,7
(80%)
mbar
10,5
(100%)
mbar
16,5
--
320 W
Tlak na trysky
Typ (označení) trysky
Teplota spalin
°C
135
128
134
148
125
CO2 ve spalinách
%
5
5,9
6
7
5
Hmotnostní tok spalin (jmen.výkon)
kg/h
154
191,4
235,4
243,2
358,7
Ø trysky zapalovacího ho áku
mm
0,25
--
215 Y
8,4
9,8
Typ (označení) trysky
Propan
37 nebo
150 mbar
0,5
G31
Spot eba plynu
15 °C 1013 mbar
Tlak na trysky
Jmenovitý výkon (Qn)
kg/h
4,2
5,6
7
(80%)
mbar
22
(100%)
mbar
35
4
2.2 Hlavní rozm ry
2.2
Main dimensions
1190
B
C
930,6
Outlet
VÝSTUP
51
45
Ø F
263
D
A
Number elements
Počet článk
143
243
ZPÁTEČKA
Backflow
VYPOUŠT
Bleed tap NÍ
Ø 1/2
4
5
6
Gas supply 300 mbar
P ívod(option)
plynu 300 mbar
(alternativn
)
Rp 1/2"
Rp 1/2“
7
8
485
60
807
ks
4
5
6
7
A
456
537
612
699
A
mm
456
537
612
B
1080
1100
1160
B
mm
1080
1100
C
965
975
1000
C
mm
965
975
D
1003
1013
Sizes
in
mm
Rozm ry
D
mm
1003
Ø F (outside)ØF (venkem)
182
202
252
mm
182
202
Ø blackflow Ø zpátečka
Rp 1" 1/4
mm Rp 1" 1/2 Rp 5/4“
Rp 6/4“
Ø outlet
Ø výstupR 1" 1/*4
mm R 1" 1/2 R 5/4“
R 6/4“
P p �P
i t 15°
mbar
22
31
41
to �t 15 in mbar
12
22
31
41 12 53
Obsah vody
v kotli
litr
30
35
40
Liters
25
30
35
40 25 44
HmotnostWeight
kg
285
330
375
240
285
330
375 240415
45
H H
45
81
51
J J
51
87
Rp ... vnit ní válcový závit
Tapered
outsidezávit
threading
RR..... vn
jší kuželový
Rp
N03904gb.TBL
Cylindrical inside threading
Provozní p etlak: 5 bar
Service
pressure:
5 bar
Elektrické
napájení:
230 V, 50 Hz
Power
supply
230
V teplota:
50 Hz 90 °C
Maximální provozní
Max operating temperature : 110 °C
5
5
N04010.DSF
874
874
1004
VSTUP
Inlet of
PLYNU
gas
Rp 1" 1/4
8
699
1160
1000
1013
252
53
44
415
81
87
kotle
33 Instalace
Installing
the boiler
3.2 Hydraulické
Hydraulic connection
3.2
p ipojení
Kotel se p ipojuje na trubkový rozvod otopné soustavy
takovým zp sobem, aby p ipojovací koncovky kotle nebyly
Connection
to theod
heating
circuit rozvodu
is performed
at the
back of
zat
žovány silami
trubkového
otopné
soustavy
the heater.
the facility to the water mains must
nebo
p ívoduConnecting
plynu.
be performed
according
to currently
enforced
rules
of the art
Kotel
a celá topná
soustava
se napouští
čistou
chemicky
and regulations,
andvodou.
using Va pCB
disconnector
to fillnež
the
neagresivní
m kkou
ípad
vyšší tvrdosti
heating
circuit. For networks
with a hardness
exceeding
TH
TH
20 doporučujeme
pro úpravu
vody napoušt
né do
20, we recommend
installing asystém
treatment
system.
topného
systému nainstalovat
pro zm
kčování.
The jsou
boilers
featurekoncepce
a moderna design,
theirsetrvačnost
low momentum
Kotle
moderní
jejich nízká
jim
enables
adapt tona
regulation
demand
at any time.
umož
uje them
rychletoreagovat
požadavky
regulace.
With a low
water content,
they pot
require
clean circulation
Protože
obsahují
mén vody,
ebujía čistou
ob hovou
water,
imposing
following
precautions
vodu,
proto
je nutno pthe
ed p
ipojením kotle
provést: before
connecting
the boiler
-Nový
systém:
P ed instalací kotle musí být systém
- New
a washing,
rinsing,
under
d
kladninstallation:
vyčišt n Perform
od zbytk
nečistotthen
po aezání
závit
,
pressure.
sva
ování a p ípadných zbytk editel a pájecích past.
- Old installation:
a specialist
to perform
a “descaling
-Starší
instalace:Ask
specialista
provede
„odstran
ní kotel- declogging”
followed proplachem
with rinsing. celé topné
ního
kamene aprocedure,
kal “ s následným
soustavy.
3.1 Fitting
Umístthe
níboiler
kotle
3.1
Kotle jsou určené k instalaci bez podstavce na podlahu
The boilers are designed to be installed without a base,
kotelny, která bude pevná, rovná a neho lavá.
on the floor of the boiler room, provided it is flat, sturdy,
V opačném p ípad je t eba použít níže uvedený nákres
dry and incomustible.
podstavce.
Otherwise, refer to the base drawing below.
Nohy kotle nesmí být v žádném p ípad zabetonované
Never seal the boiler’s feet (free expansion).
(musí být umožn na volná roztažitelnost).
Comply with the panel dimensions as the minimum space
Je t eba zachovat kóty z tabulky jako minimální prostor
around the heater for connecting the water and gas
kolem kotle pro p ipojení plynového a vodního okruhu a pro
circuits and for maintenance.
údržbu.
In this same space, storage of flammable products is
Jakékoli
skladování ho lavých hmot v okolí kotle je
strictly
forbidden.
Any
partition
sensitive to heat must be protected using
striktn
zakázáno!
appropriate
insulation.
Každá st na,
která je citlivá na teplo (ho lavá), musí
být chrán na tepelnou izolací.
200200 100 100
Heating outlet
N04011.DSF
N04012.DSF
ZPÁTEČKA
Z TOPENÍ
300
700
Gas inlet
VÝSTUP
700
300
DO TOPENÍ
VSTUP PLYNU
Bleed tap
Number elements
5
6
7
8
F mm
364
445
526
607
Irons
optional
sealing
01454
Rear
F
Front
Heating backflow
UPOZORN NÍ:
RECOMMENDATIONS:
Nikdy
nenapoušt jte do rozeh átého kotle studenou vodou.
Neverochlazení
fill a hot boiler
with
cold
water. Sudden
cooling
Rychlé
m že zp
sobit
praskliny
kv li tepelnému
cantíresult
in breakages
nap
v litinovém
bloku. due to thermal constraints in the
iron (tj.
block.
Pcast
ed kotel
na potrubí s vratnou) se doporučuje montáž
Connect
boiler by
inserting
the backflow
nádoby
pro the
dynamické
odlučování
kalon
. Zachycovač
kal a
dynamic
drip, adapted
to the
flow oval
rate, with
periodical
má
být proveden
tak, aby
umož
vyprazd
ování
setpoint.
v bleed
pravidelných
intervalech, aniž by bylo nutné vypoušt t
velké množství otopné vody.
Zachycovač kal lze kombinovat s filtrem, samotný filtr
IRRIGATION
OF THE
BOILER Filtr i zachycovač kal je
však
není postačující
ochranou.
t eba pravideln kontrolovat a čistit. Na funkční závady
facilitymechanickými
must be calculated
to ensure
water flow inside
zpThe
sobené
nečistotami
sea nevztahuje
celthe boiler
reaching a ∆ T included between 10 and 20 K.
ková
záruka.
Instalace musí být navržena a provedena tak, aby byl vždy
case of a pr
sudden
interruption
water
zajišt n Inminimální
tok topné
vody p of
esthe
kotel
(tj. flow,
T
the
safety
thermostat
triggers
total
stoppage
of
mezi 10 až 20°K).
the
boiler,
and
requires
rearming.
V p ípad náhlého p erušení cirkulace vody provede bezThe facility’s
design
must ensure
pečnostní
termostat
havarijní
vypnutí sufficiently
kotle, pro opgradual
tovné
regulation
to
comply
with
the
response
times of the
spušt ní je nutno provést RESET.
thermostats.
N04013.DSF
Plochá ocel (zabetonování nepovinné)
VYPOUŠT NÍ
6
6
3.3 Nákresy hydraulického p ipojení
D LEŽITÉ: projekt hydraulického p ipojení každé instalace musí být v souladu s návrhem aplikované regulace (viz
p íručka Ecocontrol).
Regulační ventil
Separátor nečistot a kal
T ícestný ventil
Čerpadlo topného okruhu
Čerpadlo TUV
Vým ník TUV
Odkalovací nádoba
3.4 P ipojení plynu
se provede podle vyobrazení na p edchozí stran a v souladu s p íslušnými normami a p edpisy.
3.5 P ipojení ke komínu
D
Výstup do topení
R
Zpátečka z topení
Doporučeno
min. 1metr
LEGENDA:
Uzavírací ventil
Pojistný ventil 4 bary max.
Recirkulační čerpadlo
Odkalovací ventil
Zp tná klapka
Expanzní nádoba + manometr
7
Pozice otvoru pro m ení spalin
je rovna Ø kou ovodu
Na p erušovači tahu je hrdlo pro p ipojení spalinové cesty.
Návrh a montáž spalinové cesty smí provést pouze k tomu
oprávn ná firma s použitím certifikovaného systému pro
daný typ použití.
Umíst ní kotle volte tak, aby spalinová cesta ke komínu
byla co nejkratší.
Kolmé potrubí spalinové cesty s p erušovačem spalin musí
být p ed ohybem dostatečn dlouhé, aby byl zajišt n dostatečný tah (viz nákres níže), min. 1 metr.
Spalinová cesta musí být ádn upevn na, aby nezat žovala kotel, musí být revidovatelná a opravitelná.
terminal.
to the
phase
Connectpthe
tí 230 V 50 Hz
sí ové Lnap
na strip’s
kotle
ipojení
Elektrické
of 6.3A under
an intensity
to withstandkterá
be able
line must
po
je p ístupná
svorkovnice,
pomocí
ešeno
je The
of the
the power
(checkawhether
Hz + Ground
50zadního
230V ní
svorkami
je vybavena
krytu panelu
odstran
is compatible).
p ívod.
t ívodičový
propump(s)
electric diagram
theprovedeno
as per
connection
electric
Apply the
podle in
být
síti musí
k elektrické
kotle
P ipojení
instructions.
the33
2000-4-46.Plan a grounding wire exceeding by 50 mm
ČSN
tearing safety.
wiresNfor
and phase
the neutral
to dodržet
in length
= nula
L = fáze,
polaritu:
je nutno
Vždy
Connect
the
phase
the
strip’s
Ljeterminal.
panel does
control
on the
switchtolocated
The burner
pouzenot
dosažena
p ístroje
bezpečnost
Elektrická
line must
be
able
to
withstand
an intensity
of
6.3A under
switch.
regulatory
the p
installing
vodič
ochranný
nawall
ipojen
správn
je kotel
, žefrom
ípad
pdispense
vThe
230V
50332180.
Hz + Ground (check whether the power of the
ČSN
dle
pump(s)
is být
compatible).
it, zda celková
min., je nutno
n 6,3 Aplanned
jištsocket
musí
Kotel
termiconnecting
on theov
ground
The
Apply
the
electric
connection
as per
the electric
diagram
in
esahuje
nep
(čerpadel)
íslušenství
eba
spot
jmenovitá
enforced
currently
per
as
bepconnected
must
nal strip
the
instructions.
Plan
a
grounding
wire
exceeding
by
50
mm
hodnotu.
tuto provisions.
in length to the neutral and phase wires for tearing safety.
The
burner
locatedionising
on the controldue
panelnon
does
not
compliant
insufficient
of
caseswitch
In the
zných typtoovládap ipojení rcurrent
elektrické
správné
Pro
dispense
from
installing
the
regulatory
wall
switch.
isolation
adding apcircuit
we )recommend
or ground,
neutral
íručkou.
se i te p íslušnou
(regulátor
panel
cích
transformer with a power at least equal to 600 VA.
ground
socket
ní.planned on the connecting termiupozorn
ležité
DThe
nal
strip
must
be
connected
as
per currently
enforced
strip který
terminal
connection
panel supply
systému,
regulačního
n kterého
ípad instalace
V pControl
provisions.
je doporučen výrobcem resp. dovozcem, je t eba dodržet
odd lení silových vodič nízkého nap tí 230V od vodič
In the case of insufficient ionising current due to non compliant
pro malé nap tí se vzájemným odstupem min. 100 mm a
neutral or ground, we recommend adding a circuit isolation
to v délce celé jejich trasy. Kolmé k ížení t chto vodič je
transformer with a power at least equal to 600 VA.
dovoleno.
Ø
fume duct
spalin
Ø odvodu
rače spalin
Ø sbcollector
Ø
Installation diagram recommended
connection
Ø hrdla Ø
fume duct Ø
1m
collector Ø
connection Ø
N04014.DSF
1m
Control panel supply connection terminal strip
ry [mm]
Rozm
Nr
Power in Power in
in mm
Dimensions
Výkon
of
kW Výkon
kW
duct
Ø
Ø
Počet
ØØ
Ø
hrdla
elements [kW]
1 boiler [kW]
2 boiler Øconnection
fumes
collector
článk
sb rače odvodu
kotle
1 kotel
p ipojení
300
300
180for connecting
132
66.2 of2the
5
spalin
spalin
Table: Calculation
fume ducts
two
300
300
200
166
82.8
6
identical
180
132
66,2
5 boilers
7
6
99.4
82,8
200
166
200
300
Type LE: Terminals for
burner safety thermostat(s)
Type SE: shunt
300
Cable paths
300
300
250
115.9
300
200
Nr 8 Power
in Power532
in
Dimensions
in mm 300
200
99,4
7
of
kW
kW
Ø
Ø
duct Ø
ventilation
3.6 8Room
250
elements
1115,9
boiler
2 532
boiler connection
collector
fumes
5
66.2
132
180
300
300
The boiler must be installed in a room properly ventilated and
6 V trání
82.8 místnosti
166
200
300
300
3.6
from the living quarters. The orifices must always
separated
7
99.4
200
200
300
300 místv trané
ve správn they
pouze
musí býtininstalován
Kotel
allow
must
of operation,
good condition
be maintained
532
250 budovy.
300
300
částí
od obytných
lené
odd115.9
nosti,
ventilation.
for8 minimum
Otvory musí zajistit dostatečný p ívod vzduchu pro spaloVentilation cross-section (cm²)
3.6vání
Room
ventilation
v trání.
minimální
in kW
Power
ofaelements
Nr
low
Main power supply
230 Vac 50 Hz
(phase imperatively in L)
Main power supply
the draft hood
thePwiring
Prevent
svorkovnice
ipojovací
Type
LE:
Terminalsany
for contact between 230
Vac
50and
Hz
bezpečnostní
Typ LE:
230V / 50 Hz
burner termostat
safety thermostat(s)
ho áku
(phase imperatively
in L)
(dodržte polaritu: fáze = L
Type SE: shunt
Cable path
Cable paths
Pr chod kabel
high
2]
The boiler5must be installed
66.2 in a room properly
V290
trací ventilated
otvory [cmand
Počet článk
Výkon
[kW]
room
boiler
*
separated
from
the
living
quarters.
The
orifices
must
always
360
82.8
6
Spodní
Horní
surface
be maintained in good condition of operation, they must
allow
435
99.4
7
5 ventilation.
66,2
290
(m²) x 10
for minimum
510
115.9
8
6
82,8
360
Plocha
kotelVentilation =cross-section
(cm²)
150 cm²
cross-section
ventilation
high
minimum
*
Nr of elements
Power 99,4
in kW
ny [m2] x10
7
435
low
high
3.7 Electric connection
115,9
5 8
66.2
290510
03935-00
N04014.DSF
Table: Calculation of the fume ducts for connecting two
Tabulka:
identical boilers
Výpočet odvodu spalin pro spojení 2 identických kotl
03935-00
recommended
diagram
Installation
pro 2 kotle
spalin
Odvod
2 * boiler room
*Min.
velikost
tracího
otvoru:
150 cm
6facility
82.8 with
360
national and
enforcedsurface
currently
mustv comply
The
connection
the electric
local7 regulations.Notably,
99.4
435
(m²) x 10of the
pole with a
each
on
device
sectioning
a
requires
boiler
8
115.9
510
3.7. Elektrické p ipojení
contact.
each
between
distance
mm
3
minimum
* minimum
ventilation
cross-section
150 cm² elektrickék= pevnému
p ipojení
pro trvalé
určen
je high
Kotel
of the various
connection
electric
complete
For the
být v azen
musíspecific
ívodu
p
do
a
tí
nap
ového
sí
rozvodu
mu
3.7types
Electric
connection
to
panels, refer to the manual
of control
kontakrozpojených
vzdálenost
je
hož
un
vypínač,
hlavní
the panel.
.
pólcurrently
u všech
mm
3must
min.
tThe
The
facility
comply
with
enforced
and
is accessible
stripnational
terminal
connection
supply
power
local
regulations.Notably,
the
electric
connection
of
the
after removing the cover at the back of the panel. It is located
boiler
requires
a
sectioning
device
on
each
pole
with
a
in the lower right corner seen from the back.
8
minimum 3 mm distance between each contact.
For the complete electric connection of the various
8
types of control panels, refer to the manual specific to
the panel.
Prevent
between
and the draft
hood
!
tahu
p erušovačem
s wiring
kabelthe
kontaktu
secontact
Vyhn teany
Pr
chod
kabel
Cable
path
SF
.D
16
0
4
N0
SF
.D
16
40
0
N
3.8 Montáž oplášt ní kotle
Vyobrazení
1
1
A)
Namontujte pravý a levý díl oplášt ní
na p ední část kotle vnit ní čelní stranou
pomocí šroub M5.
B)
Upevn te boční díly na zadní panel
pomocí šroub M5
B
A
C)
Namontujte držák pro p ívod plynu
pomocí dvou šroub M5
C
D
Vyobrazení 2
A)
P ipevn te šrouby M5 na pravý a levý
díl plášt , ale ješt je úpln nedotahujte;
umíst te otvory sk ín ovládacího panelu na dva šrouby M5 a na dva čepy.
2
A
Čep
C
B)
Pevn dotáhn te dva šrouby M5.
C)
Ov te, zda je volný prostor pro trojcestný konektor
Otvor
D)
Sestavte vrchní p ední část pomocí
dvou šroub M5
9
9
B
Vyobrazení 3
3
A Type LE / SE: fit the control panel
A) on the front top while routing the probe
throughpanel
the opening
included
p edníto
na vrchní
te ovládací
Umístcables
this
effect
část kotle a protáhn te kabely sond
otvorem k tomu určeným.
3
Pins
Čep
A
Cables
Kabely
probes
čidel
B Type LE / SE: engage the pins
B) under the panel into the slots, and pull
panelpanelem
towards you.
do otvor
čepy pod
te control
Zave the
Lock it using an M5 screw on the top
a potáhn te ovládací panel k sob ;
front
upevn te panel pomocí šroubu M 5
k vrchnímu krytu sk ín elektroniky.
B
photoN0404.DSF
photoN04005.DSF
C Type LE / SE: route the probe
cables into the caisson and insert the
bulbs into the glove finger
C)
Zave te kabely čidel do sk ín a umíst te
čidla termostat
D Typedo
LE jímky.
/ SE: fit the caisson panel
D
using an M5 screw
D)
Uzav ete čelní část elektrosk ín jedním
šroubem M 5.
C
N03917.DSF
Vyobrazení 4
4
A Type LE / SE: engage the right
A) and left removable panels on the pins
odnímatelný kryt
a levý
pravý
te fit
Umístand
with the
M5 screws
te je pomocí šroub M5;
upevn
na čepy
Fit athe
pin screws
čepy.
závitové
namontujte
Screw the
chain under
theNašroubujte
caisson panel
etízek pod čelní stranu sk ín .
photoN04006.DSF
A
4
etízek
Chain
B Type LE / SE: engage the facade
B) on the pin screws and hook the chain in
under
the quarter
a
čepyturn
závitové
kryt na
čelnílocated
te hole
Nasa the
screw
p ipevn te etízek do otvoru pod čtvrtLockšroub
the facade
using
quarter
se
kryt turn
čelní
etethe
a uzav
otáčkový
screws
čtvrtotáčkovými šrouby.
Závitové
Pins
screwčepy
N03919.DSF
Screw
Čtvrtotáčkový
quarter
šroub turn
C Type LE / SE: slide the top rear
C)
panel forwards and lock it with the stop
te horní kryt zezadu dop edu a
Podsulegs
zajist te ho otočnými t meny.
B
p
oN
hot
040
09.
D
SF
ph
ot o
N
0
04
07
.D
SF
C
N03923.DSF
photoN04008.DSF
10
10
4 Commissionning the boiler
Commissionning
theboiler
boiler
44.14 Commissionning
the
Connection
with components
Connecting 2 valves
4. Uvedení kotle do provozu
Upozorn
ní : with
4.1
Connection
with
components
4.1
Connection
components
Ensure
the
electric
link
with
the control table between the
various
první components:
uvedení kotle do provozu m že provést pouze auEnsure
the
electric
link
with
the
control
table
between
the
Ensure
thetransformer
electric
linkand
with
thepressure
control
table
between
the
- Ignition
gas
switch
(connector,
torizovaný
servisní
technik,
vyškolený
společností
BAXI
various
components:
various
components:
6Heating,
channels),
spol. s r.o.
- Ignition
transformer
and
pressure
switch
(connector,
- Ignition
transformer
and
gasgas
pressure
switch
(connector,
4.1
P
ipojení
ovládacích
a
zabezpečovacích
6
channels),
channels),
- 6dual
ratings main valve (9-channel connectors) prvk
Zapojit konektorová p ipojení mezi ovládacím panelem a
-jednotlivými
dual
ratings
main
valve
(9-channel
connectors)
-- dual
ratings
main
valve
(9-channel
connectors)
additional
valve
(3-channel
connector)
segmenty
kotle:
Dvoustup
Connecting
2 valves
Connecting
2 valves
Mainový
valve
Regulation
thermostat
Regulation
thermostat
bulbs
bulbs
-Transformátor spoušt ní a tlakový regulátor plynu (6 pi
- additional
valve
(3-channel
connector)
-- additional
valve
(3-channel
connecting
the
ignition
cableconnector)
(left
electrode) and ionisation
nový konektor)
cable
(right
electrode)
on
the
intermittent
pilot burner
- Plynový ventil (9 pinový konektor)
- -connecting
the
ignition
cable
(left
electrode)
and
ionisation
- connecting
the
ignition
cable
(left
electrode)
and
ionisation
assembly.
Plynový ventil u kotl se 7 a 8 články (3 pin.
konektor)
cable
(right
electrode)
on
the
intermittent
pilot
burner
cable
(rightspínač
electrode)
intermittent
pilot burner
- Tlakový
plynuon
(6the
pinový
konektor)
assembly.
- assembly.
connecting
burner safety
thermostat (levou)
cable
- P ipojeníthekabelu
na startovací
elektrodu
a ionizační (pravou) elektrodu zapalovacího plamínku
- -connecting
the
burner
safety
thermostat
cable
-- connecting
the
burner
safety
thermostat
cable
fitting
the thermostat
bulbs,
thermometer
(and
regulation
P ipojení
kabelu
bezpečnostního
termostatu
ho áku
probe
in
option)
in
the
glove
finger
as
shown
in
the
- Umíst ní čidel termostat , teplom ru (s možností
- fitting
thermostat
bulbs,
thermometer
(and
regulation
- fitting
thethe
thermostat
bulbs,
thermometer
(and
regulation
diagram.
regulační
sondy) do
jímky
tak,
jak je uvedeno
na
probe
in
option)
in
the
glove
finger
as
shown
in
probe
in option)
in the glove finger as shown in thethe
vedlejším
nákresu.
diagram. 1 valve
diagram.
Connecting
Connecting
1 valve
Main valve
Connecting
1 valve
dual rating
(9-channel
connector)
Main
valve
Main
valve
Dvoustup
ový
dual
rating
dual ventil
rating
hlavní
(9-channel
connector)
(9-channel
connector)
9-pin konektor
Zapalovací
transformátor
Ignition transformer
- Gas
p epínač
tlaku switch
plynu
pressure
6-pin
konektor
(6-channel
connector)- Gas
Ignition
transformer
Ignition
transformer
- Gas
pressure
switch
pressure
switch
Čidla
Regulation
thermostat
(6-channel
connector)
(6-channel
connector)
termostat
bulbs
hlavnídual
ventilrating
9-pin
konektor
(9-channel
connector)
Main
valve
Main
valve
rating
dualdual
rating
(9-channel
connector)
(9-channel
connector)
Glove
Jímka
finger
glove
Glove
Glove
finger
finger
finger
glove
glove
finger
finger
Ignition transformer - Gas
pressure switch
(6-channel
connector)
Zapalovací
transformátor
Ignition
transformer
- Gas
Ignition
transformer
- Gas
p pressure
epínač
tlaku
plynu
pressure
switch
switch
6-pin
konektor
(6-channel
connector)
(6-channel
connector)
Regulation thermostat
bulbs
PConnecting
ipojení
dopl kového
additional
valve
ventilu
(conenctor
Connecting
Connecting
3-pin
konektor
3additional
channels)
valve
additional
valve
(conenctor
(conenctor
3 channels)
3 channels)
Čidla
Regulation
thermostat
Regulation
thermostat
termostat
bulbs
bulbs
Ignition
plug
Koncovka
zapalování
Ignition
Ignition
plugplug
TypeBezpečnostní
LE: Thermostat
lugtermostat
burner safety
ho áku
Type
Thermostat
Type
LE:LE:
Thermostat
burner
safety
lug lug
burner
safety
CM control panel
control
panel
CMCM
control
panel
Ovládací
panel
CM
Boiler
glove
finger
with regulation probe
Jímka
kotle
bez
Boiler
glove
finger
Boiler
glove
finger
sondy
regulace
regulation
probe
withwith
regulation
probe
Koncovka
Plug
ionizace
ionisation
N03927.DSF
Plug
Plug
N03927.DSF
N03927.DSF
ionisation
ionisation
ECO 5M control panel
ECO
control
panel
ECO
5M5M
control
panel
Ovládací
panel
5M
Boiler
gloveECO
finger
with regulation probe
Jímka
kotle
sefinger
Boiler
glove
Boiler
glove
finger
regulace
with
regulation
probe
withsondou
regulation
probe
2
Glove
finger
glove
Glove
Glove
Jímka
finger
finger
finger
glove
glove
finger
finger
02078-01
02078-01
02078-01
2
202078-05
02078-05
02078-05
00229-5
00229-5
00229-5
Plug
ionisation
When fitting the capillaries, ensure they are inserted fully
in the glove finger.
Plug
Plug
Koncovka
ionisation
ionisation
ionizace
When
fitting
capillaries,
ensure
are
inserted
When
fitting
thethe
capillaries,
ensure
theythey
aredo
inserted
fullyfully
Tykavky
kapilárních
čidel ádn
zasunout
jímky
!!
in
the
glove
finger.
in1the
glove
finger.
- Overheating
safety thermostat
2 - Heating outlet thermometer
Regulation
thermostat
113 ---Bezpečnostní
termostat
proti p eh átí
1Overheating
- Overheating
safety
thermostat
safety
thermostat
Tube
Ør 6výstupu
224 ---Teplom
topné
vody
2Heating
- Heating
outlet
thermometer
outlet
thermometer
Heating
regulation
probe
335 ---Regulační
termostat
3Regulation
- Regulation
thermostat
thermostat
44 -- Trubka
6 6
4Tube
- Tube
ØØ6Ø
55 -- Sonda
regulace
topení
5Heating
- Heating
regulation
probe
regulation
probe
Type LE: Thermostat
lug burner safety
Type
LE:
Thermostat
Bezpečnostní
Type
LE:
Thermostat
burner
safety
termostat
ho áku
lug lug
burner
safety
Ignition plug
N03926.DSF
Koncovka
Ignition
Ignition
plugplug
zapalování
N03926.DSF
N03926.DSF
11
11
11 11
Before
commissionning,
check
thethe
compliance
of of
Before
commissionning,
check
compliance
thethe
burner
equipment
with
the
supply
gas.
burner
equipment
with
the
supply
gas.
P ed uvedením do provozu je t eba zkontrolovat,
Before commissionning, check the compliance of
zda kotel odpovídá používanému typu plynu.
the burner equipment with the supply gas.
4.24.2 Gas
line
- burner
setset
Gas
line
- burner
A A
B B
A
C C
B
C
4.2 Plynová armatura - ho ák
4.2
Gas
line
--burner
set
The
gas
ramp
burner
is factory
dordor
design
pressure
The
gas
burner
set
is factory
set
design
pressure
Ho
ák
jeramp
z -výroby
pset
ipraven
proset
provoz
na
zemní
plyn a
and
reduced
pressure
(see
gas
characteristic
page
3).
and
reduced
pressure
(see
gas
characteristic
page
3). (viz
se ízen na jmenovitý a redukovaný tepelný výkon
The
gas
ramp - burner
set
is factory
set dor
pressure
If acharakteristiky
of plyn
the
injector
pressure
is required,
proceed
Ifmodification
a modification
of the
pressure
isdesign
required,
proceed
, injector
strana
3).
and
reduced
pressure (see gas characteristic page 3).
as Pokud
follows:
as
follows:
je nutné provést zm nu výkonu kotle, uvoln te šroub
If a modification of the injector pressure is required, proceed
hrdla pro m ení p etlaku na tryskách, který je umíst n na
as
- loosen
the
pressure
screws
injectors
located
on on
-follows:
loosen
the
pressure
screws
at
the
injectors
located
plynové
ramp
s tryskami
aatp the
ipojte
vhodný
manometr.
thethe
gasgas
ramp
and
check
thethe
pressure
with
a pressure
ramp
and
check
pressure
with
a pressure
- loosen
thethe
screws
at the injectors located on
gauge
at
appropriate
pressure.
gauge
atapressure
the
appropriate
pressure.
Kontrola
se
ízení:
the gas ramp and check the pressure with a pressure
-nastavte
p etlak
plynu pro jmenovitý výkon;
gauge
at
the
appropriate
Settings
and
checks
Settings
and
checks pressure.
-nastavte p etlak plynu pro redukovaný výkon;
(jakákoliv
zm na p etlaku plynu pro jmenovitý výkon
Settings
and
checks
- firstset
the
design
pressure,
then
thethe
minimum
pressure.
- firstset
the
design
pressure,
then
minimum
pressure.
ovliv uje nastavení p etlaku pro redukovaný výkon);
- any
adjustment
of the
nominal
pressure
impacts
thethe
- any
adjustment
of the
nominal
pressure
impacts
- firstset
the
design
pressure,
then
the minimum
pressure.
Nikdy
nenastavujte
p etlak
plynu
pro jmenovitý
výkon
minimum
pressure
setting.
minimum
pressure
setting.
-- any
adjustment
of
the
nominal
pressure
impacts
the
uvedenou
mez.
never
serser
thethe
design
pressure
above
thethe
range
indicated.
-nad
never
design
pressure
above
range
indicated.
minimum pressure setting.
- never
ser the design pressure above the range indicated.
D LEŽITÉ
IMPORTANT:
The
settings
must
bebe
made
only
byby
IMPORTANT:
The
settings
must
made
only
Nastavení smí být provedeno pouze odborným pracovnískilled
staff
skilled
staff
kem.
IMPORTANT:
The
settings
must before
bebefore
made
only by
Wait
forfor
thethe
pressure
to to
stabilise
adjusting.
Wait
pressure
stabilise
adjusting.
Vyčkejte
stabilizaci tlaku, než budete pokračovat v nastaskilled
staff
WeWe
recomment
activating
thethe
dual
stage
regulator
recomment
activating
dual
stage
regulator
vování.
Wait
fortimes
the
pressure
to proper
stabilise
before
several
to to
ensure
setting.
several
times
ensure
proper
setting.adjusting.
Prorecomment
zajišt ní správného
nastavení
doporučujeme
nechat
We
activating
thebefore
dual
stage
regulator
The
hood
must
bebe
removed
performing
thethe
The
hood
must
removed
before
performing
dvoustup
ový
termostat
n
kolikrát
p
epnout.
several
times
to ensure
proper
setting.
settings.
In order
to do
this,
insert
a small
screwdriver
settings.
In order
to do
this,
insert
a small
screwdriver
(Krytka
semust
izovacích
element before
musí být
p ed nastavováThe
hood
be
removed
performing
the
in in
one
of of
thethe
notches,
and
remove
the
cap
slowly.
one
notches,
and
remove
the
cap
slowly.
ním sejmuta.)
settings.
In order to do this, insert a small screwdriver
in one of the notches, and remove the cap slowly.
Models
with
elements
Models
with
5a and
6 elements
Modely
s55and
66 články
03883-00
03883-00
A ADesign
pressure
setting
screw
Design
pressure
setting
screw
03883-00
B BMinimum
pressure
setting
screw
Minimum
pressure
setting
screw
C CDesign
Cap
A
Šroub
nastavení
p etlaku plynu
Cap pro
pressure
settingpožadovaného
screw
B Minimum
Šroub pro
nastavení
minimálního
tlaku plynu
pressure
setting
screw
C Cap
Krytka
Description
and
setting
of of
thethe
pressure:
Description
and
setting
pressure:
Popis
nastavení
p etlak ofplynu:
Description
and
the are
pressure:
- models
with
5 and
6 elements
fitted
with
a single
gasgas
- models
with
5setting
and
6 elements
are
fitted
with
a single
-modely
5
a
6
článkové
jsou
vybaveny
jediným plynovým
valve.
valve.
--ventilem;
models
with
5
68 elements
are
fitted
with
atwo
single
gas
models
with
7 and
and
elements
areare
fitted
with
valves
- models
with
7 and
8 elements
fitted
with
two
valves
-modely
7
a
8
článkové
jsou
vybaveny
dv
ma
paraleln
valve.
fitted
in parallel.
fitted
in parallel.
nými
plynovými
ventily;
--umíst
models
with
7 and
8 elements
arestage
fitted
with two
valves
the
main
valve
includes
a dual
stage
regulator
used
to set
- the
main
valve
includes
a dual
regulator
used
to set
-hlavní
ventil
obsahuje
dvoustup
ový
regulátor,
který
fitted
in
parallel.
thethe
pressure
at the
injectors
forfor
nominal
rating
(screw
A) A)
pressure
at the
injectors
nominal
rating
(screw
ujeminimum
nastavení
p(screw
etlaku
na
tryskách
pro used
jmenovitý
-umož
the
main
valve
includes
a dual
stage
regulator
to set
and
minimum
rating
B).
and
rating
(screw
B).
A)
a pro
redukovaný
výkon
B); A)
nd
the
pressure
at (complementary
the
injectors
for
nominal
(screw
-výkon
the
2nd(šroub
(complementary
valve)
is aisrating
single
stage
- the
2valve
valve
valve)
a(šroub
single
stage
-druhý
(dopl
ující)
ventil
je
jednostup
ový,
jeho
regulátor
and
minimum
(screw
B).
valve
with
a regulator
which
must
be be
locked.
valve
with
arating
regulator
which
must
locked.
nd zablokovaný.
-musí
the 2být
valve (complementary valve) is a single stage
valve with a regulator which must be locked.
Models
with
6 elements
Models
5
6 elements
Modely
s with
55aand
6 and
články
Models with 5 and 6 elements
Models with 5 and 6 elements
Nastavení šroubu pro jmenovitý p etlak plynu
Setting
thethe
adjustment
screw
for for
maximum
pressure
level
Setting
adjustment
screw
maximum
pressure
level
Models
with
7 and
Models
with
8články
elements
Modely
se
7 and
a88elements
Setting the adjustment screw for maximum pressure level
Models
with
8
elements
Models
8 elements
Modely
sewith
77 and
a78and
články
Models with 7 and 8 elements
Models with 7 and 8 elements
Nastavení
šroubu
pro
redukovaný
p etlak
plynu
Setting
thethe
adjustment
screw
for for
minimum
pressure
level
Setting
adjustment
screw
minimum
pressure
level
Setting the adjustment screw for minimum pressure level
1212
12
12
4.3 Uvedení kotle do chodu
Postupujte prosím podle pokyn uvedených v p íručce pro ovládací panely.
4.4 Adaptace (p estavba) na jiný druh plynu
Kotle jsou dodávány nastavené pro používání zemního plynu G 20 s odpovídajícím souborem dle požadavku klienta a
dle jednotlivých p ípad .
V p ípad použití propanu s tlakem 37 nebo 150 mbar (viz charakteristiky plyn na stran 3), je t eba nahradit nebo
zm nit následující součástky:
-trysky hlavního ho áku, označení 215Y
-trysky zapalovacího ho áčku Ø 0,25.
-Hlavní plynový ventil:
(viz nastavení na stran 15)
-šroub A utáhnout na maximum
-šroubem B nastavit na 22 mbar
Pro 7 a 8 článkové modely kotl je druhý (dopl ující) ventil jednostup ový a jeho regulace musí být blokovaná.
13
5 Údržba
Čišt ní a údržba musí být provedeny odborným pracovníkem. Společnost BAXI nenese žádnou odpov dnost za škody vzniklé p i neodborném zásahu a v p ípad nedodržení pokyn uvedených v této p íručce.
Záruční podmínky vyžadují, aby používání, preventivní údržba a opravy kotle byly provád ny ádným zp sobem.
Pravidelná údržba odbornými pracovníky zajistí spolehlivou činnost a dlouhou životnost kotle.
Návod k používání kotle bude p edán p i instalaci i osobám, které budou odpov dné za používání kotle, a to se všemi
informacemi, které jsou užitečné pro provoz a regulaci.
5.1 Demontáž ho áku
Vyobrazení 5
5
Odpojte elektrické napájení kotle.
Uzav ete p ívod plynu do kotle.
230 V - 50 Hz
Odejm te čelní kryt a dva odnímatelné panely.
A)
Odpojte konektory ovládacího panelu
B
D
B)
Odšroubujte propojení plynového ventilu
(pozor na plochý spoj)
D)
A
Odšroubujte matky po délce
p írubové desky ho áku
E
E)
Horizontáln k sob vytáhn te celek
ho áku
Ionizační
elektroda
Ov te stav povrchu ho áku
a očist te ho.
Ov te umíst ní a stav elektrod (viz
nákres).
Elektroda
zapalovací
Pohled shora
P ed op tovným namontováním
ho áku, prove te vyčišt ní kotle.
14
Elektroda
zemnící
5.2 Čišt ní kotle
5.2 provést
Sweeping
Doporučujeme
čišt ní kotlového litinového t lesa
nejmén jedenkrát za rok.
9
6
A
We
recommend
performing at least
Demontujte
vrchní
zadní kryt.
once per year a sweeping of the
heating body.
Vyobrazení 6
Remove the top rear panel
A)
9 záklopku-víko
A Remove the
draft hood spalin.
flap
Demontujte
p erušovače
B Engage the sweeping brush
between the fins vertically, in the axis of
the gas chimneys
Čist te spalinové
cesty kartáčem vertikáln mezi trny
(žebry).
Refit the draft hood flap and check the
sealing
Namontujte záklopku p erušovače spalin a ov te t snost.
Refit the top panel
Namontujte vrchní kryt.
After these operations (removing the
Po t chto operacích
burner and(demontáž
sweeping: ho áku a vyčišt ní) ov te
t snost plynového
okruhu
a správnou
- check the
sealing
of thegasčinnost
circuit kotle (start,
zapalovací plamínek,
regulační
části).
and proper
operation
(ignition, pilot
burner, regulation devices)
Prove te celkovou kontrolu kotle (upevn ní, fixace,
správná činnost plynové části a činnost termostat ).
B)
B
15
CB 100
5.3 Typy regulací
Ovládací panel kotle je již z výrozákladním typem
ThebyCE vybaven
panel
dvoustup ové regulace umož ující
návaznost na r zné výrobce
regulačních systém .
CE version
CE
verze
CE 100
Panel CE
Dále je možno na objednávku kotle
již ve výrob osadit systémem regulace EUROKONTROLS, ke kterému je samostatná dokumentace.
Jemožno dodat následující typy
ovládacích panel :
Krytky
Cover pro možnost
vestavby regulátor
CB 120
ECO 55E
E version
ECO
verze
The ECO 5 E panel
Panel ECO 5 E
EC 2.32 C
Panel ECO 7 nebo 8 E
Sonda kotle z CE 100 není
vym nitelná se sondami regulátor EC 2.32C, EC 2.04C a
EC1.10C.
Možnost
vestavby
Possibility
to fit 2
2
sí ových regulátor
ECOCONTROL
SP9
network regulators
ECOCONTROL
SP9
CB 120
ECO
ECO7 E7Eversion
verze
The ECO 7 E oe 8 E panel
EC 2.04 C
CB 120
The boiler probe of the CE 100
is not interchangeable with the probes
of the EC 2.32C, EC 2.04C and EC
1.10C regulators.
16
16
Cover
Krytka
Možnost
vestavby
Possibility
to fit 2
2ECOCONTROL
sí ových regulátor
SP9
ECOCONTROL
SP9
network regulators
5.4 Možné závady v činnosti kotle a zp sob jejich zjišt ní a odstran ní
Kotel nestartuje
Zkontrolujte:
-p ívod elektrického napájení a jestli svítí oranžová kontrolka,
-zda existuje požadavek na topení (termostaty a regulace),
-napájení ovládacího panelu,
-spalinový a havarijní termostat,
-stav povrchu ho ák ,
-zda je v trání místnosti dostatečné a funkční,
-odvod spalin.
Pokud zjistíte n jaké závady, je nutné je odstranit p ed novým spušt ním kotle!
Stiskn te tlačítko RESET pro znovuuvedení kotle do provozu a po nastartování kotle
zkontrolujte:
-tah komína (musí být > 8 Pa),
-nastavení p etlaku plynu (viz strana 4).
Pokud závada nadále p etrvává:
-zkontrolujte, pop ípad vym te bezpečnostní automatiku kotle.
Chybí jisk ení na zapalovací -Transformátor zapalování není napájený 230 V
elektrod
-Vada spojení mezi transformátorem a zapalovací elektrodou
-Zkrat mezi zapalovací elektrodou a kostrou (uzemn ním)
-Transformátor zapalování je mimo provoz
Jisk ení funguje, ale není
zapalovací plamínek
-Ov te, zda je otev ený p ívod plynu
-Ov te p etlak plynu
-Ov te, zda je plynové potrubí správn pr chozí
-Zkontrolujte trysku zapalovacího ho áčku
-Ov te stav a nastavení (polohu) zapalovací elektrody v či zapalovacímu ho áčku
-Pro spušt ní stiskn te tlačítko RESET pro znovuuvedení kotle do provozu
Na ho áku je plamen, ale
-Ov te polaritu elektrického p ipojení, zda je fáze p ipojená na svorce L a nulový vodič
bezpečnostní automatika po na svorce N
10 vte inách vypne kotel
-Zm te ionizační proud, hodnota p i spalování zemního plynu je mezi 3 a 4
mikroampéry
-Ov te stav a umíst ní ionizační elektrody
-Dle pot eby vyčist te plynové potrubí
-Pro spušt ní stiskn te tlačítko RESET pro znovuuvedení kotle do provozu
Na hlavním ho áku není
plamen
-Ov
-Ov
-Ov
-Ov
te elektrické kabely na plynovém ventilu
te elektrické p ipojení na hlavní svorkovnici
te činnost plynového ventilu a vym te ho, pokud je to nezbytné
te bezpečnostní automatiku a vym te ji, pokud je to nezbytné
17
6
6
REASSEMBLY OF THE HEATER
(in
case of on-site dismantling
to reach
the boiler
REASSEMBLY
OF THE
HEATER
room
to
follow
the
following
instructions)
(in case of on-site dismantling to reach the boiler
KOTLOVÉHO
T LESA
6 6 SESTAVENÍ
REASSEMBLY
OF THE
HEATER
room to follow the following
instructions)
(v p
ípadof demontáže
na míst
pro
usnadn
vstupu
6.1 (in
Assembling
thedismantling
heating
body
case
on-site
to reach
thení
boiler
6 6.1room
REASSEMBLY
OF
THE
HEATER
do kotelny;
respektujte
následující
instrukce).
to
follow
the
following
instructions)
Assembling the heating body
case of
on-site dismantling
reach the boiler
It is (in
aSestavení
simple
operation,
provided
youto
scrupulously
6.1
topného
kotlového
t lesaobserve
room to follow
the
following
instructions)
the
sequence
of
operations
specified
here.
Prior
reading
will
6.1Jde
Assembling
the
heating
body
o simple
jednoduchou
činnost,
pokud
budete
p esn
dodržoIt is a
operation,
provided
you
scrupulously
observe
enable
understanding
the
operating
mode.
vat
operací,
který jespecified
dále uveden.
Doporučujeme,
the postup
sequence
of operations
here. Prior
reading will
6.1
Assembling
theprovided
heating body
It
isabyste
a simple
you scrupulously
observe
siunderstanding
poperation,
edem p ečetli
postup.
enable
thepracovní
operating
mode.
D
the sequenceAof operations specified
here. Prior reading
A will
It is a simple
operation,the
provided
scrupulously observe
D you mode.
enable
understanding
operating
A
A will
the sequence of operations specified here. Prior reading
enable understanding
the D
operating mode.
A
D
L A
L
01466
AR
R
R
L
R
L
R
Fig.
Obr. 2
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 2
01462
01462
A
A
01462
A
01462
CObr. 3
Fig. 3
CFig. 3
Fig. 3
M
L
M
01467-01
Fig. 6
Fig. 7
M
L
M
01466
01467-01
Fig. 6
Fig. 7
AV
- glue the glass fibre sealing cords using the neoprene glue
01467-01
Fig.
6 the glass
Fig.
7 andthe
withAV
the
boiler,
in the
front
rear
grooves
on
Obr.
Obr.
7using
- supplied
glue
fibre
sealing
cords
neoprene
glue
one
side
of
each
intermediate
element.
Proceed
identically
supplied with the boiler, in the front and rear grooves
01467-01 on
6the
Fig.
7 the neoprene
for
the
right
endsealing
elementcords
(upper
protrusion)
(Fig.6).
-Fig.
glue
glass
fibre
using
glue
one
side
of each
intermediate
element.
Proceed
identically
-Psupplied
t intermediate
snící
pásky
ze in
skelného
neoprenovým
-ilepte
fit
element
supported
on
the
outleton
side
with
boiler,
the
frontvlákna
and
rear
grooves
foran
the
rightthe
end
element
(upper
protrusion)
(Fig.6).
-lepidlem,
glue
the
glass
fibre
sealing
cords
using
the
neoprene
glue
které
se
dodává
s
kotlem,
do
p
edních
a
zadních
end
element
and
collector.
Proceed
identically
for
all
one
each intermediate
element.
Proceed
identically
- fitside
an of
intermediate
element
supported
on the
outlet side
supplied
withend
theelements
boiler,
in(upper
thekaždého
front
andstrear
grooves
on
žlábk
na
jedné
stran
edního
článku.
intermediate
(Fig.7).
for
thepouze
right
element
protrusion)
(Fig.6).
end
element
and
collector.
Proceed
identically
for all
one
side
of
each
intermediate
element.
Proceed
identically
Stejným
zp
sobem
postupujte
pro
pravý
článek
(p
esah
- fit an
intermediate
element(Fig.7).
supported on the outlet side
intermediate
elements
for
the
right
end
element
(upper
protrusion)
nahoru)
(obr.
6).
Caution:
Apply
pressure
onidentically
the end(Fig.6).
element
end
element
andconstant
collector.
Proceed
for all in the
- intermediate
fitdirection
an intermediate
element
supported
on
the
outlet
side
-Umíst
te
st
ední
články
s
podep
ením
na
koncovou
část
of
the
arrow
(fig.
8)
while
slightly
loosening
the
elements
(Fig.7).
Caution: Apply
constant
pressure on the end element
in«A»
the
end
element
and collector.
Proceed
identically
for all
odvodu
a
na
kolektor
(obr.
7).
fitting
plate
used
to
pull
the
last
element,
and
tighten.
direction of the arrow (fig. 8) while slightly loosening the «A»
intermediate
elements
(Fig.7).
Pozor:
stály
tlak
nalast
koncovou
sm
ru
Caution:
Apply
constant
pressure
onelement,
the endčást
element
in the
fittingVytvá
plateejte
used
to pull
the
and ve
tighten.
šipky
(obr.
8)
s
lehkým
uvoln
ním
montážní
destičky
(A),
direction of the arrow
A (fig. 8) while slightly loosening the «A»
Caution:
Apply
pressure
on the end
element
in the
což
umožní
p constant
iblížit
sethe
k last
poslednímu
článku
a znovu
fitting
plate
used
to pull
element,
and
tighten.
A (fig. 8) while slightly loosening the «A»
direction of the arrow
upevnit.
fitting plate used to pull the last element, and tighten.
A
A
Fig. 8
Fig. 8
R
D
R
01463-01
R
01468-01
01468-01
F
F 9
Fig.
FFig. 9
Fig. 8
01468-01
Fig.
F 9
Fig.
Obr. 8
01468-01
Fig. 99
Obr.
01463-01
F
F
01463-01
F
01463-01
01470
Fig. 3
M
M
AV
AV
01466
Fig.
01461-01
Fig. 1
Obr.
01461-01 mallet
- no special tooling is required, other than a wooden
Fig.
(do
not
use
a
hammer)
and
a
square,
to
help
positining
the
- no special tooling is required, other than01461-01
a wooden mallet
-Pro
sestavení nepot ebujete jiné speciální nástroje než
elements.
(do not use a hammer) and a square, to help positining the
Fig.
d ev
ná
palička
(nepoužívejte
kladivo)
a úhelník,
-jethe
elements
must
be clean
and than
the gasket
surface které
void
- no
special
tooling
is required,
other
a wooden
elements.
01461-01 mallet
usnadní
umíst
ní
kotlových
článk
.
of
products
likely
to
damage
the
EPDM
gaskets.
(do
not
use
a
hammer)
and
a
square,
to
help
positining
the
- the elements must be clean and the gasket surface void
-Články
musí
být čisté
aground
nosné
části
spoj
nesmí obsahovat
- elements.
no
special
tooling
is
other
than
a wooden
mallet
- you
must
have
a required,
flat
(see
§ 3.1).
of products
likely
to damage
the EPDM
gaskets.
nic,
co
by
mohlo
poškodit
spoje
EPDM.
(do not
use a hammer)
and a square,
to
help positining
the
- the
elements
must
be
clean
and
the
gasket
surface
void
- you must have a flat ground (see § 3.1).
-Montáž
provád
jtedamage
na rovné
podlaze.
elements.
ASSEMBLY
WITHOUT
GASKETS
of
products
likely
to
the
EPDM gaskets.
the elements
clean and
gasket surface void
-- you
must havemust
a flatbe
ground
(seethe
§ 3.1).
SESTAVENÍ
BEZ
SPOJ
ASSEMBLY
WITHOUT
GASKETS
ofThe
products
likely
toisdamage
the of
EPDM
gaskets.
heating
body
composed
three
elements:
Kotlové t leso se skládá ze t í typ článktypes
: levýof(L),
st ední
- you
mustleft
have
a flat ground
(see § 3.1).
an
end
element
(L),
intermediate
elements
(M),
and a
ASSEMBLY
WITHOUT
GASKETS
(M),
(R)body
(Obrázek
1 a 7). of three types of elements:
The pravý
heating
is composed
right
end
element
(R)
(Fig.
1
and
7).
an end left element (L), intermediate elements (M), and a
ASSEMBLY
WITHOUT
GASKETS
The
heating
is composed
three
right
end body
element
(R) (Fig. 1ofand
7).types of elements:
D (M), and a
an end left element (L), intermediate elements
The heating
body is
composed
of 7).
three types
right
end element
(R)
(Fig. 1 and
D of elements:
an end left element (L), intermediate elements (M), and a
right end element (R) (Fig. 1 and 7).
D
R
M
M
L
L
AR
01466
A
A
C
C
- using the same method, secure the left end element (Fig. 5).
-- lay
thethe
end
element
on the
ground
onend
theelement
outlet side
using
same
method,
secure
the left
(Fig.(left
5).
at its
location,
the (left
- in
laythe
theexample)
end element
onfinal
the ground
onand
the check
outlet side
st
centering
ofmethod,
the
in
the
flange
(Fig.
- using
secure
left
end«A»
element
(Fig.
5).
-Na
podlahu
umíst
te 1koncovou
část
odvodové
strany
(v
na-5).
in the
thesame
example)
atbranching
its finalthe
location,
and
check
the
stjejího
otherelement
end
element
pushed
temporarily
(~20mm)
to
-šem
layThe
the
end
theisground
the
outlet
(left
p
ípad
levou)
do
konečného
umíst
níside
a ov
te5).
centering
of the
1on
branching
inon
the
«A»
flange
(Fig.
-vycentrování
using
thefitting
samethe
method,
the
left end
element
(Fig. 5).
help
intermediate
(Fig.
4).the
in
the
its
final
and„A“
check
d secure
rování
velements
upínce
(obrázek
5). to
Theexample)
otherprvního
end at
element
islocation,
pushed
temporarily
(~20mm)
-Druhá
lay the
endofelement
st on the ground on the outlet side (left
centering
branching
the «A» flange
(Fig.
5).
koncová
část
je
provizorninelements
oddálená
(o cca
20 mm)
help
fittingthe
the1 intermediate
(Fig.
4).
in
the
example)
at
its final
location,
and4).
check
the to
The
other end
element
is
pushed
temporarily
(~20mm)
pro
usnadn
ní montáže
mezičlánk
(obr.
centering
theintermediate
1st branching
in the «A»
flange
help
fittingofthe
elements
(Fig.
4). (Fig. 5).
The other end element is pushed temporarily (~20mm) to
AR
help
fitting the intermediate elements (Fig. 4).
AR
E
E
E
E
01469-02
01469-02
E 01469-02
E01469-02
E
E
01470-1
F Fig. 11
01470-1
Fig. 10
01470
Fig. 10
Fig. 11
01470-1
- fit the 3 assembly
rods
(T)
and
adjust
the gap
size B at the
01470
Fig.
10
Fig.
11
front
and
the
back
(Table
and
Fig.
13).
- fit the 3 assembly rods (T) and adjust the01470-1
gap size B at the
01470 (E) (Fig. 9). The centering pin welded
- fit
the and
rear the
collector
front
back
(Table
and
Fig.
13).
Fig.
10
Fig. 11
11
Obr.
Obr.
on
collector
is used
to position
it centering
precisely,
inat
respect
- fit- the
3the
assembly
rods
(T)
adjust
the
gap size B
the
fit the
rear
collector
(E)and
(Fig.
9). The
pin
welded
of
its
tightening
plate
(F).
front
and
the
back
(Table
and
Fig.
13).
on the collector is used to position it precisely, in respect
fit- the
3
assembly
rods
(T)
and
the
gap each
size
Bwelded
at the
fit
tightening
plate
with
only
nuts
end.
-- fit
the
rear
collector
(E)
(Fig.
9).adjust
The2centering
pin
ofthe
its
tightening
plate
(F).
-Umíst
te na
dané
místo
3 sestavovací
táhlaat(T)
a nastavte
front
and
the
back
(Table
and
Fig.
13).
on
collector
used
to with
position
in respect
- the
fit
the
tightening
plate
onlyit2precisely,
nuts
at each
end.
rozteče
B vpisedu
vzadu
a obr.
13).
-kótu
fit the
rear collector
(E)a(F).
(Fig.
9).(Tabulka
The centering
pin
welded
of
its
tightening
plate
-Namontujte
zadní
kolektor
(E)
(obr.
9).
Centrovací
čep,
onthe
thetightening
collector isplate
usedwith
to position
it precisely,
in
respect
-který
fit
onlyumož
2 nuts
at each
end.
je
nava
ený
na
kolektoru,
uje
p
esn
umístit
of its tightening plate (F).
vzhledemplate
k jeho
upínací
(F). end.
-kolektor
fit the tightening
with
only 2destičce
nuts at each
-Umíst te na dané místo upínací destičku pouze se dv ma
matkami na každém konci.
A
R
R
A
LA
01464
Fig.
Fig.
5
Obr. 4
Obr.
5
R
L
01465-01
A
01464
Fig. 4
Fig. 5
01465-01
L in the tapered
-Svorníkové
šrouby
(kratší závity)
šroubujte
do otvorholes
- screw the studs
(shortest
threading)
A
01464
Fig.
4allními
Fig.
vnit
závity
na
všech
litinových
(obr.5).
die
elements
(Fig.
2).5 článcích
-s of
screw
thecast
studs
(shortest
threading)
the tapered
01465-01holes
L v in
-Upevn
te
sb
rací
kolektor
(D)
(jsou
n
m
4
otvory
se
- fit
the
outlet
collector
(D) (Fig.
onto the
right end element using
01464
of
all
die
cast
elements
2).
Fig.
5
Fig.
4
závity
1/2“)
na
pravou
koncovou
část
za
pomoci
jedné
ofoutlet
the
plates
(A) (Fig.
3 and
01465-01
- screw
the
studs
(shortest
threading)
in theend
tapered
holes
- one
fit the
collector
(D)
onto
the4).
right
element
using
destiček
(A)
(obr.3(A)
a (Fig.
4).
ofzall
dieofcast
elements
one
the
plates
(Fig. 2).
3 and 4).
screw
theupevn
studs
(shortest
threading)
the element
tapered using
holes
-Stejn
te
i levou
částthe
(obr.5).
-- fit
the outlet
collector
(D) onto
rightinend
of
all
die
cast
elements
(Fig.
2).
18
one of the plates (A) (Fig. 3 and 4).
- fit the outlet collector (D) onto the right end element using
1818
one of the plates (A) (Fig. 3 and 4).
R
18
UMÍSTTHE
NÍ SPOJ
FITTING
GASKETS
-Oddalte kolektor vratné vody litinového t lesa o 15 – 20
Pullmm
the za
cast
iron body
by 15 to 20 mm
pomocí
pákybackflow
(dlátko –collector
šroubovák).
using
a
lever
(chisel
screwdriver).
Insert
the
gaskets
at an
-Vsu te t sn ní šikmo na osazení a vrchem
proti kolektoangle,
by
placing
the
base
in
the
slot
and
the
top
against
the
ru (obr. 10 a 11).
collector (Fig. 10 and 11).
Elements
Počet
článk
4
4
Size B
Rozm
rB
5
5
324
324
6
405
7
486
8
567
6
405
7
486
8
POZOR
CAUTION: To prevent damaging the EPDM gaskets,
Nic neprovád jte se spoji EPDM, nepoužijte ani ledo not use mineral glue nor grease. Only the vaseline
pidlo, ani minerální mazivo. Pouze s kotlem dodásupplied can be used in contact with the gasket.
vaná vazelína m že p ijít do kontaktu se spojem.
567
01471-01
Obr. 12
Fig.
B
- fit the washers and nuts, then approach the collector to fit
-Umíst
te kruhové
podložky
a matky
a pak p ibližte kolektor
the
gaskets
supported,
but without
tightening.
pro spojení spoj , ale nestahujte ho.
POZOR na
sestavovacích
táhel rods
(T)! (T) then,
- BEWARE
thedržení
resistance
of the assembly
-Poté odstra
montážní
„A“ kolektoru
remove
the «A»tefitting
platesdestičky
on the Outlet
collector,výstupu
and
vody a nahra
te ji(Fig.
upínací
fittopné
the tightening
plate (G)
13).destičku (G) (obr. 13).
-Stejným
zp sobem
u collector
kolektoruwhen
vratné
vody
- proceed
identically
as forpostupujte
the backflow
fitting
(obr.
10 a 11).
the
gaskets
(Fig. 10 and 11).
-Jakmile
kotlové
t leso sestaveno,
ale nestažené,
- the
heatingjebody
is assembled,
but not tightened,
so you je
nutno
jednotlivé
články
(obr. 12).
can
«play»
with the
body srovnat
by successive
side pushes in
order
to alignov
gapste:
(Fig. 12).
Naposledy
a) kótu B na sestavovacích táhlech,
Check
the following
for the
last time:
b) umíst
ní kolektor
(centrovací
čep na kolektoru),
a) c)sizekolmost
B at the mezi
assembly
rods
kolektorem
vratné vody a články
b) the(obr.
positioning
12). of the collectors (centering pin on the
collector) rn utáhn te matky na kolektoru.
-Stejnom
c) -Nainstalujte
perpendicularity
between
the Backflow
collector
the
vypoušt
cí kohout
do 1/2“
otvoruand
kolektoru
elements
(Fig. 12).
vratné
vody.
- ock uniformily the set of nuts on the collectors.
- install the bleed tap in the 1/2" branch of the Backflow
collector.
H
H
G
T
Fig.
Obr. 13
01472-02
6.2 Montáž p erušovače spalin
a vnit ní čelní strany
6.2 Fitting the draft hood and front
Kontrola
snosti topného t lesa
insidetpanel
Uzav ete výstupní a vratné potrubí.
Vypoušt
címsealing
kohoutem
napl te t leso
Heating
body
check.
vodou
vypoušt
jte vzduch
Cap
Outleta and
backflow.
Fill withotvorem
na výstupním
potrubí.
water
using the bleed
tap while
bleeding
the Kontrolujte
air through the
outlet tlaku
POZOR:
stoupání
orifice.
na manometru, nesmíte p ekročit
CAUTION:
5 bar . Check pressurising
without exceeding 5 bar on the
Nechejte 10 minut pod tlakem.
pressure gauge. Leave
pressurised for 10 minutes.
Vyobrazení 7
7 A)
A Type LE / SE: fit the rear panel
Namontujte
zadní the
panel
s jeho
with
its insulator before
draft hood
izolantem p ed p erušovačem spalin
7
7
C
C
A
A
D
D
B Type LE / SE: insert the heat
B)
Zasu
tepelnéthe
izolanty
mezi at
vodní
insulatorstebetween
water arms
ramena
článk
na
dn
ohništ
the bottom of the firebox
C)
C Type
/ SE:silikonem
apply a dot
Ud
lejte LE
body
(pofiložená
silicone
(cartridge
supplied)
on
nápl ) na p ední st nu článkthe
front returns of the elements
D)
Našroubujte závrtné šrouby na pravém
D Type LE / SE: screw the studs
a levém článku
onto the right and left elements
B
B
N03865.DSF
19
19
Vyobrazení
8 A Type8LE / SE: place the sealing
insulating strips onto the boiler block
(one horizontal, one vertical, and one
A)
folded with a square)
8
C
Umíst te izolační t snící pásky na blok
Typehorizontální,
LE / SE: place
the vertikální
2
kotleB(jednu
jednu
pads on
right and left end
ainsulating
jednu ohnutou
dothe
úhlu)
elements
B)
E
C Type LE / SE: fit the draft hood
Umíst
dv izolační
naitpravou
a
on the te
sealing
strips tozátky
ensure
is
levou
koncovou
část
between the embossings D for fitting
D
B
A
elements
C)
E Type LEp /erušovač
SE: fit the draft
hood na
Nainstalujte
spalin
using
the
tightening
plates
and
ensure
t snící pásky tak, aby se nacházel mezi
sealing is ok
fixačními
výstupky D článk
F Type LE / SE: fit the front
E)
internal wall with its insulator and
Za
pomocí
upínacích
destiček
upevn te
secure
it with
4 nuts and
washers
p erušovač spalin a snažte se získat co
3.10 Fitting
nejlepší
t snostthe burner assembly
• ••
•
F
F)
Namontujte vnit ní čelní stranu s jejím
izolantem a upevn te ji 4 matkami
s podložkami
03203-00
N03866.DSF
6.3 Montáž ho áku
9
N03910.DSF
Vyobrazení
9 A Type9LE: slide the bottom sheet
on the pins of the right and left elements
A)
Podsu te základní plech na dorazy pravéhoBa Type
levéhoLE
litinového
/ SE: článku
the ignition
transformer is fitted on the inside panel
B)
with 2 M5 self-tapering
screws transforVysokonap
ový zapalovací
mátor je umíst n na vnit ní čelní stran
C samo
Type eznými
LE / SE:
fit the
dv mi
šrouby
M 5burner
assembly with 6 long nuts and washers
C)
Namontujte
pomocí
šestitube
speciálD Typeho
LE ák
/ SE:
fit the gas
with
ních
matic
a
podložek
a gasket and nut on the gas ramp
D)
E Type LE / SE: fit the gas tube on
Namontujte plynovou trubku se spojem
the inside panel using the collar (2 screws
a matkou na plynové vedení
and nuts)
E)
F Type
LE / SE: fittrubku
the water
Upevn
te plynovou
na sleeve
vnit ní
on the
outletpomocí
elbow t menu
čelní
stranu
F)
G Type LE / SE: fit the heat insulator
A
A Type LE
(only)
G
F
D
B
E
Namontujte
around the manžetu
draft hoodna koleno výstupu
topné vody
G)
Umíst te tepelný izolátor kolem p erušovače spalin
C
N0
39
11
.D
SF
20
20
Projekt musí být vypracován dle platných p edpis :
ČSN 38 6420:1983 - Pr myslové plynovody.
ČSN EN 1775:1999 - Zásobování plynem - Plynovody
v budovách - Nejvyšší provozní p etlak menší než 5 bar.
ČSN 38 6413:1990 - Plynovody a p ípojky s nízkým
a st edním tlakem
ČSN 07 0703:1986 - Plynové kotelny
ČSN 38 6405:1988 - Plynová za ízení. Zásady provozu.
ČSN 38 6462:2002 - Zásobování plynem - LPG - Tlakové
stanice, rozvod a použití
Zákon č. 222/94 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odv tvích a o Státní energetické inspekci
Projekt z hlediska odtahu spalin musí být vypracován
dle platných p edpis :
ČSN 73 4201:2002 -Navrhování komín a kou ovod
ČSN 06 1610:1985 -Části kou ovod domácích spot ebič
ČSN EN 1443:2000 - Komínové konstrukce - Všeobecné
požadavky
Projekt z hlediska elektrických za ízení musí být vypracován dle platných p edpis :
ČSN 33 2180:1980 - P ipojování elektrických p ístroj a
spot ebič .
ČSN 33 2000-3: 1995 - Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení - část 3:Stanovení základních charakteristik.
ČSN 33 2000 - 5 - 51:1996 - Stavba elektrických za ízení.
ČSN 33 2000 - 7 - 701:1997 - Elektrotechnické p edpisy.
Elektrická za ízení - část 7:Za ízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech.
ČSN 33 2130:1985 - Elektrotechnické p edpisy. Vnit ní elektrické rozvody.
ČSN IEC 446:1989 - Elektrotechnické p edpisy. Značení
vodič barvami nebo číslicemi. Provád cí p edpisy.
ČSN 33 0160:1991 - Elektrotechnické p edpisy. Značení
svorek elektrických p edm t . Provád cí p edpisy.
ČSN 33 0165:1992 - Elektrotechnické p edpisy. Značení
vodič barvami nebo číslicemi. Provád cí p edpisy.
ČSN 33 2350:1983 - P edpisy pro elektrická za ízení ve
ztížených klimatických podmínkách.
ČSN 34 0350:1965 - Elektrotechnické p edpisy. P edpisy
pro pohyblivé p ívody a pro š rová vedení.
ČSN 33 1500:1991 - Revize elektrických za ízení
ČSN EN 60 335-1:1997 - Bezpečnost el. spot ebič pro
domácnost a pod. účely. Část 1 - Všeobecné požadavky.
Projekt otopné soustavy musí být vypracován dle platných p edpis :
ČSN 06 0310:1998 - Úst ední vytáp ní - Projektování a
montáž
ČSN 06 0830:1996 - Zabezpečovací za ízení pro úst ední
vytáp ní a oh ívání užitkové vody
ČSN 07 7401:1992 - Voda a pára pro tepelná energetická
za ízení s prac. tlakem páry do 8 MPa
Další související normy
ČSN EN 297:1996 Kotle na plynná paliva pro úst ední vytáp ní – Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými ho áky a s jmenovitým tepelným p íkonem nejvýše 70 kW (včetn zm n A2:1998, A3:1998, A5:1998).
ČSN EN 437:1996 Zkušební plyny. Zkušební p etlaky. Kategorie spot ebič (včetn zm n A1:1999, A2:2000)
ČSN EN 298 Automatiky ho ák
21
22
P edpisy a zásady
Instalaci kotle smí provést pouze firma odborn zp sobilá dle p íslušných českých zákon , norem a p edpis .
Po montáži kotle musí pracovník, který provedl instalaci,
seznámit uživatele s provozem kotle a s bezpečnostními p edpisy, sepíše o tom zápis s využitím návodu na
kotel.
Plynový kotel smí být uveden do provozu pouze na druh
plynu, který je uveden na výrobním štítku a v dokumentaci kotle. P i provedení zám ny plynu je nutno nové
parametry označit.
Napojení na rozvod plynu musí být provedeno podle
projektu schváleného plynárnou v souladu s ČSN EN
1775.
P ed uvedením plynového rozvodu do provozu musí být
provedena tlaková zkouška a revize plynového za ízení.
P ed započetím prací, které mohou mít za následek
zm nu prost edí v prostoru, v n mž je tepelné za ízení
instalováno (nap . p i práci s nát rovými hmotami, lepidly apod.), je nutné odstavení spot ebiče z provozu.
Je zakázáno jakékoli zasahování do zajišt ných součástí spot ebiče.
Po nainstalování spot ebiče p edejte obal sb rným surovinám, a p ípadn umíst te p ebalovou folii do sb rných
kontejner na plasty.
Spot ebič a jeho částí po ukončení životnosti p edejte do
sb rných surovin.
Záruční a pozáruční prohlídky - opravy plynového kotle
Datum
Servisní čínost (oprava)
Použitý náhradní díl
22
23
jméno servisního technika
(firmy)
23
OBCHODN TECHNICKÉ ZASTOUPENÍ PRO OBLAST:
ČESKÁ REPUBLIKA
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.,
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627,
Fax: +420 271 001 620,
www.baxi.cz
St edisko Brno: Pisárecká 11, 603 00
Tel./Fax: +420 543 211 615
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
Pavel Žvátora,
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ČECHY:
Petr Paunkovič,
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
BRNO a JIŽNÍ MORAVA:
Zden k Rumpík,
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
SEVERNÍ MORAVA:
Ji í Chrascina,
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baxi Heating (Slovakia) s.r.o.,
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín,
Tel./Fax: +421 326 523 532,
www.baxi.sk
Tomáš urenec
[email protected]
tel.: +421 918 630 242
GARANCE KVALITY
0063
Firma BAXI si z d vodu neustálého zlepšování svých výrobk vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez p edchozího
upozorn ní údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita
jako smlouva ve vztahu k t etím osobám.
24

Podobné dokumenty

Výroční zpráva pro rok 2011

Výroční zpráva pro rok 2011 It’s not so difficult to evaluate the year 2011 positively. It’s more complicated to be looking to the year 2012 with optimism. In the last year we managed to slightly exceed the planned results, es...

Více

Fridge - Brandt

Fridge - Brandt LED osvětlení mrazničky nostních důvodů použít automatický regulátor circuit of the appliance, a natural fire. napětí proudu (min. 350W). gsprávně a s wai nepodaří-li t h a hse i gVám h závadu l e ...

Více

žární trysky - Tyco Fire Products

žární trysky - Tyco Fire Products high-piled storage occupancies at 0,9 m (36“) až 1,21 m (48“) je minimální the hydraulic demand normally asprojektový bar (22 psi). sociated withtlak high1,52 temperature V případě vůle

Více

enpire-7 česky tisk.indd

enpire-7 česky tisk.indd € na bytovou an urban jednotku. renewalCelková renovation inat an estimated vestice do revitalizace cost ofměsta not less dosáhne than 180.000 asi 360 Euros milioper€, nů unit. z toho In total 200a...

Více

Katalog LUNA.indd

Katalog LUNA.indd BB AAXXI I H H EEAATT I NI N GG

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek střecha, elektroinstalace, původní okna za plastová. Druhou rozsáhlou rekonstrukci prodělal dům v roce 2013. Při této rekonstrukci byla vybudována nová koupelna a oddělené WC, instalován nový plyno...

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek nemovitost (v současné době má Agentura Zvonek v nabídce asi 1.000 nemovitostí na prodej či pronájem), a je dost lidí, kteří chtějí získat bydlení (evidujeme poptávky

Více