Výroční zpráva APLA Praha 2008

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva APLA Praha 2008
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
Výroční zpráva 2008
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
Výroční zpráva 2008
Motto:
„Pomáháme světu
porozumět autismu
a lidem s autismem
porozumět světu.“
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední
Čechy, o.s. je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů,
terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického
spektra. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít
řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou
ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale
i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.
Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným
způsobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné
a mnohdy obtížně pochopitelné. K tomu, aby mohli dobře fungovat v našem
světě, potřebují pomoc. Běžná výchova, snaha přinutit je změnit se a fungovat
podle našich pravidel se obvykle míjí účinkem. Pokud chceme dosáhnout vzájemného porozumění, musíme se na svět podívat jejich očima. Potíže v sociální
interakci a komunikaci i běžné soužití s lidmi s poruchou autistického spektra
jsou nejméně z poloviny naším problémem. V současné době již známe
možnosti, jak upravit prostředí a činnosti, aby byly pro lidi s poruchou autistického spektra srozumitelné. Víme, jaké prostředky používat ke smysluplné
komunikaci, jak chápat a zacházet s problémovým chováním i jak pro ně
chaotickému světu dodat smysluplnost. Naše informovanost otvírá bránu
k účinné pomoci, vzájemnému setkání a porozumění. Autismus neznamená sám.
Kateřina Thorová, Poruchy autistického spektra
– včasná diagnóza branou k účinné pomoci, APLA 2007
5
Obsah
6
Stručně o poruchách autistického spektra
8
Vize a priority APLA Praha, Střední Čechy, o.s
9
Slovo předsedy správní rady a ředitelky sdružení
10
Historie APLA v datech
12
Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
16
Činnost sdružení v roce 2008
18
Psychologické a psychiatrické služby
18
Raná péče
20
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
23
Osobní asistence
28
Klubovna
30
Svoz osobním automobilem
32
Odlehčovací služby
33
Odborné sociální poradenství
36
Sociální rehabilitace
39
Vzdělávání a osvěta
41
Finanční zpráva, výrok auditora
52
Děkujeme dárcům a partnerům
56
Kontaktní informace
59
7
Stručně o poruchách autistického spektra
„Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve
které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované
normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus je všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem, každou emocí. Autismus je součástí
existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá.“
Jim Sinclair
Nejčastější typy poruch autistického spektra:
Dětský autismus
Patří k nejvážnějším poruchám dětského vývoje. Jedná se
o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, která dítěti neumožňuje zcela porozumět tomu, co vidí, slyší či prožívá. Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti
komunikace, sociální interakce a představivosti. Příčina
vzniku autismu není přesně známa, určitou roli hrají genetické faktory.
Atypický autismus
Každé dítě s diagnostikovanou poruchou autistického
spektra je jiné, u žádného se nevyskytují všechny symptomy. Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než děti s klasickým autismem.
Většinou mají lepší sociální či komunikační dovednosti
nebo chybí stereotypní zájmy. Z hlediska náročnosti péče
a potřeby intervence se atypický autismus neliší od dětského autismu.
8
Rettův syndrom
Porucha se týká pouze děvčat a její příčina je genetická.
Dívky mají jen částečně autistické chování. Výrazný je velmi
malý rozsah pozornosti. V oblasti motoriky zaznamenáváme různou míru ztráty úchopových schopností rukou
často doprovázenou závažnými poruchami hybnosti.
Aspergerův syndrom
Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst,
rozeznávají brzy číslice a písmena, umí citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající mechanickou paměť). V pěti letech odpovídá slovní zásoba
a schopnost vyjadřování věku. Řeč některých dětí je příliš
formální a připomíná mluvu dospělých. Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání sociálních situací, obtížně se vžívají do pocitů a myšlení druhých lidí.
V komunikaci jsou jednostranně zaměřené, mají potíže chápat humor, metafory, ironii, nadsázku. Do kolektivu vrstevníků se zapojují s obtížemi, patří mezi samotáře nebo se
chovají natolik odlišně, že nejsou ostatními dětmi přijímány.
Často bývají velmi neobratné, mívají potíže s psaním a tělocvikem. Výchova a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem je velmi obtížná, frekventovaně se vyskytují
vývojové poruchy chování, hyperaktivita, poruchy pozornosti a nedostatečná kontrola emocí. V dospívání mohou
trpět depresemi, mají sklony k sebepodhodnocování.
Vize a priority APLA
Vize
Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné
komplexní služby lidem s poruchou autistického spektra,
jejich rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Chceme prosazovat a zvyšovat
standardy kvality sociálních služeb, samozřejmostí je plně
individuální přístup k uživatelům služeb. Spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných služeb a jejich vnitřní motivace efektivně využít poskytnutou podporu chceme
dosáhnout i prostřednictvím jejich finanční spoluúčasti na
poskytovaných službách.
Fungování organizace zajistíme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů a finančními prostředky získanými z prodeje služeb a produktů. Chceme
aktivně rozvíjet a hledat možnosti samofinancování,
firemního a individuálního fundraisingu a podnikat kroky
vedoucí k trvalé udržitelnosti a finanční nezávislosti organizace. Důvěryhodnost organizace chceme posilovat účinnými nástroji k budování transparentního hospodaření
s vynaloženými prostředky. Zaměstnancům organizace budeme poskytovat odpovídající finanční ohodnocení, stabilní
zázemí a možnosti zvyšovat a upevňovat svou kvalifikaci
doma i v zahraničí.
Prostřednictvím poskytovaných služeb, publikační činností,
zapojením se do komunitního plánování sociálních služeb
a systematickým „public relations“ budeme podporovat
komplexní profesionální péči o lidi s autismem a jejich
blízké především v těchto oblastech:
■ psychologické a psychiatrické služby
■ sociální služby
■ vzdělávací, pracovní a sociální odborné programy pro
lidi s poruchou autistického spektra
■ vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů,
pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí
na péči o osoby s PAS
■ informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti
Priority a cíle
– vytvoření a provozování komplexního systému služeb
sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících osobní rozvoj lidí s poruchou autistického spektra
a jejich integraci do společnosti s pomocí těchto aktivit:
■ zlepšení diagnostiky poruch autistického spektra v ČR
■ rozvoj komunikace, kognitivních a jiných schopností
osob s PAS
■ eliminace problémového chování
■ rozvoj a podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS
■ podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu
■ informovat širokou veřejnost o problematice PAS
■ rozšířit znalosti odborníků (zejména pediatrů,
psychologů, psychiatrů, logopedů, neurologů
a pedagogů) v oblasti péče o osoby s PAS
■ zprostředkovávání dalších sociálních služeb a poradenství
■ provozování služeb podporujících rozvoj sdružení
– usilování o kvalitativní růst sociálních služeb pro lidi
s PAS na území především Prahy a Středočeského kraje,
ale i celé České republiky a zemí EU
9
Vážení přátelé,
v okamžiku, kdy připravujeme toto úvodní slovo, je rok
2009 v plném proudu a s ním i přípravy nových projektů
a změn. Touto výroční zprávou, která shrnuje to nejdůležitější z loňských aktivit, se tak pomyslně loučíme s rokem
2008 a doufáme, že se za ním rádi ohlédnete spolu s námi.
V polovině roku jsme úspěšně ukončili 3 významné evropské projekty. Jsme rádi, že se nám podařilo nově vytvořené
služby udržet i po ukončení přísunu peněz z EU a můžeme
je v nezměněné podobě poskytovat i v dalším roce. Ze zkušeností získaných během realizace evropských projektů
budeme vycházet i při přípravě projektů pro další programovací období a nově vyhlašované výzvy z operačních programů. Projekty chceme zaměřit především na podporu
dospělých a dospívajících osob s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem a na možnosti jejich
uplatnění na otevřeném trhu práce.
Evropský projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců
a rozvoj organizace vyvrcholil vypracováním strategického
plánu, který stanovil několik cílů, na základě kterých se
chceme dále rozvíjet a efektivně využívat dostupných zdrojů.
K jednomu z cílů patří nastavení systému PR. Public relations (ve volném překladu „vztahy s veřejností“) probíhalo
dosud nesystematicky a v našich prioritách bylo spíše na
okraji zájmu. Jako první krok k vytvoření obrazu a vnímaní
značky APLA Praha jsme ve spolupráci s profesionály
10
zpracovali novou podobu webových stránek, které pravidelně aktualizujeme, natočili jsme informační DVD, nechali
vyrobit osvětová trička, do výroby připravujeme informační
letáky. V příštím roce bychom chtěli vytvořit komplexní systém PR, který by zahrnoval nejen nové zpracování informačních materiálů, ale především nastavil obousměrnou
komunikaci mezi APLA a veřejností – ať už formou osvětových kampaní, charitativních akcí, tiskových zpráv či konferencí.
K zvýšení informovanosti přispěla APLA Praha i dotiskem
odborných brožur z oblasti výchovy a vzdělávání dětí s PAS.
Dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení
v Česku pak shrnuje obsáhlá publikace z nakladatelství
Portál s názvem Strukturované učení, jejíž spoluautorkou
je naše kolegyně Věra Čadilová.
V příštím roce se chceme intenzivně věnovat přípravě osvětové akce s cílem zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti
o poruchách autistického spektra. První polovinu roku věnujeme přípravě projektu, hledání mediálních partnerů
a sponzorů. Osvětová kampaň s cílem zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti by pak měla vyvrcholit v první
čtvrtině roku 2010.
O vzdělávací kurzy realizované v loňském roce byl jako tradičně velký zájem. Těší nás, že tyto kurzy navštěvuje každý
rok víc a víc pedagogických pracovníků běžných škol, kteří
se chtějí aktivně podílet na úspěšné integraci dětí s PAS.
Za úspěch považujeme i první kroky, které jsme podnikli
pro vznik pobytového zařízení pro lidi s autismem a těžkým
problémovým chováním. Podařilo se nám službu zaregistrovat dle zákona o sociálních službách, připravit projekt
a rozeslat žádosti o záštitu a finanční podporu. Důležité pro
nás je, že MPSV a další instituce státní správy vnímají potřebu realizace takového zařízení, a že mezeru na trhu sociálních služeb chtějí aktuálně řešit. Pevně věříme, že v roce
2009 se nám podaří získat dost prostředků na otevření první
domácnosti, která by pokryla poptávku tří až čtyř rodin,
které na zajištění péče o své děti marně čekají několik let.
Na závěr bychom chtěli vyslovit poděkování všem kolegům
z týmu APLA za pracovní nasazení, odborně a kvalitně odváděnou práci, loajalitu a aktivní účast na zlepšení situace
lidí s PAS a jejich rodin. Našim dárcům děkujeme za důvěru, kterou nám prokazují rozhodnutím finančně podpořit naše projekty. Děkujeme i externím pracovníkům za
spolehlivost a skvělou spolupráci.
S pozdravem
Magdalena Čáslavská
výkonná ředitelka
Hynek Jůn
předseda sdružení
11
Historie APLA v datech
2000 Postupně se formuje neoficiální
spolupráce rodičů dětí s autismem a odborníků na ose Praha – Brno, která se rozvíjí i do dalších regionů. Ukazuje se
nutnost tyto aktivity v celostátním měřítku
organizačně zaštítit a tím jim zajistit mnohem větší průraznost a dopad. Vzniká Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA
ČR. Asociace se od svého počátku diferencuje do čtyř sekcí, které tak mohou
plně rozvinout akční potenciál svých členů.
Jsou to sekce rodičovská, klinická, pedagogická a sociálně-právní.
12
2001 APLA realizuje první projekty. Do
sdružení se začali hlásit aktivní lidé z celé
republiky, kteří cítili potřebu se stagnující
situací v oblasti problematiky dětského autismu a pervazivních vývojových poruch
něco udělat. Rodiče, odborníci různých
profesí, studenti a dobrovolníci se začali seskupovat do regionálních pracovních organizací. Hned od počátku se APLA
zaměřuje především na informovanost odborné i laické veřejnosti, diagnostiku poruch autistického spektra, vzdělávání
odborníků, podporu vzdělávacích a sociálních programů, a především podporu rodičů. Tyto priority postupně vedou
k vytvoření průběžného a komplexního
projektu Autismus, který v sobě zahrnuje
čtyři nezávislé projekty zaměřené na informace, vzdělávání, včasnou diagnostiku
s návaznou péčí a volnočasové aktivity dětí
s poruchou autistického spektra.
2002 Ukázalo se, že každý kraj má
v podpoře lidí s autismem jiné možnosti
a jiné priority a tak dochází k rozhodnutí zakládat regionální organizace APLA – samostatné účetní jednotky s vlastní právní
subjektivitou přímo v krajích. Národní
APLA od té doby působí pouze jako dohlížející a zaštiťující orgán, který schvaluje
vznik a působnost nově vznikajících organizací s názvem Asociace pomáhající lidem
s autismem a používání loga.
2003 Odborníci působící v rámci APLA
ČR na území hlavního města zakládají dne
1. 4. 2003 APLA Praha. Rok 2003 se tak
stává druhou startovní čárou v historii
péče o lidi s autismem. Své zázemí nachází
APLA Praha v areálu mateřské školy Fialka
v Řepích, ul. Brunnerova. Vizí APLA Praha
je zavedení komplexní péče o lidi s autismem pro rodiny nejen z Prahy. Postupně
se diferencuje do tří stupňového systému
stojícího na třech programech – prvním
stupněm je program Poradenské středisko,
druhým je program Centrum pomoci a třetím stupněm Podporované bydlení.
2004 V roce 2004 se podařilo získat
první grant z veřejného rozpočtu - od hl.m.
Prahy. Díky němu se rozšiřuje sdružení o tři
další pracovní síly – speciální pedagog,
koordinátor respitní péče a koordinátor
sdružení. V tomto roce zaměstnává APLA
6 lidí na pracovní smlouvy. V rámci programu Centrum pomoci se rozbíhá nový
projekt – Respitní péče – zahrnující domácí respitní péči a službu osobní asistence, kterou poskytuje 27 asistentů na
základě dohod o provedení práce. Nabídka programů z roku 2003 se rozšiřuje
o samostatnou sekci: Program osvěty
a vzdělávání. Program zahrnuje mimo jiné
pořádání odborných kurzů pro rodiče
i odborníky. Kurzy získaly akreditaci
MŠMT.
2005 Vznikají nové projekty, služby
stávající využívá stále více rodičů, APLA
posiluje personálně. Na úvazky je v organizaci zaměstnáno 8 lidí, asistenční služby
poskytuje 62 asistentů. Stávající prostory
v Brunnerova již nestačí, vzniká nové detašované pracoviště v ul. V Holešovičkách.
Koncem roku se podařilo získat dotaci
z Evropského sociálního fondu (Globální
grant) na projekt „Příprava organizace na
rozvoj pracovních programů pro dospělé
osoby s autismem“. Projekt byl zaměřen
zejména na posílení kapacity APLA Praha,
umožnil přijmout nového pracovníka
„fundraisera“, jehož hlavním úkolem je
hledání nových zdrojů financování, zejména v oblasti firemního a individuálního
dárcovství. Cílem tohoto projektu bylo
především najít dostatečnou finanční podporu pro rozvoj aktivit směřujících k podpoře pracovních příležitostí pro dospělé
osoby s autismem.
13
2006 V rámci operačního programu
14
Rozvoj lidských zdrojů byl od Evropského
sociálního fondu (ESF) získán grant na
projekt „Zvládání problémového chování
osob s mentální retardací a / nebo autismem“.
Projekt je zaměřen na zabezpečení vzdělávacích aktivit pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb v oblasti práce
s lidmi s mentální retardací a /nebo autismem.
V červenci APLA Praha zahajuje další
projekt financovaný z evropských fondů
„I s autismem to jde – podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem“, který je zaměřen na možnosti
uplatnění lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem na otevřeném trhu práce.
Výrazným počinem v osvětě bylo vydání
odborné publikace Poruchy autistického
spektra od K. Thorové, jejíž vydání podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.
Otevírá se nové pracoviště v ul. U Akademie, kde probíhají volnočasové aktivity
pro děti s autismem. APLA Praha již zaměstnává 16 osob na pracovní smlouvy
a téměř 70 asistentů na dohody o provedení práce. V rámci Poradenského střediska vzniká Centrum rané péče, které se
specializuje na péči o děti do 7 let.
2007 APLA profesionalizuje řízení organi-
2008 Postupně končí projekty financo-
zace obsazením místa ředitele a posílením podpůrného managementu. Dochází ke změně
názvu sdružení z APLA Praha na APLA Praha,
Střední Čechy, o.s, čímž organizace dokládá
svou příslušnost k území, ze kterého pochází
největší procento uživatelů služeb.
APLA realizuje projekt „Komplexní rozvoj organizace APLA Praha“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Cílovou skupinu
projektu tvořili zaměstnanci sdružení, kteří se
účastnili vzdělávacích aktivit dle svých profesních potřeb a zároveň byli zapojeni do činností
zaměřených na posilování kvality poskytovaných služeb.
V souvislosti se zákonem 108/2006 Sb. APLA
Praha, Střední Čechy, o.s. získává registraci na 6
sociálních služeb – raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací
služba, služba osobní asistence, odborné poradenství, sociální rehabilitace. Služby psychologické a psychiatrické (v APLA diagnostika
a konzultace) vypadávají ze spektra sociálních
služeb. S ohledem na potřebu zajistit terminologii a personální obsazení služeb v souladu
s podmínkami registrace a poskytovatelů státních dotací se uzpůsobuje i programová struktura APLA. Aktivity probíhají v rámci 3 hlavních
programů: 1. psychologické a psychiatrické služby,
2. sociální služby a 3. vzdělávání a osvěta. Na základě personálního rozšíření se mění i organizační struktura sdružení. V organizace již pracuje
25 osob na pracovní smlouvy. Klubovna U Akademie rozšiřuje nabídku zájmových kroužků
o další aktivity.
vané z evropských fondů. Díky finanční
podpoře Hl.m. Prahy se podařilo zajistit
udržitelnost projektu, služby jsou i po
ukončení projektu beze změny poskytovány. Centrum rané péče posiluje personálně, o služby je z řad rodičů stále větší
zájem. Z centra se stává samostatné Středisko rané péče s vlastním koordinátorem.
Z kapacitních důvodů se stěhuje metodické a diagnostické středisko do nových
prostor do ul. Dolanská v Praze 6. S novými kancelářemi získává APLA i vlastní
školící místnost.
S ohledem na fakt, že v republice stále není
vhodné pobytové zařízení pro lidi s autismem a situace lidí s problémovým chováním a jejich blízkých je velmi nepříznivá,
bylo vyvoláno jednání s MPSV a dalšími
představiteli státní správy. Jednání vedou
k rozhodnutí provozovat pobytové zařízení pro lidi s autismem a těžkým problémovým chováním pod o.s. APLA Praha.
APLA Praha si registruje nové sociální
služby – chráněné bydlení a domov se
zvláštním režimem. Záštitu nad projektem
přijalo hl. m. Praha, Středočeský kraj
i MPSV. Podařilo se získat silného generální partnera, kterým je LBBW banka.
15
Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s
Správní rada
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – předseda
PaedDr. Věra Čadilová – místopředsedkyně
Pavla Čížková – člen
Poradenské a terapeutické středisko
Mgr. Lucie Jirků – vedoucí střediska,
sociální pedagog, terapeut
PhDr. Lucie Bělohlávková – speciální pedagog, terapeut
Revizní komise
Mgr. Berta Burkoňová – předsedkyně
Ing. Eva Chudějová – člen
Ing. Lenka Helebrantová – člen
Středisko rané péče
Mgr. Ivana Mátlová – vedoucí střediska, poradce rané péče
Mgr. Hana Arenbergerová – poradce rané péče,
speciální pedagog
PhDr. Monika Knotková – poradce rané péče,
psycholog - pedagog
Mgr. Romana Straussová – poradce rané péče,
speciální pedagog
Mgr. Alena Valáková – poradce rané péče,
speciální pedagog
Externí spolupracovníci a dodavatelé
Ing. Ladislav Bača – technická podpora
B.M.U. – účetnictví
Mgr. Katarína Durecová – supervizor
Easy Software, idea works s.r.o., správa a design webu
Ing. Pavel Němeček, konzultant
MUDr. Jana Schmidtová – psychiatr,
lektor vzdělávacích kurzů
Ing. Kateřina Procházková – poradenství
Marcela Vichrová, M.A.– ilustrátorka
Psi pro život, o.s.
Ak. mal. Zuzana Vojtová – grafička
Respitní a volnočasové středisko
Kateřina Balická, DiS. – vedoucí střediska, koordinátorka
asistenční a odlehčovací služby
Bc. Kateřina Šulcová – zástupce koordinátorky,
osobní asistentka
Hedvika Bíbová – osobní asistentka
Mgr. Dana Cejpková – vedoucí kroužku Pohybové aktivity
pro děti s PAS
Bc. Tomáš Hudec – osobní asistent
Lenka Nováková – osobní asistent
Stanislav Pavlíček – řidič
Jan Puš – osobní asistent
Martin Švrčina – osobní asistent
Osobní asistenti pracující na základě dohod
o provedení práce
Bittmann Julius, Bušková Blanka, Buřičová Jana, Burdová
Jana, Brodová Gabriela, Cibulková Tereza, Černá Pavla,
Dokoupilová Jarmila, Dvořáková Zuzana, Fialová Kristýna,
Grundová Žaneta, Hagarová Zuzana, Havránková Martina,
Havlišová Eva, Hlavinková Kateřina, Horáková Miluše,
Hošková Ivana, Hubačková Radka, Hůrka Martin, Chábera
Marek, Chamlarová Martina, Chválová Anna, Jůzová Adéla,
Kajabová Miroslava, Kasperová Vanda, Klučinová Veronika, Kobesová Veronika, Kolomazníková Monika, Kotrla
Zaměstnanci APLA (stav k 1. 4. 2009)
Ředitelství a ekonomické oddělení
Ing. Magdalena Čáslavská – výkonná ředitelka
Bc. Eva Adamcová – finanční manažer, ekonom
Jana Marášková – ekonomicko-administrativní pracovník
Metodické a diagnostické středisko
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
– ředitelka střediska a psycholog
Mgr. Irena Beranová – psycholog
PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagog
Pavla Čížková – asistentka, koordinátorka vzdělávání
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – kognitivně-behaviorální terapeut
Mgr. Alena Perlínová – psycholog
MUDr. Magdalena Ryšánková – psychiatr
Veronika Šporclová – odborná asistentka
16
Sociálně rehabilitační středisko
Mgr. Eva Gnanová – vedoucí střediska, speciální pedagog
– pracovní konzultant
Bc. Lucie Prokopičová – pracovní asistentka
Mgr. Pavel Kačur – lektor PC kroužku
Daniel, Kottová Adriana, Koudelková Lenka, Krejsová
Kateřina, Krupková Romana, Koucká Eliška, Křoustková
Marie, Kubálková Bára, Kučabová Lenka, Kučerová Julie,
Kudláčková Lada, Kvasnička Vladimír, Maierová Jana,
Machová Jana, Machurová Jitka, Marková Petra, Mudrová
Anna, Navrátil Pavel, Nekvapilová Olga, Neuwirthová
Barbora, Nováková Lenka, Novotný Jan, Olchawski Petr,
Peclová Irena, Petržílková Věra, Pivetzová Anna, Plačková
Kristýna, Poupová Alena, Prokopičová Lucie, Puš Jan ml.,
Ryšánková Gabriela, Schwarzová Marie, Scheinostová
Tereza, Sinecká Jana, Slivková Mária, Sobotka Libor,
Syřínková Barbora, Šikhrová Jana, Šimek Petr, Šlosárek Jan,
Šimotová Eva, Šmilauerová Barbora, Trčková Helena,
Uzlová Marie, Vach Petr, Valterová Alena, Valterová
Kristýna, Veselá Pavla, Vojpichová Lenka, Vymazalová
Veronika, Weishauplová Pavla, Wolnerová Tereza, Zemánková Karolína, Žárová Lucie.
17
Příběh z ambulance (napsala Kateřina Thorová)
Jednoho dne navštívil naši ambulanci muž s pětiletým
synem. „Posílá nás tchýně,“pravil ve dveřích, aniž by se
představil či alespoň pozdravil. „Přečetla si článek v časopise a má podezření, že vnuk trpí Aspergerovým syndromem. Pokud má kluk nějakou poruchu, tak to bude
z manželčiny strany, já mám vystudované dvě vysoké
školy. Univerzitu v Harvardu, která byla založena roku
1636 a univerzitu v Cambridge, ta byla založena v roce
1207. Graduoval jsem v roce 1990 a 1993, tedy třicet
a třicet tři roků po mém narození. Narodil jsem se 6. 8.
1960 v deset hodin v Praze Podolí“, pokračoval ve svém
monologu. „Karel navštěvuje mateřskou školku v ulici
Na Norbertově, číslo popisné 20. Školka byla založena
roku 1956, potom přešla přestavbou v letech 1973
a 1989. Syn málo mluví, a to také nemá po mně. Já jsem
mluvil dobře. Měl jsem sice potíže používat některá
slova, např. houba, ale moje první slovo bylo kondenzátor.“
Otec dítěte téměř vůbec nenavazoval oční kontakt. Řeč
byla egocentrická a mechanická. V myšlení často zabíhal k technickým a číselným faktům. Ačkoli se bezesporu jednalo o velmi inteligentního člověka, praktické
stránky života mu unikaly, o čemž svědčil i fakt, že se do
ambulance dostavil koncem listopadu v krátkých kalhotách. U dítěte jsme nakonec Aspergerův syndrom diagnostikovali, zjevně jím ale trpěl také otec.
18
Činnost sdružení v roce 2008
Psychologické
a psychiatrické služby
dítěte. Dalším krokem je seznámení rodičů s charakterem
poruchy a prognózou. Následuje návrh efektivní odborné
intervence (další vyšetření, školní zařazení, způsob přístupu v rodině). Výsledkem několikahodinového psychologického vyšetření jsou jasně formulované výstupy a určení
další pedagogické a terapeutické strategie. Psycholog nebo
psychiatr doporučí konzultaci dalších odborníků v týmu.
Zhruba po roce od stanovení diagnózy následuje kontrolní
vyšetření, při kterém je zhodnocen vývoj dítěte.
Kateřina Thorová,
psycholog – ředitelka metodického střediska
„Začínal jsem ve škole jako mentálně postižený, později
jsem se stal dítětem schizofrenním, a když jsem dokončil
vysokou školu, stal se ze mne vysoce funkční autista.“
Dee Landry in Trehin, 1994
Magdalena Ryšánková, psychiatr
Pavla Čížková,
asistentka metodického střediska
V rámci služeb psychologických a psychiatrických poskytují odborní pracovníci APLA diagnostická vyšetření, psychologická a psychiatrická vyšetření a konzultace.
Do centra na specializované vyšetření dochází děti i dospělí
na doporučení lékařů nebo pedagogů. Vyšetřovány jsou
také děti na žádost rodičů. Cílem vyšetření je potvrdit či vyvrátit diagnózu autismu a jemu příbuzných poruch. Pomocí
psychologických testů a škál se stanoví mentální úroveň
V roce 2008 prošlo diagnostickým vyšetřením 188 osob,
z toho 148 osob obdrželo diagnózu poruchy autistického
spektra (tj. 79%).
Dalších 65 osob absolvovalo kontrolní vyšetření.
Celkem využilo psychologických a psychiatrických služeb
253 klientů.Lidé, kterým byla poskytnuta v rámci této
služby jakákoliv forma podpory,
pocházeli ze všech krajů České republiky.
Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu hl. m.Prahy,
rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtu Městské části
Praha 3 a společností Rhode&Schwarz.
Chtěla bych být záchranářkou, protože
mě baví pomáhat. Mám ráda lidi a ráda
bych jim pomáhala. Chtěla bych řídit
záchranářské auto. Chtěla bych nosit
bílé oblečení jako mají na chirurgii
a nebo oranžové záchranářské. Chtěla
bych mít bernardýna Beethovena, boxera nebo německého ovčáka, retrívra,
Berdet kolii, rotvajlera, nejraději
všechny. Vyhledávala bych s nimi lidi na
horách. Akorát že rotvajleři nejsou
vhodný na canisterapii. Jsou spíše
dobří na policejní výcvik.
Eliška (14 let)
19
Raná péče
Ivana Mátlová, koordinátorka služby – poradce rané péče
Hana Arenbergerová, poradce rané péče
Romana Straussová, poradce rané péče
Monika Knotková, poradce rané péče
Alena Valáková, poradce rané péče
„Musí být nějaký způsob, jak porozumět světu.“
Gunilla Gerland (1996)
Raná péče je především terénní služba, jejíž hlavní náplní je
podpora rodiny a podpora vývoje dítěte s poruchou autistického spektra do 7 let nebo do nástupu povinné školní
docházky. Raná péče má podobu konzultací v domácím
prostředí (poradce dojíždí do rodin). Konzultace je zaměřena na podporu rodiny, naslouchání a krizovou intervenci.
V rámci konzultace vysvětlí poradce rané péče speciální potřeby dítěte související s poruchou autistického spektra. Poradce rané péče posoudí schopností a dovedností dítěte,
navrhne edukační program a pomoc při jeho zavádění –
písemně zpracuje návrh konkrétních činností stimulujících
vývoj dítěte, navržený na určité časové období. Při podpoře
vývoje dítěte vycházíme především z metod strukturovaného učení a z výchovných přístupů s podporou vizualizace.
Poradce může rodině pomoci při zavádění specifických výchovných metod a řešení problémového chování. Nedílnou
součástí poradenství v rámci rané péče je pomoc při vyhledávání vhodného předškolního zařízení, dojednání podmínek integrace, případně konzultace s pracovníky daného
zařízení.
20
Další služby pro rodiny s dětmi v rané péči:
■ Nácviky individuálních dovedností, v rámci kterých
speciální pedagog pracuje přímo s dítětem na rozvoji
jednotlivých oblastí vývoje
■ Videotrénink interakcí
■ Sociálně právní poradenství – ve spolupráci se sociálním
pedagogem APLA
■ Setkávání rodičů
■ Půjčování hraček a pomůcek
■ Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
a následnou péči
O rezavým jeřábu.
Byl jeden jeřáb. Nemohl papat svačinu, protože byl rezavej.
Měl hlad. Byl velice netrpělivý. Ale kdo netrpí, nedočká se.
Čekal a čekal, dlouho do noci. Přijely tatrovky, sanitky, hasiči a opraváři, aby ho zachránili. Přijeli i plynoví opraváři.
Byli tam opraváři všeho. Všechno opravili, všechno prohlídli
a nic. Pojďme je spočítat. Jeden, dva, tři… to neumím tolik
spočítat, bylo jich tam moc a moc. Skutečně se zdálo, že není
žádná šance. Ale potom se přijely podívat čistící prostředky.
A vidím, jak tam něco zvedají. Měly obrovskou sílu. A káply
tam malou kapku oleje a jeřáb se uzdravil. Potom už zase
mohl pracovat a svačit a tak se stalo, co se stalo, něco neskutečného se stalo... A pak se všichni odebrali a odvinuli na
zámek Bim, zamknuli bránu a na peřinu padla tma. Dobrou
noc.“
z pohádek šestiletého dítěte s autismem,
které zapsala jeho maminka
21
Z dopisu maminky Ondry
…V té době jsem narazila na stránkách APLA na heslo –
Videotrénink interakcí. Bylo to přesně v době, kdy jsem
měla pocit, že už nevím, co mám dělat. Převládala ve mně
nevíra v samu sebe, obviňovala jsem se, že já jsem ta
špatná. Domluvila jsem si s terapeutkou první schůzku.
Terapeutka nás natáčela v běžných situacích s Ondrou
i s Ríšou, pak přišla za pár dní, to už byla schůzka pouze
se mnou, záznam mi přehrála – a upozorňovala na klady
a zápory mého přístupu k Ondrovi. Po půl roce to začalo
nést své ovoce. Poradila mi, jak zvládat Ondrovy záchvaty, vysvětlila, jak je důležité z určitých věcí neustoupit. A když nepomáhala domluva – tak nastupoval „trest“
ve formě odvedení Ondry do koupelny, kde jsme ho ponechali s rozsvíceným světlem a čekali, až přestane křičet. Když po opuštění koupelny přišel opět záchvat, tak
zpátky do koupelny… Bylo mi hrozně, seděla jsem na
zemi a brečela jsem a měla jsem pocit, že jsem ta největší
trýznitelka svého dítěte. Terapeutka mi ale vysvětlila, že
to tak není – i zdravé děti si chtějí to své vydobýt podobně. Po dvou – třech měsících intenzita záchvatů začala klesat, někdy si Ondra chodil do koupelny lehnout
sám, aby nám demonstroval, jak je hrozně nešťastný,
když mu nechceme splnit jeho přání. Dnes je intenzita
záchvatů jednou za 3 měsíce – byla to dlouhá cesta, ale
stálo to za to – představa, že bych se měla jednou „prát“
pomalu s 2 metrovým chlapem mne upřímně děsila a i to
mi pomáhalo v úsilí vytrvat a nemyslet si, že své dítě trápím a terorizuji.
22
V roce 2008 byla raná péče poskytnuta 162 dětem a jejich rodinám z Prahy, kraje Středočeského, Ústeckého a Karlovarského. Celkem 287 konzultací proběhlo v rodinách, 38
konzultací ve středisku rané péče APLA. Přes 170 konzultací
bylo rodičům poskytnuto po telefonu. Poradci rané péče
uskutečnili celkem 117 konzultací během návštěv 57 mateřských škol, stacionářů, logopedických poraden a jiných zařízení, která mají v péči děti s autismem. 14 dětí prošlo nácviky
sociálních dovedností, kterých proběhlo celkem 141. 3 rodiny
absolvovaly videotrénink interakcí. Proběhlo 70 speciálně pedagogických vyšetření, na základě kterých vypracovali poradci
rané péče 70 individuálních vzdělávacích plánů a 34 posudků
k integraci. Koncem roku se rozbíhá nová služba v rámci rané
péče – setkávání rodičů spojené s přednáškami a diskuzí. Tří
sezení se zúčastnilo 18 rodičů.
Projekt rané péče byl v roce 2008 spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím MPSV, rozpočtu
Hl. m. Prahy, rozpočtu Ústeckého kraje, rozpočtu Městské části
Praha 11, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, nadací Výbor dobré
vůle, z příspěvku MUDr. Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy
a dalších drobných dárců.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Lucie Jirků, koordinátorka služby
– sociální pedagog, psychoterapeut
Lucie Bělohlávková, speciální pedagog,
psychoterapeut
Hynek Jůn, psychoterapeut
Z lidí jsem zmatený. Je to ze dvou základních důvodů. První
základní důvod je, že lidé hodně mluví a přitom nepoužívají
slova. Siobhan říká, že když zvednete jedno obočí, může to
znamenat spoustu různých věcí. Může to znamenat „chci
se s tebou vyspat“ a může to taky znamenat „myslím, žes
právě řekl hroznou pitomost.“ Druhý základní důvod je, že
lidi v rozhovoru používají metafory. To je to, když něco popisujete a použijete slovo pro něco, co to není. Já myslím,
že by se tomu mělo říkat lež, protože den nemůže být blbec
a lidé ve skříních kostlivce nemají.
Marc Haddon, Podivný příběh se psem
– příběh mladého muže s Aspergerovým syndromem
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány lidem s autismem od nástupu školní docházky až do dospělosti.
Podpora výchovně-vzdělávacích dovedností rodičů
(terénní služba)
V rámci služby navštěvuje speciální pedagog rodiny dětí
s autismem za účelem poskytnutí pomoci s úpravou prostředí, doporučení nastavení režimu, popřípadě řešení dalších problémů, se kterými se rodina na pracovníka obrátí.
Pro přesné navržení terapie i komunikačních nácviků je potřeba dobře znát i prostředí, kde bude dítě své dovednosti
Autismus dokáže krást příležitosti ke kontaktu, sblížení, lásce. Je podivným paradoxem, že kdyby bylo tvé autistické postižení
vážnější, ubližovala by ti ztráta tvých příležitostí méně. Protože však tvůj autismus
tak závažný není, můžeš si uvědomit, že jsi
jiný, a toto vědomí ti může způsobit bolest.
A protože máš báječné rodiče a příbuzné,
kteří tě mají rádi, budou s tebou tvoji bolest sdílet. Už teď bývám svědkem utrpení,
které tví rodiče pociťují, když se chováš
jinak než tví vrstevníci. A proč ti to vykládám? Same, chci, abys věděl, že být jiný
není problém. Prostě jsi jiný. Problém ale
je cítit se jiný. Když se cítíš být jiný, může
tento pocit skutečně změnit tvůj pohled na
svět.
Daniel Gottlieb, Dopisy Samovi, 2008
23
Z dopisu maminky chlapce
s Aspergerovým syndromem
Rozhodně velmi stojím o to, abyste s Oldou
do budoucna pokračovali v terapii. Olda za
období, kdy jsme k vám dojížděli, udělal největší pokroky ve svém životě. Jakmile se nám
docházka do školy trochu usadí, ozvu se, abychom se dohodli na termínu. Když jsem Oldu
od vás pozdravovala, tak se zamyslel, jak on
to tak dělá, a prohlásil: „Ó, právě jsem si na tu
Lucii vzpomínal!” A pak ještě chvilku přemýšlel... Kdyby tohle četl někdo naprosto nezasvěcený, tak by zřejmě usoudil: „No, a co?”.
Ale my obě víme.
24
Z dopisu maminky Jindry
Vážený pane Jůne, děkujeme moc za všechnu starostlivost a péči, kterou jste nám věnoval. Opravdu jste to
„rozčísnul“ v pravý okamžik – komplexně a celistvě. S Jindrou jsme seděli hluboko do noci, povedlo se nepředstavitelné. Podařilo se, aby on sám uznal, že můžeme
vědět o jeho problémech. To je Jindrův ohromný krok
kupředu. Teď na něj můžeme působit i my, už nemáme
mezi sebou propasti. To, jak je zakomplexovaný, víte
možná líp než já, je to všechno na déle, ale hlavní je, že
jsme už začali…. Myslím, že se to všechno takhle zdařilo
proto, že jste uměl získat Jindrovu důvěru a že jste špičkový terapeut. Máme štěstí, že Jindra může chodit
zrovna k Vám. Mějte se krásně.
uplatňovat. Odborník rodičům poradí, které části bytu
mohou upravit, jak mají nejlépe sestavit denní režim dítěte,
kam mají režim umístit, aby byl funkční, jak používat komunikační tabulky či knihy. V místě bydliště obvykle také
navštíví zařízení, do kterého dítě dochází. Zde pohovoří
s personálem o zkušenostech s dítětem a navrhne vhodné
výchovné postupy. Pokud je zapotřebí, personálu vysvětlí
specifické přístupy k dítěti s autismem.
Individuální nácviky sociálních dovedností
Formou individuálních nácviků sociálních dovedností se
lidé s autismem učí základním sociálním dovednostem
spolu s terapeutem, vždy se vychází ze zakázky uživatele.
Dané dovednosti se nacvičují v chráněném prostředí terapeutické místnosti a následně v terénu. V reálné situaci je
terapeut uživateli zpočátku nápomocen, svou podporu
však postupně odebírá, až je uživatel schopen zvládnout
danou dovednost samostatně. Nejčastěji se jedná o nácvik
samostatného cestování MHD, nácvik nakupování, telefonování apod.
Z dopisu třídní učitelky speciální základní školy
V kuloárech společnosti dětí s autismem jsem chodící reklama na
pana doktora Jůna. Tudíž rodiče mých žáků byli silně motivování zúčastnit se jeho přednášky na téma problémové chování. Všichni rodiče měli zájem i o konzultaci v rodině. Já samozřejmě velmi stála
o konzultaci ve školním prostředí, protože mi chybí supervize. Jsou situace, kdy pochybuji a nevím, jak dál… Snažím se zavádět a aplikovat
behaviorální postupy u čtyř mluvících žáků různého věku s PAS, kteří
značně překračují hranici nízko funkčnosti. Jak to vypadá v praxi? Intenzivně a systematicky každý den rozebírám situace problémového
chování, trénujeme alternativní chování, podle potřeby vysazujeme,
pracujeme se systémem sociálních odměn (ty jsou velmi šílené v náročnosti realizace, ale velmi efektivní), hrajeme společenské hry, děláme expresivní chvilky, kde nejde jen o uvolnění, ale i o terapeutický
výsledek, neustále povzbuzujeme a říkáme kognice typu „Když něco
nejde, tak…“, individuálně a skupinově relaxujeme, předcházíme
problémovému chování… Ale bohužel – předcházení problémovému
chování – se zrovna u Petra nedaří.
Nebere žádné léky od psychiatra a jeho úzkost, napětí, trápení je tak
pro všechny vysilující, že jsem požádala APLA o možnost konzultace
v rodině. Petr nadává, vzdoruje na všechny a všechno, co nefunguje
podle jeho stereotypních představ a hlavně sám sobě ubližuje. Neumí
si pomoci, já se mu snažím nabízet systémy. Efekt ve škole se ukazuje, ale za cenu rozhození skupinové dynamiky ve třídě a mého duševního zdraví. Často si připadám na dně, ale stále neznám svoji
hranici, co ještě vydržím. Ve třídě žádná sranda. Intenzivní, dynamické, mnohdy psychicky extrémně náročné, ale…. stále mě to baví.
Další žák Dalibor, kluk s dětským autismem. Po jedné konzultaci
s p. Jůnem před lety se stal učebnicovým příkladem. Konzultace mi
tehdy pomohla, protože byla praktická. Dalibor je nyní bezproblémový kluk, naprosto kompenzovaný, v pohodě a jeho minulost excesů, křiku, kousání, kopání a agrese je pryč. Sám si nyní kreslí a píše
motivační systémy, zaznamenává si systémy alternativního chování.
Něco s ním nacvičím a on sám si to potom vizualizuje. Umí si říct, co
potřebuje, umí si pomoci schématy, a když je nemá, tak si je nakreslí,
domluví se. Je super. Jedna konzultace před lety mě velmi obohatila
a i když nemám výcvik v KBT – terapii věřím a chtěla bych jí rozumět.
Zpětně chci poděkovat. I za rodiče, které jsem musela ubezpečit, že
to není naposledy, kdy tady odborníci z APLA Praha byli. Všem
šťastné myšlenky a hezké dny…
Skupinové terapie
Skupinové terapie vychází z faktu, že lidé s PAS mají obtíže
s navazováním sociálních vztahů, řešením určitých situací,
mezilidskými vztahy. V rámci skupinových nácviků nacvičují s uživateli dva terapeuti tyto problematické oblasti.
Skupiny jsou určeny především lidem s Aspergerovým syndromem ve věku od 7 let do dospělosti. Skupiny jsou tvořeny 3 až 5 uživateli podobného věku. V současné době
probíhají v blocích. Jeden blok má celkem 12 sezení,
25
Kresba Paní s boulemi a Ruka s bebínky. Děti s Aspergerovým syndromem mívají omezené zájmy, ulpívají na určitých tématech.
Čtyřletou Karolínku nejvíce fascinují drobná zranění. Její zájem se promítá i do kresby.
Bez názvu
Brzy to skončilo,
večer začal,
nic se neozvalo,
pět lidí spalo.
uživatelé na skupiny dochází dvakrát týdně na dobu jedné
hodiny. Cílem této terapie jsou nácviky sociálního chování
a s ní spojené komunikace. Naši uživatelé se tak učí podrobně vyhodnocovat své jednání a jednání druhých s bližším zaměřením na myšlenky a emoce. Náplň je upravována
dle jejich požadavků, nejčastěji se nácviky týkají komunikace se spolužáky, seznamování se s vrstevníky opačného
pohlaví, vyjádření svých potřeb, nakupování, komunikace
s učiteli a rodiči. Se staršími uživateli probíhá kognitivní terapie zaměřená na případné deprese nebo úzkosti.
je deficit dán základním handicapem (komunikace, sociální
chování, pracovní chování, hra). Speciální pedagog poskytuje poradenství o možnostech vzdělávání, seznamuje rodiče se specifiky vzdělávání dětí s autismem a principy
strukturovaného učení, vysvětlí výhody a nevýhody vzdělávání v běžné škole, ve speciální škole či třídě, v rámci integrace, vysvětlí roli asistenta pedagoga. Významnou měrou
spolupracuje se zařízeními, která navštěvují děti s autismem, provádí supervize, poskytuje pracovníkům zařízení
metodickou pomoc.
Sociálně právní poradenství
Sociální pedagog prostřednictvím informací a rad uživatelům poskytuje potřebnou podporu při uplatňování práv
a nároků při jednání na úřadech, například při vyřizování
dávek státní sociální podpory.
Bude pršet hodně,
setmělo se ve dvě,
déšť padl mírně
na dům a stádo.
Jejich strava jim chutná,
je to omamná chuť,
živí se a nevěří,
že nejsou v peří.
Tomáš,
Aspergerův syndrom (18 let)
26
Terapie problémového chování – problémové chování,
které se u našich uživatelů často vyskytuje, je mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání jim ve vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých
aktivitách. Abychom pomohli uživateli zařadit se do většinové společnosti a pomohli mu zapojit se do činností běžného dne, je třeba se nejprve zabývat zvládnutím jeho
problémového chování. Terapeuti používají podle míry
handicapu uživatele buď kognitivně-behaviorální terapii
(KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA).
Speciálně pedagogická péče
V rámci služby provádí speciální pedagog u uživatele speciálně pedagogické vyšetření za účelem zjištění úrovně
v jednotlivých oblastech rozvoje. Na jeho základě navrhuje
odpovídající individuální vzdělávací plán, jehož obsah konzultuje s rodiči a příslušným zařízením, které dítě navštěvuje. Cílem speciálně pedagogické péče je rozvíjet u dítěte
všechny oblasti vývoje se zaměřením na oblasti, u kterých
Pracovníci sociálně aktivizační služby v roce 2008 poskytli celkem 396 konzultací 217 uživatelům. 18 návštěv
proběhlo přímo ve 14 rodinách. Dalších téměř 350 konzultací bylo uskutečněno telefonicky. Konalo se 120 skupinových sezení, v rámci kterých se vystřídalo 70 uživatelů s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem. Terapeuti navštívili 54 škol, ve kterých proběhlo 98 konzultací. 31 supervizí se uskutečnilo v pobytových
zařízeních pro lidi s autismem (denní a týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením…). V rámci
supervizí bylo podpořeno 80 uživatelů s autismem. 34 uživatelů s poruchou autistického spektra docházelo na
pravidelné individuální terapie, kterých bylo celkem 280. Na základě 77 speciálně pedagogických vyšetření vypracovali speciální pedagogové 77 individuálních vzdělávacích plánů, 36 odborných posudků (posudek k integraci, doporučení k odkladu školní docházky) a opakovaně navštívili 45 škol, jejichž pracovníkům poskytli 95
konzultací. Pro posudkovou komisi správy sociálního zabezpečení bylo vypracováno 13 zpráv. Sociální pedagog
uskutečnil 96 konzultací z oblasti sociálně právního poradenství.
V roce 2008 byla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytnuta uživatelům z Prahy, kraje Středočeského a Ústeckého a dalších krajů ČR.
Projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byl spolufinancován státním rozpočtem České republiky,
z rozpočtu hl.m. Prahy a společností AVNET s.r.o.
27
Osobní asistence
Kateřina Balická, koordinátorka služby
Kateřina Šulcová, zástupce koordinátorky,
osobní asistentka
Hedvika Bíbová, osobní asistentka
Barvy
Jakou barvu má nebe?
No, přece modrou!
Jakou náladu máš dnes?
No, přece dobrou!
Jakou barvu má Slunce?
No, žlutou přece!
Kde se ryby chytají?
No, přece v řece!
Pavel Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko,
spontánní spisovatel a básník,
který jak sám říká, autismus
„překonává uměním“
28
Dana Cejpková – vedoucí kroužku
Pohybové aktivity
Tomáš Hudec, osobní asistent
Marek Chábera, osobní asistent
Lenka Nováková, osobní asistentka
Jan Puš, osobní asistent
Martin Švrčina, osobní asistent
Cílem osobní asistence je pomoci dětem a dospělým s poruchou autistického spektra zvládnout prostřednictvím
osobního asistenta ty úkony, které by dělali sami, kdyby postižení neměli.
Osobní asistence nabízí lidem s PAS trávit určitý čas se
svými vrstevníky. Rodiče mohou využít asistentů k doprovodu dítěte do a ze školy, na kroužky a mimoškolní aktivity
a to během celého školního roku.
V rámci služby osobní asistence provozujeme klubovnu,
kde probíhají volnočasové aktivity a zajišťujeme svoz sociálním automobilem.
„Máš tady Honzu, Vendo.“
Venda se ke mně radostně hrne, tak jako každé pondělí. Jen
v pondělí. Potkám-li ho jindy, ani nezareaguje, má svůj pořádek a já
jsem pondělní.
Venda má vůbec rád řád, Venda je systematik. Snad jako každý, kdo
má autismus. Jen ten pořádek je trochu nezvyklý, někdy mu nerozumím stejně, jako on nerozumí mému. Ještě výraznější vlastností tohohle kluka je zvídavost. I když se často ptá jen proto, aby se ptal
a ocitl se ve známé situaci, ve které se orientuje. Zajímá se, jaké je
vhodné oblečení pro dnešní teplotu, jaká je teplota, jaký mám obvod
paže, co by mu udělali zločinci. Také, kdy bude zase mimino, do kdy
bude mít autismus, a co by dělal, kdyby neměl autismus.
Je to krásná, i když na hlavu a pusu namáhavá asistence. Procházíme
se dvě hodiny parkem a já odpovídám na stále v obměnách se opakující otázky. Vendu to uklidňuje, Venda má radost. Mne to unavuje,
ale také mám radost. Procházíme se proto, že tenhle kluk chce být
silný a na to je třeba sportovat. Po pravdě řečeno, všichni doufají, že
moc silný nikdy nebude. Když se totiž Vendovi něco zvrtne, třeba nedostane odpověď, nebo asistent začne telefonovat, nebo..., tak se
„napřahuje“, jak říká, nebo dá rovnou ránu pěstí. Teď mi dochází, za
ten rok, co se známe, jsem ani jednou pěstí nedostal a „napřáhnutí“
bylo jen několik a stačilo trochu zpřísnit hlas a byl zase klid. A jak se
tak poznáváme, tak jsem ke svému překvapení zjistil, že Venda má
úžasný smysl pro humor. Když mu předvádím, jak huhlá, hraji divadlo, že z jeho otázek jsem už úplně zmatený a nevím co povídám
(někdy to ani nemusím hrát), Venda se směje, jako každé jiné dítě,
když je sranda. Místo rvaček si užíváme legrace. Možná to není nijak
závratný úspěch, ale mně stačí.
Z internetového deníku osobního asistenta APLA Honzy Puše, st.
29
Klubovna
Projekt Klubovna zahrnuje zájmové kroužky a aktivity,
které umožní lidem s autismem smysluplně využít volný čas
mimo domov. Provozování aktivit v rámci klubovny umožňuje lidem s PAS rozvinout a přenést známé dovednosti do
nového prostředí a naopak. Získání těchto nových dovedností pomáhá lidem s autismem snížit výskyt vlastního
problémového chování. Do klubovny dochází i sourozenci
dětí s PAS, kde se mohou aktivně zapojit do programu
nebo využít zázemí a prostor pro volnou hru. Program
v klubovně je zajištěn každý všední den v odpoledních hodinách. Nabídku aktivit, program a náplň pružně přizpůsobujeme poptávce.
Canisterapie
Interaktivní metoda, která využívá kladného vztahu dítěte
ke psům a jeho zájmu o kontakt se zvířetem. Hra se speciálně cvičenými psy pod vedením vyškoleného psovoda (canisterapeuta) a pedagoga má pozitivní vliv na psychický
stav dětí, jemnou i hrubou motoriku, komunikaci i úroveň
sebevědomí.
„Když jsem se zvířaty, nemusím je poznávat a zkoumat,
vím, co cítí. S lidmi si připadám jako antropoložka na
Marsu, se zvířaty ne.“
(Temple Grandin, 1986)
30
Hudební kroužek
Hudba ve spojení s pohybem a tancem, zpěv s kytarou, hra
na jednoduché hudební nástroje, rytmizace a relaxační cvičení. Hudba usnadňuje projevy emocí, otevírá komunikační
kanály, usnadňuje sociální interakci a umožňuje relaxaci.
U dětí, které mají rády hudbu, se tato aktivita jeví jako velmi
efektivní podpůrná metoda rozvoje.
Tvůrčí dílnička
Nejrůznější tvůrčí činnosti (kreslení, malování, práce s keramickou hlínou a dalšími materiály). Význam pro psychický rozvoj má sám proces tvoření, který umožňuje
sebevyjádření (děti mluvící i nemluvící), navozuje příjemný
pocit uvolnění a přináší radost z výsledku.
Počítačový kroužek
Pro osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním
autismem od deseti let. Účastníci kurzu se učí pracovat
v jednotlivých programech balíčku Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint...) a dalších počítačových programech.
Při výuce jsou využity speciální výukové programy.
Volné odpoledne – hlídání dětí
Poskytnutí volného času rodičům dítěte s autismem. Neřízené volnočasové aktivity dle zájmu dítěte, např. strukturované pohybové aktivity, skákání na míčích i relaxace, vše
co přináší dětem pohodu, redukuje úzkost a napětí. Je respektováno, že každé dítě preferuje jiný způsob relaxace,
co některé dítě jednoznačně upřednostňuje, jiné odmítá.
Návštěvy zajímavých míst v Praze a okolí.
Pro děti a dospívající s Aspergerovým syndromem a vysoce
funkčním autismem. Každé setkání je věnováno návštěvě
některé z institucí dle výběru dětí (např. Národní muzeum,
Muzeum hraček, Letecké muzeum, Ekotechnické muzeum,…).
31
Z emailu chlapce s Aspergerovým
syndromem – účastníka PC kurzu
Ahoj Evo, nejvíce se mi líbilo kreslení
vlajky a rodokmen. Jsem tady spokojený. Je tu také sranda s instruktorem a asistentkami. Chtěl bych velmi
moc navštěvovat tento kurs i příští
rok nebo možná i déle. Hodně se mi
tu také líbilo spouštění animace, křížovka a jídelníček. Velmi si vážím
toho, že sem mohu chodit. Byl bych
velmi rád, kdyby tento kurs mohl být
klidně i dvakrát týdně. Cesta z Krče
mi trvá 30–40 min.
Svoz osobním automobilem
Provozujeme na území hl.m.Prahy a Středočeského kraje.
Služba je k dispozici v pracovní dny od 11.30 hod. – 17.00
hod. Službu je možné využít k převozu dětí ze škol, zájmových aktivit, k lékaři nebo také k výletu s asistentem v rámci
volného času dítěte.
V roce 2008 se uskutečnilo 8 906 hodin osobní asistence.
Této formy podpory využilo 98 rodin z Prahy a Středočeského kraje.
Do kroužků v klubovně docházelo 28 dětí. Službu svoz
sociálním automobilem využívalo pravidelně 16 osob.
8 osobních asistentů úspěšně absolvovalo 150 hodinový
rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách.
Proběhly 2 základní kurzy pro nové osobní asistenty
a jeden třídenní rozšiřující, které lektorovali pracovníci
APLA.
Projekt Osobní asistence pro lidi s PAS byl spolufinancován
rozpočtem České republiky (prostřednictvím MPSV), rozpočtem hl. m. Prahy, Středočeského kraje, rozpočtem Městské části Praha 10, společností LBBW Bank CZ, a.s., Nadací
O2, Nadací Jedličkova ústavu, Nadací Naše dítě, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, společností Mirax a Garris.
32
Projekt sociální automobil byl pořízen prostřednictvím organizace Kompakt. Jeho provoz v roce 2008 finančně zaštítila společnost Citibank a hl. m. Praha.
Odlehčovací služby
Kateřina Balická, koordinátorka služby
Odlehčovací víkendový pobyt je určen pro děti i dospělé
s autismem bez ohledu na jejich věk a míru problémového
chování. Kapacita víkendového pobytu je individuální, minimálně pro dva, maximálně pro šest uživatelů. K počtu
uživatelů se dle závažnosti handicapu a míry problémového chování volí vhodný počet asistentů. Ve většině případů je počet uživatelů shodný s počtem asistentů.
Asistenti během pobytu individuálně pracují s uživatelem,
důraz se klade převážně na jejich dovednosti v oblasti sebeobsluhy a komunikace. Tým koordinuje vedoucí, který
připravuje program víkendu, zodpovídá za jeho průběh,
řídí a organizuje práci asistentů. Odlehčovací víkendy probíhají 1 – 2x měsíčně, vždy od pátku od 17.00 hod. do neděle 17.00 hod.
V odlehčovacím bytě je zajištěna péče o děti v průběhu celého pracovního týdne. Služba probíhá ve dnech školního
vyučování od 12.00 do 8.00 hodin následujícího dne a je
určena pro jednoho uživatele. S uživatelem je vždy jeden
asistent, který zajišťuje program a pracuje s ním na rozvoji
sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností. Asistent
zajišťuje doprovod uživatele do školy, zájmových aktivit dle
potřeby a také chod domácnosti (praní, úklid bytu, aj.).
Vraceli jsme se s Míšou domů a najednou
u popelnice spousta flašek, plechovek... nic
divného, ale pro Míšu malér. S tímhle neumí
pracovat, neovládne se a skočí, sebere, vypije, nedá. Jako vytrénovaný asistent jsem
byl v obraze. Sice to nedělám vůbec rád, ale
restrikce někdy musí být – chytit a nepustit.
Jenže Míša mě vzal za ruku, táhnul pryč od
toho pokušení a volal:
„Pojď pryč, rychle pryč! Prosím! Rychle
pryč! Pryč!“
A proč ho mám přes všechny problémy tak
rád? Když jsme odcházeli ruku v ruce, přemýšlel jsem, co mi tak asi chce říct. Snad to
byla prosba: „Pomoz mi projít tím divným
světem. Já se budu snažit, ale vždycky mi to
asi nevyjde. Víš?“
„Vím.“
(Z internetového deníku osobního asistenta APLA Honzy Puše, st.)
33
V roce 2008 obsadilo 65 míst během 15 víkendových pobytů opakovaně 17 uživatelů služby ze všech krajů České
republiky, především pak z hl. m. Prahy, kraje Středočeského a Ústeckého.
46 pětidenních pobytů obsadilo během roku opakovaně
12 uživatelů z Prahy a Středočeského kraje.
Z dopisu sociální pracovnice
Dobrý den, chtěla jsem Vám touto cestou poděkovat za Martina. Jak víte, byla jsem minulý
týden na návštěvě ve Vašem respitním bytě
a musím konstatovat, že Martin díky péči všech
vašich asistentů udělal velké pokroky. Přístup
pana asistenta Martina Švrčiny je úžasný. Je
vidět, že ho práce baví a pracuje s velkým nasazením a obětavostí. Vážím si Vaší práce
a moc Vám za to děkuji. Kéž by bylo víc takových organizací, které se snaží dětem s autismem pomáhat. Přeji Vám hodně radosti ve
Vaší práci.
34
Letní pobyt „Pro rodiče bez rodičů“
V době prázdnin, kdy děti nedochází do škol, stacionářů či
jiných zařízení, musí rodiče řešit péči o své děti v době, kdy
chodí do práce. Mnoho rodin nemá možnost obrátit se na
své příbuzné či známé, či tuto variantu zcela znemožňuje
míra problémového chování dítěte. Pro řadu rodin je to jediný týden v roce, který dítě tráví mimo domov. Na tábor
jsou přijímány zejména děti s těžšími problémy v chování
(agrese, sebezraňování, stálý křik aj.), které nemohou využít žádný z jinými organizacemi nabízených táborů.
Každý uživatel se pobytu může zúčastnit na jeden týden
nebo na čtrnáct dní. Odlehčovací pobyt vede koordinátor
služby spolu se speciálním pedagogem či terapeutem.
Tento tým doplňují asistenti. Asistenti odlehčovacích pobytů jsou proškolení v první pomoci a technikách pro zvládání krizových situací a problémového chování uživatelů.
Asistenti se spolu s vedoucím týmu podílí na zajištění programu pobytů, pracují s uživateli na rozvoji sebeobsluhy,
komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečují. Asistenti mají v průběhu pobytu možnost odborné konzultace s vedoucím týmu.
V roce 2008 se letní pobyt konal ve Hvozdech ve Středočeském kraji (4 týdny) v obci Křižlice v Krkonoších
(5 týdnů) a ve Frýdlantu nad Ostravicí (2 týdny). Celkem
se uskutečnilo 11 týdenních turnusů, ve kterých se vystřídalo 98 dětí i dospělých uživatelů ze všech krajů České
republiky.
Projekt odlehčovací služby pro osoby s PAS byl spolufinancován rozpočtem České republiky (MPSV), Hl. m. Prahou, Středočeským krajem, společností LBBW Bank CZ
a.s., Nadací O2, z Fondu T-Mobile pro zaměstnance prostřednictvím Nadace VIA, společností SMP CZ, a.s., Nadačním fondem BBH, společností HASPA, společností
Alurol s.r.o. a řadou dalších drobných dárců.
Z dopisu maminky Vojty
Chci Vám osobně i všem ostatním asistentům
moc poděkovat za Vojtu... Popravdě, stále mě
překvapujete. A to mile. Nikdy by mě nenapadlo, že se o Vojtíška postaráte i v době nemoci, a to tak, že budu vcelku v klidu. Váš
přístup byl nejen velmi profesionální, ale
i velmi lidský... My jsme zvyklí na všelijaké situace a málokdy nás něco překvapí. Vojta je
mistr v přípravě všelijakých vylomenin a tak
jsme trénovaní. Ale je velmi příjemné, když
nás něco překvapí v dobrém smyslu slova...
Mám docela zajímavé pocity – po letech se
cítím vyspale, mám spoustu energie a světe
div se, taky absťák – těším se na Vojtu! Mám
ho hrozně moc ráda a zároveň mě ničí, ale to
asi k lásce patří... Mějte se dobře a ještě jednou díky Vám všem.
35
Odborné sociální poradenství
Můj malý bráška
Můj bráška James je neobyčejný. Jsou mu
4 roky a ještě nemluví. Nerozumí vždy tomu,
co mu říkám a ani trošku ho nezajímají mé
akční figurky. Táta se v něm snaží vzbudit
zájem o rakety a fotbal, ale můj bráška se doopravdy zajímá jen o abecedu. Má radost,
když máme v polévce písmenkové těstoviny.
Ale to já pak taky. Včera mě vzal za ruce a tancoval se mnou. Vždycky, když udělá sebemenší
pokrok, ať je to jakákoliv maličkost, je to
ohromný pocit. Kéž by každý poznal někoho,
jako je můj bráška. Nutí vás dívat se na věci novýma očima. Někteří lidé říkají, že James nikdy
nedokáže to, co já, ale to nevadí. On dokáže
jiné věci. Hrozně mi na bráškovi záleží a vím,
že i on mi určitě jednou taky řekne, že mě má
rád. I když to asi nejprve sestaví z těch písmenek do polévky…“
(Snow cake, 2007)
Věra Čadilová, speciální pedagog
Alena Perlínová, psycholog
Poradenství v APLA Praha, Střední Čechy, o.s. poskytují
pracovníci formou osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru nebo písemně, a to především e-mailem. Délka
konzultace se pohybuje od deseti minut do tří hodin.
Speciální pedagog poskytuje poradenství o možnostech
vzdělávání. Orientuje se v příslušných zákonech, vyhláškách a metodických pokynech, zná jednotlivé typy školských zařízení a vzdělávacích programů. Pedagog také
seznámí rodiče se specifiky vzdělávání dětí s autismem
a principy strukturovaného učení, které jsou pro ně velmi
vhodné. Rodičům vysvětlí výhody a nevýhody vzdělávání
v běžné škole, ve speciální škole či třídě, v rámci integrace,
vysvětlí roli asistenta pedagoga. Konzultaci u speciálního
pedagoga si mohou domluvit také učitelé či ředitelé ze školských zařízení.
Psycholog poskytuje psychologické poradenství, a to
především rodičům, kteří se těžko vyrovnávají s diagnózou
autismu u svého dítěte. Mnozí rodiče trpí pocitem, že selhávají v roli rodiče, jsou často vyčerpaní z péče o dítě s postižením, cítí úzkost, mají deprese. V mnoha rodinách se
36
Příběh Františka (napsala jeho maminka)
Když jsme hledali pro Františka vhodné předškolní zařízení, oslovili jsme
nebližší speciální mateřskou školu. Paní ředitelka byla velmi milá
a ochotná, Františkova epilepsie pro přijetí do školky nebyla problém
a později diagnostikovaný autismus také ne, přestože zařízení navštěvovaly děti s jinými typy handicapu.
První dny byly pro syna i pro nás rodiče velmi těžké. Do třídy jsme Františka vnášeli ve dvou. Za ruce jsem ho držela já, za nohy paní učitelka.
Celé dopoledne proplakal, s obličejem nalepeným na okně vyhlížel, až
pro něj přijdu já nebo manžel. Tento stav trval kolem šesti týdnů. Později
se situace zlepšila, přesto jsme museli každý den vynaložit velké úsilí, abychom jej do školky dostali bez protestů. Ve třídě byl velmi hodný. Pokud
nebyl do ničeho nucen, hrál si tiše stranou od ostatních. Paní učitelky tolerovaly jeho nezájem a obvykle na něj nenaléhaly, aby se do společných
aktivit zapojil. I přes intervenci speciálního pedagoga z poradenského
centra APLA, který upozorňoval na nutnost věnovat chlapci nadstandardní individuální péči, se ve školce nepodařilo prosadit zavedení speciálního programu pro děti s autismem.
Proto jsme se na doporučení PaedDr. Čadilové rozhodli s novým školním rokem pro změnu mateřské školy. Rozhodnutí nebylo jednoduché,
dlouho jsme váhali, zda-li zapojení Františka do speciálního předškolního
programu bude natolik efektivní, aby vyvážilo nevýhody spojené s adaptací na nové prostředí. K našemu velkému údivu se ale žádné drama nekonalo. František si v nové školce zvykl rychle i díky asistence pedagoga,
kterou si velmi oblíbil.
Zavedením strukturalizace, individuálním přístupem, důsledností, trpělivostí a schopností zkušených pedagogů dítě motivovat se podařilo
poskytnout Františkovi pocit bezpečí a jistoty. Díky tomu byl ochoten
spolupracovat a učit se novým věcem. Během jednoho roku udělal veliké pokroky ve vývoji, začal projevovat zájem o jiné děti a společnou hru.
Velmi se zlepšily i problémy v chování. Doby, kdy jsem si na dětské hřiště
troufla pouze v případě, že tam nebyly žádné děti, jsou pryč. Přestože
svým vrstevníkům není a nikdy nebude rovnocenným partnerem, už netrnu, že nějaké dítě bouchne jenom proto, že si chtělo půjčit jeho hračku.
Že se bude vztekat a válet po zemi, protože bude obsazený kolotoč. Naopak se po svých kamarádech ptá, přeje si je pozvat domů a pochlubit se
hračkami, které dostal k narozeninám.
Do nástupu povinné školní docházky zbývá ještě jeden rok. Doufáme, že
se podaří umístit syna v takovém školském zařízení, kde bude mít možnost se dále rozvíjet a získávat sociální dovednosti za pomoci speciálně
pedagogických přístupů.
František dodnes potřebuje vysokou dávku motivace, aby byl ochoten
plnit nepopulární úkoly a dokázal se na ně soustředit delší dobu. Odmítá
se účastnit hromadných akcí typu besídek a cvičení. Přesto pokroky, kterých dosahuje, nám dávají naději, že jednou dosáhne alespoň částečné
samostatnosti a najde v životě uplatnění.
37
dostává do krize také vztah mezi rodiči. Psycholog poskytuje poradenství také přímo uživatelům s autismem, zpravidla v dospívajícím a dospělém věku, kteří si uvědomují
svou odlišnost a těžko ji prožívají. Psycholog může doporučit literaturu nebo pomůže vybrat vhodnou terapii a poskytne kontakt na terapeuta.
Pracovníci rodičům vysvětlí, kde si sami mohou příslušné
informace najít, případně na jaký úřad, odbor nebo jinou
organizaci se mohou obrátit.
V roce 2008 v rámci sociálního poradenství jsme poskytli
178 osobních konzultací a přes 450 telefonických konzultací.
Projekt odborné sociální poradenství byl v roce 2008
spolufinancován z rozpočtu České republiky a hlavního
města Prahy prostřednictvím MČ Praha 1, Praha 3,
Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9,
Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 17, Praha 22
a z rozpočtu MČ Prahy 4 a Prahy 6.
38
Skupinová terapie pro sourozence dětí s autismem
Jakékoli postižení či vážná nemoc dítěte je velkou zátěží pro
celou rodinu. Psycholog – terapeut poskytuje poradenství
zdravým sourozencům dětí s autismem, kteří se také musí
vyrovnat se situací v rodině. Sourozenec má často pocit, že
se ocitl „na vedlejší koleji“. Zdá se mu, že nikdo nerespektuje jeho přání, nezajímá se o jeho problémy. Terapie pomáhají zdravému sourozenci vyrovnávat se s těžkou situací.
Terapie probíhají jedenkrát za 14 dní.
V roce 2008 proběhlo 16 sezení, kterých se zúčastnilo
6 sourozenců dětí s PAS.
Sociální rehabilitace
Eva Gnanová – koordinátorka služby sociální
rehabilitace, pracovní konzultantka
Lucie Prokopičová – pracovní asistentka
V rámci služby sociální rehabilitace pracujeme s uživatelem
na rozšíření a upevnění jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy, organizace času, praktických dovednostech za účelem podpory samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Jedná se o nácviky výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností, alternativním způsobem využívajících
zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí.
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
V rámci těchto aktivit jde převážně o nácvik sebeobslužných dovedností v přirozeném prostředí uživatele. (např.
nácvik samostatného pohybu a orientace, cestování MHD,
vyplňování tiskopisů, jednání s úřady)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Nácviky probíhají nejprve v chráněném prostředí terapeutické místnosti, poté v terénu. Nacvičujeme běžné sociální
situace jako je seznámení s druhou osobou, vhodná komunikace, správné používání gest, neverbální komunikace
apod. S uživatelem pracujeme na upevňování dovednosti
práce s informacemi (kde si co najít, jak informace zpracovat, kam se obrátit o pomoc, atd.).
„A když se dal na svých ztuhlých
nohou do pohybu, pomyslel jsem
si, jak je fantastické, že my lidé jsme
tak různí. Zatímco jistý Erling Kagge
došel sám na lyžích na jižní pól, já
musím vynaložit všechny síly, abych
přešel lokál. A nejsem sám, kdo
s tím má potíže. V tomhle městě
jsou tisíce lidí, kteří se bez polknutí
prášku nebo bez placatky pod kabátem neodváží z domu vytáhnout
ani nos. Úzkostný muž nebo žena,
kteří svůj strach a tíseň překonají
a vyjdou na ulici na nemilosrdné
světlo a do palby pichlavých pohledů – anebo Erling Kagge a jeho
hrdinská cesta k jižnímu pólu? Kdo
je větší hrdina – opravdu on?“
(Invar Ambjornsen, Elling,
pokrevní bratři)
39
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
V rámci skupinových sezení jsou uživatelé systematicky připravováni na budoucí povolání. Nacvičují zde jednotlivé sociální situace, které jsou běžné pro pracovní prostředí,
získávají informace týkající se zaměstnanosti, trhu práce,
nutnosti dodržování určitých pravidel na pracovišti, učí se
pracovním návykům.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poskytujeme uživatelům podporu při vyřizování jejich
zájmů a osobních záležitostí (např. podpora při žádosti
o zaměstnání, příprava na přijímací pohovor atd.)
Seznam pravidel, která předložil chlapec
s Aspergerovým syndromem vedení školy,
a žádal jejich důrazné dodržování.
40
V rámci přípravy na zaměstnání bylo poskytnuto 152
konzultací 14 uživatelům s Aspergerovým syndromem
a vysoko funkčním autismem. 28 skupinových sezení se
zúčastnilo 16 lidí s Aspergerovým syndromem a vysoko
funkčním autismem. Uskutečnilo se 62 lekcí kurzu práce
na PC, kterých se zúčastnilo 16 uživatelů s Aspergerovým
syndromem a vysoko funkčním autismem. Pracovní konzultant vedl 12 konzultací na úřadech práce a se zaměstnavateli lidí s autismem. 11 konzultací se uskutečnilo
přímo v 5 rodinách. V roce 2008 se podařilo zaměstnat
8 lidí s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním
autismem.
Projekt sociální rehabilitace byl v roce 2008 spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem
České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.
Vzdělávání a osvěta
Vzdělávání rodičů
a odborných pracovníků
V rámci programu vzdělávání a osvěty pořádá APLA Praha,
Střední Čechy, o.s pravidelně 16 typů vzdělávacích kurzů,
které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.
Kurzy akreditované MŠMT
se týkají následujících témat:
■ Aspergerův syndrom a vysocefunkční autismus I.
■ Aspergerův syndrom a vysocefunkční autismus II.
■ CARS – škála dětského autismu I.
■ CARS – škála dětského autismu II.
■ Problematika komunikace u osob s poruchou
autistického spektra
■ Třídenní teoreticko-praktický kurz pro pracovníky ÚSP,
stacionářů a spec. škol
■ Výchova a vzdělávání dětí s autismem I. – úvodní
■ Výchova a vzdělávání dětí s autismem II. – rozšiřující
■ Výchova a vzdělávání dětí s autismem III. – pro pokročilé
■ Vývojová psychologie a psychoedukační profily
■ Zvládání agrese u dětí s dětským autismem nebo
s mentální retardací
■ Kurz pro vychovatele školních družin
■ Nácviky sociálních dovedností (Aspergerův syndrom)
Kurzy akreditované MPSV se týkají následujících témat:
■ Zvládání problémového chování uživatelů včetně
problematiky diagnostiky handicapů
■ Fyzické restrikce a krizové scénáře
■ Zvládání problémového chování uživatelů
V roce 2008 proběhlo 21 kurzů,
kterými prošlo 276 účastníků.
„To je policejní kůň. Akorát se mi trochu nepovedl,
má nakřivo ucho. A má sto nohou, aby unesl sto policajtů.“
(dítě s autismem, 7 let)
41
Projekt Vzdělávání pedagogů
pracujících s dětmi
s poruchou autistického spektra.
Cílem projektu bylo poskytnout pedagogickým pracovníkům, kteří mají v péči dítě s autismem, ucelený systém
vzdělávacích aktivit, které napomohou rozvoji rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti a žáky s autismem v hl.m.
Praze. Pedagogický personál školského zařízení, které má
v péči dítě s autismem (případně se na jeho příchod připravuje), měl možnost získat potřebné znalosti z problematiky PAS a osvojit si odpovídající výchovné a vzdělávací
metody na tematicky zaměřených seminářích, případně na
seminářích připravených škole tzv. „na klíč.“
Děti s PAS se pro svou sociální naivitu stávají rychle středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování
ze strany spolužáků. Na tuto problematiku byly zaměřeny
besedy pro spolužáky dětí, v jejichž kolektivu je integrován
žák s PAS. Formou diskuse zde dvojice terapeutů rozebírá
situace, které nastávají resp. mohou nastat a jak se v této
chvíli chovat. Právě neznalost vede děti k projevům násilí,
neboť si nevědí se vzniklou situací rady a řeší jí nevhodným
násilným chováním, resp. nechápou chování některých jedinců a jejich „jinakost“ je pak provokuje k provokování a šikaně. Ze zpětných vazeb od pedagogů i dětí s PAS a jejich
rodičů vyplývá, že větší informovanost, seznámení spolužáků s problémy dětí s PAS vede k výraznému zlepšení celkové atmosféry ve třídě.
42
V rámci projektu proběhlo 7 celodenních a jedna dvoudenní přednáška pro 136 pedagogických pracovníků
v přednáškové místnosti v Praze (celkem 9 osmihodinových přednášek). Pracovníci APLA navštívili 18 školských
zařízení (některá i opakovaně), do kterých děti s PAS dochází nebo se na příchod dítěte s PAS připravují. V rámci
těchto návštěv bylo proškoleno celkem 182 pedagogů.
Uskutečnilo se 13 dvouhodinových přednášek ve školách
pro učitele a spolužáky dětí s PAS na téma prevence socio
- patologických jevů.
Projekt Vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi s poruchou autistického spektra byl v roce 2008 financován z rozpočtu hl. m. Prahy.
Projekt Zvládání problémového
chování osob s mentální retardací
a/nebo autismem.
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. získala v roce 2007 –
v rámci OP RLZ – grant od Evropského sociálního fondu
(ESF) na projekt „Zvládání problémového chování osob
s mentální retardací a/nebo autismem“. Projekt byl zaměřen na zabezpečení vzdělávacích aktivit pro zadavatele
a poskytovatele sociálních služeb v oblasti práce s lidmi
s mentální retardací a/nebo autismem.
Pro zadavatele služeb proběhl ve všech krajích ČR (s výjimkou hl. m. Prahy) jednodenní seminář zaměřený na seznámení s novými metodami práce v této oblasti podle
obecně přijímaných evropských standardů.
Odlišní lidé nemusí být zlí
Je pravda, že špatný bývá,
ten, kdo jiný názor mívá?
Kdyby lidé stejně žili,
Podobní si všichni byli,
Země bude nudná celá.
Lepší ten, kdo dobro dělá,
než ten kdo se lidem líbí.
Přátelství všem snadno slíbí,
V srdci ale zradu chystá.
Lepší než on duše čistá.
Jeden může pravdu míti
A ostatní v bludu býti.
Nechej všechny, kdo jsou jiní,
Většinou tím nejsou vinní.
Zlý je jen ten, kdo zlo činí.
Nesuď lidi podle vzhledu,
Suď je podle duší.
Je úplně bezvýznamné,
Komu z nás co sluší.
(Zdeněk, Aspergerův syndrom, 13 let)
43
Tyto semináře byly určeny zejména pro pracovníky krajských, městských a obecních úřadů, přičemž účast na semináři byla nabídnuta i vedoucím pracovníkům jednotlivých
domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří pracují
s osobami s mentální retardací a/nebo autismem.
Účastníci byli seznámeni s následujícími tématy:
■ Vývojové poruchy,
■ Aplikovaná behaviorální analýza s důrazem na zvládání
problematického chování
■ Možnosti vzdělávání osob s autismem a mentální
retardací.
V každém kraji se pak uskutečnily dva třídenní semináře zaměřené na práci s lidmi s autismem a mentální retardací
v pobytových zařízení (nácvik komunikace, pracovního
chování a odstraňování problémového chování včetně preventivních opatření, náplň volného času). Rozvrh kurzu obsahoval teoretickou i praktickou část. Nedílnou součástí
výuky bylo řešení konkrétních problémů v daném zařízení.
Zařízením, ve kterých se uskutečnil třídenní kurz, byla nabídnuta možnost následné supervize a řešení problémů při
aplikaci metodiky Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem v daném zařízení.
V rámci projektu byla vydána publikace Agrese lidí s mentální retardací a s autismem (Čadilová, Jůn, Thorová a kol.)
Vyvrcholením celého projektu se stala V. závěrečná konference o autismu zaměřená na téma „Přístupy k lidem
s mentální retardací a/nebo autismem“.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
44
I s autismem to jde – podpora osob
s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem při hledání
zaměstnání a po nástupu do práce
V rámci tohoto projektu poskytovala APLA dlouhodobou
pomoc a podporu lidem s Aspergerovým syndromem
a s vysoko funkčním autismem nejen po nástupu na pracoviště, ale i před tím. Podpora byla poskytována formou
služeb souvisejících s přípravou na zařazení do pracovního
procesu.
■ nácvik sociálních dovedností (cestování MHD, jednání
na úřadech, např. v bance ap.)
■ nácvik komunikačních dovedností (nácvik telefonického
rozhovoru se zaměstnavatelem, příprava na pohovor se
zaměstnavatelem - vystupování a mluvení při pohovoru,
jednání se zaměstnavateli o pracovní smlouvě, pracovní
náplni, výši platu apod.)
■ pomoc při písemných formalitách (sepsání životopisu,
vyplnění dotazníku pro práci, orientace v inzerci apod.)
■ pomoc při ujasnění představy o svém budoucím
povolání (konzultace s pracovním konzultantem)
Mojí prací je doplňování zboží a sbírání kartónů
z regálů. V práci mě manažer musel přinutit brát
si přestávku, protože jsem si ji nebrala rok a čtyři
měsíce. Jednak proto, že strašně ráda pracuji,
a také proto, že nemám ráda, když se mi změní
rutina. Alespoň trochu jsem tuto změnu vyřešila
tím, že jsem chodila do práce nakupovat ve stejnou dobu, kdy za normálních okolností pracuji.
Oční kontakt dokážu udržet tak dvě vteřiny, což
je dostačující v mém zaměstnání, kde se většinou
obrátím rychle k zákazníkovi zády a vedu ho k produktu, který hledá.
(dospělá žena s Aspergerovým syndromem)
45
46
Z dopisu mladé ženy s Aspergerovým syndromem
Je mi 23 let,studuji vysokou školu. Odmala mám problémy
s komunikací a navazováním kontaktů s ostatními lidmi.
Nevím, jak se mám chovat a reagovat. V řeči nechápu humor,
vtip, ani nejsem schopná sama nějaký vytvořit, neumím bezprostředně reagovat. Časem mi to ale dojde. Beru vše doslova.
Mluvím jen vážně. Jsem zpomalená v reakcích. Obtížně se mi
odpovídá, jsem jakoby nastavená jen na to, abych ostatní pozorovala, poslouchala je, ale ne s nimi komunikovala. Navíc
často špatně slyším nebo vnímám jen jednotlivá slova a ne jejich smysl. Je mi pak nepříjemné neustále žádat o zopakování.
Komunikace mě stojí dost úsilí. Podle toho, s kým jsem, časem
odkoukám jeho chování a napodobím jej. Vypadám pak jako
chameleon. Jsem považovaná za velmi dobrého posluchače.
Ráda dělám to, co si lidé přejí. Ve společnosti neznámých lidí
vůbec netuším, co dělat. Působím velmi uzavřeně, nemluvím,
jsem dost nudná. Vypadám otráveně a odměřeně, což se
aspoň snažím odstranit úsměvem. Lidé mě pak nemají moc
rádi. Sympatickou se jim stávám až po delší době. Navázání
přátelství mi trvá nejméně rok. Nechápu společenské normy.
Bylo mi řečeno, že se chovám jako balvan. Cítila jsem se díky
tomu dost stísněně, trpěla nízkým sebevědomím, měla strach
z lidí, jejich kritiky, rozvinula se u mě deprese, nyní snad už
zvládnutá. Zcela uvolněně se cítím pouze ve společnosti svých
rodičů a bratra. V dětství jsem bývala dost vzteklá, agresivní
a hysterická, ani jsem se moc ráda nemazlila. Ve škole jsem
bývala velmi chytrá, spolužáci mě uznávali, ale vždycky jsem
stála tak nějak mimo. Mám ráda stereotyp, opakující se činnosti, řád. Nejlépe mi je ve vlastním fantazijním světě. Často
jsem prosnila celé dny.Ačkoliv jsem se už s mnohým ve svém
chování smířila, moje nekomunikativnost mě stále trápí a působí mi nejen subjektivní, ale i objektivní problémy. Ráda bych
to změnila.
Jednou z možností, jak se připravit na hledání práce, byl
tzv. JOB KLUB. V JOB KLUBU se pracovalo ve skupině
a to interaktivní formou. Každé setkání bylo zaměřeno na
určité téma, např.: Proč hledám práci? Jaké jsou druhy
práce? Jak a kde najdu práci? Jak si podat inzerát? Jak poznat správný inzerát? Jak napsat životopis? Obsahem byla
nejen teoretická, ale i praktická příprava na vstup na trh
práce.
Program komplexního rozvoje
organizace APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
V rámci projektu byla vydána publikace Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem (Bělohlávková, Gnanová). Projekt byl ukončen v srpnu 2008
a řada jeho aktivit je nadále realizována pod hlavičkou
služby sociální rehabilitace.
Pro bezproblémové zvládnutí progresivního rozvoje sdružení si vedení organizace stanovilo následující cíle:
Tento projekt byl realizován v rámci projektu JPD3, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.
V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3
regionu hlavního města Prahy realizovala APLA Praha,
Střední Čechy, o.s. projekt „Program komplexního rozvoje
organizace APLA Praha, Střední Čechy, o.s.“.
■
■
■
■
■
Zajistit kvalifikované zaměstnance
Zvyšovat profesní dovednosti stávajících pracovníků
Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
Rozšířit paletu poskytovaných služeb o nové
Poskytovat pracovníkům odpovídající zázemí
Cílovou skupinou projektu tvořili zaměstnanci sdružení,
kteří se díky projektu zúčastnili řady vzdělávacích aktivit dle
svých profesních potřeb a zároveň byli zapojeni do činností
zaměřených na posilování kvality poskytovaných služeb.
Jednou z nich bylo zavedení systému pravidelné supervize,
která byla zaměřena jak na činnost celého týmu, tak na
práci jednotlivců s klienty. Dalšími z nástrojů k posilování
kvality služeb bylo vytvoření strategického plánu, zavedení
standardů kvality sociálních služeb a rozvoj PR a fundraisingu.
47
Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního
fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m.
Prahy.
Vzdělávání bylo určeno dvěma skupinám pracovníků:
Rodičovská sekce
Vzdělávání pro odborné pracovníky v přímé péči
Odborní pracovníci rozvíjeli své znalosti v těchto oblastech:
■ Kognitivně behaviorální terapie
■ Odborné jazykové vzdělávání
■ Standardy kvality soc. služeb
■ Účast na mezinárodních stážích a konferencích
■ Vyškolení odborného pracovníka ve správném využívání
metody ADOS a školení v metodě ADI-R
Rodičovské schůzky
Fungování rodičovské sekce je založeno na poznatku, že
osobní zkušenost je ten nejlepší prostředek k porozumění.
Rodiče dětí s PAS si vzájemně poskytují podporu a pomoc.
Mají možnost se scházet v prostorách APLA pravidelně, obvykle jednou za měsíc. Náplní rodičovských schůzek bývá
krátká přednáška na aktuální témata, informace z činnosti
sdružení, zpráva z akcí.
V roce 2008 proběhlo 12 rodičovských schůzek.
Vzdělávání pro vyšší a střední managemt
a administrativní personál:
Zajištění profesního rozvoje zaměstnanců proběhlo
v těchto oblastech:
■ Oblast řízení NNO a personalistiky
■ Oblast strategického plánování
■ Oblast finančního plánování, finančního řízení a vedení
účetnictví
■ Komunikační dovednosti
■ Psaní a řízení projektu
■ Možnosti čerpání dotací z EU fondů v nadcházejícím
programovacím období
■ Možnosti využití výpočetní techniky (školení v oblasti IT
technologií)
■ Možnosti fundraisingu a public relations
Projekt vyvrcholil v červnu 2008 provedením auditu standardů kvality a vypracováním strategického plánu organizace.
48
činní. Děti se také učí cvičit na nářadí - na lavičkách, kruzích, ribstolech, švédské bedně. Překonávají často svůj
strach z výšky či něčeho neznámého, což je samotné vede
k překonávání sebe sama. Do hodiny jsou zařazovány i soutěže v družstvech.
Cvičení rodičů se dětmi navštěvovalo v roce 2008 jedenáct dětí s PAS a jejich sourozenců.
Zimní pobyt na horách
Jednou ročně organizuje APLA týden na horách pro rodiny
dětí s poruchou autistického spektra.
Pobytu se účastní 5 až 8 rodin a stejný počet osobních asistentů, kteří se postarají o celodenní aktivity dětí s PAS. Na
programu jsou především vycházky po okolí, bobování
nebo sáňkování. Rodiče mají možnost strávit den dle svých
představ.
V roce 2008 se zimního pobytu na horách zúčastnilo
6 rodin.
Cvičení pro rodiče s dětmi
Cvičení rodičů a dětí se koná dvakrát týdně v libeňské sokolovně. Na cvičení dochází děti s poruchou autistického
spektra a jejich mladší či starší sourozenci. Hodina je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte. Nacvičují se prvky
z gymnastiky i z atletiky. Nejvíce prostoru je věnováno
správnému držení těla. I rodiče dětí jsou v hodině aktivně
49
Publikační a osvětová činnost
V roce 2008 APLA vydala následující publikace:
■ Bělohlávková L., Gnanová E.: Podporované zaměstnávání
pro lidi s Aspergerovým syndromem
■ Thorová K.: Výjimečné děti – Aspergerův syndrom
■ Thorová K.: Školní pas pro děti s PAS - Příručka pro pedagogy
APLA Praha vydává video dokument o činnosti sdružení
a poskytovaných službách v digipacku s bookletem.
Agentura JDI Pictures pro o.s APLA Praha natočila
reklamní spot. Klip je ke stažení na webových stránkách
www.praha.apla.cz v sekci O nás – Videa.
Pro velký zájem se realizoval dotisk publikace
■ Thorová K.: Poruchy autistického spektra
– včasná diagnóza branou k účinné pomoci, APLA 2007
Dokument o sdružení byl natočen za podpory
Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR
a rozpočtu hl. m. Prahy a za podpory Orange fondu
společnosti GlaxoSmithKline.
Osvětový spot byl natočen za podpory agentury JDI
Pictures – agentury pro neziskový sektor, pana Ivana
Trojana (hlas), agentury Bystrouška spol. s r.o. (zvuková postprodukce). Za herecké výkony patří dík
Aničce Čížkové, Lucii Káralové a pražským studentům a studentkám z gymnázia Nad Alejí a ZŠ Červený Vrch. Městské části Prahy 13 děkujeme za
souhlas s natáčením.
Vydání metodických materiálů v nakladatelství APLA podpořilo
Ministerstvo zdravotnictví, Nadační fond J&T, Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl.m.Prahy.
Knihovna a půjčovna pomůcek
APLA Praha se spolupodílela na vydání odborné publikace
o metodě strukturovaného učení
■ Čadilová V., Žampachová Z.: Strukturované učení
(Portál, 2008)
Knihovna APLA se každoročně rozrůstá o českou a zahraniční literaturu s odbornou tématikou vztahující se k autismu, právní a informační publikace zabývající se řízením
neziskové organizace, personalistikou a vedením účetnictví
nestátních neziskových organizací. Knihy si mohou zájemci
vypůjčit domů, vybrané tituly do studovny. V rámci rané
péče lze zapůjčit řadu didaktických a výukových pomůcek.
Řada dalších odborných článků i článků pro širokou veřejnost vychází na internetových portálech, v tištěných denících a časopisech, např. Psychologie dnes, Respekt, Zdraví, Můžeš.
Nové knihy do knihovny APLA a pomůcky pro děti
v rané péči byly pořízeny díky podpoře sbírkového
projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace
rozvoje občanské společnosti, knihkupectví Kanzelsberger a rozpočtu hl. m. Prahy.
50
V roce 2008 se nám podařilo rozšířit odbornou knihovnu
o českou a zahraniční literaturu s odbornou tématikou
vztahující se k autismu, právní a informační publikace zabývající se řízením neziskové organizace, personalistikou
a vedením účetnictví NNO.
51
Roční obrat v letech 2003 – 2008 (v tis. Kč)
Finanční zpráva
Eva Adamcová, finanční manažerka
Jana Marášková, ekonomicko
– administrativní pracovnice
Rozvaha (Bilance) ke dni 31. 12. 2008
AKTIVA
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM
Obrat v tis. Kč
v tis. Kč
416
2 551
79
3 046
1 811
1 235
3 046
18 000
16 000
14 000
Výkaz zisků a ztrát (stav k 31. 12. 2008)
12 000
Náklady:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
1 278
148
2
153
130
6 021
8 919
116
16 767
10 000
8000
6000
4000
2000
52
Výnosy:
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
4
2 736
18
29
1 830
12 240
16 857
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Pozn.: Kompletní finanční zpráva a zprávy za předchozí roky jsou ke stažení
na www.praha.apla.cz v sekci Dokumenty – Finanční zprávy.
53
Zdroje prostředků pro rok 2008
■
■
■
■
■
■
Srovnání zdrojů financování 2007 vs. 2008 (v Kč)
2007
Evropské projekty
Státní dotace
Další veřejné zdroje
Individuální a firemní dárci
Nadace
Vlastní příjmy
2008
3%
3%
6 000 000
30%
5 000 000
17%
4 000 000
3 000 000
2 000 000
21%
26%
1 000 000
0
Evropské
projekty
54
Státní
dotace
Další veřejné
zdroje
Individuální
a firemní dárci
Nadace
Vlastní
příjmy
55
Děkujeme dárcům a partnerům. V roce 2008 naši činnost podpořili:
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 12
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 9
56
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 3
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 14
Alurol spol.s r.o., MUDr. Pavel Bém, Pavel Pilař, Marta Rozeneková, MUDr. Jiří Thoř, MČ Praha 22
a řada dalších drobných dárců
57
58
DĚKUJEME!
ÍŠ
AUT
YS L
M
TO, C O
IS M U
NÍ
S
3. Zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet: 42 00 09 59 97/6800
Účet je veden u Volksbank CZ, a.s. se sídlem Katarská 8, Praha 2.
Další informace naleznete na webových stránkách www.praha.apla.cz
Za veškerou podporu a pomoc
IS M U
NÍ
NE
2. Finančním příspěvkem do pokladničky:
Pokladničku APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
najdete v obchodních domech OBI
OBI České Budějovice
OBI Zlín
OBI Brno
OBI Praha - Roztyly
OBI Hodonín
OBI Pardubice
Pracoviště:
■ Ředitelství a ekonomické středisko
■ Respitní a volnočasové středisko
■ Sociálně rehabilitační středisko
V Holešovičkách 593/1A, Praha 8, 182 00, tel.: 284 684 959
NE
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Cena DMS je 30,- Kč. APLA obdrží 27,- Kč.
S
DMS APLA na číslo 87777
ÍŠ
Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
YS L
1.Formou dárcovské zprávy: DMS APLA na číslo 87777
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Sídlo: Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy, 163 00
IČO: 26 62 30 64
Bankovní spojení: 512295080237/0100
Vznik: 1. 4. 2003
E-mail: [email protected]
Web: www.praha.apla.cz
AUT
Dne 26. 3. 2007 Magistrát hl. města Prahy pod. č.j. MHMP 109 926/2007 schválil
konání veřejné sbírky formou dárcovských zpráv, pokladniček a poukázáním
finančních darů na účet Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
JAK PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY:
Kontaktní informace
M
Veřejná sbírka APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
TO, C O
■ Diagnostické a metodické středisko:
Dolanská 23, Praha 6, 162 00, tel. 220 571 249
■ Středisko rané péče:
Brunnerova 1011/3, Praha 17, 163 00, tel.: 235 302 111
ůj
j
je tv
ontu ásky
svět
odm
a vl
Můj
u si
kam
ičk
eštič lásky
tvář
ti kl
oz
hn
ůj
hám
všec
je tv
vytr
a to
svět
můj
(dí
■ Poradenské a terapeutické středisko:
Krymská 22/121, Praha 10, 101 00, tel.: 267 311 606
Koupí trička podpoříte činnost
APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
a přispějete tak k větší osvětě
problematiky autismu v České republice.
Děkujeme i za reklamu, kterou nám
nošením trička uděláte.
Více na www.praha.apla.cz.
me
autis
tě s
m,
)
5 let
© Vydala APLA Praha, Střední Čechy, o.s. v roce 2008,
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
Graficky zpracovala: Zuzana Vojtová ([email protected])
Foto: Radim Beznoska (MF Dnes), Jonathan Kšajt, archiv APLA Praha
K vydání připravila Magdalena Čáslavská ([email protected])
61

Podobné dokumenty

Proč se EWTO neúčastní soutěží?

Proč se EWTO neúčastní soutěží? systém sebeobrany funguje Lidé, kteří se nedostatečně zabývali vědeckou teorií boje, se mylně domnívají, že v rámci soutěže podrobují účinnost svých bojových schopností zkoušce. Ve skutečnosti však...

Více

rocenka20092-apla:Layout 1

rocenka20092-apla:Layout 1 APLA zahajuje nový projekt podpořený z ESF S pomocí to dokážu zaměřený na podporované zaměstnávání osob s PAS. V rámci projektu otvírá APLA tréninkový byt a rozšiřuje nabídku služeb sociální rehabi...

Více

Výroční zpráva APLA Praha 2011

Výroční zpráva APLA Praha 2011 a rozšiřuje nabídku služeb sociální rehabilitace. Podařilo se rozběhnout provoz pobytového zařízení pro lidi s autismem a těžkým problémovým chováním v Libčicích nad Vltavou.

Více

Národopisná Revue - Národní ústav lidové kultury

Národopisná Revue - Národní ústav lidové kultury vycházela iniciativa k organizaci obřadu z řad místních pedagogů, kteří koncipovali tuto připomínku svébytné složky kulturního odkazu vlastního regionu v  podobě školní slavnosti. „Na ukončení škol...

Více

výroční zpráva 2014 - Národní ústav pro autismus, z.ú.

výroční zpráva 2014 - Národní ústav pro autismus, z.ú. služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Samozřejmostí je ind...

Více

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 spektra (PAS) Co je autismus? Autismus je vrozená neurovývojová porucha způsobující deficit v sociálních a komunikačních schopnostech, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nes...

Více

Project1-listopad14:Layout 3

Project1-listopad14:Layout 3 Taková byla dvoudenní konference APLA, kterou organizovala ve dnech 9.—10.10. 2014 v Praze Na Marjánce. Obsah jednotlivých bloků konference nelze popsat na pár řádcích. Vzhledem k tomu, že zájem o ...

Více