Formulář pro odstoupení od smlouvy

Komentáře

Transkript

Formulář pro odstoupení od smlouvy
DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno
email: [email protected]
Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Číslo pojistné smlouvy
Datum uzavření pojistné smlouvy
Oznamuji / oznamujeme Vám, že tímto odstupuji / odstupujeme od pojistné smlouvy
MÍSTO / DATUM
PŘÍJMENÍ / JMÉNO
ADRESA
TELEFON
PODPIS
Poučení pojistníka:
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději
vy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pojistitel má právo pro tento případ ode-
Lhůta pro odstoupení od této smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dni
uzavření této smlouvy.
od této smlouvy informovat pojistitele DIRECT pojišťovna, a.s., Brno – Brno-město,
Nové sady 996/25, PSČ 602 00, tel.: 221 221 221, email: [email protected], formou jedno značného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo emailem). Můžete použít
přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
výši zaplaceného pojistného vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený,
pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provetím nevzniknou další poplatky.

Podobné dokumenty

oznámení o odstoupení od smlouvy

oznámení o odstoupení od smlouvy na dálku, oznamuji Vám, že jsem se rozhodl/a využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a od výše uvedené kupní ...

Více

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na adresu MEDINATUR CZ s.r.o., Lodecká 1184/3, Praha 1, 110 00. Máte možnost zboží také p...

Více