Výroèní zpráva Mìstské nemocnice v Litomìøicích 2006

Komentáře

Transkript

Výroèní zpráva Mìstské nemocnice v Litomìøicích 2006
výroční zpráva
Městská nemocnice v Litoměřicích
výroční zpráva 2006
Obsah :
1. Úvodní slovo
3
2. Základní údaje o Městské nemocnici v Litoměřicích
4
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení
3.2. Vedení Města Litoměřice
3.3. Dozorčí rada
3.4. Vedení nemocnice
3.5. Poradní orgány
3.6. Vedení zdravotních úseků
5
5
6
6
6
6
7
4. Lůžkový fond
4.1. Využití lůžkového fondu 2006
4.2. Počet porodů 2003 - 2006
4.3. Využití lůžkového fondu 2003 - 2006
4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2003 - 2006
4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2003 – 2006
4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2003 – 2006
4.7. Překlady pacientů 2003 – 2006
4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2003 – 2006
4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2003 – 2006
4.10. Průměrný věk zemřelých 2003 – 2006
4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2003 – 2006
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
5. Ekonomika
5.1. Náklady 2006
5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2006
5.3. Výsledky hospodaření 2003 – 2006
5.4. Rozvaha 2003 – 2006
5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2003 – 2006
5.6. Pořízené investice (HaNDM) 2003 – 2006
5.7. Sociální fond – FKSP 2006
5.8. Počty zaměstnanců 2003 – 2006
5.9. Průměrná mzda 2003 – 2006
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
6. Výrok auditora
21
7. Seznam sponzorů a dárců 2006
22
8. Kontaktní informace
23
9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
24
www.nemocnice-lt.cz
2
výroční zpráva 2006
1. Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulých letech jsem na tomto místě s Vámi bilancoval uplynulý rok. Situace se však změnila
a vzhledem k tomu, že jsem ke dni 9. března 2007 rezignoval na funkci ředitele, kterou jsem
vykonával přes 15 let, chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám za spolupráci, která
v neustále se měnících podmínkách českého zdravotnictví nebyla jednoduchá, ale přesto
úspěšná. Do dalších let Vám přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů.
MUDr. Miroslav Jiránek
ředitel od 1. 1. 1992 do 9. 3. 2007
Dámy a pánové,
připadla mi nelehká úloha krátce vyhodnotit rok 2006 a nastínit možný vývoj událostí roku
2007. Nejprve si však dovolím poděkovat odstupujícímu řediteli MUDr. Miroslavu Jiránkovi za
nelehkou práci, kterou za 15 let svého působení ve funkci ředitele odvedl. Městskou
nemocnici předává jako prosperující zdravotnické zařízení, které jako pediatr provedl věkem
dětských nemocí a neduhů až k prahům dospělosti.
Rok 2006 byl rokem politického patu, který se výrazně projevil i ve zdravotnictví.
V prvním pololetí byly překotným tempem přijímány a vydávány zákony a vyhlášky, které byly
ve druhém pololetí 2006 stejným tempem rušeny či měněny. I přes tyto okolnosti však
nemocnice hospodařila s kladným hospodářským výsledkem a v počtu ošetřených pacientů i
a celkovém rozsahu poskytované péče si udržela pozitivní trend.
V personální oblasti došlo k výměně na pozici vrchní sestry dětského oddělení, kterou
se stala paní Božena Haufová, novým primářem psychiatrického oddělení se v závěru rok stal
MUDr. Jan Sikora.
I v roce 2006 probíhala obměna a pořízení nové přístrojové techniky. Nemocnice
investovala více jak 12 miliónů korun, z nejvýznamnějších investičních celků je nutno zmínit,
nový ultrazvuk na urologii, novou endoskopickou „věž“ pro pracoviště gastroenterologie,
modernizaci videobronchoskopu na plicním oddělení a také pořízení nových výtahů v
dětském a gynekologickém pavilonu.
V roce 2007 nás čekají výběrová řízení na lůžkovou péči na Ministerstvu zdravotnictví
ČR a uzavírání nových rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami. Měli bychom se také
zamyslet nad otázkou budoucí právní formy nemocnice v kontextu s okolním prostředím. Je
třeba začít intenzivně pracovat na zlepšení komunikačních dovedností ve vztahu zdravotník –
klient a předcházet tak nejčastějším příčinám podaných stížností. Dále je nutno zkvalitňovat
poskytovanou zdravotní péči, to vše při dodržení vyrovnaného hospodaření. Přestože úkolů je
mnoho, věřím, že je společně zvládneme.
MUDr. Leoš Vysoudil
náměstek ředitele pro zdravotní péči
pověřený řízením nemocnice od 10. 3. 2007
www.nemocnice-lt.cz
3
výroční zpráva 2006
2. Základní údaje o Městské nemocnici v Litoměřicích
Název :
Městská nemocnice v Litoměřicích
Právní forma :
příspěvková organizace
Sídlo :
Žitenická 18, Litoměřice 412 01
IČ :
00 830 488
Zřizovatel :
Město Litoměřice
Datum vzniku :
1.1.1992
Založena dle :
§ 84 zák. č. 128/2000 Sb. a § 27 zák. č. 250/2000 Sb.
Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001
Předmět hlavní činnosti :
poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a
poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv
www.nemocnice-lt.cz
4
výroční zpráva 2006
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení
Město Litoměřice
Dozorčí rada
Ředitel nemocnice
sekretariát
úsek zdravotní péče
úsek ošetřovatelské péče
ekonomický úsek
provozní úsek
technický úsek
úsek informatiky
obchodní úsek
právní úsek
www.nemocnice-lt.cz
5
výroční zpráva 2006
3.2. Vedení Města Litoměřice
stav k 31. 12. 2006
Starosta :
Místostarostové :
Mgr. Ladislav Chlupáč
Ing. Ivan Palán
Jiří Landa
Jaroslav Tvrdík
3.3. Dozorčí rada
stav k 31. 12. 2006
Předseda :
Členové :
Ing. Antonín Kučera, CSc.
MUDr. Viktor Jenšovský
MUDr. Petr Jilich
Jiří Landa
Ing. Radek Lončák, MBA
3.4. Vedení nemocnice
stav k 31. 12. 2006
Ředitel :
Náměstek pro zdravotní péči (CH.O.):
Náměstek pro zdravotní péči (I.O.):
Náměstek pro ošetřovatelskou péči:
Ekonomický náměstek :
Provozní náměstek :
Technický náměstek :
Náměstek pro informační technologie :
MUDr. Miroslav Jiránek
MUDr. Jiří Štverák
MUDr. Leoš Vysoudil
Mgr. Lenka Kalábová
Ing. Vladimír Kestřánek
Ing. Milan Bruncvík
Ing. Miroslav Janošík
Ing. Ivo Burger
3.5. Poradní orgány
stav k 31. 12. 2006
Porada vedení
Porada primářů a vedoucích lékařů
Porada vrchních sester
Investiční komise
Léková komise
Komise pro řešení škod
Inventarizační komise
Nozokomiální komise
Stravovací komise
Bytová komise
www.nemocnice-lt.cz
6
výroční zpráva 2006
3.6. Vedení zdravotních úseků
k 31. 12. 2006
Oddělení
Primář
Vrchní sestra
ARO
MUDr. Řezáč Jan
Mezerová Petra
Dětské
MUDr. Rambousek Vladimír
Haufová Božena
Gynekologie-porodnice
MUDr. Hejtmánková Petra
Bc. Filipová Simona
Chirurgie
MUDr. Hernych Jiří
Bc. Ikoniaková Miroslava
Interna
MUDr. Brambaški Ivan
Panašová Eva
Gastroenterologie
MUDr. Svoboda Pavel
Panašová Eva
Klinická biochemie
Ing. Kaňák Vladislav
Šimralová Marie
Klinická mikrobiologie
MUDr. Zíma Zdeněk
Rybářová Marie
LDN
MUDr. Pršala Jaroslav
Krahulíková Jaroslava
Neurologie
MUDr. Zillich Jiří
Marková Jana
Operační sály
MUDr. Bouček Dušan
Ševicová Marta
Ortopedie
MUDr. Procházka Vladislav
Horáková Jiřina
Psychiatrie
MUDr. Sikora Jan
Fialová Marie
Radiodiagnostika
MUDr. Šild Vladimír
Baumruková Emílie
Rehabilitace
MUDr. Nerandžič Zoran
Kadlecová Jana
Traumatologie
MUDr. Drahozal Lubomír
Bc. Ikoniaková Miroslava
Urologie
MUDr. Milota Jan
Bc. Ikoniaková Miroslava
ORL - ušní, nosní, krční
MUDr. Franta Jindřich
Janáková Hana
T R N - plicní
MUDr. Klenerová Eva
Urbánková Iveta
www.nemocnice-lt.cz
7
výroční zpráva 2006
4. Lůžkový fond
4.1. Využití lůžkového fondu 2006
Název oddělení
Počet
lůžek
Počet pacientů
Využití lůžek
v%
Průměrná
ošetřovací doba
ve dnech
Chirurgie
1677
40
75,55
5,63
Mezioborový JIP
1594
15
70,95
2,35
Dětské
2716
56
59,98
4,24
113
5
74,14
11,97
ARO
Rehabilitace
Gynekologie - porodnice
ORL - ušní, nosní, krční
Traumatologie
689
30
87,51
12,23
2156
40
70,58
4,37
464
10
42,25
3,23
1361
30
51,72
4,16
Psychiatrie
552
35
99,57
23,04
Neurologie
932
30
81,51
9,29
0
0
0,00
0
743
10
73,84
3,63
3749
90
80,15
7,02
Gastroenterologie
Kardiovaskulární JIP
Interna
Dětský JIP
841
7
77,81
2,36
Urologie
1331
20
75,95
3,85
Ortopedie
1601
24
95,64
4,65
579
130
85,87
70,17
LDN
Ošetřovací lůžka
236
Celkem
21 330
32
604
82,00
78,31
40,58
7,79
z toho :
standardní
intenzivní
17 224
405
75,91
6,17
3 291
37
73,49
2,97
815
162
85,11
61,60
dlouhodobá
4.2. Počet porodů 2003 - 2006
2003
2004
2005
2006
Počet porodů
celkem
648
660
663
668
z toho císařským
řezem
72
48
55
62
www.nemocnice-lt.cz
8
výroční zpráva 2006
4.3. Využití lůžkového fondu 2003 - 2006
Období,
typ lůžka
Počet pacientů
Počet
lůžek
Využití lůžek
v%
Průměrná
ošetřovací doba
ve dnech
2003
standardní
intenzivní
dlouhodobá
Celkem
17 925
440
79,52
1 756
33
55,94
3,78
739
164
91,16
73,84
20 420
637
81,38
6,80
8,96
2004
436
75,02
3 205
37
72,38
2,99
893
164
89,49
60,15
17 625
standardní
intenzivní
dlouhodobá
Celkem
21 723
637
78,77
6,36
8,07
2005
standardní
intenzivní
dlouhodobá
Celkem
17 244
398
76,33
6,13
3 351
37
74,88
2,97
839
162
87,98
61,88
21 434
597
79,50
7,82
2006
standardní
intenzivní
17 224
405
75,91
6,17
3 291
37
73,49
2,97
815
dlouhodobá
Celkem
21 330
162
604
85,11
78,31
61,60
7,79
4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2003 - 2006
(nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem)
2003
2004
2005
2006
1
I 25.9
M 16.0
M 16.0
Z 38.0
2
K 80.8
K 80.8
I 48
M 16.0
3
M 16.0
M 17.0
N 40
K 80.8
www.nemocnice-lt.cz
9
výroční zpráva 2006
4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2003 - 2006
Průměrný věk
2003
2004
2005
2006
50,75
51,01
50,73
50,40
4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2003 - 2006
(nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve
zdravotnickém zařízení)
2003
2004
2005
2006
Počet nákaz
celkem
356
335
325
444
Procento nákaz
z celkového
počtu
hospitalizovaných
1,74 %
1,54 %
1,51 %
2,08
4.7. Překlady pacientů 2003 - 2006
(překlad „z“ nebo „do“ jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem)
Převzato z jiných
lůžkových
zařízení
Přeloženo do
jiných lůžkových
zařízení
2003
2004
2005
2006
907
1001
878
863
725
687
605
778
4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2003 - 2006
2003
2004
2005
2006
Počet úmrtí
celkem
538
537
587
538
z toho na LDN
203
216
257
233
z toho na JIP
179
152
158
147
z toho na
standardních
lůžcích
156
169
172
158
www.nemocnice-lt.cz
10
výroční zpráva 2006
4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2003 - 2006
2003
2004
2005
2006
Letalita celkem
26,3
24,7
27,4
25,2
Letalita na LDN
274,7
241,9
306,3
285,9
Letalita na JIP
101,9
47,4
47,2
44,6
8,7
9,6
10,0
9,2
17,0
15,4
16,0
14,7
Letalita na
standardních
lůžcích
Letalita na JIP +
standardních
lůžcích celkem
4.10. Průměrný věk zemřelých 2003 - 2006
Průměrný věk
2003
2004
2005
2006
73,82
74,57
75,27
75,35
4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2003 - 2006
2003
2004
2005
2006
Podaných
stížností celkem
28
32
27
34 z toho 14
nedořešených
Z toho
neoprávněných
22
25
17
15
Z toho částečně
oprávněných
2
4
6
4
Z toho zcela
oprávněných
4
3
4
1
www.nemocnice-lt.cz
11
výroční zpráva 2006
5. Ekonomika 2006
Při celkovém hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2006 lze konstatovat, že
Městská nemocnice dodržela všechny základní stanovené zásady, neodchýlila se od schváleného
finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření + 1,0 mil. Kč překročila o cca 2,4 mil. Kč, čímž
dosáhla celkového výsledku + 3,4 mil. Kč.
Plnění rozhodujících nákladových položek bylo ovlivněno realizací dlouhodobých záměrů
v rozvoji Městské nemocnice a plněním operativních úkolů v průběhu celého hospodářského roku. Plnění
položky „Spotřebované nákupy“ na 101,7 % bylo způsobeno především zvýšením nákladů na pořízení
zboží do ústavní lékárny, což bylo plně kompenzováno ve výnosové položce „Tržby za volný prodej zboží
ústavní lékárny“. Obdobná situace nastala při plnění položky „Služby“ na 110,0 %, což bylo částečně
způsobeno zvýšenou úhradou smluvním dodavatelům zdravotních služeb, které bylo plně kompenzováno
v příjmové části „Tržby od zdravotních pojišťoven. Plnění položky „Osobní náklady“ na 103,6 % bylo
ovlivněno realizací Nařízení vlády č. 537/2005 Sb., upravující stupnici mzdových tarifů, zveřejněné dne
30.12. 2005, tedy až cca 2 měsíce po schválení finální verze finančního plánu 2006.
Výnosová část nejenže plně eliminovala mírnou oscilaci při čerpání nákladů, ale svojí celkovou
výši překročila plánovanou hodnotu o + 4,3 %, při plnění na 104,3 %, což bylo rozhodujícím prvkem
dosaženého výsledku hospodaření. Nejvýznamnější měrou se na této skutečnosti podílely „Tržby od
zdravotních pojišťoven“, při plnění rovněž na 104,3 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky
intenzivní komunikací vedení nemocnice s primaři oddělení, jejímž výsledkem byla vhodná optimalizace
léčebných výkonů v kombinaci se zvýšením kvality a udržení rozsahu poskytované péče klientům
zdravotních pojišťoven. Tímto postupem bylo účinně využito možností regulačních mechanizmů
úhradových vyhlášek přijatých Ministerstvem zdravotnictví v závěru roku 2005 a v průběhu roku 2006.
Pozitivní trend byl také zaznamenán ve vývoji výsledků hospodaření v období let 2003 – 2006, kdy
hodnota roku 2003 se pohybovala na úrovni ztráty – 45,8 mil. Kč a roku 2006 na úrovni + 3,4 mil. Kč.
Vývoj bilanční sumy je stabilizován a díky nárůstu oběžných aktiv byl v roce 2006 zaznamenán
nárůst o cca 4,5 mil. Kč na celkovou hodnotu 427,9 mil. Kč.
Vynaložený objem finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic) ve výši
cca 11,8 mil. Kč, v porovnání s celkovou výší položky „Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku“, která činní 12,0 mil. Kč, lze vnímat jako dodržení základní zásady ekonomického chodu
organizace, tzn. princip „going concern“. Hodnota pořízených investic pokryla výši opotřebení majetku.
Stále se opakujícím jevem, který zasahuje do kontinuity hospodaření Městské nemocnice, jsou
pozdní úhrady pohledávek za nejvýznamnějším smluvním partnerem - VZP ČR, kdy cca 40 % z celkové
měsíční platby je uhrazeno mezi 40 – 60 dnem od data fakturace a to zpravidla ve formě několika dílčích
plateb. Tato nerovnoměrnost a termínová nepravidelnost bránila racionálnějšímu nakládání s finančními
prostředky.
Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 2,55 je stabilizovaný a svoji výši překračuje
orientační doporučené minimum (1,5). Doby obratu pohledávek a závazků jsou téměř v přímé vazbě a
pohybují se průměrně v intervalu 30 – 40 dnů.
V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy 17 662,- Kč (∆ + 511,- Kč),
dále pak v kategorii lékaři 38 767,- Kč (∆ + 1 997,- Kč), a u středního zdravotního personálu bylo dosaženo
průměrné mzdy 17 658,- Kč (∆ + 1 552,- Kč), což je nejvyšší nárůst průměrné mzdy v této kategorii za
posledních 5 let. Naopak v kategorii THP došlo k meziročnímu poklesu průměrné mzdy o – 376,- Kč.
Rozložení profesní struktury odpovídá hodnotám udávaných Asociací českých a moravských nemocnic
pro obdobné typy zdravotnických zařízení.
Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše 2 363 284 ,- Kč.
V návaznosti na informace zveřejněné v páté kapitole Výroční zprávy 2005, je nutno uvést, že
rozhodnutí Finančního úřadu v Litoměřicích č. j. 112711/05/196980/6671 a č. j. 112712/05/196980/6671,
byly v roce 2006 Ministerstvem financí ČR zrušeny (č. j. 43/23 306/2006-434).
Celkovou vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá „Výrok auditora“ o ověření
účetní závěrky „Bez výhrad“ a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního
pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní.
www.nemocnice-lt.cz
12
výroční zpráva 2006
5.1. Náklady 2006
Údaje v Kč
Číslo účtu
Nákladové položky
501-12
501-13-000
501-13-001
501-13-002
501-13-003
501-13-900
501-14
501-15
501-16
501-17
501-18
501-19
501-20
501-21
501-22
502-11
502-12
502-13
504-00-90
504-00-90
50
511
512
513
518-10
518-20
518-30
518-40
518-41
518-50
518-60
518-70
518-80
51
521-10
521-20
524
527
52
53
542-10
542-20
543-10
544-10
548-10
549-10
549-20
549-30
549-40
54
551-10
551-99
554-10-900
55
591-10-900
5
Pohonné hmoty a mazadla
Léky
Infuzní roztoky
Mediciální kyslík
Kontrastní látky
Mediciální kyslík - VH
Krev a krevní deriváty
SZM
Potraviny
Všeobecný materiál
Údržbářský materiál
Prádlo - lůžkoviny, ochr. pomůcky
DKP do 3 tis. poř. ceny
Odpis DKP od 3 - 40 tis. poř. ceny
Knihy, noviny
Elektřina
Voda
Plyn
Prodané zboží - Lékárna
Prodané zboží - Prodejna ZM
Spotřebované nákupy
Opravy a údržba
Cestovné zaměstnanců
Náklady na reprezentaci
Dopravné a přepravné
Telefonní poplatky a poštovné
Výkony výrobní povahy
Nájemné
Teplo
Výkony výpočetní techniky
Praní prádla dodavatelsky
Ostatní služby
Školení a kursy
Služby
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady OON
Zákonné sociální pojištění
Příděly do FKSP
Osobní náklady
Daně a poplatky - kolky
Pokuty a penále
Nedaňové náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky z úvěru - angio
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Pojistné
Odškodnění pracovních úrazu
Ostatní výplaty fyzickým osobám
Ostatní náklady
Odpisy HaNDM
Nepokrytí investičního fondu 2006
Prodaný materiál - VH (MTZ)
Odpisy
Daň z příjmu
CELKOVÉ NÁKLADY
Finanční plán
1 200 000
12 000 000
3 300 000
1 000 000
1 340 000
10 000
4 500 000
42 800 000
7 800 000
8 000 000
4 000 000
1 800 000
1 300 000
3 500 000
250 000
6 000 000
1 700 000
1 400 000
37 000 000
6 500 000
145 400 000
9 500 000
2 000 000
100 000
200 000
1 700 000
200 000
1 500 000
6 200 000
300 000
3 800 000
19 500 000
600 000
45 600 000
173 000 000
9 700 000
63 800 000
3 500 000
250 000 000
500 000
50 000
100 000
10 000
1 000 000
50 000
250 000
2 037 000
2 000
1 000
3 500 000
13 990 000
-4 000 000
10 000
10 000 000
500 000
455 500 000
Plnění plánu
1 201 609
12 528 704
3 554 702
956 293
1 102 591
0
4 149 826
43 169 854
7 948 571
7 216 270
4 131 063
1 557 742
1 055 623
2 927 451
206 626
6 283 839
1 895 739
1 457 940
40 096 498
6 472 406
147 913 347
10 341 666
1 997 316
100 548
107 432
1 429 739
133 173
3 148 697
5 861 227
361 514
4 385 281
21 613 166
678 398
50 158 157
179 474 512
9 612 356
66 206 407
3 589 490
258 882 765
675 533
14 868
77 728
0
678 333
30 582
192 273
1 982 630
5 485
0
2 981 899
12 060 981
0
0
12 060 981
0
472 672 682
% plnění
100,1%
104,4%
107,7%
95,6%
82,3%
0,0%
92,2%
100,9%
101,9%
90,2%
103,3%
86,5%
81,2%
83,6%
82,7%
104,7%
111,5%
104,1%
108,4%
99,6%
101,7%
108,9%
99,9%
100,5%
53,7%
84,1%
66,6%
209,9%
94,5%
120,5%
115,4%
110,8%
113,1%
110,0%
103,7%
99,1%
103,8%
102,6%
103,6%
135,1%
29,7%
77,7%
0,0%
67,8%
61,2%
76,9%
97,3%
274,3%
0,0%
85,2%
86,2%
0,0%
0,0%
120,6%
0,0%
103,8%
www.nemocnice-lt.cz
13
výroční zpráva 2006
5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2006
Údaje v Kč
Číslo účtu
Výnosové položky
602-01-000
602-01-001
602-01-002
602-02
602-03
602-04
602-20-900
602-21
602-22-900
602-23-900
604-00-90
604-00-90
604-10-90
604-00
60
641
642-10
643
644-10
645-10
648-10
649-10
649-11
649-12
649-13
649-90
649-91
64
651-10
652-10-900
654-10
659-10
65
691-40
691-60
691-69
691-70
691-80
691-90
69
6
Tržby od zdravot. pojišťoven
Zúčtování výnosů 2006
Zúčtování výnosů minulých let
Tržby za ostatní lékař. výkony
Tržby za léčení cizinců
Tržby za interrupce
Tržby za nájemné - VH
Tržby za stravné
Tržby z komerčních činností - VH
Tržby za nadstandardní péči - VH
Tržby od ZP - recepty ÚL
Tržby od ZP - poukazy PZM
Tržby - volný prodej ÚL
Tržby - volný prodej PZM
Tržby za vlastní výkony a zboží
Smluvní pokuty a penále
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové výnosy
Zúčtování fondu - použití darů
Přijaté úhrady za manka a škody
Prodej vyřazeného materiálu
Ostatní mimořádné výnosy
Ostatní výnosy - zaniklé závazky
Ostatní výnosy - dárci krve
Ostatní výnosy
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje DM
Výnosy z finančních investic
Tržby z prodeje materiálu - VH
Zúčtování opravných položek
Tržby z prodeje DM
Dotace ze Státního rozpočtu
Dotace na absolventská místa
Ostatní dotace - grant
Dotace od Krajského úřadu
Ostatní dotace
Dotace od Městského úřadu
Provozní dotace
CELKOVÉ VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Finanční plán
385 700 000
50 000
-1 100 000
1000000
500 000
300 000
5 000 000
2 800 000
2 700 000
350 000
40 000 000
4 000 000
6 000 000
3 200 000
450 500 000
10 000
0
10 000
140 000
10 000
1 000 000
170 000
50 000
200 000
0
100 000
10 000
1 700 000
80 000
10 000
10 000
0
100 000
1 500 000
400 000
200 000
1 000 000
100 000
1 000 000
4 200 000
Plnění plánu
402 461 174
0
-763 519
1 455 034
371 920
320 172
6 342 071
2 934 599
1 841 422
444 708
38 435 177
3 861 954
8 471 472
3 819 937
469 996 121
33 334
6 571
0
133 745
0
979 533
129 646
11 656
179 440
755 414
108 800
0
2 338 139
30 000
7 042
0
60
37 102
1 343 182
255 000
132 000
1 376 526
110 000
453 157
3 669 865
% plnění
104,3%
0,0%
69,4%
145,5%
74,4%
106,7%
126,8%
104,8%
68,2%
127,1%
96,1%
96,5%
141,2%
119,4%
104,3%
333,3%
0,0%
95,5%
0,0%
98,0%
76,3%
23,3%
89,7%
108,8%
0,0%
137,5%
37,5%
70,4%
0,0%
37,1%
89,5%
63,8%
66,0%
137,7%
110,0%
45,3%
87,4%
456 500 000
476 041 227
104,3%
1 000 000
3 368 545
336,9%
www.nemocnice-lt.cz
14
výroční zpráva 2006
5.3. Výsledky hospodaření 2003 - 2006
Údaje v tis. Kč
Náklady
2003
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Daň z příjmu
Celkem
2004
2005
2006
111 257
121 312
140 581
147 913
45 789
47 951
47 859
50 158
243 484
245 594
234 491
258 882
346
411
489
675
3 433
2 189
3 734
2 981
45 048
8 826
29 953
12 060
577
682
690
0
449 934
426 967
457 797
472 672
Výnosy
Tržby za vlastní výkony
390 712
Ostatní výnosy
13 424
406 187
15 777
450 314
469 996
5 112
6 045
Celkem
404 136
421 964
455 426
476 041
Hospodářsky výsledek
- 45 798
- 5 003
- 2 371
3 368
Náklady, výnosy 2003 - 2006
500 000
tis. Kč
450 000
400 000
350 000
2003
2004
2005
Náklady
2006
Výnosy
www.nemocnice-lt.cz
15
výroční zpráva 2006
5.4. Rozvaha 2003 - 2006
Údaje v tis. Kč
ROZVAHA
AKTIVA CELKEM
2003
2004
2005
2006
441 846
421 943
423 777
427 966
z toho :
A.1. Stálá aktiva
310 113
279 189
265 640
265 439
6 175
6 429
6 675
6 734
z toho :
A.1.1. Dlouhodobý NM
A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM
- 5 835
- 6 054
-6 241
- 6 337
663 166
672 825
672 245
686 163
A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM
- 353 393
- 394 011
-407 039
- 421 120
A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
131 733
142 754
158 137
162 526
A.2.1. Zásoby
18 035
18 734
15 683
14 190
A.2.2. Pohledávky
53 047
76 268
74 334
55 275
A.2.3. Finanční majetek
53 074
43 529
64 512
89 996
A.1.3. Dlouhodobý HM
A.2. Oběžná aktiva
z toho :
A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření
A.2.5. Přechodné účty aktivní
PASIVA CELKEM
0
0
0
0
4 577
4 223
3 608
3 063
441 846
421 943
423 777
427 966
z toho :
P.1. Vlastní zdroje
378 109
343 878
345 740
352 791
P.1.1. Majetkové fondy
329 750
298 772
285 443
285 290
P.1.2. Finanční a peněžní fondy
299 373
13 768
45 015
64 132
P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
0
0
0
0
P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření
0
0
0
0
- 251 014
31 338
15 282
3 368
63 737
78 065
78 037
75 174
0
0
0
0
P.2.2. Dlouhodobá závazky
24 789
21 289
13 135
8 571
P.2.3. Krátkodobé závazky
38 910
56 707
61 902
63 077
0
0
0
0
38
69
3 000
3 500
z toho :
P.1.5. Hospodářský výsledek
P.2. Cizí zdroje
z toho :
P.2.1. Rezervy
P.2.4. Bankovní půjčky
P.2.5. Přechodné účty pasivní
www.nemocnice-lt.cz
16
výroční zpráva 2006
5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2003 - 2006
Data k 31. 12. 2006, pokud není uvedeno jinak
Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné
hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
2006
2005
2004
2003
301 960 740
166 228
Celk. N za
Celk. počet oš.
dnů
hospit. část
1 816,55
1 700,20
1 709,29
1 668,21
282 687 392
166 228
Celk. V za
Celk. počet oš.
hospit. část
dnů
1 700,60
1 620,40
1 469,71
1 424,62
1 700,60
1 816,55
Prům. V na 1 Prům. N na 1
oš. den
oš. den
- 115,95
- 79,80
- 239,58
- 243,59
847
46 615
45 041
39 316
41 568
847
46 847
44 808
38 855
37 337
401 697 655
476 041 227
Tržby od zdrav.
Celk. V
poj.
84,38
84,20
87,34
91,14
3 368 545
427 966 330
Zisk (příp.
Celk. A
ztráta)
0,008
- 0,006
- 0,012
- 0,104
3 368 545
476 041 227
Zisk (příp.
Celk. tržby
ztráta)
0,007
- 0,005
- 0,012
- 0,113
0,993
1,005
1,012
1,113
0,558
0,583
0,662
0,767
1 322 337
Den. trž. na
obch. úv.
36,63
51,07
51,37
38,72
1 312 980
Den. nák. na
obch. úv.
29,35
31,35
29,88
14,12
162 526 400
63 077 820
Celk.
Krátkodobé
oběžná A
závazky
2,58
2,55
2,52
3,39
Typ ukazatele / způsob výpočtu
1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč
Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů
2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč
Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů
3. Průměr. výše dosaž. HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč
Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.)
Vstupní hodnoty 2006
472 672 682
4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč
Celk. N / celk. poč. zaměst. / 12
Celk. N
476 041 227
5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč
Celk. V / celk. poč. zaměst. / 12
6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celk. výnosech v %
Tržby od zdrav. pojišťoven / celk. V * 100
7. Celková rentabilita ROA
Zisk (příp. ztráta) / celk. A
8. Rentabilita tržeb ROS
Zisk (příp. ztráta) / celk. tržby
Celk. V
472 672 682
9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS
Celk. N / celk. tržby
Celk. N
265 439 930
10. Relativní vázanost A
Stálá A / celk. tržby
Stálá A
48 438 820
11. Doba obratu pohledávek ve dnech
Odběratelé / denní tržby na obch. úvěr (V/360)
Odběratelé
38 535 240
12. Doba obratu závazků ve dnech
Dodavatelé / denní nákupy na obch. úvěr (N/360)
13. Běžná likvidita
Celk. oběžná A / krátkodobé závazky
Celk. poč.
zaměst.
Dodavatelé
Celk. poč.
zaměst.
476 041 227
Celk. tržby
476 041 227
Celk. tržby
Vysvětlivky :
N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek
Oš. den = ošetřovací den
A = aktiva, P = pasíva
www.nemocnice-lt.cz
17
výroční zpráva 2006
5.6. Pořízené investice (HaNDM) 2003 - 2006
Údaje v tis. Kč
Typ pořízeného majetku
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
2003
2004
2005
2006
309
74
222
0
41 876
10 076
11 690
11 814
33 486
4 275
9 434
9 096
8 390
5 801
2 256
2 718
z toho :
stroje, přístroje, dopravní prostředky atd.
budovy, stavby, haly
Celkem
42 185
10 150
11 912
11 814
5.7. Sociální fond – FKSP 2006
Údaje v tis. Kč
Položka
Zdroje
Čerpání
Stav k 1. 1. 2006
10 737
Základní příděl
3 589
Doprava zájezdy
178
Závodní stravování
933
Rekreace a zájezdy
1 540
Tělovýchova
54
Peněžní dary
237
Nepeněžní dary
111
Sociální výpomoc nevratná
Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování)
Celkem
Zůstatek k 31. 12. 2006
587
14 326
3 640
10 686
www.nemocnice-lt.cz
18
výroční zpráva 2006
5.8. Počty zaměstnanců 2003 - 2006
Stav k 31. 12. 2006
Kategorie
lékaři
2003
2005
2006
107,39
112,92
100,06
103,79
0,10
2,75
3,66
3,75
farmaceuti
jiní odborní
SZP
2004
9,47
9,90
8,47
7,80
411,54
409,66
382,34
385,56
NZP
16,37
14,00
9,77
10,27
PZP
117,00
115,00
110,20
105,86
THP
69,57
73,11
72,53
72,39
dělníci
170,85
Celkem
902,29
166,27
159,81
903,63
+ 1,34
Změna stavu
157,39
846,84
846,81
- 56,79
- 0,03
Struktura pracovníků dle kategorie 2006
lékaři
12%
dělníci
19%
jiní odborní
1%
THP
9%
PZP
13%
SZP
45%
NZP
1%
Vývoj počtu zaměstnanců 2003 - 2006
902,29
903,63
900,00
846,84
846,81
850,00
800,00
2003
2004
2005
2006
www.nemocnice-lt.cz
19
výroční zpráva 2006
5.9. Průměrná mzda 2003 - 2006
Údaje v Kč
Kategorie
2003
2004
2005
2006
lékaři
33 515
33 465
36 770
38 767
farmaceuti
18 191
33 863
43 266
44 260
jiní odborní
18 824
22 515
25 370
28 996
SZP
15 672
15 321
16 106
17 658
NZP
12 616
14 655
12 291
13 435
PZP
10 806
10 497
10 376
10 422
THP
18 977
18 779
19 388
19 012
dělníci
9 296
Celkem
16 190
9 333
16 354
9 320
17 151
+164
Meziroční nárůst
+ 797
9 715
17 662
+ 511
Vývoj průměrné mzdy celkem 2003 - 2006
20 000
17 662
17 151
16 354
16 190
Kč
17 500
15 000
12 500
10 000
2003
2004
2005
2006
Vývoj průměrné mzdy lékaři 2003 - 2006
38 767
36 770
40 000
33 515
33 465
Kč
35 000
30 000
25 000
20 000
2003
2004
2005
2006
www.nemocnice-lt.cz
20
výroční zpráva 2006
6. Výrok auditora
www.nemocnice-lt.cz
21
výroční zpráva 2006
7. Seznam sponzorů a dárců 2006
Setříděno dle abecedního pořadí
Bako s.r.o., Roudnice n.L.
Česká strana sociálně demokratická, Praha
DPC Czech s.r.o., Modřice
Gartnerová Libuše, Pohořany
Hennlich Industrietechnik s.r.o., Litoměřice
Heřmánková Alena, Litoměřice
Holeyšovský Zdeněk, Litochovice
Hula Miloš, Litoměřice
Hulová Lada, Litoměřice
Kestřánek Vladimír ing., Litoměřice
Kodak Czech s.r.o., Praha
Koubek Zdeněk MUDr., Litoměřice
Michalisková Irena, Litoměřice
Olympus s.r.o., Praha
Pachir Petr MUDr., Roudnice n.L.
Petr Vladimír JUDr., Litoměřice
Pohřební služba M. Puhlík, Lovosice
Product Specialist Roche s.r.o., Praha
Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své
zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 365 312,50.
Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2006
činí Kč 2 363 283,50.
Úplný seznam dárců je obsahem „Přiznání k dani darovací“, jež byly v řádných
termínech podány správci daně.
www.nemocnice-lt.cz
22
výroční zpráva 2006
8. Kontaktní informace
Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 18
Litoměřice
412 01
Tel. : 416 723 111
Fax : 416 735 619
e-mail : [email protected]
www.nemocnice-lt.cz
MUDr. Miroslav Jiránek
ředitel od 1. 1. 1992 do 9. 3. 2007
Tel. : 416 723 372
e-mail : [email protected]
MUDr. Leoš Vysoudil
náměstek pro zdravotní péči neoperačních oborů
pověřený řízením nemocnice od 10. 3. 2007
Tel. : 416 723 331
e-mail : [email protected]
MUDr. Jiří Štverák
náměstek pro zdravotní péči operačních oborů
Tel. : 416 723 482
e-mail : [email protected]
Mgr. Lenka Kalábová
náměstek pro ošetřovatelskou péči
Tel. : 416 723 373
e-mail : [email protected]
Ing. Vladimír Kestřánek
ekonomický náměstek
Tel. : 416 723 374
e-mail : [email protected]
Ing. Milan Bruncvík
provozní náměstek
Tel. : 416 723 561
e-mail : [email protected]
Ing. Miroslav Janošík
technický náměstek
Tel. : 416 723 131
e-mail : [email protected]
Ing. Ivo Burger
náměstek pro IT
Tel. : 416 723 269
e-mail : [email protected]
www.nemocnice-lt.cz
23
výroční zpráva 2006
9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
Výroční zprávu vypracovali :
Ing. Vladimír Kestřánek
kapitoly :
2. Základní údaje o Městské nemocnici
3. Organizační struktura
5. Ekonomika
7. Seznam sponzorů a dárců
8. Kontaktní informace
9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
MUDr. Leoš Vysoudil
kapitoly :
1. Úvodní slovo
4. Lůžkový fond
Prohlášení :
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské
nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny.
MUDr. Leoš Vysoudil
náměstek ředitele pro zdravotní péči
pověřený řízením nemocnice od 10. 3. 2007
V Litoměřicích 27. 3. 2007
www.nemocnice-lt.cz
24

Podobné dokumenty

Název prezentace - CRAB

Název prezentace - CRAB – napojení na základní registry veřejné správy – portál pro zajištění přístupu institucí na nabídku nepotřebného majetku státu – požadovanou publicitu projektu

Více

price list - Holiday Inn

price list - Holiday Inn IBM, SONY, DELL – V PARKU STREET

Více

Canyonlands National Park (Island in the Sky) a Dead

Canyonlands National Park (Island in the Sky) a Dead než  horní  a  jeho délka  je  přibližně  800  metrů.  Dno  kaňonu  je  místy  hodně  skalnaté  a  místy  se  musí  použít  žebříky,  proto  je  tato  část  také  méně  navštěvována.  Fyzicky  ale...

Více

Pracovní tisk Asociace pohřebních služeb v ČR. Vydané

Pracovní tisk Asociace pohřebních služeb v ČR. Vydané Aktualizace Vašeho profilu na [email protected] nebo na telefonu 777 200 794.

Více

Během prezentace byla vidět nespokojenost občanů

Během prezentace byla vidět nespokojenost občanů Přítomní zastupitelé: Lenka Hasmanová, Mgr. Lenka Hocke, Petr Pospíšil, Kamil Hájek, Tomáš Řechtáček, Václav Keberdle Omluvena: Eliška Ševicová (z rodinných důvodů) Hosté: zástupkyně NPU Praha Mgr....

Více

V zorném poli pacient, aneb na choroby sádrou, nožem, paprskem

V zorném poli pacient, aneb na choroby sádrou, nožem, paprskem přednášející: MUDr. Jaroslav Halámka, lékař MěN v Litoměřicích

Více