Květen 2015

Komentáře

Transkript

Květen 2015
Ročník XVII., č. 5
Cena: 10,- Kč
www.senozaty.cz
květen 2015
SENOŽATSKÉ NOVINY
Senožaty
Nečice
Tukleky
Otavožaty
Jabloňový květ spadl mi do dlaně
svát májovým deštěm.
Je hebký, něžný déšť i ten květ
a mírný, jako oči laně.
J. Vojtěchová
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Studený máj – ve stodole ráj.
Májová kapka platí nad dukát.
Kdo se chce obohatit, ten boří vlastní
domov, žít bude ten, kdo úplatky odmítá.
(Z Přísloví krále Šalomouna)
květen 2015
Zprávy ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Senožaty
V úterý 28. dubna 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo
v pořadí 7. zasedání Zastupitelstva obce
Senožaty.
Byla provedena kontrola plnění pověření z březnového zasedání – finanční
výbor předložil seznam trvale žijících
občanů, kteří na základě obecně závazné vyhlášky budou v letošním kalendářním roce osvobozeni od placení místního poplatku za likvidaci komunálního
odpadu.
Zastupitelé se seznámili se zněním
smluv o dílo mezi naší obcí a stavební firmou SWIETELSKY. První smlouva
s názvem: Výstavba komunikace v rámci
2. etapy základního technického vybavení pro rodinné domy v lokalitě Za Sady
je v částce 773 370,- Kč včetně DPH. Na
tuto akci bude poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši
107 000,- Kč.
Druhá smlouva s názvem: Oprava komunikací u základní školy a části místní
komunikace Na Obcích bude v částce
616 698,- Kč včetně DPH. Obě akce by
měly být uskutečněny během května
2015.
Pan Jan Bouček poskytl naší obci nabídku prodeje svého lesního pozemku.
Jedná se o pozemek parcelní číslo 1401
o výměře 0,3812 ha v katastrálním území Senožaty. Na pozemku se nachází
vzrostlý, mezernatý smrkový les, stáří
cca 90 let. Vzhledem k tomu, že pozemek
sousedí s obecními lesy, byla nabídka akceptována s cenou 60 000,- Kč.
Ve spolupráci s firmou SpaceCom
z Humpolce bylo využito možnosti zažádat o dotaci v rámci Grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 na zálohování, archivaci
a posílení bezpečnostní sítě na obecním
úřadě. Náklady projektu jsou ve výši
66 054,- Kč, případná dotace by činila
60 % – tj. 39 632,- Kč, spoluúčast obce by
byla 40 % – tj. 26 422,- Kč.
Bylo využito předkupního práva obce
a schváleno, že obec odkoupí do svého vlastnictví pozemky parcelní číslo
1100/30 a 1100/31 v katastrálním území
Senožaty. Pozemky vlastní pan Roman
Maděra a jsou určeny k výstavbě rodinného domu v lokalitě Za Sady. Výměra
je 1 201 m2, cena 100 Kč/m2, tj. celkem
120 100,- Kč. Zároveň obec Senožaty
oznamuje záměr prodat tento pozemek
(je tvořen zmiňovanými dvěma parcelními čísly) dalším zájemcům.
Na vědomí byla vzata žádost pana
Václava Beneše o přidělení obecního
bytu. Zároveň došlo k revokaci usnesení
z březnového zasedání v bodě tři – obecní byt v nemovitosti č. p. 245 (hasičárna)
nebude přidělen panu Jiřímu Kotkovi ml.
Projednána a vyhodnocena jako vyhovující byla inventarizační zpráva za
rok 2014.
Ředitelka MŠ Senožaty předložila hospodářský výsledek za rok 2014.
Bylo schváleno, že zůstatek ve výši
29 064,56 Kč bude rozdělen takto:
24 064,56 Kč vloženo do rezervního fondu, 5 000,- Kč do fondu odměn.
Starosta obce informoval o dokončené akci: Veřejné osvětlení v rámci základního technického vybavení pro 9 rodinných domů. Stavbu realizovala firma KHS
Lukavec v celkové částce 134 843,- Kč
včetně DPH. Dne 16. 4. 2015 proběhlo
předávací řízení, investice byla provedena v dobré kvalitě. Pro úplnost uvádím,
že došlo k instalaci tří lamp v horní větvi
komunikace a dvou lamp v dolní části lokality. Na vědomí byla vzata žádost ředitele ZŠ Senožaty pana Miroslava Šimka
o uvolnění z funkce ředitele školy k termínu 31. 7. 2015. Starosta obce byl pověřen učinit všechny potřebné kroky k vyhlášení konkurzního řízení na pracovní
místo ředitele ZŠ s nástupním termínem
k 1. 8. 2015.
Bylo diskutováno o možnosti opravy
obecní komunikace v Otavožatech za
kapličkou směrem k hájovně. V závěru
jednání bylo diskutováno o pokračujících pracích na přemístění sběrného
dvora.
Příští zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve středu 27. května 2015 od
18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Senožatech.
ZV
1
SENOŽATSKÉ
Otazky
a odpovědi
Otázka:
V minulých dnech došlo k převozu
vyfrézované drtě z dálnice a opravě
některých obecních cest. Za jakých
finančních podmínek se toto odehrává?
Odpověď:
Vyfrézovaná drť z dálnice byla přes
zimní období uložena v areálu Zemědělského obchodního družstva v Hořicích. Ve druhé polovině dubna došlo
k převozu 654 t tohoto materiálu. Obec
Senožaty uhradila za každou tunu
50 Kč, tj. celkem 39 567,- Kč včetně
DPH. Převoz škrabanky, její rozhrnutí
a zhutnění je v režii zemědělské podniku Senagro Senožaty. Došlo k vylepšení některých prašných cest především
v Tuklekách a Otavožatech.
ZV
Přemístění
sběrného dvora
V závěru měsíce dubna 2015 došlo k úplnému uzavření a ukončení
činnosti sběrného dvora v prostoru pod Razimovými. Všechny
kontejnery byly odvezeny, došlo
k zemním úpravám tak, aby celý
prostor byl předán v pořádku majitelům zmiňovaných pozemků.
V těchto dnech je možno předávat objemné odpady, železný šrot,
nebezpečné odpady či pneumatiky ve sběrném dvoře v prostoru
vojenské ubytovny. Celý prostor
bude v průběhu května oplocen,
oplocení bude realizováno i rovnoběžně s komunikací. Sběrný
dvůr bude mít svoji provozní dobu
a obsluhu, která bude dohlížet na
správné třídění odpadů. Vše bude
upřesněno a zveřejněno. V současné době prosím všechny občany o shovívavost a spolupráci
při třídění odpadních materiálů.
Naší snahou je nejenom dát sběru
odpadů patřičný řád, ale i zamezit předávání odpadů cizím „mimosenožatským“ občanům.
ZV
květen 2015
NOVINY
OBEC SENOŽATY, 394 56 Senožaty 166, IČO: 00249050 vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),
v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení
na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky
příspěvkové organizace
Základní škola Senožaty
Požadavky: předpoklady pro výkon
činnosti ředitele/ky školy a odborná
kvalifikace podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost
školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp.
e-mail), úředně ověřené kopie do-
PODĚKOVÁNÍ
Základní škola Senožaty se opět
po roce připojila do akce, kterou vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina
s názvem Čistá Vysočina. Žáci školy
v pondělí 13. dubna 2015 v odpoledních hodinách vysbírali množství
různorodých odpadků ve škarpách
ve všech směrech ze Senožat.
Velké poděkování patří nejen žákům, ale i pedagogickému doprovodu.
ZV
kladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), výpis
z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
nebo doklad o jeho vyžádání, doklad
o zdravotní způsobilosti k výkonu
funkce ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní
životopis, koncepci rozvoje a řízení
školy, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění,
místo pro další požadavky stanovené
zřizovatelem.
Přihlášku s požadovanými doklady
zašlete v termínu do 27. 5. 2015 na
adresu: Obec Senožaty, 394 56 Senožaty 166
Ředitel bude jmenován v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném k datu
jmenování.
Obálku označit: Konkurz ZŠ Senožaty – NEOTVÍRAT!
Dramatický kroužek při ZŠ Senožaty
vás srdečně zve na
divadelní představení
POPLETENÁ POHÁDKA
čtvrtek 7. května od 17 hodin
ve společenské místnosti školy.
Základní škola Senožaty
vás zve na
ŠKOLNÍ AKADEMII
ve čtvrtek 28. května od 17 hodin
ve společenské místnosti školy.
Senohrátky, o. s. (se sídlem v Senožatech) zvou všechny děti i dospělé
na 9. ročník procházky pohádkovým lesem
„Z POHÁDKYDO POHÁDKY“
Vstoupit do pohádkového lesa můžete
v sobotu 30. května 2015 od 13,00 do 15,00 hodin,
poté bude pohádkový les uzavřen.
Start a cíl: u hájovny v Otavožatech. Možnost zakoupení občerstvení.
2
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Dubnová turistika ve fotografii
Sobota 18. dubna – Senožaty – Závodí – Otavožaty – Senožaty
U Háku
Foto: Irena Strnadová
V Otavožatech
Nově vysázená alej u Otavožat
květen 2015
3
SENOŽATSKÉ
NOVINY
1945 – 2015
Letos v květnu uplyne 70 let od konce
2. světové války. Přinášíme dva příspěvky,
které zachytily některé dny roku 1945.
První příspěvek byl vybrán se souhlasem autorky z knihy Z dějin Senožat.
Foto: etl / freeimages.com
V lednu (23. 1. 1945) byl zatčen rolník Jindřich Brož (čp. 116), údajně za
činnost v národním výboru a přechovávání zbraní. Byl vězněn až do osvobození v Terezíně, ale po návratu brzy
zemřel na následky krutého zacházení.
Dne 20. února přijelo do Senožat
dvacet ozbrojených příslušníků gestapa, zatkli zdejšího faráře Cyrila Forala,
který se právě chystal na pohřeb, a odvezli ho k poště, kde už stálo nákladní
auto a na něm zatčení senožatští občané, četnický strážmistr Josef Havel, lesní
Jaroslav Kašpar, četnický strážmistr v. v.
Adolf Vašata a vrchní četnický strážmistr Václav Hovorka.
...
Jeli přes Želiv už rovnou do Tábora.
...
Cyril Foral nařčený z podpory partyzánů byl po výsleších propuštěn
a ostatní odvezeni do Terezína. Josefa
Havla s označením „XYZ“ (návrat nežádoucí) umístili na tzv. cele smrti č. 44
za ilegální činnost a nedbalý výkon
služby (nenahlásil útěk jednoho obča-
Koupelna v koncentračním táboře Terezín
květen 2015
na z Reichu). Jaroslava Kašpara obvinili
z přechovávání partyzánů a tvoření národního výboru. Měsíc po osvobození
zemřel Adolf Vašata v humpolecké nemocnici na tyfus.
B. Havlová, Z dějin Senožat
Druhý příspěvek – ze senožatské kroniky – se objevil v SN již před pěti lety.
Snad jeho opakování nebude vadit.
Senožaty v květnu 1945
Krátce po poledni dne 5. května
1945 zaslechli jsme v rozhlasu výzvu
k Pražanům, aby přispěchali na pomoc Českému rozhlasu. Výzva se stále
stupňovala, až vyzněla v zoufalé volání
o pomoc.
Tu každému posluchači stydla krev
v těle a pěst se křečovitě svírala. Kolem
čtvrté hodiny odpolední doručil zvláštní posel Bohumilu Hadravovi vyhlášky
s Provoláním k českému národu a výzvu k utvoření národního výboru. Občané se narychlo sešli do hostince, kde
byl ihned zvolen první místní národní
výbor. Členové byli: Jan Buňata, rolník
v SE č. p. 90 (bývalý starosta), Jan Svoboda, rolník v SE č. p. 29, Josef Šiman,
rolník v SE č. p. 53, Stanislav Hadrava,
rolník v SE č. p. 26, František Vondráček,
rolník v SE č. p. 32, Hynek Holub, řídící učitel v SE č. p.166, Josef Kott, řed.
měšť. školy v SE č. p. 91, Bohumil Hadrava, učitel v SE č.p. 68, Bohumír Siegel,
správa letiště v SE a Cyril Foral, farář v SE
č. p. 1.
Národní výbor ujal se ihned práce
a předsedou byl zvolen Jan Buňata, rolník v SE č. p. 90. Ještě téhož dne bylo
odzbrojeno 10 německých vojínů –
zběhů, uprchlíci německé národnosti
byli zajištěni jako rukojmí a velitel letiště u Jiřiček byl vyzván telefonem ke
kapitulaci. Velitel letiště odpověděl, že
o kapitulaci nemůže sám rozhodnouti,
nýbrž že musí vyčkati rozhodnutí jejich služebny. Jasněji řečeno, posádky
nemínily již bojovati, ale hrdí nacisti
nechtěli se vzdáti civilistům, nýbrž čekali, až se dostaví pravidelná vojenská
jednotka, které by složili zbraně. Doufali, že vojska západních mocností budou
u nás dřív než Rudá armáda, neb velice
rychle postupovala k českým hranicím.
V příštím dnu velkoadmirál Denitz podepsal kapitulaci a bylo zřejmo, že každá jednotka bojuje na svou pěst. Místní
národní výbor rozestavil v obci hlídky
a dbal o bezpečnost. V místech, kde
byly německé posádky, byly národní
výbory stíhány. V Senožatech obešlo se
vše bez krveprolití.
Dne 6., 7. a 8. května, tj. v neděli,
v pondělí a v úterý, valily se po silnici
proudy německých vojínů, kteří prchali z Moravy přes náš kraj k západu, aby
se rychle dostali do zajetí k západním
mocnostem, kde snad hledali záchranu.
Také naší obcí projelo něco vojska a vše
směřovalo přes Pacov na Tábor. Vojenské útvary se nesměly zastavovati, neb
vojáci používali ihned zbraní. Místní
národní výbor byl důvěrně upozorněn,
aby odzbrojené vojáky propustil, neb
německá posádka v Želivě o nich ví
4
Ilustrační foto: Rick van Helden / freeimages.com
70 let od konce 2. světové války
SENOŽATSKÉ
a mohla by prý v Senožatech
drasticky zakročiti.
V úterý dne 8. května v poledních hodinách bylo slyšet od letiště silné detonace
a hned nato vystoupil nad letiště černý dým. Posádka na letišti pálila a ničila letadla, zásoby a skladiště
a ještě téhož dne před večerem opustila v autech, velitelé v letadlech, hořící
letiště. Tímto dnem zdejším občanům
se ulevilo, neb bylo zřejmo, že je to již
bezhlavý útěk a že Rudá armáda bude
brzy u nás.
Ve středu brzy po poledni objevily se
na státní silnici v Křelovicích první ruské
tanky a překazily útěk německého vojska. Všichni občané chtěli viděti Rudou
armádu, proto chvátali ke státní silnici
do Křelovic, aby viděli naše osvoboditele. Proudy Rudé armády valily se ku Praze a všichni občané je s jásotem vítali.
To byla nejkrásnější chvíle po smutné
době okupace.
Němečtí vojáci prchali nadále přes
náš kraj k Táboru, avšak nešli již po silnici, nýbrž potulovali se lesem.
V Senožatech se objevili první ruští vojáci ve čtvrtek dne 10. května
NOVINY
odpoledne. Přijeli v osobním autu. Ještě téhož
dne projel obcí první
tankový oddíl. Potom
projížděly oddíly Rudé
armády naší obcí denně. Zdejší obcí projížděla hlavně jízda a trény
(zásobovací oddíl u vojska). V městečku se zdrželi pouze při krmení koní
a jeli zase dál.
Za ruským vojskem se dopravovalo
mnoho materiálu na vozech. Též v našem městečku byly všechny koňské přípřeže zabaveny a jely s vojskem a s materiálem až za Štěchovice. Dobytek byl
hnán za vojskem v celých stádech a lidé
z vesnic museli dobytek vojsku honiti.
Koncem května muselo z našeho
městečka 40 mužů vésti koně až na
Zbraslav. Každý muž dostal čtyři koně,
na jednoho si sedl a tři měl k němu přivázané. Koní byl veliký transport.
Jaro bylo pěkné, proto i 9. května
byly trávy na lukách, jetele na 60 cm
vysoké i žita již metala. Vojáci Rudé armády pásli koně na lukách podél cest
a silnic, takže vůbec nežádali jiného krmiva.
Po lesích potulovaly se tlupy ozbrojených německých vojáků. Tyto tlupy
navštěvovaly samoty a lidé jim museli
dávati jídlo a civilní obleky.
V obci pro pořádek byly zřízeny národní nebo revoluční gardy. Tyto gardy měly též za úkol vyčišťovati lesy od
ozbrojených band. Při první výpravě
přivedli naši vojáci z lesa 21 německých
vojáků. Dne 12. května odebral se do
lesa do „Bumbového žlabu“ dvacetiletý
hoch Květoslav Hoda, syn četnického
strážmistra v Humpolci, jehož doprovázel kamarád Josef Vaněk z Obcí. Květoslav Hoda měl s sebou automatickou
pistoli. V lese bylo několik zběhů. Hoch
skočil s pistolí za strom a vyzval kamaráda, aby rychle doběhl do městečka
pro posilu. Kamarád slyšel, že padly
v lese asi dvě rány. Když se dostavila
naše garda do lesa, našla již hocha Květoslava Hodu mrtvého s prostřelenou
hlavou a s ranou v prsou. Byl zavražděn
německými bandity. To byla první oběť
v našem městečku.
V dalších dnech vraceli se nám z Terezína naši ubozí mučedníci v hrozně
zbědovaném stavu. Vrátilo se všech pět
vězněných – Jindřich Brož, Adolf Vašata, Jaroslav Kašpar, Josef Havel a Václav
Hovorka, avšak s podlomeným zdravím. Téměř všichni vězňové byli nakaženi tyfem. Ani ne v měsíci po návratu
zemřel v nemocnici v Humpolci Adolf
Vašata a dne 22. 8.1945 dotrpěl též
v nemocnici v Humpolci Jindřich Brož.
Adolf Vašata byl převezen do Hradce
Králové, Jindřich Brož je pochován na
zdejším hřbitově. Na zdejším hřbitově
je též urna s popelem zemřelého Karla
Březiny, který se stal obětí pracovního
nasazení v Německu. Zemřel v Drážďanech roku 1942.
Mezi senožatskými rodáky, usedlými
v Praze, bylo však ještě více obětí, a to:
Jan Veselý, truhlář z Prahy, a JUDr. Josef
Vaška z Prahy. Byli popraveni. Alois Lukeš, obuvník z Prahy, dotrpěl v koncentračním táboře v Mauthausenu.
I. Strnadová
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. hledají
SVÁŘEČE
Požadujeme:
 Svářečský průkaz s oprávněním ZK 135 nebo ZK 141
 Výuční list v oboru
 Spolehlivost
 Praxe min. 3 roky
V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:
[email protected]
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213
květen 2015
Nabízíme:
 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
 Příspěvek na závodní stravování
 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění
 Příplatky nad rámec ZP
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika
Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117
5
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Pálení čarodějnic
Foto: Irena Strnadová
Jedná se o velmi starý a dodnes
živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na
některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května
byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže
dnu, nacházejícímu se přesně
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že
tuto noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně
je tato noc jedním z největších
pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých
jeskyní a podzemních slují, ve kterých
jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku byla
pravděpodobně oslava plodnosti.
Čarodějnice na hranici
Na ochranu před čarodějnicemi
(původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až
výsledkem inkvizičních procesů)
se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se
z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní
moc pro zvýšení úrody. Někdy se
rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se
přes oheň skákalo kvůli zajištění
mládí a plodnosti.
Pramen: Wikipedie
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě, průběhu i závěru tradiční akce – „pálení čarodějnic.“
Ateliérové úvahy
SENOŽATY
Jeli jsme včera pro balkonové pelargonie a počasí bylo skvělé, slunečné –
přímo letní. Na duben až neobvyklé.
Světelnost vynikající. Neodolal jsem
a nafotil pár motivů v Senožatech, ke
kterým bych se rád vrátil. „Moje“ panoráma kostelíčka a fary bylo jasné.
Ale v té světelné záplavě mě zaujal mo-
květen 2015
tiv jihočeských štítů na náměstí. Bývalá hospoda U Veselých, domek malíře Karla Drdla a obchůdek – to vše
přímo přesvíceno venkovskou bělostí
a jasnou žlutí. Do této osvětlené části
zasahovaly shora větve, listy tmavých
kaštanů a ten kontrast byl úchvatný!
Světlo a stín! Zvážím realizaci viděného olejem na sololitu. Zde by zřejmě
šlo i o přímou možnou malbu, protože by se stojan mohl postavit do stínu
stromů, ale šlo by to také zpracovat ve
výtvarném posunu doma v ateliéru.
Krásná prosvícená kulisa jihočeského
baroka orámovaná nahoře nepravidelnou oponou či závěsem kaštanového
listoví.
MONOTYPY
Nejméně měsíc jsem plný jakéhosi
výtvarně laděného nadšení s vírou ve
vlastní síly, jev ne tak často obvyklý.
Možná pomíjivý, ale zatím obsažený
v nádherných pocitech zážitků z tvorby.
Monotyp! Výtvarná technika nesporně
zajímavá, přizpůsobená mým možnostem a schopnostem, technika hravá
a tvůrčí. Možná obohacená o trochu
inovačních výtvarných prvků co se týče
podkladu a kombinovaných postupů.
Jistý druh kritiků by možná připomněl
náhodnost vzniku. Ano, souhlasím, ale
ta náhodnost se dá výtvarně ovlivňovat. A v tom je ten fór!
6
SENOŽATSKÉ
Významné životní jubileum
v květnu oslavuje:
Bohumila Havlová, Senožaty
75 let
Hana Příhodová, Senožaty
75 let
Eva Křikavová, Senožaty
75 let
Zdeněk Čáp, Tukleky
60 let
Blahopřejeme k narození dítěte:
4. 2015 Michal Procházka
* 14.
rodiče: Iveta Breitová, Martin Procházka,
Senožaty 80
sourozenec: Martin Procházka
Píseň pro matičku
Krista Bendová
8. 5. Den matek
Letí, letí písnička, k mámě zaletí,
poslyš, drahá mamičko, pozdrav od dětí.
Ty jsi naše sluníčko, láskou zahříváš,
díky, mámo, že nás tak velmi ráda máš.
Masáže Iva Piklová Senožaty
Dopřejte si jarní detoxikaci organismu
– MEDOVOU MASÁŽ SE ZÁBALEM
Medová detoxikační masáž je velmi vhodná na očistu –
detoxikaci těla a posílení imunity. Je to velmi účinná tradiční
metoda zlepšující stav organismu. Odstraňuje toxiny z těla,
omezuje projevy stresu a redukuje následky nezdravého
životního stylu.
Medová masáž se provádí na zádech teplým medem. Dokonale
prohřeje a uvolní svaly podél páteře. Právě zde se nacházejí
akupresurní body vnitřních orgánů, a proto při
této masáži dochází kromě očisty organismu
také k příznivému ovlivnění jejich funkcí.
Pro objednání a jakékoliv informace volejte
722 938 809 nebo pište [email protected]
Budu se na Vás těšit.
květen 2015
NOVINY
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byl tatínek každému z nás.
Nikdo ho nevrátí, nikdo ho nevzbudí,
nikdy už nezazní tatínkův hlas.
Dne 17. května vzpomeneme nedožitých 77 let
našeho milovaného manžela, drahého tatínka, dědečka
a pradědečka pana Josefa Linharta ze Senožat.
Žil skromně, každý ho měl rád, odešel tiše, můžeme
jen vzpomínat...
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka Marie, dcera Jitka a syn Josef s rodinami,
a sestra Miluše s rodinou
BLANÍK
Stanislav Příhoda
Jak pasáček u Veřejové skály sivý malíř stojí
jen v ruce místo hole paletu a štětce
připraven k nerovnému rytířskému boji
a múza přívětivá – přijít nechce.
Už smráká se a plátno dosud bílé,
když horu tajemnou mlžný závoj halí.
Ještě nepřichází múzová ta chvíle
– když hukot zbrojný ozývá se v dáli...
Tu skála vydává svůj vzácný poklad tajný
a houfec rytířů na koních cválá v modrou dál.
Podkoví cinkot ozývá se chorálný a bájný,
když průvod míří za kamenný val.
Vtom za svitu luny bledé půlnoc sova houká
za dohledu jen tmavých očí laní.
Až do rána pak jižní travná louka
dějištěm je zbrojných mužů klání.
To vše letí hlavou na místě dávné keltské slávy,
kde posvátná hora vyzařuje mocnou svoji sílu.
jak to však vyjádřit, by obraz dával signál hravě pravý?
Snad potkat zde tu správnou múznou vílu...
A malíř stojí pod větvovým baldachýnem,
dumá, dumá – jak tuto sílu přenést na obraz.
Blaníkem opilý jak chutným rubínovým vínem
– s pokorou předává potomkům svůj pocitový vzkaz.
DŘEVOPRODEJ SENOŽATY
AKCE NA DESKY DURELIS (do vyprodání zásob)
15 x 1250 x 2500 mm rovná hrana 108Kč/m2 + DPH
Stále v nabídce:
Masivní palubky, podlahy, lišty, lazury Remmers,
desky Durelis, vodě odolné překližky,
mont. pěny, tmely, silikony, lepidla, ředidla,
včelařské potřeby, zahradnické nářadí.
Dřevěné brikety buk+dub.
Jiří Pohan, truhlářství, Senožaty 241
tel. 606 168 299, 606 433 483
www.truhlarstvipohan.cz
7
NOVINY
Foto: Irena Strnadová
SENOŽATSKÉ
KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL
393 01 PELHŘIMOV
KŘEMEŠNICKÁ 1946
393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 565 323 360, 777 162 132
 VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ, RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
 ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
 PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
 PEČICÍ KAMENY

ZAJÍMAVÉ CENY, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA,
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!!
ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ
Vydává 12x ročně OÚ v Senožatech. Redakce, korektury: Mgr. Irena Strnadová, grafické zpracování: Lucie Skálová.
Povoleno OkÚ Pelhřimov pod označením: MK ČR E 11396, tisk: OÚ Senožaty, nákladem 160 ks, cena 10,- Kč.
Datum uzávěrky je vždy 25. předcházejícího měsíce.
Své příspěvky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
květen 2015
8

Podobné dokumenty