From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]] Sent: Friday

Komentáře

Transkript

From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]] Sent: Friday
From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, April 04, 2014 4:01 PM
To: '[email protected]'
Subject: Dotaz k pokynům pro výpočet solidární daně u daně z příjmů fyzických osob
Dobrý den, včera jsme zaznamenali problémy u tiskopisu 25 5405 MFin 5405 vzor č. 20 a 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č.
21, konkrétně u pokynu k sestavení (výpočtu) řádku 59:
ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a ř. 37 po vynětí
a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2013
je 48násobek
průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. 1 242 432 Kč).
Pokud poplatník spočítá solidární daň v souladu s tímto pokynem, například v tomto zadání:
příjmy v §6 (ř. 31) = 2mil
dílčí základ daně dle §7 (ř.37) = -100tis
vychází solidární daň 46029,76, shodně počítá i aplikace EPO MFČR verze 36.30.1.
Údajně to ale není správně, paní Milerová z GFŘ (tel. 296 852 947) tvrdí, že pro výpočet solidární daně existuje jiná
metodika, než je pokyn k sestavení uvedený výše. Toto potvrdil na můj dotaz včera emailem i Ing. Vrána.
Ani pan Vrána, ani paní Milerová ale nesdělili nový metodický pokyn pro výpočet řádku 59, ani jak mají postupovat
poplatníci, kteří v souladu s aktuálními pokyny vypočítají a odvedou solidární daň nesprávně.
V aplikaci EPO MFČR psal včera pan Vrána že prý bude výpočet tento týden opraven, ale dnes mi došlo avízo od pana
Korčáka na chystanou inovaci a o opravě výpočtu solidární daně tam není zmínka.
Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému.
S pozdravem,
Martin Šťastný Daniel
jednatel
U2Brno s.r.o.
From: Vrána Petr Ing. (GFŘ) [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, April 07, 2014 12:11 PM
To: '[email protected]'
Subject: RE: U2BRNO - dotaz
Dobrý den,
věcně k problému Vás chci informovat, že chyba byla již opravena. Tzn. při výpočtu solidárního zvýšení daně se
nezohledňuje dílčí daňová ztráta dle §7 zákon o daních z příjmů.
Zdraví
Petr Vrána
From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, April 07, 2014 12:31 PM
To: Vrána Petr Ing. (GFŘ)
Subject: RE: U2BRNO - dotaz
Dobrý den pane Ing. Vráno, děkuji za informaci.
V EPO je výpočet opravdu jinak, ale pokyny:
Jsou stále stejné.
V EPO to zas takový problém asi nebude, když jde o vypočítaný údaj, i když je hodnota vypočtena jinak než požaduje pokyn
ale toho si asi nikdo nevšimne.
Horší situace je u poplatníků, kteří sestavují tiskopisy mimo EPO, dle tištěných pokynů.
Těm tedy MF ČR doporučuje co konkrétně – jak se má hodnota spočítat, v návaznosti na jaký metodický pokyn?
K problému jsem zaslal v pátek dotaz na podatelnu, prozatím ani nedošlo potvrzení o přijetí.
S pozdravem,
Martin Šťastný Daniel
From: Vrána Petr Ing. (GFŘ) [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, April 07, 2014 12:33 PM
To: '[email protected]'
Subject: RE: U2BRNO - dotaz
Dobrý den,
dotazem se budeme zabývat.
Zdraví
Petr Vrána
From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, April 07, 2014 1:05 PM
To: 'ePodpora (GFŘ)'
Subject: RE: U2BRNO - dotaz
Dobrý den pane Ing. Korčáku, dnes mi pan Ing. Vrána napsal, že v EPO je opravený výpočet u řádku pro solidární daň.
Opravdu je tomu tak, přitom metodický pokyn k výpočtu řádku zůstal beze změny.
Taky mne zarazilo, že nepřišlo žádné avízo o změně v EPO – toto proběhne v tichosti bez vědomí poplatníků, kteří již
sestavili a odvedli daň chybně?
Děkuji předem za podrobnější informace.
S pozdravem,
Martin Šťastný Daniel
-Dosud bez odpovědi
From: Bláhová Andrea (GFŘ) [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, April 15, 2014 3:17 PM
To: '[email protected]'
Subject: Odpověď č.j.: 20573/14
Dobrý den,
zasíláme odpověď na dotaz – solidární zvýšení daně:
-začátek
-GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Odbor daní z příjmů
Oddělení daně z příjmů fyzických osob
Vyřizuje: Ing. Daniela Hrabětová
Tel: 296 854 367
V Praze dne: 15.4.2014
Č.j.: 20 573/14/7001-11100-109736
Pan
Martin Šťastný Daniel
E-mail: [email protected]
Věc: Dotaz – solidární zvýšení daně
Generální finanční ředitelství obdrželo Vaše podání ze dne 4.4.2014, ve kterém reagujete na e-mailovou korespondenci
s p. Ing. Vránou a telefonický výklad pí Müllerové, k tématu výpočtu solidární daně na řádku č. 59, resp. pokynu k výpočtu.
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:
Základ daně je definován § 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDP“) a zní: „Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely
daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění
a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud
hovoříme o základu daně (dílčím základu daně), jedná se vždy o kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji, příp. nulu.
Ztráta je pak definována v § 5 odst. 3 ZDP a první věta zní: „Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o
příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou.“ Ztráta je tedy záporný rozdíl mezi příjmy a
výdaji.
Na řádku č. 37 daňového přiznání se pak uvádí v souladu s pokyny dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání…., z čehož je
opět zřejmé že pokud hovoříme o dílčím základu daně, nejedná se o ztrátu a opačně.
Solidární zvýšení daně je pak upraveno v § 16a ZDP a zní:
Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném
zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Z konstrukce tohoto ustanovení je pak zřejmé, že solidární zvýšení daně ve výši 7% se vztahuje ke kladnému rozdílu částek
dle písm. a) a b), přičemž v písm. a) se hovoří pouze o dílčím základu daně (tedy kladnému rozdílu mezi příjmy a výdaji)
nikoliv ztrátě (tedy zápornému rozdílu mezi příjmy a výdaji).
Příklad:
Dílčí základ daně dle § 7 (po vynětí):
Dílčí základ daně dle § 6 (po vynětí):
Celkem součet příjmů dle § 6 a § 7- viz písm. a):
600 000,- Kč
800 000,- Kč
1 400 000,- Kč
Částka 48násobku průměrné mzda činí 1 242 432,- Kč (viz pokyny) – písm. b)
Rozdíl mezi a) a b) pak je:
1 400 000 - 1 242 432 = 157 568,- Kč
Solidární zvýšení daně ve výši 7% se pak počítá z tohoto kladného rozdílu. V případě záporného rozdílu uvedených hodnot,
tj. kdy součet dílčích základů dle § 6 a § 7 nepřesáhne částku 1 242 432,- Kč, se solidární zvýšení neuplatní.
Solidární zvýšení daně činí: 0,07 x 157 568 = 11 029,76 Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že pokyny k řádku č. 59 chybné nejsou, nicméně chápeme, že výpočet solidárního zvýšení daně
může být pro mnohé poplatníky problematickým, proto v komplikovanějších případech při aplikaci daňových zákonů
doporučujeme poplatníkům, aby se obrátili na certifikovaného daňového poradce, který se o daný konkrétní případ postará
s odbornou péčí. Zároveň upozorňujeme, že pokyny jsou pouze pomůckou pro vyplnění daňového přiznání, kde není možné
zohlednit všechny varianty a kombinace výpočtů. Rozhodující je vždy platné znění příslušného zákona (ZDP).
Na závěr Vám sdělujeme, že chyba týkající se započítání ztráty z podnikání (§ 7) vůči příjmům ze závislé činnosti (§ 6) je již v
EPO odstraněna.
S pozdravem
Ing. Petr Vrána, v.r.
vedoucí oddělení 111
-konec
-S pozdravem
Andrea Bláhová
Odbor daní z příjmů
Sekce metodiky a výkonu daní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22
telefon: + 420 257 04 2854
e-mail: [email protected]
www.financnisprava.cz
From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, April 15, 2014 4:00 PM
To: Bláhová Andrea (GFŘ)
Subject: RE: Odpověď č.j.: 20573/14
Dobrý den paní Bláhová,
děkuji za vyjádření, v příkladu který zde pan Ing. Vrána uvedl ovšem nefiguruje u §7 ztráta což je škoda protože problém je
právě o tom jak u vyčíslení solidární daně postupovat pokud je základem daně dle §7 ztráta.
Rovněž upozorňuji opakovaně, že pokyny k výpočtu řádku 59 zní:
ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a ř. 37 po vynětí
a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok
2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. 1 242 432 Kč).
Pokud poplatník postupuje dle tohoto pokynu, vypočítá daň chybně.
Je přitom zřejmé, že znění pokynu mělo být takto:
ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a kladnou
hodnotou ř. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete
metodu vynětí. (Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. 1 242 432 Kč).
A je tedy zjevné, že pokyny jsou v tomto konkrétním případě chybné.
Chybný byl i výpočet v aplikaci EPO, který sice již byl opraven, ale oprava chyby nebyla nijak avizována a jeden z mých
dotazů – kompletní text jsem doplnil nakonec tohoto emailu - byl i jak bude postupovat správce daně vůči poplatníkovi,
který sestavil přiznání v aplikaci EPO a daň zaplatil chybně. Tento zůstal bez odpovědi a já o ni opakovaně prosím.
S pozdravem,
Martin Šťastný Daniel
jednatel
U2Brno s.r.o.
From: Vrána Petr Ing. (GFŘ) [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, April 16, 2014 3:37 PM
To: '[email protected]'
Subject: k č.j.: 20573/14
Dobrý den,
neměl jsem doposud z časových důvodů prostor Vám napsat. Proběhlo období četných dotazů související s
podáním daňového přiznání, které plynule navázalo na období připomínkového řízení k zákonu o daních z příjmů. Činím
tedy tak až nyní a děkuji za Vaše podněty týkající se úpravy pokynů k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které pro
aktuální zdaňovací obdobím zvážíme. V minulosti jsem měl ve své náplni zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických
osob a byl jsem velmi rád za podněty, které jsem ze strany odborné veřejnosti obdržel. To trvá i nadále.
Mám-li odpovědět na vaše další dotazy, musím se tázat s jakým záměrem jste je opakovaně pokládal. Totiž je zřejmé , že na
Vámi dosud zaslané dotazy bylo věcně zodpovězeno tzn. obecně lze shrnout:, že:
daň má povinnost poplatník vypočítat v souladu se zákonem o daních z příjmů a pokyny mohou být pouze
pomůckou k vyplnění přiznání
a
správce daně bude dle platného předpisu přistupovat ke každému případu individuálně.
Ze zmíněného vyplývá, že pokyny nemohou obsahově postihnout celý platný předpis. Názory na jejich obsah jsou
každoročně průběžně vyhodnocovány a věřte, že nebyl nalezen univerzální model, který by pokyny hodnotil za zcela ideální.
K postupu správce daně lze obecně uvést, že v každém případě lze předpokládat, že vyzve poplatníka aby přiznání k dani
opravil shledá-li, že podané přiznání není v souladu s platným, předpisem.
Ve věci tedy zvažte tedy další dotazy k tématu , ke kterému jsme se již vyjadřovali.
Děkuji
S pozdravem
Petr Vrána
From: Martin Šťastný Daniel [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, April 25, 2014 12:12 PM
To: 'Vrána Petr Ing. (GFŘ)'
Subject: RE: k č.j.: 20573/14
Dobrý den pane Vráno, děkuji za vyjádření.
Moje dotazy vycházejí z reálné praxe, kdy již několik subjektů odvedlo daň v souladu se zněním pokynů a jsou proto v
pochybnostech.
Byli sice upozorněni správcem daně na nesprávnou výši odvedené daně, ale ten jim nebyl schopen podat vysvětlení, kde
vlastně problém vznikl a dokázal je na finančním ředitelství. A na finančním ředitelství, namísto aby se dočkali nějakého
uspokojivého vysvětlení, bylo jim řečeno, že se mají soudit, jsou-li výkladově silní. Lidé jsou z tohoto jednání v šoku a
nepřispívá to ani trošku k pěstování nějaké solidní kultury…
Věřte, pokud se otevřeně nepřizná chyba, jsou věci zbytečně náročné a složité.
To už je opravdu vše, co jsem k tomuto chtěl napsat. Je na Vás, zda budete i v budoucnu nadále zastávat stanovisko, že
pokyny k sestavení DAP jsou nezávazné. Občané ČR se ale s tímto názorem neztotožňují. Zřejmě ale bude muset dojít
k soudní při, aby ústavní soud sdělil, jak se věci mají míti.
S pozdravem,
Martin Šťastný Daniel
jednatel
U2Brno s.r.o.

Podobné dokumenty