Usnesení

Komentáře

Transkript

Usnesení
Číslo1ednací: oB5 EX 397/09'154
Usnesení
o nařízení dražebního jednóní - elektronickó dražba
soudní exekutor JUDr.
N4ilan Suchánek, Exekutorslcý úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245110' 190 00
Praha 9, WuM/.exekucepraha.cz' pověřený provedením exekuce na základě usnesení o naříZení exekuce a
pověření exekutora k jejímu provedení č.j' 12 Nc 84/2009-5, ze dne 27.2.2009 které \,ydal okresní soud v
'
ČeskémKrumlově, kteým byla nařízena exekuce k náVrhu
opráVněného:
KRUK s.A., Legnicka 56, 54204, Wroclaw, lč oooo24o8, zast' Karel Votf, Mgr.'advokát advokátní
kanceláře VoLF a partneři s.r.o', Jindřicha Plachty 3163/28, 15000' Praha 5
proti poVinnému:
, adresa pro doručování Bláha
Jaroslav Bláha,
Jaros lav,
k Uspokojení pohleoavKy opravněného Ve
\,ysl
' '' '' '' '
'. '.
' '
'...
'
'12LL25,24 Kč s přísluŠenstvím
rozhodl na Základě g 52 a g 69 Zákona č, L20l2001' sb' Ve znění předpisů úČinnýChdo 3I.12'2012 (exekuční
řád)
takto:
K prodeji nemovitých Věcí povinného postiŽených exekuČním přÍkazem soudního exekutora ČíSlo085 EX
397/09-10, který nabyl práVní moci dnern 4'6'2009, se nařizuje draŽební jednání (draŽba) a k jeho provedení
se !rydáVá tato:
VEREJNA DRAZEBNI VYHLASKA
V souladu s Ustanovením s 336b Zákona č' 99/1963 Sb.' občanský soudní řád' Ve Znění účinnémdo
3L'L2.2012, dále jen ''o.s'ř.'' se nařizuje jednání k provedení draŽby nemoviých věcí povinného a stanovlm:
I.
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednicfuím elektronického systému drďeb
na adrese poftálu
http ://www.exd razbv.cz
Čas zahájení elektronické drďby.|e stanoven na den 16'3.2015 V 10:00 hod., od tohoto okamŽiku
mohou draŽitelé Čin jt podání'
Ukončeníelektronické dražby je stanoven na den 16.3'2015 Ve ]-3:00 hod' DraŽba se VŠakkoná
do doby, dokud draŽitelé ČinÍpodání (9 336i odst' 4 o's.ř.). BUde-|i v posledních pěti minutách před
Stanoveným okan]Žikem ukonČení draŽby Učiněno podání' má Se Za to' Že draŽjtelé stále Činípodání a
okamŽik ukončení draŽby se poSoUVá o pět minut od okamŽlku UčiněnÍ podání. Budou-li poté činěna dalŠí
podání' postup clle předcháZejíCí Věty Se opakuje. Up|yne-li od posledního Učiněnéhopodání pět minut, aniŽ
by bylo uČiněno dalŠípodání, má se za to, Že draŽitelé )iŽ nečinípodání a draŽba končí.
ll
DraŽen bUde náSledllií{:í Šnoll lvlá stn ickÝ nodíl ve výši % na nemovitých Věcech povinného: JaroslaV
Bláha'
'
spoluvlastnický podíl Ve VýŠi% na nemovlrycn Vecech zapsaných na LV 1313, kat' ÚZemí Větrní, obec
Větřl]í, okres Český Krumlov
!
l;::-'::_':l
210/1
byt
606't
v!.'r.r
..f
42'l
.
/22A699
269, 21a, 271, byt.dťun, !v 117'7
st. 427 , LV II'11
zistiv-Da IJlocha a t]ádvo.r
Se VšemI SOuČástmi a přísluŠenstvím'
EXekutorský Úřad Plaha 9, Pod Pekálnami 245110' 190 00 Praha 9 JUDí'lMilan suchánek, soudníexekutoí
e_podatelna] [email protected]Íaha'cz tel|266 032 031, fax:266 032 032,lD DsIqjzg8zq
e_ma]l: [email protected],
Shora Llvedené nemovité Věci s přísluŠenstvÍma součástmi tvořÍ jeden Íunkčnícelek a budou draženy
spo|ečně jako jeden komplex.
lll.
Jako dražitel se můžeelektronické dražby účastnitpouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhaiícína portálu www.exdrazbv.cz, prokáže svou totožnost, k této drďbě
se na portálu WWW.exdrazby.cz přihlásí a na účetsoudního exekutora zaplatí dražebníjistotu Ve výši
stanovené touto draŽební Vyhláškou V čl. Vl.
Registrovaným dražitelem se stane kaŽdá osoba (Íyzická i práVnická), která se jako draŽitel
registruje na portálu \/\,ryr\li.exdrazby.cZ, a to bud'změnou jiŽ dříVe provedené základní registrace na
..Registracl draŽitele'' v sekci ''Můj úČet",nebo se rovnou jako draŽitel registruje V sekci
'E€sjsuaeď.-
Registrovaný dražitel vokáŽe sVoU totoŽnost ,,Dokladem o plokázání totoŽnosti registrovaného
draŽitele pro draŽby probíhajíCína portálu WVW'eXdrazby.CZ" (dále jen ,,Doklad o prokázánÍ totoŽnosti"),
]ehoŽ formulář je umístěn na portálU wlw'exdrazb)r'cz V sekci '.Nlůi Účet" nebo v informačnímbanneru
detailu této draŽby na ponálu Wwl,ry'exd raZby.CZ umístěného V sekci '.[,4ole draŽby" poté' co se k této draŽbě
přihlásí kIiknUtÍm na tlačítko,, Přihlásit se k dražbě".
PodplS Registrovaného draŽitele na DokladU o prokáZání totoŽnoSti musÍ být úředně oVéien.
V případě právnické osoby' obce, VyššíhoÚZemně samospráVného celku nebo státu muSí být Doklad
o prokázání totoŽnosti podepsán osobou uvedenou V Ust. s 21, 2La a zlb o.s'ř., jejíŽ oprávnění musí být
prokáZáno listinou, jeŽ musí být úředně ověřena' nebo jejich zástupcem, jehoŽ plná moc musí být úředně
oVěřena'
V případě elektronického doručovánímusí b]ýt řádně lyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totoŽnosti
a IiStiny prokazUjícÍ opráVnění jej podepsat' převedeny do elektronické podoby Íormou aUtoriZované
konverze dokumentů' Doklad o prokáZání totoŽnosti nesmí být ode dne jeho VyplněnÍ Registrovanyn']
draŽitelem ke dni konání této draŽby StarŠíŠesti měsíCů.
Doklad o prokáZání totoŽnosti s listinami prokazujícími opráVnění jej podepsat' doruČíRegistrovaný
uŽivatel soudnÍmu exekUtorovi někteým Z těChto způsobů:
a)
Uloženímna portálu WlW.eXdraZbVlZ V sekci ''N,4ůj ÚČet";
Zaslánírn prostřednictvím Veřejné datové Sítě, a to bud'na adresu elektronické podatelny exekutorského
ÚřadU e-podatelna(aexekuce0raha'cz, anebo do datové schránky soudního exekUtora _ lD: ďzg82q;
zasláním vyplněného reqistračníhoformuláře drŽitelem poštovní licence nebo
osobně V Sídle soudního exekutora na adrese Praha 9, Pod Pekárnami 245110.
b)
c)
d)
lV.
397
Výsledná cena draŽených nen]ovitých VěCí urČená Usnesením soudního exekutora č.j. 085 EX
l09-I4L činíčáStkU: 270.000'- Kč.
V.
NejniŽšípodání se stanoví Ve \^ýši dVoU třetin lysledné ceny draŽených nemoviýCh Věcí a jejich
přísluŠenství,práV a jinýCh majetkový'ch hodnot, tj' na částku 180.000.- Kč'
Vl. VýŠijistoty ulčUji (max' třemi čtvrtinami nejniŽšího podánD na částku 25.000'' Kč' Zájemci o koupi
draŽených nemovitých Věcí jsou povinni sloŽit jistotu před draŽbou, a to V hotovosti do pokladny
exekutorského Úřadu nebo na účetsoudního exekutora č. 1251007551/5500, vedený U Raiffeisenbank pod
variabilním symbolem, kteým je rodné číslofyzické osoby - Účastníka draŽby nebo lČo právnícké osoby _
ÚČastníka draŽby a specifickým syÍnbolem, kteým je číslojednací bez lomítka, tedy 39709. K platbě na Účet
souc1ního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy' bylo-li před zahájením elektronické draŽby zjiŠtěno, Že na
Účet soudního exekutora také doŠla.Platba mUSí být provedena pod variabilním symbolem' kteým bude
rodné Číslonebo lČ zá]emce o koupi draŽených nemovitých Věcí. DraŽitel na portálU wwryv'exdrazby.cz,
prokáŽe SVoU totoŽnost Způsobem uvedenym V cl. lll. této VyhláŠKy a přihlásí se k této draŽbě, a s Uvedením
variabilního symbolu, kteým bude V případě právnické osoby její identiÍikaČníčísloa v případě fyzické
osoby její rodné Číslo.
Vll.
PráVa a ZáVady spojené s nemovitými Věcmi, nebyly zjištěny.
Vlll. ZáVady, které prodejem nemovitých VěcÍ V draŽbě nezaniknou' nebyly Zjištěny'
ExekL]torský Úřad Praha 9, Pod PekáÍnam 245110, 190 00 Praha 9 JUDÍ'Milan suchánek, soUdnÍ exekutol
e_marl [email protected]'cŽ' e-podatelna: [email protected]íaha'cz tel:266 032 031' fax:266 032 032'lD D5:qjzg82q
lX'
soudni exekutor rozhodl, Že bylo prokáZáno předkupní práVo k prodáVaným nemovitým Věcem. Proti
lomUIo rozhod1Utl nenl podle s 336e
osŘ odvoiá1ípilpUStne'
Předkupní práVo sVědčípro: BláhoVá zdeňka,
X.
VydraŽitel je opráVněn převzÍt VydraŽené nemovité VěCi s příslušensfuím dnem následujícím po vydání
o příklepu' tom je VydraŽitel povinen \,yrozumět soudního exekutora. VydraŽitel se stáVá
o
Usnesení
VlastnÍkem VydraŽených nemovitých Věcí s přís|UŠenstvím,nabylo-li usnesení o příklepu práVní moci a
Zaplati]-li nejvyŠšípodání' a to ke dni \rydání Usnesení o příklepu (g 336l odst, 1 a 2 osŘ)' K Zaplacení
ne]Vyššiho podánÍ se stanoví lhůta jednoho měsíce, která poČne běŽet dnem práVní moci usnesenl o
příklepu.
Xl. Při rozvrhu podstaty se mohou opráVněný, ti, kdo do řízenípřistoupili jako dalšíopráVnění' a dalŠí
Věřitelé povinného domáhat Uspokojení jiných vymahatelných pohledáVek nebo pohledávek zajištěných
Zástavním právem' neŽ pro které byla naříZena exekuce' jestliŽe je přihlásí nejpozději do Zahájení
draŽebního jednání, jestliŽe V přihlášce uvedoU Výši pohledávky a jejího příslUšenStVí a prokáŽí-Ii je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichŽ ýŠepohledáVky nebo jejího příslušenstvínebude uvedena, se
nepřihlíŽí'
Xll.
opráVněného a ty, kdo přistoupili do říZení jako dalšíopráVnění, jakoŽ i ostatní Věřitele povinného, kteří
poŽadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, tÍmto wzývám, aby sdělili soudnímu
exekutorovi, zda žádqÍzaplacení sých pohledávek. Nepožádají-li tyto osoby o Zaplacení před Zahájením
draŽebního jednání, můŽe Vydražitel dluh povinného Vůčinim převzít (podle s 3369 osŘ). PřeVZetím dluhu
nastoupí VydraŽitel rnísto povinného' souhlas Věřitele se nevyŽaduje. Je - li pohledávka, do níŽ \,ydraŽjtel
nastoupi] mÍsto povinného jako dluŽník' Zajištěna Zástavním práVem na prodávaných nemovitostech' působí
Zástavní práVo VůčiVydraŽlteli.
XllI. KaŽdého, kdo má právo, které nepřipouŠtí draŽbu (s 267 oSŘ), tímto vyzyuám, aby toto práVo Up|atnil
u
soudu a aby takové uplatněnÍ práVa prokázal soudnímu exekutorovi ne]později před zahá1ením draŽebnÍho
jednání' jinak k jeho práVu nebude při provedení exekUce přihlíŽeno.
XlV' osoby' které mají k draŽeným nemovitým Věcem předkUpní práVo, tÍmto upozorňuji, Že toto sVé práVo
mohou up|atnit jen V draŽbě jako draŽitelé a dále' Že Udělením příklepu předkupní práVo Zaniká. Hodlá-ll
někdo Uplatnit př] draŽbě SVé předkupnÍ práVo' musí je prokázat nejpozději 24 hodin před termínem konání
draŽby'
XV' Po skončenídraŽby bude V systému elektronických draŽeb na portálu WWW.eXd razbvllzveiejnéna
osoba, která Učinila nejvyšŠÍpodání a \'še nejvyššÍhopodání' Bude-li více draŽiteli učiněno Stejné podání'
bude příklep Udělen tomu draŽitelj, kteý se k úČastiV elektronické dražbě registroval dříVe' Tato osoba bUde
zveřejněna jako osoba S nejvyŠŠímpodáním.
od okamŽiku Zveřejnění osoby s nejvyššímpodáním a \lýŠenej\yŠšíhopodání běžíúČastníkům
draŽby lhůta pro námitky proti udělení příklepu v délce 12 hodin. Námitky je moŽné do sídla
exekutorského úřadu doručit V některé Z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o plokéŽánÍ
totoŽnosti (čl' lll' této VyhláŠky). V případě, Že budou podány námitky protj udělenÍ příklepu, rozhodne o njch
soudní exekutor usnesením' které ZVeřejní V systému elektronické draŽby' V případě, Že budoU námitky
shledány důVodnými, pokračuje draŽba předposledním podáním; toto Výše tohoto podánÍ bude obsazeno V
Usnesení' kterým bude Soudním exekutorern rozhodnuto o námitkách, s určenímokamŽiku, od kterého je
ínoŽnéčinit dalŠípodánÍ' DraŽba pokraČUje do doby, dokud jsou Činěna dalšípodání (Č|' l. odst. 3 této
\,]ihláŠky)' Proti Usnesení o rozhodnutí o námitkách proti Udělení příklepU není odvolánÍpřÍpustné'
XVl' USnesení o příklepU se V elektronické podobě ZVeřejní V systémU elektÍonickédrďby na
portálu
WWW'eXdraZbV.cZ a doruČíSe osobám dle $ 336k o.s.ř.
XVll' osobám, které jsou dle Zákona Účastníky této fáZe exekučníhořízenía které nedisponují technickým
vybavením pro registraci a následnou draŽbu, Soudní exekutor UmoŽní po předchozí písemné Žádosti přístup
k technickému Vyl]avení V sídle Úřadu nebo na jiném dohodnutém Vhodném mÍstě' Písemná Žádost musí být
do sídla exekutorského úřadu doručena nejpozději dva pracovní dny přede dnem' Ve kterém má být
zahájena
d
raŽba'
odůVodnění:
EXekulorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245110' 190 00 Praha 9 JUDr'Milan suchánek' soudni exekutor
e-mal: [email protected], e-podatelna: [email protected] te|266 032 031, fax:266 032 032,1D DS:qjzqB2q
Usnesením o naříZení exekuce a p_ověření-exekutora' které vydal okresní soud v Českém
KrUmloVě, pod č'j.
12 Nc 84/2009-5, ze clne 27 .2.2009 a které naby|o právní moci dnem 4'6.2009'
byl soudnÍ exekuior pověien
provedenín eXekUce proti povinnému. K provedení exekuce vydal soudní exekutor
exá[uěnl prixaz
g'9te_r9!, nemovitých věcí povinného č'j. oB5 EX 397/09-10. EiekuČnÍpříkaz nabyl pravni moci onem
4.6'2a09' VýSlednou CenU nemovitých VěCi, jakoŽ i závady které prodejem v orazoé
nezánixnou' soudnÍ
exekutor L]rčil na Základě posudku znalce usnesením Č'j' o85 'EX 3gi log -1'41', které
nabylo pátn'i ňoci onem
7 '1''2at5 ' K realizaci draŽby soUdní exekutor nařiclil
draŽební jednání, jak je uvedeno v ioňio u.n"'"ni.
Poučení:
Proti tomuto Usnesení mohou podat odvolání jen opráVněný, ti kdo do říZení přistoupili jako
dalšíopráVnění,
povinný a-osoby' které mají k nemovjtostem předkupní piávo, vecne práVo
nebo ná]ómní pravo a osooy'
kle'e piinuSi|y SVe Wmahatelne pohledávky nebo poňledávky zajiŠrene'zástavni' práí"''
ďJ"óňni
mohoU
-póoápsaneno
oprávněné osoby podat do 15 dnů ode dne dorucenr tóhotó
prostiednictvím
'usnesení
soUdního exekutora, přičeJnŽ odvolacím souden] je Krajský soud v Česhj'ch
BudějovicíCh'
odvolání]en proti \^ýrokům uvedeným pod l.,ll.,lll',Vll.,lX. Ꭰxv. není prípustné.'
Jako draŽitel nesmí Vystupovat soUdci' Zaměstnanci souclů' zaměsinanci EXekutorského ÚřadU Praha
9
soudního exekutora JUDr. I/]ilana suchánka, povinný, manŽel povinného, VyclraŽitel uňJ"ňy
u s řo' oo.t
2 a tl, jimŽ V nabytí Věci brání zvláŠtnípředpis.
Fyzická osoba můžedraŽjt jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehoŽ plná moc byla
Úředně overena'
Za' práVni.kou osobu' ob€C, VyšŠí
úZemně samosprávný celek nebo stát draií osoby uuóJáňe u ďzr zru u
21b o'S'ř., které sVé opráVnění mUsí prokáZat listinoU' jéžby|a Úřeclně ověřena, nebo
1e1iiň zisupce, ,enoz
plná moc byla Úředně ověřena (S 336h odst, 1,2)' TotoŽnbst fyzické osoby
ouoe piJxá.aňá'oieanir.ym
průkazem nebo Cestovním pasem' existence práVniokých osob'ýpisem z o'bchodního
*oo ,inou
Zákonem stanovenou úřednílistinoU' clokjádající práVní Sub]ektivitj právnické osoby'
'óiiiiir,u
VydraŽitel' který nezaplatí ani VdodateČně urČenélhůtě nejvyŠšÍ'poclání, poíinen Vrátit
nemovité VěCi
]e
povÍnnému a nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi á rreástnixtň vznikly
v souvisiósti-s oatsim
draŽebnÍm jednánÍm' ŠkodU, která Vznikla tím, Že nezap|atil nejvyššípodání' a, býo:li pň
dalŠiň-jrazebním
jednánÍ dosaŽeno niŽšínejvyššípodání, rozdíl na nej\yšším'podanl. Na
."uu'{ s"
Mo
1i.tot"
sloŽená
'"počita
Ř-vrymozeni
-VydraŽitelem. Nepostačuje-|i k.úhradě závazků'sloŽen'á jistota, poáá souoni é*eŘutoi
potřebných částek náVrh na nařízení ýkonu rozhodnUtí nebo exekuce proti takovému
VydraŽiteIi'
UsnesenÍ se doručuje do Vlastních rukou oprávněnému a těm, kdo do řízení přistoupilj jako dalšíoprávnění
(sp. Zn. opráVněného: 42011189)' povinnému, manželu povinného, je
- li nemovitá'veó v slú, osobam, o
nichž je soudnímU exekutorovi známo, Že mqí k nemovitým věcem předkupní pravo, voóÁe'právo
n"oo
nájemnÍ právo'
a
osobám, které jŽ přihláSily své vymaňatelné por'teoauxý n,!oo pbnr"áau1y )ajištěné
Zástavnín'] právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly
U:!9sgní se dále dorUčUje ÍinančnímuúřadU a obecnímu úřadu' v jejichŽ obvodu jsou nemovité Věci a
jejichŽ
'
obvodu má povinný bydliště
místo podnikání), a to spólú s exekuČnímpříkazem' pokud jim
'(sídlo'
nebyl clříVe doručen, těm, kdo vybírají
pojistné na Sociální Zabezpečení, příspěve'k na stái;í politiku
Zaměstnanosti a ZdravotnÍ pojíštění'přÍslušnémukatastrálnímu Úřadu' obecnímu Úřadu obce s rozŠíienou
V
působností,V jehoŽ obvocju jsou nemovité VěCi'
DraŽební Vyhláška se v den jejího Vydání VyVěsí na Úřední desce exekutora' SoudnÍ exekutor poŽádá
obecní
úřad, v jehoŽ obvodU jsou nemovité Věci,
VyhláŠku nebo její podstatný obsah uveřejnil
u
-aby
místě. obvyklým' a příslušnýkatastrální Úřad, aby vyhláŠku nebo její pocistatný obsan |vere1nil
'piiioo"rn
nasve
Úřed ní desce.
V Praze dne 20.L.?AL1
otÍsk Úředníha razítka
VyřiZUje: JUDr. Veronika Krbcová
/a
soravnosi
Martina
Nrklova
soUdnÍ exekUtor
JUDr. N,4ilan SUchánek V.r'
t
\
\ f
\N
\
\\j'H
\
\
ExekutoÍský úřad Praha9, Pod Pekárnami 245110, 190 oo Praha 9 JUDr'lV]lan Suchánek soudníexekuloÍ
e-podatelna: [email protected]Íaha'cz tel:266 032 o:r, t*,zoo o:i ó:ž'r'ó DSiqjzg82q
e_mail: [email protected]'cz,

Podobné dokumenty

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Nejnižšípodání se stanovíve ýši částku2ó.667. - Kč. V. nemovitostí'jsou povinni zap|atitli'toto Výše jistoty se stanovuje na částku20.000,- Kč' Zájemci o koupi dražených j.uzbou exekutora JUDr. Tom...

Více

Věc: oznámení o zaháiení doh|ídky

Věc: oznámení o zaháiení doh|ídky dotace/sm|ouvyse zaměřenímna idenlfikaci případnýchzáVažně]ších nedoslatkú' Doh|ídka bude zahájenadne 27.9'2011 v 11'15 hodinna adrese:Na HIiništi4290,Jihlava' V tétosoUvis|ostrVás žádám o zajištěn...

Více

Zpráva o Vysledku PŤezkoum áni hospodaÍení obce skrináĚov, Ico

Zpráva o Vysledku PŤezkoum áni hospodaÍení obce skrináĚov, Ico Zpráva o Vysledku PŤezkoumáni hospodaÍení obce skrináĚov,Ico: 00599824za rok 2011 Prezkoumáníhospodareníza rok 2011 by|o provedeno dne 13. Ííjna2011 jako dí|čí prezkoumánía dne 10. května 2012 1ako...

Více

dražební vyhlášku

dražební vyhlášku věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku VII. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu ...

Více

ne znšrňNízÁ.rrprců oKoupIA vysRÁNí ysooNÉno Kupcn

ne znšrňNízÁ.rrprců oKoupIA vysRÁNí ysooNÉno Kupcn jiného rejstříku nebo doložit kopii zakládaci listiny, ktera prokazuje vzrrik právnické osoby, nebo uvést odkaz na zvlíšbízakon, ktenfun právnick{ osoba vznikla;

Více

t 1`12- z013 n,l h í,rJť,:T5ťJ"1"

t 1`12- z013 n,l h í,rJť,:T5ťJ Vyvolávací cena, tj. nejnižšípodání,činív souladu s ust. $ 329 odst. 1 občanského soudníhořádu jednu třetinu rozhodnéceny. Věci budou draženyjednotlivě. Úhrada jistoty se nevyžaduje. III. Při rozvr...

Více

061 EX 1886/07-439 Usnesení

061 EX 1886/07-439 Usnesení exekutola a aby takové uplatněd prokáza] nejpozdčji před zalrájením dÍažebníhojedlúní. Jínak k jeho prárru nebude při provedení exekuce přih1íženo'

Více