stáhnout - VITON sro

Komentáře

Transkript

stáhnout - VITON sro
TIXODECOR
Technický list
Produktdatenblatt
Popis:
Beschreibung:
Gelová bezaromátová lazura na dřevo s UV filtrem.
Eine geruchlose Gel-Lasur mit UV-Filter auf Holz.
Použití:
Empfohlene Anwendung:
Vysoce kvalitní nestékavá, gelová, tenkovrstvá lazura s UV filtrem na
dřevěné chaty, pergoly, altánky, ploty, podhledy, schodiště, obložky a
trámy, dveře a zahradní nábytek. Je vhodná na nové nenatírané dřevo i na
renovaci starých nátěrů. Lazuru lze s výhodou použít jako mořidlo a
následně přelakovat bezbarvým lakem FLOPUR. Tento způsob se
doporučuje hlavně u zatěžovaných povrchů jako jsou schodiště, podlahy,
stoly a nábytek, dveře či obložení.
Eine dünnschichtige Qualitäts-Gel-Lasur mit UV-Filter auf Holzhütten,
Pergolas, Gartenhäuser, Zäune, Decken, Treppen, Holzfutterzargen, Balken,
Türen und Gartenmöbel. Sowohl für neues unbeschichtetes Holz als auch für
Erneuerung von alten Anstrichen. Lasur darf auch als Holzbeize anwendet
werden gefolgt mit Aufbringen der farblosen Lackfarbe FLOPUR. Dieses
Verfahren empfiehlt man vor allem für belastete Oberflächen, z.B. Treppen,
Fußboden, Tische, Möbel, Türen und Verkleidung.
Odstíny:
Farbtöne:
0000-bezbarvá, 0010-bílá, 0019-dub, 0020-kaštan, 0021-ořech, 0022palisandr, 0023-teak, 0040-modrá, 0051-zelená, 0060-pinie, 0080mahagon, 0090-eben
0000-farblos, 0010-weiß, 0019-Eiche, 0020-Kastanie, 0021-Nussbaum,
0022-Rosenholz, 0023-Teak, 0040-blau, 0051-grün, 0060-Kiefer, 0080Mahagoni, 0090-Ebenholz
Hustota: (ČSN EN ISO 2811-1)
Dichte: (ČSN EN ISO 2811-1)
lazura
3
Lasur
0,85 g/cm
0,85 g/cm3
Sušina: (ČSN EN ISO 3251 a 23811)
Festkörper: (ČSN EN ISO 3251 a 23811)
hmotnostní
32%
nach Gewicht
32%
objemová
25%
nach Volumen
25%
Poměr tužení:
Mischungsverhältnis:
netuží se
einkomponentig
Průměrná teoretická vydatnost: (ČSN EN ISO 23811)
Theoretische Ergiebigkeit (i.D.): (ČSN EN ISO 23811)
při jedné vrstvě
1 Schicht
14,7 m2/kg
12,6 m2/litru
68 g/m2
při třech vrstvách
14,7 m2/kg
7,4 m2/kg
6,3 m2/litru
136 g/m2
Praktická vydatnost závisí na metodě nanášení, podmínkách při aplikaci,
tvaru, drsnosti a savosti natíraného povrchu.
3 Schichte
Zasychání: (ČSN 673052)
Trocknung: (ČSN 673052)
tloušťka 120 µm WFT,
teplota 23 ± 2°C, relativní
vzdušná vlhkost 50 ± 5%
proti prachu
na dotek
na manipulaci
stupeň 1
stupeň 3
stupeň 5
45
8
18
minut
hodin
hodin
12,6 m2/l
68 g/m2
7,4 m2/kg
6,3 m2/l
136 g/m2
Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von Applikationsmethode,
Applikationsbedingungen, Form und Rauheit der Oberfläche.
120 µm WFT, Temperatur:
23 ± 2°C, relative
Luftfeuchtigkeit: 50 ± 5%
Staubtrocken
Handtrocken
Trocken
Grad 1
Grad 3
Grad 5
45
8
18
Minuten
Stunden
Stunden
Doba zasychání a přetíratelnosti silně závisí na mokré tloušťce
naneseného filmu, teplotě, vlhkosti, výměně vzduchu a odstínu.
Trocknungs- und Überarbeitbarkeitszeit ist abhängig von Nassschichtdicke,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftwechsel und Farbton.
Odstín:
Stupeň lesku:
Farbton:
Glanzgrad:
všechny odstíny
9-21 GU
alle Farbtöne
9-21 GU
ČSN ISO 2813
při 60°
ČSN ISO 2813
při 120 μm WFT
60°
120 μm WFT
Dodavatelská viskozita:
Lieferungsviskosität:
Tixotropní kapalina neměřitelná ISO výtokovými pohárky.
Thixotropische Flüssigkeit, unmessbar mittels ISO Tauch-Auslaufbecher.
Doporučené ředění: (ČSN 673032)
Empfolene Verdünung: (ČSN 673032)
Neředí se. Stačí pouze protřepat, nemíchat.
Keine Verdünnung. Die Farbe schütteln, nicht rühren.
VITON s.r.o.
Třída Čs. armády 167
391 81 Veselí nad Lužnicí
Czech Republic
mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
fax: +42(0) 381 582 195
[email protected], www.viton.cz
TIXODECOR
Technický list
Produktdatenblatt
Podmínky nanášení:
Applikationsbedingungen:
Teplota okolního vzduchu, povrchu a lazury nesmí klesnout během
nanášení a sušení pod +5ºC. Relativní vzdušná vlhkost nesmí přesáhnout
80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou
rosného bodu.
Die Temperatur der Luft, der Oberfläche, sowie der Farbe selbst sollte nicht
während der Applikation und Trocknung unter 5 °C sinken. Relative
Luftfeuchtigkeit soll nicht 80% überschreiten. Die Temperatur der Oberfläche
muss mindestens 3 °C oberhalb des Taupunktes liegen.
Předúprava povrchu a aplikace:
Untergrundvorbehandlung und Applikation:
Nenatřené povrchy:
Dřevěné podklady – povrch musí být suchý a očištěný od nečistot, vosku,
mastnot, odlupujícího se a nesoudržného materiálu. Vyspravte praskliny a
otvory tmelem na dřevo. Zabezpečte, aby všechny tmelené a lesklé plochy
byly důkladně přebroušené. Odstraňte vysavačem prach po broušení. V
případě zvýšeného rizika aplikujte nejdříve fungicidní a insekticidní
přípravek. Lazuru před použitím protřepejte, nemíchejte. Aplikujte v
interiéru 1-2 vrstvy, v exteriéru 2-3 vrstvy ve směru struktury dřeva. Pro
dosažení nejvyšší kvality je doporučeno po každém nátěru lehké
přebroušení brusným papírem č. 240. Interval mezi jednotlivými nátěry je
6-8 hodin při teplotě 23°C.
Dříve natřené povrchy: Obrušte starý odlupující se nátěr, opravte defekty v
podkladu, odstraňte brusný prach. Povrch řádně očistěte, ofoukněte. Poté
aplikujte dle potřeby 1-2 renovační nátěry. Dodržujte kompatibilitu
starých a nových nátěrových hmot.
Unbeschichtete Oberflächen:
Holzoberflächen - Die Oberfläche muss trocken sein und von Verunreinigungen,
Wachs, Fett, abblätterndem und lose anhaftendem Material gereinigt werden. Alle
Risse und Löcher mit Holzspachtel reparieren. Alle gefüllten und glänzenden
Oberflächen anschleifen, dann durch Absaugen entstauben. Bei erhöhter
Beschädigungsgefahr Fungizide und Insektizide anwenden. Die Lackfarbe vor
Gebrauch leicht schütteln, nicht durchmischen. Auf Innenoberfläche 1-2 Schichte,
auf Außenoberfläche 2-3 Schichte in Richtung der Holzstruktur aufbringen. Um
die beste Qualität zu erzielen, sollte die Oberfläche zwischen den Einzelanstrichen
mit Sandpapier Nr. 240 leicht geschleift werden. Überstreichbarkeitsintervall: min.
6-8 Stunden bei Temperatur von 23°C.
Zuvor beschichtete Oberflächen: Den alten lose haftenden Anstrich entfernen,
Beschädigungen des Substrates reparieren, dann entstauben. Die Obefläche muss
sorgfältig gereinigt werden. Danach 1-2 Renovierungsanstriche applizieren. Die
Verträglichkeit von vorhergehenden und nachfolgenden Anstrichen muss beachtet
werden.
Způsoby nanášení:
Applikationsmethode:
Vysokotlakým stříkáním (airless), vzduchovým stříkáním nebo
štětcem/válečkem. Při aplikaci vysokotlakým stříkáním použijte trysky Ø
0.011" - 0.018", tlak 120 - 180 bar, úhel stříkání přizpůsobte tvaru
stříkaného povrchu. Při aplikaci vzduchovým stříkáním použijte trysky 1,5
- 2 mm, tlak 3 - 4 bar. Při aplikaci štětcem/válečkem použijte vhodný typ
vzhledem ke složení lazury.
Durch Airless-Spritzen, Spritzen, mit Pinsel oder Walze aufbringen. Beim AirlessSpritzen die Düsenöffnung von Ø 0.011" - 0.021" anwenden, Fließdruck: 120 - 180
bar. Der Spritzwinkel immer der Oberflächenform anpassen. Beim Spritzen die
Düsenöffnung von 1,5 - 2 mm anwenden, Fließdruck: 3 - 4 bar. Beim Aufbringen
mit Pinsel oder Walze ist es wichtig die Applikationsgeräte der
Farbzusammensetzung und der Farbviscosität anzupassen.
Skladovatelnost:
Lagerfähigkeit:
48 měsíců v originálním neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25°C
Bis zu 48 Monaten in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen
zwischen +5°C und +25°C.
Balení:
Verpackung:
0,75 L
3L
9L
změna: č. 4 ze dne 11.9.2013
strana 2 z 3
0,75 L
3L
9L
Copyright© VITON s.r.o.
TIXODECOR
Technický list
Produktdatenblatt
Poznámky:
Anmerkungen:
DFT - tloušťka suchého filmu
DFT - Trockenschichtdicke
WFT - tloušťka mokrého filmu
WFT - Nassschichtdicke
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší
znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými
zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti,
že výrobek je většinou používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly,
nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez
předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického
listu. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním
výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely.
Alle hier gelisteten Informationen beruhen auf unsere besten Kenntnisse,
Labortestsergebnisse und praktischen Erfahrungen zum angegebenen
Datum. Angesichts der Produktanwendung bei Applikationsbedingungen
außer unserer Kontrolle können wir nur die eigentliche Qualität des
Produktes garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die oben
angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fordern Sie
immer die aktuellste Ausführung des Datablattes. Als Hersteller sind wir
für keine Schäden verantwortlich, die durch Produktanwendung im
Widerspruch zu unseren Anweisungen oder durch ungeeignete
Verwendung entstehen.
změna: č. 4 ze dne 11.9.2013
strana 3 z 3
Copyright© VITON s.r.o.

Podobné dokumenty

stáhnout

stáhnout Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnos...

Více

stáhnout - VITON sro

stáhnout - VITON sro Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnos...

Více

stáhnout - VITON sro

stáhnout - VITON sro Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnos...

Více