bezpieczeństwo, resocjalizacja, nowoczesność

Komentáře

Transkript

bezpieczeństwo, resocjalizacja, nowoczesność
-1-
BEZPIECZEŃSTWO, RESOCJALIZACJA, NOWOCZESNOŚĆ
-2-
Redakcja: Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu
Projekt i tekst: Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, rzecznicy prasowi ZK/AŚ
Skład i druk: Drukarnia KiD, grafik Monika Palczak
Zdjęcia: Materiały źródłowe Służby Więziennej na Dolnym Śląsku
Tłumaczenie: SECO S.C.
www.sw.gov.pl
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rys historii więziennictwa
O nas
Struktura organizacyjna Służby Więziennej na Dolnym Śląsku
Misja i zadania
Jak wyglądamy
Nowoczesna Służba
Współpraca międzynarodowa
Sukcesy Służby Więziennej
Dane statystyczne
Instytucje współpracujące
Podstawy działania
Table of Contents
1. Historical outline of the prison system
2. About us
3. Organizational structure of the Prison Service
in Lower Silesia
4. Mission and tasks
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichte des Gefängnissystems in groben
Zügen
2. Über uns
3. Organisationsstruktur des Vollzugsdienstes
str. 5
str. 7
str. 9
str. 15
str. 17
str. 18
str. 23
str. 25
str. 3 1
str. 32
str. 34
Obsah
-3-
Obsah
Зміст
1. Nástin historie vězeňství
1. Náčrt histórie väzenstva
1. Нарис історії тюремної системи
2. O nás
2. O nás
2. Про нас
3. Organizační struktura Vězeňské služby v Dolním
3. Organizačná štruktúra Väzenskej služby
3. Організаційна структура Тюремної служби
Slezsku
v Dolnom Sliezsku
на території Нижньої Сілезії
in Niederschlesien
4. Poslání a úkoly
4. Poslanie a úlohy
4. Місія та завдання
5. Our appearance
4. Mission und Aufgaben
5. Jak vypadáme
5. Ako vyzeráme
5. Як виглядаємо
6. Modern Service
5. Unser Aussehen
6. Moderní služba
6. Moderná služba
6. Сучасна Служба
7. International cooperation
6. Moderner Vollzugsdienst
7. Mezinárodní spolupráce
7. Medzinárodná spolupráca
7. Міжнародне співробітництво
8. Prison Service Achievements
7. Internationale Zusammenarbeit
8. Úspěchy Vězeňské služby
8. Úspechy Väzenskej služby
8. Успіхи Тюремної служби
9. Statistical data
8. Erfolge des Strafvollzugsdienstes
10. Cooperating institutions
11. Basis of operation
9. Statistische Angaben
10. Kooperierende Institutionen
9. Statistické údaje
9. Štatistické údaje
9. Статистичні дані
10. Spolupracující instituce
10. Spolupracujúce inštitúcie
10. Установи, що співпрацюють
11. Právní základy činnosti
11. Základy činnosti
11. Основи Діяльності
11. Grundlagen der Tätigkeit
www.sw.gov.pl
-4-
www.sw.gov.pl
1. Rys historii więziennictwa
Początki więziennictwa w Polsce sięgają średniowiecza. Istnieją tylko dwie wzmianki z późnego średniowiecza na ten temat, które dotyczą skazania na karę wieży dolnej i górnej dwóch szlachciców. Więcej przekazów pojawiło się w wieku XIX, gdy zaczął powstawać system więzienny oparty na wzorach zachodnich. Za twórcę, a raczej reformatora polskiego systemu penitencjarnego uznaje się Fryderyka Skarbka. Dzięki jego staraniom w latach 30. i 40. dziewiętnastego wieku w zakładach karnych
Królestwa Polskiego wprowadzono nowe zasady wykonywania kary pozbawienia wolności. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku więziennictwo polskie tworzone
było w zasadzie od nowa. W dniach 7-8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz
w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej. Rok 1945 niestety nie przyniósł długo oczekiwanego wyzwolenia, a nowa
władza oparła się na działalności komunistycznych instytucji represji: Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych
(NKWD). Dopiero zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku stworzyły warunki do powstania nowych form pracy penitencjarnej.
Historical outline
of the prison system
The origins of the prison system in Poland date back
to the Middle Ages. There are but two references
from the late Middle Ages on this subject, which
concern sentencing two noblemen to the penalties
of upper and lower towers. More messages appeared in the 19th century, when the prison system
emerged based on Western models. Fryderyk Skarbek is considered the father or more accurately, the
reformer of the Polish prison system. In the 1830s
and 1840s, thanks to his efforts, new principles for
the enforcement of imprisonment sentences were
implemented in the prisons of the Kingdom of Poland. After regaining independence in 1918, Polish prison system was essentially founded all over
again. On 7 and 8 February 1919, Józef Piłsudski,
the Chief of State, issued decrees on organising
“Regional Prison Directorates” and on “Temporary
Regulations for Prisons”. They were among the first
legal acts governing the functioning of public services in the reborn Poland. To commemorate that
occasion, the day of 8th February has been instituted the Prison Service Day. Unfortunately, the year
1945 did not bring the long-awaited liberation, and
the new authorities based themselves on the operation of the Communist institutions of repression: the
Ministry of Internal Security and People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD). It was not before
the political changes which started in 1989 that the
conditions were created for the emergence of new
forms of prison operation.
Geschichte des Gefängnissystems
in groben Zügen
Die Anfänge des polnischen Gefängnissystems reichen in das Mittelalter zurück und es gibt nur zwei
Erwähnungen aus dem späten Mittelalter, die sich
auf die Bestrafung von zwei Adeligen mit der Strafe des unteren und oberen Turms beziehen. Mehr
Überlieferungen stammen aus dem 19. Jahrhundert, als das Gefängnissystem nach westlichem
Vorbild aufgebaut wurde. Als Gründer und Reformator des polnischen Strafvollzugssystems gilt Fryderyk Skarbek. Dank seinen Bemühungen wurden in
den 30. und 40. Jahren des 19. Jahrhunderts neue
Grundsätze der Vollstreckung von Freiheitsstrafen
in Strafvollzugsanstalten des Königreichs Polen
eingeführt. Nach der Wiedergewinnung der Freiheit
im Jahre 1918 wurde das polnische Gefängnissystem praktisch neu aufgebaut. An den Tagen vom
7. bis zum 8. Februar 1919 erließ der Staatschef
Józef Piłsudski Dekrete über die Organisation von
"Bezirksgefängnisdirektionen" und "Vorläufige Gefängnisvorschriften". Sie gehörten zu den ersten
Rechtsvorschriften, die das Funktionieren der staatlichen Behörden im wiedergeborenen Polen normierten. Zur Erinnerung an das Ereignis wurde der
8. Februar zum Tag des Vollzugsdienstes gemacht.
Das Jahr 1945 brachte leider die lange ersehnte
Befreiung nicht und die neue Macht stützte sich auf
kommunistische Repressionsorgane: Ministerium
für Innere Sicherheit und Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (NKWD). Erst die Änderung
der Staatsform, die 1989 initiiert wurde, schaffte
Bedingungen für die Entstehung neuer Formen der
Strafvollzugsmaßnamen.
Nástin historie vězeňství
Počátky vězeňství v Polsku sahají do středověku.
Na toto téma existují pouze dvě zmínky z pozdního
středověku, které se týkají odsouzení dvou šlechticů k trestu vězení ve spodní a horní části věže.
Více zpráv se objevuje v 19. století, kdy začal vznikat vězeňský systém podle západního vzoru. Za
tvůrce, ale spíše reformátora polského vězeňského
systému je považován Fryderyk Skarbek. Díky jeho
úsilí byla ve 30. a 40. letech devatenáctého století
v nápravných zařízeních Polského Království zavedena nová pravidla výkonu trestu odnětí svobody.
Po opětovném získání nezávislosti v roce 1918 bylo
polské vězeňství budováno prakticky od začátku.
Ve dnech 7.-8. února 1919 hlava státu Józef Piłsudski vydal dekrety o zřízení „Oblastních ředitelství
věznic” a o „Dosavadních vězeňských předpisech”.
Byly to jedny z prvních právních aktů, které upravovaly fungování státních institucí v obnoveném
Polsku. Na památku této události byl den 8. února
vyhlášen jako Svátek vězeňské služby. Rok 1945
bohužel nepřinesl tak dlouho očekávané osvobození. Nový režim se opíral o činnost komunistických
represivních institucí: Ministerstva vnitřní bezpečnosti a Lidového komisariátu vnitřních záležitostí
(NKVD). Teprve změna zřízení zahájená v roce
1989 vytvořila podmínky pro vznik nových forem
vězeňství.
Náčrt histórie väzenstva
Počiatky väzenstva v Poľsku siahajú až do stredoveku. Existujú iba dve zmienky z neskorého stredoveku na túto tému, ktoré sa týkajú odsúdenia dvoch
šľachticov k trestu hornej a dolnej veže. Viac správ
sa objavilo v devätnástom storočí, kedy začal vznikať väzenský systém na základe západných vzorov.
Za tvorcu, ale skôr reformátora poľského väzenstva
sa považuje Fryderyk Skarbek. Vďaka jeho úsiliu v
30. a 40. rokov devätnásteho storočia boli vo väzniciach Poľského kráľovstva zavedené nové pravidlá
pre výkon trestu odňatia slobody. Potom, čo Poľsko
v roku 1918 získalo nezávislosť, poľský väzenský
systém bol vytvorený v podstate od nuly. 7.-8. februára 1919 hlava štátu Józef Piłsudski vydala dekréty
o organizovaní "Krajských väzenských riaditeľstiev"
a o "Dočasných väzenských predpisoch". Boli to
jedny z prvých právnych aktov normalizujúcich fungovanie štátnych služieb v znovuzrodenom Poľsku.
Na pamiatku tejto udalosti bol 8. február stanovený
sviatkom Väzenskej služby. Rok 1945 bohužiaľ nepriniesol dlho očakávané oslobodenie a nová vláda sa opierala o činnosť komunistických represívnych inštitúcií: Ministerstva vnútornej bezpečnosti
a Ľudového komisariátu pre vnútorné záležitosti
(NKVD). Až systémové zmeny, ktoré sa začali v
roku 1989, vytvorili podmienky pre vznik nových
foriem nápravnovýchovnej práce.
Нарис історії тюремної
системи
Початки тюремної системи в Польщі сягають середньовіччя. Наявні лише дві згадки з пізнього
середньовіччя на цю тему, які стосуються засудження до покарання нижньою та верхньою
вежею двох дворян. Більше згадок з’явилося в
ХІХ столітті, коли почала створюватися тюремна система за західними зразками. Творцем або
швидше реформатором польської пенітенціарної системи вважається Фридерика Скарбка.
Завдяки його намаганням, в 30-х та 40-х роках
дев’ятнадцятого століття в кримінальних установах Польського королівства введено нові
правила виконування покарання позбавленням
волі. Після відновлення незалежності в 1918
році польська тюремна система створювалася в принципі з початку. 7-8 лютого 1919 року
Начальник держави Юзеф Пілсудський видав
накази про організацію «Окружних тюремних
дирекцій» та про «Тимчасові тюремні положення». То були одні із перших юридичних актів,
що нормалізували функціонування державних
служб у відродженій Польщі. На честь даної події 8 лютого святкуємо Свято Тюремної служби.
Рік 1945, на жаль, не приніс довго очікуваного
визволення та нова влада ґрунтувалася на діяльності комуністичних установ репресії: Міністерства внутрішньої безпеки та Національного
комісаріату внутрішніх справ (НКВД). Щойно політичні зміни, що виникли в 1989 році створили
умови для виникнення нових форм пенітенціарної роботи.
www.sw.gov.pl
-5-
-6-
www.sw.gov.pl
2. O nas
Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą
Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Formacja realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz
kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
wykonawczy.
-7-
About us
The prison service officers wear uniforms, are
armed and form an apolitical organisation reporting to the Minister of Justice, with their own organizational structure. The institution executes tasks
within the scope of temporary detention and imprisonment penalties as well as coercive measures
resulting in the confinement on the principles specified in the Act of 6 June 1997 – the Executive Penal
Code.
Über uns
Der Vollzugsdienst ist eine uniformierte, bewaffnete, apolitische Formation, die dem Justizministerium
untergeordnet ist und eine eigene Organisationsstruktur besitzt. Die Formation erfüllt Aufgaben im
Bereich der Untersuchungshaft bzw. der Freiheitsstrafen und Zwangsmaßnahmen, die eine Freiheitsstrafe gemäß dem polnischen Gesetz „Strafvollzugsgesetzbuch“ vom 6. Juni 1997 zur Folge haben.
O nás
Vězeňská služba je uniformovaná a ozbrojená nepolitický sbor podléhající ministru spravedlnosti,
která má vlastní organizační strukturu. Sbor realizuje úkoly v rozsahu výkonu vězeňské vazby, trestů
odnětí svobody a dalších donucovacích opatření,
jejichž důsledkem je odnětí svobody podle pravidel
stanovených v zákoně ze dne 6. června 1997 —
Trestní zákoník vykonávací.
O nás
Väzenská služba je uniformovaná a ozbrojená apolitická formácia podriadená ministerstvu spravodlivosti, ktorá má vlastnú organizačnú štruktúru. Plní
úlohy pri výkone dočasnej väzby a trestov odňatia
slobody a donucovacích opatrení, ktoré vedú k odňatiu slobody v súlade so zásadami stanovenými
v zákone zo 6. júna 1997 - Výkonný trestný zákonník.
Про нас
Тюремна служба – це аполітичне збройне формування, що підпорядковане Міністрові юстиції
та в якого своя організаційна структура. Формування виконує завдання в сфері виконування
тимчасового взяття під варту та покарань позбавленням волі та засобів примусу, що спричиняють позбавлення волі за правилами, що
визначені законом від 6 червня 1997 р. – Кримінальний виконавчий кодекс.
www.sw.gov.pl
-8-
Legenda:
● Zakłady Karne
● Areszty Śledcze
○ Oddziały zewnętrzne
www.sw.gov.pl
3. Struktura organizacyjna Służby Więziennej na Dolnym Śląsku
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu został utworzony w 1996 roku. Obecnie, po wejściu w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, realizuje zadania na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego
zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Zasięg terytorialny inspektoratu obejmuje województwo dolnośląskie.
Dyrektorowi Okręgowemu SW we Wrocławiu podlega:
•
6 aresztów śledczych
•
 Areszt Śledczy w Dzierżoniowie + OZ Piława Dolna
 Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
 Areszt Śledczy w Lubaniu
 Areszt Śledczy w Świdnicy
 Areszt Śledczy w Wałbrzychu
 Areszt Śledczy we Wrocławiu
Organisationsstruktur
des Vollzugsdienstes
in Niederschlesien
Organizational structure of the
Prison Service in Lower Silesia
The Regional Inspectorate of Prison Service in
Wrocław was created in 1996. Today, after the implementation of the Prison Service Act of 9th April
2010, it carries out tasks based on the provisions of
the Ordinance of the Minister of Justice of 9 August
2010 on the premises, territorial coverage and the
detailed scope of activities of regional directors of
the Prison Service and on the organizational structure of the regional inspectorates of Prison Service.
The territorial range of the Inspectorate covers
Dolnośląskie Province (Lower Silesia).
The Regional Director of the Prison Service in
Wrocław supervises the following:
•
•
6 remand centres
8 penal institutions (prisons)
8 zakładów karnych
 Zakład Karny w Głogowie
 Zakład Karny w Kłodzku
 Zakład Karny w Oleśnicy
 Zakład Karny w Strzelinie
 Zakład Karny w Wołowie
 Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu
 Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu
 Zakład Karny w Zarębie
Organizační struktura Vězeňské
služby v Dolním Slezsku
Die Bezirksinspektion des Vollzugsdienstes in Breslau wurde 1996 gegründet. Nach dem Inkrafttreten
des polnischen Gesetzes vom 9. April 2010 über
den Vollzugsdienst setzt sie ihre Aufgaben gemäß
Vorschriften der polnischen Verordnung des Verteidigungsministers vom 9. August 2010 über Sitz, teritorialen Geltungsbereich und ausführliches Zuständigkeitsfeld der Bezirksleiter des Vollzugsdienstes
und Organisationsstruktur der Bezirksinspektionen
des Vollzugsdienstes um. Der teritoriale Geltungsbereich der Inspektion umfasst die Woiwodschaft
Niederschlesien.
Oblastní Inspektorát Vězeňské služby ve Wroclawi
byl zřízen v roce 1996. Dnes, po přijetí zákona ze
dne 9. dubna 2010 o Vězeňské službě, plní úkoly
na základě předpisů nařízení ministra spravedlnosti
ze dne 9. srpna 2010 o sídlech, územní působnosti
a podrobné náplni činnosti oblastních ředitelů Vězeňské služby a organizační struktuře oblastních
inspektorátů Vězeňské služby. Územní působnost
inspektorátu zahrnuje dolnoslezské vojvodství.
Dem Bezirksleiter des Vollzugsdienstes in Breslau
unterliegen:
•
•
•
•
6 Untersuchungsgefängnisse
8 Strafvollzugsanstalten
Oblastnímu řediteli Vězeňské služby ve Wroclawi
podléhá:
6 vazebních věznic
8 nápravných zařízení
-9-
Організаційна структура
Тюремної служби на
території Нижньої Сілезії
Organizačná štruktúra Väzenskej
služby v Dolnom Sliezsku
Krajský inšpektorát väzenskej služby vo Vroclavi
bol vytvorený v roku 1996.Teraz, po nadobudnutí
účinnosti zákona z 9. apríla 2010. o Väzenskej službe, plní úlohy podľa ustanovení ustanovení výnosu
ministra spravodlivosti z 9. augusta 2010 o sídle,
územnej pôsobnosti a podrobnom rozsahu činnosti
krajských riaditeľov Väzenskej služby a organizačnej štruktúre krajských inšpektorátov väzenskej
služby. Územná pôsobnosť inšpektorátu zahŕňa
Dolné Sliezsko.
Окружний інспекторат Тюремної служби у Вроцлаві створено в 1996 році. Нині, після набуття
чинності законом від 9 квітня 2010 р. про Тюремну службу, виконує завдання на основі положень розпорядження Міністра юстиції від 9
серпня 2010 року про місцезнаходження, територіальний обсяг та детальну сферу діяльності
окружних директорів Тюремної служби. Територіальний обсяг даного інспекторату – це територія Нижньосілезького воєводства.
Pod krajského riaditeľa Väzenskej služby vo Vroclavi spadá:
Окружному директорові Тюремної служби
у Вроцлаві підлягають:
•
•
•
•
6 vyšetrovacích väzieb
8 väzníc
6 слідчих ізоляторів
8 кримінально-виконавчих установ
www.sw.gov.pl
1. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
2. Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
3. Areszt Śledczy w Lubaniu
4. Areszt Śledczy w Świdnicy
•
•
•
•
•
•
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
posiada wyodrębniony oddział typu zamkniętego dla skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
i młodocianych oraz oddział typu półotwartego,
pojemność jednostki wynosi 212 miejsc.
•
•
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
posiada wyodrębniony oddział typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych,
pojemność jednostki wynosi 309 miejsc.
•
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
pojemność jednostki wynosi 157 miejsc.
•
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn z wyodrębnionym oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla
recydywistów penitencjarnych,
pojemność jednostki wynosi 303 miejsc.
-10-
Remand Centre
1. Remand Centre in Dzierżoniow
• intended for men detained on remand,
• has a separate closed division for convicts serving
their first prison sentence and for the juveniles, as
well as a half-open division,
• the capacity of the facility is 212.
2. Remand Centre in Jelenia Gora
• intended for men detained on remand,
• has a separate closed division for penitentiary repeaters,
• the capacity of the facility is 309.
3. Remand Centre in Lubań
• intended for men detained on remand,
• the capacity of the facility is 157.
4. Remand Centre in Świdnica
• intended for men detained on remand with a separate closed division of the prison for penitentiary
repeaters,
• the capacity of the facility is 303.
www.sw.gov.pl
Untersuchungsgefängnis
1. Untersuchungsgefängnis in Dzierżoniów
• für männliche Untersuchungsgefangene bestimmt,
• umfasst eine geschlossene Abteilung für Ersthäftlinge und jugendliche Häftlinge sowie eine halboffene Abteilung,
• verfügt über 212 Haftplätze.
2. Untersuchungsgefängnis in Jelenia Góra
(dt. Hirschberg)
• für männliche Untersuchungsgefangene bestimmt,
• umfasst eine geschlossene Abteilung für Rückfalltäter,
• verfügt über 309 Haftplätze.
3. Untersuchungsgefängnis in Lubań
• für männliche Untersuchungsgefangene bestimmt,
• verfügt über 157 Haftplätze.
4. Untersuchungsgefängnis in Świdnica
(dt. Schweidnitz)
• für männliche Untersuchungsgefangene bestimmt,
umfasst eine geschlossene Abteilung für Rückfalltäter,
• verfügt über 303 Haftplätze.
Vazební věznice
1. Vazební věznice v Dzierżoniowě
• je určena pro muže vzaté do vazby,
• má oddělenou část uzavřeného typu pro odsouzené, kteří vykonávají trest odnětí svobody poprvé,
pro mladistvé a část polootevřeného typu,
• kapacita zařízení činí 212 míst.
2. Vazební věznice v Jelení Hoře
• je určena pro muže vzaté do vazby,
• má oddělenou část uzavřeného typu pro recidivisty,
• kapacita zařízení činí 309 míst.
3. Vazební věznice v Lubani
• je určena pro muže vzaté do vazby,
• kapacita zařízení činí 157 míst.
4. Vazební věznice ve Świdnici
• je určena pro muže vzaté do vazby, separátní oddělení věznice uzavřeného typu pro recidivisty
• kapacita zařízení činí 303 míst
Vyšetrovacia väzba
1. Vyšetrovacia väzba v Dzierżoniówe
• určená pre dočasne zatknutých mužov,
• má samostatné oddelenie uzavretého typu pre
osoby vo výkone trestu odňatia slobody po prvýkrát
a mladistvých, a oddelenie polootvoreného typu,
• kapacita jednotky je 212 miest.
2. Vyšetrovacia väzba v Jeleniej Góre
• určená pre dočasne zadržaných mužov,
• má samostatné oddelenie uzavretého typu pre
recidivistov,
• kapacita jednotky je 309 miest.
3. Vyšetrovacia väzba v Lubani
• určená pre dočasne zadržaných mužov,
• kapacita jednotky je 157 miest.
4. Vyšetrovacia väzba vo Świdnici
• určená pre dočasne zadržaných mužov so samostatným oddelením väznice uzavretého typu pre
recidivistov,
• kapacita jednotky je 303 miest.
Слідчий ізолятор
1. Слідчий ізолятор в Дзержонюві
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті
під варту,
• з відокремленим відділенням закритого типу
для засуджених, які вперше відбувають покарання позбавленням волі та малолітніх а також
з відділенням напіввідкритого типу,
• місткість одиниці це 212 місць.
2. Слідчий ізолятор у м. Єленя-Ґура
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті
під варту,
• з відокремлених відділенням закритого типу
для пенітенціарних рецидивістів,
• місткість одиниці це 309 місць.
3. Слідчий ізолятор у м. Любань
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті
під варту,
• місткість одиниці це 157 місць.
4. Слідчий ізолятор у м. Свідниця
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті
під варту з відокремленим відділенням кримінально-виконавчої установи закритого типу для
пенітенціарних рецидивістів,
• місткість одиниці це 303 місця.
5. Areszt Śledczy w Wałbrzychu
6. Areszt Śledczy we Wrocławiu
7. Zakład Karny w Głogowie
8. Zakład Karny w Kłodzku
•
•
•
•
•
•
pojemność jednostki wynosi 118 miejsc,
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.
•
Remand Centres and Prisons
5. Remand Centre in Wałbrzych
• the capacity of the facility is 118,
• intended for men detained on remand.
6. Remand Centre in Wrocław
• the capacity of the facility is 794,
• intended for men detained on remand, for men and women to be treated in a psychiatric hospital, and for men and
women referred to a diagnostic centre,
• a prison department for penitentiary repeaters operates
as part of the facility.
7. Prison in Głogów
• a half-open prison, intended to execute sentences of imprisonment of male penitentiary repeaters,
• the capacity of the facility is 314.
8. Prison in Kłodzko
• a closed facility for penitentiary repeaters,
• has a remand division, a half-open division for penitentiary repeaters, a therapy division for convicts with nonpsychotic mental disorders or mental disabilities, a therapy
division for the convicts addicted to narcotic drugs or psychotropic substances,
• the capacity of the facility is 659.
pojemność jednostki wynosi 794 miejsc,
przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, dla kobiet i mężczyzn
podlegających leczeniu w szpitalu psychiatrycznym i dla kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego,
w ramach aresztu funkcjonuje oddział zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych.
Untersuchungsgefängnis
und Strafvollzugsanstalt
5. Untersuchungsgefängnis in Wałbrzych
(dt. Waldenburg)
• verfügt über 118 Haftplätze,
• für männliche Untersuchungsgefangene bestimmt.
6. Untersuchungsgefängnis in Breslau
• verfügt über 794 Haftplätze,
• ist für männliche Untersuchungsgefangene, für weibliche
und männliche Häftlinge, die sich in der stationären pychiatrischen Behandlung befinden, sowie für weibliche und
männliche Häftlinge bestimmt, die in das Diagnostikzentrum eingewiesen wurden,
• im Rahmen des Untersuchungsgefängnisses funktioniert
eine Abteilung der Strafvollzugsanstalt für Rückfalltäter.
7. Strafvollzugsanstalt in Głogów
• halboffene Vollzugsanstalt für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen in Bezug auf männliche Rückfalltäter,
• verfügt über 314 Haftplätze.
8. Strafvollzugsanstalt in Kłodzko
• geschlossene Vollzugsanstalt für Rückfalltäter,
• verfügt über eine Untersuchungshaftabteilung, halboffene Abteilung für Rückfalltäter, therapeutische Abteilung für
Häftlinge mit nicht-psychotischen psychischen Störungen
oder geistiger Behinderung, therapeutische Abteilung für
Häftlinge, die von Drogen oder psychotropen Substanzen
abhängig sind,
• verfügt über 659 Haftplätze.
•
zakład karny typu półotwartego, przeznaczoną do wykonywania kary pozbawienia
wolności wobec mężczyzn recydywistów
penitencjarnych,
pojemność jednostki wynosi 314 miejsc.
Vazební věznice
a Věznice
5. Vazební věznice ve Walbrzychu
• kapacita zařízení činí 118 míst
• je určena pro muže vzaté do vazby
6. Vazební věznice ve Wroclawi
• kapacita zařízení činí 794 míst,
• je určena pro muže vzaté do vazby, pro ženy a muže, kteří
musí podstoupit léčení v psychiatrické léčebně, a pro ženy
a muže, kteří byli posláni do diagnostického centra,
• v rámci věznice funguje také oddělení pro recidivisty.
7. Věznice v Głogowě
• nápravné zařízení polootevřeného typu, určený k výkonu
trestu odnětí svobody mužů recidivistů,
• kapacita zařízení činí 314 míst.
8. Věznice v Kladsku
• nápravné zařízení uzavřeného typu pro recidivisty,
• je zde oddělení vazební věznice, oddělení polootevřeného typu pro recidivisty, terapeutické oddělení pro odsouzené s nepsychotickými psychickými poruchami nebo s mentálním postižením, terapeutické oddělení pro odsouzené
se závislostí na omamných nebo psychotropních látkách,
• kapacita zařízení činí 659 míst.
•
zakład typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego,
oddziałem typu półotwartego dla recydywistów
penitencjarnych, oddziałem terapeutycznym dla
skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oddziałem terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
pojemność jednostki wynosi 659 miejsc.
Vyšetrovacia väzba
a Väznica
5. Vyšetrovacia väzba vo Wałbrzychu
• kapacita jednotky je 118 miest,
• určená pre dočasne zadržaných mužov.
6. Vyšetrovacia väzba vo Vroclavi
• kapacita jednotky je 794 miest,
• určená pre dočasne zadržaných mužov, pre ženy a mužov, ktorí majú byť liečení v psychiatrickej liečebni, a pre
ženy a mužov vyslaných do diagnostického centra,
• v rámci väzby funguje oddelenie väznice pre recidivistov.
7. Väznica v Głogówe
• väznica polootvoreného typu, určená na výkon trestu odňatia slobody recidivistov mužov,
• kapacita jednotky je 314 miest.
8. Väznica v Kłodzku
• zariadenie uzatvoreného typu pre recidivistov,
• má oddelenie vyšetrovacej väzby, oddelenie polootvoreného typu pre recidivistov, terapeutické oddelenie pre odsúdených s nepsychotickými duševnými poruchami alebo
mentálnym postihnutím, oddelenie pre väzňov závislých na
omamných alebo psychotropných látkach,
• kapacita jednotky je 659 miest.
Слідчий ізолятор
i Кримінально-виконавча
установа
5. Слідчий ізолятор у м. Валбжих
• місткість одиниці це 118 місць,
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті під варту.
6. Слідчий ізолятор у Вроцлаві
• місткість одиниці становить 794 місця,
• призначений для чоловіків, які тимчасово взяті під варту, для жінок та чоловіків, що піддаються терапії в психіатричній лікарні та для жінок і чоловіків, що направлені в
центр діагностування,
• в рамках ізолятора діє відділення кримінально-виконавчої установи для пенітенціарних рецидивістів.
7. Кримінально-виконавча установа в м. Ґлоґув
• кримінально-виконавча установа напіввідкритого типу,
призначена для виконування покарань позбавленням
волі відносно чоловіків – пенітенціарних рецидивістів,
• місткість одиниці становить 314 місць.
8. Кримінально-виконавча установа в м. Клодзько
• кримінально-виконавча установа закритого типу для
пенітенціарних рецидивістів,
• з відділенням слідчого ізолятора, напіввідкритим відділенням для пенітенціарних рецидивістів, з терапевтичним відділенням для засуджених з непсихотичними
психічними розладами або психічними вадами, з терапевтичним відділенням для засуджених, які залежні від
наркотичних засобів або психотропних речовин,
• місткість одиниці становить 659 місць.
www.sw.gov.pl
-11-
9. Zakład Karny w Oleśnicy
10. Zakład Karny w Strzelinie
11. Zakład Karny w Wołowie
•
•
•
•
pojemność jednostki wynosi 172 miejsc,
zakład karny typu zamkniętego dla skazanych
mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy
z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego
dla młodocianych mężczyzn oraz skierowanych
do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub
upośledzonych umysłowo.
•
zakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy
z oddziałami: zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających
karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego
typu półotwartego dla młodocianych,
pojemność jednostki wynosi 805 miejsc.
•
jednostka typu zamkniętego przeznaczona dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami dla skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności po raz pierwszy w
warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz skazanych recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia
wolności w warunkach zakładu karnego
typu półotwartego,
pojemność jednostki wynosi 1046 miejsc.
Ciekawostka
Najstarszą budowlą będąca częścią
kompleksu sądowo – więziennego,
wzniesionego w latach 1845-1852,
według projektu Carla Ferdynanda von Busse’a, jest obecnie Areszt
Śledczy we Wrocławiu.
-12-
Prisons
9. Prison in Oleśnica
• the capacity of the facility is 172,
• closed prison for convicted men sentenced for the first
time with a division of a closed-type prison for juvenile
males, and referred to the therapeutic division for people
with non-psychotic mental disorders or mental disabilities,
including sex offenders with disorders of sexual preferences.
10. Prison in Strzelin
• closed prison for first-time male offenders with the divisions: a closed-type prison for juveniles, a half-open prison
for the first-time offenders and a half-open prison for juveniles,
• the capacity of the facility is 805.
11. Prison in Wołów
• a closed-type facility intended for penitentiary repeaters
with divisions for convicts serving their first imprisonment
in a closed-type prison, and convicted penitentiary repeaters, imprisoned in a half-open prison;
• the capacity of the facility is 1046.
www.sw.gov.pl
Strafvollzugsanstalt
9. Strafvollzugsanstalt in Oleśnica
• verfügt über 172 Haftplätze,
• geschlossene Vollzugsanstalt für männliche Ersthäftlinge mit geschlossener Abteilung für jugendliche männliche
Häftlinge und Häftlinge, die in die therapeutische Abteilung
für Personen mit nicht-psychotischen psychischen Störungen bzw. geistiger Behinderung eingewiesen wurden,
darunter für Sexualtäter mit Störungen der Sexualpräferenzen.
10. Strafvollzugsanstalt in Strzelin
• geschlossene Vollzugsanstalt für männliche Ersthäftlinge
mit folgenden Abteilungen: geschlossene Abteilung für jugendliche Häftlinge, halboffene Abteilung für Ersthäftlinge
und halboffene Abteilung für jugendliche Häftlinge,
• verfügt über 805 Haftplätze.
11. Strafvollzugsanstalt in Wołów
• geschlossene Vollzugsanstalt für Rückfalltäter mit Abteilungen für Ersthäftlinge im Rahmen einer geschlossenen
Anstalt sowie Rückfalltäter, die die Freiheitsstrafe in einer
halboffenen Vollzugsanstalt verbüßen,
• verfügt über 1046 Haftplätze.
Věznice
9. Věznice v Oleśnici
• kapacita zařízení činí 172 míst,
• nápravné zařízení uzavřeného typu pro muže odsouzené
poprvé k trestu odnětí svobody, s oddělením nápravného
zařízení uzavřeného typu pro mladistvé muže, dále pro
muže, kteří mají být umístěni v terapeutickém oddělení
pro osoby s nepsychotickými psychickými poruchami nebo
s mentálním postižením, včetně pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů s poruchami sexuální orientace.
10. Věznice ve Strzelině
• věznice uzavřeného typu pro muže, kteří poprvé vykonávají trest odnětí svobody, s odděleními: nápravné zařízení
uzavřeného typu pro mladistvé, nápravné zařízení polootevřeného typu pro osoby, které poprvé vykonávají trest
odnětí svobody, a nápravné zařízení polootevřeného typu
pro mladistvé,
• kapacita zařízení činí 805 míst.
11. Věznice ve Wołowě
• zařízení uzavřeného typu určené pro recidivisty s odděleními pro odsouzené, kteří poprvé vykonávají trest odnětí
svobody v podmínkách nápravného zařízení uzavřeného
typu, a pro odsouzené recidivisty, kteří vykonávají trest odnětí svobody v podmínkách nápravného zařízení polootevřeného typu • kapacita zařízení činí 1046 míst.
Väznica
9. Väznica v Oleśnici
• kapacita jednotky je 172 miest,
• väzenie uzatvoreného typu pre odsúdených mužov vo
výkone trestu po prvýkrát s oddelením zatvoreného väzenia pre mladistvých mužov, a vyslaných na terapeutické
oddelenie pre osoby s nepsychotickými duševnými poruchami alebo mentálne postihnutých, vrátane sexuálnych
delikventov s poruchami sexuálnej orientácie.
10. Väznica v Strzeline
• väzenie uzatvoreného typu pre odsúdených mužov vo
výkone trestu trest po prvýkrát s oddelením zatvoreného
väzenia pre mladistvých mužov, a poslaných na terapeutické oddelenie pre osoby s nepsychotickými duševnými poruchami alebo mentálne postihnutých, vrátane sexuálnych
delikventov s poruchami sexuálnej orientácie,
• kapacita jednotky je 805 miest.
11. Väznica v Wołówe
• jednotka uzatvoreného typu určená pre recidivistov s oddeleniami pre odsúdených vo výkone trest odňatia slobody
po prvýkrát v podmienkach uzavretého typu väznice a odsúdených recidivistov, vo výkone trestu odňatia slobody v
podmienkach väznice polootvoreného typu,
• kapacita jednotky je 1046 miest.
Кримінально-виконавча
установа
9. Кримінально-виконавча установа в м. Олесьниця
• місткість одиниці становить 172 місця,
• кримінальна установа закритого типу для чоловіків,
які вперше відбувають покарання з відділенням кримінальної установи закритого типу для молодих чоловіків
та направлених в терапевтичне відділення для осіб з
непсихотичними психічними розладами або психічними
вадами, в тому числі для винуватців сексуальних злочинів з порушеннями сексуальних переваг.
10. Кримінально-виконавча установа в м. Стшелін
• кримінальна установа закритого типу для чоловіків,
які вперше відбувають покарання з відділеннями: кримінальної установи закритого типу для молодих, кримінальної установи напіввідкритого типу для тих, які
відбувають покарання вперше та кримінальної установи
напіввідкритого типу для молодих,
• місткість одиниці становить 805 місць.
11. Кримінально-виконавча установа в Волові
• одиниця закритого типу для пенітенціарних рецидивістів з відділеннями для засуджених, що вперше відбувають покарання в умовах кримінальної установи закритого типу та засуджених пенітенціарних рецидивістів,
що відбувають покарання позбавленням волі в умовах
кримінальної установи напіввідкритого типу.
• місткість одиниці становить 1046 місць.
12. Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu
13. Zakład Karny w Zarębie
14. Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
15. OZ w Piławie Dolnej
•
•
•
•
•
jednostka typu półotwartego z oddziałem
otwartym przeznaczona dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych,
pojemność jednostki wynosi 628 miejsc.
•
jednostką typu półotwartego dla skazanych
mężczyzn - recydywistów penitencjarnych,
pojemność jednostki wynosi 467 miejsc.
•
jednostka typu zamkniętego i półotwartego
dla skazanych mężczyzn odbywających
karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych z wyodrębnionym
aresztem dla mężczyzn i kobiet,
pojemność jednostki wynosi 1400 miejsc.
•
jednostka przeznaczona jest dla skazanych
młodocianych i dorosłych odbywających
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy,
pojemność oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wynosi 123
miejsc.
-13-
Prisons and External Branch
12. Prison No. 2 in Wrocław
• a half-open facility with an open unit intended for
male penitentiary repeaters,
• the capacity of the facility is 628.
13. Prison in Zaręba
• a half-open facility for convicted males – penitentiary repeaters,
• the capacity of the facility is 467.
14. Prison No. 1 in Wrocław
• a closed and half-open facility for the convicted
men serving their first sentence and a closed facility for juveniles with a separate detention for men
and women,
• the capacity of the facility is 1400.
15. External Branch in Piława Dolna
• the facility is intended for convicted juveniles and
adults serving their first imprisonment punishment,
• the capacity of the external branch of the Remand
Centre in Dzierżoniów is 123.
Strafvollzugsanstalt
12. Strafvollzugsanstalt Nr. 2 in Breslau
• halboffene Anstalt mit einer offenen Abteilung für
männliche Rückfalltäter,
• verfügt über 628 Haftplätze.
13. Strafvollzugsanstalt in Zaręba
• halboffene Anstalt für männliche Rückfalltäter,
• verfügt über 467 Haftplätze.
14. Strafvollzugsanstalt Nr. 1 in Breslau
• geschlossene und halboffene Anstalt für männliche Ersthäflinge und geschlossene Anstalt für
jugendliche Häftlinge mit einem getrennten Untersuchungsgefängnis für Männer und Frauen,
• verfügt über 1400 Haftplätze.
15. Außenabteilung in Piława Dolna
• Anstalt für jugendliche und erwachsene Ersthäftlinge,
• die Außenabteilung des Untersuchungsgefängnisses in Dzierżoniów verfügt über 123 Haftplätze.
Věznice
12. Věznice č. 2 ve Wroclawi
• zařízení polootevřeného typu s otevřeným oddělením, určené pro muže - recidivisty,
• kapacita zařízení činí 628 míst.
13. Věznice v Zarębě
• zařízení polootevřeného typu pro odsouzené
muže - recidivisty,
• kapacita zařízení činí 467 míst.
14. Věznice č. 1 ve Wroclawi
• zařízení uzavřeného a polootevřeného typu pro
odsouzené muže, kteří poprvé vykonávají trest odnětí svobody, a uzavřeného typu pro mladistvé se
samostatným vězením pro muže a pro ženy,
• kapacita zařízení činí 1400 míst.
15. Detašovaná pobočka v Piława Dolna
• zařízení je určeno pro odsouzené mladistvé a dospělé, kteří poprvé vykonávají trest odnětí svobody,
• kapacita detašované pobočky Vazební věznice
v Dzierżoniowě činí 123 míst.
Väznica
12. Väznica č. 2 vo Vroclavi
• jednotka polootvoreného typu s otvoreným oddelením, určená pre mužov recidivistov,
• kapacita jednotky je 628 miest.
13. Väznica v Zarębe
• jednotka polootvoreného typu pre mužov recidivistov,
• kapacita jednotky je 467 miest.
14. Väznica č. 1 vo Vroclavi
• jednotka zatvoreného a polootvoreného typu pre
odsúdených mužov vo výkone trestu po prvýkrát a
zatvoreného typu pre mladistvých s oddelenou väzbou pre mužov a ženy,
• kapacita jednotky je 1400 miest.
15. Externé oddelenie v Piławe Dolnej
• jednotka je určená pre odsúdených mladistvých
a dospelých vo výkone trestu odňatia slobody po
prvýkrát,
• kapacita externého oddelenia Vyšetrovacej väzby
v Dzierżoniówe je 123 miest.
Кримінально-виконавча
установа
12. Кримінально-виконавча установа № 2
у Вроцлаві
• одиниця напіввідкритого типу з відкритим відділенням призначена для чоловіків – пенітенціарних рецидивістів,
• місткість одиниці становить 628 місць.
13. Кримінально-виконавча установа в Зарембі
• одиниця напіввідкритого типу для засуджених
чоловіків – пенітенціарних рецидивістів,
• місткість одиниці становить 467 місць.
14. Кримінально-виконавча установа № 1
у Вроцлаві
• одиниця закритого та напіввідкритого типу для
засуджених чоловіків, які вперше відбувають
покарання та для молодих, з відокремленим ізолятором для чоловіків та жінок,
• місткість одиниці становить 1400 місць.
15. Зовнішнє відділення в Нижній Піляві
• одиниця призначена для засуджених молодих
та дорослих, які вперше відбувають покарання
позбавленням волі,
• місткість зовнішнього відділення Слідчого ізолятора в Дзержонюві становить 123 місця.
www.sw.gov.pl
Mission and tasks
The mission of the Prison Service is to ensure the
safety and protect the society against criminals as
well as form new desired attitudes among persons
serving the prison sentence.
The Prison Service carries out, in particular, the
following tasks:
• execution in the territory of the Republic of Poland
of temporary detention and imprisonment sentences as well as coercive measures resulting in imprisonment, if they are to be executed in prisons and remand centres, and if they result from the execution
of a judgment by a competent authority,
• penitentiary and rehabilitation activities involving people sentenced to imprisonment, mainly by
organising work conducive to gaining professional
qualifications, teaching, educational and cultural
activities, physical and sports activities as well as
specialist therapeutic activities,
• provision of the observance of the rights of the
imprisoned or temporarily detained persons, and
especially humane residential conditions, dignity,
health care and respecting their religious needs,
-14-
• protection of the public against the criminals or fiscal offenders incarcerated in prisons and remand
centres,
• cooperation with the adequate formations from
other countries and with international organizations
on the basis of international contracts and agreements.
The scope of activities of the Regional Director of the Prison Service in Wrocław covers in
particular:
• coordination of the method and supervision of the
conditions of proper and lawful enforcement of imprisonment sentences and temporary detention in
the reporting organizational units and controlling
their observation of the rights of inmates,
• organization of the cooperation system of the subordinate organizational units in terms of maintaining
their safety and order as well as cooperation in this
field with other service providers and institutions
and state protection bodies
• supervision of the operation of subordinate prisons
and remand centres, training centres for the Prison
Service staff and prison industrial workshops operating at the subordinate organizational units.
www.sw.gov.pl
Mission und Aufgaben
Die Mission des Stafvollzugsdienstes machen
Gewährleistung der Sicherheit, Schutz der Gesellschaft vor Straftätern und Gestaltung erwünschter
Haltungen bei Personen aus, die eine Freiheitsstrafe verbüßen.
Der Strafvollzugsdienst erfüllt insbesondere
folgende Aufgaben:
• Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen und Zwangsmaßnahmen, die eine Freiheitsstrafe zur Folge
haben, auf dem Gebiet der Republik Polen, wenn
diese Maßnahmen in Strafvollzugsanstalten und
Untersuchungsgefängnissen durchgeführt werden
sollen und sich aus der Umsetzung einer Entscheidung der einschlägigen Behörden ergeben,
• Strafvollzugs- und Resozialisierungsmaßnahmen
gegenüber von Personen, die eine Freiheitsstrafe
verbüßen, vor allem durch Arbeit, die Berufsqualifikationen erwerben lässt, Unterricht, Kultur- und
Bildungsveranstaltungen, Körperkultur und Sport
sowie fachliche therapeutische Einwirkung,
• Sicherstellung der Beachtung der Rechte von
Personen, die eine Freiheitsstrafe oder Untersuchungshaft verbüßen, insbesondere in Bezug auf
menschenwürdige Lebensbedingungen, Wahrung
der Würde, Gesundheitsschutz und Religion,
• Schutz der Gesellschaft vor Straftätern, die ein
Delikt oder ein Steuerdelikt begangen haben und
eine Strafe in einer Strafvollzugsanstalt bzw. einem
Untersuchungsgefängnis verbüßen,
• Zusammenarbeit mit einschlägigen Formationen
anderer Staaten und internationalen Organisationen auf der Grundlage internationaler Verträge und
Vereinbarungen.
In den Tätigkeitsbereich des Bezirksleiters des
Vollzugsdienstes in Breslau fallen insbesondere:
• Koordination der Art und Weise und Beaufsichtigung der Bedingungen der ordnungs- und gesetzmäßigen Vollstreckung von Freiheits- und
Untersuchungshaftstrafen in untergeordneten Organisationseinheiten sowie Überwachung der Beachtung von Rechten inhaftierter Personen,
• Organisation des Systems der Kooperation der
untergeordneten Organisationseinheiten im Bereich
der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
sowie einschlägige Zusammenarbeit mit anderen
Behörden, Institutionen und Staatsschutzorganen,
• Beaufsichtigung der Tätigkeit untergeordneter
Strafvollzugsanstalten und Untersuchungsgefängnisse, Fortbildungszentren für das Personal des
Strafvollzugsdienstes sowie Arbeitsbetriebe an
Gefängnissen der untergeordneten Organisationseinheiten.
Poslání a úkoly
Poslanie a úlohy
Місія та завдання
Posláním Vězeňské služby je zajistit bezpečnost a
ochranu společnosti před pachateli trestných činů
a budování nových, žádoucích postojů u osob, které
jsou ve výkonu trestu odnětí svobody.
Poslaním Väzenskej služby je zaisťovanie bezpečnosti a ochrana spoločnosti pred zločincami a formovanie nových žiaducich postojov medzi ľuďmi vo
výkone trestu odňatia slobody.
Úkolem Vězeňské služby je zejména:
Väzenská služba vykonáva najmä:
• zajišťování výkonu vazby, trestů odnětí svobody a donucovacích opatření, jejichž důsledkem je
odnětí svobody, mají-li být vykonána ve věznicích
a vazebních věznicích, a pokud vyplývají z výkonu
rozhodnutí vydaného příslušným orgánem na území
Polské republiky,
• výkon dočasného zadržania a trestov odňatia
slobody a donucovacích opatrení, ktoré povedú k
odňatiu slobody na území Poľska, ak majú byť vykonávané vo väzniciach a vyšetrovacích väzbách,
a ak sú vykonávané v dôsledku rozhodnutia, ktoré
vydal príslušný orgán,
• kázeňské a resocializační působení na osoby odsouzené k trestu odnětí svobody, především organizováním práce, která podporuje získávání odborné
kvalifikace, výuky, kulturních a osvětových aktivit,
činností v oblasti tělesné výchovy a sportu, jakož i
speciálních terapeutických aktivit,
• nápravný dopad a resocializácia osôb odsúdených
na trest odňatia slobody, predovšetkým organizovaním práce napomáhajúcej získaniu odbornej kvalifikácie, výučby, vzdelávacích a kultúrnych aktivít,
činností v oblasti telesnej kultúry a športu a špecializovaný liečebný dopad,
• zajistit osobám odsouzeným k trestu odnětí svobody nebo vzatým do vazby dodržování jejich práv,
zejména humanitárních životních podmínek, a respektování důstojnosti, zajistit zdravotní péči a svobodu vyznání,
• zabezpečuje dodržiavanie práv osôb odsúdených
na trest odňatia slobody alebo dočasne zadržaných, a najmä ich humánnych životných podmienok,
dôstojnosti, zdravotnej starostlivosti a náboženských potrieb,
• chránit společnost před pachateli trestných nebo
daňových trestných činů, kteří vykonávají trest ve
věznicích a vazebních věznicích,
• ochrana verejnosti pred páchateľmi trestných alebo fiškálnych trestných činov umiestnenými vo väzniciach a vyšetrovacích väzbách,
• забезпечення особам засудженим до покарання позбавленням волі або особа тимчасово
взятим під варту дотримання їх прав, особливо
гуманних умов проживання, пошани честі, захисту здоров’я та релігійних вірувань,
• spolupráce s příslušnými útvary jiných států a s
mezinárodními organizacemi na základě mezinárodních smluv a dohod.
• spolupráca s príslušnými útvarmi iných štátov a
medzinárodnými organizáciami na základe medzinárodných zmlúv a dohôd.
• захист суспільства від винуватців злочинів або
фіскальних злочинів, що розміщені в кримінальних установах та слідчих ізоляторах,
Do okruhu působnosti oblastního ředitele Vězeňské služby ve Wroclawi patří zejména:
Rozsah činností krajského riaditeľa Väzenskej
služby vo Vroclavi zahŕňa najmä:
• koordinace způsobu a dohled nad podmínkami
řádného a zákonného výkonu trestů odnětí svobody
a výkonu vazby v podřízených organizačních jednotkách, a také kontrola dodržování práv odsouzených osob, které v nich vykonávají svůj trest,
• koordináciu spôsobu a dohľad nad podmienkami
riadneho a zákonného výkonu trestu odňatia slobody a dočasnej väzby v podriadených organizačných
jednotkách a kontrolu dodržiavania práv osôb zbavených slobody v nich,
• взаємодія з відповідними формуваннями інших держав та міжнародними організаціями на
основі договорів та міжнародних угод.
• organizování systému součinnosti podřízených organizačních jednotek v oblasti udržení bezpečnosti
a pořádku v nich, spolupráce s jinými službami a
institucemi v tomto rozsahu, jakož i s orgány, jejichž
úkolem je ochrana státu,
• organizovanie systém spolupráce podriadených
organizačných jednotiek v oblasti udržiavania
bezpečnosti a poriadku v nich a spolupráca v tejto
oblasti s ďalšími službami a inštitúciami a štátnymi
orgánmi,
• координація способу та нагляд за умовами
правильного та правомірного виконування покарань позбавленням волі та тимчасовим взяттям
під варту в підпорядкованих організаційних одиницях та контроль за дотриманням у них прав
осіб, що позбавлені волі,
• dohled nad činností podřízených nápravných zařízení a vazebních věznic, středisek odborné přípravy
zaměstnanců Vězeňské služby a podniků spolupracujících s věznicemi, které působí u podřízených
organizačních jednotek.
• dohliadanie na činnosť podriadených väzníc a vyšetrovacích väzieb, školiacich stredísk pre pracovníkov Väzenskej služby a pracovných zariadení pri
väzniciach pripojených k podriadeným organizačným jednotkám.
• організація системи взаємодії підпорядкованих організаційних одиниць в сфері збереження
в них безпеки та порядку та співробітництво в
даній сфері з іншими службами та установами
та органами охорони держави,
Місією Тюремної служби являється забезпечення безпеки та захист суспільства від злочинців
та формування нових бажаних поведінок серед
осіб, які відбувають покарання позбавленням
волі.
Тюремна служба виконує зокрема:
• виконання на території Республіки Польща
тимчасового взяття під варту та покарань позбавленням волі а також засобів примусу, що
спричиняють позбавлення волі, якщо вони мають виконуватися в кримінальних установах
та слідчих ізоляторах та якщо вони виникають
з виконання рішення виданого відповідним органом,
• пенітенціарний та ресоціалізаційний вплив по
відношенню до осіб засуджених до покарання
позбавленням волі, передусім шляхом організації роботи, що підтримує отримання професійних кваліфікацій, навчання, культурно-освітніх
занять, занять з фізичної культури та спорту а
також спеціальних терапевтичних діянь,
В сферу діяльності Окружного директора
Тюремної служби у Вроцлаві входить зокрема:
• нагляд за діяльністю підпорядкованих кримінальних установ та слідчих ізоляторів, центрів
з вдосконалювання кадрів Тюремної служби та
тюремних робочих закладів, що діють біля підпорядкованих організаційних одиниць.
4. Misja i zadania
Misją Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona społeczeństwa przed przestępcami oraz kształtowanie nowych, pożądanych postaw wśród
osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Służba Więzienna realizuje w szczególności:
•
wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem
wolności, jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
•
oddziaływania penitencjarne i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
•
zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków
bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
•
ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
•
współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
Do głównego zakresu działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu należy w szczególności:
•
koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych
jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
•
organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym
zakresie z innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
•
nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów
pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych.
www.sw.gov.pl
-15-
-16-
www.sw.gov.pl
5. Jak wyglądamy
•
korpus chorążych
•
korpus oficerów
Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą występować w umundurowaniu wyjściowym koloru stalowego, służbowym albo wyposażeniu polowym.
Dystynkcje oznaczają korpus oraz stopień służbowy funkcjonariusza.
•
korpus podoficerów
szeregowy
starszy szeregowy
kapral
straszy kapral
Our appearance
The officers of the Prison Service may wear special iron-grey uniforms, official uniforms or fatigues.
Insignia of rank determine the corps and the professional rank of the officer.
podporucznik
Die Beamten des Strafvollzugsdienstes können
stahlfarbene Ausgehuniformen, Dienstuniformen
oder Felduniformen tragen. Rangabzeichen weisen
auf das Korps und den Dienstgrad des jeweiligen
Beamten hin.
kapitan
major
plutonowy
Unser Aussehen
porucznik
Jak vypadáme
Příslušníci Vězeňské služby můžeme vidět ve vycházkové uniformě ocelové barvy, ve služební uniformě nebo v polním vybavení. Hodnosti označují
sbor a služební hodnost příslušníka.
-17-
Ako vyzeráme
Príslušníci Väzenskej služby môžu vystupovať vo
vychádzkovej rovnošate oceľovej farby, služobnej
alebo poľnom vybavení. Hodnosti predstavujú zbor
a služobný stupeň pracovníka.
Як виглядаємо
Функціонери Тюремної служби можуть виступати в парадній формі сталевого кольору, службовій формі або польовому оснащенні. Нагрудні
знаки означають корпус та службове звання
функціонера.
www.sw.gov.pl
6. Nowoczesna Służba
1. Fundusze UE oraz inne źródła pomocy zagranicznej
Służba Więzienna dołączyła do grona wielu podmiotów w Polsce, które z pożytkiem wykorzystują fundusze unijne
oraz inne źródła finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej Służba
Więzienna korzystała ze wsparcia środków unijnych ukierunkowanych m.in. na podniesienie efektywności wykonania
kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były
ze środków programów PHARE 1998-2003r. W latach 2005-2008 jednostki penitencjarne na Dolnym Śląsku realizowały, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, projektowe działania ukierunkowane na zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary.
-18-
Modern Service
EU funds and other sources of foreign aid
The Prison Service has joined numerous entities in
Poland which make use of the EU funds and other
financial resources of non-repayable foreign aid.
Before the Polish accession to the European Union,
the Prison Service benefited from the EU support
targeted, among others, at the increase of the efficiency of the enforcement of the imprisonment sentence and temporary detention. The actions taken at
that time were co-financed from the funds of 19982003 PHARE programme. In the years 2005-2008,
penitentiary units of Lower Silesia implemented –
under the EQUAL Community initiative for the years
2004-2006 co-financed by the European Social
Fund – project actions aimed at the development
of a coherent system for the social rehabilitation of
prisoners and restoring them to the labour market
after completion of a sentence.
www.sw.gov.pl
Moderner Vollzugsdienst
EU-Zuwendungen und andere ausländische
Beihilfen
Der Strafvollzugsdienst schloß sich vielen anderen
Einheiten in Polen an, die EU-Zuwendungen und
andere nicht rückzahlbare ausländische Beihilfen
erfolgreich nutzen. Vor dem EU-Beitritt Polens
nahm der Strafvollzugsdienst die EU-Unterstützung
u.a. für die Steigerung der Effektivität der Vollstreckung von Freiheits- und Untersuchungshaftstrafen
in Anspruch. Die damals getroffenen Maßnahmen
wurden mit Mitteln der PHARE Programme 19982003 mitfinanziert. In den Jahren 2005-2008 setzten die Strafvollzugseinheiten in Niederschlesien im
Rahmen des Programms der Gemeinschaftsinitiative EQUAL für die Jahre 2004-2006, das mit Mitteln
des Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wurde,
Projektmaßnahmen um, die auf Schaffung eines kohärenten Systems zur sozialen und beruflichen Wiedereingliederung der Häftlinge nach der Entlassung
aus dem Gefängnis ausgerichtet waren.
Moderní služba
Moderná služba
Сучасна Служба
Fondy EU a další zdroje zahraniční pomoci.
Fondy EÚ a ďalšie zdroje zahraničnej pomoci.
Фонди ЄС та інші джерела іноземної допомоги
Vězeňská služba se připojila do okruhu mnoha subjektů v Polsku, které úspěšně využívají fondy EU
a další finanční zdroje nevratné zahraniční pomoci.
Před vstupem Polska do Evropské unie Vězeňská
služba využívala pomoc z prostředků EU určených mj. na zvýšení efektivity výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Tehdy podnikané aktivity byly
spolufinancovány z prostředků programů PHARE
1998-2003. Nápravná zařízení v Dolním Slezsku
realizovala v letech 2005-2008 v rámci Programu
iniciativy Společenství EQUAL na léta 2004-2006
spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu projektové aktivity zaměřené na vytvoření koherentního systému, který slouží sociální
terapii vězňů a k jejich návratu na trh práce po skončení výkonu trestu.
Väzenská služba sa pripojila k radom mnohých subjektov v Poľsku, ktoré užitočne využívajú finančné
prostriedky EÚ a ďalšie finančné zdroje zahraničnej
pomoci. Pred pristúpením Poľska k Európskej únii
Väzenská služba využívala podporu z fondov EÚ za
cielených okrem iného na zvýšenie efektivity výkonu trestu odňatia slobody a dočasného zadržania.
Vtedy prijaté opatrenia boli spolufinancované z prostriedkov programov PHARE 1998-2003. V rokoch
2005-2008 nápravné zariadenia v Dolnom Sliezsku
realizovali v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL na obdobie 2004-2006 spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu, projekčné činnosti zamerané na vytvorenie
uceleného systému pre sociálnu reintegráciu väzňov a ich návrat na trh práce po skončení výkonu
trestu.
Тюремна служба приєдналася до багатьох
суб’єктів у Польщі, які з вигодою використовують союзні фонди та інші фінансові джерела
безповоротної іноземної допомоги. До вступу
Польщі в Європейський союз Тюремна служба користалася підтримкою союзних коштів,
що були спрямовані між іншими на збільшення
ефективності виконання покарання позбавленням волі та тимчасовим взяттям під варту.
Діяння, які виконувалися тоді були фінансовані
з коштів програм PHARE 1998-2003 рр. В роках
2005-2008 пенітенціарні одиниці на території
Нижньої Сілезії реалізували, в рамках Програми союзної ініціативи EQUAL на роки 2004-2006,
що фінансувалася з коштів Європейського соціального фонду, проектні діяння спрямовані на
створення однорідної системи для суспільної
реінтеграції в’язнів та повернення їх на ринок
праці після відбування покарання.
W kolejnych latach OISW we Wrocławiu rozpoczął realizację Projektów w ramach Programów Kapitał Ludzki, który stanowił jeden z elementów sytemu realizacyjnego
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Bezpośrednie działania służące osiągnięciu zaplanowanych celów objęły projekty:
•
Projekt 1.25 pn . „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami
Pracy”
•
Projekt 1.26 pn. „Penitencjarny doradca zawodowy”
•
Projekt 1.27 pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu
na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”
•
Projekt 1.28 pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209§1
oraz 207§1 kodeksu karnego.
Modern Service
In the subsequent years, the Regional Inspectorate
of the Prison Service in Wrocław began implementation of Projects being part of the Human Capital
Programmes which were one of the elements of the
implementation system within the National Strategic Reference Framework for the years 2007-2013.
Direct actions to achieve the planned objectives included the following projects:
• Project 1.25 entitled Improvement of the professional qualifications of the Prison Service officers
and staff implementing tasks associated with the
prison Labour Clubs,
• Project 1.26 entitled Penitentiary employment
counsellor,
• Project 1.27 entitled Training and activation cycle
serving upgrading the professional qualifications of
the imprisoned and preparing them to return to the
labour market after completion of their imprisonment time,
• Project 1.28 entitled Social and professional activation of the convicted persons with disabilities and
those sentenced to imprisonment on the basis of articles 209 §1 and 207 §1 of the Penal Code.
Moderner Vollzugsdienst
In den nächsten Jahren nahm die Bezirksinspektion
des Vollzugsdienstes in Breslau die Umsetzung von
Projekten im Rahmen des Programms Humankapital auf, das einen der Bestandteile des Nationalen
Strategischen Rahmenplans für die Jahre 20072013 bildete. Direkte Maßnahmen zur Umsetzung
der gesetzten Ziele umfassten folgende Projekte:
• Projekt 1.25 unter dem Namen „Steigerung der
beruflichen Qualifikation der Beamten und Mitarbeiter des Strafvollzugsdienstes, die Aufgaben der
Arbeitsclubs an Gefängnissen erfüllen“,
• Projekt 1.26 unter dem Namen „Berufsberater in
Strafvollzugseinheiten“,
• Projekt 1.27 unter dem Namen „Schulungs- und
Aktivierungsreihe zur Steigerung der beruflichen
Qualifikation von Häftlingen und zu ihrer Vorbereitung auf die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt nach
der Entlassung aus dem Gefängnis“,
• Projekt 1.28 unter dem Namen „Soziale und berufliche Aktivierung von behinderten Häftlingen sowie
Häftlingen, die eine Freiheitsstrafe gemäß Art. 209
§1 und 207 §1 des polnischen Strafgesetzbuches
verbüßen“.
Moderní služba
Moderná služba
V dalších letech zahájil OIVS ve Wroclawi realizaci Projektů v rámci Programů Lidské zdroje, který
tvořil jeden z prvků realizačního systému v rámci
Národního Strategického referenční rámce pro léta
2007-2013. Přímé aktivity, jejichž účelem bylo dosažení plánovaných cílů, zahrnovaly projekty:
V nasledujúcich rokoch OISW vo Vraclave zahájil
realizáciu projektov v rámci programov Ľudský kapitál, ktorý bol jedným z prvkov systému implementácie v rámci Národného strategického referenčného
rámca na roky 2007-2013.Priame akcie na dosiahnutie plánovaných cieľov zahŕňali projekty:
• Projekt 1.25 - „Zvyšování odborné kvalifikace příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby, kteří plní
úkoly související s Pracovními kluby u věznic“,
• Projekt 1.25 "Zvyšovanie odbornej kvalifikácie
pracovníkov a zamestnancov Väzenskej služby
plniacich úlohy súvisiace s pracovnými klubmi pri
väzniciach",
• Projekt 1.26 - „Vězeňský profesní poradce“,
• Projekt 1.27 - „Cyklus školení a aktivizace ke zvýšení odborné kvalifikace osob vykonávajících trest
odnětí svobody a pro jejich přípravu na pracovní trh
po skončení výkonu trestu odnětí svobody“,
• Projekt 1.28 – „Sociální a profesní aktivizace odsouzených tělesně postižených osob a osob odsouzených k trestu odnětí svobody na základě čl. 209 §1
a 207 §1 trestního zákona“.
• Projekt 1.26 "Väzenský kariérny poradca",
• Projekt 1.27 "Cyklus aktivačných školení pre zvyšovanie odbornej kvalifikácie osôb zbavených slobody a ich prípravu k návratu na trh práce po uplynutí trestu odňatia slobody",
• Projekt 1.28 Socioprofesijná aktivácia postihnutých osôb a osôb odsúdených na trest odňatia slobody na základe článku 209§1 a 207§1 trestného
zákonníka.
Сучасна Служба
В чергові роки Окружний інспекторат Тюремної
служби у Вроцлаві почав виконання Проектів в
рамках Програм Людський капітал, які становили одну із складових частин виконавчої системи
в рамках Національних стратегічних рамок віднесення на роки 2007-2013. Безпосередні діяння
для досягнення визначених цілей включали такі
проекти:
• Проект 1.25 під назвою «Збільшення професійних кваліфікацій функціонерів та співробітників Тюремної служби, що виконують завдання
зв’язані з тюремними Клубами Праці»,
• Проект 1.26 під назвою «Пенітенціарний професійний консультант»,
• Проект 1.27 під назвою «Цикл по навчанню та
активізації для збільшення професійних кваліфікацій осіб позбавлених волі та їх підготовки
до повернення на ринок праці після закінчення
відбування покарання позбавленням волі»,
• Проект 1.28 під назвою Суспільно-професійна
активізація засуджених – інвалідів та осіб засуджених до покарання позбавленням волі на
основі положень ст. 209 ч. 1 та ст. 207 ч. 1 Кримінального кодексу.
www.sw.gov.pl
-19-
Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 to kolejny etap przedsięwzięć wspieranych finansowo w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej,
w tym sankcji pozawięziennych”. Działania te były ukierunkowane na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych, służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych, w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności.
W 2015r. rozpoczęto prace nad wdrożeniem Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu będzie udzielanie pomocy
osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
Ciekawostka: 8 856 000, 00 zł to kwota przeznaczona przez dolnośląskie jednostki penitencjarne w latach 2008 -2013 z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na realizację czterech projektów systemowych. W ich ramach przeprowadzono 328 szkoleń, 5931 osadzonych objęto wsparciem,
167 osadzonych zostało zatrudnionych w tym 31 zostało zatrudnionych niepełnosprawnych.
-20-
Modern Service
Norwegian Financial Mechanism for the years
2009-2014 is another stage of the projects supported financially under the PL17 Programmed entitled
Prison Service support, including the outside-the-prison sanctions. The actions were aimed at supporting the staff of the administration of justice in
terms of improving skills for the proper fulfilment of
professional duties, in order to respect the humanitarian principles of enforcement of an imprisonment
sentence.
In 2015, work has commenced on the implementation of the Knowledge – Education - Development
Operational Programme for the years 2014-2020.
The main objective of the project will be to provide assistance to the imprisoned persons in order
to prevent their social exclusion through transfer of
professional and pro-social skills directed at facilitating their return to society after completion of the
punishment.
Did you know? PLN 8,856,000.00 is the sum allocated by the Lower Silesian penitentiary entities in the
years 2008-2013 from the Human Capital Operational
Programme for the implementation of four systemic
projects. They covered 328 trainings, 5,931 of the prisoners were covered by the support and 167 inmates
were employed, including 31 employed with disabilities.
www.sw.gov.pl
Moderner Vollzugsdienst
Der Norwegische Finanzmechanismus für die Jahre
2009-2014 bildete eine weitere Etappe der Vorhaben, die im Rahmen des Programms PL17 unter
dem Namen „Unterstützung des Strafvollzugsdienstes, darunter Nicht-Gefängnis-Sanktionen“ finanziell gefördert wurden. Diese Maßnahmen waren auf
die Unterstützung des Justizpersonals in Bezug auf
die Steigerung der beruflichen Fähigkeiten für die
ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstpflichten und
Beachtung der Grundsätze der menschenwürdigen Vollstreckung der Freiheitsstrafe ausgerichtet.
2015 wurden Arbeiten an der Einführung des Operationellen Programms „Wissen-Bildung-Entwicklung“ für die Jahre 2014-2020 aufgenommen. Das
Hauptziel des Projektes macht die Unterstützung
von Personen, die eine Freiheitsstrafe verbüßen,
zur Vorbeugung des sozialen Ausschlusses durch
Vermittlung beruflicher und prosozialer Fähigkeiten
aus, die die soziale Wiedereingliederung nach der
Entlassung aus dem Gefängnis erleichtern sollen.
Wussten Sie schon? 8.856.000,00 PLN ist ein Betrag,
den niederschlesische Strafvollzugseinheiten in den Jahren
2008-2013 aus Mitteln des Operationellen Programms Humankapital für die Umsetzung von vier Systemprojekten bestimmten. Im Rahmen der Projekte wurden 328 Schulungen
durchgeführt, 5931 Inhaftierte unterstützt und 167 Inhaftierte beschäftigt, wovon 31 behinderte Personen waren.
Moderní služba
Moderná služba
Norský finanční mechanismus na léta 2009-2014 je
další etapou aktivit finančně podporovaných v rámci
Programu PL17 „Podpora Vězeňské služby, včetně
mimovězeňských trestů“. Tyto aktivity byly zaměřeny na poskytnutí podpory justičním zaměstnancům
v rozsahu zvýšení odborných dovedností, které
slouží řádnému výkonu služebních povinností, za
účelem dodržování pravidel humanitárního výkonu
trestu odnětí svobody.
V roce 2015 byly zahájeny práce nad zavedením
Operačního programu Znalosti-Vzdělání-Rozvoj
na léta 2014-2020. Hlavním cílem projektu bude
poskytování pomoci osobám, které vykonávají trest
odnětí svobody, aby se zabránilo jejich sociálnímu
vyloučení předáváním odborných a prosociálních
dovedností zaměřených na usnadnění návratu do
společnosti po skončení výkonu trestu.
Nórsky finančný mechanizmus na obdobie 20092014 je ďalšia fáza projektov finančne podporených
v rámci Programu PL17."Podpora Väzenskej služby, vrátane sankcií nespojených s odňatím slobody".Tieto činnosti boli zamerané na poskytovanie
podpory zamestnancom súdnictva, pokiaľ ide o
zvyšovanie odbornej kvalifikácie pre riadny výkon
služobných povinností za účelom dodržiavania zásad humanitárneho výkonu trestu odňatia slobody.
V roku 2015 sa začala práca na implementácii operačného programu Znalosti-Vzdelávanie-Rozvoj
2014-2020. Hlavným cieľom projektu bude pomáhať
osobám vykonávajúcim trest odňatia slobody s cieľom predchádzať ich sociálnemu vylúčeniu tým, že
im budú poskytnuté odborné a prosociálne zručnosti, ktorých cieľom je uľahčiť návrat do spoločnosti po
výkone trestu.
Víte, že: 8 856 000, 00 PLN je částka, kterou dolnoslezská nápravná zařízení v letech 2008-2013 věnovala
z Operačního programu Lidský kapitál na realizaci čtyř
systémových projektů. V jejich rámci bylo provedeno
328 školení, podporu obdrželo 5931 odsouzených, 167
odsouzených bylo zaměstnáno, z toho 31 tělesně postižených.
Vedeli ste, že: 8 856 000, 00 zł je suma pridelená Sliezskymi väzenskými jednotkami v rokoch 2008-2013 z
operačného programu Ľudský kapitál na implementáciu
štyroch systémových projektov? V ich rámci sa uskutočnilo 328 školení, 5931 väzňom bola poskytnutá
podpora, 167 väzňov bolo zamestnaných vrátane 31
zamestnaných s postihnutím.
Сучасна Служба
Норвезький фінансовий механізм на роки 20092014 це черговий етап заходів, що підтримують
фінансово в рамках Програми PL17 під назвою
«Підтримка Тюремної служби в тому числі нетюремних санкцій». Діяння ті були спрямовані
на надання підтримки кадрам органів правосуддя в сфері збільшення професійних вмінь,
що служать відповідному виконуванні службових обов’язків з метою дотримуватися правил
гуманного виконання покарання позбавленням
волі.
В 2015 році почали роботи по введенню Оперативної системи Знання-Освіта-Розвиток на роки
2014-2020. Головною метою проекту буде надання допомоги особам, що відбувають покарання
позбавленням волі для протидіяння їхньому
суспільному виключенню шляхом передачі професійних та просуспільних вмінь, що спрямовані
на полегшення повернення у суспільство після
закінчення відбування покарання.
Чи Ви знаєте, що: 8 856 000, 00 злотих це сума призначена Нижньосілезькими пенітенціарними одиницями в роки 2008-2013 з Оперативної програми
Людський капітал на виконання чотирьох системних
проектів. В їх рамках проведено 328 навчань, 5931
засуджених охоплено підтримкою, 167 засуджених
отримало працевлаштування в тому числі 31 інвалід.
2. System Dozoru Elektronicznego
Do polskiego systemu prawnego wprowadzono System Dozoru Elektronicznego- najnowocześniejszy, nieizolacyjny system
wykonywania kary pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny ma charakter prewencyjny ale także resocjalizacyjny. Polega
on na kontrolowaniu zachowań skazanego przy użyciu aparatury monitorującej poza jednostką penitencjarną. Dzięki SDE
osoba pozbawiona wolności może prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów kontroli
sprawowanej przez upoważniony organ.
3. Grupa Interwencyjna SW
Grupa Interwencyjna Służby Więziennej we Wrocławiu jest jedną z piętnastu grup wchodzących w skład SW. Podejmuje działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w jednostkach
penitencjarnych. Na co dzień, głównym celem działania GISW jest zapobieganie występowaniu zdarzeń poprzez kontrole
jednostek penitencjarnych, realizację konwojowania osadzonych o specjalnym statusie, szczególnie chronionych, świadków
koronnych oraz członków zorganizowanych grup przestępczych. Służbę w Grupach Interwencyjnych pełnią m.in. specjaliści
od walki wręcz oraz strzelectwa.
Modern Service
2. Electronic Monitoring System
The Electronic Monitoring System has been introduced to the Polish legal system - a state-of-theart non-custodial system of imprisonment sentence
enforcement. Electronic surveillance is preventive
but also rehabilitative in its nature. It involves the
control of the behaviour of the convicted person using monitoring equipment outside the penitentiary
facility. Thanks to EMS, a person deprived of liberty
can have a normal personal, professional and family
life while maintaining the control exercised by the
authorized body.
3. The Intervention Group of the Prison Service
(IGPS)
The Intervention Group of the Wrocław Prison Service is one of the fifteen groups in the PS. The group
takes actions in situations when order and discipline
are disturbed, as well as in case of particular threat
to security in prison facilities. On a daily basis, the
main objective of the operation of IGPS is to prevent
the occurrence of events by means of inspections of
prison facilities, escorting the imprisoned of a special status, those particularly protected, state witnesses and members of organized criminal groups.
The Intervention Groups are formed by for example
unarmed combat and shooting experts.
Moderner Vollzugsdienst
2. Elektronische Fußfessel
Die elektronische Fußfessel, die modernste freiheitsentziehende Maßnahme zur Vollstreckung
von Freiheitsstrafe ohne Freiheitsentzug wurde
auch in das polnische Rechtssystem eingeführt.
Die elektronische Fußfessel hat einen präventiven
und resozialisierenden Charakter. Sie besteht in der
Überwachung des Verhaltens der bestraften Person
außerhalb der Strafvollzugsanstalt. Dank dem System kann eine Person, die eine Freiheitsstrafe verbüßt, ein normales Berufs- und Familienleben unter
Einhaltung der Aufsichtsordnung der berechtigten
Behörde führen.
3. Interventionsdienst des Strafvollzugsdienstes
Der Interventionsdienst des Strafvollzugsdienstes
in Breslau ist eine der fünfzehn Dienste, die den
Strafvollzugsdienst ausmachen. Er greift bei Ordnungs- und Disziplinstörungen sowie in besonderen
Fällen der Sicherheitsgefährdung in Strafvollzugseinheiten ein. Die Hauptaufgabe des Interventionsdienstes besteht darin, Störfällen durch Kontrollen
der Strafvollzugseinheiten, Transport von Gefangenen mit Spezialstatus bzw. unter Sonderaufsicht,
Kronzeugen und Mitgliedern organisierter krimineller Gruppen vorzubeugen. Die Beamten des Interventionsdienstes sind u.a. Nahkampfexperten und
professionelle Schützen.
Moderní služba
2. Systém elektronického dohledu
Do polského právního systému byl zaveden Systém
elektronického dohledu - nejmodernější, neizolační
systém výkonu trestu odnětí svobody. Elektronický
dohled má preventivní, ale také resocializační charakter. Spočívá v kontrole chování odsouzeného s
použitím monitorujícího zařízení mimo nápravné
zařízení. Díky SED může osoba zbavená svobody
vést normální osobní, profesní a rodinný život se zachováním sankce kontroly vykonávané pověřeným
orgánem.
3. Zásahový tým Vězeňské služby
Zásahový tým Vězeňské služby ve Wroclawi je
jednou z patnácti skupin, které jsou součástí VS.
Zasahuje v situacích narušení pořádku a disciplíny,
stejně jako v případech zvláštního ohrožení bezpečnosti v nápravných zařízeních. Hlavní náplní běžné
činnosti ZTVS je předcházení vzniku takových událostí kontrolou nápravných zařízení, eskortování
odsouzených se zvláštním statusem, zejména chráněných korunních svědků a členů organizovaných
zločineckých skupin. V Zásahových týmech slouží
mj. odborníci pro boj zblízka a střelectví.
Moderná služba
2. Systém elektronického dohľadu
Do poľského právneho systému bol zavedený Systém elektronického dohľadu - najmodernejší, neizolačný systém výkonu trestu odňatia slobody. Elektronický dohľad je preventívny, ale aj resocializačný.
Spočíva v kontrole správania odsúdeného pomocou
zariadenia monitorujúceho mimo väznicu. Vďaka
Systému elektronického dohľadu môže osoba zbavená slobody viesť normálny osobný, profesionálny
a rodinný život pri zachovaní požiadaviek kontroly
vykonávanej oprávneným orgánom.
3. Intervenčná skupina Väzenskej služby
Intervenčná skupina Väzenskej služby vo Vroclavi
je jedna z pätnástich skupín zahrnutých do Väzenskej služby. Prijíma opatrenia v situáciách narušenia poriadku a disciplíny, rovnako ako v situáciách
špecifických bezpečnostných hrozieb vo väzniciach. Každodenným hlavným cieľom Intervenčnej
skupiny Väzenskej služby je predchádzať udalostiam prostredníctvom kontroly väzenských jednotiek, realizácia konvojov väzňov s osobitným statusom, najmä chránených väzňov, korunných svedkov
a členov skupín organizovaného zločinu. Službu v
Intervenčných skupinách plnia okrem iných špecialisti na boj zblízka a streľbu.
Сучасна Служба
2. Система електронного нагляду
В польську юридичну систему введено Систему
електронного нагляду – найсучаснішу неізоляційну систему виконання покарання позбавленням волі. Електронний нагляд має запобіжний
але також ресоціалізаційний характер. Полягає
в контролюванні поведінки засудженого з використанням обладнання для моніторингу поза
пенітенціарною одиницею. Завдяки СЕН особа
позбавлена волі може вести нормальне особисте, професійне та сімейне життя з дотриманням
правил контролю, що здійснюється вповноваженим органом.
3. Інтервенційна група Тюремної служби
Інтервенційна група Тюремної служби (ІГТС) в
Вроцлаві це одна із п’ятнадцяти груп, що входять у склад ТС. Вона виконує діяння в ситуаціях порушення ладу та дисципліни, а також
особливої загрози для безпеки в пенітенціарних одиницях. Повсякденно, головною метою
діяльності ІГТС являється запобігання виникненню подій шляхом перевірки пенітенціарних
одиниць, виконання конвоювання засуджених зі
спеціальним статусом, з особливим захистом,
ключових свідків та членів зорганізованих злочинних груп. Службу в Інтервенційних групах
виконують між іншими спеціалісти з ближнього
бою та стрільби.
www.sw.gov.pl
-21-
-22-
www.sw.gov.pl
7. Współpraca międzynarodowa
Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny element polityki rozwoju instytucji państwowych. Wizyty studyjne i stażowe z
udziałem funkcjonariuszy służb mundurowych zapewniają przepływ cennych doświadczeń pomiędzy regionami, a tym samym wspierają działania zmierzające do
podniesienia jakości funkcjonowania instytucji. Współpraca Służby Więziennej na
Dolnym Śląsku z podmiotami położonymi w Republice Czeskiej, Słowackiej, Republice Federalnej Niemiec stanowią ważny etap na drodze do tworzenia nowych
obszarów wymiany wiedzy w dziedzinie resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz skuteczności działań socjalizacyjnych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polska wschodnia granica stała
się jednocześnie granicą całej Unii. Dlatego też współpraca z regionami z państw
wschodnioeuropejskich nabrała nowego i niezmiernie ważnego znaczenia. Starania dolnośląskich funkcjonariuszy Służby Więziennej zaowocowały zawarciem
porozumienia z ukraińskimi partnerami - Instytutem Służby Więziennej w Kijowie.
1. Republika Federalna Niemiec
Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Departamentem Służby Więziennej, Służb Socjalnych
Wymiaru Sprawiedliwości i Budownictwa z siedzibą przy Hospitalstrasse 7, 01097 Drezno
2. Republika Czeska
Věznice Stráž pod Ralskem z siedzibą ul. Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
3. Republika Słowacka
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, z siedzibą Priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou
4. Ukraina
Instytut Służby Więziennej ( Kijów) ul. O.Pchilky 2, apt. 351, 02081, Kyiv, Ukraine
-23-
International cooperation
International cross-border and interregional cooperation is an important element of the policy of
state institutions development. Study and stay-on
visits with the participation of uniformed officers
provide exchange of valuable experience between
the regions and thus support efforts aiming at the
improvement of the quality of operation of the institution. Cooperation of the Prison Service in Lower
Silesia with the entities in the Czech Republic, the
Slovak Republic, the Federal Republic of Germany
is an important step on the way to create new areas
of knowledge exchange in the fields of rehabilitation of imprisoned persons and effectiveness of the
socialising activities. At the time Poland joined the
European Union, our eastern border became at the
same time the border of the whole Union. Therefore,
cooperation with the regions from the Eastern European countries gained a new and extremely important dimension. The efforts of the Prison Service
officers from Lower Silesia resulted in the conclusion of an agreement with Ukrainian partners – the
Prison Service Institute in Kiev.
Internationale
Zusammenarbeit
Die grenz- und regionenübergreifende Zusammenarbeit bildet einen wesentlichen Bestandteil der Politik der Entwicklung der staatlichen Institutionen. Die
Studien- und Praktikumsaufenthalte der Beamten
der uniformierten Dienste gewährleisten einen Austausch wertvoller Erfahrungen zwischen Regionen
und fördern somit die Maßnahmen zur Steigerung
der Qualität der Tätigkeit solcher Institutionen. Die
Zusammenarbeit des niederschlesischen Strafvollzugsdienstes mit Behörden in der Tschechischen
Republik, Slowakischen Republik, BRD bildet einen
wichtigen Schritt auf dem Weg zur Schaffung neuer
Austauschgebiete im Bereich der Resozialisierung
von Häftlingen und Wirksamkeit der Sozialisierungsmaßnahmen. Mit dem EU-Beitritt Polens wurde die
polnische Ostgrenze zur Ostgrenze der ganzen
Europäischen Union. Deshalb bekam die Zusammenarbeit mit Regionen aus osteuropäischen Ländern eine neue, äußerst wichtige Bedeutung. Die
Bemühungen der niederschlesischen Beamten des
Vollzugsdienstes resultierten im Abschluss einer
Vereinbarung mit ukrainischen Partnern - dem Institut des Strafvollzugsdienstes in Kiew.
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní přeshraniční a meziregionální spolupráce je důležitým prvkem rozvojové politiky
státních institucí. Studijní pobyty a stáže s účastí
příslušníků ozbrojených složek zaručují výměnu
cenných zkušeností mezi regiony a tím pádem
podporují činnost zaměřenou na zvyšování kvality
fungování instituce. Spolupráce Vězeňské služby
v Dolním Slezsku se subjekty v České republice,
Slovenské republice a v Německu představuje důležitou etapu na cestě k vytváření nových oblastní výměny poznatků v oblasti resocializace osob
zbavených svobody a účinnosti socializačních aktivit. Spolu se vstupem Polska do Evropské unie
se východní hranice Polska stala zároveň hranicí
celé EU. Proto také spolupráce s regiony východoevropských zemí získala nový a nesmírně důležitý
význam. Úsilí dolnoslezských příslušníků Vězeňské
služby přineslo uzavření dohody s ukrajinskými
partnery - Institutem Vězeňské služby v Kyjevě.
Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná cezhraničná a medziregionálna
spolupráca je dôležitým prvkom politiky rozvoja
štátnych inštitúcií. Študijné pobyty a stáže za účasti
príslušníkov uniformovaných služieb prinášajú výmenu cenných skúseností medzi regiónmi a podporujú tak úsilie o zlepšenie kvality práce inštitúcií.
Spolupráca Väzenskej služby v Dolnom Sliezsku so
subjektmi na území Českej republiky, Slovenskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko je dôležitým
krokom k vytvoreniu nových oblastí výmeny znalostí
v oblasti resocializácie osôb zbavených slobody a
efektivity socializácie. Spolu s poľským vstupom do
Európskej únie, poľská východná hranica sa stala
zároveň hranicou celej Únie. Preto spolupráca s
regiónmi východoeurópskych krajín získala nový a
extrémne dôležitý význam. Úsilie dolnosliezskych
príslušníkov Väzenskej služby vyústilo v dohodu s
ukrajinskými partnermi - inštitútom Väzenskej služby v Kyjeve.
Міжнародне співробітництво
Міжнародне транскордонне та міжрегіональне
співробітництво являється суттєвим елементом
розвитку державних установ. Навчальні візити
та стажування за участю функціонерів забезпечують обмін цінним досвідом між регіонами та
таким чином підтримують діяння для збільшення якості функціонування установ. Співробітництво Тюремної служби на території Нижньої
Сілезії з суб’єктами, що знаходяться в Чеській
Республіці, Словацькій Республіці, Федеративній республіці Німеччини становлять важливий
етап на шляху до створення нових сфер обміну
досвідом у галузі ресоціалізації осіб, що позбавлені волі та ефективності соціалізаційних
діянь. Разом з вступом Польщі в Європейський
союз, польський східний кордон став одночасно
кордоном цілого Союзу. Тому співробітництво з
регіонами східноєвропейських держав набрало нового та неймовірно важливого значення.
Намагання Нижньосілезьких функціонерів Тюремної служби призвели до укладення угоди з
українськими партнерами – Інститутом Тюремної служби в Києві.
www.sw.gov.pl
-24-
www.sw.gov.pl
8. Sukcesy Służby Więziennej
Nasza formacja z sukcesami realizuje wielowymiarowe oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych wolności. Proces resocjalizacji osadzonych w celu
kształtowania w nich społecznie pożądanych postaw oraz przystosowania do życia na wolności odbywa się przy współudziale środowiska zewnętrznego. Służba Więzienna z podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej realizuje
corocznie zindywidualizowane procesy oddziaływania w stosunku do grupy blisko 13,5 tys. osadzonych.
Ciekawostka: Na gruncie obowiązującego ustawodawstwa karnowykonawczego Służba Więzienna na Dolnym Śląsku kieruje ofertę ponad 750
programów resocjalizacyjnych, które wpływają pozytywnie na readaptację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności.
-25-
Prison Service Achievements
Erfolge des Strafvollzugsdienstes
Our organization has been successfully implementing multidimensional penitentiary actions involving
persons deprived of their liberty. The process of
rehabilitation of the inmates in order to shape socially desirable attitudes in them and develop their
adaptation to life in freedom takes place with participation of the outside environment. Each year, the
Prison Service – together with the entities authorized to participate in rehabilitation, social, cultural,
educational, sports and religious activities performs
personalised processes in relation to a group of nearly 13.5 thousand inmates.
Unsere Formation setzt erfolgreich mehrdimensionale Strafvollzugsmaßnahmen gegenüber von
Häftlingen um. Der Prozess der Resozialisierung
von Inhaftierten für die Förderung gesellschaftlich
erwünschter Haltungen und Vorbereitung auf das
Leben nach der Freiheitsstrafe findet unter Mitwirkung externer Kreise statt. Der Strafvollzugsdienst
setzt zusammen mit Einheiten, die zur Resozialisierungs-, Sozial-, Kultur-, Bildungs-, Sport- und
Religionstätigkeit berechtigt sind, individualisierte
Maßnahmen in Bezug auf eine Gruppe von knapp
13,5 Tsd. Häftlingen jährlich um.
An interesting fact: Based on the existing penal executive legislation, the Prison Service in Lower Silesia directs
its offer of over 750 rehabilitation programs that have
a positive impact on the social readaptation of the persons serving their time in prison.
Interessantes: Auf der Grundlage der geltenden Vorschriften des polnischen Strafvollzugsgesetzbuches
bietet der Strafvollzugsdienst über 750 Resozialisierungsprogramme an, die sich positiv auf die soziale
Wiedereingliederung der Häftlinge auswirken.
Úspěchy Vězeňské služby
Náš útvar úspěšně realizuje rozsáhlé kázeňské působení na osoby vykonávající trest odnětí svobody.
Proces resocializace odsouzených za účelem vytvoření sociálně žádoucích postojů a přizpůsobení
k životu na svobodě probíhá za spoluúčasti vnějšího
prostředí. Vězeňská služba a subjekty oprávněné
účastnit se pořádání resocializační, společenské,
kulturní, osvětové, sportovní a náboženské činnosti
realizuje každoročně individualizované procesy působení na skupiny téměř 13 500 odsouzených.
Zajímavost: Na základě platných trestních a výkonných
předpisů Vězeňská služba v Dolním Slezsku směřuje
nabídku více než 750 resocializačních programů, které
mají pozitivní vliv na sociální readaptaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody.
Úspechy Väzenskej služby
Náš útvar úspešne realizuje viacrozmerný
nápravný vplyv na osoby zbavené slobody.
Proces rehabilitácie väzňov za účelom utvárania spoločensky žiaducich postojov v nich
a prispôsobenia životu na slobode prebieha
v spolupráci s vonkajším prostredím. Väzenská
služba so subjektmi oprávnenými účastniť sa
vvykonávania nápravných, sociálnych, kultúrnych,
vzdelávacích, športových a náboženských činností
realizuje ročne individualizované procesy pôsobenia vo vzťahu k skupine takmer 13 500 väzňov.
Zaujímavosť: Na základe súčasných predpisov upravujúcich priebeh trestu Väzenská služba v Dolnom
Sliezsku ponúka viac ako 750 rehabilitačných programov, ktoré majú pozitívny vplyv na resocializáciu osôb
vo výkone trestu odňatia slobody.
Успіхи Тюремної служби
Наше формування успішно виконує багатовимірне пенітенціарне діяння по відношенню до
осіб, що позбавлені волі. Процес ресоціалізації
засуджених для формування в них суспільно
бажаних поведінок та пристосування до життя на волі відбувається за участю зовнішнього
навколишнього середовища. Тюремна служба
разом з суб’єктами вповноваженими на участь
у веденні ресоціалізаційної, суспільної, культурної, освітньої, спортивної та релігійної діяльності щороку виконує індивідуальні процеси діяння
по відношенню до майже 13,5 тисяч засуджених.
Цікавий факт: На базі чинного кримінально-виконавчого законодавства Тюремна служба на території
Нижньої Сілезії пропонує більше 750 ресоціалізаційних програм, які позитивно впливають на суспільну
реінтеграцію осіб, що відбувають покарання позбавленням волі.
www.sw.gov.pl
1. Zatrudniamy osadzonych i pomagamy w podjęciu pracy na wolności.
Polski system penitencjarny traktuje zatrudnienie osadzonych jako jeden z podstawowych elementów prowadzonego w zakładach karnych procesu wychowawczego,
uznając go za najskuteczniejszy środek resocjalizacji. Dzięki temu średnio 2000 osadzonych zdobywa umiejętności i doświadczenie, zwiększając szanse na znalezienie
zatrudnienia po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej. Każdego miesiąca zakłady karne na Dolnym Śląsku kierują do prac społecznych grupę ok. 400 osadzonych. Co
roku osadzeni wypracowują bezpłatnie ponad 500 tys. roboczogodzin, dzięki czemu jednostki skarbu państwa oszczędzają środki finansowe na bieżące utrzymanie
wielu obiektów użyteczności publicznej.
2. Edukujemy osadzonych.
Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki, gwarantowanego i organizowanego zgodnie z przepisami
Kodeksu karnego wykonawczego. Szkoły i placówki oświatowe, działające przy jednostkach penitencjarnych organizowane są na wszystkich poziomach edukacyjnych z wyjątkiem szkół wyższych. Na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu oraz przy Zakładzie Karnym
w Wołowie średnio kształci się grupa ponad 500 osadzonych.
Ciekawostka: Szkoły przy zakładach karnych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, realizują takie same podstawy programowe jak szkoły „wolnościowe”. Personel dydaktyczny podlega analogicznym przepisom i wymogom co ich koledzy w szkołach zewnętrznych. Zgodnie z Art. 131 Kkw Służba
Więzienna daje także szansę realizacji prawa do nauki poza jednostkami penitencjarnymi.
-26-
Prison Service Achievements
We employ inmates and help them to get back to
work in freedom.
The Polish prison system treats the employment of
the inmates as one of the basic elements of the educational process conducted in prisons, considering
it as the most effective means of rehabilitation. As
a result, an average of 2,000 inmates acquire skills
and experience, increasing their chances to find a
job after their release from the prison. Each month,
the prisons in Lower Silesia direct a group of approx.
400 inmates to community service. Every year, the
inmates provide a free-of-charge work of more than
500,000 of man-hours thanks to which the state
facilities save funds for the current maintenance of
numerous public utilities.
We educate inmates.
All inmates in prisons and remand centres have the
opportunity to execute their right to education, guaranteed and organized in accordance with the provisions of the Executive Penal Code. Educational
institutions and schools operating at penitentiary
institutions are organized on all educational levels
except for higher education institutions. An average
group of more than 500 inmates in Lower Silesia
attends the Continuing Education Centre at Prison
No. 1 in Wrocław and at the Prison in Wołów.
www.sw.gov.pl
Erfolge des Strafvollzugsdienstes
WirbeschäftigenInhaftierteundunterstützensiebei
der Aufnahme der Arbeit nach der Freiheitsstrafe.
Das polnische Strafvollzugssystem fasst die Beschäftigung von Inhaftieren als eine der Grundmaßnahmen
des Erziehungsprozesses auf und sieht es als eins
der wirksamsten Resozialisierungsmittel an. Dadurch
erwerben durchschnittlich 2.000 Häftlinge Fähigkeiten
und Erfahrung, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach der Entlassung aus der Strafvollzugseinheit erhöhen. Jeden Monat weisen niederschlesische
Vollzugsanstalten eine Gruppe von ca. 400 Häftlinge
zu Sozialarbeiten ein. Jedes Jahr leisten Inhaftierte
unentgeltlich über 500 Tsd. Arbeitsstunden, was die
staatlichen Einrichtungen Finanzmittel für die laufende Unterhaltung zahlreicher gemeinnütziger Objekte
sparen lässt.
Wir bilden Inhaftierte aus.
Alle Häftlinge haben in den Strafvollzugsanstalten und
Untersuchungsgefängnissen die Möglichkeit, ihr Recht
auf Bildung in Anspruch zu nehmen, das ihnen gemäß
Vorschriften des polnischen Strafvollzugsgesetzbuches garantiert wird. Schulen und Bildungseinrichtungen, die an den Strafvollzugseinheiten tätig sind, bieten alle Bildungsstufen bis auf die Hochschulbildung
an. In Niederschlesien im Fortbildungszentrum an der
Strafvollzugsanstalt Nr. 1 in Breslau und Strafvollzugsanstalt in Wołów werden durchschnittlich über 500
Häftlinge ausgebildet.osadzonych.
Úspěchy Vězeňské služby
Zaměstnáváme odsouzené a pomáháme jim
v návratu do pracovního procesu na svobodě.
Polský vězeňský systém považuje zaměstnání
odsouzených za jeden ze základních prvků výchovného procesu probíhajícího v nápravných zařízeních a uznává jej za nejúčinnější prostředek resocializace. Díky tomu průměrně 2000 odsouzených
získává kvalifikaci a zkušenosti a zvyšuje tak své
šance na nalezení zaměstnání po propuštění z
nápravného zařízení. Každý měsíc nápravná zařízení v Dolním Slezsku vysílají na veřejně prospěšné práce skupinu asi 400 odsouzených. Vězňové každoročně odpracují zdarma více než 500 000
pracovních hodin a rozpočtové organizace tak šetří
finanční prostředky na běžnou údržbu mnoha veřejně prospěšných budov.
Vychováváme odsouzené.
Všichni vězňové v nápravných zařízeních a vazebních věznicích mají možnost naplnit své právo
na vzdělání, zaručené a organizované v souladu s
předpisy Trestního zákoníku vykonávacího. Školy
a vzdělávací instituce působící u nápravných zařízení jsou organizovány na všech vzdělávacích
úrovních kromě vysokých škol. V Dolním Slezsku ve
Středisku pro další vzdělávání působícím u Věznice
č. 1 ve Wroclawi a u Věznice ve Wołowě se průměrně vzdělává skupina více než 500 vězňů.
Úspechy Väzenskej služby
Zamestnávame väzňov a pomáhame im nájsť si
prácu na slobode.
Poľský väzenský systém chápe zamestnávanie väzňov ako jeden z kľúčových prvkov vzdelávacieho
procesu, ktorý prebieha vo väzniciach, a chápe ho
ako najúčinnejší prostriedok rehabilitácie. V dôsledku toho v priemere 2000 väzňov získava zručnosti
a skúsenosti zvyšujúce ich šance na získanie zamestnania po prepustení z väzenia. Každý mesiac
väzenia v Dolnom Sliezsku posielajú na práce pre
sociálne účely asi 400 väzňov. Každý rok väzni
odpracujú zadarmo viac ako 500 tisíc pracovných
hodín, takže jednotky financované štátom šetria finančné prostriedky na údržbu mnohých verejných
budov.
Vzdelávame väzňov.
Všetci väzni vo väzniciach a vyšetrovacích väzbách
majú možnosť realizovať právo na vzdelanie, zaručené a organizované podľa ustanovení Výkonného
trestného zákonníka. Školy a vzdelávacie inštitúcie
pôsobiace v nápravných zariadeniach sú organizované na všetkých vzdelávacích úrovniach okrem vysokých škôl. V Dolnom Sliezsku v Centre pre ďalšie
vzdelávanie pri väznici č. 1 vo Vroclavi a pri väznici
vo Wolówe sa v priemere vzdeláva skupina viac ako
500 osôb.
Успіхи Тюремної служби
Працевлаштовуємо засуджених та допомагаємо знайти працю на.
Польська пенітенціарна система сприймає працевлаштування засуджених як один із основних
елементів веденого в кримінальних установах
виховного процесу, вважаючи його найбільш
ефективним засобом ресоціалізації. Завдяки тому
середньо 2000 засуджених отримують вміння та
досвід, які збільшують шанси на знайдення праці
після звільнення з пенітенціарної одиниці. Кожного місяця кримінальні установи на території Нижньої Сілезії направляють на суспільні роботи групу
приблизно 400 засуджених. Щороку засуджені відпрацьовують безоплатно більше 500 тисяч людино-годин завдяки чому одиниці фонду державного
майна економлять фінансові кошти на поточне
утримання багатьох об’єктів суспільного вжитку.
Навчаємо засуджених
Всі поміщені в кримінальних установах та слідчих
ізоляторах мають можливість виконувати право
на навчання, яке гарантується та організується
згідно положень Кримінального виконавчного
кодексу. Школи та навчальні заклади, які діють
біля пенітенціарних одиниць організовані на всіх
освітніх рівнях крім вищих навчальних закладів.
На Нижній Сілезії в Центрі навчання дорослих при
Кримінальні установі номер 1 у Вроцлаві та при
Кримінальній установі в Ворові навчається група
більше чим 500 засуджених.
3. Prowadzimy profılaktykę i leczymy w specjalistycznych oddziałach terapeutycznych
Specjalistyczny personel Służby Więziennej w jednostkach penitencjarnych w Wołowie, Oleśnicy, Wrocławiu oraz Kłodzku realizuje zadania diagnostyczno- profilaktyczne.
Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym w Oleśnicy należy do największych tego typu oddziałów w Polsce. Prowadzone oddziaływania terapeutyczne mają na celu zapobieganie pogłębianiu się prezentowanych przez osadzonych zaburzeń
oraz przywracanie równowagi psychicznej. Podobne oddziały z powodzeniem funkcjonują w Zakładzie Karnym w Wołowie oraz Kłodzku. We Wrocławiu przy areszcie
śledczym znajduje się ośrodek diagnostyczny, w którym psycholodzy Służby Więziennej prowadzą badania nad grupą osadzonych młodocianych, wykazujących istotne
zaburzenia w zachowaniu, trudności wychowawcze lub skazanych za przestępstwa seksualne, na karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia
wolności. Również w Zakładzie Karnym Nr 1 znajdują się oddziały terapeutyczne dla uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających, w których zespół specjalistów
niejednokrotnie ratuje ludzkie życie. Z niemniejszymi sukcesami terapię odwykową od środków odurzających na południu województwa dolnośląskiego realizuje Zakład
Karny w Kłodzku.
Prison Service Achievements
We provide prevention and treatment in specialized therapeutic units.
Specialised staff of the Prison Service in the penitentiary facilities in Wołów, Oleśnica, Wrocław and
Kłodzko performs diagnostic and preventive tasks.
The therapeutic division for inmates with non-psychotic mental disorders or mental disabilities at the
Prison in Oleśnica is one of the largest units of this
type in Poland. The aim of the conducted therapeutic activities is to prevent further progression of the
disorders demonstrated by the prisoners and to restore their mental balance. Similar divisions operate
successfully in the Prisons in Wołów and Kłodzko. At
the remand centre in Wrocław, there is a diagnostic
centre where psychologists of the Prison Service
carry out a research on the group of inmates exhibiting significant behavioural disorders, educational
problems or those convicted for sexual offenses,
sentenced to 25 years of imprisonment and with life
sentences. Also Prison No. 1 incorporates therapeutic divisions for individuals addicted to alcohol and
drugs, in which the team of specialists often saves
lives. The Prison in Kłodzko in the south of the Lower
Silesia has equally significant successes in the drug
addiction treatment programs.
Erfolge des Strafvollzugsdienstes
Wir führen Prophylaxemaßnahmen und Therapien
in spezialistischen therapeutischen Abteilungen.
Das Fachpersonal des Strafvollzugsdienstes in
Vollzugseinheiten in Wołów, Oleśnica, Breslau und
Kłodzko setzt diagnostische und prophylaktische Aufgaben um. Die therapeutische Abteilung für Häftlinge
mit nicht-psychotischen psychischen Störungen oder
geistiger Behinderung in der Strafvollzugsanstalt in
Oleśnica gehört zu den größten derartigen Abteilungen in Polen. Die getroffenen therapeutischen Maßnahmen haben es zum Ziel, der Verschlechterung der
Störungen vorzubeugen und das psychische Gleichgewicht der Inhaftierten wiederherzustellen. Ähnliche
Abteilungen funktionieren erfolgreich in den Strafvollzugsanstalten in Wołów und Kłodzko. In Breslau gibt
es ein diagnostisches Zentrum am Untersuchungsgefängnis, in dem Psychologen des Strafvollzugsdienstes Untersuchungen an einer Gruppe von Häftlingen,
die wesentliche Verhaltensstörungen und Erziehungsschwierigkeiten aufweisen, sowie an Sexualtätern
anstellen, die zu einer 25-jährigen oder lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. In der
Strafvollzugsanstalt Nr. 1 gibt es auch therapeutische
Abteilungen für Alkohol- und Drogensüchtige, wo das
Fachpersonal nicht selten das Leben rettet. Eine ähnlich erfolgreiche Drogenentzugsbehandlung führt die
Strafvollzugsanstalt im Süden der Woiwodschaft Niederschlesien, in Kłodzko durch.
Úspěchy Vězeňské služby
Sázíme na prevenci a léčíme ve specializovaných
terapeutických zařízeních.
Odborný personál Vězeňské služby v nápravných
zařízeních ve Wołowě, Oleśnici, Wroclawi a Kladsku
realizuje diagnostické a preventivní aktivity. Terapeutické oddělení pro odsouzené s nepsychotickými
psychickými poruchami nebo mentálně postižené ve
věznici v Oleśnici patří mezi největší oddělení tohoto
typu v Polsku. Smyslem realizovaných terapeutických programů je prevence prohlubování poruch,
které se projevují u odsouzených, a obnovování psychické rovnováhy. Podobná oddělení úspěšně fungují ve Věznici ve Wołowě a v Kladsku. Ve Wroclawi
působí u vazební věznice diagnostické středisko,
ve kterém psychologové Vězeňské služby provádějí
výzkum skupiny odsouzených, u kterých se projevují
významné poruchy chování, výchovné problémy,
nebo odsouzených za sexuálně motivované trestné
činy k trestu odnětí svobody v trvání 25 let a k doživotnímu trestu odnětí svobody. Také ve Věznici č. 1
se nacházejí terapeutická oddělení pro osoby závislé
na alkoholu a omamných látkách, kde tým odborníku
často zachraňuje lidské životy. Stejně úspěšně realizuje léčbu závislosti na omamných látkách na jihu
dolnoslezského vojvodství Věznice v Kladsku.
Úspechy Väzenskej služby
Vykonávame prevenciu a liečime v špecializovaných liečebných oddeleniach.
Špecializovaní zamestnanci Väzenskej služby v nápravných jednotkách vo Wołówe, Oleśnici, Vroclavi a
Kłodzku vykonávajú preventívne diagnostické úlohy.
Terapeutické oddelenie pre väzňov s nepsychotickými duševnými poruchami alebo mentálne postihnutých vo väznici v Oleśnici je jedným z najväčších
oddelení svojho druhu v Poľsku. Vykonávané terapie
sú zamerané na prevenciu prehlbovania porúch u
väzňov a obnovovanie duševnej rovnováhy. Podobné oddelenia úspešne pôsobia vo väznici v Kłodzku. Vo Vroclavi pri vyšetrovacej väzbe sa nachádza
diagnostické centrum, kde psychológovia Väzenskej
služby vykonávajú výskum skupiny väzňov vykazujúcich výrazné poruchy správania, výchovné problémy
alebo väzňov odsúdených za sexuálne trestné činy,
na 25 rokov väzenia a doživotie.Tiež vo väznici č. 1
sú terapeutické oddelenia pre závislých na alkohole a
drogách, v ktorých tím špecialistov často zachraňuje
životy. S nemenším úspechom program odvykania
od omamných látok v južnej časti Dolnosliezskeho
vojvodstva realizuje väznica v Kłodzku.
Успіхи Тюремної служби
Ведемо профілактику та лікуємо в спеціалізованих терапевтичних відділеннях.
Спеціалізований персонал Тюремної служби в пенітенціарних одиницях в Волові, Олесьниці, Вроцлаві та Клодзьку виконує діагностично-профілактичні завдання. Терапевтичне відділення для
засуджених з непсихотичними психічними розладами або психічними вадами в Кримінальні установі в Олесьниці належить до найбільших таких
відділень в Польщі. Ведені терапевтичні діяння
мають на меті запобігання поглибленню наявних
в засуджених розладів та повернення психічної
рівноваги. Подібні відділення успішно функціонують в Кримінальній установі в Волові та Клодзьку.
В Вроцлаві при слідчому ізоляторі знаходиться
діагностичний центр в якому психологи Тюремної
служби ведуть обстеження з групою засуджених
у яких суттєві порушення поведінки, виховні труднощі або засуджених за сексуальні злочини до
покарання 25 років позбавлення волі та довічного
позбавлення волі. Також у Кримінальній установі
№ 1 знаходяться терапевтичні відділення для
засуджених, що залежні від спиртних напоїв або
наркотичних засобів, в який команда спеціалістів
неодноразово рятує людське життя. З чималими
успіхами терарію проти залежності від наркотичних засобів ведеться на півдні Нижньосілезького
воєводства в Кримінальній установі в Клодзьку.
www.sw.gov.pl
-27-
-28-
www.sw.gov.pl
4. Ratujemy i pomagamy poza murami
Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. W sytuacjach kryzysowych niejednokrotnie pomagają przy usuwaniu klęsk
żywiołowych. Oddają krew lub zbierają środki finansowe, ratują chorych pacjentów m.in. z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
Wspieramy charytatywne ogólnopolskie akcje -Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przekazujemy 1% podatku oraz angażujemy się bezpośrednio w społeczną pracę
sztabów orkiestry. Funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie ujmują po służbie osoby łamiące prawo, chroniąc życie i zdrowie osób postronnych. Docenieni za
bohaterską odwagę, wygrywają w plebiscytach bezpieczeństwa ogłaszanych przez Policję oraz inne instytucje. Organizujemy także zbiórki książek oraz innych przedmiotów potrzebnych dzieciom w placówkach opiekuńczych oraz domach dziecka.
Ciekawostka: Dolnośląscy funkcjonariusze SW-pionu ochrony udaremniają corocznie prawie 200 prób przemytu na teren jednostek organizacyjnych SW przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz innych substancji groźnych dla zdrowia i życia ludzi.
Prison Service Achievements
We save and help outside the walls.
The officers of the Prison Service actively participate in the lives of local communities. In crisis
situations, they often assist in the removal of natural
disaster effects. They donate blood or collect funds,
saving patients of – among others – Paediatric Oncology, Haematology and Bone Marrow Transplantation Hospital in Wrocław. We support nationwide
charities – the Great Orchestra of Christmas Charity. We donate 1% of tax and get directly involved
in the community work of the Orchestra teams.
Frequently, after hours, the Prison Service officers
arrest offenders, protecting the life and health of the
citizens. They are appreciated for heroic courage
and win the safety polls announced by the Police
and other institutions. We organize collections of
books and other items needed by children in care
institutions and orphanages.
An interesting fact: Every year the Lower Silesian officers of the security division of the Prison Service prevent nearly 200 attempts of smuggling dangerous and
illicit objects and other substances dangerous to human
health and life into the organizational units of the PS.
Erfolge des Strafvollzugsdienstes
Wir retten und helfen außerhalb der Mauern.
Beamten des Strafvollzugsdienstes beteiligen sich
aktiv am Leben der lokalen Bevölkerung. In Krisesituationen helfen sie bei der Beseitigung von
Folgen von Naturkatastrophen. Sie spenden Blut,
sammeln Finanzmittel und retten Patienten u.a.
aus dem Klinikum für Knochenmarktransplantation,
Kinderonkologie und -hämatologie in Breslau. Wir
unterstützen karitativ landesweite Aktionen: Das
große Orchester der Weihnachtshilfe (poln. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Wir überweisen 1% Steuern für gemeinnützige Anstalten und
engagieren uns direkt in die soziale Arbeit der Orchesterstäbe. Beamten des Strafvollzugsdienstes
nehmen oft nach Dienst Personen fest, die gegen
Recht verstoßen, und schützen dadurch das Leben
und die Gesundheit anderer Bürger. Sie werden für
ihren heroischen Mut hoch geschätzt und gewinnen
in Sicherheitswettbewerben, die durch die Polizei
und andere Instututionen ausgeschrieben werden.
Wir veranstalten Sammlungen von Büchern und
anderen Gegenständen für Kindern in Pflege- und
Kinderheimen.
Interessantes: Die niederschlesischen Beamten des
Strafvollzugsdienstes verhindern jährlich fast 200
Schmuggel gefährlicher und nicht erlaubter Gegenstände sowie gesundheits- und lebensgefährlicher Stoffe in
die Organisationseinheiten des Strafvollzugsdienstes.
Úspěchy Vězeňské služby
Zachraňujeme a pomáháme také venku.
Příslušníci Vězeňské služby se aktivně účastní života místní komunity. V krizových situacích často
pomáhají odstraňovat následky živelních pohrom.
Jsou dárci krve nebo sbírají finanční prostředky a zachraňují nemocné pacienty, mj. z Kliniky
transplantace kostní dřeně, dětské onkologie a hematologie ve Wroclawi. Podporujeme celostátní
charitativní akce – Velký orchestr sváteční pomoci. Poukazujeme 1% daně a přímo se podílíme
na dobrovolné práci štábu orchestru. Příslušníci
Vězeňské služby mnohokrát mimo službu zadržují
osoby, které porušují zákony, a chrání život a zdraví
nezúčastněných osob. Získávají uznání za odvahu,
vítězí v plebiscitech bezpečnosti vyhlašovaných Policií a dalšími institucemi. Pořádáme sbírky knih a
dalších předmětů, které potřebují děti v ústavech a
dětských domovech.
Zajímavost: Dolnoslezští příslušníci VS – sekce ochrany zmaří každoročně téměř 200 pokusů o propašování
nebezpečných a zakázaných předmětů a dalších látek
nebezpečných lidskému zdraví a životu do areálu organizačních jednotek VS.
Úspechy Väzenskej služby
Zachraňujeme a pomáhame za mrežami.
Príslušníci Väzenskej služby sa aktívne zapojili do života miestnej komunity. V krízových situáciách často pomáhajú pri odstraňovaní prírodných katastrof. Dávajú krv alebo
zhromažďujú finančné prostriedky a zachraňujú
tak chorých pacientov, okrem iného z Kliniky
transplantácia kostnej drene, detskej onkológie
a hematológie vo Vroclavi. Podporujeme charitatívne celopoľské akcie - Veľký orchester vianočnej pomoci. Venujeme 1% z daní a zapojujeme sa priamo
do sociálnej práce štábov orchestra. Príslušníci Väzenskej služby opakovane po službe zadržujú osoby porušujúce zákon, a chránia tak život a zdravie
verejnosti.Sú oceňovaní za hrdinskú odvahu, víťazia v anketách bezpečnosti vyhlasovaných políciou
a ďalšími inštitúciami. Organizujeme zbierky kníh a
ďalších predmetov, ktoré potrebujú deti v zariadeniach a detských domovoch.
Ciekawostka: Dolnośląscy funkcjonariusze SW-pionu
ochrony udaremniają corocznie prawie 200 prób przemytu na teren jednostek organizacyjnych SW przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz innych
substancji groźnych dla zdrowia i życia ludzi.
Успіхи Тюремної служби
Рятуємо та допомагаємо за стінами.
Функціонери Тюремної служби беруть активну
участь в житті місцевого суспільства. В кризових ситуаціях неодноразово допомагають під
час усунення стихійних лих. Віддають кров та
збирають кошти, рятуючи хворих пацієнтів між
іншими з Клініки трансплантації кісткового мозку, онкології та дитячої гематології в Вроцлаві.
Підтримуємо благодійні національні заходи –
Великий оркестр святкової допомоги. Передаємо 1% податку та залучаємося безпосередньо
в суспільну роботу штабів оркестру. Функціонери Тюремної служби багато разів після служби
ловили осіб, що порушують закони захищаючи
таким чином життя та здоров’я сторонніх осіб.
Високо оцінені за героїчну відвагу, вони стають
переможцями плебісцитів безпеки, що оголошуються Поліцією та іншими установами. Ми
організуємо збирання книжок та інших предметів, які потрібні дітям установах опіки та дитячих
будинках..
Цікавий факт: Нижньосілезькі функціонери ТС з
відділення захисту щороку роблять неможливими
майже 200 спроб контрабанди на територію організаційних одиниць ТС небезпечних та недозволених предметів та інших речовин, що загрожують
здоров’ю та житті людей.
www.sw.gov.pl
-29-
1.
2.
-30-
* dane statystyczne zmienne
Fakt: 41% funkcjonariuszy Służby Więziennej na Dolnym Śląsku posiada wyższe wykształcenie.
www.sw.gov.pl
3.
9. Dane Statystyczne
1.
W jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku*:
•
•
służbę pełni około 2300 funkcjonariuszy
zatrudnionych jest prawie 140 pracowników cywilnych
2.
Korpusy służbowe na Dolnym Śląsku*
•
•
•
korpus oficerski liczy 670 funkcjonariuszy, co stanowi 30 % stanu osobowego
korpus chorążych to 230 funkcjonariuszy, czyli 10 % stanu osobowego
w korpusie podoficerskim służy 1400 funkcjonariuszy, tj. 60 % stanu osobowego
3.
Pojemność jednostek penitencjarnych oraz populacja osadzonych na Dolnym Śląsku*
•
•
8 zakładów karnych oraz 6 aresztów śledczych z oddziałem zewnętrznym dysponują 7587 miejscami
średnioroczny wskaźnik populacji wynosi 6910 osób w tym 6500 skazanych i ukaranych oraz 410 tymczasowo aresztowanych co stanowi średnią zaludnienia na poziomie 90 % pojemności obiektów więziennych
-31-
Statistical data
Statistische Angaben
Statistické údaje
1. In the penitentiary facilities of Lower Silesia*
• about 2,300 officers serve,
• nearly 140 civil staff are employed,
1. In den niederschlesischen Vollzugsanstalten*:
• üben ca. 2.300 Beamten ihren Dienst aus,
• werden fast 140 zivile Mitarbeiter beschäftigt.
1. V nápravných zařízeních v Dolním Slezsku*:
• slouží kolem 2300 příslušníků,
• je zaměstnáno téměř 140 civilních zaměstnanců.
2. Professional corps in Lower Silesia*
• the officer corps has 670 officers, representing
30% of the manpower,
• the warrant officer corps has 230 officers, or 10%
of the manpower,
• the NCO corps has 1,400 officers, i.e. 60% of the
manpower.
2. Dienstkorps in Niederschlesien*:
• Offizierkorps aus 670 Beamten, was 30% des Personalstandes ausmacht,
• Fähnrichkorps aus 230 Beamten, was 10% des
Personalstandes ausmacht,
• Unteroffizierkorps aus 1.400 Beamten, was 60%
des Personalstandes ausmacht.
2. Služební útvary v Dolním Slezsku*:
• důstojnický sbor má 670 příslušníků, to je 30 %
všech příslušníků,
• sbor praporčíků má 230 příslušníků, to je 10 %
všech příslušníků,
• v poddůstojnickém sboru slouží 1400 příslušníků,
to je 60 % všech příslušníků.
3. The capacity of penitentiary facilities and the
population of inmates in Lower Silesia*
• 8 prisons and 6 remand centres with an external
division have the capacity of 7,587,
• the average annual population is 6,910 people, including 6,500 convicted and punished and 410 temporarily detained which is the average population at
90% of the prison facilities’ capacity.
3. Die Anzahl der Haftplätze und der Häftlinge in
Niederschlesien*:
• 8 Strafvollzugsanstalten und 6 Untersuchungsgefängnisse mit Außenabteilungen verfügen über
7.587 Haftplätze,
• die durchschnittliche jährliche Anzahl der Häftlinge beläuft sich auf 6910, wovon 6500 Verurteilte
und Inhaftierte und 410 Untersuchungshäftlinge
sind, was 90% der Haftplätze ausmacht.
3. Kapacita nápravných zařízení a počet vězňů
v Dolním Slezsku*:
• 8 věznic a 6 vazebních věznic s detašovanou pobočkou má kapacitu 7587 míst,
• průměrná roční míra populace činí 6910 osob, z
toho 6500 odsouzených a potrestaných, a 410 osob
ve vazbě, což znamená průměrnou obsazenost na
úrovni 90 % kapacity vězeňských objektů.
A fact: 41% of Prison Service officers in Lower Silesia
have a university degree.
Tatsache: 41% der Beamten des Vollzugsdienstes in
Niederschlesien hat Hochschulausbildung.
Fakt: 41% příslušníků Vězeňské služby v Dolním Slezsku má vysokoškolské vzdělání.
Štatistické údaje
1. V nápravných zariadeniach Dolného Sliezska*:
• slúži asi 2300 príslušníkov,
• je zamestnaných takmer 140 civilných zamestnancov.
Статистичні дані
3. Kapacita nápravných zariadení a populácia väzňov v Dolnom Sliezsku*:
• 8 väzníc a 6 vyšetrovacích vazieb s externým oddelením má 7587 miest,
• priemerný ročný počet populácie väzňov je 6910
ľudí, vrátane 6500 odsúdených a potrestaných a
410 dočasne zadržaných, čo je priemerná populácia na úrovni 90% kapacity väzenských objektov.
1. В пенітенціарних одиницях на території Нижньої Сілезії*:
• службу виконують приблизно 2300 функціонерів,
• працевлаштованих майже 140 цивільних співробітників,
2. Службові корпуси на Нижній Сілезії*:
• офіцерський корпус нараховує 670 функціонерів, що становить 30% особового стану,
• корпус хорунжих це 230 функціонерів, що становить 10% особового стану,
• в підофіцерському корпусі служать 1400 функціонерів, тобто 60% особового стану,
3. Місткість пенітенціарних одиниць та популяція розміщених на території Нижньої Сілезії*:
• 8 кримінальних установ та 6 слідчих ізоляторів
з зовнішнім відділенням це загалом 7587 місць,
• середній річний індикатор населення становить 6910 осіб в тому числі 6500 засуджених та
покараних та 410 тимчасово взятих під варту
що становить середнє залюднення на рівні 90%
місткості тюремних об’єктів.
Fakt: 41% príslušníkov Väzenskej služby v Dolnom
Sliezsku má vyššie vzdelanie.
Факт: 41% функціонерів Тюремної служби на
території Нижньої Сілезії це люди з вищою освітою.
2. Služobné útvary v Dolnom Sliezsku*:
• dôstojnícky zbor má 670 príslušníkov, čo predstavuje 30% z počtu pracovníkov,
• zbor poručíkov (chorążych) má 230 príslušníkov,
t.j. 10% z počtu pracovníkov,
• zbor poddôstojníkov má 1400 príslušníkov, t.j. 60%
z počtu pracovníkov.
www.sw.gov.pl
10. Instytucje współpracujące
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST jest wiodącym podmiotem współpracującym z Dolnośląską Służbą Więzienną. Instytucja, która przejęła zadania
publiczne wykonywane przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze działające w Wołowie, Kłodzku, Poznaniu i Rawiczu, prowadzi szerokie spektrum oddziaływań
penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Misją instytucji obok prowadzonych działań na rzecz osadzonych jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz wykonywanie robót
remontowo-budowlanych na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych
sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.
-32-
Cooperating institutions
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST (ZIGB PIAST) is a leading entity cooperating
with the Lower Silesian Prison Service. The institution which took over the public tasks performed
by the converted auxiliary enterprises operating in
Wołów, Kłodzko, Poznań and Rawicz, undertakes
a broad range of penitentiary and rehabilitation
activities for persons sentenced to imprisonment,
by means of organizing work conducive to gaining
professional qualifications. The mission of the institution – next to its activities for inmates – is to carry
out activities in the field of production, trade and services and to perform repair and construction work
to the reporting organizational units or those supervised by the Minister of Justice, other organizational
units of the public finance sector and other entities
that are not public finance sector institutions.
www.sw.gov.pl
Kooperierende Institutionen
Die Westliche Haushaltswirtschaftliche Institution (poln. Zachodnia Instytucja Gospodarki
Budżetowej, Abk. ZIGB) PIAST ist die führende Einheit, die mit dem Niederschlesischen Strafvollzugsdienst zusammenarbeitet. Die Institution, die öffentliche, durch umgeformte Hilfsbetriebe in Wołów,
Kłodzko, Poznań und Rawicz ausgeführte Aufgaben
übernommen hat, bietet ein breites Spektrum an
Strafvollzugs- und Resozialisierungsmaßnahmen
für Personen, die eine Freiheitsstrafe verbüßen 
durch Arbeit, die Berufsqualifikationen erwerben
lässt. Die Mission der Institution machen neben
Maßnahmen zugunsten der Inhaftierten auch die
Produktions-, Handels- und Dienstleistungstätigkeit
sowie Renovierungs- und Bauarbeiten für Organisationseinheiten, die dem Justizministerium untergeordnet oder durch das Ministerium beaufsichtigt
werden, für sonstige Organisationseinheiten der
öffentlichen Finanzen sowie andere Einheiten aus.
Spolupracující instituce
Západní instituce rozpočtového hospodářství PIAST je vedoucím subjektem, který spolupracuje
s Dolnoslezskou vězeňskou službou. Instituce, která převzala veřejné úkoly vykonávané transformovanými pomocnými farmami působícími ve Wołowě,
Kladsku, Poznani a Rawiczi, organizuje široké
spektrum vězeňských a resocializačních aktivit pro
osoby odsouzené k trestu odnětí svobody organizováním práce, která podporuje získávání odborné
kvalifikace. Posláním instituce je, kromě činnosti zaměřené na vězně, provozování výrobní a obchodní
činnosti, poskytování služeb a provádění opravárenských a stavebních prací pro podřízené organizační jednotky nebo jednotky, které jsou pod dohledem ministra spravedlnosti, ostatní organizační
jednotky sektoru veřejných financí a další subjekty,
které nejsou jednotkami sektoru veřejných financí.
Spolupracujúce inštitúcie
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej (Západná inštitúcia rozpočtového hospodárstva) PIAST
je vedúci subjekt spolupracujúci s Dolnosliezskou
Väzenskou službou. Inštitúcia, ktorá prevzala verejné úlohy vykonávané transformovanými pomocnými prevádzkami vo Wołówe, Kłodzku, Poznani i
Rawiczi realizuje široké spektrum nápravných a resocializačných činností u osôb odsúdených na trest
odňatia slobody prostredníctvom organizácie práce podporujúcej získavanie odbornej kvalifikácie.
Poslaním inštitúcie vedľa činností vykonávaných
pre väzňov sú výrobné činnosti, obchod a služby a
opravy a stavebné práce v prospech organizačných
jednotiek podriadených alebo pod dohľadom ministra spravodlivosti, iných organizačných jednotiek
sektora verejných financií a iných subjektov, ktoré
nie sú jednotkami sektora verejných financií.
Установи, що співпрацюють
Західна установа бюджетної економіки PIAST
це ведучий суб’єкт, який співпрацює з Нижньосілезькою тюремною службою. Установа, яка
перейняла публічні завдання, що виконуються
перетвореними допоміжними господарствами,
які діють в Волові, Клодзьку, Познані та Равічу,
ведучи широкий спектр пенітенціарних та ресоціалізаційних діянь по відношенню до осіб засуджених до покарання позбавленням волі шляхом організації роботи, що сприяє отриманню
професійних кваліфікацій. Місією установ поруч
із веденими діяннями на користь розміщених
осіб, являється ведення виробничої, торгівельної діяльності та послуг а також виконування
ремонтно-будівельних робіт для організаційних одиниць, що підпорядковані або надглядаються Міністром юстиції, інших організаційних
одиниць сектора державних фінансів та інших
суб’єктів, що не являються одиницями сектора
державних фінансів.
ZIGB Piast z główna siedzibą w Wołowie oferuje działalność w zakresie:
•
produkcji - szeroka gama sprzętu sportowego, odzież oraz galanteria skórzana,
•
handlu,
•
outsourcing'u - wykonywanie zleconych zadań produkcyjnych,
•
usług hotelarskich w ośrodka wypoczynkowym "Golina" oraz Krucze Skały( Karpacz),
•
produkcji mebli - biurowe, gabinetowe, sądowe oraz kwaterunkowe,
•
produkcji wyrobów z metalu - szafy, regały, konstrukcje metalowe,
•
produkcji oświetlenia LED,
•
usług introligatorskich oraz galanterii papierniczej
Więcej informacji na stronie www.igbpiast.pl
-33-
Cooperating institutions
Kooperierende Institutionen
Spolupracující instituce
Spolupracujúce inštitúcie
Установи, що співпрацюють
ZIGB Piast with its seat in Wołów offers the following
activities:
Das Angebot der ZIGB Piast mit Hauptsitz in Wołów
umfasst:
ZIRH Piast s hlavním sídlem ve Wołowě nabízí služby
v oblasti:
ZIGB Piast s hlavným sídlom vo Wołówe ponúka
aktivity v oblasti:
ZIGB Piast з головним місцем знаходження в Волові пропонує діяльність у сфері:
• production – a wide range of sports equipment,
clothing and leather goods,
• trade,
• outsourcing – performing outsourced production
tasks,
• hotel services in the recreation resorts of Golina
and Krucze Skały (Karpacz),
• manufacture of furniture – office, court and accommodation furniture,
• manufacture of metal products – cabinets, bookcases, metal structures,
• LED lighting production,
• bookbinding and stationery.
• Produktion (breite Palette an Sportgeräten, Kleidung und Lederwaren),
• Handel,
• Outsourcing: Ausführung von Produktionsaufträgen,
• Hoteldienstleistungen im Erholungszentrum „Golina“ und Krucze Skały (Karpacz),
• Möbelproduktion: Büro, Arbeitszimmer, Gerichts
und Wohnmöbel,
• Produktion von Metallerzeugnissen: Schränke,
Regale, Metallkonstruktionen,
• Produktion von LED-Leuchten bzw. -Lampen,
• Buchbindung und Papierwaren.
• výroby – široká nabídka sportovních potřeb, oděvů
a kožené galanterie,
• obchodu,
• outsourcingu – realizace zadaných výrobních
úkolů,
• hotelových služeb v rekreačním středisku „Golina“
a Krucze Skały (Karpacz),
• výroby nábytku – kancelářský, kabinetní, soudní
a ubytovací,
• výroby kovových výrobků – skříně, regály, kovové
konstrukce,
• výroby LED osvětlení,
• knihařských služeb a papírové galanterie.
• výroby - široká ponuka športového vybavenia, oblečenia a koženého tovaru,
• obchodu,
• outsourcingu - vykonávanie externe zadaných výrobných úloh,
• hotelových služieb v rekreačnom stredisku "Golina" a Krucze Skały (Karpacz),
• výroby nábytku - do kancelárií, na súdy a ubytovacie zariadenia,
• výroby kovových výrobkov - skrine, regály, kovové
konštrukcie,
• výrobny LED osvetlenia
• služby viazania kníh a papierovej galantérie.
• виробництва – широкий асортимент спортивного обладнання, одяг та шкіряні вироби,
• торгівлі,
• аутсоурсігну – виконування доручених виробничих завдань,
• готельних послуг в центрі «Голіна» та Кручі
Скали (Карпач),
• виробництва меблі – офісне, кабінетне, судове
та житлове,
• виробництва металевих виробів – шафи, стелажі, металеві конструкції,
• виробництва освітлення LED
• палітурних послуг та папіряної галантереї.
www.sw.gov.pl
•
11. Podstawy Działania
Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557)
•
Ustawa o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej(Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523)
-34-
Basis of operation
Grundlagen der Tätigkeit
•
Executive Penal Code
The Act of 6 June 1997 – The
Executive Penal Code (Polish
Journal of Laws of 1997, No. 90,
item 557)
•
Polnisches Strafvollzugsgesetzbuch
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
1997 nr 90 poz. 557)
•
The Prison Service Ac
Prison Service Act of 9 April 2010
(Polish Journal of Laws of 2010,
no. 79, item 523)
•
Polnisches Strafvollzugsdienstgesetz
Gesetz vom 9. April 2010 über
den Strafvollzugsdienst (poln GBl.
aus dem Jahr 2010, Nr. 79 Pos.
523)
www.sw.gov.pl
Právní základy činnosti
Základy činnosti
•
Trestní zákoník vykonávací
Zákon ze dne 6. června 1997 —
Trestní zákoník vykonávací (Sb. č.
90 z r. 1997, pol. 557)
•
Výkonný trestný zákonník
Zákon zo 6. júna 1997 - Výkonný
trestný zákonník (Zbierka zákonov 1997 č. 90 položka 557)
•
Zákon o Vězeňské službě
Zákon ze dne 9. dubna 2010 o
Vězeňské službě (Sb. č. 79 z r.
2010, pol. 523)
•
Zákon o Väzenskej službe
Zákon z 9. apríla 2010 o Väzenskej službe (Zbierka zákonov
2010 č. 79 položka 523)
Основи Діяльності
•
Кримінальний виконавчий
кодекс
Закон від 6 червня 1997 року
– Кримінальний виконавчий
кодекс (Dz.U. 1997 № 90 місце
557)
•
Закон про Тюремну службу
Закон від 9 квітня 2010 року
про Тюремну службу (Dz.U.
2010 № 79 місце. 523)Służbie
Więziennej(Dz.U. 2010 nr 79 poz.
523)
O działalności Służby Więziennej na Dolnym Śląsku możesz dowiedzieć się więcej na stronie:
www.sw.gov.pl (zakładka OISW Wrocław)
www.sw.gov.pl
-35-
-36-
www.sw.gov.pl

Podobné dokumenty