OBSCENE @-KATALOG LEDEN 2003

Komentáře

Transkript

OBSCENE @-KATALOG LEDEN 2003
OBSCENE @-KATALOG LEDEN 2003
Èau, èau...
Èurby tady, takže dnes jen krátce, za pár hodin letím s FLESHLESS na jihoamerické turné a ještì mám balit spousty vìcí!!! První
vìc už jsem naznaèil, ráno odlétáme a tak vás prosím o trpìlivost, vaše objednávky, otázky vyøídím až se vrátím a to je po 10.
Únoru... Mìjte proto strpení prosím...pokud chcete vìdìt kde zrovna jsme, zážitky z cest, koncertù = navštivte www.obscene.cz a
vyhledejte linku na toto turné!!!
Další pøijemná vìc, právì vyšla nová Obscene nahrávka a to kompletní grin
dografii kultovní formace GARBAGE DISPOSAL!!! Poprvé
na CDèku jejich zcela zásadní a geniální demo "Mind Detonator" /griiiiiiiiiiiind!!!/ a také jejich øízné EP "Absolute Combustion
Transformed The Fear" /industriálnì grindový jukot/ plus jejich dlouhou dobu vyprodaný debut "Union Carbide" /brutální death/grind/.
Všechny nahrávky jsou opatøeny novým zvukem a jak je již standartem pro Obscene nahrávky tento disk prostì zabíjí!!!
V dohledné dobì vylezou ještì dva disky a to SQUASH BOWELS "For Dead
God - International Devastation" a nový
INGROWING!!!
Takže mìjte se parádnì a držte nám palce i pìsti!!!
Èurby/Obscene
15.01.2003
CD - NOVINKY v distribuci - leden 2003
AHUMADO GRANUJO "Splatter-Tekk"
CD 300,(debute èeské gore/grind mlátièky!!! ARGH...uargh a podobné fajnové popìvky!!! Sick materiál!!!)
ALL IS SUFFERING "The Past : Undictive Sadisms Of Petty Bureaucrats"
(Intenzivní nátìr A.I.S.!!! Grind core nasranost + death metalová hutnost!!!)
CD 300,-
ARALLU "Satanic War In Jerusalem"
CD 300,(Øádná black metalová vøava!!! Izraelské pøekvapení!!! Super vìc!!!)
ATOL NERAT "Art Of Ancient Seers"
CD 300,(Symfonický doom/black metal z ruské školy!!! Zajímavé melidie, pohodový disk pro fanoušky symfo
nického metalu!!!)
BEHEMOTH "Zoskia Cultus"
CD 320,(Nový disk polské death metalové špièky!!! Další super zásek na poli vysoce kvalitního/promakaného death metalu!!!)
BLASPHEMY "Live Ritual - Friday the 13th"
CD 300,(Argh...totální kult satanistického chaos black metalu útoèí!!! Tohle je armagedon!!! Šílenství!!!Celkem 28 skladeb!!!)
CORPUS CHRISTI "In League With Blackl Metal"
CD 300,(Název disku hovoøí za vše, co myslíte? Totální jízda smìøující do nejèernìjšího pekla!!!Portugalská scéna útoèí!!! Tohle je náøez!!!)
DAWNFALL "Drei Raume"
CD 300,(Frustrující, destruktivní, avantgardní...úchylné, originální...tohle je skuteè
ná hudební tortura...doom/dark metal!!!)
DEATH REALITY "Flesh Still Feeds"
CD 300,(Druhá deska nìmeckých brutalistù!!! Parádní brutal deathová smrš•!!! Extra tøída!!!)
DECAYED "Ten Years Of Steel"
CD 300,(Èistý, parádní black metal od legendy portugalské scény!!!)
DEFORMITY "Superior"
CD 300,(debutní fošna od kvalitní belgické formace!!! Pøímoèarý death metal køíženec melodické, švédské školy + US náøezù!!!)
DISFIGURED CORPSE "United Helland"
(Super disk!!! Totální pekelná jízda!!!
CD 250,-
DISGORGED/WITHERED EARTH split
CD 300,(Dvì brutální, americké party na spoleèném disku!!! samozøejmì death metalová bitva!!!)
DIVINA ENEMA "At The Conclave"
CD 300,(Další ruská kap
ela - skøehotavý zpìv, hudba na pomezí black/doom/symfo metalu!!!)
ETERNAL GRAY "Kindless"
CD 300,(Další Izraelská parta a opìt kvalitní vìc!!! Vymakaná death metalová deska!!!)
GARBA GE DISPOSAL "Reunion Carbide"
CD 250,(Kompletní grindografie domácí kultovní mlátoèky, vèetnì dema "Mind Detonator" poprvé na CD!!! Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiind!!!)
HORRID "Evil´s Birth 1989 - 2002"
CD 300,(Italská legenda death metalu rekapituluje!!! Brutálnì-technický death!!!)
HUMAN CARNAGE "Sang Espoir"
CD 300,-
(Kanada!!! HC/GRIND/CRUST nášlap!!!)
KATAFALK "Storm Of The Horde"
CD 300,(Tìžký death/thrash námrd!!! 100% palba od zaèátku do konce!!!)
MAYHEM/THE MEADS OF ASPHODEL split
CD 300,(CD verze picture LPèka co vyšel v èervenci 2002...T.M.O.A. hrají 45 minut tu svoji originální hudbu + M. tu má návrat do roku 90 a
jejich kult songy v klasické sestavì = Dead, Euronymous, Necrobutcher, Hellhamer!!!)
MY MINDS MINE "Between Soothing Consolation And Uncontrollable Madnesss"
(Holandská grind bruska na jejich mini CDèku...pohodová grindová jízda!!!)
MY MINDS MINE "Scenes Of The Complete Annihilation Of This Planet"
(Drtivý grind core!!! Bonus = Live in Japan!!!)
mini CD 220,-
mini CD 220,-
NUNSLAUGHTER "Waiting To Kill Christ"
CD 300,(Zcela nek omerèní death metalová jízda!!! 24 songù a ïábelská porce rouhaèské muziky!!!)
PSILOCYBE LARVAE "Stigmata"
CD 300,(Další ruský zásek a opìt zdatné dílo!!! Mix doom/black metalu, vysoce melodický materiál!!!)
SOULFORGE "Duality"
CD 300,(Melodický death metal gothenburské školy!!!)
TANKARD "Kings Of Beer"
CD 300,(100% thrashing z Nìmecka!!! Dle nejlepší receptury parádní odvaz!!!)
THE COUNT MEDICAL EXAMINERS "Forensic Fugues And Medicolegal Medleys"
CD 300,(Tohle je snad reinkarnace kultovních CARCASS!!! US gore paráda na geniální firmì Razorback!!! Hustý "Symphonies Of
Sickness" lektvar!!!)
TYRANT "Legend"
CD 300,(Druhé album, brilantní black met
al!!! Bomba!!!)
UNLORD "Lord Of Beneath"
CD 300,(Masakrózní black/death metal jaký už jsem dlouho neslyšel!!! Parádní sousto pro všechny extrémní maniaky!!!)
WELKIN "Angel Inside"
CD 300,(Nová brutalita z Belgie!!! Brutální death metalová øeznièina!!!)
OBSCENE - novinky
SQUASH BOWELS "Fore Dead God - International Devastation" CD
Jejich dlouho oèekávaná demo diskografie na CD bude venku v únoru tohoto roku!!! "For Dead God - International Devastation" je
název disku a vy zde naleznete jejich první kroky v èistém gore grindu, demáèe z let ´94, ´95 a ´96 a mnohem více - dosud
nevydané songy a to "Mad Dentinst", "Year-N
oise-Chaos" a "Mutilations Corporations" (cover verze od N.D.) a po jednom songu z
obou jejich desek a 2 zcela nové kousky "Vulture Ritual" a "Flesh Grinder" z jejich zatím poslední navštìvy studia v kvìtnu 2002!!!
Celkovì pùjde o 31 songù èistokrevného gore grindu, spoustu historických fotek a tak dále...
Da tum vydání : 22.02.2003
INGROWING "Sunrape" CD
"Sunrape" je název jejich další desky. Tahle grindová fošna bude nahrána opìt v kvalitním studiu Hostivaø a to mezi 1. - 9. Bøeznem
2003 a vyjde v dubnu. A co mùžete oèekávat od jejich nového a
lba? Pouze 100% GRIND, GRIND, GRIND!!! V mìsíci kvìtnu
pojedou INGROWING Evropské turné po boku americké grind core velièiny a mistrù žánru - PHOBIA!!!
Datum vydání : 16.04.2003
FLESHLESS - argh!!! Startujeme!!!
Bomba v jejich záøivé "kariéøe" - jsou pozváni na Jihoamerické turné a zemì, které pojedou budou Panama, Kolumbie, Ekvádor a
Peru, vše probìhne v lednu/únoru 2003 za asistence jihoamerických brusek jako jsou PURULENT, CARNAL a øady dalších!!!
Kompletní seznam zastávek turné je : Pátek 17. Ledna = Bogota (Kolumbie), Sobota 18. Ledna = Armenia (
Ledna = Panamá (Panama), Pondìlí 20. Ledna = Cali (Kolumbie), Úterý 21. Ledna = Neiva (Kolumbie), Støeda 22. Ledna = Pasto
(Kolumbie), Sobota 25. Ledna = Quito (Ekvádor), Nedìle 26. Ledna = Guayaquil (Ekvádor), Úterý 28. Ledna = Piura (Peru), Støeda
29. Ledna = Chiclayo (Peru), Pátek 31. Ledna = Trujillo (Peru), Sobota 1. Února = Lima (Peru), Pondìlí 3. Února = Arequipa
(Peru), Úterý 4. Února = Tacna (Peru), Støeda 5. Února = Juliaca (Peru)
Sledujte tour report s èastou a
ktualizací pøímo z míst konaní celého turné na !!! Samozøejmì
www.obscene.cz
budou vyrobena
tour trièka speciálnì pro jihoamerické fanatiky a také FLESHLESS pøipravují a budou hrát zcela nový song.Nové album bude
pøipraveno vraždit v roce 2003!!!
Kolumbie), Nedìle 19.
OBSCENE EXTREME 2003 - první kapely!!!
Datum tohoto mítinku je 10/11/12. Èervence 2003!!! Opìt v Trutnovì "Na Bojišti" a první domluvené kapely jsou INHUMATE,
NEUROPATHIA, INCARNATED, CRIPPLE BASTARDS, PIGNATION, KRUSH, MALIGNANT TUMOUR, WELKIN, CENTINEX,
OBSCENITY!!! Více informací již brzy na našem webu!!!
POZOR !!! NOVÉ ÈÍSLO PEVNÉ LINKY:
466 942 007!!!!!!!!!!!!!!
POŠTA: cena za balíèek + 40 Kè , dobírka 66 - 78 Kè, pøi objednávce nad 1.500,- Kè pošta zdarma, sorry ale neplatí u dobírky...
PENÍZE: posílejte složenkou typu ”C” nebo bez dalšího papírování platíte pøi obdržení do
bírky!!!
DODACÍ LHÙTY:
objednaný materiál (nezapomínejte na náhradní tituly nebo mailujte o bližší informace na [email protected] !!!)
by jste mìli dostat do týdne!!!
OBJEDNÁVKY:
posílejte e-mailem nebo volejte na 466 942 007 nebo 603 585 619 !!!
ZDARMA:
pøi objednávce nad 600,- Kè obdržíte zdarma CD THE MORBID ONE (výbìr nìmecké firmy Morbid records) nebo
LEVIATHAN label comp. CD 2 (výbìr z poèinù èeské firmice!!!), pøi objednávce nad 1.000,- Kè si mùžete zdarma vybrat jakoukoli
kompilaci a pøi objednávce nad 2.000 Kè pekelné
CD “Curbed” od ISACAARUM , nezapomeòte se o vaše CD zdarma pøihlásit!!!
SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
pokud si nemùžete nechat balík zaslat k èeským známým nebo si ho vyzvednout na nìjakém
koncertì èi festu musíme použít mezinárodní poštovné, které dìlá 210,- Kè za 1 Kg balík a nebo 323,- Kè za 2 Kg balík, vše
samozøejmì doporuèenì. Peníze pøedem v Kè!!!
E-NEWS: pokud chcete dostávat každý mìsíc aktualizace Obscene katalogu a nebo horké novinky kolem OEF 2003 pošlete svùj
e-mail na [email protected] !!!
OBSCENE productions
P.O.Box 28
5 33 41 LÁZNÌ BOHDANEÈ
CZECH republic
e-mail : web
[email protected]
:
www.obscene.cz
telefon : mobil
466 942
:
007603 585 619
CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD
ABADDON INCARNATE "Nadir" CD 300,(Živelný, nièivý grindore z Irska!!! Argh...vše nièící záležitost!!!)
ABORTION "Have A Nice Day" CD 250,(Nová našlapná mina od Obscene!!! Pøipravte své stereo na øádnou porci èistého grindcoru s hitovými prvky!!!)
ABSEMIA "MorboPraxis" mini CD 200,(Chcete vìdìt jak se drtí v Argentinì? Pak máte šanci s ABSEMIA, hodnì nadìjný grind/death z této zemì!!!)
AGATHOCLES "Live In Gierle" CD 300,(Živ ák belgické legendy z roku ´89!!! Totální køepèení!!!)
AGATHOCLES/AXED UP CONFORMIST split CD 300,(AG s kousky z roku ´97 a kanadský uøvaný grind!!!)
AGENDA/EPAJARJESTYS split CD 300,(Splitko dvou prasopalových kapel z Finska!!! 2x crust-punk-core jízda!!!)
AHUMADO GRANUJO/UTOPIA split CD 250,(Èeské top sick komando s jejich demem z roku ´99 + další grindovka!!!)
ALIENATION MENTAL "Kopferkingel" CD 250,(Demáè èeské grind mlátièky vydaný v USA, první jejich zásek a hned parádní náøez!!!)
BEHEMOTH
"Zoskia Cultus" CD 320,(Zcela nová fošna polských, brutálních antikristù!!! Objednávejte od 25.11.!!!)
BESTIAL WARLUST "Vengeance War ´Till Death" CD 300,(Totálnì infernální útok z Austrálie!!! Tuhle bezbožnou partu jsem vždy zbožnoval!!! Satanic war metal!!!)
BESTIAL WARLUST "Blood & Valour" CD 300,(Druhá palebná deska této satanistické black/grind chásky!!! A Ježíš zaplakal...)
BEYOND FATAL "Sanctuary In Misery" CD 300,(Mladá, americká krev...death metal ve støedním tempu!!! Spíše floridská š
kola než standartní brutal death øež!!!)
BLOODY GORE "Stench Of Your Perversions" mini CD 200,(15 minutek, ultra brutal/killing death metal z Indonéské džungle!!! Pro fanoušky SUFFOCATION!!!)
BOUND AND GAGGED "Fornicate The Gutted" CD 300,(US label United Guttural a co by jste èekali? Pøesnì tak, mega/ultra brutal US death metal, hovadský vokál + šílený pomernì
originální nátìr!!!)
BRUTAL ASSAULT 007 CD 60,- (Sedmý roèník známého festu a jeho kompilace s PANDEMIa, ROOT, PROTEST, COLP atd. atd.)
CA RPATHIAN FOREST "We´re Going To Hell For This" CD 320,(70 minut, misantropický black metal z Norska!!! Argh!!! 18 zásekù, maximální zlo, 666 + temnota!!!)
CATHERER "Preamble To Oblivion" CD 300,(18 songù brutálního grindcore z Colorada, nìco na zpùsob PHOBIA, REPULSION èi starých N.D.!!! Pohodový grind taneèek!!!)
CEMENTERIO SHOW "Cementerio..." mini CD 200,(Grind/HC/Crust ze Španìl...klasika!!!)
COCK AND BALL TORTURE/DISGORGE split mini CD 200,(Já prostì zbožnuju ten pøijemnì zatuchlý, bublavý
sound CBT!!! Špica + mexický gore grind MASAKR!!!)
COCK AND BALL TORTURE/LAST DAYS OF HUMANITY split mini CD 150,(Nìmecký gore/grind buldozer + další genitálnì geniální gore mašina z Holandska!!!)
DARK GAMBALLE "Merizo Nanen" CD 250,(Zajímavá záležitost od kdysi deathové mlátièky...tohle je zajímavý elektronicko-metalový marš!!!)
DAS ICH "Antichrist" CD 320,(Nìmecká, elektronická legenda na zcela novém disku!!! Klasický elektro-gotik marš a to v nìmèinì!!!)
DEAD INFECTION "A Chapter Of Accidents" CD 300,(Jestli je nìco totální klasika grindcore
tak je to tato deska!!! Mùj vìèný favorit a jedna z 5 nej grind desek všech èasù!!! Bomba
koneènì v reedici + živák z roku ´96!!!)
DECEASED "The Radiation Years" CD 300,(19 zásekù staré kultovky z USA, demáèe z let ´88 a ´89 + bonusy z roku ´98!!! Velice solidní trashing!!! Na ta léta paráda!!!)
DECOMPOSING SERENITY "Please Don´t Die Yet..." CD 300,(28 grind náloží, primitivní grind palba!!! Austrálie!!!)
DESASTER "Tyrants Of The Netherworld" CD 300,(Nìmecká blacková velièina!!! Øádnì rouhaèské
, øádnì ïábelské, øádnì temné!!!)
DISGORGED FOETUS/CARNIVAL OF CARNAGE/VIVISECTION 3 way-split CD 300,(Francouzský mistøi gore grindu + extrémnì ultra sick C.O.C. - totální gore masakr s mašinou + grind core výplach od nìmeckých
V.!!! Celkem super CD!!!)
DISGUST "The Horror Of It All..." CD 300,(Klasický super britcore!!! Parádní pekelná crust core jízda!!!)
DRILLER KILLER "Brutalize" CD 300,(Dnes již totální klasika švédských crust-grind jezdcù!!!)
DRILLER KILLER "Total Fucking Hate" CD 300,(Da lší absolutní bruska od mocných Driller!!! Pecka!!!)
FACEDOWNINSHIT "Shit Bloody Shit" CD 300,(Zvláštní druh úchylné/extrémní muziky!!!)
FEARER "Confession To Hate" CD 300,(Brutal death metal masáž alá CANNIBAL CORPSE!!! Technicko-zabijácká záležitost!!!)
FETAL DECAY/DETRIMENTAL split CD 300,(Ruské brutal death komando + US death metal zasekávaèky!!!)
FLESHGRIND "Live In Germany" mini CD 230,(US králové brutal deathu jsou zpìt s živákem z Fuck The Commerce 2000!!! Zaruèená, americká kvalita!!! Š
koda, že jde jen o mini
CD!!!)
GORATORY "Orgasm Induced Diarrhea" CD 300,(Druhá fošna americké ultra rychlé a brutální party!!! 100% zabiják pro všechny fanoušky americké brutal death scény!!!)
GROINCHURN "Already Dead" 3" mini CD 150,(20 minut jihoafrického grindcore!!! Parádní formát CDèka a supr jízda!!!)
GROSSMEMBER "Leave Us Alone" CD 250,(Polská letitá, grindová kapela koneènì na debutním disku!!! Grind, grind, grind...nic menšího, drtièka!!!)
HARAKIRI "Twilight Of The Idols" CD 300,(Ameri cká brutalita, pomalejší/promakanìjší pasáže støídají rychlé nášlehy!!! Originální, na plný plyn odehraný death metal!!!)
HELLBOUND/DESPITE split CD 300,(6 kouskù od každé z dvojice smeèek, kvalitní grind/crust + další grind pekelníci!!!)
HOLOCAUST CANIBAL "Sublime Massacre Corporeo" CD 300,(Portugalská gore infekce!!! Gore death/grind pohoda do každé domácnosti!!!)
HOUWITSER "Rage Inside The Womb" CD 300,(ARGH, nová fošna a tutový masakr!!! Brutální, technické, vynikající!!! Bomba!!!)
HUMAN MINC
ER "Embryonized" CD 300,(Španìlská nová krev!!! Bublající brutal vokál + klasické US záseky + smaženice!!!)
IMPALED "Mondo Medicale" CD 320,(Yeah!!! Nový, brusný kotouè od amerických IMPALED!!! Geniální death metal, spousta vyhrávek!!! Škoda slov, tohle je super
pecka!!!)
INCANTATION "Blasphemy" CD 320,(Rouhaèský death metal na zcela nové desce!!! 100 procentní death metalová bitva!!!)
INCARRION "Into The Exposed Abyss" mini CD 220,(6 zásekù old school death metalu...floridská škola!!!)
INNER FE AR "Thanalogy" CD 250,(Cyber black, orchestrální metal!!! Ženská pìvkynì + masivní klávesy jako doplnìní atmosféry!!!)
INRI "Hyper Bastard Breed" CD 300,(Hyper agresivní death metal!!! Poctivá øeznièina z Holandska!!!)
INSISION/INVERACITY split CD 300,(Švédská smrtka se 4 kousky death metalu + Øecká deathová nálož!!!)
KADATH "Chasing The Devil" CD 300,(Nìmecká banda po letech s novým diskem!!! Brutální, rychlé...velice solidní death metal!!!)
KALIBAS "Product Of Hard Living" CD 300,(Extrémní de ath/grind palba!!! Agresivní muzika!!!)
KARNAK "Melodies Of Sperm Composed" CD 300,(Extrémnì zajímavá a vysoce originální palba z Itálie!!! Znamenitá fùze snad všech stylù extrémní muziky!!!)
KOAN "Frontiers" CD 300,(Amibientní, atmosferická vìc potracená v black lese!!! Rituál od koøena z HIMINBJORG!!! Úchylné/zvláštní!!!)
LIFE IS A LIE "Life Is A Lie" mini CD 200,(13 sypaèek za 21 minut, totální grind jízda!!! Supr nová kapela z Brazílie!!!)
LIVIDITY "...Till Only The Sick Remain" CD 300,(Dlou ho oèekávané, tøetí album amerických mistrù perverse!!! Sick, sick, sick muzika!!! Bomba!!!)
LUST OF DECAY "Infesting The Exhumed" CD 300,(Další sick parta z USA, brutální death metalová paøba!!!)
LYMPHATIC PHLEGM "Bloodsplattered Pathological Disfunctions" mini CD 150,(Brazilská, totálnì zvrácená gore/grind záležitost!!! 17 extrémnì sick songù!!! Limitovaná edice, jen 500 kusù!!!)
MASSROUND "Embel Stay Evil" CD 300,(Japonský brutální death metal...místami poøádná nakládaèka,covery od NAPALM DEATH, TERRORIZER a INCANTATION!!!)
MELANCHOLY PESSIMISM "Global Terrorization" CD 250,(Nová pe cka od moravských death/grind bohù!!! Náøez, náøez, náøez...víc nepotøebujete vìdìt!!!)
MINDFLAIR "Green Bakery" CD 300,(Masakrózní grind core z Nìmecka!!! Další pecka od Bones Brigade!!!)
MOB 47 / PROTES BENGHT "Garanterat Mangel" CD 300,(Chcete vìdìt jak se prasilo v roce ´84??? Pak berte tuhle klasiku a 83 songù extrémní grind/crust palby!!!)
MOMENT MANIACS "Two Fuckin Pieces" CD 300,(Švédští Distortion rec. a švédská crust/grind rozbuška!!! Prostì parádní crust køepèení made in Sweden!!!)
MOR BID SILENCE "Dark Labyrinth" CD 250,(Domácí vìc, doom metal s mocnými klávesy!!!)
NAUSEA "Crime Against Humanity" CD 300,(Letitá grind kultovka znovu k dostání!!! Prostì primitivní grind bìsnìní v roce ´91!!!)
NECROPHAGOUS "Disgusted" CD 300,(Amerika a opìt death metal podle zabijáckých tabulek!!! Mix old schoolu s novou brutální vìtví DM!!!)
NEURAL BOOSTER "Gross Negligence" CD 300,(Další pøedstavitel maïarské extrémní scény!!! Intenzivní death/grind palba!!!)
NOKTURNE "Curse Of Nazarene" CD 30
0,(Satanský black metal rituál!!! Rouhaèství z amerických luhù a hájù!!!)
NUCLEAR DEATH "Bride Of Insect / Carrion For Worm" CD 300,(Další legenda UG scény, dvì jejich alba na jednom disku!!! Americká thrashing/grinding kapela - uøvaný vokály + totál extrém!!!)
NUCLEAR DEATH "For Our Dead /All Creatures Great And Eaten" CD 300,(Další dodávka od US legendy!!! Hopsavý nátìr jako prase!!!)
OBLITERATE/DIN-ADDICT split CD 300,(O. je super grinding death alá NAPALM DEATH + 15 zásekù od maïarských gri
nd coristù!!!)
OBSCENE EXTREME 2002 CD 60,(Kompilace k našemu brutal festu, tentokrát s ROTTEN SOUND, CBT, AG, NCC, HOUWITSER a tunou dalších zabijákù!!!)
PAGANIZER "Dead Unburied" CD 300,(Øádná švédská death metalová ocel!!! Poctivá práce!!!)
PAINDRIVER "This Has No End" mini CD 200,(Stará, americká thrashing HC/grind mašina!!!)
PARACOCCIDIOIDOMICOSISPROCTITISSARCOMUCOSIS "Satyriasis And Nymphomania" CD 300,(Sakra co je to za šílený název? A hudba? Uargh, brutál, death/grind/gore...Mexiko!!!)
PA RRICIDE "Illtreat" CD 300,(Polský death metalový zabiják!!! To je sousto!!! Perfektní, dokonalý brutal death metal!!! Špica!!!)
PENITENT "Songs Of Despair" CD 300,(Prazvláštní èernotou prolezlá...neoklasická symfonie z Norska!!!)
PERVERSE "Blunt Of Stench" CD 300,(Debut polské death metalové nadìje!!! Poctivá porce smrt metalu!!!)
PIGSTY "The Return" CD 250,(Návrat!!! Výborný disk, 100% nasazení, geniální vokály, kulometná tempa bicích a do uší øezající kytary!!! Berte to, prvotøídní
death-grin d!!!)
PRÉJUDICE "Waiting Fo The End" CD 300,(Kanadský, politický death metal mix s HC/grindem!!!)
PROPHECY "Our Domain" CD 300,(Texas vyvrhl koženou tváø s motorovou pilou, ale také tuhle ultra brutální partu!!! Klasická, americká brutal death nálož!!!)
REMAINS OF THE DAY "An Underlying Frequency" CD 300,(Americká vìc, psycho-industriál death/doom...zvláštní, ale zdaøilé!!!)
REPUDILATION "Repudilation" CD 300,(Další kapela podle tradièního vzorce US brutal death metalu, growling atd.!!!)
RETCH "B en-Wa Baby Heads" CD 300,(Gore-grind palba alá starší MORTICIAN!!! Hrubì bublající vokál + palebný bicí automat!!!)
RETURN TO INNOCENCE "...In The Deep" CD 250,(Pøíjemný, pohanský black/doom metal!!! Famózní, atmosferická/melodická muzika!!!)
ROT "Old Dirty Grindcores" CD 300,(Co by jste èekali od brazilských grind trvalek? Samozøejmì supr grindcore - 100% pøímoèarý matroš!!! 65 songù!!!)
SAD HARMONY "Tete-A-Tete" CD 250,(Druhá deska a opìt vysoká klalita!!! Zajimavá doom-rock záležitost!!!)
SAN ITYS DAWN/FETUS EATERS split CD 300,(Nìmecké gore grind komando s 16 kousky + kalifornský ohlušující grind core!!!)
SATARIAL "Heidenlarm" CD 300,(Nová deska ruského gothic doom komanda!!! Parádnì šlapající muzika obohacená o øadu parádních vyhrávek!!! Klávesy, flétna,
ženský vokál, housle!!! Pøíjemné po všech tìch nátìrech!!!)
SATARIAL "The Queen Of The Elves´ Land" CD 300,(Ruský, pohanský black/doom metal...spousta kláves a blackový skøehot!!!)
SCREAMING AFTERBIRTH "Puke Pile" mini CD 230,(Uar gh...United Guttural...a svìte div se brutal detah metal ze zemì zaslíbené, USA!!!)
SEAR BLISS "Forsaken Symphony" CD 300,(Maïarští mystikové na cestì ke hvìzdám!!! Úžasný black metal nejvyšší kvality!!! Mrazivì nádherné!!!)
SEAR BLISS "Grand Destiny" CD 300,(Geniální black metalové veledílo!!! Reedice u amerických Red Stream!!!)
SECRETS OF THE MOON "Stronghold Of The Involiables" CD 300,(Zabijácký black metal silnì ovlivnìný CELTIC FROST a DARK THRONE!!!)
SHINING "Sjalvedestruktivitetens Emissarie" CD 300,(Další severská novinka u Avantgarde!!! Øádnì frustrující, temný, chladný materiál...zcela ideální pro melancholické dny!!!)
SIKFUK "Gore Delicious" CD 300,(Další 100% United Guttural zásek, jen ten nejvybranìjší
, brutální death metal z USA!!!)
SIX DEGREES OF SEPARATION "Moon 2002 - Nocturnal Breed" CD 250,(Doomárna...klasický zpìv!!!)
SKEPTICISM "Stormcrowfleet" CD 300,(Reedice úspìšného megadíla severských velikánù!!! Mrazivì chladný doom metal ve stylu WINTER!!!)
SLEEPLESS "Winds Blow Higher" CD 300,(Vysoce originální, melancholická doom muzika...parádní pocitovka z Izraele, ženský vokál, flétna, klasická kytara, saxofon +
geniální zvuk!!! Pecka!!!)
SUTURE "Carnivorous Urge To Kill" CD 300,(Krví zapá chající americký brutal death metal...namakaný a øádnì brutální + totálnì heavy pasáže!!! Supr!!!)
TEARS OF DECAY "Saprophyt" CD 300,(Nìmecký brutální death metal, standartní nálož!!!)
THEGALVINWILHELMMILLERQUARTET "A Filthy Parasite" CD 300,(Grindcore psychedelie, trošku jako TOTAL FUCKING DESTRUCTION, toálnì nekomerèní muzika + totální násyp!!! Grind!!!)
THE SIXTH INCUBATOR "Live Reincarnation Ground-Zero..." CD 300,(Legenda nìmecké extrémní scény je zpìt a musím øíct tohle je fakt dobrý...sup
r zvuk a thrash/death...)
TOTALITAR "Ni Maste Bort" CD 300,(Suprový crust core ze Švédska!!! Doporuèuji, bomba!!!)
TRAUMATISM "Grossly Unfair..." CD 300,(Kanadská brutal death/grind mlátièka!!! Uargh náøez!!! Super!!!)
TRIBUTE TO OLHO SECO CD 300,(OLHO SECO je kult a tohle je jejich tribut, øádnì nátìrový crust/punk/HC, songy od FORCA MACABRA, CRIPPLE BASTARDS,
DFC, SERIAL KILLER, FDS + dalších a samotných OLHO SECO na závìr!!!)
UNCURBED "A Nightmare In Daylight" CD 300,(Švédský crust core kolov
rátek!!! Jupí!!!)
VOMITORIAL CORPULENCE "Skin Stripper" CD 300,(Gore grind náhul z daleké Austrálie!!! Poøádnì nemocí prolezlý materiál!!!)
WOLFPACK "Allday Hell" CD 300,(Koneènì k dostání kvalitní kopie tohoto špièkového crust/grind pekla!!!)
WURDULAK/GORELORD split mini CD part II 200,(Druhý díl splitka dvou amerických, živelných partièek...W. tepe jako o život zvíøecí black/death a G. plazivý horror death metal!!!)
ABORTION "Have You A Nice Day" T-shirt 220,(Nový trikot slovenských grind tr
valek k nové fošnì!!! Bílý oboustranný potisk na èerném trièku!!! M, L nebo XL!!!)
LYKATHEA AFLAME "Hyper Blast Prague" T-shirt 200,(Èerná trièka k turné s ROTTEN SOUND a FLESHLESS!!! Vpøedu èarodìj, vzadu rozpis turné!!! M, L nebo XL!!!)
LIVIDITY "...Till Only The Sick Remain" picture LP 300,(Barevný pic LP amerických mistrù perverse!!!)
HAEMORRHAGE "Morgue Sweet Home" picture LP 300,(ARGH!!! Gore masakr na vinylu!!!)
CASSIOPEIA mag èíslo 6 50,(A4 formát, 56 stran plných informací ze scény, roz
hovory s KAVIAR KAVALIER, MELANCHOLY PESSIMISM, PENTAGRAM,
SCENERY atd. , info, recenze, live reporty a mnohem více!!!)
CD LÉTO 2002 CD LÉTO 2002 CD LÉTO 2002 CD LÉTO 2002 CD LÉTO 2002 CD LÉTO 2002
ABOMINANT "Ungodly" CD 300,(Nová deska amerických, melodických brutalistù!!! Parádní, intenzivní, melodický, technický death metal!!!)
ABORTION "The Truth Hurts" CD 250,(Geniální slovenští grind/crust šprýmaøi s další fošnou, yeah...mince core jako prase!!!)
AB:NORM "Inside" CD 300,- (Výbornì tepající death metal!!!)
ABSOLUTE DEFIANCE "Systematic Terror Decimation" CD 300,- (
Indonéský brutal death metal jako DYING FETUS nebo
FLESHGRIND!!!)
ABSORBED "Visions In Bloodred" CD 300,(Parádní "švédský" death metal ostrý jako bøitva!!! Parádní klasika ve stylu raných DISMEMBER a ENTOMBED!!!)
ADAGIO "The Birth Of Misery" CD 300,- (Black metal atmosféra, brazilská rouhaèská kapela!!! Hodnì kytarová a atmosferická
nahrávka!!!)
AEBA "Rebellion" CD 300,- (Symfonický/atmosferický black metal z Nìmecka, temná opera na LAST EPISODE!!!)
AGATHOCLES "Superiority Overdose" CD 300,- (Zc
ela nová studiová nahrávka, grind core palba!!!)
AGATHOCLES "Black Clouds Determinate" CD 300,(Možná nejlepší AGx nahrávka?!? Geniální grind/mince fošna k dostání v reedici + live set!!!)
AGATHOCLES "Live In Leipzig Germany 1991" CD 300,- (Grinding mince core masakr!!! Argh!!! Zabijácký!!! Unikátní vokál od
Tuura (R.I.P.) z REIGN OF TERROR!!!)
AGATHOCLES "Mince Core History 1985-1990" CD 300,- (Je tøeba nìco dodávat? 75 minut strávených ve spoleènosti belgických
grind/mince mistrù!!!)
AGATHOCLES "Mince Core History 1989-1993" CD 300,- (Old school grind/mince paráda!!! Další díl mince historie, 41
intenzivních skladeb!!!)
AGATHOCLES/SUPPOSITORY split CD 250,- (AG. valí grinding mince core a S. je totální grind mlátièka!!!)
AGORAPHOBIC NOSEBLEED "Frozen Corpse Stuffed With Dope" CD 320,(Hyper grind core!!! Relapse útoèí s další ukázkovou zabijárnou!!!)
ACHERON "Anti-God, Anti-Christ" CD 300,- (Legendární americký black metal, satanisti všech zemí spojte se!!!)
ALIENATION MENTAL
"Ball Spouter" CD 250,(Debutní øádnì grindující disk!!! Tìžká jízda + šílený intra!!!)
AMORPHIS "Am Universum" CD 320,- (Poslední deska finských náladotvùrcù pokraèuje tam kde skonèil pøedchùdce, parádní
kytarové album a super doom-rock!!!)
ANENCEPHALUS "Same" mini CD 200,- (6 zásekù, death metal z Nìmecka!!! Stará škola!!!)
APHASIA "Arcane In Thalassa" CD 300,- (Agresivní death metal jízda s øádnì nakøáplým vokálem z Kanady!!!)
ARGILE "The Monotonous Moment Of A Monologue" CD 320,(10 songù èa rokrásné avatgarde melancholie, projekt týpkù z MISANTHROPHE vydaný u HOLY!!!)
ARMAGEDDA "The Final War Approaching" CD 300,(Black metal zlo!!! Kvalitní disk prolezlý skrz naskrz temnotou!!!)
ARS MORTIS "Eritis, Sicut Mortis..." CD 300,- (Melodický death metal z Nìmecka!!!)
ARUM "Fierce Everlasting Tempest" CD 300,- (Velice melodický/atmosferický black metal z Brazílie, parádní melodické linky +
mocné klávesy!!!)
ASHEN LIGHT "Nechb Beleca" CD 300,- (Opìt atmosferický èerný kov, tentokrát z Ruské
zemì!!! Folk a pagan black!!!)
AUTOPSY "Ridden With Disease" CD 300,- (Opìt k dostání!!! Staré demo z ´88 a živák z ´90, úplné základy death metalu - velice
živelné šílenství!!!)
AVENGER "Fall Of Devotion - Wrath And Blasphemy" CD 250,- (Skvìlé, temnotou prolezlé cédé!!! Geniální dark/black metal!!!)
AVERSE SEFIRA "Battle´s Clarion" CD 300,- (Ïábelská black/death jízda...totálnì uøvaný vokál a zabijácká muzika!!!)
AXAMENTA "Codex Barathri" CD 300,(Belgická black/death vìc...šílenì melodické!!!)
BEHEMOTH "Thelema 6" CD 320,- (Yeah...výborná death metalová fošna!!! Geniální, intenzivní death jako starý Morbid Angel!!!
Totální peklo!!!)
BEWITCHED "Somewhere Beyond The Mist" CD 300,- (Nový disk chilských neznabohù!!! Tentokrát super zvuk/obal a velice
mocný, orchestrální black metal!!! Propracovaná èernota!!! Výborné!!!)
BIRDFLESH "Night Of The Ultimate Mosh" CD 300,(Supr grindcore made in Sweden!!! Intenzivní, prdel nakopávající songy!!! Pecka!!!)
BIZARRE EMBALMING "Necrosadistic Surgery"
CD 250,(Zcela nová deska budìjovických patologù!!! Argh...gore sliz!!!)
BIZARRE EMBALMING/BRAINBLEED split CD 250,- (ARGH!!! Slovenský grind válec + èeský špièkový sick gore grind!!!)
BLOOD "Christbait" CD 250,- (Druhá fošna kultovních death-grind drtièù!!!)
BLOOD "O Agios Pethane" CD 250,- (Další vysoce kvalitní vìc od nìmeckých harcovníkù!!!)
BLOODTHORN "Under The Reign Of Terror" CD 300,- (Nefalšovaný Norský black/death metal, geniální sound, skvìlá muzika a
Necrobutcher z MAYHEM jako host c
over songu "Deathcrush"!!!)
BLOODTHRONE "Storms Of Apocalypse" CD 300,- (Americká parta, black/death metal!!!)
BLOOD VOMIT "Up From The Grave" CD 300,(Gore/Horor/Death metal, pro fanoušky MORTICIAN, IMPETIGO a NECROPHAGIA jako dìlaný disk!!!)
BLOWER/WADGE split CD 300,- (B. je US grinding metal - øádnì násilná muzièka + W. je kanadská grind/crust mlátièka!!!)
BLOODY GORE "Blood Driven Vehemence" mini CD 230,(Stále brutálnìjší kapely pøicházejí z daleké Indonésie a tohle je jedna z tìch nejlepší
ch brutálních death kapel!!!)
BRODEQUIN "Festival Of Death" CD 300,- (Ultra brutal death-grind, totální americký zabiják!!!)
B.R.S. "Back From The Dead" CD 300,- (Opìt k dostání!!! 26 gore/grind hitovek, máte rádi staré MORTICIAN? Tohle je ještì
lepší!!! Sick, sick, sick!!!)
B.R.S./GRUESOME STUFF RELISH split CD 250,- (Absolutnì zabijácké splitko, dvì super gore grind kapely!!! Totální masakr!!!)
CABAL "Midian" digipack CD 300,- (Tohle je thrashing!!! Thrash/death - valivý, ideální pro mlátìní pa
licí!!!)
CALES "The Pass In Time" CD 250,- (Pohanská atmosferická jízda!!! Parádní druhá deska!!!)
CARCASS GRINDER/DEMISOR split mini CD 230,(Japonský grind útok + Singapurský intenzivní grind core pal!!!)
CARNAL DIAFRAGMA "Preparation Of The Patients For Examination" CD 250,- (Gore grind mazec od A do Ž!!! Totální ušní
prùplach!!!! Tudadatudada...trrrrr!!! Bomba!!!)
CARPATHIAN FOREST "Morbid Fascination Of Death" CD 300,- (Nový disk dìsivých CAR. FOREST!!! Geniální norský black
metal!!! Pecka!!
!)
CENOTAPH "Saga Bélica" CD 300,(Mexická, letitá stálice s novým diskem, super zvuk ze Spider House studia z Nìmecka + nadupaný, promakaný death metal!!!)
CEREBRAL HEMORRHAGE "Exempting Reality" CD 300,- (Heavy brutal death metal z New Yorku!!! Masakrózní matroš!!!)
CEREBRAL TURBULENCY "Impenetrable" CD 250,- (Nové album ostravských brusièù, suprové GRIND core cédo, další tìžká
BOMBA!!!)
CHC/AGATHOCLES split CD 300,- (Parádní crust-grind-metal z Brazílie + živák AG. z jejich památného koncertu
v listopadu ´96 v
pražském klubu Roxy!!!)
CINERARY "Rituals Of Desecration" mini CD 250,- (Ultra brutal US death, parádní chroptìní a super nátìr jako SUFFOCATION èi
PYREXIA!!!)
COHORT "Zombie Halb Und Halb" CD 300,- (Death metal, zahuhlaný zpìv + pomalá tempa!!!)
CONFESSION OF OBSCURITY/OUTCAST/IMMERSED IN BLOOD 3-way split CD 300,- (C.O.O. = splatter gore grind, O. = grind
core, I.I.B. = kombinace US a švédského death metalu, 34 songù!!!)
CORPSE "Mortal Terror" CD 300,(Bulharská kapela è. 1, p
o X letech existence je tady debut deska, intenzivní grindeath, trošku jako TERRORIZER!!!)
CORPSEFUCKING ART/GORETRADE split CD 300,- (Italská death metalová jízda + kolumbijský grind náklep alá MORTICIAN!!!)
CREATED TO KILL CD 300,(4x ultra brutální death metal!!! Nový matroš od super úderek jako BRODEQIUN, ABORTED, DROWNING a nové kapely Jasona
(ex DYING FETUS) MISERY INDEX!!!)
CREST OF DARKNESS "Project Regeneration" digipack CD 300,- (Pekelný, severský death/black metal!!! Vysoká kvalita!!!)
CRIPPLE BASTARDS "Misantropo A Senco Unico" CD 300,- (Poslední øadová deska zvrácených C.B.!!! Grind, grind, grind...a
koneènì kvalitní sound!!!)
CRIPPLE BASTARDS "Almost Human" CD 250,- (Legendární italský grind core terror je zpátky!!! 50 songù za 60 minut, výbìr
EPek, nevydaných vìcí, kompilaèek, live atd. Pozor!!! Opravdu drsný obal a celý kon
cept alba!!!)
CRUSHER "Untearable Off Colossus" CD 250,(Zcela nová deska a kurevsky intenzivní brutal death metal!!! To jede jak pila!!!)
CRYPTIC/VIVISECTION/FESTERING SALIVA split CD 300,- (3x grind core nátìr - nekompromisní audio mrzaèení!!!)
CRYPTOPSY "Blasphemy Made Flesh" CD 320,- (První, dnes již klasický zásek kanadských brutalistù!!!)
CRYPTOPSY "None So Vile" CD 320,- (Suprový druhý zápis ultra brutálních CRYPTOPSY!!! Super disk!!!)
CSSO/GHETTO BLASTER/SMES split CD 300,- (Kamikadze gri
nd/jazz live z Mexika + aussie grind útok + holandské psycho grind
techno, celkem 28 úderù!!!)
C.V.I. "Forensic Necrovulvectomy" CD 300,- (25 songù totálního gore grindu alá LAST DAYS OF HUMANITY!!! Porn/sick trhavina!!!
Jen pro nejextrémnìjší šílence!!!)
CUNT GRINDER "...The Day Of Judgement" CD 300,- (20 songù grindeathu z Nìmecka!!! Námrd!!!)
CZECH ASSAULT CD 300,- (Pøehlídka tìch nejextrémnìjších èeských kapel vydaná u RELAPSE!!! Nové songy/náøezy od
IMPERIAL FOETICIDE, NCC, CONTRASTIC, INTE
RVALLE BIZARRE a FLESHLESS!!! Parádní disk!!!)
DAGORLAD "The End Of The Dark Ages" CD 300,(Majestátný, hymnický black metal!!! Støedovìké melodie + metalová výbušnost!!!)
DAMNABLE "Completely Devoted" CD 300,- (Brutální deathový náklep z Polska!!! Výborná fošna!!!)
DARK FORTRESS "Tales From Eternal Dusk" CD 300,- (Mocný black/death metal v kolejích DISSECTION, DARK FUNERAL èi
SATYRICON...žádná kopie, ale spíše vynikající mix tìchto kapel!!!)
DARK FUNERAL "Diabolis Interium" CD 320,(Nový dlouhoh
rající disk švédských pekelníkù!!! Totální black jízda a nakládaèka!!!)
DARK LEGION "Bloodshed" CD 300,- (Další death metalová banda z Polska, standartnì ve støedním tempu tepající vìc!!!)
DEAD INFECTION "Surgical Disembowelment" CD 300,- (Reedice geniálního alba s mnoha bonusy!!! Toto je absolutní klasika a
každý extrémní fanoušek to musí mít!!! GRIND, GRIND, GRIND!!!)
DEATH REALITY "Blasphemous Bleeding" CD 300,- (Nová nìmecká nadìje pro brutální scénu!!! Vymakaný, brutální, zajímavý
death meta l!!!)
DECAYED REMAINS "One Man´s Fate" CD 300,- (Kanada, death/thrash metal!!!)
DECOMPOSING SERENITY/VOMITO split CD 300,- (13x zasekávaèek od australských grind drtièù + 14 ultra sick gore grind
skladeb od brazilských Vomito!!!) DECOMPOSING SERENITY "Let Us Show You How To Draw Blood" CD 300,(Totální, extrémní grind šílenost!!! 40 paleb z kulometu kadence ta,ta,ta,ta...nonstop!!!)
DEEDS OF FLESH "Trading Pieces" CD 300,- (Dnes již klasika v US death metalu, první fošna kultovních D.O.F.!!!)
DEF ILED "Ungliness Revealed" CD 320,(Japonští brutal death zabijáci na nové desce!!! Technicko-brutální nakládaèka!!!)
DEHYDRATED "Ideas" CD 250,- (Výborná slovenská brutální parta!!! Vysoce kvalitní death metal!!!)
DEMIMONDE "Mutant Star" CD 250,- (Geniální mix všech možných i nemožných extrémních stylù!!!)
DEMONICON "Condemned Creation" CD 300,- (Intenzivní brutalita, progresivní sick death metal z USA!!! Tìžkotonážní deathgrind-metal!!!)
DEPRESSION/HAEMORRHAGE split CD 300,- (Super splitko!!! D
. jsou old school grindeath mistøi + strhující živák totálnì chorých
HAEMORRHAGE!!!)
DESECRATION "Pathway To Deviance" CD 300,(Nová, již tøetí deska!!! Perfektní brutal death metal!!! Geniální zvuk + 100% smrtka z Walesu!!!)
DESULTORY "Swallow The Snake" CD 300,- (Kdysi èistì death metalový, dnes více death´n´roll!!! Intenzivní, v mnohém
pøipomínající ENTOMBED!!!)
DEVILIUM "Pagan At War" CD (Agresivní, intenzivní death metalová nakládaèka, totální jízda od A do Z!!!) DIABLERIE
"Seraphyde" digipa
ck CD 320,- (Další geniální záležitost u Avantgarde!!! Pøepestrá, atmosferická, melodická, symfonická doomová
šleha ze severu!!! Tutová pecka!!!)
DIABOLIQUE "The Green Goddess" CD 320,(Moderní doom metal, spousta programování a místama až DEPECHE MODE v metalové verzi!!!)
DISASTROUS MURMUR "...And Hungry Are The Lost" CD 300,- (To je comeback!!! Rakouská zvrácená velièina je zpátky po
letech spánku a s vynikajícím death metal albem!!! Paráda!!!)
DISFIGURED CORPSE "Mega Ultra Intergalactic Core 2
000" CD 250,- (Poslední zásek ostravského brusného tìlesa!!! Perfektní
mix death/HC/grind!!!)
DISGORGE "Cranial Impalement" CD 270,(Další geniální porce americké formy death metalu!!! Debutní fošna kalifornských D. a absolutní bomba!!!)
DISGORGE "Chronic Corpora Infest" CD 300,- (Opìt v prodeji, totální sick/gore inferno z Mexika!!! Dìsná øeznièina!!!)
DISGORGE "Forensick" CD 300,- (US verze této gore/grind prasárny s 5 bonus songy!!! Nechutný obal + nechutná muzika = jen
pro otrlé!!!)
DISGORGED
FOETUS "The Gore Party" mini CD 250,- (23 minutek, je tøeba nìco dodávat k názvu alba? Pro všechny gore
maniaky geniální sick dílo, místami mi pøípomíná skvìlé momenty "Odour Of Torture" od GUT!!! ARGH!!!)
DISCHARGE "Tommorow Belong To Us" CD 300,(Totální kult a klasika v punk/crust stylu!!! Rok 81 a skuteèné kalení oceli pro pozdìjší extrémní scénu!!!)
DISINFECTED "Melted" CD 270,- (26 min brutalit z Indonésie!!! Další brutal death metal matroš!!!)
DISINTER "Demonic Portraiture" CD 300,- (Geni
ální death metal ze státù!!! Promakaná/parádní/dokonalá smrš•!!!)
DISINTER "Welcome To Oblivion" CD 300,- (US brutal death metal nejvyšší jakosti!!! Brutálnì technická jatka!!! Pecka!!!)
DISINTERMENT "Endless" CD 300,- (US death metal, výrazné melodické prvky...melodie tady vítìzí!!!)
DISORDER "Violent Crime" CD 300,(Špinavì parádní crust/punk, klasika!!! 27 skoèných skladeb!!!)
DISSENTER "Apocalypse Of The Damned" CD 300,(Brutální a technická deathová smrš•!!! Vysoká, polská kvalita opìt v úto
ku!!! Pro fanoušky VADER, NILE jako dìlané!!!)
DISSOLVING OF PRODIGY "Louèení Se Svìtem Pozemským" CD 250,(Zcela nová nahrávka zádumèivých D.O.P., skvostný doom metal s èeskými texty!!! Kdo mìl kdy rád staré nahrávky tohle bude
zbožnovat!!!)
DOLORIAN "Dolorian" CD 300,- (Druhé album velice depresivních mistrù z Finska!!! Mrazivì dìsivé, špièkovì provedený
doom/death!!! Parádní vìc!!!)
DOMAIN/DEMONIZED split CD 300,- (DOMAIN je death metal nátìr z Mexika a DEMONIZED je další pekelný death/grind námrd!!!
Fakt síla!!!)
DROWNING "Age Old Nemesis
" CD 300,(Nejnovìjší nahrávka BONES BRIGADE!!! Brutal death metal z Francie!!!)
DUSK"Mourning...Resurrect" CD 300,(Právovìrný doom/death metal ze státù, tìžkotonážní matroš!!! Žadný namìklý rock!!!)
DYING PASSION "Voyage" CD 250,- (Suprový Doom metal s ženským vokálem a parádním zvukem + Klip jako bonus!!!)
EMBEDDED "Banished From The Light" CD 300,- (Parádní technicko-brutálnì-hyperrychlá øeznièina!!! Pro death metal maniaky
parádní sousto!!!)
ENEMY SOIL "Smashes The State!" double CD 400,- (Kom
pletní diskografie US grind hrdinù!!! Super dvoj disk, celkem 72 GRIND
songù!!!)
ENGORGED "Engorged" CD 300,(Novotou páchnoucí deska US death metal pekelníkù!!! ARGH!!! Kvalitní stará škola!!!)
ETERNAL SUFFERING "Drowing In Tragedy" CD 300,- (ARGH...totální grinding válec!!! Pokud jsi fanoušek US scény tato deska
nesmí chybìt ve tvé sbírce!!! BOMBA!!!)
EVEN SONG "Mysterium" CD 300,- (Nová fošna maïarské doom hvìzdy, úžasný ženský zpìv, vynikající kompozice!!!)
EVIL INCARNATE "Blackest Hymns Of G
od´s Disgrace" CD 300,- (Øádnì rouhaèský death/black metal na Morbid rec.!!! Intenzivní
palba!!!)
EVOKEN "Quietus" CD 300,- (Pomalé nervy drásající doom melodie, tohle není žádný vymìklý doom/rock, ale èistá apokalypsa ve
stylu starých WINTER!!!)
EXISTENCH/BRUTAL INSANITY split CD 300,- (Extrémní splitko!!! Totální grind/crust peklo od E. a angláni B.I. drtí velice slušný
grindík!!!) EZURATE "Infernal Domination" CD 300,- (Døevní black metal!!! Totální èernoknìžníci!!!)
FALAFEL GRIND - 32 bands
proving that CRIPPLE BASTARDS suck!!! CD 250,- (Pocta italské legendì!!! Více jak 40 minut
klasických paleb od ROT, GRIDE, GROINCHURN, CARCASS GRINDER a tuny dalších!!! Šílené bonusy a masivní CD-ROM!!!)
FANGORN "Fangorn" CD 300,(Melodický + technický death metal s kvalitním, ženským zpìvem!!! Silné melodie!!!)
FEEBLE MINDED/LIMITS OF NESCIENT split CD 250,- (Death metal peklo od L.O.N. a brutální deathová nálož od F.M.!!!)
FLESH FEAST "Flesh Feast" CD 300,- (Že by nástupci KATAKLYSM/CRYPTOPSY? B
rutálnì technický death metal!!!)
FLESH GRINDER "Libido Corporis" CD 300,- (Jste zvìdavý na další díl nechutností z dílny brazilských mistrù gore grindu? 100%
praseèina!!! Jak obal tak "hudba"!!!) FLESHLESS "Grindgod" CD 250,- (Velice technický, zabijácký grinding death metal!!!)
FLESHLESS "Abhorrence Of Cadaveric" CD 250,- (Další parádní nálož, geniální cover od Olympicu!!!) FLESHLESS "Nice To Eat
You" CD 250,- (Èerstvá kolekce od FLESHLESS je tady!!! Bombastická death-grind jízda, definitivnì
s živým bicmenem!!! Totální
zabiják!!!)
FLOWING TEARS & WITHERED FLOWERS "Swansongs" CD 300,- (74 minut, doom metalová klasika...geniální, atmosferické,
nadèasové, úžasné dílo!!!)
FORGOTTEN SILENCE "Thots" CD 250,- (70 minut originální doom-symfonické muziky!!! Výborné!!!)
FROZEN SHADOWS "Dans Les Bras Des Immortels" CD 300,- (Kanadská rouhaèská black bitva - uši trhající navýškovaný sound
+ klasická vìc severského typu!!!)
FUNEBRIS "Triumph Of The Everlasting Fire" CD 300,- (Black metal storm au
s Germany!!! ARGH!!! Pekelná šleha!!!)
GENOCIDE "Bloodspilled" mini CD 200,- (Mexický grind core buldozer!!! Vše drtící, masakrózní materiál!!! Minutové výplachy!!!)
GHOUL"We Came For The Dead" CD 300,(Zbožnujete EXHUMED? Líbí se vám IMPALED? Tak toto je parádní death/grind nálož ze státù pøímo pro vás!!!)
GHOULUNATICS "Mystrallengine" CD 300,- (Kanadský plazivý death metal, hodnì melodií a kytar!!!)
GLOOMY GRIM "Written In Blood" CD 320,(Horor black metal bohové na tøetím CD, maximální zlo jak
o vždy z chladného severu!!!)
GLOOMY GRIM "Life?" CD 300,- (Totální, záhrobní black metal ze severu!!!)
GOATS "Collective Unconscious" CD 300,- (Japonský atak, progresivní thrash/death metal...originální ale stále heavy!!!) GOD
DETHRONED "The Ancient Ones" CD 300,(Poèátky holandské death metalové legendy!!! Demo + nevydané vìci!!!)
GODLESS NORTH "Summon The Age Of Supremacy" CD 300,- (Mrazivá black metalová smrš•, rouhaèské hyper rychlé dílo!!!)
GOREHOG/VENEREAL DISEASE split CD 300,(2x kurevský
gore/death/grind/metal!!! Obì kapely pekelný GORE!!!)
GOREROTTED "Mutilated In Minutes..." CD 300,- (Pecka!!! Gore metal té nejvyšší kvality z UK!!! Argh...berte to!!!)
GORGASM "Bleeding Profusely" CD 270,- (Totální americký masakr, kurevsky rychlý a prdel natrhávající brutal death metal!!!
Pecka!!!)
GRAVEWORM "The Scourge Of Malice" digipack CD 320,- (Italská atmo pecka na novém albu!!! Perfektní, symfonický black
metal!!!)
GRAVEWORM "When Daylight´s Gone & Underneath The Crescent Moon" CD 300,(Temná, atmosferická black metalová
pohoda, mocné melodie + výrazné klávesy!!!)
GRAVEWORM "As The Angels Reach The Beauty" CD 300,- (Vynikající atmosferický black metal, italská nadìje!!!)
GRENOUER "The Odour O´Folly" CD 270,- (Ruská scéna sílí každým dnem...thrash/death metal, spousta melodií!!!)
GRIMFORCE "Circulation To Conclusion" CD 300,- (Další japonský thrash metal, klasická thrashová palba!!!)
GROG "Odes To The Carnivorous" CD 300,- (Portugalská legenda brutální scény...precizní, brutál
ní death metalová deska!!!)
GROINCHURN "Thuck - Grinding South Africore, The Early Days" CD 300,- (Super grind core CD!!! 34 extrémních songù, palba
jak má být!!!)
GRONIBARD "Gronibard" CD 300,- (Perfektní grind core - hopsanda jako èuník!!! Geniální dílo, pecka!!!)
GRUESOME STUFF RELISH "Teenage Giallo Grind" CD 300,(Kruci, nová deska a kurevský gore grind nátìr!!! To je snad reinkarnace IMPETIGO!!! Super materiál!!!)
GURRKHAS "A Life Of Suffering" CD 300,- (Death metale infernale!!! Francouzsk
é váleèné komando!!!)
HAEMORRHAGE "Morgue Sweet Home" CD 300,(Nová deska Španìlských klasikù!!! Je tøeba nìco dodávat? Fajnový GORE,GORE,GORE!!!)
HAEMORRHAGE "Grume" CD 300,- (Možná jejich nejgeniálnìjší dílo!!! Super gore grind!!!)
HAEMORRHAGE "Scalpel, Scissors...And Other Forensic Instruments" CD 250,- (Další geniální kapela s výbìrem z jejich EPpek a
dema!!! Gore-grind!!!)
HAEMORRHAGE "Loathesongs" mini CD 250,- (10 cover songù + jeden zbrusu nový vál!!!)
HARMONY DIES "I´ll Be Your Master" CD 300,- (Nová deska nì
meckých øezníkù!!! Brutal death metal nejvyšší úrovnì!!!)
HATE FOREST "The Most Ancient Ones" CD 300,(Totální black mašinérie!!! Smrš•, maximální zlo!!! Na Supernal Music!!!)
HIDDEN "Spectral Magnitude" CD 300,(Progresivní Death/Black metal!!! Mix všech stylù + mega rychlé náklepy!!!)
HOTH "Rites Of The Black Goddess" CD 300,- (Sólo projekt pekelníka z portugalské legendy DECAYED!!! Mrazivý old school
black metal!!! Pomalé a mystické!!!)
HUMAN REMAIN "Where Were You When" dvoj CD 350,(Komplet n ahrávek death metalové legendy!!!)
HYPNOTIC SCENERY "Back In The Bloody Ruins" CD 250,(Další geniální Cz kapela se zcela novým diskem!!! Nadupaný, pohodový, skvìlý doom køížený s gotikou/metalem...žádná
mìkárna, ale skvìlé CD!!!)
HYPOKRAS "Dead & Hungry" CD 300,(Intenzivní death metalová smrš•!!! Další extra silná death parta z Francie!!!)
CHARON "Tearstained" CD 300,- (Finský doom metal podobný AMORPHIS...velice melodický, èistý!!!)
CHRIST DENIED/BASTARD SAINTS split CD 300,- (CH. D. je ultra br
utal death metal, totální brutal peklo + B.S. je italská
deathová brutalita!!!) IMMORTAL TEARS "Lasombra, The Heart Of Darkness" CD 250,- (Èeská odpovìï na CRADLE OF FILTH a
DIMMU BORGIR, atmosferický black metal!!!) IMPALED "Mondo Medicale" CD 320,(Zcela nový studiový poèin US gore medikù, zvrácené, násilné...tak jak to máte rádi!!! ARGH!!!)
IMPALED "Choice Cuts" CD 320,(Gore masakr!!! Totální, øádnì nemocný matroš!!!)
IMPEDIGON "As Desires Fade..." CD 300,(Belgický, melodický death metal jako
vystøižený ze švédské melodické mekky - Goteborgu!!!)
IMPETIGO "Giallo" CD 300,- (Další gore masakr!!! Klasika v tomto stylu a jejich demo ´89 + EPka z ´91!!! Maniaci - tohle je pøesnì
pro vás!!!)
IMPETIGO "Horror Of The Zombies" CD 300,- (Wow, definitivnì je venku reedice této supr fošny od kultovních gore/splatter
fotøíkù!!! Nový obal + geniální sick muzika!!!)
IMPURE "In Disrespect To Mankind" CD 300,(Brutal death, Nìmecko + pomalé heavy pasáže + rychlé nápeky!!!)
INCANTATION "Blasphemy" CD 3
20,(Rouhaèský death metal na zcela nové desce!!! 100 procentní death metalová bitva!!!)
INCESTOUS "Brass Knukle Abortion" mini CD 230,(Zabijácký kus placky z Chicaga!!! Super nahrávka a geniální, brutální, krvelaèný výplach!!!)
INFECTED FLESH "Anthropophagical Devourment" CD 300,- (Španìlský gore masakr!!! Totálnì šílený chrochták + hustý gore
death taneèek!!!) INFERNAL DREAMS "And I Dream..." CD 300,- (Vysoce atmosferický black/doom metal z Portugalska!!!)
INFERNAL LEGION "Sculptured Humans" CD
300,(Death metal námrd, agresivní nálož!!!)
INFERNAL MAJESTY "None Shall Defy" CD 300,(Geniální, klasické album v thrashingu!!! Suprový tornádo + demo jako bonus!!!)
INGROWING "Suicide Binary Reflections" CD 250,- (Uši trhající, intenzivní a devastující materiál!!! 100% Grind core dynamit!!!)
INSTITUTE "Two Shadows" CD 300,(Psychárna jako ameriètí NEUROSIS!!! Velice kvalitní!!!)
INTERVALLE BIZARRE/MALIGNANCY split CD 250,- (Promakaný, vysoce technický, ale stále strhující/intenzivní brutal deat
projekt Rogera (týpek z MORTICIAN) = standartní US brutal death metal!!!)
INTO THE GORE "Pain Must be Amplified" CD 250,(Svìte div se, ale i v Øecku existují øádnì brutální partièky!!! Totální US brutal death øeznièina!!!)
IRON SAUSAGE "Iron Sausage" CD 250,(Grindcore + velmi speciální balení disku!!! Australský bordel!!!)
ISACAARUM "Cunt Hackers" CD 250,- (ISACAARUM clyster squad opìt zasahuje!!! Øádnì oplzlé popìvky a extrémnì-agresivní
XXX-Panzer Grind!!!)
ISACAARUM "Curbed" CD 250,- (Sad
o black/grind inferno!!! Zbìsilý CD-ROM!!!)
JESUS ANAL PENETRATION/ONI split CD 300,- (Australský import a dvì kapelky z velkého ostrova...J.A.P. je klasický death
metal a ONI sick grindeath metal!!!)
KAVIAR KAVALIER "Studio Y" CD 250,(Fetish, klinik, gummi, kaviár, chloroform...to je svìt KAVIAR KAVALIER!!! Perversní album plné chlípnosti!!!)
KHISANTH "Forseen Storms Of The Apocalypse" CD 300,(Agresivní + atmosferický black metal!!! Red Stream vìc!!!)
KRIEG "Destruction Ritual" CD 300,- (Apokal
yptická black metal jízda, rituální, zlé, pekelné!!! Kdo si libuje v primitivním blacku a•
neváhá!!!)
KOROVAKILL "Waterhells" CD 300,- (Avantgardní black metalové dílo, èlenové ABIGOR, ELEND a DORDENREICH vytvoøili nové,
svìží, parádní, extrémní, metalové veledílo!!!)
KRABATHOR "The Rise Of Brutality" mini CD 150,(Super death náøez!!! Vynikající skladby a nejlepší sestava!!!)
KRONOS "Titan´s Awakening" CD 300,- (12x death metal!!! Stylovì jako MORBID ANGEL, DEATH atd. z Francie!!!)
LAST DAYS OF
HUMANITY/STOMA split mini CD 150,- (Sick goremageddon od L.D.O.H. - holandských mistrù žánru + STOMA je
další holandský grind core!!!)
LEGACY "Pain For The Masses" CD 300,- (Další nìmecká smrtka - místami až CANNIBAL CORPSE styl!!!)
h+
LENG TCH´E "Death By A Thousand Cuts" CD 300,(Tahle kapela vám natrhne prdel!!! S nièím se namažou, ale totálnì grindují!!! ARGH!!! BOMBA s týpkama z ABORTED!!! 18
pamlskù!!!)
LEUKORRHEA "Hatefucked And Tortured" CD 300,- (US ultra brutal kombo!!! Tìžkotonážní/drtivé riffy!!! ARGH!!!)
LIBIDO AIRBAG "Barrel Blow Job" CD 300,- (Nové CD...další porn/grind/techno prasárna!!! Ex GUT masakrátoøi!!!)
LIVIDITY "...Till Only The Sick Remain" CD 300,(Dlouho oèekávané, tøetí album amerických mistrù perver
se!!! Sick, sick, sick muzika!!!)
LIVIDITY "Age Of Clitorial Decay" CD 300,- (Porno grind/death z USA!!! SICK!!!)
LORD GORE "The Autophagous Orgy" CD 300,(GORE!!! Prasácký chrochták + øádnì nemocí nasáklá grind/death paráda!!! Extrém!!!)
LOST SOUL "Scream Of Mourning Star" CD 300,(Polští techniètí death metalisté na novém disku u Relapse!!!)
LUNAR AURORA "Ars Moriendi" CD 300,- (Ïábelský black metal z Nìmecka!!! Zajímavé a velice originální nápady!!!)
LUNATIC GODS "The Wilderness" CD 250,- (Atmos
ferický death/doom metal ze Slovenska, nová, výteèná deska!!!)
LYKATHEA AFLAME "Elvenefris" CD 250,- (Geniální a skuteènì mistrovské dílo velice originálního death metalu!!! Pecka!!!)
LYMPHATIC PHLEGM/S.M.E.S. split CD 250,- (Totální gore záležitost z Brazílie + primitivní grind gore z Holandska, šílený
harmonizér + bicí automat v akci!!!)
MACHETAZO "Trono De Huesos" CD 300,- (Španìlé jsou øádnì chorobní!!! Tohle je super gore/grind extrém!!! Skvìlá zcela nová
nahrávka tìchto zabijákù!!!)
MAINPOINT
"Heaven/Earth" CD 300,- (Další velmi melodická deska ...gotický metal u Morbid rec.!!!)
MALEDICTIVE PIGS "Bloodshed" CD 300,- (Zabijácká death metalová fošna, již tøetí deska nìmecké party!!!)
MALIGNANCY "Motivated By Hunger" mini CD 230,(US masakr, klasika v brutal death metalu!!!)
MALIGNANCY "Intrauterine Cannibalism" CD 300,(Debutní fošna a hned totální náklep!!! Prda v US stylu smrtícího kovu!!!)
MALKUTH "Extreme Bizarre Seduction" CD 300,- (Další dìti temnoty z Brazílie, black metal s kláve
sy, takže øádná atmosféra!!!)
MANIPULATED SLAVES "The Legendary Black Jade" CD 300,- (Masivní thrashing tornádo z Japonska, výborné kytarové
vyhrávky a 100% nasazení!!!) MARTYRIUM CHRISTI "Reward" CD 250,(Rouhaèský ultra brutal death metal, perfektní technicko-brutální pecka, trošku jako DEICIDE!!!)
MAYHEM - Tribute - Originators Of The Northern Darkness CD 320,- (Další vynikající tribut album, tuny fotek, skvìlý booklet a
totální šlehy od kapel jako jsou IMMORTAL, DARK FUNERAL, VADER, EMPEROR,
ABSU atd.!!! Tutová pecka pro každého black
metal fanouška!!!)
MEDIUM "Blinder" CD 300,- (Kubanská extrémní kapela è. 1 koneènì na CD!!! Pomalý, valivý death metal a totální exotika!!!)
MELANCHOLY PESSIMISM "Evil Planet" CD 250,- (Tøetí album moravské legendy a extrémnì brutální, parádnì koøenìný deathgrind!!!)
MEMORIAL "Enter My Megaron" CD 300,- (100% zlo - atmosferický black metal, poøádná èernota!!!)
MENTAL HORROR "Proclaiming Vengeance" CD 300,- (Blasting death metal z Brazílie!!! Poøádná
porce deathového pekla!!!)
MEPHISTOPHELES "Modern Instinct´s Purity" CD 300,- (Pekelný black/death metal!!! Parádní kytarový útok!!!)
MERLIN "Deathotheque" CD 300,- (Intenzivní death metal z Ruska, namakaná místama øádnì thrashující záležitost!!!)
MESRINE "Going To The Morgue" CD 300,(Ex DAHMER z Kanady!!! Totální grind core bruska!!!)
MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY "Lamentations" CD 250,(Nový ultra nátìrový objekt èeské Grind scény, totální hukot a marast jako prase!!! Super!
!!)
MISANTHROPE "Immortal Misanthrope" 320,(Poslední fošna nejdùležitìjší francouzské kapely...geniální, orchestrální metalová pecka!!! Skvìle promakané a prostì geniální!!!)
MISERY "The Early Years" CD 300,- (23 skladeb, 70 minut, legendární US grind/crust/punk kombo s rannými nahrávkami...totální
klasika!!!)
MISERY/EXTINCTION OF MANKIND split CD 300,- (Crust/grind peklo!!! M. jsou stále kvalitní, promakaný crust vozidlo + E.O.M. je
extrémní crust inferno!!!)
MISTERIA "Masquerade Of Shadows" CD
300,- (Polská doom/blacková nadìje...mystický, zádumèivý, atmosferický doom/black
metal!!!) MITHRAS "Forever Advancing...Legions" CD 300,- (Jedna z nej death kapel z UK!!! Nìco na zpùsob NILE, MORBID
ANGEL a HATE ETERNAL, ale spíše ve vlastním stylu!!!)
MORBID SAVOURING "Autopsy Lust" mini CD 200,- (18 songù za 21 minut!!! Finský totální grind/gore zvìøinec!!!)
MORTEM "Filicide" CD 300,- (Brutální, technický death metal z Ruska!!!)
MORTICIAN "Domain Of Death" CD 320,- (Poslední opus chorých mozk
ù, klasický death/grind mlýnek!!! Tuny inter + sick music!!!)
MOSHQUITO "World´s End" CD 300,- (Morbid rec. nasazuje další nìmeckou partu, øádnì thrashující komando se spoustou
melodických songù!!!)
MOTORSAGENSERVICE "Motorsagenservice" CD 300,- (Intenzivní death/grind z Nìmecka!!!)
MUCUBELCHING BEATS CD 250,(All star projekt borcù z MUCUPURULENT a BEELCHING BEET, geniálnì pøedìlaný, øadnì ostrý covery od NEW ORDER,
AC/DC, TINY TURNER, ENTOMBED, PRONG, MISFIST, CRANBERRYS atd., bomba, parádní r
elaxaèní disk!!!)
MURDER CORPORATION "Tagged & Bagged" CD 300,- (Nová deska, projekt švédských DERANGED - èistokrevný death metal
made in Sweden!!!)
MURDER CORPORATION "Whole Lotta Murder Goin´On" CD 300,- (Totálnì zabijácký švédský death metal, killer!!!)
MURDER PERSONS "The Final Solution" CD 250,(Debut CD thrashing death metal!!! Brutální ženský vokál!!!)
MURDER RAPE "Evil Shall Burn Inside Me Forever" CD 300,- (Brazilská black metalová velièina!!! Evil, evil, evil black metal
storm!!!)
MYTHOPO EIA "Golden Leaf Of Oak" CD 250,- (Hermetic doom metal, debutní CD mocných plzeòských náladotvùrcù!!! Skuteènì
povedená deska!!!)
NARCOTIC GREED "Twicet Of Fate" CD 300,- (Další japonský thrash/speed metal!!!)
NECROPHAGIA "Death Is Fun" CD 300,- (Gore, gore, gore...a úplné zaèátky!!! Dema z roku ´85 a ´86 - úplné prvopoèátky death
metalu!!! Klasika!!!)
NECRO SCHIZMA "Erupted Evil" CD 300,- (Jejich legendární demo z roku 89 a live z roku 90, nihilistický/satanický black metal alá
HELLHAMMER/VENOM!!! Témìø 80 minut!!!)
NEGLIGENT COLLATERAL COLLAPSE "Reprocess Segment Database Extender" CD 250,(ARGH!!! Bìsnící kytara, ultra hluboký chroptìní, praseèí rykot, detonativní bicí souprava, masivní vše drtící zvuk, extra silná nálož
pro extrémní maniaky!!!)
NEW YORK AGAINST THE BELZEBU "From Endorsement To Observation" CD 300,- (Další pocta britským prù
kopníkùm grind
coru NAPALM DEATH!!! Grind, grind, grind!!! Podle UK vzoru klasické pøedìlávkové album + "Stunt" jako bonus, 60 songù!!!)
NIGHTLY GALE "...And Jesus Wept" CD 300,- (Zádumèivý doom metal z Polska!!!)
NOCTUARY "When Fires Breed Blood" CD 300,- (Black/death metal...USA, norské kytary a bezbožný skøehot!!!)
NUCLEAR DEVASTATION/CSSO/TOTAL FUCKING DESTRUCTION 3-way split CD 300,- (3x brutální/extrémní matroš!!! N.D. je
ultra brutal extrém, CSSO tady pálí totální grind core, originál ale
tentokrát 100% grind!!! T.F.D. je kapela kolem Riche (bicmen ex
BRUTAL TRUTH) a samozøejmì mrská grind!!!)
NUMWHORE COMMANDO 666 "World Whore III" mini CD 250,(Máte rádi LIBIDO AIRBAG, máte rádi GUT? Tohle je uchylárna pro vás nìkde mezi tìmito klasiky!!! 26 minut!!!)
NUNSLAUGHTER "Hells Unholy Fire" CD 300,- (Americká death metalová legenda!!! Argh!!! Super smrtící fošna - rituální death
metal!!!)
NYCTOPHOBIC "Insects" CD 300,- (Poslední øadovka nìmeckých grind/HC/death maniakù, poøádnì silná
nahrávka!!!)
OBLITERATE "The Feelings" CD 250,- (Intenzivní grindeath jako NAPALM DEATH!!!)
OBSCENITY "Cold Blooded Murder" CD 300,(Nový masakr od nìmeckých brutalistù!!! Suverénnì jejich nejlepší/nejbrutálnìjší/nejvymakanìjší práce!!! Super nátìr + vynikající
zvuk!!!)
OFFENSIVE"Existence" CD 300,(Japonsko!!! Thrash/death/core nášleh!!!)
OMNIUM GATHERUM "Rectifying Human Rejection" CD 300,- (Australský import!!! Technický a øádnì brutální death/grind!!!
Poøádnì intenzivní/nasraný matroš!!!)
ON T HORNS I LAY "Future Narcotic" CD 320,(Romantický, atmosferický metal od HOLY records!!!)
OPERA IX "Maleventum" CD 320,(Zcela nová deska italské black/dark legendy, supr zvuk + mocná nahrávka!!!)
ORPHANAGE "By Time Alone"CD 320,(Holandská dnes již témìø legendární doomová parta, úžasný ženský vokál + super kombinace s mužským brutálnìjším vokálem,
zajímavé prvky + zajímavá muzika!!!)
PAGANIZER "Promoting Total Death" CD 300,- (Švédsko!!! Vìèná metalová zemì a další smrtící nálož!!!)
PATHOLOGIST
"Re-regurgitation Over Fuckin´Pathological Splatter" CD 250,(Naše kultovní gore grind záležitost!!! Obì dvì desky a bonus v podobì dema!!! GORE!!!)
PESSIMIST "Slaughtering The Faithful" CD 300,(Tøetí deska US brutalistù!!! Nehorázná brutal death nakládaèka!!!)
PIG DESTROYER "Prowler In The Yard" CD 320,- (Argh...nová krev v US grind coru!!! Nátìr jako prase!!!)
PIGSTY/CATIVEIRO split CD 250,- (P. jsou gore grind as fuck (projekt MELANCHOLY PESSIMISM), C. - nový projekt týpkù z
GORE, kurevsky rych
lý gore grind!!!)
POPPY SEED GRINDER/DEFEATED SANITY split CD 250,(Brutal death metal made in Czech + nìmecký technicko-brutální DM!!! Brutalita!!!)
PORTAL"Forthcoming" CD 300,(Švédsko!!! Mix IN FLAMES a DISSECTION, metalové bìsnìní!!!)
PREJUDICE "Reality" CD 300,- (Zcela nový disk, technicky namakaný, ale stále velice brutální death metal!!! Kvalita!!!)
PROFANUM "Musaeum Esotericum" CD 300,- (Zbrusu nová deska, stoprocentní black/dark šílenství a zlo...klávesy, housle...jen
tìžko popsatelná tem
ná opera!!!)
PROMISES "Flight To Fall"CD 250,- (Kytarový, melodický doom/rock, pohodová relaxaèní vìc!!!)
PROPHECY/CRYPTIC split CD 300,- (P. jsou ultra brutal death náklep z USA a C. je brutální death z Nìmecka!!! Totální
øeznièina!!!) PROTEST "About Human Idols" CD 250,(Geniální kotouè, dlouho jsme èekali na novou desku slovenských, originálních metalistù, ale toto je super mix death/grind/blacku a
vše se parádnì poslouchá!!! BOMBA!!!)
PSICORRAGIA "La Pasion De Lo Mortal" CD 300,- (Peru, pomal
ý jihoamerický doom metal!!!)
PTAO/7 MINUTES OF NAUSEA split mini 3" CD 120,- (Totální grind/noise výplach!!!)
PURULENT "Garavitós Pedophilia Tales" CD 300,(Kolumbijští masakrátoøi na disku èíslo 2!!! BRUTAL death metal!!!)
RAVENTHRONE "Endless Conflict Theorem" CD 300,(Nová AVANTGARDE nahrávka!!! Folk-epic Metal v èisté podobì!!!)
REGORGE "Kingdoms Of Derision" CD 300,(Skotsko + øádný brutal death metal!!! Uargh, trošku amerika, trošku technika!!!)
REINFECTION "They Die For Nothing" CD 300,- (P
olská grindeath úderka!!! Poøádný nátìr!!!)
REPROBATION "The Colour Of Gore" mini CD 250,- (US death metal!!! Je vám to snad jasné, ne?)
RESURRECTED "Butchered In Excrement" CD 300,- (Nové CD nìmeckých brutal death øezníkù, specialita pro fanoušky
CANNIBAL CORPSE!!!) R.E.T. "In Love With Blood" CD 250,(Nová èeská firma Crystal prod. útoèí jen kvalitními disky našich legend doomové scény, nejinak je tomu u R.E.T. - super
atmosféra, parádní zvuk, famózní hudba + zpìv!!!)
RETCH "Reinsertion Of Abor
ted Remnants" mini CD 230,(Totální gore death grind z USA!!! Automat + ultra mocný zvraceè atd.!!!)
ROOT "Black Seal" CD 250,- (Nová deska a dark metalová opera nejvyšší kvality!!! Pecka!!!)
ROOT "Kärgeras & Hell Symphony" dvoj CD 330,- (Dvì kultovní desky na dvou Cdèkách!!!)
ROTTEN SOUND "Murderworks" CD 300,(Nová pecka finských grind jezdcù!!! Skuteènì prdel natrhávající, zatracenì intenzivní grind core!!!)
ROTTING CHRIST "Passage To Arcturo" CD 300,(První èernoèerná fošna famózních øekù!!!)
ROTTING CHRIST "Non Serviam" CD 300,- (Patrnì nejlepší dílo øeckých neznabohù, geniální black metalová jízda!!!)
SACRIVERSUM "The Shadow Of The Golden Fire - Early Days" CD 300,- (Polský dark/death/doom metal!!!)
SADIS EUPHORIA "Frigid Silence Spilling" mini CD 200,(Intenzivní, chaotický death/grind/brutal podobný CEPHALIC CARNAGE!!!)
SALTUS "Slavonic Pride" CD 300,- (Polský pagan black metal, totální bouøe od zaèátku do konce!!!)
SANATORIUM "Internal Womb Cannibalism" CD 250,- (Nová deska!!! Me
gabrutální vokály, 34 minut brutality naèichlé americkým
stylem!!!)
SATANIC SLAUGHTER "Satanic Slaughter" CD 300,(Kultovní, stará kapela...totální black/death náøez!!! Ryzí zlo!!!)
SATANS PENGUINS "Birds Of Darkness" CD 300,- (Hymnický, severský old school black metal!!!)
SEXORCIST "Welcome To Your Death" CD 300,- (Sesbíraný materiál holandského kultovního grind komba!!! 52 skladeb
èistokrevného GRINDu!!!)
SAXORIOR "Saxot" CD 300,- (Melodický, technický death/black metal...výborné všude pøítomné
klávesy!!!)
SCATTERED REMNANTS "Indulgence In Masochisa" CD 300,(75 minut, vše co kdy upekli ameriètí pekelníci!!! Jedna ze stìžejních US supr kapel a vynikající death metal!!!)
SCEPTIC "Pathetic Being" CD 300,- (Stoprocentní metal!!! Thrash/black!!!)
SEIRIM "Kill.War.Chaos" CD 300,(Nový disk od nìmeckých SEIRIM!!! Jako vždy kvalitní death metal se všemi prvky kvality tohoto stylu!!!)
SEPTIC FLESH "Forgotten Paths (The Early Days)" CD 300,(Demáè + live koncert z roku 91, øádnì brutální první kr
ùèky mocných øekù!!! Zajímavý výlisek kapely, která ušla dlouhou cestu!!!)
SERENADE "The Serpent´s Dance" CD 300,- (Tøetí fošna skotských náladotvùrcù, výborný mix deathu a atmosferických prvkù,
Doom/death špice, geniální valivì drtivý , pomalý doom/death s prvky BOLT THROWER!!!)
SINGS OF DARKNESS "Beyond The Autumn Leaves" CD 300,(Ženský vokál, syn•áky v plné síle...další melodická vìc!!! Black/death metal!!!)
SIGNS OF DYING "Desire Is Suffering" mini CD 250,- (Brutal US death metal, užasný ryko
t + kila + jízda!!!)
SKRUPEL "Skrupel" CD 300,- (Thrashing crust/grind/punk peklo, jedna z nej kapel Nìmecka!!!)
SOILS OF FATE "Sandstrom" CD 300,(Že by švédští DYING FETUS? Totální brutal death pecka!!!)
SONS OF CHAOS "Redwork" CD 300,(US old school death metal z Kalifornie!!! Alá INCANTATION!!! Klasa!!!)
SOULESS "Journey Of Souls" CD 300,- (Brazílie, následovníci KRISIUN = tìžkotonážní death metal!!!)
SOULGRIND "Elixir Mystica" CD 320,(Nový disk finských zlých démonù je tady!!! Skvìlá fošna p
lná temnoty, zla a mystiky!!!)
SPAWN "System Full Of Victims" CD 300,- (Ultra brutal death metal nálož z Nìmecka!!! Technické + rychlé + intenzivní!!!)
SPLATTERED CADAVER "Merciless Butchery" CD 300,- (Co èekat od United Guttural records? Jasnì, megabrutal death metal z
USA!!! Další poøádný zabiják!!!)
SPINEGRINDER "A Visual Symphony Of Horror" mini CD 150,- (Total grind holocaust!!! Psychopatický útok na vaše ouška!!!)
SQUALBALKUS "Same" CD 250,(Grind/death metal z USA!!! Klasika!!!)
SQUASH BOWE
LS "The Mass Rotting - The Mass Sickening" CD 250,- (Sick, sick, sick grind gore holokaust!!! Jedna z nejlepších
Evropských GRIND kapel je zpìt s novou, megasilnou desku!!!)
SQUASH BOWELS "Tnyribal" CD 250,- (Neskuteèný, zabijácký grind core dynamit z Polska!!! Ultra rychlý bicmen a super silný
sound!!!)
STILLE VOLK "Satyre Cornu" digipack CD 320,(Neo støedovìká hudba, unikátní Iron Maiden cover song!!!)
SUDDEN DEATH "Unnatural Human Art" digipack CD 300,- (Brutal death metal z Nìmecka, technick
y namakané!!!)
SUHRIM "Unidentified Flying Bodyparts" CD 300,- (Nová nadìje belgické brutální scény, uši trhající death metal!!!)
TAAKE "...Bjorgevin" CD 300,(Jedna z nejsilnìjších nadìjí pro budoucnost Norského black metalu je tu s novým výtvorem!!! Supr black metal, pro ty kdo
postrádají staré dny tohoto stylu!!!)
TENGORAK "Konsentrasi Massa" CD 300,- (Mega brutal materiál z Indonésie!!! Heavy as fuck, drtivé støední tempo jako angliètí
klasici NAPALM DEATH!!! Fakt promakaný + kvalitní sound!!
!)
TERVEET KADET "Non Ultra Descriptica" CD 300,- (Finský metalický core/metal...pohodová deska!!!)
THEATRE OF THE MACABRE "A Paradise In Flesh And Blood" CD 300,- (Temná, zvláštní black/death deska, americký øádnì
atmosferický black!!!)
THE BLOODLINE "Opium Hearts" CD 300,- (Smutný, melancholický doom metal, ultra silný zvuk + parádní atmosféra!!!)
THE DREAMSIDE "Mirror Moon" CD 300,- (Perfektní doom metal paráda + geniální ženská pìvkynì!!!)
THE FIRSTBORN "From The Past Yet To Come" CD 300,- (
Nové album portugalské metalové stálice!!! Parádní sound +
atmosferický death/doom/black metal!!!)
THE MEADS OF ASPHODEL "The Excommunication Of Christ" CD 300,- (Ostrovní black metal ve velice originální podobì!!!
Spousta kláves, smyèek!!! Zvláštní, ale skvìlé dílo!!!)
THE YEAR OF OUR LORD "T.Y.O.O.L." CD 300,(Melodický death metal s agresivním vokálem!!!)
THORAZINE "Geneticide" CD 300,- (Kanada útoèí!!! A tahle fošna je poøádná deathová nakládaèka!!! Atmosferické a pøitom øádnì
brutální!!!)
!T.O.O.H.! "Z Vyšší Vùle" CD 250,- (Psychopatický útok na vaše ouška!!! Šílenì technický grind náklep!!! Originální a øádnì
úchylné!!!)
TORTURE INCIDENT "The Deadly Efficiency Of Napalm" mini CD 230,- (19 songù za necelých 18 minut, starý, intenzivní brit-core
z Malajsie!!! GRIND nátìr!!!)
TOXIC BONKERS "If The Dead Could Talk" CD 250,- (47 minut, vynikající crust holocaust z Polska!!! Megabrutal bass!!!)
TUATHA DE DANANN "Tingaralatingadun" CD 300,- (Nová deska záhadné kapely, folk doom metal vyn
ikající úrovnì!!! Zajímavé
aranže a spousta parádních metalových riffù!!!)
ULCER "Discography" CD 300,- (40 songù = 70 minut totálního 100% GRIND šílenství s tím nejextrémnìjším zpìvem alá
HELLNATION!!! Argh...parádní, velice dùkladný ušní prùplach!!!)
URGRUND "The Graven Sign" CD 300,(Supr black/death metal!!! Masakrující kytary jako staøí MORBID ANGEL!!!)
VARATHRON "His Majesty At The Swamp" CD 300,- (Kultovní Øekové na CD!!! Kultovní black metal ze staré školy!!!)
VENEFICUM "Dysphoria" CD 300,- (Total apokalyptický/atmosferický black metal!!! Americká èernota!!!)
VENERAL DISEASE "Verdicts" CD 300,(11 death metalových zásekù, kytarová smrš•, hluboký growling, rozhodnì vysoká kvalita!!!)
VICTIMS "Neverendinglasting" CD 300,- (Poøádnì nasraný
švédský metalický crust core, parádní kolovrátek!!! Pecka!!!)
VIRULENCE "A Conflict Scenario" CD 300,- (Možná nejšílenìjší dílo grind scény, hotový megamix...na první poslech dost potrhlé
ale postupem èasu vynikající/originální CD!!!)
VISCERAL BLEEDING "Remnants Of Deprivation" CD 300,(Geniální švédská brutál death metalová nálož, bomba!!! Berte to!!!)
VIU DRAKH "Death Riff Society" CD 300,(Zcela nová deska u nás èastým koncertováním dobøe známých nìmeckých drtièù!!! Kvalitní porce øádnì agres
thrash/death metalárny na vás èeká i na tomto disku!!!)
VOMITORIAL CORPULENCE "Skin Stripper" CD 300,(27 extrémních GORE grind hitovek z Austrálie!!!)
VORE "Lord Of Storms" CD 300,- (Americký ultra heavy a pomalý/drtivý/tìžkotonážní death metal!!! Vyloženì pomalá vìc!!!)
VULGAR PIGEONS "Summary Execution" CD 300,- (Grind peklo, vysoce extrémní a explozivní matroš ze státù!!! 26 sypaèek!!!)
WITHERING SURFACE "Waking On Phantom Ice" CD 300,(Nový disk dánských, melodických dea•hákù, s
pousta melodie...trošku gotheborský styl!!! Supr CD!!!)
WITCHERY "Symphony Fo The Devil" CD 320,(Severská symfonická temnota v plné parádì!!! Zcela nový disk - namakaný/vyhraný black/heavy metal!!!)
WHIPLASH"Insult To Injury + Live" CD 300,(60 minut!!! Právovìrný metal legendární, americké party, 100% tøepání palicí + živák!!!)
WOLFPACK "Allday Hell" CD 300,- (US edice posledního disku švédských crust core zabijákù!!! Parádní, intenzivní matroš!!!)
WOMB/DISCIPLES OF MOCKERY split CD 300,- (Šílený
ultra pomalý doom metal = lahùdka pro melancholické dny!!!)
YEARNING "Frore Meadow" digipack CD 320,(Gotický, temný, orchestrální metal!!! Perfektní mix mezi ANATHEMA / ARCTURUS / HIM!!!)
ivní, nasrané
NICE PRICE CD NICE PRICE CD NICE PRICE CD NICE PRICE CD NICE PRICE CD NICE PRICE CD
ABUSE "A Sunday Morning Killing Spree" CD 250,- /Heavy death metal!!!/
ADMORTEM "Ad Extremum Supplicium" CD 220,- /Death metal!!!/
AGATHOCLES "Humarrogance" CD 250,- /Mince-grind core!!!/
AL SIRAT "Signa Temport" CD 200,- /Old school death metal!!!/
ANARCHUS/CSSO split CD 220,- /2x grind live šílenství!!!/
AN ATOMY "Where Angels Die" CD 250,- /Black metal!!!/
ANATOMY "The Witches Of Dathomir" CD 250,- /Black metal!!!/
ANDROPHAGUS "Blood Soaked Freaks" mini CD 150,- /Brutal death metal!!!/
ANTAIOS/STIGMATIC CHORUS split CD 200,- /2x totální black útok!!!/
APOPHIS "Heliopolis" CD 250,- /Death metal!!!/
ATRILLERY "Deadly Relics" CD 250,- /Thrash inferno!!!/
BALTAK "Macedonian Darkness And Evil" CD 220,- /Black metal nátìr!!!/
BELZABET "Before Night Fall" CD 220,- /Atmo black!!!/
BLOOD STAINED HOST "Indi
vidual Theatre" CD 220,- /Doom metal!!!/
BRICK "Secured In Darkness" CD 250,- /US brutal death metal!!!/
BURIAL PLACE "Burial Place" CD 220,- /Doom-black metal s ženským vokálem!!!/
CANGRENA "Demoniak Transition" CD 220,- /Death metal!!!/
CAUSE FOR EFFECT/UTTER BASTARD split mini 3"CD 100,- /Crust/HC/grind!!!/
CAUSTIC "Rebirth Of Procreation" CD 220,- /Death metal!!!/
CIVIL CARNAGE "Abomination In The House Of God" CD 220,- /Technický death metal!!!/
CONVENT "The Truth Revealed" CD 180,- /Death m
etal!!!/
COUNT DE NOCTE "Sorores Nocte Geniate" CD 220,- /Atmosferický, severský black metal!!!/
CUNT GRINDER "Only One Face Of Reality" CD 220,- /Death-grind!!!/
DEADBODIESEVERYWHERE "Same" CD 250,- /Grind!!!/
DEATH OF MILLIONS "Frozen" digipack CD 250,- /US death metal!!!/
DEPRESSION "Chronische Depression" CD 250,- /Old school grind/death!!!/
DESOLATE "Eventide Of The Orb And Heavens" CD 220,- /Doom/death metal!!!/
DISCO´S OUT, SLAUGHTER IN CD 250,- /4x polský death metal s LOST SOUL, REINLES
S, DISINTER a NIGHT GALLERY!!!/
DROGHEDA "Agents Of Primordial Creation And Ultimate Destruction" CD 150,- /Grind!!!/
DROGHEDA/MORTICITE split CD 220,- /Grind!!!/
DROGHEDA/INTENSE HAMMER RAGE split CD 220,- /Grind + gore!!!/
DROGHEDA/DYSMORFIC split CD 220,- /Grind + brutal death/grind!!!/
DUSK "My Infinite Nature Alone" CD 250,- /Super, originální doom!!!/
ENDART "Planet Rock" CD 220,- /Thrash metal!!!/ ENTER SELF "Awaken In Agony" CD 250,- /US death metal!!!/
EXTREME DECAY "Progressive Destruc
tion" CD 250,- /Crust-grind peklo!!!/
FIRSTBORN EVIL "Rebirth Of Evil" CD 220,- /Atmo black-doom metal!!!/
FISHY/CRITICISM ARMAMENT/CHAOS OF BRUTALITY 3 way split CD 220,- /grind HC punk/
GREY SKIES FALLEN "The Fate Of Angels" CD 250,- /Mocný pure doom metal!!!/
HELLCHILD "Circulating Contradiction" CD 250,- /Death metal!!!/
HELL ON EARTH/HILL OF THE DEAD split CD 250,- /Grind-metal-crust + US grind!!!/
HIRILORN/NASAV split CD 220,- /2x black metal!!!/
IMPETIGO "Faceless" mini CD 180,- /Gore!!!/
INHUMATE "Growth" CD 250,- /Brutal death!!!/
INQUEST "Extrusion Battlehymns" CD 250,- /Brutal death metal!!!/
INTENSE HAMMER RAGE "Avagoyamugs" CD 220,- /Gore grindeath!!!/
IN THA UMBRA "Defend Supreme Sunfet" CD 220,- /Black metal!!!/
IRRITATE "Everyday Evil" CD 250,- /Crust-grind!!!/
KABAK "Descomposicion Cerebral" CD 250,- /Brutal death metal!!!/
LANDFILL "Assassins" CD 250,- /Industrial deathcore terno!!!/
LUNATIC GODS "Sitting By The Fire" CD 200,/Atmo death!!!/
LYMPHATIC PHLEGM "Bloodsplattered Pathological Disfunctions" mini CD 150,- /Totální gore grind!!!/
M 87 "Noctilucent Threnody" CD 200,- /Experimentální, avantgardní vesmírná jízda!!!/
MASTIC SCUM "Zero" CD 250,- /Grindeath!!!/
MENTAL HOME "Upon The Shores Of Inner Seas" CD 250,- /Kvalitní doom metal!!!/
MIXOMATOSIS "Bienvenidos Al Mundo Del Terror" digipack CD 180,- /Gore death metal!!!/
MOON "Satan´s Wept" CD 250,- /Super black!!!/ MUCUPURULENT/INFECTED PUSSY split CD 250,- /Gor
NIGHTSKY REQUEST "Of Sea, Wind And Farewell" CD 250,- /Atmo black/doom!!!/
NOISECORE FREAKS "Murder By Static..." CD 250,- /Sick grind!!!/
NOMEN MORTIS "How I Learn To Bleed...For The Things I Wish To Forget" CD 220,- /Death metal!!!/
NORDEN "Glory In Flames" digipack CD 220,- /Symfonický doom metal!!!/
OCULTAN "Bellicus Profanus" CD 250,- /Black jako prase!!!/
ORPHANED LAND "The Beloved´s Cry" CD 250,- /Skvìlý doom, stará dema!!!/ PARRICIDE "Crude" CD 250,- /Death metal!!!/
P OLYMORPH "Innocent Suffering" CD 220,- /Death metal!!!/
POSTMORTEM "The Call Of The Sea" CD 250,- /Agresivní death!!!/
REPUGNANCE "Maximum Perversum" mini CD 160,- /Grind-death!!!/
ROSSOMAHAAR "Imperium Tenebrarum" CD 220,- /Atmo black-death metal!!!/
RUPTURE "Cunt Of God" CD 250,- /Grind/HC palba!!!/
SANCTIMONY "Eternal Suffering" CD 220,- /Death metal!!!/
SEA OF TRANQUILLITY/PAX MORTIS split CD 220,- /2x technický death metal!!!/
SELFHATE "At The Beginning God Created Fear" CD 250,- /Grind core!
!!/
SCEPTER "I´m Going To Hell" CD 250,- /Pure fucking metal!!!/
SKELETAL EARTH "De.evo.lu.shun" CD 250,- /Intenzivní death metal!!!/
SOLARISIS "Holland Is Made Of Tofu" CD 250,- /Atmosferický death metal!!!/
STARGAZER/INVOCATION split CD 200,- /Black metal + death metal!!!/
SUFFOCATE "Exit 64" CD 250,- /Super demo na CD!!! Intenzivní death/HC!!!/
SUIDAKRA "The Arcanum" CD 250,- /Atmo black!!!/
TERROR SQUAD "The Wild Stream Of Eternal Sin" CD 250,- /Thrash hurikán!!!/
THE FORGOTTEN "L´Aldila" CD
250,- /Doom-death!!!/
THEKEVORKIANSOLUTION "Randomselector" CD 250,- /Psychotický grind!!!/
THEMGOROTH "Highway Into The Unkown" CD 190,- /Symfo black-doom metal!!!/
T.H.R.O.N. "Subject To Damage" CD 250,- /Death metal!!!/
TRANSGRESSOR "Recollected Limbs" CD 250,- /Grind core!!!/
ULCUS "Cherish The Obscure" CD 250,- /Severský atmo black-death metal!!!/
UMBAKRAIL "In Unity Painne" CD 250,- /Black metal!!!/
WICKED INNOCENCE "Worship" CD 250,- /Zatracenì originální death metal!!!/
WISH "Monochrome" CD 2
50,- /Nádherný doom metal!!!/
WITCHBURNER "Blasphemic Assault" CD 250,- /Thrash!!!/
KOMPILACE CD KOMPILACE CD KOMPILACE CD KOMPILACE CD KOMPILACE CD KOMPILACE
13...A COMPILATION CD 150,- (72 minut jihoafrických , extrémních spolkù jako GUTTED REMAINS, GROINCHURN,
RETRIBUTION DENIED, DEVIATE atd., jen øízný death/grind!!!)
BRUTAL ASSAULT VOL 6.66 CD 60,- (Festival disk, fajnová cena a kapelky jako FLESHLESS, GODLESS TRUTH, CEREBRAL
TURBULENCY, V.A.R., NEFAS, PIGSTY, CONTRASTIC atd.) BRUTAL ASSAULT vol. 5 CD 60,- (Festival disk k pátému výroèí
festu s INGROWING, KAVIAR
KAVALIER, MORTICIAN, LOVE HISTORY attend.)
CRUST X GRIND komp. CD 150,- (Finské grind/HC party jako ISAPUOLI, IRRITATE, DISARM, GRITO DE ODIO atd.!!!)
MASSACRE FROM THE JUNGLE 3 CD 150,- (Jihoamerická scéna útoèí na tomto sampleru kde jsou tøeba MEDIUM, THE
ZEPHYR, KABAK, PURULENT, MALEFICIA, HOLOCAUSTO a øada jiných!!!)
NOISE FOR DEAF IV CD 150,- (Hluk na podporu pro hluché!!! Výborný nápad, hlasitá muzika grind/black/noise/crust...prostì
všechno, 72 minut a kupa neznámých kapel a k tomu FLESH
LESS, NYATB, CHC attend.)
OBSCENE EXTREME 1999 CD 60,- (Úvodní díl festival kompilace s AGATHOCLES, SQUASH BOWELS, ENTRAILS
MASSACRE, CRIPPLE BASTARDS...) OBSCENE EXTREME 2000 CD 60,- (Druhý díl s ROTTEN SOUND, CBT,
BLOODSUCKERS, N.C.C., ABORTION, ISACAARUM attend.)
OBSCENE EXTREME 2001 CD 60,- (Poøádnì extrémní disk k poslednímu roèníku našeho festu, vražedné soubory jako
EXHUMED, REGURGITATE, DRILLER KILLER, SANITYS DAWN, CRIPPLE BASTARDS, DESECRATION, INGROWING atd.
100% nasazení za parádní c
enu!!!)
TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA TRIÈKA
ABORTION T-shirt 170,- (Èerné trièko od slovenských grind/crust drtièù, èernobílý potisk pøední èásti s psycho motivem!!! XL!!!)
AGATHOCLES "Mince Core Against Fascism" T-shirt 200,- (Perfektní proti fašistický motiv, žluto-bilý potisk na èerném trièku!!! L
nebo XL!!!)
CRIPPLE BASTARDS "Live To Hate People" T-shirt 200,- (Gore motiv italských grind šílencù, dvoubarevný potisk na èerném
trièku!!! L nebo XL!!!)
e grind + grind!!!/
CRIPPLE BASTARDS "The Feelings Isn´t Love" T-shirt 200,(Èerné s bílo/èerveným tiskem, další hororový motiv, oboustranné!!! L nebo XL!!!)
DISRUPT "Rid The Cancer" T-shirt 200,- (Crust legenda, bílý oboustranný potisk na èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
EXHUMED "Final Slaughter" T-shirt 250,- (Tour trièka k velice vydaøenému evropskému turné, žlutá nebo èerná trièka s
dvojbarevným potiskem!!! L nebo XL!!!)
EXTREME NOISE TERROR "Murder" T-shirt 200,- (Další britská bruska, bílý, oboustranný potisk n
a èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
FLESHLESS "Nice To Eat You" T-shirt 220,- (Nová FLESHLESS trièka se super brutal motivem!!! Èerná barva trièka, bílo-èervený
potisk!!! L nebo XL!!!)
FLESHLESS "Abhorrence Of Cadaveric" T-shirt 220,- (Další sick trikot od FLESHLESS, dva maníci øežou pilou ženskou!!!
Dvoubarevný potisk na èerném trièku!!! M nebo XL!!!)
HELLNATION "Control" T-shirt 200,- (Totální grind bruska, vpøedu logo + slon na øetìzu, bílý, oboustranný potisk na èerném
trièku!!! L nebo XL!!!)
C HARLES BRONSON "Youth Attack" T-shirt 200,- (Legenda amerického extrémního hardcore, vpøedu obal Youth Attack LP (foto
úžasného Charlieho, ještì zamlada), na zádech logo, bílý potisk na èerném triku!!! L nebo XL!!!)
INGROWING "Suicide Binary Reflections" T-shirt 250,- (Èerná nebo šedá trièka s motivem z jejich nového alba, plnobarevný
potisk!!! M nebo L nebo XL!!!
ISACAARUM "Sperm Flutes" T-shirt 250,- (Nová ISACAARUM trièka!!! Opìt øádnì zvrácený motiv, plnobarevný potisk na šedivých
trièkách!!! L nebo XL!!!)
ISACAARUM "Cunt Hackers" T-shirt 250,- (Parádní japonské malùvky na zvráceném, plnobarevném potisku na bílá trièka!!! Pouze
M!!! Posledních pár kouskù!!!!)
LYKATHEA AFLAME "Elvenefris" T-shirt 270,- (Geniální motiv, ornamenty z Elvenefris, plnobarevný potisk na piskovì žlutém
trièku!!! L nebo XL!!!)
NAPALM DEATH "Life?" T-shirt 200,- (Super brit core!!! Žlutý, oboustranný potisk na modrém trièku!!! L nebo XL!!!)
NAPALM DEATH "Scum" T-shirt 200,- (Kultovní obálka grind klasiky, bílý
oboustranný potisk na èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
NAPALM DEATH "From Enslavement To Obliteration" T-shirt 200,(Èerné trièko s bílým potiskem, vpøedu obal druhého alba, vzadu logo a text songu From Enslavement!!!)
OBSCENE EXTREME 2001 T-shirt 220,- (Definitivnì k dostání festival trièka v rùzných barvách (èerná,modrá,zelená,bílá,žlutá) a
ve tøech druzích potisku pøední èásti trièka - jeptiška, koèièka cucající palec a nebo velký nápis OBSCENE EXTREME 2001, vzadu
vždy loga headlinerù a rozpis
všech kapel!!! L nebo XL!!!)
OBSCENE EXTREME 2000 T-shirt 200,- (Poslední kousky festivalového trièka OEF 2000!!! Šílený èertík vpøedu, vzadu seznam
kapel, dvojbarevný potisk na èerném nebo modrém trièku!!! L nebo XL!!!)
PHOBIA "Blood Thirsty Humans..." T-shirt 200,- (US crust/grind pecka, bílý, oboustranný potisk na èerném trièku, vpøedu voják v
plné výzbroji a na zádech kulaté logo!!! L nebo XL!!!)
REGURGITATE "Siam" T-shirt 200,- (Uargh!!! Švédská grind core velièina, šedivé trièko, vpøedu log
o v èerveném a motiv
siamských dvojèat!!! XL!!!)
ROT "Socially Conform" T-shirt 200,- (Brazilská grind jednièka na sociálnì ladìném trièku, facha v továrnì, èerný potisk na žlutém
trièku!!! L nebo XL!!!)
SQUASH BOWELS "Grind Your Head" T-shirt 200,(Opìt k dostání parádní trièka polských drtièù!!! Dvoubarevný potisk na èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
S.O.B. T-shirt 200,- (Japonský grind kult!!! Bílý oboustranný potisk na èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
STATE OF FEAR "The Tables..." T-shirt 200,- (E
x Disrupt, èerné s bílým tiskem, vpøedu obal LP, vzadu logo!!! L nebo XL!!!)
TERRORIZER "World Downfall" T-shirt 200,(Grind klasika, bílý, oboustranný potisk na èerném trièku!!! L nebo XL!!!)
UNHOLY GRAVE "Absurdity" T-shirt 200,- (Japonsko a crust, opìt bílý, oboustranný potisk na èerném trièku, vpøedu obal
stejnojmenného EP + na zádech logo!!! L nebo XL!!!)
VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY VINYLY
(Ke každé vinyl objednávce zdarma split EP AGONY / FORGOTTEN SILENCE !!!)
ABORTION/AGATHOCLES split EP 60,- /2x mince core!!!/ CRIPPLE BA
STARDS/PATARENI split 10" LP 250,- /Dvì legendy na
spoleèné desce!!!/
DERANGED "Deranged" LP 300,- /Brutal death-grind ze Švédska!!!/
DISARM/OBBROBRIO split EP 80,- /Grind/crust a grind!!!/
DISPENCE "Nothing But The Truth" EP 80,- /Švédský crust kolovrátek!!!/
DREAD 101 / FASTARD split EP 80,- /Crust a grind náøez!!!/
DREAD 101 / SOCIAL INSECURITY split LP 200,- /Crust a crust/punk kru•árna!!!/
DYSMORFIC/ULCERRHOEA split EP 80,- /Brutal death + grind!!!/
FORGOTTEN SILENCE/NOTRE DAME split EP 60,- /2
x šílená avantgarda!!!/
GRIDE "Happy Birthday" EP 80,- /Grind Hardcore masakr!!!/ GROINCHURN/GRIMNESS split EP 80,- /Grind holocaust!!!/
HOUWITSER "Embrace Damnation" picture LP 300,- /Brutal death pecka!!!/
IMPETIGO "Faceless" picture EP 140,- /Argh...gore!!!/ MALEDICTIVE PIGS/SKINLESS split EP 80,- /Brutal death!!!/ MORTICIAN
"Domain Of Death" picture LP 300,- /Masakrózní death metal!!!/
NEEDFUL THINGS/GENITAL GORE split EP 60,- /Killer matroš!!!/ N.C.C. "Feyman" EP 60,- /Drsná grinïárna!!!/
OB SCENITY "Intense" picture LP 300,- /Brutální death!!!/
PROFANITY/LIVIDITY split EP 80,- /2x vysoce kvalitní death!!!/ ROT/DEPRESION split 10" LP 220,- /Grind x 2, barevný vinyl!!!/
ROTTEN SOUND "Still Psycho" Mini LP 220,- /Intenzivní Grind!!!/
SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION "Same" LP 300,- /Supr gore grind!!!/
SUPPRESSION/DAHMER split EP 80,- /2x supr grind!!!/
ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY ZINY
ANTITREND èíslo 6 40,- / 80,- s CD kompilací (Super death/grind zine!!! Zbrusu nové èíslo je tady, rozhovory s INCANTATION,
MALEVOLENT CREATION, ABORTED, DERANGED, GOREROTTED, INHUME + další, hromady recenzí atd. Pecka!!! Na CD
kompilaci najdete BRODEQUIN, DEEPRED, PYAEMIA, SOILS OF FATE, MANGLED attend.!!!)
IN DEED HELL èíslo 14 40,- (Opìt super kvalita, rozhovory s JUNGLE ROT, GOD DETHRONED, DEVIN TOWNSEND,
CATASTROPHIC, BORKNAGAR atd., tuny recenzí atd.!!!) HLUBOKÁ ORBA èíslo 21 30,- (Dopr
odej starších èísel super
crust/HC/punk zinu, spousta kvalitních èlánkù, rozhovorù nejen o muzice, témata koncerty, masmédia, GRIDE v Itálii,
ANTICHRIST, EXEKUCE/DREAD 101 tour atd. + recenze!!!)
HLUBOKÁ ORBA èíslo 20 20,- (LOCUST, AUTORITÄR/EXEKUCE tour, SEEIN RED, KOUØENÍ, BALACLAVA, CORROSIONE,
WRETCHED, Italský report, recenze attend.!!!)
HLUBOKÁ ORBA èíslo 19 20,- (RAVELIN 7, Veganství, Válka v Jugoslávii, H.N.F., recenze attend.!!!)
HLUBOKÁ ORBA èíslo 16 15,- (EBOLA, FINAL EXIT, MALIGNANT
TUMOUR, (anti)CD polemika, Tabákový prùmysl, Brno,
recenze, SPAZZ attend.!!!)
ORTHODOX èíslo 4 30,- (Doprodej starého èísla, jenom brutal/extreme kapely , rozhovory s BOLT THROWER, KONKHRA,
DISINCARNATE, MARTYR, AT THE GATES atd. + recenze a plakát ILL DISPOSED!!!)
PAØÁT èíslo 6 50,(Nové èíslo, léto 2002 rozhovory s nìjakým Èurbym, TIAMAT, COUNT DE NOCTE, ABSTRACT, ALIENATION MENTAL, ENDLESS
atd., stylovì neohranièený magazine na 64 stránkách A4!!! + recenze, scene reporty, literární okno + mnoh
o jiného!!!)
PLAZZMA èíslo 0 40,- (Nový èasák Petra Frinty (ex SPARK), 44 stran A4, rozhovory s MAYHEM, ANATHEMA, OPETH, MY DYING
BRIDE, LIBIDO AIRBAG, PUNGENT STENCH atd.+ recenze, novinky...)

Podobné dokumenty

Stránka č. 1z 52 14.10.2004 file://C:\DATA\Barvak\Stranky_Obscene

Stránka č. 1z 52 14.10.2004 file://C:\DATA\Barvak\Stranky_Obscene BODIES IN THE GERAS OF THE APPARATUS "Simian Hybrid Prototype" mini CD 200,(11 záseků za 19 minut a hodně grindující materiálek!! Nějaké ty psycho pasáže a pořádné sypanice!!!) BONGZILLA "Snake : T...

Více

ABC fest - report

ABC fest - report co dojí Jižní Ameriku jako krávu, zùstal, pøibylo oproti kazetì 5 kapel, takže celkem 36 kapel a 48 songù. Z kapel se objevuje i pár, co už byly i na kazetì. Výhodou cdrka je, že se neztratíte v ka...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec Spolkový odrùdový ústav vydává poprvé Popis odrùd jádrového ovoce. Zahrnuje 149 odrùd jabloní a 38 odrùd hrušní vhodných pro komerèní i zahrádkáøské pìstování. Popisuje pìstitelské vlastnosti, ale ...

Více

Zdravím vás všechny... další půlrok uběhnul jako nic a tak v ruce

Zdravím vás všechny... další půlrok uběhnul jako nic a tak v ruce nevydaných věcí, kompilaček, live atd. Pozor!!! Opravdu drsný obal a celý koncept alba!!!) CRYPTIC SLAUGHTER "Convicted" CD 320,(Reedice klasické fošny mocných trashcore magů C.S.!!!) CRYPTIC SLAUG...

Více

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku 2,4 mil. Kè. Podrobný rozbor pitné vody pøedepisuje zákon všem podnikùm, které ji poskytují veøejnosti nebo ji dále zpracovávají. Analýza vody je velmi nároèná, a kvalitní pitná voda musí splòovat ...

Více

luhainfo - Sehradice

luhainfo - Sehradice medvídka Brumly - Filmásek / 17.-18. Tahle zemì není pro starý / 21. Touha, opatrnost / 22.- 23. Venkovský uèitel / 25. Noc patøí nám / 28. Nový svìt 29. Než ïábel zjistí, že seš mrtvej / 30. Než s...

Více

Ahoj... ten čas běží jak splašený, je to skoro včera kdy jsem rozjížděl

Ahoj... ten čas běží jak splašený, je to skoro včera kdy jsem rozjížděl očekávám parádní atmošku jako každý rok...do týdne na webu bude kompletní program tohoto festu a další nezbytné informace, takže mrkněte na www.obscene.cz, kde budu všechny případné změny, novinky ...

Více