NAVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2013

Komentáře

Transkript

NAVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2013
NAVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2013
VYDAJE
1031
2212
2221
3 11 3
3 ' t1 3
3314
3319
3341
3412
3399
3612
3613
3631
3632
3639
3639
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6171
6310
6310
6320
6399
|esníhospodářství
10.000,silnice
500.000,dopravníobsluŽnost
30.000,ško|a
1.000.000,6121 budovya stavby spo|uÚčast
na zatep|ení 700.000,knihovna
30.000,kultura-kronika
3.000,poplatekzarozhlas
600,sportovní
zař,lzeniv majetkuobce
160.900,ostatní
činnost
v ku|tuře
80.000,býovéhospodářství
250.000,nebýovéhospodářsM
100.000,veřejnéosvětlení
150.000,pohřebnictví
20.000,úrokyzwěru - kemp
35.000,komuná!nís|uĎy
700.000,5141 úrokyz wěru-pozemky
Častoboř
389.000,nebezpečný
odpad
10.000,odpadyTKO
550.000,odpady-plast
a sklo
130.000,veřejnázeleň
200.000,požÁrní
ochrana
240.000,obecnízastupite|sfuo
700.000,místníspráva
950.000,příspěvky
5329 členské
obce
29.000,5141 úroky
z wěru - kana|izace
42.000,pop|atky
5163 bankovní
z wěrů
20.000,5163 pojištění
35.000,- převod
5341 hospodářskáčinnost
100.000,FINANcoVÁNí
8124 sp!átkyrhěru- kemp+figspoda+ČoV
8124 splátkawěru - kanalizace
8124sp!q!kawěru - pozemkyna Častoboři
ce|kemKč
312.000,325.000,384.000,-
8.í84.500'.
NÁVRHRozPoČTUoBcE NA RoK 2013
pŘfuutv
činnosti
ze závis|é
1111 daňz př,rjmů
oSVČ
1112 daňzpř'rjmů
adáštnísaáou
1113 daňz př. Fo vybíraná
osob
právnických
1121 daňz př,rjmů
1211 DPH
1337 poplatekzalikvidacikom.odpadu
psů
1341 pop|atkyze
pop|atek
1342 rekreační
kapacita
1345 ubýovací
1351 odvodz loterií
poplatky
1361 správní
1511daňznemovitostí
rozpočtu
4142 dotaceze státního
4121 příspěvkyna ŽÁkyod obcí
poplatky
3314 2111 knihovnické
k nájmubýů
3612 2111 s|užby
3612 2132 nájmyz býů
prostor
2132 nájmyz nebýov.ých
3613
z hrobů
2111 pop|atky
3632
z pronájmupozemků
3639 2131 pÍ$my
z prodejepozemků
3639 3111 př,rjmy
z prodejebudov
3639 3112 přrjmy
odpad
za tříděný
3725 2324 příspěvky
6 3 1 0 2141 Úroky
Vyvěšeno:
lq.il. lou
820.000,30.000,90.000,1.000.000,1.700.000,400.000,15.000,130.000,50.000,10.000,10.000,560.000,260.000,260.000,1.500,10.000,778.000,170.000,4.000,500.000,500.000,800.000,80.000,6.000,8.í84.500'.
Sejmuto:
ctrECr'JÁL,ŤovfcF
2,$2&3
,
\b,
fu",/
u/
/
PLÁN nÁxr,aoŮ a výNosŮ
pro hospodářskoučinnostna rok 2013
Výnosy :
vodné
stočné
kemp Oboz
smluvnísvoz TKo
převod z běžréhoúčtu
celkem
150000'00Kč
420 000'00Kč
665 000'00Kč
80 000'00Kě
100000'00Kč
1 450 000'00Kč
Náklady :
zásobování pitnou vodou
likvidace odpadníchvod
kemp Oboz
Tranzitprovoz
celkem
310000'00Kč
750000'00Kč
315000'00Kč
40 000'00Kč
l 450 000'00Kč
0'00 Kč
Výsledek :
sBrC l,jÁt-ř*'\*/i#Ě/
zfi'?.
sry,/ /
.h""J 41.4
{//

Podobné dokumenty

Zpravodaj 1 / 2013

Zpravodaj 1 / 2013 mjstechV jednotivých obcich' sem Vhazu]te Náclobvna sklo isou umístěnypied VlezdeÍn.lo sD a na da|Šich skleněné|áhVeod nápojů'sk|eněnénádoby střepy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného II) Neinvestičnídotace na provoz Mateřské š\oly Úhřetice ilI) Plán financování obnory kanalizací obce Uhřetice IV) Kalkulace ceny stočnéhopro rok 2012 v) Projednání a schválenízměny územníhoplánu o...

Více

A1 podklady 6 snimku na str cast 1

A1 podklady 6 snimku na str cast 1 G1 Marketingová strategie a cíle G2 Schéma Du Pont G3 Kritéria při hodnocení strategických alternativ G4 Porterovy konkurenční strategie G5 Růstové možnosti podle Ansoffa G6 Proces STP G7 Umísťován...

Více