Podklady pro jednání

Komentáře

Transkript

Podklady pro jednání
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Odbor personální
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Evidence neveřejných pohřebišť
Podklad pro jednání pracovní skupiny mapových služeb
na Ministerstvu vnitra
dne 11. února 2008
Vypracoval: Tomáš Kotrlý
Platný řád neveřejného pohřebiště v kostele
z roku 2005
Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce, která je vlastníkem a provozovatelem
neveřejného pohřebiště, vydává podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném
znění, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000., o obcích (obecní zřízení), Řád
neveřejného pohřebiště (dále jen řád).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz neveřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) ve Velkém Újezdě
na parcele č. 1 v k. ú. Velký Újezd. Jedná se o rodinnou hrobku rodu PodstatskýchLichtensteinů, která se nachází pod farním kostelem sv. Jakuba Staršího. Provozovatelem
pohřebiště je Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce, 78355 Velký Újezd, č. 43,
IČ: 48427641.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je zpřístupněné pro pozůstalé rodu Podstatských-Lichtensteinů kdykoliv po
předchozí domluvě s duchovním správcem ŘK farnosti Velký Újezd u Olomouce. Otevření
pohřebiště a dozor zajistí osoba prověřená duchovním správcem farnosti.
Zpřístupnění pro veřejnost:
V době významných výročí farnosti nebo obce Velký Újezd.
V době konání velkoújezdských hodů vždy v neděli v době od 10 do 15 hod.
O svátcích vánočních, velikonočních a památce zesnulých, jindy po předchozí domluvě
s duchovním správce ŘK farnosti v doprovodu osoby jím pověřené.
Otevření pohřebiště a dozor zajistí osoba pověřená duchovním správcem farnosti.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti; zejména se musí chovat
slušně, nepouštět přenosné nosiče zvuku, nepožívat alkoholické nápoje, omamné
a psychotropní látky, neodhazovat odpadky mimo nádoby a místa k tomu určená a nepoužívat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Děti do 10 let
mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Na pohřebiště je zakázán
přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
Přístup na pohřebiště může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí,
vichřice, exhumace, technický stav hrobky atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. Na
pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce
pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
otevření hrobky pro pozůstalé (za podmínek stanovených v čl. 2)
vykonání pohřebních obřadů
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a údržbu pohřebiště.
Článek 5
Ukládáni lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich
exhumace
Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen
s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění by měl správce pohřebiště
dbát na to, aby převzetí ostatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého, tento dokument by
měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny
štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.
Před uložením do hrobky musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní části
rakve.
Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve:
celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna zinková (ne
pozinkovaná) neprodyšně zaletovaná vložka
kovové s neprodyšně zaletovanou zinkovou (ne pozinkovanou) vložkou.
Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v rakvích může správce pohřebiště provádět
pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
Článek 6
Účinnost
Tento Řád neveřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Za Římskokatolickou farnost
Velký Újezd u Olomouce
V Olomouci dne 6. května 2005
Za Arcibiskupství Olomoucké
P. František Pěnčík, farář
Mons. Mgr. Milán Kouba, generální vikář
3
NOVA MILITIA JESU CHRISTI
Konvent a provinční správa Řádu rytířů Kristových v ČR
Zámek 1, Stránecká Zhoř, CZ - 59442
Podle § - 3 odst. 1 až 3, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), vydává Konvent Řádu rytířů
Kristových ve smyslu ustanovení řádové konstituce: Hl. V. §-6, „Socii ordinis eorumque
necessarii proximi in sepulcra propria (hypogea, conditoria) sepeliantur, legibus atque
valetudinis regulis servatis. Vide etiam CIC, Can 1241, §-2“ v českém znění: (Členové řádu a
jejich nejbližší rodinní příslušníci mají být pohřbíváni v soukromých pohřebištích: krypta,
hrobka) při zachování příslušných právních a hygienických norem. (Viz. též ustanovení
Církevního práva CIC, Can.1241, §-2.) dále pak podle Protok. gen. kapituly řádu 44/99 o
pohřebních obřadech a zvyklostech.
Provozní řád neveřejného pohřebiště
České provincie Řádu rytířů Kristových:
Článek I.
Úvodní ustanovení:
1. Řád neveřejného pohřebiště České provincie Řádu rytířů Kristových (dále jen „řád“)
upravuje provoz neveřejného pohřebiště v budově zámku – sídla provozovatele, na pozemku
st. 15 v k.ú. Stránecká Zhoř.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Řád rytířů Kristových (dále jen „provozovatel“).
Článek II.
Přístup externích osob k pohřebišti:
1. Vzhledem k uzavřené povaze neveřejného pohřebiště je toto přístupné pro externí osoby
jen po dohodě s provozovatelem.
2. Osoby v příbuzenském poměru k pohřbeným osobám mají přednostní právo požadovat
přístup k tomuto pohřebišti, mimo pořad konaných bohoslužeb v tomto prostoru.
Článek III.
Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobky ( dále jen „krypty“) ukládat pouze provozovatel
pohřebiště, jiná osoba jen vyjímečně a to s jeho písemným souhlasem. Obdobně to platí i o
provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Do krypty je možné ukládat pouze a výlučně příslušníky – členy Řádu rytířů Kristových a
jejich nejbližších rodinných příslušníků a pohřeb musí být římsko katolického ritu v souladu
s ustanovením Církevního práva CIC, Can. 1176 až 1182, 1184 včetně. Jiné způsoby pohřbu
jsou nepřípustné.
3. Exhumace je možná výhradně jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště a
krajské hygienické stanice, z důvodu obzvlášť vyjímečného, nebo z důvodů určených
zákonem.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny viditelným štítkem z barevného kovu,
obsahujícím jméno zemřelého, tituly, datum narození a den úmrtí, případně i datum pohřbu.
Před spuštěním do krypty musí být víko vnější rakve pevně a trvale spojeno šrouby se spodní
částí rakve. Hlavy šroubů budou zapečetěny příslušným řádovým představeným.
5. Konečná rakev pro uložení lidských pozůstatků do krypty bude vždy provedena jako
trojdílná. Vnitřní rakev z měkkého dřeva, s pevně přišroubovaným víkem, je uložena do
neprodyšně zaletované kovové (cínové, měděné nebo zinkové) rakve tzv. „vložky“. Následně
pak do dubové, nebo masivní modřínové vnější rakve. Vnější rakev bude opatřena šrouby pro
spojení horní a spodní části, v rozích bude dřevo spojeno na pevné čepy „tzv. cinky“ a
celkově její konstrukce musí být provedena tak, aby splnila předpoklad pro dlouhodobé
bezpečné uložení. Maximální rozměry pro uložení do pohřebních komor jsou: délka 220 cm,
šířka 85 cm a výška na okraji 65 cm, uprostřed až 75 cm. Tento náročný typ rakve, zaručující
maximální bezpečnost a trvanlivost pohřbu, bude pro každý pohřeb vyroben a připraven na
zakázku.
6. V souladu s § - 10, zákona o pohřebnictví je možné významné osoby, pohřbené do krypty
konzervovat a balzamovat, přičemž podmínky pro uložení do konečné rakve podle odst. 5.
tohoto článku se tímto nemění.
Článek IV.
Evidence pohřbených osob
1. Provozovatel je podle tohoto řádu a podle vnitřních předpisů o archivaci ( řád. konst. Hl.
V., § - 8, a související ) cit. „ Omnes literae, que alicuius…“ povinen založit a vést evidenci
osob v kryptě pohřbených a to trvanlivým způsobem, formou matričního zápisu do“domácího
protokolu“ (Protocolum domesticum) a to do části označené jako „Librum defunctorum“ –
Kniha zemřelých.
2. Zápis uvedený v odst. 1. tohoto článku nenahrazuje povinnost matričního zápisu, která
musí být zákonně splněna u příslušné matriky jak církevní, tak státní, v souladu s dotčenými
předpisy.
5
Článek V.
Technické náležitosti
1. Pohřby do tohoto neveřejného pohřebiště jsou konány do prostoru krypty, nacházející se
pod podlahou kapitulní síně za řádovou kaplí Božího milosrdenství, v areálu zámku na
parcele č. st. 15, k.ú. Stránecká Zhoř.
2. Prostor krypty je vymezen v podzemní části a je přístupný výlučně masivní žulovou
deskou, zapuštěnou v podlaze. Ventilace je samospádová v masivu zdiva a vyvedena nad
střechu objektu. Podlaha je nová, betonová s keramickou dlažbou. Odvodnění provedeno jak
pod podlahovou deskou drenáží, tak i z povrchu, sběrným místem, obojí v souladu
s příslušnými právními podmínkami vyvedeno do „neškodného stavu“.
3. Kapacita krypty je nyní celkem 18 rakví. Osm je uložitelných do podélných sepulkrálních
komor v severní stěně, deset je pak uložitelných volně na podlaze k tomu určené. Po obsazení
uvedené kapacity, zbývá ještě rezerva pro případné doplnění o dvě rakve ve středu podlahy.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád neveřejného pohřebiště byl vypracován dne 25. ledna 2006 v souladu
s požadavky stanovenými zákonem o pohřebnictví a stanoviskem Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Žďár nad Sázavou č.j.: 2602/04HOK ze dne 31. května 2004 a nabývá účinnosti schválením příslušného odboru Krajského
úřadu kraje Vysočina v Jihlavě č.j.: KUJI 9250/2006 SŘ, ke dni 06. února 2006
2. Řád neveřejného pohřebiště byl v souladu s citovanými právními normami vyhlášen
představeným české provincie Řádu rytířů Kristových, podle vlastního práva ( ex constit.)
pod čísl. jedn. H – 170/06, ve Stránecké Zhoři dne 09. února 2006.
6
Řád pro neveřejné pohřebiště „Schüttelsberg“
Vlastníci pohřebiště vydávají na základě ust. § 3 odst.1 a v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů „Řád pro neveřejné pohřebiště“.
Čl. 1
Úvodní ustanovení a rozsah platnosti
1. Řád upravuje provoz neveřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště) v obci Popovičky, část
obce Nebřenice, katastrální území Chomutovice u Dobřejovic okr.Praha – východ, na parcele
St.29 a pozemku 462/4, jehož vlastníky jsou manželé David a Maria Stejskalovi.
2. Řád pro pohřebiště (dále jen „řád“) je závazný pro správce pohřebiště, vlastníky pohřebiště
a členy příbuzenského společenství.
Čl. 2
Výkon správy pohřebiště
1. Vlastníci pohřebiště zajišťují provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2
zákona č.256/2001 Sb. prostřednictvím správce pohřebiště (dále jen „správce“), kterým byl
určen David Stejskal, trvale Horská Kvilda 30, 358 01 Vimperk.
2. Správce je povinen provozovat pohřebiště v souladu s ustanovením § 20 zákona
č.256/2001 Sb. a vést evidenci v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona.
Čl. 3
Provoz pohřebiště
1. Pohřebiště není přístupné veřejnosti.
2. Pohřebiště slouží pro uložení zpopelněných ostatků osob příbuzenského společenství.
3. Správce pohřebiště poskytuje a zajišťuje veškeré služby, které jsou spojeny se správou a
provozem pohřebiště bezplatně.
Čl. 4
Způsob pohřbívání
1. Na pohřebišti se ukládají výlučně zpopelněné lidské ostatky.
2. Urny se zpopelněnými lidskými ostatky (dále jen „urny“) se ukládají do společných
kolumbáriích hrobek nebo rozptylem.
3. Rozptyl je prováděn v době vegetace, a to zpravidla od 1.4. do 30.9. s ohledem na
dostatečnou výšku a hustotu trávníku.
4. Rozptylová loučka je zřízena správcem pohřebiště samostatně na travnaté ploše k tomuto
účelu určené, upravené a ošetřované s tím, že místa rozptylu nejsou zjevně označena.
Čl. 5
Stavby na pohřebišti
1. Zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a kolumbáriích schránek se řídí § 17 odst. 1 zákona
č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a souhlasem Národního památkového ústavu, neboť se jedná o
památkově chráněné území.
Čl. 6
Sankce
1. Porušení povinností tímto řádem bude postihováno podle obecně závazných právních
předpisů.
Čl. 7
Účinnost
1. Tento Řád pro neveřejné pohřebiště nabývá účinnosti třicátým dnem po odeslání
Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Řád pro neveřejné pohřebiště zaslán na KÚ Středočeského kraje dne: 15.10.2004
V Nebřenicích dne 15.10.2004
Maria Stejskalová David Stejskal
Spoluvlastníci pohřebiště
Datum účinnosti 15.11.2004
8
Brněnská diecéze Církve československé husitské
Joštova 7, 602 00 Brno, tel: 542 213 866, e-mail:[email protected]
Jihlava – kostel sv.Kříže
kolumbárium je umístěno po obou stranách kostela, 62 schránek je zabudováno ve zdech
Ledeč nad Sázavou – Husův sbor
kolumbárium je umístěno v předsálí kostela, rozloha 10 m2, kapacita je 84 schránek
Náměšť nad Oslavou – Husův sbor
kolumbárium je umístěno v přízemí, má samostatný vstup, rozloha 41 m2, kapacita je 99
schránek
Havlíčkův Brod – Husův sbor
kolumbárium je umístěno v suterénu kostela, má samostatný vstup, rozloha 240 m2, kapacita
je 580 schránek
INFORMACE O METADATECH
Pověřená osoba
Jméno: Roušarová Šárka, Ing.
Pozice:
Funkce vzhledem k metadatům: tvůrce
Kontakt:
ulice: Litevská 8
město: Praha 10
PSČ: 100 05
stát: cz
e-mail: [email protected]
telefon: 267 225 229
fax:
Poslední aktualizace: 20071101
Standard metadat: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
INFORMACE O IDENTIFIKACI ZDROJE
Citační data pro zdroj:
Název: Hřbitovy a pohřebiště
Referenční datum:
datum: 20071101
událost: vytvoření
Referenční datum:
datum: 20071101
událost: uveřejnění
Abstrakt
První centrální databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v ČR.
Geografický objekt "hřbitov" byl převzat z aplikace Zabaged, včetně vypočtené plochy a
GPS. U právního pojmu "pohřebiště" je situace složitější. Jde o dílčí výstup výzkumu
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních
a místních správ, který v letech 2004 - 2006 realizovala katedra pastorálních oborů katolické
teologické fakulty UK v Praze.
Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR byl vydán knižně v nakladatelství Vyšehrad
v roce 2006, ve kterém byla popsána metoda sběru dat. Publikace byla rozeslána do krajských
úřadů, prostřednictvím kterých je nadále databáze na MMR aktualizována a doplňována,
přestože tato činnost nemá oporu v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebníctví (ZP) ani v
usnesení vlády nebo v rozhodnutí ministra pro místní rozvoj.
Dozor nad obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště vykonává Ministerstvo vnitra,
dozor nad činností církve a náboženské společnosti v oblasti porovozování neveřejného
pohřebiště vykonává podle § 28 ZP územně příslušný krajský úřad. Pojem provozované a
nezrušené pohřebiště je pro celé dílo klíčový. Bez chybějících definic nelze poznat, které
pohřebiště v databance eventuálně chybí. Provozované pohřebiště má provozovatele podle
ZP. Pro účely centrální databáze pohřebišť jde o takový prostor (včetně neveřejných
židovských hřbitovů, kostelních krypt, kolumbárijních zdí okolo oltářů a nadzemních
šlechtických hrobek mimo hřbitovy), který se nachází na alespoň jedné parcele, která má ve
výpisu z katastru nemovitostí uvedeno využití jako hřbitov nebo urnový háj. Proto je nutné u
každého pohřebiště uvést číslo parcel(y). Pokud leží pohřebiště na plochách parcel s využitím
např. les, stavba, zemědělské využití apod. jedná se o pohřebiště zrušené. Jde o zrušení
právně – administrativní, nikoli faktické. I na takových pohřebištích se pohřbívá a schvaluje
řád pohřebiště, ovšem, z hlediska územního plánu, se jedná o zastavitelné území.
Pouze nezrušená pohřebiště patří mezi nezastavitelné pozemky, jenž nelze zastavět na území
obce, která nemá vydaný územní plán. Stavební úřady a katastr nemovitostí evidují využití
takového území jako „hřbitov, urnový háj“ a udělují rozhodnutí o změně jeho využití.
Dvouletý terénní výzkum nemohl zdokumentovat taková pohřebiště, u kterých se zachovala
pouze část zdiva, plotu nebo několik desítek náhrobků. Pokud bylo pohřebiště úředně zrušeno
zápisem do katastru a zůstala po něm pouze písemná stopa v podobě různých archivních
záznamů a historických map, takové pohřebiště čeká na zařazení do evidence v dalších fázích
tvorby databáze. Databáze bude doplněna i o pietní místa a válečné hroby, jejichž evidence je
podle zákona č. 122/2004 Sb. zajišťována Ministerstvem obrany.
Pověřená osoba (instituce):
Jméno: Kotrlý Tomáš, ThLic.
Organizace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pozice nebo role pověřené osoby: odborný pracovník
Funkce vzhledem ke zdroji: tvůrce
Kontakt:
ulice: Staroměstské náměstí 6
město: Praha 1
PSČ: 110 15
stát: cz
e-mail: [email protected]
telefon: 731 628 189
fax: 224 861 146
Pověřená osoba (instituce):
Jméno: Eliáš Vojtěch, Dr.
Organizace: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, katedra pastorálních oborů
Pozice nebo role pověřené osoby: proděkan
10
Funkce vzhledem ke zdroji: tvůrce
Kontakt:
ulice: Thákurova 3
město: Praha 6
PSČ:
stát: cz
e-mail: [email protected]
telefon: 220 181 394
fax:
Pověřená osoba (instituce):
Jméno: Svoboda Jiří, Ing. Mgr.
Organizace: JS Info
Pozice nebo role pověřené osoby: správce
Funkce vzhledem ke zdroji: správce
Kontakt:
ulice: Sezemská 1289
město: Pardubice
PSČ: 530 02
stát: cz
e-mail: [email protected]
telefon: 603 468 924
fax:
Téma zdroje: pozemkové plánování
Prostorové rozlišení:
Měřítko srovnatelné kopie mapy:
jmenovatel:
Pozemní krok vzorkování:
hodnota:
jednotky:
Rozsah dat:
Geografická oblast:
záp. hranice: 12.359847
vých. hranice: 18.934404
sev. hranice: 51.154559
již. hranice: 48.431808
REFERENČNÍ SYSTÉM
S-JTSK_Krovak_East_North
11

Podobné dokumenty

Program - Jindřichohradecký symfonický orchestr zs

Program - Jindřichohradecký symfonický orchestr zs o němž viník k Soudu vstane z hrobového svého lože! Tohoto pak šetři, Bože! Milý Pane Ježíši, dej jim odpočinutí! Offertorium Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech věřících zemřelých...

Více

Hrobník - Ministerstvo pro místní rozvoj

Hrobník - Ministerstvo pro místní rozvoj „Chcete-li řídit auto, potřebujete kvalifikaci řidiče. Chcete-li za plat na veřejném pohřebišti pohřbívat lidské pozůstatky nebo ukládat lidské ostatky, potřebujete osvědčení o získání dílčí kvalif...

Více

Výroční zpráva 2008 - Asociace nestátních neziskových organizací

Výroční zpráva 2008 - Asociace nestátních neziskových organizací JMK formou dotazníkového šetření v organizacích zabývajících se prací s cizinci a u zaměstnavatelů příslušníků menšin. Analýza slouží jako podklad pro projekt Jihomoravského kraje „Sociální integra...

Více

Europarkett katalog SK

Europarkett katalog SK STANDARD Lamely s výraznejšími rozdielmi vo farbe a kresbe dreva, povolené sú malé očká do priemeru 3 mm, bez bele. COUNTRY Lamely rustikálnejšieho charakteru s výraznou štruktúrou vlákien s farebn...

Více

Rok, který má potěšit

Rok, který má potěšit Už patnáct let od úmrtí prvního prezidenta České golfové federace Hanuše Goldscheidera uplynulo 28. února. Muž narozený v roce 1915 objevil golf při svém pobytu v Mariánských Lázních, kde se léčil ...

Více