Návštěvní řád - Sociální služby Pačlavice

Komentáře

Transkript

Návštěvní řád - Sociální služby Pačlavice
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Platný od 1. 11. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Návštěvy našich uživatelů jsou v našem domově pro seniory a domově pro osoby se zdravotním postižení vítány – pomáhají nám vytvářet službu, kde se
lidé, kteří potřebují naši pravidelnou pomoc, budou cítit téměř jako doma. Našim cílem je, abychom zachovali úzký kontakt uživatelů s jejich blízkými.
Proto uživatelům nabízíme podporu v udržování tohoto kontaktu, např. pomoc se sepsáním dopisu, pomoc s obsluhou telefonu, pomoc se zorganizováním
společného rodinného setkání apod. V tomto Návštěvnímu řádu jsou uvedeny možnosti uskutečnění návštěvy, práva a povinnosti návštěvníků, pracovníků
i uživatelů.
Uskutečnit návštěvu je možné každý den v době od 8.00 do 19.00 hodin, mimo tuto dobu vždy pouze po předchozí telefonické domluvě s pracovníky.
Návštěvníci mohou do budovy zámku vcházet hlavním vchodem, který se uzamyká v 16:00. Poté mohou do budovy zámku vcházet zadním vchodem přes
zahradu, který je uzamykán v 19:00. Po tomto čase je nutné zazvoněním na zvonek u vchodových dveří přivolat personál. Samostatně stojící budova vedle
zámku je uzamykána rovněž v 19:00 či v závislosti na tom, jak dlouho si uživatelé přejí trávit čas mimo budovu.
Uživatelé služby se se svými návštěvami mohou setkávat na pokoji, pokud s tím souhlasí osoby, které obývají stejný pokoj, dále v jídelně, společenské
(kulturní) místnosti, v návštěvní místnosti v přízemí zámku vedle historického schodiště (pokud zde zrovna neprobíhá program) a na zahradě. Návštěva
může uživatele samozřejmě doprovodit i mimo organizaci, jen doporučujeme, aby návštěvník toto oznámil sloužícímu personálu, který vysvětlí, jak se
obsluhuje invalidní vozík či jakou podporu uživatel při pohybu potřebuje.
Návštěva může vstoupit do pokoje uživatele:
a.
Se souhlasem uživatele, je-li osobně přítomen na pokoji.
b. Není-li uživatel přítomen na pokoji, ale nachází se někde jinde v zařízení (chodba, zahrada, kulturní místnost apod.) je cizím osobám vstup povolen
se souhlasem uživatele a pouze v odůvodněných a naléhavých případech.
c.
Nachází-li se uživatel mimo zařízení (vyšetření, hospitalizace) je návštěva cizí osoby možná v odůvodněných případech pouze za doprovodu
personálu.
d. Do pokojů jiných uživatelů (než osoba přišla navštívit) nelze nahlížet, neboť by tím bylo porušeno právo uživatele na soukromí a nedotknutelnost
obydlí. Nenahlíží se a nevstupuje také do společných koupelen, skladů.
e. Jestliže si jde žadatel o službu domova pro seniory prohlédnout pokoj, na nějž je pozván sociálními pracovnicemi, tyto ho osobně provedou.
Personál má dále právo nepovolit návštěvu uživatele na pokoji, pokud je zde nutné neodkladně provést hygienu, lékařskou ordinaci či ponechat klid
osobě na pokoji. Návštěva je pracovníkem požádána, aby na chvíli opustila pokoj nebo uskutečnila návštěvu na jiném místě (viz výše).
Návštěvy žádáme, aby před vstupem na pokoj svoji přítomnost na oddělení vždy nahlásili službu konajícímu personálu. Je to pro případ, že bychom Vás
potřebovali požádat o vyjádření k průběhu poskytování služby u vašeho blízkého, dále pro případ, že by zrovna na pokoji nebylo možné návštěvu
uskutečnit nebo pro předcházení toho, aby se na domově pohybovaly osoby, které nejsou návštěvníky a nepůsobí při poskytování sociální služby.
Dále mají návštěvy zákaz bez přítomnosti uživatele otevírat lednici uživatelů, skříně v kuchyni a dalších společných prostorách, pokud k tomu návštěvě
pracovníci nedají souhlas. Pro návštěvy taktéž platí zákaz pohybovat se v prostorách jiného oddělení, než na kterém žije navštívená osoba. Toaletu mohou
návštěvy využít pouze v prostorách oddělení, kde uskutečňují svoji návštěvu.
Pokud si návštěva přeje zapůjčit knihu, aby uživateli mohla předčítat, společenskou hru, kterou by si společně mohli zahrát, nádobí, aby uživateli návštěva
mohla podat stravu, nebo jiné předměty dle činnosti, jež chce s uživatelem provádět, osloví personál, který předmět dle možností zajistí.
Návštěvníci mohou na domov vstupovat se zvířaty, pokud je zajistí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k útěku zvířete, pokousání zvířetem či
jakémukoliv jinému ublížení na zdraví uživatele, pracovníka či jiné osoby, která je v areálu organizace přítomna, ani k poškození majetku organizace nebo
kohokoli zde přítomného.
Uživatel naší služby má právo odmítnout, aby ho určitá osoba navštívila, či žádat, aby osoba svoji návštěvu ukončila. Pokud tato osoba neuposlechne
výzvy uživatele ani výzvy pracovníka, pracovník má právo přivolat pomoc Policie ČR.
Návštěvy jsou povinny chovat se k uživatelům i k zaměstnancům domova slušně, zdvořile, s tolerancí a se vzájemným respektem. Vztah mezi uživateli
navzájem a mezi uživateli, jejich návštěvami a zaměstnanci je rovnoprávný.
Pokud by se návštěvník choval hlučně, slovně či fyzicky by napadal osobu, kterou přišel navštívit, ostatní uživatele či pracovníky, pracovník má právo
návštěvníka požádat, aby neodkladně opustil areál organizace. Pokud tato osoba neuposlechne výzvy pracovníka, pracovník má právo přivolat pomoc
Policie ČR.
Návštěvám je zakázáno kouřit v budovách organizace. Kouření je možné na zahradě či v kuřárně, ale pouze za přítomnosti uživatele či s povolením
pracovníka.
Návštěvníci mají zakázáno přinášet do domova nebezpečné či zdravotně závadné věci, odnášet z domova věci, které jsou majetkem zařízení, přemisťovat
majetek domova bez vědomí zaměstnanců (to se týká i vybavení pokojů uživatele, jehož přišly navštívit), provádět jakékoli svévolné úpravy ve vzhledu či
funkčnosti nábytku a dalšího vybavení umístěného v budovách domova včetně zdí těchto budov, znečišťovat prostory domova, úmyslně ničit zařízení
domova.
Návštěvník je odpovědný za škody na majetku poskytovatele, které mu způsobil úmyslně nebo v opilosti, či pod vlivem omamných látek, kouřením v
ubytovacích nebo jiných než povolených prostorách domova, manipulací s otevřeným ohněm apod. Je povinen tyto škody v plné výši uhradit.
Návštěvníci jsou povinni dbát maximální odpovědnosti za odložené věci. Za ztracené věci návštěvníků uživatelů organizace nepřijímá žádnou
odpovědnost.
Uživateli není povoleno umožnit cizí osobě přespání ve svém pokoji ani v budově domova.
Návštěva může požádat v kanceláři u vedoucí provozního úseku o zajištění obědu (za úhradu). Na základě předchozí dohody s vedoucí provozního úseku,
která informaci předá pracovnímu týmu, má návštěvník možnost společně s uživatelem poobědvat v prostorách zaměstnanecké jídelny. Přitom je nutné,
aby si použité nádobí návštěvníci sami po sobě uklidili.
Návštěvníci také mají možnost požádat u vedoucí provozního úseku o možnost uspořádat např. oslavu či rodinnou sešlost s uživatelem našich služeb
v prostorách zaměstnanecké jídelny v přízemí zámku.
Ředitel organizace může ze závažných důvodů (např. chřipková epidemie) doporučit omezení nebo zákaz návštěv. Zpravidla tak činí na základě
doporučení orgánů hygienické služby.
Návštěvy mohou podat stížnost na kvalitu, způsob poskytování sociálních služeb, chování a jednání personálu, a to dle Pravidel pro podávání a
vyřizování stížností, která jsou v písemné formě k dispozici na chodbě oddělení, u sociálních pracovnic či na pracovně personálu.
Při porušení povinností návštěvníky, které vyplývají z tohoto Návštěvního řádu, mají pracovníci právo dle závažnosti situace:
a.
ústně upozornit na návštěvníka na to, že porušil Návštěvní řád,
b. vykázat návštěvníka z areálu organizace,
c.
přivolat pomoc Policie ČR,
d. o situaci provést záznam do Knihy hlášení, situaci ohlásit vedení organizace (tento krok při porušení povinností návštěvníkem zaměstnanci provádí
vždy).
Vedení organizace dle závažnosti porušení povinností návštěvníka může vůči návštěvníkovi zvolit tyto sankce:
a.
ústní upozornění na porušení Návštěvního řádu,
b. písemné upozornění na porušení Návštěvního řádu s možností zákazu vstupu do areálu organizace,
c.
písemný zákaz vstupu do areálu organizace.
Web:
Email:
socialnisluzby.obecpaclavice.cz
[email protected]
Návštěvní řád

Podobné dokumenty