Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Komentáře

Transkript

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje
NEDĚLNÍ STRÁNKA
z farnosti sv. Cyrila a Metoděje
8. června 2003
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Pravidelný pořad bohoslužeb:
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:
www.farnost-karlin.org
Kaple sv. Vojtěcha – Balkán
www.vojtech-praha3.cz
24/ 2003
Ne: 09.00 h
18.00 h
Po, St, Čt, Pá, So: 18.30 h
Ne: 09.00 h
Čt: 17.00, So: 18.00 h
----------------------------------------------------------------------------------Z nedělní liturgie:
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým
svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství
věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo
šířit tvé evangelium.
1. čtení: Sk 2, 1-11
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě… naplněni Duchem
svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali.
Odpověď k žalmu:
Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
2. čtení: 1 Kor 12, 3b-7, 12-13
Svatý Pavel píše: „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A
jsou rozličné služby, ale je pouze jeden pán. On to všechno ve všech
působí.“
Evangelium: Jan 20, 19-23
Ježíš stanul mezi svými učedníky a řekl jim: „Pokoj vám! Jako Otec
poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
11. června – středa
13. června – pátek
15. června – neděle
Svátky v týdnu
sv. Barnabáše, apoštola
sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Sedmero darů Ducha svatého – podle proroka Izaiáše 11,1
1. Dar moudrosti
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar síly
5. Dar umění
6. Dar zbožnosti
7. Dar bázně před Hospodinem (dětinné bázně Boží)
Maria a Duch Svatý
Častokrát si klademe otázku, jak dokázala Panna Maria žít na
zemi, aniž by mohla během dlouhých utrpení svého probodeného srdce
vzývat matku, Matku. Přímé spojení její duše s Bohem ukazuje
jedinečnou záři, velikost, osobitost té, která „je nad stvořením“. A Bůh
byl bezpochyby útočištěm pro její srdce, tak jako je pro nás a mnohem
více.
Ale nemohlo tomu být tak, že by milovala někoho, kdo pro ni
znamenal zvláštní ztotožnění s láskou, kterým pro nás byla ona, Maria?
Myslím, že něco podobného a ještě více, nekonečně více než to, co
nacházíme v ní – odpočinek a osvěžení, sílu a odvahu, schopnost žít, když
smrt skličuje - nacházela při svých pozemských nesnázích během služby
Otci, když pečovala o Syna, - v tom, který v pravou chvíli a v každém
čase pomáhá církvi – v Duchu svatém?
Duch svatý. Tento neznámý Bůh.
Ó, Duchu svatý, jak bychom ti měli být vděčni a jak málo to
děláme. Utěšuje nás skutečnost, že jsi zcela sjednocen s Ježíšem a
s Otcem, k nimiž se častěji obracíme. To nás ale neomlouvá.
Chceme být s tebou … „nejlepší Utěšiteli, sladký hoste duší.
Kéž nemine den, aniž bychom tě vzývali, děkovali ti, klaněli se ti,
milovali tě, žili jako tví neúnavní učedníci. O tuto milost tě prosíme.
NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,
Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 Karlín, tel. 2 24 8159 53, fax: 2 24 8149 05
Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.
Email: [email protected]; [email protected]

Podobné dokumenty