M stský ú ad Ostrov

Komentáře

Transkript

M stský ú ad Ostrov
Městský úřad Ostrov
odbor výstavby
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
MěÚO/19449/2013/výst/St
MěÚO/21819/2013
Stropková Hana
353801231
353801299
[email protected]
Ostrov, dne 30.7.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 2.7.2013 podalo
Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jungmannova ul. čp. 1255 a čp. 1256,
PSČ 363 01 Ostrov, které zastupuje Zdeňka Matoušová, Jungmannova 1256, 363 01 Ostrov nad
Ohří, kterou zastupuje První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24, 432 01 Kadaň 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení
na stavbu:
zateplení bytového domu čp. 1255 a 1256, ul. Jungannova, 363 01 Ostrov nad Ohří
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2108/1, 2108/2 v katastrálním území Ostrov nad Ohří.
Stavba obsahuje:
Sanace obvodového pláště a železobetonových prvků - omytí obvodového pláště tlakovou vodou, případně nátěry obvodového pláště penetračním nátěrem.
Zateplení objektu - zateplení průčelí a štítu uceleným vnějším tepelně izolačním systémem (ETICS) Capatect EPS-F186 a Capatect Minera Kine. K zateplení obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem
z expandovaného polystyrenu EPA 70-F (šedý) tl. 120 mm o rozměrech desek 500x1000 mm. K lepení
izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla.
Zateplení ostění otvorů, zateplení soklu (technické podlaží), zateplení podhledu zadního vchodu, požární
pásy, zateplení stěn přilehlých k lodžiím, provedení nezateplených ploch, opravy podlah vstupů. Zateplení střechy foukanou izolací z minerální vaty v tl. 240 mm.
Zámečnické konstrukce - odvětrání atiky a spížních skříní v kuchyních pomocí kulatých plastových mřížek bílé barvy průměru 100 mm s ochrannou síťkou. Podélná spára odvětrání střechy bude opatřena nerezovou mřížkou z tahokovu.
Demontáž původních parapetních plechů a následná montáž nových parapetů. Oplechování průčelní římsy a atik. Oplechování stříšky nad zadním vchodem bude provedeno ze zinkotitanového plechu tl. 0,7
mm.
Okapový chodník - demontáž stávajícího okapového chodníku a následné provedení nového okapového
chodníku.
Hromosvod - oprava celého rozvodu, nefunkční rozvody se zdemontují a funkční rozvody se přeloží.
Osvětlení zadního vstupu bude přesunuto na líc objektu.
Č.j. MěÚO/21819/2013
str. 2
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval oprávněný projektant Jiří
Jerie – ČKAIT 0401475; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 11/2013.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o.,
Poštovní 24, 432 01 Kadaň 1 – IČ 47310979.
4. Skládka vybouraného a nevhodného stavebního materiálu je možná pouze na povolené řízené skládce.
5. Budou dodržena ustanovení uvedená v požárně bezpečnostním řešení stavby. Každá změna proti
schválené dokumentaci stavby bude neodkladně projednána s HZS Karlovarského kraje.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
7. Při provádění stavby budou respektována vyjádření dotčených orgánů, především vyjádření Městského úřadu Ostrov, odbor životního prostředí ze dne 22.3.2013, zn. ŽP/08259/13, tj.:
a) realizovat stavební práce mimo hnízdní období rorýse obecného (jímž je 30.4. až 12.8.
běžného roku);
b) v případě, že stavebník nebude mít jinou možnost, než stavební práce realizovat v uvedeném
období 30.4. až 12.8., pak provést v období 12.8. až 30.4. taková technicko-stavební opatření,
která by znemožnila zahnízdění rorýse na objektu
c) jako kompenzační opatření za zničení hnízdišť rorýse obecného instalovat ještě před realizací
zateplení vnějšího pláště objektu hnízdní boxy (dvě budky vždy pro dva páry rorýsů) na
původní obvodový plášť domu pod hranou střechy na jižní či východní straně domu (typ na
takový nenáročný box je možné bezplatně získat například na
http://www.meluzina.info/default.aspx?menu=5&sekce=48 (rorýs a jeho budky)
8. Při provádění stavby v zastavěném území nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stávajících staveb.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
10. Dokončení stavby bude ihned oznámeno na odbor výstavby MěÚ v Ostrově a to formou písemné
žádosti o kolaudační souhlas. K žádosti stavebník doloží náležitosti podle vyhlášky 503/2006 Sb.
11. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor a stavební
podnikatel.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zdeňka Matoušová, nar. 7.10.1945, Jungmannova 1256, 363 01 Ostrov nad Ohří, kterou zastupuje První
krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24, 432 01 Kadaň 1
Odůvodnění:
Dne 2.7.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 29.7.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
Č.j. MěÚO/21819/2013
str. 3
provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu
a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - závazné stanovisko ze dne 27.6.2013, čj. HSKV-16862/2013-PCNP
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 22.3.2013, zn. ŽP/08259/13
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jiří Sedláček, Věra Sedláčková, Milan Levko, Milan Vaněček, Petra Vaněčková, Marta Pavelková,
Milan Hauptmann, Monika Kumpoltová, Miroslav Kumpolt, Jaroslava Sovová, Věra Řeřichová, Josef Slanina, Jiřina Slaninová, Jaroslav Šibral, Ing. Jana Šibralová, Ivana Bierhanzlová, Miroslav Faktor, Katarína Faktorová, Marcela Baránková, Miroslav Kučera, Milada Kučerová, Jiří Sypták, Drahomíra Syptáková, Marie Slaná, Jiří Vilímovský, Libuše Vilímovská, Pavel Jeřábek, Eliška Jeřábková, Jaroslav Krupička, Jarmila Krupičková, Otto Šandara, Eliška Šandarová, Jaroslav Vopravil,
Ludmila Háková, Jana Hauptmannová, Eva Zikánová, Šárka Kotlánová, Marek Orel, Marek Hradil,
Miroslav Salí, Monika Krtová, Karel Huraj, Michaela Hurajová, PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s., Jiří Dlabola, Marcela Hlavatá, Drahoslava Kalábová, Miroslav Sluka, Monika Sluková, Martin Pospěch, Jana Stehlíková, Jitka Hrušková, František Karkuš, Stanislava Karkušová, Václav Jirásek, Miroslav Balek, Jaroslav Nádvorník, Michal Süttö, Šárka Süttöová, Pavel Kocur, Petr
Hlavatý, Irena Bálková, Milan Bereš, Ladislav Sova, Ing. Milan Uhlík, Josef Bierhanzl
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen
štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Lea Hochová
vedoucí odboru výstavby
Poplatek:
Správní poplatek 5000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.
Č.j. MěÚO/21819/2013
str. 4
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově. Zveřejní se
na úřední desce internetových stránek města Ostrov (www.ostrov.cz). Na písemnosti se vyznačí den
vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne: .........................
Sejmuto dne: .........................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží:
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., IDDS: qc4vjca
Účastníci stavebního řízení (doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou) podle § 109 písm.b) stavebního
zákona:
Vlastníci st. p. 2108/1, 2108/2 v katastrálním území Ostrov nad Ohří a bytového domu čp. 1255 a 1256,
ul. Jungannova, 363 01 Ostrov nad Ohří
Dotčené orgány (doručení oznámení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov nad Ohří

Podobné dokumenty

Katalogy HSV - pro

Katalogy HSV - pro Jsou podkladem pro projektanty, investory a dodavatele. Splňují všechny podmínky pro jejich  efektivní využití stavební veřejností v rámci SW aplikací.  Každý z katalogů se člení na úvodní část (in...

Více

2015 KIDS - žákovský duatlon, soutěž škol

2015 KIDS - žákovský duatlon, soutěž škol D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2

Více

Magic - Tiskárna

Magic - Tiskárna Benešová Pavla ASTERES M/2003/CZE/CZEWB/Przedswit XVI - 64 472/1/393 Záhada/Walzerkönig 290/Benešová Eva//Ryz. M JK Ramir Bělov

Více

Magic - Tiskárna

Magic - Tiskárna M/2004/CZE/SVKWB/Quoniam II-238 s.v. 2517/7-151 Idyla/Konzulent - 30 (Regent) 3227/MVDr.Dvořák Josef//Ryz. M JK Hřebčín Suchá, z.s.

Více