Normfest, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1907/2006/ES

Komentáře

Transkript

Normfest, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1907/2006/ES
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
1.1
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 1 / 11
Identifikátor výrobku
1.2
1.2.1
1.2.2
Nejsou žádné známy.
1.3
Identifikace výrobce/dovozce
Normfest, s.r.o.
Telefon +420 257 013 280
Fax +420 257 013 281
Homepage www.normfest.cz
E-mail [email protected]
Technické informace
[email protected]
[email protected]
1.4
Poradenská instituce
(Na Bojišti 1, Praha 2, 120 00):
+420 224 91 9293 / +420 224 91 5402 (24h)
ODDÍL 2: Identifikace rizik
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
Signální slovo
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
2.3
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 2 / 11
ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách
Obsah v [%] Chemický název
25 - <50 Propan
CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280
EEC: F+, R 12
20 - <40 Ethanol
CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EU-INDEX: 603-002-00-5
GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225
EEC: F, R 11
20 - <40 Butan
CAS: 106-97-8, EINECS/ELINCS: 203-448-7, EU-INDEX: 601-004-00-0
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280
EEC: F+, R 12
10 - <25 Isobutan
CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280
EEC: F+, R 12
0,1 - <0,5 Hexyl acetate
CAS: 142-92-7, EINECS/ELINCS: 205-572-7
GHS/CLP: Flam. Liq. 3: H226 - Aquatic Chronic 2: H411
EEC: N, R 51/53
0,1 - <0,5 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on
CAS: 14901-07-6, EINECS/ELINCS: 238-969-9
GHS/CLP: Aquatic Chronic 2: H411
EEC: N, R 51/53
SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Nevyvolávejte zvracení.
4.2
Bolesti hlavy
Závrat'
Nausea, zvracení
4.3
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
5.1
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 3 / 11
Hasiva
Vhodná hasiva
Hasicí prášek
Nevhodná hasiva
Voda.
5.2
Prasklé aerosolové plechovky mohou být vyvrženy velkou silou z požáru.
5.3
Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu.
Nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody.
6.1
6.2
Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
6.3
zemina).
6.4
Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíl 8+13
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1
Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí.
7.2
7.3
Viz ODDÍL 1.2
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
8.1
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 4 / 11
Kontrolní parametry
Složky s mezními hodnotami, které
je nutné dozorovat na pracovišti (CZ)
Obsah v [%] Chemický název
20 - <40 Ethanol
CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EU-INDEX: 603-002-00-5
³
³
8.2
Omezování expozice
Ochranné brýle.
Ochrana rukou
nitrilová pryž, >480 min (EN 374).
dodavatele rukavic.
Jiná ochrana
Nevdechujte aerosoly.
Žádná informace není k dispozici.
Další údaje
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma
aerosol
Barva
bezbarvé
Zápach
charakteristické
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
není použitelný
Hodnota pH [1%]
není použitelný
Teplota varu [°C]
není použitelný
Bod vzplanutí [°C]
není použitelný
není použitelný
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.)
1,5 Vol.%
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)
12 Vol.%
Podporuje požár
ne
Tlak páry/tlak plynu [kPa]
830
Hustota [g/ml]
Sypná hustota [kg/m³]
není použitelný
oktanol/voda]
Viskozita
Relativní hustota par
není použitelný
Teplota tání [°C]
Samovznícení [°C]
není použitelný
Teplota rozkladu [°C]
není použitelný
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
9.2
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 5 / 11
Další informace
žádné
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
10.3
10.4
10.5
10.6
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 6 / 11
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1
Akutní toxicitat
ATE-mix, inhalováním (mlha), >20 mg/L.
ATE-mix, pokožkou, >2000 mg/kg bw.
Obsah v [%] Chemický název
0,1 - <0,5 Hexyl acetate, CAS: 142-92-7
LD50, pokožkou, Králík: > 5000 mg/kg (RTECS).
0,1 - <0,5 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on, CAS: 14901-07-6
10 - <25 Isobutan, CAS: 75-28-5
LC50, inhalováním, Krysa: 570000 ppm (IUCLID).
25 - <50 Propan, CAS: 74-98-6
LC50, inhalováním, Krysa: 658 mg/L (IUCLID).
20 - <40 Ethanol, CAS: 64-17-5
LC50, inhalováním, Krysa: 124,7 mg/l/4h (IUCLID).
LC50, inhalováním, Krysa: 95,6 mg/l/4h (RTECS).
20 - <40 Butan, CAS: 106-97-8
LC50, inhalováním, Krysa: 658 mg/l (4 h) (Lit.).
Senzibilizace dýchacích cest /
Toxicita pro specifické cílové orgány
– jednorázová expozice
Toxicita pro specifické cílové orgány
– opakovaná expozice
Mutagenita
Karcinogenita
Všeobecné poznámky
Toxikologické údaje o celkové produktu nejsou k dispozici.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Obsah v [%] Chemický název
0,1 - <0,5 Hexyl acetate, CAS: 142-92-7
LC50, (96h), Pimephales promelas: 4,4 mg/l (Lit.).
20 - <40 Ethanol, CAS: 64-17-5
LC50, (48h), Leuciscus idus: 8150 mg/l.
EC50, (48h), Daphnia magna: 9268-14221 mg/l.
EC0, (16h), Pseudomonas putida: 6500 mg/l.
EC0, Scenedesmus quadricauda (algea): 5000 mg/l (7 d).
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 7 / 11
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Chování v jednotlivých oblastech
Další údaje
není použitelný
Biologická odbouratelnost
není použitelný
12.3
Žádná informace není k dispozici.
12.4
Žádná informace není k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
12.6
Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici.
13.1 Metody nakládání s odpady
likvidací.
160504*
150110*
14.1
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 8 / 11
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
UN 1950 AEROSOLY 2.1
5F
- ADR LQ
1l
- ADR 1.1.3.6 (8.6)
Vnitrozemská plavba (ADN)
UN 1950 AEROSOLY 2.1
5F
UN 1950 Aerosols 2.1 - EMS
F-D, S-U
- IMDG LQ
1l
Letecká doprava podle IATA
UN 1950 Aerosols, flammable 2.1
14.3
14.4 Obalová skupina
14.5
14.6
14.7
není použitelný
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 9 / 11
15.1
1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES
ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2014)
Zákon è. 345/2005 Sb., kterým se mìní zákon è. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Vyhláška
è. 460/2005 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah
bezpeènostního listu k nebezpeèné chemické látce a chemickému pøípravku. Zákon è.
20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu a naøízení vlády è. 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví zamìstnancù pøi práci ve znìní pozdìjších a souvisejících pøedpisù.
Zákon è. 106/2005 Sb. (úplné znìní zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých
dalších zákonù, jak vyplývá z pozdìjších zmìn). Zákon è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì a
vyhláška è. 64/1987 Sb., o evropské dohodì o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèných
vìcí (ADR) ve znìní pozdìjších a souvisejících pøedpisù. Pøíloha è. 2 k naøízení vlády è.
361/2007 Sb. (Chemické látky, jejich hygienické limity a postup pøí jejich stanovení)
- VOC (1999/13/ES)
99 %
15.2
Žádná informace není k dispozici.
ODDÍL 16: Další informace
16.1
16.2
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 10 / 11
16.3 Zkratky a akronymy:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
16.4 Další informace
50°C.
ODDÍL 2 vymazáno: S 23.4: Nevdechujte aerosoly.
ODDÍL 2 been added: P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
výrobku.
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ
Normfest, s.r.o.
155 00 Praha 5
Datum vydání 18.02.2014, Revize 18.02.2014
Version 03. Nahrazuje verzi: 02
Strana 11 / 11
Copyright: Chemiebüro®
http://www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, E-mail [email protected], v. 140218b
nmf00491 CZ

Podobné dokumenty

Pokyny k použití

Pokyny k použití Pokyny k použití Aerofit Plus Odstraňovač pachů a osvěžovač vzduchu 400 ml / 2000-309-400

Více

Normfest, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1907/2006/ES

Normfest, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1907/2006/ES Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

Více

soubor v PDF ke stažení

soubor v PDF ke stažení GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 - Skin Irrit. 2: H315 - Asp. Tox. 1: H304 - STOT SE 3: H336 - Aquatic Chronic 2: H411 EEC: F-Xn-N, R 11-38-65-67-51/53 SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very ...

Více