LOM Biěu-0-obalka+œvod-309 - Informační centrum Jablonec n. N.

Komentáře

Transkript

LOM Biěu-0-obalka+œvod-309 - Informační centrum Jablonec n. N.
BIŽUTERIE A SKLO
BIJOUTERIE UND GLAS
COSTUME JEWELLERY AND GLASS
REGION
JABLONEC NAD NISOU & ŽELEZNÝ BROD
BiÏuterie a sklo
Jablonecko a Îeleznobrodsko
spojuje nejen blízké sousedství, ale i dvû fieky – Kamenice a Jizera. Podle vût‰í z nich mají jméno
i Jizerské hory, na jejichÏ úpatí se obû oblasti nacházejí. Náv‰tûvníky sem kromû pfiírodních krás
láká téÏ kouzlo tradiãní biÏuterie a skla, které je obûma oblastem spoleãné. Abychom vám umoÏnili
orientaci v tûchto dvou oborech, pfiipravili jsme pro vás tento katalog.
Podobná pomÛcka vy‰la naposled pfied tfiemi lety. Oproti minulému vydání uvádíme tentokrát
Jablonecko a Îeleznobrodsko oddûlenû. Chceme tak zájemcÛm usnadnit hledání a pfiitom respektovat svébytnost obou území.
Firmy jsou v obou ãástech sefiazeny abecednû. Dal‰í informace k nûkter˘m z nich pak najdete
v Placené inzerci na str. 45–70. Nûkteré firmy a v˘robce mimo uvedené obory a region naleznete rovnûÏ v inzertní ãásti. Roz‰ífien˘ katalog je na stránkách www.jablonec.com – BiÏuterie a sklo.
Vûfiíme, Ïe pro zájemce o biÏuterii a sklo se tato broÏura stane platnou pomÛckou ãi inspirací
k náv‰tûvû.
Die Regionen Jablonec und Îelezn˘ Brod
verbindet nicht nur ihre nahe Nachbarschaft, sondern auch die Flüsse – Kamenice/Kamnitz und
Jizera/Iser. Der größere von beiden verlieh dem Gebirge, zu dessen Füßen sich beide Regionen ausbreiten seinen Namen – Isergebirge. Es sind nicht nur die Naturschönheiten, welche die Besucher
in diese Region locken, sondern auch der Zauber der traditionellen Bijouterie und des Glases, die
beide Gegenden gemein haben. Um Ihnen die Orientierung in diesen beiden Branchen zu erleichtern, haben wir diesen Katalog für sie vorbereitet.
Ein ähnliches Hilfsmittel erschien das letzte Mal vor drei Jahren. Im Unterschied zur zurückliegenden Ausgabe führen wir die Regionen Jablonec nad Nisou und Îelezn˘ Brod diesmal getrennt
an. Wir möchten Interessenten die Suche erleichtern und dabei auch die Eigenarten beider
Regionen respektieren.
In beiden Teilen sind die Firmen alphabetisch geordnet. Nähere Informationen zu einigen von
ihnen sind in der Rubrik Gezahlte Anzeigenwerbung auf Seite 45–70 zu finden. Dieser Anzeigenteil
enthält auch einige Firmen und Hersteller, die nichts mit den angeführten Branchen und Regionen
zu tun haben. Der erweiterte Katalog ist auch auf den Seiten www.jablonec.com – Bijouterie und
Glas einzusehen.
Wir hoffen, dass diese Broschüre allen Liebhabern von Bijouterie und Glas zu einem hilfreichen
Instrument oder auch zur Inspiration zu einem Besuch wird.
The Jablonec and Îelezn˘ Brod areas
are not only connected by their proximity, but also by two rivers; the Kamenice and the Jizera.
The Jizera Mountains, in whose foothills both areas are located, have been named after the larger
of these two rivers. Visitors are attracted to the area by the natural beauty, but also by the magic of
the traditional costume jewellery and glass which both areas have in common. We have prepared
this catalogue in order to enable you to better orient yourself in these areas.
A similar guide was last published three years ago. Unlike in the previous edition, we have presented the Jablonec nad Nisou and Îelezn˘ Brod areas separately this time. In doing so, we hope to
make it easier for readers to find the required information and we have tried to respect the unique
features of each area.
The companies have been listed alphabetically in both parts. You can find further information
about some of them in the Paid Classifieds on page 45–70. Some companies and producers from
outside the stated fields and region can also be found in the classifieds. The extended catalogue can
be found at www.jablonec.com – Costume jewellery and glass.
We hope that this brochure will become a useful guide or an inspiration to visit our area for
people who are interested in costume jewellery and glass.
2
V˘znamné akce v regionu
Bedeutende Veranstaltungen in der Region
Significant events in the region
Leden / Januar / January
Módní pfiehlídka „Made in Jablonec“
Modenschau „Made in Jablonec“
the “Made in Jablonec” fashion show
Jablonec nad Nisou, www.svbi.cz
âervenec / Juli / July
Anenská skláfiská slavnost
St. Annen-Glasmacherfest
the St. Anne Glass Celebration
Jizerka, www.dudovi.cz
Záfií / September / September
Mariánská skláfiská pouÈ
Marien-Glasmacherkirmes
the Marian Glassmaking Pilgrimage
Kristiánov, www.msb-jablonec.cz
Záfií / September / September
Sklenûné mûsteãko
Glasstädtchen
the Glass Town
Îelezn˘ Brod, www.sklenenemestecko.cz
Prosinec–bfiezen / Dezember–März / December–March
Zimní skláfiské pátky
Winterliche Glasmacher-Freitage
Winter Glass Fridays
Îelezn˘ Brod, www.zeleznybrod.cz
3
Jablonec n. N.
PL
D
Îelezn˘ Brod
Czech Republic
PRAHA
SK
A
1 : 100 000
Jablonecko
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou leÏí na úpatí Jizersk˘ch hor. Má rozlohu 31,38 km2, nadmofiskou v˘‰ku 380–758 m
a Ïije v nûm pfies 45 000 obyvatel. První zmínka pochází z roku 1356. V té dobû do oblasti pfiicházeli ãe‰tí
a nûmeãtí kolonisté. V prÛbûhu patnáctého století byla bûhem kfiiÏáckého taÏení fiada vesnic v této oblasti
vypálena, mezi nimi i Jablonec. Ke znovuosidlování pfieváÏnû nûmeck˘mi kolonisty do‰lo v polovinû ‰estnáctého století. V roce 1548 byla zaloÏena sklárna ve M‰enû, kterou pozdûji vlastnili Wanderové a Schürerové, spoleãnû s Preusslery nejv˘znamûj‰í skláfi‰tí podnikatelé v Jizersk˘ch horách 16. a 17. století.
V 18. století zaãaly sklárny postupovat dále do hor za potfiebn˘m dfievem. Do této doby také spadá zrod
a rychl˘ vzestup skláfiské dynastie RiedelÛ, skláfisk˘ch králÛ Jizersk˘ch hor. S jejich jménem je spojen zaãátek velkov˘roby biÏuterie v kraji. Pozdûji se úspû‰nû vûnovali osvûtlovadlÛm, technickému sklu ãi textilnímu
podnikání.
V prÛbûhu 19. století se Jablonec stal svûtovû respektovan˘m skláfisk˘m a biÏuterním centrem. Po pov˘‰ení na mûstys v roce 1808 následovalo roku 1866 udûlení statutu mûsta. Jablonec tehdy patfiil mezi
deset nejvût‰ích mûst v âechách a roãnû do nûj zavítaly desetitisíce cizincÛ ze v‰ech kontinentÛ, pfieváÏnû
kupcÛ biÏuterie. Na podporu rozvoje biÏuterního prÛmyslu byla v roce 1880 zaloÏena ¤emeslná kreslífiská,
modelérská a cizelérská ‰kola v Jablonci nad Nisou. Jablonecku se v té dobû zaãalo pfiezdívat „rakouská
Kalifornie“, jen místo zlat˘ch zrn zde pfiíchozí hledali sklenûné „diamanty“. K této dobû se váÏí i zaãátky pÛsobení úspû‰ného inovátora v˘roby brou‰en˘ch sklenûn˘ch kamenÛ a obchodníka svûtového jména Daniela
Swarovskiho, kter˘ pochází z Jizersk˘ch hor. Rozvoj se stále zrychloval a ve mûstû na Nise brzy vyrostly plynárna (1872), elektrárna (1891) ãi tramvajová linka (1901).
A zÛstalo tomu tak i po roce 1989, kdy monopolní státní podniky nahradili ãetní velcí i malí podnikatelé,
ktefií dále den co den pí‰í nové kapitoly do pfiíbûhu hrdého mûsta skla a biÏuterie s jabloní ve znaku.
Prezentaci biÏuterní a skláfiské tvorby se ve mûstû nad Nisou dlouhodobû vûnuje nûkolik kulturních zafiízení. V˘jimeãné postavení v rámci âeské republiky má specializované Muzeum skla a biÏuterie, jehoÏ zfiizovatelem je Ministerstvo kultury âR. Názvy interaktivních expozic Kouzeln˘ svût biÏuterie, âarovná zahrada
– âeské sklo sedmi století (v Hlavní budovû) a ·perk tfií tisíciletí – Vûãná touha po kráse (v Galerii Belveder),
vyjadfiují magickou pfiitaÏlivost skla, biÏuterie a ‰perkÛ. Kromû stál˘ch expozic se v muzeu konají tématické
a autorské v˘stavy, k nimÏ vydává vícejazyãné kniÏní publikace a katalogy. Od roku 2008 muzeum, zaloÏené
roku 1904 právû s cílem podpory místní biÏuterní a umûleckofiemeslné v˘roby, pofiádá mezinárodní trienále
zamûfiené dosud zejména na propagaci biÏuterie. K nejúspû‰nûj‰ím projektÛm posledních let patfiila v˘stava Sklenûné vánoãní ozdoby – minulost, souãasnost, vize (2010/2011). Souãástí instituce je téÏ vefiejná
odborná knihovna s unikátním fondem oborové a vlastivûdné literatury.
Info: www.msb-jablonec.cz
V roce 2012 slaví dvacáté v˘roãí pÛsobení Mûstská galerie MY. Jde o nevelké a velmi aktivní v˘stavní zafiízení, úzce spolupracující s mûstem i obãansk˘mi iniciativami (napfi. Spolkem pfiátel mûsta Jablonce n. N.).
Posledních patnáct let vyuÏívá zajímav˘ prostor v parteru radniãní budovy v centru mûsta. Ve své ãinnosti
se programovû vûnuje nûkolika tématick˘m oblastem: hlavním zájmem kurátora je pfiedev‰ím tvorba místních v˘tvarníkÛ, a to jak souãasn˘ch, tak i tûch zapomenut˘ch ãi v minulosti zámûrnû opomíjen˘ch. Pozornost vûnuje i lokálním fenoménÛm jako je umûleckoprÛmyslová ‰kola, spolky, umûlecko-fiemeslná v˘roba,
medailérství a mincovnictví, umûní ve vefiejném prostoru, architektura, mûstská symbolika.
Info: [email protected], tel.: +420 483 357 405.
Velkolepû zaãalo i 20. století, kdyÏ jen za rok 1911 odevzdali jabloneãtí podnikatelé na daních habsburské monarchii totéÏ, co celá korunní zemû Dalmácie. Svûtová válka v˘robû i obchodu pfiistfiihla kfiídla,
ale v novém státû ji následovala velkolepá konjunktura, kdy se jen v Jablonci a okolí obchodu s biÏuterií vûnovalo témûfi 700 firem! Ekonomická krize 30. let a následná svûtová válka v‰ak karty zamíchaly jinak. Léta
1945 a 1948 znamenala nástup nové reality. Pfiesto se v‰ak postupnû podafiilo Jablonci vrátit pozici v˘znamného svûtového dodavatele biÏuterie. V˘robû se vûnoval státní koncern Jablonecká biÏuterie, v˘vozu
Jablonex, vzniklo muzeum s celostátní pÛsobností, pofiádaly se mezinárodní v˘stavy a mûsto zaãalo znovu d˘chat. PfiestoÏe sklo a biÏuterie jiÏ nebyly jeho jedinou devízou, zÛstaly nepominutelnou souãástí jeho identity.
Obraz kamenn˘ch v˘stavních zafiízení v Jablonci nad Nisou doplÀuje univerzitní Galerie N. Byla otevfiena v roce 2002 jako zafiízení Katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Vzdu‰n˘ prostor
v b˘valé pomocné divadelní budovû ãasto hostí biÏuterní i skláfiské v˘tvarníky. Z jeho povahy vypl˘vá, Ïe má
zájmy více experimentální, jejichÏ cílem je pfiiná‰et vefiejnosti netradiãní, hravé i pfiekvapivé pohledy na tradiãní materiály. Kromû pravideln˘ch pfiehlídek semestrálních studentsk˘ch prací se ve v˘stavním programu
objevují absolventi, pedagogové i podnûtné osobnosti z republiky i zahraniãí.
Info: [email protected]
6
7
Jablonec nad Nisou
Die Stadt Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße) liegt zu Füßen des Isergebirges. Die Stadt mit
ihren über 45 000 Einwohnern breitet sich auf 31,38 km2 aus und liegt in einer Höhe von 380–758 m über
dem Meeresspiegel. Eine erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1356. Zu jener Zeit kamen böhmische und
deutschen Kolonisten in diese Gegend. Im 15. Jahrhundert wurden während der Kreuzzüge zahlreiche
Dörfer in dieser Gegend niedergebrannt, auch Jablonec/Gablonz blieb nicht von diesem Schicksal
verschont. Zu einer Neubesiedlung durch überwiegend deutsche Kolonisten kam es erst zur Mitte des 16.
Jahrhunderts. Im Jahre1548 wurde die Glasfabrik in M‰eno (Grünwald an der Neiße) gegründet, die später
in Besitz der Familien Wander und Schürer war – gemeinsam mit den Preussler’s die namhaftesten
Glasunternehmer im Isergebirge im 16. und 17. Jahrhundert.
Im 18. Jahrhundert zogen die Glasfabriken wegen des enormen Holzbedarfs immer höher in die Berge.
In diese Zeit fällt auch die Entstehung und der rasche Aufstieg der Dynastie der Familie Riedel – der
„Glaskönige des Isergebirges“. Gerade mit ihrem Namen ist die Großproduktion von Bijouterie in dieser
Gegend verbunden. Später widmeten sie sich erfolgreich der Herstellung von Lichtapparaten, technischem
Glas sowie der Textilherstellung.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg Jablonec (Gablonz) zu einem respektierten Zentrum der Glas- und
Bijouterieherstellung auf. Nach der Erhöhung zum Marktflecken im Jahre 1808 wurde Gablonz im Jahre
1866 das Statut einer Stadt erteilt. Was mehr – Gablonz gehörte damals zu den zehn größten Städten in
Böhmen – Jahr für Jahr besuchten sie Zehntausende Ausländer, vor allem Bijouteriehändlern aus aller
Welt. Zur Unterstützung des Bijouteriegewerbes wurde im Jahre 1880 die sog. Gewerbliche Zeichen-,
Modellier- und Ziselierschule in Gablonz a. N. gegründet. Die Region Gablonz wurde damals „österreichisches
Kalifornien“ genannt, nur dass man hier nicht nach Goldkörnern, sondern nach „gläsernen Diamanten“
suchte. Mit jener Zeit sind auch die Anfänge des erfolgreichen Innovatoren der Herstellung geschliffener
Glassteine und weltbekannten Geschäftsmannes Daniel Swarovsk˘ verbunden, der aus dem Isergebirge
stammt. Der Aufschwung wurde immer dynamischer und schon bald wurden an der Neiße ein Gaswerk
(1872), ein Elektrizitätswerk (1891) aber auch eine Straßenbahnlinie gebaut (1901).
Nicht minder großartig begann auch das 20. Jahrhundert – man bedenke, dass die Gablonzer
Unternehmer der Habsburger Monarchie allein für das Jahr 1911 die gleichen Steuern abzuführen hatten,
wie das gesamte Kronland Dalmatien. Der erste Weltkrieg stutzte Handel und Produktion die Flügel, aber
der Kriegszeit folgte – nun schon im neuen Staat – eine großartige Konjunktur auf den Fuß, als sich allein
Jablonec/Gablonz nahezu 700 Firmen dem Bijouteriegeschäft widmeten. Die Weltwirtschaftskrise in den
30er Jahren und der anschließende 2. Weltkrieg mischten noch einmal ordentlich die Karten. Die Jahre
1945 und 1948 brachten neue Realitäten. Dennoch gelang es Jablonec nach und nach, seine Position als
weltbekannter Bijouterie-Lieferant zurückzugewinnen. Der staatliche Konzern „Jablonecká biÏuterie“ widmete
sich der Herstellung, der Betrieb „Jablonex“ übernahm den Export, man gründete ein Museum mit ganzstaatlichem Wirkungskreis und veranstaltete internationale Ausstellungen – die Stadt lebte wieder auf.
Obwohl Glas und Bijouterie nicht mehr die einzige Devise der Stadt waren, waren sie dennoch weiterhin
unentbehrlicher Teil seiner Identität. Und das blieb auch nach 1989 so, als die monopolistischen Staatsbetriebe durch zahlreiche große und kleine Unternehmen ersetzt wurden, die auch heute Tag für Tag neue
Kapitel der Geschichte der stolzen Glas- und Bijouteriestadt mit dem Apfelbäumchen im Wappen schreiben.
Der Präsentation der Glas- und Bijouteriekunst widmen sich in der Neißestadt gleich mehrere
Kultureinrichtungen. Eine Ausnahmestellung im Rahmen der Tschechischen Republik kommt hierbei dem
spezialisierten Museum für Glas und Bijouterie zu, dessen Gründer kein geringerer als das Tschechische
Kultusministerium ist. Allein schon die Namen der interaktiven Ausstellungen „Zauberhafte Welt der
Bijouterie“, „Zaubergarten – Böhmisches Glas aus sieben Jahrhunderten“ (im Hauptgebäude) und „Schmuck
dreier Jahrtausende – der ewige Wunsch nach Schönheit“ (in der Galerie Belveder), widerspiegeln die
magische Anziehungskraft von Glas, Bijouterie und Schmuck. Außer diesen Dauerausstellungen finden
8
jedoch auch thematische und Autorenausstellungen statt,
zu denen mehrsprachige Buchpublikationen und Kataloge
herausgegeben werden. Seit 2008 veranstaltet das
Museum, das 1904 gerade in der Absicht gegründet wurde,
die Bijouterieherstellung und das Kunstgewerbe in diesem
Landstrich zu fördern, eine Triennale, die bisher namentlich
zur Propagierung der Bijouterie dient. Zu den erfolgreichsten Projekten der letzten Jahre gehörte die Ausstellung
„Gläserner Christbaumschmuck – Vergangenheit, Gegenwart
und Visionen“ (2010/2011). Teil der Institution ist auch
eine öffentliche Fachbibliothek mit einem einzigartigen Fonds
an branchenspezifischer und heimatkundlicher Literatur.
Info: www.msb-jablonec.cz
Im Jahre 2012 feiert auch die Städtische Galerie MY das
zwanzigste Jubiläum ihres Bestehens. Es geht hierbei um
eine nicht große, jedoch äußerst agile Ausstellungseinrichtung, die eng mit der Stadt, aber auch mit
Bürgerinitiativen zusammenarbeitet (u. a. mit dem Verein
der Freunde der Stadt Jablonec n. N.). In den letzten 15
Jahren nutzt sie interessante Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Rathausgebäudes im Stadtzentrum. In seiner
Tätigkeit widmet es sich systematisch verschiedenen
Themenkreisen: das Hauptinteresse des Kurators gilt vor
allem dem Schaffen der hiesigen bildenden Künstler und
dies sowohl denen aus der Gegenwart, als auch den in
Vergessenheit geratenen oder in der Vergangenheit
wissentlich übersehenen Künstlern. Aber auch lokalen
Phänomenen, wie der Kunstgewerbeschule, verschiedenen
Vereinen, der Herstellung kunstgewerblicher Gegenstände,
der Medaillenprägung und dem Münzwesen, der Kunst im
öffentlichen Raum, der Architektur und Stadtsymbolik –
wird gebührende Aufmerksamkeit gewidmet.
Info: [email protected], Tel. +420 483 357 405
Das Bild dieser „steinernen“ Ausstellungseinrichtungen
in Jablonec nad Nisou wird von der Universitätsgalerie „N“
vervollständigt. Sie wurde im Jahre 2002 als Einrichtung
des Lehrstuhls für Design der Textilfakultät an der
Technischen Universität Liberec eröffnet. Der hohe Raum
des ehemaligen Theater-Hilfsgebäudes ist häufiger Treffpunkt verschiedenster Bijouterie- und Glaskünstler. Seinem
Charakter entsprechend pflegt man hier eher experimentelle
Interessen, deren Ziel es ist, der Öffentlichkeit ungewohnte,
spielerische und überraschende Blicke auf altbewährte
Materiale zu bieten. Außer regelmäßigen Präsentationen
der Semesterarbeiten von Studenten tauchen in den
Ausstellungsprogrammen auch Absolventen, Pädagogen
und weitere inspirierende Persönlichkeiten aus dem In- und
Ausland auf.
Info: [email protected]
9
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou lies in the foothills of the Jizera Mountains. It has an area of 31.38 km2, an altitude above sea level of 380–758 m and it is home to more than 45,000 inhabitants. The first mention of the
settlement dates from 1356. Czech and German colonists came to the area at that time. A number of villages in this area were burnt down during the Crusade of the fifteenth century and Jablonec was among them.
The area was then resettled predominantly by German colonists in the mid-16th century. In 1548, a glassworks was established in M‰eno by the Wander and Schürer families, who, along with the Preusslers, were
the best known glass entrepreneurs in the Jizera Mountains during the 16th and 17th centuries.
In the 18th century, the glassworks began to move further into the mountains in search of the necessary supplies of wood. This period also saw the establishment and rapid rise of the Riedel glass dynasty,
the glass kings of the Jizera Mountains. The beginnings of the mass production of costume jewellery in the
region are associated with their name. They were also later successfully involved in the production of light
fittings and technical glass or the textile business.
During the course of the 19th century, Jablonec became an internationally respected glass and costume jewellery centre. After being raised to the status of a township in 1808, it was subsequently given the
status of a town in 1866. At that time, Jablonec was one of the ten largest towns in Bohemia and it played
host to tens of thousands of foreigners from all continents every year, mainly costume jewellery merchants.
The Vocational School for Drawing, Modelling and Metal Chasing School in Jablonec nad Nisou was established in 1880 to support the costume jewellery industry. At that time, the Jablonec area became known as
the “Austrian California”, but prospectors came looking for glass diamonds instead of gold. This period also saw the beginning of the activities of the successful innovator of cut glass stone production and internationally renowned merchant, Daniel Swarovski, who came from the Jizera Mountains. The development
then accelerated and the town on the Nisa soon saw the construction of a gasworks (1872), a power station (1891) and a tram line (1901).
The 20th century also began magnificently, when Jablonec businesspeople paid as much in taxes to the
Habsburg monarchy as the entire crown territory of Dalmatia. The First World War clipped the wings of production and commerce, but this was followed by a remarkable boom in the new state when almost 700 companies were involved in selling costume jewellery in Jablonec and its environs alone! However, the economic crisis of the 1930s and the subsequent Second World War significantly reshuffled the cards. 1945 and
1948 marked the start of a new reality. Despite this, however, Jablonec succeeded in reclaiming its position as a significant international supplier of costume jewellery. Production was handled by the Jablonec jewellery state enterprise, exports were the province of Jablonex, a museum with nationwide activities was
established, international exhibitions were organised and the town began to breathe again. Despite the fact
that glass and costume jewellery were no longer its sole industry, they remained an unforgettable part of
its identity. And this also remained the case after 1989, when the state enterprise monopolies were replaced with numerous small and large entrepreneurs who are continuing to write new chapters in the story of
this proud town of glass and costume jewellery with an apple tree in its coat of arms.
Several cultural institutions have long been involved in the presentation of costume jewellery and glass
art in this town on the Nisa. The specialised Museum of Glass and Costume Jewellery, which is under the
auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic, has an exceptional standing within the framework
of the Czech Republic. The names of the interactive exhibitions, “the Magic World of Costume Jewellery”,
the Enchanted Garden – “Seven Centuries of Czech Glass” (in the Main Building) and “Jewellery of the
Third Millennium – The Eternal Desire for Beauty” (at the Belveder Gallery), express the magical attraction
of glass, costume jewellery and jewels. As well as its permanent exhibitions, the museum also holds thematic and authorial exhibitions, for which it publishes multilingual book publications and catalogues. The
Museum, which was established in 1904 with the goal of supporting local costume jewellery and artistic
production, has held an international triennial aimed particularly at promoting costume jewellery since
2008. The most successful projects of recent years have included the exhibition of Glass Christmas
Decorations – the Past, the Present and the Vision (2010/2011). The institution also includes a public library with a unique collection of specialist and national history literature.
Info: www.msb-jablonec.cz
In 2012 the MY Town Gallery will celebrate 20 years of its existence. This is a small, but highly active
exhibition facility which works closely with the town and various citizens’ initiatives (for example, the
Association of the Friends of Jablonec n. N.). For the last fifteen years, it has used interesting premises on
the ground floor of the town hall building in the centre of town. Its activities focus on several thematic areas: the curator’s main area of interest is the work of local artists, including both contemporary artists and
those of the past who have been forgotten or deliberately neglected. He also devotes attention to local phenomena such as the applied arts school, various associations, applied arts production, medal making and
coin minting, art in public places and town symbolism.
Info: [email protected], tel. +420 483 357 405
The brownstone exhibition facilities in Jablonec nad Nisou have also been supplemented by the university Gallery N. It was opened in 2002 as a facility of the Department of Design from the Textile Faculty
at the Technical University in Liberec. The airy space in a former theatre building often hosts exhibitions by
costume jewellery and glass artists. Its very nature makes it clear that it is more interested in experimental
projects aimed at presenting the public with untraditional, playful and surprising views of traditional material. As well as regular exhibitions of the students’ semester work, the exhibition program also includes
graduates, teachers and inspiring individuals from the republic and abroad.
Info: [email protected]
10
11
Ackermanová Ilona – LUSIA
V˘letní 386
468 61 Desná v Jiz. horách
tel.: +420 603 264 340
[email protected]
www.lusia.cz
7
AG Plus, spol. s r. o.
Podhorská 132
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 368 779
[email protected]
www.agplus.cz
e-shop: www.ag-shop.cz
8
➜
9 11 17 18
45
ALDIT, s. r. o.
Luãany nad Nisou 133
468 71 Luãany nad Nisou
tel.: +420 483 302 838
+420 483 302 386
[email protected]
www.aldit.cz
19
ALL BEADS CZ, s. r. o.
Smetanova 4265 / 66
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 443 331
[email protected]
www.bohemian-glass-beads.com
e-shop: www.all-beads.cz
12 13 14 17
12
ARCON BIJOUX – COLLEGIUM Trade, s. r. o.
PrÛmyslová 44
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 713 824
[email protected]
www.arconbijoux.cz
e-shop: www.arconbijoux.cz
8
Mírové námûstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 302 057
9 10
ARTIA BIJOUX, s. r. o.
Podhorská 753 / 63
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 865
+420 483 317 656
[email protected]
www.artiabijoux.cz
e-shop: www.artiabijoux.cz
7
9 11
ATELIER RYBIâKA – Jana âapková
Vysoká 12
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 720 549 022
[email protected]
www.atelier-rybicka.cz
e-shop: www.atelier-rybicka.cz
8
9 10 20
Banasglass – Rudolf BaÀas
1
2
3
4 21 22
Rádlo 256, 468 03 Rádlo, tel.: +420 731 118 759, +420 732 174 144
[email protected], www.banasglass.com
BAPEX BOHEMIA, M. F. – Petr Balák
8
9
V Luzích 59, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 318 137, +420 604 717 285
[email protected], www.bapexbohemia.cz
Drahobejlova 21, 190 00 Praha 9, tel.: +420 604 721 208
13
Bafitipánová Ivana
Opletalova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 603 198 550, +420 775 169 177
[email protected]
7
BEADEX, s. r. o.
Podhorská 48, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 310 169
[email protected], www.beadex.eu
8
9 10 11 12 13 14 16 17 19
Bijoux components, s. r. o. – Svût korálkÛ
R˘novická 61
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 288
+420 731 482 562
[email protected]
www.bijoux-components.cz
e-shop: www.svet-koralku.cz
11 12 13 14 15 16 17 19 28
➜
46
Bijoux Trend CZ, s. r. o.
Mar‰ovice 65, 468 01 Mar‰ovice, tel.: +420 607 244 029
[email protected], www.bijoux-trend.cz, e-shop: www.bijouxtrend.cz
8
9 17
BIJOUX-PRO, spol. s r. o.
PraÏská 50, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 481 121 050, +420 606 623 104
[email protected]
17
BIÎU-NOVA, s. r. o.
námûstí T. G. Masaryka 584
468 51 SmrÏovka
tel.: +420 483 382 144
+420 602 626 334
[email protected]
[email protected]
www.bizu-nova.cz
9 17
➜
14
46
BONUS – Ing. Josef Bene‰, CSc.
Sokolí 41A
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 318 267
+420 603 712 697
[email protected]
13
CAMÉE JEWELLERY, s. r. o.
Vedlej‰í 4706 / 21
466 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 300 756
[email protected]
www.camee.cz
8
9 17
COLOR SKLO – Miroslav BroÏek
Ra‰elinová 1127, 468 51 SmrÏovka
tel.: +420 721 367 695
3
4
7
8 11 17 18 19 21 23 25
CZECH BEADS, s. r. o.
Mar‰ovická 181
468 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 775 242 794
+420 775 214 643
[email protected]
www.beadsczech.com
e-shop: www.beadsczech.com
11 12
15
âeská mincovna, a. s.
U Pfiehrady 3204 / 61, 466 23 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 513 111, +420 483 513 513
[email protected], [email protected], www.mint.cz, e-shop: www.mint.cz
Mírové námûstí 15, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 710 692
Na Pfiíkopû 28, 115 03 Praha 1, tel.: +420 224 413 038
26
âe‰ka Jindfiich
Janov nad Nisou 396, 468 11 Janov nad Nisou, tel.: +420 775 082 586
[email protected], www.wix.com/janovaci/glass, e-shop: www.fler.cz/sharon
11
Empex Bohemia, s. r. o.
LuÏická 104
468 02 Rychnov u Jablonce n. N.
tel.: +420 483 311 065
[email protected]
www.empexbohemia.cz
4
8
➜
9 17
47
FaBOS, s. r. o.
Kvûtinová 1
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 310 545
+420 724 093 113
[email protected]
www.fabos.cz
e-shop: www.efabos.cz
9 10 11 12 13 15 17 19 21 26
➜
48
FaBOS, s. r. o., divize Kojda
Kvûtinová 1
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 320 737
+420 736 671 156
[email protected]
www.efabos.cz
e-shop: www.efabos.cz
9 10 11 12 13 15 17 19 21 26
16
FLAMBIZ.CZ – Michal Malich
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 774 171 503
[email protected]
www.flambiz.cz
➜
8
62
9 10 17
G&B beads, s. r. o.
Janovská 39
466 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 317 929
[email protected]
www.gbbeads.cz
e-shop: www.gbbeads.cz
➜
11 12 13 14 17
49
House of beads, NádraÏní 6, 466 01 Jablonec n. N., tel.: +420 483 305 230
Blanická 26, 120 00 Praha 2, tel.: +420 222 515 323
G&B bijoux, s. r. o.
Janovská 39
466 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 317 929
[email protected]
www.gbbijoux.cz
➜
8
9 10
50
House of beads, NádraÏní 6, 466 01 Jablonec n. N., tel.: +420 483 305 230
Blanická 26, 120 00 Praha 2, tel.: +420 222 515 323
Glamour
11 12 13 14 15 17
Mírové námûstí 12 / 490, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 382 617, +420 602 129 988
[email protected], [email protected]
www.glamourcz.eu, e-shop: www.koralkyglamour.cz
17
Glass Motiv Beads, s. r. o.
V Luzích 345 / 11
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 346 492
[email protected]
www.gmbeads.cz
e-shop: www.gmbeads.cz
8 12 14
Glass Sphere, s. r. o.
Podhorská 50
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 560
+420 731 164 671
[email protected]
www.glass-sphere.com
e-shop: www.glass-sphere.com
1
6 21
➜
51
H GLASS, s. r. o.
Na Pláni 169 / 13, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 380 107, [email protected], www.hglass.cz
11 18
Hal Glass – Bohumil Halama
8 12 14
Janáãkova 25, 466 06 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 302 734 , +420 603 466 828, [email protected], www.halglass.cz
House of beads
NádraÏní 6
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 305 230
[email protected]
www.houseofbeads.cz
e-shop: www.gbbeads.cz
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 28
18
➜
52
Blanická 26
120 00 Praha 2, tel.: +420 222 515 323
Hujerová Ivana – sklenûné kvûtiny
Svatopluka âecha 1110 / 25
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 713 858
[email protected]
[email protected]
8 17 21
Jablobijoux, s. r. o.
Îelivského 3993 / 13, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 519 231, [email protected], www.jablobijoux.cz
8
9 12 17
Jablonecké korálky Anka
12 14 15
Jezdecká 113, 466 05 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 606 382 291
[email protected], www.koralky.elfanie.cz, e-shop: www.koralky.elfanie.cz
JaS – Ing. Jaromír Schubert
1
3
Mírové námûstí 3
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 408–9
+420 721 575 806
[email protected]
[email protected]
www.schubert-crystal.com
www.reality-schubert.cz
e-shop: www.schubert-crystal.com
Lidická 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
4
➜
51
JBX Retail, s. r. o.
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 28
19
Na Hutích 44
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 368 331
[email protected]
www.jbxretail.cz
e-shop: www.jbxretail.cz
Palace Made in Jablonec
Palackého 41
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 915
➜
53
JIN – Jaromír a Iva Novákovi – zu‰lechÈování skla
Podhorská 37, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 313 369, +420 606 622 836, [email protected]
1
JSB bijoux, s. r. o.
NádraÏní 11
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 306 456
[email protected]
www.jsb-bijoux.cz
e-shop: www.bijouxshop.cz
8
➜
9 12 17 20 21
54
JÛnová Pavlína – Umûlecké repliky podmaleb na skle
Horní Maxov 196
468 71 Luãany nad Nisou
tel.: +420 724 705 200
[email protected]
www.podmalbynaskle.cz
23
KALINA INT.
Pod ·piãákem 608, 468 41 Tanvald
tel.: +420 736 100 400, [email protected], www.kalina-int.cz
11 12 13 14 17
Kittler Vladimír – vánoãní ozdoby
BaÏantí 8
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 713 254
+420 776 006 765
[email protected]
www.vanocniozdobykittlerova.cz
➜
20
20
55
KOBI, s. r. o.
U Srnãího dolu 11
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 711 379
[email protected]
www.kobi.cz
9 17
Kosinová Martina – rytí a pískování skla
Jindfiichov 108
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 739 037 583
+420 605 853 146
[email protected]
[email protected]
1
2
4
Krousk˘ Lubo‰
Rychnovská 132, 468 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 302 408, +420 604 506 742, [email protected]
13
Kykalová Zdena – biÏuterie, sklo
Nová Ves nad Nisou 461
468 27 Nová Ves nad Nisou
tel.: +420 774 486 658
[email protected]
www.bizuterie-sklo.cz
e-shop: www.bizuterie-sklo.cz
7
8
9 11 12 13 14 15 19
21
L&S Bohemia, s. r. o.
KfiíÏová 31
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 723 219 000
[email protected]
www.lsbohemia.eu
e-shop: www.lsbohemia.eu
8
9 10
Masarykova 5, 415 01 Teplice, tel.: +420 724 750 306
Lejdar Patrick
Táboritská 4
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 602 646 744
[email protected]
www.lejdar.com
9 27
LIVO, spol. s r. o.
V aleji 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: + 420 483 368 851
+420 483 312 958
[email protected]
www.livo.cz
e-shop: www.livo.cz/eshop
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LUCID, spol. s r. o.
Liberecká 85
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 320 140
+420 483 320 852
[email protected]
www.lucid.cz
17 26
22
Macháãek Otakar – rytí skla
Josefa Hory 13, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 313 960, +420 608 244 024, [email protected], www.ryte-sklo.cz
1
Ma‰íãek Jakub – krabiãky, Schachteln, Boxes, Cards
Wolkerova 4
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 603 116 745
+420 603 524 451
[email protected]
www.papirove-obaly.cz
➜
28
55
Morávek Jifií
Námûstí T. G. Masaryka 639, 468 51 SmrÏovka, tel.: +420 483 382 079
[email protected], www.glassunicum.cz
1
2
4
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 28
Muzeum skla a biÏuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398 / 4
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 369 011
[email protected]
www.msb-jablonec.cz
1
2
3
4
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 26
➜
56
Nûmcová ZdeÀka
RÛÏová 2318 / 3
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 713 335
+420 604 349 888
[email protected]
9 10 25
23
Nûmec Václav
RÛÏová 2318 / 3
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 713 335
+420 603 921 872
[email protected]
10 25
PAS Jablonec, a. s.
Vzdu‰ná 25
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 423 111
[email protected]
www.pas-jablonec.cz
e-shop: www.perlex-jablonec.cz
6
8
9 10 12 14 16 17 18 19 21
Palace Made in Jablonec, Palackého 41
466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 311 915
PERLEX – v˘roba voskovan˘ch perel a biÏuterie
Chelãického 5
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 671
[email protected]
www.perlex-jablonec.cz
➜
8 12 14
57
Pesniãák – skláfiská dílna
JosefÛv DÛl 144
468 44 JosefÛv DÛl
tel.: +420 483 707 375
+420 723 436 900
[email protected]
www.glass-pesnicak.cz
e-shop: www.glass-pesnicak.cz
4
8 19 21 25
➜
24
58
P. P. TRADING – Ing. Lumír Paldus
PraÏská 12
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 485
+420 723 433 122
[email protected]
www.pptrading.cz
➜
9 10 17
59
PRECIOSA GROUP – PRECIOSA, a. s.
Opletalova 3197 / 17
466 67 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 488 115 555
+420 488 115 111
[email protected]
www.preciosa.com
11 13 14 17 19
Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 311 124
PRECIOSA GROUP – PRECIOSA FIGURKY, s. r. o.
PrÛmyslová 18, 466 69 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 488 115 555, +420 488 115 111
[email protected], www.preciosa.com, e-shop: www.preciosa.com/cs/darkyabizuterie/
4 7 8 21
Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 311 124
PRECIOSA GROUP – PRECIOSA ORNELA, a. s.
Zásada 317
468 25 Zásada
tel.: +420 483 332 611
[email protected]
www.preciosa-ornela.com
GLASS SHOP
Preciosa Ornela
468 61 Desná v Jiz. horách
2 3 4 5 6 8 12 13 14 15 16 17 19 21
tel.: +420 483 343 525
BEAD SHOP Preciosa Ornela, Zásada 317, 468 25 Zásada, tel.: +420 483 332 643
Pro Glass Design, spol. s r. o.
1
8 20 21
Mar‰ovice 8, 468 01 Mar‰ovice
tel.: +420 603 471 727, [email protected], www.proglass.cz
25
RALTON, s. r. o.
Vedlej‰í 4706 / 21
466 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 317 911
[email protected]
www.ralton.cz
8
9 11 12 13 14 17 18
REXPO – Ing. Jan Ry‰ánek
Podhorská 66A
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 777 333 481
[email protected]l.cz
www.rexpo.cz
e-shop: www.bizuterie-bijoux.cz
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sádovsk˘ Lubo‰
8
Svatopluka âecha 69, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 306 034
[email protected], www.lubos-sadovsky.cz
9 11 12 13 14 16 17
SAFAFAIR – Alena ·afafiíková – ·afafiíkovi
·efiíková 444
468 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 722 178
+420 777 027 471
[email protected]
www.safarikovi.cz
e-shop: www.safarikovi.cz
9
➜
26
57
SdruÏení Jifií Podzimek a Milena Podzimková
Dlouhá 24
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 313 551
+420 776 700 589
[email protected]
e-shop: www.popco.cz
9 17 19 21 26
Anenská 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 776 173 061
SEBERA-BIÎUTERIE, s. r. o.
Revoluãní 37a, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 313 271
[email protected], [email protected], www.bizuterie-sebera.cz, www.jewellry99.com
8
9 10 12 13 14 15 17
SIMM, s. r. o.
Kvûtinová 47, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 320 059, [email protected], www.simm.cz
26
Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola a Vy‰‰í odborná ‰kola, p. o.
Horní námûstí 1
466 80 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 805
[email protected]
www.supsavos.cz
8
➜
9 10 13 26
60
Svaz v˘robcÛ skla a biÏuterie
Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 723 640 237
[email protected], www.svbi.cz, e-shop: www.jadi.cz
Palace Made in Jablonec, Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 311 915
1
2
3
4
5
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28
27
·afránek Jifií – Brou‰ení skla
K âerné studnici 4946 / 6
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 607 955 100
[email protected]
www.bohemian-hand-glass.com
www.sklosafranek.cz
4
8
·EN¯R Bijoux, s. r. o.
Pasífiská 735 / 40
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 711 158
+420 774 166 906
[email protected]
www.senyr.eu
e-shop: www.shop.senyr.eu
9
➜
61
·pringl-Beads and more
PrÛbûÏná 4026 / 6a
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 314 253
+420 777 106 931
[email protected]
www.springl.cz
e-shop: www.springl.cz
12 13 14
➜
61
VITRUM, spol. s r. o.
Janov nad Nisou 49, 468 11 Janov nad Nisou
tel.: +420 483 369 999, [email protected], www.vitrum-sj.cz
1
2
3
5
28
V˘roba oãních protéz – Petr Adamovsk˘
Podhorská 348/54
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 603 522 352
[email protected]
www.ocniprotezy-sklo.cz
24
VYSU-KRATINA – v˘roba biÏuterie
Na Svahu 325, 468 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 724 242 114, [email protected]
14
Zanokov, spol. s r. o.
Kvûtinová 1075 / 42
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 731 519 814
tel./fax: +420 483 314 465
[email protected]
www.zanokov.cz
17 26
29
Îeleznobrodsko
Îelezn˘ Brod
Mûstské muzeum
Mûsto Îelezn˘ Brod leÏí v údolí fieky Jizery na rozhraní âeského ráje, Jizersk˘ch hor a Krkono‰. Vãetnû
jedenácti mûstsk˘ch ãástí (Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov,
Stfievelná, Splzov, Tûpefie, Veselí) má 6500 obyvatel. Okolní krajina je vhodná pfiedev‰ím pro pû‰í a cykloturistiku, fieka Jizera slouÏí i vodákÛm. Mûsto se zajímav˘mi historick˘mi památkami nabízí také fiadu moÏností kulturního vyÏití.
Historie mûsta
Îelezn˘ Brod vznikl mezi 11.–12. stoletím pfii zemské obchodní stezce do Nûmecka a Polska. Rok 1501,
kter˘ je na mûstském znaku, vyjadfiuje obnovení mûstsk˘ch práv ãesk˘m králem Vladislavem II. Jagellonsk˘m. Od 14. století se v okolí tûÏila Ïelezná ruda. Na konci tfiicetileté války byla tûÏba ukonãena a mûsto
vypáleno ·védy. Roku 1660 dostalo hrdelní právo a v roce 1695 právo v˘roãních trhÛ – jarmarkÛ. Tím se
mûsteãko stalo hospodáfisk˘m stfiediskem celého podhÛfií. Ve druhé polovinû 19. století byla zaloÏena textilní továrna barona Liebiega.
Historie skláfiství
Na pfielomu 19. a 20. století zaãal rozvoj skláfiské v˘roby a brusíren. Z Jablonecka se zaãala roz‰ifiovat
domácí v˘roba a zpracování drobn˘ch sklenûn˘ch v˘robkÛ (maãkání, navíjení, navlékání perlí). Pro vzdûlávání domácích v˘robcÛ a zpracovatelÛ skla i pro rozvoj obchodních vztahÛ byla roku 1920 v Îelezném Brodû
zaloÏena Státní odborná skláfisko-obchodní ‰kola. Její absolventi si zakládali vlastní skláfiské firmy a Îelezn˘
Brod se pomalu stával pojizerskou metropolí skla.
Úspû‰n˘ rozvoj skláfiského podnikání zastavila 2. svûtová válka a poté v roce 1948 znárodnûní soukrom˘ch firem. Skláfiská v˘roba pokraãovala pfiedev‰ím pod hlaviãkou státního podniku Îeleznobrodské sklo.
Sklenûná tavená plastika, hutnû tvarované sklo a sklenûné figurky proslavily mûsto po celém svûtû. Po zániku státních podnikÛ rozvíjí skláfiskou tradici v souãasné dobû fiada soukrom˘ch firem.
Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola skláfiská
U zaloÏení roku 1920 byli profesofii z praÏské V·UP – J. Brychta, Z. Juna, L. Pfienosil a dal‰í spolu s prvním fieditelem A. Metelákem. Hlavním posláním ‰koly je vychovávat fiemeslnû zdatné, umûlecky erudované
skláfiské odborníky, schopné hledat nové moÏnosti zpracování skla ve spojení s v˘vojem technologií, ktefií
budou zvy‰ovat vûhlas ãeského skláfiství. Ve ‰kole je prodejna studentsk˘ch prací pfiístupná i pro vefiejnost.
Bûhem prázdnin probíhají studentské v˘stavy.
30
nám 3. kvûtna 37, Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 389 081, e-mail: [email protected]
Otevírací doba:
V, VI, IX – út/ne 9–12 a 13–16 hod.; VII–VIII – út/ne 9–12 a 13–17 hod.; X–IV so/ne 9–12 a 13–16 hod.
Mûstské muzeum v Îelezném Brodû prezentuje své sbírky ve dvou stál˘ch expozicích. Skláfiská ãást je
umístûna v budovû b˘valé mûstské spofiitelny na námûstí 3. kvûtna. Národopisná expozice se nachází
v roubeném domû zvaném Bûli‰tû, kter˘ je souãástí památkové zóny Trávníky.
Ve skláfiské expozici nalezneme historickou svûtniãku domácího v˘robce skla spolu s náãiním, vybavením
a ukázkami vyuÏití sklenûn˘ch v˘robkÛ. Dal‰í z v˘stavních sálÛ jsou vûnovány nejv˘znamnûj‰ím pedagogÛm
a absolventÛm skláfiské ‰koly a Ïeleznobrodsk˘m skláfisk˘m podnikatelÛm v meziváleãném období. Ozdobou Mûstského muzea je galerie svûtovû uznávan˘ch skláfisk˘ch v˘tvarníkÛ J. Brychtové a S. Libenského,
prÛkopníkÛ technologie tavené sklenûné plastiky, ktefií zde vystavují prÛfiez svou umûleckou tvorbou.
Mûstská galerie Vlastimila Rady
nám. 3. kvûtna 1, Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 333 925, e-mail: [email protected]
Otevírací doba: I–II a X–XII – so/ne 13–16 hod., IV–VI a IX – út/ne 13–16 hod.,
VII–VIII – út/ne 10–12 a 13–16 hod.
Stálou expozici tvofií malby a kresby a opona malífie Vl. Rady, kter˘ nûkolik let Ïil v Îelezném Brodû.
V ostatních prostorách galerie se v prÛbûhu celého roku pofiádají dal‰í v˘stavy zamûfiené na v˘tvarné umûní, ale i na ãinnost místních spolkÛ a ‰kol. Mezi nejoblíbenûj‰í patfií v˘stava sklenûn˘ch betlémÛ. KaÏd˘ rok
nabízí náv‰tûvníkÛm k prohlédnutí doposud nevystavované betlémy. Ze strany skláfiÛ je o v˘stavu velik˘
zájem a zapojují se do v˘roby nov˘ch exponátÛ. Galerie stále vyz˘vá majitele zajímav˘ch sklenûn˘ch
betlémÛ k zapÛjãení pro pfií‰tí roãník.
Sklenûné mûsteãko
Mûstská slavnost skláfiského fiemesla, která se koná pravidelnû v rámci dnÛ evropského dûdictví tfietí
víkend v záfií. Nabízí zajímav˘ kulturní program, stánkov˘ prodej, prodej skláfisk˘ch v˘robkÛ, ukázku v˘roby
skla ve skláfiské huti, v˘stavy skla, besedy a pfiedná‰ky o skle, skláfisk˘ ble‰í trh apod.
Zimní skláfiské pátky
Exkurze po historii a souãasnosti skláfiské v˘roby v Îelezném Brodû. MoÏné jsou i exkurze do firem s pfiedvádûním skláfiského fiemesla a v˘roby, kde lze zakoupit originální ãeské sklo za nejlep‰í ceny pfiímo od v˘robcÛ.
Konají se od prosince do bfiezna. Úãastníky jsou SUPS· Îelezn˘ Brod, Mûstské muzeum, firemní prodejna Lampglas, firmy DT GLASS, s.r.o. a Detesk, s.r.o. a Galerie LHOTSK¯ Chlístov – v˘stavy soudobého umûleckého skla.
31
Îelezn˘ Brod
Die Stadt Îelezn˘ Brod (Eisenbrod) liegt im Tal der Iser, an der Grenze zwischen Böhmischem Paradies,
Isergebirge und Riesengebirge. Mit all seinen Stadtteilen (Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov,
Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Stfievelná, Splzov, Tûpefie, Veselí) hat es 6500 Einwohner. Die umliegende
Landschaft lädt zur aktiven Erholung ein – zum Wandern und Radwandern, aber auch zum Wassertourismus. Die Stadt mit ihren interessanten historischen Sehenswürdigkeiten hat auch auf kulturellem
Gebiet allerhand zu bieten.
Geschichte der Stadt
Îelezn˘ Brod – Eisenbrod entstand im 11.–12. Jahrhundert an einer alten Landesstraße nach Polen und
Deutschland. Die Jahreszahl 1501 auf dem Stadtwappen erinnert an die Wiederherstellung der Stadtrechte
durch den böhmischen König Wladislav II. Jagellon. Ab dem 14. Jahrhundert wurde in der Umgebung
Eisenerz gewonnen. Gegen Ende des dreißigjährigen Krieges wurde der Erzbergbau beendet und die Stadt
von den Schweden gebrandschatzt. Im Jahre 1660 erhielt die Stadt das Recht auf die Blutgerichtsbarkeit
und im Jahre 1695 das Recht auf die Abhaltung von Jahrmärkten. Hierdurch wurde das Städtchen zum
wirtschaftlichen Mittelpunkt des gesamten Gebirgsvorlandes. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde die Textilfabrik von Baron Liebig gegründet.
Geschichte der Glasherstellung
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begann der Aufschwung der Glashütten und -schleifereien.
Aus Gablonz verbreiteten sich die Heimarbeit und Verarbeitung kleiner Glaserzeugnisse (Drücken, Wickeln
und Auffädeln von Glasperlen) nach und nach auch in die weitere Umgebung. Zur Bildung der heimischen
Glashersteller und -verarbeiter, aber auch zur weiteren Entwicklung der Geschäftsbeziehungen wurde
in Îelezn˘ Brod die Staatliche Glasfach- und Handelsschule gegründet. Deren Absolventen gründeten dann
ihre eigene Glasfabriken und so stieg Îelezn˘ Brod langsam aber sicher zur Glasmetropole an der Iser auf.
Der 2. Weltkrieg und die Verstaatlichung der Privatfirmen im Jahre 1948 brachten den hoffnungsvollen
Aufschwung des Glasgewerbes zum Stocken. Und so fand die weitere Glasherstellung vor allem unter dem
Taktstock des Staatsbetriebs Îeleznobrodské sklo statt. Geschmolzene Glasplastiken, geformtes Hüttenglas
und Glasfiguren machten die Stadt in der ganzen Welt berühmt. Nach dem Niedergang der Staatsbetriebe
wahren heute zahlreiche Privatfirmen die alten Glastradition und entwickeln diese weiter.
Glaserzeugnissen. Andere Ausstellungssäle sind den
namhaftesten Pädagogen und Absolventen der Glasund Kunstgewerbeschule sowie Eisenbroder Glasfabrikanten aus der Zwischenkriegszeit gewidmet. Die Zierde
des Museums ist eine Galerie der weltweit anerkannten
Glasdesigner J. Brychtová und S. Libensk˘ – der Pioniere
der Technologie geschmolzener Glasplastiken, die hier
einen Querschnitt durch ihr künstlerisches Schaffen
präsentieren.
Städtische Galerie Vlastimil Rada
Nám 3. kvûtna 1, Îelezn˘ Brod, Tel.: + 420 483 333
925, [email protected]
Öffnungszeiten: I.–II. und X.–XII. – Sa/So 13–16
Uhr., IV.-VI. und IX. – Di/So 13–16 Uhr, VII.–VIII. –
Di/So 10–12 und 13–16 Uhr
Die ständige Ausstellung präsentiert Bilder, Zeichnungen, Fotografien und einen Theatervorhang des
Malers Vl. Rada, der einige Jahre lang in Îelezn˘ Brod
lebte. In den sonstigen Galerieräumen finden im Laufe
des Jahres verschiedene Ausstellungen statt. Zu den
beliebtesten zählt die Ausstellung gläserner Weihnachtskrippen. Jedes Jahr bekommen die Besucher
neue, bisher nicht ausgestellte Weihnachtskrippen zu
sehen. Seitens der Glasmacher besteht außerordentliches Interesse an dieser Ausstellung und beteiligen
sich so gern an der Herstellung neuer Ausstellungsstücke. Jedes Jahr ersucht die Galerie Inhaber interessanter gläserner Weihnachtskrippen, diese für den
jeweils nächsten Jahrgang auszuleihen.
Glasstädtchen
Fachschule für Glaskunstgewerbe
Um ihre Gründung im Jahre 1920 machten sich Professoren der Kunstgewerbeschule in Prag –
J. Brychta, Z. Juna, L. Pfienosil zusammen mit ihrem ersten Direktor, A. Metelák verdient. Hauptmission der
Schule ist es, handwerklich routinierte und künstlerisch gebildete Glasfachleute heranzuziehen, die
imstande sind, neue Möglichkeiten der Glasverarbeitung ausfindig zu machen und moderne Technologien
zu entwickeln, die den Ruhm des tschechischen Glashandwerks fördern. In der Schule gibt es einen öffentlichen Shop von Studentenarbeiten. In den Ferien finden Studentenausstellungen statt.
Hierbei geht es um ein Glasmacherfest, das regelmäßig im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“
im September stattfindet – mit interessantem Kulturprogramm, Jahrmarktsbuden, dem Verkauf von Glaserzeugnissen, Demonstrationen der Glasherstellung in
einer Glashütte, Glasausstellungen, Gesprächsrunden
und Vorträgen über das Glas, einem Flohmarkt u.a.m.
Städtisches Museum
Nám 3. kvûtna 37, Îelezn˘ Brod, Tel.: +420 483 389 081, E-Mail: [email protected]
Öffnungszeiten: V, VI, IX – Di/So 9–12 und 13–16 Uhr; VII–VIII – Di/So 9–12 und 13–17 Uhr;
X–IV Sa/So 9–12 und 13–16 Uhr.
Das Städtische Museum in Îelezn˘ Brod präsentiert seine Sammlungen in zwei ständigen Ausstellungen. Der dem Glasmacherei gewidmete Teil befindet sich in der ehemaligen Sparkasse am Platz des 3. Mai.
Die Volkskundeausstellung befindet sich in einem gezimmerten Blockhaus, dem. sog. Haus Bûli‰tû, das Teil
der Denkmalzone „Trávníky“ ist.
In der dem Glashandwerk gewidmeten Ausstellung gibt es das historische Stübchen eines Heimglasmachers zu sehen, zusammen mit Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Verwendungsbeispielen von
32
Winterliche Glasmacherfreitage
Dies sind Betriebsexkursionen samt Vorführung
der Glaskunst und -herstellung, bei denen man auch
original böhmisches Glas zum Bestpreis direkt vom
Hersteller zu kaufen bekommt. Sie finden jeweils von
Dezember bis März statt. Teilnehmer sind z. B: SUPS·
Îelezn˘ Brod, das Städtische Museum, der Firmenshop
Lampglas, die Firmen DT GLASS, s.r.o. a Detesk, s.r.o.
und die Galerie LHOTSK¯ Chlístov – Ausstellungen
zeitgenössischen Kunstglases.
33
Îelezn˘ Brod
The town of Îelezn˘ Brod lies in a valley of the Jizera River at the boundary of the Bohemian Paradise,
the Jizera Mountains and the Giant Mountains. Its eleven suburbs (Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka,
Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Stfievelná, Splzov, Tûpefie and Veselí) are home to 6,500 inhabitants.
The surrounding landscape is mainly suitable for hiking and cycling, while the Jizera River is also used for
water sports. The town also includes a number of interesting historical monuments and it offers a range of
cultural activities.
The town’s history
Îelezn˘ Brod was established by the 11th and 12th centuries on a trade route leading from Germany
to Poland. The year 1501, which is included in the town’s coat of arms, relates to the renewal of the
town’s rights by the Czech King Vladislav II Jagiellonian. Iron ore was mined in the environs from the 14th
century onwards. The mining ceased and the town was burnt down by the Swedes at the end of the Thirty
Years War. In 1660, the town received the right to administer capital punishment and in 1695 it was
awarded the right to hold annual markets. This led to the small town becoming an economic centre for
the entire foothills area. Baron Liebieg’s textile factory was established in the second half of the 19th
century.
The history of glassmaking
The development of glass production and glass cutting workshops commenced at the turn of the 19th
and 20th centuries. Home production and the processing of small glass products (the pressing, stringing
and threading of beads) began to spread from the Jablonec area. The State Specialist Glass-Commerce
School was established in Îelezn˘ Brod in 1920 in order to educate domestic glass producers and processors and to assist in the development of commercial relations. Its graduates founded their own glassmaking
companies and Îelezn˘ Brod slowly became the Jizera region’s town of glass.
The 2nd World War and the nationalisation of private companies after 1948 put a stop to the successful development of glass commerce. Glass production continued mainly under the auspices of the Îeleznobrodské sklo state enterprise. Melted glass statues, moulded furnace glass and glass figurines made the
town famous throughout the world. Now that the state enterprises have been closed down, the glassmaking tradition is currently being continued by a number of private companies.
The Applied Arts Secondary School of Glassmaking
Professors J. Brychta, Z. Juna, L. Pfienosil and others from the Prague School of Decorative Arts, as well
as the first principal A. Metelák, were present at the official opening in 1920. The school’s main mission is
to train skilled, artistic and erudite glassmaking experts who are capable of looking for new options for processing glass in combination with the development of technology which will increase the renown of Czech
glassmaking. The students’ works is available for sale at the school shop. Student exhibitions take place
during the holidays.
The Town Museum
nám 3. kvûtna 37, Îelezn˘ Brod, tel.: + 420 483 389 081, e-mail: [email protected]
Opening hours: V, VI, IX – Tues/Sun 9:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 4:00 pm; VII–VIII – Tues/Sun
9:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 5:00 pm; X - IV Sat/Sun 9:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 4:00 pm
The Town Museum in Îelezn˘ Brod presents its collections in two permanent exhibitions. The glassmaking
section is located in the building of the former town building society on the 3. kvûtna Square. The ethnographic exhibition is located in a timbered house called “Bûli‰tû” which is part of the Trávníky heritage zone.
The glassmaking exhibition contains a historical room from a home glassmaking facility with tools,
equipment and examples of the use of glass products. Other exhibition halls are devoted to the most significant teachers and graduates from the glass school and Îelezn˘ Brod entrepreneurs from the interwar
period. The pride of the Town Museum is the gallery of the internationally acknowledged artists J. Brychtová
and S. Libensk˘ who were pioneers in the technology of melted glass statues. The gallery contains a crosssection of their artistic work.
The Vlastimil Rada Town Gallery
nám. 3. kvûtna 1, Îelezn˘ Brod, tel.: + 420 483 333 925, e-mail: [email protected]
Opening hours: I–II and X–XII – Sat/Sun 1:00 pm – 4:00 pm, IV–VI and IX – Tues/Sun 1:00 pm – 4:00 pm,
VII–VIII – Tues/Sun 10:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 4:00 pm.
The permanent exhibition consists of paintings, drawings, photographs and a theatre curtain by the
painter V. Rada who lived in Îelezn˘ Brod for several years. Exhibitions are held in the other areas of the
gallery throughout the course of the year. One of the most popular is the exhibition of glass nativity scenes.
Every year, it offers visitors new nativity scenes which have never been exhibited before. Glassmakers are
greatly interested in the exhibition and they provide new exhibits for it. The gallery permanently calls upon
the owners of interesting glass nativity scenes to lend them for the next year’s exhibition.
Glass Town
This is a celebration of the town’s glassmaking craft which takes place regularly in the third weekend of
September within the framework of the European Days of Heritage. It offers an interesting cultural
program, stalls, the sale of glass products, displays of glass production in a glass kiln, glass exhibitions,
discussions and lectures on glass, a glass flea market and so on.
Winter glass Fridays
This involves excursions to companies with presentations of the glassmaking craft and production and
where it is possible to purchase original Czech glass at the best price directly from the manufacturer. They
are held from December to March. The participants are, for example: SUPS· Îelezn˘ Brod, the Town
Museum, the Lampglas company shop, DT GLASS, s. r. o. and Detesk, s. r. o. and the LHOTSK¯ Chlístov
Gallery – exhibitions of contemporary artistic glass.
34
35
AAC, s. r. o.
Jircháfiská 50
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 391 633
+420 608 048 989
[email protected]
www.aac-bizuterie.eu
e-shop: www.aac-bizuterie.eu
8 13 25
ATLAS BIJOUX – Kvûtoslava Konopková
Zásada 305
468 25 Zásada
tel.: +420 483 385 402
[email protected]
www.atlaszasada.cz
8 10 15 21
BLAÎEK-GLASS BEADS, s. r. o.
LouÏnice 37, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 602 144 596
[email protected], www.blazekglassbeads.com
8 11 12
BURSA – ruãní skláfiská v˘roba
Îelezná 98
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 602 214 077
[email protected]
www.bursa.cz-online.com
1
➜
5 20 21
36
62
CALVITTIOVÁ GABRIELA – prodej biÏuterních komponentÛ
Zásada 353
468 25 Zásada
tel.: +420 483 385 531
+420 737 413 773
[email protected]
16 17
DETESK, s. r. o.
Pfiíkrá 401
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 390 530
[email protected]
www.detesk.cz
1
5
6
7
námûstí 3. kvûtna 20
468 22 Îelen˘ Brod
tel.: +420 732 518 351
8 19 20 21 25 27
DT GLASS, s. r. o.
Masarykova 4
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 389 819
[email protected]
[email protected]
www.dtglass.cz
www.luxsphere.cz
e-shop: www.dtglass.cz
1
4
5
6
7
8
9 10 19 20 21
Dubská Alena – v˘roba sklenûn˘ch figurek
Svahová 686, 468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 390 966, +420 736 249 769
7
37
ESTRELLA ES-PRESS, spol. s r. o.
Tûpefie 34
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 332 211
[email protected]
www.estrela.cz
www.estrella-es.com
➜
8 12 14
64
FIPOBEX, spol. s r. o.
6
7
Pûnãín 60
468 21 Pûnãín
tel.: +420 483 368 411
+420 483 368 468
[email protected]
[email protected]
www.fipobex.cz
www.vapen.cz
e-shop: www.koralky-perlicky.cz
8 12 14 17 20
GLASS BEADS, s. r. o.
Pelechov 59
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 390 228
+420 724 034 299
[email protected]
www.glass-beads.cz
www.koralky-glass4u.cz
7
8 12 13 14 15 17
➜
65
Havlas Miroslav
Velké Hamry II 266
468 45 Velké Hamry
tel.: +420 484 357 135
+420 602 835 400
[email protected]
www.havlas-sklo.yc.cz
4 19 21
38
HELA-GLASS – Helena Linková
ObráncÛ míru 798, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 602 162 922
[email protected], www.helaglass.wgz.cz
1 20
Hodboì Miroslav
Zásada 233
468 25 Zásada
tel.: +420 777 227 577
[email protected]
www.m-beads.cz
12 14 18
Janus Jaroslav
Masarykova 336
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 728 782 138
[email protected]
➜
63
7
Jare‰ová Hana
Huntífiov 145, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 724 079 368
[email protected], www.hankajaresova.websnadno.cz
7
Klamt Petr
Vlastibofi 108
468 22 Vlastibofi
tel.: +420 608 925 632
[email protected]
www.kulicka-bizuterie.cz
e-shop: www.kulicka-bizuterie.cz
11 12 14 15 16 17 18
39
LAMPGLAS, s. r. o.
Al‰ovice 200, 468 21 Bratfiíkov, tel.: +420 603 178 960, +420 604 689 470
[email protected], www.lampglas.cz, e-shop: www.bijouxvenetia.cz
7
8 13
LAMPGLAS – firemní prodejna ve ·tefánikovû ulici
·tefánikova 520
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 603 178 960
[email protected]
www.lampglas.cz
e-shop: www.bijouxvenetia.cz
7
➜
8 13 17 21
63
LAMPGLAS – firemní prodejna v Îelezné ulici (dfiíve Kortan)
Îelezná 103
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 777 987 070
[email protected]
www.lampglas.cz
e-shop: www.bijouxvenetia.cz
7
➜
8 13 17 21
63
LHOTSK¯, s. r. o.
Pelechov 56, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 389 334
[email protected], [email protected], www.lhotsky.cz, e-shop: www.lhotsky.cz/shop/
Belda Jewelry, Mikulandská 10, 110 00 Praha 1
DOX by Qubus, Poupûtová 1a, 170 00 Praha 7
21 22
LIGLASS, a. s.
Lí‰n˘ 6, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 392 041, +420 736 481 445
[email protected], www.liglass.cz, e-shop: www.liglass.cz
7
8 11 13 19
Mazanec Vladimír
PopluÏí 676, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 603 313 322
[email protected]
5 17 21
40
OPÁL
Al‰ovice 103, 468 21 Bratfiíkov, tel.: +420 483 389 777
[email protected], www.opalglass.cz
7
8 13
Paldus Pavel
Skuhrov 17, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 397 389, +420 604 288 710
[email protected]
8 12
PERLEA – Leona âapková
Malá Skála 161
468 22 Malá Skála
tel.: +420 483 392 431
+420 607 869 023
[email protected]
www.perlea.cz
e-shop: www.perlea.cz
7
8 13 18
PRECIOSA GROUP – PRECIOSA ORNELA, a. s.
Zásada 317
468 25 Zásada
tel.: +420 483 332 611
[email protected]
www.preciosa-ornela.com
GLASS SHOP
Preciosa Ornela
468 61 Desná v Jiz. horách
2 3 4 5 6 8 12 13 14 15 16 17 19 21
tel.: +420 483 343 525
BEAD SHOP Preciosa Ornela, Zásada 317, 468 25 Zásada, tel.: +420 483 332 643
Roskovec David – vitráÏe
Hrubá Horka 86
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 602 590 916
+420 721 116 589
[email protected]
➜
23
41
66
Sirotová Romana
Betlémská 406, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 736 677 541
[email protected]
7 14
Sklenûná biÏuterie, a. s.
Al‰ovice 156
468 21 Bratfiíkov
tel.: +420 483 360 224
+420 777 648 124
[email protected]
[email protected]
www.beadworld.cz
e-shop: www.beadworld.cz
8 12 17
Sklo Dá‰a
Komenského 617
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 389 348
+420 602 389 823
[email protected]
www.sklodasa.cz
1
5
6
7 19 20 21
Sobotka Karel – figurky
Tûpefie 64
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 606 127 236
[email protected]
www.sklenene-foukane-figurky.cz
1
7 20 21
42
SOCHA, spol. s r. o.
Al‰ovice 37
468 21 Bratfiíkov
tel.: +420 483 397 139
[email protected]
www.sochasro.cz
11
Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola skláfiská, p. o.
Smetanovo záti‰í 470
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 346 162
[email protected]
www.supss.cz
1
2
4
7
➜
8 13 22
67
Suchánek Jifií
PrÛmyslová 702, 468 22 Îelezn˘ Brod, tel.: +420 483 391 320
[email protected], www.sklo-suchanek.cz
2 21 23 25
Votoãek Zbynûk – secesní sklo a cín
Krásná 48
468 21 Pûnãín
tel.: +420 483 397 326
[email protected]
www.zbynekvotocek.com
1
4 22
43
YANI – Drahomíra Krupková
Zásada 162
468 25 Zásada
tel.: +420 483 385 170
[email protected]
[email protected]
www.yani.cz
e-shop: www.yani.cz
8 15 17 20
44
AG PLUS spol. s r. o.
Podhorská 132
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 483 368 779
e-mail: [email protected]
internet: www.agplus.cz
e-shop: www.ag-shop.cz
AG PLUS spol. s r.o. was established in 1993 and it is an integral part of the costume jewellery tradition which exists
in Jablonec nad Nisou, a town
where costume jewellery production began to be concentrated more than one hundred
years ago. We are involved in
the production of costume jewellery semi-products (the
production of rondelles, chaton balls, stones set in cups
and plastic and metal-set
bandings), as well as the production of modern Strass jewellery. The company includes a modern, fully equipped
galvanising plant.
Společnost AG PLUS spol. s r.o.
vznikla roku 1993 a je nedílnou součástí bižuterní tradice v Jablonci nad Nisou,
městě, kde se již před více než
sto lety začala soustředit
výroba bižuterie. Zabýváme
se výrobou jak bižuterních
polotovarů (výroba rondelek,
šatonových kuliček, kamenů
v kotlíku, plastové a fastované borty), tak i výrobou módní štrasové bižuterie. Součástí firmy je i plně vybavená
a moderní galvanizovna povrchových úprav.
45
V·E PRO TVORBU Z KORÁLKÒ
SWAROVSKI® ELEMENTS / KORÁLKY / ST¤ÍBRNÉ
POLOTOVARY / BIÎUTERNÍ KOVODÍLY / FIMO / P¤ÍVù·KY
Autorizovan˘ velkoobchodní partner SWAROVSKI® ELEMENTS
PRODEJNA – R¯NOVICKÁ 61, JABLONEC NAD NISOU
www.svet-koralku.cz
BIŽUNOVA, s. r. o. • Náměstí T. G. Masaryka 584, 468 51 Smržovka
tel.: +420 483 382 144, +420 602 626 334 • www.bizu-nova.cz
e-mail: [email protected], [email protected]
Vyrábíme bižuterní polotovary a štrasovou bižuterii, k jejíž výrobě
používáme skleněné kameny od firmy Preciosa.
Jsme jedni z mála výrobců jablonecké bižuterie.
Wir stellen Bijouterie-Halbfabrikate und Strass her, zu deren Herstellung wir Glassteine der Firma
Preciosa verwenden. Wir sind
einer von wenigen Herstellern
von Gablonzer Bijouterie.
46
We make costume jewellery semi-products
and Strass costume jewellery (we use glass
stones from Preciosa in
our production). We are
one of the few producers of Jablonec costume jewellery.
215
Empex Bohemia, s. r. o.
47
FaBOS, s. r. o.
Kvûtinová 1
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel: +420 483 320 737
GSM: +420 736 671 156
e-mail: [email protected]
internet: www.fabos.cz
E-shop: www.efabos.cz
Kamenn˘ obchod otevfien
Ladengeschäft – geöffnet
The shop is open on
Po/Mo/Mon: 8.00–16.00
Út/D/Tuei:
8.00–15.00
St/Mi/Wed: 8.00–16.00
ât/Do/Thu: 8.00–16.00
Pá/Fr/Fr:
8.00–14.00
Zveme vás do na‰í prodejny biÏuterních polotovarÛ a hotové biÏuterie
s velk˘m v˘bûrem módních kovov˘ch ‰perkÛ s kameny Swarovski v barevn˘ch odstínech, dále prodej lité biÏuterie a svatební biÏuterie, moÏnost zhotovení souprav dle vlastního zadání.
Wir laden Sie in unsere Geschäfte mit Bijouterie-Halbfabrikaten und fertiger Bijouterie mit einer Riesenauswahl an Metall-Modeschmuck mit
Swarovski-Steinen in verschiedenen Farbtönen, des Weiteren gegossene
und Hochzeitsbijouterie, Möglichkeit der Herstellung von Sets nach
eigenem Vorschlag.
We invite you to visit our shop with costume jewellery semi-products
and finished costume jewellery, including a wide range of fashion metal
jewellery with Swarovski stones in various colour shades, cast costume
jewellery and wedding jewellery: we can produce costume jewellery
according to your own designs.
48
237
G&B beads, s. r. o.
49
238
G&B bijoux, s. r. o.
50
Glass Sphere
. . . sklenûn˘
...
kulat˘ svût pln˘ energie
Glass Sphere, s. r. o. • Podhorská 50 • 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 311560 • Gsm: +420 731164 671 • e-mail: [email protected]
Sklenûné mikrokuliãky, sklenûné kfii‰Èálové a barevné kuliãky, cvrnkací kuliãky, technické kuliãky,
sklenûné dekoraãní koule, sklenûné zemûkoule vû‰tecké koule, sklenûné polokoule, duhové
koule, obarvené kuliãky, sklenûné tyãe, sklenûné trubice, sklenûné hranoly, trofeje, sklenûné
golfové a tenisové míãe, sklenûná drÈ, sklenûné polotovary, borosilikátové sklo.
Mikroglaskugeln, Kristallglaskugeln und Farbglaskugeln, Murmeln, Dekorationskugeln, Weltkugeln, Wahrsagerkugeln, Halbkugeln, Nachträglich eingefärbte Glaskugeln, Glasstangen, Glasröhren, Glasprismen, Glaswürfel, Trophäen, Golfkugeln, Tennisbälle, Glassplitt, Borosilikatglas.
Glass micro beads, clear and colour balls, balls for technical purposes, marbles, precision balls,
decorative balls, glass balls showing your future, Glass globe, coloured balls, rainbow balls,
glass rods, glass tubes, glass golf balls, glass trophy, glass cubes, glass prisms, broken glass glass cullets, borosilicate glass, atypical glass.
www.glass-sphere.com
JaS – Ing. Jaromír Schubert
Mírové náměstí 3, 466 01 Jablonec n. N.
Tel.: +420 483 312 408–9
Gsm: +420 721 575 806
Fax: +420 483 312 965
e-mail: [email protected]
[email protected]
Web, e-shop: www.schubert-crystal.com
Reality web: www.reality-schubert.cz
Kamenný obchod:
Lidická 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
Firma je pokračovatelem výroby replik historických originálů předválečných
výrobců z první poloviny 20. století na Jablonecku jako Heinrich Hoffmann,
Curt Schlevogt, Riedel a Hloušek v sortimentu uměleckého
a dekorativního skla. Navazuje na historické tradice výrobců skla,
navracením výrobků, které byly nenávratně ztraceny, na trh.
Firma je oprávněna užívat označení země původu v jazykových mutacích
České sklo a Bohemia glass a je vlastníkem historických ochranných známek
Ingrid glass, Hoffmann glass a Schlevogt glass a zapsaných ochranných průmyslových
vzorů u řady výrobků, které byly inspirovány historickými předlohami.
51
257
House of beads
52
53
JSB bijoux, s. r. o.
Nádražní 11
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 483 306 456
e-mail: [email protected]
internet: www.jsb-bijoux.cz
e-shop: www.bijouxshop.cz
Jsme firma zabývající se výrobou
a prodejem bižuterie déle jak 15 let.
Bižuterní výrobky jsou velmi rozmanité, počínaje skleněnou, kovovou a štrasovou bižuterií až po exkluzivní soupravy z komponentů
firmy Swarovski. Skleněné polotovary firmy Swarovski kompletujeme i s díly z pravého stříbra.
Unsere Firma befasst sich schon
über 15 Jahre lang mit der Herstellung und dem Verkauf von Bijouterie. Unsere Bijouterieprodukte
sind außerordentlich vielfältig –
von Glas- und Metallbijouterie und
Strass, bis hin zu exklusiven Sets
aus Komponenten der Firma Swarovski. Die Halbfabrikate aus Swarovski-Glas komplettieren wir unter
anderem auch mit Teilen aus echtem Silber.
We are a company which has been
involved in the production and sale
of costume jewellery for more than
15 years. The costume jewellery
products are highly diverse, ranging from glass, metal and Strass
costume jewellery through to exclusive sets using components from
Swarovski. We put the Swarovski
glass semi-products together with
parts made of real silver.
54
Ma䒋ek Jakub
Wolkerova 4, 466 01 Jablonec n. N.
Gms: +420 603 116 745
+420 603 524 451
e-mail: [email protected]
www.papirove-obaly.cz
Krabiãky, Schachteln, Boxes, Cards
Rodinná firma zab˘vající se v˘robou a potiskem papírov˘ch obalÛ,
adjustaãních karet s eurozámky, visaãek, samolepících hologramÛ
a plnobarevn˘ch obalÛ s laminací.
Ein Familienunternehmen, das sich mit der Herstellung und dem
Bedruck von Papierpackungen, Eichungskarten mit Euroschlössern,
Hängekarten, selbstklebenden Hologrammen und vollfarbigen Verpackungen mit Laminierung befasst.
A family company involved in the production and printing of paper
containers, adjustment cards with Euro-locks, tags, self-adhesive holograms and full-colour containers with lamination.
vánoční ozdoby
Christbaumschmuck
Christmas decorations
K i t t l e r
Vladimír
Bažantí 8 • 466 01 Jablonec nad Nisou • tel: +420 483 713 254
Gsm: +420 776 006 765 • e-mail: [email protected]
w w w. v a n o c n i o z d o b y k i t t l e r o v a . c z
Prodej českých skleněných vánočních ozdob / Maloobchod a velkoobchod
Verkauf von böhmischem Glas-Christbaumschmuck / Klein- und Großhandel
Sales of Czech glass Christmas decorations / Retail and wholesale
55
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 369 011, fax: +420 483 369 012
e-mail: [email protected]
web: www.msb-jablonec.cz
Hlavní budova / Hauptgebäude / The main building
• stálé expozice historického a současného skla, jablonecké bižuterie, mincí, medailí
a plaket, krátkodobé výstavy s tématikou skla a bižuterie, prodejna
• ständige Ausstellung von historischem und Gegenwartsglas, Gablonzer Bijouterie, Münzen,
Medaillen und Plaketten; vorübergehende Ausstellungen zum Thema Glas & Bijouterie, Shop.
• a permanent exhibition of historical and contemporary glass, Jablonec costume jewellery,
coins, medals and plaques, short-term exhibitions with a glass and costume jewellery theme, a shop
Galerie Belveder / The Belveder Gallery
• expozice historických šperků, spínadel a oděvních doplňků, krátkodobé výstavy
• Ausstellung von historischem Schmuck, Spangen und modischen Accessoires, vorübergehende Ausstellungen
• an exhibition of historical jewellery, fasteners and clothing accessories, short-term exhibitions
Památník sklářství v Jizerských horách – Kristiánov
Gedenkstätte der Glasmacherhandwerks im Isergebirge – Kristiánov
The Memorial to the Glass Industry in the Jizera Mountains – Kristiánov
• expozice místní historie a sklářské výroby (provoz jen v letní sezóně)
• Ausstellung über die Ortsgeschichte und das hiesige Glashandwerk (nur Sommerbetrieb)
• an exhibition of local history and glass production (only in operation during the summer season)
56
PERLEX – výroba voskovaných perel a bižuterie
Chelčického 5, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 671, e-mail: [email protected]
www.perlex-jablonec.cz
Vyrábíme a vyvážíme skleněné voskované perle – imitace
mořských perel do celého světa.
Wir produzieren und exportieren Wachsperlen
– Glasimitationen von Meeresperlen in ganze Welt.
We produce and export wax beads – imitation glass
sea pearls to the entire world.
SAFAFAIR
Alena Šafaříková – Šafaříkovi
Šeříková 444
468 01 Jablonec n. N.
tel.: +420 483 722 178
Gsm: +420 777 027 471
[email protected]
www.safarikovi.cz
Vyrábíme celou fiadu filigránov˘ch, kovov˘ch i stassov˘ch
souprav v rÛzn˘ch povrchov˘ch
úpravách dle vlastních návrhÛ.
MÛÏeme vyrobit i biÏuterii dle návrhÛ
zákazníkÛ v krátk˘ch termínech.
Wir stellen eine ganze Reihe von Filigran-, Metall- und Strass-Sets in verschiedensten Oberflächendesigns nach
eigenen Entwürfen her. Wir sind auch
imstande, Bijouterie entsprechenden den
Vorschlägen unserer Kunden in kurzen
Terminen herzustellen.
We produce a wide range of filigree, metal
and Strass sets in various surface finishes
according to our own designs. We can also
produce costume jewellery according to customers’ designs with short delivery times.
57
Pesničák
sklářská dílna Josefův Důl / Glaswerkstatt / a glass workshop
Josefův Důl 144, 468 44 Josefův Důl
tel: +420 483 707 375, Gsm: +420 723 436 900
e-mail: [email protected]
www.glass-pesnicak.cz
Zab˘váme se hlavnû v˘robou parfémov˘ch flakonÛ
vyrábûn˘ch na pfielomu
19. a 20. století. Dále vyrábíme nápojové sklo,
globusy, vû‰tecké koule
aj. Na‰e v˘robky jsou ruãnû brou‰ené, pískované
nebo ryté, v‰e dle pfiání
zákazníka. Na poÏádání
je moÏné v na‰í dílnû
zhlédnout ukázky brou‰ení skla.
Wir befassen uns vor allem mit
der Herstellung von Parfümflacons von der Wende des 19. zum
20. Jahrhundert. Darüber hinaus stellen wir Trinkgläser,
Globen, Seherkugeln, u.a.m.
her. Unsere Erzeugnisse sind
handgeschliffen, sandgestrahlt
oder graviert – je nach Kundenwunsch. Auf Wunsch bekommen
Sie in unserer Werkstatt Demonstrationen der Glasschleiferei zu sehen.
58
We are mainly involved in
the production of perfume
flacons made at the turn of
the 19th and 20th centuries. We also produce drinking glasses, globes, crystal
balls and so on. Our products are hand cut, sandblasted or engraved according to the customer’s wishes. It is possible to view
examples of cut glass at our
workshop.
P. P. TRADING – Ing. Lumír Paldus
PraÏská 12, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 485, gsm: +420 723 433 122
e-mail: [email protected], internet: www.pptrading.cz
Firma P. P. trading byla zaloÏena v roce 1994, jako v˘robce a prodejce kovové biÏuterie. Od roku 2000 se postupnû orientovala na
dodávky biÏuterních komponentÛ, jako jsou náu‰nice, háãky
a klapky, zapínání náhrdelníkÛ, ‰irok˘ sortiment biÏuterních
fietízkÛ, také kotlíky na cel˘ sortiment kamenÛ firmy Swarowski.
Die Firma P. P. Trading wurde im Jahre 1994 als Herstellungsund Handelsfirma für Metallbijouterie gegründet. Seit 2000 hat
sie sich Schritt für Schritt auf Lieferungen von Bijouteriekomponenten umgestellt, wie zum Beispiel Ohrringe, Häkchen und
Klappverschlüsse, Halskettenverschlüsse, ein breites Sortiment
von Bijouterieketten aber auch Tiegel für das gesamte Sortiment
von Swarovski-Steinen.
P. P. Trading was established in 1994 as a manufacturer and seller of metal costume jewellery. Since 2000, the company has gradually focussed in suppliers of costume jewellery components,
such as earrings, hooks and eyes, necklace clasps, a wide range
of costume jewellery chains, as well as cups for the entire range
of Swarowski stones.
59
Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola
Jablonec nad Nisou, p. o.
Fach- und höhere Fachhochschule
für angewandte Kunst
The Applied Arts Secondary School
and Upper Secondary School
Horní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 805
e-mail: [email protected]
w w w. s u p s a v o s . c z
Škola byla založena roku 1880 pro podporu jabloneckého
bižuterního a ozdobnického průmyslu. Současný výraz školy je
rozprostřen na 4leté střední a 3leté vyšší studium. Střední škola
zahrnuje obory: tvarování a rytectví raznic, povrchové zušlechťování, pasířství a uměleckoprůmyslové zpracování kovů a grafický
design. Vyšší škola je zaměřena na výchovu budoucích medailérů
v oboru ražená medaile a mince.
Die Kunstgewerbeschule wurde im Jahre 1880 zur Förderung
der Gablonzer Bijouterie- und Schmuckindustrie gegründet.
Heute vermittelt die Schule ein 4-jähriges Fach- und 3-jähriges
höheres Studium. Die Fachschule umfasst die folgenden Studienfächer: das Formen und die Gravur von Matrizen, Oberflächenveredlung, Gürtlerei, kunstgewerbliche Verarbeitung von
Metallen und grafisches Design. Die Höhere Fachschule zielt auf
die Heranbildung künftiger Medailleure auf dem Gebiet
Medaillen- und Münzprägung ab.
The school was established in 1880 to support the Jablonec
costume jewellery and decorative industry. The school currently
offers 4-year basic courses and 3-year advanced courses. The secondary school includes the fields of embossing die shaping and engraving, surface finishing, artistic and applied arts metalwork and
graphic design. The upper secondary school focuses on training
future medallion makers in the field of medal and coin minting.
60
ŠENÝR Bijoux s. r. o.
Pasířská 735/40
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 711 158
Gsm: +420 774 166 906
e-mail: [email protected]
www.senyr.eu
e-shop: www.shop.senyr.eu
Vyrábíme luxusní bižuterii pro všední i nevšední události. Jsme oficiálním
dodavatelem korunek do soutěže Česká Miss. Jsme partnerem prestižní
charitativní soutěže pro dívky 13–15 let „Dívka roku“.
Wir stellen Luxus-Bijouterie für alltägliche und besondere Anlässe her. Wir
sind offizieller Lieferant der Kronen für den Wettbewerb „Tschechische
Miss“ und Partner des prestigevollen Wohltätigkeitswettbewerbs für Mädchen von 13 bis 15 Jahren „Mädchen des Jahres“.
We manufacture luxury costume jewellery for both everyday and special
occasions. We are the official supplier of the crowns for the Czech Miss
competition. We are a partner for the prestigious „Girl of the Year“ charity
competition for girls aged 13–15.
·pringl
Beads and more
PrÛbûÏná 4026/6a, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 314 253, Gsm: +420 777 106 931
e-mail: [email protected], internet & e-shop: www.springl.cz
Na‰e v˘robky (sklenûné perle) exportujeme do celého svûta a cílem na‰í
soukromé firmy je spokojenost na‰ich zákazníkÛ s cenami a kvalitou.
Unsere Erzeugnisse (Glasperlen) exportieren wir in alle Welt, das Ziel
unseres Privatunternehmens ist dabei die Zufriedenheit unserer Kunden
mit der Qualität und dem Preis unserer Produkte.
We export our products (glass beads) to the entire world and it is our
private company’s goal to satisfy our clients with our prices and quality.
61
FLAMBIZ.CZ – Michal Malich
Jablonec nad Nisou
Gsm: +420 774 171 503
e-mail: [email protected]
www.flambiz.cz
Zab˘váme se zakázkovou v˘robou kvalitní jablonecké biÏuterie a v˘vozem do celého svûta.
Vycházíme z vlastních návrhÛ, ãi vytvofiíme produkt dle va‰ich pfiedstav.
Wir beschäftigen uns mit der auftragsgerechten Herstellung erstklassiger Gablonzer Bijouterie und
deren Export in alle Welt. Dabei gehen wir von unseren eigenen Entwürfen aus oder stellen
Erzeugnisse nach Ihren Vorstellungen her.
We are involved in the production of high quality Jablonec costume to order and we import to the
entire world. We use our own designs or we can create products according to your ideas.
BURSA
ruční sklářská výroba
handmade glass
Îelezná 98, 468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 602 214 077
e-mail: [email protected]
www.bursa.cz-online.com
Ruãní v˘roba domácích palírem, láhví, skleniãek, svícnÛ,
akupresurních banûk, vánoãních a velikonoãních ozdob,
olejov˘ch lamp, ko‰t˘fiÛ aj. Vyrábíme sklo foukané, lepené,
brou‰ené, malované, pískované. Po telefonické domluvû
je moÏná exkurze, ukázka v˘roby a prodej.
The manual production of home stills, bottles, glasses, candle holders,
acupuncture cups, Christmas and Easter decorations, oil lamps, wine
tasters and so on. We manufacture blown, composite, cut,
painted and sandblasted glass. Excursions, production
displays and sales are possible by telephone arrangement.
62
Masarykova 336
468 22 Železný Brod
tel.: +420 728 782 138
s k l e n ě n é f i g u r k y [email protected]
J A R O S L A V
JANUS
LAMPGLAS, s. r. o.
Alšovice 200, 468 21 Bratříkov
tel.: +420 603 178 960
e-mail: [email protected]
internet: www.lampglas.cz
e-shop: www.bijouxvenetia.cz
Vyrábíme ručně vinuté skleněné perle (korálky) a z nich zhotovené šperky a bižuterii.
Zveme Vás do našich dvou firemních prodejen v Železném Brodě:
• Ve firemní prodejně ve Štefánikově ulici 520 nabízíme nevšední bižuterii
z ručně vinutých perlí benátského typu, zdobených plátkovým zlatem a stříbrem
a jedinečné originální soupravy. Lze je upravit nebo zhotovit i podle Vašeho přání.
• Ve firemní prodejně v Železné ulici 103 můžete bezplatně sledovat předvádění výroby u sklářského kahanu a sami si dle svých představ navléci náhrdelník.
Nabízíme volné vinuté perle, bižuterii a skleněné figurky.
63
64
Glassbeads, s. r. o.
Pelechov 59
468 22 Îelezn˘ Brod
tel.: +420 483 390 228
e-mail: [email protected]
Gsm: +420 724 034 299
internet: www.glass-beads.cz
E-shop: www.koralky-glass4u.cz
Glass beads, s. r. o. je pfiedním v˘robcem tradiãních
brou‰en˘ch a maãkan˘ch sklenûn˘ch korálkÛ a biÏuterie
v ‰irokém sortimentu. Nav‰tivte na‰i podnikovou prodejnu
na adrese Pelechov 59, 468 22 Îelezn˘ Brod nebo e-shop
www.koralky-glass4u.cz
Glass beads, s. r. o. ist ein führender Hersteller
von traditionellen geschliffenen Glas- und Druckperlen
sowie von Bijouterie in einem breiten Sortiment.
Besuchen Sie bitte unseren Firmenshop an der Adresse
Pelechov 59, 468 22 Îelezn˘ Brod oder unseren
Online-Shop auf der Webseite
www.koralky-glass4u.cz
Glass beads, s. r. o. is a leading manufacturer
of a wide range of traditional fire polished and pressed
glass beads and costume jewellery. Visit our factory outlet
at Pelechov 59, 468 22 Îelezn˘ Brod or our e-shop at
www.koralky-glass4u.cz
65
D avid R oskovec
Vitráže
/
Bleiverglasungen
/
Stained
glass
Hrubá Hork a 86, 468 22 Železný Brod
Gsm: +420 602 590 916, +420 721 116 589
e-mail: [email protected]
Výroba a restaurování oken skládaných
do olova včetně malovaných. Realizace
výplní oken, dveří, nábytku, stropních
světlíků. Povolení k restaurování uděleno MK ČR.
Die Herstellung und Restaurierung von
bleiverglasten Fenstern, einschließlich
gemalten Verglasungen. Fertigung von
Fenster-, Tür- und Möbelfüllungen, sowie
von Deckenoberlichtern. Vom Kulturministerium erteilte Restaurierungsgenehmigung
Production and restoring of lead-light
windows, including stained glass painting. We produce fillers for windows,
doors, furniture and ceiling skylights.
We are a holder of a restoration permit
from the Ministry of Culture from the
Czech Republic.
66
67
Nudvojovická 1350
511 01 Turnov
tel.: +420 483 311 007
e-mail: [email protected]
www.ab-spectrum.cz
AB Spectrum
Jaroslav âern˘
Vakuové zu‰lechÈování skla a biÏuterie
Nabízíme vakuové zu‰lechtûní
‰atonÛ, ‰atonov˘ch rÛÏí, tvarov˘ch
biÏuterních kamenÛ, lustrov˘ch
ovûsÛ, perlí, dekoraãních
sklenûn˘ch pfiedmûtÛ,…
Wir bieten die Vakuumveredelung
von Chatons, Chatonrosen,
geformten Bijouteriesteinen,
Lüsterbehängen, Glasperlen,
dekorativen Glasgegenständen,…
We offer the vacuum finishing
of chatons, chaton roses, shaped
costume jewellery stones,
chandelier hangings, beads,
decorative glass items,…
ODVARKABIJOUX.COM
M a r t i n
O d v á r k a
Barvířská 128, 460 07 Liberec
Gsm: +420 603 995 182
e-mail: [email protected]
internet: www.odvarkabijoux.com
e-shop: www.odvarkabijoux.com
Jsme rodinná firma navazující na staletou tradici
výroby Jablonecké bižuterie. Vyrábíme z precizně
broušeného skleněného křišťálu, kvalitní bezniklové
slitiny na bázi mědi a povrchové vrstvy drahého kovu.
Wir sind ein Familienunternehmen, das an die hundertjährige
Tradition der Herstellung Gablonzer Bijouterie anknüpft.
Unsere Produkte entstehen aus präzise geschliffenem
Kristallglas und einer hochwertigen nickelfreien Legierung
auf Kupferbasis und Oberflächenbeschichtung aus Edelmetall.
We are a family company following in the centuries-old
tradition of Jablonec costume jewellery. We use precisely
cut crystal glass, high quality nickel-free alloys based
on copper and precious metal surface layers in our products.
68
Divize firmy ELPA KUPEČEK, spol. s r. o.
Division der Firma ELPA KUPEČEK
A division of ELPA KUPEČEK
Dolní nábřeží 3139
407 47 Varnsdorf
Gsm: +420 777 569 064
e-mail: [email protected]
internet: www.kupart.com
e-shop: www.kupart.com
Naše ručně vyráběné dekorační skleněné výrobky se vyznačují velice jemnou a čistou povrchovou strukturou s výraznými barevnými
odstíny a povrchovým leskem. V interiéru působí velmi esteticky a jsou vkusným a elegantním doplňkem soukromých i veřejných
prostor. Naše výrobky realizujeme i na zakázku.
Výrobková certifikace: Sklářský ústav Hradec
Králové a TÜV
Unsere handgemachten dekorativen Glasprodukte zeichnen sich durch eine sehr feine
und saubere Oberflächenstruktur mit ausdrucksvollen Farbschattierungen und einen
brillanten Oberflächenglanz aus. Sie wirken
sehr ästhetisch und sind ein elegantes und
zeitloses Element privater und öffentlicher Interieure. Wir stellen unsere Produkte auch nach
Kundenwunsch her. Produktzertifikationen:
Glas-Institut Hradec Králové und TÜV
Our handmade decorative glass products stand
out due to their very fine and clear surface structure with distinctive colour shades and a surface
gloss. They are very aesthetic in interiors and they
tastefully and elegantly complement any private or
public areas. We also make our products to order. Product certification: Glass Institute Hradec Králové and TÜV
69
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
/ Glasmuseum Kamenický Šenov / The Kamenický Šenov Glass Museum /
Osvobození 69 / 471 14 Kamenický Šenov / tel: +420 487 767 206
e-mail: [email protected] / www.muzeumskla.cz
Skleněná židle z r. 1894
Expozice rytého a broušeného skla od 17. stol. k mezinárodním sympoziím,
historizující křišťálová ověsková svítidla, výstavy k historii a současnosti.
Ausstellung von graviertem und geschliffenem Glas ab dem 17. Jahrhundert
bis zu internationalen Symposien, historisierende Lüster, Ausstellungen zur
Geschichte und Gegenwart.
An exhibition of engraved and cut glass dating from the 17th century for
international symposia, historicised crystal light hangings, exhibitions of
history and the present.
70
Postscriptum
Legenda
Kamenn˘ obchod / Ladengeschäft / Shops
Drobn˘ prodej po pfiedchozí dohodû / Kleinverkauf nach vorheriger Absprache / Sales by
prior arrangement
Velkoobchod a prodej odborné vefiejnosti / Großhandel und Verkauf
an die Fachöffentlichkeit / Wholesale and sales to merchants
Exkurze bez ohlá‰ení / Exkursionen ohne Anmeldung / Excursions without prior
arrangement
Exkurze po pfiedchozí dohodû / Exkursionen nach vorheriger Absprache / Excursions
by prior arrangement
Regionální produkt Jizersk˘ch hor / Regionalprodukt des Isergebirges / A Regional
Product of the Jizera Mountains
Regionální produkt âeského ráje / Regionalprodukt des Böhmischen Paradieses /
A Regional Product of the Bohemian Paradise
Nadaãní fond âesk˘ v˘robek / Tschechisches Erzeugnis / A Czech Product
➜
53
âíslo stránky inzerce / Seitennummer der Anzeigenwerbung / Classified advertisement
page number
71
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
foukané dekorativní sklo
hutní dekorativní sklo
lisované dekorativní sklo
brou‰ené dekorativní sklo
laboratorní uÏitkové sklo
sklenûné tyãe, tyãinky
a polotovary
sklenûné figurky
biÏuterie sklenûná
biÏuterie kovová
biÏuterie z jin˘ch
materiálÛ
sklenûné kameny
maãkané perle
a ohÀovky
sklenûné perle vinuté
sklenûné perle voskované
perliãky (rokajl, ‰melc)
perle ostatní
(dfievo, plast, pfiírodní)
biÏuterní polotovary
a komponenty
sklenûné knoflíky
sklenûné lustry, lustrové
ovûsy a díly
sklenûné vánoãní ozdoby
sklenûné reklamní pfiedmûty
a suven˘ry
tavená sklenûná plastika
okenní vitráÏe
sklenûné oãi a oãní protézy
opravy a restaurování
skla a biÏuterie
raÏené kovové medaile,
odznaky
biÏuterní nebo skláfiské
staroÏitnictví, bazar
obaly na sklo
a biÏuterii
dekoratives mundgeblasenes Glas
dekoratives Hüttenglas
dekoratives Pressglas
dekoratives geschliffenes Glas
Laborglas
Glasstangen und -stängel,
Halbfabrikate
Glasfiguren
Glasbijouterie
Metallbijouterie
Bijouterie aus anderen
Materialen
Glassteine
Druckperlen, feuerpolierte
Perlen
Lampenperlen
Wachsperlen
Rocailles (Schmelz)
Perlen aus Holz,
Kunst- und Naturstoffen
Bijouterie – Halbfabrikate
und Komponenten
Glasknöpfe
Glaslüster
und Lüsterbehang
Glas-Christbaumschmuck
Werbeartikel und
Souvenirs aus Glas
Schmelzglasplastik
Bleiverglasungen
Glasaugen und Augenprothesen
Glas- und Bijouterie-Reparaturen
repair and restoration
Metallmedaillen, geprägt,
Abzeichen
Antiquitätengeschäft für Glasund Bijouterie, An- und Verkauf
Verpackungen für Glas
und Bijouterie
blown decorative glass
freehand decorative glass
pressed decorative glass
cut decorative glass
laboratory glassware
glass rods
and semi-products
glass figurines
glass costume jewellery
metal costume jewellery
costume jewellery made
from other materials
glass stones
pressed beads and
fire polished beads
lamp beads
imitation pearls
seed beads
other beads (wood, plastic,
natural materials)
costume jewellery
semi-products and components
glass buttons
chandeliers and
chandelier parts
glass Christmas decorations
glass promotional articles and
souvenirs
mold melted glass artistic objects
stained glass
glass eyes and prostheses
glass and costume
jewellery
embossed metal medals
and badges
antik glass and costume jewellery
antique shop and bazaar
glass and costume jewellery
packaging
BIŽUTERIE A SKLO
REGION JABLONEC NAD NISOU & ŽELEZNÝ BROD
Texty: informaãní centra mûst Jablonce nad Nisou a Îelezného Brodu
Pfieklady: Mgr. Andy Letham (angliãtina), Hans Jürgen Warsow (nûmãina)
Foto: archivy mûst Jablonec n. N. a Îelezn˘ Brod,
Muzea skla a biÏuterie v Jablonci n. N., SUP·S Îelezn˘ Brod,
Jan Vocilka, Gabriel Urbánek, Ale‰ Funke, Franti‰ek Mrva, Renata Dudová
Grafická úprava: Ondfiej Dostál, Michal Janus
Mapové podklady: Geodézie On Line, spol. s r. o.
Sazba: Graphis, s. r. o.
Tisk: XXX
Spolupráce: PhDr. Petr Nov˘, Otokar Simm
Pro města Jablonec nad Nisou a Železný Brod připravilo
Jablonecké kulturní a informační centrum
Mírové náměstí 3100
CZ – 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 774 667 677
[email protected]
www.jablonec.com
7. vydání, 2012
náklad 15 000 ks

Podobné dokumenty